Sunteți pe pagina 1din 43

LEGILE DE KENYA

PARIURI, loteriile i ACT GAMING

CAPITOLUL 131

Edi•ie revizuită 2017 [2016]

Publicat de că tre Consiliul Na•ional de Raportare Drept


cu Autoritatea Procurorului General

www.kenyalaw.org
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

CAPITOLUL 131

PARIURI, loteriile i ACT GAMING

DISPUNEREA SEC•IUNILOR

PARTEA I - PRELIMINAR

Sec•iune
1. Titlu scurt.
2. Interpretare.

PARTEA II - PARIURI DE CONTROL •I BOARD LICEN•IERE


3. Stabilirea consiliului.
4. Atribu•iile consiliului.
5. Cerere de licen•e •i autoriza•ii.
6. Solicitantul să furnizeze consiliului de securitate.

7. Prevederile licen•elor •i permiselor.


8. Afi•area licen•ă •i permis •i predarea de aceea•i de suspendare sau de anulare.
9. Durata licen•ei •i permisului.
10. Că r•ile care urmează să fie păstrate de că tre titularul de licen•ă .

11. Prezentarea conturilor de către titularii de licen•e •i de•ină torii de permise.

12. Licen•e •i permise să nu fie transferate.


13. Taxe.

PARTEA III - CONTROLUL •I LICEN•IEREA PARIURI


14. Infractiuni referitoare la spa•iile de pariuri fă ră licen•ă .
15. Interzicerea bookmaking fă ră licen•ă .
16. licen•e bookmakerilor.
17. Pariuri prin intermediul totalizator fă ră licen•ă unei infrac•iuni.
18. licen•e totalizator.
19. De stabilire a cotelor totalizator, etc., interzise.
20. Pariuri pe tranzac•ie totalizator după ora de rasă interzise.
21. Infractiuni referitoare la sistemele de pariuri piscină .

22. Licen•e în ceea ce prive•te sistemele de pariuri piscină .

23. Autorizarea bookmaking la reuniuni de curse.


24. Interzicerea împotriva pentru meciurile.

25. Interzicerea publicită •ii de pariuri.


26. Interzicerea de bă uturi alcoolice în incinta autorizate.
27. Interzicerea împotriva a juca jocuri de noroc la sediul licen•iate.
28. Pariuri cu persoane tinere o infrac•iune.
29. Pariuri în locuri publice, o infrac•iune. 29A.
Pariuri fiscale.

30. Abrogat.
31. Abrogat.
32. Abrogat.
33. Abrogat.
34. Abrogat.

PARTEA IV - CONTROLUL •I LICEN•IEREA loteriilor


35. loterii neautorizate •i infrac•iuni legate de aceea•i.

B5-3
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

Sec•iune
36. Autorizarea loterii publice în scopuri caritabile.
37. Competen•ele Consiliului cu privire la loterii publice.

38. Competen•ele Consiliului de a solicita încorporarea promotorilor de loterii publice.


39. Poate autoriza Consiliul de loterii cu privire la curse de cai, etc.
40. Scutirea de anumite tipuri de loterii efectuate de caritate, sportive sau în alte scopuri.

41. Scutirea de loterii mici incidente la anumite spectacole.


42. loterii private.
43. Vânzarea de bilete de că tre sau de la o persoană aflată sub •aisprezece ani o infrac•iune.

44. Prezentarea conturilor •i a declara•iilor cu privire la loterii. 44A.


Taxa de loterie.

PARTEA V - GAMING
45. Infractiuni referitoare la spa•iile de jocuri de noroc fă ră licen•ă .

46. Consiliul de licen•e poate spa•iilor publice de jocuri de noroc.

47. Infractiuni referitoare la spa•iile de jocuri licen•iate.


48. Jocuri cu persoane tinere o infrac•iune.
49. Abrogat.
50. petreceri de jocuri mici.

51. Salvarea pentru cluburi.

52. Gaming la divertisment nu a avut loc pentru câ•tig privat.


53. Ma•ini de jocuri.
54. Consiliul de poate autoriza utilizarea ma•inii de joc.
55. Gaming în public plasează o infrac•iune. 55A.
Taxa de jocuri de noroc.

PARTEA VI - amuzamente cu premii, concursuri premiu


•i scrisori în lan•
56. Furnizarea de distrac•ii cu premii la anumite distrac•ii necomerciale.
57. Furnizarea de distrac•ii cu premii la anumite spectacole comerciale.
58. Ma•ini de distrac•ii.

59. Interzicerea împotriva concursuri sau premii care implică nici o calificare.
59A. concursuri cu premii. 59B.

Taxa de concurs cu premii.

60. scrisori în lan•, etc.

PARTEA VII - DISPOZI•II DIVERSE


61. Ob•inerea de bani prin în•elă ciune la jocuri de noroc legale, sau pariind pe orice caz, o infrac•iune.

62. Că ile de atac formulate împotriva deciziilor Consiliului.

63. Puterea de a intra •i de a inspecta terenuri sau spa•ii.

64. Pierderea dreptului de licen•ă •i de securitate privind condamnarea •i descalificarea licen•iat.

65. Abrogat.
66. Salvarea în ceea ce prive•te infrac•iunile legate de anun•uri în ziare.
67. Puterea instan•ei de a face cu orice produs la ea.
68. Puterea de Consiliul •i secretar permanent să dea în judecată pentru recuperarea orică ror sumelor datorate.

69. Veniturile care urmează să fie plă tită în fondul consolidat.

70. Reguli.

B5-4
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

CAPITOLUL 131

PARIURI, loteriile i ACT GAMING

[ Data avizului conform: 11 martie, 1966.]

[ Data începerii: Partea a II-01 noiembrie, 1966.]


1 ianuarie-Remainder, 1967.]

O lege a Parlamentului pentru a asigura controlul i acordarea de licen e de pariuri i


spa ii de joc; pentru impunerea i recuperarea unei taxe pe pariuri i jocuri de noroc; pentru
autorizarea de loterii publice; i în scopuri conexe

[Legea nr 9 din 1966 Legea nr 9 din 1967, Legea nr 20 din 1967, Legea nr 8 din 1968, Act

No. 2 din 1975, 10 din 1981 Legea nr. Legea nr 14 din 1982, Legea nr 8 din 1985, Legea nr 18 din 1986, Legea
nr 10 din 1987, Legea nr 22 din 1987, Legea nr . 13 din 1988, Legea nr 4 din 1999, Legea nr 9 din 2000, Legea
nr 38 din 2016, Legea nr 15 din 2017.]

PARTEA I - PRELIMINAR

1. Scurt titlu

Acest act poate fi citat ca Parierii, Legea Loterii •i jocuri de noroc.

2. Interpretare

În această lege, cu excep•ia cazului în contextul altfel requires-

„Întâlnire cursa autorizată “ înseamnă o întâlnire cursă pentru care un permis de autorizare bookmaking să
aibă loc în legă tură cu aceasta a fost emisă în conformitate cu articolul 23;

„spa ii de pariuri“ înseamnă spa•ii la care publicul are sau poate avea acces •i care sunt
•inute sau utilizate (dacă într-o ocazie sau mai multe), în scopul de-

(A) pariurile fă cute în aceasta între persoanele care apelează la sediul •i proprietar, ocupant sau
de•ină tor al acestuia, sau orice persoană care utilizează sediul, sau orice persoană procurate sau
angajate de că tre sau care ac•ionează pentru sau în numele proprietarului, ocupant, portar sau
persoana care utilizează premise, sau oricărei persoane care are grija sau de conducere sau în orice
mod desfă •urarea activită •ii acestora; sau (b)

bani sau ceva de valoare primite de că tre sau în numele proprietarului, ocupant,
de•ină tor sau persoana men•ionată în paragraful precedent sau pentru luarea în
considerare pentru orice asigurare, întreprindere, promisiune sau acord, explicite sau
implicite, de a plă ti sau de a da, sau pentru asigurarea plă tirea sau de a da o altă
persoană , bani sau lucru de valoare pe orice rasa de cai, sau altă rasă , lupta, joc, sport,
loterie sau exercitarea, sau orice alt eveniment sau de urgen•ă ;

„Tranzac ie de pariuri“ include colectarea sau plata câ•tigurilor pe un pariu •i orice tranzac•ie în
care una sau mai multe dintre pă r•i ac•ionează ca o casa de pariuri;

B5 - 5
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

„Pariuri“ înseamnă o persoană care, fie pe cont propriu sau ca func•ionar sau agent de că tre
o altă persoană , desfă •oară , fie ocazional sau în mod regulat, activitatea de a primi sau de pariuri
de negociere, sau care, în orice mod el însu•i de•ine, sau se permite să aibă loc în orice mod, ca o
persoană care prime•te sau negociază pariuri, cu toate acestea, astfel încât o persoană nu va fi
considerată a fi o casa de pariuri din cauza doar de fapt in

(A) că el desfă •oară , sau este angajat în exploatare, un totalizator pentru care există o
licen•ă emisă în conformitate cu sec•iunea 18; sau (b)
că el desfă •oară , sau este angajat într-o afacere care este preocupat în întregime cu o
schemă de pariuri piscină pentru care există o licen•ă emisă în conformitate cu
sec•iunea 22;

"Colector" înseamnă comisarul general numit sub autoritatea Legii Kenya venituri;

"cupon", în legă tură cu un sistem de pariuri la piscină sau la schema de pariuri piscină propus,
include un document legat, sau conceput pentru a ajuta la realizarea, un pariu cu titlu de pariuri
piscină ;

„Joc de noroc“ include un joc de noroc •i de calificare combinate •i un joc de noroc sau
pretins de noroc •i de calificare combinate, dar nu include un joc atletic sau de sport;

„Jocuri de noroc“ înseamnă redarea unui joc de noroc pentru câ•tiguri în bani sau în valoare de bani lui;

„Ma ină de joc“ înseamnă o ma•ină pentru a juca un joc de noroc, fiind un joc care nu
necesită nici o ac•iune de o altă persoană decât ac•ionarea sau manipularea ma•inii jucă torului;

„spa ii de joc“ înseamnă spa•ii care sunt •inute sau utilizate (dacă într-o ocazie sau mai
multe) pentru jocuri de noroc, •i la care publicul are sau poate avea acces pentru redarea în
cadrul acesteia a unui joc de noroc, dacă jocul de noroc să fie un joc ilegal sau nu;

„Venituri din jocuri de noroc“ înseamnă cifra de afaceri brută minus suma plă tită clien•ilor sub formă
de câ•tiguri;

"Cursă de cai" include o cursă ponei;

„instrumente de jocuri de noroc“ înseamnă că r•i, zaruri, contoare, monede, bilete, mese de joc, panouri,
cutii, sau alte lucruri inventate, sau pă să ri •i animale utilizate, în scopul de a jocurilor de noroc;

„spa ii de pariuri licen iat“ înseamnă localurilor autorizate în mod corespunză tor în ceea ce prive•te acest act ca
premise in care pariurile pot fi fă cute •i decontate;

„spa ii de jocuri licen iate“ înseamnă spa•ii autorizate în temeiul prezentei legi ca premise la care
publicul poate recurge în scopul jocurilor de noroc;

„Licen iat“ înseamnă o persoană eliberată cu o licen•ă în conformitate cu oricare dintre sec•iunile 16,

18, 22 •i 46;

"loterie" include un sweepstake, o tombolă •i orice sistem sau dispozitiv de vânzare, cadou,
eliminarea sau distribuirea orică rei proprietă•i în func•ie sau care urmează să fie stabilită prin tragere
la sor•i sau •ansă , fie prin aruncarea sau turnarea de zaruri, sau prin retragerea de bilete, carduri,
loturi, numere sau cifre, sau prin intermediul unei ro•i, sau altfel oricum ar fi;

B5-6
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

"bani" include un cec, bilet bancar, mandat po•tal sau ordin de plată ;
"ziar" include un jurnal, revistă sau alte publica•ii periodice;

„Permis de-titular“ înseamnă titularul unui permis eliberat în orice sec•iuni


23, 36, 39, 54 •i 58;

„Pariuri pool“ înseamnă punerea pariurilor (altele decât pariurile efectuate prin intermediul totalizator), dacă
pariurile sunt fă cute pe sistemul cunoscut sub numele de cote fixe de pariuri sau în alt mod, de că tre un numă r de
persoane în condi•ii care câ•tigurile unui astfel acelor persoane ca sunt câştigă torii trebuie să fie, sau să fie o parte
din, sau poate fi determinată prin referire la, banii de miză plă tit sau au fost de acord să fie plă tite de că tre aceste
persoane;

„Sistem de pariuri piscină“ înseamnă o schemă care implică primirea sau negocierea de pariuri
efectuate prin pariuri piscină ;

„premise“ include orice loc •i în sec•iunile 14, 35, 45, 50, 53 •i 58 include, de asemenea, orice
vas;

"hipodrom" înseamnă un loc utilizat în scopul desfă •ură rii unei reuniuni cursă ;

"ziua cursei" înseamnă o zi în care are loc o întâlnire cursă ;

„Întâlnire cursă “ înseamnă o adunare a publicului sau a membrilor unei asocia•ii de persoane
pentru a viziona cursele de cai sau alte rase;

"impozit" înseamnă orice taxe, comisioane, taxe sau impozite impuse în temeiul prezentei legi;

„Consiliul“ înseamnă control •i licen•iere de pariuri creat de sec•iunea 3;

„Secretarul permanent“ înseamnă secretarul permanent al Ministerului pentru moment


responsabil pentru pariurile, loteriile •i jocurile video;

"bilet", în legă tură cu orice loterie sau loterie propuse, include orice document care atestă
cererea unei persoane de a participa la •ansele de loterie;

"la pariu" înseamnă să parieze sau miza bani sau ceva de valoare de că tre sau în numele orică rei persoane sau, în
mod expres sau implicit să întreprindă , promisiune sau sunt de acord să parieze sau miza de că tre sau în numele
orică rei persoane, orice bani sau lucru de valoare pe o cursă de cai, sau de altă rasă , lupta, joc, sport, loterie sau
exercitarea sau orice alt eveniment sau de urgen•ă ;

„Totalizator“ înseamnă instrumentul, aparatul sau artificiu în mod obi•nuit cunoscut ca un


totalizator, sau orice alt instrument, ma•ină sau artificiu de natură similară , sau o schemă pentru a
permite orice număr de persoane pentru a face pariuri cu privire la orice eveniment sau de urgen•ă
orice unul cu altul sau principii de natură similară ;

„Club de gazon“ înseamnă un club sau asocia•ie sau alt organism de persoane (fie
încorporate sau fă ră personalitate juridică ) constituite în scopul promovă rii, desfă •urarea
•i controlul sport de curse de cai;

„Joc ilegal“ înseamnă un joc de noroc •ansele de care nu sunt la fel de favorabile pentru to•i
jucă torii, inclusiv bancherul sau de alte persoane sau persoane de că tre care jocul este gestionat
sau împotriva că rora miza al•i jucători, joacă sau pariu;

B5-7
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

„câ tiguri“ include câ•tiguri de orice fel •i o trimitere la suma sau la plata câ•tigurilor se
interpretează în consecin•ă .
[Legea nr 10 din 1981, Sch., Legea nr 10 din 1987 s. 40, Legea nr 4 din 1999, s. 44,
Legea nr 9 din 2000, s. 66, Legea nr 38 din 2016, s. 79.]

