Sunteți pe pagina 1din 28

Ghidul Portage

pentru intervenŃie precoce

STIMULARE INFANTILĂ PRECOCE

Vârstă Nr. Comportament Debutul Data Comentarii


crt. comportamentului completării
Bebeluş 1 Stimulare vizuală globală (0-6 săptămâni)
2 Stimulare vizuală globală (6 săptămâni şi peste)
3 Stimulare tactilă globală (0-6 săptămâni)
4 Stimulare tactilă globală (6 săptămâni şi peste)
5 Stimulare auditivă globală (de la 0 la 6 săptămâni)
6 Stimulare auditivă globală (6 săptămâni şi peste)
7 Suge.
8 Întoarce capul pe o parte în poziŃie dorsală.
9 Deschide gura ca să ia biberonul sau sânul în
momentul în care tetina îi atinge buzele uşor.
10 Prezintă sensibilitate la contact corporal
liniştindu-se, plângând sau punându-se în
mişcare.
11 Întoarce capul în direcŃia tetinei când i se atinge
obrazul.
12 Işi îndreaptă privirea spre locul de unde provine
un sunet sau chiar reacŃionează la sunet printr-o
atitudine corporală diferită.
13 Urmăreşte din privire o persoană care încearcă să
îi capteze atenŃia, vorbindu-i sau mişcându-se.
14 ReacŃionează la prezenŃa unei persoane,
liniştiindu-se sau modificându-şi atitudinea
corporală.
15 ReacŃionează la vocea unui adult, încetând să
plângă sau modificându-şi atitudinea corporală.
16 Îşi ridică şi îşi susŃine pe moment capul când i se
oferă un sprijin la nivelul umerilor.
17 Îşi modulează plânsul în funcŃie de disconfortul pe

1|Page
care îl resimte.
18 Adoarme la timpul cuvenit.
19 Îşi agită/scutură braŃele în toate direcŃiile.
20 Urmăreşte din privire un obiect pe care cineva îl
deplasează traversând axa mediană.
21 Surâde.
22 Urmăreşte din privire un fascicul luminos
întorcând capul.
23 Dă atenŃie sunetelor, mişcându-şi capul.
24 Priveşte în direcŃia mâinii sale.
25 Execută bătăi alternate sau simultane ale
membrelor inferioare în poziŃie dorsală.
26 Îşi deschide gura şi începe să sugă înainte ca
tetina să îi atingă buzele.
27 SusŃine un contact vizual timp de trei secunde.
28 Îşi întoarce capul în sus, în jos şi dintr-o parte în
alta în poziŃie vertical.
29 Loveşte obiecte.
30 MenŃine capul de-asupra planului corpului timp de
cinci secunde, când se află în poziŃie verticală.
31 Urmăreşte din privire un obiect deplasat cu 180˚.
32 Caută să repereze sursa unui zgomot
întorcându-şi capul în direcŃia bună.
33 Îşi menŃine capul şi umerii în poziŃie şezând când
e înconjurat de perne.
34 Gângureşte când este mulŃumit.
35 Întinde mâna cu scopul de a prinde/a apuca un
obiect.
36 Îşi Ńine capul drept când e dus în braŃe în poziŃie
verticală.
37 łine un obiect în mâini (prehensiune) 30 de
secunde fără să îi dea drumul în mod voit.
38 Îşi repetă propriile sunete.
39 Îşi îndreaptă capul şi toracele sprijinindu-se pe
antebraŃe în poziŃie verticală.
40 Îşi deschide gura la vederea unei linguri cu
alimente.
41 Râde.
42 Lasă să se vadă că recunoaşte membrii familiei lui
2|Page
surâzând sau încetând să plângă.
43 Încearcă să treacă de la poziŃia pe spate la poziŃia
pe burtă sau invers cu ajutorul umerilor.
44 Opune degetul mare celorlalte patru degete
(joaca cu degetele).
45 Gângureşte.

3|Page
SOCIALIZARE

Vârstă Nr. Comportament Debutul Data Comentarii


crt. comportamentului completării
0-1 an 1 Este atent la o persoană care se deplasează în
câmpul său vizual.
2 ReacŃionează surâzând la atenŃia pe care o
primeşte de la un adult.
3 ReacŃionează gângurind când i se acordă atenŃie.
4 Îşi îndreaptă privirea spre mâinile sale, surâde şi
articulează anumite sunete.
5 Surâde, vorbeşte în legea lui sau se opreşte din
plâns în prezenŃa membrilor familiei.
6 ReacŃionează printr-un surâs la expresia de pe
chipul altor persoane din jurul lui.
7 Surâde şi vorbeşte în legea lui văzându-se în
oglindă.
8 Mângâie cu mâna obrazul unui adult şi îl trage de
păr, de nas, de ochelari etc.
9 Întinde mâinile pentru a apuca un obiect care îi
este prezentat.
10 Încearcă să atingă persoane pe care le cunoaşte.
11 Loveşte cu mâna pe imaginea sa reflectată într-o
oglindă şi încearcă să o apuce: face la fel când e
aşezat în faŃa unui alt copil.
12 łine un obiect care îi este prezentat şi îl
examinează timp de cel puŃin un minut.
13 Scutură sau strânge un obiect făcând zgomot.
14 Se joacă singur 10 minute.
15 Caută frecvent contactul vizual cu o persoană
care se ocupă de el, timp de trei minute.
16 Acceptă să se joace singur lângă un adult care
lucrează timp de 15-20 de minute.
17 Vorbeşte în legea lui cu scopul de a atrage
atenŃia.
18 Se joacă de-a “cucu-bau”, prin imitaŃie.
19 Imită un adult care bate din palme/aplaudă.

