Sunteți pe pagina 1din 55

www.dacoromanica.

ro
FT

#3)1/4
!..redzt.
Virra, v-jp,
s.
oovi ,V:=;."-i VA,

Netu,
-
s.

*AC

/;^.14.`

1.411,1

_1Af..

, F5-5"D /

r.i.PliNt,
161C A N--.1r

Ac4,7
s\

ffr

4,4
,41

www.dacoromanica.ro
_ c-311117,* ,4113
*11,
A$EZAMANTUL CULTURAL
ION C. BRATIANLI

I
BIBLIOGRAFIA RAZBOILILUI

PENTRLI INDEPENDENT,

(1877 -1878)
DE

IOAN C. BACILA

CARTER ROMANEASCA", BLICLIRESTI


19 2 7

Pretul Lei 40.


26.817.

www.dacoromanica.ro
ASEZAMANTUL CULTURAL
ION C. BRATIANU

BIBLIOGRAFIA RAZBOIL1LLII
PENTRU INDEPENDENTA

(1877-1878)
DE

IOAN C. BACILA

CARTEA ROMANEASCA", BLICLIREST1


1927

www.dacoromanica.ro
PREFATA
A.Fezdmatul cultural Ion C. Brdtianu numdrd printre
scopurile sale publicarea matetialului documentar pri-
vitor la epoca rena.gerei Rom dniei (1821-1919) si al-
cdtuirea monograjiilor in legdturd cu aceastd epocd.
Anul accsta, serbeindu-se jubileul rdsboiului indepen-
denfii, Aqezdmdtztul a hotarat alcdtuirea unei publicafii
care sa cuprindd documentele cele mai insemnate pri-
vitoare la importantul act savarsit acum cincizeci de
de ani. Aceastd publica(ie va confine atat documente
tipdrite dar rdspandite in lucrdri, bro.Furi ci reviste dintre
care unele sunt rare sau grew accesibile cat gi docu-
mente inedite afldtoare in arhivele institufillor publice
qi in bibliotecile particulare.
Aldturi insd de publicarea materialului documentar
si chiar inaintea ei, e necesard, pentru orientarea cerce-
tdtorilor, o bibliografie a razboiului independentei, care
sd arate ce s'a scris pdnd acum asupra acestui rdsboi.
Aqezdmantul a incredintat alcdtuirea acestei bibliograjii
unui specialist, domnului loan Bdcild, junctionar al Aca-
demiei Romdne si autorul bibliograjiei domniei rege-
lui Carol I
Cum singur relevd autorul, lucrdrile de aceastd na-
turd nu pot ji niciodata absolut complete. Credem to-
tu,si cif pezenta bibliograjie, indicand lucrdrile esenfiale,
va aduce reale joloase cercetdtorilor si va permite stu-
dierea temeinicd a japtei care std la baza desvoltdrii
regatului Tiber de azi.
C. C. GIURESCU
Directorul A§ezarnantului Cultural
Ion C. Bratianu.

www.dacoromanica.ro
BIBLIOGRAFIA RASBOIULUI
PENTRU INDEPENDENTA
(1877-'78)
Anal acesta se implinesc 50 de ani, de cad armatele
romane inaintand victorioase pe campiile Balgariei,
lapland la Grivita, Plevna, Smiirdan, Rahova, ne-au
adus independenta tariff, ridicarea la rangul de Regal si
incoronarea primului Rege al Romaniei.
Vite jia armatei romane a ttimit pe toti acei care nit
aveau credintd in victoria unei armate tinere si necalite
in vreo lapted.
Corespondentii ziarelor strdine ca: Augsburger All-
genzeine Zeitung, Die Presse, Neues Wiener Tagblatt,
L'Illustration, Daily News, an numai cuvinte de laudd
despre vile jia soldatilor Romani, cari se aruncau in nzij-
local ploaei de gloat* dispretuind moartea.
Deasemenea si generalii, atasatii militari, corespon-
dentii de ziare, in scrierile for asupra rdsboittliti din
1877 78, dau relatii foarte exacte asupra chipultti
cum s'att desfeisurat luptele si rolului important ce l'a
avut arm romans in acea campanie.
Literatura acestai rdsboi este foarte bogata, s'a scris
asupra lui atat de Romani cat si de strdini, volume,
brosari si articole de ziare.
Dand la iveald aceastd bibliografie a reisboialui din
1877, imi dart seama eel ea nu poate fi completei, nea-
vand la indemanii Coate ziarele si lucrdrile strdine din
tint pal acela.

www.dacoromanica.ro
6

Aceastit bibliografie se imparte in cloud peirti: I. Stiri


in limba romdnd, II. Stiri in limbi streiine. La $tiri in
limba romana am intrebuintat: manuscrise romiine,
cdrti romanesti si articole din ziarele romilnesti. La
cele scrise in limbi straine anzintrebuintat cdrti .5i arti-
cole din ziare; la urmd am. adaugat harti, stampe 51
muzicei.
Aduc aici multumirile mete d-lui C. C. Giurescu,
Profesor Universitar pentru indicatiile ,si informatiile
ce mi-a dal, precum si d-lui General R. Ro se tti pentru
buna vointd ce a avid de a-mi pune la dispozitie multe
cdrti referitoare la acest rdsboi.

At<

www.dacoromanica.ro
I.
MANUSCRISE ROMANESTI
ACADEMIA ROMANA
1. Manuscrisul 798. Sunt note despre rasboiul 1877 1878
luate din ziare, incepand cu luna Noembrie 1877 si r Ana in
lanuarie 1878. Aceste note sunt ale Iui Ion Alecsandri
fratele poetului Vasile Alecsandri fost atasat militar
la Paris in 1877.
2. Manuscrisul 2857. Telegrame de-ale corespondentilor de
gazete$i telegrame interne din timpul rasboiului dela
1877-1878. Intre altele se vorbeste despre intalnirea
delegatilor Turci $i Rusi pentru a semna pacea ; la pag.
486, Gorciakoff se plange de Romani, care au uitat ceea
ce au facut Rusii pentru ei (?).
3. Manuscrisul 4773. Insemnari si note zilnice ale Iui Vintila
C. A. Rosetti, scrise pe front in timpul rasboiului inde-
pedentei dela 26 Mai-28 Noembrie 1877. Foi 144.
4. Manuscrisul 4774. Fragmente din Insemnarile si notele
zilnice ale lui Vintila C. A. Rosetti scrise pe front in
rashoiul din 1877. Foi 47.

ARHIVELE STATULUI
Dosare din anii 1877-78.
5. Pachet No. 347 cu urmlitoarele dosare:
Dosar 4884-4885. Regulamentul pentru rechi-
zitiuni in trebuinta armatei si rechizitia
tailor necesari armatei (in diferite judete).

www.dacoromanica.ro
8

Dosar 4886-4887. Rechizitiuni de cai, vile,


piline, pastrami 51 producte.
6. Pachet No. 348 cu urmaloarele dosare:
Dosar 4888-4892. Rechizitiuni de cal, vite,
paine, pastrami ,s1 producte.
7. Pachet No. 349. cu armaloarele dosare:
Dosar 4893-4895. Rechizitiuni de cal, vile,
paine, pastrami 91 producte.
Dosar 4896-4897. Ofrande fitcate de parti-
culari armatei romine.
8. Pachet No. 350. cu urmilloarele dosare:

Dosar 4898-4903. Ofrandele ideate de par-


lticulari armatei romilne.
9. Pachet No. 351. cu urmiitoarele dosare:
Dosar 4904-4906. Carele ,si citrutele ce se iau
de rechizitie pentru armata rush.
Dosar 4907-4921. Circuldri ,si ordine date in
privinta pagubelor cauzate de armata
rasa in judetele Arge,s, &matt, Braila,
Buzau, Cahul, Covurlui, Dolj,
lalomita, Iasi, Ilfov, Ismail, Muscel si
Ott.
10. Pachet No. 352. cu armataarele dosare:
Dosar 4922-4931. Idem, in judetele Prahova,
Patna, Ramnicul-Sdrat, Romanati, Te-
cuci, Teleorman, Tutova, V aslui, Veilcea
,s1 Vla5ra.
Dosar 4932. Ocuparea de case prin rechizitie
'de Mire trupele ruse.
Dosar 4933. Apiirarea de plata axizelor a o-
bleCtelor 'cause pentru armata rusd.
Dosar 4934. Intreruperea comunicatiilor in in-
Veresul strategic.
11. Pachet No. 353. cu urmatoarele dosare:
Dosar 4939. Lemnaria ce se cere pentru ire-
buint a armatei.

www.dacoromanica.ro
9

Dosar 4940. Faso lea ce se rechizitioneath pen -


'tru trebuinta armatei.
Dosar 4942. Tablouri de rechizitille ce se fac
prin judete.
Dosar 4944. Tablourile 'trimise Ministerului de
E.derne de pagabele cauzate locuitorilor
'de armata rush.
Dosar 4946. Magaziile Ideate pentru pastrarea
munitiunilor ,armdtei ruse.
Dosar 4948. Tablouri de ofrandele primite
pentru armata.
12. Pachet No. 354 cu urmdtoarele dosare:
Dosar 4951-52. Citrutele ce se Lau de rechi-
zitie pentru trebuintele armatei romane.
Dosar 4956. Obiectele rechizitionate si inain-
'tate armatei.
13. Pachet No. 355 cu urmdtaarele dosare:
Dosar 4958. Rogojinile 'frebuincioase a se re-
chizitiond pentru armata.
Dosar 4959. Brdiarii si mticelarii ce se trimet
armatei.
Dosar 4960-61. Rechizitii de berbeci sl co-
joace.
Dosar 4962-63. Asigurarea si regularea 'trans-
porturilor provizianilor pentru armata p-
etite 'de Horovitz si Warsaysky.
Dosar 4964. Bonurile primite dela comisarii
de gall pentru plata cdreiusilor ce fac
Vransporturi pentru armata rush.
Dosar 4965. Obiectele rechizitionate ,,si trimise
armcitei romane.
Dosar 4964. Ndele telegrafice 'date de cabinet
la aprovizionarea armatei romane.
14. Pachet No. 357 cu urmdtoarele !dosare:
Dosar 4980. Mobilarea caselor din Ploesii ofe-
rite de d-1 St. Macovei, pentru cuartierul
Marelui Duce.

