Sunteți pe pagina 1din 114

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA _____________________________________________
APROB COORDONAT
Directorul Instituției Directorul adjunct al Instituției
______________________________ _____________________________
„____” _______________________ 2018 „____” _______________________ 2018

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


la disciplinele de studiu pentru anul de învăţământ 2018-2019,
în clasa a III-a
învăţătoare:________________________________

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

1
CALENDAR ȘCOLAR 2018-2019
LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Luni 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Marţi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Miercuri 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Joi 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Vineri 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sâmbătă 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Duminică 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Semestrul I Semestrul II
03 septembrie - 21 decembrie 9 ianuarie – 31 mai
Vacanţe: De primăvară – 7 martie – 10 martie
De toamnă – 27 octombrie – 4 noiembrie De Paşti – 27 aprilie – 6 mai
De iarnă – 22 decembrie – 8 ianuarie De vară – 1 iunie – 31 august
LUNA IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI
Săpt. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Luni 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Marţi 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Miercuri 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Joi 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Vineri 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Sâmbătă 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Duminică 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

2
Limba și literatura română
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
7 238

3
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE
Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.

Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului


emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.

Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a


gândurilor.

Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi


sintactice în structurarea mesajelor comunicative.

Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculumul şcolar pentru clasele I-IV, Chişinău, 2010
2. Ghid de implementare a curriculumului. Chișinău, 2011.
3. Buruiană M., Ermicioi A., Cotelea S. Limba română. Manual pentru clasa a III-a.
4. .Marin M. Tainele cărții. Agenda de lectură. Cartier, 2010.
5. .Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a III-a, 2017.
6. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa a II-a. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.

4
Administrarea disciplinei
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT

Unităţi de conţinut Nr. de ore


Comunicare orală 30

Comunicarea scrisă: 85
Lectura 86
Scrisul
Tainele cărţii 30
Elemente de construcţie a comunicării Se va repartiza în cadrul celor 4 unități de
conţinut

5
PROIECTAREA EVALUĂRILOR

Unitățile de învățare (perioadele învățării citit-scrisului) Nr. ore Evaluări Observații


EI EFE ES
Semestrul 1
UNITATEA 1 . SUNĂ CLOPOŢELUL TOAMNEI 31 1 3 2 (proba orală și test)
ŞCOALA-I
UNITATEA 2. BUCHET
UN ŞI IAR CAD FRUNZE COLORATE
DE FLORI... 28 1 3 1 (test)
DIN CARTEA
UNITATEA 3. TOAMNEI
STRĂBUNIIAURII...
NOŞTRI NE LĂSARĂ 28 1 3 2 (probă orală și test)
TRECUTUL SFÎNT ŞI O FRUMOASĂ ŢARĂ...

UNITATEA 4. CAD DIN CER MĂRGĂRITARE PESTE 26 1 3 1 (test)


PLAIUL MEU IUBIT...
Total semestrul 1 113 4 12 6 (4 scrise, 2 orale)

Semestrul 2
UNITATEA 5 . IARNA MULTE JOCURI ŞTIE PRIN ZĂPADA 2 (probă orală și
ARGINTIE... test)
2. Perioada alfabetară 23 1 3
UNITATEA 6. ŞI EI AU FOST COPII... 26 1 3 1(test)

UNITATEA 7 . SALUTARE, PRIMĂVARĂ, TIMP FRUMOS, 38 1 3 1(test)


BINE- AI VENIT!
UNITATEA 8. ZĂBOVEŞTE ŞI ASCULTĂ: TOATE-N FELUL 31 1 3 2 (probă orală și test
LOR CUVÎNTĂ...

Total semestrul 2 118 4 12 6 (4 scrise și 2 orale)


+ 1 anuală
Total an 238 8 24 13 = 12 + 1 anuală

6
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a 3-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
Comunicare orală
P1 Informații prezentate 1. Prezint în 3-4 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
succint 2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
P2 Situația de comunicare 1. Respect tema propusă.
(prezentarea orală) 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
5. În timpul prezentării privesc colegii mei.*1
P3 Lectura imaginilor 1. Numesc obiectele și acţiunile din imagine.
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate pe baza celor observate în imagine.
3. Expun coerent și clar fiecare gând.
4. Intitulez potrivit imaginea.
P4 Compoziția (oral). Textul 1. Potrivesc titlul compoziției.
compoziției 2. Întocmesc ghidat planul compoziției.*
3. Dezvolt fiecare idee a planului propus.
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice.
5. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
6. Evit repetările de cuvinte.
7. Respect ordinea ideilor.
P5 Compoziția (oral). 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
Expunerea orală a textului 2. Respect ordinea ideilor.
3. Expun cursiv textul alcătuit oral.
P6 Partea de vorbire 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Identific partea de vorbire.
3. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
4. Numesc tipul ei.
5. Determin funcția sintactică a părții de vorbire, după caz.*
P7 Partea de propoziţie 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.

1
*pe parcursul anului
7
2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
3. Explic ce cuvânt determină.
4. Identific partea de propoziţie*.
5. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.
P8 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc un enunț care exprimă clar opinia mea.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
P9 Mini-proiectul în grup 1. Contribui activ la discuțiile de grup.
(contribuția mea) 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut direct grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
P10 Mini-proiectul în grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
(cooperarea) 2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului, să pună în discuție ideile lor..
4. Permit tuturor membrilor grupului să pună în discuție ideile lor.
5. Iau în consideerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P11 Mini-proiectul în grup 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
(produsul) 2. Produsul de grup arată deosebit.
3. Produsul este clar, uşor de înţeles.
P12 Mini-proiectul în grup 1. Respect cerințele de prezentare.
(prezentarea produsului) 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P13 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).
2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Argumentez.
5. Susțin ideile bune.
Comunicarea scrisă

8
P13 Compoziţia (scris) 1. Întocmesc ghidat planul compoziției.*
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.
3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect numărul propus de enunțuri.
8. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
9. Potrivesc titlul compoziției.
10. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
11. Respect tematica/cerința propusă.
P14 Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe.
P15 Propoziția alcătuită și scrisă 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație
P16 Dialogul scris 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui dialog.
3. Ordonez corect cuvintele în propoziții.
4. Respect numărul propus de replici.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).
P17 Bilețelul 1. Respect părțile componente ale bilețelului.
2. Utilizez formula de adresare.
3. Scriu data.
4. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
5. Utilizez formula de încheiere.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
8. Urmăresc aranjarea în pagină.
P18 Anunțul 1. Respect părțile componente ale anunțului (Ce? Cât? Cum? Unde? Când? ).

9
2. Scriu cuvântul Anunț.
3. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Urmăresc aranjarea în pagină.
P19 Invitația 1. Respect părțile componente ale invitației:
2. Scriu: cuvântul Invitație; persoana care este invitată;persoana care invită;formula de adresare;formula de
invitare;evenimentul la care este invitată persoana;locul, data şi ora manifestării evenimentului;scopul
întâlnirii;formula de încheiere;semnătura.
3. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
4. Respect ordinea ideilor.
5. Urmăresc aranjarea în pagină.
6. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P20 Felicitarea 1. Respect părțile componente ale felicitării:textul propriu-zis;formula folosită cu ocazia sărbătorii
respective;semnătura.
1. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Urmăresc aranjarea în pagină.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P21 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiul între litere, cuvinte, teme.
Lectura
P22 Citirea cu voce a unui text 1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
cunoscut 2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
5. Identific și explic cuvintele necunoscute.*
P23 Textul (literar/ nonliterar) 1. Citesc cursiv, fluid textul.
citit la prima vedere 2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație.
P24 Textul analizat (în limita 1. Citesc conştient şi corect.
2. Identific secvenţele narative, descriptive şi dialogate.
10
standardelor)* 3. Delimitez timpul și locul acțiunii.
4. Desprind trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
(Receptarea mesajului scris 5. Formulez ideile principale.
(citirea/lectura) ) 6. Folosesc cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
7. Expun coerent și clar gândurile.
P25 Povestirea despre textul 1. Anunț titlul și autorul textului.
literar 2. Explic (determin) modurile de expunere ale textului: narațiune, dialog, descriere.
3. Explic vocabularul nou al textului. /Explic cuvintele textului.
Sinteza textului literar 4. Citesc enunțuri ce arată părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
(fără a folosi cuvântul 5. Prezint întâmplările în succesiunea logică.
sinteza) 6. Descriu succint personajele textului: pozitive/negative.*
7. Exprim printr-un enunț atitudinea față de faptele personajelor (valori morale și estetice).*
8. Explic printr-un enunț învățătura/ideea textului.*
P26 Poezia recitată 1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv.
5. Folosesc mimica și gesturile.
P27 1. Stabilesc criteriul/cerinţa.
2. Identific comparaţia/ personificarea.
Mijloacele artistice 3. Explic sensul expresiei identificate.
(identificare) 4. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).
P28 Textul literar povestit 1. Anunț titlul și autorul textului.
2. Redau conținutul textului.
3. Respect cele 3 părți ale textului: introducere, cuprins,încheiere.
4. Utilizez cuvinte cheie.
5. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
P30 Personajul literar 1. Identific personajul literar.
caracterizat 2. Utilizez algoritmul propus pentru descriere.
3. Exprim atitudinea / opinia proprie faţă de comportamentul personajului descris.
4. Expun coerent și clar gândurile.
5. Utilizez limbajul corespunzător.
P31 Planul de idei (elaborare) 1. Delimitez părțile componente ale textului.
2. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment.
11
3. Ordonez logic ideile textului.
Scrisul
P32 Transcriere de text 1. Transcriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P33 Dictarea (scrierea după 1. Scriu corect cuvintele.
dictare) 2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P34 Cuvinte cu ortograme 1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine grupuri de litere.
2. Stabilesc regula de scriere corectă a cuvântului/ortogramei
3. Propun exemple similare.
Lectura particulară
P35 Prezentarea unui text literar 1. Numesc titlul, autorul textului.
cunoscut 2. Determin modul de expunere: narațiune, dialog, descriere.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim atitudinea proprie față de faptele personajelor (valori morale și estetice).
5. Formulez învățătura/ideea textului.
6. Expun clar şi coerent gândurile.
P36 Prezentarea unei cărți citite 1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
2. Relatez succint despre autor.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim gândurile şi sentimentele proprii faţă de carte.
5. Susţin unele afirmaţii prin citate din carte.*
6. Formulez concluzii.*
7. Expun coerent și clar gândurile.*
P37 Agenda de lectură 1. Completez grila/componentele agendei.
2. Exprim impresiile proprii despre carte.
3. Formulez clar şi corect ideile.
4. Respect regulile ortografice și de punctuație.

12
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Resur Evalua Obser
de DATA se re vații
(sub-competențe) ore
1.8. Aplicarea tehnicilor de UNITATEA 1:
combinare corectă a formulelor din
SUNĂ CLOPOŢELUL TOAMNEI
etica comunicării (de salut, de
ŞCOALA-I UN BUCHET DE FLORI... (31 ore)
adresare etc.) cu formularea replicilor
1. Comunicarea dialogată. Organizarea dialogului oral. 1
într-un dialog oral sau scris.
Impresii din vacanţă. Prezentarea manualului.Evaluare
EI
1.9. Utilizarea eficientă a dialogului inițială
în viaţa de toate zilele. 2. Tehnica citirii (cu voce şi în gând). Extinderea 1 M.p. 7-8
câmpului vizual de citire.
1.10. Executarea corectă şi succintă a
Textul: Învăţătura de Nicolae Tăutu
unor consemne (o rugăminte, o 3. Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. Strofa. 1 M.p. 8
Versul. Rima. Lizibilitate, înclinaţie uniformă,
adresare, o satisfacţie sufletească)
acurateţe, poziţia corpului şi a caietului, igiena scrisului.
utilizând adecvat formulele de Exerciţii aplicative
etichetă a comunicării. 4. Textul narativ. Semnificaţia componentelor textului: 1 M.p.9-10
titlul, autorul, conţinutul.
1.11. Aprecierea legăturii dintre
Textul:,,Sorin, cartea şi calculatorul”
faptele relatate în text şi consecinţele 5. Categorii semantice ale limbajului textual: sinonime, 1 M.p.10
antonime. Textul:,,Sorin, cartea şi calculatorul”
lor.
1.17. Conştientizarea rolului 6. Ideea principală, ideile secundare Ordonarea ideilor 1 M.p.11
mijloacelor de transpunere a textului. Exerciţii aplicative
informaţiilor în viaţa omului şi în 7. TAINELE CĂRTII. Agenda de lectură a cărţilor 1 Lecturi
viaţa personală. citite. Cărți, texte literare cu genericul Sună clopoţelul literare
toamnei...
2.1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de
8. Mijloace de transmitere a informaţiei (televizor, 1 M.p.12
lectură corectă, conştientă şi fluidă, în
radio, telefon, internet). Textul: Cartea de Maria
scopul ajustării lor aproape de ritmul Petra. Familia de cuvinte.

13
vorbirii fiecăruia. 9. Cartea. Componentele cărţii: coperta (titlul şi autorul 1 M.p.13
2.6. Exprimarea gândurilor, emoţiilor cărţii), filele cu text, imaginile, cuprinsul şi rolul lor. EFE( P
şi a sentimentelor faţă de mesajul Situaţii de comunicare. Evaluare formativă 15,34)

textelor citite sau a unor secvenţe 11. Analiză, recuperare, ameliorare. Exerciții aplicative. 1 Fişe de
recuperare
textuale.
şi
2.11. Utilizarea în exprimarea orală şi dezvoltare
scrisă a vocabularului din textul citit 12. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, descriere. 1 M.p.14-15
(cuvinte, expresii). Textul: Nenea directorul, după George Şovu.
2.15. Manifestarea unei atitudini
13. Cuvintele noi din text. Categorii semantice ale 1 M.p.15-16
pozitive faţă de limba română şi limbajului textual: sinonime, antonime.
utilizarea eficientă în comunicarea Textul: Nenea directorul, după George Şovu.
verbală. 14. Scrierea cuvintelor cu cratimă la, l-a. Exerciţii 1 M.p.16
3.1. Conştientizarea utilizării eficiente aplicative. Planşa
ortografică
a scrisului lizibil cu păstrarea înclinaţiei
15. TAINELE CĂRTII. Elementele cărţii după care 1 Prezentare
şi aranjarea estetică pe pagina caietului.
poţi afla mai mult: prefaţă, adnotarea, postfaţa. de carte
3.4. Scrierea corectă după auz a Cărți, texte literare cu genericul Univers Școlar
16. Adaptarea la situaţia de comunicare, la parteneri 1 M.p.17
dictării şi aplicarea semnelor de
(prin îndeplinirea rolului de emiţător şi receptor). Tipuri
punctuaţie adecvate. de comunicare. Formule de politeţe.
4.1. Utilizarea eficientă a lexicului 17. Îmbinarea adecvată a replicilor de dialog cu 1 M.p. 18-
noţiunile învăţate din eticheta comunicării, adaptându-le 19
învăţat în diferite construcţii de
adecvat la situaţiile diverse ale comunicării verbale.
comunicare orală şi scrisă. Comunicarea orală-dialogul.
5.2Identificarea componentelor
18. Dialogul. Linia de dialog. Exerciţii aplicative. 1 M.p.19 EFE(P
obligatorii ale cărţii în scopul înţelegerii Evaluare formativă. 16, 17)
rolului lor în viaţa cititorului. 19. Tehnica citirii (cu voce şi în gând). Cuvintele noi 1 M.p.20-21
din text. Textul: Luchi în prima zi de şcoală, după

14
5.3. Cunoaşterea tipurilor de cărţi Otilia Cazimir.
după indicii propuşi: carte de poveşti, de 20. Categorii semantice ale limbajului textual: 1 M.p.21-22
sinonime, antonime. Ideea principală, ideile secundare
poezii; despre natură, viaţa copiilor, a
Textul: Luchi în prima zi de şcoală, după Otilia
animalelor. Cazimir.
5.4 Folosirea unor tehnici/ strategii de 21. Comunicarea nonverbală: gestica, mimica, semne 1 M.p.23
convenţionale, semnale. Scrierea corectă a
lucru cu textul/ cartea prin transferul lor cuvintelor ce conţin grupuri de litere (ce, ci, ge, gi,
în lectura particulară. che, chi, ghe, ghi)
5.5. Compararea textelor selectate din 22. Evaluare sumativă orală 1 ESO(C1,
2
literatura pentru copii cu textele de bază.
23. Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, 1 M.p.25-27
expresivă (dezvoltarea lor ).Povestirea selectivă a
fragmentului indicat sau a unei ilustraţii la text. Textul:
Fructul cel mai valoros.
24. Lucrări scrise – copieri, transcrieri, dictări, 1 M.p.27 EFE(P15
autodictări. Exerciţii aplicative. Evaluare formativă ,34)
25. TAINELE CĂRTII. Fişa de lectură. Atelier de 1 M.p.29-30
lectură.
Cărți, texte literare cu genericul: Omul cât trăiește -
învață!
26. Atelier de creaţie. Compunerea. Părţi componente: 1 M.p.28
introducerea, cuprins, încheiere.
27. Atelier de scriere: Organizarea estetică a scrisului 1 M.p.28
pe caiete, în pagină. Redactarea compunerii ,,Prima zi
de şcoală”
28. Exerciții de postscriere a compunerii. 1
29. Atelier de lectură, creație și discuție. 1 M.p.30
Consolidare şi generalizare.
30.Evaluare sumativă. 1 ES(C
Unitatea SUNĂ CLOPOŢELUL TOAMNE ŞCOALA- 3,4)
I UN BUCHET DE FLORI...
31. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare. 1 Caiete,
15
fișe