PARTEA II - PARIURI DE CONTROL •I BOARD LICEN•IERE

3. Stabilirea consiliului

(1) Se instituie un consiliu, care urmează să fie cunoscut sub numele de control pariuri •i Consiliul de
licen•iere, care constă dintr-de-

(A) un pre•edinte, nu este un func•ionar public, care urmează să fie numit de că tre
ministrul prin anun• de participare în Monitorul;

(B) Secretarul permanent la Trezorerie sau de o persoană deputed de el, în scris, în acea
numele; (C)
Secretarul permanent al Ministerului pentru moment responsabil de poli•ie sau de
o persoană deputed de el, în scris, în acea numele; (D)
Secretarul permanent al Ministerului pentru moment responsabil pentru pariurile, loteriile •i
jocurile video sau o persoană deputed de el, în scris, în acea numele; •i

(E) alte persoane, care nu depă •esc în numă r de cinci, ca ministru


poate, prin anun• de participare în Gazette, numi.

(2) Înainte de a ministrului face o programare în cadrul acestei sec•iuni, el poate cere persoanei
care urmează să fie numit astfel încât să declare dacă el are orice, •i dacă da ce, interes financiar în
orice întreprindere de pariuri care operează în Kenya.

(2A) Membrii men•iona•i la literele (a) •i (e) din subsec•iunea (1) se desfă •oară pe o perioadă de
trei ani de la data numirii lor, dar sunt eligibile pentru re-numire.

(3) În cazul pre•edintelui fiind absent de la orice reuniune a consiliului, membrii prezen•i vor alege
unul din numă rul lor de a ac•iona în calitate de pre•edinte pentru această reuniune.

(4) La toate •edin•ele consiliului, pre•edintele sau persoana aleasă pentru a ac•iona în calitate de pre•edinte în conformitate
cu subsec•iunea (3), împreună cu al•i trei membri ai Consiliului se formează un cvorum.

(5) •edin•ele consiliului vor avea loc cel pu•in o dată la trei luni •i la alte astfel de ori, în astfel de
ocazii •i la astfel de locuri ca pre•edintele poate determina.

(6) Pre•edintele sau persoana aleasă pentru a ac•iona în calitate de pre•edinte în conformitate cu subsec•iunea (3)
trebuie să aibă un vot deliberativ •i, în cazul egalită •ii de voturi, va avea, de asemenea, un vot decisiv.

(7) Consiliul poate coopta pentru a servi pe ea pentru o astfel de perioadă de timp, după cum crede de cuviinta orice
persoana sau persoanele a că ror asisten•ă sau consiliere poate solicita, ci o persoană , astfel coopta•i nu va avea dreptul de
vot la orice reuniune al Consiliului sau să fie considerat ca un membru în scopul formă rii unui cvorum.

(8) Pre•edintele consiliului poate, cu aprobarea ministrului, nume•te aceste persoane să ac•ioneze în calitate de ofi•eri •i
agen•i ai consiliului pe care le consideră necesare pentru ai permite să -•i îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul
prezentei legi.

B5-8
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(9) Pre•edintele, membrii, ofi•erii •i agen•ii desemna•i în cadrul acestei sec•iuni sunt plă tite din sumele de
bani prevăzute în acest scop de că tre Parlament astfel de salarii, remunera•ii •i indemniza•ii, dacă este cazul,
ca ministru poate determina.

(10) Toate autoriza•iile •i licen•ele eliberate în conformitate cu prezentul act •i toate comunică rile din consiliul
trebuie să fie sub mâna pre•edintelui sau a unor persoane autorizate în mod corespunză tor de că tre

pre•edintele, notificarea acestei autoriza•ii publicarea


în gazetă sub mâna pre•edintelui.

(11) Pre•edintele va transmite ministrului publicarea unui raport anual al procedurilor Consiliului,
care cuprinde informa•iile cu privire la aceste aspecte ca ministru poate conduce.

(12) Nici un membru al Consiliului, •i nici func•ionar sau a unui agent al acestuia, este personal responsabil pentru orice act sau
implicit fă cut sau omis să fie fă cut cu bună credin•ă în exercitarea func•iei sale, în temeiul prezentei legi.

[Legea nr 13 din 1988, Sch.]

4. Atribu iile consiliului


(1) Consiliul trebuie să aibă redus de energie

(A) să elibereze licen•e •i permise, în conformitate cu prezenta lege •i orice norme adoptate
în temeiul acestora;
(B) în timpul subzisten•a unei licen•e sau a permis, pentru a varia, sau pentru buna
cauza de a suspenda sau anula; dar Consiliul nu suspendă o licen•ă sau permis pentru mai
mult de paisprezece zile •i nu trebuie să modifice sau să anuleze o licen•ă sau autoriza•ie
fă ră a da licen•iat sau de permis de titular posibilitatea de a ară ta cauza împotriva varia•iilor
sau de anulare; •i (c)
pentru a întreba plângerile împotriva licen•ia•ii sau de•ină torii de permise.

(2) Sub rezerva prezentei legi •i orice direc•ie generală sau specială de că tre ministrul, Consiliul
reglementează propria procedură .

(3) Consiliul poate autoriza pre•edintele să -•i exercite, în numele să u, în orice moment, atunci când aceasta nu
îndepline•te, astfel de puterile sale, deoarece aceasta poate din când în când specifica•i; dar exercitarea acestor competen•e
trebuie, în mă sura cerută de că tre Consiliul, să fie raportate de că tre pre•edinte, fă ră întârziere nejustificată la o reuniune a
Consiliului.

5. Cerere de licen e i autoriza ii

(1) O persoană care dore•te să ob•ină , să reînnoiască sau modifică o licen•ă sau autoriza•ie în temeiul
prezentului act se face cerere Consiliului, în forma •i modul prescris.

(2) La primirea unei cereri în conformitate cu subsec•iunea (1), Consiliul poate face astfel de
investiga•ii sau să solicite prezentarea unei astfel de declara•ii sau alte informa•ii pe care le consideră
necesare pentru ai permite să examineze cererea.

(3) După efectuarea investiga•iilor •i luând în considerare orice informa•ii sau o declara•ie poate să fi fost solicitate în
ceea ce prive•te subsec•iunea (2), Consiliul poate concesiona, reînnoiesc sau modifică o licen•ă sau permis sau să refuze o
licen•ă sau permis sau de reînnoire sau de varia•ie a acestuia, fă ră a motivul dat:

Cu conditia ca-

(I) nici o licen•ă sau autoriza•ie se eliberează în conformitate cu prezentul act, cu excep•ia cazului •i
până când Consiliul sa asigurat că solicitantul este o persoană în formă •i adecvată de a de•ine
licen•a sau permisul •i că spa•iile, dacă este cazul, pentru care se face cererea sunt adecvată
scopului;

B5-9
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(Ii) nici o licen•ă se eliberează în temeiul prezentei legi excep•ia cazului în care Consiliul a trimis o
copie a cererii de licen•ă la autoritatea locală în a cărei arie de competen•ă solicitantul î•i propune
să î•i desfă •oare activitatea sa •i-a dat autoritatea posibilitatea locale rezonabile de a se opune, sau
face recomandă ri cu privire la acestea, cererea. (4) O persoană care face cu bună •tiin•ă o declara•ie
falsă sau declara•ie într-o cerere de, sau o reînnoire sau de modificare a, o licen•ă sau autoriza•ie
este vinovată de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau
la închisoare termen de cel mult •ase luni sau la ambele.

6. solicitantul să furnizeze consiliului de securitate

(1) Ori de câte ori se emite o licen•ă în temeiul acestei legi Consiliul se impune ca o condi•ie a acestuia
cerin•a ca solicitantul trebuie să furnizeze consiliului de securitate prin intermediul unui depozit, sau orice
astfel de securitate, deoarece Consiliul poate aproba, a unei sume care nu de peste patruzeci de mii de
•ilingi •i că securitatea este rambursată sau anulată la expirarea sau anularea licen•ei pentru care a fost
depozitat sau dat excep•ia cazului în care se pierde în conformitate cu sec•iunea 64.

(2) În cazul unui parteneriat, este necesară o singură garan•ie în ceea ce prive•te parteneriatul, în
pofida faptului că certificatele în oricare dintre sec•iunile 16, 18, 22 •i 46 au fost emise cu privire la
parteneriat.

(3) La determinarea valorii garan•iei consiliului trebuie să ia în considerare cunoscută activitatea


solicitantului •i suma, dacă este cazul, prin care această activitate poate fi de a•teptat în mod
rezonabil să crească în anul urmă tor.

(4) Consiliul poate varia în orice moment valoarea orică rei garan•ii date în aplicarea acestei
sec•iuni în cazul în care este convinsă că , având în vedere amploarea cunoscută de afaceri a licen•ei în
cauză , varia•ia este rezonabil.

7. Prevederile licen elor i permiselor

(1) Fiecare licen•ă sau autoriza•ie eliberată în temeiul prezentului act se precizează localizarea exactă •i
amploarea spa•iilor, dacă este cazul, la care se referă •i trebuie să con•ină toate condi•iile impuse de că tre Consiliul
în temeiul prezentei legi.

(2) Un licen•iat care dore•te, în orice moment pentru a transfera desfă •urarea activită •ii sale că tre alte persoane decât
cele autorizate în ceea ce prive•te licen•a de spa•ii poate solicita consiliului pentru autoritatea de a face acest lucru.

(3) La primirea unei cereri, în conformitate cu subsec•iunea (2) Consiliul poate varia în licen•ă ,
astfel încât să autorizeze desfă •urarea activită •ii licen•iatului la sediul obiectul cererii în substituirea
localurilor autorizate anterior.

8. Afi area licen ă i permis i predarea de aceea i privind suspendarea anulă rii

(1) Orice licen•ă sau autoriza•ie eliberată de Consiliul în temeiul prezentului act, în cursul perioadei de
valabilitate a acestuia, să fie afi•at în mod vizibil de că tre titularul licen•ei sau permisul titularului la locul să u principal
de activitate, dacă este cazul, într-o parte a acestuia, la care publice au acces, precum •i o copie a acestuia se
afi•ează în mod similar, la fiecare dintre ramurile licen•iatului sau permisul titularului.

B5-10
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(2) La primirea unei notifică ri că tre o persoană care licen•ă sau permisul a fost anulat sau suspendat,
acea persoană trebuie să predea imediat licen•ă sau permisul să u, după caz, a consiliului.

(3) O persoană care, fă ră un motiv rezonabil sau scuză nu respectă această sec•iune, sau care
afi•ează o licen•ă sau autoriza•ie, care în prezent nu este validă , se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil
de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare pentru un termen de cel mult trei luni sau la
ambele.

9. Durata de licen ă i permis

Fiecare licen•ă sau autoriza•ie eliberată în temeiul prezentului act, dacă nu se prevede altfel în acesta,
expiră la data de 30 iunie urmă toare după data eliberă rii.

10. Că r i care urmează să fie pă strate de că tre titularul de licen ă

(1) Orice licen•iat intră sau poate determina să fie introduse în mod regulat într-o carte pă strate în scopul
tuturor acestor indica•ii care pot fi prescrise.

(2) Un licen•iat care încalcă subsec•iunea (1), sau care pă strează cu bună •tiin•ă sau din neglijen•ă
orice carte, înregistrare sau contul necesar să fie pă strate în cadrul acestei sec•iuni, care este fals în nici un
anumit material, sau care face sau face să fie fă cută în orice astfel de rezerva•i o intrare care este fals într-
un anumit material, se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult zece mii de •ilingi
sau la închisoare pe un termen de cel mult un an sau la ambele.

[Legea nr 9 din 1967, Sch.]

11. Prezentarea conturilor de că tre titularii de licen e i de ină torii de autoriza ii

(1) Consiliul poate, •i, cel pu•in o dată la două sprezece luni, necesită în orice moment, un licen•iat să
prezinte Consiliului o declara•ie a conturilor auditate în mod corespunză tor.

(2) Consiliul poate solicita un permis de-titular, altul decât un titular al unui permis eliberat în conformitate cu
sec•iunea 23, sec•iunea 54 sau sec•iunea 58, pentru a face conturi consiliului într-o formă •i într-un termen stabilit
de că tre aceasta.

(3) Consiliul poate solicita conturi sunt prezentate în baza acestei sec•iuni pentru a face obiectul auditului de
că tre un contabil, a că rui numire în calitate de auditor este notificat de că tre titularul licen•ei sau permisul titularului,
după caz, consiliului de administra•ie •i aprobat de aceasta.

(4) O persoană care refuză sau nu reu•e•te să prezinte o declara•ie de conturi ca •i atunci când este necesar
de că tre Consiliul sau care prezintă cu bună •tiin•ă o declara•ie falsă sau în•elă toare se face vinovată de o
infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult zece mii de •ilingi sau la închisoare pentru o perioadă care nu
depă •e•te un an sau la ambele.
[Legea nr 9 din 1967, Sch., Legea nr 10 din 1981, Sch.]

12. Licen e i permise să nu fie transferate

Nici o licen•ă sau autoriza•ie eliberată în temeiul prezentului act sunt transferabile orică rei persoane, •i o
persoană care transferă sau pretinde să transfere o licen•ă sau autoriza•ie este vinovată de comiterea unei
infrac•iuni •i pasibil de o amendă de cel mult două mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen care să nu
depă •ească două luni, sau la ambele.

B5-11
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

13. Taxe

Nu se plă te•te consiliului pentru fiecare licen•ă •i permis emis de Consiliul de astfel de taxa care
poate fi prescris.

PARTEA III - CONTROLUL •I LICEN•IEREA PARIURI

14. Infrac iunile referitoare la spa iile de pariuri fă ră licen ă

(1) Sub rezerva prezentului Act, o persoană care-

(A) fiind proprietarul sau ocupant sau cu caracter temporar sau în alt mod utilizarea

acestora, pă strează sau utilizează spa•ii de pariuri fără licen•ă ; sau (b) permite spa•ii de
care el este proprietarul sau ocupantul sau a căror
el are utilizarea temporar sau în alt mod, pentru a fi folosite ca spa•ii de pariuri fă ră
licen•ă ; sau
(C) are grija sau gestionarea, sau în orice mod asistă sau este
implicat în gestionarea, spa•ii pă strate sau folosite ca spa•ii de pariuri fă ră licen•ă ; sau

(D) anun•ă sau publică sau face să fie anun•ate sau publicate,
fie oral, fie prin intermediul oricărui imprimare, scriere, design, semna sau în alt mod, că
spa•iile sunt deschise, pă strate sau folosite ca spa•ii de pariuri fără licen•ă , sau în orice
mod invita sau solicita orice persoană să parieze în spa•ii de pariuri fă ră licen•ă ; sau

(E) avansurile, furnizează sau prime•te bani în scopul de a stabili sau


efectuarea de afaceri a spa•iilor de pariuri fără licen•ă ,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă care nu depă•e•te zece mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult un an sau la ambele.

(2) O persoană care pariază în spa•iile de pariuri fără licen•ă se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil
de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la un termen de închisoare pe un termen de cel mult •ase
luni, sau la ambele; •i o persoană care a găsit în spa•iile de pariuri fără licen•ă sau gă sit evadarea din acestea
cu ocazia lor de a fi introduse în conformitate cu prezentul act se prezumă , până la proba contrarie, a fi sau
de a fi fost de pariuri în aceasta.

(3) O persoană care ocupă sau are utilizarea temporară a spa•iilor care sunt •inute sau utilizate de că tre
o altă persoană , după cum se presupune că spa•iile de pariuri fără licen•ă , până la proba contrarie, ca a
permis acel loc să fie pă strate sau utilizate atât.

(4) În această sec•iune, „spa ii de pariuri fă ră licen ă “ înseamnă pariuri spa•ii pentru care nu licen•ă este
emisă în conformitate cu prezenta parte.