www.dacoromanica.ro
10

Dosar 4984. Studiile fdcute de Statul Major


Rus pentru traseut liniei ferate Freitesti-
Zimnicea.
Dosar 4994. Broprile oferite de d-1 G. Ba-
ronzi, a se vinde in folosul armatei.
Dosar 5000. Construirea liniei ferate Bender-
Galati pentru armata rusd.
15. Pachet No. 363 cu urmelloarele dosare:
Dosar 5089. Cererile locuitorilor romilni de a
li se plati transporturile fiicute pentru
armata rusd.
Dosar 5090. Pagubele fdcute de Turci ora,selor
romelne prin bombardare in timpul rds-
boiului din 1877.
Dosar 5092. Despdgubirea ceruta dela Rusi de
spitalul din Bolgrad.
Dosar 5093. Cererile locuitorilor de a li se
plati transporturle fdcute pentru armata
romda.
Dosar 5094. Plata iddrilor fiscale prin bilete de
rechizitie pentru armata romda.
Dosar 5099. Rechizitionarea caselor pentru ar-
mata romand si stricdciunile ce li s'au
ocazionat.
Dosar 5100. Instituirea comisiilor judetene pen-
'fru lichidarea platii rechizitiilor.
Dosar 5103. Despdgubirea locuitorilor cari au
,avut in quartier soldati rusi.
Dosar 5104. Pagube cauzate proprietarilor de
mo,sii 'de cdtre furnizorii armatei romgne
prin pd,sunare.
Dosar 5105. Numirea membrilor si secreitarilor
comisiunilor pentru plata rechizitillor.
16. Pachet No. 364 cu urmdloarele dosare:
Dosar 5108. Cheltuelile fdcute de comuna Pa5-
cani pentru inmormdntarea prizonierilor
turci.
Dosar 5111. Cereri de vagoane de cdtre ar-
mata romilnd pentru transportul aprovi-
ziondrilor si munitiilor de rilzboi.

www.dacoromanica.ro
11

Dosar 5114. Locuri de campament pentru ta-


bere si quatitiruiri pentru armata nisei la
retragerea sa din Cara.
Dosar 5124. Procesete verbale constatatoare de
zilele de lucru ale comisiunilor de rechi-
zitie.
Dosar 5128. State le de diurne .si solde ale co-
misiunilor insarcinate cu lichidarea re-
chizitiilor.
17. Pullet No. 370 are urmittoarele dosare:
Dosar 5239. Incetarea operatiunilor intenden-
tei militare ruse.
Dosar 5240. Inslructiunile date prefecturilor
'din Dobrogea privitoare la cererile ce
ti se lac de armatele ruse de acolo.
18. Pachet No. 373.
Dosar 5268. Spirtul vdndut comptuarului ru-
sesc de aprovizionare a armatei din Zim-
nicea.

www.dacoromanica.ro
II.
CARTI ROMANESTI
19. Alecsandri (Vasile), Osta§ii no*i. Poezii. Bu-
cure,sti, Editura libraries Socec FT Comp. 1878.
0 broprli in 80, 47 p.
Poetul cants vitejia ostasilor romani in timpul ras-
boiului din 1877-78.
20. Alessi (Prof. Dr. A. P.) §i Popu (Prof. Massi-
mul), Resbelulu Orientale Illustratu. Graz.
Editura Paul Cieslar, 1878.
1 Volum in 80, XVI+724 p.
Are ca introducere rascoala crestinilor din peninsula
Balcanica contra Turcilor, apoi luptele Romani lor
si Rusilor.

21. Anagnosti (Michail), Resbelul Russo-Romano Si


ancheta. Octombrie 1877. Bucurecti, Tipografia
Al. A. Grecescu, 1877.
1 brosurci in 80.
Este o brosura filorusa Si anglofoba.

22. Banu (Constantin), Influenta rasboiului asupra


starei culturale de dup5. razboiu. In Rdzboiul
Neattirarei 1877-78" pag. 223-245.
Conferinta tinuta la Ateneul Roman in 1927.

www.dacoromanica.ro
13

23. Blaramberg (N.), Romania §i Resbelul actual sau


Guvernantii §i Guvernatii. Traductie din limba
franceza. Bucuresci, Noua tipografie a Labora-
torilor Romani, 1878.
1 volum, in 80, 127 p.

24. Bogdan-Duica (U.), Influenta rasboiului din 1877


in Transilvania.
Conferinta tinuta la Academia Romans la 9 Iunie 1927

25. Bratianu (Dimitrie), Ua datorie de consciinta catre


Teara mea. Bucuresci, C. N. Rtidulescu, 1877.
0 broprei in 8°, 19 p.
Sustine ca nu trebue sa luptam contra Turciei.

26. Bratianu (Ion C.), Discursuri, scrieri, acte si docu-


mente. Vol. II 23 Aprilie 1876-30 Aprilie
1877. Bucure,sti, Imprimeriile Independenta"
1912.
1 Volum in 8°. 870+1V+VI p. (in cloud par(i).
Acest volum (avand partea I si II) cuprinde Guvernul
coalifiei dela Mazar Pasa si Guvernul National-
Liberal pans la declararea razboiului.

27. Bratianu (Ion I. C.), Romania si chestiunea Orien-


tului. In Riisboiul N eatarnarei 1877 78",
pag. 45 112.
Conferinta tinuta la Ateneul Roman in 1927.

28. Bratianu (Vintird), Situatia Interns in care se des-


fa§oard razboiul neatarnairei 1877-78. In Ras-
bbiul N edtararii 1877 -78" pag. 23-43.
Conferinta tinuta la Ateneul Roman in 1927,

29. Bratianu .(Vintilti I.), Rasboiul neatarnarii : 1877.


In revista Transilvania" Anal 58 No. 5-6
(Maiu -Iunie 1927).
Conferinta publics, tinuta la Sibiu, in 8 Mai 1927.

www.dacoromanica.ro
14

30. Calmutchi (Gheotghe), Episoade din campania ras-


boiului 1877-78. Dupa amintirile §i poves-
tirile mai multor eroi aflatori in viata.
0 bro,surd in 8°, 37 p.

31. Candiano-Popescu (General), Cuvantari ost4e0i.


Bucure,sti, Tipografia Heliade, 1901.
I Volum in 8°. 147 p.
Intre alte cuvantari, cuprinde gi pe aceea tinufa sol-
datilor din batalionul al 2-lea de Vanatori in ziva
de 30 August 1877 inainte de a porni la asaltul
Grivitei.

32. Candiano-Popescu (General Al.). Razboiul Ne-


atarnarii. Asaltul luarea Grivitei. Bucure,sti.
Editura Flacdra" 1913.
1 Volum in 8°, 276+111 p.
Restabileste unele fapte asupra asaltului dela Grivit a

33. Caplescu (Lt.-Col.). Amintiri din rasboiul 1877-


78. (Biblioteca pentru tofi No. 553). Bucuresti.
34. Carol I a) Din viata Regelui Carol I al Romaniei.
notele unui martor ocular. Tradus din limba
germana la revista Romania Milliard". Bucu-
resti, Imprimeria Statului 1900.
4 Volumul in 8 °.
b) Memoriile Regelui Carol I al Romaniei de
un martor ocular. Bucure,sti. Editura ziarului
Universal" 1912.
17 volume (brosuri) in 8° (Vezi No. 158)

35. Carp (Petru P.), Patru discursuri rostite in Senat.


Iasi, Tipografia Nafionald, 1878.
0 broprii in 8 °, 29 p.
Vorbeste despre politica externs a lui loan C. Bra-
tianu, in anii 1877-1878.

www.dacoromanica.ro
15

36. Chico§ (Maior) Memoriu asupra serviciului fa'cut


in rasboiul din 1877-78.
Manuscris in documentele Ioan I. C. Bratianu. (Co-
municat de d-1 General Rosetti).

37. Ciuchi (Locot.-Comandor), Istoria marinei romane


in curs de 18 secole, dela imparatul Ifraian pans
in al 40-lea an de domnie a Regelui Carol I.
Conslanta 1906.
1 Volum in 8°, 390+VII p.
Face istoricul marinei, Band o deosebita atentie des-
voltarii marinei in timpul domniei Regelui Carol I.

38. Co5lauc (G.), Carol I soldat.Clipe din razboiul


dela 1877.
Articol publicat in revista Flacara" pe luna Octom-
vrie 1914, cu ocazia mortii Regelui Carol I.

39. Co§buc (G.). Povestea unei coroane de ()#e1. Bu-


cure,sti 1899.
I Volum in 8°, 248 p.
Povestqte scene petrecute in timpul atacurilor on
recunoa#erilor de catre soldatii romani in rasboiul
pentru neatarnare (1877-1878).

40. Co§buc (0.), Razboiul pentru neatarnare, povestit


pe intelesul tuturor. Bucureti 1899.
1 Volum in 8°, 155 p.
Se povestqte intreg rAzboiul din 1877-1878, dela
trecerea peste Dunare a rarmatei romfine Ora la
incheierea pacii, descriind luptele dela Grivita,
Rahova, Vidin, dandu-se episoade foarte miFatoare
despre vitejia soldatilor romini.

