Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud.

Gorj
Director prof. Raț Florin

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
CLASELE V – VIII
ANUL ȘCOLAR: 2018 – 2019

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Aria
curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Director prof. Ra ț Florin
PLANIFICARE CALENDARISTICA
CLASA A V- A
ANUL SCOLAR: 2018– 2019

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Numărul
Unită ți competen ței Nr.
Domenii Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă
SEMESTRUL I
Dumnezeu se face Lecție introductivă 1 S1 10-14.09
cunoscut omului Crearea lumii (Dumnezeu – Izvorul existen ței și
Dumnezeu Tatăl 1.1; 1.2 1 S2 17 -21.09
Părintele omenirii; crearea îngerilor și lucrarea lor).
prezent în crea ție Crearea lumii (crearea lumii văzute; unicitatea și
și în istorie 1.1; 1.2 specificitatea ființei umane; primele relatări biblice despre 1 S3 24 -28.09
Dumnezeu).
Prima familie: Adam și Eva (crearea omului – bărbat și
1.1; 1.2 1 S4 01 -05.10
femeie).
1.2; 1.3 Prima familie: Adam și Eva (darul vieții). 1 S5 08 -12.10
Prima familie: Adam și Eva (promisiunea venirii
1.2 1 S6 15 -19.10
Mântuitorului).
Prima familie: Adam și Eva (responsabilitatea omului
1.2 față de creație; cunoașterea lui Dumnezeu din 1 S7 22 -26.10
diversitatea și unitatea creației).
1.1; 1.3 Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam (credința 1 S8 29.10-02.11
în Dumnezeul cel adevărat; legământul lui Dumnezeu cu
Noe și Avraam; începuturile poporului ales).
Prof. Pescaru Daniel
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Iosif și fra ții săi – model de iertare (Iacov și cei 12 fii;
1.1; 1.2; 1.3; 2.1 1 S9 05 -9.11
strămutarea în Egipt a poporului ales; puterea iertării).
Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu (Eliberarea
1.1; 1.2; 2.1; 2.2;
din robia egipteană; drumul spre Țara Făgăduin ței; 1 S10 12 -16.11
3.1
primirea Decalogului).
De la regele David la Împăratul Hristos (regele David,
1.3 1 S11 19 -23.11
strămoșul Mântuitorului).
Rela ția dintre sărbătorile religioase și alte sărbători
3.1; 3.2 (Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și Ziua Na țională a 1 S12 26 -29.11
României).
Via ța comunită ții Sărbătoarea – timp sfin țitor și de bucurie (pregătirea
Sărbătorile în 3.1; 3.2; 3.3 1 S13 03 -07.12
și sărbătorile pentru sărbătoare; cum participă copiii la sărbători).
via ța omului
cre știne Rela ția dintre sărbătorile religioase și alte sărbători
3.2; 3.3 1 S14 10 -14.12
(Nașterea Domnului și Anul Nou).
Rela ția dintre sărbătorile religioase și alte sărbători
3.2; 3.3 1 S15 17 -21.12
(Nașterea Domnului și Anul Nou).
VACAN ȚĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
De la regele David la Împăratul Hristos (pregătirea
1.3 1 S16 14-18.01
omenirii pentru venirea Mântuitorului).
Dumnezeu Tatăl
Dumnezeu se face 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare, sistematizare, evaluare: ” Dumnezeu Tatăl
prezent în crea ție 1 S17 21 -25.01
cunoscut omului 2.2; 3.1 prezent în crea ție și în istorie ”
și în istorie
1.1; 1.2; 1.3; 2.1;
Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 S18 28.01 -01.02
2.2; 3.1
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019
SEMESTRUL al II - lea