4|Page
20 Imită un adult care salută cu mâna (tai-tai).
21 Îşi ridică braŃele pentru a imita adulŃii: “atât de
mare-atât de mare”.
22 Întinde o jucărie, un obiect sau o bucăŃică de
hrană către adulŃi, fără să le lase totuşi din mână.
23 Strânge, mângâie şi îmbrăŃişează oameni pe care
îi cunoaşte.
24 Priveşte persoana care îl strigă pe nume/prenume
sau întinde braŃele spre el.
25 Apasă sau agită o jucărie pentru a reproduce un
sunet auzit înainte.
26 Manipulează o jucărie sau un obiect.
27 Întinde o jucărie sau un alt obiect către un adult
şi îl lasă pentru ca acesta să o/îl ia.
28 Reproduce gesturile pe care un alt copil le face
jucându-se.
1-2 ani 29 Reproduce gesturile simple ale adulŃilor (ex. a
scutura haine, a intinde/trage de aşternuturi, a
Ńine tacâmuri în mână etc.).
30 Se joacă în compania altui copil, dedându-se
totuşi şi la propriile jocuri în mod autonom.
31 Participă la un joc în compania unui alt copil (ex.
împinge o maşinuŃă sau rostogoleşte o minge)
timp de 2 până la 5 minute.
32 Suportă plecarea părinŃilor săi, continuându-şi
jocurile chiar dacă poate se smiorcăie puŃin pe
moment.
33 Explorează activ cadrul de viaŃă.
34 Colaborează la jocuri care presupun manipulări
(ex. să tragă de sfoară, să învârtă un buton etc.)
35 Strânge şi duce în braŃe o păpuşă, un ursuleŃ etc.
36 Repetă gesturi care îi amuză pe adulŃi şi le atrage
atenŃia.
37 Prezintă o carte unui adult pentru ca acesta să i-o
citească sau să o răsfoiască împreună.
38 Încearcă să atragă alte persoane pentru ca
acestea să vină să vadă un obiect oarecare sau o
acŃiune în curs de desfăşurare.
39 Îşi retrage mâna, spune “Nu!” în faŃa unui obiect
care ştie că este interzis atunci când i se atrage
atenŃia asupra acestuia.
5|Page
40 Este capabil să aştepte satisfacerea unei nevoi în
scaunul înalt sau la masa unde este schimbat.
41 Se joacă cu 2-3 copii.
42 Împarte un obiect sau hrană cu un alt copil când i
se cere.
43 Salută alŃi copii şi pe membrii familiei sale, la
cerere.
2-3 ani 44 Se conformează exigenŃelor părinŃilor în 50% din
cazuri.
45 Poate să se ducă să caute un obiect sau o
persoană care se găseşte într-o altă cameră din
casă, la cerere.
46 Ascultă muzică sau o poveste timp de 5 până la
10 minute.
47 Spune “vă/te rog” şi “multumesc” la cerere.
48 Se arată doritor să-şi ajute părinŃii la îndeplinirea
unor sarcini zilnice (ex. Ńine făraşul etc.).
49 Se joacă de-a deghizatul, servindu-se pentru
aceasta de hainele adultului.
50 Efectuează o alegere, la cerere.
51 Este capabil să înŃeleagă şi să exprime emoŃii, să-
şi verbalizeze iubirea, tristeŃea, bucuria.
3-4 ani 52 Cântă şi dansează urmărind ritmul unei melodii
oarecare.
53 Urmează regulile unui joc dat, imitând ceea ce fac
ceilalŃi copii.
54 Întâmpină persoanele apropiate.
55 Respectă regulile unui joc de grup animat de un
dult.
56 Cere să i se împrumute o jucărie utilizată de alt
copil.
57 Spune “mulŃumesc” şi “vă/te rog” în 50% din
cazuri fără a fi necesar să i se pună.
58 Răspunde la telefon, discută cu o persoană pe
care o cunoaşte bine, îi telefonează unui adult.
59 Este capabil să îşi aştepte rândul.
60 Respectă regulile jocurilor colective conduse de
copiii mai mari ca ei.
61 Ascultă de cererile adulŃilor în 75% din cazuri.
62 Este capabil să rămână în interiorul curŃii.

6|Page
63 Se joacă lângă alŃi copii şi le vorbeşte timp de 30
de minute, urmărindu-şi activitatea.
4-5 ani 64 Cere ajutor dacă i se pare greu să îndeplinească
singur acte precum: să îşi toarne de băut, să
utilizeze baia etc.
65 Participă la conversaŃia adulŃilor.
66 Recită, cântă şi dansează în prezenŃa unui
telespectator.
67 Execută singur o sarcină timp de 20-30 de
minute.
68 Se scuză în 75% din cazuri fără să i se ceară
acest lucru.
69 Îşi aşteaptă rândul în prezenŃa altor copii (8-9
copii).
70 Colaborează timp de 20 de minute cu 2-3 copii la
executarea unui joc.
71 Se comportă în mod adecvat în public.
72 Cere aproape întotdeauna voie înainte de a utiliza
obiecte ce aparŃin altora (75% din cazuri).
5-6 ani 73 Îi place să-şi arate tristeŃea şi bucuria.
74 Colaborează cu 4-5 copii la executarea unei
activităŃi fără să aibă o supraveghere constantă.
75 Le explică altor copii, regulile unui joc.
76 Imită roluri de adulŃi.
77 Participă la conversaŃii, la masă.
78 Repetă regulile jocurilor verbale, precum
ghicitorile.
79 Consolează copii mai mici care plâng.
80 Îşi alege prieteni.
81 Concepe, apoi ridică diferite construcŃii cu
ajutorul unor scule, instrumente simple (planuri
înclinate, scripeŃi, pivoŃi, leviere etc.).
82 Îşi fixează obiective şi le pune în practică.
83 Mimează pasaje dintr-o poveste sau le pune în
şcenă cu marionete.

