Sunteți pe pagina 1din 12

GRADINITA CU P.P.

« DUMBRAVA MINUNATA »

PROIECT TEMATIC

“Prietenele mele necuvântatoare”

GRUPA MICA RATUSTE

EDUC : MOTOGNA CAMELIA


: BLOGOS DANA

AN SCOLAR 2018 - 2019


Tema anuală de învă ţ are: CÂND, CUM Ş I DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

PROIECT TEMATIC
“PRIETENELE MELE NECUVÂNTARELE
Tema anuala: Când, cum ş i de ce se întâmplă ?
Grupa : mică
Durata: 3 să ptă mânI

Argument:

Respectarea conş tientă a valorilor naturii ş i ale peisajului în care tră im, se face prin instruire ş i educaţ ie. Ea începe în mod firesc, prin puterea exemplului
personal ş i apoi prin cea a cuvântului. Sub acţ iunea celor două cuvinte magice: imitaţ ia ş i modelul, se desfă ş oară relaţ ia dintre copilul supus educaţ iei ş i
percepţ ia sa despre mediul înconjură tor. Activită ţ i precum descoperirea, îngrijirea unor animale, efectuate ală turi ş i sub îndrumarea educatoarei, a pă rinţ ilor,
determină încrederea în sine ş i o anumită doză de responsabilitate, îndemnă copilul: să fie atent, să îngrijească animalele, locul unde stau, din proprie iniţ iativă .
Prin toate activită ţ ile programate în cadrul acestui proiect, pe care-l vom realiza în gră diniţ ă , vom încerca să convingem copiii, de necesitatea ocrotirii animalelor,
să putem spune, fă ră teama de a greş i, că cetă ţ enii de mâine, dacă vor fi educaţ i pe aceleaş i coordonate, vor preţ ui ş i vor împiedica distrugerea lor, astfel ca
generaţ iile viitoare să se poată bucura ş i beneficia de acestea.

Subteme ale proiectului:


15-19.02.2016 In ograda la bunici
22-26.02.2016 Ursuletul Martinel
29.02-4.03.2016 Animalele ș i puii lor
Scop:
Dezvoltarea interesului pentru cunoaş tere, a spiritului de investigare, de cercetare a fenomenelor lumii. Lă rgirea ş i adâncirea reprezentă rilor despre animale,
prin completarea experienţ ei personale de viaţ ă , cu date perceptive mai sistematice asupra mediului lor de viaţ ă .

Obiective operaţ ionale:


DLC
➢ Să participe la activită ţ ile de grup, inclusiv la activită ţ ile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât ş i în calitate de auditor.
➢ Să înţ eleagă ş i să transmită mesaje simple; să reacţ ioneze la acestea.
➢ Să audieze cu atenţ ie un text, să reţ ină ideile acestuia ş i să demonstreze că l-a înţ eles.

DS
➢ Să -ş i îmbogă ţ ească experienţ a senzorială , ca bază a cunoş tinţ elor matematice referitoare la recunoaş terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri, mulţ imi, pe baza unor însuş iri comune (formă , mă rime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan.
➢ Să efectueze operaţ ii cu grupele de obiecte constituite în funcţ ie de diferite criterii date ori gă site de el însuş i: triere, grupare, regrupare,
comparare,clasificare,ordonare, apreciere a cantită ţ ii prin punere în corespondenţ ă .
➢ Să înţ eleagă ş i să numească relaţ iile spaţ iale relative, să plaseze obiecte într-un spaţ iu dat ori să se plaseze corect el însuş i în raport cu un reper
dat.
➢ Să recunoască , să denumească , să construiască ş i să utilizeze forma geometrică cerc, pă trat, triunghi, dreptunghi în jocuri.
➢ Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjură toare (obiecte, aerul, apa, vegetaţ ia, fauna, fiinţ a umană ca parte integrantă a mediului,
fenomene ale naturii), precum ş i interdependenţ a dintre ele.
➢ Să comunice impresii, idei pe baza observă rilor efectuate.

DOS
➢ Să cunoască ş i să respecte normele necesare integră rii în viaţ a socială , precum ş i reguli de securitate personală .
➢ Să -ş i adapteze comportamentul propriu la cerinţ ele grupului în care tră ieş te (familie, gră diniţ ă , grupul de joacă ).
➢ Să aprecieze în situaţ ii concrete unele comportamente ş i atitudini în raport cu norme prestabilite ş i cunoscute.
➢ Să cunoască ş i să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activită ţ i practice.
➢ Să dobândească comportamente ş i atitudini igienice corecte faţ ă de propria persoană ş i faţ ă de alte fiinţ e ş i obiecte.

DEC :
➢ Să descopere lumea înconjură toare cu ajutorul auzului.
➢ Să diferenţ ieze auditiv timbrul ş i intensitatea sunetelor din mediul apropiat ş i al sunetelor muzicale.
➢ Să intoneze cântece pentru copii.
➢ Să asocieze miş că rile sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
➢ Să redea teme plastice specifice desenului.
➢ Să obţ ină efecte plastice, forme spontane ş i elaborate prin tehnici specifice picturii.
➢ Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.

