Sunteți pe pagina 1din 92

Vestitorul Ortodoxiei

REVIST| DE INFORMA}IE BISERICEASC| A PATRIARHIEI ROM+NE


SERIE NOU|, ANUL IV (XXI), MARTIE-APRILIE 2011

Pelerinajul, m\rturie
a credin]ei ortodoxe
2

COLEGIUL DE REDAC}IE

Pre[edintele
colegiului de redac]ie:
SUMAR
Scrisoarea pastoral\ Funda]ia „Diakonia“ a vizitat
PS Varlaam PLOIE{TEANUL a Preafericitului P\rinte Episcopia S\lajului
Episcop-vicar patriarhal Patriarh Daniel cu ocazia „pag. 41
Sfintelor Pa[ti
Director general „pag. 3 Dezbatere pentru ap\rarea vie]ii [i
publica]iile „Lumina“: combaterea avortului la Ia[i
Diac. Cosmin PRICOP Anul omagial al Sfântului Maslu „pag. 44
Consilier patriarhal [i al `ngrijirii bolnavilor
Cabinet patriarhal „pag. 6 Vizita Patriarhului Rom=niei `n Fran]a
Arhim. Paisie Teodorescu „pag. 45
Consilier patriarhal Rânduial\ liturgic\ unitar\ pentru
Coordonator: slujba de la trecerea dintre ani Conferin]a Preafericitului
Diac. Ciprian B+RA „pag. 8 P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Director Departament Teologic Ortodoxe Române, sus]inut\
publica]iile „Lumina“ Tipografia PHAROS a fost sfin]it\ la Catedrala „Notre Dame“
„pag. 15 din Strasbourg
Redactor-[ef: „pag. 48
Pr. Maricel POPA Mesajul ~naltpreasfin]itului
Redactori: Daniel, Arhiepiscop de Tokyo [i Alocu]iunea rostit\ de Preafericitul
Silviu DASC|LU Mitropolitul `ntregii Japonii, adresat P\rinte Patriarh Daniel `n
Gheorghe-Cristian POPA Preafericitului P\rinte Daniel, plenul Adun\rii Parlamentare
Ioan BU{AG| Patriarhul României a Consiliului Europei
{tefan M|RCULE} „pag. 23 „pag. 51
Grafician
{tefan COROIANU Înaltpreasfin]itul Andrei Andreicu] ~ntâlnirea Comisiei preg\titoare
Art Director: a fost ales Mitropolit al Clujului presinodale interortodoxe
Petru]a-Nadia BRULEA „pag. 26 „pag. 60
Corectur\:
Marilena B|L|{EL Inaugurarea Casei de Ajutor Reciproc Conferin]a episcopilor ortodoc[i
Tehnoredactare: a Clericilor [i Mirenilor Ia[i din Benelux
Daniel-Adrian ROBU „pag. 32 „pag. 61
Adresa: Intrarea Miron Cristea nr. 6, sector
4, Bucure[ti, Tel. / fax: 0314.100.125 Un deceniu de asisten]\ social\ `n Conferin]a episcopilor ortodoc[i
E-mail: info@ziarullumina.ro, Arhiepiscopia Craiovei din Austria
vestitorulortodoxiei@yahoo.com
„pag. 37 „pag. 62
Tiparul:
Tipografia Institutului
Biblic [i de Misiune al BOR Conferin]\ teologic\ Papa Ioan Paul al II-lea, beatificat
Consilier patriarhal
la Sâmb\ta de Sus la Vatican
Pr. Valer ULICAN
„pag. 39 „pag. 65

Noile conturi deschise la BCR - filiala sector 4


Bucure[ti - pentru
IMPORTANT
PENTRU ABONA}I
CATEDRALA Abonamentele se pot face prin mandat po[tal `n contul
Patriarhiei Rom=ne
M+NTUIRII NEAMULUI RO91 RNCB0075004895030007/LEI