15. Interzicerea bookmaking fă ră licen ă

(1) O persoană care ac•ionează sau î•i desfă •oară activitatea ca o casa de pariuri altfel decât în temeiul •i în
conformitate cu termenii unei licen•e emise în temeiul prezentului act, fă ră a aduce atingere ră spunderii sale (dacă este
cazul), care urmează să fie urmă rită în conformitate cu sec•iunea 14, fie vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de o
amendă de cel mult zece mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult un an, sau la ambele; dar nimic în această
sec•iune se aplică un angajat al unei persoane cu o licen•ă emisă în conformitate cu sec•iunea

16 care ac•ionează în cursul angajă rii sale la sediul de pariuri autorizate ale acelei persoane sau la o reuniune cursă
autorizată .

B5-12
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(2) O persoană care acceptă sau prime•te pariuri sau va deconta sau plă te•te bani sau de bani în
valoare în ceea ce prive•te pariurile, sau se gă se•te în posesia unor căr•i, conturi, documente sau alte
obiecte care sunt utilizate sau par să fi fost utilizate sau destinate să fie utilizate în legă tură cu sau care se
referă sau par să se refere la activitatea de o casa de pariuri, se prezumă , până la proba contrarie, că
ac•ionează ca o casa de pariuri.

(3) O persoană care stabile•te sau plă te•te bani sau în valoare de bani în ceea ce prive•te
orice pariuri se prezuma, până la proba contrarie, că ac•ionează ca o casa de pariuri.

16. licen e case de pariuri


(1) Consiliul poate, în ceea ce prive•te pariuri, issue-
(A) o licen•ă on-the-curs de autorizare ca o persoană să î•i desfă •oare activitatea sa
ca o casa de pariuri la orice reuniune cursă autorizată ;

(B), o licen•ă -off curs de autorizare ca o persoană să î•i desfă •oare activitatea sa
ca o casa de pariuri la sediile de pariuri numite în acesta; (C) o licen•ă de autorizare
ca o persoană să î•i desfă •oare activitatea sa ca
casa de pariuri cât •i în afara cursului.

(2) O taxă se plă te•te pentru fiecare spa•iilor de pariuri în cazul în care persoana care a emis o licen•ă în
conformitate cu prezentul act î•i desfă •oară activitatea sa.

(3) În cazul unui parteneriat de pariuri, o singură licen•ă este necesară , dar fiecare partener
trebuie să fie numit în cererea de licen•ă .

(4) La examinarea adecvarea spa•iilor de pariuri în scopul proviso (i) la punctul 5 (3), Consiliul trebuie să
ia în considerare oportunitatea men•inerii acestor spa•ii la o distan•ă corespunză toare •i suficient de
localurilor autorizate pentru vânzarea •i consumul de bă uturi alcoolice.

(5) Consiliul poate, impune condi•ii referitoare la modul în care o persoană eliberată cu o licen•ă
în conformitate cu prezenta sec•iune poate conduce afacerea •i la caracterul adecvat, starea •i
comportamentul spa•iilor de pariuri, la eliberarea unei licen•e în temeiul prezentei sec•iuni la care se
aplică licen•a •i orele în care premisele pot fi deschise pentru afaceri.

17. pariuri prin intermediul unei infrac iuni totalizator fă ră licen ă

O persoana care-
(A) să vâr•e•te o tranzac•ie de pariuri prin intermediul unui totalizator, altele decât cele de

înseamnă un totalizator pentru care există o licen•ă emisă în conformitate cu prezenta parte;
sau

(B) utilizează sau permite utilizarea unei totalizator altfel decât în •i în


conformitate cu termenii unei licen•e eliberate pentru el în conformitate cu sec•iunea 18,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă care nu depă•e•te zece mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult un an sau la ambele.

B5-13
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

18. licen e totalizator


(1) Consiliul poate issue-
(A) o licen•ă on-the-curs de autorizare a unei persoane de a opera un
totalizator pe cursul specificat în acesta;
(B), o licen•ă -off curs de autorizare a unei persoane de a opera un totalizator
la sediul pariuri numite în acesta; sau

(C) o licen•ă de autorizare a unei persoane de a opera un totalizator cât •i în afara


cursul.

(2) Licen•a se eliberează pentru fiecare totalizator care urmează să fie utilizat. (3) Licen•a emisă în temeiul prezentei
sec•iuni pot fi emise pentru fiecare zi de rasă sau pentru o perioadă care nu depă •e•te un an.

(4) Consiliul poate autoriza o persoană eliberată cu o licen•ă în conformitate cu subsec•iunea (1) litera (a) pentru a intra
în tranzac•ii de pariuri prin agen•ii să i de pe cursul, în ceea ce prive•te un totalizator care urmează să fie utilizate pe
parcursul; dar nici o persoană nu ac•ionează ca un agent în conformitate cu prezenta subsec•iune excep•ia cazului în care a
fost desemnat ca atare în scris de că tre persoana a emis o licen•ă în conformitate cu subsec•iunea (1) litera (a) •i o copie a
numirii este livrat, •i aprobate de că tre Bord.

19. Montare de totalizator adaugă , etc, interzise

(1) O persoană care, în conexiune cu un totalizator pentru care există o licen•ă emisă în conformitate cu
sec•iunea 18-
(A) face sau intră într-un pariu pe rezultatul unei curse de cai sau alte
rasă , prin care el este de acord să plă tească celeilalte pă r•i la pariul, în cazul în care acesta din
urmă ar trebui să câ•tige pariul, o sumă de bani, a că rei valoare depinde de rezultatul acestui lucru
asupra rasei mutuale; sau (b) vinde sau oferă spre vânzare sau cumpă rare de la o persoană
men•ionată la

litera (a) un bilet, card sau alt lucru care dă dreptul sau tinzând să dau dreptul
cumpă ră torului sau de•ină torului acestuia un interes în rezultatul acestui lucru pe o cursă de
pariuri mutuale de cai sau de altă rasă ; sau (c) face un contract sau afacere de orice fel de a
plă ti sau de a primi bani de la
un eveniment determinat sau care urmează să fie determinată de rezultatul acestui lucru pe o cursă de
pariuri mutuale de cai sau de altă rasă ,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un
termen de cel mult •ase luni sau la ambele.

(2) Prevederile alin (a) •i (b) din subsec•iunea (1) nu se aplică la un agent sau angajat al unei persoane
eliberate cu o licen•ă în conformitate cu sec•iunea 18, care este angajat în desfă•urarea legală a unui
totalizator într-o manieră aprobat de că tre Consiliul.

20. tranzac ie de pariuri pe totalizator după timpul de rasă interzise

Sub rezerva orice mod aprobat de că tre Consiliul •i orice reglementă ri fă cute de ministru, o
persoană care, în legă tură cu un totalizator pentru care există o licen•ă emisă în conformitate cu
sec•iunea 18-
(A) prime•te sau permise pentru a fi primit o tranzac•ie de pariuri pe care totalizator cu privire
la o cursă de cai sau o altă cursă după începerea acestei curse; sau

B5-14
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(B) registre cu privire la faptul că totalizator după începerea unei curse de cai sau de orice altă rasă în ceea ce

prive•te sumele de bani primite de acea cursă ; sau (c)

ia în considerare la calcularea sau plata unei tranzac•ii de pariuri care nu a fost


înregistrată pe această totalizator; sau (d) face, autorizează sau permite plata orică rei
persoane bani
care nu se calculează în conformitate cu punctul 31,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un
termen de cel mult •ase luni sau la ambele.

21. Infrac iunile referitoare la schemele de pariuri în comun

(1) Persoana A care-


(A) promovează un sistem de pariuri piscină în termen de Kenya, altfel decât în conformitate cu

•i în conformitate cu termenii unei licen•e eliberate în conformitate cu sec•iunea 22; sau (b)

în scopul promovă rii unei scheme de pariuri piscină sau în numele unui promotor al unui astfel de
sistem sau agentul să u, prime•te sau negociază pariuri sau în alt mod ac•ionează ca un agent al
unui promotor altfel decât în temeiul •i în conformitate cu termenii unui agent principal sau licen•a
agentului emise în conformitate cu sec•iunea 22,

se, fă ră a aduce atingere ră spunderii sale, dacă este cazul, să fie urmă rită în conformitate cu sec•iunea

14, să fie vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de o amendă de cel mult zece mii de •ilingi sau la închisoare pe un
termen de cel mult un an, sau la ambele; dar fă ră a aduce atingere prevederilor oricărei alte legi scrise, în cazul în care o
persoană este acuzată de o infrac•iune în conformitate cu prezenta subsec•iune, iar Curtea este de pă rere că el nu este
vinovat de această infrac•iune, dar că el este vinovat de o altă infrac•iune în conformitate cu prezenta subsec•iune, el poate
să fie condamnat pentru că alte infrac•iuni, de•i el nu a fost acuzat de ea.

(2) O persoană care, în legă tură cu o piscină neautorizată pariuri scheme-


(A) imprimă un cupon pentru utilizare într-un astfel de sistem; sau

(B) vinde sau distribuie sau oferte sau publicitate pentru vânzare sau distribu•ie, sau
are în posesia sa, în scopul vânză rii sau de distribu•ie, un cupon cu privire la un astfel de
sistem; sau
(C) distribuie, sau are în posesia sa în scopul de a distribuit,
(I) o reclamă a schemei; sau

(Ii) o listă (indiferent dacă este complet sau nu) de câ•tigă tori ai premiului sau cupoane câ•tigă toare în
cadrul sistemului; sau

(Iii) orice astfel de material descriptiv al determină rii sau determinarea inten•ionată a
câ•tigă torilor premiului, sau în alt mod în legă tură cu schema, astfel cum se calculează
pentru a ac•iona ca un stimulent pentru persoane care să participe la acest sistem; sau

(D) aduce sau invita orice persoană să trimită , în Kenya, în scopul


de vânzare de distribu•ie un cupon cu privire la, sau publicitate a, schema; sau

(E) trimite sau încercă ri de a trimite din Kenya bani sau de valoare
lucru primit în ceea ce prive•te vânzarea sau distribuirea, sau orice document de
înregistrare vânzarea sau distribuirea, sau identitatea titularului unui cupon în sistem; sau

B5-15
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(F) imprimă sau publică , sau determină tipă rite sau publicate, o
reclamă sau o altă notificare sau în legă tură cu sistemul sau cu privire la eliberarea
unui cupon sau a unui dividend în legă tură cu schema,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă care nu depă•e•te zece mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult un an sau la ambele.

(2A) Orice persoană , alta decât titularul licen•ei de agent principal valabil, care ia sau trimite din Kenya
(fie prin po•tă sau în alt mod), bani sau în valoare de bani sau orice cupon, în legă tură cu orice sistem de
pariuri piscină autorizate în conformitate cu sec•iunea 22 se fie vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i
pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la
ambele.

(3) În sensul subsec•iunii (2) (f), publicarea unui anun• sau notificare într-un ziar tipă rit în afara
Kenya •i circulantă în mod normal în Kenya nu constituie infractiune daca regimul la care se referă
anun•ul sau notificarea este promovat în afara Kenya.

(4) O persoană , alta decât titularul licen•ei de agent principal valabil, care ia sau trimite din Kenya (fie prin
po•tă sau în alt mod), în valoare de bani sau de bani sau un cupon, în legă tură cu o schemă de pariuri piscină
autorizate în conformitate cu sec•iunea 22 se fie vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de o amendă de
cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.

(5) În acest sec•iune-

(A) "agent" înseamnă o persoană care ac•ionează în sprijinul


promovă rii un sistem de pariuri piscină ; (B) „Sistem de pariuri piscină
neautorizată “ mijloace-

(I) în cazul în care o schemă de pariuri piscină este promovat sau propuse pentru a fi

promovat în Kenya, un sistem de promovat de că tre o persoană care nu este titularul unui
permis de promotor emis în conformitate cu sec•iunea 22;

(Ii) în cazul în care o schemă de pariuri piscină este promovat sau propuse pentru a fi

promovat în afara Kenya, un sistem de promovat de că tre o persoană care nu are în


cadrul Kenya un agent sau un reprezentant care de•ine licen•ă de agent principal emis în
conformitate cu sec•iunea 22;

(C) trimitere la imprimare se interpretează ca incluzând trimiteri la scriere •i alte moduri


de reprezentare sau de reproducere a cuvintelor într-o formă vizibilă .

[Legea nr 8 din 1968, Sch.]

22. Licen e în ceea ce prive te sistemele de pariuri piscină

(1) Consiliul poate, în ceea ce prive•te o schemă de pariuri pool, issue-

(A) licen•ă , un promotor, a autorizează titularul să furnizeze o piscină de


pariuri sistem în Kenya;
(B) un agent de licen•ă comitentului, care autorizează titularul să ac•ioneze ca
agent principal în Kenya promotorului unei scheme de pariuri pool promovat în afara
Kenya;
(C) licen•ă unui agent, care autorizează titularul să ac•ioneze ca un agent al
promotor al unei scheme de pariuri pool promovată în Kenya, sau a oricărui agent principal
al promotorului unei scheme de pariuri pool promovat în afara Kenya.

16 B5
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(2) Nici o licen•ă emisă în temeiul prezentei sec•iuni se aplică mai mult de un sistem de pariuri piscină ,
promotor al unui sistem, agent principal sau un agent.

23. Autorizarea de bookmaking la reuniuni de curse

(1) promotorii unei reuniuni rasă , dacă doresc case de pariuri pentru a se permite să î•i desfă •oare
activitatea în cadrul acestei reuniuni cursă , se aplică la bord pentru un permis în acest scop.

(2) O cerere trebuie să fie în scris, în forma prescrisă . (3) La primirea unei cereri în conformitate cu subsec•iunea

(1), Consiliul poate, după efectuarea unor astfel de anchete după cum consideră necesar, să emită un permis de
autorizare a bookmaking să aibă loc în cadrul reuniunii cursa a avut loc pe terenul de rasă •i în ziua sau zilele
specificate în autoriza•ie.

(4) O persoană care permite o casa de pariuri să î•i desfă •oare activitatea la o reuniune cursa altfel decât
sub autoritatea unui permis emis în conformitate cu subsec•iunea (3) se face vinovată de o infrac•iune •i
pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare pentru un termen de cel mult trei luni sau
la ambele.

24. Interzicerea meciurile de

O persoană care, cu excep•ia cazului în spa•iile de pariuri cu licen•ă sau la o întâlnire de rasă
autorizată , touts sau în alt mod personal solicita patronajul membrilor publicului cu o casa de pariuri se
face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult două mii de •ilingi sau la închisoare
pentru un termen de cel mult două luni sau la ambele.

25. Interzicerea publicită ii de pariuri

O persoană care, în legă tură cu orice spa•ii de pariuri autorizate, pariuri licen•iat sau sistem de
pariuri piscină cu licen•ă , fă ră aprobarea Board-
(A) se •ine de publicitate sau de notificare sau placard publice
dispus să parieze cu membri ai publicului; sau

(B) afi•ează orice placardă sau notificare în scris sau imprimate referitoare la pariuri în
orice formă sau formă , astfel încât să fie vizibilă pe o stradă publică sau loc; sau (c)
imprimă sau publică , sau determină tipă rite sau publicate, orice
publicitate sau altă notificare,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare pe un
termen de cel mult trei luni, sau la ambele; dar nimic în această sec•iune se interzice tipă rirea, reproducerea •i
publicarea de circulare care oferă informa•ii referitoare la pariuri pe o cursă de cai destinate sau altă rasă în
Kenya sau în altă parte, în cazul în care circularele sunt emise de că tre o persoană care a acordat o licen•ă în
conformitate cu prezenta parte.

