Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII şi CERCETĂRII al REPUBLICII MOLDOVA

DÎTS CĂLĂRAŞI
IP GIMNAZIUL HÎRJAUCA

„APROBAT” „ VERIFICAT”
Directorul gimnaziului:_______ Director adjunct pentru instruire:_______

PROIECT
DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA
EDUCAŢIA MUZICALĂ
ÎN CLASA a III –a ,,B”,
PENTRU ANUL DE STUDII
2017-2018

Învăţător:

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei Învăţământul Primar


Proces verbal nr. 1 din _______
Şeful catedrei: _______
COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI

1. Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din perspectiva


semnificaţiilor emoţionale şi estetice.
2. Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală conform rolului fiecăruia din ele în
redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic al operei muzicale.
3. Demonstrarea dexterităţilor muzicale şi integrarea în activităţi artistice şcolare, culturale,
sociale.
4. Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru reflecţie şi autoexprimare.
5. Receptarea şi promovarea valorilor muzicale naţionale şi universale.

Clasa a III-a 1. Limbajul muzical. 15


2. Melodia – cel mai 11 Evaluări sumative
important element al sem.I sem.II
limbajului musical
1 1
3. Forma muzicală 7

TOTAL: 33ore
Nr. Produsul Activităţi de
Subcompetenţe Nr. de Data de evaluat învăţare Resurse Note
Conţinuturi ore didactice
Audiţia/ receptarea - exerciţii de
muzicii Tema 1 :Limbajul muzicii 15 intonare expresivă
p.5-6
1.Elementele limbajului muzical şi frazare;
1 1
- distingerea auditivă a Interpretare: ,,Acum e - exerciţii de
trăsăturilor specifice toamnă,da!”Versuri şi muzică de substituire a
ale muzicii Grigore Teodosiu ritmului (cu
determinate de 2 2. Evenimentele sonore în muzică păstrarea liniei
caracterul ei de marş, Audiere :Concertul ,,Toamna” de 1 melodice) pentru p.7
dans, cântec; A.Vivaldi consolidarea
3 3.Nuanţele dinamice-element de 1 noţiunii de gen p.8-9
- identificarea expresie muzicală muzical;
formelor muzicale, a Audiere :Piesa ,,Dimineaţa” de - exerciţii de
elementelor de E.Grieg solmizare,
structură şi 4 4. Nuanţarea dinamică în cântec solfegiere
1 p.10-13
înţelegerea Interpretare :Cântecul ,,Toamna” elementară,
semnificaţiei lor în ,versuri Vasile Nedelcu,muzica Daria conştientă a
dezvoltarea ideii Radu melodiilor simple;
muzicale; Cântecul ,,Clopoţelu”l,cântec didactic - utilizarea
Cântecul ,,7 note musicale” ,versuri Intonarea dicţionarului de
Interpretarea de Titus Ştirbu,muzica de Raisa melodiei termeni muzicali
vocală/corală Buciucianu pentru explicarea
instrumentală cîntarea Audiere :Piesa ,,Reverie” de unor noţiuni,
sincronizată cu R.Schuman fenomene
acompaniament, 5 5.Ce este ritmul muzical? 1 muzicale; p.14-15
individual, cu ison, în Audiere :,,Dans ţărănesc ”de -exerciţii de
canon, cu elemente de Constantin Dumitrescu intonare expresivă
interpretare în 2 voci; 6 6.Accentul ritmic şi frazare; p.16-17
1
utilizarea în mod Interpretare :,,Hop şi-aşa” !versuri şi - exerciţii de
corect a tehnicilorde muzică Regeni Rausch dezvoltare a
interpretare la 7 7.Acompaniamentul ritmic 1 vorbirii prin p.18-19
instrumente muzicale Interpretare :,,Nimeni nu e singurel” utilizarea de
(clapă, tobă, fluier (folclorul copiilor) termeni muzicali şi
etc.); 8 8.Cum se măsoară timpul în 1 expresii poetice; p.20-21