„ LEI RO53 RNCB 0075 0048 9503 0109 deschis la BCR, Sucursala sector IV,
„ USD RO26 RNCB 0075 0048 9503 0110 CUI RO4430779, cu specifica]ia: pentru abonament la
„ EURO RO96 RNCB 0075 0048 9503 0111
Vestitorul Ortodoxiei. Contravaloarea abonamentului
este de 7 lei pe lun\.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


3

SCRISOAREA PASTORAL| A PREAFERICITULUI


P|RINTE PATRIARH DANIEL CU OCAZIA SFINTELOR PA{TI

„Nu [ti]i c\ to]i câ]i `n


Hristos Iisus ne-am
botezat, `ntru moartea
Lui ne-am botezat? Deci
ne-am `ngropat cu El, `n
~nvierea lui Hristos -
moarte, prin botez,
pentru ca, precum
Hristos a `nviat din
lumina
mor]i, prin slava Tat\lui,
a[a s\ umbl\m [i noi
`ntru `nnoirea
Sfântului Botez
vie]ii.“(Romani 6, 3-4)

Hristos a ~nviat!
Preacuvio[i [i Preacucernici P\rin]i,
Iubi]i credincio[i [i credincioase,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hot\rât ca anul acesta 2011 s\
fie „Anul omagial al Sfântului Botez [i al
Sfintei Cununii“ `n Patriarhia Român\.
Sfin]ii Apostoli [i Sfin]ii P\rin]i ai
Bisericii ne `nva]\ c\ `ntre Taina Mor]ii
[i ~nvierii lui Hristos [i Taina Botezului
cre[tinilor este o leg\tur\ spiritual\
sfânt\ [i de via]\ f\c\toare. Lumina [i
puterea ~nvierii lui Hristos sunt lumina
[i puterea Sfântului Botez. De aceea, `n
Biserica primelor veacuri, Botezul
cre[tinilor adul]i se s\vâr[ea `n noaptea
de Pa[ti, fiind numit [i „luminare“, iar
cei boteza]i se numeau „lumina]i“1; ei
purtau haine albe `n toat\ s\pt\mâna
de dup\ Pa[ti, numit\ [i „S\pt\mâna
luminat\“.
Taina Botezului, `n dimensiunea sa pas-
cal\, a fost prefigurat\ `n Vechiul
Testament atât prin Noe, care a fost salvat
de potop folosind corabia - prefigurare a
Bisericii (cf. Facere cap. 6-9; 1 Petru 3,
20-21), cât [i prin ie[irea poporului ales
din robia Egiptului, trecerea prin Marea
Ro[ie (cf. Ie[irea 12, 1-51 [i 13, 1-16; 1
Corinteni 10, 1-2), iar apoi trecerea prin
Iordan (cf. Iosua 4, 1-10) [i intrarea `n
}ara F\g\duin]ei.2
~n]elesul adânc [i tainic al Botezului
cre[tin ca moarte [i `nviere `mpreun\ cu
Hristos este temeiul `ntregii vie]i cre[tine.
Prin iubire smerit\, Hristos `nvinge
moartea [i p\catul.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