SUBCOMPETENȚE UNITATEA 2
ŞI IAR CAD FRUNZE COLORATE
DIN CARTEA TOAMNEI AURII... (28 ore)
1.4 Conceptualizarea ideii despre 1.Semnificaţia componentelor textului: titlul, 1 M. p.32 EI
autorul, conţinutul.
propoziţie ca mod de exprimare a
Structura conţinutului. Textul: Toamna în
unui gând scris sau spus.
Moldova, de Petru Cărare.
1.11Aprecierea legăturii dintre
2. Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. Strofa. 1 M.p.32-33
faptele relatate în text şi Versul. Rima. Textul: Toamna în Moldova, de
consecinţele lor. Petru Cărare .
3. Extinderea câmpului vizual de citire. Cuvintele 1 M.p.34-35
2.2Recunoaşterea unor specii noi din text. Textul: Sărbătoarea frunzelor, după
literare în baza celor mai simple Călin Gruia.
4. Alineatul în text - scrierea din rând nou - cu un 1 M.p.35
trăsături. spaţiu liber faţă de celelalte rânduri; marcarea
2.4. Desprinderea ideilor din schimbării ideilor. Textul: Sărbătoarea frunzelor,
după Călin Gruia.
părţile structurale ale textului în 5. Povestirea textului pe fragmente şi în întregime. 1 M.p.34-36
scopul formării planului simplu. Scrierea cuvintelor cu cratimă ia, i-a, ea. Exerciţii
aplicative.
2.8. Recunoaşterea în baza textului
a elementelor de versificaţie: 6. Propoziţia ca mod de exprimare a unui gând scris 1 M.p.37 EFE(P15,34
sau spus. Tipuri de propoziţii după scopul ,
strofă, vers, rimă. comunicării: enunţiativă, interogativă şi
2.12. Utilizarea raţională a exclamativă (cu utilizarea terminologiei). Evaluare
formativă
diverselor sensuri ale cuvântului -
7. Versificaţia. Strofa. Versul. Rima. 1 M.p.38-39
antonime, sinonime; sens propriu Textul: Ce te legeni, de Mihai Eminescu.
şi sens figurat în comunicări orale 8. Mijloace de expresie artistică: comparaţia şi 1 M.p.39-40
personificarea. Textul: Ce te legeni, de Mihai
16
şi scrise. Eminescu.
3.2. Redactarea textelor proprii cu 9. TAINELE CĂRTII. Impresii şi preferinţe de 1 Agenda de
lectură. Cărți, texte literare cu genericul DIN lectură.
şi fără repere, aplicând tehnicile de
CARTEA TOAMNEI AURII...
redactare învăţate. 10. Semnificaţia componentelor textului: titlul, 1 M.p.41-42
3.4. Scrierea corectă după auz a autorul, conţinutul.
dictării şi aplicarea semnelor de Structura conţinutului Textul: Culesul
porumbului, după Ion Agârbiceanu.
punctuaţie adecvate.
3.5. Scrierea corectă a cuvintelor 11. Personajele textului, locul şi timpul desfăşurării 1 p.42
acţiunii. Textul: Culesul porumbului, după Ion
ce conţin grupuri de litere, a Agârbiceanu.
cuvintelor cu cratimă (în limita
12. Calităţile (însuşirile, trăsăturile) personajului 1 M.p.43
standardelor de conţinut). literar.
Exerciţii aplicative. Evaluare formativă
4.1.Utilizarea eficientă a lexicului
13. Cuvântul. Sensurile cuvintelor. 1 M.p.44
învăţat în diferite construcţii de
comunicare orală şi scrisă. 14. Cuvântul. Sinonime. Antonime. Exerciţii 1 M.p.45
aplicative
15.Sensul propriu şi sensul figurat al cuvintelor. 1 M.p.44-45
4.2. Identificarea la auz şi în scris a
Exerciţii aplicative
componentelor simple: sunet-literă;
16. Semnificaţia componentelor textului: titlul, 1 M.p.46-47
silabă-cuvînt; cuvânt-propoziție, text. autorul, conţinutul. Structura conţinutului. Textul:
4.3. Sensibilizarea pronunţării corecte S-au aurit a toamnă pădurile, după Gheorghe
Tomozei.
a cuvintelor limbii române prin
17. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, 1 M.p.48
efectuarea analizei sonore a cuvintelor descriere.
şi reprezentarea grafică a propoziţiilor. Textul: S-au aurit a toamnă pădurile, după
Gheorghe Tomozei. Propoziţii lacunare.
18. Aprofundare: sunetul şi litera. Corespondenţa 1 M.p.49
4.5 Identificarea în diferite enunţuri a dintre ele. Vocalele – rolul lor în formarea silabei.
Consoanele – citirea lor sprijinită de vocale.
17
părţilor de vorbire, observând rolul 19. Grupurile de sunete: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, 1 M.p.50 EFE
ghi. Analiza sonoră a cuvintelor care nu conţin
lor în construcția comunicării.
grupurile de sunete indicate. Evaluare formativă.
4.6 .Utilizarea raţională în vorbire a
20. TAINELE CĂRTII. Atelier de lectură M.p.52-53
noţiunilor gramaticale învăţate
Texte cu genericul: Şi iar cad frunze colorate Agenda de
prin analiza categoriilor lectură.
Si păsările iarăşi pleacă...
morfologice, clasificarea părţilor
21. Atelier de creaţie. Compunere după un şir de 1 M.p.51
de vorbire dintr-un şir de cuvinte
imagini şi un plan simplu de idei. Părţi componente:
sau dintr-un mic text. introducerea, cuprins, încheiere.
22. Organizarea estetică a scrisului pe caiete, în 1 M.p.51
4.7 .Încadrarea corectă din punct de
pagină.
vedere gramatical şi logic în
Redactarea compunerii ,,Toamna-zâna belşugului şi
enunţuri proprii a părţilor de regina culorilor.”
vorbire. 23. Exerciții de postscriere a compunerii. 1
5.2 .Identificarea componentelor 24. Atelier de lectură, creație și discuție. 1 M.p.54
obligatorii ale cărţii în scopul Consolidare şi generalizare. Proiect de grup (II)
înţelegerii rolului lor în viaţa Aurul toamnei
cititorului. 25. Evaluare sumativă la finele unităţii 1 ES
5.4. Folosirea unor tehnici/ strategii de ŞI IAR CAD FRUNZE COLORATE DIN
CARTEA TOAMNEI AURII
lucru cu textul/ cartea prin transferul
lor în lectura particulară. 26. Exerciții de recuperare, ameliorare, dezvoltare 1
27. TAINELE CARTII. Agenda de lectură şi 1 Agenda de
atitudine a cărţilor citite. Topul literar. lectură.Pre
zentare de
carte
28. Proiect de grup : Aurul toamnei 1

18
UNITATEA 3.
STRĂBUNII NOŞTRI NE LĂSARĂ TRECUTUL SFÂNT ŞI O FRUMOASĂ ŢARĂ...
(28 ore)
1. Evaluare inițială.Versificaţia. Poezia cu 1 M.p.55 EI
tematică diversă. Strofa. Versul. Rima. Textul:
1.1. Intonarea propoziţiilor în
Către pasăre, de Ion Vatamanu. Lectură şi
funcţie de scopul comunicării, de observare.
starea emotivă (admiraţie, repulsie, 2.Mijloace de expresie artistică. Intonaţia. Textul: 1 M.p.55-56
Către pasăre, de Ion Vatamanu. Exerciţii
indignare, surprindere etc.) transmisă
aplicative.
prin mesajul ei. 3.Textul narativ. Semnificaţia componentelor 1 M.p.57-58
2.3. Recunoaşterea părţilor structurale textului: titlul, autorul, conţinutul.
Textul: Din viaţa dacilor, după Alexandru
(introducerea, cuprinsul, încheierea)
Vlăhuţă.
într-un text. 4.Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, 1 M.p.58-59
2.2. Recunoaşterea unor specii literare expresivă (dezvoltarea lor). Ideea principală, ideile
în baza celor mai simple trăsături. secundare
Textul: Din viaţa dacilor, după Alexandru
2.3. Recunoaşterea părţilor structurale Vlăhuţă.
(introducerea, cuprinsul, încheierea) 5. Scrierea cuvintelor cu cratimă neam, ne-am. 1 M.p.60
într-un text.
Exerciţii aplicative

2.5. Sesizarea trăsăturilor fizice şi 6. Cuvântul-parte de vorbire. Exerciţii 1 M.p.61 EFE


aplicative.Evaluare formativă
morale ale unor personaje, conform
7. Vocabularul textului. Categorii semantice ale 1 M.p.62-63
faptelor descrise. limbajului textual: sinonime, antonime. Textul:
2.6. Exprimarea gândurilor, emoţiilor Muma lui Ştefan cel Mare, de Dimitrie
Bolintineanu.
şi a sentimentelor faţă de mesajul
8. Calităţile (însuşirile, trăsăturile) personajului 1 M.p.63-64
textelor citite sau a unor secvenţe literar. Atitudinea / opinia faţă de comportamentul
personajelor descrise.Textul:Muma lui Ştefan cel
19
textuale. Mare, de Dimitrie Bolintineanu.
9. TAINELE CARTII. Atelier de lectură.Cărți, 1 Agenda de
texte literare cu genericul ,,Nasc şi la Moldova lectură.
2.8. Recunoaşterea în baza textului a
oameni” Elementele cărţii după care poţi afla mai
elementelor de versificaţie: strofă, mult: prefaţă, adnotarea, postfaţa (informaţie
vers, rimă. biobliografică despre scriitori).
2.9. Compararea a două poezii cu 10. Substantivul –parte de vorbire. Exerciţii 1 M.p.65 EFE
aplicative.Evaluare formativă
aceeaşi tematică, de diferiţi autori,
evidenţiind trăsăturile comune şi 11. Versificaţia. Strofa. Versul. Rima. Textul: 1 M.p.66
Daniel Sihastru, de Dimitrie Bolintineanu. Lectură
distincte. şi observare.
2.11 Utilizarea în exprimarea orală
12. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, 1 M.p.66-67
şi scrisă a vocabularului din textul descriere. Citirea pe roluri. Textul: Daniel
citit (cuvinte, expresii). Sihastru, de Dimitrie Bolintineanu.

2.15. Manifestarea unei atitudini 13. Caracterizări simple de persoane/personaje 1 M.p.68


literare după faptele descrise şi organizate pe baza
pozitive faţă de limba română şi unor repere.
utilizarea eficientă în comunicarea Tehnica scrisului (intensificare şi automatizare).
14. Felul substantivelor: comune şi proprii. 1 M.p.69
verbală.
Substantivele comune. Exerciții aplicative.
3.1 Conştientizarea utilizării eficiente
15. Substantivele proprii. Majuscula la 1 M.p.70 EFE
a scrisului lizibil cu păstrarea substantivele proprii. Exerciții aplicative. Evaluare
înclinaţiei şi aranjarea estetică pe formativă
pagina caietului 16. Majuscula în scrierea numelor proprii (numele, 1 M.p.69-70
prenumele propriu, al colegilor; denumire de
3.4 Scrierea corectă a cuvintelor ce sate/oraşe, ţări, capitale, denumiri de râuri ale
conţin grupuri de litere, a cuvintelor Moldovei). Exerciții de antrenare a competenței de
scriere.
cu cratimă (în limita standardelor de
conţinut). 17. TAINELE CARTII. Expoziție de cărţi din 1 Agenda de
literatura artistică naţională dedicate istoriei lectură.
3.6. Utilizarea corectă a neamului.

20
majusculei la începutul propoziţiei şi a 18. Organizarea dialogului oral. Textul: ,,Chişinău, 1 M.p.71-72
capitala ţării mele” Lectură şi observare.
substantivelor proprii, în limita
19. Reproducerea orală a textelor citite (succesiunea 1 M.p.72-73
conţinuturilor învăţate.
pe baza unor repere logice sau a unui plan de idei
4.5 Identificarea în diferite dat). Textul-suport: ,,Chişinău, capitala ţării mele”
enunţuri a părţilor de vorbire, 20.Numărul substantivelor. Tehnica scrisului 1 M.p.74 EFE
(intensificare şi automatizare). Evaluare formativă
observând rolul lor în construcția
21.Scrierea corectă a substantivelor. Exerciţii 1 M.p.75
comunicării. aplicative
4.8. Înlocuirea substantivelor cu 22. Atelier de creaţie. Compunere ,,Satul meu” 1 M.p.76
pronume personale în scopul
23. Lizibilitate, înclinaţie uniformă, acurateţe 1 M.p.76
înlăturării repetărilor iritante. Redactarea compunerii ,,Satul meu”
5.3. Cunoaşterea tipurilor de cărţi după 24. Exerciții de postscriere a compunerii. 1
indicii propuşi: carte de poveşti, de
25. TAINELE CARTII. Atelier de lectură: Cărți și 1 M.p.77
poezii; despre natură, viaţa copiilor, a texte literare cu genericul,,Moldovă-vatra mea
animalelor străbună”
26. Atelier de lectură, creație și discuție. 1 M.p.78
Consolidare şi generalizare.
27.Evaluare sumativă la finele unităţii 1 ES
STRĂBUNII NOŞTRI NE LĂSARĂ TRECUTUL
SFÂNT ŞI O FRUMOASĂ ŢARĂ...
28.Exerciții de recuperare, ameliorare și dezvoltare. 1

21
UNITATEA 4
CAD DIN CER MĂRGĂRITARE PESTE PLAIUL MEU IUBIT... (26 ore)

2.8. Recunoaşterea în baza textului a 1. Evaluare inițială.Versificaţia. Poezia cu 1 M.p.79-80 EI


tematică diversă. Strofa. Versul. Rima.
elementelor de versificaţie: strofă, vers,
Textul: Iarna,de Vasile Alecsandri.
rimă. 2. Semnificaţia componentelor textului: 1 M.p.79-80
titlul, autorul, conţinutul. Vocabularul
2.9. Compararea a două poezii cu
textului.
aceeaşi tematică, de diferiţi autori, Textul: Iarna, de Vasile Alecsandri.
evidenţiind trăsăturile comune şi 3. Cuvinte greşite în pronunţare şi scriere: 1. M.p.81
cuvinte care încep cu e şi cu î-i; î-u şi ie-e
distincte. (practic). Exerciţii aplicative. Dictare.
1.11Aprecierea legăturii dintre faptele 4. Adjectivul– parte de vorbire. Exerciţii 1 M.p.82
aplicative.
relatate în text şi consecinţele lor. 5. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, 1 M.p.83-84
2.8 Recunoaşterea părţilor structurale descriere. Structura conţinutului. Textul:
Decembrie, după George Coşbuc.
(introducerea, cuprinsul, încheierea) 6. Ordonarea ideilor textului. Reproducerea 1 M.p.84-85
într-un text. fragmentelor textului. Textul: Decembrie,
după George Coşbuc.
2.4 Sesizarea trăsăturilor fizice şi 7. Adjectivul. Familia lexicală a cuvântului. 1 Mp.85 EFE
morale ale unor personaje, conform Exerciţii aplicative. Evaluare formativă
8. TAINELE CARTII. Atelier de lectură. 1
faptelor descrise. Texte cu genericul Cad din cer
2.12. Utilizarea raţională a diverselor mărgăritare...
9. Acordul adjectivului cu substantivul 1 M.p.86
sensuri ale cuvântului - antonime, (poziţia faţă de substantiv). Exerciţii
sinonime; sens propriu şi sens figurat în aplicative
10. Scrierea adjectivelor cu nn. Formarea 1 M.p.87
comunicări orale şi scrise. adjectivelor de la cuvinte. Să învăţăm
2.15. Manifestarea unei atitudini jucându-ne!
pozitive faţă de limba română şi 11. Atitudinea / opinia faţă de 1 M.p.88-89
comportamentul personajelor
descrise.Textul: Colindătorii ,după Mihail

22
utilizarea eficientă în comunicarea Sadoveanu.
12. Ideea principală, ideile secundare. 1 M.p.89-90
verbală.
Exerciţii aplicative. Textul-suport:
3.2 Manifestarea interesului pentru Colindătorii după Mihail Sadoveanu.
scrierea textelor cu destinaţie specială: 13. Scrierea cuvintelor cu cratimă nai, n-ai. 1 M.p.90 EFE
bileţelul, invitaţia la sărbători (conform Exerciţii aplicative. Evaluare formativă
regulilor de redactare învăţate). 14. Tehnica scrisului (intensificare şi 1
3.8. Elaborarea de texte pe baza unui automatizare).
plan de idei şi prezentarea expunerii în Copieri, transcrieri.
faţa colectivului. 15. TAINELE CĂRTII. Impresii şi 1 Expoziția
preferinţe de lectură. Expoziția de carte cu de carte
4.5 Identificarea în diferite enunţuri a tematica sărbătorilor de iarnă.
părţilor de vorbire, observând rolul 16. Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 M.p.91
cursivă, expresivă (dezvoltarea lor). Textul:
lor în construcția comunicării.
Poezia Ajunul Crăciunului, de Elena
4.6 Utilizarea raţională în vorbire a Farago.
noţiunilor gramaticale învăţate prin 17. Cuvintele noi din text. Categorii 1 M.p.91-92
semantice ale limbajului textual: sinonime,
analiza categoriilor morfologice,
antonime.
clasificarea părţilor de vorbire
18. Organizarea estetică a scrisului pe caiete, 1 M.p.93
dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un în pagină.
(Invitaţia)
mic text.
19. Atelier de creaţie: lucrări scrise: Scrierea 1 M.p.94
4.7. Încadrarea corectă din punct de imaginativă Scrisoare lui Moş Crăciun.
vedere gramatical şi logic în enunţuri 20. Redactarea scrierii imaginative: .1 M.p.94
Scrisoare lui MoşCrăciun.
proprii a părţilor de vorbire.
21. Exerciții de postscriere a compunerii.
22. TAINELE CARTII. Impresii şi 1 M.p.95-96
5.6. Manifestarea interesului de a preferinţe de lectură. Expoziția de carte din
organiza expoziţii de cărţi şi presă literatura română a Republicii Moldova cu
genericul: Despre iarnă...
periodică pentru copii, pe baza unei 23. Atelier de lectură, creație și discuție. 1 M.p.97
hărţii conceptuale a proiectului de grup Consolidare şi generalizare. Proiect de grup
(III) Bucuriile iernii.
24.Evaluare sumativă la finele semestrului 1 ES
23
I
25. Exerciții de recuperare, ameliorare și 1
dezvoltare.
26. TAINELE CĂRTII. Texte literare cu 1
genericul: Cum se sărbătoreşte Crăciunul
în alte ţări?