41. Cotrut (General) I.). Memoriu pentru a servi la


istoria Rasboiului Independentei. Bucure,sti,Ti-
pografia Al. Lefteriu & C. Ispasescu, 1895.
1 bropira in 8, 95 p.

www.dacoromanica.ro
16

42. Crainicianu (Colonel Ch.), Impresiuni din rasboiu


1877-78. Bucure,sti. Tipografia G. A. Liz&
reanu, 1908.
I Volum in 8 °, 102 p.

43. Dimitrescu (Cdpit. Mihail), Amintiri §i episode din


Resbelul pentru Independents, cu o privire re-
trospective asupra desvoltarei armatei romane
dela 1859. Cu o prefata de I. Nenitescu. Bu-
cure,s'ti 1893.
1 brosurli in 8°, VII1+71 p.

44. Duca (I. G.), Consecintele razboiului §i dezvoltarea


interns in urma lui. In Rdsboiul Neatarniirei
1877-78" pag. 135-152.
Conferinta tinuta la Ateneul Roman in 1927.

45. Falcoianu (G-ral AlexandruM.), Amintiri din raz-


boiul ruso-romano-turc din 1877-78. Bucu-
re,sti 1912.
0 bro,surtI in 8°, 90 p.

46. Falcoianu (St. I.), Istoria rasboiului din 1877-78


(Ruso-Romano-ITurc). Curs profesat la $coala
superioard de razboiu. Bucure,sti, Tip. Volga
Nationale 1895.
Volum in 8° V111+245 p. + 2 harti.

47. Fialla (Dr. Ludovic), Reminiscente din raisbelul ro-


mano-ruso-turc, anul 1877 $i rolul societatii
Cruces Ro$ie". Editia II. Bucure,sti 1906.
I Volum in 8°,121 p.

48. Florescu (/. Em.), Situatiunea. Bucure,sti, F. Gobi,


1878.
I brovird in 8 °, 13 p.
Critics actiunea politica a lui loan C. Bratianu.

www.dacoromanica.ro
17

49. Furtuna (H.), Razboiul pentru Neatarnare (1877-


1878). Bucuresli, Cartea Romilneascei, 1927.
0 bro,surd in 8°,31 p.+4 cli,see,
Publicata de Universitatea LiberA.

50. Gane (N.), Zile traite. Iasi, P. llieseu & Grosu,


1903.
1 Volum in 8°,294 p.
Sunt amintiri in care se pomene§te despre razboiul
pentru independenfa, luarea Grivitei, a Plevnei, fapte
cu care autorul a fost contimporan.

51. Gardescu (I.), Rasboiul Ruso-Turc din 1877-78


in Peninsula Balcanica. Traducere de Locot-
Col. I. Gardescu. Bucure,sii, L'Independanee
Roumaine, Albert Baer, 1902-1910.
5 volume in 8°.
Carte publicata de Comisia Istorica a Marelui Stat
Major Rus ; in cap. II §i unnAtoarele se aratA si
operatiunea armatei Romaine sub conducerea Dom-
nitorului Carol.

52. Georgescu-Sergent (St.), Memorii din timpul ras-


boiului pentru independenta 1877-1878 Edi-
tia V. Bacuresti, Carol Gobi, 1889.
I Volum in 8, 100 p.

53. Ghica (Ion), VA cugetare politica. 1877.


0 brocura in 8°,38 p.
Sustine sa fim neutri.

54. ITerjeu (Col. C. N.), Istoria armei Geniului. Bu-


curesti, I. V. Socec, 1902.
1 Volum in 4°,X+468p.
In cap. II area operatiunile trupelor de Geniu in
rAsbolul independenfei (1877-78).

www.dacoromanica.ro
Bib'. Raab. pentru Independenti
18

55. Historicul regimentului 3 de artilerie.


Cartea se gaseste in biblioteca Muzeului Militar
din Bucuresti.
Comunicat de d-1 General Rosetti.

56. Ionescu (Niculae). Un episod din istoria contimpo-


rana. Luarea Grivitei. Analele Academiel Ro.
mane 1896-1897. Desbaterile p. 397.
57. Iorga (N.), Razboiul pentru Independenta Roma-
niei. Acfiuni diplomatice si stari de spirit. !Bucu-
cure#1, Cultura Nationald, 1927.
I Volum in 8°,80 p.

58. Iorga (N.), Marturii straine despre Romania din


1877.
Conferinta tinuta la Academia Romans la 9 Iunie 1927.

59. Istoricul Regimentului R.-Sarat No. 9.


Manuscris, care se &este in biblioteca Muzeului-
Militar din Bucuresti. (Comunicat de d-1 General
Rosetti).

60. Istoricul Regimentului 3-lea Calarasi si operatiu-


nilor militare a Campaniei 1877-78.
Cartea se &este in biblioteca Muzeului Militar
din Bucuresti (Comunicare a d-lui General Radu
Rosetti).

61. Kiritescu (Nicolae,) 0 Eugenia Botez, Razboiul pe


Dunare. Vol. I. Bucure,sti, 1905.
1 Volum in 4°,295 p.

62. Kogalniceanu ( Acte si documente din cores-


pondenta diplomatica." a lui Mihail Kogalniceanu
relative la rasboiul Independentei Romaniei
1877-1878, publicate de Vasile M. Kogalni-
ceanu. Vol. I. Bucuresci, Tipografia Thoma Ba-
silescu, 1893.
I Volum in 8°,630 p.

www.dacoromanica.ro
19

63. Lakos (Ludovic), Reamintiri despre tTurcia (1875,


1876, 1877). Bucuresci, Tipografia Thoma Ba-
silescu, 1896.
1 Volum in 8°,220 p.
Este o traducere din ungureste (Vezi No. 177).

64. Lapedatu (Alex.), Antecedentele Istorice ale Inde-


pendentei Romane. In Rdsboiul Neateirneirei
1877-78", pag. 1-22.
Conferinfa finuta la Ateneul Roman in 1927

65. Laurian (D.), I. Manliu §i D. Miron. Istoria resbe-


lului din Orient sau luptele Romanilor, Rusilor,
Muntenegrenilor si Sarbilor cu Turcii. Fas-
cicolele I-X. Bucure#i, Tipografia ,Stefan Mi-
hdilescu, 1878.
1 Volum in 8°,160 p.
Aceste 10 fascicole formeaza seria I. In seria II sunt
luptele dela Plevna, nu se tie Insa dad a aparut seria
II, Biblioteca Academiei Romane nu le are. Aceasta
Istorie s'a facut dupa publicafiunile din Ora si din
strainatate, dar tiparite sub ingrijirea lui D. Lau-
rian cu colaborarea lui I. Manliu si D. Miron.

66. Lupacu (Col. Gheorghe Em.), Amintiri din raz-


boiul Independentii. 1877-1878. Bucuresti,
Tipografia Cultura" 1915.
1 brosuril in 8°; 88 p.+4 planse.
67. Maiorescu (Titu), Ministeriul Bratianu-Kogaini-
ceanu si tractatul dela Berlin. Discurs rostit In
sedinta Camerei dela 30 Septemvrie 1878.
Bucure,sti, Tipografia Thiel & Weiss, 1878.
0 brosura in 8°,37 p.

68. Maiorescu (Titu), Discursuri parlamentare cu pri-


vire asupra desvoltarii politice a Romaniei sub
domnia lui Carol I. Bucure,sti, Socec, 1897,
Vol. II.

www.dacoromanica.ro
20
In acest volum sunt discursurile tinute In parlamentul
roman dela 1876-81, avand o introducere Orin care
se face intreaga istorie politica a tarii din acel timp.
Cf. Istoria contemporanti a Romaniei de acelas,
Bucuresti 1925.

69. Manolescu (Col. I.), Razboiul Romano-Ruso-Turc


din 1877. Bucure,s11, Tip. Reistiritul", 1921.
I Volum in 8°, 410 p.

70. Manu (Colonel-adjutant 1.). Istoricul regimentului


I-iu de Rosiori. 1830-1894. Bucuresti, Tipo-
grafia Vointa Nationalli" 1899.
I Volum in 8 °, 231 p + I hartd.
In capitolul VI autorul se ocupa de campania din
1877-78.
71. Mayer (Ciipitan Titus Frideric), Serviciul sanitar
in campania din 1877-78. Bucure,sti, Tipo-
grafia Universalii" 1915.
I Volum in 8°, 160 p.

72. Merisescu (Maiorul Constantin), Amintire de ,Ra-


hova. StanFloreaDorobantul din Batalio-
nul Mehedinti. Bucure,sti, Socec. 1878.
1 brosurti in 8°, 22 p.
Maiorul Merisescu povesteste in versuri, prin gura
unui dorobant Stan Florea, lupta dela Rahova,
unde a murit Maiorul Giurescu, la 7 Noembrie
1877.

73. Ministerul Afacerilor Straine. Documente oficiale.


BucureA, Imprimeria Statului, 1878.
I Volum in 4°, 148+XII p.
Cuprinde documente diplomatice dela 22 August 1876
pans la 11 Septembrie 1877. Are si Capitolul
Independenta Romtiniei (Rasboiul cu Turcia, vio-
larea Crucii Rosii de armatele otomane) pag.
73-148.

www.dacoromanica.ro
21

74. Ministerul de Resbel. Anuarul Armatei Romane pe


anul 1877 (1 Iu lie). Bucure,sti, Imprimeria
Statului, 1877.
I 'Volum in 8°, 464 p.
Se da aranjarea ofiterilor pe corpuri §i servici.

75. Mladian (Ctipitan Em. M.). Domnitorul Carol I


si armata romans in rasboiul pentru Indepen-
dentA din 1877-78. (Extras din revista Ro-
mania Military ", numar festiv din Maiu 1906).
Bucure,siti 1906.
0 brosura" in 8°, 52 p.
Vorbeste despre operatiunile armatei romane in acest
rasboiu, dandu-se si ordinele de zi ale Regelui
Carol din acest timp.