Decalogul: importan ța lui în via ța omului (Decalogul
Iubirea lui 1.2; 2.2 1 S1 11 -15.02
Via ța omului cu ca dar al iubirii lui Dumnezeu).
Dumnezeu și
Dumnezeu 1.1; 1.2; 2.2 Decalogul: importan ța lui în via ța omului (actualitatea
răspunsul omului 1 S2 18 -22.02
Decalogului).
Sărbătoarea – timp sfin țitor și de bucurie (sfântul
ocrotitor al familiei/ziua familiei cre știne; cum participă
Via ța comunită ții 3.1; 3.2; 3.3 copiii la sărbători). 1 S3 25.02 -01.03
Sărbătorile în
și sărbătorile Rela ția dintre sărbătorile religioase și alte sărbători
via ța omului
cre știne (sărbători civile legale: Ziua femeii).
Prof. Pescaru Daniel
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu
(chemarea lui Dumnezeu în Vechiul Testament; persoane
1.1; 1.2; 1.3; 3.1 1 S4 04 -08.03
biblice care au răspuns la chemarea lui Dumnezeu:
Iubirea lui Samuel/Ieremia).
Via ța omului cu
Dumnezeu și
Dumnezeu Mărturisirea credin ței în Vechiul Testament
răspunsul omului
1.1; 3.1 (modalități de mărturisire a credinței în Vechiul Testament; 1 S5 11 -15.03
exemple: Ilie/Daniel).
Calită țile omului și slujirea lui Dumnezeu (rolul
calităților personale în viața omului; exemple biblice de
1.1; 3.1 1 S6 18 -22.03
Iubirea lui valorizare a calităților personale – construirea templului
Via ța omului cu din Ierusalim/psalmii lui David/pildele lui Solomon).
Dumnezeu și
Dumnezeu
răspunsul omului Recapitulare, sistematizare: ” Via ța omului cu
1 S7 25 -29.03
3.1; 3.2; 3.3 Dumnezeu”
Evaluare 1 S8 1 -5.04
Via ța comunită ții
Sărbătorile în Rela ția dintre sărbătorile religioase și alte sărbători 1 S9 8 -12.04
și sărbătorile 3.1; 3.3
via ța omului (Florii, Paști și Rusalii).
cre știne
ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai bun !” 1 S10 15 -19.04
VACAN ȚĂ 20.04.2019 – 5.05.2019
Respectul, în lumina credin ței (respectul față de sine,
Via ța cre știnului față de părinți, față de colegii de clasă, fa ță de semeni;
A trăi împreună 1.1; 2.1; 3.1; 3.2 1 S11 6 -10.05
împreună cu exemple biblice: David și Ionatan/Ruth și Noemi/Daniel și
cu ceilal ți.
semenii prietenii lui).
Modele din
Vechiul Slujirea propriului popor (modalități de manifestare a
Testament 1.1 iubirii față de propriul popor; exemple biblice: 1 S12 13 -17.05
Moise/Daniel).
Ajutorul oferit semenilor (ajutorul, ca formă de
exprimare a credinței și a iubirii lui Dumnezeu; ajutorul
1.1; 2.1; 3.1 oferit părinților și colegilor; persoane care au nevoie de 1 S13 20 -24.05
ajutor; modalități de ajutorare; exemple biblice de
ajutorare: Iosif/Elisei).
Dialogul despre credin ța în Dumnezeu (importanța 1 S14 27 -31.05
1.1; 3.1 dialogului despre Dumnezeu; contexte de dialog despre
credință; exemple de persoane biblice care au vorbit
Prof. Pescaru Daniel
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
semenilor despre Dumnezeu: Iona/slujnica lui Neeman
Sirianul).
Sărbătoarea – timp sfin țitor și de bucurie. Rela ția
Via ța comunită ții dintre sărbătorile religioase și alte sărbători
Sărbătorile în 3.1; 3.2; 3.3
și sărbătorile (sărbători în familie: ziua de naștere; onomastica – 1 S15 3 -7.06
via ța omului
cre știne semnificația religioasă; sărbători civile legale: Ziua
copilului).
1.1; 2.1; 3.1; 3.2 Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S16 10 -14.06