muzică? - exerciţii de
Audiţie
Creaţie elementară Audiere :,,Vals sentimental ”de solmizare,
muzicală în sinteză cu P.Ceaikovski solfegiere
alte arte improvizarea 9 9.Măsura de patru timpi. 1 elementară, p.22-23
unei melodii Interpretare:,,Ceasul” (melodie conştientă a
simple,expresive pe germană) melodiilor simple;
versuri selectate la Audiere :,,În peştera împăratului - exerciţii de
dorinţa elevului; nunţilor” de E.Grieg identificare a
selectarea muzicii la 10 10.Tempoul în muzică 1 timbrelor p.24-27
poveşti, povestiri, Audiere :,,Marşul piticilor ”de instrumentelor
poezii; improvizarea E.Grieg muzicale;
mişcărilor ritmice la ,, Joc dobrogean” de Paul - exersarea
muzica de dans; Constantinescu interpretării la
Intonarea
Interpretare :,,Moldovioară,floare instrument în baza
melodiei
Analiza/caracterizarea rară”,versuri –G.Vieru,muzica – Ion unui text simplu de
muzicii Macovei ,,Trageţi hora ”(cântec note;
redactarea unor eseuri popular) -jocuri muzical–
cu privire la mesajul şi ,, Doina” ,versuri-C.Dragomir,muzica didactice în
imaginea muzical- –Daria Radu vederea însuşirii
artistică a lucrării; noţiunilor predate.
povestirea experienţei 11 11.Timbrul vocal 1 -exerciţii de p.28-31
sale muzical – artistice Audiere :Piesa corală,,Cine,cine ?” de Audiţie precizare a
(audiţii, lecturi, G.Muzicescu elementelor
vizionări de ,,Corul vânătorilor” de C.M.von definitorii ale
spectacole, operă, Weber limbajelor diferitor
balet, concerte, filme Interpretare :,,Măi stejar”(cântec arte;
cu muzică); realizarea popular) -exerciţii de
unui plan structurat de solmizare,
p.32-33
caracterizare a 12.Timbrul instrumental solfegiere
12 1
muzicii. Audiere:Povestea simfonică ,,Petrică şi elementară,
lupul ”de S.Procofiev conştientă a
13 13.Tipurile de orchestră melodiilor simple; p.34-36
Audiere :Creaţiile 1 - discuţii,
musicale:,,Ceasornicul”, ,,Simfonia explicaţii însoţite
jucăriilor” de J.Haydn de exerciţii în
Interpretare:,,Povestea unui vederea însuşirii
Intonarea
ciobănaş”,versuri şi muzica de melodiei noţiunii de forme
Audiţia/ receptarea D.Stancu muzicale, a
muzicii 14 14.Evaluare sumativă nr.1 1 sensurilor Test
15 15.Recuperare şi dezvoltare 1 unităţilor
- distingerea auditivă a structurale ale
trăsăturilor specifice melodiei;
ale muzicii -exerciţii de
determinate de SEMESTRUL II intonare expresivă
caracterul ei de marş, Tema 2: şi frazare;
dans, cântec; Melodia – cel mai important element -exerciţii de
11
al limbajului musical substituire a
p.38-39
- identificarea 16 1.Ce este melodia ? 1 ritmului (cu
formelor muzicale, a Interpretare :Cântecul ,,La noi păstrarea liniei
elementelor de ”,versuri de G.Vieru,muzica – melodice) pentru
structură şi A.Chiriac consolidarea
înţelegerea Audiere :Piesa ,,Melodie” de noţiunii de gen
semnificaţiei lor în G.Mustea Audiţie muzical;
dezvoltarea ideii -exerciţii de
muzicale; 17 2.Structura melodiei 1 solmizare, p.40-42
Interpretare :Cântecul ,,De ce doarme solfegiere
Interpretarea ursul iarna ?,versuri de Alexandr elementară,
vocală/corală Kovalencov, conştientă a
instrumentală cîntarea Muzica de Lev Kniper melodiilor simple;
sincronizată cu Audiere :,,Preludiul” de Fr.Chopin - utilizarea
acompaniament, 18 3.Gama Do dicţionarului de
individual, cu ison, în Interpretare :,,Cântec de leagăn” 1 termeni muzicali p.43-45
canon, cu elemente de ,,Cimpoiul” (cântec popular) pentru explicarea
