Sunteți pe pagina 1din 33

CELULA

Corpul plantelor este alcãtuit din celule. Pe lângã componentele principale (membranã, citoplasmã,
nucleu, organite celulare), celula vegetalã conþine plastide, una sau mai multe vacuole ºi un perete
celular de naturã celulozicã. Cloroplastele sunt cele mai rãspândite plastide ºi conþin pigmenþi verzi
care convertesc energia luminoasã în energie chimicã.

Celula vegetalã
nucleoplasmã vacuolã mitocondrie
nucleol cloroplaste
nucleu
pori nucleari
lizozom
plastidã

citoplasmã
reticul
endoplasmatic membranã
rugos plasmaticã
reticul aparat ribozomi perete
endoplasmatic neted Golgi celular

Structura unui cloroplast Delimitarea celulelor vegetale


prin peretele celular
1
2
B
3
3 2
4 1 2

4
1

4
A

A - prima celulã 1 - perete celular secundar


1 - membranã externã 3 - stroma B - a 2-a celulã 2 - perete celular primar
2 - membranã internã 4 - grana 3- lamelã mijlocie
4- membranã plasmaticã

3
ÞESUTURILE
 Þesuturile sunt asociaþii de celule cu formã ºi structurã asemãnãtoare care îndeplinesc aceeaºi funcþie.
La plante se disting urmãtoarele þesuturi: embrionare (meristeme) ºi definitive(adulte).
 Þesuturile embrionare pot fi primare sau secundare (cambiul libero-lemnos ºi floemul). Þesuturile adulte
pot fi: parenchimatice (fundamentale), de apãrare (epidermã, exodermã, endodermã, suber),
conducãtoare (vase liberiene ºi vase lemnoase), mecanice (colenchim ºi sclerenchim) ºi secretoare.

Þesut meristematic Þesuturi parenchimatice

de depozitare
asimilator acvifer (Aloe) (tubercul de cartof)

Þesuturi de apãrare Þesuturi conducãtoare


lenticelã epidermã vase lemnoase celule anexe

suber

feloderm

epidermã suber vase


liberiene placã ciuruitã
Þesuturi mecanice Þesuturi secretoare

nectar celule secretoare epidermã

Colenchim
(celulele sunt
îngroºate
inegal)
parenchim
glande nectarifere (piersic) buzunar excretor (portocal)

Sclerenchim
(celulele sunt celule secretoare
îngroºate
uniform,
puternic ºi
lignificate)
canal rezinifer
(cu rãºinã) (pin)

4
ORGANELE UNEI PLANTE CU FLORI
Plantele superioare sunt alcãtuite din organe vegetative (rãdãcinã, tulpinã ºi frunze) ºi organe de
înmulþire (floare, fruct ºi sãmânþã). Fiecare organ are mai multe tipuri de þesuturi adaptate pentru
îndeplinirea unor funcþii caracteristice.

RÃDÃCINA

 Rãdãcinile fixeazã plantele ºi absorb apa cu sãrurile minerale cu ajutorul periºorilor absorbanþi. Unele
rãdãcini au ºi rol de depozitare a substanþelor hrãnitoare (exemplu: la sfeclã, morcov, dalie etc.).
 Rãdãcinile iau naºtere din încolþirea seminþelor; când se dezvoltã pe alte organe se numesc rãdãcini adventive.
 Dupã formã se cunosc trei tipuri principale de rãdãcini: pivotante, firoase ºi rãmuroase.

