Sunteți pe pagina 1din 45

MĂSURI TEHNICE:

Ancorarea pieselor conform normelor specifice de securitate a muncii.


Aplicarea de sancţiuni în cazul nerespectării normelor de securitate a muncii.
Asigurarea de către membrii formaţiei de lucru, că nu sunt în apropiere, în spate şi lateral, părţi neîngrădite afl
Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate.
Descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra.
Discutarea tuturor cazurilor de abateri semnalate de către reprezentanţii unităţii sau de către organele de poliţie
Discutarea tuturor cazurilor de abateri semnalate de către reprezentanţii unităţii, medicilor sau de către organel
Dotarea locurilor de munca cu aparate de măsură corespunzatoare.
Dotarea locurilor de munca cu echipamente de protecţie corespunzătoare.
Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
Dotarea tuturor autovehiculelor cu truse de semnalizare.
Executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor.
Executarea măsurilor tehnice de securitate de către personal instruit şi autorizat conform prevederilor legale.
Fixarea prin cârlige la partea superioară a obloanelor camionului prinderea de elemente rezistente.
Folosirea încălţămintei de protecţie antiderapantă.
Folosirea încălţămintei de protecţie.
Identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra.
Informarea înaintea deplasărilor cu risc ridicat de conflict armat, acţiuni teroriste, protejarea cu EIP adecvate, g
Instruire cu privire la modul nepericulos de lucru la cote suprapuse.
Instruire cu privire la tehnologia de manipulare manuală şi ghidare a pieselor, materialelor.
Instruire lucrători asupra consecinţelor nerespectării R.O.I., a fişei postului şi a recomandării medicului de medic
Instruire lucrători asupra consecinţelor neutilizării echipamentului individual de protecţie prescris.
Instruirea conducătorilor auto privind modul de circulare pe drumurile publice, dotarea numai EIP adecvat (încă
Instruirea conducătorilor auto privind modul de circulare remorcat pe drumurile publice, verificarea acestora pe
instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate - nea
intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul zonelor de pericol, neutilizarea sau utilizarea incomp
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate.
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării zonelor de securitate, în special ale expunerii din aceast
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate.
Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice care nu sunt prevăzute cu trotuare de a
Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate la folosirea mijloacelor aero
Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate.
Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la consecinţele pătrunderii în zonele de vecinătate.
Instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor de protecţie împotriva efectelor arcului elect
Instruirea personalului.
Instruirea salariaţilor privind utilizarea energiei electrice.
Instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi testarea periodică a cunoştinţelor tehn
Instruirea şi testarea salariaţilor pentru participarea la trafic, pe drumurile publice, conştientizarea conducătorilo
Interzicerea conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice sau sub efectul medicamentelor ori în s
Interzicerea folosirii scărilor putrede sau rupte, care nu prezintă siguranţă.
Interzicerea îndepărtării dispozitivelor de protecţie, verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentel
Interzicerea îndepărtării dispozitivelor de protecţie.
Interzicerea prin instruirea lucrătorilor, să staţioneze sau să se deplaseze pe căile de acces auto de pe drumurile
Izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenta echipamentelor electrice de sudare.
încălţăminte antiderapantă, interzicerea folosirii scărilor putrede rupte care nu prezintă siguranţă;
Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
Marcarea zonelor cu pericol de cădere de obiecte de la înălţime.
Măsuratori de noxe-radiaţii.
MĂSURI ORGANIZATORICE:
MĂSURI TEHNICE:
Menţinere stării fizice şi deprinderii tehnicilor de autoapărare prin exerciţii zilnice adecvate în cadrul orelor de an
Menţinere stării psihice prin deprinderile şi tehnicile de autoapărare prin exerciţii zilnice adecvate în cadrul orelo
lucru.
Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea denivelărilor, obstacolelor
Organizarea la locului de munca prin semnalarea a zonelor periculoase.
Organizarea activitaţilor şi stabilirea riguroasă a sarcinilor de muncă, pentru a se evita suprasolicitarea psihică.
Prevederea, acolo unde este posibil, de mijloace de blocare a accesului în cazul în care instalaţia este sub tensiu
Realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare.
Repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.
Respectarea de către angajaţi a tuturor prevederilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice s
Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc electric, dacă zona de lucru nu poate asigura protecţia împ
Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc electric, dacă zona de lucru nu poate asigura protecţia împ
Semnalizarea corespunzătoare a zonei periculoase.
Stabilirea obligativităţii verificării lipsei sarcinii înaintea începerii operaţiei de manevrare a oricărui aparat de com
persoanele care vor supraveghea sau vor controla prin sondaj modul cum este respectată această regulă de luc
Stabilirea zonei de lucru ţinându-se cont de posibilitatea apariţiei accidentale a arcului electric în vecinătatea pu
Urmărirea gradului de uzură al cricului de la maşina şi înlocuirea imediată a acestuia în momentul în care se con
Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente de muncă cât şi echipa
Utilizarea de către lucrători a căştii de protecţie.
Utilizarea de către lucrători a mijloacelor de protecţie.
Utilizarea de către lucrători a căştii şi, eventual, a vizierelor de protecţie.
Utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a feţei, mănuşilor electroizolante, încălţă
Utilizarea, după caz, a mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu mâner
Verificarea de către şeful de lucrare a corespondenţei măsurilor tehnice dispuse prin autorizaţia de lucru, cu cele
Verificarea din partea şefilor ierarhic superiori a respectării interdicţiilor de securitate a muncii prin diferite meto
Verificarea la plecarea in cursa ca numărul de persoane sa nu depaseasca numărul maxim admis. Instruirea con
Verificarea la plecarea in cursa daca maşinile corespund din punct de vedere tehnic, dacă au roată de rezervă, t
Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică.
Verificarea modului în care se respectă această regulă.
Verificarea modului în care sunt respectate restricţiile tehnice şi de securitate a muncii.
Verificarea periodica a cunostintelor privind circulaţia pe drumurile publice.
Verificarea periodică a instalaţiilor ce intră sub incidenţa I.S.C.I.R.
Verificarea prin control permanent, din partea şefului a Instruirii lucrătorilor privind consecinţele nerespectării di
Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic sup
Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului.
Verificarea şi repararea conductorilor de alimentare.
Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a stâlpilor şi suporţilor metalici şi de
Verificarea continuităţii nulului de protecţie şi a prizei de împământare.
Verificarea vizuală a integrităţii cablurilor echipamentelor de munca folosite.
Întreprinderea acţiunilor cu maximă calmitate şi siguranţă.Instruirea lucrătorilor. Întreţinerea dotării cu truse me
Alternarea activităţilor pentru reducerea obosirii vederii. Control medical la angajare, periodic şi în caz de neces
Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate.
Semnalizare de securitate completă la locul de muncă şi în zonele frecventate în incinta companiei.
Alternarea activităţilor-sarcinilor de muncă pentru reducerea monotoniei.
Scaune ergonomice.
Beneficiar: ………………………. Reprezentant beneficiar:…………………………….
Data:………………………………. Reprezentant prestator:……………………………..
COMPO- FACTORI DE
NENTA RISC Niv
SISTE- IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC el
G P OBS
MULUI (descriere, parametri) Ris
DE c
MUNCĂ
ACŢIUNI GREŞITE Comunicări accidentogene; 1 2 12 1
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: alimentarea sau NA NA NA
oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.);
NANA
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu ###
pericol de cădere de la acelaşi nivel prin alunecare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu 3 4 3
pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare; 34
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu ###
pericol de cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu ###
pericol de cădere de la înălţime prin alunecare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu ###
pericol de cădere de la înălţime prin dezechilibrare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu ###
EXECUTANT

pericol de cădere de la înălţime prin păşire în gol;


Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări, ###
staţionări în zone periculoase;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: întreruperea ###
funcţionării echipamentelor de muncă;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: pornirea ###
echipamentelor de muncă;
Executare defectuoasă de operaţii: comenzi; ###
Executare defectuoasă de operaţii: manevre; ###
Executare defectuoasă de operaţii: poziţionări, fixări, asamblări; ###
Executare defectuoasă de operaţii: reglaje; ###
Executare defectuoasă de operaţii: utilizare greşită a mijloacelor de ###
protecţie;
Nesincronizări de operaţii: devansări; ###
Nesincronizări de operaţii: întârzieri; ###
OMISIUNI Neutilizarea mijloacelor de protecţie; ###
Omiterea unor operaţii; ###
CONŢINUT Absenţa unor operaţii; ###
NECORESPUNZĂTO
R AL SARCINII DE
MUNCĂ ÎN RAPORT
CU CERINŢELE DE
SECURITATE

Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor); ###


SARCINA DE MUNCĂ

Operaţii, reguli, procedee greşite; ###


SARCINA Solicitare fizică: efort dinamic; ###
SUB/SUPRADIMENS
IONATĂ ÎN
RAPORT CU
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
Solicitare fizică: efort static; ###
Solicitare fizică: poziţii de lucru forţate sau vicioase; ###
Solicitare psihică: decizii dificile în timp scurt; ###
Solicitare psihică: monotonia muncii; ###
Solicitare psihică: operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex ###
etc;
Solicitare psihică: ritm de muncă mare; ###
FACTORI DE RISC Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ###
MECANIC ale echipamentelor de muncă sau ale fluidelor;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: alunecare; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: cădere liberă; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: deversare; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: răsturnare; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: rostogolire; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: rulare pe roţi; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: scufundare; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: scurgere liberă; ###
Deplasări sub efectul gravitaţiei: surpare, prăbuşire; ###
Deplasări sub efectul propulsiei: balans; ###
Deplasări sub efectul propulsiei: deviere de la traiectoria normală; ###
Deplasări sub efectul propulsiei: jet, erupţie; ###
Deplasări sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule; ###
Deplasări sub efectul propulsiei: recul; ###
Deplasări sub efectul propulsiei: şocuri excesive; ###
Mişcări periculoase: mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă- ###
curgeri de fluide;
Mişcări periculoase: mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă- ###
deplasări ale mijloacelor de transport etc;
Mişcări periculoase: mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă- ###
organe de maşini în mişcare;
E DE PRODUCŢIE

Recipiente sub presiune; ###


Suprafeţe sau contururi periculoase: abrasive; ###
MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Suprafeţe sau contururi periculoase: adezive; ###
Suprafeţe sau contururi periculoase: alunecoase; ###
Suprafeţe sau contururi periculoase: înţepătoare; ###
Suprafeţe sau contururi periculoase: tăioase; ###
Vibraţii excesive ale echipamentelor de muncă; ###
FACTORI DE RISC Flăcări, flame; ###
TERMIC
Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor; ###
Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor; ###
FACTORI DE RISC Curentul electric: atingere directă; ###
ELECTRIC
Curentul electric: atingere indirectă; ###
Curentul electric: tensiune de pas; ###
FACTORI DE RISC Substanţe cancerigene; ###
CHIMIC
Substanţe caustice; ###
Substanţe explozive; ###
Substanţe inflamabile; ###
Substanţe mutagene; ###
Substanţe radioactive; ###
Substanţe toxice; ###
FACTORI DE RISC Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi); ###
BIOLOGIC
Culturi sau preparate cu microorganisme: bacterii; ###
Culturi sau preparate cu microorganisme: ciuperci; ###
Culturi sau preparate cu microorganisme: protozoare; ###
Culturi sau preparate cu microorganisme: richeţi; ###
Culturi sau preparate cu microorganisme: spirochete; ###
Culturi sau preparate cu microorganisme: virusuri; ###
Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare); ###
FACTORI DE RISC Aeroionizarea aerului; ###
FIZIC
Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, ###
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme
etc.);
Curenţi de aer; ###
Iluminat: nivel de iluminare scăzut; ###
Iluminat: pâlpâire; ###
Iluminat: strălucire; ###
Potenţial electrostatic; ###
Presiunea aerului: ridicată; ###
Presiunea aerului: scăzută; ###
Pulberi pneumoconiogene; ###
Radiaţii electromagnetice: de frecvenţă înaltă; ###
Radiaţii electromagnetice: de frecvenţă joasă; ###
Radiaţii electromagnetice: de frecvenţă medie; ###
Radiaţii electromagnetice: infraroşii; ###
Radiaţii electromagnetice: laser; ###
Radiaţii electromagnetice: microunde; ###
Radiaţii electromagnetice: ultraviolete; ###
Radiaţii ionizante: alfa; ###
Radiaţii ionizante: beta; ###
MEDIU DE MUNCĂ