interpretare în 2 voci; ,, Cântecul gamei” ,muzica de unor noţiuni,
Richard Rogers fenomene
utilizarea în mod 19 4.Trisonul gamei 1 muzicale;
corect a tehnicilorde Interpretare :,,Glasul p.46
interpretare la instrumentelor”, muzica de Alexandru - exerciţii de
instrumente muzicale Hrisanide intonare expresivă
(clapă, tobă, fluier Audiere :,,Sonatina în Do – major” de şi frazare;
etc.); W.A.Mozart Audiţie - exerciţii de dez-
20 5.Ce este modul în muzică? voltare a vorbirii
Creaţie elementară Interpretare :,,Hora copiilor”,versuri 1 prin utilizarea de p.47-49
muzicală în sinteză cu de V.Romanciuc,muzica de Daria termeni muzicali şi
Radu expresii poetice;
alte arte improvizarea ,, Limba românească” ,versuri de -exerciţii de solmi-
unei melodii Gheorghe Sion,muzica de Ion Cartu zare, solfegiere
simple,expresive pe ,,Hora veseliei” ,versuri şi muzică de elementară,
versuri selectate la Aurelian Silvestru conştientă a
dorinţa elevului; Audiere :Piesa ,,Moment muzical ”de melodiilor simple;
Fr.Schubert -exerciţii de
selectarea muzicii la 21 6.Ce înseamnă valoarea unui identificare a
poveşti, povestiri, cântec? 1 timbrelor p.50--
poezii; Interpretare :,,Limba noastră”,versuri -instrumentelor
şi muzică de G.Vieru muzicale;
improvizarea 22 7.Cântecele sărbătorilor de iarnă -exersarea
mişcărilor ritmice la Interpretare :,,Am plecat să 1 Intonarea interpretării la p.51-53
muzica de dans; colindăm” melodiei instrument în baza
,,O,ce veste minunată!”muzica de unui text simplu de
Analiza/caracterizarea Dumitru Georgescu-Kiriac note;
muzicii ,,Clopoţei,clopoţei”,musică şi text de - jocuri muzical–
redactarea unor eseuri James Lord Pierpont didactice în
cu privire la mesajul şi 23 8.Cine poate interpreta o melodie ? vederea însuşirii
imaginea muzical- Interpretare :,,Bătuta ”(cântec 1 noţiunilor predate. p.54-55
artistică a lucrării; popular de joc) -exerciţii de
Audiere :,,Bătuta ca la sudul precizare a
povestirea experienţei Moldovei” elementelor
sale muzical – artistice 24 9.Melodii célèbre din universal 1 definitorii ale p.56-60
(audiţii, lecturi, muzicii.Doina şi Ciocârlia limbajelor diferitor
vizionări de Interpretare :,,Ciocârlia ”,versuri de arte;
spectacole, operă, V.Romanciuc,muzica de - exerciţii de sol-
balet, concerte, filme E.Tamazlîcaru mizare, solfegiere
cu muzică); Audiere :,,Cavatina lui Figaro”de Audiţie elementară,
realizarea unui plan W.A.Mozart conştientă a
structurat de ,,Romanţă ”de D.Şostakovici melodiilor simple;
caracterizare a ,,Baladă pentru vioară şi pian”de - discuţii, explicaţii
muzicii. E.Doga însoţite de exerciţii
Audiţia/ receptarea ,,Dansul Anitrei ”de E.Grieg în vederea însuşirii
muzicii ,,Mazurca ”de Fr.Chopin noţiunii de forme
25 10.Valsul muzicale, a p.61-66
- distingerea auditivă a Interpretare :,,Sârba în 1 sensurilor unită-
trăsăturilor specifice căruţă”(melodie populară de joc) ţilor structurale ale
ale muzicii ,,Să iubim al ţării tricolor”,versuri de melodiei;
determinate de C.Salcia,muzica de C.Romaşcanu -exerciţii de into-
caracterul ei de marş, Audiere :,,Gingaşa şi tandra mea fiară Audiţie nare expresivă şi
dans, cântec; ”de E.Doga frazare;
,,Dans ungar (nr.5)de Johannes - exerciţii de
- identificarea Brahms substituire a
formelor muzicale, a ,,Marş”de R.Schumann ritmului (cu
elementelor de ,,Marşul toreadorului ”de Georges păstrarea liniei