7|Page
LIMBAJ

Vârstă Nr. Comportament Debutul Data Comentarii


crt. comportamentului completării
0-1 an 1 Repetă sunete emise de alte persoane.
2 Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori (ex. “ma, ma,
ma”).
3 ReacŃionează la gesturi prin gesturi.
4 Execută o directivă simplă când aceasta e însoŃită
de gesturi.
5 Încetează o activitate în desfăşurare când i se
spune “Nu!”, cel puŃin temporar şi în 75% din
cazuri.
6 Răspunde în mod nonverbal la întrebări simple.
7 PronunŃă 2 silabe diferite în contextul jocului.
8 Imită anumite intonaŃii ale vocii.
9 Foloseşte termeni corecŃi pentru a desemna
obiecte sau persoane.
10 ReacŃionează la cuvinte pronunŃate de alŃii,
emiŃând/scoŃând sunete.
1-2 ani 11 PronunŃă 5 cuvinte diferite (poate utiliza acelaşi
cuvânt pentru a identifica mai multe obiecte).
12 Cere/doreşte mai mult dintr-un lucru.
13 Spune “Gata!” (“nu mai este”).
14 Urmează 3 directive diferite care implică o
singură acŃiune fără să fie întărite prin gesturi.
15 Oferă obiecte sau le arată la cerere.
16 Desemnează/indică 12 obiecte familiare când
acestea îi sunt numite.
17 Arată cu degetul 5 imagini într-o carte când îi
sunt numite obiectele pe care acestea le
reprezintă.
18 Îşi identifică 3 părŃi ale corpului.
19 Îşi spune prenumele la cerere sau/şi când este
întrebat.
20 Răspunde la întrebarea “Ce este aceasta?”,
identificând obiectul care îi este arătat.
8|Page
21 Asociază vorbele cu gesturile pentru a-şi exprima
dorinŃele/nevoile.
22 Numeşte 5 membri din familie şi animalele de
companie, dacă e cazul.
23 Numeşte 4 jucării.
24 Imită strigăte de animale (în loc să le numească)
sau se foloseşte de ele pentru a le identifica (ex.
“Vaca face muu, muu”).
25 Cere alimente numindu-le când îi sunt arătate
(ex. lapte, biscuiŃi, covrig etc.).
26 Pune întrebări radicând tonul vocii la sfârşitul unui
cuvânt sau al unei fraze.
27 Numeşte 3 părŃi ale corpului unei păpuşi sau ale
unei persoane.
28 Răspunde prin “da” sau “nu” la întrebări care cer
un răspuns fie afirmativ, fie negativ.
2-3 ani 29 Formulează părŃi de frază conŃinând 2 cuvinte (fie
un substantiv şi un adjectiv, un substantiv şi un
articol sau 2 substantive).
30 Foloseşte un substantiv şi un verb pentru a forma
o propoziŃie din 2 cuvinte (ex. “Tata pleacă”).
31 Indică, cu ajutorul cuvintelor, nevoia/dorinŃa de a
merge la toaletă.
32 Foloseşte un substantiv împreună cu, cuvintele
“Iată” şi “Uite”.
33 Alătură 2 cuvinte pentru a exprima posesia (ex.
“maşină tata”).
34 Foloseşte „nu” sau „nu vreau” în vorbire.
35 Răspunde la întrebarea “Ce fac eu?” (“Ce faci
tu?”, “Ce face el?”) când această întrebare se
referă la activităŃi curente.
36 Răspunde la întrebări care încep cu “unde”.
37 Recunoaşte cuvinte familiare.
38 Prezintă mai multe obiecte (ex. cuburi) drept
răspuns la o cerere efectuată, folosind forma
plurală.
39 Se referă la el însuşi, menŃionându-şi prenumele
când vorbeşte.
40 Identifică un obiect arătând cu degetul o imagine,
punând întrebări în legătură cu utilizarea
acestuia.
9|Page
41 Îşi indică vârsta, folosindu-şi degetele.
42 DiferenŃiază sexele la cerere.
43 Execută 2 directive având o legătură între ele.
44 Foloseşte curent forma plurală.
45 Recunoaşte o acŃiune trecută cu ajutorul
adverbelor de timp (ex. “înainte”) şi se
familiarizează cu trecutul nedefinit (sau perfect
compus).
46 Întreabă “Ce este asta?”
47 Îşi controlează volumul vocii în 90% din cazuri.
48 Foloseşte “acesta”, “acela”, “aceasta”, “aceea”.
49 Foloseşte “este” în frazele pe care le formulează.
50 Spune “îl”, “eu”, “mie”/”al meu” în locul
prenumelui său.
51 Arată obiecte care “nu sunt…” (ex. “Aceasta nu
este o minge”).
52 Răspunde corect la întrebarea “Cine…?”,
identificând subiectul care efectuează acŃiunea.
53 Foloseşte adjectivul posesiv (“al meu”, “al tău”,
“a ta” etc.).
54 Foloseşte curent articolele “un”, “o”, “lui”.
55 Foloseşte substantive comune (jucărie, animal,
aliment etc.).
56 Recunoaşte o acŃiune viitoare prin folosirea unor
adverbe de timp (ex. “mâine”, “după aceea/apoi”,
“curând”).
57 Distinge ce este deschis de ce este închis.
3-4 ani 58 Formulează corect întrebări care încep cu “Ce…?”.
59 Este atent timp de 5 minute când i se relatează o
poveste.
60 Execută 2 directive care nu au nici o legătură
între ele.
61 Îşi spune numele complet la cerere.
62 Răspunde la întrebări simple introduse de
cuvântul “Cum…?”
63 Foloseşte perfectul compus.
64 Vorbeşte despre experienŃe pe care tocmai le-a
trăit.

