Sunteți pe pagina 1din 15

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI

JUD. DÂMBOVIŢA
PROFESOR: GRINDEI MIOARA IOANA
NR. DE ÎNREGISTRARE: ___________________

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a
AN ŞCOLAR 2018-2019
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE,
Şcoala Gimnazială Corbii Mari
Comuna Corbii Mari , judeţul Dâmboviţa Clasa a VIII-a (1 h/saptămână)
Profesor: Grindei Mioara Ioana Anul şcolar 2018 - 2019
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ

PERIOADA MODULUL NUMĂR ORE


Ore la dispoziția dirigintelui 2
Semestrul I Autocunoaştere şi dezvoltare personală 4
Comunicare şi abilităţi sociale 3
10 septembrie 2018- Managementul informaţiilor şi al învăţării 2
1 februarie 2019 Planificarea carierei 3
Calitatea stilului de viaţă 4
Total ore: 18 18
Autocunoaştere şi dezvoltare personală 5
Semestrul II Comunicare şi abilităţi sociale 2
Managementul informaţiilor şi al învăţării 2
Planificarea carierei 2
11 februarie -
Calitatea stilului de viaţă 3
7 iunie 2019
„ȘCOALA ALTFEL”- activități extrașcolare și 1
extracurriculare
Total ore: 15 15
Total ore an şcolar: 33 33
COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacității de autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine;


2. Dezvoltarea abilităților de interrelaționare în contexte variate;
3. Dezvoltarea abilităților de utilizare a informațiilor în procesul de învățare;
4. dobândirea abilităților de explorare și planificare a carierei;
5. Exersarea abilităților de management al unui stil de viață de calitate.

VALORI ȘI ATITUDINI

Respect și încredere în sine și în ceilalți


Aprecierea unicității fiecăruia
Receptivitate la emoțiile celorlalți
Valorizarea relațiilor interpersonale
Valorificarea critică și selectivă a informațiilor
Adaptare și deschidere la noi tipuri de învățare
Motivație și flexibilitate în elaborarea traseului educațional și profesional
Responsabilitate și ambiție pentru decizii și acțiuni privind cariera
Interes pentru învățare permanentă într-o lume în schimbare
Orientare spre o viață de calitate în prezent și în viitor

Şcoala Gimnazială Corbii Mari


Comuna Corbii Mari , judeţul Dâmboviţa Clasa a VIII-a (1 h/săptămână)
Profesor: Grindei Mioara Ioana Anul şcolar 2018 - 2019
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I