Rãdãcinã pivotantã

Rãdãcinã firoasã Rãdãcinã rãmuroasã

grâu stejar
lucernã
Rãdãcini îngroºate Rãdãcini adventive

sfeclã morcov iederã begonie

5
Structura internã a unei rãdãcini
(la o plantã dicotiledonatã)
Secþiune longitudinalã Secþiune transversalã
(rãdãcinã cu structurã primarã)

endodermã
periciclu periºori sugãtori scoarþã

epidermã mãduvã

scoarþã

cilindru
floem
central
xilem

rizodermã

þesut meriste- fascicule lemnoase


matic apical
fascicule liberiene

Zonele din vârful unei rãdãcini tinere Periºori absorbanþi (aspect exterior)

zona asprã

zona periºorilor
sugãtori

zona netedã

scufia

6
TULPINA

 Tulpina susþine ramurile, frunzele, florile, fructele plantei ºi conduce seva brutã ºi seva elaboratã.
 Caracteristicã tulpinii este prezenþa mugurilor.
 Tulpinile pot fi: aeriene, subterane (rizomi, bulbi, tuberculi) sau acvatice. Cele aeriene au forme diferite.

Muguri
Secþiune printr-un
mugure terminal mugure terminal frunze verzi
ax
frunze
mugure lateral solzoase

Tipuri de tulpini aeriene


Tulpinã dreaptã Tulpinã agãþãtoare Tulpinã volubilã

floarea-soarelui viþã-de-vie fasole

Tulpinã târâtoare Tulpini modificate

cãpºun

gulie (depozit) cactuºi (fotosintezã) roºcov (spini-apãrare)

Tulpini subterane

Bulbi - zambilã Rizomi - stânjenel Tuberculi - cartof

7
Structura internã a unei tulpini
Secþiuni transversale prin diferite tulpini

1
2
5

Plantã monocotiledonatã Plantã dicotiledonatã


1 - epidermã; 2 - scoarþã; 3 - floem + 4 - xilem = fascicul Repartiþia fasciculelor
libero-lemnos; 5 - cambiu vascular; 6 - mãduvã. libero-lemnoase în tulpinã

Secþiuni transversale prin tulpina unui arbore

3 2

1
4 5

1 - scoarþã; 2 - floem + 3 - xilem = fascicul libero-lemnos;


4 - cambiu vascular; 5 - mãduvã. inele anuale

8
FRUNZA

 Frunza este principalul organ cu rol în fotosintezã, respiraþie ºi transpiraþie la plante.


 Forma frunzelor ºi dispoziþia lor pe tulpinã diferã foarte mult; de asemenea, nervaþiunea. La
dicotiledonate, nervaþiunea este palmatã sau penatã; la monocotiledonate este paralelã.

Morfologia Diferite forme de frunze ºi limb


unei frunze acicularã liniarã lanceolatã lobat-penatã lobat-palmatã
(pin) (grâu) (salcie) (stejar) (arþar)

limb

peþiol
ovatã cordiformã sagitatã
teacã (pãr) (tei) (sãgeata-apei)

Frunze compuse A B
A - imparipenat-compusã;
B - palmat-compusã.
salcâm castan

Frunze modificate
cârcei spini capcane apãrare

mazãre dracilã Nepenthes ceapã

6
2 7 8 9
1
Structura internã a frunzei

1 - cuticulã; 2 - epidermã
superioarã; 3 - epidermã
4 inferioarã; 4 - þesut palisadic;
5 5 - mezofil; 6 - xilem; 7 - floem;
8 - nervurã; 9 - cloroplaste;
10 - stomatã; 11- spaþiu
intercelular.

3
10 11

9
FLOAREA

 Floarea este organul de înmulþire sexuatã din care iau naºtere fructele ºi seminþele. Ea protejeazã
organele reproducãtoare (staminele ºi pistilul), are rol în polenizare ºi este sediul fecundãrii gameþilor.
 Forma florilor este diferitã. Ele pot avea petale libere sau concrescute. De multe ori florile sunt
grupate în inflorescenþe. La dicotiledonate înveliºul floral este diferenþiat în caliciu ºi corolã, iar floarea
este pe tipul 5-4; la monocotiledonate, înveliºul floral este nediferenþiat ºi floarea este pe tipul 3.

