Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 sAlubritAte PAg. 3 incendiu PAg.

8-9 mAgAzin
Primarul Devei este decis să Un autobuz a luat foc în Chiar dacă nu suntem su-
rezilieze contractul de ser- trafic pe raza comunei perstițioși, ni se întâmplă,
vicii cu operatorul judeţean Luncoiu de Jos. deseori, ca unele semne
de colectare şi transport al Focul a fost stins de din casă să ne pună pe
gunoiului, nemulţumit de pompierii militari, gânduri. De ce trebuie să
faptul că firma nu-şi care cercetează cauza ținem seama pentru a
respectă angajamentele. incendiului. /pag.3 atrage norocul în casă?

Fondat de Cornel POENAR

Primarul comunei Băiţa, Damian Diniş,


lansează o invitaţie la Serbările comunei,
care vor avea loc la acest
sfârşit de săptămână. /pag.16

Anul XiV • nr. 620 • Apare 5 - 11 iulie 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Au văzut moartea
cu ochii: loviţi de
fulger în Parâng

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
/p.3 Câştigătoarele din această săptămână:
• ŞOFRONIA HORTENZIA din Săcel
• ANDREŞESCU CLAUDIA din Hunedoara
Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
în ziare
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
locale
Investești puțin, ești cunoscut şi centrale
în întreaga lume!
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Tel. 0722 402 044
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. E-mail: accentmediahd@yahoo.com
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ADMiNiSTRAŢie 5 - 11 iUlie 2019

Ultimatum pentru operatorul de


salubritate judeţean
marul Devei. cauză sunt dispuşi să
Potrivit acestuia, dacă în pe- reacţioneze în consecinţă, sim-
rioada de iarnă problemele nu ilar municipalităţii din Deva.
erau atât de grave din punct de
vedere al sănătăţii publice, Bani de la Guvern
acum, pe vremea extrem de
caldă de afară, pericolul este pentru afacerile
mai prezent ca oricând. hunedorenilor
„Există riscul de îmbol-
năviri. (...) Nu acuz operatorul În sala de ședințe a Consili-
de rea voinţă, dar pare de- ului Județean Hunedoara, au
păşit de situaţie”, a spus pri- fost înmânate ieri peste 200 de
marul Florin Oancea, acorduri de finanțare prin pro-
menţionând că pentru o bună gramul Start Up Nation, pro-
colectare a gunoiului din oraş gram dezvoltat de Guvernul
este nevoie ca operatorul de României prin Ministerul pen-
salubritate să lucreze cu opt- tru Mediul de Afaceri, Comerţ
zece maşini, în condiţiile în şi Antreprenoriat.
care acesta ar folosi acum Acordurile au fost înmânate
doar patru maşini. de reprezentanții Agenţiei
Primarul municipiului Deva pentru Întreprinderi Mici şi
a acordat şi un ultimatum Mijlocii, Atragere de Investiţii

P
rimăria Deva este de- presă în care şi-a manifestat - care lucrează cu jumătate din companiei de salubritate, în şi Promovare a Exportului
cisă să rupă contrac- nemulţumirea faţă de modul numărul de utilaje, spune pri- sensul în care acesta are ter- Timişoara.
tul cu firma de ridicat în care firma menţionată şi-ar marul, şi nici nu există interes men până pe 15 iulie să re- Start-Up Nation este un
şi transport al gunoiului onora obligaţiile din caietul de pentru colectarea selectivă a zolve problemele constatate. program dezvoltat în vederea
Deva – Administraţia locală sarcini cu care a câştigat lici- deşeurilor, aşa cum prevede În caz contrar, Florin Oancea stimulării înfiinţării între-
din municipiul Deva a ajuns la taţia de delegare a serviciului legea. este decis să sesizeze ADI prinderilor mici şi mijlocii, so-
capătul răbdării, după şase de salubritate pe Zona 3 Cen- „Este o situaţie de criză ma- Deşeuri pentru rezilierea con- licitanţii/antreprenorii având
luni în care a încercat să pună tru a judeţului Hunedoara. joră. (...) Nu se respectă con- tractului cu acea companie. ocazia să obţină fonduri ne-
lucrurile pe un făgaş normal cu Edilul local a arătat că s-au tractul de delegare a Potrivit edilului local, rambursabile de la stat de
operatorul de salubritate al primit sute de sesizări de la serviciilor, nu s-au realizat colectarea şi transportul guno- până la 200.000 de lei. Anul
judeţului Hunedoara, Brai – cetăţeni care acuză faptul că dotări, nu sunt grafice de ridi- iului sunt capitole care au gen- trecut, în județul Hunedoara
Cata. gunoiul nu este ridicat la timp, care a gunoiului. Nu se ştie erat nemulţumiri şi în alte au beneficiat de finanțări prin
Primarul Florin Oancea a nu se respectă programul de decât ziua, dar nici graficul zil- oraşe ale judeţului Hunedoara, acest program un număr de
susţinut joi o conferinţă de investiţii şi dotări al companiei nic nu se respectă”, a spus pri- iar primarii localităţilor în 118 antreprenori.

Un autobuz
fără pasageri
Lucrări la drumurile judeţene
a luat foc în Deva - Luna iulie începe în
forță cu noi lucrări la drumurile
trafic județene. Astfel, au început lu-
crările la drumul județean care
face legătura între localitățile
Lăpugiu de Jos și Lăpugiu de
Sus. Investiția este finanțată din
bugetul județului Hunedoara și,
la finalizare, va asigura un trafic
rutier în condiții ridicate de
siguranță și confort.
Luncoiu de Jos - Un autobuz Şi drumul județean Dobra-
fără pasageri a luat foc în trafic, Roșcani-Bătrâna intră în repa-
joi, pe DN 76 Brad-Deva, după rații, potrivit reprezentanților
ce la compartimentul motor al Consiliului Județean Hune-
autovehiculului a izbucnit un doara. Lucrările de asfaltare au
incendiu, a informat Inspec- început pe sectoarele afectate.
toratul pentru Situaţii de Ur- Drumul județean din această
genţă (ISU) Hunedoara. zonă are nevoie de lucrări de
Incidentul a avut loc pe raza intervenție, el fiind important
localităţii Luncoiu de Jos, focul pentru localnici, dar și pentru
cuprinzând autobuzul în tota- dezvoltarea zonei. Acolo unde
litate. "Nu au existat victime, se impune vor fi turnate noi
cauza producerii incidentului covoare asfaltice, iar unde se
fiind în curs de stabilire", pre- poate vor fi executate plom-
cizează ISU Hunedoara. bări.
În urma intervenţiei pom- Pe acest drum vor fi turnați
pierilor militari din municipiul aproape 19.000 de metri pă-
Brad, incendiul a fost localizat trați de asfalt, fiind prevăzute și
şi lichidat. lucrări de defrișări.
5 - 11 IULIE 2019 ACTUALITATE - 3

Au văzut moartea cu ochii:


maşină lovită de fulger șantier, unde cei de la Strabag
lucrează conform graficului
pe care l-am stabilit. M-au
surprins într-un mod plăcut
prin seriozitatea cu care-și re-
spectă angajamentele asu-
mate, drept pentru care îi
felicit pentru modul în care
abordează această lucrare.
Am aflat că, din 15 iulie, con-
structorul a luat decizia de a
lucra 24 de ore din 24 la acest
drum, astfel încât promisi-
unea că anul acesta drumul să
fie finalizat în procent de 85-
90% cred că va fi îndeplinită,
spre mulțumirea noastră dar
mai ales a operatorilor de tu-
rism din zonă și a turiștilor", a
declarat Costel Avram.

Detalii tehnice
Sectorul care va fi modern-
izat are o lungime de 3,725 km.

A
dministratorul pub- lucrările la această investiţie. văzut-o”, a spus Costel Avram. gerului care a lovit”, a spus ad- Lățimea părții carosabile este
lic al judeţului Hune- La un moment dat, în ciuda ministratorul public al judeţu- de 4 m. În cadrul proiectului se
doara a fost în ploii şi a vremii, în general, ne- Şapte găuri în drum lui. vor realiza: 4.525 ml de rigole
pericol iminent pe drumul favorabile, oficialii CJ Hune- Mai în glumă, mai în serios, betonate, 23 de podețe, 2.211
spre Parâng Şocaţi de cele întâmplate, Costel Avram a concluzionat
doara au decis să continue ml de ziduri de sprijin din
Deva – Administratorul ocupanţii maşinii au avut cu o veche vorbă din Moldova,
evaluarea începută în teren, nevoie de câteva secunde beton și ciment, 1.249 ml de
public al judeţului Hunedoara, astfel că au plecat spre care spune că oamenii care au ziduri de sprijin din gabioane,
pentru a realiza ceea ce s-a în- trecut prin astfel de situaţii
Costel Avram, dar şi alte trei Parâng. 2.562 ml de parapete de sigu-
tâmplat. De aceea, pentru că pot spune că „le-a murit
persoane, pot spune că s-au „Eram în maşina construc- ranță.
nu mai coborau din maşină, moartea”.
născut a doua oară după ce, torului, împreună cu dirigin- un muncitor care lucra pe un Proiectul de modernizare a
miercuri, maşina în care se tele de şantier. Ne-am oprit în excavator, în zonă, a luat-o la DJ 709F spre masivul Parâng,
aflau a fost lovită de un fulger vreo patru locuri. Ploua încet, fugă spre ei pentru a le acorda
Finalizare în acest an pe tronsonul cuprins între km
în timp ce se deplasau spre mărunt şi fulgera, dar părea ajutor. Abia atunci, Avram, di- Dincolo de această întâm- 6+600 -km 10+352 este fi-
staţiunea Parâng. că fulgerele sunt departe. La rigintele de şantier şi repre- plare de care protagoniştii îşi nanțat prin Programul Na-
Cei patru, între care doi un moment dat, cum zentanţii constructorului au vor aduce aminte toată viaţa, țional de Dezvoltare Locală 2
constructori şi doi reprezen- mergeam cu maşina încet, am ieşit din maşină şi au văzut merită remarcat faptul că lu- (PNDL2), finanțare obținută de
tanţi ai Consiliului Judeţean văzut un fulger puternic, cu o ceea ce s-a întâmplat. crările la drumul spre Parâng CJ Hunedoara, iar valoarea to-
Hunedoara, se aflau pe dru- lumină puternică şi un nor de „Afară am văzut, în spatele evoluează în ritm rapid. tală a investiției se ridică la
mul spre Parâng, pentru a praf, în jurul maşinii. Antena maşinii, vreo şapte găuri în "Sunt foarte mulțumit de aproximativ 20 de milioane de
verifica stadiul în care se află maşinii a zburat, nici n-am drum. Se vedea puterea ful- ceea ce am găsit pe acest lei.