MODULUL CONȚINUTURILE OBIECTIVE DE TEMA NR. SĂPT. STRATEGII DE LUCRU


ÎNVĂȚĂRII REFERINȚĂ ORE

Rezolvarea - expunerea unor noțiuni mai


problemelor 1 puțin cunoscute, dialogul,
S1
organizatorice chestionarul;
10-14 IX
ale colectivului - stabilirea, delimitarea și
ORE LA DISPOZIȚIA de elevi clasificarea obligațiilor și a
DIRIGINTELUI ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI drepturilor elevilor
Regulile clasei , - discuții de grup, joc de rol pe
prelucrarea tema cunoașterii și respectării
regulamentului 1 S2 diferitelor norme ;
școlii 17-21 IX - exersarea comportamentelor de
grup, în conformitate cu anumite
norme
1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să își autoevalueze - joc de rol pe teme ca „Ce îmi
1. AUTOCUNOAŞTERE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele Fiecare este unic place (admir) la mine/Ce nu imi
ŞI DEZVOLTARE puncte tari, puncte slabe, slabeîn raport cu în felul lui, să ne place la mine;
S3
PERSONALĂ caracteristici personale propriile interese privind cunoaștem mai 1 - chestionare și fișe de
24-28XI
evoluția personală bine autoevaluare pentru identificarea
punctelor tari, a celor slabe și a
intereselor;
5.CALITATEA STILULUI 5.1. Calitatea vieții 5.1.să își autoevalueze - dezbateri, studii de caz,
DE VIAȚĂ personale convingerile, atitudinile problematizări pe tema
- factorii determinanți ai și comportamentele opțiunilor educaționale de viață
S4
dezvoltării personale. definitorii pentru Ce înseamnă să 1 - proiecte individuale de
1-5 X
dezvoltarea personală fii cult și dezvoltare, cu identificarea
civilizat? opțiunilor educaționale și
profesionale
3. MANAGEMENTUL 3.1. ELEMENTE DE -fișe de lucru individual sau pe
INFORMAȚIILOR ȘI AL MANAGEMENT AL 3.1. Să folosească grupe, realizarea planului
ÎNVĂȚĂRII TIMPULUI eficient timpul, ca „Știu să-mi individual de lucru și al clasei,
S5
resursă, pentru a obține organizez 1 elaborarea orarului zilnic,
8-12 X
succes în viață timpul” săptămânai sau semestrial pentru
toate tipurile de activități.
2.COMUNICAREA ŞI 2.1 să explice - exerciții de identificare a
ABILITĂŢILE SOCIALE 2.1 ABILITĂȚI SOCIALE importanța situațiilor în care este necesară
- responsabilitate individuală responsabilității Arta de a- i 1 S6 asumarea responsabilității
și socială în școală , familie individuale și sociale, în accepta pe 15-19 X individuale și sociale;
și în comunitate diferite contexte ceilalți - practicarea exprimării opiniilor
2.2. să manifeste respect pro/contra;
pentru exprimarea
punctelor diferite de
vedere
4.PLANIFICAREA 4.1. PLANIFICAREA - discuții de grup cu privire la
CARIEREI CARIEREI criterii de alegere a traseului
- portofoliul personal pentru educațional, a meseriei/
clasele V-VIII: desene, ocupației
rezultate ale aplicării 4.1 să analizeze diferite „Eu și pasiunile - joc de rol, pe tema „Ce-mi
chestionarelor și a fișelor de meserii și ocupații din mele” 1 S7 doresc în viitor”
autoevaluare a intereselor și perspectiva cerințelor 22-26X - argumente pro/contra unor
abilităților, diplome și educaționale meserii
certificvate obținute, - chestionare și exerciții
rezultatele diferitelor metaforice pentru identificarea