10 | P a g e
65 Spune utilitatea anumitor obiecte uzuale.
66 Exprimă evenimente viitoare folosind viitorul
perifrastic (indicativ urmat de infinitiv, de ex. “o
să fac”− “am să fac”).
67 Schimbă ordinea cuvintelor pentru a formula o
întrebare în mod corect (ex. “Pot oare?”).
68 Foloseşte câteva plurale neregulate curente.
69 Povesteşte 2 evenimente respectând ordinea în
care ele s-au desfăşurat.
4-5 ani 70 Execută o serie de 3 directive consecutive.
71 Demonstrează că înŃelege fraze la diateza pasivă
(ex. “Un băiat loveşte o fată”, “O fată este lovită
de un băiat”).
72 Poate găsi 2 obiecte sau ilustraŃii asemănătoare,
la cerere.
73 Foloseşte “aş putea” sau un alt verb la
condiŃionalul prezent, în conversaŃie.
74 Formulează fraze alcătuite din 2 propoziŃii
coordonate (ex. “Am izbit mingea şi aceasta s-a
rostogolit în stradă”).
75 Distinge partea de jos/de sus a obiectelor, la
cerere.
76 Formulează propoziŃii negative (cu ajutorul
cuvintelor “nu”, “nici”).
77 Este capabil să indice ceea ce pare absurd într-o
ilustraŃie, dacă e cazul.
78 Utilizează cuvintele “soră”, “frate”, “bunică”,
“bunic”.
79 Este capabil să indice termenul final al unei
analogii prin opoziŃie.
80 Redă poveştiri familiare fără ajutorul ilustraŃiilor.
81 Identifică o ilustraŃie reprezentând ceva care nu
aparŃine unui grup dat (ex. care nu reprezintă un
animal).
82 Este capabilă să distingă dacă 2 cuvinte rimează
sau nu.
83 Formulează fraze complexe (ex. “Ea vrea să intru
pentru că…”).
84 Poate diferenŃia un sunet puternic de unul slab.
5-6 ani 85 Poate percepe diferenŃele care există între

11 | P a g e
“câŃiva”, “mai mulŃi” şi “mulŃi”.
86 Este capabil să-şi spună adresa.
87 Este capabil să-şi spună numărul de telefon.
88 Poate percepe diferenŃele existente între “cel mai
mult”, “cel mai puŃin” şi “puŃin”.
89 Relatează glume simple.
90 Povesteşte experienŃe cotidiene.
91 Descrie un loc sau o mişcare folosind “prin”,
“departe de”, “spre”, “peste/pe”.
92 Răspunde la o întrebare care cere o explicaŃie.
93 Adună/Reuneşte elementele unei poveşti
illustrate, alcătuită din 3 până la 5 părŃi distincte
şi o povesteşte în ordine.
94 Defineşte cuvinte.
95 Este capabil să împerecheze contrarii.
96 Este capabil să răspundă la întrebarea ”Ce se
întâmplă dacă…(de ex., scapi un ou)?”.
97 Foloseşte “ieri” şi “mâine” cu bună ştiinŃă.
98 Întreabă sensul cuvintelor noi sau puŃin familiare.

12 | P a g e
AUTONOMIE

Vârstă Nr. Comportament Debutul Data Comentarii


crt comportamentului completării
0-1 an 1 Suge şi înghite hrană lichidă.
2 Mănâncă hrană pireu (ex. hrană pentru bebeluş).
3 Caută să-şi atingă sticla/biberonul.
4 Mănâncă hrana-pireu care îi este dată de unul
dintre părinŃi.
5 Îşi Ńine sticla de biberon fără ajutor în timp ce
bea.
6 Îşi îndreaptă sticla de biberon fie în direcŃia gurii,
fie în direcŃia opusă.
7 Mănâncă alimente-pireu care îi sunt date de unul
dintre părinŃi.
8 Bea dintr-o cană Ńinută pentru el de unul dintre
părinŃi.
9 Mănâncă alimente semi-solide care îi sunt date de
unul dintre părinŃi.
10 Mănâncă singur cu degetele.
11 Bea dintr-o cană, Ńinând-o cu două mâini.
12 Îşi duce la gură o lingură plină de mâncare (cu
ajutor).
13 Îşi întinde mâinile şi picioarele în momentele
îmbrăcatului.
1-2 ani 14 Mănâncă singur cu o lingură.
15 Bea din cana sa Ńinând-o cu o singură mână.
16 Se joacă în apă cu mâinile şi şi le trece peste faŃă
(prin imitare/imitând).
17 Rămâne aşezat pe oliŃă timp de 5 minute.
18 Îşi pune o pălărie pe cap, apoi o scoate.
19 Îşi scoate şosetele.
20 Îşi trece braŃele prin mânecile hainei/vestei şi
picioarele prin pantaloni.
21 Îşi scoate încălŃămintea când şireturile sunt
dezlegate.

13 | P a g e
22 Îşi scoate haina/geaca o dată ce aceasta a fost
descheiată.
23 Îşi scoate pantalonii o dată ce aceştia sunt
descheiaŃi.
24 Ridică şi coboară o închizătură cu fermoar fără să
unească în prealabil cele 2 părŃi.
25 Arată că doreşte să meargă la toaletă cu ajutorul
cuvintelor sau al gesturilor.
2-3 ani 26 Mănâncă singur folosind o lingură şi o cană,
făcând mici stricăciuni.
27 Ia un şerveŃel care îi este întins de părinŃi şi îl
foloseşte pentru a-şi şterge mâinile şi faŃa.
28 Bea cu paiul dintr-un pahar sau cană.
29 Mănâncă cu ajutorul unei furculiŃe.
30 Mestecă şi înghite numai substanŃe comestibile.
31 Îşi şterge mâinile fără ajutor când i se oferă un
şervet/şerveŃel.
32 Cere să meargă la toaletă chiar dacă este prea
târziu pentru a evita un “accident”.
33 Îşi controlează saliva.
34 Urinează când este aşezat pe oliŃă sau se duce să
stea pe oliŃă de trei ori pe săptămână.
35 Îşi pune pantofii (încălŃămintea).
36 Se spală pe dinŃi prin imitaŃie.
37 Îşi scoate o haină, deschisă în prealabil.
38 Se duce să stea la toaletă.
39 Umple un pahar la robinet fără ajutor, urcându-se
pe un scăunel de bucătărie.
40 Se spală pe mâini şi pe faŃă cu săpun, o dată ce
temteratura apei este reglată de un adult.
41 Cere să meargă la timp la toaletă, evitând
“accidentele”.
42 Îşi agaŃă haina pe un cui care se află la îndemâna
sa.
43 Nu se udă în timpul siestei.
44 Evită obstacole precum colŃurile mobilelor, scările
etc.
45 Foloseşte un serveŃel când i se atrage atenŃia
asupra acestui lucru.