DPM
➢ Să cunoască ş i să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
➢ Să -ş i formeze o ţ inută corporală corectă (în poziţ ia stând, ş ezând ş i în deplasare).
➢ Să perceapă componentele spaţ io-temporale (ritm, durată ,distanţ ă ).

Centre de interes:
Biblioteca: Ş tiinţ e: Colţ ul că suţ ei:
- Că rţ i, reviste, albume cu - CD-uri, calculator, - trusa doctorului; halate, reţ ete;
imagini despre animale, “În - Enciclopedia «Animalele cutii goale de la medicamente;
ogradă ” (carte cu imagini), lumii», - cabinetul veterinarului, al
- cartea cu magneţ i «La fermă » - jetoane cu animale farmacistului, etc
- puzzle cu animale
Arta: Construcţ ii:
- foi pentru desen, creioane - cuburi
colorate, pensule, acuarele, - figuri geometrice
planş ete, plastilină - lego
- combino
.

INVENTAR DE PROBLEME

CE STIM? CE NU STIM SI VREM SA AFLAM?


Cum arata un animal. Ce mă nâncă fiecare?
Câţ i ochi, nas, gura, etc. Noută ţ i despre animale.
Au nevoie de hrană ş i apă . Care sunt pă rţ ile corpului?
Că tră iesc în curtea omului. Cum ne putem îmbolnă vi de la animale?
Sunt ş i animale care tră iesc în Cine sunt oamenii care au grijă de animale?
pă dure. Unde ducem animalele când sunt bolnave?

TEHNICI DE EVALUARE:
● probe orale: evidenţ ierea aspectelor legate de tema, ghicitori, observarea curenta, turul galeriei, jocul didactic, investigaţ ia, problematizarea, studiul de caz.
● probe practice: act. experimentale, observarea sistematica, instruirea asistata de calculator.

BIBLIOGRAFIE:
● Preda, Viorica coordonator –„Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Editura Miniped, Bucureş ti,2002
● „Programa activită ţ ilor instructiv-educative în gră diniţ a de copii”, Editura Integral, Bucureş ti, 2002.
● Ezechil Liliana, Pă iş i Lă ză rescu Mihaela, „Laborator preş colar”- ghid metodologic (ediţ ia a-II-a revizuită ), Editura Integral, Bucureş ti, 2002.
● Utilizarea calculatorului în procesul de predare – învă ţ are, Bucureş ti, 2005, Document P.I.R

Scrisoare că tre pă rinţ i

ANIMALELE, domestice sau să lbatice, prin dră gă lă ş enia lor, au trezit întotdeauna interesul copiilor, iar sub îndrumarea educatoarei, activită ţ ile de investigare ale
acestora, îi înarmează cu informaţ ii diverse, lă rgindu-le capacitatea de a cerceta, de a descoperi, ră spunzând dorinţ ei de investigare, curiozită ţ ii caracteristice ş i specifice
vârstei.
Deoarece ei prefera lumea necuvântă toarelor, aceasta tema, le va oferi posibilitatea de a descoperi multe lucruri captivante din lumea lor. Pentru ca activită ţ ile noastre să
fie cât mai interesante ş i plă cute, vă rugă m să aduceţ i la gră diniţ ă : imagini din reviste, poze că rţ i, CD-uri, casete, albume, pliante, materiale din natură , si alte informaţ ii
despre animale. Curiozitatea noastră este mare si de aceea, vă invită m să fiţ i ală turi de noi pe parcursul perioadei în care vom derula proiectul: „PRIETENELE MELE
NECUVÂNTĂ TOARE”.
Vă rog să discutaţ i cu copiii d-voastră despre acest subiect, să le oferiţ i cunoş tinţ e ş i informaţ ii corecte, pe care să le împă rtă ş ească ş i celorlalţ i copii din
grupă .

Va mulţ umim pentru înţ elegere ş i contă m pe sprijinul dumneavoastră .


INGRIJIRE
ÎNFĂŢIŞARE

REGULI DE
REGULI
IGIENĂ
DE IGIENĂ

MEDIUL HRANĂ
DE
VIAŢĂ ADAPOSTURI
EMBED PAGUBE
FOLOAS
CorelDRAW.G
E
raphic.10

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vizită la fermă”

Data Jocuri şi activităţi alese Activităţi pe domenii experienţiale


Ziua
LU
NI „Animale domestice”
BIBLIOTECĂ
- activitate integrată -
❖ „Citim imagini cu animale ALA+DS1
domestice” ALA: Biblioteca - „Citim imagini cu
❖ „Ferma animalelor” animale domestice”
Ştiinţă: „Puzzle cu animale”
JOC DE ROL Joc de rol: „De-a fermierii”
DS1– „Câinele” – observare
❖ „De-a fermierii”
M
❖ „De-a veterinarii”
AR „Graiul animalelor”
ŢI CONSTRUCŢII - activitate integrată -
DLC – ,,Cine face aşa?”- joc didactic
❖ „Căsuţa lui Grivei”
❖ „Grajduri pentru animale” DEC2 – cântec :„Graiul animalelor”
- predare
ŞTIINŢĂ
Joc: „Mergi cum cânt”
❖ „Puzzle cu animale”
MI
❖ ,,Caută jetoane cu animale
ER DS2 - „ Alege plăcuţele pătrate şi joacă-
CU domestice”
te cu ele”- joc logic
RI ❖ „Cu ce se hrănesc animalele?”