26. Interzicerea de bă uturi alcoolice în incinta licen iate

O persoană care, la sediul de pariuri autorizate, altele decât cele de la o întâlnire de rasă
autorizată , vinde sau de bunuri sau le consumă sau permite vânzarea sau furnizarea sau consumul de
bă uturi alcoolice se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi
sau închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.

17 B5
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

27. Interzicerea împotriva a juca jocuri de noroc la sediul licen iate

O persoană care, la sediul de pariuri autorizate joacă sau permite redarea unui joc de noroc se
face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau închisoare
pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele.

28. pariuri cu persoane tinere o infrac iune


(1) Persoana A care-

(A) pariuri cu o persoană tână ră ; sau


(B) angajează o persoană tânără la sediul de pariuri autorizate sau în legă tură
cu o schemă de pariuri pool sau în efectuarea orică rei pariuri alt than- (i)

efectuarea pariurilor prin po•tă ; sau

(Ii) transportul unei comunică ri referitoare la pariuri în scopul de transmitere prin


po•tă ; sau
(C) prime•te sau negociază un pariu printr-o persoană tână ră ; sau (d) trimite că tre o persoană tână ră

orice circulară , notificare, publicitate, scrisoare sau


alte documente legate de pariuri,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare
pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.
(2) În această sec•iune, "persoana tanara" înseamnă o persoană -

(A), care se află sub vârsta de optsprezece ani, •i pe care persoana


comiterea unei infrac•iuni în legă tură cu el în cadrul acestei sec•iuni •tie sau ar trebui să •tie, să
fie sub această vârstă ; sau (b), care este aparent sub această vârstă .

29. pariuri în public plasează o infrac iune

(1) Sub rezerva prezentei legi, o persoană care frequents sau loiters într-o stradă sau loc public, în
numele fie de el însu•i sau de orice altă persoană , în scopul de pariuri, pariuri, fiind de acord să parieze, sau
de plată , primirea sau solu•ionarea pariurile se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel
mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele; dar prezenta
subsec•iune nu se aplică la nimic fă cut pe un teren folosit, sau adiacent la sol utilizate, în scopul unei reuniuni
cursă autorizată .

(2) Un ofi•er de poli•ie poate aresta fără ca cineva mandat pe care îl găse•te pe o stradă sau loc public •i
pe care îl suspectează , cu un motiv rezonabil, pentru a comite o infrac•iune în temeiul acestei sec•iuni.

(3) În acest sec•iune-


(A) "stradă " include un pod, rutier, benzi, trotuar, pă trat, teren, alee sau
pasaj, dacă o artera sau nu, care este pentru moment deschis publicului; •i (b)

u•ă •i intră rile de spa•ii adiacente se alipeste la sol •i deschis la o stradă trebuie să fie
tratată ca fă când parte din stradă .

B5-18
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

29A. Taxa de pariuri

(1) Trebuie să existe o taxă care urmează să fie cunoscut sub numele de pariuri taxe pe la rata de treizeci •i cinci la sută
din veniturile jocurilor de noroc.

(2) Taxa se plă te•te la colector de că tre casa de pariuri licen•iat în data de 20 a lunii urmă toare
lunii de colectare.
[Legea nr 38 din 2016, s. 80, Legea nr 15 din 2017, s. 29.]

30. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 67.

31. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 68.

32. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 69 .

33. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 70.

34. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 71 .

PARTEA IV - CONTROLUL •I LICEN•IEREA loteriilor

35. loterii neautorizate i infrac iuni legate de acela i

(1) O loterie promovat sau efectuat în alt mod decât în conformitate cu prezenta parte se
consideră a fi o loterie neautorizată •i ilegală .

(2) O persoană care se deschide, pă strează sau utilizează sau cauze sau cu bună •tiin•ă permite utilizarea,
spa•ii pentru desfă •urarea unei loterii neautorizate se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel
mult zece mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen care nu depă •e•te un an sau la ambele.

(3) O persoană care imprimă sau publică sau face să fie imprimate sau a publicat un anun• sau o
altă notificare sau în legă tură cu o loterie neautorizată sau sau în legă tură cu vânzarea unui bilet sau
•ansă în orice astfel de loterie se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei
mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele:

Cu condi•ia ca publicarea unui astfel de anun• sau notificare într-un ziar din afara Kenya •i în mod
normal nu circulă în Kenya este o încă lcare a acestei subsec•iuni dacă loteria la care reclama sau
notificare se referă este promovat •i efectuate în afara Kenya.

(4) O persoană care, în legă tură cu o loterie neautorizat promovat sau propuse pentru a
fi promovat, fie în Kenya sau elsewhere-
(A) imprimă un bilet pentru utilizare la loterie; sau

(B) vinde sau distribuie sau oferte sau publicitate pentru vânzare sau distribu•ie, sau
are în posesia sa în scopul vânză rii sau distribu•iei, bilete sau •ansele la loterie; sau

(C) distribuie, sau are în posesia sa în scopul de a distribuit,


(I) o reclamă de loterie; sau

(Ii) o listă (indiferent dacă este complet sau nu) câ•tigă torilor premiului sau bilete câ•tigă toare la
loterie; sau

B5-19
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(Iii) orice problemă descriptivă a desenului sau a inten•ionat desenul la loterie, sau în alt
mod cu privire la loterie, care se calculează pentru a ac•iona ca un stimulent pentru
persoanele să participe la această loterie sau în alte loterii; sau

(D) aduce sau invita orice persoană să trimită , în Kenya, în scopul


vânzarea sau distribu•ia unui bilet la, sau publicitate a, loterie; sau (e) trimite sau
încercă ri de a trimite din Kenya bani sau ceva de valoare
primite în ceea ce prive•te vânzarea sau distribuirea, sau un document de înregistrare
vânzarea sau distribuirea, sau identitatea titularului, a unui bilet sau sansa la loterie; sau (f)

provoacă sau procures orice persoană să facă oricare dintre actele men•ionate mai sus,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă care nu depă•e•te zece mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult un an sau la ambele.

(5) În această sec•iune, referirile la imprimarea includ referiri la scriere •i alte moduri de reprezentare sau
de reproducere a cuvintelor într-o formă vizibilă .

36. Autorizarea de loterii publice în scopuri caritabile

(1) Consiliul poate emite un permis de autorizare promovarea •i organizarea unei loterii (care nu este o loterie
promovat •i realizat în conformitate cu sec•iunea 40, sec•iunea 41 sau sec•iunea 42) -

(A) care este destinat pentru a strânge fonduri pentru servicii sociale, bună starea publică , de relief

de suferin•ă sau în scopuri patriotice sau pentru a oferi facilită •i recreative sau sportive; •i

(B) cel pu•in două zeci •i cinci la centum din veniturile brute din care este
de fie dedicată obiectului pentru care este promovat la loterie:

Cu condi•ia ca Consiliul poate solicita ca o condi•ie pe care o propor•ie specificată


mai mare de două zeci •i cinci la Centum din sumele să fie dedicată obiectului pentru
care este promovat la loterie, dar în nici un caz, Consiliul necesită o propor•ie mai
mare de patruzeci cinci la Centum din veniturile brute.

(2) În cazul în care, în cazul unei loterii autorizate în conformitate cu această sec•iune mai mică de două zeci •i
cinci de per centum, sau mai mică decât propor•ia prevă zută de consiliul sub condi•ia subsec•iunii
(1), din veniturile brute ale loteriei este dedicată obiectul pentru care loterie este promovat sau oricare din
sumele sunt dedicate unui scop, altele decât cheltuielile •i premii, care nu este un astfel de obiect, fiecare
promotor al loteriei se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă care să nu depă•ească cinci mii
de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele.

37. Competen ele Consiliului cu privire la loterii publice

(1) Consiliul poate, în ceea ce prive•te orice autoriza•ie acordată în conformitate cu sec•iunea 36-

(A) să impună astfel de condi•ii pe care le consideră necesare pentru a se asigura că


loteria în cauză este promovată •i desfă •oară cât mai eficient posibil, în interesul
scopului pentru care este promovată •i a publicului în general;

B5-20
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(B) iau mă surile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că orice condi•ii
impuse în conformitate cu litera (a) au fost sau sunt respectate; •i

(C) ghid •i coordonează distribuirea corectă •i echitabilă a


fonduri de caritate ale unei loterii autorizate de acesta.

(2) Fă ră a aduce atingere caracterului general al subsec•iunii (1) (a), Consiliul poate impune, în ceea ce
prive•te o loterie autorizată de aceasta, condi•iile în care paragraph-

(A) eliminat prin Legea nr 38 din 2016, s. 81 (a);

(B) asigurarea pentru protec•ia cumpără torilor de bilete sau •anselor în


loterie împotriva fraudei; (C)

limitând valoarea veniturilor din loterie care pot fi utilizate în scopul loteriei în afara
Kenya, cantitate care nu depă •e•te două zeci pe centum din suma totală dedicată
obiectului pentru care este promovat la loterie; (D)

cu privire la furnizarea de că tre promotorii loterie garan•ilor pentru a acoperi


veniturile a•teptate, sau orice parte a acesteia, de la loterie.
(3) •ters prin Legea nr 38 din 2016, s. 81 (b).

(4) În cazul în care orice condi•ie impusă în cadrul acestei sec•iuni este încă lcat, fiecare dintre promotorii
loterie în cauză , •i în cazul în care persoana de care condi•ia este rupt nu este unul dintre promotorii acestei
persoane, de asemenea, se face vinovată de o infrac•iune •i ră spundere la o amendă de cel mult cinci mii de
•ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele; dar aceasta va fi o apă rare pentru o
persoană acuzată de o infrac•iune în conformitate cu prezenta sec•iune doar din cauza faptului că era un
promotor al loteriei pentru a dovedi că infrac•iunea a avut loc fă ră consim•ă mântul sau coniven•ă lui •i că el a
exercitat toate diligen•ele pentru a preveni.

[Legea nr 38 din 2016, s. 81.]

38. Puterea Consiliului de a solicita încorporarea promotorilor de loterii publice

Înainte de a autoriza promovarea unei loterii în conformitate cu sec•iunea 36, Consiliul poate solicita promotorii
loterie pentru a deveni o persoană juridică în conformitate cu orice lege, pentru moment, în vigoare referitoare la
încorporare.

39. Consiliul poate autoriza loterii cu privire la curse de cai, etc.

(1) Consiliul poate emite un permis de autorizare promovarea unei loterii cu privire la o cursă de cai sau de altă
rasă , indiferent dacă a promovat în Kenya sau în altă parte.

(2) În cadrul acestei sec•iuni Consiliul poate, în ceea ce prive•te o loterie care urmează să fie promovate •i efectuate în
Kenya,, issue-

(A) un permis on-the-curs de autorizare promovarea •i desfă •urarea


unei loterie pe cursul specificat în acesta; sau
(B) un permis de autorizare promovarea •i organizarea unei loterii în
largul curs.

B5-21
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(3) Sec•iunea 31 se aplică la fiecare loterie pentru care (2) se emite o autoriza•ie în conformitate cu
subsec•iunea (a), •i, în consecin•ă trimiterile din sec•iunea 31 la „totalizator“ •i „licen•iat“ se
interpretează ca incluzând trimiteri la loterie pe curs •i pentru a permite-titular.

(4) Sec•iunile 36, 37 •i 38 se aplică fiecă rui loterie pentru care (2) (b) din prezenta sec•iune se
emite un permis conform subsec•iunii, •i în consecin•ă , trimiterile din aceste sec•iuni la „loterie“ se
interpretează ca incluzând la loterie de pe curs.

40. Scutirea de anumite tipuri de loterii efectuate de caritate, sportive sau în alte scopuri

(1) O loterie poate fi promovată •i desfă •urate în numele unei societă •i, fiind o societate înfiin•ată •i condusă în
întregime sau în principal, pentru una sau mai multe dintre urmă toarele purposes-

(A) în scopuri caritabile;


(b) participarea sau sus•inerea de sporturi atletice sau jocuri sau culturale
activitati;
(C) scopuri care nu sunt descrise la punctul (a) sau alin
(B) nu sunt nici în scopuri de câ•tig privat, nici în scopuri comerciale a unei întreprinderi,

•i este atât de promovat pentru strangerea de fonduri care urmează să fie aplicate în scopul societă •ii.

(2) Se vor respecta urmă toarele condi•ii în legă tură cu promovarea •i desfă •urarea lottery-

(A) promotorul de loterie este un membru al societă •ii autorizate în scris de că tre organul de
conducere al societă •ii de a ac•iona în calitate de promotor; (B) nu se remunerează cu
privire la loterie promotorului
sau orice persoană angajată de că tre promotorul în legă tură cu loteria care
desfă •oară o afacere de pariuri sau este angajat cu activitate în organizarea de
pariuri;
(C) nici un premiu trebuie să depă •ească cinci mii de •ilingi în sumă sau valoare, •i nici
o •ansă de bilete sau se vinde la un pre• mai mare de cinci •ilingi; (D)

întregi veniturile, după deducerea sumelor alocate în mod legal pe seama cheltuielilor
sau pentru furnizarea de premii, se aplică scopurilor societă •ii, fiind scopurile descrise la
literele (a), (b) •i (c) din subsec•iunea (1) ; (E)

valoarea veniturilor alocate pe seama cheltuielilor nu trebuie să depă •ească


cheltuielile suportate efectiv, sau cincisprezece la Centum a întregului veniturile, oricare
dintre acestea este mai pu•in, iar valoarea sumelor alocate pentru acordarea de premii
nu trebuie să depă •ească jumă tate a întregului veniturile; (F)

pre•ul fiecă rui bilet sau o •ansă să fie aceea•i, iar pre•ul unui bilet va fi înscrisă pe
bilet; (G)
valoarea totală a biletelor sau •ansele vândute nu trebuie să depă •ească cincizeci de mii de •ilingi;
•i în cazul în care, în orice zi în care biletele sau •ansele la loterie sunt la vânzare, biletele sau sunt
•anse de vânzare într-o altă loterie promovat •i realizat în numele societă •ii în cadrul acestei
sec•iuni, valoarea totală a biletelor sau •ansele vândute în cele loterii luate

22 B5
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

împreună nu trebuie să depă •ească cincizeci de mii de •ilingi; •i în sensul prezentului alineat
bilete sau •ansele la o loterie se consideră a fi puse în vânzare în fiecare zi între datele la
care sunt primul •i ultimul vândut aceste bilete sau •anse, indiferent dacă sunt sau nu o
astfel de bilet sau •ansă este vândută pe această zi;

(H) fă ră o notificare scrisă sau publicitate loteriei sunt expuse,


except- publicate sau distribuite (i)
o notificare sau publicitate expuse în incinta societă •ii, sau publicate sau
distribuite exclusiv membrilor societă •ii;

(Ii) o astfel de notificare sau publicitate care pot fi con•inute în bilete, dacă este cazul;

(I) fiecare bilet •i fiecare notificare sau anun•ul de loterie expuse în mod legal, distribuite
sau publicate specifică numele societă •ii, numele •i adresa promotorului •i data la care
remiză , determinarea sau evenimentul de sau prin referire la care premiul câştigă torii
se constată va avea loc; (J)

nici un bilet se trimite prin po•tă că tre o persoană care nu este membru al societă •ii;

(K) nici o persoană nu sunt admise să participe la loterie în ceea ce prive•te


un bilet sau •ansă decât după plata că tre promotorul pre•ul întreg al biletului sau
sansa, si nici bani primite de că tre promotorul pentru sau în contul unui bilet sau •ansă
trebuie, în niciun caz să fie returnate; •i eu)

nici o plată în contul de cheltuieli sau premii se efectuează din sumele de bani din
altele decât veniturile din loterie societă •ii.

