Sunteți pe pagina 1din 6

FERICIRILE 1

 
Moderato q = 76

I. D. CHIRESCU

                   dim.
  
mf

cresc.
S.                 
p

În - tru îm - pă - ră - ți - a Ta, când vei ve - ni, po - me - ne - ște - ne pre noi,
                  cresc. mf
    
dim.
A.               
p
În - tru îm - pă - ră - ți - a Ta, când vei ve - ni, po - me - ne - ște - ne pre noi,
  
                      
 p În - tru îm - pă - ră - ți - a Ta, când vei ve
T.
- ni

                     


B.
   
p

În - tru îm - pă - ră - ți - a Ta, când vei ve - ni
poco rit.

   
a tempo, un poco mosso

           
5 1

S.       
p
 
Doam - - ne. Fe -ri - ciți
                  
A.           
mp
Doam - - ne. Fe - ri - ciți cei să - raci cu Du - hul, că a -
       
      

T.
 
p
Doam - ne.

       
B.
   
    
p

Doam - ne.

  
10
    
2

     
S.

        
A.                
         
ce - lo - ra e - ste îm - pă - ră - ți - a ce - ru - ri - lor.
 
            

T.
p
 
Fe - ri - ciți!

         
B.
   
mp
Fe - ri -
 
2

          
14 3

   
S.
p
 
Fe - ri - ciți
   
A.           
 
mp
Fe -ri -
 
 
 
        

T.


                           
B.
   

ciți cei ce plâng, că a - ce - ia se vor mân - gâ - ia.

  
19

           
S.

 
           
3

A.               
ciți cei blânzi, că a - ce - ia vor moș - te - ni pă - mân - tul.

            

T.
 
p
Fe - ri -

   
B.
      

 
23 4

S.          


A.             

      
               
 ciți!
T.

șea - ză de drep 
mp
și în - se - to -

           
B.
        
    
mp
Fe - ri - ciți cei ce flă - mân - zesc
 
3


27

S.      

        
A.   
p
Fe - ri-
 
              

T.
   
ta - te, că a ce - ia se vor să - tu - ra.

B.
 
 
 
           


mp

că a - ce - ia se vor să - tu - ra.

         rit.   
31 5

  
S.       

 
mp
Fe - ri - ciți cei mi - los - tivi, că a - f ce - ia se vor mi - lu - i.
     
            
A.
 
mp mp
ciți! că a - f ce - ia se vor mi - lu - i. Fe - ri -
        
 
        

T.

mp
că a - f ce - ia se vor
   
mi - lu - i.

    

 
     
B.

mp
că a - f ce - ia se vor mi - lu - i.

  
36 6

S.      


     
poco rit.

A.
3
       
                    
ciți cei cu - rați cu i - ni - ma, că a - ce - ia vor ve - dea pre Dum - ne -
   
   

T.

   
B.
   
 
4 7

 
      
39 a tempo
S.    
 
  
 
p mf că a
Fe - ri - ciți! - ce - ia
    
 
                

A.

zeu. mf Fe - ri - ciți fă- că - to - rii de pa - ce,


  
             

T.
p
   
Fe - ri - ciți! mf că a - ce - ia

B.

                 
mf Fe - ri - ciți fă - că - to - rii de pa

- ce,

   3       
44 dim. 8

            
S.
 p 
fi - ii lui Dum - ne - zeu se vor che - ma. Fe - ri - ciți!
 
dim.
         
A.             
mp
se vor che - ma. Fe - ri -
   
          
dim.
      
3

 fi - ii lui Dum - ne - zeu se vor
T.
 p
 
che - ma. Fe - ri - ciți

            

dim.
  
B.
   
mp

se vor che - ma. Fe - ri -

  
             
48


3 3
S.    
mf că a - ce - lo - ra e - ste îm - pă - ră - ți - a

             3   3      
A.          
              
ciți cei pri - go - niți pen - tru drep - ta - te, mf că a - ce - lo - ra e - ste îm - pă - ră - ți - a
     3   3     
               

T.

mf că a - ce - lo - ra e - ste îm - pă - ră - ți - a

                         
    
3 3

B.
    
mf
ciți cei pri - go - niți pen - tru drep - ta - te, că a - ce - lo - ra e - ste îm - pă - ră - ți - a
5

              3    
più lento
  
51 9

S.         
    
mp când vă vor
ce - ru - ri - lor. f Fe - ri - ciți veți fi o - că - rî pre voi
            3    
            
A.
    
ce - ru - ri - lor. f Fe - ri - ciți veți fi mp când vă vor o - că - rî pre voi
         
       
     
 ce - ru
T.
 
- ri - lor. f Fe - ri - ciți veți fi p


       
    
      
B.
    
p

ce - ru - ri - lor. f Fe - ri - ciți veți fi

           
55 poco accel. e cresc. a tempo

     
          
S.
 p  
și vor zi - ce tot cu - vân - tul rău îm - po - tri - va
         
   
              
A.
 p   
și vor zi - ce tot cu - vân - tul rău îm - po - tri - va
    
                     
3

 
 mp și
T.
  p 
vă vor pri - go - ni și vor zi - ce tot cu - vân - tul rău îm - po - tri - va
 3
            
      

              
B.
 
mp și vă vor pri - go - ni p

și vor zi - ce tot cu - vân - tul rău îm - po - tri - va

  
rit.
      
Meno mosso

più f
 
59

           
S.
   
voas - tră, mf min - țind pen - tru f mi - ne. Bu - cu - ra - ți - vă
   
 

      
A.       
voas - tră, mf min - țind pen - tru f mi - ne.

     
   
più f

          

T.
     
voas - tră, mf min - țind pen - tru f mi - ne. Bu - cu - ra - ți -
      
    più f

         
B.  
mf f
voas - tră, min - țind pen - tru mi - ne. Bu - cu -
6

   
62
    
S.   
f și vă ve - se - liți,

 
   
più f

           
A.
         
f
Bu - cu - ra - ți - vă Bu - cu - ra - ți - vă și vă ve - se -

            
   

T.
    
vă, f bu - cu - ra - ți - vă și vă ve - se - liți,

       


B.      
ra - ți - vă f și vă ve - se - liți,

 
rall. sempre
  
f
 

            
65

S.       
mf că pla - ta voa - stră mul - tă e - ste în ce - - f ruri.

 
f

             
sempre

    
A.
    
mf f
liți că pla - ta voa - stră mul - tă e - ste în ce - - ruri.

            
f

   
sempre

  
  

T.
 
mf f ruri.
că pla - ta voa - stră mul - tă e - ste în ce -

   sempre
f
             
   
B.

mf mul - tă e - ste în ce - - f ruri.