Radiaţii ionizante: gama; ###


Suprapresiune în adâncimea apelor; ###
Temperatura aerului: ridicată; ###
Temperatura aerului: scăzută; ###
Ultrasunete; ###
Umiditatea aerului: ridicată; ###
Umiditatea aerului: scăzută; ###
Vibraţii; ###
Zgomot; ###
FACTORI DE RISC Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici ###
CHIMIC
Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi ###
FACTORI DE RISC Microorganisme în suspensie în aer: bacterii; ###
BIOLOGIC
Microorganisme în suspensie în aer: ciuperci; ###
Microorganisme în suspensie în aer: protozoare etc; ###
Microorganisme în suspensie în aer: richeţi; ###
Microorganisme în suspensie în aer: spirochete; ###
Microorganisme în suspensie în aer: virusuri; ###
CARACTERUL acvatic; ###
SPECIAL AL
MEDIULUI
aerian; ###
cosmic; ###
mlăştinos; ###
subacvatic; ###
subteran; ###
Comunicări Efectuare de Efectuare de Efectuare de Efectuare de Efectuare de Efectuare de Efectuare de
accidentoge operaţii operaţii operaţii operaţii operaţii operaţii operaţii
ne; neprevăzute neprevăzute neprevăzute neprevăzute neprevăzute neprevăzute neprevăzute
prin sarcina prin sarcina prin sarcina prin sarcina prin sarcina prin sarcina prin sarcina
de muncă: de muncă: de muncă: de muncă: de muncă: de muncă: de muncă:
alimentarea deplasări cu deplasări cu deplasări cu deplasări cu deplasări cu deplasări cu
sau oprirea pericol de pericol de pericol de pericol de pericol de pericol de
alimentării cădere de la cădere de la cădere de la cădere de la cădere de la cădere de la
cu energie acelaşi nivel acelaşi nivel acelaşi nivel înălţime prin înălţime prin înălţime prin
(curent prin prin prin alunecare; dezechilibrar păşire în gol;
electric, alunecare; dezechilibrar împiedicare; e;
fluide e;
energetice
etc.);
Tractorist
Efectuare de Efectuare de Efectuare de
operaţii operaţii operaţii
neprevăzute neprevăzute neprevăzute
prin sarcina prin sarcina prin sarcina
de muncă: de muncă: de muncă:
deplasări, întreruperea pornirea
staţionări în funcţionării echipamente
zone echipamente lor de
periculoase; lor de muncă;
muncă;
Ancorarea pieselor conform normelor specifice de securitate a muncii.
Aplicarea de sancţiuni în cazul nerespectării normelor de securitate a muncii.
Asigurarea de către membrii formaţiei de lucru, că nu sunt în apropiere, în spate şi lateral, părţi neîngrădite aflate sub tensiune.
Control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de electrosecuritate.
Descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra.
Discutarea tuturor cazurilor de abateri semnalate de către reprezentanţii unităţii sau de către organele de poliţie cu precizarea factorilor de risc şi a metodelor nep
Discutarea tuturor cazurilor de abateri semnalate de către reprezentanţii unităţii, medicilor sau de către organele de poliţie cu precizarea factorilor de risc şi a meto
Dotarea locurilor de munca cu aparate de măsură corespunzatoare.
Dotarea locurilor de munca cu echipamente de protecţie corespunzătoare.
Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
Dotarea tuturor autovehiculelor cu truse de semnalizare.
Executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor.
Executarea măsurilor tehnice de securitate de către personal instruit şi autorizat conform prevederilor legale.
Fixarea prin cârlige la partea superioară a obloanelor camionului prinderea de elemente rezistente.
Folosirea încălţămintei de protecţie antiderapantă.
Folosirea încălţămintei de protecţie.
Identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra.
Informarea înaintea deplasărilor cu risc ridicat de conflict armat, acţiuni teroriste, protejarea cu EIP adecvate, gărzi de corp specializate, însuşirea tehnicii de acord
Instruire cu privire la modul nepericulos de lucru la cote suprapuse.
Instruire cu privire la tehnologia de manipulare manuală şi ghidare a pieselor, materialelor.
Instruire lucrători asupra consecinţelor nerespectării R.O.I., a fişei postului şi a recomandării medicului de medicina muncii şi de familie;
Instruire lucrători asupra consecinţelor neutilizării echipamentului individual de protecţie prescris.
Instruirea conducătorilor auto privind modul de circulare pe drumurile publice, dotarea numai EIP adecvat (încălţăminte).
Instruirea conducătorilor auto privind modul de circulare remorcat pe drumurile publice, verificarea acestora periodic, folosirea numai mijloacelor prin bare rezisten
instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate - neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora
intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul zonelor de pericol, neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.;
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate.
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării zonelor de securitate, în special ale expunerii din această cauză, la efectele arcului electric.
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate.
Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice care nu sunt prevăzute cu trotuare de acces pietonal.
Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate la folosirea mijloacelor aero-navale.
Instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate.
Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la consecinţele pătrunderii în zonele de vecinătate.
Instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor de protecţie împotriva efectelor arcului electric asupra organismului uman;
Instruirea personalului.
Instruirea salariaţilor privind utilizarea energiei electrice.
Instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite de către exe
Instruirea şi testarea salariaţilor pentru participarea la trafic, pe drumurile publice, conştientizarea conducătorilor auto de gravitatea consecinţelor nerespectării cod
Interzicerea conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice sau sub efectul medicamentelor ori în stare avansată de oboseală.
Interzicerea folosirii scărilor putrede sau rupte, care nu prezintă siguranţă.
Interzicerea îndepărtării dispozitivelor de protecţie, verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului.
Interzicerea îndepărtării dispozitivelor de protecţie.
Interzicerea prin instruirea lucrătorilor, să staţioneze sau să se deplaseze pe căile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de tramvai sau pe şinele trenuril
Izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenta echipamentelor electrice de sudare.
încălţăminte antiderapantă, interzicerea folosirii scărilor putrede rupte care nu prezintă siguranţă;
Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
Marcarea zonelor cu pericol de cădere de obiecte de la înălţime.
Măsuratori de noxe+radiaţii.
MĂSURI ORGANIZATORICE:
MĂSURI TEHNICE:
Menţinere stării fizice şi deprinderii tehnicilor de autoapărare prin exerciţii zilnice adecvate în cadrul orelor de antrenament de la SALA DE SPORT.
Menţinere stării psihice prin deprinderile şi tehnicile de autoapărare prin exerciţii zilnice adecvate în cadrul orelor de antrenament de la SALA DE SPORT şi antrenam
lucru.
Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea denivelărilor, obstacolelor etc.
Organizarea la locului de munca prin semnalarea a zonelor periculoase.
Prevederea, acolo unde este posibil, de mijloace de blocare a accesului în cazul în care instalaţia este sub tensiune.
Realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare.
Repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.
Respectarea de către angajaţi a tuturor prevederilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice sau în incinta unităţilor.
Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc electric, dacă zona de lucru nu poate asigura protecţia împotriva arcului.
Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc electric, dacă zona de lucru nu poate asigura protecţia împotriva particulelor proiectate în urma exploziei case
Semnalizarea corespunzătoare a zonei periculoase.
Stabilirea obligativităţii verificării lipsei sarcinii înaintea începerii operaţiei de manevrare a oricărui aparat de comutaţie, precum şi a verificării periodice a protecţiilo
persoanele care vor supraveghea sau vor controla prin sondaj modul cum este respectată această regulă de lucru.
Stabilirea zonei de lucru ţinându-se cont de posibilitatea apariţiei accidentale a arcului electric în vecinătatea punctului de intervenţie.
Urmărirea gradului de uzură al cricului de la maşina şi înlocuirea imediată a acestuia în momentul în care se constată că nivelul uzurii depăşeşte limita admisibilă.
Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente de muncă cât şi echipamentul individual de protecţie).
Utilizarea de către lucrători a căştii de protecţie.
Utilizarea de către lucrători a mijloacelor de protecţie.
Utilizarea de către lucrători a căştii şi, eventual, a vizierelor de protecţie.
Utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a feţei, mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu
Utilizarea, după caz, a mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu mâner electroizolant.
Verificarea de către şeful de lucrare a corespondenţei măsurilor tehnice dispuse prin autorizaţia de lucru, cu cele luate şi confirmarea prin semnare, în autorizaţia d
Verificarea din partea şefilor ierarhic superiori a respectării interdicţiilor de securitate a muncii prin diferite metode, inclusiv in trafic pe traseu.
Verificarea la plecarea in cursa ca numărul de persoane sa nu depaseasca numărul maxim admis. Instruirea conducătorilor auto sa nu se angajeze in discuţii cu pa
Verificarea la plecarea in cursa daca maşinile corespund din punct de vedere tehnic, dacă au roată de rezervă, trusă medicală, trusă pentru semnalizare.
Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică.
Verificarea modului în care se respectă această regulă.
Verificarea modului în care sunt respectate restricţiile tehnice şi de securitate a muncii.
Verificarea periodica a cunostintelor privind circulaţia pe drumurile publice.
Verificarea periodică a instalaţiilor ce intră sub incidenţa I.S.C.I.R.
Verificarea prin control permanent, din partea şefului ierarhic a instruirii lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei muncii, a ROI sau ROF. Elaborarea
Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori a respectării interdicţiilor tehnologice şi de se
Verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului.
Verificarea şi repararea conductorilor de alimentare.
Verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru.
Verificări PRAM anuale.
COMPO- FACTORI DE
NENTA RISC
SISTE- IDENTIFICAŢI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
OBS
MULUI (descriere, parametri)
DE
MUNCĂ
cădere de la acelaşi nivel ca urmare a suprafeţei sau denivelărilor
nesemnalizate;
lovire la deplasarea între diversele puncte de lucru (colţuri birouri, uşi,
dulapuri, etc.);
cădere de obiecte, materiale de la mică înălţime ca urmare a depozitării
sau arhivării acestora;
contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (muchii
mobilier, instrumente de tăiere, etc.), înţepare, tăiere, rănire prin folosirea
unor materiale de birotică tăioase (foarfece, cuttere, bolduri, etc.).

electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor


izolaţii;
electrocutare prin atingere directă a părţilor metalice ale echipamentelor
ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a legăturii la centura de
împământare.
temperatură a mediului ambiant ridicată vara (caniculă);
plasarea în apropierea sau în dreptul curenţilor de aer;

calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de


copaci, seisme;
obosirea vederii în timpul activităţii desfăşurate în faţa monitorului;
umiditatea necorespunzătoare a aerului;

radiaţii electromagnetice.
prezenţa microorganismelor dăunătoare în aer, ca urmare a neînlocuirii la
timp a filtrelor din instalaţiile de climatizare.
efort fizic prelungit, poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun.
efort fizic prin manipularea maselor (echipamente electronice)
voluminoase sau grele.
stres cauzat de: sarcini monotone şi repetitive, sedentarism;
operatii repetitive de ciclu scurt (ex. tastarea) sau extrem de complex;
decizii dificile în timp scurt.
începerea activităţii fără verificarea aparaturii utilizate şi a mobilierului;
utilizarea calculatoarelor fără reglarea diferitelor elemente ale postului de
muncă (poziţie de lucru, unghiuri de vedere, luminozitate);

poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără respectarea


regulilor ergonomice, alegerea incorectă a caracteristicilor de display;
utilizarea de improvizaţii (la fixarea echipamentului de calcul, la accesul la
partea superioară a rafturilor);
manipularea maselor mai mari decât sarcina maximă admisă fără ajutor
din partea altei persoane;
minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi
securitate a muncii;
prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare
(oboseală, boală, sub influenţa medicamentelor, băuturilor alcoolice sau
a drogurilor);
utilizarea surselor de foc în loc interzis. Intervenţii greşite în caz de
început de incendiu;
executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare de cablurile
prelungitoarelor, picioarele scaunelor ergonomice etc.
şoc termic determinat de diferenţa mare între temperatura din încapere şi
cea de afară (mai ales vara)
microorganisme în suspensie în aer (virusuri din sistemul de ventilare, mai
ales iarna), daca echipamentul este menţinut pe recirculare şi nu pe
condiţionarea aerului
Solicitare psihică în timpul conducerii autovehiculului în conditii de
intemperii sau trafic intens
Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice

Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare (pneuri uzate, joc la


volan peste limita admisă, sistem de frânare defect, etc.).
Prezentarea la lucru în condiţii psihico-fiziologice necorespunzătoare
(oboseală, boală, sub influenţa băuturilor alcoolice)
Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa băuturilor alcoolice)
Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă

CEC

lovire la deplasarea între diversele puncte de lucru (colţuri birouri, uşi,


dulapuri, etc.);
cădere de obiecte, materiale de la mică înălţime ca urmare a depozitării
sau arhivării necorespunzătoare a acestora;
contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (muchii
mobilier, instrumente de tăiere, etc.), înţepare, tăiere, rănire prin folosirea
cădere
unor de la acelaşi
materiale nivel pe
de birotică suprafeţe
tăioase alunecoase;
(foarfece, cuttere, bolduri, etc.).
cădere la parcurgerea suprafeţelor cu diferenţe de nivel;

cădere de materiale de la înălţime (bucăţi de tencuială, materiale de


construcţii);
cădere datorită obstacolelor de pe căile de circulaţie;

îmbolnăvirea aparatului vizual datorită activităţii desfăşurate în faţa


monitorului;
electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea accidentală a unor
izolaţii;
electrocutare prin atingere directă a părţilor metalice ale echipamentelor
ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a legăturii la centura de
şoc termic determinat de diferenţa mare între temperatura din încapere şi
împământare.
cea de afară (mai ales vara)
calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de
copaci, seisme;
riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca urmare a minimizării
pericolului;
riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de situaţii de urgenţă ca
urmare a nerespectării normelor în vigoare;
risc de imposibilitate de acordare a primului ajutor în caz de accident;

îmbolnăvirea căilor respiratorii ca urmare a amplasării def. a aparatului de


aer condiţionat;
microorganisme în suspensie în aer (virusuri din sistemul de ventilare, mai
ales iarna), daca echipamentul este menţinut pe recirculare şi nu pe
altele

prezenţa microorganismelor
condiţionarea dăunătoare
aerului, fără aport în aer, ca urmare a neînlocuirii la
de aer proaspăt;
timp a filtrelor din instalaţiile de climatizare.
îmbolnăvire ca urmare a nerespectării condiţiilor igienico-sanitare;

îmbolnăvire ca urmare a lipsei apei curente;

îmbolnăvire ca urmare a lipsei grupurilor sanitare;

electrocutare prin atingere datorită deficienţelor la instalaţia electrică;

efort fizic prelungit, poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun,


posibile afecţiuni ale coloanei.
Activităţi complexe, decizii dificile în timp scurt;

Solicitare psihică în timpul conducerii autovehiculului în conditii de


intemperii sau trafic intens;
nerespectarea pauzelor de lucru;

utilizarea calculatoarelor fără reglarea diferitelor elemente ale postului de


muncă (poziţie de lucru, unghiuri de vedere, luminozitate);
utilizarea de improvizaţii (la fixarea echipamentului de calcul, la accesul la
partea superioară a rafturilor);
minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi
securitate a muncii;
utilizarea surselor de foc în loc interzis. Intervenţii greşite în caz de
început de incendiu;
Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice

Folosirea autovehiculului în stare necorespunzătoare (pneuri uzate, joc la


volan peste limita admisă, sistem de frânare defect, etc.).
Conducerea autovehiculului în condiţii psihico-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa băuturilor alcoolice)
Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă

începerea activităţii fără verificarea aparaturii utilizate şi a mobilierului;


ACŢIUNI GREŞITE Comunicări accidentogene;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: alimentarea sau
oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.);

Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu


pericol de cădere de la acelaşi nivel prin alunecare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu
pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu
pericol de cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu
pericol de cădere de la înălţime prin alunecare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu
pericol de cădere de la înălţime prin dezechilibrare;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări cu
pericol de cădere de la înălţime prin păşire în gol;
EXECUTANT

Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: deplasări,


staţionări în zone periculoase;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: întreruperea
funcţionării echipamentelor de muncă;
Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă: pornirea
echipamentelor de muncă;
Executare defectuoasă de operaţii: comenzi;
Executare defectuoasă de operaţii: manevre;
Executare defectuoasă de operaţii: poziţionări, fixări, asamblări;
Executare defectuoasă de operaţii: reglaje;
Executare defectuoasă de operaţii: utilizare greşită a mijloacelor de
protecţie;
Nesincronizări de operaţii: devansări;
Nesincronizări de operaţii: întârzieri;
OMISIUNI Neutilizarea mijloacelor de protecţie;
Omiterea unor operaţii;
CONŢINUT Absenţa unor operaţii;
NECORESPUNZĂTO
R AL SARCINII DE
MUNCĂ ÎN RAPORT
CU CERINŢELE DE
SECURITATE

Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor);


SARCINA DE MUNCĂ

Operaţii, reguli, procedee greşite;


SARCINA Solicitare fizică: efort dinamic;
SUB/SUPRADIMENS
IONATĂ ÎN
RAPORT CU
CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
Solicitare fizică: efort static;
Solicitare fizică: poziţii de lucru forţate sau vicioase;
Solicitare psihică: decizii dificile în timp scurt;
Solicitare psihică: monotonia muncii;
Solicitare psihică: operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex
etc;
Solicitare psihică: ritm de muncă mare;
FACTORI DE RISC Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale
MECANIC ale echipamentelor de muncă sau ale fluidelor;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: alunecare;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: cădere liberă;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: deversare;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: răsturnare;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: rostogolire;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: rulare pe roţi;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: scufundare;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: scurgere liberă;
Deplasări sub efectul gravitaţiei: surpare, prăbuşire;
Deplasări sub efectul propulsiei: balans;
Deplasări sub efectul propulsiei: deviere de la traiectoria normală;
Deplasări sub efectul propulsiei: jet, erupţie;
Deplasări sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule;
Deplasări sub efectul propulsiei: recul;
Deplasări sub efectul propulsiei: şocuri excesive;
Mişcări periculoase: mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă-
curgeri de fluide;
Mişcări periculoase: mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă-
deplasări ale mijloacelor de transport etc;
Mişcări periculoase: mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă-
organe de maşini în mişcare;
E DE PRODUCŢIE

Recipiente sub presiune;


Suprafeţe sau contururi periculoase: abrasive;
MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Suprafeţe sau contururi periculoase: adezive;
Suprafeţe sau contururi periculoase: alunecoase;
Suprafeţe sau contururi periculoase: înţepătoare;
Suprafeţe sau contururi periculoase: tăioase;
Vibraţii excesive ale echipamentelor de muncă;
FACTORI DE RISC Flăcări, flame;
TERMIC
Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor;
Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor;
FACTORI DE RISC Curentul electric: atingere directă;
ELECTRIC
Curentul electric: atingere indirectă;
Curentul electric: tensiune de pas;
FACTORI DE RISC Substanţe cancerigene;
CHIMIC
Substanţe caustice;
Substanţe explozive;
Substanţe inflamabile;
Substanţe mutagene;
Substanţe radioactive;
Substanţe toxice;
FACTORI DE RISC Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi);
BIOLOGIC
Culturi sau preparate cu microorganisme: bacterii;
Culturi sau preparate cu microorganisme: ciuperci;
Culturi sau preparate cu microorganisme: protozoare;
Culturi sau preparate cu microorganisme: richeţi;
Culturi sau preparate cu microorganisme: spirochete;
Culturi sau preparate cu microorganisme: virusuri;
Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare);
FACTORI DE RISC Aeroionizarea aerului;
FIZIC
Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol,
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme
etc.);
Curenţi de aer;
Iluminat: nivel de iluminare scăzut;
Iluminat: pâlpâire;
Iluminat: strălucire;
Potenţial electrostatic;
Presiunea aerului: ridicată;
Presiunea aerului: scăzută;
Pulberi pneumoconiogene;
Radiaţii electromagnetice: de frecvenţă înaltă;
Radiaţii electromagnetice: de frecvenţă joasă;
Radiaţii electromagnetice: de frecvenţă medie;
Radiaţii electromagnetice: infraroşii;
Radiaţii electromagnetice: laser;
Radiaţii electromagnetice: microunde;
Radiaţii electromagnetice: ultraviolete;
Radiaţii ionizante: alfa;
Radiaţii ionizante: beta;
MEDIU DE MUNCĂ

Radiaţii ionizante: gama;


Suprapresiune în adâncimea apelor;
Temperatura aerului: ridicată;
Temperatura aerului: scăzută;
Ultrasunete;
Umiditatea aerului: ridicată;
Umiditatea aerului: scăzută;
Vibraţii;
Zgomot;
FACTORI DE RISC Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici
CHIMIC
Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi
FACTORI DE RISC Microorganisme în suspensie în aer: bacterii;
BIOLOGIC
Microorganisme în suspensie în aer: ciuperci;
Microorganisme în suspensie în aer: protozoare etc;
Microorganisme în suspensie în aer: richeţi;
Microorganisme în suspensie în aer: spirochete;
Microorganisme în suspensie în aer: virusuri;
CARACTERUL acvatic;
SPECIAL AL
MEDIULUI
aerian;
cosmic;
mlăştinos;
subacvatic;
subteran;
G CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ P
1 NEGLIJABIL 1
2 ITM 3-45 zile 2
3 ITM 45-180 zile 3
4 INV.Gr. III 4 1
5 INV.Gr. II 5 1
6 INV Gr. I 6 0
7 DECES 12
14 41.18%

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ


MIJLOACE DE PRODUCŢIE 12
MEDIUL DE MUNCĂ 10
SARCINA DE MUNCĂ 5
EXECUTANT 7
34 ATENTIE!!!
FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI
ACŢIUNI GREŞITE
CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI
CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE SECURITATE
FACTORI DE RISC BIOLOGIC
FACTORI DE RISC CHIMIC
FACTORI DE RISC ELECTRIC
FACTORI DE RISC FIZIC
FACTORI DE RISC MECANIC
FACTORI DE RISC TERMIC
OMISIUNI
SUPRASOLICITARE FIZICĂ
SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI
35.29% FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
29.41% FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ
14.71% FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
20.59% FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI
100.00%

CERINŢELE DE SECURITATE

NIVEL
PAR- NIVEL GLOBAL
ŢIAL DE DE RISC
RISC
1 0 #DIV/0!
2 0 #DIV/0!
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
0 0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
G P G&P NIVEL DE RISC G&P NIVEL PAR- ŢIAL DE RISC
1 1 11 1 26 3
1 2 12 1 24 2
1 3 13 1 24 2
1 4 14 1 25 3
1 5 15 1 33 3
1 6 16 1 43 4
2 1 21 1 24 2
2 2 22 2 33 3
2 3 23 2 72 4
2 4 24 2 72 4
2 5 25 3 72 4
2 6 26 3 72 4
3 1 31 2 22 2
3 2 32 2 71 3
3 3 33 3 72 4
3 4 34 3 73 5
3 5 35 4 26 3
3 6 36 4 35 4
4 1 41 2 35 4
4 2 42 3 35 4
4 3 43 4 73 5
4 4 44 4 35 4
4 5 45 5 33 3
4 6 46 5 72 4
5 1 51 3 34 3
5 2 52 4 25 3
5 3 53 4 26 3
5 4 54 5 25 3
5 5 55 5 32 2
5 6 56 6 71 3
6 1 61 3 71 3
6 2 62 4 71 3
6 3 63 5 53 4
6 4 64 6 34 3
6 5 65 6 #N/A
6 6 66 7 #N/A
7 1 71 3 #N/A
7 2 72 4 #N/A
7 3 73 5 #N/A
7 4 74 6 #N/A
7 5 75 7 #N/A
7 6 76 7 #N/A
NANANANA NA
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
UNITATEA: PRIMARIA ADINCATA EVALUATOR:
ing. Anghelache Bogdan
4.FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA -
FISA NR. 1
ACTIVITATEA / LOCUL DE
MUNCA: CASIER