(3) În cazul în care orice condi•ie impusă de subsec•iunea (2) este încă lcată , promotorul loterie •i orice altă
persoană care este parte a contraventiei se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult
cinci mii de •ilingi sau cu închisoare termen de cel mult •ase luni sau la ambele:

Cu conditia ca-

(I) aceasta va fi o apă rare pentru o persoană acuzată de o infrac•iune în conformitate cu prezenta
sec•iune doar din motivul că este promotorul să u pentru a dovedi că contraven•ia a avut loc fă ră
consim•ă mântul sau coniven•ă lui •i că el a exercitat toate diligen•ele pentru a preveni; (Ii)

aceasta va fi o apă rare pentru o persoană acuzată de o infrac•iune cu privire la un


credit sau de plă •i efectuate cu încă lcarea alin (e) sau alineatul (l) din subsec•iunea (2)
pentru a dovedi care- (a)
veniturile din loterie a scăzut scurt a sumei estimate în mod rezonabil; •i

(B) creditul sau plata a fost fă cută în ceea ce prive•te cheltuielile suportate
efectiv, sau pentru a-•i îndeplini un angajament necondi•ionat cu privire la
premiile acordate în legă tură cu vânzarea biletelor sau •ansele relevante; •i

(C) suma totală însu•ite sau achitată pentru cheltuieli •i premiile nu au


depă •it sumele care ar putea fi în mod legal

B5-23
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

însu•it din sumele loteriei prevă zute la alin (2) (e) dacă încasă rile au ridicat la
suma estimată rezonabil.

(4) În acest sec•iune-

(A) în Interpretând subsec•iunea (1) litera (c), un scop pentru care se stabile•te sau se desfă •oară
o societate care este calculată pentru a beneficia de societate în ansamblul să u, nu va fi
considerată un scop de câ•tig privat, prin urmare, doar că ac•iunea în împlinirea ei ar fi ca
rezultat beneficii orică rei persoane ca un individ; •i (b)

în Interpretând subsec•iunea (2) litera (d), în cazul în care o plată cade să fie fă cută prin angajare,
între•inere sau alte taxe în ceea ce prive•te echipamentele pentru de•inerea la loterie •i valoarea
acestei taxe urmează a fi determinată în totalitate sau în parte, prin referire la în mă sura în care
acest sau un alt echipament este utilizat în scopul acestei loterie, atunci plata va fi considerată o
aplicare a veniturilor în scopuri de câ•tig privat; •i în consecin•ă , referirea la o astfel de taxă să fie
determinată care se incadreaza asa; •i (c) "societate" include un club, institu•ie, organiza•ie sau
asocia•ie

persoanelor, indiferent de numele numit, precum •i orice sucursală sau sec•iune a acestui club,
institu•ie, organiza•ie sau asocia•ie separată .
[Legea nr 22 din 1987, sch.]

41. Scutirea de loterii mici incidente la anumite spectacole

(1) O loterie poate fi promovat •i realizat ca un incident de divertisment la care se aplică cu


condi•ia ca această sec•iune urmă toarele condi•ii sunt respectate în legă tură cu promovarea •i
desfă •urarea lottery-
(A) întregi veniturile din divertisment (inclusiv veniturile din loterie) după deducting- (i)

cheltuielile de cheltuieli de divertisment cu excep•ia efectuate în legătură cu


loterie; •i
(Ii) cheltuielile ocazionate de tipă rirea biletelor la loterie; •i

(Iii) această sumă , dacă este cazul, să nu depă •ească o mie de •ilingi ca promotori
ai loteriei consideră potrivit să -•i însu•ească , pe seama cheltuielilor suportate de
ace•tia în achizi•ionarea premii la loterie, va fi dedicată , altele decât câ•tig privat
scopuri: Cu condi•ia ca veniturile ob•inute din divertisment (inclusiv veniturile
loteriei) nu se consideră a fi dedicată în scopuri de câ•tig privat, prin urmare,
doar că aplicarea lor în alte scopuri decât câ•tig privat scopuri a dus în beneficiul
orică rei persoane ca un individ;

(B) bilete sau •ansele la loterie nu pot fi vândute sau emise, •i nici nu se declară rezultatul la
loterie, cu excep•ia cazului în incinta în care are loc de divertisment •i în timpul
desfă •ură rii de divertisment; (C)

facilită •ile prevă zute pentru participarea la loterii, sau acele facilită •i, împreună cu una
sau ambele din following-

B5-24
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(I) facilită •ile oferite în temeiul articolului 52 pentru a lua parte la jocuri de noroc;

(Ii) posibilitatea de a câ•tiga premii la distrac•ii, la care sec•iunea


56,

nu trebuie să fie singura, sau numai substan•iale, stimulent pentru persoane să participe
la divertisment;

(D) premiile din loterie trebuie să fie în posesia •i custodia •i la dispozi•ia promotorilor
de loterie;
(E) fă ră bilet sau o •ansă la loterie se eliberează sau alocate, cu excep•ia de
modul de vânzare la primirea pre•ului integral al acestuia; (F)

pre•ul fiecă rui bilet sau o •ansă să fie aceea•i, iar pre•ul unui bilet va fi înscrisă pe
bilet; (G)
nu vor fi expuse, publicat sau distribuit o notificare scrisă sau publicitate de loterie,
alta decât o notificare cu privire la aceasta expus în incinta în care are loc •i o astfel
de anun• sau publicitate de divertisment al acestuia a•a cum este con•inut în bilete,
dacă este cazul:

Cu condi•ia ca Consiliul poate, la primirea unei cereri în scris, să permită promotorii loterie pentru
a face publicitate la loterie în orice alt mod aprobat de acesta;
(H) nici unul dintre premiile din loterie vor fi premii în bani; •i eu)
nici o •ansă de bilete sau se vinde la un pre• mai mare de zece •ilingi.

(2) În cazul în care oricare dintre condi•iile specificate în subsec•iunea (1) este încă lcată , fiecare persoană
vizată în promovarea sau desfă •urarea loteriei se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult
cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen care să nu depă •ească •ase luni sau la ambele:

Cu condi•ia ca aceasta să fie o apă rare pentru o persoană acuzată de o infrac•iune în conformitate cu prezenta
sec•iune pentru a dovedi că contraven•ia a avut loc fă ră consim•ă mântul sau coniven•ă lui •i că el a exercitat toate
diligen•ele pentru a preveni.

(3) distrac•iile că rora li se aplică această sec•iune sunt bazaruri, vânză ri de muncă , FÊTES, mese,
dansuri, sportive sau atletice evenimente •i alte distrac•ii cu caracter similar, fie limitat la o zi sau o
parte a acestuia sau se extinde peste două sau mai multe zile .

(4) Atât de mult din sec•iunea 29 ca se referă la pariuri într-un alt loc decât o stradă nu se aplică
la această sec•iune.
[Legea nr 22 din 1987, Sch.]

42. loterii private

(1) O loterie privată poate fi promovată •i conduse cu condi•ia să fie respectate în legă tură
cu promovarea •i desfă •urarea lottery- urmă toarele condi•ii

(A) întregi veniturile, după deducerea numai cheltuielile efectuate pentru imprimare •i
articole de papetă rie, sunt dedicate furniză rii de premii pentru cumpă ră tori de bilete
sau de •anse, sau, în cazul unei loterii promovate pentru membrii societă •ii, sunt
dedicate fie furnizarea de premii sau în scopuri care sunt scopurile societă •ii, sau, ca
să participe la furnizarea de premii •i, în rest, pentru scopurile societă •ii;

B5-25
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(B) nu vor fi expuse, publicat sau distribuit o notificare scrisă sau publicitate de loterie alte
than- (i)
o notificare cu privire la aceasta expus la sediul clubului pentru ai că rei membri
este promovat sau, după caz, la sediul pe care persoanele că rora le-a
promovat munca sau re•edin•a;
(Ii) astfel de anun• sau de publicitate a acestuia a•a cum este con•inut în bilete, dacă este
cazul;

(C) pre•ul fiecă rui bilet sau o •ansă să fie aceea•i, iar pre•ul unui bilet va fi înscrisă pe
bilet;
(D) fiecare bilet trebuie să poarte pe fa•a de ea numele •i adresele
fiecare dintre promotorii loterie •i o declara•ie a persoanelor că rora vânzarea de bilete sau
•ansele de promotorii este restric•ionată , •i o declara•ie conform căreia nici un premiu
câ•tigat la loterie se plă te•te sau livrate de că tre promotorii orică rei persoane, alta decât
persoana căreia biletul câ•tigă tor sau sansa a fost vândut de ei, •i nici un premiu va fi plă tită
sau livrate numai în conformitate cu această afirma•ie; (E) fără bilet sau întîmplare, se
eliberează sau alocate de că tre promotorii cu excep•ia

prin vânzare •i la primirea pre•ului integral al acestuia •i nici bani sau valoros lucru
atât de primit de că tre un promotor trebuie în nici un caz, să fie returnate; •i

(F) nici un bilet la loterie se trimite prin po•tă .

(2) În cazul în care oricare dintre condi•iile specificate în subsec•iunea (1) este încă lcată , fiecare dintre
promotorii loterie, •i în cazul în care persoana de care condi•ia este rupt nu este unul dintre promotorii
acestei persoane, de asemenea, va fi vinovat de infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de
•ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele:

Cu condi•ia ca aceasta să fie o apă rare pentru o persoană acuzată de o infrac•iune în conformitate cu prezenta
sec•iune doar din cauza faptului că era un promotor al loteriei pentru a dovedi că contraven•ia a avut loc fă ră
consim•ă mântul sau coniven•ă lui •i că el a exercitat toate diligen•ele pentru a preveni.

(3) În acest sec•iune-


(A) „Loterie privată “ înseamnă o loterie din Kenya, care este promovat pentru, •i
în care vânzarea biletelor sau •ansele de promotorii se limitează la, either- (i) membri
ai unei societă •i stabilite pentru sociale sau de agrement

numai în scopuri; sau

(Ii) toate persoanele de care func•ionează în acela•i sediu; sau

(Iii) persoanele care locuiesc to•i în aceea•i incintă ,

•i care este promovată de persoane dintre care fiecare este o persoană că reia, în conformitate cu
punctele (i), (ii) •i (iii), bilete sau •ansele pot fi vândute de că tre promotorii •i, în cazul unei loterii promovate
pentru membrii a unei societă •i, este o persoană autorizată în scris de că tre organul de conducere al
societă •ii de a promova loterie;
(B) "societate" include un club, institu•ie, organiza•ie sau alte
asocia•ie de persoane, indiferent de numele numit, •i fiecare ramură locală sau afiliate sau
sec•iune a unei societă •i este considerată ca o societate separată •i distinctă .

B5 - 26
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

43. Vânzarea de bilete de că tre sau unei persoane sub aisprezece ani o infrac iune

(1) Nici o •ansă bilet sau într-o loterie promovate •i efectuate în conformitate cu prezenta parte sunt vândute de că tre
sau unei persoane sub vârsta de •aisprezece ani.

(2) În cazul unei contraven•ie a acestei sec•iuni, fiecare dintre promotorii loteriei respective, iar în
cazul în care persoana de care este încă lcată această sec•iune nu este un promotor care persoana
de asemenea, va fi vinovat de infrac•iune •i pasibilă de amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele:

Cu conditia ca-

(I) aceasta va fi o apă rare pentru o persoană acuzată de o infrac•iune în conformitate cu prezenta
sec•iune doar din cauza fiind un promotor al loteriei pentru a dovedi că contraven•ia a avut loc
fă ră consim•ă mântul sau coniven•ă să u •i pe care a exercitat toate diligen•ele pentru a preveni;

(Ii) aceasta va fi o apă rare pentru a dovedi că persoana care plă te•te nici nu •tia •i nici nu a avut
motive rezonabile de a suspecta că persoana a fost sub vârsta de •aisprezece ani.

44. Prezentarea conturilor i a declara iilor cu privire la loterii


(1) Consiliul poate solicita promotorii unei loterii care este promovat sau realizat în sec•iunile 40,
41 •i 42 să prezinte conturi •i să se întoarce în forma •i în termenul stabilit de că tre aceasta.

(2) Persoana A care-


(A) face implicit în prezentarea de conturi sau de a se întoarce necesare
să fie depuse sau efectuate în cadrul acestei sec•iuni în termenul specificat; sau (b)
prezintă conturi sau face o întoarcere pe care el •tie sau poate fi
în mod rezonabil considerat să •tie că sunt false într-un anumit material,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare
pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.
[Legea nr 9 din 1967, Sch.]

44A. Taxa de loterie

(1) Trebuie să existe o taxă care urmează să fie cunoscut sub numele de taxe pe loterie la rata de treizeci •i cinci la sută
din cifra de afaceri loterie.

(2) Taxa se plă te•te la colector de că tre o persoană autorizată să promoveze la loterie în a 20 zi a
lunii urmă toare lunii de colectare.
[Legea nr 38 din 2016, s. 82, Legea nr 15 din 2017, s. 30.]

PARTEA V - GAMING

45. Infrac iunile referitoare la spa iile de jocuri de noroc fă ră licen ă

(1) Sub rezerva prezentului Act, o persoană care-

(A) fiind proprietarul sau ocupant sau cu caracter temporar sau în alt mod utilizarea

acestora, pă strează sau utilizează spa•ii de jocuri de noroc fă ră licen•ă ; sau (b) permite spa•ii de
care el este proprietarul sau ocupantul sau a că ror
el are utilizarea temporar sau în alt mod, pentru a fi folosite ca spa•ii de jocuri fără licen•ă ;
sau

B5-27
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(C) are grija sau gestionarea, sau în orice mod asistă sau este
implicat în gestionarea, spa•ii pă strate sau folosite ca spa•ii de jocuri fă ră licen•ă ; sau

(D) anun•ă sau publică sau face să fie anun•ate sau publicate,
fie oral, fie prin intermediul orică rui imprimare, scriere, design, semna sau în alt mod, că orice
spa•ii sunt deschise, pă strate sau folosite ca spa•ii de jocuri de noroc fă ră licen•ă , sau în orice
mod invita sau solicita orice persoană să joace în spa•ii de jocuri de noroc fă ră licen•ă ; sau

(E) avansurile, furnizează sau prime•te bani în scopul de a stabili


sau desfă •urarea activită •ii de spa•ii de jocuri de noroc fă ră licen•ă ,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă care nu depă•e•te zece mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult un an sau la ambele.

(2) O persoană care jocuri în spa•ii de jocuri de noroc fă ră licen•ă se face vinovată de o infrac•iune •i
pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la
ambele; •i o persoană care a gă sit în spa•ii de jocuri de noroc fără licen•ă , sau găsit evadarea din acestea cu
ocazia acesteia fiind introduse în temeiul prezentei legi, se prezumă până la proba contrarie a fi sau de a fi
fost jocuri de noroc în acesta.

(3) O persoană care ocupă sau are utilizarea temporară a spa•iilor care sunt •inute sau utilizate de
că tre o altă persoană , după cum se presupune spa•ii de jocuri de noroc fă ră licen•ă , până la proba
contrarie ca a permis acel loc să fie pă strate sau utilizate atât.