4

Moartea a venit `n lume ca urmare a omului p\catul str\mo[esc [i toate unire cu Hristos Cel R\stignit [i ~nviat, pri-
p\catului neascult\rii lui Adam fa]\ de p\catele f\cute pân\ la Botez, se mim nu numai iertarea p\catelor, ci [i
Dumnezeu, izvorul vie]ii [i al nemuririi d\ruie[te harul `nfierii [i arvuna `nvierii, harul `nfierii, `ntrucât „celor câ]i L-au
(cf. Romani 5, 17-19). Omul `ns\ nu a `ntrucât el trece de la existen]a f\r\ primit (pe Hristos), care cred `n Numele
c\zut `n p\cat din proprie ini]iativ\, ci Hristos la via]a cu Hristos [i `n Hristos, Lui, le-a dat putere ca s\ se fac\ fii ai lui
pentru c\ a fost `n[elat de diavolul (cf. Care a zis: „Cel ce crede `n Mine chiar Dumnezeu, care nu din sânge, nici din
Facere 3, 1-6, 13, 24; 2 Corinteni 11, 3; dac\ va muri (cu trupul) viu va fi (cu sufle- poft\ trupeasc\, nici din poft\
Ioan 8, 44). De aceea, Hristos, Noul tul)“ (Ioan 11, 25). b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au
Adam, `ndat\ dup\ botezul S\u `n Iordan, n\scut“ (Ioan 1, 12-13).
Se lupt\ cu ispitele l\comiei care vin de la Apa Botezului a fost numit\ de unii Sfin]i
diavol: ispita de a `nlocui pe Dumnezeu P\rin]i nu numai icoan\ a mormântului
cu lumea material\, ca [i când omul ar fi lui Hristos, ci [i „sânul maternal“ al
doar o fiin]\ biologic\, nu [i spiritual\; Bisericii, din care se nasc fiii ei
ispita de a st\pâni lumea exterioar\, duhovnice[ti, dup\ chipul maternit\]ii
pierzându-[i `ns\ libertatea interioar\ a Fecioarei Maria.4
sufletului care vine din comuniunea omu- „~n Botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa
lui cu Dumnezeu [i ispita slavei de[arte devine un sân pentru cel care se na[te, iar
sau a afirm\rii omului prin orgoliu (cf. harul Duhului (Sfânt) formeaz\ pe cel
Matei 4, 1-11; Marcu 1, 13; Luca 4, 2-13). care este botezat pentru a doua na[tere.“5
Iar `n partea final\ a vie]ii Sale Cei care, `n Biseric\, lucreaz\ prin harul
p\mânte[ti, Hristos, Noul Adam, respinge Duhului Sfânt la formarea de fii [i fiice
ispitele durerii, preg\tite de puterile dia- duhovnice[ti devin p\rin]i duhovnice[ti.
vole[ti ascunse `n oamenii care ~l urau pe Ace[tia sunt `n primul rând preo]ii `nso]i]i
nedrept pe Hristos [i care `ncercau s\-L de na[ii care boteaz\, precum [i to]i
duc\ la neascultare fa]\ de Dumnezeu [i duhovnicii sau `nv\]\torii duhovnice[ti
la ur\ fa]\ de oameni. ~ns\, prin smerit\ care `n]eleg c\ `nfierea baptismal\ are ca
ascultare fa]\ de Dumnezeu pân\ la scop mântuirea omului, adic\ `nvierea
moarte (cf. Luca 23, 46; Filipeni 2, 4-10; omului din p\cat [i preg\tirea lui pentru
Romani 5, 19) [i prin iertarea gre[elilor `nvierea cea de ob[te [i pentru via]a
du[manilor S\i (cf. Luca 23, 34), Hristos ve[nic\. De aceea, la sfâr[itul Simbolului
Domnul a biruit puterile demonice [i credin]ei, rostit de trei ori `nainte de
„le-a dat de ocar\ `n v\zul tuturor, biruind Botez, se spune: „M\rturisesc un Botez
asupra lor prin cruce“ (Coloseni 2, 15), spre iertarea p\catelor [i a[tept `nvierea
transformând astfel moartea ca plat\ mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ fie.“