24
UNITATEA 5
IARNA MULTE JOCURI ŞTIE PRIN ZĂPADA ARGINTIE... (23 ore)
1. Evaluare inițială.Semnificaţia componentelor 1 M.p. EI
textului: titlul, autorul, conţinutul. Proza rimată.
1.12. Utilizarea corectă a mijloacelor
Textul: La Polul Nord după Marin Sorescu.
expresive (tonul, timbrul etc.) în comunicarea
2.Cuvintele noi din text. Categorii semantice ale 1 M.p.
orală. limbajului textual: sinonime, antonime.
2.11 Utilizarea în exprimarea orală şi scrisă Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă,
expresivă (dezvoltarea lor). Textul: La Polul
a vocabularului din textul citit (cuvinte, Nord după Marin Sorescu.
expresii). 3. Pronumele. Pronumele personal. Persoana. 1 M.p.
2.13. Identificarea în textul citit a mijloacelor Numărul. Exerciţii aplicative.
artistice: comparaţia şi personificarea în scopul 4. Pronumele personal. Exerciţii aplicative. 1 M.p.
evidenţierii semnificaţiei lor. 5. Mijloace de expresie artistică: comparaţia şi 1 M.p. EFE
personificarea.Textul:La săniuş, după Ion
2.15 Manifestarea unei atitudini
Agârbiceanu. Evaluare formativă
pozitive faţă de limba română şi utilizarea
7. Scrieri imaginative (schimbarea finalului unui 1 M.p.
eficientă în comunicarea verbală. text citit; Exerciţii aplicative

3.6. Utilizarea corectă a majusculei la 8. TAINELE CĂRTII. Cărți, texte literare cu 1 M.p.
genericul În lumea poveştilor.
începutul propoziţiei şi a substantivelor proprii,
în limita conţinuturilor învăţate. 9. Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, 1 M.p.
expresivă (dezvoltarea lor). Vocabularul textului
3.7. Utilizarea corectă a semnelor de Textul: Copiii şi păsărelele, după Eugen Jianu.
punctuaţie la dialog şi la enumerare.
10. Comunicare în baza imaginilor şi a planului de 1 M.p.
3.8. Elaborarea de texte pe baza unui plan de idei.Textul: Copiii şi păsărelele ,după Eugen
idei şi prezentarea expunerii în faţa Jianu.
colectivului.
11. Personajele textului. Caracterizări simple de 1 M.p.
4.7 Încadrarea corectă din punct de personaje literare după faptele descrise pe baza
unor repere. Textul: Copiii şi păsărelele după
25
vedere gramatical şi logic în enunţuri Eugen Jianu.
proprii a părţilor de vorbire.
12. Scrieri imaginative (schimbarea finalului unui 1 M.p.
4.10 Aplicarea corectă a tipurilor de propoziţiitext citit; . Exerciţii aplicative.
după scopul comunicării şi respectiv a 13.Pronumele personal de politeţe. Exerciţii 1 M.p. EFE
semnelor de punctuaţie în diferite contexte. aplicative. Evaluare formativă.
14. Semnificaţia componentelor textului. Structura 1 M.p.
conţinutului. Textul: Cheiţa, după Mircea
Sântimbreanu.
5.3 Cunoaşterea tipurilor de cărţi după indicii 15.Atitudinea / opinia faţă de comportamentul 1 M.p.
personajelor descrise. Exerciţii aplicative.
propuşi: carte de poveşti, de poezii; despre
Textul: Cheiţa după Mircea Sântimbreanu.
natură, viaţa copiilor, a animalelor 16. Atelier de creaţie. Compunere după un şir de 1 M.p.
imagini. Jocurile de iarnă ale copiilor
17.Licitaţie de compunere. Redactarea 1 M.p. EFE
5.5 Compararea textelor selectate din compunerilor. Evaluare formativă.
literatura pentru copii cu textele de bază. 18. Analiza compunerii. Exerciţii de post-scriere. 1 M.p.
19. TAINELE CĂRTII. Atelier de 1 M.p.
lectură.Expoziția de carte: Poveștile copilăriei
5.6 Manifestarea interesului de a organiza
expoziţii de cărţi şi presă periodică pentru 20. Atelier de lectură, creație și discuție. 1 M.p.
copii, pe baza unei hărţii conceptuale a Consolidare şi generalizare. Proiect de grup (III)
proiectului de grup. Şezătoare cu poveşti.
21. Evaluare sumativă la finele unităţii. IARNA 1 ES
MULTE JOCURI ŞTIE PRIN ZĂPADA
ARGINTIE...
22. Exerciții de recuperare, ameliorare și 1 M.p.
dezvoltare.
23. TAINELE CĂRTII. Prezentarea de carte:
Cartea preferată.

26
UNITATEA 6
ŞI EI AU FOST COPII... (26 ore)
1. Evaluae inițială.Tehnica citirii (cu voce şi în gând). 1 M.p. EI
Extinderea câmpului vizual de citire. Cuvintele noi din
1.5.Transpunerea actului de comunicare
text. Categorii semantice ale limbajului textual: sinonime,
dialogată în situaţii adecvate, în scopul antonime. Textul: Despărţirea de Ipoteşti, după Boris
Crăciun.
adaptării la interlocutor.
2.Delimitarea fragmentelor textului. Povestirea textului 1 M.p.
1.7.Improvizarea dialogului în baza a
după ideile principale. Textul: Despărţirea de Ipoteşti,
două-trei imagini şi verbalizarea propriu- după Boris Crăciun.
3. Tehnica scrisului (intensificare şi automatizare). 1 M.p.
zisă.
Dictare textuală. Exerciții aplicative.
1.11.Aprecierea legăturii dintre faptele
4. Verbul-parte de vorbire. Exerciţii aplicative. Evaluare 1 M.p. EFE
relatate în text şi consecinţele lor. formativă
1.14.Descrierea/caracterizarea 5. TAINELE CĂRTII. Personajele literare pozitive şi 1
personajelor literare şi aprecierea lor negative în literatura pentru copii. Personaje reale,
personaje fantastice.
conform faptelor relatate.
1. Semnificaţia componentelor textului: titlul, autorul, 1 M.p.
1.15.Exprimarea atitudinii faţă de rolul conţinutul. Textul: O amintire de neuitat, după
comunicării nonverbale. George Sbârcea.

1.16.Interpretarea corectă a mijloacelor 7.Cuvintele noi din text. Categorii semantice ale 1 M.p.
limbajului textual: sinonime, antonime. Exerciţii
comunicative nonverbale care înlesnesc, aplicative. Textul: O amintire de neuitat, după
îmbogăţesc, mesajele exprimate oral. George Sbârcea.

2.1.Utilizarea eficientă a tehnicilor de 8. Persoana şi numărul verbului. Exerciţii aplicative. 1 M.p.

lectură corectă, conştientă şi fluidă, în 9.Verbul. Exerciţii aplicative. Exerciţii de caligrafie. 1 M.p. EFE
Evaluare formativă
scopul ajustării lor aproape de ritmul
vorbirii fiecăruia. 10. Caracterizări simple de persoane/personaje literare 1 M.p.
după faptele descrise şi organizate pe baza unor repere.
2.2.Recunoaşterea unor specii literare în Textul-suport: Atelier în pădure după Peter Neagoe

27
baza celor mai simple trăsături. 11. Atitudinea / opinia faţă de comportamentul 1 M.p.
2.3.Recunoaşterea părţilor structurale personajelor descrise. Textul-suport: Atelier în pădure
după Peter Neagoe
(introducerea, cuprinsul, încheierea) într-
12. Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Trecerea M.p.
un text. cuvintelor la capăt de rând (1-2 reguli) Exerciţii
aplicative. 1

2.4. Desprinderea ideilor din părţile 13. TAINELE CĂRTII. Atelier de lectură 1
structurale ale textului în scopul formării Proiect de grup (II) Emisiune pentru copii ”Tip-top, mini
top”.
planului simplu.
2.5. Sesizarea trăsăturilor fizice şi morale 14. Timpul verbului: prezent, trecut şi viitor. 1 M.p.

ale unor personaje, conform faptelor 15. Scrierea cuvintelor cu cratimă va/v-a. Exerciţii 1 M.p. EFE
aplicative. Evaluare formativă
descrise.
16. Semnificaţia componentelor textului . Cuvintele noi 1 M.p.
2.7Reproducerea integrală a textului în din text. Textul: Cea mai fericită zi, după Alexandru
succesiunea planului, folosind adecvat Vlăhuţă.
mijloacele expresive.
17. Mijloace de expresie artistică: comparaţia şi 1 M.p.
personificarea. Sensurile propriu şi figurat ale cuvintelor.
2.11. Utilizarea în exprimarea orală şi Textul: Cea mai fericită zi, după Alexandru Vlăhuţă.
scrisă a vocabularului din textul citit 18. Povestirea selectivă a fragmentului indicat sau a unei 1 M.p.
(cuvinte, expresii). ilustraţii la text. Textul:Cea mai fericită zi, după
Alexandru Vlăhuţă. Exerciţii aplicative.
2.15. Manifestarea unei atitudini pozitive
19. Reproducerea orală a textelor citite în acest modul 1 M.p.
faţă de limba română şi utilizarea (succesiunea pe baza unor repere logice sau a unui plan
eficientă în comunicarea verbală. de idei dat).
3.2. Redactarea textelor proprii cu şi fără 20. Atelier de creaţie. Compunere după un plan de idei. 1 M.p.
Visez să devin...
repere, aplicând tehnicile de redactare
învăţate. 21. Organizarea estetică a scrisului pe caiete, în pagină. 1
Prezentarea compoziţiilor în faţa colegilor după o
3.5. Scrierea corectă a cuvintelor ce redactare minuţioasă.
conţin grupuri de litere, a cuvintelor cu 22. Analiza compunerii. Exerciţii de post-scriere 1

28
cratimă (în limita standardelor de 23. TAINELE CĂRTII. Atelier de lectură :Şi ei au fost 1
copii… Topul literar
conţinut).
3.8. Elaborarea de texte pe baza unui plan 24. Atelier de lectură, creație și discuție. Consolidare şi 1
de idei şi prezentarea expunerii în faţa generalizare. Proiect de grup : Emisiune pentru copii
colectivului. ”Tip-top, mini top”.

4.4Utilizarea eficientă a regulilor învăţate 25. Evaluare sumativă la finele unităţii 1 ES


de despărţire a cuvintelor pe silabe la ŞI EI AU FOST COPII...
capăt de rând.
26. Exerciții de recuperare, ameliorare și dezvoltare. 1

4.11.Identificarea părţilor principale şi


secundare ale propoziţiei cu ajutorul
întrebărilor.
5.5. Compararea textelor selectate din
literatura pentru copii cu textele de bază.

UNITATEA 7
SALUTARE, PRIMĂVARĂ, TIMP FRUMOS, BINE- AI VENIT! (38 ore)
1. Evaluae inițială. Modurile de expunere: naraţiune, 1 M.p. EI
dialog, descriere. Textul: Ghiocelul după, Hans
Christian Andersen.
1.1. Intonarea propoziţiilor în 2.Dialogul în text. Citire pe roluri.Textul: Ghiocelul 1 M.p.
funcţie de scopul comunicării, de după, Hans Christian Andersen.

starea emotivă (admiraţie, repulsie,


3. Cuvinte cu mai multe sensuri. 1 M.p.
indignare, surprindere etc.) Exerciţii aplicative.
transmisă prin mesajul ei. 4. Subiectul- parte principală de propoziţie. Exerciţii 1 M.p.
aplicative.

29
1.2.Transformarea propoziţiilor 5.Subiectul. Exerciţii aplicative. Evaluare formativă. 1 M.p. EFE
simple în propoziţii dezvoltate 6. TAINELE CĂRTII. Atelier de lectură cu tematica 1
şi invers. ,,Salutare, primăvară !”

1.7. Improvizarea dialogului în 7. Versificaţia. Strofa. Versul. Rima. 1 M.p.


Poezia Cântec de primăvară, de Grigore Vieru.
baza a două-trei imagini şi
8.Mijloace de expresie artistică. Tablourile poeziei. 1 M.p.
verbalizarea propriu-zisă.
Poezia Cântec de primăvară de Grigore Vieru.
1.8. Aplicarea tehnicilor de
9. Linia de dialog. Exerciţii creatoare. 1 M.p.
combinare corectă a formulelor din
10. Cuvintele noi din text. 1 M.p.
etica comunicării (de salut, de Categorii semantice ale limbajului textual . Textul:
adresare etc.) cu formularea Moş Viscol şi Primăvara, după Mihail Sadoveanu.
replicilor într-un dialog oral sau 11. Caracterizarea personajelor. Să învăţăm jucându- 1 M.p.
scris. ne! Textul: Moş Viscol şi Primăvara după Mihail
Sadoveanu.
1.12. Utilizarea corectă a
12. Predicatul –baza propoziţiei. 1 M.p.
mijloacelor expresive (tonul,
timbrul etc.) în comunicarea 13. Părţile principale de propoziţie. Exerciţii aplicative. 1 M.p. EFE
Evaluare formativă
orală.
14. TAINELE CĂRTII. Medalion literar ,,Cu opera 1 M.p.
1.16.Interpretarea corectă a
lui Ion Creangă am crescut.”
mijloacelor comunicative
15. Vocabularul textului. Momentele textului. Textul: 1 M.p. EFE
nonverbale care înlesnesc, Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu. Evaluare
îmbogăţesc, mesajele exprimate formativă.
oral. 16. Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, 1 M.p.
expresivă (dezvoltarea lor). Ideea principală, ideile
2.1 .Utilizarea eficientă a
secundare. Textul: Cuibul de păsărele după Cezar
tehnicilor de lectură corectă, Petrescu.
conştientă şi fluidă, în scopul 17. Părţile principale de propoziţie. Exerciţii aplicative. 1 M.p.
ajustării lor aproape de ritmul 18. Atelier de creaţie. Descrierea unui anotimp. 1

30
vorbirii fiecăruia. Primăvara.
19. Organizarea estetică a scrisului pe caiete, în pagină. 1
2.6.Exprimarea gândurilor, Redactarea compunerii.
emoţiilor şi a sentimentelor faţă de 20. Exerciţii de post-scriere. Exerciții de recuperare, 1
mesajul textelor citite sau a unor ameliorare și dezvoltare.
secvenţe textuale. 21. TAINELE CĂRTII. Snoavele din folclorul pentru 1
1.13Realizarea descrierii copii. Impresii şi preferinţe de lectură.
obiectelor pe baza reperelor date. 22. Naraţiunea. Personajul principal. Textul: 1 M.p.
Povestea cu privighetoarea, după Mihail Sadoveanu.
2.10. Redactarea celor mai simple 23. Analiza literară a textului. Atitudinea / opinia faţă 1 M.p.
texte nonliterare. de comportamentul personajelor descrise.
Textul: Povestea cu privighetoarea, după Mihail
2.14. Aprecierea textului literar Sadoveanu.
prin valorificarea vocabularului.
24. Părţile secundare de propoziţie. Propoziţia simplă. 1 M.p.
2.10.Redactarea textelor proprii cu Exerciţii aplicative.
şi fără repere, aplicând tehnicile de 25. Părţile secundare de propoziţie. Exerciţii aplicative. 1 M.p. EFE
redactare învăţate. Evaluare formativă.

3.4.Scrierea corectă după auz a 26. Mijloacele expresive ale comunicării orale: tonul şi 1 M.p.
dictării şi aplicarea semnelor de tempoul; intonaţia şi timbrul vocii (comunicarea
paraverbală). Poezia Dimineaţa de Vasile Alecsandri.
punctuaţie adecvate.
27.Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. Strofa. 1 M.p.
3.8 .Elaborarea de texte pe baza Versul. Rima. Exerciţii aplicative.
unui plan de idei şi prezentarea Poezia Dimineaţa de Vasile Alecsandri.
expunerii în faţa colectivului. 28. TAINELE CĂRTII. Pildele biblice. Poezia 1
pascală.
4.9Intensificarea actului 29.Vocabularul textului. Cuvintele noi din text.
comunicării prin transformarea Categorii semantice ale limbajului textual: sinonime,
propoziţiilor simple în propoziţii antonime. Textul: Salcâmi în floare după Ion 1

31
dezvoltate şi invers. Agârbiceanu.
30.Calităţile (însuşirile, trăsăturile) personajului literar. 1 M.p.
4.11.Identificarea părţilor Textul: Salcâmi în floare după Ion Agârbiceanu
principale şi secundare ale 31. Propoziţia simplă. Propoziţia dezvoltată. 1 M.p.
propoziţiei cu ajutorul întrebărilor. Exerciţii aplicative.
5.5. Compararea textelor selectate 32. Evaluare sumativa orală 1 M.p.
din literatura pentru copii cu 33. Atelier de lectură, creație și discuție. Consolidare şi 1
textele de bază. generalizare.
34. Versificaţia . Strofa. Versul. Rima. Cuvintele noi 1
5.6. Manifestarea interesului de a
din text. Textul: Poezia Pastile, de M. Popescu.
organiza expoziţii de cărţi şi presă
35. Mijloace de expresie artistică . Calităţile citirii: 1
periodică pentru copii, pe baza unei
corectă, conştientă, cursivă, expresivă (dezvoltarea lor).
hărţii conceptuale a proiectului de Textul: Poezia Pastile, de M. Popescu
grup. 36. TAINELE CĂRTII. Atelier de creaţie. 1 M.p.
Ilustrarea textelor despre Paşti. Lectorate.
37. Evaluare sumativă la finele unităţii 1
SALUTARE, PRIMĂVARĂ,TIMP FRUMOS,
BINE- AI VENIT!

38. Exerciții de recuperare și ameliorare. 1


UNITATEA 8
ZĂBOVEŞTE ŞI ASCULTĂ: TOATE-N FELUL LOR CUVÂNTĂ...
(31 ore)
1.5Transpunerea actului de 1. Evaluae inițială. Semnificaţia componentelor 1 M.p. EI
comunicare dialogată în situaţii textului: titlul, autorul, conţinutul. Textul: Noi,
albinele..., după Călin Gruia.
adecvate, în scopul adaptării la
2. Citire expresivă şi pe roluri. Calităţile (însuşirile, 1 M.p.
trăsăturile) personajului literar. Textul: Noi,
32
interlocutor. albinele... după Călin Gruia.
1.8 Aplicarea tehnicilor de 3.Povestirea selectivă a fragmentului indicat sau a unei 1 M.p.
ilustraţii la text .Textul: Noi, albinele... după Călin
combinare corectă a formulelor
Gruia .
din etica comunicării (de salut,
4. Descrierea. Ideea principală, ideile secundare 1 M.p.
de adresare etc.) cu formularea
Textul: Veveriţa după Mihail Sadoveanu.
replicilor într-un dialog oral
sau scris. 5.Îmbinarea comunicării verbale cu elemente din 1 M.p. EFE
comunicarea nonverbală. Evaluare formativă.
1.11Aprecierea legăturii dintre
6. Atelier de creaţie. Descrierea unei vieţuitoare. 1 M.p.
faptele relatate în text şi Veveriţa. Selectarea informaţiilor..
consecinţele lor. 7. Redactarea compunerii. Lizibilitate, înclinaţie 1 M.p.
uniformă, acurateţe.
2.2 Recunoaşterea unor specii
literare în baza celor mai 8. Analiza compunerii. Exerciţii de post-scriere. 1
simple trăsături. 9.Fabula. Structura fabulei. Textul: Racul, broasca şi 1 M.p.
2.4 Desprinderea ideilor din părţile ştiuca.
structurale ale textului în 10. Dramatizarea fabulei. Exerciţii aplicative. 1 M.p.
scopul formării planului Textul: Racul, broasca şi ştiuca.
simplu. 11. Evaluare sumativă orală 1 ESO
2.5 Sesizarea trăsăturilor fizice şi
12. TAINELE CĂRTII .Personaje pozitive, personaje 1 M.p.
morale ale unor personaje, negative. Textul: Povestea crocodilului care plângea,
conform faptelor descrise. după Vladimir Colin.
13. Citirea textului pe roluri. Anrtenere, dezvoltare. 1 M.p.
2.6 Exprimarea gândurilor, Textul: Povestea crocodilului care plângea, după
emoţiilor şi a sentimentelor faţă Vladimir Colin.
de mesajul textelor citite sau a 14. Calităţile (însuşirile, trăsăturile) personajului literar. 1 M.p.
Caracterizări simple de personaje literare după faptele
unor secvenţe textuale. descrise .Atelier de creaţie.
33
2.11tilizarea în exprimarea orală şi 15. Vocabularul textului. Lectură expresivă. Poezia 1 M.p.
scrisă a vocabularului din Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum.
textul citit (cuvinte, expresii). 16. Mijloace de expresie artistică . Calităţile citirii: 1 M.p.
corectă, conştientă, cursivă, expresivă (dezvoltarea lor).
2.12Utilizarea raţională a Textul: Poezia Cartea cu Apolodor de Gellu Naum.
diverselor sensuri ale 17. Atitudinea / opinia faţă de comportamentul 1 M.p.
cuvântului - antonime, personajelor descrise. Exerciţii aplicative.
sinonime; sens propriu şi sens 18. Propoziţia după scopul comunicării. Semnele de 1 M.p.
figurat în comunicări orale şi punctuaţie respective . Consolidare şi dezvoltare
scrise. 19. Atelier de lectură, creație și discuție. Consolidare şi 1
3.5Scrierea corectă a cuvintelor ce generalizare. Proiect de grup. Prima noastră
enciclopedie despre animale.
conţin grupuri de litere, a
cuvintelor cu cratimă (în limita 20.Evaluare sumativă . 1 ES

standardelor de conţinut). 21. Exerciții de recuperare și ameliorare. 1


3.8 Elaborarea de texte pe baza 22. TAINELE CĂRTII. Agenda de lectură a cărţilor 1
unui plan de idei şi prezentarea citite Topul literar.
expunerii în faţa colectivului. 23. Textul nonliterar. Scopul şi structura textelor 1 M.p.
nonliterare. Anunţul

4.7Încadrarea corectă din punct de 24. Redactarea textelor nonliterare. Anunţul 1 M.p.

vedere gramatical şi logic în 25. Tehnica citirii (cu voce şi în gând). Extinderea 1 M.p.
câmpului vizual de citire. Textul: Fram, ursul polar
enunţuri proprii a părţilor de după Cezar Petrescu
vorbire. 26.Ordonarea ideilor textului. Povestirea textului. 1 M.p.
5.6 Manifestarea interesului de a Exerciţii aplicative.
organiza expoziţii de cărţi şi presă Textul-suport: Fram, ursul polar după Cezar Petrescu
periodică pentru copii, pe baza unei
25. TAINELE CĂRTII. Atelier de lectură. Textul: 1 M.p.
Puiul, după I.Al.Brătescu-Voineşti . Harta textului.

34
hărţii conceptuale a proiectului de Fişa de lectură.
grup. 26. Atelier de lectură, creație și discuție. 1 M.p.
27. Evaluare sumativă la finele anului scolar 1 ES

5.1. Manifestarea interesului de a 28. Exerciții de recuperare și ameliorare 1


citi cărţi, texte literare de
29. Atelier de lectură, creație și discuție.Victorină 1
diferite specii şi presa
periodică pentru copii. literară
30. TAINELE CĂRTII. Presa periodică pentru copii 1
Literatura recomandată pentru vacanţă
31. Proiect de grup Miracolul din jur. 1
TOTA
L 231
ore

35
Matematica
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an

36
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

 Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.


 Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.
 Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile matematice.

 Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, integrînd achiziţiile matematice şi cele din alte
domenii

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculumul şcolar pentru clasele I-IV, Chişinău, 2010
2. Ghid de implementare a curriculumului. Chișinău, 2011.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.

37
Unităţi de conţinut (module) Număr de ore
1.Numerele natural de vla 0-1000 12
2.Adunarea și scăderea în concentrul 0-1000 32
3.Înmulțirea și împărțirea în concentrul 0-1000 56
4.Elemente intuitive de geometrie şi măsurări 14
5.Ore pentru evocare, recapitulare, sinteze pe parcursul anului, la discreţia învăţătorului 22
Total 136 ore

ADMINISTAREA DISCIPLINEI
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unitățile de învățare Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
Semestrul 1
1. Ore pentru evocare 10 1 - -
2. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1000 32 1 2 1
3. Înmulţirea şi împărţirea în concentru 0- 1000 18 1 2 1
Total semestrul 1 60 3 4 2
Semestrul 2
3. Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1000 38 1 3 1
4. Elemente intuitive de geometrie şi măsurări 22 1 2 1
5. Recuperări pe parcursul anului. Recapitulare la fine de an 16 1 1 1
- - 1anuală
Total semestrul 2 76 3 6 4
Total an 136 6 10 6

38
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Citirea/scrierea numerelor 1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare cifră.
naturale 0-1000 2. Citesc numărul scris cu cifre / scriu numărul folosind cifre.
P2 Compunerea/descompunerea 1. Precizez din câte sute, câte zeci și câte unități se formează numărul (termenii zecimali).
zecimală a numerelor 0-1000 2. Reprezint: schematic, prin adunare sau ca sumă de produse.
P3 Compararea numerelor naturale 1. Observ numerele (cu câte cifre sunt scrise; din ce termeni zecimali sunt formate).
0-1000 2. Determin numărul mai mare / mai mic.
3. Scriu semnul de comparație corespunzător.
P4 Ordonarea numerelor naturale 0- 1. Stabilesc sensul ordonării (de la numărul cel mai mic până la cel mai mare sau invers).
1000 2. Compar numerele și determin numărul cu care încep ordonarea.
3. Compar numerele rămase și determin numărul următor.
4. Continui în mod analog.
P5 Descrierea numerelor naturale în 1. Îmi amintesc terminologia matematică referitoare la numărul natural.
limbaj matematic 2. Caracterizez numărul folosind cuvintele corespunzătoare.
P6 Efectuarea calculelor orale 1. Observ / scriu ca exercițiu operația aritmetică de efectuat.
2. Calculez în minte, într-un mod convenabil.
3. Scriu răspunsul.
4. Efectuez proba (la necesitate).
P7 Efectuarea calculelor scrise 1. Observ operația aritmetică de efectuat.
2. Aranjez corect numerele în coloniță.
3. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
4. Citesc răspunsul.
5. Efectuez proba (la necesitate).
P8 Determinarea ordinii operațiilor 1. Observ exercițiul (paranteze, operații).
într-un exercițiu cu 2-3 operații, 2. Îmi amintesc regula corespunzătoare.
fără/cu paranteze 3. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
4. Indic ordinea efectuării operațiilor de asupra semnelor corespunzătoare.
P9 Rezolvarea unui exercițiu cu 2-3 1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
operații, fără/cu paranteze 2. Efectuez calculele.
3. Scriu răspunsul.
P10 Completarea exercițiilor lacunare 1. Citesc exercițiul printr-o întrebare, folosind cuvintele „ce număr”/ „cât”.
(cu un număr-lipsă) 2. Răspund la întrebare.
39
3. Completez exercițiul cu numărul aflat.
4. Verific mental.
P11 Rezolvarea ecuaților simple 1. Identific componenta necunoscută a operației.
2. Îmi amintesc regula aflării componentei necunoscute.
3. Aplic regula și scriu exercițiul de rezolvare.
4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.
P12 Completarea unui șir de numere/ 1. Observ / descopăr regula de formare a șirului.
2. Aplic regula și completez șirul.
forme geometrice
P13 Recunoaşterea formelor 1. Numesc forma geometrică.
geometrice 2. Precizez dacă este o formă plană (figură geometrică) sau spațială (corp geometric).
3. Descriu forma geometrică în limbaj matematic.
P14 Efectuarea măsurărilor 1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P15 Transformări simple ale unităților 1. Îmi amintesc relația între unitățile de măsură respective.
de măsură 2. Judec într-un mod convenabil și efectuez mental transformarea.
3. Scriu răspunsul.
P16 Compararea rezultatelor unor 1. Observ unitățile de măsură, valorile numerice.
măsurători 2. Determin rezultatul mai mic / mai mare (dacă este necesar, efectuez transformări ale
unităților de măsură).
3. Scriu semnul corespunzător de comparație.
P17 Rezolvarea problemelor simple 1. Citesc problema.
2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P18 Rezolvarea problemelor compuse 1. Citesc problema.
2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
40
3. Scriu schema problemei.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/ cu justificări/ prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei.
P19 Formularea de probleme 1. Lecturez suportul de la care pornesc în formularea problemei.
2. Îmi imaginez o situație potrivită pentru a formula problema.
3. Aleg date potrivite (valori numerice și relații dintre acestea).
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
6. Redactez textul problemei.
P20 Organizarea datelor în tabel 1. Observ / aleg poziția tabelului: cu rubricile pe orizontală (pe linie) sau pe verticală (în
coloană).
2. Lecturez / formulez rubricile tabelului.
3. Precizez relația între acestea în limbaj matematic.
4. Desenez tabelul.
5. Trec datele în tabel.
6. Calculez în mod corespunzător și completez tabelul.
P21 Rezolvarea de situații de 1. Lecturez descrierea situației de problemă.
problemă din cotidian, care 2. Reformulez descrierea ca o problemă de matematică.
solicită calcule 3. Organizez datele într-o formă potrivită.
4. Elaborez un plan de rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental sau scris.
6. Scriu răspunsul.
P22 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).
2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Argumentez.
5. Susțin ideile bune.

41
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Resur Evalu Obs
de
(sub-competențe) ore
DATA
se a erva
ții
re

Evocare (10ore)
3.1. Utilizarea elementelor de limbaj
matematic aferent conceptelor de
număr natural, operaţie aritmetică.
1. Numerele de la 0 la 100. 1 M.p. EI
3.2. Efectuarea operaţiilor aritmetice în
exerciţii cu 2 operaţii, cu şi fără 2. Adunarea şi scăderea până la 100, fără trecere peste 1 M.p.
paranteze, explicând ordinea ordin.
efectuării operaţiilor.
3.3. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a 3. Adunarea şi scăderea până la 100, cu trecere peste 1 M.p.
proprietăţilor acestora pentru: ordin.
compunerea şi descompunerea
numerelor; aflarea unor numere 4. Tabla înmulţirii şi împărţirii. 1 M.p.
necunoscute în exerciţii. 5. Antrenare, dezvoltare. 1 M.p.
3.4. Completarea unor succesiuni de
numere asociate după reguli 6. Probleme rezolvabile prin 1-2 din operaţiile 1 M.p.
simple, indicate sau identificate aritmetice învăţate.
prin observare.
3.5. Rezolvarea problemelor cu plan 7. Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu 2 1 M.p.
sau cu justificări, prin exerciţiu. operaţii, fără şi cu paranteze.
8. Exerciții de recapitulare. 1 M.p.
9. Evaluare inițială. 1 M.p. EI

10.Exerciții de recuperare, ameliorare. 1 M.p.

42
Modulul I Numere naturale 0- 1 000 (12 ore)
1.1. Identificarea, citirea şi scrierea,
numerelor naturale 0-1000. 1.Formarea şi scrierea numerelor naturale de la 100 1 M.p. EI
până la 1 000.
1.2. Compararea şi ordonarea
numerelor naturale 0-1000. 2. Compunerea şi descompunerea zecimală a 1 M.p.
numerelor.
3. Adunarea şi scăderea dedusă din descompunerea 1 M.p.
1.3. Utilizarea elementelor de limbaj
zecimală.
matematic aferent conceptului de
număr natural. 4. Exerciţii de fixare. Activități diferențiate 1 M.p.
5. Compararea numerelor de la 0 până la 1 000 1 M.p.
6. Ordonarea numerelor de la 0 – 1000. 1 M.p.
1.4. Explorarea modalităţilor de
compunere a numerelor şi de 7.Continuarea, completarea unor succesiuni de numere 1 M.p. EFE
descompunere zecimală a lor, asociate după o regulă simplă.
folosind adunarea şi scăderea. P(
8.Exerciţii de fixare. Activități diferențiate 1 M.p.
9. Rezolvare de probleme. 1 M.p.
1.5.Completarea unor succesiuni de
numere naturale asociate după 10.Antrenare , dezvoltare.Numerele naturale de la 0 1 M.p.
reguli indicate sau identificate prin la1000.
observare. 11.Evaluare sumativă. 1 M.p. ES
12. Activități diferențiate de postrezolvare. 1 M.p.
2.1. Aplicarea adunării, scăderii şi a Modulul II. Adunarea şi scăderea în concen-trul 0 - 1000 (32 ore)
proprietăţilor acestora pentru:
compunerea şi descompunerea 1. Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin. 1 M.p. EI
numerelor; aflarea unor numere 2. Antrenare, dezvoltare. Activități diferențiate 1 M.p.
necunoscute în exerciţii.
3. Adunarea şi scăderea cu o trecere peste ordin 1 M.p.
2.2. Completarea unor succesiuni de
numere asociate după reguli 4. Exerciţii aplicative. 1 M.p.
simple, indicate sau identificate
5. Antrenare, dezvoltare. 1 M.p.
prin observare.

43
6. Legătura dintre adunare şi scădere . 1 M.p.
7. Aflarea numerelor necunoscute în exerciţii de 1 M.p.
2.3. Rezolvarea problemelor cu plan adunare şi scădere.
sau cu justificări, prin exerciţiu.
8. Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE

2.4.Formularea de probleme, pornind P(


de la: enunţ incomplet; schemă; 9. Rezolvarea problemelor cu adunări şi scăderi după 1 M.p.
operaţii aritmetice; exerciţiu; formula a – (b + c).
tematică.
10. Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al 1 M.p.
zecilor.
11. Antrenare, dezvoltare. Activități diferențiate M.p.
2.5.Completarea unor tabele sau
12. Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al 1 M.p.
scheme în care se organizează
zecilor.
probleme, exerciţii.
13. Proprietăţile adunării. 1 M.p.
2.6. Aplicarea adunării, scăderii şi a
proprietăţilor acestora pentru: 14. Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi al 1 M.p.
compunerea şi descompunerea sutelor
numerelor; aflarea unor numere 15. Antrenare, dezvoltare. Activități diferențiate 1 M.p.
necunoscute în exerciţii.
16. Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE

2.7. Completarea unor succesiuni de P(


numere asociate după reguli 17. Adunarea şi scăderea până la 1000, când suma sau 1 M.p.
simple, indicate sau identificate
descăzutul este format din sute întregi.
prin observare.
18. Antrenare, dezvoltare. Activități diferențiate 1 M.p.
2.8. Rezolvarea problemelor cu plan
sau cu justificări, prin exerciţiu. 19. Rezolvarea problemelor cu adunări şi scăderi de 1 M.p.
2.9. Completarea unor succesiuni de tipul (a+b)-c.
numere asociate după reguli
simple, indicate sau identificate 20. Exerciţii cu, cel mult, trei opera ţii fără 1 M.p.
prin observare. paranteze.

44
21. Exerciţii cu, cel mult, trei operaţii cu paranteze 1 M.p.
Antrenare, dezvoltare.
2.10. Rezolvarea problemelor cu plan
sau cu justificări, prin exerciţiu. 22. Evaluare sumativă 1 M.p. ES
23. Activități diferențiate de postrezolvare. 1 M.p.
24. Probleme cu adunări şi scăderi, rezolvabile prin 1 1 M.p.
– 3 operaţii.
25. Rezolvarea problemelor . 1 M.p.
26. Rezolvarea problemelor şi exerciţiilor. 1 M.p.
27. Organizarea datelor în tabelă. 1 M.p. EFE
P(
28. Exerciţii aplicative. Activități diferențiate 1 M.p.
29. Formulare de probleme. 1 M.p.
30. Recapitulare. Cine seamănă, culege: analiză- 1 M.p.
sinteză. Activități diferențiate.
31. Evaluare sumativă 1 M.p. ES
32.Activități diferențiate de postrezolvare. 1 M.p.

45
Modulul III
Înmulţirea şi împărții rea în con- centrul 0 – 1 000( 59 ore)

3.1 Efectuarea operaţiilor de înmulţire 1.Evocare. Operaţia de înmulţire şi împărţire 1 M.p. EI


şi împărţire în concentrul 0-1000,
2. Înmulţirea exactă cu 10, 100 1 M.p.
fără şi cu treceri peste ordin.
3. Antrenare, dezvoltare. 1 M.p.
4. Înmulţirea cu numere formate din zeci sau sute 1 M.p.
întregi.
3.2 .Explicarea modului de calcul şi a
ordinii efectuării operaţiilor în 5. Antrenare, dezvoltare. 1 M.p.
exerciţii cu, cel mult, trei operaţii, 6. Înmulţirea fără trecere peste ordin a unui număr 1 M.p.
cu şi fără paranteze. de două cifre cu un număr de o cifră
7. Exerciţii de fixare. 1 M.p.
8. Înmulţirea fără trecere peste ordin a unui număr 1 M.p.
de trei cifre cu un număr de o cifră
9. Antrenare, dezvoltare. 1 M.p.
10. Exerciţii aplicative. Activități differentiate. 1 M.p.
11. Înmulţirea unui număr cu o sumă 1 M.p.
12. Exerciţii aplicative. Activități differentiate. 1 M.p.
13. Rezolvarea problemelor prin două metode 1 M.p.
14. Înmulţirea cu trecere peste ordin a unui număr 1 M.p.
de două cifre cu un număr de o cifră
3.3.Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a
proprietăţilor acestora pentru aflarea 15. Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE
unor numere necunoscute în exerciţii.
P(
3.4.Completarea unor succesiuni de 16. Antrenare, dezvoltare. Activități differentiate. 1 M.p.

46
numere asociate după reguli 17. Înmulţirea cu trecere peste ordin a unui număr 1 M.p.
indicate sau identificate prin de trei cifre cu un număr de o cifră.
observare.
18. Exerciţii de fixare. 1 M.p.
19. Exerciţii aplicative. 1 M.p. EFE
P(
20. Consolidare şi dezvoltare. Activități differentiate. 1 M.p.
3.5.Rezolvarea problemelor cu plan
sau cu justificări, prin exerciţiu. 21. Lecţie de sinteză. 1 M.p.
22. Evaluare sumativă 1 M.p. ES
23. Analiza evaluării. Activități diferențiate de 1 M.p.
postrezolvare.
24. Împărţirea exactă la 10, 100 1 M.p.
25. Împărţirea exactă a unui număr format din zeci 1 M.p.
sau sute la un număr de o cifră
26. Exerciţii de fixare 1 M.p.
3.6. Formularea de probleme pornind
de la: enunţ incomplet; schemă; 27. Împărţirea cu rest 1 M.p.
operaţii aritmetice; exerciţiu;
tematică. 28. Exerciţii de fixare . 1 M.p.
29. Exerciţii şi probleme cu împărţiri exacte şi 1 M.p.
împărţiri cu restul diferit de zero
30. Exerciţii aplicative. 1 M.p.
31. Împărţirea unei sime la un număr 1 M.p.
32. Exerciţii de fixare. 1 M.p.
33. Împărţirea unui număr de două cifre la un 1 M.p.
număr de o cifră, când zecile deîmpărţitului se
împart exact la împărţitor.

47
3.7. Explorarea unor 34. Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE
modalităţielementare de organizare
şi clasificare a datelor în scheme, P(
tabele. 35. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr 1 M.p.
de o cifră, când sutele şi zecile deîmpărţitului se
împart exact la împărţitor
36. Exerciţii de fixare. 1 M.p.
37. Exerciţii şi probleme cu împărţiri 1 M.p.
38. Exerciţii şi probleme cu împărţiri . 1 M.p.
39. Împărţirea unui număr de două cifre la un 1 M.p.
număr de o cifră, când zecile deîmpărţitului nu se
împart exact la împărţitor.
40. Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE

3.8. Investigarea unor situaţii-problemă P(


din cotidian, care solicită aplicarea
41. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr 1 M.p.
operaţiilor şi metodelor învăţate.
de o cifră, când zecile deîmpărţitului nu se împart
3.9. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a
proprietăţilor acestora pentru exact la împărţitor
aflarea unor numere necunoscute 42. Evaluare sumativă 1 M.p. ES
în exerciţii.
43. Activități diferențiate de postrezolvare. 1 M.p.
44. Probleme, rezolvabile prin 1 – 3 operaţii învăţate. 1 M.p.
45. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr 1 M.p.
de o cifră, când sutele deîmpărţitului nu se împart
exact la împărţitor, iar câtul este scris cu trei cifre
46. Exerciţii de fixare . Activități diferențiate 1 M.p.
3.10. Completarea unor
succesiuni de numere asociate 47. Consolidare şi dezvoltare. 1 M.p. EFE
după reguli indicate sau
P(
identificate prin observare.

48
48. Împărţirea unui număr de trei cifre la un număr 1 M.p.
3.11. Rezolvarea problemelor cu plan de o cifră, când câtul este un număr format din
sau cu justificări, prin exerciţiu. zeci şi unităţi.
49. Exerciţii de fixare. Activități diferențiate 1 M.p.
50. Consolidare şi dezvoltare. 1 M.p.
51. Probleme ce se rezolvă prin metoda reducerii la 1 M.p.
3.12. Formularea de probleme unitate.
pornind de la: enunţ incomplet;
schemă; operaţii aritmetice; 52. Exerciţii cu cel mult 3 operaţii, fără paranteze. 1 M.p.
exerciţiu; tematică.
53. Rezolvare de exerciţii şi probleme . 1 M.p. EFE
P(
54. Exerciţii cu cel mult 3 operaţii, cu paranteze. 1 M.p.
55. Exerciţii de fixare. 1 M.p.
56. Consolidare şi dezvoltare. 1 M.p.
57. Lecţie de sinteză. 1 M.p.
58. Evaluare sumativă 1 M.p. ES
3.13. Explorarea unor modalităţi
elementare de organizare şi 59. Analiza evaluării. Activități diferenșiate de 1 M.p.
clasificare a datelor în scheme, postrezolvare.
tabele.

4.1. Identificarea şi descrierea în limbaj Modulul IV


matematic a formelor geometrice,
indicate în conţinuturi. Elemente intuitive de geometrie şi măsurări (22 ore)
1.Figuri geometrice. 1 M.p. EI
4.2. Exprimarea, compararea, estimarea 2. Corpuri geometrice 1 M.p.
rezultatelor unor măsurători,
folosind unităţi potrivite de măsură 3. Măsurarea lungimii 1 M.p.

49
şi transformări ale lor. 4.Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE
P(
5. Măsurarea masei. 1 M.p.
4.3. Explorarea unor modalităţi
elemen-tare de organizare a 6. Exerciţii de fixare. Activități diferențiate 1 M.p.
rezultatelor unor observări şi 7. Măsurarea capacităţii 1 M.p.
măsurători: tabele, desene.
8. Exerciţii de fixare . 1 M.p.
9. Măsurarea timpului. Ceasul 1 M.p.
4.4.Investigarea unor situaţii-problemă 10. Exerciţii de fixare. Activități diferențiate 1 M.p.
din cotidian, care presupun
efectuarea a 1-3 operaţii aritmetice 11. Măsurarea timpului. Calendarul, deceniul, secolul 1 M.p.
învăţate asupra rezultatelor unor
măsurători. 12. Exerciţii de fixare. 1 M.p. EFE
4.5. Identificarea şi descrierea în limbaj P(
matematic a formelor geometrice,
indicate în conţinuturi. 13. Unităţi monetare. 1 M.p.
14. Exerciţii de fixare. Activități diferențiate 1 M.p.
4.6. Exprimarea, compararea, estimarea
rezultatelor unor măsurători, 15. Consolidare şi dezvoltare. 1 M.p.
folosind unităţi potrivite de măsură
16. Evaluare sumativă 1 M.p. ES
şi transformări ale lor.
17.Activități diferențiate de postrezolvare. 1 M.p.
18. Sinteză: folosirea operaţiilor aritmetice. 1 M.p.
4.7. Explorarea unor modalităţi 19. Sinteză: crearea şi rezolvarea problemelor 1 M.p.
elemen-tare de organizare a
rezultatelor unor observări şi 20. Sinteză: recunoaşterea formelor geometrice 1 M.p.
măsurători: tabele, desene.
21. Sinteză: efectuarea măsurărilor 1 M.p.
22. Recapitulare finală 1 M.p.

50
Științe

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI


1. Receptarea informaţiilor ştiinţifice
2. Explorarea şi investigarea lumii înconjurătoare
3. Comunicarea orală şi scrisă utilizînd stilul ştiinţific

51
4. Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul mediului natural şi al celui social

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum școlar, clasele I-IV, 2010
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
4. Zinaida Galben-Panciuc „Ştiinţe”,Manual pentru clasa a III-a.Chişinău: Editura Prut Internaţional, 2016

ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
Unităţi de conţinut (module) Număr de
ore
Modulul I. Planeta Pământ 5
Modulul II. Învelișurile Pământului 14
Modulul III. Lumea vegetală și animală din Republica Moldova 10
Modulul IV. Protecția mediului înconjurător 5
Total 34 ore

52
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unitățile de învățare Evaluări Observații
Nr. ore EI EFE ES
Semestrul 1
1. Planeta Pământ 5 1 1 -
2. Învelișurile Pământului 10 1 1 1
Total semestrul 1 15 2 2 1
Semestrul 2
3. Învelișurile Pământului 4 - - -
4. Lumea vegetală și animală din Republica Moldova 10 1 1 -
5. Protecția mediului înconjurător 5 1 1 1
Total semestrul 2 19 2 2 1
Total anual 34 4 4 2

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Comunicarea 1. Expun informația.
orală/scrisă a 2. Respect succesiunea ideilor.
informației științifice 3. Utilizez limbajul științific.
P2 Descrierea/ unor 1. Observ obiectul descrierii.
corpuri/locuri 2. Respect algoritmul pentru descriere.
geografice/stări/feno 3. Identific asemănări şi deosebiri .

53
mene din natură 4. Expun informația coerent și clar.
5. Utilizez limbajul ştiinţific.
P3 Clasificarea 1. Stabilesc criteriul pentru clasificare.
elementelor naturii 2. Triez/ordonez/grupez elementele propuse.
3. Denumesc clasa obținută.
P4 Realizarea unor 1. Formulez întrebări și identific problema.
investigații simple 2. Stabilesc etapele de lucru.
3. Stabilesc mijloacele.
4. Colectez informații.
5. Parcurg etapele de lucru.
6. Efectuez măsurări.
7. Reprezint rezultatele în tabele, grafice, desene.
8. Formulez concluzia.
P5 Ordonarea, gruparea 1. Stabilesc criteriul pentru ordonare/grupare.
unor obiecte, fenome 2. Ordonez/grupez.
3. Formulez concluzii.
ne, evenimente
P6 Comunicarea obser 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
2. Respect succesiunea logică.
vaţiilor efectuate,
3. Prezint informaţii referitoare la subiect.
informaţiilor
4. Utilizez limbajul ştiinţific.
selectate/citite
P7 Realizarea unor 1. Respect regulile de securitate.
experimente simple 2. Respect algoritmul propus.
3. Prezint/descriu etapele experimentului.
4. Formulez concluzii.
5. Manifest interes şi disponibilitate.
P8 Înregistrarea grafică 1. Identific modalitatea de completare.
(tabel, schemă, fisă 2. Stabilesc informaţia obţinută în urma observării/lecturii/analizei.
de observare) a obser 3. Înregistrez datele propuse în tabel.
4. Concluzionez/prezint cele scrise.
vaţiilor efectuate

54
P9 Analiza unor acţiuni, 1. Identific acţiunile/schimbările/ consecinţele/efectele.
schimbări, 2. Formulez clar opinia/poziţia proprie.
consecinţe, efecte 3. Argumentez coerent.
4. Respect succesiunea logică.
5. Utilizez limbajul ştiinţific.
P10 Instrumente de 1. Identific instrumentul potrivit.
măsurare(citireaterm 2. Efectuez măsurarea.
ometrului, 3. Înregistrez rezultatele măsurării cu indicarea unităţii de măsură.
calendarului, 4. Prezint rezultatele măsurării.
ceasului).
P11 Colaborarea în 1. Sunt responsabil (ã).
echipă 2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Argumentez.
5. Susțin ideile bune.

55
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
(sub-competențe) ore
I Planeta Pământ 5 ore
1.Viziuni (ştiinţifică şi religioasă ) 1
1.1. Achiziţionarea şi utilizarea în despre apariţia Pământului.
comunicarea ştiinţifică a termenilor -
cheie: Pământ, ape, uscat, ţară, capitală. 2. Uscatul şi apele. 1
1.2. Reproducerea prin enunţuri simple a 3.Evaluare iniţială 1 EI
viziunilor despre apariţia Pământului. 4.Globul pământesc. Harta.
1.3. Descrierea unor locuri după un plan
propus.
5.Republica Moldova. Capitala 1 EFE
1.4. Identificarea diverselor locuri utilizând Republicii Moldova
globul pământesc, harta. (P1,P2,P4)
1.5. Colectarea unor date, informaţii
ştiinţifice din surse diferite.
1.6. Proiectarea unor acţiuni de ocrotire a
mediului înconjurător.

II Învelișurile Pământului 14 ore

2.1. Achiziţionarea şi utilizarea în 1.Stările de agregare: solidă, lichidă, 1 EI


comunicarea ştiinţifică a termenilor - gazoasă
cheie: solid-lichid-gazos; înveliş, relief, sol,
aer, apă, starea apei, curgător-stătător, 2. Învelişurile interne şi externe ale 1
circuit, fenomene naturale, vreme Pământului.

2.2. Distingerea caracteristicilor principale 3.Învelişul solid al Pământului. 1


ale învelişurilor interne şi externe ale 4.Formele de relief. Relieful Republicii 1 EFE
Pământului. Moldova Excursie tematică (P6.P8,P9))
2.3. Compararea corpurilor pe baza unor 5.Solul (proprietăţile solului)
criterii date.
1
6.Bogăţiile subsolului, materiale 1
2.4. Efectuarea experienţelor simple, pe prelucrate

56
baza unei fişe de instrucţiuni date. 7.Învelişul gazos al Pământului: Aerul 1
(proprietăţile aerului, temperatura
2.5. Formularea întrebărilor, răspunsurilor aerului)
referitoare la fenomenele din natură 8.Învelişul lichid al Pământului: Apa
observate. (proprietăţile apei, formele apei în
natură)
2.6. Descrierea unor stări, procese,
9.Evaluare sumativă (semestrul I) 1 ES
fenomene, folosind terminologia specifică
(2.1,2.5,2.8)
2.7. Măsurarea cu instrumente 10.Exerciții de recuperare , ameliorare. 1
convenţionale şi neconvenţionale,
comparând rezultatele cu propriile estimări. Învelișurile Pământului Sem.II
2.8. Înregistrarea datelor, informaţiilor în 1. Circuitul apei în natură. Starea 1
fişe de observaţii, tabele, scheme. vremii.

2.Circuitul apei în natură. Starea 1


vremii Apele curgătoare şi cele
stătătoare.

3. Învelişul viu al Pământului: 1


Plantele, animalele şi oamenii (grupuri
de animale, legături de hrănire între
vieţuitoare. Legături de hrănire între
viețuitoare.
4.Proiect de grup 1
III Lumea vegetală și animală din Republica Moldova 10
3.1.Achiziţionarea şi utilizarea în 1.Plantele de câmpie. 1
comunicarea ştiinţifică a termenilor-cheie:
plante sălbatice, 2. Plantele acvatice. 1
cultivate, medicinale; ierburi-arbuşti- 3.Plante de pădure. 1 EFE
arbori; animale sălbatice, (P3,P8,P5)
4.Plantele decorative.
domestice; legături de hrănire.
5.Plante de cultură – livada, via. 1
3.2. Stabilirea relaţiilor între părţile
6.Grădina de legume, cerealele
componente ale unui sistem studiat (plante
spontane şi cultivate; animale sălbatice şi 7.Lumea animală din Republica

57
domestice; lanţuri trofice etc.). Moldova (animale sălbatice şi
domestice).
3.3. Explorarea efectelor factorilor de
mediu asupra plantelor şi animalelor. 8.Oamenii. Ocupaţiile oamenilor din
ţara noastră

9. Lumea vegetală şi animală din EFE


3.4. Argumentarea importanţei protejării
Republica Moldova. (P3,P8,P5)
mediului înconjurător.
10.Proiect de grup. 1

IV Protecția mediului înconjurător 5 ore


4.1. Achiziţionarea şi utilizarea în 1.Plantele şi animalele exotice 1 EI
comunicarea ştiinţifică a termenilor -
cheie: plante-animale exotice, zonă 2. Zonele naturale. 1 EFE
naturală, grădina zoologică, Cartea (P6,P9,P3)
Roşie, protecţie. 3.Grădina zoologică. Grădina botanică. 1
Cartea Roşie a Moldovei.
4.2. Descrierea relaţiilor între sistemele
mediului înconjurător.
4.3. Înregistrarea unor date, informaţii 4.Evaluare sumativă (anuală) 1 ES
despre plante şi animale în fişe de
(4.2,4.6,4.7)
observaţii.
4.4. Comunicarea rezultatelor în urma 5.RecuperareProtecţia mediului în care 1
observaţiilor asupra relaţiilor unui sistem. trăiesc

4.5. Formularea de probleme pe baza


acţiunilor omului (stabilizatoare,
perturbatoare) asupra mediului
înconjurător.
4.6. Analiza consecinţelor activităţii omului
asupra mediului ambiant cu elucidarea
măsurilor de remediere.
4.7. Determinarea efectelor factorilor de
mediu asupra plantelor şi animalelor.

58
Educația moral-spirituală

59
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
 Utilizarea conceptelor specifice valorilor moral-spirituale pentru cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor naţionale,
experienţei religioase, normelor de convieţuire în societate.
 Aplicarea normelor din sfera valorilor umane in stabilirea relaţiilor interpersonale pozitive.
 Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil adecvat unei lumi in schimbare.
 Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum școlar, clasele I-IV, 2010
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
4. Cara A., Educația moral-spirituală, clasa 3

ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

60
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR ȘI PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 19 1 2 1
Total anual 34 2 4 2

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Prezentarea mesajul oral 1. Formulez clar mesajul.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Argumentez/dezvolt ideea principală.
4. Utilizez vocabularul corespunzător.
P2 Reaizarea portretul 1. Identific virtuţile şi viciile personajului.
moral al unui personaj 2. Descriu virtuțile și viciile identificate.
3. Argumentez opinia/atitudinea față de acest pesronaj.
P4 Realizarea unui studiu 1. Analiza situațiilor descrise ( cauze, consecinţe, comportamente).
de caz 2. Identific ghidat situația descrisă/studiul de caz (cauze, consecinţe, comportamente).
3. Formulez clar opinia/poziţia proprie.
4. Argumentez opinia formulată.
P5 Descrierea sărbătorilor 1. Identific sărbătoarea calendaristică.
calendaristice 2. Descriu tradiţiile legate de această sărbătoare.
3. Respect succesiunea ideilor.
4. Exprim clar şi concis fiecare gând.
P6 Comunicarea 1. Respect subiectul/tematica.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect succesiunea logică.
4. Utilizez limbajul corespunzător.
61
P7 Implicarea în acţiuni 1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.
comunitare 2. Caut ghidat modalităţi de implicare.
3. Stabilesc împreună cu colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Manifest interes.
5. Respect planul de acțiuni și regulile propuse.
P8 Mini-proiectul în grup 1. Contribui activ la discuțiile de grup.
(contribuția mea) 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut direct grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
P9 Mini-proiectul în grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
(cooperarea) 2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului, să-și pună în discuție ideile.
4. Permit tuturor membrilor grupului să-și pună în discuție ideile.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P10 Mini-proiectul în grup 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
(produsul) 2. Produsul de grup arată deosebit.
3. Produsul este clar, uşor de înţeles.
P11 Mini-proiectul în grup 1. Respect cerințele de prezentare.
(prezentarea produsului) 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P12 Adoptarea de reguli şi 1. Identific situaţia/problema.
respectarea lor 2. Formulez reguli.
3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
4. Manifest interes şi disponibilitate.

62
P13 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).
2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Argumentez.
5. Susțin ideile bune.

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații


de
(sub-competențe) ore
1.Motive folclorice, biblice, artistice specifice vieţii moral – spirituale -10 ore
- Identificarea situaţiilor din 1. „ Grădina sufletului” 1 EI
cotidian din perspectiva 2. „Viaţa” (parabolă) 1
valorilor moral-spirituale; 3. „Ajutor dezinteresat” 1
4. „Acul albinei” (legendă) 1
- explicarea moralei textelor
biblice/literare în raport cu 5. „Dragostea călugărului” 1
situaţiile din viaţă; (parabolă)
6. Din sfaturile unchiaşului 1 EFE
înţelept” de A. Pann
7. „Îndemn” de D. Botez 1
- acceptarea noţiunii de valoare
moral-spirituală în texte artistice, 8. „Legenda lăcustei” 1

63
scripturale, folclorice; 9. „Patria” de V. Romanciuc 1
10.„Acasă” de D. Matcovschi 1 EFE
2.Valori centrale ale religiei creştine: Libertatea; Dragostea; Dreptatea ,Adevărul - 5 ore

- explicarea moralei textelor 1. “Povestea


biblice/literare în raport cu trandafirului”(legendă) 1
situaţiile din viaţă; 2. “Legenda lăcrimioarei” 1
3. “Dreapta educaţie” 1
- identificarea valorilor naţionale 4. Evaluare sumativă 1
proprii neamului nostru; 5. Activităţii differentiate de 1
- acceptarea noţiunii de valoare postevaluare.
moral-spirituală în texte artistice, Sem.II
scripturale, folclorice; 1. „Pilda celor doi pomi” 1
2. „Dumnezeu este iubire” 1
3.Crăciunul în familie. Crăciunul
în comunitate - 5 ore
- explicarea moralei textelor 1. Naşterea Domnului - prilej 1 EI
biblice/literare în raport cu de bucurie pentru toţi
situaţiile din viaţă; creştinii. “În seara de
Crăciun” de G. Coşbuc
- identificarea valorilor naţionale 2. Un dar pentru micul Iisus 1
proprii neamului 3. “Florile dalbe” de V. 1
- Identificarea situaţiilor din Alecsandri
cotidian din perspectiva valorilor 4. “O, ce veste minunată” 1
moral-spirituale; 5. “Sorcova” (folclor) 1 EFE
“Pluguşorul”

4. Sărbătoarea Paştelui în Familie şi în comunitate - 3 ore


- explicarea moralei textelor 1. “Răstignirea Domnului Iisus 1
64
biblice/literare în raport cu Hristos”
situaţiile din viaţă; 2. Învierea. “Paştile” de M. 1
Popescu
- identificarea valorilor naţionale 3. “Hristos a înviat” de A. 1
proprii neamului Vlăhuţă. Cum sărbătoresc
copiii Paştile
5. Aplicarea învăţăturilor biblice în viaţa de zi cu zi - 9 ore

1. “Adevărata comoară” 1
-reacţionarea adecvată la morala 2. “ Cele patru piersici” 1
textelor biblice; (parabolă)
3. Să ne iubim părinţii” 1
- argumentarea semnificaţiei şi 4. “Mama” de P.Cerna.“Cea 1
respectului faţă de normele mai demnă”
din sfera valorilor moral- 5. “Răsplata”. “Câinele şi 1 EFE
spirituale. pisica”
- explicarea moralei textelor 6. “Iubiri nerăsplătite” 1
biblice/literare în raport cu 7. “Să fim buni cu 1
situaţiile din viaţă; vieţuitoarele”. “Prietenie
- identificarea valorilor naţionale minunată”
proprii neamului 8. Evaluare sumativă 1 ES
9. Activităţii differentiate de 1
postevaluare.

65
Educația muzicală

66
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din perspectiva semnificaţiilor emoţionale şi
estetice.
2. Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală conform rolului fiecăruia din ele în redarea imaginii artistice
şi a mesajului ideatic al operei muzicale.
3. Demonstrarea dexterităţilor muzicale şi integrarea în activităţi artistice şcolare, culturale, sociale.
4. Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru reflecţie şi autoexprimare.
5. Receptarea şi promovarea valorilor muzicale naţionale şi universale.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum școlar, clasele I-IV, 2010
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.
4. Morari M., Educația muzicală, clasa 3

67
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUTURI


Unităţi de conţinut (module) Număr de
ore
1. Limbajul muzical. 12

2. Melodia – mijloc important al limbajului muzical. 10

3. Forma muzicală 12

Total 34 ore
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 19 1 2 1
Total anual 34 2 4 2

68
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Interpretarea cântecului 1. Cunosc cuvintele și melodia cântecului.
2. Cunosc/redau corect elementele limbajului muzical.
3. Interpretez expresiv cântecul:
a) Redau cu gestul mâinii linia melodică.
b) Improvizez/execut mișcări de dans potrivite ritmului melodiei.
c) Acompaniez ritmic melodia la tobă, tamburină, clopoţei, trianglu etc.
4. Respect poziţia corpului în timpul interpretării.
P2 Audiția creației muzicale 1. Respect regulile de audiere.
2. Cunosc/recunosc titlul și compozitorul.
3. Determin evenimentele sonore.
4. Determin/descopăr/stabilesc caracterul muzicii în fiecare eveniment sonor.
5. Îmi exprim impresiile despre creație.
P4 Caracterizarea creației 1. Audiez/vizionez creația muzicală în varianta de interpretare propusă.
muzicale 2. Numesc titlul (denumirea) creaţiei (lucrării).
3. Numesc compozitorul, autorul versurilor, cine interpretează.
4. Determin caracterul melodiei(cantabil, dansant, de marș).
5. Determin instrumentele muzicale care se evidențiază.
6. Caracterizez emoțiile, sentimentele, exprimate de melodie.
7. Argumentez în ce momente din viaţă poate să sune această creaţie muzicală.
P5 Improvizarea melodiilor 1. Aleg un instrument muzical (tobiţă, tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu etc.).
2. Creez un ritm/ un acompaniament ritmic după melodie/ după model/ după criteriul propus.
3. Interpretez ritmul/acompaniamentul ritmico-timbral.
4. Transmit emoții prin această improvizare.

69
P6 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).
2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Argumentez.
5. Susțin ideile bune.

Unități de Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații


de
competențe ore
(sub-competențe)
Limbajul musical – 12 ore
Audiția/receptarea muzicii 1.Material teoretic Conţinuturi muzicale din clasa a 1 EI
1.1.distingerea auditivă a studiat în clasa a II-a (la alegerea profesorului)
trăsăturilor specifice ale
II-a
muzicii determinate de
caracterul ei de marș, dans,
cântec; 2. Lecţie Cânt vocal: „Muzica” muz. Ana- 1
introductivă la Maria Fusu
1.2.identificarea formelor tema: Limbajul
muzicale, a elementelor de muzical. Elemente vers. Gr.Vieru
structură și înțelegerea de limbaj muzical
semnificației lor în Exerciţiu vocal: „Buna
dezvoltareac ideii muzicale;
(melodie, ritm, dimineaţa” – muz. R.Buciucianu,
nuanţe dinamice, vers. P.Cărare
timbru)
Interpretarea vocală/corală Audiţia: „Dimineaţa” din suita
instrumentală nr. 1 „Peer Gynt” de E. Grieg

70
2.1.cântarea sincronizată cu 3. Specificul Cânt vocal: „Acum e toamna, 1
acompaniament, individual, limbajului muzical da!” muz. G. Teodosiu, „7 note
cu ison, în canon, cu elemente
comparativ cu alte muzicale” muz. R.Buciucianu,
de interpretareîn 2 voci;
modalităţi artistice vers. T. Știrbu
de exprimare.
Exerciţiu vocal: „Clopoţelul”
2.2.utilizarea în mod corect a Limbajul sunetelor
tehnicilr de interpretare la
(cînt.didac.)
muzicale
instrumente muzicale(clapă, Audiţia: „Dimineaţa”
tobă, fluier);
4. Rolul Cânt vocal: „Nimeni nu e 1
elementelor singurel” – folcl.copiilor
Creație elementară muzicală limbajului muzical
în sinteză cu alte arte Exerciţiu vocal: „Clopoţelul”
în redarea imaginii
(cînt. Didac.)
muzi-cal-artistice a
lucrării (ritmul). Audiţia: „Dans ţărănesc” (dans
3.1.improvizarea unei melodii Ce este ritmul ritmic) de C.Dimitrescu
simple, expresive pe versuri muzical Cânt vocal: „Drag mi-e jocul 1 EFE
selectate la dorința elevului; românesc” – din folclorul copiilor
3.2.selectarea muzicii la 5. Rolul
povești, povestiri, poezii; elementelor „Toamna” muz. P.Anton, vers.
limbajului muzical A.Lozan
în redarea imaginii Exerciţiu vocal: „Hop şi-aşa”
muzical vers. şi muz. R.Rausch; „Cuc,
3.3.improvizarea mișcărilor
artistice(metrul). cuculeţ”- cântec populat
ritmice la muzica de dans;
Cum se măsoară
timpul în muzică? Audiţia: „Vals sentimental”
(opus 51,nr.6) de P.I.Ceaikovski
6. Rolul tempoului Cânt vocal: „Moldovioară, floare
Analiza/caracterizarea în redarea imaginii rară” muz. I.Macovei, vers.
muzcii
4.1.redactarea unor eseuri cu
muzical-artistice Gr.Vieru „Trageţi hora” – cântec
privire la mesajul și imaginea popular
muzical-artistică a lucrării;
Exerciţiu vocal: „Marşul
71
piticilor” de E.Grieg
- Joc dobrogean de
P.Constantinescu
4.2.povestirea experienței sale 7. Nuanţele Cânt vocal: „Toamna” muz.
muzica-artistice( audiții,
lecturi, vizinări de spectacole,
dinamice ca D.Radu, vers. V.Nedelcu
concerte, filme cu muzică); element de
expresie muzicală - „Cartea-i surioara mea” muz.
D.Radu, vers. C.Dragomir
Exerciţiu vocal: „Ceasul” –
melodie germană
4.3. realizarea unui
planstructurat de caracterzare - „Doina” muz. D.Radu vers.
a muzicii. C.Dragomir
Audiţia: „În peştera împăratului
munţilor” de G.Grieg
- „Reverie” din ciclul „Scene din
copilărie” de R.Schumam
8.Rolul timbrului Cânt vocal: „Măi stejar” – cântec 1
în redarea imaginii popular după G.Muzucescu
muzical-artistice.
Timbrul vocal şi „Lăutarii” muz.R.Krauss,
instrumental vers.populare
Exerciţiu vocal: „Ceasul”,
„Doina” (continuare)
Audiţia: Concertul coral nr. 1 p.I
„Cine, cine” de G.Muzicescu
Povestea simfonică „Petrică şi
lupul” de S.Procofiev

72
9. Exerciții de Audiţia: Vals sentimental, de EFE
intonare expresivă Piotr Ceaikovski.
și frazare.
10.Exercișii de Interpretarea cântecului ,, Hop și-așa!”
distingere a genului
musical.
11.Caracterizarea Interpretarea expresivă a a cântecului
verbal a tempoului Moldovioară, floare rară, Versuri:
musical. Grigore Vieru, Muzica Ion Macovei.
12.Măsura de patru Cântecul Ceasul sub formă de dialog
timpi. Limbajul de musical.
expresie al muzicii.
13.Evaluare Evaluare sumativă
14. Exerciții de recuperare
Melodia mijloc important al limbajului muzical- 10 ore

1.Ce este Cânt vocal: „La noi” muz. 1 EI


melodia? A.Chiariac, vers. Gr.Vieru
Exerciţiu vocal: „Cînte-cul
Gamei” muz. R.Rogees
„Cimpoiul”
Audiţia: P.I.Ceaikovski
2.Melodia – Cânt vocal: „Spicule din vârf 1
componentul de pai”
de bază a
limbajului Exerciţiu vocal: „Cînte-cul
muzical. Ce Gamei” muz. R.Rogees
este structura? „Cimpoiul”
Audiţia: „Preludiul nr. 7
pentru pian” de F.Chopin

73
3.Modul Cânt vocal: „Hora copiilor” 1
muzical – felul muz. D.Radu, vers.
în care se V.Romanciuc,
combi-nă
sunetele în „Limba românească” muz.
melodie. Modul I.Cartu, vers. G.Sion
major şi modul Exerciţiu vocal: „Coasa” –
minor
melodie populară
Audiţia: „Preludiu” de F-
Chopin
4.Melodia în Cânt vocal: „Nu uita” 1 EFE
lumea muz.I.Ţîbulschi, vers. Gr.Vieru
cântecului
Exerciţiu vocal: „Cavatina lui
Figaro” de W.A.Mozart
Audiţia: Fragment din opera
„Nunta lui Figaro” de
W.A.Mozart
5.Melodiile Cânt vocal: „Am plecat să 1
cântecelor de colindăm” – din colecţia
Crăciun şi de G.Cucu
Anul Nou
„O ce veste minunată” muz.
D.G.Kiriac
„O brad frumos” – melodie
germană
Audiţia: Colinde şi cîntece de
Anul Nou
6.Melodii de Cânt vocal: „Casa părin-tească 1 EFE
cîntece propriu-
74
zise interpretate nu se vinde” – mel.populară pe
la vers. Gr.Vieru
instrumentele
muzicale Exerciţiu vocal: (o melo-die
populară cu caracter cantabil)
Audiţia: Melodii popula-re
instrumentale cu ca-racter
cantabil la diferite instrumente
(la alegerea prof.)
7.Melodia şi - „Romanţa” – din muzi-ca la 1
caracterul filmul „Tăunul” de
cantabil al D.Şostakovici
muzicii
instrumentale. - Piesa pentru pian „Ia-nuarie”
Cantinela din ciclul „Ano-timpurile”,de
D.I.Ceaikovski
imagini poetice-pastel., poezii
pe tema „Iarna”
8.Melodia şi Cânt vocal: „Bătuta” – cântec
caracterul de popular
dans al muzicii
„Sîrba în căruţă” –
mel.populară de joc
Exerciţiu vocal: „Coasa” –
melodie populară
Audiţia: „Bătuta” – cântec
popular ş.a.
9.Melodia şi „Dans ungar” de I.Brahms
caracterul de (audiere şi fredonare)
dans al muzicii - „Dansul Anitrei” din Suita
75
instrumentale simfonică nr. 1 de E.Grieg
simfonice (audiere şi fredonare)
- „Mazurca” de F.Chopin
(audiere şi fredonare)
- „Valurile Dunării” de
I.Ivanovici (audiere şi
fredonare)
- Vals din filmul „Gingaşa şi
tandra mea fiară” (audiere,
fredonare)
10.Melodia şi Cânt vocal: „Să iubim al ţării
caracterul de tricolor”
marş al muzicii
Exerciţiu vocal: O melo-die cu
caracter de marş (la alegerea
prof.)
Audiţia: „Marş” din „Albumul
pentru tineret”de R.Schumann
- „Marşul toreadorului” din
opera „Carmen” de G.Bizet
Forma muzicală – 12 ore
1.Forma Cânt vocal: „Moldova” muz. 1
muzicală – M.Ungureanu, vers. A.Ciocanu
modalitate de „Răsai lună” din colecţia lui
organizare a G.Muzicescu
ideilor „Doina noastră” muz. D.Radu,
muzicale vers. I.Filip
Exerciţiu vocal: „Dacă vesel se
trăieşte”–joc m.
Audiţia: „Hora” în pre-lucrare
76
pian de C.Miculi
2.Forma 1
muzicală,
monopartită
(formă strofică
cu refren)
3.Forma Cânt vocal: „Santa Lucia” – 1 EFE
muzicală (cantonetă napo-letană)
bipartită traducerea vers.
S.Ciurumelescu
Exerciţiu vocal: p. 82,83
Audiţia: „Badinerul”
(S.Cherzo) din Suita pentru
flaut şi orchestră nr. 2 de
J.S.Bach
„Cântec napolitan” de
P.Ceaikovski
4.Forma Cânt vocal: „Hora” din 1
muzicală colecţia lui T.Brediceanu
tripartită
Exerciţiu vocal: p.87
Audiţia: Piesa „Ploaie şi
curcubeu” de S.Prokofiev
- Piesa de concert „Sârba
torească” de C.Rusnac
5.Forma rondo Cânt vocal: „Cântec de 1
primăvară” de W.A.Mozart
Exerciţiu vocal: „Eu sînt
numai un copilaş” muz.
77
W.A.Mozart
Audiţia: „Rondo în stil
turcesc” din „Sonata nr, 11
pentru pian” de W.A.Mozart
- „Rondo” de L.Boceherini
6.Tema cu Cânt vocal: „Primăvara, 1
variaţiuni primăvara” –cînt.popul.
Exerciţiu vocal: Impro-vizarea
unei variaţiuni pe o melodie
simplă
Audiţia: „Primăvara, pri-
măvara” – variaţiuni pentru
pian de A.Stîrcea
-Variaţiuni pentru pian pe tema
unui cântec fran-ţuzesc de
W.A.Mozart
7.Forma liberă Cânt vocal: Cîntece de la 1
(deschisă) lecţiile anterioare
Exerciţiu vocal de la lecţiile
anterioare
Audiţia: „Capriciul italian” de
P.I.Ceaikovski
8.Lecție de Recapitularea căntecelor
recapitulare învățate
Lecție -concert Interpretarea cântecelor 1
preferate.

78
Conţinuturile muzicale 1
8.Lecţii de interpretate şi audiate
recapitulare
Conţinuturile
abordate

9.Evaluare Conţinuturile muzicale 1 ES


sumativă interpretate şi audiate
Conţinuturi
abordate pe
parcursul sem.
II
10.Exerciții de Exerciții de recaptulare 1
recaptulare

79
Educația plastică

80
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Explorarea diverselor instrumente, materiale şi tehnici de artă.
2. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în exprimarea artistico-plastică.
3. Realizarea lucrărilor plastice în diverse tehnici şi materiale de artă.
4. Cunoaşterea noţiunilor elementare din domeniul artelor plastice.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
5. Curriculum școlar, clasele I-IV, 2010
6. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
7. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție
revăzută și actualizată, 2017.
8. Manual de educația plastică, clasa 3
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUTURI


Unităţi de conţinut (module) Număr de
ore
1. Materiale, instrumente şi tehnici de artă 6
2. Elemente de limbaj plastic 10
3. Iniţiere în compoziţie 7

81
4. Iniţiere în domeniul artelor plastice 7
Total 34 ore

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 19 1 2 1
Total anual 34 2 4 2

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a. Extras din metodologia ECD

Produse recomandate Criterii de succes


P1 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
creioanele colorate 2. Utilizez corespunzător/adecvat creioanele de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P2 Lucrare plastică utilizând 1. Respect temaplasticăşisubiectul.
acuarela/guașul 2. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată, obținând expresivitatea plastică în pictură
3. Executlucrarea cu acurateţe (aspectulestetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P3 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastic şi subiectul.
culoarea ca element de 2. Obțin prin amestecuri cromatice culori binare/nuanțe/tonuri
limbaj plastic 3. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare
4. Executlucrarea cu acurateţe (aspectulestetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P4 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastic şi subiectul.
2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.