Diferite înveliºuri florale

varzã mac de câmp zorea gura-leului stânjenel

Diferite inflorescenþe Floare de dicotiledonat (A)


ºi floare de monocotiledonat (B)

zambilã floarea -soarelui liliac mãceº lalea

Secþiune transversalã prin floarea Organele de reproducere


unei angiosperme
petalã
polen stigmat
stigmat
stamine A B
stil pistil
anterã stil
ovar
ovar

sepalã ovul filament

receptacul ovule
peduncul staminã pistil cu un ovul (A) ºi cu mai
multe ovule (B)

10
FRUCTUL ªI SÃMÂNÞA

 Dupã fecundaþie, fructul ia naºtere din ovar, iar sãmânþa din ovul.
 Fructul se formeazã numai la angiosperme. La gimnosperme, sãmânþa este descoperitã, neînchisã în fruct.
 O sãmânþã este alcãtuitã din tegument, embrion ºi cotiledoane (douã la plantele dicotiledonate ºi unul
la plantele monocotiledonate). Atât fructele, cât ºi seminþele au forme diferite.

Fructe uscate
Silicvã Capsulã Pãstaie Nucã Achenã Cariopsã

rapiþã mac mazãre stejar pãpãdie bumbac

Fructe cãrnoase Fructe false


Bace Drupe

strugure pãtlãgea-roºie piersicã prunã mãr parã gutuie

Alcãtuirea unui bob de grâu ºi a unei seminþe de fasole


Monocotiledonat Dicotiledonat

muguraº (gemulã)
tegument seminal
tulpiniþã
endosperm
tegument
seminal
radiculã
cotiledon
gemulã
tulpiniþã
cotiledoane
radiculã

Diferite
seminþe

nucã trifoi dovleac fasole

11
CLASIFICAREA PLANTELOR
Regnul Plantae cuprinde: muºchii, ferigile ºi plantele cu sãmânþã (gimnosperme ºi angiosperme).

MUªCHI (briofite)

 Muºchii sunt plante lipsite de organe vegetative adevãrate. Corpul lor este un tal alcãtuit din tulpiniþã
ºi frunziºoare; se fixeazã de substrat cu ajutorul rizoizilor.
 Muºchii sunt grupaþi în: hepatici ºi frunzoºi.

Alcãtuirea
unui muºchi Muºchi hepatic Muºchi frunzos
capsulã

sporogon

setã

tulpiniþã cu
frunziºoare

Fierea-pãmântului Muºchi de pãmânt


rizoizi (Marchantia polymorpha) (Polytrichum communae)

FERIGI (pteridofite)

 Ferigile au organe vegetative adevãrate ºi vase conducãtoare. Tulpina este adesea rizom. Înmulþirea
se face prin spori aflaþi pe faþa inferioarã a frunzelor. Din germinarea unui spor ia naºtere o plantulã
(protal), care poartã organele de reproducere. Dupã fecundaþie se va dezvolta o nouã ferigã.

Ferigã comunã Pedicuþã sau brãdiºor Coada-calului Struþiºor


(Driopteris filix-mas) (Lycopodium clavatum) (Equisetum arvense) (Selaginella helvetica)

rizom

12
GIMNOSPERME

 Gimnospermele sunt plante lemnoase (arbori ºi arbuºti). Ele sunt plante cu flori lipsite de înveliºurile
florale. Seminþele sunt neînchise în fruct.
 Gimnospermele se împart în mai multe grupe: cicadale, ginkgoale ºi conifere (rãºinoase).

Cicadale Ginkgoale

Cycas revoluta Ginkgo biloba

Conifere Pin
Molid Brad (Abies alba)
(Picea abies) (Pinus sylvestris)

Zadã Ienupãr
(Larix decidua) (Juniperus communis)
Tisã
(Taxus baccata)

Tuia Jneapãn
(Thuja orientalis) (Pinus montana)

13
ANGIOSPERME

 Angiospermele sunt cele mai rãspândite plante terestre. Ele sunt erbacee, dar ºi lemnoase (arbori ºi
arbuºti). Au flori cu înveliºuri florale, ovar care protejeazã ovulul ºi seminþe închise în fruct.
 Angiospermele se clasificã în dicotiledonate (majoritatea) ºi monocotiledonate.