76. Nistor (I.), Consecintele razboiului pentru Nea-


tarnare asupra Romani lor din Bucovina §i Ba-
sarabia. In Rdsboiul Neatiirndrei 1877-78"
pag. 155-186.
Conferinta firma la Ateneul Roman in 1927.

77. Nistor (I.), Rasunetul razboiului din 1877 in Bu-


covina §i iTransilvania.
Conferinta tinuta la Academia Romans la 9 Iunie
1927.

78. Odobescu (Al. I.), MO si Curcani. Doue confe-


rinte tinute la Atheneul din Bucuresci. Bucu-
resci, Editura Socec & Comp. 1878.
1 browil in 8°, 95 p.
In capitolul Curcatzii, vorbe§te, de luarea Raliovei
de dire o§tirile romane§ti la Noemvrie 1877.

79. Onciul (D.), Istoria Romanilor sub domnia Re-


gelui Carol.
Curs tinut la Universitatea din Bucure§ti in anul
colar 1914-1915 ; a aparut in fascicole lito-
grafiate.

www.dacoromanica.ro
22

80. Pencovici (Alexandra), Requisitiunile si ofrandele


pentru trebuintele armatei romane in resboiul
din 1877-1878. Bucure,Sti, Tipografia Sta-
Itului, 1879.
bro,sura in 4 °, 70 p.
Se da tabele lunare de requisitiile facute in judete
cum si ofrandele facute pentru trebuintele armatei
dela Aprilie 1877 August 1878.

81. Popescu (N. D.), Istoria resbelului romano-ruso-


turc 1877-1878. Bucure§ti 1879.
2 Volume in 8°, Vol. I, 156p.; Vol. II. 119 p.
In volumul I se face istoria rasboiului si luptele
Rusilor cu Turcii pan6. la 30 August 1877. In
Vol. II sunt descrise luptele Romani lor cu Turcii,
luarea Plevnei, luptele dela Smardan, Rahova etc.
pans la incheierea Odd.

82. Popescu (N. D.). Istoria resboiului Romano-Ruso-


Turc §i a Neatarnarei Romaniei 1875-1878.
Partea IIV. Editia IV. Bucure,sti. Editura
librdriei H. Steinberg, 1902-1903.
6 volume in 8 , paginatia variatei.
Este intreg razboiul pentru neatarnarea si conti-
nuarea organizarii statului roman pand in anul 1902

83. Puscariu (Sextil), Rasunetul razboiului pentru In-


dependents in Ardeal. In Rdsboiul Neati ir-
ndrei 1877-78" pag. 189-220.
Conferinta tinuta la Ateneul Roman in 1927.

84. Razboiul Neatarnarei 1877-78. Bucure,sti,Cartea


Romilneascd, 1927.
I Volum 8°, 245 p.
Sunt opt conferinfe tinute de Universitatea Libera
la Ateneul Roman in anul 1927 de urmatorii confe-
rentiari : Alex. Lapedatu, Vintila Bratianu, Ion I.
C. Bratianu, General R. Rosetti, 1. G. Duca, Ion I.
Nistor, Sextil Puscaru si Constantin Banu.

www.dacoromanica.ro
23

85. Regimentul 8 linie. Istoricul corpului (Manuscris


inedit).
Comunicat de d-1 General Radu Rosetti.

86. Rosetti (General R.), Armata romana in razboiul


din 1877-78. In Rdsboial Nedarndrei 1877-
1878" pag. 115-131.
Conferinta tinuta la Ateneul Roman in 1927, inso
tits de 83 clipe.

87. Rosetti (General Radu), Partea luata de armata


romana in rasboiul din 1877-1878. Bucure,sti,
Collura Nationale 1926.
I Volum in 8°, 172 p.+20 hdrti anexe.
In capitolele IIII sa da o privire generals asupra
cauzelor razboiului, organizarei armatei romane
$i in capitolele urmatoare IVIX, area operati
unile armatei romane la Grivita, Plevna, Vid, Ra-
hova pane la demobilizare.

88. Sabin (Dr. Oh.). Amintiri din Rasboiul Indepen-


dentii. Bucure,sii, Minerva" 1912.
I Volum in 8°, 189 p.

89. Scheletti (General Sc.). Adevarul istoric asupra


Plevnei (1877-78). Iasi 1911.
I Volum in 8°, 176p.
Restabilete adevarul asupra operatiunii armatei ro-
mane in jurul Plevnei. La inceput a fost publi-
cata in cRevista Armatei» anul XXII No. 6-11.
(1904 IunieNoemvrie).

90. Societatea Crucea Rosie din Romania. Dare de


seamy despre organizarea acestei societali si
de serviciile ce a facut in timpul rasboaielor din
1876-1878.
(Comunicata de d-1 General Radu Rosetti).

www.dacoromanica.ro
24

91. Sofer (I.). Biografia Majestatii Sale Carol I Re-


. gele Romaniei. Continuta in Portretu Scriptic
de I. Sofer din Wiena. Wiena 1887.
I Volum in 8°, 32p.
Arata viafa regelui Carol 8i rolul care l'a jucat in
rasboiul din anul 1877-1878.

92. Sohnescu (Ion N.), Romania, Rusia si intreita


alianta. 0 paging de istorie politica contimpo-
rana. Bucuresci, Tipografia Modernit, 1889.
1 Volum in 8°, 386p.
Vorbe#e despre legaturile Romanilor cu RuOi din
1711, are §i un capitol intitulat Resbelul Ruso-
Turco-Roman din 1877.

93. Steranescu (Capitanul loan), Studiu critic asupra


rasboiului Ruso-Romano -Turc 1877-1878. Bu-
curesti, Thoma Basilescu, 1902.
1 Volum in 8°, 244-1-IV p.

94. 5tefanescu (Locot. Petre). 0 paging de istorie ,mi-


litara. Mitraliera Batalionului 2 Vanatori la
1877-1878. Bucure#i, Tipografia Univer-
sala" 1916.
1 bro,sura in 8°, 11 p.

95. Sturdza (Alexandra D.), Cdpilan Chiraculea Em.


Manolescu $i Capitan Titus Frideric Mayer.
Atacul dela Gorni-Dubnic (12/24. X. 1877)
Studiu tactic. (Din publicatiunile pcolii mili-
tare de infanterie). Bucure,sti, Socec, 1915.
1 bropird in 8°, 52 p+12 planuri si Vederi.

96. Sturdza (Dimitrie A.), Bessarabia si Dobrogea.


Cuvant rostit in Senat in 28 Septemvrie 1878.
Bucuresci, Tipografia Thiel & Weiss, 1878.
1 bro,surci in 8, 26 p.
Sustine sa nu se faca schimb cu pamantul tarii.

www.dacoromanica.ro
25

97. Sturdza (D. A.), 30 de ani de domnie ai Regelui


Carol I. Cuvantari si acte. Bucure,sti, Academia
Rome ind. 1897.
2 Volume in 4°. vol. I, XXXI+600.; Vol. II, XVI+
515 p.
Sunt publicate toate cuvantarile tinute de Regele
Carol in diferite ocazii, ordinele de zi catre armata
etc. Se incheie cu ziva de 18 Dec. 1896.

98. Sturdza (D. A.). Zece Maiu. Sedinta dela 12


Maiu 1900. Analele Academiei Romane. Me-
moriile Sectiunii Istorice. Tomul XXII.
Sunt redate hotaririle si corespondentele urmate
intre ambasadori relativ la razboiul pentru neatarnare.

99. Vacarescu (T. C.). Luptele Romanilor in resbelul


din 1877-78. Bucuresti, F. Gobi Fii. 1886-
1887.
2 Vol. in 8°. Vol. I, IV+272 p ; Vol. II, 429 + III,
(Vezi si No. 209).
Este o carte unde se descrie cu exactitate luptele ce
le-au avut Romanii si Rusii in anul 1877 78.
Se face istoricul intregului rasboiu, incepand cu
amestecul Rusiei in Bosnia, Herzegovina si Bul-
garia in 1877; se trece apoi la incheierea conventiei
pentru trecerea Rusilor prin Romania, aratandu-se
atacurile dela Grivita, Plevna si luptele ce au
urmat pans la incheierea pacii. Aceste isbanzi ale
Romanilor fac parte din intregul plan de lup ta
elaborat de Regele Carol I.

100. Vere§aghin (V.). Amintiri din razboiul dela 1877.


Traducere de Nicolae Pandelea. (Biblioteca
,Minerva" No. 121). Bucure,sti, Editura Car-
tea Romaneascli". 1925.
1 bropra in 8, 102 p.
Arata cum a luat parte la scufundarea unui monitor
turcesc pe Dunare, luptele dela Plevna si din Bal-
cani la pasul $ipka.

www.dacoromanica.ro
26
101. Voinescu (Stelian), Zece Mai 1877-1927. R5z-
boiul pentru Neatarnare (1877-1878). Bucu-
resti, Cartea Romilneascli, 1927.
0 brosurti in 8°, 78 p.+4 cli,see.
Publicata de Universitatea 1 ibera.

102. F. A. E. Crima dela Livadia. (Bucuresti, 1878).


0 brosurti in 8°, 63 p.
Acuza pe Ion C. Bratianu ca n'a sustinut interesele
noastre fata de RuO.

103. * * Cateva cuvinte asupra intrarii in actiune a


trupelor noastre. Bucuresti, Nona Tipografie
z Laboratorilor Romani", 1877.
1 broprei in 8 , 13 p. p.
Articol ocazional care sustine actiunea trupelor
romane contra Turcilor, dar este contra trecerii
Dunarii.