(pedeaps\) a p\catului neascult\rii `n Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti, ~ntrucât Sfântul Botez este `nceputul mân-
moarte ca iubire fa]\ de Dumnezeu prin ~ntrucât la Botezul Domnului `n apele tuirii omului [i arvuna vie]ii ve[nice tr\ite
ascultare de El [i iubire fa]\ de oameni Iordanului S-a ar\tat Sfânta Treime, adic\ `n iubirea Preasfintei Treimi, ferici]i sunt
prin iertarea lor. Tat\l a m\rturisit c\ Iisus Hristos, p\rin]ii care dau na[tere la copii [i apoi `i
Iar pentru c\ iubirea smerit\ a lui Hristos Dumnezeu-Omul, este Fiul S\u Cel iubit, boteaz\ ca s\ devin\ `n Hristos fii ai lui
ca om a fost mai tare decât p\catul [i iar Duhul Sfânt a `nt\rit acest cuvânt Dumnezeu dup\ har [i fii duhovnice[ti ai
moartea, Dumnezeu L-a `nviat din mor]i adev\rat al Tat\lui (cf. Matei 3, 13-17), Bisericii, pentru ca `n Duhul Sfânt s\
[i I-a d\ruit via]\ [i slav\ ve[nic\ (cf. Botezul cre[tin se s\vâr[e[te `n numele poat\ numi Tat\ pe Dumnezeul Cel
Filipeni 2, 4-10). Iubirea aceasta smerit\ [i Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. ceresc (cf. Romani 8, 16; Galateni 4, 6) [i
preasl\vit\ a lui Hristos Cel R\stignit [i Astfel, prin Botezul `n ap\ [i `n Duh, omul s\ tr\iasc\ pururea bucuria pascal\ de a
~nviat se d\ruie[te omului prin harul credincios reface leg\tura sa de via]\ [i sim]i `n via]a lor cum lucreaz\ „harul
Sfântului Botez, pentru ca omul care se iubire etern\ cu Sfânta Treime, deoarece a Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea
une[te cu Hristos s\ poat\ birui p\catul [i fost creat dup\ chipul Preasfintei Treimi lui Dumnezeu-Tat\l [i `mp\rt\[irea
r\utatea demonilor [i s\ dobândeasc\ când Dumnezeu a zis: „S\ facem om Sfântului Duh“ (2 Corinteni 13, 13).
via]a ve[nic\ `n slava Preasfintei Treimi. dup\ chipul [i asem\narea Noastr\“ Astfel, via]a cre[tin\ devine o cultivare [i
Astfel, Botezul este Taina prin care ne (Facere 1, 26). o rodire permanent\ a darurilor Duhului
lep\d\m de satana [i ne unim cu Hristos. Prin Botezul `n ap\ [i `n Duhul Sfânt noi Sfânt primite la Botez [i pecetluite cu
De aceea, cel ce dore[te s\ se boteze este ne unim cu `ntreaga Sfânt\ Treime. ~n Sfântul [i Marele Mir de preot, zicând:
`ntrebat: „Te lepezi de satana?“, „Te une[ti acest sens, p\rintele St\niloae zice: „pecetea darurilor Duhului Sfânt“.
cu Hristos?“ Iar el r\spunde: „M\ lep\d de „Botezul pune pe primitorul lui `n rela]ie Prin m\rturisirea dreptei credin]e [i prin
satana!“ [i „M\ unesc cu Hristos!“ Acest intim\ nu numai cu Hristos, ci cu `ntreaga harul Sfântului Duh primit la Sfântul
leg\mânt de la Botez sau acest vot bap- Sfânt\ Treime, c\ci Hristos este Fiul Botez, Hristos locuie[te `n inimile celor
tismal devine programul duhovnicesc sau Tat\lui [i ne face [i pe noi, `n Sine, fii ai boteza]i (cf. Efeseni 3, 17-18) [i `i
lupta cre[tinului cu p\catul `n toat\ via]a Tat\lui, eliberându-ne de robia stihiilor preg\te[te pentru `nvierea cea de ob[te [i
sa pe p\mânt. Prin m\rturisirea dreptei impersonale [i a patimilor.“3 pentru via]a ve[nic\ (cf. Romani 6, 22-23;
credin]e [i prin Sfântul Botez se iart\ Prin Botezul `n ap\ [i `n Duhul Sfânt ca Ioan 6, 40 [i 47).