concursuri și ale activităților intereselor și abilităților
de voluntariat, sugestii, personale
recomandări
3. MANAGEMENTUL 3.1 MANAGEMENTUL 3.1.să se documenteze
INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR în privința opțiunilor - selectarea informațiilor utile
ÎNVĂŢĂRII - surse de informare cu pentru clasa a IX-a, pentru decizia privind traseul
privire la filierele, profilurile utilizând TIC ; educațional, accesând portalurile
și specializările de 3.2. să analizeze www.edu.ro ,
actualitate din învățământul informațiile cu privire la Avantaje și limite S8 www.admitere.edu.ro ;
liceal/ școală profesională ofertele educaționale ale folosirii TIC 1 29X-2 XI - discuții de grup privind
( publicații, site-uri, web, după finalizarea clasei a avantajele și limitele utilizării
baze de date etc.) ; avantaje VIII-a ; TIC, pentru informarea cu
și limite ale utilizării TIC privire la opțiunile pentru clasa a
pentru informarea cu privire IX-a.
la opțiunile pentru clasa a
IX-a
2.1. ABILITĂȚI 2.1.să explice - exerciții de identificare a
2. COMUNICARE ȘI SOCIALE importanță Toleranță și situațiilor în care este necesară
ABILITĂȚI SOCIALE - responsabilitate responsabilității intoleranță 1 S9 asumarea responsabilității
individuală și socială în individuale și sociale, în 5-9 XI individuale și sociale;
școală, familie și în diferitew contexte; - exerciții de exprimare a
comunitate opiniilor pro/contra, în contexte
marcate de prejudecăți/
stereotipi;
5.1. CALITATEA VIEŢII 5.1. să-și autoevalueze -discuţii de grup;
5.CALITATEA STILULUI PERSONALE convingerile, atitudinile -completarea unor fişe de lucru
DE VIAŢĂ - factorii determinanți ai și comportamentele cu atitudini faţă de stilul de
dezvoltării personale; definitorii pentru Siguranța mea și 1 S10 viaţă.
- situații de criză; reacții dezvoltarea personală a celor din jur în 12-16 XI
emoționale și cazul
comportamentale în situații catastrofelor
de criză ( catastrofe naturale, naturale?
violență, accidente etc.) și
modalități de reacție;
1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1. să-și autoevalueze - chestionare și fișe de
1. AUTOCUNOAȘTERE -autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele Adolescența – S11 autoevaluare pentru identificarea
ȘI DEZVOLTARE puncte tari, puncte slabe, slabe, în raport cu vârsta idealurilor 1 19-23 XI punctelor tari, a celor și a
PERSONALĂ caracteristici personale. propriile interese privind și a întrebărilor intereselor;
evoluția personală
4. PLANIFICAREA 4.1.PLANIFICAREA - portofoliul personal pentru
CARIEREI CARIEREI clasele a V-a – a VIII-a;
- portofoliul personal pentru - discuții de grup privind traseele
clasele V-VIII: desene, 4.1. să elaboreze educaționale posibile după
rezultate ale aplicării portofoliul personal, Prejudecăți 1 terminarea clasei a VIII-a;
chestionarelor și a fișelor de pentru conturarea unui referitoare la S12 - simulare: completarea unor
autoevaluare a intereselor și traseu educașional și profesii 26-29 XI formulare cu opțiunile posibile
abilităților, diplome și profesional pentru clasa a IX-a.
certificvate obținute,
rezultatele diferitelor
concursuri și ale activităților
de voluntariat, sugestii,
recomandări

