Sunteți pe pagina 1din 10

..

NIVELUL II

GRUPA : MARE „FLUTURASII”

EDUCATOARE: MAROIU AMELIA-DIANA

GEORGESCU LIVIA-GIORGIANA
1
ARGUMENT

Cunoaşterea naturii şi înţelegerea legilor care o


guvernează trebuie să înceapă din perioada preşcolară,
deoarece este şi necesară, dar şi posibilă, formarea unei
atitudini ecologice la această vârstă.

Formarea unei gândiri şi conştiinţe ecologice este scopul


suprem pentru supravieţuirea omului, iar cunoştinţele
căpătate în primii ani de viaţă cu privire la natură vor fi mult
mai bine aplicate mai târziu.
Interesul manifestat de copii în anul şcolar precedent, în
cadrul proiectului educaţional ,,Prietena noastră, natura!” a
contribuit la alegerea acestui . opţional pe care l-am propus. în
ofertă. Alegerea acestuia de către părinţi ne dă dreptul să
credem că prin proiectul în care au fost implicaţi copiii în
anul anterior, am reuşit să sensibilizăm şi adulţii.
Toate acestea ne conduc la ideea că avem datoria şi
obligaţia de a sprijini în continuare copiii în cunoaşterea unor
elemente din tainele universului, de a-i învăţa să exploreze
lumea înconjurătoare, să o analizeze,să pună întrebări şi să
exprime opinii, încurajându-i în toate acţiunile pe care le
întreprind.
Eugen Pora spunea : ’’A înţelege natura înseamnă a
înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea naturii, atât
de ameninţată astăzi înseamnă să contribuim la fericirea
naturii’’

2
COMPETENTE GENERALE:
 Stimularea creativităţii copiilor prin înţelegerea realităţii;
 Formarea unei atitudini ecologice responsabile, prin
exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a
mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;
 Înţelegerea cauzalităţii unor fenomene,schimbări şi
transformări produse în mediul înconjurător;
 Îmbogăţirea vocabularului activ cu termeni specifici;
 Formarea de abilităţi practico – ecologice;
 Însuşirea unor norme de comportament ecologic;
 Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei ce
încalcă normele ecologice;
 Stimularea creativităţii şi imaginaţiei copiilor.

COMPETENTE SPECIFICE:
 Cunoaşterea unor medii de viaţă,
 Recunoaşterea şi descrierea părţilor componente ale
plantelor şi animalelor;
 Perceperea şi descrierea unor ecosisteme (parc, pajişte,
pădure, luncă, grădină,livadă, stol, stup, muşuroi);
 Cunoaşterea modului de îngrijire a plantelor şi
animalelor, în diferite anotimpuri:
 Cunoaşterea şi descrierea fenomenelor naturii;
 Înţelegerea relaţiilor stabilite între plante, animale şi om;
 Cunoaşterea unor surse de poluare a mediului;
 Respectarea normelor de protecţie a mediului;
 Efectuarea unor experimente simple, pentru evidenţierea
unor procese;
 Înţelegerea şi reţinerea unor mesaje transmise prin:
poezii, cântece, lecturi;
 Participarea activă la acţiunile de îngrijire şi conservare
a mediului.
3
FINALITĂŢI ŞI STANDARDE DE PERFORMANŢĂ

o Să aibă capacitatea să rezolve anumite probleme ecologice


şi să creeze un mediu sigur şi sănătos;
o Să înţeleagă importanţa păstrării calităţii vieţii spre binele
şi perpetuarea omenirii, întelegând cât de minunate sunt
legile dezvoltării creaţiei naturale care întreţine viaţa pe
pământ;
o Să aibă capacitatea de a selecta şi rezolva sarcini într-un
timp dat, participând activ la păstrarea unui mediu
curat;
o Să aibă convingerea că un mediu sănătos reprezintă
sănătatea lor;
o Să participe activ la menţinerea sănătăţii mediului.

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE:

-observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, analiza


de caz, exerciţiul, povestirea,

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

-imagini diferite, mediul natural, diverse materiale


bibliografice, enciclopedii, materiale refolosibile, albume,
videoproiector, echipament de protecţie, CD-uri, jetoane,
laptop, saci menajeri, acuarele, hârtie colorată, etc.

FORME DE ORGANIZARE :

-frontal , individual, pe grupuri.

DURATA OPŢIONALULUI: UN AN ŞCOLAR

TIPUL DE OPŢIONAL – transdisciplinar.