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


5

Iubi]i fra]i [i surori `n Domnul,


Precum odinioar\, ast\zi Mântuitorul
botezului [i logodirea Duhului ne`ntinat\
[i f\r\ prihan\ `n ziua cea `nfrico[\toare a
Sfânta Lumin\
Iisus Hristos ne `ndeamn\ zicând: „L\sa]i lui Hristos“, „s\ se fac\ lui apa aceasta de la Ierusalim
copiii s\ vin\ la Mine [i nu-i opri]i“ (Matei hain\ a na[terii de-a doua spre iertarea
19, 14; Marcu 10, 14; Luca 18, 15). p\catelor [i spre `mbr\c\minte `n a fost adus\
Credin]a copiilor este inspirat\ [i sus]inut\
de credin]a [i iubirea p\rin]ilor pentru ei.
nestric\ciune“6.
S\ ne rug\m, a[adar, Domnului nostru
de Sfintele Pa[ti
Credin]a copiilor este unit\ cu dorin]a lor Iisus Hristos cel ~nviat, s\ ne ajute s\ tr\im la Bucure[ti
de a fi iubi]i [i de a iubi. Când Biserica le `n toat\ via]a noastr\ bucuria Botezului ca
arat\ copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, bucurie a `nvierii sufletului nostru din