Responsabil comisie metodică:


prof. Știrbu Oana

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Director prof. Ra ț Florin

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VI- A
ANUL ȘCOLAR: 2018 – 2019

conform Programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. Nr. 3393 / 28.02.2017

Nr. Unită ți de Competen țe Nr.


Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare specifice ore
SEMESTRUL I
• Cu Dumnezeu la început de an şcolar!
S1 10-14.09
•Recapitulare clasa aV-a. 2
•Testare iniţială S2 17 -21.09
• Ţara Sfântă în vremea Mântuitorului
I. Dumnezeu (aspecte geografice şi istorice; aspecte gene-
2 S3 24 -28.09
I se face rale privind viaţa religioasă, socială şi fami-
cunoscut lială a evreilor) S4 01 -05.10
1.1;1.2;1.3;
omului • Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos
S5 08 -12.10
(Bunavestire; Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos; Sfânta Fecioară Maria1
– Născătoarea de Dumnezeu) S6 15 -19.10
• Botezul Domnului
1.1; 1.2;1.3; 2.1 (Viaţa şi predica Sfântului Ioan Botezătorul; 1 S7 22-26.10
Botezul Domnului)
• Iisus Hristos, Învăţătorul lumii
1.1; 2.1 (Alegerea Apostolilor; învăţarea directă S8 29.10-02.11
2 05-09.11
prin pilde şi prin minuni; marea poruncă a S9
iubirii; iubirea faţă de toţi semenii)2
• Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1 S10 12-16.11
1.1; 1.3; (Pătimirile, Jertfa pe Cruce, moartea şi
2.1 Învierea Domnului; deschiderea raiului

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
pentru toţi oamenii)
•Înălţarea Domunui Iisus Hristos:
(Înălţarea Domnului la cer şi trimiterea 2
1.1; 1.3; S11 19-23.11
Duhului Sfânt; misiunea Apostolilor şi a urmaşilor acestora; prezenţa
2.1
Mântuitorului în Sfânta Lirturghie) S12 26-29.11
Lectură cu folos - Sfinţii Evanghelişti (I)
1.1; 1.2;1.3; 2.1; •Recapitulare . Sistematizare. S13 03-07.12
3.1 2
•Evaluare capitol S14 10-14.12
3.1; 3.2; • Naşterea Domnului
3.3 •Colinde
1 S15 17 -21.12
VACAN ȚĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
•Mărturii despre ajutorul primit de la Dumnezeu: (ajutorul primit în
Iubirea lui 1.1; 1.3; 2.1; S16 14-18.01
2.2
diferite situaţii ale vieţii; importanţa mărturisirii ajutorului primit; exemple 1
II Dumnezeu şi biblice- vindeca- rea celor doi orbi /vindecarea slăbănogului de la Vitezda)
răspunsul 1.1; 2.1; • Recapitulare. Sistematizare. 1 S17 21 -25.01
omului
•Evaluare semestrială 1 S18 28.01 -01.02
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019
SEMESTRUL al II - lea
•Recunoştinţa pentru binele primit:
1.1; 1.2; (recunoştinţa faţăde părinţi, faţă de colegi şi semeni; exemple biblice- 1 S1 11-15.02
1.3; 2.1; mulţumirea adusăde leprosul vindecat
Iubirea lui •Efortul pentru schimbarea vieţii : (importanţa autocunoaştere şi
Dumnezeu şi 2.2; 3.1
II nevoia de îndrumare duhovnivească; rolul rugăciunii şi al spovedaniei; 1 S2 18-22.02
răspunsul
exemple biblice- Sf. Ap. Matei/Zacheu)
omului
•Mărturisirea credinţei în Iisus Hristos: (Apostolii modele de mărturisire
a credinţei; exemple biblice: potolirea furtunii pe mare/pescuirea
minunată/mărturisirea lui Petru şi cea a lui Toma, înainte şi după 1 S3 25.02-01.03
1.1; 1.2;1.3; Înviere;exprimarea credinţei în viaţa de zi cu zi)
2.1; 3.1
•Lectură de folos – Sfinţii Evanghelişti (II)
• Recapitulare. Sistematizare. 1 S4 4 -8.03
Evaluare capitol 1 S5 11-15.03
III •Rugăciunea, temei şi puterea vieţii creştine: (rolul rugăciunii; 1 S6 18-22.03
Viaţa 1.1; 2.1; rugăciunea în familie; exemple de rugăciuni pentru sine, pentru membrii
creştinului 3.1 familiei şi pentru semeni; pilde despre puterea rugăciunii – Pilda va-

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
meşului şi afariseului/Iair/femeia canaaneancă)
• Rugăciunea „Tatăl nostru” (semnificație, explicare, contexte de S7 25-29.03
2
rostire) S8 01-05.04
împreună cu
semenii • Iertarea, semn al bunătății sufleteşti (rolul împăcării şi al iertării în
relațiile cu Dumnezeu, cu sine şi cu semenii; cuvintele Mântuitorului
S9 08-12.04
despre iertare; Pilda celor doi datornici; dragostea, respectul şi iertarea în
familie)
ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai
1 S10 15 -19.04
bun !”
VACAN ȚĂ 20.04.2019 – 5.05.2019

• Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni (semnificație, rol,


1.1; 2.1; modalități de împlinire; înmulțirea pâinilor şi a peştilor, darul oferit de un
3.1 copil/ transformarea apei în vin la nunta din Cana, prin mijlocirea Maicii
Viaţa
1 S11 06-10.05
Domnului)
creştinului •Proiect educaţional: Virtutea iertării şi efectul ei asupra vieţii
III împreună cu •Lectură cu folos – Din învăţăturile bătrâ- nilor sau Patericul
semenii
1.1; 1.2; 1.3; 3.1
•Recapitulare. Sistematizare. 1 S12 13-17-05

Evaluare capitol 1 S13 20-24.05


•Tradiţii de Crăciun. Tradiţii de Paşti, Înălțare și Rusalii;
3.1; 3,2;
3.3
•Pelerinaje şi procesiuni creştine 1 S14 27-31.05
Viaţa
comunităţii şi •Proiect educaţional: La drum cu Dumnezeu
IV
sărbătorile 1.1; 2.1; 3 -7.06
creştine S15
3.1; 3.2 •Recapitulare, sistematizare şi evaluare finală 2 10 -14.06
S16

Responsabil comisie metodică


prof. Știrbu Oana

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Director: prof. Ra ț Florin
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VII- A
ANUL SCOLAR: 2018 – 2019

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unită ți de Competen țe Nr.


Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare specifice ore
SEMESTRUL I
Recapitulare – Testare inițială 1 S1 10-14.09
S2 17 -21.09
2.1; 2.2; 3.1 Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradi ție 3 S3 24 -28.09
Credin ța S4 01 -05.10
I S5 08 -12.10
cre ștină 1.1; 3.1 Crearea lumii 2
S6 15 -19.10
1.1; 3.1 Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume 1 S7 22 -26.10
1.1; 2.1; 2.2; 3.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Credin ța cre ștină" 1 S8 29.10-2.11
1.2 Puterea credinței și a prieteniei - "Vindecarea slăbănogului din Capernaum" 1 S9 05 -09.11
Iisus Hristos – 1.2 Despre prietenie 1 S10 12 -16.11
II Învă țător și Hristos, Lumina lumii - "Vindecarea orbului din naștere" 1 S11 19 -23.11
Mântuitor 1.2 S12 26 -29.11
Căință și iertare - "Pilda fiului risipitor" 2
S13 03 -07.12
Marile Nașterea Domnului – bucurie la toată lumea 1 S14 10 -14.12
sărbători 3.1
cre știne Colinde 1 S15 17 -21.12
VACAN ȚĂ 22.12.2018 – 13.01.2019

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Iisus Hristos – 1.2 Atotputernicia lui Dumnezeu – „Învierea lui Lazăr " 1 S16 14-18.01
II Învă țător și 1.2 Bogăția darurilor lui Dumnezeu - "Pilda talanților" 1 S17 21 -25.01
Mântuitor 1.2 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iisus Hristos – Învă țător și Mântuitor" 1 S18 28.01 -01.02
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019
SEMESTRUL al II - lea
3.2 Rugăciunea în viața creștinului 1 S1 11 -15.02
Exprimarea
III învă țăturii 2.1; 3.2 Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos 2 S2 18 -22.02
cre știne S3 25.02 -01.03
2.1; 3.2 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Exprimarea învă țăturii cre știne" 1 S4 04 -08.03
1.2; 2.1; 4.1 S5 11 -15.03
Trăirea Legea cea nouă - Fericirile 1
1.2; 2.1; 4.1 S6 18 -22.03
IV învă țăturii
cre știne 4.2; 5.1 Faptele bune – roade ale virtuților 1 S7 25 -29.03
4.2; 5.1 Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu 1 S8 1 -5.04
Marile
sărbători 3.2 Patimile Domnului – momente de medita ție cre ștină 1 S9 8 -12.04
cre știne
ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii
1 S10 15 -19.04
mai bun !”
VACAN ȚĂ 20.04.2019 – 5.05.2019
IV Trăirea
învă țăturii 1.2; 2.1; 3.2; 4.1;
4.2; 5.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Trăirea învă țăturii cre știne" 1 S11 06 -10.05
cre știne