CONSE- CLASA NIVEL


CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA DE PAR-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA- ŢIAL
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- BILITAT DE
TATE
ZIBILĂ E RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1 Lovire la deplasarea între diversele puncte de ITM 3-45
2 6 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC lucru (colţuri birouri, uşi, dulapuri, etc.); zile
MIJLOACE DE FACTORI DE 2 Cădere de obiecte, materiale de la mică înălţime
ITM 3-45
PRODUCŢIE RISC MECANIC ca urmare a depozitării sau arhivării 2 4 2
zile
necorespunzătoare a acestora;
MIJLOACE DE FACTORI DE 3 Contact direct al epidermei cu suprafeţe sau
PRODUCŢIE RISC MECANIC contururi periculoase (muchii mobilier,
ITM 3-45
instrumente de tăiere, etc.), înţepare, tăiere, 2 4 2
zile
rănire prin folosirea unor materiale de birotică
tăioase (foarfece, cuttere, bolduri, etc.).
MIJLOACE DE FACTORI DE 4 Disconfort fizic datorită amenajării neergonomice ITM 3-45
PRODUCŢIE RISC MECANIC a posturilor de lucru. 2 5 3
zile
MIJLOACE DE FACTORI DE 5 Cădere de la acelaşi nivel pe suprafeţe ITM 45-180
PRODUCŢIE RISC MECANIC alunecoase; 3 3 3
zile
MIJLOACE DE FACTORI DE 6 Cădere la parcurgerea suprafeţelor cu diferenţe de
PRODUCŢIE RISC MECANIC nivel; INV.Gr. III 4 3 4

MIJLOACE DE FACTORI DE 7 Cădere datorită obstacolelor de pe căile de ITM 3-45


PRODUCŢIE RISC MECANIC circulaţie; 2 4 2
zile

26
CONSE- CLASA NIVEL
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA DE PAR-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA- ŢIAL
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- BILITAT DE
TATE
ZIBILĂ E RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 8 Imbolnăvirea aparatului vizual datorită activităţii ITM 45-180
PRODUCŢIE RISC FIZIC desfăşurate în faţa monitorului; 3 3 3
zile
MIJLOACE DE FACTORI DE 9 Risc de imposibilitate de acordare a primului
PRODUCŢIE RISC FIZIC ajutor în caz de accident; DECES 7 2 4

MIJLOACE DE FACTORI DE 10 Electrocutare prin atingere la deteriorarea


DECES 7 2 4
PRODUCŢIE RISC ELECTRIC accidentală a unor izolaţii la echipamente;
MIJLOACE DE FACTORI DE 11 Electrocutare prin atingere directă datorită
PRODUCŢIE RISC ELECTRIC deficienţelor la instalaţia electrică; DECES 7 2 4

MIJLOACE DE FACTORI DE 12 Electrocutare prin atingere indirectă a părţilor


PRODUCŢIE RISC ELECTRIC metalice ale echipamentelor ca urmare a
DECES 7 2 4
funcţionării necorespunzătoare a legăturii la
centura de împământare.
MEDIUL DE FACTORI DE 13 Soc termic determinat de diferenţa mare între
ITM 3-45
MUNCĂ RISC FIZIC temperatura din încapere şi cea de afară (mai ales 2 2 2
zile
vara)
MEDIUL DE FACTORI DE 14 Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări
MUNCĂ RISC FIZIC de teren, prăbuşiri de copaci, seisme; DECES 7 1 3

MEDIUL DE FACTORI DE 15 Riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca


MUNCĂ RISC FIZIC urmare a minimizării pericolului; DECES 7 2 4

MEDIUL DE FACTORI DE 16 Riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de


MUNCĂ RISC FIZIC situaţii de urgenţă ca urmare a nerespectării DECES 7 3 5
normelor în vigoare;
MEDIUL DE FACTORI DE 17 Imbolnăvirea căilor respiratorii ca urmare a ITM 3-45
MUNCĂ RISC FIZIC amplasării def. a aparatului de aer condiţionat; 2 6 3
zile

27
CONSE- CLASA NIVEL
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA DE PAR-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA- ŢIAL
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- BILITAT DE
TATE
ZIBILĂ E RISC
0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE FACTORI DE 18 Disconfort termic - dupa caz;
MUNCĂ RISC FIZIC ITM 45-180
3 5 4
zile

MEDIUL DE FACTORI DE 19 Microorganisme în suspensie în aer (virusuri din


MUNCĂ RISC sistemul de ventilare, mai ales iarna), daca ITM 45-180
BIOLOGIC echipamentul este menţinut pe recirculare şi nu pe 3 5 4
zile
condiţionarea aerului, fără aport de aer proaspăt;
MEDIUL DE FACTORI DE 20 Prezenţa microorganismelor dăunătoare în aer, ca
MUNCĂ RISC urmare a neînlocuirii la timp a filtrelor din ITM 45-180
3 5 4
BIOLOGIC instalaţiile de climatizare. zile

MEDIUL DE FACTORI DE 21 Imbolnăvire datorită contactului cu banii, purtători


DECES 7 3 5
MUNCĂ RISC de agenţi dăunători.
MEDIUL DE BIOLOGIC
FACTORI DE 22 Risc datorat expunerii la contactul cu viruşii ITM 45-180
3 5 4
MUNCĂ RISC transmişi prin aer din cauza lucrului cu publicul; zile
SARCINA DE BIOLOGIC
FACTORI DE 23 Efort fizic prelungit, poziţii de lucru preponderent ITM 45-180
MUNCĂ RISC FIZIC "aşezat" pe scaun, posibile afecţiuni ale coloanei. 3 3 3
zile
SARCINA DE FACTORI DE 24 Risc de atac violent datorită valorilor gestionate.
MUNCĂ RISC FIZIC DECES 7 2 4

SARCINA DE SUPRASOLICIT 25 Solicitare psihică în timpul relaţionării cu clienţii; ITM 45-180


MUNCĂ ARE PSIHICĂ 3 4 3
zile
SARCINA DE SUPRASOLICIT 26 Nerespectarea pauzelor de lucru; ITM 3-45
2 5 3
MUNCĂ ARE PSIHICĂ zile
SARCINA DE SUPRASOLICIT 27 Sarcini repetitive, monotonie; ITM 3-45
2 6 3
MUNCĂ ARE PSIHICĂ zile

28
CONSE- CLASA NIVEL
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA DE PAR-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA- ŢIAL
FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVI- BILITAT DE
TATE
ZIBILĂ E RISC
0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT ACŢIUNI 28 Utilizarea calculatoarelor fără reglarea diferitelor
GREŞITE elemente ale postului de muncă (poziţie de lucru, ITM 3-45
2 5 3
unghiuri de vedere, luminozitate); zile

EXECUTANT ACŢIUNI 29 Utilizarea de improvizaţii (la fixarea


ITM 45-180
GREŞITE echipamentului de calcul, la accesul la partea 3 2 2
zile
superioară a rafturilor);
EXECUTANT ACŢIUNI 30 Minimizarea pericolului prin nerespectarea
DECES 7 1 3
GREŞITE instrucţiunilor de lucru şi securitate a muncii;
EXECUTANT ACŢIUNI 31 Utilizarea surselor de foc în loc interzis. Intervenţii
GREŞITE greşite în caz de început de incendiu; DECES 7 1 3

EXECUTANT ACŢIUNI 32 Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile


GREŞITE publice DECES 7 1 3

EXECUTANT ACŢIUNI 33 Risc de început de incendiu datorită nerespectării


GREŞITE reglementării fumatului; INV.Gr. II 5 3 4

EXECUTANT OMISIUNI 34 Inceperea activităţii fără verificarea aparaturii ITM 45-180


3 4 3
utilizate şi a mobilierului; zile

Echipa de evaluare: 0
0
0
0
0

29
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA

0
S Riri
i=1 0X(7X7)+0X(6X6)+0X(5X5)+0X(4X4)+0X(3X3)+0X(2X2)+0X(1X1) 0
Nrg = = = = ###
0 0X7+0X6+0X5+0X4+0X3+0X2+0X1 0
S ri
i=1