2.COMUNICAREA ŞI 2.2. COMUNICAREA 2.2 să analizeze „Comunicare și -exerciții de exprimare a


ABILITĂŢILE SOCIALE - prejudecăți și stereotipuri: influiența stereotipurilor colaborare” 1 S13 opiniilor pro-/contra, în contexte
impact asupra comunicării și a prejudecăților 3-7 XII marcate de prejudecăți
asupra comunicării /stereotipuri;
interpersonale - monitorizarea unor
stereotipuri / prejudecăți, în
diferite tipuri de discurs.
5.CALITATEA STILULUI 5.1 CALITATEA VIEȚII 5.1. să-și autoevalueze - dezbateri, studii de caz,
DE VIAŢĂ PERSONALE convingerile, atitudinile Obiceiuri problematizări, pe tema
- factori determinanți ai și comportamentele alimentare 1 S14 opțiunilor educaționale și de
dezvoltării personale definitorii pentru sănătoase 10-14 XII viață;
dezvoltarea personală - proiecte individuale de
dezvoltare, cu identificarea
opțiunilor educaționale și
profesionale.
1.AUTOCUNOAȘTERE ȘI 1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să-și autoevalueze - chestionare și fișe de
DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele Autoevaluarea S15 autoevaluarepentru identificarea
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, slabe, în raport cu propriilor 1 17-21XII punctelor tari, a celor slabe și a
caracteristici personale. propriile interese privind capacități intereselor;
evoluția personală - portofoliul resurselor
personale.
4. PLANIFICAREA 4.1. MARKETING 4.1. să argumenteze
CARIEREI PERSONAL împortanța elementelor - joc de rol;
- scrisoare de intenție și CV, de marketing personal - discuții de grup;
structură, elemente pentru găsirea unui loc S16 -scrisoare de intenție și CV
obligatorii, greșeli în de muncă Scrisoarea de 1 14-18 I pentru diferite situații ipotetice
redactarea unei scrisori de 4.2. să demonstreze intenție și CV-ul de găsire a unui loc de muncă;
intenție sau CV importanța portofoliului
pentru conturarea unui
traseu educațional și
profesional
5.2 CALITATEA VIEŢII 5.1.să-și autoevalueze
5.CALITATEA STILULUI PERSONALE convingerile, atitudinile
DE VIAŢĂ - adaptarea eficientă la stres; și comportamentele S17
surse de sprijin în situații de definitorii pentru Stres și relaxare 1 21-25 I - discuții de grup cu tema: „Cum
stres; managementul dezvoltarea personală facem față stresului?”;
stresului în situații de 5.2. să analizeze -exerciții de identificare a
examinare; mecanismele eficiente modalităților de adaptare în
-situații de criză; reacții de adaptare în situații de diverse situații potențial
emoționale și stres sau criză stresante
comportamentale în situații
de criză (catastrofe naturale,
violență, accidente etc.) și
modalități de reacție; traficul
de ființe umane
1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI 1.1 AUTOCUNOAŞTERE 1.1.să-și autoevalueze - portofoliul
DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele „Bilanţ la sfârşit resurselor personale;
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, slabe, în raport cu de semestru I si 1 S18 - chestionare şi exerciţii
caracteristici personale. propriile interese privind planuri pentru 28 I- 1 II metaforice pentru identificarea
evoluția personală semestrul II” intereselor şi abilităţilor
personale.