Un bărbat creşte cai în mijlocul Devei de peste 20 de ani; autorităţile iau măsuri
Deva - Administraţia lo- tat luni situaţia şi la Prefec- două decenii, vă promit că o
cală din Deva va schimba, în tura Hunedoara, unde au fost vom rezolva! Şi repede!", a
foarte scurt timp, regulamen- prezenţi şi reprezentanţi ai notat primarul pe pagina sa
tul care stabileşte modul în Direcţiei de Sănătate Publică, de Facebook.
care pot fi crescute animalele Direcţiei Sanitar-Veterinare, Potrivit edilului local, Pri-
domestice în oraş, după ce ai Gărzii de Mediu, jurişti, măria Deva va modifica, pe 8
oamenii dintr-un cartier s-au conturându-se un plan pen- iulie, într-o şedinţă extraordi-
plâns autorităţilor că, de tru soluţionarea situaţiei. nară a Consiliului Local, "Re-
peste 20 de ani, un cetăţean "Amenzile pe care instituţi- gulamentul de creştere şi
creşte cai într-un spaţiu situat ile statului le vor aplica pen- deţinere a animalelor domes-
în zona ştrandului din locali- tru punerea în pericol a stării tice şi a păsărilor de curte în
tate. de sănătate a populaţiei sunt municipiul Deva".
Primarul municipiului doar o parte a acestui plan. În Noua hotărâre va interzice
Deva, Florin Oancea, şi Poliţia cazul Direcţiei Sanitar-Ve- total creşterea ovinelor, ca-
Locală s-au deplasat luni la terinare, amenda prevăzută prinelor, porcinelor, caba-
faţa locului pentru a discuta de lege poate ajunge la linelor, bovinelor, precum şi a
cu oamenii, însă întâlnirea s- 20.000 lei. Dar nu este destul. păsărilor de curte în princi-
a încheiat fără un acord cu Cetăţeanul în cauză, de altfel, palele zone din municipiu.
persoana reclamată. are deja trei astfel de amenzi După aprobarea noii ho-
"Chiar lângă ştrandul mu- de la ferma improvizată se văluită într-un miros pesti- neplătite. Dacă situaţia de tărâri a CL Deva, prevederile
nicipal, un cetăţean creşte cai varsă pe domeniul public, lenţial', a declarat primarul neconceput pentru un oraş acesteia vor fi puse în aplicare
şi alte animale. Evident, fără ajung chiar pe terenul ştran- Devei. civilizat, municipiu reşedinţă imediat, iar animalele vor fi
nicio formă legală! Dejecţiile dului, iar întreaga zonă e în- El a menţionat că a prezen- de judeţ, durează de peste evacuate din zona ştrandului.
4 - SĂNĂTATe 5 - 11 iulie 2019

Dicţionarul culorilor. Mesajul


codat pe care ni-l transmit
culorile fructelor şi legumelor

usturoiul se pare că au anu-


mite proprietăți care grăbesc
vindecarea infecțiilor. În mod
sigur ați auzit referindu-se la
ele ca fiind “antibiotice natu-
rale”.
A L BAST RU / V I O L E T /
NEGRU: aceste fructe și le-
gume sunt bogate în Resve-
ratrol, mentionat de specialişti
ca fiind cel mai puternic factor
natural anti-oxidant cunoscut,

Ș
anti-cancer, anti-îmbătrânire,
tiți vorba aceea din tip de nutrient benefic pentru prostata. Totodată, această căruri conțin și cantități im- anti-inflamator. Studii recente
popor “Curcubeu sănătatea noastră. Iată ce moleculă crește capacitatea portante de vitaminele E si C, arată că fructele închise la cu-
pe cerul gurii”? Da, beneficii aduc aceste fructe si organismului de a produce recunoscute pentru că scad loare ar avea o influență
o folosim atunci când ne legume, în funcţie de culorile mai multă vitamina A, care riscul apariției bolilor cron- benefică în procesul de neuro-
place foarte mult un pe care le au. îmbunătățește vederea. ice. De asemenea, asigură și o geneză, adică producerea de
preparat, dar se pare că ROȘU: Fitochimicale pre- PORTOCALIU: Legumele cantitate importantă de zeax- neuroni noi.
această zicală are cores- cum antociani și carotenoide și fructele portocalii sunt bo- antină, care combate dege- Concluzia nu este una
pondent și în realitatea – dintre care se remarcă li- gate în carotenoide, antioxi- nerescența maculară, o boală foarte complicată. De acum
științifică. Ți-e poftă de copenul, ale cărui proprietăți danţi care au ca efect care poate duce la orbire. înainte trebuie să avem în far-
roșii, banane, praz sau anti-cancerigene sunt sporite protector împotriva radi- ALB: Legumele de culoare furie un curcubeu. Poate că
afine? S-arputea ca or- prin consumarea împreună calilor liberi, responsabili albă au puternice proprietăți astfel reușim să îi convingem
ganismul tău să îți cu alimente bogate în lipide pentru îmbătrânirea pre- antiinflamatoare. Exemple: și pe cei mici să își mănânce
transmită un mesaj (de ex. avocado și ulei de matură. În unele din aceste păstârnacul, ciupercile, guli- porția zilnică de fructe și
codat. Astăzi învățăm ce măsline). Este sezonul cire- legume, precum cartofii roşii, ile, ceapa, usturoiul. Ceapa și legume.
beneficii pentru sănă- șelor! Cireșele au un puternic se găseşte o cantitate impor-
tate au fructele și efect diuretic, fiind indicate tantă de fibre, care ajută la
legumele, în funcție de persoanelor care suferă din tratarea constipaţiei. Alte
culoarea lor. cauza retenției de apă. Li- beneficii ale carotenoidelor:
Fiecare culoare din fructe copenul este de ajutor și băr- protejează pielea împotriva
și legume reprezintă un alt baților, căci protejează poluării și a razelor UV, îm-
bunătățește sistemul imuni-
tar, protejează vederea și
Farmacia TACOMI susține sănătatea ochilor,
protejează împotriva can-
cerului, reduce riscul bolilor
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia,
de inimă, susține sănătatea
articulațiilor.
prin tragere la sorţi, de un pachet de înfru- GALBEN: Fructele și legu-
museţare oferit de Laboratoarele mele galbene sunt bogate în
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. carotenoide, bioflavonoide și
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media vitamina C. Beneficii: mențin
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar ex- sănătatea pielii, grăbesc vin-
tragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. decarea rănilor și întăresc
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din oasele și dantura. În această
săptămâna respectivă. categorie sunt incluse lămâi-
le, porumbul, ananasul, arde-
iul gras, gutuile.
Nume ......................................................................................... VERDE: Sunt bogate în vi-
tamina K, esențială pentru co-
prenume ..................................................................................
agularea sângelui. O mare
CI seria…….. nr…................… Localitatea…................…… cantitate din această vitami-
nă se găsește în spanac, ală-
................................Tel…............................................................ turi de fier, mineral care
previne anemia. Aceste mân-
5 - 11 iUliE 2019 DESPRE OAMENi - 5

Azi, în prim-plan: D.S.P. HUNEDOARA


La solicitarea unor locuitori din municipiul Hunedoara, privind dorința lor de a cunoaște cât mai
multe amănunte despre structura organizatorică și larga paletă de activitate a D.S.P. Hunedoara,
am cerut amănunte de la dr. Cecilia BIRĂU, medic șef, Departamentul SSP și purtător de cuvânt.
- Personalul D.S.P. Hune- nizează activități în domeniul risc pentru sănătatea publică,
doara este constituit din medical al sănătății publice. personalul împuternicit poate
funcționari publici, precum și D.S.P. Hunedoara coordonează interzice punerea în consum,
alte categorii de personal serviciile de asistență medi- poate decide retragerea pro-
medico-sanitar și auxiliar san- cală din teritoriu, organizează, duselor, suspendarea tempo-
itar care nu exercită preroga- coordonează și participă la rară sau definitivă a activi-
tive de putere publică, asistența medicală în caz de tăților, retragerea sau anula-
respectiv personalul departa- calamități, epidemii, cata- rea autorizației sanitare de
mentului de supraveghere în strofe și alte situații deosebite, funcționare, a avizului sanitar,
sănătate publică (serviciile de organizează, coordonează și a notificărilor pentru activități
supraveghere și control boli răspunde de pregătirea rețelei și produse și poate dispune
transmisibile, evaluarea facto- sanitare pentru apărare, sub orice alte măsuri pe care situ-
rilor de risc din mediul de coordonarea Ministerului ația le impune; în situații de
viață și muncă, evaluarea și Sănătății. În scopul îndeplinirii risc epidemiologic, personalul
promovarea sănătății, respec- acestor obiective, D.S.P. Hune- împuternicit poate dispune
tiv laboratorul de diagnostic și doara are, în principal, urmă- măsuri speciale pentru bol-
investigare în sănătate pub- toarele atribuții: controlează navii, suspecții și contacții de
lică) și personalul comparti- și evaluează modul de asigu- boli transmisibile sau purtă-
mentului administrativ și rare a asistenței medicale cur- torii de germeni patogeni, pre-
mentenanță - care este per- ative și profilactice; aplicarea cum și alte măsuri de limitare
sonal contractual. normelor de funcționare a a circulației persoanelor și alte
D.S.P. Hunedoara este un unităților medicale și farma- măsuri legale aplicate se con-
serviciu public deconcentrat, ceutice, indiferent de forma de semnează în procese-verbale de sănătate publică sau zgomot, locuință și habitat,
cu personalitate juridică, sub- organizare și aplică măsuri în de constatare a condițiilor. amenințări la adresa sănătății calitatea mediului de muncă și
ordonată Ministerului Sănă- caz de neconformitate; apli- unei comunități; intervine în sănătatea în muncă a colectiv-
tății, care realizează politicile carea criteriilor de control al - Ce se mai poate adăuga rezolvarea problemelor de ităților de copii și tineri, sub-
și programele naționale de calității serviciilor medicale; la cele spuse până acum? sănătate publică apărute în stanțe chimice, produse
sănătate, elaborează progra- coordonează și controlează - D.S.P. Hunedoara participă rândul persoanelor aparți- cosmetice, radiații ionizante,
me locale, organizează struc- asistența gravidei, lăuzei și activ la programele de instru- nând grupurilor defavorizate vectori, deșeuri, dar și datele
turile sanitare, evidențele nou-născutului; realizarea ac- ire a personalului din servici- și coordonează studii asupra privind tipurile, cantitatea și
statistice pe probleme de tivității de control în sănătatea ile de sănătate publică și a problemelor de sănătate ale modul de gestionare a de-
sănătate, precum și de planifi- publică pe teritoriul județului populației; organizează acți- populației de pe teritoriul șeurilor generate în unitățile
care și derulare a investițiilor Hunedoara, iar personalul îm- uni de prevenire a îmbolnăvi- județului Hunedoara; sta- medicale din zona de juris-
finanțate de la bugetul de stat puternicit are drept de acces rilor, acțiuni de vaccinare a bilește relații de colaborare cu dicție.
pentru sectorul de sănătate și în orice tip de unități, la docu- populației și de promovare a instituții și organizații în ved- De adăugat este faptul că,
exercită atribuții specifice de mente, informații conform sănătății pe teritoriul județu- erea desfășurării de acțiuni D.S.P. Hunedoara, prin labora-
control în sănătatea publică, în competențelor; recoltare a lui Hunedoara; colectează și comune în domeniul sănătății toarele sale, efectuează diferite
domeniile de competență. produselor care pot constitui înregistrează date privind publice; înregistrează și eval- tipuri de analize, la solicitare.
D.S.P. Hunedoara, în colabo- un risc pentru sănătatea pub- sănătatea populației, utilizând uează efectele factorilor de Laboratorul de Chimie Alimen-
rare cu autoritățile locale, cu lică; a constata și a sancționa informațiile în scopul identi- mediu asupra sănătății popu- tară determină parametrii cal-
instituții de învățământ și or- contravențiile prevăzute de ficării problemelor de sănă- lației: apa potabilă și de îm- ității la produsele alimentare, a
ganizații guvernamentale și legislația din domeniul tate ale acesteia, de asemenea, băiere, aerul ambiant și contaminanților chimici din al-
nonguvernamentale, orga- sănătății publice; în situații de identifică posibilele probleme interior, calitatea alimentului, imente și metalele grele din
produse alimentare. Labora-
torul de Chimia Apelor
efectuează determinarea para-
metrilor calitativi și metalelor
grele din apă. Laboratorul de
Microbiologie efectuează di-
verse analize, printre care, ex-
amen serologic pentru HIV,
determinări anticorpi, control
bacteriologic pentru spitale, in-
dicatori bacteriologici curenți
de potabilitate a apei, deter-
minări bacteriologice din ali-
mente. Laboratorul de
Toxicologie efectuează diverse
analize, printre care: deter-
minări în atmosfera zonelor de
muncă, evaluarea iluminatului
și microclimatului industrial,
determinări biotoxicologice.
Privind implementarea
atribuțiilor și obiectivelor
D.S.P. Hunedoara, vom reveni
într-un număr viitor al săp-
tămânalului nostru.
Au consemnat: Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș
6 - SPORT 5 - 11 iulie 2019