(4) În această sec•iune, „spa ii de jocuri de noroc fă ră licen ă “ înseamnă spa•ii de joc pentru care nu licen•ă este
emisă în conformitate cu prezenta parte.

46. Consiliul poate licen ia spa iilor publice de jocuri de noroc

(1) Consiliul poate, sub rezerva orică ror reglementă ri fă cute în temeiul prezentei legi, să emită o licen•ă de autorizare
unei persoane de a organiza •i gestiona jocuri de noroc, altele decât cele de jocuri de noroc organizate •i gestionate în
conformitate cu sec•iunea 50 sau sec•iunea 52, la sediul la care publicul poate recurge pentru în scopul de a juca jocuri, nu
sunt jocuri ilegale.

(2) Licen•a se eliberează pentru fiecare spa•ii care urmează să fie utilizate pentru jocuri •i orice licen•ă care
urmează să fie emise în temeiul prezentei sec•iuni se precizează jocul sau jocurile pe care licen•iatul poate, la sediul
pe care le men•ionează , de a organiza •i de a gestiona.

(3) Consiliul poate, în ceea ce prive•te o licen•ă emisă în temeiul prezentei sec•iuni, să impună , condi•ii oferind
pentru-

(A) modul în care o persoană poate conduce afacerea •i caracterul adecvat, starea •i
comportamentul spa•iilor •i orele în care premisele pot fi deschise pentru afaceri; (B)

protec•ia persoanelor care iau parte la jocuri de noroc împotriva fraudei; (C)

plata taxelor de admitere pentru persoanele care recurg la fa•a locului.

(4) În cazul în care se percepe o taxă de admitere în conformitate cu subsec•iunea (3) litera (c) sunt supuse plă •ii
impozitelor în temeiul Legii fiscale Distrac•ii (Cap. 479).
[Legea nr 9 din 1967, Sch.]

B5-28
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

47. Infrac iunile referitoare la spa iile de jocuri licen iate

(1) În cazul în care o persoană care a emis cu o licen•ă în conformitate cu sec•iunea 46 utiliză ri sau permite
utilizarea spa•iilor de jocuri licen•iate pentru redarea de jocuri care nu sunt autorizate de că tre Consiliul sau o
variantă sau de natură similară unui joc sanc•ionat de Consiliul de care este a jucat într-un mod care •ansele acestea
nu sunt la fel de favorabile pentru to•i jucă torii, sau care contravine sau nu respectă condi•iile impuse de că tre
Consiliul sau prin orice norme adoptate în temeiul prezentei legi, atunci acesta va fi considerat că jocurile de noroc a
fost de jocuri de noroc ilegale iar persoana este vinovată de o infrac•iune conform sec•iunii 45 (1):

Cu condi•ia ca aceasta să fie o apă rare pentru o persoană acuzată de o infrac•iune în conformitate cu
prezenta sec•iune doar din cauza lui fiind preocupat de comportamentul de jocuri pentru a dovedi că încă lcarea
unei condi•ii impuse în conformitate cu sec•iunea 46 (3), a avut loc fă ră consim•ă mântul să u sau coniven•ă •i că el
a exercitat toate diligen•ele pentru a preveni.

(2) O persoană care este prezentă la jocuri de noroc men•ionate în subsec•iunea (1), în scopul de a lua parte în
aceasta se face vinovată de o infrac•iune conform sec•iunii 45 (2), precum •i în scopul acestei dovezi subsec•iune că
o persoană a fost prezentă la jocurile de noroc trebuie să fie o dovadă că el a fost prezent în scopul de a lua parte în
aceasta, cu excep•ia cazului în care dovede•te contrariul.

(3) O persoană care, în legă tură cu spa•iile de jocuri licen•iate, fă ră aprobarea Board-

(A) se •ine de publicitate sau de notificare sau placard publice


dispus să ofere membrilor publicului cu premise pentru redarea unui joc de noroc; sau

(B) afi•ează o etichetă sau o notificare scrisă sau tipă rită cu privire la jocuri de noroc, astfel încât
să fie vă zut într-o stradă publică sau loc; sau

(C) imprimă sau publică , sau determină tipă rite sau publicate, o
publicitate sau altă notificare,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare
pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.

48. Jocuri cu persoane tinere o infrac iune


(1) O persoană care, pe premises- jocuri de noroc licen•iat

(A) joacă un joc cu, sau permite redarea unui joc de un tână r
persoană ; sau

(B) permite o persoană tână ră să vină la sediul de jocuri licen•iate,


fie în scopul de a jocurilor de noroc sau în alt mod; sau (c) angajează o persoană
tână ră în organizarea sau gestionarea
jocuri de noroc,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare
pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.
(2) În această sec•iune, "persoana tanara" are semnifica•ia care i se atribuie în sec•iunea 28 (2).

B5-29
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

49. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 72.

50. pă r i de jocuri mici

(1) Sub rezerva prezentei legi, jocuri de noroc la sediul (nu fiind spa•ii de joc) este legală
numai dacă se desfă •oară în conformitate cu urmă toarele conditions-
(A) either-
(I) •ansele în joc sunt la fel de favorabile pentru to•i jucă torii; sau

(Ii) de jocuri de noroc este, astfel realizat încât •ansele acestea sunt la fel de favorabile
pentru to•i jucă torii; •i

(B) nu sunt bani sau în valoare de bani, care oricare dintre jucă torii pune jos ca
pari, sau plă te•te prin intermediul pierderilor, sau schimburi de token-uri utilizate în
joc, este eliminat în alt mod decât prin plata unui jucă tor sub formă de câ•tiguri; •i

(C) nici o altă plată în bani sau de bani în valoare este necesară pentru o persoană
pentru a lua parte la jocuri de noroc; •i

(D) nici o persoană cu vârsta sub optsprezece ani, este inclusă printre
jucă tori unless- (i)
jocurile de noroc are loc într-o locuin•ă -casă privată sau în prezen•a unui
pă rinte sau tutore al persoanei respective; •i

(Ii) orice astfel de persoană care participă la jocurile de noroc face acest lucru cu
permisiunea, generale sau speciale, a unui pă rinte sau tutore al acelei persoane.

(2) În cazul în care în cadrul unei proceduri în temeiul prezentei sec•iuni este o dovadă adusă că jocurile de noroc a avut loc la
sediul si-

(A) că jocul a fost, sau a fost o variantă sau de natură similară , un joc care poate fi jucat în
conformitate cu normele obi•nuite ale acestora într-un mod care •ansele acestea nu
sunt la fel de favorabile pentru to•i jucă torii, •i că zece sau mai multe persoane au fost
prezente la jocuri de noroc; sau (b)

că o plată de bani sau de bani în valoare a fost necesară pentru a ob•ine acces la
sediul; sau (c)
subsec•iunea (1) (d) a fost încă lcat,

apoi, sub rezerva sec•iunii 51, aceasta va avea loc ca jocurile de noroc a fost de jocuri de noroc ilegale, cu excep•ia
cazului în care se dovede•te că jocurile de noroc a fost efectuat în conformitate cu condi•iile prevă zute la punctele
(a), (b) •i (c) din subsec•iunea (1 ) •i, în ceea ce prive•te o încă lcare a sub-sec•iunea (1) litera (d), că persoana
perceput nici nu •tia •i nici nu a avut motive rezonabile de a suspecta că oricare dintre jucă torii a fost sub vârsta de
optsprezece ani.

(3) În cazul în care orice spa•ii de joc are loc, care este în virtutea subsec•iunii (1), sau este de•inut în
temeiul subsec•iunii (2) să fi fost, jocuri de noroc ilegale, orice persoană interesată în organizarea sau
gestionarea de jocuri de noroc, •i orice altă persoană care, •tiind sau având motive rezonabile de a
suspecta că jocurile de noroc ilegale va avea loc pe acele premises-

(A) a permis premisele pentru a fi utilizate în scopul jocurilor de noroc; sau

B5-30
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(B) lasa sediul, sau altfel fă cut spa•iile disponibile, pentru orice persoană prin care o
infrac•iune în legă tură cu jocurile de noroc a fost comisă ,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele; •i în sensul prezentei subsec•iuni o
persoană care a luat parte la procurarea ansamblul de jucă tori se consideră a fi fost preocupat în
organizarea jocurilor de noroc.

(4) O persoană care este prezentă în orice jocuri de noroc, cum ar fi men•ionată în subsec•iunea (3) în
scopul de a lua parte în aceasta se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii
de •ilingi sau la închisoare pentru un termen care nu mai mare de trei luni sau la ambele; •i în sensul prezentei
dovada subsec•iune că o persoană a fost prezentă la jocuri de noroc trebuie să fie o dovadă că el a fost
prezent în scopul de a lua parte în acestea, cu excep•ia cazului în care dovede•te că a fost prezent nici în
acest scop •i nici în scopul de a lua parte la gestionarea de jocuri de noroc, care func•ionează orice
instrument sau alt lucru utilizat de orice fel în legă tură cu jocuri de noroc sau de a face pariuri cu privire la
jocurile de noroc:

Cu condi•ia ca, în sensul procedurilor în temeiul prezentei subsec•iuni, paragraful (c) din subsec•iunea
(1) se consideră a fi omisă în cazul în care persoana acuzat dovede•te că nu era obligat să facă , sau să se
angajeze să facă , o plată , cum ar fi este men•ionată în acest alineat •i că nici nu •tia •i nici nu a avut motive
rezonabile de a suspecta orice altă persoană care a fost atât de necesară .

51. Salvarea pentru cluburi

În cadrul procedurii prevă zute la articolul 50, jocuri de noroc se organizează au fost efectuate în conformitate cu
condi•ia prevă zută la subsec•iunea (1) litera (c) din această sec•iune în cazul în care este proved-

(A) că jocurile de noroc a fost efectuat pe ca o activitate a unui club •i că jocurile de noroc nu este
singura, sau numai substan•iale, activitatea clubului; •i (b)

că , în afară de un abonament anual de membru al clubului, singura plată necesare pentru


ca o persoană să ia parte la jocuri de noroc a fost o sumă fixă de bani determinată înainte de
începerea jocurilor de noroc; •i (c)
că nici o persoană nu a luat parte la jocuri de noroc, care nu a fost either- (i)

un membru al clubului, în temeiul unei cereri sau nominalizare la calitatea de


membru a fă cut •i un abonament anual plă tit mai mult de două zeci •i patru de
ore înainte de începerea jocurilor de noroc; sau
(Ii) A de bună credin•ă oaspete al unui astfel de element; •i

(D) care nu mai mult de două de bună credin ă oaspe•ii de orice membru a luat parte la jocurile de noroc; •i (e)

că clubul este astfel constituite •i conduse ca să nu aibă un caracter pur •i


simplu temporar.

B5-31
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

52. Gaming la divertisment nu a avut loc pentru câ tig privat

(1) Jocuri de noroc sau de noroc •i îndemânare combinate promovat •i realizat ca un incident la
un divertisment în care această sec•iune se aplică sunt legale prevăzute toate condi•iile urmă toare
sunt observed-
(A) either-
(I) •ansele în joc sunt la fel de favorabile pentru to•i jucă torii; sau

(Ii) de jocuri de noroc este, astfel realizat încât •ansele acestea sunt la fel de favorabile
pentru to•i jucă torii; •i

(B) nu mai mult de o plată (fie prin intermediul taxei de intrare sau de miză
sau altfel) se face de că tre fiecare jucă tor în ceea ce prive•te toate jocurile jucate la
divertisment, •i nici o astfel de plată depă•e•te cinci •ilingi; •i (c) nu mai mult de o distribu•ie
de premii sau premii este fă cută în ceea ce prive•te
din toate jocurile jucate la divertisment, •i, sub rezerva subsec•iunea (2), valoarea
totală a tuturor premiilor •i premiile distribuite în ceea ce prive•te jocurile nu
depă •e•te patru sute de •ilingi; •i (d)
totalitatea veniturilor ob•inute din plă •ile men•ionate la alineatul (b), după
deducerea sumelor alocate în mod legal pe seama cheltuielilor sau pentru furnizarea
de premii, inclusiv în ceea ce prive•te jocurile, sunt aplicate în alte scopuri decât câ•tig
privat scopuri; •i (e)
valoarea sumelor alocate pentru cheltuielile nu depă •esc costul rezonabil al
instala•iilor prevă zute în scopul jocurilor; •i

(F) nici o persoană cu vârsta sub optsprezece ani, este inclusă printre
jucă tori unless- (i)
jocurile de noroc are loc în prezen•a unui pă rinte sau tutore al persoanei
respective; •i

(Ii) orice astfel de persoană care participă la jocurile de noroc face acest lucru cu
permisiunea, generale sau speciale, a unui pă rinte sau tutore al acelei persoane.

(2) În cazul în care două sau mai multe spectacole sunt promovate pe acelea•i premise de acelea•i
persoane, în orice zi, condi•iile specificate în subsec•iunea (1) se aplică în ceea ce prive•te aceste
distrac•iile ca •i cum ar fi un singur divertisment.

(3) Cu excep•ia cazurilor prevă zute de subsec•iunea (2), în cazul în care o serie de spectacole se desfă •oară în
condi•iile specificate în subsec•iunea (1) se aplică în mod separat pentru fiecare divertisment din serie, indiferent
dacă sunt sau nu unele sau toate persoanele care iau parte la orice una dintre aceste distrac•iile sunt, prin urmare,
calificat pentru a lua parte la oricare alta dintre ele; •i în cazul în care fiecare dintre persoanele care iau parte la
jocurile jucate la divertisment final al seriei este calificat să facă acest lucru din cauza care au luat parte la jocurile
jucate la un alt divertisment din această serie a avut loc într-o zi anterioară (fiind un divertisment pentru care se
aplică această sec•iune) subsec•iunea (1) litera (c) se aplică în raport cu cel de divertisment final, în cazul în care
pentru cuvintele „patru sute •ilingii“ s-au substituit cuvintele „două mii de •ilingi“.

(4) În cazul în care în cadrul unei proceduri în temeiul prezentei sec•iuni este o dovadă adusă că jocurile de noroc a avut loc la

un divertisment si-

(A) că un joc a fost, sau a fost o variantă sau de natură similară , un joc care poate fi jucat
în conformitate cu comun

B5-32
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

norme cu privire la aceasta într-un mod care •ansele acestea nu sunt la fel de favorabile pentru
to•i jucă torii; sau

(B) că mai mult de o plată a fost fă cută de că tre orice jucă tor în ceea ce prive•te jocurile jucate
la divertisment sau că orice plată efectuată de că tre un jucă tor a depă•it cinci •ilingi; sau (c)
subsec•iunea (1) (f) a fost încă lcată ,

aceasta va avea loc ca jocurile de noroc a fost de jocuri de noroc ilegale, cu excep•ia cazului în care se dovede•te că jocurile de
noroc a fost efectuat în conformitate cu condi•iile prevă zute la punctele (a), (b), (c), (d) •i (e) din subsec•iunea ( 1) •i, în ceea ce prive•te o
încă lcare a sub-sec•iunea (1) litera (f), că persoana perceput nici nu •tia •i nici nu a avut motive rezonabile de a suspecta că oricare
dintre jucă torii a fost sub vârsta de optsprezece ani.

(5) În cazul jocurilor de noroc are loc la un divertisment, care este în virtutea subsec•iunii (1), sau este
de•inut în temeiul subsec•iunii (4) să fi fost, jocuri de noroc ilegale, orice persoană interesată în organizarea
sau gestionarea de jocuri de noroc, •i orice altă persoană care, •tiind sau având motive rezonabile de a
suspecta că jocurile de noroc ilegale va avea loc la entertainment-

(A) a permis spa•ii să fie utilizate în scopul acestui jocuri de noroc; sau (b)

lasa sediul, sau în alt mod la sediul la dispozi•ia unei persoane, prin care o infrac•iune
în legă tură cu jocurile de noroc a fost comisă ,
se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele; •i în sensul prezentei subsec•iuni, o
persoană care a luat parte la procurarea adunarea jucă torilor se consideră a fi fost preocupat în
organizarea jocurilor de noroc.