104. * * Istoria rasboiului din 1877-78, de mai multi


ofiteri. Partea I, II, III. Bucuresti 1887-98.
2 Vol. In 8°, 1086p.
Este o istorie arnanuntita a rasboiutui din 1877-78
Are anexe foarte interesante, avand si listele sol-
datilor cazuti pe carnpul de lupta.

105. * * Istoricul Armatei Romane. Administratia, co-


mandamentele, corpurile de trupa §i serviciile.
Bucuresti, Carol Gobi, 1902.
I Volum in 4°, 179 p.

106. * * Istoricul Batalionului 2 Vanatori Regina Eli-


saveta", 1866-1916. Bucuresti Universala"
1916.
1 Volum in 8°, 160 p.
Arata partea ce a luat acest batalion la razboiul din
1877-78.

www.dacoromanica.ro
27

107. * * Portrete istorice. Barbatii politici ai Romaniei.


Bacure,sti, Tipografia Carol Gold, 1890.
0 bropra in 8°, 16 p.
Vorbeste despre Generalul Gheorghe Manu, aratand
si partea care a luat-o in razboiul din 1877-78.
108. * * Rasboiul din 1877-1878.
1 brosura in 8 °, 20 p.

109. * * Tabela de ost*i morti in rasboiul din 1877-


1878.
I Volum in 8, 132 p. Locul si anul tiparituriilipse,ste.
Se dA numele celor morti dupa judete si comune.
Lucrarea este facutA in Octombrie 1898 prin grija
Ministerului Instructiunii pi cultelor.

110. * * Ua aperare sincera Si desinteresata. Respuns


browrei : Ua pagina din istoria resbelului ipo-
porului roman din anul 1877. Bucure5ci, T ypo-
grafia Theodor Michdiescit, 1879.
1 bropra in 8°, 23 p.
111. * * 30 de ani din domnia military a Regelui
Carol I al Romaniei. 1866-1896. Note au-
tentice, acte, ordine, cuvantari, scrisori, istoria
viefii militare a Regelui. Bucure,sti 1899.
I Volum in 4°, 339 p.

www.dacoromanica.ro
ARTICOLE DIN ZIARE SI REVISTE
ROMANESTI 1).
112. Barbu (1. G.), Sosirea Tarului la Ploesti. In Fa-
milia" din Budapesta, 5 lunie 1877.
113. Boteanu (Colonel G.). Maiorul Gheorghe Lecca.
Articol publicat in Revista Literara" No. 34
din 10 Decembrie 1899 pag. 540, cu ocazia
mortii Maiorului Lecca (29 Octombrie 1899).
In fruntea unui escadron de Gorj ataca in ziva de
18 Octombrie 1877 la satul Vadin o companie de
Turci intarita in niste vii si ii is prizonieri. Dea-
semenea si imprejurul Rahovei a fost insarcinat
cu mai multe recunoasteri.

114. Chibici Ravneanu (A.), Din viata mea de Volun-


tar, 1877-1878. In Convorbiri Literare",
Anul XVII (1884), page. 1, 68, 105.
115. Dorobantul (Ziarul) din 29 Noembrie 1877-
29 Mai 1878, da portretele si o mica biogirafie
a ofiterilor morti in razboi. Astfel sunt: Co-
lonelul Grigorie Ion ; Maiorii C. Ene, Dimi-
trie Giurescu, Niculae Ion, Gheorghe Sontu ;
1) Pentru ziarele si revistele aparute in anii 1877-78 se poate con-
sulta Alex. Pop, Bibliografia publicatiunilor periodice romanesti. Bucuresti
1888. In anul 1877 au a parut 60 de ziare sau reviste, in anul 1878 au aparut 61.

www.dacoromanica.ro
29

Capitanii: Valter Maracineanu, Mihail Roma lo,


Dimitrie Ganescu si altii.
116. Francu (Teofil), Societatea Crucea Rode" si
femeile romane din iTransilvania. In Gazeta
Transilvaniei" 16 Iunie 1877.
117. Herkt (General), 0 amintire din Campania 1877-
1878. In Cercul publicatiunilor militare" A-
nul VIII No. 34 (1897 Noembrie 23).
118: Herkt (General). 0 misiune. In Cercul publica-
tiunilor militare", Anal VIII No. 19-20 (1897
lunie 22).
Intr'o calatorie pe care a facut-o la Plevna in 1897,
arata situatia de atunci a diferitelor redute
inarituri, astazi schimbate cu totul.

119. Lachman1). Luptele dela Grivita. Romanul",


1877, Septembrie 7.
120. Lichtenstadt. In ambulanta dinaintea Plevnei.
Septembrie 1877. (dupai Die Presse" din
Viena). In Familia" din Budapesta 1877, Sep-
tembrie 18, pag. 453.
121. Von Liegnitz. Apararea anturilor de care Turci
in fasboiul din 1877-78 si deductiunile care
se pot trage din aceasta, de generalul german...
Tradus din Militar Wochenblat" si adnotat
de generalul in rezerva Herkt. In Revista
Arincitei" Anal XXII (1904) No. 1-2 (Ia-
nuarie-Februarie).
122. M. Cateva zile la Corabia, Turnu- Magurele si
Nicopole. In Romimul" 1877, August 27, 31.
123. Macelariu (ludita), Apelul pentru a ajuta pe
soldafii romani raniti. Lista de ajutorarea rä-
1) Era corespondentul militar al ziarului Bund, Gazeta oticiald din
Chicago si Gazeta de Augsburg.

www.dacoromanica.ro
30
nitilor (ofrande) adunate prin d-na Iudita Ma-
celaru din Sibiu. In Gazeta Transilvaniei"
29 Mai, 21 August, 10 Noembrie 1877. §i
in Familia" din Budapesta, 22 Sept. 1877,
pag. 466.
124. Monitorul Oastei. 1877-1878, cuPrinde dife-
rite ordine de zi §i regulamente acute in timpul
fazboiului sau numai cleat dupa." razboi.
125. Monitorul Oficial. Aprilie 1877August 1878,
publics toate actele ce privesc razboiul pentru
Independents.
126. P. C. ird escursiune la Plevna. In Dorobangul"
20, 21 Decembrie 1877.
127. Petronius. Femeile din Ardeal Si razboiul dela
1877. Articol publicat in ziarul Viitorul" Mier-
curi 27 Aprilie 1927.
128. Popp (Andrei). De pe campul de resbel. In
Dorobantul 8, 11 Decembrie 1877, 22-25
Februarie 1878.
Da amanunte despre traiul soldatilor Romani Pe
campul de lupta. Este scrisa din Verbita.

129. Resboiul (Ziarul), Iulie-Decembrie 1877.


In ziarul «Resboiul» sunt publicate diferite stiri depe
campul de lupta. Printre ele citez cateva : 30 Iulie,
Bombardarea Calafatului ; 12-17 Septembrie, sol-
dati raniti cari se afla in spitalele din Bucuresti ;
17 Septembrie, cateva amanunte dela Plevna ; 19
Septembrie, Trei Voinici (Vorbeste despre soldatul
Grigorie Ion care a luat stegul dela Turci) ; 6
Octomvrie, Maiorul Nicolae Joan.

130. Stanciu (Locolenent), Istoricul regimentului al


10-lea de Dorobanti dela mobilizarea sa, 1877
pans la 6 August 1878. In Gazeta Transilva-
niei" 14, 17 Septembrie 1878.

www.dacoromanica.ro
30
131, * * Bata lia dela Lovcea (dupa Times"), in Te-
legraphul" din Bucuresti, 3 Septembrie 1877.
132. * * Capitularea Plevnei. In Doroban.gul" 1877
30 Noembrie, 1 Decembrie.
133. * * Cufundarea monitorului turcesc in fafa pi-
chetului Raiosu. In Telegraphul" din Bucu-
.

resti, 15 Noembrie 1877.


134. * * Damele romane din Regat si Ardeal §i aju-
torarea ranifilor Romani. In Familia" din Bu-
dapesta, pag. 259-501, (Mai-Decembrie).
135, * * Diferite stiri din razboiu: lupta dela Oltenifa,
bombardarea Calafatului, bombardarea Isla-
zului. In Familia" 'din Budapesta, 8, 15 Mai
1877; In Romanul" 1877, Iunie 16lulie 5.
136. * * Revista folkloristic Ghilusul" din Craiova
(NoembrieDecembrie 1914 Si Ianuarie 1915)
publics mai multe amintiri din razboiul dela
1877 a nnor veterani cari pomenesc si despre
Regele Carol, care era in mijlocul for imbar-
batandu-i la lupta.
137. * * In lagarul roman dela Verbifa. In ziarul Te-
legraphul" din BucureSti, 8 Septembrie 1877.
138. * * Lista mortilor, ranifilor si disparufilor in
luptele dela Plevna. In ziarul Telegraphul"
din Bucuresti, 7 Septembrie 1877.
139. * * Lupta dela Gorny-Dubnic (dupai Augsbur-
ger Allgemeine Zeitung". In ziarul Telegrap-
phul". din Bucuresti, 2 Noembrie 1877.
140. * * Lupta dela Grivita. In ziarul Telegraphul"
din Bucuresti, 8, 13 Septembrie 1877. In ,Ga-
zeta Transilvaniei" 15 Septembrie 1877. In
Gazda Transilvaniei" 15 Septembrie 1877,
2 Aprilie 1878 si alte articole in Familia'
din Budapesta 1877, pag. 478-479, 598.

www.dacoromanica.ro
32
141. * * Lupta Romilnilor din fats Plevnei. Prima zi
a luptelor dela Plevna. A doua zi a luptelor
dela Plevna (dupa Daily News"). A cincea
si a seasea zi a luptelor dela Plevna (dupa
Die Presse"). Impresurarea Plevnei (dupa
Neues Wiener ITagblatt"). Atacul Romanilor
contra Plevnei la 9 Oct. (dupa Augsburger
Allgemeine Zeitung"). Caderea Plevnei.
Aricole publicate in ziarul Telegrahul din Bucuresti
in 1877 zilele de 28 Iu lie, 31 August 6, 8 16
Septembrie, 5,26 Octombrie si 30 Noembrie.
Alte articole privitoare la Walla dela Plevna se
gasesc in «Familia, din Budapesta, 1877 pag.
380, 441-609 ; in «Romanul» din 19 Iu lie $i 3
Septembrie 1877.