Dicotiledonate
Familia Rosaceae
Mãr Prun Mãceº Pãducel
(Malus domestica) (Prunus domestica) (Rosa canina) (Crataegus monogyna)

Pãr Cais Cireº


(Pirus domestica) (Prunus armeniaca) (Cerasus avium)

Gutui
(Cydonia oblonga)

Porumbar Cãpºun Zmeur Mur Frag


(Prunus spinosa) (Fragaria moschata) (Rubus idaeus) (Rubus fructicosus) (Fragaria vesca)

14
Familia Leguminosae (Papilionaceae)
Mazãre Fasole Trifoi roºu
(Pisum sativum) (Phaseolus vulgaris) (Trifolium pratense)

Lucernã Linte Soia


(Medicago sativa) (Lens culinaris) (Glycine max)

Alune de pãmânt Salcâm


(Arachis hypogaea) (Robinia pseudacacia)
Lupin
(Lupinus luteus)

15
Familia Ranunculaceae
Piciorul-cocoºului de munte Piciorul-cocoºului de apã Bujor de câmp Ruscuþã de primãvarã
(Ranunculus montanus) (Batrachium aquatile) (Paeonia tenuifolia) (Adonis vernalis)

Familia Vitaceae - Viþã de vie (Vitis vinifera)

ciorchine
de flori

petalã
staminã
sepalã

cârcel

floare

Familia Umbelliferae (Apiaceae)


Morcov Pãtrunjel Þelinã Leuºtean Mãrar
(Daucus carota) (Petroselinum (Apium graveolens) (Levisticum (Anethum graveolens)
hortense) officinale)

16
Familia Cruciferae (Brassicaceae)
Varzã Conopidã Gulie
(Brassica oleracea) (Brassica oleracea var. botrytis) (Brassica oleracea var.
gongylodes)

Rapiþã Ridiche Traista-ciobanului Micºunea


(Brassica rapa) (Raphanus sativus) (Capsella bursa-pastoris) (Cheiranthus cheiri)

Familia Chenopodiaceae
Spanac Sfeclã Lobodã
(Spinacia oleracea) (Beta vulgaris) (Atriplex hortensis)

17
Familia Solanaceae
Cartof Pãtlãgea roºie Pãtlãgea vânãtã
(Solanum tuberosum) (Lycopersium esculentum) (Solanum melongena)

Ardei Tutun Petunie


(Capsicum anuum) (Nicotina tabacum) (Petunia violacea)

Mãtrãgunã Ciumãfae Mãsãlariþã


(Atropa belladona) (Datura stramonium) (Hyoscyamus niger)

18
Familia Labiatae (Lamiaceae)
Izmã Busuioc Urzicã Cimbru
(Mentha piperita) (Ocimum basilicum) (Urtica dioica) (Thymus vulgaris)

Familia Cucurbitaceae
Dovleac (bostan) Castravete Pepene verde
(Cucurbita pepo) (Cucumis sativus) (Citrullus lanatus)

Fam. Linaceae Familia Malvaceae Familia Cannabiaceae


In Bumbac Cânepã
(Linum usitatissimum) (Gossipium hirsutum) (Canabis sativa)

cânepã de toamnã cânepã de varã

19
Familia Compositae (Asteraceae)
Floarea-soarelui Cicoare Pãpãdie
(Helianthus anuus) (Cichorium intybus) (Taraxacum officinale)

Muºeþel Albãstriþã Ciulin Pãlãmidã


(Matricaria chamomilla) (Centaurea cyanus) (Carduus nutans) (Cirsium arvense)