Atletism: Medalii pentru atleţii hunedoreni


la Campionatele Naţionale de juniori
A
nul acesta, întrece- Reprezentanții Clubului
rile din cadrul fi- Sportiv Școlar Hunedoara
nalei Campionatului (antrenori prof. Bucur Florin
Naţional de Atletism în și Ștefan Beregszaszi) au
Aer Liber pentru Juniori 2, încheiat concursul de la
s-au desfășurat în organi- Pitești, cu 3 medalii, 1 medalie
zarea Federației Române de argint la 5 km marș, prin
de Atletism, la Pitești. A Anamaria Bolohan cu timpul
fost o bună verificare pen- de 26.33.38 și două medalii
tru sportivii care vor par- de bronz prin ștafetele de 4 x
ticipa începând de mîine 100 m ale acestei secții.
la competiția balcanică, ce
Ștafeta feminină de 4x100
se va desfășura pe Cluj
Napoca Arena. m, alcătuită din Cezara Bucur,
Deveanul Raul Dan (pre- Sarah Scurtu, Petrina Pivni-
gătit de prof.Cornelia Jura- ceru, Denisa Tibichi a încheiat
toni), legitimat la LPS Cetate a pe locul al treilea la fel ca și
reușit să revină în centrul băieții din echipa hunedore-
atenției tehnicienilor din ană, alcătuită din Sebastian
cel de la 3000 m, cu 9:04.49, Nicolae Alexe), legitimată și la triplusalt(cu o săritură care
cadrul federației el fiind cel Bolboacă, Andrei Marian, An-
fiind astfel dublu medaliat cu ea la LPS Cetate Deva a reușit a măsurat 12.39 m) si vice-
care a câștigat titlul de cam- drei Salomia și Denis Agri-
aur la aceste întreceri. de asemenea o dublă perfor- campioană națională la
pion national la 1500 m cu goroaie.
Menționăm că atleta Gior- manță. Ea este noua cam- lungime cu o săritiră care a
timplu de 4:11.14 și apoi pe giana Timu (antrenor prof. pioană națională de juniori 2 măsurat 5.76 m.

Memorialul “Paul Barna” Gimnastică: Concursul mondial


la Kaiac-Canoe pe echipe la junioare
E E
diția din acest an a Nadia Haidar a câștigat la chipa feminină de
tradiționalei com- concursul de pe Lacul Cinciș, junioare a României

Foto: arhivă
petiții de Kaiac- locul I la kaiac 1 junioare III ca a încheiat pe poziția
Canoe Memorialul “Paul și în proba de kaiac dublu fete a patra primul concurs
Barna” s-a desfășurat, junioare III, unde a făcut echi- mondial pe echipe, orga-
recent, pe Lacul Cinciș, în pă cu Larisa Răileanu. nizat de către Federația
organizarea Clubului Echipajul alcătuit din Răz- Internațională de Gim-
Sportiv Nautic Hunedoara, van Săiceanu și Alexandru nastică, anul acesta la
în parteneriat cu Federația Miheț s-a impus și a câștigat Gyor.
Română de Kaiac-canoe și proba de kaiac 500 m a junio- Gimnastele din echipa Ro-
cu sprijinul Directiei rilor III, juniorul Răzvan mâniei au totalizat 104.596
Judetene pentru sport şi Săiceanu înregistrând alte puncte, podiumul fiind ocu- nală pe aparate. Desfășurate în Audi Arena
Tineret Hunedoara. două rezultate bune, el cla- pat, în ordine, de Rusia, China Duminică, la Gyor, a fost din Gyor, întrecerile au evi-
O serie de sponsori inimoși sându-se pe poziția secundă la și Statele Unite ale Americii. ultima zi a Campionatelor dențiat o nouă garnitură de
au fost alături, ca de fiecare Cea mai bună clasarea la indi- Mondiale de juniori iar gimnaşti, atât la feminin cât și
kaiac simplu 500 m atât la ju-
dată, de organizatori și au spri- vidual compus îi aparține atenția iubitorilor gimnasticii la masculin, care promit o
niori II cât şi la juniori III.
jinit financiar desfășurarea Ioanei Stănciulescu, locul 8. s-a îndreaptat către cei 3 fi- prezență interesantă la viitoa-
În fine, echipajul Alexandru naliști români: Ioana Stănciu- rele competiții internaționale
competiției, care a fost un util Liderul echipei, Ioana
Mureșan/Bogdan Oprean s-a Stănciulescu s-a calificat în fi- lescu, Silvia Sfiringu și Gabriel de prim rang. La masculin,
test de verificare înainte de
situat pe locul I în proba de nalele la bârnă și sol, de pe Burtănete. japonezii Shinnosuke Okași
Campionatele Naționale pro-
gramate la mijlocul acestei kaiac dublu băieți juniori III. locurile 4, respectiv 5. Toto- Ultimul a reușit o mare Ryosuke Doi ca și ucrainianul
luni la Bascov- Pitești. Sportivii secției devene dată, în finala de la sol s-a cali- performanță cucerind titlul Illia Kovtun au dominat între-
Reprezentanții LPS Cetate sunt pregătiți la baza de la ficat și Silvia Sfiringu, mondial de juniori la sărituri, cerile iar la feminin rusoaice-
Deva au înregistrat și la acest Soimuș, de către prof. Alexan- calificată de pe poziția a 6- în urma a două evoluții sigure le Viktoria Listunova și
concurs rezultate bune, care dru Mureșan și au șanse mari a.Dintre gimnaștii noaștri, și curate, deși nu era creditat Vladislava Urazova, chine-
le dau încredere pentru parti- de a urca pe podiumul de pre- doar unul singur, Gabriel Bur- cu mari șanse la podiumul de zoaica Yushan Ou au fost cele
ciparea la naționalele de la miere la ediția din acest an a tanete, s-a calificat într-o fi- premiere. mai bune.
Pitești. Campionatelor Naționale.

Universiada de vară Napoli 2019


Campionatul Naţional de Minifotbal la Oradea

S
Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar,atransmis că la ingura reprezentantă Programul meciurilor pe Corvinul Hunedoara participă
cea de a 30-a ediții a Universiadei de vară care se va des- a judeţului Hune- care le vor juca hunedorenii la acest turneu final este urmă-
fășura în perioada 4-14 iulie la Napoli-Italia,delegaţia doara, care va partic- este următorul: torul: Titi Bejenariu și Ștefan
României va fi compusă din 112 membri, din care 86 de ipa la turneul final al vineri 05.07.2019 - ora Atanasiu -portari ,
sportivi care vor concura la 10 discipline sportive, 2 delegaţi Campionatului Național de 10:00 MFC Corvinul - Fratelli Alexandru Doboș, Gheo-
oficiali şi 24 de tehnicieni (antrenori, medici, masori). minifotbal, programat între Bianconeri Galați rghe Dinu, Alin Modârcă,
Sportivii români vor concura la următoarele discipline: 5 și 7 iulie, formația MFC ora 15:00 MFC Corvinul - Adrian Tomescu-fundași,
atletism (feminin, masculin), baschet (feminin), gimnastică Corvinul Hunedoara, a fost Tazmannschaft București Ovidiu Muntean, Andrei
artistică (feminin, masculin), înot (feminin, masculin), judo repartizată în grupa B, ală- ora 20:00 MFC Corvinul - Vîrlan,Roland Kelemen ,Aurel
(feminin, masculin), scrimă (feminin, masculin), tenis de turi de formațiile: La Bolta Dia Guard Divino Zalău Conig- mijlocași și Robert
masă (feminin, masculin), rugby (masculin), taekwondo Alba Iulia, Tazmannschaft sâmbătă 06.07.2019 ora Popa, Ionuț Lupulescu, Crist-
(feminin, masculin) şi tir sportiv(feminin, masculin). Atleta București, Fratelli Bian- 15:00 MFC Corvinul - La Bolta ian Robert- atacanți.
Florentina Maricu-Iuşco, însoțită de antreorul Nicolae Alexe coneri Galați si Dia Guard Alba Iulia Antrenorul formației hune-
vor fi prezenți la această competiție universitară. Divino Zalău. Lotul cu care echipa MFC dorene este Berthold Bloj.
5 - 11 iulie 2019 DeSPRe OAMeNi - 7