142. * * Ocuparea Rahovei. (Ce material a luat Ro-


manii dela ITurci). In Familia" din Buda-
pesta, 1877, pag. 574.
143. * * Ofrande pentru cumparare de arme din Ploesti.
In ziarul Telegraphul" din Bucure,sli, 12 Oc-
tombrie, 2 Noembrie 1877.
Ofrande $i cai oferiti pentru armata. In (Romanul»
1877 Aprilie 27-5 Iu lie,

144. * * Predarea Vidinului si a Belgragicului. In


VDorobantul" 17 Februarie 1878.
145. * * Principe le Carol intre bombe. In Familia"
din Budapesta, 22 Mai 1877.
146. * * Starea corpului de armata roman, care se
afla la Plevna. (Dupd Augsburger Allgemeine
Zeitung"), in Telegraphul" din Bucure.Fti,
28 August 1877.

147. * * $tiri din ziarele straine despre armata ro-


mana. In Familia" 1877, pag. 538, 563, 574,
609; Ronzanul". 9 Iulie, 10 Septembrie 1877.

www.dacoromanica.ro
33

148. * * Dela teatrul Rasboiului. In Telegraphul" din


Bucuresti. 11 Octombrie-10 Decembrie 1877.
Sunt insemnari zilnice ale corespondetului ziarului
«Telegraphuln depe campul de razboi.

149. * * Trecerea Dun 5rii de armata ruseasca $i cea


romaneasca. In Familia" din Budapesta 1877,
lunie 26 (pag. 308 si 419) si in Oazeta
Transilvaniei" 19 lunie 1877.
150. * * 28 Noembre 1877. In Cercul publicagiunilor
Militare" Anul VIII (1897) No. 1, I anuarie 12.
Vorbeste despre caderea Plevnei.

Bibl. Raab. pentra Independents 3

www.dacoromanica.ro
I V.
CARTI IN LIMB' STRAINE
151. Anderson (J. H.), Russo-Turkish War 1877-
1878, in Europe. H. Rees, 1910.
1 Volum in 8°, 111 p.

152. Arsen'ev (K. K.), Za chetvert'vyeka 1871-94.


1915.
1 Volum in 8, 615 p.
153. Baker Pacha (Lieut.-General Valentine). War in
Bulgaria: a narrative of personal experiences.
London, Sampson Low, 1879.
2 Volume 8°, Vol. I, XXXI+360 p.+8 planuri si IWO;
Vol. II, XV1+384 p.

154. Boteanu (Colonel Georges). La guerre russo-


roumaine (1877-1878). Reminiscences. Paris,
Due, 1893.
0 broura in 8°, 36 p.
155. Brunker (H. M. E.), Story of the Russo-Tur-
kish War in Europe 1877-78. Forster Groom,
1911.
1 Volum in 8°,119 p.

156. Buchholtz (A.), Ernst Von Bergmann. Mit Berg-


manns Kriegsbriefen von 1866, 1870-71 and
1877. Leipzig, 1911.
I Volum in 8°, 646 p.

www.dacoromanica.ro
35

157. Bujoc (E.), Precis de quelques campagnes con-


temporaines. Paris, 1893-99.
3 Volume in 8.

158. Carol I. Aus dem Leben Konig Karls von Ru-


manien. Aufzeichnungen eines Augenzeugen.
Stuttgart. Verlag I. G. Gotha.
4 Volume in 8°. (Vezi si No, 34).
1894-1900.
Sunt memoriile Regelui Carol I, unde sunt insemnate,
aproape zi cu zi, evenimentele intamplate dela 1866,
cand i s'a oferit coroana Romaniei, panA la 1881.
Este un fel de jurnal cu insemnAri zilnice, din care
se vede felul de a vedea al regelui si de a judeca
lucrurile. Se arata cei dintai ani de domnie, cum
a decurs rdsboiul din 1877, congresul dela Berlin
si incoronarea (1881).

159. Carol I. Notes sur la Vie du Roi Charles de


Roumanie, par un temoin oculaire. Bucarest.
Imprimerie de L'Independance Roumaine.
4 Volume in 8°. (in 2 coloane) 1894-1904. (Vezi No
158).

160. Clement (G.), Campagne Turco-Russe de 1877-


1878. Paris, Henri Charles Lavauzelle.
1 Volum in 8°, 772 p.
Arata operatiunile armatelor romane $i rusesti contra
Turcilor.

161. The War correspondence of the Daily News"


1877. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1878.
3 Volume in 8°.
In aceste trei volume se vorbeste §i despre Romani.

162. De laps (Capitaine), La guerre d'Orient. Revue


des operations militaires sous la direction d'of-
ficiers de Parmee, d'apres les sources les plus
sfires, avec cartes et plans. Bruxelles, Office de
publicite, 1878.
I Vol. in 8°.

www.dacoromanica.ro
36

163. Dohna Kotsenau (H. Zu), Wanderungen fiber


die Schlachtfelder des russisch-tiirkischen Krie-
ges vom Iahre 1877-78. Leipzig, 1897.
I Volum in 8°, 162 p.
164. Farcy (Camille), La guerre sur le Danube (1877-
1878). Paris, Quantin, 1879.
I Volum in 8°, 428 p.
165. Fisch (Capitaine d'infanterie), Guerre d'Orient,
1877-1878. Cooperation de Parmee roumaine
en Bulgarie. Bruxelles, Spineux et C-ie ; Paris,
I. Dunaine ; Rome, L. Loescher et C-ie, 1879.
1 Volum in 8°, 1V+212p. Avec 15 planches.

166. G. A. Note sur le service sanitaire roumain ,de-


vant Plevna. Paris, 1877.
I brosura in 8 °, 7p.
Extrait de la Gazette Hebdomadaire de medecine et
de chirugie.".

167. Greene (F. V.), The Campaign in Bulgaria 1877-


1878. London, Hugh Rees, 1903.
1 Volum in 8°, 261 p.

168. Herrbert (William), The Defence of Plevna 1877.


London, Longmans, Green, 1895.
I Vol. in 8°, X VI1+488 p.+11 harti.
Vorbeste in foarte multe locuri desp re Romani.

169. Herrbert (F. W. Von), The Defence of Plevna,


1877. Smith Elder, 1911.
1 Volum in 8°, 366 p.

170. Herrbert (William), The chronicles of a Virgin


Fortress. London MDCCCXCVI.
1 Volum in 8°, 346 p.
Despre Romani in 1877 vorbeste la pag. 163-168,
171-186, 195, 196, 200-223, 230.

www.dacoromanica.ro
37

171. Harsetzki Von Hornthal (Adolf), Der Russische


Feldzug in Bulgarien and Rumelien 1877-78.
Wien, L. W. Seidel & Sohn, 1878.
I Volum in 8°, 276 p.+3
172. Izzet-Fuad-Pacha (General). Les Occasion per-
dues. Etude strategique et critique sur la cam-
pagnie Turco-Russe de 1877-1878. Avec 10
croquis. Paris, R. Chapelot, 1900.
I Volum in 8 °, VIII+213 p.

173. Kohn-Abrest (Fr.), Zig-Zags en Bulgarie. Paris,


G. Charpentier, 1879.
I Volum in 8°, VII1+311 p.
In capitolul IX si urmatoarele vorbeste despre Ro-
mani si orasele romanesti prin care a trecut Bu-
curesti, Slatina, Giurgiu, Turnu-Magurele, Galati,
Braila.

174. Kremnitz (Georg). Die Entwicklung der ruma-


nischen Armee seit dem Feldzuge 1877-78.
Breslau, S. Schattlaender, 1905.
0 bro,sura in 8°, 63 p.

175. Kuropatkin. Kritische Riickblicke auf den Rus-


sisch-Tiirkischen Krieg 1877-78. Berlin 1885-
1887.
4 Volume in 8°.
Bearbeitet von Krahmer.

176. Lahovary (Jean), Souvenirs d'un volontaire de


l'Armee Roumaine. (Plevna, 1877). Preface
par la Princesse Bibesco. Bucure,sti 1925. Cul-
tura Nationald.
I Volum in 8°, 383 p.

177. Lakos (Lajos). Visszaemlekezes, Torokorszagra,


(1875, 1876, 1877). Naayvarad, Laszky Ar-
min, 1895.
1 Volum in 8°,311 p.
A aparut si in traducere romaneasca. (Vezi No. 63).

www.dacoromanica.ro
38

178. Le Faure (Amedee), Histoire de la guerre d'O-


rient (1877-78), illustree de cartes, de plans,
de portraits, Vues, episodes de batailles, etc..
Paris, Garnier Freres, 1878.
2 Volume in 4°. Vol. 1, 520 p; Vol. II, 462 p.

Arata operatiunile armatei rusesti in Asia, peninsula


balcanicd Si cooperarea armatei romane cu ceat
ruseasca pe campiile Bulgariei.

179. Levaux (P. F.), Ghazi Osman Pacha. Souvenirs


de la guerre des Balkans. Liege, 1891.
I Volum in 8°, 180 p.

180. Lignitz' Aus drei Kriegen, 1866, 1871, 1877-78.


Berlin, 1904.
I Volum in 8°, 316 p.

181. Lindenberg (Paul). Konig Karl von Rumanien.


Mit einer Heliogravure and 180 Illustrationen.
Ed. 11. Berlin, Ferd. Durnmlers, 1908.
I Volum in 8°, 400 p.