14 | P a g e
46 Înfige alimente în furculiŃă şi le duce la gură.
47 Toarnă o băutură într-un pahar fără ajutor
folosind un ceainic.
48 Îşi desface/descheie hainele.
49 Îşi spală mâinile şi picioarele în timp ce i se face
baie.
50 Îşi pune şosetele.
51 Îmbracă haina, pulovărul, cămaşa.
52 Recunoaşte faŃa hainelor sale.
3-4 ani 53 Mănâncă singur întreaga masă.
54 Se îmbracă singur având nevoie de ajutor la
pulovere şi legături.
55 Îşi şterge nasul când i se atrage atenŃia.
56 Nu-şi udă patul 2 nopŃi din 7.
57 Urinează din picioare, în cazul unui băiat.
58 Se îmbracă şi se dezleagă singur în 75% din
cazuri, dar nu manevrează încă legăturile.
59 Îşi închide capsele de la haine.
60 Îşi suflă nasul când i se atrage atenŃia.
61 Evită pericolele familiare (ex. geamul spart).
62 Îşi agaŃă haina pe un umeraş şi îl agaŃă de un
cuier aflat la îndemâna sa, când primeşte
directive în acest sens.
63 Îşi spală dinŃii când primeşte directive verbale în
acest sens.
64 Îşi pune mănuşile.
65 Descheie nasturi mari pe un cadru sau pe o vestă
pusă pe masă.
66 Încheie nasturi mari pe un cadru sau pe o vestă
pusă pe masă.
67 Îşi pune cizmele.
4-5 ani 68 Îşi curăŃă petele, ducându-se el însuşi să caute o
cârpă.
69 Evită otrăvurile şi alte substanŃe periculoase.
70 Îşi descheie hainele.
71 Îşi încheie hainele.
72 Îşi părăseşte locul de la masă.

15 | P a g e
73 Inserează capătul unui fermoar în cursorul său.
74 Se spală pe mâini şi pe faŃă.
75 Foloseşte ustensilele necesare pentru a mânca.
76 Se trezeşte în cursul nopŃii pentru a merge la
toaletă sau rămâne uscat toată noaptea.
77 Îşi şterge şi îşi suflă nasul când se dovedeşte
necesar (75% din cazuri).
78 Face baie singur fără să se frece el însuşi pe
spate, pe gât şi pe urechi.
79 Foloseşte un cuŃit pentru a întinde o garnitură
moale peste fripturi.
80 Prinde şi desprinde (încheie/descheie) catarama
centurii de la rochie sau de la pantaloni, cât şi de
la pantofi.
81 Se îmbracă complet singur şi îşi încheie toate
închizătorile din faŃă, numai cele care necesită
nod, nu reuşeşte.
82 Se serveşte singur la masă în timp ce un adult
Ńine farfuria din care se serveşte.
83 Ajută la punerea mesei aşezând corect farfuriile,
şerveŃelele şi ustensilele, cu ajutorul indicaŃiilor
verbale.
84 Se spală pe dinŃi.
85 Se duce la toaletă la timp, se dezbracă, se şterge,
trage apa şi se îmbracă din nou, toate fără ajutor.
86 Piaptănă sau perie păr lung.
87 Îşi agaŃă hainele de umeraşe.
88 Se plimbă în vecinătate/apropiere fără să necesite
o supraveghere constantă.
89 Îşi leagă şireturile de la pantof.
90 Leagă şireturile pantofilor (noduri şi funde).
5-6 ani 91 Îşi asumă responsabilitatea unei sarcini
săptămânale şi o îndeplineşte la cerere.
92 Îşi alege hainele în funcŃie de vreme şi de
activitatea pentru care trebuie să fie purtate.
93 Se opreşte la o intersecŃie, priveşte în ambele
direcŃii/sensuri, apoi traversează strada fără să
aibă nevoie de nici o directivă verbală.
94 La masă, se serveşte fără ajutor şi trece platourile
altora.
16 | P a g e
95 Îşi prepară singur cerealele.
96 Îşi asumă responsabilitatea unei sarcini casnice
cotidiene (ex. să pună masa, să arunce gunoiul
etc.)
97 Îşi potriveşte temperatura apei de la baie sau de
la duş.
98 Este capabil să îşi pregătească singur un sandvici.
99 Se duce singur la şcoală sau la terenul de joacă
dacă acestea se află la mai puŃin de două străzi
de casă.
100 Este capabil să utilizeze un cuŃit pentru a tăia
alimente moi (ex. “hot-dog”, banană, cartof copt
etc.)
101 Recunoaşte toaleta (WC) potrivită în locuri
publice.
102 Deschide un recipient de lapte.
103 La cofetărie, îşi ia platoul cu ambele mâini, îl duce
şi îl aşază pe masă.
104 Înnoadă cordoanele unui şorŃ, apoi face fundă.
105 Îşi închide centura de siguranŃă, instalându-se în
automobil.

