Sunteți pe pagina 1din 2

RO

TABEL CU PROGRAME
A. Indicatorul “Uşã deschisã” H E. Selectorul de programe
Aceastã maşinã de spãlat este dotatã F. Butonul “Start(Pauzã)”
cu funcþii automate de siguranþã C A G. Selectorul vitezei de centrifugare
care detecteazã şi diagnosticheazã
defecþiunile într-o fazã timpurie şi vã D B H. Indicatorul de succesiune a
permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de programului şi indicatorii pornirii cu
J I întârziere
exemplu:
I. Butonul “Reset”
B. Indicatorul “Service” J. Butonul Pornire cu întârziere”
C. Indicatorul “Robinet de apã închis”
E F G
D. Indicatorul “Curăţaţi pompa”

Detergenþii şi aditivii Opþiuni speciale Viteza


Simbol Incãr- Pre- Spãlare Lichid Pornire Rapidă Pre- Clãtire Oprire de
Centri- centrifug.
Tip de spãlare / Note cu
spãlare cãtura spãlare principalã emolient spãlare intensivã clătire fugare maximã
Programul maximã întârziere
- Respectaþi recomandãrile producãtorului de pe etichetã rpm
kg
Lenjerie robustă albă din bumbac, murdară în mod normal şi foarte murdară. În caz de
Bumbac/ foarte mare murdărie sau pete mari puteţi adăuga un înălbitor pe bază de oxigen, care se
Antibacterii 6.0 poate utiliza la temperatura de 95°C. Acest program elimină bacteriile şi asigură o curăţare i Da i i – i i i i Max.
95 °C igienică a lenjeriei dvs. Eficienţa înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie
similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.
Bumbac 6.0 Articole normal sau foarte murdare: cearşafuri, feţe de masã, lenjerie intimã, prosoape,
i Da i i i i i i i Max.
40 - 60 °C cãmãşi etc. din bumbac şi in.

Sintetice 3.0 Îmbrăcămintea murdară în mod normal de fibre sintetice ( ca de ex. poliester, poliacril,
Da Max.
30 - 40 - 60 °C viscoză etc) sau un amestec de fibre sintetice şi bumbac i i i i i i i i

Delicate 1.5 Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cãmãşi şi bluze. Da – – 1000 1)
30 - 40 °C
i i i i i i

Articole Lenjerie robustă murdară uşor sau în mod normal de bumbac, in, fibre sintetice şi
de fiecare zi 3.0 amestecuri din ele Programul eficient de o oră. Asiguraţi-vă că într-o spălare aveţi lenjerie – Da i i – – i i i Max.
40 °C de culori asemănătoare.

Spãlare rapidã 3.0 Îmbrăcămintea uşor uzată de bumbac, poliester, poliamidă şi amestecurile lor cu bumbac.
– Da – – – Max.
30 °C Program scurt pentru improspătarea rufelor dvs. . i i i i

Lânã Numai articole din lânã cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lânã
1.0 care pot fi spãlare în maşina de spălat rufe. Acest program (40°C) este testat ºi aprobat – Da i i – – – i i 1000 1)
Rece - 40 °C pentru spãlarea cu maºina a lânii de “The Woolmark Company”.
Tesãturile din in, mãtase, lânã şi viscozã marcate cu eticheta “spãlare de mânã”.
Spãlare manualã 1.0 Acest program (40°C) este testat ºi aprobat pentru spãlarea cu manualã a lânii de – Da – – – 400 1)
40 °C
i i i i
“The Woolmark Company”
Lenjerie 1.0 Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandã utilizarea
– Da i i – – – i i 400 1)
30 °C unei plase pentru rufe).
Clãtire & – 6.0 Acelaşi ca ultimul ciclu de clãtire şi centrifugare finală de la programul “Bumbac”.. – – i i – – i i i Max.
centrifugare
Acest program prevede o centrifugare intensivă. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la
Centrifugare – 6.0 programul pentru “Bumbac”. – – – i – – – – i Max.
Centrifugare – 1.0 Acest program prevede o centrifugare delicată. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la
– – – – – – – 1000 1)
delicatã programul pentru “Lânã”. i i
Doar evacuare - fãrã centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după
Evacuare – – “Oprire clătire”. – – – i – – – – – –

i: opþiune / Da : dozaj necesar Ciclurile pentru lânã ºi spãlare manualã ale acestei maºini au fost testate ºi aprobate de “The Woolmark Company” pentru
1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte, spãlarea articolelor de îmbrãcãminte din lânã etichetate pentru “spãlare cu maºina” sau “spãlare manualã” cu condiþia ca
viteza de centrifugare limitatã la aceste programe. acestea sã fie spãlate în conformitate cu instrucþiunile de pe etichetã ºi cu cele oferite în acest tabel cu programe. M0619 Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01270