D
e trei ani, atât credincio[ii
ace[tia iubesc Biserica [i devin icoane de moartea p\catului [i s\ facem roditoare din cuprinsul Arhiepisco-
nevinov\]ie [i bun\tate care `i orienteaz\ darurile Sfântului Duh primite `n Sfântul piei Bucure[tilor, cât [i cei
pe adul]i spre ~mp\r\]ia cerurilor (cf. Matei Botez. Iar roadele Sfântului Duh sunt: din alte eparhii ale Patriar-
18, 3; 19, 14; Luca 18, 16). „dragostea, bucuria, pacea, `ndelunga hiei Române primesc `n noaptea de ~n-
P\rin]ii care nu boteaz\ copiii `i lipsesc r\bdare, bun\tatea, facerea de bine, viere Lumina Sfânt\ coborât\ `n chip
de harul `nfierii duhovnice[ti [i de bucu- credin]a, blânde]ea, `nfrânarea, cur\]ia; minunat la Ierusalim, pe lespedea Sfân-
ria de-a se `mp\rt\[i de unirea cu Hristos `mpotriva unora ca acestea nu este lege“ - tului Mormânt.
Cel ~nviat [i de slava Preasfintei Treimi. zice Sfântul Apostol Pavel (Galateni 5, 22). {i `n acest an, `n seara zilei de sâmb\t\,
De asemenea, p\rin]ii [i na[ii care S\ `nmul]im prin rug\ciune [i fapte bune 23 aprilie, Lumina Sfânt\ a fost adus\ la
boteaz\ copiii, dar nu-i cresc sau nu-i aceste roade ale Sfântului Botez! S\ Bucure[ti de o delega]ie a Patriarhiei
educ\ `n credin]\, nu-i iubesc cu aducem bucurie acolo unde este Române condus\ de Preasfin]itul Varsa-
adev\rat, deoarece numai copiii boteza]i `ntristare! S\ ajut\m pe cei c\zu]i s\ se nufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
[i crescu]i `n credin]\ [i vie]uire cre[tin\ ridice! S\ `nt\rim pe cei slabi! S\ hr\nim Arhiepiscopiei Bucure[tilor.
pot deveni buni cet\]eni ai Patriei pe cei fl\mânzi material [i spiritual! S\ Preasfin]ia Sa a ajuns sâmb\t\ seara pe
p\mânte[ti [i cet\]eni ai Patriei cere[ti, ajut\m mai mult familiile cre[tine care au Aeroportul Interna]ional „Henri Coan-
adic\ ai ~mp\r\]iei cerurilor. mul]i copii! S\ pre]uim pe fiecare om ca d\“, unde a fost `ntâmpinat de reprezen-
Ast\zi este nevoie s\ cunoa[tem mai mult fiind o f\clie de Pa[ti, iubit\ de tan]ii eparhiilor [i de cei ai unor pro-
[i mai bine ce `nseamn\ a fi botezat, Dumnezeu P\rintele luminilor, Care ne toierii din ]ar\, care au transmis credin-
adic\ a fi cre[tin sau a purta numele lui cheam\ la pacea, bucuria [i slava cio[ilor pe care `i p\storesc lumin\ din
Hristos, `ntr-o lume confruntat\ cu ~mp\r\]iei cerurilor. Lumina Sfânt\.
fenomenul seculariz\rii, cu pluralismul [i De Sfânta [i Marea S\rb\toare a ~nvierii De la aeroport, delega]ia a plecat c\tre
sincretismul religios. Domnului, v\ adres\m tuturor p\rinte[ti Catedrala patriarhal\, unde a fost `ntâm-
Slujba Sfântului Botez trebuie citit\ de doriri de s\n\tate [i mântuire, de pace [i pinat\ de Preafericitul P\rinte Daniel,
c\tre noi `n fiecare an, ca s\ `n]elegem ce bucurie, dimpreun\ cu salutul pascal: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
au spus na[ii pentru noi când am fost „Hristos a ~nviat!“ `nconjurat de Preasfin]itul Ciprian Câm-
boteza]i, copii fiind, atunci când s-a rugat pineanul, Episcop-vicar patriarhal, [i de
preotul `mpreun\ cu Biserica pentru Al vostru c\tre Hristos Domnul rug\tor, un sobor de preo]i [i diaconi. Preaferici-
fiecare primitor al Botezului: „ca s\ fie † DANIEL rea Sa a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\
vrednic de ~mp\r\]ia cea nestric\cioas\“, Prin harul lui Dumnezeu c\tre credincio[ii prezen]i, ar\tând c\
„s\ se arate el fiu al luminii [i mo[tenitor Arhiepiscopul Bucure[tilor, Mitropolitul aceast\ Lumin\ a venit cu binecuvânta-
al ve[nicelor bun\t\]i“, „s\ se fac\ el Munteniei [i Dobrogei, Loc]iitor al Tronului rea Preafericitului P\rinte Patriarh Teofil
`mpreun\ s\dit [i p\rta[ mor]ii [i `nvierii Cezareei Capadociei [i Patriarhul Bisericii al III-lea al Ierusalimului. Cu acest prilej
lui Hristos“, „s\-[i p\zeasc\ el haina Ortodoxe Române Patriarhul României a eviden]iat pe cei
care au sprijinit delega]ia român\ pen-
tru a putea aduce Sfânta Lumin\ de la
Note: Ierusalim.
„Mul]umim pentru acest dar lui Dumne-
1 Cf. A.-G. Hamman, Le Bapteme d’apres les Peres de l’Église, Éditions Migne, Paris 1995, zeu, dar [i Preasfin]itului Episcop-vicar
pp. 19-20. Varsanufie Prahoveanul, membrilor de-
2 Despre interpretarea patristic\ a acestor simboluri vezi Lothar Heiser, Die Taufe in der ortho- lega]iei: p\rintele arhimandrit Timotei
doxen Kirche, Paulinus-Verlag Trier, 1987, pp. 143-199. Aioanei, p\rintele Corneliu Andra[cu,
3 Preot prof. dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. III, edi]ia a II-a, Editura care au `nso]it pe Preasfin]ia Sa, precum
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti 1997, p. 42. [i domnului Cristian Potera[, primarul
4 Vezi Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza 20, 4; Didim cel Orb, Despre Sfânta Treime, II, sectorului 6. Este o bucurie s\ spunem
13; cf. A. Hamman, art. „Bapteme“, `n: Dictionnaire encyclopédique du Christianisme ancien, c\ dânsul s-a ar\tat darnic [i s-a ocupat
Paris, Cerf, 1990, p. 333. de avionul special care a adus Lumina,
5 Teodor de Mopsuestia, Omilii catehetice, 14, 9; cf. Olivier Clément, Sources. Les desigur, sub directa obl\duire a
mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaires, Paris, Stock, 1992, p. 95. Preasfin]itului Episcop-vicar Varsanufie
6 Slujba Sfântului Botez, Ectenia mare, `n Molitfelnic, Editura Institutului Biblic [i de Prahoveanul“, a ar\tat Preafericitul
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1998, p. 27. P\rinte Patriarh Daniel.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