82
punctul/liniile 3. Construiesc motive decorative.
4. Realizez subiectul într-un mod individual șicreativ.
P5 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastic şi subiectul.
forma ca element de 2. Obțin forme spontane prin diferite tehnici și procedee.
limbaj plastic 3. Utilizez diferite forme plastice/spațiale înbinate într-o compoziție.
4. Executlucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P6 Compoziție plastică 1. Respect tema plastic şi subiectul.
2. Utilizez materialele/ustensilele corespunzătoare.
3. Combinreușittehnicile de realizareacompoziției.
4. Executlucrarea cu acurateţe (aspectulestetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P7 Compoziție în materiale 1. Respect tema plastic şi subiectul.
naturale 2. Combin/utilizez reușit materiale naturale.
3. Acentuiez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P8 Lucrări practice: 1. Respect etapele de lucru.
semnpentru 2. Respect regulile de securitate.
carte/felicitare/ambalaj 3. Execut lucrarea cu acuratețe.
4. Realizez lucrarea într-un mod creativ.
P9 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).
2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Argumentez.
5. Susțin ideile bune.

83
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
(sub-competențe)
I. Materiale, instrumente şi tehnici de artă-6 ore
1.1. Experimentarea materialelor şi 1.Materiale netradiţionale în arta plastică. Subiectul 1 EI
tehnicilor netradiţionale în “Toamna de aur”
exprimarea individual-creativă.
2. Modalităţi de expresie ale materialelor naturale 1
şi artificiale Tehnici mixte.
3.Tehnica colajului 1
Colaj din materiale naturale “Păunul”
1.2. Realizarea proiectelor artistice în
diverse materiale şi tehnici de 4.Tehnica formelor din diverse materiale textile,
artă.
1
hârtie. Colaj “Vază cu flori”. Mozaic Peisaj de
primăvară

5.Compoziţie din materiale naturale Colaj 1


“Iepuraşi”

6.Tehnica Origami Subiectul : Căţeluş 1 EFE


II. Elemente de limbaj plastic - 10 ore

84
1.3. Crearea diverselor forme din 1.Punctul ca element constructiv. 1
materiale naturale şi artificiale.
Subiectul: Buburuze pe frunze.

2.Punctul ca element decorativ. 1


Subiectul: Tavă pentru tort.

3.Funcţia constructivă a liniei. 1


2.1. Utilizarea punctului ca element
decorativ în lucrările plastice. Subiectul: Dealuri.
Subiectul: Valuri

2.2. Perceperea funcţiilor decorativă şi 4.Funcţia decorativă a liniei. 1


constructivă a punctelor şi liniilor.
Subiectul: Fulgi fantastici

5.Pata picturală. 1
Subiectul:Felicitare de Crăciun
2. 3. Producerea petelor picturale şi
decorative prin amestecul
culorilor. 6. decorativă. 1 EFE
Subiectul: Pomul de Crăciun

7. Forma geometrică. 1
2.4. Crearea de forme geometrice pe
suprafaţa plană şi în volum din Subiectul: “Veselă”
diferite materiale.
8.Culori primare, culori binare. 1
Subiectul: Natură statică
2.5. Identificarea culorilor primare, 9. Procedee de modificare a culorii: amestecul 1 ES
binare pe reproduceri, planşe culorilor, fuzionarea.
didactice, mediul înconjurător.
Evaluare sumativă practică

85
1
10.Culori complementare
2.6. Obţinerea expresivităţii plastice
Subiectul:Clovn
prin diverse procedee de modificare a
culorii.

III. Iniţiere în compoziţie - 15 ore

3.1. Exprimarea preferinţelor în ale- 1. Compoziţia realistă. 1


gerea subiectelor pentru realizarea
Subiectul: Jocuri de iarnă.
compoziţiei realiste.
2. Compoziţia realistă. 1 EI
3.2. Reprezentarea structurilor din Subiectul: Adio, iarnă.
natură în compoziţii volumetrice
utilizând diverse materiale.
3. Plasarea elementelor compoziţionale în spaţiul 1
plastic.

3.3. Evidenţierea centrelor de interes Subiectul: La gura sobei


ale compoziţiei folosind creativ
4. Plasarea elementelor compoziţionale în spaţiul 1
mijloace de expresie.
plastic.
Subiectul: Eroul preferat
3.4. Promovarea valorilor general-
5. Evidenţierea centrelor compoziţionale (culoarea), 1
umane în lucrările efectuate.
Subiectul: Sărbători de primăvară Colaj
6. Evidenţierea centrelor compoziţionale (mărimea), EFE
3.1 Exprimarea preferinţelor în ale-
gerea subiectelor pentru realizarea Subiectul: Ciripit de păsărele
compoziţiei realiste.

7. Echilibrul în compoziţia plastică


3.2. Reprezentarea structurilor din Subiectul: Poieniţa veselă
natură în compoziţii volumetrice
utilizând diverse materiale.
8. Organizarea cromatică a spaţiului plastic.

86
Subiectul: Masa de Paşti, Ou încondeiat
3.3. Evidenţierea centrelor de interes
ale compoziţiei folosind creativ 9. Tangram
mijloace de expresie.
Subiectul: Improvizări
3.4. Promovarea valorilor general-
umane în lucrările efectuate. 10. Structuri compoziţionale (structură orizontală).
Subiectul: Lumea subacvatică
11. Structuri compoziţionale (structură verticală)
Subiectul:Singur acasă

12. Structuri compoziţionale (structură pe


diagonală)

Subiectul: Vin cocostârcii

13. Centru de interes EFE


Preferinţe libere.

14.Amplasarea elementelor pe foaia de lucru


Subiectul: Lac

15. Amplasarea elementelor pe foaia de lucru 1


Subiectul: La păscut.

IV. Iniţiere în domeniul artelor plastice- 3 ore


4.1. Identificarea ramurilor 1. Ramurile artei plastice. 1
artelor plastice.
Subiectul: Curtea şcolii
2.Muzee şi galerii de artă. 1 ES
4.2. Perceperea calităţilor estetice ale
Evaluare sumativă practică
operelor şi mesajelor de artă plastică. 3. Maeştri şi capodopere 1

87
Excursie la muzeul de arte plastice.
4.3. Manifestarea interesului pentru
cunoaşterea
artei plastice populare, naţionale şi
universale.

88
Educația tehnologică

89
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să răspundă unei trebuinţe; prezentarea
acestui proiect;
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului elaborat;
3. Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul tehnologic;
4. Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic;

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum școlar, clasele I-IV, 2010
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a III-a, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție
revăzută și actualizată, 2017.

ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

90
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUTURI
Unităţi de conţinut (module) Număr de
ore
Arta culinară și sănătatea 15
Sărbători calendaristice 19
Total 34 ore

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 19 1 2 1
Total anual 34 2 4 2
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Confecționare de lucrări 1. Selectez și păstrez in condiții adecvate materialele si
ustensilele necesare.
2. Respect etapele tehnologice.
3. Utilizez schițe, scheme si diferite tehnici de lucru.
4. Realizez lucrarea cu acuratețe.
5. Respect normele de igiena si protecție a muncii.
6. Finisez articolul.
P2 Colaborarea în echipă 6. Sunt responsabil (ã).
7. Mă implic.
8. Sunt calm (ă).
9. Argumentez.
10. Susțin ideile bune.

91
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
(sub-competențe) ore
Modulul „Activităţi agricole”-4 ore
1. Elaborarea unui proiect de semănare 1. Lucrări de toamnă: recoltarea, sortarea,1 EI
şi îngrijire a plantelor de ridiche, sfeclă păstrarea roadei (seminţelor); pregătirea
roşie, morcovi: terenului pentru sădirea plantelor cu bulbi
- prezentarea proiectului; (ceapa, usturoiul).
- pregătirea solului şi a seminţelor 2. Creşterea legumelor rădăcinoase şi a celor
pentru semănat; 1
cu bulbi.
- respectarea normelor de protecţie a
muncii în timpul lucrului pe teren Plantarea bulbilor de usturoi ,ceapă.
(acasă).
2. Conceperea şi organizarea modului 3. Lucrări de primăvară-vară: 1
de îngrijire a plantelor răsărite, a celor
plantate: - prelucrarea solului;
- plantarea în sol a plantelor sănătoase, - pregătirea seminţelor şi semănatul; -
viguroase; îngrijirea plantelor răsărite pe lot.
- sădirea acasă a plantelor decorative de
cameră; 4. Îngrijirea plantelor decorative de cameră. 1
- îngrijirea lor; udarea, plivirea la timp.
3. Recoltarea legumelor cultivate pe
teren (acasă):
- evidenţierea factorilor ce au influenţat
obţinerea unei roade bogate;
- comentarea rolului şi a importanţei
legumelor pentru sănătatea omului;
4. Evaluarea lucrărilor realizate, a
calităţii recoltei adunate:
- participarea la activităţile de organizare
şi desfăşurare a expoziţiilor (clasei,
şcolii) de produse agricole cultivate pe
lotul şcolii (acasă);
Modulul „Arta culinară şi sănătatea”-5 ore

92
1. Explicarea unor informaţii despre 1. Noţiuni despre o bună bucătărie şi o 1
componenţa nutritivă a alimentelor şi alimentaţie echilibrată:
rolul acestora în organism:
- componenţa nutritivă a produselor
alimentare;
- elaborarea unui meniu pentru - verificarea calităţii produselor alimentare;
alimentaţia unui copil de 10 ani
- condiţii adecvate de păstrare a produselor
(corespunzător unei alimentaţii
alimentare.
echilibrate);

2. Normele de igienă şi protecţie a muncii: 1


- igiena personală; 1
2. Evaluarea calităţii unor produse
alimentare după aspect, culoare, miros, - îngrijirea şi utilizarea corectă a ustensilelor,
gust, pipăit etc.: vaselor etc.;
- prevenirea contaminării alimentelor în timpul
prelucrării culinare
3. Comportarea corectă în timpul mesei. 1
- explicarea unor informaţii despre 1
calitatea nutritivă a produselor 4. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei în
alimentare în funcţie de prospeţimea şi
1
încăpere, la masa de lucru .
starea acestora;
Salata din legume proaspete. Prepararea salatei
- respectarea normelor de igienă şi
protecţie a muncii în timpul preparării şi 5. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei în 1 EFE
consumării produselor culinare; încăpere, la masa de lucru . 1
4. Evaluarea activităţilor în grup, sub Salata din legume fierte. Prepararea salatei
aspect estetic, aranjarea mesei.

Sărbători calenda-ristice- 9 ore

1. Elaborarea unui proiect de 1. Obiceiuri şi tradiţii de iarnă: 1


93
confecţionare a unei măşti după modelul - Crăciun, Anul Nou (sf. Vasile), Boboteaza;
din natură sau şablon, corespunzând
- Cete de colindători şi urători, capra, malanca.
unui anumit ritual:
- identificarea din imagini a tipurilor de 2. Obiecte şi accesorii, simboluri 1
măşti şi rolul lor în desfăşurarea etnoculturale:
obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă. - măşti, clopoţei . Elaborarea unui proiect de
confecţionare a unei măşti.

2. Conceperea şi organizarea mijloacelor 3. Materiale şi ustensile: 1


şi materiilor necesare pentru realizarea - lut sau plastilină;
obiectului proiectat (plastilină sau lut,
hârtie, clei, vopsea acrilică, cuţit de - carton, bucăţi de ziar, hârtie albă, clei PVA,
modelare etc.): hârtie abrazivă, guaş, riglă, foarfece.

- aprecierea calităţii materialelor 4. Tehnologia confecţionării măștilor.


pregătite şi proprietăţilor acestora Confecționarea unei măşti
(ruperea, uscarea, lipirea, netezimea
- modelarea formei;
suprafeţei etc.);
- aplicarea straturilor de hârtie;
- pregătirea materialelor şi ustensilelor
necesare pentru confecţionarea - şlefuirea suprafeţei de hârtie;
articolului proiectat;
- vopsirea modelului;
- păstrarea în condiţii adecvate a
materialele şi ustensilelor selectate. 5.Confecţionarea unei măşti ES
3. Confecţionarea obiectului proiectat - aplicarea decorului în caracter;
respectând tehnologia operaţiilor şi - finisarea măştii. Evaluare practică
etapele de confecţionare a modelului de sumativă
mască:
6.Decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
- decorarea obiectului de ritual proiectat
(mască), ținând cont de caracteristicile -ghirlanda de hârtie
personajului selectat;
7. Decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
- prezentarea etapele de confecţionare a
-Jucării din diverse materiale
obiectului (mască) realizat în scopul
însuşirii etapelor tehnologice. 8. Brăduţul din materiale recilcabile.

94
4. Evaluarea calităţii confecţionării 9. Tradiții și obiceiuri de iarnă. Cete de 1
obiectului de ritual proiectat după colindători şi urători, capra, malanca.,
aspectul estetic, calitate şi utilitate. înscenări folosind măştile

Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)- 10 ore

1. Elaborarea unui proiect de 1. Ştergare tradiţionale cu decor realizat la 1 EI


confecţionare a unui ştergărel decorat cu ţesut sau la cusut, năfrămiţe, şerveţele
cusături şi elemente decorative simple: Modele de decor pentru un ştergărel..
- prezentarea schiţei grafice a
ştergărelului ce doreşte să-l Materiale şi ustensile:
confecţioneze; - pânză de bumbac, in, cânepă cu textura uşor 1
- stabilirea etapelor tehnologice la vizibilă;
confecţionarea ştergărelului. - fire colorate muline;
2. Stabilirea şi organizarea mijloacelor - aţă albă subţire, nr. 50, 60;
de confecţionare a unui ştergărel cu - ace, foarfece mici, gherghef etc.
decor simplu cusut: Norme de igienă şi protecţie a muncii.
- selectarea şi păstrarea în condiţii 3. Tehnici de cusut şi brodat: 1 EFE
adecvate a materialelor şi ustensilelor
necesare pentru confecţionarea însăilătura; Exerciţii de cusut;
ştergărelului;
4. Punctul înaintea acului. Punctul cruciuliţă 1
- evaluarea calităţii materialelor şi
ustensilelor utilizate pentru Exerciţii de cusut;
confecţionare;
- respectarea normelor de igienă şi 5.Găurele simple. Exerciţii de cusut; 1
protecţie a muncii. 6. Etape tehnologice de confecţionare a unui
*3. Confecţionarea unui ştergărel cu
1
ștergărel. Confecționarea unui ştergărel cu
decor brodat conform proiectului. decor simplu cusut.
*- executare practică: croirea unui - selectarea şi croirea pânzei;
ştergărel de dimensiuni mici; tivirea - tivirea marginilor;
marginilor. 7. Exerciţii de coasere;
4. Evaluarea ştergărelului confecţionat:
1
-finisarea lucrării;
- memorarea etapelor tehnologice; 8.Felicitare originală 1
- evaluarea lucrărilor în aspect estetic şi
calitativ 9.Finalizarea felicitării. 1
95
10. Expoziţie de lucrări 1 EFE

Modulul „Modelarea artistică din lut”-5 ore


1. Elaborarea unui proiect de Obiecte de ceramică tradiţională: 1 EI
confecţionare a unui vas de formă
- vase pentru preparat bucate (oale de diverse
întinsă după şablon sau figurine, jucării
tipuri);
etc.:
- prezentarea schiţei grafice a unui vas - vase pentru apă (ulcioare, căni etc.);
de formă întinsă (farfurie) sau a altui
obiect; - farfurii, străchini etc.;
- descrierea tehnică a modelării după - figurine-jucării, ţuruiece etc.
şablon a unui vas de formă întinsă.
2. Pregătirea materialelor necesare 2. Materiale şi ustensile: 1
modelării unui vas sau a altui obiect:
- lut preparat, vas cu apă;
- pregătirea ustensilo şi a locului de
lucru pentru modelarea din lut; - şlicher, angobă, pânză, sîrmuliţă etc.
- respectarea normelor de igienă şi
protecţie a muncii. 3. Modelarea unui vas. Tehnici de modelare: 1
3. Modelarea unui vas de formă întinsă - tehnica modelării prin suprapunerea spiralică
sau a altui obiect (jucărie, figurină) prin a vergelelor;
tehnica modelării după şablon:
- obţinerea plasticităţii necesare la - tehnica prin suprapunerea bilelor mici,
prelucrarea lutului;
- modelarea liberă.
- confecţionarea unei bile mari de lut;
- întinderea bilei pentru a obţine o placă 4. Elemente decorative, motive populare; 1
suficient de groasă şi presarea ei pe cromatica ceramicii tradiţionale:
şablon;
- finisarea lucrării prin tăierea resturilor - elemente decorative simple.
de pe margine, scoaterea de pe şablon. 5. Evaluare finală
4. Evaluarea lucrărilor confecţionate în
ES
aspect estetic, calitativ, funcţional: Oformarea expoziţiei ,,De la lume adunate,
- comentarea etapelor tehnologice, obiecte din lut modelate...”
utilizând terminologia specifică.

96
Educația fizică

97
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Cunoaşterea noţiunilor, cerinţelor şi legităţilor elementare referitoare la educaţia fizică şi aplicarea acestora în practica educaţională:
 competenţe cognitive generale;
 competenţe cognitive specifice.
2. Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin intermediul exerciţiilor fizice:
 competenţe psihomotorice.
3. Formarea calităţilor de personalitate, comportamentului civilizat a deprinderilor comunicative şi de interacţiune socială:
 competenţe de atitudini.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum școlar, clasele I-IV, 2010
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a III-a, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
2 68
PROIECTAREA EVALUĂRILOR

Evaluări
Nr. ore/
Sem. Obser
modul TMF TMT T EP
vații
Semestrul 1 30 1 3-4 la discreția CD 3-4
Semestrul 2 38 1 3-4 la discreția CD 3-5
Total anual:
68 ore 2 6-8 la discreția CD 6-9
Legendă: TMF- test morfologic;
TMT – test motric;
T - testare prin exerciții de control;
EP - evaluare punctuală.