Şcoala Gimnazială Corbii Mari


Comuna Corbii Mari , judeţul Dâmboviţa Clasa a VIII-a ( 1 h/săptămână)
Profesor: Grindei Mioara Ioana Anul şcolar 2018 - 2019
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL II
MODULUL CONȚINUTURI OBIECTIVE DE TEMA NR. SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
REFERINȚĂ ORE
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 AUTOCUNOAŞTERE - chestionare și fișe de
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine: ce este 1.1.să dovedească încredere autoevaluare pentru
PERSONALĂ stima de sine şi în ce situaţii în sine, în diferite situații „Puncte tari 1 S19 identificarea punctelor tari, a
se manifestă. Atitudinea – 11-15 II punctelor slabe și a intereselor;
pozitivă faţă de propria puncte slabe - exersarea comportamentelor
persoană ” de grup în conformitate cu
anumite norme ;
3.MANAGEMENTUL 3.1 MANAGEMENTUL 3.1. să se documenteze în - selectarea informațiilor utile
INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR privința opțiunilor pentru pentru decizia privind traseul
ÎNVĂŢĂRII - surse de informare cu clasa a IX-a, utilizând TIC educațional, accesând
privire la filierele, profilurile 3.2. să analizeze informațiile portalurile www.edu.ro ,
și specializările de actualitate cu privire la ofertele „Cartea –cel 1 S20 www.admitere.edu.ro ;
din învățământul liceal/ educaționale după finalizarea mai bun 18-22II - discuții de grup privind
școală profesională clasei a VIII-a. prieten ?” avantajele și limitele utilizării
(publicații, site-uri, web, baze TIC, pentru informarea cu
de date etc.) ; avantaje și privire la opțiunile pentru clasa
limite ale utilizării TIC a IX-a.
pentru informarea cu privire - discuții de grupprivind
la opțiunile pentru clasa a IX- avantajele și limitele utilizării
a; TIC, pentru informarea cu
- criterii de analiză a privire la opțiunile pentru clasa
informațiilor referitoare la a IX-a;
ofertele educaționale:
relevanța, actualitatea,
corectitudinea etc.;
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.2 SCHIMBARE, 1.2 să analizeze varietatea - exerciţii pentru cunoaşterea
ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE, schimbărilor specifice de sine;
PERSONALĂ DEZVOLTARE dezvoltării umane „Pubertate, - chestionare şi fișe de
- etapele dezvoltării umane: adolescență, 1 S21 autoevaluare pentru
copilărie, pubertate, maturitate” 25 II-1 III identificarea punctelor tari, a
adolescenţa, tinereţe, celor slabe și a intereselor
maturitate, bătrâneţe
2.COMUNICARE ŞI 2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să exerseze tehnici de - exerciții de educare a unor
ABILITĂŢI SOCIALE EMOŢIILOR autocontrol; „Politețea, caractere, norme de politețe în
- importanţa autocontrolului, haină de 1 S22 diverse situații;
responsabilitatea pentru sărbătoare” 4-8 III
consecinţele propriilor
acţiuni
5.CALITATEA STILULUI 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2. să analizeze - exerciții de identificare a
DE VIAŢĂ PERSONALE mecanismele eficiente de modalităților de adaptare în
- factorii determinanți ai adaptare în situații de stres „Minte 1 S23 diverse situații potențial
dezvoltării personale; sau de criză; sănătoasă în 11-15 III stresante;
- situații de criză; reacții corp
emoționale și sănătos”
comportamentale în situații
de criză ( catastrofe naturale,
violență, accidente etc.) și
modalități de reacție;
4.PLANIFICAREA 4.1 PLANIFICAREA 4.1 să -și analizezepropriile Studii de caz pentru
CARIEREI CARIEREI opțiuni privind diferite identificarea criteriilor de
-criterii de analiză și de meserii/ocupații, utilizând „Dicţionarul 1 S24 alegere a unei meserii
alegere a unei meserii diferite criterii ocupaţiilor” 18-22 III Discuții cu membrii
- decizie personală, comunității cu privire la criterii
informatăși responsabilă cu de alegere a traseului
privire la alegerea meseriei educațional, a meseriei
/ocupației
5.CALITATEA STILULUI 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2.să identifice alternativa -dezbateri, studii de caz,
DE VIAŢĂ PERSONALE optimă de soluţionare a unei „Tutunul, problematizări pe respectivele
- factorii determinanți ai probleme personale, pornind alcoolul, S25 teme;
dezvoltării personale; de la resursele şi interesele drogul- 1 25-29 III - informare cu privire la
- situații de criză; reacții proprii; semne ale consecințele grave ale
emoționale și maturității ” consumului de cafea, tutun,
comportamentale în situații alcool, drog;
de criză ( catastrofe naturale, - discuții de grup privind
violență, accidente etc.) și diferențele dintre „îmi place”,
modalități de reacție; „am nevoie”, „ vreau”, „îmi
face bine”
2.COMUNICARE ŞI 2.2. ABILITĂŢI SOCIALE 2.1. să explice importanța
ABILITĂŢI SOCIALE - responsabilitatea socială în responsabilității sociale în „Nu pentru - dezbatere.
contexte precum familia, diferite contexte școală să 1 S26 -exerciții de identificare a
școala si comunitatea învățăm, ci 1-5 IV situațiilor în care este necesară