4.2; 5.1 Iubirea prin fapte – ajutorarea celor afla ți în suferin ță 1 S12 13 -17.05
Spiritualitate și
V 4.2; 5.1 Sfinții Trei Ierarhi – modele ale iubirii fa ță de semeni 1 S13 20 -24.05
via ță cre ștină
4.2; 5.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Spiritualitate și via ță cre ștină" 1 S14 27 - 31.05
Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S15 03 -07.06
Cu Hristos pe cărările vacanței ! 1 S16 10-14.06

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Responsabil comisie metodică:
prof. Știrbu Oana

Aria
curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Director: prof. Raț Florin
CLASA A VIII- A
ANUL ȘCOLAR: 2018 – 2019

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr. Unită ți de Competen țe Nr.


Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
crt. învă țare specifice ore
SEMESTRUL I
Recapitulare / testare inițială 1 S1 10-14.09
Crezul – sinteza învățăturii de credință S2 17 -21.09
1.1 2
S3 24 -28.09
Învățătura despre Sfânta Treime în Crez S4 01 -05.10
1.1 2
S5 08 -12.10
I Credin ța Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică S6 15 -19.10
cre ștină 1.1 2
S7 22 -26.10
Credința în Înviere și viața veșnică S8 29.10-02.11
1.1 2
S9 05 -9.11
1.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Credin ța cre ștină" 1 S10 12 -16.11
Trăirea 3.3; 4.1 Pilda viței și a mlădiței – viața în Hristos 1 S11 19 -23.11
învă țăturii 3.3; 4.1 Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 1 S12 26 -29.11
II
cre știne 3.3; 4.1 Pilda neghinei – îndelunga răbdare și dreptatea lui Dumnezeu 1 S13 03 -07.12
1.2; 3.3; 4.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Trăirea învă țăturii cre știne" 1 S14 10 -14.12

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Marile
sărbători 1.2 Nașterea Domnului. Colinde 1 S15 17 -21.12
cre știne
VACAN ȚĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
Exprimarea S16 14-18.01
2.1; 3.1 Biserica, locaș de închinare 2
III învă țăturii S17 21 -25.01
cre știne 2.1; 3.1 Icoana – fereastră spre cer 1 S18 28.01 -01.02
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019
SEMESTRUL al II - lea
Exprimarea 2.1; 3.1 Cântarea religioasă – formă de rugăciune 1 S1 11 -15.02
III învă țăturii 2.1; 3.1 Călătorind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici și mănăstiri 1 S2 18 -22.02
cre știne 2.1; 3.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Exprimarea învă țăturii cre știne" 1 S3 25.02 -01.03
Iubirea față de Dumnezeu și de aproapele – Legea desăvâr șită a Noului S4 04 -08.03
Sfânta 1.2; 4.2; 5.1 2
Testament S5 11-15.03
Scriptură –
1.2; 4.2 Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 1 S6 18 -22.03
IV izvor de
în țelepciune și
iubire 1.2; 4.2; 5.1 Imnul dragostei creștine 1 S7 25 -29.03

Marile Sfintele Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos 1 S8 1 5.04


sărbători 1.2
cre știne Cele șapte rostiri ale lui Hristos de pe Cruce 1 S9 8 -12.04

ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai bun !” 1 S10 15 -19.04
VACAN ȚĂ 20.04.2019 – 5.05.2019
IV Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Sfânta Scriptură – izvor de
1.2; 4.2; 5.1 1 S11 6 -10.05
înțelepciune și iubire"
V Organizarea 3.2 Semnificația întemeierii mitropoliilor române ști 1 S12 13 -17.05
Bisericii 3.2 Întemeierea Patriarhiei Române 1 S13 20 -24.05
Ortodoxe 3.2 Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române 1 S14 27 -31.05
Române
3.2 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Organizarea Bisericii Ortodoxe 1 S15 3 -7.06

Prof. Pescaru Daniel


Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială Samarinești, Samarinești, jud. Gorj
Române"
Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S16 10 -14.06

Responsabil comisie metodică:


prof. Știrbu Oana

Prof. Pescaru Daniel