Este una din cele mai bune biografii ce s'au scris


despre Regele Carol; rdzboiul pentru independenta
este expus cu multe amanunte scotand in evidenta
tactica military a Regelui Carol.

182. Lonlay (Dick de), En Bulgarie (1877-1878).


Ploiesti, Matchin, Sistova, ifarnova, Kezanlyk.
Souvenir de guerre et de voyage. Paris, Dentu,
1883.
I Volum in 8°, 320 p.

183. Lurion (Faust), La guerre turco-russe de 1877-


1878. Campagne de Suleyman-Pacha. Paris,
Boudoin & C-ie 1883.
1 Volum in 8°, IV+598 p.

184. Martuinov (E. 1.), Blokada Plevny. Spb. 1904.


Volum in 8°, 258 p.

www.dacoromanica.ro
39

185. Martuinov (E. I.), Le Blocus de Plevna d'apres


les archives historiques. Paris, 1904.
I Volum in 8 °, 319 p.

186. Marzesco (George), Defense de la Societe d'ap-


provisionnement de l'armee imperiale active
russe A. Harwitz, E. Gregher & A. Cohan.
Bucarest, F. Gdbl, 1878.
I broprd in 8°, 25 p.
187. Mayne (C. B.), The Defence of Plevna, 1877.
Chatam, 1896.
I bropirei in 8°, 56p.

188. Mouzaffer-Pacha et Talaat-Bey. Guerre d'O-


rient 1877-1878. Defense de Plevna, d'apres
les documents officiels et prives reunis sous
la direction du muchir Ghazi Osman-Pacha.
Paris, Baudoin et C-ie, 1889.
I Volum in 8°, XIV+281 p. avec un atlas in folio de
10 cartes.

189. Muller (Wilhelm). Der russisch-tiirkische Krieg


1877/78. Stuttgart, Karl Krabbe, 1878.
I Volum in 80, VIII -J-320 p.
Arata §i cooperarea armatei romane in acest rgzboiu.

190. Negura (Jean). La question orientale et l'atti-


tude de la Roumanie. Jassy, H. Goldner, 1877.
0 bro,surd in 8°, 23 p.

191. Oilier (E.), Cassell's History of the War. Lon-


don, 1889.
2 Volume in 8°.

192. Pfeil (R. V.), Erlebnisse eines preussischen Of-


fiziers wahrend des tiirckischen Krieges 1877-
1878. Berlin, 1892.
I Volum in 8°, 234 p.

www.dacoromanica.ro
40

193. Pfeil (R. V.), experiences of a Prussian officer


during the Turkish War of 1877-78. Lon-
don, 1893.
I Volum in V, 362p.

194. Pfeil und Klein-Ellgut (R. Von), Erlebnisse eines


preussisdhen Offiziers in russischen Diensten
wahrend des tiirckischen Krieges 1877-78.
Berlin, 1892.
I Volum in 8°, 234 p.

195. Pfeil und Klein-Ellgut (R. Von), Experiences


during the Turkish War of 1877-78. Stan-
ford, 1893.
I Volum in 8°, 362.

196. Polyansky (Al. I.), Pamyati Michaila Dmitrie-


vioha Skobeleva 1843-1887. 1908.
1 Volum in 8.

197. Rangabd (Cleon), Plevna. Le jour de la reddition.


Vienne, 1879.
0 bro,surd, 85 p.

198. Riistow (W.). Der Orientalisdhe Krieg in den


Iaihren 1877 und 1878. Zurich, Orell Tfissli,
1878.
I Volum in 8°, II+708 p. cu 24 h'drfi.

199. Skalon (D. A.), Moi Vospominaniya 1877-78.


2 tom. 1913.

200. Springer (Anton). Der Russisch-tiirkischer Krieg


1877-78 in Europa. Wien 1891 93.
7 Volume in 8°.
In aceasta lucrare vorbeste Si despre actiunea armatei
romane in acest fasboiu.

www.dacoromanica.ro
41

201. Stegen (Comte Van der). Conferences sur la


guerre d'Orient en 1877-1878. Bruxelles, C.
Muquardt, 1881.
I Volum in 8° cu patru &VW.

202. Stranz (Victor Von), Ilustrirte Kriegs-Chronik.


Gedankbuch an den Russisch-Tiirkischen Feld-
zug von 1876-1878. Leipzig, I. I. Weber,
1878.
I Volum in 4°, X+344 p.

203. Sturdza (Demetre A.). Charles I-er Roi de Rou-


manie. Chronique, actes, documents. Bukarest,
1904.
I Volum in 40, Volum II, CX +944 p.
In acest volum sunt insemnate zi cu zi faptele din
domnia Regelui Carol. Confine date referitoare la
politica externs din anul 1877, avand toate datele
ca sa se poata scrie o istorie a politicii ai a eve-
nimentelor din anii 1876-1877, dand relafiuni
asupra lucrarii Camerei Romane in acest timp,
asupra Consiliului de rasboiu in care s'a decis tre-
cerea Dunarii de armata romans, cum 1i relafiuni
asupra luptelor ce s'au dat in Bulgaria.

204. Sutherland (Edwards). Sir William White. For


six years ambassador at Constantinople. His
Life and Correspondence. London, John Murray,
1902.
I Volum in 8°, VII+284p.
In capitolele VIIIXIV vorbeste despre Romania.

205. Trotha (Thilo von). Der Kampf um Plewna.


Tacktische Studien. Berlin, 1878.
I Vol. in 8°, 172p.-1-1 harts.
206. Trotha (Thilo von), Tactical Studies on the Bat-
tles around Plevna. See Wagner (A. L.) Inter-
national Series. No. 3, 1895, 1896.
I Volum in 8°, 227 p.

www.dacoromanica.ro
42

207. Trotha (Thilo von), Von der Donau bis Plewna.


Berlin, 1903.
1 Volum in 8 °, 124 p.

208. V. A. Voina 1877-78. St. Peterburgye, 1902.


1 Volum in 8°, 86p.

209. Vacarescu (T. C.), Rumaniens Anteil am Kriege


der Iahre 1877 und 1878. Aus dem Ruma-
nischen von Mite Kreumnitz. Mit eine Karte
und Zwei Planen. Leipzig. F. A. Brockhaus,
1888.
1 Volum in 8°, 257 p.
(Vezi §i No. 99).

210. Vassiliou (Lieutenant P. S.), Guerre d'Orient,


1877-1878. Operations de Parmee roumaine
pendant la guerre de l'independance ; journal
d'un officier. Paris, Dumaine, 1880.
1 Volum in 8°, XXXI+ 150 p. cu 5 plan,se.

211. Wellesley (Hon. F. A.), With the Russians in


Peace and War. London, 1905.
1 Volum in 8°, 324 p.

212. Vereshchagin (V.), Kriegsfahrten in Asien und


Europa. Leipzig 1895.
I Volum in 8 °, 296 p.

213. Vereshchagin (V.), Vom Kriegsschauplatze in


Asien Europa. Berlin, 1895.
1 Volum in 8°, 359 p.

214. Vereshchagin (V.), Skobelew im Tilrkenkiege und


vor Achal-Teke. Berlin, 1900.
1 Volum in 8 °, 184 p.

www.dacoromanica.ro
43
215. Vereshchagin (V.), Na russko-tilretskoi Voinye
1877. Moskwa, 1902.
1 Volum in 8°, 316 p.

216. Voinesco (Serges), Les combats de retranche-


ments. Bucarest, F. GObl, 1879.
I broura in 8°, 32p.
217. Weil (Capitaine), La guerre d'Orient. Résumé
des operations militaires. (Extras din Inva-
lide russe"). Paris, Dumaine, 1878.
0 bro,sura in 8°, 90p.
218. Whitman (Sidney), Reminscences of the King
of Roumania. Edited from the original with
an introduction by Sidney Whitman. With por-
trait. London and New-York, Harper C-ie
Brothers, 1899.
1 Volum in 8°, XXI+ 367p.
Descriind viafa Regelui Carol I arata si partea in-
semnata cea avut-o in rasboiul din 1877.

219. Wittgenstein-Berlebourg (Prince Emile-Sayn).


Souvenirs et Corespondance. Paris, Calmanrt
Levy, 1889.
2 Volume in 8°.
In Volumul I, capitolul Vii $i volumul 11, capitolul XI,
vorbeste despre Moldova si rgsboiul din 1877-
1878.

220. Woestyne De Grammez De Wardes (Marquis I.


de), La guerre russo-turque, 1877-1878. Paris,
1903.
1 Volum in 8°, 240 p.

221. Wonlarlarsky (Colonel W. M.), Souvenirs d'un


officier d'ordonnance. Guerre ifurco-Russe,
1877-1878. Paris, R. Chapelot, 1899.
1 Volum in 8°,X-1-255 p.

www.dacoromanica.ro
44
222. Zherve (V. V.), General-Feldmarshal Velikii
Knyaz Nikolai Nikolaevich starshii. 1911.
1 Volum in 8°, 248 F.

223. Zimmermann (Moritz B.). Illustrirte Geschichte


des Orientalichen Krieges von 1876-1878.
Wien, Pest, Leipzig 1878.
1 Volum in 8°. V111+975 p. Mit 310 Illustrationen,
Plcinen, Portrats and zwei Karten,
Este scrisa pe doua coloane. Vorbe$te 5i despre Ro-
mani $i actiunea for in razboi.

224. * * Actenstiicke aus den Correspondenzen des


Kais. und Kon. Gemeinsamen Ministeriums des
Aussern fiber orientalische Angelegenheiten.
(Vom 7 April 1877 bis 3 November 1878.
Wien, 1878.
1 Volum in 4°, 207 p.