TINERI MEDICI ÎN AFIRMARE

ÎNTREBĂRI CU ... DOUĂ RĂSPUNSURI


Dialog cu medicii stomatologi Oana și
Radu ARTEAN - Hunedoara

R
ecent am cunoscut tratament bine făcut, cu re-
la locul lor de sponsabilitate și pasiune și cu
muncă pe doi eficiență pentru pacient.
medici tineri - soț și soție
- care au pornit împreună - Care a fost prima emoție
pe același drum al profe- pozitivă a debutului în ac-
siei cu o carte de vizită tivitatea profesională?
care reflectă că și-au luat - (R. A.) O asemenea
munca în serios, cu re- emoție mi-a oferit primul pa-
sponsabilitate. Pe lângă cient venit de urgență, cu
motivul sufletesc al teamă, pentru o extracție și
alegerii meseriei, ei se
care a plecat încântat de op-
impun prin dăruirea
erativitatea intervenției și cu
fiecărei clipe în
împlinirea mandatului lacrimi în ochi de bucurie mi-
de încredere dat de pa- a mulțumit.
cienți. Pe acest fond, am - (O. A) Când primul pa-
purtat un dialog sincer, cient a plecat din cabinet
responsabil. mulțumit de tratamentul
oferit, bucuros, cu zâmbet pe
- De ce medic stoma- buze.
tolog?
- (R. A.) Venind dintr-o - Care credeți că ar fi ra-
familie cu „tradiție” în medi- finamentul specific mese-
cină, decizia a venit firesc. De riei?
ce stomatolog? Pentru că - (R. A.) Implicarea cu re-
această meserie cere respon- sponsabilitate în stabilirea
sabilitate, perseverență în tratamentului și o continuă
pregătirea profesională care pregătire profesională, dar și
să-mi definească personali- urmărirea eficienței trata-
tatea. mentului acordat.
- (O. A) Când am luat de- - (O. A) O bună comunicare
cizia a fost în primul rând cu pacientul și tehnicianul
dorința de a avea o meserie dentar, dar și utilizarea unor
pe care să o practic cu metode noi, moderne.
plăcere. A fost și o influență a
unei prietene. Așa că, se - Ce înseamnă pentru
dovedește că această meserie dumneavoastră pacientul?
mi se potrivește. - (R. A.) Un om care suferă
și mi-a acordat încredere în a-
- Cum apreciați începutul l trata. Un om ce trebuie să
de drum în meseria aleasă? beneficieze de experiența
- (R. A.) A fost plăcut, mar- mea profesională.
cat pe alocuri de ezitări speci- - (O. A) O persoană care
fice începutului. suferă de o durere dentară
- (O. A) A fost dificil. M-am care trebuie eliminată, prin
întâlnit față-n față cu pacien- profesionalismul ce-l dove-
tul fără să am în spate un dim.
medic de specialitate care să
mă îndrume. Dar, am depășit Așadar, am stat de vorbă
cu încredere și optimism de- cu doi medici tineri, bine
butul. Era și normal să fie așa. pregătiți profesional. Aceştia
dovedesc mult optimism și, în
- Ce satisfacții vă aduce căutările lor, mereu răscolesc
această profesiune? raftul plin de bogăție al me-
- (R. A.) Mulțumirea citită seriei alese care i-a atras ca
în ochii pacientului. O satis- un magnet.
facție aparte am atunci când Se implică în mod conș-
pacientul vine în cabinet re- tient și creator în spiritul unui
zervat, temător de durere, iar profund profesionalism, fiind
după una - două ședințe, vine mereu legați sufletește de pa-
cu drag, cu încredere. cienții pe care-i tratează.
- (O. A) Am o meserie soli-
citantă fizic și psihic. Încerc să Ioan Vlad
am satisfacția efectuării unui Georgeta- Ileana Cizmaș
8 - MAGAZIN 5 - 11 IULIE 2019

Ce ne spun semnele
din casa noastră?
C
hiar dacă nu suntem
superstițioși, ni se
întâmplă, deseori, ca
unele semne din casă să
ne pună pe gânduri. Dacă
le ignorăm la început,
atunci când ele se repetă,
situația se schimbă. Iar
dacă este vorba de pro-
tecția locuinței sau a fami-
liei noastre, nimic nu ne
stă în cale. Iată de ce tre-
buie să ținem seama pen-
tru a atrage bunăstarea și
norocul în casă.

Când ne mutăm în
casă nouă
• Se crede că, dacă mă-
turăm în casă noaptea și dăm
gunoiul afară, vom primi
vizita unui străin. Nu este
bine nici să măturăm în casă
imediat după ce ne pleacă
musafirii. Doar dacă vrem să
scăpăm de cineva, vom mă-
tura imediat după ce per-
soana nedorită iese din casă.
• Dacă cineva drag este pe dă și un cărbune, se spune că doarmă cu capul spre nord şi din sobă sau din cămin, e • Atunci când o pasăre își
drum, nu vom da cu mătura vom avea noroc. picioarele spre sud. semn că vom primi musafiri. face cuib la casa noastră, se
prin casă. • Ca să ne fie bine, vom • Dacă se împrăștie chibri- spune că aceasta ne va pro-
• Nu trebuie niciodată să În interiorul locuinței avea grijă să ne dăm jos din turile din cutie, e de bine. teja de rele.
ne mutăm de la un etaj supe- • Dacă la intrarea în pat pe aceeași parte pe care Aduce noroc ! • Când intră o albină în
rior la unul inferior, în locuință ne împiedicăm de ne-am așezat. Mătura nu se casă, înseamnă că vom avea,
aceeași clădire. Acest lucru pragul casei, e de bine. În- va sprijini niciodată de pat, Animalul de foarte curând, musafiri. Nu
aduce ghinion. seamnă că o persoană dragă căci tot răul adunat în ea se companie trebuie omorâtă, pentru că
• De asemenea, nu e bine se gândește la noi. va duce în locul nostru de • Poate detecta energiile aduce ghinion. La fel se în-
să ne mutăm în casă nouă • Este interzis ca două per- odihnă. Nici pălăria sau că- negative din jurul nostru. tâmplă și dacă strivim un
vinerea, sâmbăta sau într-o zi soane să facă patul împreună. ciula nu se pune pe pat, Tocmai de aceea, când schim- păianjen.
ploioasă. Asta pentru că se vor certa. fiindcă aduc ghinion. băm casa, este bine să luăm
• Aduce ghinion să ieșim Iar dacă o persoană a început • În cazul în care se varsă animăluțul cu noi atunci când Ce lucruri nu se dau
dintr-o casă pe o altă ușă să facă patul, nu trebuie să se apă pe podea, aceasta nu tre- mergem să vedem noua cu împrumut ?
decât cea pe care am intrat. oprească și să facă altceva. buie ștearsă cu piciorul. locuință. Și, în funcție de
• Presărată pe pragul • Covoarele nu se vor Sarea
Acest lucru e semn rău, reacția acestuia, vom ști cum
casei, sarea ne va proteja de aducător de ghinion. scoate din casă pentru a fi bă- să acționăm în continuare. Despre sare se spune că
rău. Dar atenție, e semn rău • Dacă se întâmplă ca tute după asfințit. Nici rufele • În caz că va intra în casă are proprietăți energetice,
să înapoiem cuiva sarea îm- așternuturile să fie puse nu se vor întinde afară după un greier sau o broscuță, este care au efect asupra soartei.
prumutată. greșit, e semn că acea per- asfințit și nici gunoiul nu tre- motiv de bucurie, pentru că De aceea, este interzis să se
• Dacă aducem în casă soană se va muta curând din buie scos din casă seara. aduce noroc. Dar dacă trece împrumute, sub orice pre-
nouă sare, o mătură, o mone- casă. Cel mai bine e să se • Atunci când sar scântei pragul un șarpe, e de rău. text. Dacă se întâmplă ca
vecinii să ne ceară sare, o

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
5 - 11 IULIE 2019 MAGAZIN - 9

dăm sub formă de dar. În caz un articol second-hand, nu pare că cei mai periculoși Hainele sau încălțămintea se tre, deschise. Ideal ar fi ca
contrar, norocul va pleca sau este în neregulă, pentru că magneți sunt piatra lunară, vor pune într-un dulap, ca patul să aibă tăblie la ambele
se vor abate bolile asupra plătim pentru acest obiect. diamantul și cristalul de rock. acestea să nu blocheze ener- capete, care oferă senzație de
casei respective. Dar, și în acest caz, ar trebui gia. Ca să se activeze energia, susținere și siguranță.
efectuată o curățenie energe- Mătura în hol se așază o oglindă fru-
Vasele tică. Se spune că dacă o per- moasă și flori proaspete. Flo- Ușa de la baie
Sunt încărcate cu energia Lucrurile împrumutate pot soană dă sau ia mătura de la rile proaspăt tăiat sau cele în Nu se va lăsa niciodată de-
casei în case se află. Dacă aduce ghinion, iar cel mai mare un străin pentru un timp, ghivece reușesc să amplifice schisă. De asemenea, baia
cineva dorește să facă rău pericol îl prezintă pantofii. Asta atunci, în funcție de semne, se energia pozitivă, în orice trebuie să fie curată, iar ca-
unei anumite persoane, poate pentru că, aceștia absorb ener- pot produce schimbări nega- spațiu. pacul de la toaletă coborât. Și
să-i dea un pahar, o plăcuță, o gia negativă, relatează tive în domeniul financiar. aici se vor așeza plante în
cană, o lingură, o tigaie etc. De mesajeinspirationale.com. Acest lucru poate duce la Aragazul și chiuveta ghiveci, pentru că acestea au
aceea, nu se vor da vasele din pierderi monetare sau pot fi Vor fi așezate în zone capacitatea de a absorbi apa
casă, iar dacă se întâmplă să o Ornamentele sau probleme la locul de muncă. opuse unul față de celălalt. În și de a împiedica risipa de
facem, ne vom ruga să nu-i bijuteriile De aceea, indiferent de situ- caz contrar, acest lucru poate energie.
afecteze viața, în mod nega- Este interzis a se împru- ație, nu vom lua cu noi mătura aduce certuri în cuplu, din
tive, acelei persoane. muta. Asta pentru că, bijuteria veche și nici nu vom împru- cauza elementelor apă și foc. Curtea și grădina
Vasele rupte sau deterio- ia energia persoanei aparțină- muta o mătură de la altcineva. Vor fi menținute curate, în-
rate nu trebuie ținute, sub toare și poate influența nega- Mobila din living trucât grădina reprezintă vi-
niciun motiv, în casă. tiv atunci când este Cum atragem energia Va fi dispusă echilibrat în itorul. Plantele sau arbuștii
împrumutată. pozitivă? încăpere. Nu trebuie blocată din curte trebuie să arate
Mâncărurile Inelul sau cerceii unei alte nicio ușă cu mobilă. Cana- bine. Spațiul din spatele casei
împrumutate persoane pot fi dătători de peaua se va așeza lângă un simbolizează sănătatea și bo-
Ușa de la intrare
Pot duce la pierderea să- energie negativă, întrucât perete în așa fel încât să le găția, așa că trebuie menținut
nătății, la dobândirea de noi Reprezintă bunăstarea. De ofere celor care se așază pe ea într-o formă bună.
aceste mici bijuterii, pot lua
temeri, eșecuri și multe alte aceea ar trebui menținută în un sentiment de susținere.
cu ele problemele aparțină-
consecințe negative, spun condiție perfectă. Iar pentru a Pentru a se activa energia Gardurile
torului. atrage energia pozitivă, vom
specialiștii site-ului daily- Potrivit experților din do- pozitivă din cameră, se va Reprezintă siguranța și sta-
horo.ru. așeza o plantă frumoasă și o punere o veioză sau un corp
meniu bionergiei, bijuteriile sursă de lumină pe orice parte bilitatea. Tocmai de aceea, și
de natură protectoare pot „in- de iluminat într-un colț dia- ele vor fi îngrijite și remediate
Hainele a ușii. gonal opus față de intrarea în
fecta” un străin cu boli și îl pot atunci când este cazul.
Dacă sunt luate de la rude face nefericit. Dintre metale, cameră. www.acvaria.com
Holul de la intrare
sau prieteni care nu ne doresc trebuie să ne fie frică de argint www.libertateapentru-
răul, e bine să oferim ceva în și platină. De asemenea, din- Trebuie să fie liber, astfel Dormitorul femei.ro
schimb. Dacă vom achiziționa tre pietrele talismanului, se încât energia să poată circula. Va fi decorat în nuanțe neu- www.eva.ro/casa-si-familie

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
ÎNCHIRIAZĂ TEREN
CENTRU LASER ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
EXCIMER
HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
OPTICĂ MEDICALĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Relaţii la telefon 0726-219999.
Clinica Ophtalens T
10 - timp liber 5 - 11 iulie 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Miercuri, 10 iulie, Antena 1, ora 14,00 • Cablul ascensorului
Surorile Aflându-se într-un mare hotel, o doamnă
respectabilă îl roagă pe liftier să o ducă la eta-
În centrul povestirii se află două surori: jul 80. Pe parcurs, se aud tot felul de trosnituri.
Ümran, (Ayca Bingöl, „Trădarea”), care Albă la față, femeia întreabă:
trăiește modest, la sat, împreună cu fiica – Nu schimbați niciodată cablurile de la as-
ei, Hayat. Cea de a doua, Ümay, (Nur Fetta- censor?
– Ba da, răspunde liftierul, atunci când se
hoglu, „Suleyman Magnificul”), duce o
uzează.
viață de lux la oraș, împreună cu fata ei, – Și când știți asta?
Hayal. După mulți ani, destinele celor două – Atunci când se rup…
se intersectează, iar intriga se complică.
Din distribuţie face parte şi Furkan Andıç • Într-un cabinet stomatologic
(protagonistul din „Meryem”). După ce s-a așezat pe scaun, stomatologul
întreabă pacienta:
- De când au început să vă cadă dinții?
- Imediat după nuntă!
ANTENA 1
• Aflat în vacanță
Un turist îl întreabă pe un localnic dacă
Vineri, 5 iulie, ora 20,00 sunt crocodili în apă, iar acesta-i spune că nu.
Gladiatorul Turistul începe să înoate și observă niște
pete întunecate în apă, doar la câțiva metri de
Apreciat de critici cât și de publicul larg, filmul ”Gladia- el. Atunci, se întoarce spre localnic și-i zice:
torul” îl aduce în prim-plan pe marele general roman Ma- – Sigur nu sunt crocodili aici?
ximus, care a obținut mai multe victorii pe câmpul de luptă. – Nu, că le e frică de rechini !
Odată cu terminarea războiului, acesta intenționa să se în-
• Două blonde
toarcă acasă, la soția și la fiul său. Dar împăratul Marcus Au- Se aflau într-o mașină și opresc la se-
relius, ajuns la vârsta senectuții, hotărăște să-i lase lui tronul. maforul roșu.
Invidios, fiul împăratului, Commodus, își ucide tatăl și ordonă - Mamăăă ... vezi ce roșu frumos?!
executarea lui Maximus. Acesta reușește să fugă, dar este cap- - Da... wow...
turat și vândut ca sclav. Nereușind să-l ucidă, Commodus îi - Da... uite ce galben fain...
omoară familia. Luptând ca gladiator, sub un alt nume, Max- - Aha...
imus ajunge la Roma, unde intenționează să-și recapete dem- - Da... uite ce verde frumos...
nitatea și să se răzbune pe cel care i-a ucis familia. Lupta - Da, ăsta chiar e super...
finală va fi chiar contra lui Commodus, în Coloseum, sub - Aaa... iar roșul ăla... l-am mai văzut.
privirile a zeci de mii de oameni. - Hai sa mergem!!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Reușiți să vă consolidați statu- Încă de la începutul intervalu- La locul de muncă lucrurile Vă implicați în tot felul de
tul profesional și vă bucurați lui, aflați unele informații in- merg din ce în ce mai bin. Efor- acțiuni și, la un moment dat,

H
de aprecierea șefilor. Vă pre- teresante legate de munca turile voastre din ultima vreme problemele vă copleșesc. Se-
ocupă, în continuare, latura fi- voastră. Selectaţi-le și concen- încep să dea roade. Veți primi lectați-vă prioritățile și axați-
nanciară, întrucât doriți să trați-vă doar pe ceea ce vă in- o recompensă binemeritată. vă doar pe ceea ce vă este de
faceți unele investiții. Cu toate teresează în mod deosebit. În Poate fi vorba de un bonus sau folos. Este posibil ca unele

O acestea, bazați-vă doar pe


forțele voastre și nu apelați la
împrumuturi.
caz contrar, vă veți pierde în
amănunte și nici nu rezolvați
mare lucru.
o sumă mai mare de bani. Per-
soanele din anturajul apropiat
vă solicită sprijin.
părți dintr-un proiecte să fie
reluate sau completate cu
date noi.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Se anunță oportunități nebă- Începeți bine săptămâna, mai Va fi multă agitație în jurul Inițiativele voastre sunt apre-
nuite în plan profesional. ales că, în ultimul timp, ați vostru, încă de la începutul săp- ciate la locul de muncă, iar
Poate fi vorba de o avansare avut mai multe probleme. Lu- tămânii. S-ar putea să primiți proiectele la care visați au
sau de mărirea veniturilor. crurile încep să reintre pe fă- informații deosebite legate de sorți de izbândă. Este posibil

S Chiar dacă veți fi solicitați mai


mult de către colegi, reușiți să
evitați situațiile neprevăzute.
gașul normal și vă puteți
bucura, în continuare de zile
frumoase. La serviciu nu sunt
chestiuni profesionale. Ar fi bine
să urmăriți îndeaproape
proiectele în care sunteți impli-
să primiți ceva bani în plus sau
să vi se schimbe condițiile de
muncă. Discuțiile cu prietenii

C
În plan sentimental, se con- probleme deosebite. Vă în- cați și să finalizați totul la timp. vă ajută să lămuriți anumite
turează discuții aprinse. cadrați în termene cu lucrările. Odihniți-vă mai mult! situații incerte.

O SĂGETĂTOR
Eforturile pe care le-ați depus
în ultima vreme la locul de
CAPRICORN
Puteți avea o surpriză plăcută
legată de niște venituri în plus.
VĂRSĂTOR
Energia de care dispuneți vă
ajută să faceți față tuturor
PEŞTI
Traversați o perioadă incertă, în
care situația financiară este prin-

P muncă încep să dea roade.


Tocmai de aceea, este posibil
să fiți avansați sau să primiți
un bonus consistent. Ar fi de
Fie că primiți o sumă mare de
bani, fie că apare o moștenire.
La serviciu vor fi noi provocări,
sarcinilor de serviciu. Pentru că,
veți avea situații urgente de re-
zolvat, iar colegii nu sunt foarte
cipala preocupare. Vi se propune
o colaborare interesantă, dar
aveți unele dubii în legătură cu
dar depinde doar de voi să le cooperanți. Spre sfârșitul inter- partenerul de afaceri. Tocmai de
dorit să vă selectați prioritățile dați curs. Sentimental, lucrurile valului, sunt posibile discuții aceea, se recomandă prudență,
și să nu vorbiți foarte mult de- merg bine, iar cei singuri pot aprinse cu partenerul de cuplu, mai ales atunci când semnați
spre intențiile voastre viitoare. întâlni persoana potrivită. legate de un subiect sensibil. acte importante.
5 - 11 IulIe 2019 OPINII - 11

Ideile unui “vorbă-lungă”,


într-o Românie exotică...
Z Suntem ”Țara lui
eci de oameni de nis, la Iași, să nu ne mai urâm lor". De la Freud încoace s-a
afaceri români, care Papură-Vodă” unii pe alții. Păi Dle Președ- produs o mutație: s-a pus
au fost arestaţi, cu inte, nu dumneavoastră ați sexul în locul capului.
precădere în ultimul an, Vă voi prezenta un mod început sa învățați poporul Arestările din ultima pe-
au lăsat în urmă afaceri ieftin și prost de a crea ăsta cum să se urască? rioada (ultimii cinci ani) au
cumulate de aproape dosare, care, de multă ori, au Justiția nu ne spune cât s-a făcut să dispară capitalismul
17 miliarde de lei, active luat sfârșit prin achitări și încasat de la cei care au românesc din anumite sec-
bancare de 9 miliarde de prescripții, datorită unor furat. toare economice, cum este
lei şi un număr de 16.000 polițe pe care unii trebuie sa În opinia mea, ar trebui domeniul lucrărilor de con-
de angajaţi, arată o anal- le plătească altora, cu aju- creat un cont special, trans- strucţii de autostrăzi.
iză a ZF. torul ,,Fetei Morgana"- parent, în care să se arate ce Justiţia a avut intenţii
Fie că a fost vorba de justiția. La noi în Romania, celui de business. Astfel,
s-a întâmplat cu banii recu- bune, dar nu repară ce a
antreprenori cu afaceri în ,,mita " este un mod util de a mulţi dintre marii antre-
peraţi de la cei care au fost greşit Nelu Iordache, de
domeniul construcțiilor, în face dosare. Mita se poate prenori români se află în
arestaţi pentru că au adus exemplu, în aşa fel încât busi-
cel al transporturilor, în sec- proba doar în ,,flagrant" și cu situaţii limită, iar afacerile lor
prejudicii statului. nessul acestuia să funcţio-
torul medical privat, în cel martori. Facem dosare celui neze în folosul ţării. Ce se sunt astăzi în insolvenţă, în
hotelier, în IT (Irina Socol) ai cărui ochi nu ne plac. La faliment sau abia supravie-
Când vom avea întâmplă cu perspectiva locu-
sau în media, (Dan Voicu- noi traficul de influență este ţuiesc. De ce trebuie să sufere
lescu), în domeniul agricol,
conducători patrioți, lui de muncă pentru miile de
la ordinea zilei. În străinătate demni, oameni angajaţi din aceste companii, capitalul autohton?
(Ioan Nicolae), „plaja“ acope- fac ,,contract de lobby" și verticali? cu competitivitatea firmelor În contextul unei economii
rită de dosarele din business, merg să rezolve problemele româneşti din diferite sec- dominate de investitori stră-
pentru care judecătorii au economice, fără a avea prob- De ce să ne ploconim în ini şi al unui mediu antre-
toare în astfel de situaţii? Tre-
dat sentinţe, a făcut ca în leme juridice. Ca la noi, la ni- fața Cancelariilor Occiden- prenorial slăbit, plin de
buie să tragem un semnal de
unele domenii aproape să meni. tale? Mă uitam la Președin- neîncredere şi terorizat în
alarmă asupra acestor as-
dispară reprezentanţi ai cap- Dacă mă trimite un pri- tele Iohannis care își arogă fiecare zi de posibilitatea
pecte, pentru că mediul de
italismului românesc, unde eten să duc o hârtie la o insti- toate meritele în legătură cu chemării în judecată a
business românesc trebuie
s-au pierdut peste 50.000 tuție, pentru el s-au Președinția EUROPEANĂ . acţionarilor sau a directo-
protejat.
locuri de muncă? Neavând societatea lui, trebuie să fiu Dle Președinte, ați uitat cam rilor, se pune problema vi-
Din cazurile antrepreno-
loc de muncă, nu ai nimic atent ca discuția mea cu de mult aritmetica ! Meritul itorului acestor companii.
rilor români care au ajuns să
asigurat pentru ziua de funcționarul public să nu fie este al Guvernului României! Dintre companiile care intră
fie arestaţi pentru evaziune
mâine. Și atunci ne întrebăm considerată trafic de influ- Nici mie nu-mi place Dăncilă, în insolvență, 16% din aces-
fiscală, spălare de bani, de-
cu toții: de ce se urmărește ență. Pentru spălarea de dar a făcut treabă și trebuie tea se salvează, restul ajung
turnare de fonduri sau
distrugerea capitalului ro- bani, de cele mai multe ori, apreciată. Președintele tre- la faliment, iar acționarii
cumpărare de influenţă se
mânesc și a românilor? nu sunt probe concludente, buie să fie bărbat, nu să stea rămân cu banii? Așa s-a ajuns
pot desprinde o serie de
dar intuim și facem dosare să repete la Bruxelles numai ca ei, fiind pe mână cu
lecţii, esenţiale pentru
Cine a dorit să pe intenție, că suntem țara ce spune Germania. Nu
supravieţuirea businessului lichidatorii, fac și desfac cum
distrugă industria lui Papură-Vodă. Merg la Fi- veniți cu soluții concrete de
antreprenorial românesc. vor, rămânând și cu banii. Cei
autohtonă? nanțe și pun următoarea în- investiții, financiare etc. Nu
Nimic nu s-a făcut! Justiția a care suferă sunt salariații, nu
trebare: până la ce sumă pot veniți cu nimic concret, ci altcineva. Așa că, dragă
Reforma economică s-a dezmembrat tot, a arestat, a
face contract pe persoană numai cu ură. Justiție, decât să arestați oa-
făcut în România nu prin legi făcut dosare peste dosare,
fizică de comision, cu o firmă Trebuie creat un program meni, poate unii dintre ei
economice, ci prin justiţie. Pe dar banii sunt tot la hoți. De
din Occident și ce impozite de investiţii prioritare, care chiar nevinovați (cum s-a
de-o parte, este bine că s-au ce nu există și nu se dorește
plătesc? să fie făcut din banii recuper- văzut din ultimele achitări),
identificat problemele şi că răspunderea magistraților?
Nu am primit nici un aţi, pentru ca economia să mai bine recuperați banii și
au fost pedepsiţi cei care au Am văzut ce se întâmpla la
răspuns, realizând că nimeni beneficieze de aceste fon- lăsați oamenii să meargă mai
încălcat legea, dar, pe de altă CSM acum. Nu reușesc să se
nu cunoștea. Am mers la ev- duri. După modul cum departe cu afacerile. Se
parte, există şi un aspect adune la o ședință, dar la
idența populației și am între- justiția a privit capitalul au- spune ca în ultimii 30 de ani
negativ: deciziile justiţiei au bani au pretenții peste pre-
bat de ce nu se cunoaște tohton, dă impresia că ,,sun- s-a furat în Romania foarte
atacat businessul antre- tenții.
exact răspuns la întrebarea: tem cei mai nenorociți, mai mult, dar cei care au furat, nu
prenorial românesc. Pentru
de ce votăm mai mulți decât corupți și mai săraci din Eu- au furat singuri.
mine, businessul are rolul de
ropa. Da, domnilor, fără cap-
Care sunt problemele
a crea locuri de muncă şi suntem? Răspuns: cred că care duc la insolvența Unde au fost instituțiile
este vina morților! ital autohton suntem săraci, statului care trebuiau să veg-
reprezintă o firavă dezvol-
iar sărăcia naște corupție. In-
firmelor?
tare a capitalismului româ- Da, pentru că recen- heze și să ne apere? De fapt,
sământurile au fost făcute de telectualii au o mare parte Nu s-au plătit facturile la ce să mai vorbim. Știm toți
nesc.
mântuială, nici acum nu se din vină. timp, schimbarea codului fis- unde au fost: la Hora Unirii!!!!
Fără a-i apăra în vreun fel
știe câți locuitori sunt. Pen- Mircea Eliade, în anii,, '30, cal după interesul unor Credeți că de la manele ne
pe cei care au greşit, cred că
tru aceste ”bâlbâieli" se fac spunea :,,Nu cred că se află politicieni, lipsa de cunoşt- vom mai putea întoarce la Jo-
trebuie să existe un program
dosare penale după bunul țară europeană în care să ex- inţe legislative sau chiar ur- hann Sebastian Bach?
pentru salvarea mediului
plac, în funcție de interese. iste atâția intelectuali cărora mărirea, în exces, a Al dumneavoastră același
economic antreprenorial
Spunea președintele Iohan- să le fie rușine de neamul interesului personal şi nu a Prof Ioan Romeo Mânzală
românesc.
12 - Ce gătim în week-end? 5 - 11 iulie 2019

ciorbă de dovLecei iNgredieNte


un kg. de dovlecei, 2 morcovi, un păstârnac, 4 ardei
roșii, două cepe, o legătură de leuștean, două linguri
de borș, 4 linguri de apă, 50 ml ulei, sare.

mod de preparare: lasă să fiarbă câteva minute.


Morcovii și pătrunjelul se Se adaugă apoi dovleceii, iar
curăță și se dau pe răzătoare, după ce aceștia sunt
ceapa se taie mărunt iar pătrunși, ciorba se acrește cu
dovlecelul cubulețe. borș și se lasă să mai dea un
Legumele astfel pregătite se clocot. Se ia de pe foc, se pre-
pun la călit, mai puțin dovle- sară deasupra leușteanul
celul. Când legumele devin tăiat mărunt, apoi oala se
moi și își schimbă culoarea, acoperă cu un capac pentru
se adaugă 4 litri de apă și se ca aromele să se pătrundă.

Legume și piept de pui La cuptor


mică se pune untul la topit, se
iNgredieNte amestecă apoi cu făina, peste
3 bucăți de piept de pui, două roșii, un ardei gras, 120 care se toarnă smântâna.
ml smântână, o lingură pastă de roșii, o linguriță de făină, Amestecul se mai încălzește
70 g cașcaval, 25 g unt, o ceapă, doi căței de usturoi, sare, un minut, iar compoziția
piper măcinat, o jumătate linguriță de oregano. obținută se toarnă uniform
peste stratul de file.
mod de preparare: tru copt. În aceeași tigaie se Compoziția din tavă se
Ceapa și usturoiul se taie prăjește și fileul de pui tăiat decorează cu roșii tăiate felii,
mărunt și se prăjesc în ulei mărunt, timp de 10 minute, la care se distribuie uniform pe
încins, timp de 3 minute. Se care se adaugă pasta de to- toată suprafața tăvii. Dea-
adaugă apoi ardeiul gras și mate, sarea și piperul. Carnea supra se mai presară sare și
legumele se prăjesc în contin- de pui, astfel pregătită, se piper, apoi tava se dă la cup-
uare, aproximativ cinci toarnă peste legumele din torul încins la 180 de grade. cuptor, se presară cașcaval se rumenește ușor.
minute. Legumele călite se forma de copt. Înainte cu cinci minute de a fi ras deasupra și se mai dă încă http://savuros.info/recipe
toarnă apoi într-o formă pen- Separat, într-o tigaie mai gata, budinca se scoate din cinci minute la cuptor, până https://clickpentrufemei.ro

prăjitură cu vişiNe şi brâNză


lui, după ca, se ia de pe foc și
iNgredieNte se toarnă romul.
două foi de pandişpan cu cacao (cumpărate sau fă- Asamblarea: se va pune
cute în casă). într-o tavă prima foaie de
pentru cremă: 500 g brânză ricotta, 100 g smântână, pandișpan, care se însiro-
50 g mascarpone, 150 g zahăr, 3 pliculeţe cu zahăr vani- pează, peste care se pune un
lat, 1-2 picături esenţă de migdale, 300g vișine fără strat din crema cu vișine. Se
sâmburi așază și cel de-al doilea blat,
pentru sirop: 100 g zahăr, 150 ml apă, 4 linguri de
care se însiropează, iar peste
rom.
el se pune crema simplă.
pentru glazură: 200 g nucă de cocos.
mod de preparare: lat, esența de migdale, brânza Deasupra se presară nucă
Smântâna împreună cu za- ricotta și mascarpone. Ingre- împarte în două părți egale. Pentru prepararea siropu- de cocos, iar prăjitura se dă la
hărul se mixează timp de 2-3 dientele se mixează în conti- Vișinele se amestecă ușor, lui, se va fierbe apa cu zahărul rece pentru 2-3 ore.
minute. După ce s-a topit za- nuare, până la omogenizare, până la omogenizare, doar cu aproximativ 15 minute, până
hărul, se adaugă zahărul vani- după care, crema obținută se jumătate din cremă. la topirea completă a zahăru- https://www.gustoase.net
5 - 11 IULIE 2019 jocUrI - 13

S - F - H - RAR - A - ROB - C - BADARANA - APUCA - UDE - LI - CR - AIURIT - ABC - ZAR - OCNA - AH - AEROB - HAT - STI - WI - OPERE - IS -
Dezlegarea integramei JA - ORAL - A - ICI - BIG - C - LORD - LAN - ATEE - RAPOSA - EC - LA - IF - BAIES - IK - ALIAT - URA - TAVAN - IAC - TRIA - ITE - RY - ER - GAFAI
din numărul trecut - M - SCANDA - CARIATA - PAI - AC - OS - UMANA - ANA - ONAGRU - UB - L - N - R - NR - SILI - AUT - ARTIZANAL - II - FASCISTI
14 - MiCA PuBliCiTATe 5 - 11 iulie 2019

l Vând casă, dependințe, teren l Vând casă în roșu, 3 camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe 10 ari, pomi fructiferi, apă teracotă, hol mare, cămară, beci camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând apartament 3 camere, curentă,zonă bună, nepoluată, la încăpător, două bucătării de vară grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, stradă. Casa are și beci, curte sepa- vechi, grajd, șură, alte utilități, curte 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj rată pentru animale. Preț: 21.000 mare, grădină de zarzavat și de pomi l Vând casă în sat Pojoga
intermediar. Preț: 45.000 euro, euro, tel. 0748.557.794. fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: (4 km de la Zam), cu 2 camere,
telefon: 0745.202.448. l Vând apartament 3 camere, 0254.730.209, 0760.193.089. bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând apartament două camere zona IRE, et 1, decomandat, două băi,
CT, termopan, aer condiționat, mo- l Vând apartament două camere, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1,
suprafaţă 52 mp, centrală termică, dern, mobilat modern. Preț: 60.000 Deva, Bejan, decomandat, cu ter- zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900 euro, telefon: 0725.452.888. mopan, mobilat, centrală electrică. Tel. 0769.897.804.
euro. Tel. 0721.055.313. l Vând urgent casă în roșu în Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.
l Vând apartament două camere, satul Sâncrai, formată din 3 camere, lVând casă în comuna Zam, ren- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin- din care două tencuite, cu teracotă, ovată, două camere, balcon închis, că- l Schimb apartament 2 camere,
gur nivel, parter, CT, termopan, curte grajd mare și șură, beci încăpător, suță de vară, fântână, cablu TV, pomi et.1, din cărămidă, izolat termic, în
interioară, beci la demisol, posibilități două bucătării vechi și alte depend- fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț: zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
construcție garaj în curte. Preț nego- ințe. Este bună pentru casă de va- 15.000 euro, telefon: 0733.832.559. nător în Deva sau Simeria. Suport
ciabil, telefon: 0729.231.522. canță. Preț: 25.000 euro, telefon: l Vând casă, dependințe, teren diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
0254.730.209, 0760.193.089. 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
l Vând casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
l Vând în Deva, zona Progresului fon: 0729.423.035. ÎNCHIRIeRI
apartament cu 4 camere, 2 băi, de-
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent, lVând garsonieră în Deva, str. M l Ofer locuinţă la curte, Deva,
bara, balcon. Apartamentul are gea-
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele- Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, zona spital, unui student, sau per-
muri termopan, gresie, faianţă, uşă
fon: 0725.147.370. metalică, izolat pe interior 95%, par- 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, soană (femeie sau bărbat) încadrată
l Vând urgent și ieftin casă în chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- în muncă sau la pensie, pentru ajutor
Sâncrai, 3 camere, dintre care două Apartamentul este situat aproape de rat, renovată recent, totul nou. Tele- gospodăresc. Tel. 0724.451.762.
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
mobilate, teracotă, două bucătării l Ofer pentru închiriere aparta-
vechi, grajd, șură, fântână cu apă euro fix. Telefon 0722 603 959. l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
potabilă, grădină de legume și pomi l Vând casă+anexe+grădină în mp, CT, termopan, baie cu cabină de
decomandat, CT, termopan, mobilat și
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: Şoimuş, strada Viilor, nr.279. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
fon: 0722.564.004. utilat modern, Deva. Chirie: 250
0760.193.089, 0254.730.209. Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, euro/lună, plus garanție, pentru fami-
0734.531.776. l Proprietar, vând apartament 3
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, lie cu serviciu. Telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 3 camere, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, mobilat, an construcție: 2007-2008, l Ofer pentru închiriere aparta-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 curte interioară privată, zona micul ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
trală pe gaz, apă curentă, garaj, euro, telefon: 0738.246.138, Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
grădină 500 mp și anexe. Preț: 0769.213.866. fon: 0737.702.160. modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, l Vând casă nouă în Deva, P+1, euro/lună, plus garanție. Telefon:
l Vând urgent și ieftin casă în
0721.479.233. 160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, 0745.202.448.
Simeria, trei camere, din care două
l Vând casă, 2 camere, hol, mobilate și cu teracotă, beci spațios, garaj, beci, CT, termopan, totul nou, l Ofer pentru închiriere spaţiu
bucătărie de vară, grajd plus atelier, două bucătării de vară vechi, grajd teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
hală 100 mp, vad comercial, pentru
curte, grădină, toate utilitățile, mare, șură, găbănaș, fântână pota- Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.
producţie, depozitare, acces auto bun.
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, ușă metalică, parțial Dispune de toate facilităţile posibile.
telefon: 0725.452.888. pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089. mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
l Vând apartament 3 camere, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. negociabil. Tel. 0735/837.114,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, l Vând apartament 2 camere, 0722/634.552.
l Vând casă cu grădină, 2470
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter- mp, din cărămidă, pe fundație l Ofer pentru închiriat casă în
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000 solidă din piatră, cu pivniță zidită Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
euro, telefon: 0738.246.138., euro, telefon: 0745.202.448. în piatră, 3 camere mari (4x4) și garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
0769.213.866. l Vând apartament 2 camere,
loc pentru baie, sursă de apă pro- Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
prie, grădină cu pomi fructiferi,
l Vând apartament 3 camere, 2 Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, 0733.345.459.
gard din beton, anexe gospodărești,
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 l Ofer de închiriat o cameră de
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: ideal pentru cabinet sau birou. Preț: km. de Deva. Preț negociabil, tele- cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.

TAlON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
5 - 11 iulie 2019 MiCA PuBliCiTATe - 15

l Ofer pentru închiriere garaj, l Caut femeie pentru a îngriji o l Domn de 64 de ani, 170/83,
AUTO
Deva, zona piață, pentru depozit sau persoană vârstnică (bolnavă), în doresc să cunosc o doamnă de vârstă
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Vând autoutilitară N, Mercedes
Deva. Informații la telefon: apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
0722.968.910. până în anul 2020. Preț: 5500 euro, 0723.056.710. Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
l Închiriez spaţiu comercial în negociabil, telefon:0734.080.115. l Fac curățenie în case și aparta- l Domn din Brad, distins, 63 de
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, mente, doar în Deva. Preț avantajos, ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând Nissan Micra, AF 2000
telefon: 0732.369.565. ată pentru prietenie – căsătorie.
magazin alimentar. Preţ avantajos. benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
l Caut femeie pentru menaj și Telefon: 0742.695.238.
Tel.: 0745.970.007. uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090. curățenie, o zi pe săptămână. PIERDERI
Telefon: 0756.847.708.
TERENURI l Vând Ford Escort Turnier, AF l Pierdut certificat constatator
l Pensionară, execut costume
l Vând teren arabil, 38 ari, în 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- populare pentru copii. Tel.0753.128.090. pentru suspendare societate comer-
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego- cent, valabil – martie 2020, cu multi- cială nr. 25337/4/05/2009 al RECO-
ciabil, telefon: 0735.195.269, ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte MATRIMONIALE VAL PRODCOM SRL, cu sediul în
0254.211.687. bună. Preț: 1250 euro, telefon: l Văduv, 77/170/70, doresc să municipiul Hunedoara, bulevardul
l Vând teren Archia, 2,2 hectare, 0767.510.260. cunosc o doamnă de 60-68 de ani, Decebal, nr. 1A, județul Hunedoara,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp, pentru prietenie-căsătorie. Telefon: nr. ONRC J20/226/31.03.1995.
l Ocazie! Vând Nissan E 11,
telefon: 0722.564.004. 0758.413.149. Se declară nul.
benzină, AF 2013, 25.000 km, reali,
l Vând teren intravilan în zona unic proprietar, înscrisă, acte la zi.
l Pensionar, 80 de ani, doresc să DIVERSE
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
de agrement Valea Căoiului –Vețel, Preț: 7500 euro, negociabil, telefon: l Vând masă pliabilă cu șase
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată. pentru prietenie sau căsătorie. Tele-
0728.776.944. fon: 0787.649.226. scaune și bicicletă semicursieră. Preț
Preț: 7 euro/mp, telefon: negociabil, telefon: 0735.195.269,
0748.143.489. l Vând pentru Dacia Super Nova l Domn singur, 61 ani, 1,72/80 kg 0254.211.687.
următoarele piese second hand: aripi din Deva, cu proprietate personală,
l Vând teren intravilan, în Bejan -
față, triple spate, alternator, electro- doresc o relație adevărată cu o l Vând ceas cu cuc, o butelie de
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
motor. Prețuri negociabile, telefon: doamnă de maxim 60 de ani. Domicil- 5l, cu ceas corespunzător, 4 butelii de
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. 0769.473.088. iul îl va decide femeia. Telefon: l litru și aragaz de voiaj. Prețuri con-
0720.366.434. venabile, telefon: 0724.451.762.
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, l Pensionar singur, 65/170/70, l Vând canapea-colţar, extensi-
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, închidere centralizată, AC, funcțional, cu apartament şi maşină, loial, bil, 2 lăzi depozitare, stofă nuanţe de
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ geamuri electrice. Preț: 1800 euro, familist, agreabil, cu bun simţ, comu- bej, stare foarte bună, 1100 lei neg. şi
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. telefon: 0725.147.370. nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o covor 2,5 x 1,6 m, cu carpetă
doamnă serioasă, de la ţară sau oraş. 0,8 x 0,5 m, în culorile grena, bej.
l Vând teren extravilan în Haţeg,
l Vând Skoda Fabia break, cu Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350.
7200 mp din care 5000 mp livadă Stare foarte bună, 300 lei neg.
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul Mare. turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
l Doamnă singură, 49 de ani, Telefon 0726.426.011.
Preţ 15.000 euro. Tel. 0747/179.190. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig
fără obligații, fără vicii, caut
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP l Vând mobilă sufragerie import
l Vând teren în Popești, 3600 mp, valabil până în 2019. Preț negociabil, doamne/ domni pentru petrecerea
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m timpului liber într-un mod plăcut. Nu Germania, lemn masiv, sculptată,
telefon: 0724.246.514.
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: exclud și o relație de prietenie se- masă extensibilă, 8 scaune, canapea,
0738.246.138. l Vând VW Passat 2007, full, mer- rioasă, pe termen lung. Exclus per- vitrină, masă televizor, comodă, co-
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: soanele needucate. Telefon: modă 2 uși, canapea extensibilă și
l Vând teren intravilan, 550 mp,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- 0742.074.855. 0762.034.459. butoi de 120 l, din frăgar. Preț nego-
can).Telefon: 0732.139.547. l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-
ciabil, telefon: 0748.143.489.
l Vând tractor U 650, remorcă
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri lație de prietenie, bazată pe respect, l Vând pentru colecționari un pat
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și cu un domn de vârstă apropiată, fără din fier, vechi de 200 de ani, o toaletă
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- obligații. Prefer să dețină mașină. cu oglindă, cam de 80 de ani și un și-
ciabil, telefon: 0721.055.313. fon: 0727.636.444. Rog seriozitate: 0749.198.130. fonier cu două uși, un set de vase noi,
l Vând teren intravilan, la șosea, l Sunt singur, divorțat, fără oblig- din inox, fabricate în Elveția, fundul
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu OFERTE DE SERVICIU ații, situație materială OK, 51/178/70, vaselor are
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru agreabil, comunicativ, cu bun simț, 9 straturi. Tel. 0724.451.762.
l Angajez cioban. Rel. la tel.
fabrică sau depozite. Preț:12 doresc să cunosc o doamnă într-o
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. 0760.603.165. situație asemănătoare și, sigur, îm- l Vând goblenul ”Maica Domnu-