4
PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU SEMESTRUL I

DATA ACTIVITATEA CONŢINUT OBIECTIVE MIJLOC DE EVALUARE


REALIZARE

03.10.2018 ,,Curiozităţi din lumea Medii de viaţă specifice unor Să cunoască plante şi animale şi Convorbire după Aprecierea
plantelor şi a animalelor” plante şi animale a mediul lor de viaţă; imagini comportamentelor
Să identifice mediul specific
fiecărei categorii.
10.10.2018 ,,Curăţenia – izvor de Măsuri de menţinere a unui mediu Să cunoască unele măsuri Discuţie liberă Aprecierea
sănătate” nepoluat elementare de curăţenie; răspunsurilor
Să păstreze curăţenia şi să
contribuie la menţinerea ei.
17.10.2018 ,,Ce se întâmplă lângă noi?” Consecinţele poluării asupra să identifice factorii care Observare în natură Aprecierea
mediului; influenţează pozitiv şi negativ răspunsurilor
Modalităţi practice de protejare a mediul înconjurător;
mediului. să stabilească relaţii între
cauză – efect.
24.10.2018 ,,Colecţia mea ce frunze şi Utilizarea plantelor de către om; Să cunoască şi să descrie diferite Observare în Alcătuirea unui
flori de toamnă” Fenomenele naturale şi fenomene ale naturii; natură; ierbar
consecinţele lor asupra sănătăţii Să specifice importanţa apei colectarea de Concurs ,,cine
mediului. pentru natură. frunze şi flori. ştie?”

31.10.2018 ,,Frunza” de Emil Gârleanu Comportamentul plantelor; Să descrie momentele de viaţă Povestea Desen
Fenomene naturale şi influenţa lor ale frunzei; educatoarei
asupra plantelor. Să identifice cauza care Prezentare ppt.
determină căderea frunzelor

5
07.11.2018 ,,Să iubim animalele şi Mesaje cu conţinut ecologic Să asculte ghicitori; Concurs de Aprecierea
plantele!” Să identifice elementul despre ghicitori răspunsurilor
care se vorbeşte;
Să găsească răspunsul corect.
,,Avem nevoie de plante?” Fenomenele naturale şi Să observe ce se întâmplă cu Discuţie liberă Aprecierea
14.11.2018 consecinţele acestora asupra plantele la căderea brumei; răspunsurilor
plantelor Să constate legătura dintre cauză
şi efect.

21.11.2018 ,,Fapte bune” Comportamente pozitive faţă de Să memoreze versurile poeziei; Memorizare Redarea prin
de Victor Tulbure animale şi mediu înconjurător Să identifice mesajul etic al desen a
poeziei. impresiilor
copiilor
28.11.2018 ,,Cercetaşii” Curiozităţi din lumea plantelor; Să pună seminţe la încolţit; Activitate practică Aplicaţia
Condiţii de menţinere a stării de Să ude şi să observe dezvoltarea
sănătate a plantelor. plantelor de la stadiul de
seminţe, mai departe.

05.12.2018 ,,Nu vă jucaţi cu focul!” Modalităţi practice de prevenire a Să cunoască urmările nefaste ale Convorbire Dialog,
dezastrelor provocare de foc şi jocului cu focul; aplicaţie
implicit, de protecţia mediului Să amenajeze un cadru corect
pentru pregătirea focului în
pădure.
12.12.2018 ,,Legenda ariciului” Să reproducă fragmente de text; Lectura educatoarei Povestea copiilor
Mesaje cu conţinut tematic; Să identifice momentele Desen scenă din
Responsabilităţi ale omului principale; poveste.
Să manifeste dragoste faţă de
vietăţile naturii.

6
,, Aşa da! Aşa nu!” Reguli şi norme de protecţie a Să lectureze imaginile; Lectură după Observarea
19.12.2018 mediului Să identifice situaţii în care se imagini dialogul
procedează corect;
Să identifice aspectele ce
prezintă încălcări ale normelor
de protecţie a mediului.
,,Iubiţi şi câinii vagabonzi!” Modalităţi de ocrotire, protejare a Să constate că şi animalele fără Observare în natură Observare directă,
09.01.2019 animalelor stăpân au nevoie de ajutorul dialog
oamenilor;
Să manifeste un comportament
adecvat faţă de vieţuitoare
16.01.2019 ,,Prietenii naturii” Confecţionare de jucării, Să definească importanţa Activitate practică Dialogul,
decoraţiuni din materiale ecologiei; Analiza lucrărilor
refolosibile Să aplice cunoştinţele însuşite; Expoziţie cu
Să confecţioneze jucării din jucăriile
deşeuri confecţionate
,,Răspunde repede şi bine!” Comportamente pozitive şi Să lectureze imaginile; Convorbire după Concurs,
negative faţă de mediul Să descrie aspecte din viaţa un film didactic aprecierea
23.01.2019 înconjurător animalelor pe timpul iernii; răspunsurilor
Să răspundă corect la întrebările
puse de educatoare.