30
NIVELURI PARŢIALE DE RISC

0
1
2
3
4
5
6
7
F_1
F_2
F_3
F_4
F_5
F_6
F_7
F_8
F_9
F_10
F_11
F_12
F_13
F_14
F_15
F_16

31
F_17
F_18
F_19

FACTORI DE RISC
Locul de munca: CASIER

F_20
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,51

F_21
F_22
F_23
F_24
F_25
F_26
F_27
Figura reprezentand: NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

F_28
F_29
F_30
F_31
F_32
F_33
F_34
0

F_1
F_2
F_3
F_4
F_5
F_6
F_7
F_8
F_9
F_10
F_11
F_12
F_13
F_14
F_15
F_16

32
F_17
F_18
F_19
FACTORI DE RISC

F_20
F_21
F_22
F_23
F_24
F_25
F_26
F_27
F_28
F_29
F_30
F_31
F_32
F_33
F_34
LEGENDA FIGURII

F_1 lovire la deplasarea între diversele puncte de lucru (colţuri birouri, uşi, dulapuri, etc.);

F_2 cădere de obiecte, materiale de la mică înălţime ca urmare a depozitării sau arhivării necorespunzătoare a acestora;

F_3 contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (muchii mobilier, instrumente de tăiere, etc.), înţepare, tăiere, rănire prin
folosirea unor materiale de birotică tăioase (foarfece, cuttere, bolduri, etc.).

F_4 disconfort fizic datorită amenajării neergonomice a posturilor de lucru.

F_5 cădere de la acelaşi nivel pe suprafeţe alunecoase;

F_6 cădere la parcurgerea suprafeţelor cu diferenţe de nivel;

F_7 cădere datorită obstacolelor de pe căile de circulaţie;

F_8 îmbolnăvirea aparatului vizual datorită activităţii desfăşurate în faţa monitorului;

F_9 risc de imposibilitate de acordare a primului ajutor în caz de accident;

F_10 electrocutare prin atingere la deteriorarea accidentală a unor izolaţii la echipamente;

F_11 electrocutare prin atingere directă datorită deficienţelor la instalaţia electrică;

F_12 electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice ale echipamentelor ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a legăturii la centura de
împământare.

F_13 şoc termic determinat de diferenţa mare între temperatura din încapere şi cea de afară (mai ales vara)

F_14 calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme;

F_15 riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca urmare a minimizării pericolului;

F_16 riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de situaţii de urgenţă ca urmare a nerespectării normelor în vigoare;

33
LEGENDA FIGURII

F_17 îmbolnăvirea căilor respiratorii ca urmare a amplasării def. a aparatului de aer condiţionat;

F_18 disconfort termic datorită efectului de seră, ca urmare a subdimensionării spaţiului de lucru şi a pereţilor vitraţi;

F_19 microorganisme în suspensie în aer (virusuri din sistemul de ventilare, mai ales iarna), daca echipamentul este menţinut pe recirculare şi nu pe
condiţionarea aerului, fără aport de aer proaspăt;

F_20 prezenţa microorganismelor dăunătoare în aer, ca urmare a neînlocuirii la timp a filtrelor din instalaţiile de climatizare.

F_21 îmbolnăvire datorită contactului cu banii, purtători de agenţi dăunători.

F_22 Risc datorat expunerii la contactul cu viruşii transmişi prin aer din cauza lucrului cu publicul;

F_23 efort fizic prelungit, poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun, posibile afecţiuni ale coloanei.

F_24 risc de atac violent sau armat datorită valorilor gestionate.

F_25 Solicitare psihică în timpul relaţionării cu clienţii;

F_26 nerespectarea pauzelor de lucru;


F_27 Sarcini repetitive, monotonie;
F_28 utilizarea calculatoarelor fără reglarea diferitelor elemente ale postului de muncă (poziţie de lucru, unghiuri de vedere, luminozitate);

F_29 utilizarea de improvizaţii (la fixarea echipamentului de calcul, la accesul la partea superioară a rafturilor);

F_30 minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi securitate a muncii;

F_31 utilizarea surselor de foc în loc interzis. Intervenţii greşite în caz de început de incendiu;

F_32 Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice

34
LEGENDA FIGURII

F_33 risc de început de incendiu datorită nerespectării reglementării fumatului;

F_34 începerea activităţii fără verificarea aparaturii utilizate şi a mobilierului;

35
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA

Nivel de MĂSURI PROPUSE


Nr.Crt. FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de situaţii Degajarea căilor de evacuare de obiecte, materiale sau echipamente
1 de urgenţă ca urmare a nerespectării normelor în 5 amplasate greşit;
vigoare;
Asigurarea materialelor igienico-sanitare, a alimentaţiei de protecţie,
îmbolnăvire datorită contactului cu banii, purtători de alte măsuri în colaborare cu medicul de medicina muncii (vaccinări,
2 5
agenţi dăunători. etc.)

cădere la parcurgerea suprafeţelor cu diferenţe de Montarea de benzi antiderapante pe trepte, semnalizare în caz de
3 4 spălare a suprafeţelor alunecoase;
nivel;

risc de imposibilitate de acordare a primului ajutor în Achiziţionarea truselor medicale pt. toate locaţiile.
4 4
caz de accident;
electrocutare prin atingere la deteriorarea accidentală a Pozarea tuturor cablurilor electrice în canal PVC. Refacerea izolaţiilor
5 4
unor izolaţii la echipamente; deteriorate, înlocuirea ştecherelor şi a cablurilor uzate;
Remedierea deficienţelor, montarea de capace la dozele electrice
electrocutare prin atingere directă datorită deficienţelor descoperite, înlocuirea prizelor, întrerupătoarelor uzate, asigurarea
6 4
la instalaţia electrică; panourilor electrice.

electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice Verificarea periodică PRAM a rezistenţei de dispersie. Verificarea
ale echipamentelor ca urmare a funcţionării continuităţii nulului de protecţie.
7 4
necorespunzătoare a legăturii la centura de
împământare.
riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca urmare Completarea necesarului de semnalizare de securitate.
8 4
a minimizării pericolului;

36
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA

Nivel de MĂSURI PROPUSE


Nr.Crt. FACTOR DE RISC
risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Dimensionarea corectă a spaţiilor de lucru, asigurarea mijloacelor de
9 Disconfort temic - dupa caz; 4 ventilaţie cu orientare indirectă şi a confortului termic în funcţie de
anotimp şi temperatura exterioară;

microorganisme în suspensie în aer (virusuri din Utilizarea corectă a echipamentelor folosite la ventilarea aerului din
sistemul de ventilare, mai ales iarna), daca încăpere, conform cerinţelor din cartea tehnică. Asigurarea aportului
10 4 de aer proaspăt la locul de muncă al casierilor.
echipamentul este menţinut pe recirculare şi nu pe
condiţionarea aerului, fără aport de aer proaspăt;
Înlocuirea periodică a filtrelor, conform regimului normal de
prezenţa microorganismelor dăunătoare în aer, ca funcţionare a aparatelor.
11 urmare a neînlocuirii la timp a filtrelor din instalaţiile de 4
climatizare.