17 | P a g e
Cognitiv

Vârstă Nr. Comportament Debutul Data Comentarii


crt. comportamentului completării
0-1 an 1 Împinge/scoate de pe faŃă o bucată de pânză
care îl împiedică să vadă.
2 Caută să localizeze un obiect care îi este scos din
câmpul său vizual.
3 Scoate un obiect dintr-un recipient deschis,
vârând mâna după el.
4 Pune un obiect într-un recipient, imitând.
5 Pune un obiect într-un recipient, ca răspuns la o
directivă verbală.
6 Scutură o jucărie muzicală care este prinsă la
capătul unui fir.
7 Pune 3 obiecte într-un recipient, apoi îl goleşte.
8 Trece un obiect dintr-o mână în alta ca să ia un
alt obiect în mână.
9 Face să cadă o jucărie, apoi o ia de jos.
10 Găseşte un obiect ascuns sub un recipient
oarecare.
11 Împinge 3 cuburi aliniate unul după altul pentru a
imita un tren.
12 Ia cercul din planşa cu incastre.
13 Inserează o formă rotundă de lemn într-un loc
special prevăzut pentru aceasta, la cerere.
14 Imită gesturi simple la cererea unui adult.
1-2 ani 15 Scoate, unul câte unul, 6 obiecte dintr-un
recipient.
16 Arată cu degetul părŃile corpului.
17 Construieşte un turn cu ajutorul a trei cuburi, la
cerere.
18 Grupează diferite obiecte asemănătoare.
19 Mâzgăleşte/Desenează.
20 Se arată cu degetul când este întrebat “Unde este
(prenumele copilului)?”
21 Inserează 5 forme rotunde de lemn în stativul lor,
18 | P a g e
la cerere.
22 Potriveşte obiecte la ilustraŃii care le reprezintă.
23 Arată cu degetul ilustraŃii ale obiectelor care i-au
fost cerute/despre care a fost întrebat.
24 Răsfoieşte o carte, întorcând 2 sau 3 pagini o
dată pentru a agăsi o ilustraŃie ce i-a fost cerută.
2-3 ani 25 Găseşte o carte care îi este descrisă, la cerere.
26 Completează o planşă cu incastre, conŃinând 3
forme de bază.
27 Desemnează prin numele lor, obiecte
reprezentate în 4 ilustraŃii simple.
28 Reproduce o linie verticală, prin imitaŃie.
29 Trasează o linie orizontală, prin imitaŃie.
30 Reproduce un cerc.
31 Împerechează obiecte cu textură analogă.
32 Arată care obiect este mare şi care este mic, la
cerere.
33 Desenează o cruce (+), prin imitaŃie.
34 Împerechează cele 3 culori primare.
35 Cunoaşte semnificaŃia prepoziŃiilor “în”, “pe”,
“dedesubt”, “deasupra”.
36 Identifică obiecte sau animale după sunetul pe
care ele îl emit.
37 Asamblează o jucărie din patru elemente
distincte.
38 Recunoaşte despre ce activităŃi este vorba într-o
ilustraŃie.
39 Realizează corespondenŃa dintre o formă
geometrică şi o ilustraŃie care o reprezintă.
40 Aşază în teanc/unul peste celălalt 5 inele care
compun o piramidă de inele.
3-4 ani 41 Distinge obiectele mari de cele mici.
42 Arată cu degetul părŃile corpului, la cerere.
43 Distinge un băiat de o fată, la cerere.
44 Poate indica dacă un obiect este greu sau uşor.
45 Asamblează cele 2 jumătăŃi ale unei forme.
46 Relatează 2 fapte izbitoare/ieşite din comun sau
descrie 2 personaje dintr-o poveste familiară sau

19 | P a g e
dintr-o emisiune televizată cunoscută.
47 Recită o numărătoare (la v-aŃi ascunselea)
reproducând gesturile învăŃate.
48 Asortează/Potriveşte obiecte unul câte unul (în
grupuri de 3 obiecte sau mai multe).
49 Poate arăta care obiecte sunt lungi şi care sunt
scurte.
50 Arată care obiecte merg împreună/ se potrivesc.
51 Numără până la 3, imitând.
52 Grupează obiecte pe categorii.
53 Trasează un “V”, prin imitaŃie.
54 Trasează o diagonală pentru a lega între ele 2
colŃuri opuse ale unui pătrat cu latura de 10 cm.
55 Înşiră 10 obiecte, prin imitaŃie.
56 Folosindu-se de 3 cuburi, construieşte un “pod”,
prin imitaŃie.
57 ÎnlănŃuie perle/mărgele sau cuburi după un
model dat.
58 Reproduce o serie de “V”-uri legate între ele
(VVVV).
59 Adaugă un picior sau un braŃ la un om desenat
incomplet.
60 Completează fără ezitare o şaradă din 6 piese.
61 Este capabil să indice dacă obiectele sunt identice
sau diferite.
62 Desenează un pătrat prin imitaŃie.
63 Numeşte 3 culori, la cerere.
64 Numeşte cele 3 forme de bază (pătrat, triunghi,
cerc).
4-5 ani 65 Adună un număr dat de obiecte (de la 1 la 5),
urmând directiva care i-a fost comunicată.
66 Identifică 5 texturi diferite.
67 Reproduce un triunghi, la cerere.
68 Îşi aminteşte 4 obiecte observate într-o ilustraŃie.
69 Indică la ce moment din zi au loc anumite
activităŃi.
70 Recită numărători care îi sunt familiare (de la
jocuri).
71 Este capabil să indice dacă un obiect este mai
20 | P a g e
uşor sau mai greu decât un altul când greutatea a
două obiecte diferă cu cel puŃin 500 gr.
72 Identifică obiectul care lipseşte atunci când un
obiect este retras dintr-un grup de 3 obiecte.
73 Numeşte 8 culori.
74 Identifică monedele de 1,5 şi 10 cenŃi.
75 Împerechează simboluri identice (litere şi cifre).
76 Spune ce culoare au obiectele când sunt numite.
77 Relatează 5 fapte deosebite dintr-o poveste pe
care a auzit-o de 3 ori.
78 Desenează un om (un cap, un trunchi şi 4
membre).
79 Cântă 5 rânduri dintr-un cântec.
80 Folosindu-se de 10 cuburi, construieşte o
piramidă, prin imitaŃie.
81 Este capabil să indice dacă un obiect este lung
sau scurt.
82 Aşază obiecte la locurile indicate de consemnul
“în spatele”, “lângă” şi “aproape de”.
83 Asortează, unul câte unul, obiecte unui alt grup
conŃinând de la 1 la 10 obiecte.
84 Numeşte sau indică elementul care îi lipseşte unui
obiect care apare într-o ilustraŃie.
85 Numără de la 1 la 10 pe de rost.
86 Desemnează poziŃia ocupată de obiecte sau
persoane (primul loc, ultimul loc).
5-6 ani 87 Numără/Enumeră până la 20 de obiecte şi spune
câte sunt în total.
88 Identifică cifrele de la 1 la 10.
89 Desemnează stânga şi dreapta corpului său.
90 Recită în ordine literele alfabetului.
91 Îşi scrie prenumele.
92 Identifică 5 litere din alfabet.
93 Plasează obiecte în ordine crescătoare a lungimii
sau a lăŃimii.
94 Identifică litere majuscule.
95 Aşază cifrele de la 1 la 10, în ordine.
96 Desemnează locul ocupat de obiecte sau