pentru asumarea responsabilității
viață” individuale și sociale
1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să-și autoevalueze - chestionare și fișe de
ȘI DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele slabe, autoevaluare pentru
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, în raport cu propriile interese Pregătirea S27 identificarea punctelor tari, a
caracteristici personale privind evoluția personală pentru 1 8-12 IV celor slabe și a intereselor;
schimbare, - portofoliul resurselor
pentru anii personale;
de liceu
3.MANAGEMENTUL 3.2. să aplice tehnici de - exerciții specigfice gândirii
INFORMAŢIILOR ŞI 3.2. ÎNVĂŢARE stimulare a creativității în Surse de critice;
ÎNVĂŢĂRII EFICIENTĂ propria activitate de învățare informare - exersarea deprinderilor de
- gândirea critică și pentru 1 S28 învățare eficientă
autocontrolul asupra propriei orientarea 15-19 IV
învățări școlară
4. PLANIFICAREA 4.1.PLANIFICAREA 4.1. să utilizeze în contexte - discuții de grup, joc de rol pe
CARIEREI CARIEREI adecvate termenii de muncă, tema „Ce-mi doresc în viitor”
-criterii de analiză și de ocupație și carieră Cariera – - argumente pro/contra unor
alegere a unei meserii între dorință 1 S29 meserii, să înțeleagă faptul că
- decizie personală, și realitate 6-10 V nu există munci demne și
informatăși responsabilă cu munci nedemne, i oameni care
privire la alegerea meseriei știu/nu știu să prețuiască
munca și semenii;
1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să-și autoevalueze - portofoliul resurselor
ȘI DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele slabe, Cum aflu ce S30 personale;
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, în raport cu propriile interese îmi oferă un 1 13-17V
caracteristici personale privind evoluția personală liceu?
5. CALITATEA 5.1. CALITATEA VIEȚII 5.1. să-și autoevalueze - simulare : completarea
STILULUI DE VIAȚĂ PERSONALE convingerile, atitudinile și formularelor cu opțiunile
- factorii determinanți ai comportamentele definitorii Cum posibile pentru clasa a IX-a;
dezvoltării personale; pentru dezvoltarea personală completez S31 - discuții de grup privind
- situații de criză; reacții 5.2. să analizeze fișa de 1 20-24 V traseele educaționale posibile
emoționale și mecanismele eficiente de opțiuni după terminarea clasei a VIII-a
comportamentale în situații adaptare în situații de stres
de criză ( catastrofe naturale, sau criză
violență, accidente etc.) și
modalități de reacție;
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 AUTOCUNOAŞTERE 1.2 să analizeze varietatea - exerciţii pentru cunoasterea
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine: ce este schimbărilor specifice S32 de sine;
PERSONALĂ stima de sine şi în ce situaţii dezvoltării umane „Rămas 2 27-31 V - portofoliul
se manifestă. bun, resurselor personale;
Atitudinea pozitivă faţă de școală!” S33 - chestionare şi exerciţii
propria persoană 3-7 VI metaforice pentru identificarea
intereselor şi abilităților
personale.
Nr. crt. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA
1. Rezolvarea problemelor organizatorice ale colectivului de elevi S1 10-14 IX
2. Regulile clasei, prelucrarea regulamentului școlii S2 17-21 IX
3. Fiecare este unic în felul lui, să ne cunoaștem mai bine S3 24-28 IX
4. Ce înseamnă să fii cult și civilizat? S4 1-5 X
5. Știu să-mi organizez timpul S5 8-12 X
6. Arta de a-i accepta pe ceilalți S6 15-19 X
7. Eu și pasiunile mele S7 22-26 X
8. Avantaje și limite ale folosirii TIC S8 29 X-2 XI
9. Toleranță și intoleranță S9 5-9 XI
10. Siguranța mea și a celor din jur în cazul catastrofelor naturale S10 12-16 XI
11. Adolescența – vârsta idealurilor și a întrebărilor S11 19-23 XI
12. Prejudecăți referitoare la profesii S12 26-29 XI
13. Comunicare și colaborare S13 3-7 XII
14. Obiceiuri alimentare sănătoase S14 10-14 XII
15. Autoevaluarea propriilor capacități S15 17-21 XII
16. Scrisoarea de intenție și CV-ul S16 14-18 I
17. Stres și relaxare S17 21-25 I
18. Bilanț la sfărșit de semestru I și planuri pentru semestrul II S18 28 I- 1 II
Nr. crt. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA
1. Puncte tari-puncte slabe S19 11-15 II
2. Cartea – cel mai bun prieten S20 18-22 II
3. Pubertate, adolescență, maturitate S21 25 II- 1 III
4. Politețea – haină de sărbătoare S22 4-8 III
5. Minte sănătoasă în corp sănătos S23 11-15 III
6. Dicționarul ocupațiilor S24 18-22 III
7. Tutunul, alcoolul, drogul – semne ale maturității S25 25-29 III
8. Nu pentru școală învățăm, ci pentru viață S26 1-5 IV
9. Pregătirea pentru schimbare, pentru anii de liceu S27 8-12 IV
10. Surse de informare pentru orientarea școlară S28 15-19 IV
11. Cariera – între dorință și realitate S29 6-10 V
12. Cum aflu ce îmi oferă un liceu? S30 13-17 V
13. Cum completez fișa de opțiuni? S31 20-24 V
14. Rămas bun, școală! S32 27-31 V
15. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S33- la decizia 3-7 VI
școlii