225. * * Corespondance diplomatique. Pieces relatives


a la communication officielle du traite de Berlin
et a la demande de transfert de la Bessarabie.
Bucarest, Imprimerie de l'Etat, 1878.
1 Volum in 4°, 148 +XII p.
Confine documentele diplomatice dela 22 August
1876 pans la 11 Septembrie 1877.

226. * * Die grosse Politik des europaischen kabinette


1871-1914. Zweiter Band, Berlin. Deutsche
Verlagsgesellschaft fiir Politik und Geschichte,
1924, 344 p.
Cuprinde corespondents diplomatica germana, rusa,
austriaca in care e vorba de cateva on de Basarabia.

227. * * La guerre d'Orient (1877-1878), Paris,


Domaine, 1878.
1 Volum in 8°, VI+423 p.

www.dacoromanica.ro
45

228. * * Histoire de la guerre entre la Russie et la


Turquie (1877-1878). venements de guerre.
Negociations pour la paix. Congres de Berlin.
Suivie de documents contenant l'historie poli-
tique de la France en 1877. Paris, L. Favre,
1878.
I Volum in 8°, 467 p.

229. * * De Kischineff a Plewna. Louvain, 1888.


I Volum in 8°, 86 p.

230. * * Lettre Roumaine a Un Russe" en reponse an


Nord" du 6 Mars 1878. Liege, I. Baudry,
1878.
0 browd in 8 °, 15 p.
231. * * Praliminarfriede von San Stefano. Congress-
Protokolle and Vertrag von Berlin. Wien,1878.
I Volum in 4°, 165 p.

www.dacoromanica.ro
V.

ARTICOLE DIN REVISTE STRAINE


232. L'Illustration, (MaiuDecembrie) 1877, da di-
ferite vederi si acfiuni de lupte ale Romani lor
si Rusilor contra Turcilor, facute la fata locului
de A. Lancon, trimis special al revistei L'Illus-
tration.
Le Nord, Bruxelles, 1877. Ziarul ambasadei ru-
sesti din Bruxelles, are stiri depe campul de
lupta din Bulgaria.
Le Monde Il lustre 1877, are diferite vederi isi
scene din rasboiu.
The Graphic, 1877, are articole si vederi din
rasboiu.
The Illustrated London News' 1877, asemenea
are vederi din rasboiu.

233. Leroy-Beaulieu (Anatole), Les preliminaires de


la guerre urco-Russe. In Revue des deux
Mondes". 1877 Mailunie, pag. 198.
234. Mazade (Ch. de). Chronique de la quinzaine,
in Revue des deux Mondes". 1877. Octom-
brie, /lag. 705.
DA o privire generals asupra luptelor purtate in
Bulgaria.

www.dacoromanica.ro
47

235. Nelidow (M. de), Souvenirs d'avant et d'apres la


guerre de 1877-1878. In Revue des Deux
Mondes" 1915 (15 Mai, 15 Julie, 15 Noem-
brie).
236. Seton Watson, Russo-British relations during
the eastern crisis. In The slavonic rewiew".
Vol. III No. 8 (Dec. 1924), Vol. IV. No. 12
(Martie 1926) London. (No. 13 nu este la
Academia Romans).
Sunt documente inedite, anume corespondenta intre
ambasadorul Rusiei In Londra contele Petre Shu.
valov i superiorii sal din Sft. Petersburg: Printul
Gorciacov, (cancelarul) M. de Giers i baronul
Jomini, in timpul crizei orientale i a razboiului
27 Aprilie
RussoTurc 1875 -14/26 Martie 1877.
10 Mai

237. Valbert (G.). La guerre Russo-Turque en 1828


et en 1877. In Revue des deux Mondes".1878
Noembrie, pag. 212.
238. * * La guerre Russo-Turque d'apres des docu-
ments inedits. In La Nouvelle Revue" 1880.
Tom. IV, pag. 473-506, 738-773.
Un raspuns la acest articol este tot in «La Nouvelle
Revue» 1880. Tomul VI pag. 721-764.

239. * * La Question d'Orient et le Congres de Berlin.


Extrait du Correspondant. Paris, 1878.
1 bropird in 8°, 40 p.

www.dacoromanica.ro
VI.

HARTI 1877-78.
DIN COLECTIA ACADEMIEI ROMANE

240. 1. Marele Stat Major. Luarea Rahovei de tru-


pele Romane. Atacul din ziva de 7/19 Noem-
brie 1877. Scara 1 :60.000. 1 foaie 34/40 cm.
Harts colorata, se arata pozitia trupelor romane
in timpul atacului.
2. Marele Stat Major. Pozitiunile armatelor ali-
ate imprejurul Plevnei la 25 August (6 Sept.)
1877. Scara 1 :60.000. 1 foaie 46 X 47 cm.
3. Marele Stat Major. Mersul armatei Romane
asupra Vidinului. Pozitiunile trupelor la 28 De-
cembrie- 1877 (9 Ianuarie 1878). Scara 1 :150.000
1 foaie 34X44 cm.
4. Marele Stat Major. Carta generala pentru
urmarirea operatiunilor resboiului din 1877-
1878 in Europa. Scara 1 :1.500.000. 1 foaie
38X2`9 cm.
5. Instilutul Geografic at Armatei. Teatrul de
operatiuni imprejurul Plevnei. Scara 1.100.000.
Huta ridicata in 1898. 1 foaie 45X28 cm.
6. * * Pozifia trupelor rusesti, romanesti si
turcesti in jurul Plevnei. 1 foaie 41 X34 cm.
Harts manuscris.

www.dacoromanica.ro
49

7. * * Razboiul Ruso-Romano-Turc. Lagarul


fortificat Plevna, cuceritori $i aparatori. Scara
1 :45.000. Bucuresti, Albert Baer, 1906.
8. Fischer (F.) Neueste Karte der ITiirkei nach
dem Berliner Vertrage vom 13 Iu li 1878.
Bromberg. 1 foaie 35x23 cm. Harta colorata,
supliment la ziarul Osten". Arata teritoriul
ca0g-at de Romania.
9. Kiepert (H.) Die Staten der Balkan-Halbin-
sel nach dem Grenzbestimmung des Friedens
Von Hagios Stephanos (S. Stefano) 3 Marz
1878. Scara 1:3.000.000 Berlin 1878, Verlag
von Dietrich Reimer. 1 foaie 43x52 cm. Harta
colorata, foarte frumos executata, aratand te-
ritoriul caOgat de Romania.
10. Marele Stat Major Frontiere Bulgaro-
Roumaine aux environs de Silistrie. 1 foaie
40 49 cm.
11. Pappasoglu (Lt. Colonel). Dobrogea si
Drestiorul. Scara 1:300.000. 1 foaie 55/55
cm. Bucure0 1878. Harta topografica facuta
in 1878, and ni s'a dat Dobrogea.
12. Rosculescu (A), Charta Teri lor Romane cu
Dobrogea dresata dupd cele mai esacte isvoare.
Iasi 1878. Tipogr. Buciumul Roman" 1 foaie
56X43 cm.
13. * * Dobrogia, lucrata la Depozitul de Res-
bel din ordinul d-lui Ministru de Resbel Ge-
neralu de Divizie Cernat. Scala 1:400.000 1
foaie 56x47 cm.
14. * * Rumanien and Bulgarien. Scara
1 :750.000 1 foaie 43 35 cm. Harta colorata.
Supliment la Norddeutszhe Allgemeinen Zei-
tung".
Romitnia este data cu cele 3 judete din Basarabia
Si regiunea Silistrei cu imprejurimile.

Bib]. RAsb. pentru Independentk 4.

www.dacoromanica.ro
VII.
STAMPS
COLECTIA ACADEMIE! ROMANE
241. 1. Domnitorul Carol pe campul de lupta
(1877). Calare, in profil spre dreapta Fot.
20 26 cm.
2. Scene de pe campul de lupta dela Grivita
$i Plevna. Vederi romanesti.
3. Scene de pe campul de lupta dela Grivita
si Plevna. 141 fotografii. Vederi rusesti.
4. Ofiteri Romani morti in fazboiul 1877-78.
Lifografie 66X42 cm. Desemn de G. Venrich
1878. Editor Colonel Pappasoglu.
Are 40 litogr. mici ovale.

5. Lucrsari rusesti dealungul Dungrii dela Giur-


giu la Zimnicea in timpul rasboiului 1877-1878
28 fotografii.
6. *arja escadronului de Calarasi de Gorj, din
Regimentul 2, comandat de. apitanul George
Leca la Vadin, 1877 Octombrie 18.
Fotografie 36X18 cm. dupa tabloul pictorului Obe-
deanu, aflat in posesiunea Marchisei de Belloy.

www.dacoromanica.ro
VIII.
MUZICA
COLECTIA ACADEME ROMANE
242. Musicescu (Gavrii1). Arme, Arme, Arme! Mar§
eroic compus pentru voci §i piano Solo. Poesia
de Dim. Gusti. Muzica de... la§i 1877.
Aceasta poezie si muzica s'a facut cu ocazia confe-
rintei tinuta la Universitatea din Iasi (11 Sep-
tembrie 1877) pentru cumpArarea armelor, $i s'a
executat la 4 Decembrie 1877 sub titlul de Gri-
vitamars si la 15 Ianuarie 1878 in onoarea re-
gimentului 13 de Doroban0 sub titlul de Mars
Triumfal.

www.dacoromanica.ro
Cu PRINSUL
Faqir' a

Prefata 3
Introducere 5-6
Manuscrise romanesti ...... . 7it
12 27
Carti romanesti
Articole din ziare si reviste romanesti 28-33
Carti in limbi straine . . .
34-45
Articole din reviste straine .
Harti .
Stampe
.

. ,
...... ..........
. .
46
48
47
49
5o
Muzica . . . . . .
51

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro