Sunteți pe pagina 1din 3

VETERINARA

- *AUTORITATEA NATIONALA SANITARA


$I PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea qi completarea o?dinului pregedintelui Autoritifii Nafionale sanitare
Normei sanitare
veterinare qi pentru Siguran{a Alimentelo, n .6412007 pentru aprobarea
oficial sanitar-"
veterinare privind Zrgnoirnr"a gi desfigurarea activitifii de control
veterinar efectuat de cltre personalul de specialitate in unitifile care
produc alimente de origine animall

't

ydz;ndReferatul de aprobare nr. 1073 din 20 martie 2018, intocmit de Direclia Siguran{a
sanitare veterinare qi pentru
Alimentelor de origine Animald din cadrul Direcfiei Generale
Siguranfa Alimentelor,
qi al Consiliului
in temeiul Regulamentului.(CE) nr. 17812002 alParlamentului European
legislafiei alimentare, de
Uniunii Europqrre de stabilire a principiilor qi a cerinlelor generale ale
gi de stabilire a procedurilor in
instituire a Autoritdlii Europene.pentn+ Siguranla Aiimehiard
domeniul Siguranlei produseior alimentare, cu amendamentele
ulterioare; t
al
-.
Padamentutui European gi.al
in temeiul Regulumentului (CE) nr. 852120041C8
igiend care se aplicd
Consiliului Uniunii f"rrrop.n. de stabilire a unor nofine generale de
alimentelor, cu amendamentele ulterioare;
9i. al
in temeiul Regulamentului (CEj nr. s53l2004lcE al Parlamentului European se
igiena cafe aplicd
consiliului uniunii Europene de stabilire a unor nonne specifice de
alimentelor de origine animald, cu amendamentele ulterioare; gi-al
. in temeiul Regulamentului (CE) nr. 854120041CE al Parlamentului Ewopean a controalelor
consiliului uniunii Eiropene de stabilire a normelor specifice de organizare
uman, cu amendamentele
oficiale privind produsele de, origine animald destinate consumului
ulterioare;
European 9i al
in temeiul Regulamentului (CE) nr. 882120041CE al Parlamentului
pentru a asigura verificarga
consiliului uniunii Eriropene privind controalele oficiale efectuate
alimentare gi cu normele de
conformit6lii cu legislalia privind'hrana pentru animare gi produsere
ulterioare;
s6n6tate animal6 qi-de bunistare aanimalelor, cu amendamentele
nr. 4212004 privind
avdndin vedere prevederile art. 10 rli. U) din Ordonan{a Guvemului
organizarcaactivitSliisanitar-veterinare9i pentru siguranla alimentelor, aptobatd cu modificiri $i
prin Legla nr. 21512004, cu modificSrile gi completdrile ulterioare,
.olopt.tari

pregedintele Autoritlfii Na{ionale Sanitare veterinare 9i pentru Siguran{a


Alimentelor emite urmltorul ordin:

Art. I. , Norma sanitard veterinarl privind organizarea qi desfIgurarea activitdtii de


qontrol oficial sanitar-veterinar efectuat de cdtre personalul cle specialitate
in unitdlile care
! produc alimente de origine animald, aprobatd prin ordinul preqedintelui Autoritdlii Nalionale
"ilrrt"rgi+erinare qi pentru Siguran{a ili-rttt.to r nr. 6412007, publicat in Monitorul oficial al
qi compretdrile -ulterioare, se
Romdniei, partea l,'*. zoz ari ze martie 2007, cu modificdrile
modificl duPd cum utmeazd'.
,.
cuprins:
1...Laarticolul 2 alineatul (2), htera d) se modifica Ei va avea, urindtorul
penttu siguranla alimentelor oficialS - autoritatea
,,d) circumscriplie sanitar - veterinarl Ei
local6 sanitar.- veterinard gi pentrusig,rrunlu'ulimentJor, structurd f6rd personalitate juridicl
-- veierinare pentru siguran{a alimentelor judelene'
organtzatd in cadrul direciiei sanitar 9i
dt
i : n--^-.-^d+; ^qrp qreresnonsabilitatea realizdrtt, gestiondrii 9i
noificdrii
,' ;.jJJ,:;lH.Tffil'-i:l:l,lJ:Hl11ic:1i.Xi:
::;3ffi.,;uta a" -"or,,,fu'i"i"ar oh'iur
"

(61), cu urmatorul cuprins:


un nou articol, articolul
2' Dupd articolul 6 se introduce - uttt'io# qi pentru siguranla alimentelor
,,Art. 6r. - Coordonur"u ,iiJiit*ripiiti 'u"itu'
un medic vetelll
oficiare se rearizea zd decdtre "i'i"11f l*i:h1"'"iffi11i:'lj$:fi:;
- veterinare gi pentru slguran'
directorului'"""."iit al direcliei sanitar
-
respectiv a municipiului BucureEti'"

,o
rrne un
(2)' se introduce ,r11 norr alineat' alineatul (3), cu urmdtorul
nou alineat.
La
4. articotul 8, dupS alineatul
cuPrins: ..-,., --- r^ ^L^rni
ao."*eit oficial din care sd reias'
c6
,,(3)lncazutunitdlilordeabatortzare,pentruangajareapersonaluluidespecialitatein
,*oi
conformitate cu arin. (2), este n...*ra"Jriu."1u in abator' deline
incadrat ,u *tiil utierinar oficial
personalui de specialitate ce ur*y,7-:fi - mortem al animalelor
in ceea ce priveEte efectuarea .*u-.,,,,lui ante
pregatirea ,p::,1.1 gi a oblinut un
post - mortem al c'rnii Ei organelor
setliuriea.'I a capitolului IV
gi efectuarea examenurui
destinate sacnnca'i
in confo..ir"ir^." pierreaerite cuf;* il
calificativ
g54l200+ uip*in*enrului e"iop.u" qi ar
consiliului de stabilire a
"o...prrrrretor,
(cE) nr.
din Regulamenrul ofrciut" i"riuirra proa.tsele de origine animal'
u ,orroout"to,
normelor specifice de organizur. ".
destinate
cu amendamentele ulterioare'
"orrr**rrluJ;;;",
oficial sanitar-veteflnar m
5.Parteaintroductivdaarticoluluir+semodificdgivaaveaurmdtorulcuprins:
,,Art. 14 - Personalul de ,p.,iuiitutt cate rea,zeazd controlul
uttiui'u"u sub indrumarea tehnic[ a
r iqi desfrEoari
unitdlile prev,zvtela pct. I {i1 angxu^ri. qi p."m rijuranla alimentelor
oficiale qi are
sanitar - veterinare
coordonatorurui circumscrip{iei
in principal urmdtoarele obligafii:"'
literele g) qi h), cu urmitorul
litera f1 se introduc dou6 noi litere,
' 6-La articolul 14, dupd
*ottli; elibereazd certificatele sanitar-veterinare
care
gestioneazd, completelld,,intocmesc -qi exportului in ldri.te4e
a. proJ.rse de origine animar' destinate
,a inrol.urJirr""rp'"ry1" in cazul schimburilor intracomunrtare'
r-.trebuie
si comp reteaz. certificatel" d]l ,i:l;;"iRi;s qi pentru
transmise J.^-nutoritatea Nalionar' sanitar' veterinar[
conform instrucliunilor
ttrTi*,t"l#rLlilr"a!"rrrerea
sanitar-veterinar[ permanent'
in abatoarete pentru sacrificarea
pt"*^'u"'int*"u pdsdrilor in funclie de
ungulatelor domestice, precum qi in abdtoarele
sau duminicd'
de activitate al unitalt, i*roiiu in timpul r"nin, 11.1p de simbiti
progranurl
p;."e{eiilor legislaliei'iir vigoaro'"
precum.qi in zilere declarate libere """f";;
t'

T.Laarticolull4r,alineatul(2),dupdliterae)seintroduceonou6literd'litera0'cu
*n'u:il[il:;t:: in condiliile legii, ca unnare a constatdrii
de sancfiuni contravenlionate
qi penJ.ru siguranla alimentelor'"
nerespect[rii normeior sanitar-veterinare
dupd cum urmeazd':
8. in anexa nr. 1, punctul I se modificd
cuprins:
a) La litera A, punctul I va avea urmdtorul la
micd, centru de sacrificare' punct de tdiere
..1. Abator, inclusiv abator de capacitate
nivelul fermei'"
cuprins:
b) La litera B, Punctul 3 va avea.u rmdtorul sau exploataliei'"
pdsdritor qi/J" rug"morfelor la nivelul fermei
,,3. centru de sacrificare a
Lu lit"tu B, punctele 4 qi 5 se abrog6;
dj Literele n qi n vor avea urmdtorul cuprins: , - ,-:
";
de tranqare
,,E. Carne.tocatd, preparatdEi
carne sepatat|' mecanic numai pentru activitatea
din unitdlile:
l. unitate came tocatd;
2. unitate carne PreParatd;
3. unitate came seParatd mecanic' de tranqare din unit6file:
F. produse Ain .u,*., numai fentru activitatea
l. unitat?he Procesare;
2. catmangerie;
-3.. m6celdrie." '
f.\-it.ru I se abrogd
\*" modificd qi va avea urmatorul cuprins:
anexa nLr. z, alineatul (l) al articolului 3 se Autoritefi
,,(1) Tariful este cel prevSzut
la lit. A din anexa nr' 3 la ordinul pregedintelui
Alimentelor nr. 9612014 privind aprobarea
Nalionale Sanitare veterinare qi p.ni* sigu*"tu
qi pentru siguranla alimentelor, cu modificdrile
tarifelor aplicabile in domeniul-sanitar-veteiinar oficial al Bdncii Nalionale
completdrile ulterioar e; plataacestui tarif se v;ficein lei, la cuisul
Ei
a RomAniei la data facturdrii'"

a doua se modificd 9i va avea urmdtorul


10. La anexa nr. 3 punctul vI, textul coloanei
cupilns: sau prima vdnzare'"
la procesare sau la prima punere pe pia{a
,,C antitate I to n e P e I te intrat
sanitar - veterinarS
1 in tot cuprinsul normei sanitare veterinare, sintagma ,,circttmscrip{ie
f. - veterinarS qi
cu sintagma ,,'i"t"n"'ip1ie sanitar
qi pentru siguranla alimentelor" se inlocuieEte
p.tttt, siguranla alimentelor oficiald"'
al Romaniei, partea I, qi intrd in
Art. Ir _ prezentirr ordin se publicd in Monitorur orrcial
visoare la data de I ianuarie 2019 '

Preqedintele
Autoritifii Nafionale Sanitare Veterinare
gi pentru Siguran{a Alimentelor

Geronimo RIducu BRANESCU


!

Bucureqti ........1.........1
Nr............