ARTĂ
JO
I ❖ ,,Osul lui Grivei” - modelaj „Să învăţăm de la animale”
❖ „Colorează animalul preferat” - activitate integrată -
DOS1– „Căţeluşul şchiop” – lect. educ.
DEC1– „Pictăm blăniţa lui Grivei”
VI
NE DPM- Predarea săriturii în înălţime de pe
RI
loc cu desprindere de pe ambele picioare
pentru atingerea unui obiect suspendat;
Joc: „Atinge clopoţelul”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Animale din pădure”

Data Jocuri şi activităţi alese Activităţi pe domenii experienţiale


Ziua
LU
NI „Animale din pădure”
BIBLIOTECĂ
- activitate integrată -
❖ „Citim imagini cu animale ALA+DS1
sălbatice”
❖ „Onomatopeele animalelor” DS1– „Mama îşi caută puii” – joc
❖ „Ursu Leţ şi Ursu Fleţ” didactic
- memorizare DEC2 – cântec „Graiul animalelor” – rep.
Joc cu text şi cânt: „Sfatul animalelor”
JOC DE ROL – predare
M ❖ „De-a ursul şi puii”
AR ❖ „De-a pădurarii” „Căsuţa din oală”
ŢI
❖ „De-a veveriţa” - activitate integrată –
DLC+DEC1
DLC – ,,Căsuţa din oală”- pov.
CONSTRUCŢII
educatoarei
❖ „Adăposturi pentru animale” DEC1 – „Ursul” – colorare în contur
❖ „Cabana pădurarului”
MI
❖ „Căsuţa iepuraşului”
ER DS2 - „ Mai mulţi lupi, mai puţini lupi”
CU
ŞTIINŢĂ - ex. cu material
RI
❖ „Puzzle cu animale”
❖ ,,Hrana animalelor sălbatice”
JO ❖ „Curiozităţi despre animalele
I sălbatice” „Riţa Veveriţa îşi caută blăniţa”
- activitate integrată –
ARTĂ DOS2+ALA
DOS2– „Blăniţa veveriţei” – lipire
❖ ,,Alune pentru veveriţă” - ALA: Biblioteca - „Citim imagini cu
modelaj animale sălbatice”
❖ „Blăniţa pentru veveriţa” Construcţii: „Adăposturi pentru animale”
- mototolire Joc de rol: „De-a pădurarii”
VI
NE DPM- Repetarea săriturii în înălţime de pe
RI
loc cu desprindere de pe ambele picioare
pentru atingerea unui obiect suspendat;
Joc: „Ursul sare după miere”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Păsări mari şi păsări mici”

Data Jocuri şi activităţi alese Activităţi pe domenii experienţiale


Ziua
LU
NI „Lumea minunată a păsărilor”
BIBLIOTECĂ
- activitate integrată -
❖ „Citim imagini cu păsări de DS1+ALA
curte”
❖ „Ghici ghicitoarea mea” DS1– „Păsări de curte” – l.d.i.
ALA: Construcţii - „Coteţe pentru păsări”
JOC DE ROL Ştiinţă: „Multe-puţine”
Joc de rol: „De-a fermierii”
❖ „De-a gospodinele”
M
❖ „Îngrijim puişorii”
❖ „De-a fermierii”
AR „Glasul păsărilor”
ŢI
- activitate integrată –
CONSTRUCŢII DLC+DEC2
DLC – ,,Glasul păsărilor”- memorizare
❖ „Coteţe pentru păsări”
❖ „Ferma de păsări” DEC2 – cântec : „Cocoşelul” - predare
❖ „Gard pentru ferma de păsări”
Joc cu text şi cânt: „Sfatul animalelor”
- repetare
ŞTIINŢĂ
❖ ,,Alege jetoanele cu păsări de
MI
curte”
ER DS2 - „Unde sunt mai mulţi, mai puţini
CU ❖ „Despre foloasele păsărilor de
puişori”- ex. cu material ind.
RI curte”
❖ „Multe-puţine”
JO
I „Mâncare pentru păsări”
ARTĂ
- activitate integrată -
❖ ,,Cocoşelul fermecat” DOS1– „Găinuşa, cocoşul şi şoricelul”
- dactilo-pictură – pov.. educ.
❖ „Puişorii” – lipim puful DEC1– „Grăunţe pentru păsări”
- modelaj

VI
NE DPM- Predarea târârii cu sprijin pe palme
RI
şi genunchi;
Joc: „Vulpea la găini”

S-ar putea să vă placă și