l Societatea comercială ANDRIS preună vom alunga singurătatea. Rog lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
l Vând teren în localitatea uni:16x21 cm. Preț: 470 lei,
– ALEXIOU CONSULTING SRL anga- seriozitate! Telefon: 0730.350.889.
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, negociabil. Telefon: 0725.483.189.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate jază îngrijitoare. Cerințe minime l Domn singur, catolic, fără vicii,
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: obligatorii: studii medii și de vârsta a treia, doresc să cunosc o l Vând zece lăzi pentru albine,
0745.202.448. cunoașterea limbii engleze. CV-ul se doamnă fără vicii, de vârsta a treia, pe 12 rame, zece rame fără ceară, 9
va trimite la următoarea adresa care să fie alături de mine la bine și magazii superioare cu câte 10 rame,
l Vând 7 hectare de pădure, zona
de e-mail: pandris@aktor.gr. la rău, să luptăm împreună împotriva fiecare, pâslă pentru pregătiri de
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
singurătății. Rog seriozitate. Telefon: iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. l Pensionară, din Deva, doresc să
Telefon: 0721.055.313. 0254.211.731. 0760.193.089, 0254.730.209.
ajut la curățenie pe o doamnă sau
l Vând teren în Ghergheș, 10 km domn, de preferință la curățenie casă,
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, curte, grădină, în Deva sau împre- Deva, 22 Decembrie, 37A •
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 jurimi, două zile pe săptămână. Rog Tel. 0726 871 728
euro/mp, telefon: 0745.202.448. seriozitate. Telefon: 0771.139.136. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 5 - 11 iulie 2019

Serbările comunei Băiţa "Sărbătoarea Tisenilor"


Băiţa – Două zile de sărbă- între ei se numără Ansamblul
toare sunt programate la „Ritmuri zărăndene” şi an-
acest sfârşit de săptămână în samblul folcloric al şcolii gim-
comuna Băiţa- autorităţile lo- naziale din Băiţa. Sunt
cale au pregătit pentru zilele oamenii locului, oameni care
de 6 şi 7 iulie mai multe man- sunt pasionaţi de folclor şi
ifestări culturale care au în care duc tradiţiile pe mai de-
centru folclorul de bună cali- parte”, a declarat primarul co-
tate. munei, Damian Diniş.
„Oamenii din comună Primul spectacol va avea
muncesc foarte mult pe tot loc sâmbătă, 6 aprilie, de la

A
parcursul anului. Acum, ora 18,00. Duminică, specta-
aproape de mijlocul verii, cred colul va începe la ora 17,00. sociaţia "Tisa hune- zentat în cadrul Festivalului
că este momentul pentru Între invitaţi se numără tara- doreană", Primăria internațional de film etno-
Burjuc şi Parohia grafic din Zlatna 2017, pre-
două zile de relaxare. Am invi- ful de la Vaţa, Nicu Novac,
Burjuc organizează, miat de Comisia economică
tat la sărbătoarea noastră pe Ciprian Roman, Ovidiu Olari, sâmbătă, 6 iulie 2019,
unii dintre cei mai cunoscuţi Ilie Medrea, Diana Selagea, de la Geneva;
acţiunea culturală "Săr- Invitat: Alex Pop – absolv-
şi îndrăgiţi solişti de muzică Lavinia Zselnyan, Ansamblul bătoarea Tisenilor".
populară şi mai multe ansam- profesionist „Drăgan Mun- ent al Faculțății de Muzică
Tema principală a acţiunii din Timișoara și al Școlii
blujri folclorice. Bineînţeles, tean” Deva. se referă la unul dintre populare de Artă din Arad.“
meşteşugurile practicate de- Drumul cânepii” - Invitat:
Muşcaţi de câine lângă un depozit a lungul timpului de sătenii
tiseni: arta prelucrării câne-
Leontina Prodan - directorul
Muzeului Cânepii din Tim-
Petroşani - Poliția Mu- depozit şi a mușcat două per- Spitalul de Urgență Petro- pii pentru ţesut pânza. Pro- ișoara, președintele Asoci-
nicipiului Petroșani a fost se- soane, care treceau prin șani, în timp ce poliţiştii con- gramul evenimentului este ației Culturale Tradiții,
sizată cu privire la faptul că zonă. tinuă cercetările, în cauză următorul: Identitate și Succes.
un câine a atacat o persoană, Poliţiştii au identificat atât fiind întocmit dosar de cerc- • La Biserica din Ti- Ora 18:30 ‘’Cântec, joc și
pe o stradă din Livezeni. proprietarul câinelui, un băr- etare penală sub aspectul sa 15:00 Pomenirea eroilor voie bună la Tisa Hunedore-
Poliţiştii de ordine publică bat în vârstă de 31 de ani, cât comiterii infracţiunii de nelu- și vizitarea Bisericii “Pogo- ană”- Spectacol folcloric- co-
care s-au deplasat la faţa şi cele două victime, doi are a măsurilor de prevenire rârea Sf. Duh”- monument is- ordonator prof. Andrei
locului au stabilit, în urma petroşeneni în vârstă de 18 şi a atacului canin (O.U.G. toric, adus în amonte pe Gabor - coregraf
verificărilor efectuate, că un de 65 de ani. Victimele au 55/2002, privind regimul de Mureș cu pluta—pr. Valentin Soliștii Alex Pop și Cos-
câine din rasa ciobănesc cau- fost preluate de echipajele deţinere al câinilor periculoşi Popa și pr. Mircea Mihuleț mina Brădean; Ansamblul
cazian a ieșit din curtea unui medicale şi transportate la sau agresivi). • La Căminul Cultural Mureșul din Ilia și solista Ias-
Tisa 16:30 Prezentări tema- mina Sima; Ansamblul “Fiii
tice—moderator: preot Mircea satului Romos” și solistele
Copiii de la sate aprind ţigara la 12 ani Mihuleț “Tisa Hunedoreană” Ana Arion și Ioana Szekely;
Bucureşti - Fumatul în rân- dența fumatului este mai mare săptămână, iar 40% nu au • Inaugurarea asociației, Ansamblul "Valea Mureșu-
dul copiilor și tinerilor din în rândul băieților (12%) fumat deloc în ultima lună. înființată cu scopul de a con- lui" din Săvârșin; Ansamblul
mediul rural este o problemă decât la fete (5%), notează digi Procentul celor care au de- tribui la dezvoltarea satului Germisara al Casei de Cul-
stringentă în România. Rapor- 24.ro. clarat că au fumat în fiecare zi Tisa prin sprijinirea și pro- tură Geoagiu.
tul „Bunăstarea copilului în Frecvența fumatului în rân- a crescut cu 5% în ultimii ani, movarea patrimoniului cul- Acţiunea va fi derulată cu
mediul rural“, lansat de World dul copiilor crește odată cu de la 17% în 2014 și 2016 la tural, turistic și natural, sprijinul MUZEULUI CÂNE-
Vision România în 2018, a vârsta. Astfel, dacă în rândul 22% în 2018. material și imaterial. PII Timişoara şi al Asociaţiei
analizat incidența comporta- persoanelor de până la 14 ani În România, fumatul s-a “Povestea cămășii de câ- culturale TRADIŢII, IDENTI-
mentelor de risc pentru sănă- doar 5% au declarat că au menținut în 2017 pe poziția a nepă" film documentar pre- TATE şi SUCCES.
tate (fumatul, consumul de fumat zilnic în ultima săp- treia în rândul factorilor de
alcool) în rândul tinerilor. tămână, în cazul celor de peste risc de deces și dizabilitate,
Astfel, 8% dintre copiii 14 ani ponderea urcă la 26%. după hipertensiunea arterială Fenomenele extreme continuă
cuprinși în studiu au declarat Dintre copiii care au de- și alimentația necorespunză-
că au fumat. Peste jumătate clarat că au fumat, 22% toare, conform Institutului Deva - Directorul Administraţiei Naţionale de Meteo-
dintre aceștia (56%) au fumat fumează în fiecare zi, 18% cel pentru Măsurarea și Evaluarea rologie, Elena Mateescu, a declarat că mergem din record
prima dată în jurul vârstei de puțin o dată pe săptămână, Sănătății (IHME) de la Univer- în record, din punctul de vedere al evoluţiei vremii.
12 ani. În același timp, inci- 20% mai puțin de o dată pe sitatea Washington din Seattle. Potrivit specialistului ANM, luna iunie a fost cea mai căl-
duroasă din 1961 până în prezent.
Meteorologul ANM spune că lucrurile sunt destul de
alarmante.
"Este posibil ca 2019 să fie cel mai călduros an la nivel
mondial. S-a emis un comunicat prin care se anunţă că
perioada care urmează va fi cea mai călduroasă de când
se fac măsurători", a declarat Elena Mateescu la Antena
3.
Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie îi
avertizează pe români că vara aceasta va fi plină de
fenomene meteo extreme.
"Deja am emis peste 2700 de mesaje - în luna mai 10
mesaje de cod roşu, iar în iunie 51 de mesaje de cod
roşu", spune Elena Mateescu.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro ForTeS ForTunA ADjuvAT!