DATE DESPRE CONSUM Butomul “Centrifugare” SEMNALIZĂRI DE DEFECTE
• Fiecare program are o vitezã automatã maximã
Încãr- Energia Durata aproxim. a programului de centrifugare predeterminatã. În caz de defecte sau deficienţe, consultaţi “Ghidul
Temperatura Apa (ore : minute) • Apãsaþi pe buton pentru a fixa o altã vitezã de de Depanare” în Instrucţiunile de folosire.
Programul cãtura (kWh)
(°C) (l) centrifugare.
(kg) fără “Rapidă” fără “Rapidă” cu “Rapidă” “Service”
• Dacã este selectatã viteza de centrifugare “0”, Aprinderea indicaţiei “Service” poate fi cauza unei
Bumbac/ Antibacterii 95 6.0 59* 1.90 2:00 - centrifugarea finalã este anulatã, dar nu erori întru-un component electric.
Bumbac ** 60 6.0 49 0.78 4:00 2:30 centrifugãrile intermediare pe durata clãtirii.
Bumbac ** 60 3.0 37 0.69 2:20 *** Se evacueazã doar apa. “Robinetul de apã închis”
Bumbac 40 6.0 54 0.65 2:45 1:45 Masina de spălat este sau nu este alimentată
PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE suficient cu apă; poate fi închis robinetul cu apă
Bumbac ** 40 3.0 37 0.58 2:30 ***
Opþiunea “Pornire cu întârziere” permite pornirea sau furtunul de alimentare poate fi îndoit.
Sintetice 60 3.0 50* 0.70 1:30 1:09
maşinii după placul consumatorului, de exemplu
Sintetice 40 3.0 46 0.50 1:15 0:54 noaptea când electricitatea este mai ieftinã. “Curãþaþi pompa”
Delicate 30 1.5 50 0.50 0:45 - Nu utilizaţi detergenţi lichizi în cazul activării funcţiei Nu este evacuată apa reziduală. Poate fi îndoit
Articole de fiecare zi 40 3.0 45 0.45 1:00 - “Pornire cu întârziere”. furtunul de evacuare sau este necesară curăþarea
Spãlare rapidã 30 3.0 40 0.40 0:30 - • Selectaþi programul, temperatura şi opþiunile. filtrului (vezi “Curăþarea filtrului” în manualul de
Lânã 40 1.0 55 0.60 0:45 - • Apăsaþi butonul “Pornire cu întârziere” pentru a utilizare).
selecta durata întârzierii cu 1, 3, 6, 9 sau 12 ore.
Spãlare manualã 40 1.0 45 0.60 0:40 -
• Apăsati butonul “Start(Pauzã)”. TERMINAREA PROGRAMULUI
Lenierje 30 1.0 45 0.50 0:36 - Semnalizează lampa indicatoare lângă butonul • Toate luminile indicatoare ale secvenþei
Datele de consum au fost mãsurate în condiþii specifice şi în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum “Pornire cu întârziere” şi a început numărătoarea programului sunt stinse şi indicatorul “Uşa
din fiecare locuinþã pot varia faþã de valorile date în tabel în funcþie de presiunea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi inversă a pornirii întărziate. deschisã” se aprinde.
de tipul de rufe. Consumul de apă şi de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor ; selecţia unor alte setări sau • După pornirea programului se opreşte indicaþia
schimbarea vitezei de rotaţie sau schimbările de temperatură modifică acest consum. 1. Rotiþi butonul selector de programe pe poziþia
Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condiţiile reale de lucru aplicate timpului întârziat şi se înlocuieşte cu indicaţia “Oprit/O”.
(vezi “Ghidul de depanare” în Instrucţiunile de Folosire). secvenţei de program. 2. Închideþi robinetul da apã.
* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adãugatã puþinã apã rece la terminarea ciclului principal de spãlare, înainte ca pompa sã • Dacă aþi apăsat deja butonul “Start(Pauzã)”, 3. Deschideþi uşa şi descãrcaþi maşina.
evacueze apa afarã. timp de întârziere poate fi redus prin apăsarea în
** Programe de referinţă pentru eticheta de consum energetic. 4. Lãsaþi uşa întredeschisã pentru a permite
*** Adaptarea automată a duratei programului după aflarea cantităţii de rufe puse la spălat.
mod repetat a tastei “Pornire cu întârziere”. tamburului sã se usuce.
Pentru anularea opþiunii de“Pornire cu întârziere”
ADÃUGAÞI DETERGENÞII, ÎNCHIDEÞI UŞA, • Nu utilizaţi detergenţi lichizi pentru spălarea ..înainte de a apãsa butonul “Start(Pauzã)”: SCHIMBAREA PROGRAMULUI ŞI/SAU