(6) O persoană care este prezentă la jocuri de noroc, cum ar fi men•ionată în subsec•iunea (5), în
scopul de a lua parte în aceasta se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii
de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele; •i dovada că o persoană a fost
prezentă la jocuri de noroc trebuie să fie o dovadă că el a fost prezent în scopul de a lua parte în acesta, cu
excep•ia cazului în care dovede•te că a fost prezent nici în acest scop •i nici în scopul de a lua parte la
conducerea jocurilor de noroc, care func•ionează orice instrument sau alt lucru utilizat de orice fel în
legă tură cu jocuri de noroc sau de a face pariuri cu privire la jocurile de noroc:

Cu condi•ia ca, în scopul procedurii conform prevederilor prezentei subsec•iuni, paragraful (b) din
subsec•iunea (1) se consideră a fi omisă în cazul în care persoana acuzat dovede•te că nu era obligat să
facă , sau să se angajeze să facă , mai mult de o plată sau orice plată mai mare de cinci •ilingi •i că el nu a
•tiut •i nici nu a avut motive rezonabile de a suspecta că orice altă persoană a fost atât de necesară .

(7) În acest sec•iune-


(A) "divertisment" înseamnă un bazar, vânzare de muncă , cină fete, dans,
sportiv sau un eveniment de atletism sau alte activită •i de divertisment caracter similar, dacă se limitează
la o zi sau o parte a acestuia sau se extinde pe parcursul a două sau mai multe zile; •i (b)

în Interpretând alin (d) din subsec•iunea (1), nu se organizează încasă rile plă •ilor
men•ionate la acest punct să fie aplicate în scopuri de câ•tig privat, prin simplul motiv
că aplicarea lor în alte scopuri decât câ•tig privat scopuri avut ca rezultat beneficii
pentru orice persoană ca individ:

B5-33
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

Cu condi•ia ca, în cazul în care o plată cade să fie fă cută prin angajare, între•inere sau alte taxe în
ceea ce prive•te echipamentele pentru jocuri de noroc la divertisment •i valoarea acestei taxe urmează
a fi determinată în întregime sau par•ial, în func•ie de măsura în care acel sau un alt echipament este
utilizat în scopul de jocuri de noroc, atunci plata va fi considerată o aplicare a veniturilor în scopuri de
câ•tig privat; •i, în consecin•ă trimiterea la cheltuielile nu trebuie să includă o trimitere la o astfel de
taxă care se încadrează să fie determinată .

(8) Atât de mult din sec•iunea 55 a•a cum se referă la jocuri de noroc într-un alt loc decât o stradă nu se aplică la
această sec•iune.

53. aparate de jocuri


(1) Persoana A care-
(A) utilizează sau permite utilizarea unei ma•ini de jocuri de noroc neautorizate; sau (b) permite cu
bună •tiin•ă spa•ii să fie utilizate în scopul jocurilor de
intermediul unei ma•ini de jocuri de noroc neautorizate; sau

(C) să cunoască sau având motive rezonabile de a suspecta că ar fi premise


fi folosit pentru jocuri prin intermediul unui ma•ini- de joc neautorizat (i)
cauzat sau a permis ca ma•ina să fie plasate pe loc; sau
(Ii) lasa sediul, sau altfel fă cut la sediul disponibile, o persoană prin care a fost
comisă o infrac•iune în legă tură cu ma•ina,

se face vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un
termen de cel mult •ase luni, sau la ambele.

(2) In aceasta sectiune, „Ma ină de joc neautorizate“ înseamnă o ma•ină de joc pentru care
un permis nu a fost emis în conformitate cu sec•iunea 54.

54. Consiliul poate autoriza utilizarea ma inii de joc

(1) Consiliul poate, sub rezerva orică ror reglementă ri fă cute în temeiul prezentei legi, să emită un permis
de autorizare utilizarea unei ma•ini de joc în spa•ii autorizate de acesta.

(2) O autoriza•ie eliberată în temeiul prezentei sec•iuni sunt supuse unor condi•ii pe care Consiliul
poate impune •i la urmă toarea conditions-
(A) nu mai mult de două ma•ini de joc sunt puse la dispozi•ie pentru a se juca în
orice clă dire sau, în cazul în care diferite păr•i ale unei clă diri sunt ocupate de două sau
mai multe persoane diferite, în partea sau păr•ile din clădirea ocupată de oricare dintre
aceste persoane; •i (b)
miza pentru primejdie juca jocul o dată nu depă •e•te un •iling; •i

(C) toate mizele sunt aplicate fie în primejdie în plata câ•tigurilor la


un jucă tor de joc sau în alte scopuri decât câ•tig privat scopuri; •i (d)

premisele pe care este utilizat aparatul de jocuri de noroc nu sunt în întregime sau în principal, utilizate
de că tre persoane sub vârsta de optsprezece ani.

(3) O persoană care încalcă condi•iile prevă zute la subsec•iunea (2) sau impuse de că tre
Consiliul este vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de o amendă de cel mult trei mii de
•ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele .

B5-34
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(4) În acest sec•iune-

(A) în Interpretând subsec•iunea (2) litera (c), mizele nu sunt în primejdie loc să fie
aplicate în scopul de câ•tig privat, prin simplul motiv că aplicarea lor în alte scopuri
decât câ•tig privat scopuri rezultat în beneficiul orică rei persoane ca individ:

Cu condi•ia ca, în cazul în care o plată cade să fie fă cută prin angajare, între•inere sau
alte taxe în ceea ce prive•te o ma•ină de joc •i valoarea acestei taxe urmează a fi
determinată în întregime sau par•ial, în func•ie de mă sura în care este folosit ca
ma•ină de joc în scopul jocurilor de noroc, atunci plata va fi considerată o aplicare a
mizelor în scopuri de primejdie câ•tig privat;

(B) „Clă dire“ include incinta clă dirii.

55. Gaming în loc public o infrac iune

(1) Sub rezerva prezentei legi, o persoană care ia parte la jocuri de noroc într-o stradă sau un alt
loc în care, dacă la plată sau în alt mod, publicul are sau poate avea acces, se face vinovată de o
infrac•iune •i pasibil de nu amenda de peste trei mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel
mult trei luni sau la ambele.

(2) Un ofi•er de poli•ie poate aresta fă ră ca cineva mandat pe care îl gă se•te pe o stradă sau un alt loc
men•ionat în subsec•iunea (1) •i pe care îl suspectează , cu un motiv rezonabil, pentru a comite o infrac•iune în
temeiul acestei sec•iuni.

(3) În această sec•iune, "stradă " are semnifica•ia care i se atribuie în sec•iunea 29 (3).

55A. Taxa de jocuri de noroc

(1) Trebuie să existe o taxă care urmează să fie cunoscut sub numele de taxe pe jocuri de noroc la rata de treizeci •i cinci la sută
din veniturile jocurilor de noroc.

(2) Taxa se plă te•te la colector de că tre o persoană care desfă •oară o afacere de jocuri de noroc
în a 20 zi a lunii urmă toare lunii de colectare.
[Legea nr 38 din 2016, s. 83, Legea nr 15 din 2017, s. 31.]

PARTEA VI - amuzamente cu premii, concursuri premiu •i


scrisori în lan•

56. Asigurarea amuzamente cu premii la anumite distrac ii necomerciale

(1) O persoană poate furniza amuzamente cu premii la distrac•iile necomerciale, cu condi•ia ca


toate condi•iile urmă toare sunt observed-
(A) întregi veniturile din divertisment (inclusiv sumele provenite din orice distrac•ii că rora li
se aplică această sec•iune) după deducting- (i)
cheltuielile de divertisment, inclusiv cheltuielile efectuate în legă tură cu orice
astfel de distrac•ii;

(Ii) această sumă , dacă este cazul, să nu depă •ească o mie de •ilingi ca persoanele care
furnizează distrac•iile consideră potrivit să -•i însu•ească , pe seama cheltuielilor suportate
de acestea în achizi•ionarea de premii în legă tură cu orice astfel de distrac•ii,

sunt dedicate altor persoane decât câ•tig privat scopuri;

B5-35
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

(B) posibilitatea de a câ•tiga premii la distrac•ii în care această sec•iune se aplică , sau această
oportunitate, împreună cu facilită •ile oferite în baza sec•iunii 41 a modului de participare la
o loterie sau în temeiul articolului 52 pentru a lua parte la jocuri de noroc, nu este singurul,
sau numai substan•iale, stimulent pentru persoane pentru a participa la divertisment.

(2) În cazul în care oricare dintre condi•iile specificate în subsec•iunea (1) este încă lcat sau nu
respectate, fiecare persoană vizată în furnizarea sau desfă•urarea acestei distrac•ii trebuie, cu excep•ia
cazului în care dovede•te că contraven•ia a avut loc fă ră consim•ământul sau coniven•ă lui •i că el a
exercitat toate diligen•ele pentru a preveni, de a fi vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de o
amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.

(3) În acest sec•iune-

(A) în Interpretând subsec•iunea (1) litera (a), nu se consideră a fi aplicată în scopuri de


câ•tig privat, prin simplul motiv că aplicarea lor în alte scopuri decât câ•tig privat
scopuri rezultat în beneficiul orică rei persoane ca individ veniturile din divertisment:

Cu condi•ia ca, în cazul în care o plată cade să fie fă cută prin angajare, între•inere sau
alte taxe în ceea ce prive•te orice echipament pentru furnizarea distrac•iile •i valoarea
acestei taxe urmează a fi determinată în întregime sau par•ial, în func•ie de mă sura în
care acel sau un alt echipament este folosit în scopul distrac•iile, atunci plata va fi
considerată o aplicare a veniturilor în scopuri de câ•tig privat, •i în consecin•ă ,
trimiterea la cheltuielile nu trebuie să includă o trimitere la o astfel de taxă care se
încadrează să fie atât de determinat;

(B) "divertisment" înseamnă un bazar, vânzare de muncă , fête, cină , dans,


sportiv sau un eveniment de atletism sau alte activită •i de divertisment caracter similar, dacă se limitează la
o zi sau o parte a acestuia sau se extinde peste două sau mai multe zile.

[Legea nr 22 din 1987, Sch.]

57. Furnizarea de distrac ii cu premii la anumite spectacole comerciale

(1) O persoană poate, sub rezerva subsec•iunile (2) •i (3), prevă d distrac•ii cu prizes-

(A) la sediul pentru care un permis pentru furnizarea asupra acestora


din aceste distrac•ii a fost acordat de că tre o autoritate locală în conformitate cu sec•iunea 162 (f)
din Legea administra•iei publice locale (Cap 265.) •i este pentru moment în vigoare; •i

(B) la un târg de plă cere care constă în întregime sau în principal, distrac•iile oferite
prin deplasare showmen, care are loc în orice zi a unui an la sediul nu au fost utilizate anterior în
acel an la mai mult de două zeci •i •apte de zile pentru organizarea unui târg de plă cere.

(2) Se vor respecta urmă toarele condi•ii, în legă tură cu amuzamente prevă zute în prezenta
sec•iune-
(A) suma plă tită de o persoană pentru orice •ansă de a câ•tiga un premiu nu depă •e•te
un •iling;

B5-36
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(B) suma totală luată prin intermediul vânză rii de •anse în oricare dintre determinare a
câ•tigă torilor, dacă este cazul, de premii nu depă •e•te cincizeci de •ilingi, iar vânzarea
acestor •anse •i declararea rezultatului să aibă loc în aceea•i zi •i pe incinte pentru care,
•i în timpul când, este prevă zută amuzamentul; (C) nici un premiu în bani este distribuit
sau oferit care depă •e•te un •iling; (D)

câ•tigarea sau achizi•ionarea de o •ansă de a câ•tiga un premiu nu dă dreptul unei persoane, indiferent
dacă sunt sau nu fac obiectul unei plă •i suplimentare de el, la orice posibilitate suplimentară de a câ•tiga
bani sau de bani în valoare de a lua parte la orice distrac•ie cu premii sau în orice jocuri de noroc sau de
loterie; •i (e)

în cazul unui târg de plă cere men•ionat în subsec•iunea (1) (b), posibilitatea de a
câ•tiga premii la distrac•iile la care se aplică prezenta subsec•iune nu este singura, sau
numai substan•iale, stimulent pentru persoane pentru a participa la târg.

(3) În cazul în care o distrac•ie cu premii ia forma unui joc jucat cu ajutorul unei ma•ini, fiind un joc
care se face pot fi redate prin introducerea în ma•ină a uneia sau mai multor monede sau jetoane,
apoi, în plus fa•ă de condi•iile specificate în subsec•iunea (2), urmă toarele condi•ii sunt observed-

(A) în ceea ce prive•te un joc de joc, un jucă tor de succes nu prime•te nici un articol, altul
decât unul, •i numai unul, dintre urmă toarele, namely- (i)

un premiu în bani care nu depă •e•te un •iling;


(Ii) un premiu, altele decât bani de o valoare de cel mult cinci •ilingi;

(Iii) una sau mai multe token-uri ale unei schimbabil valoare nominală (în mă sura în
care nu sunt utilizate pentru a juca în continuare a jocului) pentru alte scopuri decât
bani premii pe baza unui premiu de premii de valoare sau o valoare cumulată de
cel mult cinci •ilingi pentru un numă r de jetoane egal cu numă rul maxim de
jetoane care pot fi câ•tigate în orice joc al jocului; •i

(B) succesul unui jucă tor la joc nu va da dreptul la o persoană , sau


schimb de orice premiu sau simbolic, o alta decât cele prevă zute la litera (a) beneficii:

Cu condi•ia ca condi•ia prevă zută la subsec•iunea (2) litera (d) nu trebuie să fie încă lcat de că tre
un receptor de succes jucă tor, în plus fa•ă de un premiu în bani, posibilitatea de a juca jocul din nou,
fă ră introducerea unei alte monede sau jetoane, iar suma totală care poate fi câ•tigat de jucă torul
fă ră a introduce o altă monedă sau jeton nu depă •e•te un •iling.

(4) În cazul în care oricare dintre condi•iile specificate în subsec•iunile (2) •i (3) este încă lcată , fiecare persoană
vizată în dispozi•ia sau comportamentul pe care amuzament trebuie, cu excep•ia cazului în care dovede•te că
contraven•ia a avut loc fă ră consim•ă mântul sau coniven•ă lui •i că el a exercitat toate diligen•ele pentru a
preveni, de a fi vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibilă de o amendă de cel mult trei mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult trei luni sau la ambele.

[Legea nr 9 din 1967, Sch.]

B5-37
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

58. Ma ini de distrac ii

(1) Consiliul poate, sub rezerva orică ror reglementă ri fă cute în temeiul prezentei legi, să emită un permis care autorizează
utilizarea unei ma•ini de amuzament sau ma•ini de divertisment, în spa•ii autorizate de acesta.

(2) O autoriza•ie eliberată în temeiul prezentei sec•iuni sunt supuse unor condi•ii pe care Consiliul poate
impune •i în fiecare caz, cu condi•ia ca nici o persoană sub vârsta de optsprezece ani va juca o ma•ină de
amuzament, cu excep•ia cazului în prezen•a •i cu permisiunea, pă rintelui sau tutorelui să u.

