Sunteți pe pagina 1din 3

M!

NlSTERUL EDUCATIEJ NATIONALE

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ


Sir. Ion Maiorcscu Nr. 6 200760 Craiova,
1

Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396


romania2019.eu
?reiedlrijio Rorn6niel la Coosm\11 Urtll1rti! Euro~.oroa
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro

NOTA
NR. :t,F.':j- DIN 28.06.2019

Tn atentia tuturor unitatilor ~colare de nivel liceal din Craiova ~i judet

Referitor la eliberare diplome de baca/aureat- 2019

Va aducem la cuno~tinta continutul adresei M.E.N. nr. 34060/25.06.2019


privind eliberarea ~i completarea diplomelor de bacalaureat, la cerere,
candidatilor care au promovat examenul de bacalaureat In sesiunea iunie -
iulie 2019, inainte de afi~area rezultatelor finale, dar numai dupa finalizarea
perioadei de depunere a contestatiilor.

Responsabil acte studii,


Ramona STANCESCU

~
25.~UN.2019 11:57 0213145420 DGMRU #4631 P.001 /002

- M<NISTERUL EDUCATIEI NA'.[JONALE ~~·


(2,Q:tSQl~,9J,?.r,iY
DIRECTIA GENERAi.A iNVAJAMANT SECU~DAR SUPERIOR
~I EDUCAJIE PERMANENTA

BIROU ACTE OE STUDll

Seaproba

. -.

."
Yn baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Metodologia privind organizarea ~i
desta~rarea examenului de bacalaureat-2011, aprobatll prin Ordinul MECTS nr.
4799/31.08.2010, valabilli pentru examenul de bacalaureat naponal - 2019, conform
prevederilor OMEN nr. 4830/2018 privind organizarea §i de~ra~urarea examenului de
bacalaureat naponal - 2019, prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) din
Metodologia privind organizarea i?i desfli~urarea examemdui de bacalaureat menJionata
anterior, potrivit dirora ..Diplomele de bacalaureat se completeazii cu date/e din cata/ogul
electronic numai de catre secretarii liceelor la care absplven#i au promovat ultima clasii §i
vor fl semnate de ciitre ace~a §i de ciitre pre;pedintele'comisiei din centru/ de examen, tn
termen de eel mult 10 zile de la terminarea examenului d~ bacalaureat, u dlplomele de
bacalaureat pot fi eliberate, la cerere, candldaplor care au promovat examenul de
bacalaureat in sesiunea iunie·iulie 2019 inainte de afi11area rezultatelor finale, dar
numai dupa finalizarea perioadei pentru depunerea contestaimor.
Recomandam eliberarea, cu prioritate, a diplomei de bacalaureat candida~ilor a
diror lnscriere la institutii de tnvllfllmant superior In perioada imediat urmatoare
finalizlirii examenului de bacalaureat este condiponata de preientarea acesteia.
Pentru candidapi care au suspnut examenul de bacalaureat tn alt jude~ se aplica
prevederile art. 6 ~i 7 din OMENCS nr. 3844/2016 cu modificarile ulterioare.

Str. General Oerthelct nr. 28-30, Sector 1, 01016$, Sucure~i


Tel: ..co (0)21405 56 54; Fa><: +40 (0)21 314 54 20; www-edY-ffi
8
25.JUN.2019 11:58 0213145420

MlNISTEIUil EOUCATIEI NATIONAU


DGMRU

~~·
#4631 P.002 /002

cgmqriLq?.,Ql9.~Jd
DIRECnA GENERAi.A iNVAJAMANT SECUNDAR SUPERIOR
91 EDUCAJIE PERMANENTA
BIROU ACTE DE STUDH

Diploma de bacalaureat se completeaia pe verso, tn rubricile prevazute pentru


probele scrise, cu denumirea probei suspnute la examenul de bacalaureat, ~i nu cu
----~d=e,n~u=m=ir=ea~g,rogramei de bacalaureat. Astfel, IJentru proba de E. d), Biologie, pentru care
exista doua programe, respectiv doua tipuri de subiecte, se va completa Biologie, ~i nu
denumirea programei - Bia/09ie vegetalii ~i animala sau Anatomie ~i fiziologie umanii,
geneticii $i eco/09ie umana.
Completarea, semnarea, e!iberarea ~i gestiunea diplomelor de bacalaureat se
realizeaza tn conformitate cu prevederile art. 77 alin. (l), (2) ~i (3) din Metodologia
privind organizarea !1i desra~urarea examenului de bacalaureat-2011, aprobata prin
Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 ~i cu prevederile Regulamentului privind regimul
actelar de studii $i al documentelar $CO/are oestionate de unitiifi/e de invafamdnt
preuniversitar, aprobat prin OMEN CS nr. 3844/2016 cu modificarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL, ~EF BIROU ACTE DE STUDll,

Corina MARI~ Robert BE~~~

INSPECTOR GENERAL,

Rodica Diana CHERCIU


LP

Sir. General Bert~eloi nr. 2$-lO, Se<•or 1, 010168, Buc:urejti


iel: •40 (0)21 405 56 54: fax: HO !Ol21 314 54 20; WWW-~u.ra

- -----------------