Dalie Margaretã Cârciumãreasã


(Dhalia sp.) (Chrysantemum leucanthemum) (Zinnia elegans)

20
Arbori din pãdurile României
Stejar Fag Ulm
(Quercus robur) (Fagus sylvatica) (Ulmus foliacea)

Castan sãlbatic
Carpen (Aesculus hippocastanum) Tei
(Carpinus betulus) (Tilia cordata)

Frasin Mesteacãn Plop Salcie


(Fraxinus excelsior) (Betula pendula) (Populus nigra) (Salix alba)

21
Monocotiledonate
Familia Liliaceae
Ceapã Praz Usturoi Brânduºã de toamnã
(Alium cepa) (Alium porrum) (Alium sativum) (Colchicum autumnale)

Zambilã Lãcrãmioarã Lalea Viorea


(Hyacinthus orientalis) (Convallaria majalis) (Tulipa gesneriana) (Scilla bifolia)

Familia Amaryllidaceae Familia Iridaceae


Ghiocel Narcisã Stânjenel ªofran
(Galanthus nivalis) (Narcissus poeticus) (Iris germanica) (Crocus sativus)

22
Familia Gramineae (Poaceae)

Orz Porumb Secarã


(Hordeum vulgare) (Zea mays) (Secale cereale)

Grâu Orez Coada-vulpii Ovãz


(Triticum aestivum) (Oryza sativa) (Alopecurus pratensis) (Avena sativa)

Colilie Golomãþ Pir Mei


(Stipa pennata) (Dactylus glomerata) (Agropyrum repens) (Panicum milaceum)

23
Plante parazite, simbionte ºi carnivore
Plante parazite
Lupoaie Torþel Muma-pãdurii
(Orobanche minor) (Cuscuta) (Lathraea)

Plantã semiparazitã Plante carnivore (1-4)

Vâsc 1. Nepenthes destillatoria 2. Otrãþel de baltã


(Utricularia vulgaris)
3. Roua-cerului
4. Capcana lui Venus
(Drosera rotundifolia)
(Dionea muscipula)

24
Plante mediteraneene, tropicale, ecuatoriale

Lãmâi Portocal Smochin Mãslin


(Citrus limon) (Citrus aurantium) (Ficus carica) (Olea europaea)

Kiwi Arbore de cafea Piper


(Actinidia deliciosa) (Caffea arabica) (Piper nigrum)

Trestie de zahãr Arbore de cacao Bananier Cocotier


(Saccharum officinarum) (Theobroma cacao) (Musa paradisiaca) (Cocos nucifera)

25
Plante medicinale
Mac de câmp Podbal Pelin Sunãtoare
(Papaver rhoeas) (Tussilago farfara) (Artemisia absinthium) (Hypericum perforatum)

Rostopascã Pãtlaginã Coada-ºoricelului


(Chelidonium majus) (Plantago lanceolata) (Achillea millefolium)

Soc Mãceº Omag galben


(Sambucus nigra) (Rosa canina) (Aconitum anthora)

26
Degeþel Anghinare Roiniþã
(Digitalis lanata) (Cynara scolymus) (Melissa officinalis)

ªovârv Cimbriºor de câmp Trei fraþi pãtaþi Tãtãneasã


(Origanum vulgare) (Thymus serpyllum) (Viola arvensis) (Symphytum officinale)

Valerianã Cãtinã albã Gãlbenele


(Valeriana officinalis) (Hippophaë rhamnoides) (Calendula officinalis)

27
Plante de apartament
Muºcatã Osul-iepurelui Begonie
(Pelargonium zonale) (Asparagus setaceum plumosus) (Begonia olsonia)

Urzicuþã Ardei ornamental Cactus


(Coleus sp.) (Capsicum annuum) (Echinopsis)

Ficus Crin asiatic Iarbã grasã


(Ficus elastica) (Hippeastrum sp.) (Crassula sp.)