Risc datorat expunerii la contactul cu viruşii transmişi Vaccinarea antigripală a lucrătorilor care au contact cu publicul;
12 4
prin aer din cauza lucrului cu publicul;
Montarea geamurilor securizate la ghişe - dupa caz.
13 risc de atac violent datorita valorilor gestionate; 4

risc de început de incendiu datorită nerespectării Stabilirea şi amenajarea locului pentru fumat, respectarea acestor
14 4
reglementării fumatului; decizii şi a instrucţiunilor proprii locului de fumat.

37
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCA: CASIER

#DIV/0!
Rezultatul este susţinut de FIŞA DE EVALUARE, din care se observă că din totalul de 0 factori de risc identificaţi, doar 0 depăşesc,
ca nivel parţial de risc, valoarea 3, după cum urmează:

0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 4, încadrându-se în categoria de factori de risc mediu;


0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 5, încadrându-se în categoria de factori de risc mare;
0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 6, încadrându-se în categoria de factori de risc foarte mare;
0 au ca nivel parţial de risc, valoarea 7, încadrându-se în categoria de factori de risc maxim.

Cei 0 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F_16 riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de situaţii de urgenţă ca urmare a nerespectării normelor în vigoare; nivel partial de
risc
F_21- îmbolnăvire
5 datorită contactului cu banii, purtători de agenţi dăunători. nivel partial de risc - 5

F_6 cădere la parcurgerea suprafeţelor cu diferenţe de nivel; nivel partial de risc - 4

F_9 risc de imposibilitate de acordare a primului ajutor în caz de accident; nivel partial de risc - 4

F_10 electrocutare prin atingere la deteriorarea accidentală a unor izolaţii la echipamente; nivel partial de risc - 4

F_11 electrocutare prin atingere directă datorită deficienţelor la instalaţia electrică; nivel partial de risc - 4

38
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCA: CASIER

F_12 electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice ale echipamentelor ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a
legăturii la centura de împământare. nivel partial de risc - 4

F_15 riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca urmare a minimizării pericolului; nivel partial de risc - 4

disconfort termic - dupa caz - 4

F_19 microorganisme în suspensie în aer (virusuri din sistemul de ventilare, mai ales iarna), daca echipamentul este menţinut pe
recirculare şi nu pe condiţionarea aerului, fără aport de aer proaspăt; nivel partial de risc - 4

F_20 prezenţa microorganismelor dăunătoare în aer, ca urmare a neînlocuirii la timp a filtrelor din instalaţiile de climatizare. nivel
partial de risc - 4
F_22 Risc datorat expunerii la contactul cu viruşii transmişi prin aer din cauza lucrului cu publicul; nivel partial de risc - 4

risc de atac violent datorita valorilor gestionate; nivel de risc 4

F_33 risc de început de incendiu datorită nerespectării reglementării fumatului; nivel partial de risc - 4

Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenţi, sunt necesare măsurile generic prezentate în “FIŞA DE MĂSURI
PROPUSE” pentru locul de muncă.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :

035%, factori proprii mijloacelor de producţie;


029%, factori proprii mediului de muncă;
015%, factori proprii sarcinii de muncă;
021%, factori proprii executantului.

39
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCA: CASIER

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 041% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra
executantului (DECES sau INVALIDITATE).

40
PONDEREA FACTORILOR DE RISC INDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE
SISTEMULUI DE MUNCĂ PENTRU LOCUL DE MUNCA: CASIER

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


21%
FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
15% 35%
FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ
29%

41
F_16 riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de situaţii de urgenţă ca urmare a 5
nerespectării normelor în vigoare; DE ARANJAT A_Z
F_21 îmbolnăvire datorită contactului cu banii, purtători de agenţi dăunători. 5
F_6 cădere la parcurgerea suprafeţelor cu diferenţe de nivel; 4
F_9 risc de imposibilitate de acordare a primului ajutor în caz de accident; 4
F_10 electrocutare prin atingere la deteriorarea accidentală a unor izolaţii la echipamente; 4

F_11 electrocutare prin atingere directă datorită deficienţelor la instalaţia electrică; 4


F_12 electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice ale echipamentelor ca 4
urmare a funcţionării necorespunzătoare a legăturii la centura de împământare.
F_15 riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca urmare a minimizării pericolului; 4
F_18 disconfort termic datorită efectului de seră, ca urmare a subdimensionării spaţiului 4
de lucru şi a pereţilor vitraţi;
F_19 microorganisme în suspensie în aer (virusuri din sistemul de ventilare, mai ales 4
iarna), daca echipamentul este menţinut pe recirculare şi nu pe condiţionarea
aerului, fără aport de aer proaspăt;
F_20 prezenţa microorganismelor dăunătoare în aer, ca urmare a neînlocuirii la timp a 4
filtrelor din instalaţiile de climatizare.
F_22 Risc datorat expunerii la contactul cu viruşii transmişi prin aer din cauza lucrului cu 4
publicul;
F_24 risc de atac violent sau armat datorită valorilor gestionate. 4
F_33 risc de început de incendiu datorită nerespectării reglementării fumatului; 4
F_1 lovire la deplasarea între diversele puncte de lucru (colţuri birouri, uşi, dulapuri, 3
etc.);
F_4 disconfort fizic datorită amenajării neergonomice a posturilor de lucru. 3
F_5 cădere de la acelaşi nivel pe suprafeţe alunecoase; 3
F_8 îmbolnăvirea aparatului vizual datorită activităţii desfăşurate în faţa monitorului; 3
F_14 calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, 3
seisme;
F_17 îmbolnăvirea căilor respiratorii ca urmare a amplasării def. a aparatului de aer 3
condiţionat;
F_23 efort fizic prelungit, poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun, posibile 3
afecţiuni ale coloanei.
F_25 Solicitare psihică în timpul relaţionării cu clienţii; 3
F_26 nerespectarea pauzelor de lucru; 3
F_27 Sarcini repetitive, monotonie; 3
F_28 utilizarea calculatoarelor fără reglarea diferitelor elemente ale postului de muncă 3
(poziţie de lucru, unghiuri de vedere, luminozitate);
F_30 minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi securitate a 3
muncii;

48
F_31 utilizarea surselor de foc în loc interzis. Intervenţii greşite în caz de început de 3
incendiu;
F_32 Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice 3
F_34 începerea activităţii fără verificarea aparaturii utilizate şi a mobilierului; 3
F_2 cădere de obiecte, materiale de la mică înălţime ca urmare a depozitării sau arhivării 2
necorespunzătoare a acestora;
F_3 contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (muchii mobilier, 2
instrumente de tăiere, etc.), înţepare, tăiere, rănire prin folosirea unor materiale de
birotică tăioase (foarfece, cuttere, bolduri, etc.).
F_7 cădere datorită obstacolelor de pe căile de circulaţie; 2
F_13 şoc termic determinat de diferenţa mare între temperatura din încapere şi cea de 2
afară (mai ales vara)
F_29 utilizarea de improvizaţii (la fixarea echipamentului de calcul, la accesul la partea 2
superioară a rafturilor);
F_35
F_36
F_37
F_38
F_39
F_40
F_41
F_42
F_43
F_44
F_45
F_46
F_47
F_48
F_49
F_50
F_51
F_52
F_53
F_54
F_55

49
F_56
F_57
F_58
F_59
F_60
F_61
F_62
F_63
F_64
F_65
F_66
F_67
F_68
F_69
F_70
F_71
F_72
F_73
F_74
F_75
F_76
F_77
F_78
F_79
F_80
F_81
F_82
F_83
F_84
F_85
F_86
F_87
F_88

50
F_89
F_90
F_91
F_92
F_93
F_94
F_95
F_96
F_97

51