principală în cazul activării opţiunii “Prespălare”. • Rotiþi butonul selector de programe la altã poziþie OPŢIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI
SELECTAŢI PROGRAMUL
Butonul “Clătire intensivă” sau apăsaþi butonul “Reset”.
Adăugaţi detergentul după cum este indicat în ..dupã ce aþi apãsat butonul “Start(Pauzã)”: 1. Apãsaþi butonul “Start(Pauzã)” pentru a
• Mai multă apă şi un timp mai lung de clătire este întrerupe programul. Indicatorul clipeşte.
capitolul “Detergenþi şi aditivi” din instrucţiunile de adăugat. • Apăsati butonul “Start(Pauzã)” - beculeþul
utilizare. timpului întârziat ales se stinge. Dacă doriþi 2. Selectaþi noul program (cu temperatura), toate
• Această opþiune este potrivitã în special pentru opþiunile şi o altã vitezã de centrifugare dacã
• Rotiţi selectorul de programe până la zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea pornirea imediată a programului selectat, apăsaţi
programul şi temperatura dorită. din nou tasta “Start(Pauzã)”. doriþi.
lenjeriei nou născuþilor şi pentru a ajuta
• Lampa indicatoare de lângã butonul “Start 3. Apãsaþi butonul “Start(Pauzã)” din nou.
persoanele care suferă de alergii.
(Pauzã)” clipeşte. PORNIRE PROGRAM Noul program continuã din acelaşi punct în care
• Lampa indicatoare a vitezei de centrifugare Butonul “Oprire clãtire” programul precedent a fost întrerupt.
• Rufele rãmân în ultima apã de clãtire fãrã sã mai Deschideþi robinetul şi apãsaþi butonul “Start
predefinite se aprinde. (Pauzã)”. Lumina indicatoare de lângã butonul Nu adăugaþi detergent pentru acest program.
continue cu ciclul de centrifugare final pentru a
SELECTAÞI ORICE OPŢIUNE DORITÃ împiedica mototolirea şi pentru a preveni “Start(Pauzã)” se aprinde. Indicatorul secvenþei
ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN
schimbarea culorilor. programului indicã faza programului curent, trecând
Apãsaþi butonul oricãrei opþiuni dorite - indicatorul de la stânga la dreapta prin Spãlare, Clãtire, DESFÃŞURANTE ÎNAINTE DE TERMINARE
• Această funcþie este foarte utilã dacã doriþi sã
respectiv se aprinde. În situaţia în care combinaþia Centrifugare/Evacuare. Butonul “Reset” anulează un program înainte de
amânaþi centrifugarea sau dacã doriþi sã evacuaþi
de program şi opţiuni suplimentare nu este posibilã, În mementul în care faza programului este terminare.
doar apa.
luminile indicatoare se sting automat. combinaþiile Notã: programul se opreşte la “Oprire clãtire” în terminatã, indicatorul respectiv se stinge. • Apăsaţi şi ţineţi apăsat câteva secunde tasta
cu opþiuni neadecvate vor fi anulate automat. momentul în care lumina “Oprire clãtire” în “Reset”. Se elimină apa reziduală. Poate dura
Butonul „Rapidă“ secvenþa de desfãşurare a programului este INDICATORUL “UŞÃ DESCHISÔ ceva timp, până când se deschide uşa
• permite spălarea mai rapidă prin scurtarea aprinsã. Lumina indicatoare de lângã butonul Înainte de începere şi dupã terminarea unui
duratei programului. “Start(Pauzã)” clipeşte. program, lampa se aprinde şi indicã faptul cã uşa
• se recomandă pentru cantităţi mai mici de rufe Terminarea opþiunii “Oprire clãtire”: poate fi deschişa. Atâta timp cât un program de
sau pentru rufe mai puţin murdare. • Apãsaþi butonul “Start(Pauzã)”; programul se va spãlare funcþioneazã, uşa rãmâne blocatã şi nu
Butonul “Prespãlare” termina automat cu ciclul de centrifugare finală trebuie forţatã sub nici o formã.
• Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu al programului de spălare în curs. În cazul în care trebuie deschisã urgent pe durata
nisip, murdãrie granularã). Durata ciclului • Dacã nu doriþi sã centrifugaþi rufele, rotiþi butonul unui program în desfãşurare, consultaţi “Anularea
sporeşte cu aproximativ 15 min. selector de programe pe poziþia “Evacuare” şi (Resetarea) unui program în desfãşurare înainte de
apãsaþi butonul “Start(Pauzã)”. terminare”.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01270