28
Azalee Filodendron Violetã de Parma
(Rhododendron simsii) (Mostera sp.) (Saintpaulia sp.)

Sanseviera sp. Ciperus (papirus) Maranta sp.


(Cyperus alterifolius)

Telegraf (tradescanþie) Croton Ferigã de camerã


(Tradescantia zebrina) (Codiaeum sp.) (Nephrolepis exaltata)

29
Plante ocrotite din România
Floare de colþ Papucul-doamnei Garofiþa Pietrei-Craiului
(Leontopodium alpinum) (Cyripedium calceolus) (Dianthus callizonus)

Lalea pestriþã Cãldãruºã Bujor românesc Ghinþurã galbenã


(Fritillaria meleagris) (Aquilegia transsilvanica) (Paeonia peregrina) (Gentiana lutea)

Bulbuci de munte Smârdar Dreþe


(Trollius europaeus) (Rhododendron hotschyi) (Nimphaea lotus var. thermalis)

30
INDEX
Albãstriþã 20 degeþel 27 mac de câmp 10, 26 ridiche 17
alune de pãmânt 15 dicotiledonate 6, 8, 11, 14 mãceº 10, 14, 26 roiniþã 27
Amaryllidaceae 22 dovleac 11, 19 Malvaceae 19 roºcov 7
anghinare 27 dracilã 9 maranþia 29 Rosaceae 14
angiosperme 10, 14 dreþe 30 margaretã 20 rostopascã 26
arbore de cafea 25 Fag 21 mazãre 7, 9, 11, 15 roua-cerului 24
ardei 18 fasole 7, 11, 15 mãr 11, 14 ruscuþã de primãvarã 16
ardei ornamental 28 ferigã comunã 12 mãrar 16 Sãgeata-apei 9
arþar 9 ferigã de camerã 29 mãsãlariþã 18 salcâm 9, 15
azalee 29 ferigi (pteridofite) 12 mãslin 25 salcie 9, 21
Bananier 25 ficus 28 mãtrãgunã 18 sanseviera 29
begonie 5, 28 fierea-pãmântului 12 mei 23 secarã 23
brad 13 filodendron 29 mesteacãn 21 sfeclã 17
brânduºã de toamnã 22 floarea de colþ 30 micºunea 17 smârdar 30
bujor de câmp 16 floarea-soarelui 7, 10, 20 molid 13 smochin 25
bujor românesc 30 frag 14 monocotiledonate 8, 11, 22 soc 26
bulbuci de munte 30 frasin 21 morcov 5, 16 soia 15
bumbac 19 muºcatã 28 Solanaceae 18
Gãlbenele 27
busuioc 19 muºchi (briofite) 12 spanac 17
garofiþa Pietrei-Craiului 30
muºchi de pãmânt 12 stânjenel 7, 10, 22
Cactus 7, 28 ghinþura galbenã 30
muºeþel 20 stejar 9, 11, 21
cais 14 ghiocel 2
mur 14 struþiºor 12
Cannabiaceae 19 gimnosperme 13
capcana lui Venus 24 Ginkgo biloba 13 Narcisã 22 sunãtoare 26
cãldãruºã 30 golomãþ 23 Nepenthes 9, 24 ªofran 22
cãpºun 7, 14 Gramineae (Poaceae) 23 Omag galben 26 ºovârv 27
carpen 21 grâu 9, 11, 23 orez 23 Tãtãneasã 27
cartof 7, 18 gulie 7, 17 orz 23 tei 9, 21
castan sãlbatic 21 gura-leului 10 osul-iepurelui 28 telegraf 29
castravete 19 gutui 11, 14 otrãþel de baltã 24 tisã 13
cãtinã albã 27 Iarbã grasã 28 ovãz 23 torþel 24
cânepã 19 iederã 5 P apucul-doamnei 30 traista-ciobanului 17
cârciumãreasã 20 ienupãr 13 pãducel 14 trei-fraþi-pãtaþi 27
ceapã 9, 22 in 19 pãlãmidã 20 trestie de zahãr 25
Chenopodiaceae 17 Iridaceae 22 pãpãdie 11, 20 trifoi 11
ciclamã 28 izmã 19 pãr 9, 11, 14 trifoi roºu 15
cicoare 20 pãtlãgea roºie 11, 18 tuia 13
J neapãn 13
cimbriºor de câmp 27 pãtlãgea vânãtã 18 tutun 18
cimbru 19 Kiwi 25
pãtrunjel 16 Þ elinã 16
ciperus 29 Labiatae (Lamiaceae) 17 pedicuþã 12
cireº 14 lalea 10, 22 Ulm 21
pepene verde 19
ciulin 20 lalea pestriþã 30 Umbelliferae (Apiaceae) 16
petunie 18
ciumãfaie 18 lãcrãmioarã 22 urzicã 19
piciorul-cocoºului de apã 16
coada-calului 12 lãmâi 25 urzicuþã 28
piciorul-cocoºului de
coada-ºoricelului 26 Leguminosae usturoi 22
munte 16
coada-vulpii 23 (Papilionaceae) 15 piersic 11 Valerianã 27
cocotier 25 leuºtean 16 pin 9, 13 varzã 10, 17
colilie 23 liliac 10 plop 21 vâsc 24
Compositae (Asteraceae) 20 Liliaceae 22 podbal 26 violetã de Parma 29
conopidã 17 Linaceae 19 portocal 25 viorea 22
crin asiatic 28 linte 15 porumb 23 Vitaceae 16
croton 29 lobodã 17 porumbar 14 viþã-de-vie 7,11,16
Cruciferae (Brassicaceae) 17 lucernã 15 praz 22 Zadã 13
Cucurbitaceae 19 lupin 15 prun 11, 14 zambilã 7, 10, 22
Cycas revoluta 13 lupoaie 24 zmeur 14
Ranunculaceae 16
Dalie 20 Mac 11 rapiþã 11, 17 zorea 10