7
PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU SEMESTRUL II

DATA ACTIVITATEA CONŢINUT OBIECTIVE MIJLOC DE EVALUARE


REALIZARE

06.02.2019 ,,Ocrotiţi natura!” Reguli şi norme de igienă a Să menţină curăţenia în spaţiul Activitate practică Dialog,
mediului în care acţionează; Exerciţiu aplicativ
Să cureţe spaţiul din incinta
grădiniţei, curţii.
13.02.2019 ,,Viaţa în mări şi oceane” Viaţa din adâncuri; Să lectureze imaginile; Colaj tematic
Măsuri de protecţie. Să denumească elementele Film didactic
mediului acvatic;
Să identifice factori de poluare a
mediului acvatic.
20.02.2019 ,,Acvariul din clasă! Mediul de viaţă al peştilor, Să hrănească peştii din acvariu; Amenajare acvariu Aprecierea
condiţii create de om Să participe la curăţarea rezultatului
acvariului muncii

27.02.2019 ,,Omul, prieten sau duşman Efectele acţiunii omului asupra Să identifice acţiuni benefice şi Lectură de imagini Fişă de evaluare
al naturii?” naturii acţiuni nocive asupra naturii;
Să descrie o acţiune de curăţare
a mediului la care a participat.
06.03.2019 ,,Copacul din hârtie” Gestionarea deşeurilor Să refolosească deşeurile din Activitate practică Expoziţie cu
hârtie; lucrările realizate
Să realizeze un copac din hârtia
colectată.

8
13.03.2019 ,,Prietenii pădurii” Ecosistemul Pădurea; Să identifice necesităţile Convorbire Scenetă tematică
animalelor pădurii aflate în
condiţii vitrege;
Să precizeze modalităţile prin
care omul poate să le ajute.
20.03.2019 ,,Mijloacele de transport şi Noxele produse de mijloacele de Să denumească mijloacele de Observare în natură Realizarea unui
poluarea” transport transport; poster ,,Nu
Să identifice factorul poluant poluării aerului!”
produs de acestea.
27.03.2019 ,,Ştiaţi că?...” Curiozităţi din lumea animalelor Să reproducă secvenţe din text; Lectura educatoarei Dialog
Să identifice aspecte interesante Povestea copiilor
din lumea animală;
03.04.2019 ,,Un copil, un pom, o Munca în folosul naturii Să pregătească pământul pentru Activitate practică Analiza
floare” răsaduri şi să răsădească; rezultatului
Să pregătească amestecul muncii
(mraniţă, nisip, gunoi de grajd)
pentru gropile săpate;
Să planteze brăduţi.
10.04.2019 ,,Fetiţa şi floarea” Mesaje cu conţinut etic Să redea versurile; Memorizare Desen - scenă din
Să identifice mesajul etic al text
poeziei
08.05.2019 ,,Colectează selectiv!” Sortarea deşeurilor şi plasarea lor Să denumească tipuri de deşeuri; Exerciţiu aplicativ Aprecierea
în spaţiul rezervat Să sorteze deşeurile; rezultatului
Să exerseze colectarea selectivă. muncii

15.05.2019 ,, Medicina verde” Utilizarea plantelor medicinale de Să identifice unele plante Observare în natură Aplicaţia
către om medicinale; Prepararea
Să precizeze rolul lor în ceaiului
sănătatea omului;
Să colecteze plante de sezon.

9
22.05.2019 ,,Natura – carte deschisă Ecosisteme: Să identifice componentele Drumeţie Colaj
pentru minte şi suflet” ,,Parcul” şi ,,Grădina” specifice fiecărui ecosistem; ,,Parcul”
Să precizeze normele de
protecţie a naturii,
să efectueze acţiuni de
ecologizare
29.05.2019 ,, Copilul - cel mai mic Ecologizarea zonei din preajma Să precizeze norme de protecţie Activitate practică Analiza
ecologist” grădiniţei a mediului; rezultatului
Să aplice ceea se au învăţat; muncii

06.06.2019 ,,Ce e bine, ce e rău?” Norme de protecţie a mediului Să identifice acţiuni pozitive, Concurs tematic EVALUARE
negative; FINALĂ
Să motiveze alegerea făcută;
Să creeze mesaje tematice;
Să reproducă texte din poezii,
poveşti,
Să demonstreze o acţiune
pozitivă.
13.06.2019 ,,S.O.S.- Natura!” Mesaje cu conţinut tematic Să precizeze factorii poluanţi, Program artistic
Să identifice comportamente ale EVALUARE
omului în relaţie cu mediul; FINALĂ

10