21 | P a g e
persoane (primul, al doilea, al treilea).
97 Identifică literele mici.
98 Împerechează litere mici cu litere majuscule.
99 Efectuează corespondenŃa dintre cifrele numite şi
cifrele scrise (le recunoaşte până la 25).
100 Reproduce un romb.
101 Completează un labirint simplu.
102 Enumeră în ordine cele 7 zile ale săptămânii.
103 Adună şi scade până la cifra 3.
104 Îşi spune data zilei sale de naştere.
105 Descifrează 10 cuvinte scrise cu litere de mână.
106 Anticipează cursul evenimentelor.
107 Distinge jumătatea din întreg.
108 Numără până la 100 pe de rost.

22 | P a g e
MOTRICITATE

Vârstă Nr. Comportament Debutul Data Comentarii


crt. comportamentului completării
0-1 an 1 Caută să atingă un obiect aflat la 15-20 cm în
faŃa sa.
2 Prinde un obiect Ńinut la 7 cm în faŃa sa.
3 Prinde un obiect care se află în faŃa lui.
4 Caută să-şi atingă jucăria preferată.
5 Duce la gură un obiect.
6 Pe burtă fiind, îşi Ńine capul şi toracele cu ajutorul
braŃelor.
7 Îşi ridică capul şi toracele, sprijinindu-se pe un
braŃ.
8 Atinge şi examinează un obiect cu gura.
9 Trece din poziŃia culcat pe burtă la poziŃia culcat
pe o parte şi rămâne în această poziŃie jumătate
din timp.
10 Trece din poziŃia culcat pe burtă la poziŃia culcat
pe spate.
11 Înaintează o dată cât lungimea sa, târându-se pe
burtă.
12 Trece din poziŃia culcat pe spate la poziŃia culcat
pe o parte.
13 Trece din poziŃia culcat pe spate la poziŃia culcat
pe burtă.
14 Reuşeşte să stea în poziŃie şezând agăŃându-se
de degetele unui adult.
15 Îşi întoarce capul când corpul este susŃinut.
16 Rămâne în poziŃia şezând timp de două minute.
17 Aşază voluntar un obiect pentru a lua un altul.
18 Ia de jos/Culege un obiect şi îl lasă să cadă
intenŃionat.
19 Stă în picioare cu susŃinere maximă.
20 Sare pe loc în picioare, fiind susŃinut.
21 Înaintează cât este de lung, târându-se pentru a

23 | P a g e
căuta un obiect.
22 Rămâne în poziŃia şezând, susŃinându-se în mâini.
23 Trece de la poziŃia şezând în poziŃia în patru labe.
24 Trece de la poziŃia pe burtă la poziŃia şezând.
25 Rămâne în poziŃia şezând fără să aibă nevoie să
se susŃină cu ajutorul mâinilor.
26 Aruncă obiecte fără să vizeze o Ńintă precisă.
27 Se balansează/ Se leagănă înainte şi înapoi, stând
pe mâini şi pe genunchi.
28 Trece un obiect dintr-o mână în alta, stând în
poziŃia şezând.
29 łine două cuburi de 2,5 cm într-o singură mână.
30 Se aşază în genunchi fără ajutor.
31 Se ridică în picioare fără ajutor.
32 Ia în mână obiecte folosindu-se de degetul
arătător şi degetul mare.
33 Se caŃără.
34 Caută să atingă un obiect fiind în poziŃia de
căŃărare.
35 Stă în picioare primind un sprijin minim.
36 Linge hrana din jurul gurii.
37 Stă în picioare, fără sprijin, timp de un minut.
38 Scoate obiecte dintr-un recipient.
39 Întoarce paginile unei cărŃi, mai multe o dată.
40 Este capabil să umple o lingură sau o lopată.
41 Pune obiecte mici într-un recipient.
42 Trece de la poziŃia în picioare la cea şezând.
43 Bate din palme.
44 Merge, primind un sprijin minim.
45 Merge câŃiva paşi fără ajutor.
1-2 ani 46 Urcă o scară în patru labe.
47 Trece din poziŃia şezând în cea în picioare.
48 Rostogoleşte o minge, imitând.
49 Se caŃără pe un scaun obişnuit, se întoarce şi se
aşază.
50 Pune 4 inele de-a lungul unei tije/unui băŃ.