31
CUPRINS

CELULA ......................................................... 3 Familia Umbelliferae (Apiaceae) ................... 16


Familia Cruciferae (Brassicaceae) ............... 17
ÞESUTURILE ................................................. 4 Familia Chenopodiaceae .............................. 17
Familia Solanaceae ...................................... 18
ORGANELE UNEI PLANTE CU FLORI ...... 5 Familia Labiatae (Lamiaceae) ....................... 19
Rãdãcina ......................................................... 5 Familia Cucurbitaceae .................................. 19
Tulpina ............................................................ 7 Familia Linaceae ........................................... 19
Frunza ............................................................. 9 Familia Malvaceae ........................................ 19
Floarea .......................................................... 10 Familia Cannabiaceae .................................. 19
Fructul ºi sãmânþa ........................................ 11 Familia Compositae (Asteraceae) ................ 20
Arbori din pãdurile României ......................... 21
CLASIFICAREA PLANTELOR .................. 12
Monocotiledonate ....................................... 22
Muºchi (briofite) ............................................ 12 Familia Liliaceae ........................................... 22
Ferigi (pteridofite) .......................................... 12 Familia Amaryllidaceae ................................. 22
Gimnosperme ............................................... 13 Familia Iridaceae ........................................... 22
Angiosperme ................................................. 14 Familia Gramineae (Poaceae) ...................... 23
Dicotiledonate ............................................. 14 Plante parazite, simbionte ºi carnivore ........ 24
Familia Rosaceae ......................................... 14 Plante mediteraneene, tropicale, ecuatoriale ... 25
Familia Leguminosae (Papilionaceae) .......... 15 Plante medicinale .......................................... 26
Familia Ranunculaceae ................................ 16 Plante de apartament .................................... 28
Familia Vitaceae ........................................... 16 Plante ocrotite din România .......................... 30

32