structură şi Bizet melodice) pentru p.67
înţelegerea 26 11.Autoevaluae 1 consolidarea
semnificaţiei lor în noţiunii de gen
dezvoltarea ideii Tema 3 muzical;
muzicale; Forma muzicală - exerciţii de
7ore
27 1.Cum se organizează ideile solmizare, solfe- p.68-69
Interpretarea muzicale în cântec? 1 giere elementară,
vocală/corală Interpretare:,,Cartea-i surioara mea ”, Intonarea conştientă a
instrumentală cîntarea versuri de C.Dragomir,muzica de melodiei melodiilor simple;
sincronizată cu D.Rad - utilizarea
acompaniament, ,,Moldova ”versuri de A.Ciocanu, dicţionarului de
individual, cu ison, în muzica de M.Ungureanu termeni muzicali
canon, cu elemente de 28 2.Forma strofică . Forma strofică cu pentru explicarea p.70-73
interpretare în 2 voci; refren,, 1 unor noţiuni,
Audiere :,,Răsai,lună”deG.Muzicescu fenomene
utilizarea în mod Marşul ,,Haideţi ,haideţi!”de muzicale;
corect a tehnicilorde C.Porumbescu - exerciţii de
interpretare la Interpretare :,,Doina noastră ”,versuri intonare expresivă
instrumente muzicale de Iulian Filip şi frazare;
(clapă, tobă, fluier ,,Dacă vesel se trăieşte (joc musical) - exerciţii de dez-
etc.);
29
3.Forma muzicală monopartită . voltare a vorbirii
p.74-79
Forma muzicală bipartită 1 prin utilizarea de
Creaţie elementară Audiere :,,Hora ”de Carol Miculi Audiţie termeni muzicali şi
,,Vine ştiuca de la baltă”de expresii poetice;
G.Musicescu - exerciţii de sol-
muzicală în sinteză cu Interpretare :,,Santa Lucia ” mizare, solfegiere
alte arte improvizarea ,,Bucuria cântului ” elementară,
unei melodii ,,Cuc ,cuculeţ” conştientă a melo-
simple,expresive pe Audiere : diilor simple;
versuri selectate la ,,Cântec napolitan ”de P.Ceaikovski - exerciţii de
dorinţa elevului; ,,Badinerie ”de J.S.Bach identificare a
selectarea muzicii la 30 4.Forma muzicală tripartită.Să timbrelor
1 p.80-83
poveşti, povestiri, improvizăm muzical -instrumentelor
poezii; Interpretare :,,Hora ”de Tiberiu muzicale;
Brediceanu, ,,Coasa ”(cântec popular) -exersarea
improvizarea Audiere :,,Ploaie şi curcubeu”de interpretării la
mişcărilor ritmice la S.Prokofiev instrument în baza
muzica de dans; ,,Sărbătoreasca ”de C.Rusnac unui text simplu de
note;
Analiza/caracterizarea - jocuri muzical–
muzicii 31 5.Forma rondo 1 didactice în p.84-86
redactarea unor eseuri Interpretare : ,,Cântec de vederea însuşirii
cu privire la mesajul şi primăvară”,muzica W.A.Mozart Intonarea noţiunilor predate.
melodiei
imaginea muzical- Audiere : ,,Rondo în stil turcesc” de - exerciţii de
artistică a lucrării; W.A.Mozart precizare a
,,Rondo”de Luigi Boccherini elementelor
povestirea experienţei definitorii ale
sale muzical – artistice 32 6.Tema cu variaţiuni . Forma liberă 1 limbajelor diferitor p.87-89
(audiţii, lecturi, Interpretare : arte;
vizionări de ,,Primăvară,primăvară”(cântec - exerciţii de
spectacole, operă, popular) solmizare, solfe-
balet, concerte, filme Audiere : ,,Variaţiuni pentru pian pe giere elementară,
cu muzică); tema unui cântec franţuzesc”,muzica conştientă a
realizarea unui plan de W.A.Mozart melodiilor simple;
structurat de ,,Capriciul Italian ” de P.Ceaikovschi - discuţii, explicaţii
caracterizare a însoţite de exerciţii
muzicii. 33 7.Evaluare finală 1 în vederea însuşirii Test
noţiunii de forme
muzicale, a sen-
surilor unităţilor
structurale ale
melodiei

S-ar putea să vă placă și