98
Evaluare criterială prin descriptori în clasa aIII-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Exerciții de front și formații 1. Identific modelul de mișcare pentru fiece segment al corpului.
2. Execut exerciții de front și formații.
3. Respect regulile de acțiune individuală și în comun.
P2 Exerciții cu caracter aplicativ 1. Înțeleg terminologia exercițiilor cu caracter aplicativ.
(mers, alergări, sărituri etc.) 2. Execut acțiunea motrică (alergarea, aruncarea, prinderea etc.).
3. Respect regulile de securitate.
4. Manifest insistenţă, curaj, răbdare.
P4 Exerciții de dezvoltare fizică 1. Respect poziția initială.
generală (EDFG) 2. Execut exercițiile de DFG.
3. Respect tehnica securității.
P5 Exerciții de atletism (săritură, 1. Respect poziția corpului.
alergare) 2. Manifest rezistență în regim aerobic.
3. Manifest calități de viteză și precizie a mișcării.
4. Respect tehnica securității.
5. Manifest insistenţă, curaj, răbdare.
P6 Exerciții din gimnastica de bază 1. Respect poziția corpului.
(rostogoliri, atârnări, semisfoară 2. Execut exercițiile propuse.
etc.) 3. Manifest insistență, curaj, răbdare.
4. Respect regulile de securitate.
P7 Jocul sportiv / Jocul dinamic / 1. Respect regulile jocului / ștafetei.
ștafete 2. Execut tehnica elementelor jocului /ștafetei.
3. Acționez în activitatea de învățare a elementelor tehnico-tactice din jocurile sportive.
4. Manifest respect pentru adversar.
5. Respect tehnica securității.
P8 Aruncarea mingii 1. Respect poziţia corectă a corpului.
2. Arunc corect mingea în ţintă.
3. Respect regulile de securitate.

99
P9 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).
2. Mă implic.
3. Sunt calm (ă).
4. Susțin ideile bune.

100
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
(sub-competențe) ore
1. CUNOAŞTEREA NOŢIUNILOR CERINŢELOR ŞI LEGITĂŢILE ELEMENTARE REFERITOARE LA EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI
APLICAREA ACESTORA ÎN PRACTICA EDUCAŢIONALĂ
I. A. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE GENERALE
Explicarea importanței ținutei A. Cunoştinţe conceptuale 1
corecte; Tema 1. Noţiuni generale despre dezvoltarea
Evaluarea ținutei corpului; fizică a omului -esenţa noţiunii „dezvoltare
Cunoașterea exercițiilor fizice în fizică” şi importanţa acesteia pentru el;
scopul exersării ținutei corecte a Rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea 1 TMF
corpuui; sistemului cardiovascular şi respirator.

Formarea concluziilor referitor la


importanța călirii organismului;
Stabilirea legăturii dintre activități Tema 2. Igiena exerciţiilor fizice -condiţiile 1
motrice independente ți sănătatea sanitaro-igienice ale locului de practicare a
omului exerciţiilor fizice;
Rolul respiraţiei în timpul exersării;
Dozarea efortului fizic conform 1
particularităţilor de vârstă, stării de sănătate,
gradului de dezvoltare şi pregătire fizică.
I. B. FORMAREA COMPETENŢELOR COGNITIVE SPECIALE
Expunerea corectă a termenilor B. Cunoştinţe speciale 1
sportivi; Termeni, noţiuni, definiţii. Tehnica
executării exerciţiilor de front şi formaţie.
Respectarea regulilor de securitate în Poziţiile de bază ale diverselor segmente 1
cadrul lecţiilor de educaţie fizică. corporale în timpul executării exerciţiilor
fizice.
Regulile de securitate la lecţiile de educaţie 1
fizică.
2. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE DE BAZĂ PRIN INTERMEDIUL EXERCIŢIILOR FIZICE
II. COMPETENŢE PSIHOMOTRICE
Cunoașterea regulilor de acțiune Gimnastica de bază. 1
individuală și în comun; 1. Exerciţii de front şi formaţii.
101
Aranjare în formaţie în linie pe două rânduri
în semicerc, în cerc.
Aranjare în careu, în pătrat. în formaţie 1
desfăşurată.
Raportul, enumerarea după ordine, câte 3,4. 1
Întoarcere pe loc.
Deplasări: la pas, în figuri – prin ocolire 1
pe diagonală, pe cerc.
2. Exerciţii cu caracter aplicativ. 1
Mers: cu pas obişnuit, cu pas accentuat, cu
ridicarea genunchilor, cu pas balansat, cu pas
Formarea competențelorde a comunica, încrucişat.
aplicând terminologia exercițiilor Alergări: obişnuit; cu ridicarea genunchilor 1
învățate; la 45o, pe vârfuri,
Alergări cu întoarceri la viteză, cu jocuri, cu 1
Executarea corectă a acțiunilor motrice ştafete
orientate spre dezvoltarea apacitățolor Sărituri: naturale, câte doi, în grup , 1
de coordonare, viteză și forță- peste obstacole, de pe obstacole
explozivă; Sărituri: cu coardă mare, medie, mică 1 TMT
individual şi în echipe
Manifestarea îndemânării în realizarea Aruncări şi prindere: individual cu două 1
acțiunilor învățate; mâini, cu o mână la distanţă de pe loc, din
stând, stând pe genunchi,
Aruncări și prinderi cu ambele mâini, cu o 1
mână.
Căţărări: la scara fixă-varietăţi în spirală, din 1
lateral, din faţă
Căţărări: la scara fixă - şerpuită, de pe banca 1
de gimnastică.
Tracţiuni: între doi executanţi din fandat, din 1
spate în spate, din aşezat faţă în faţă,
Tracţiuni: pe banca de gimnastică. 1
Echilibru: cu variante de mers, cu variante de 1
alergare,
Echilibru: cu transportarea unor obiecte pe 1
cap.

102
3. Exerciţii de dezvoltare fizică generală. 1
(EDFG)
EDFG fără obiecte : varietăți.
EDFG cu obiecte pe loc și în mișcare. 1
Descoperirea dificultăților în Exerciţii speciale de forţă-viteză, mobilitate, 1
efectuarea exercițiilor fzice; coordonare.
4. Elemente din atletism. 1
Demonstrarea rezistenței în regim
EDFG. Alergare de suveică 3x10 m.
aerobic, calității de viteză și precizie a
EDFG.Alergare de viteză: 30m, 50m. 1 TMT
mișcării;
EDFG.Alergare de tempo moderat 5-10 min. 1
EDFG.Alergare 300m; sau cros 500-600m. 1 TMT
EDFG.Ştafete sportive şi jocuri dinamice cu 1
alergări de viteză.
EDEG.Aruncarea mingii în ţintă la distanța 1
de 5,7,10m
EDFG.Sărituri în lungime(de pe loc). Ștafete 1 TMT
sportive.
Observarea greșelilor altora în vederea 5. Exerciţii din gimnastica de bază. 1
obținerii informației despre EDFG. Atârnări și sprijine mixtei. Ștafete
corectitudinea executării exercițiilor; sportive.
.EDFG.Rostogolire înaintecu elementele 1
cunoscute . Ștafete sportive.
Podul din culcat pe spate. EDFG. 1
Echilibru pe un picior. EDFG. Ștafete 1
sportive.
Acționarea în activitatea de învățare a 6. Elemente din jocuri. 1
elementelor tehnico-tactice din jocuri Aruncarea şi prinderea mingii de volei de pe
sportive ; loc și din deplasare. EDFG. Ștafete sportive.
Pasarea cu o mână și prinderea cu doua mâini 1
de pe loc și din deplasare. EDFG. Ștafete
sportive.
Conducerea mingii de fotbal, ocolind 1
suporturi. EDFG. Ștafete sportive.
Aruncarea mingii în coș. EDFG. Ștafete 1 TMT
sportive.
103
EDFG.Jocuri dinamice: „Vrăbiuţe săltăreţe” 1
Stabilirea legăturii între propriile 7. Gimnastica ritmică şi dansul. 1
capacitate, eforturi și rezultatele Mers şi alergare în ritmul acompaniamentului
activității; muzical.
Pas de horă, pas alternativ 1
Pas de polcă. EDFG. Ștafete sportive. 1
EDFG. Ștafete sportive.Compoziţii de dans: 1
„Hora”
Compoziţii de dans: „Polca 1
moldovenească”.
Complexe de gimnastică aerobică. EDFG. 1
Ștafete sportive.
Realizarea activităților practice 9. Exerciţii pentru dezvoltarea unor 1 TMT
independente; calităţi motrice.
Flotări din poziţia sprijin culcat pe banca de
gimnastică. EDFG. Ștafete sportive.

Din culcat dorsal, ridicarea trunchiului până 1 TMT


la verticală. EDFG. Ștafete sportive.
Sărituri cu coarda – 1 min. EDFG. Ștafete 1
sportive.
Tracţiuni la bară, din atârnat culcat orizontal. 1 TMT
EDFG. Ștafete sportive.
3. FORMAREA CALITĂŢILOR DE PERSONALITATE, COMPORTAMENTULUI CIVILIZAT, A DEPRINDERILOR COMUNICATIVE
ŞI DE INTERACŢIUNE SOCIALĂ

III. ATITUDINI
Demonstrarea atitudinii conștiente și Cunoştinţe despre influenţa exerciţiilor fizice 1 TMF
disciplinei în cadrul lecției de educație asupra organismului din punct de vedere
fizică; anatomic, fiziologic, psihologic; EDFG.
Ștafete sportive.

respectarea regimului motrice zilnic; 1


104
proceduri de călire a organismului cu razele
solare, aer şi apă; EDFG. Ștafete sportive.
respectarea regimului igienic al 1
organismului; EDFG. Ștafete sportive.
efectele pozitive ale executării exerciţiilor 1
fizice asupra organismului uman; instruire
(autoinstruire) cu ajutorul materialelor
instructive (la lecţie, la domiciliu); EDFG.
Ștafete sportive.

Manifestarea atitudinii grijulii față de instruire (auroinstruire) cu ajutorul 1


sănătatea proprie. materialelor instructive (la lecţie, la
domiciliu); EDFG. Ștafete sportive.

Evidenţa dinamicii rezultatelor activităţii 1


motrice efectuate la lecţie şi independent la
domiciliu.EDFG. Ștafete sportive.
Lecție de totalizare 1

105
Dezvoltare personală

106
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Afirmarea identităţii personale prin valorificarea sinelui şi a resurselor sociale pentru relaţionarea armonioasă în
familie și cu ceilalți.
2. Demonstrarea unui comportament respectuos și grijuliu, axat pe utilizarea raţională a resurselor.

3. Adoptarea modului de viata sănătos prin implicare în activități de menținere a sănătății proprii.

4. Proiectarea carierei prin cunoașterea potențialului individual, a profesiilor și aprecierii studiilor ca modalitate de
asigurare a perspectivei de realizare în viață.
5. Adaptatrea comportamentului la reguli si contexte care asigura securitatea personală.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum national, clasele I-IV, 2018
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 3, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2017.

107
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 6
2. Asigurarea calităţii vieţii 6
3. Modul sănătos de viaţă 7
4. Proiectarea carierei profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial
7
5. Securitatea personală 8
La discreția cadrului didactic 4

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. Ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 19 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 la discreția CD 4 2

108
Produse Criterii de succes
recomandate

P1 Confecționare de lucrări 1.Respect normele de igienă și ntimidate a muncii.


2. Respect tema lucrării.
3. Respect etapele de lucru.
4. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru
5. Execut lucrarea cu acuratețe.
6. Finisez lucrarea.
P2 Elaborarea unui cod de reguli și 1.Explic situația/problemă.
respectarea lor 2. Formulez reguli.
3.Argumentez necesitatea respectării regulilor.
4. Demonstrez interes și disponibilitatea.
P3 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc câte un enunț care exprimă clar opinia mea.
2. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
3. Expun ntimida și clar fiecare gând.
4.Respect ordinea ideilor.
P4 Mini-proiectul de grup (contribuția mea) 1Contribui ntimi la discuțiile de grup.
2Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3Ajut direct grupul cu idei bune.
4Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5Pot să spun clar cu ce am contribuit.
6.Îmi asum îndeplinirea/neîndeplinirea unor sarcini și îmi
propun dezvoltare.
P5 Mini-proiectul de grup (cooperarea) 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului
și timpul în care îl vom realiza.
2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție
ideile lor.
109
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea
mea este deosebită și valoroasă.
P6 Mini-proiectul în grup (produsul) 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
3. Produsul de grup arată deosebit.
P7 Mini-proiectul în grup (prezentarea 1. Respect cerințele de prezentare.
produsului) 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P8 Concurs: Lumea semnelor (Semne de 1. Respect tema/cerinţele concursului.
securitate pe care le-am observat în 2. Particip la fiecare etapă.
transport, în stradă, în locuri publice etc.) 3. Exprim clar şi coerent ideile.
4. Manifest interes şi disponibilitate

110
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
(sub-competențe) ore
1.1. Recunoașterea situațiilor de I Arta cunoaşterii de sine şi 1 EI
umilire, tachinare, hărțuire, în a celuilalt
baza caracteristicilor oferite 1 . Încrederea în sine și ceilalți. Nevoia
1.2. Delimitarea spațiului personal în de intimitate. Rolul și necesitatea
raport de semeni și adulți spațiului personal.
1.3. Aplicarea unor tehnici de 2. Controlul și exprimarea emoțiilor. 1 EFE
soluționare a conflictelor prin Controlul furiei. Relaxarea. Exprimarea (P1,P2,P3)
comunicare și control al prin comportamente dezirabile la școală
și acasă.
3. Comunicarea și conflictele. Cauzele 1
conflictelor între semeni. Emoțiile în
situații de conflict. Modalitți de
soluționare a conflictelor la școală
(compromisul, evitarea, aplanarea)
4. Abuzul din partea semenilor. Semnele 1
comportamentului abuziv din partea
semenilor. Tehnici de autoapărare și
apărare în situații de umilire, tachinare,
hărțuire.
5. Mini-proiect de grup: Cunoașterea de 1
sine și a celuilalt.
6. Managementul clasei: abordări 1 Autoevaluare
situaționale concrete
2.1. Identificarea posibilităților de II Asigurarea calității vieții 1 EI
depășire a greșelilor, prin apel la 1.Timpul– resursă importantă. Tipuri de
persoanele de încredere activităţi și dozarea eficientă a timpului
2.2. Utilizarea economă a resurselor 2.Modalităţile de informare. Comunicarea 1 EFE
în mediul școlar și casnic cu cei din jur, mass-media, biblioteca (P1,P2,P3)
2.3. Estimarea posibilităţilor de A greşi e omeneşte. Recunoaşterea și 1
învățare de la cei din jur și acceptarea greşelilor. Depăşirea stării de
informare în baza modelelor din frustrare. Solicitarea ajutorului emoțiilor
comunitate 3.Resursele care trebuie economisite. 1
Tipuri de resurse: apă, energie electrică,
căldura, consumabile etc. Modalităţi de
111
economisire și beneficii
4.Sursele de învăţare. Modele comunitare 1
de la care putem învăța
5.Mini-proiect de grup: O viață de calitate.

6.Managementul clasei: abordări 1 Autoevaluare


situaționale concrete
3.1.Descrierea beneficiilor respectării III Modul de viață sănătos 1 EI
igienei personale, a alimentaţiei 1.Igiena personală. Menținerea sănătății și
echilibrate, activităţii fizice, prevenirea îmbolnăvirii. Modalităţi de
odihnei pentru sănătatea omului. realizare corectă a acțiunilor igienice.
3.2.Evaluarea produselor alimentare, 2.Alimentaţia. Beneficiile alimentației 1 EFE
utilizate în alimentaţie echilibrată asupra sănătății elevului. (P1,P2,P3)
3.3.Aprecierea echilibrului dintre 3.Învăţarea şi odihna activă. Posibilităţi şi 1
activitățile de învățare și odihnă limite ale activităţii de învăţare.
activă Particularităţi de vârstă și forme de odihnă
activă.
4.Sportul şi sănătatea. Genuri de sport. 1
Influenţa asupra dezvoltării organismului.
5.Activităţi sportive preferate. 1
6.Proiect de grup: Modul sănătos de viață. 1
7.Managementul clasei: abordări 1 Autoevaluare
situaționale concrete
IV Proiectarea carierei profesionale și
dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Identificarea punctelor forte 1.Calităţile descoperite în fiecare zi. 1 EI
personale şi aspectelor ce necesită Calităţi, puncte forte. Modalităţi de
dezvoltare descoperire a punctelor forte: autoevaluarea,
4.2. Aprecierea valorii muncii evaluarea reciprocă.
personale şi a celorlalţi 2.Singur şi în echipă. Forme de activitate - 1 EFE
4.3. Argumentarea deciziilor privind avantaje, dezavantaje şi riscuri. (P1,P2,P3)
viitorul său și a rolului studiilor în 3.A învăţa, înseamnă a munci. Studiile – 1
acest proces formă de muncă, mijloc de satisfacere a
dorinţelor și dezvoltarea potențialului.
Cunoştinţele și viitoarea profesie.
112
4.Orice muncă e frumoasă. Muncă/ 1
ocupaţie/ profesie. Respectul faţă de muncă,
profesii.
5.Alegerea profesiei. Consultarea opiniei 1
celor apropiați.
6.Proiect de grup: Profesia mea preferată. 1
7.Managementul clasei: abordări 1 Autoevaluare
situaționale concrete
V Securitatea personală

5.1.Identificarea locurilor și 1.Siguranţa elevului în locuri 1 EI


situațiilor sigure în natură, mediul publice. Locuri sigure și nesigure.
public și on-line, în baza Caracteristici/condiții. Perioade de timp
criteriilor oferite adecvate aflării în anumite locuri publice.
5.2.Utilizarea corectă a aparatelor 2.Siguranţa elevului în situații de 1 EFE
electrice și de gaz în baza utilizare a aparatelor de gaz și electrice. (P1,P2, P8)
instrucțiunilor Reguli de utilizare corectă a aparatelor de
5.3.Estimarea riscurilor utilizării gaz şi electrice, avantaje și limite posibile.
bunurilor personale de valoare în 3.Bunurile personale şi securitatea 1
locuri publice elevului. Bunuri personale și raționalitatea
utilizării, prezenței acestora în diverse
situații. Situaţii periculoase provocate de
bunuri personale de valoare.
4.Situaţiile de risc în natură. Locuri 1
accesibile/neaccesibile pentru odihnă şi
joacă în natură. Locuri necunoscute și puţin
umblate.
5.Riscuri posibile provocate de 1
vegetaţie şi animale, bazinele acvatice.
6.Riscurile jocurilor on-line. Timp 1 Autoevaluare
disponibil pentru jocurile on-line.
Raţionalitatea practicării. Deschiderea spre
lucruri şi persoane necunoscute.
7.Mini-proiect de grup: Securitatea 1
vieții.

113
8.Managementul clasei: abordări 1
situaționale concrete

114