24 | P a g e
51 Scoate o popică de 2,5 cm diametru dintr-un
suport special.
52 Inserează o popică cu diametrul de 2,5 cm într-un
suport special.
53 Construieşte un turn, folosindu-se de 3 cuburi.
54 Utilizează un creion.
55 Merge singur.
56 Coboară o scară cu spatele, cu picioarele înainte.
57 Se aşază singur pe un scaun de înălŃimea sa.
58 Se ghemuieşte, apoi revine în poziŃia în picioare.
59 Împinge sau trage jucării, în mers/în timp ce
merge.
60 Foloseşte un leagăn sau un caluŃ de lemn.
61 Urcă o scară cu ajutor.
62 Se apleacă şi ia de jos o jucărie, fără să cadă.
63 Imită mişcări circulare.
2-3 ani 64 Înşiră 4 mărgele mari în 2 minute.
65 Manevrează/Manipulează clanŃe de uşi, butoane
etc.
66 Sare cu picioarele lipite, pe loc.
67 Merge înapoi (cu spatele).
68 Coboară o scară cu ajutor.
69 Aruncă o minge unui adult care se află la 1,60 m
de el, în aşa fel încât adultul să nu trebuiască să-
şi mişte picioarele pentru a o prinde.
70 Construieşte un turn, folosind 5-6 cuburi.
71 Întoarce, una câte una, paginile unei cărŃi.
72 Scoate hârtia de ambalaj a unor articole mici
(bomboane etc.).
73 Pliază o foaie de hârtie în două, prin imitaŃie.
74 Separă obiecte care sunt prinse împreună, apoi le
adună laolaltă.
75 Deşurubează jucării care intră una în alta.
76 Dă o lovitură cu piciorul unei mingi mari care stă
pe loc.
77 Face bulgăraşi din plastilină.
78 łine un creion între degetul index şi cel mic,

25 | P a g e
sprijinindu-l de cel mare.
79 Execută o rostogolire cu ajutor.
3-4 ani 80 Inserează 5 popice din 5 într-un stativ special.
81 Completează un tabel de forme sau asamblează
un joc din 3 piese.
82 Decupează cu foarfeca.
83 Sare de la o înălŃine de 20 cm.
84 Dă o lovitură de picior unei mingi mari care se
rostogoleşte spre el.
85 Merge pe vârfuri.
86 Acoperă o distanŃă de 10 paşi în fugă, efectuând
mişcarea alternativă coordonată a braŃelor.
87 Parcurge o distanŃă de 0,60 m în tricicletă.
88 Se leagănă într-un leagăn, acesta fiind în mişcare.
89 Urcă pe un toboggan de 1,30 m până la 2 m.
90 Execută o rostogolire fără ajutor.
91 Urcă o scară respectând mişcarea alternativă a
picioarelor.
92 Merge, urmând un ritm dat.
93 Prinde o minge, folosind ambele mâini.
94 Este capabil să folosească un şablon.
95 Decupează după o linie dreaptă de 20 cm,
rămânând la cel puŃin 1 cm de linie.
4-5 ani 96 Rămâne într-un picior timp de 4 până la 8
secunde fără ajutor.
97 Este capabil să schimbe direcŃia în fugă.
98 Merge pe o bârnă.
99 Sare înainte de 10 ori fără să cadă.
100 Sare peste o sfoară întinsă la 5 cm de sol.
101 Sare înapoi de 6 ori.
102 Face să salte o minge mare şi o prinde.
103 Folosindu-se de plastilină, reproduce diverse
forme care pot fi alcătuite din 2 sau 3 elemente
distincte.
104 Decupează după linii curbe.
105 Înşurubează şi deşurubează capace de borcane,
butoane şi şuruburi etc.

26 | P a g e
106 Coboară o scară, respectând mişcarea alternativă
a picioarelor.
107 Pedalează pentru a înainta cu tricicleta şi este
capabil să se întoarcă într-o parte.
108 Execută 5 sărituri consecutive într-un picior.
109 Decupează cercuri măsurând 5 cm diametru.
110 Execută desene care reprezintă lucruri simple (ex.
o casă, o persoană, un arbore).
111 Decupează forme simple şi le lipeşte pe foi de
hârtie.
5-6 ani 112 Scrie litere mari individuale.
113 Merge înainte, înapoi şi într-o parte.
114 Sare.
115 Se leagănă pe un balansoar, dându-şi singur vânt
şi menŃinând balansul.
116 Îşi răsfiră degetele şi le atinge unul după altul cu
degetul mare.
117 Poate reproduce litere mici.
118 Se caŃără pe un scaun de bucătărie sau pe o
scară până la o înălŃime de 3 m pentru a-şi da
apoi drumul pe toboggan.
119 Înfige/Bate un cui cu ciocanul.
120 Face să sară o minge, îndreptând-o spre un puct
dat.
121 Colorează, respectând conturul ilustraŃiilor în 95%
din cazuri.
122 Poate decupa o ilustraŃie dintr-un catalog sau
dintr-o revistă, rămânând la cel puŃin un cm de
contur.
123 Utilizează ascuŃitoarea.
124 Reproduce desene complicate.
125 Rupe hârtie, obŃinând forme simple.
126 Pliază un pătrat de hârtie de 2 ori, în diagonală,
prin imitaŃie.
127 Prinde cu o singură mână o minge moale sau un
sac cu grăunŃe.
128 Sare coarda fără ajutor.
129 Loveşte o minge cu un băŃ.

27 | P a g e
130 Ia de jos un obiect în timp ce fuge.
131 Acoperă o distanŃă de 3 m patinând înainte.
132 Ştie să meargă cu bicicleta.
133 Se dă cu săniuŃa.
134 Intră într-o piscină unde nivelul apei atinge
înălŃimea brâului său, merge în ea şi se joacă
acolo.
135 Conduce o maşinuŃă şi o face să înainteze cu
piciorul lui.
136 Sare într-un picior, învârtindu-se.
137 Îşi scrie prenumele cu litere majuscule pe o foaie
liniată.
138 Sare până la o înălŃime de 30 cm şi aterizează pe
tălpi.
139 Stă în picioare, într-un picior, cu ochii închişi şi
fără nici un sprijin, timp de 10 secunde.
140 Rămâne agăŃat de o bară orizontală timp de 10
secunde, Ńinându-şi întreaga greutate în mâini.

28 | P a g e