(3) Orice persoană care-


(A) utilizează sau permite utilizarea unei ma•ini de amuzament pentru care
un permis nu a fost emis în conformitate cu subsec•iunea (1); sau (b) contravine sau
permite contraventia orică rei condi•ii prevă zute
sau impuse de că tre Consiliul conform subsec•iunii (2),

se face vinovată de o infrac•iune •i ră spunză toare, în cazul unei infrac•iuni în conformitate cu litera (a), la o
amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult •ase luni sau la ambele •i, în
cazul unei infrac•iuni în conformitate cu punctul (b), la o amendă de cel mult două mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult două luni sau la ambele.

(4) În această sec•iune, „Ma ină de amuzament“ înseamnă o ma•ină , alta decât jocuri de noroc ma•ini-

(A), care func•ionează prin introducerea unei monede sau monede în ma•ină ;
•i
(B) prin care un jucă tor de succes nu prime•te nu este oferit nici un beneficiu
altele than- (i)
oportunitatea oferită de ac•iunea automată a ma•inii pentru a juca jocul
din nou, fă ră introducerea unei monede; sau
(Ii) livrarea de că tre ma•ină a unei monede sau monede cu o valoare care să nu
depă •ească cea necesară pentru a juca jocul o dată .
[Legea nr 10 din 1981, Sch.]

59. Interzicerea concursurilor sau premii care implică nici o calificare

(1) Nici o persoană efectuează în Kenya, în sau prin orice ziar sau radiodifuziune, sau în legă tură cu o
activitate comercială sau de afaceri sau vânzarea de orice articol prestate popula•iei

(A) o competi•ie în care premiile sunt oferite pentru previziuni ale rezultatului
fie a unui eveniment viitor, sau a unui eveniment trecut rezultatul care nu este încă stabilită sau care nu
sunt încă cunoscute, în general;

(B) orice alt succes concuren•ei în care nu depinde într-o


grad substan•ial la exercitarea de calificare:

Cu condi•ia ca nimic în această subsec•iune în ceea ce prive•te desfă •urarea competi•iilor în cadrul unei
activită •i comerciale sau de afaceri se aplică în legă tură cu o schemă de pariuri piscină licen•iat în conformitate cu
sec•iunea 22.

(2) O persoană care încalcă această sec•iune, fără a aduce atingere ră spunderii sale, dacă este cazul, să
fie urmă rită în cadrul orică rei alte prevederi din prezentul act cu privire la pariuri •i loterii, să fie vinovat de
comiterea unei infrac•iuni •i de natură să amenzi care nu depă •e•te trei mii •ilingi sau la închisoare pe un
termen de cel mult trei luni sau la ambele.

B5-38
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

(3) În această sec•iune, „Radiodifuziune“ înseamnă comunica•ii radio, în sensul sec•iunii 2 din
Kenya Po•tei •i Telecomunica•iilor Corporation Act (Cap. 411), pentru primirea de că tre membrii
publicului.

59A. concursuri cu premii

(1) Consiliul poate, sub rezerva orică ror reglementă ri fă cute în temeiul prezentei legi, să emită un permis de
autorizare promovarea •i desfă •urarea concursurilor cu premii al că ror succes depinde într-o mă sură substan•ială
la exercitarea de calificare în legă tură cu orice comerciale sau de afaceri sau vânzarea din orice articol pentru
public.

(2) Orice persoană care promovează sau face reclamă orice concuren•ă în legă tură cu orice comerciale sau de
afaceri sau vânzarea orică rui articol că tre public, fă ră autoriza•ie se face vinovată de o infrac•iune •i să fie pasibil de
o amendă de cel mult zece mii de •ilingi sau la un pedeapsa închisorii care nu depă •e•te un an sau ambele.

(3) Prezenta sec•iune nu se aplică în orice concuren•ă interzisă în conformitate cu sec•iunea 59.

[Legea nr 10 din 1987 s. 40.]

59B. impozit Premiul concuren ei

(1) Trebuie să existe o taxă care urmează să fie cunoscut sub numele de taxe pe concuren•ă premiu pe costul de
intrare la un concurs, care este prima evaluat la rata de treizeci •i cinci la sută din cifra de afaceri brută totală .

(2) Taxa se plă te•te la colector de că tre persoana licen•iată în a 20 zi a lunii urmă toare lunii de
colectare.
[Legea nr 38 din 2016, s. 84, Legea nr 15 din 2017, s. 32.]

60. scrisori în lan , etc.

(1) Persoana care trimite sau face să fie trimise sau consumabile sau livrează orice literă cu lan• sau bon
sau care trimite sau prime•te bani sau sumele de bani în valoare în legă tură cu o scrisoare în lan• sau bon
este vinovat de comiterea unei infrac•iuni •i pasibil de nu amenda de peste o sută de mii de •ilingi sau la
închisoare pe un termen de cel mult doi ani sau la ambele.

(2) În sensul prezentei sec•iuni, „Scrisoare de lan sau voucher“ înseamnă orice document sau
livrate de la o persoană la alta, sugerând persoana că reia îi este furnizat sau delivered-

(A) că el ar trebui să trimită , de aprovizionare sau să ofere un document cu acela•i sau similar aibă ca
scop o altă persoană sau persoane; •i (b)

că el ar trebui să plă tească la o persoană sau la o adresă specificată în bani sau


documentul men•ionat, în valoare de banii lui.
[Legea nr 18 din 1986, Sch.]

PARTEA VII - DISPOZI•II DIVERSE

61. Ob inerea de bani prin în elă ciune la jocuri de noroc legale, sau pariind pe orice caz, o infrac iune

O persoană care, prin orice fraudă sau dispozitiv ilegal sau rele practici în joc la sau cu un instrument de
jocuri de noroc, sau în a lua parte la mizele sau pariuri, sau în pariuri pe pă r•ile laterale sau mâinile celor care
joacă , sau în pariind pe cazul unui joc, sport, distrac•ie sau de a exercita, câ•tigă de la o altă persoană pentru
sine sau pentru sau în numele unei alte persoane, o sumă de bani sau un lucru de valoare se face vinovată de
o infrac•iune •i pasibil de nu amenda de peste cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel mult
•ase luni sau la ambele.

B5-39
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

62. Că ile de atac formulate împotriva deciziilor Consiliului

O persoană vă tă mate de o decizie a Consiliului de fă cut în temeiul prezentei legi poate, în termen de două zeci
•i una de zile de la decizie, recurs la Înalta Curte, precum •i o decizie a unui judecă tor al Înaltei Cur•i nu fac obiectul
de apel.

63. Puterea de a intra i de a inspecta terenuri sau spa ii

(1) Acesta este lawful-

(A) pentru o persoană autorizată , în scris, în care numele de că tre Consiliul, cu privire la produc•ia autorită •ii
sale în cazul în care a cerut; (B)

pentru un ofi•er de poli•ie sau deasupra gradul de inspector asistent,

pentru a intra fă ră mandat •i de a inspecta incintele (inclusiv un hipodrom), în care are motive să creadă că o
infrac•iune conform acestei legi, sau sub orice reglementă ri în virtutea acestui articol, a fost sau este pe cale
să fie comisă , •i în acesta la-

(I) să examineze •i să ia copii ale că r•ilor, conturile •i documentele aferente sau care par să se refere
la orice tranzac•ie de pariuri, loterie sau jocuri de noroc;

(Ii) profite, elimina sau re•ine o carte, cont sau un document pe care el are un motiv rezonabil să
presupunem că va da dovada de o infrac•iune în temeiul prezentei legi sau orice
reglementă ri în conformitate cu acestea;

(Iii) solicita proprietarului sau ocupantul premisele pentru a face astfel de explica•ii •i să ofere
astfel de informa•ii cu privire la orice tranzac•ie de pariuri, loterie sau jocuri de noroc pot fi
solicitate în mod rezonabil de că tre acesta, în exercitarea atribu•iilor sale.

(2) Puterea de a ac•iona în conformitate cu subsec•iunea (1) se exercită numai fă ră mandat în cazul în
care persoana ac•ionând astfel are motive rezonabile să creadă că întârzierea prilejuit în ob•inerea unui
mandat de perchezi•ie l-ar împiedica în mod serios în exercitarea atribu•iilor sale, precum •i puterea se
exercită numai de că tre sau sub îndrumarea unui ofi•er de poli•ie sau deasupra rangul de inspector, cu
excep•ia cazului în care persoana autorizată în scris de că tre Consiliul sau Secretarul permanent are motive
serioase să creadă că întârzierea prilejuit în citarea unui ofi•er de poli•ie ar fi, sau ar avea tendin•a de a,
învinge sensul acestei sec•iuni.

(3) O persoană care se opune, împiedică sau împiedică o persoană care ac•ionează în conformitate cu oricare
dintre prevederile prezentei sec•iuni, sau care o rechizi•ie în conformitate cu subsec•iunea (1) refuză cu bună •tiin•ă
informa•ii, sau oferă informa•ii •tiind sau având motive întemeiate să creadă la fie false sau în•elă toare, se face
vinovată de o infrac•iune •i pasibil de o amendă de cel mult cinci mii de •ilingi sau la închisoare pe un termen de cel
mult •ase luni sau la ambele:

Cu condi•ia ca nici o persoană nu poate fi obligată să ră spundă la orice întrebare ră spunsul la care poate tinde
să -l expune la orice acuza•ii penale, pedeapsa sau o pierdere.

(4) Înainte de a îndepă rta orice în conformitate cu subsec•iunea (1), persoana care scoate aceasta va furniza
persoanei în a că rei custodie sau posesie articol este la momentul scoaterii, cu o confirmare de primire în scris,
prin urmare.

(5) Fiecare confiscare în temeiul prezentei sec•iuni se raportează fă ră întârzieri inutile unui
magistrat.
[Legea nr 4 din 1999, s. 50, Legea nr 9 din 2000, s. 73.]

B5-40
[Rev. 2017] CAPAC. 131
Pariuri, loterii •i jocuri

64. Pierderea dreptului de licen ă i de securitate privind condamnarea i descalificarea de Titularul licen ei

(1) În cazul în care o persoană eliberată cu o licen•ă în temeiul prezentei legi este condamnat pentru o infrac•iune conform
acestei legi sau a unei infrac•iuni care implică fraudă sau lipsa de onestitate, Curtea de sau înainte de care acesta este condamnat
poate ordona ca permisul să u se re•ine •i anulate; •i în cazul în care persoana este condamnată pentru o infrac•iune în
conformitate cu partea III sau partea V, Curtea poate face o astfel de ordine suplimentare cu privire la privarea de securitate sau o
parte a acestuia mobilat Consiliului în conformitate cu sec•iunea 6 după cum consideră adecvat, precum •i dispozi•iile din partea IV
din Codul de procedură penală (Cap. 75), în mă sura în care acestea se referă la re•inerea recognizances, se aplică mutatis
mutandis:

Cu condi•ia ca acestora se aplică în decontarea orică ror pariuri sau jocuri de noroc nu de securitate sau a
unei pă r•i încheiate de acea persoană .

(2) O persoană a cărei licen•ă este re•inută •i anulată în baza unui ordin în conformitate cu subsec•iunea
(1), în virtutea acestei ordonan•e, să fie descalificat din de•inerea sau ob•inerea unei licen•e sau o licen•ă
suplimentară pentru o perioadă de cinci ani, începând cu data condamnă rii, care a dat na•tere la ordine:

Cu condi•ia ca, într-un caz în care se pare Cur•ii face ordinul de a fi doar în toate circumstan•ele,
Curtea poate include în ordinea o direc•ie care perioada de descalificare trebuie să fie astfel perioadă
mai scurtă de cinci ani, Curtea poate preciza .

(3) O casă de pariuri, promotor al unei scheme de pariuri biliard sau organizator sau administrator al
spa•iilor de jocuri licen•iate, sau a unui func•ionar sau agent al să u, care angajează în afaceri orice persoană
cunoscută de el să fie descalificat de subsec•iunea (2) este vinovat al unei infrac•iuni •i pasibil de o amendă
de cel mult două mii de •ilingi.

65. Abrogat prin Legea nr 9 din 2000, s. 74.

66. Salvarea în ceea ce prive te infrac iunile legate de publicitate în ziare

Atunci când o infrac•iune este comisă în oricare dintre sec•iunile 21 (2) (f), 25, 35 (3) •i 47 (3), în
legă tură cu tipă rirea •i publicarea unui anun• sau notificare men•ionate în acesta, atunci, în pofida
dispozi•iilor aceste sec•iuni, nici un editor, titularul sau editorul sau alt membru al personalului unui ziar
(fiind un ziar în sensul Legii cu privire la că r•i •i ziare (Cap. 111)) se face vinovată de această infrac•iune
dacă acesta face ofi•erului de poli•ie investigarea apari•iei numele •i adresa persoanei care a provocat
reclama sau o notificare care urmează să fie publicate.

67. Puterea instan ei de a face cu orice produs să -l

Curtea de sau în fa•a că reia orice persoană este condamnată pentru o infrac•iune conform
acestei legi poate comanda orice produs Cur•ii •i ară tat satisfac•ia Cur•ii să se refere la infrac•iunea
re•inută •i distruse sau tratate în alt mod similar Curtea poate dispune.

B5-41
CAPAC. 131 [Rev. 2017]
Pariuri, loterii •i jocuri

68. Puterea de consiliu i secretar permanent să dea în judecată pentru recuperarea sumelor datorate orică ror

Orice taxă datorată consiliului, precum •i orice sanc•iune cu privire la acestea, ca urmare a
secretarului permanent se consideră a fi o datorie civilă din cauza Guvernului, •i poate fi ac•ionat în
justi•ie pentru •i recuperate cu costuri de că tre •i în numele consiliului sau secretarul permanent, după
caz.
[Legea nr 4 din 1999, s. 51, Legea nr 9 din 2000, s. 75.]

69. Veniturile care urmează să fie plă tită în Fondul consolidat

Cu excep•ia taxelor prevă zute în sec•iunile 29A, 44A, 55A •i 59B, orice alte sume primite în conformitate cu
prezentul act de că tre sau în numele Consiliului, prin intermediul taxelor, se plă te•te în Fondul consolidat ..

[Legea nr 4 din 1999, s. 52, Legea nr 9 din 2000, s. 76, Legea nr 15 din 2017, s. 33.]

70. Regulamentele

Ministrul poate, după consultarea cu Consiliul, regulamente, în general, în bine realizarea


scopurilor •i prevederilor prezentei legi, •i, fă ră a aduce atingere caracterului general de mai sus, orice
astfel de reglementă ri pot prevedea pentru-

(A) procedura care trebuie urmată de că tre Consiliul în exercitarea competen•elor ce îi sunt conferite prin
prezenta lege; (B)

procedura care trebuie urmată în realizarea unei cereri de eliberare, reînnoire sau modificare a
unei licen•e sau autoriza•ii eliberate în temeiul prezentei legi; (C)

publicitatea unei cereri de licen•ă sau autoriza•ie în temeiul prezentului act •i a


procedurilor Consiliului să ia în considerare •i de a determina orice astfel de aplica•ie; (D)

dreptul unei persoane interesate de a se opune la o cerere pentru eliberarea, reînnoirea sau modificarea
unei licen•e sau autoriza•ii în conformitate cu prezentul act, precum •i pentru forma •i modul de orice astfel
de obiec•ii; (E)

forma •i modul în care returnează sau declara•iile de conturi vor fi furnizate consiliului;
(F)
asigurarea plă •ii orică rei taxe.
[Legea nr 9 din 2000, s. 77.]

B5-42