PROGRAMUL-CADRU AL CANCELARIEI SFÂNTULUI SINOD DEDICAT ANULUI 2012

Anul omagial
al Sfântului Maslu
[i al `ngrijirii bolnavilor

~
n [edin]a de lucru din 17 februarie 2011 a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost prezentat
Anul 2012 a fost declarat de Patriarhia programul-cadru realizat de Cancelaria Sfântului
Român\ „A An omagial al Sfântului Maslu [i Sinod cu privire la declararea anului 2012 ca „An
al `ngrijirii bolnavilor“. omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“.
Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un Proclamarea anului 2012 ca „Anul omagial al Sfântului
Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“ a fost ini]iativa
program-cadru pentru a realiza mai multe Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, aprobat\ `n
proiecte religios-duhovnice[ti, Permanen]a Consiliului Na]ional Bisericesc din 23 decem-
social-filantropice [i medicale, cultural- brie 2010. Aceast\ ini]iativ\ a fost examinat\ [i aprobat\ de
editorialistice [i mediatice. Sfântul Sinod [i vizeaz\ sus]inerea [i promovarea
`nv\]\turii de credin]\ ortodox\ despre Taina Sfântului
Maslu, aprofundarea pastoral\ [i practic\ a Tainei Sfântului

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


7

Maslu prin cercetarea [i `ngrijirea bolnavilor. Se va evi- rând, se va eviden]ia lucrarea social-filantropic\ [i medical\
den]ia de asemenea actualitatea temei `n via]a Bisericii [i a a Bisericii [i a slujitorilor ei, potrivit prevederilor statutare [i
societ\]ii, preg\tindu-se din timp, studii, articole, c\r]i de regulamentare biserice[ti, hot\rârilor Sfântului Sinod [i ale
reflec]ie [i manifest\ri cu caracter liturgic, duhovnicesc, organismelor eparhiale `n domeniul asisten]ei social-
educativ, social-medical [i teologico-[tiin]ific pe parcursul filantropice [i medicale, legisla]iei de stat privitoare la asis-
`ntregului an 2012. ~ntreaga activitate va fi eviden]iat\ prin ten]a social-filantropic\ [i medical\ a Bisericii. De aseme-
mijloacele media [i publicistice ale Bisericii noastre, iar la nea, se va reliefa activitatea social-filantropic\ [i medical\ a
`ncheierea anului, va avea loc reliefarea modului de aduce- Bisericii noastre prin institu]ii proprii [i prin diferite asocia]ii
re la `ndeplinire `n eparhii a programului-cadru de cele- de profil. Institu]iile biserice[ti de asisten]\ social\ [i medi-
brare a „Anului omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bol- cal\ vor coopera cu institu]iile de stat [i cu organismele ne-
navilor“. guvernamentale specializate, dar [i la nivel interna]ional, re-
lief=ndu-se misiunea preotului de spital [i conlucrarea aces-
Aspectele biblico-patristice, istorice, tuia cu medicul pentru `ngrijirea bolnavilor dar [i dialogul
teologice [i liturgice Bisericii cu lumea medical\ `n problema `ngrijirii bolnavilor.
~n primul semestru al anului 2012, programul-cadru elabo- Pentru promovarea `n anul 2012 a „Anului omagial al

2012 - „Anul omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“ `n Patriarhia Rom=n\


rat de Cancelaria Sfântului Sinod prevede prezentarea [i Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, Centrul de pres\
tratarea temei Anului omagial sub raport biblico-patristic [i BASILICA al Patriarhiei Române va ini]ia [i prezenta prin
istoric, sub raport teologic [i liturgic. ~n cadrul prezent\rii componentele sale (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul
biblico-patristice [i istorice vor fi incluse m\rturii din Lumina) programe [i emisiuni, materiale publicistice.
Sfânta Scriptur\ cu privire la suferin]\, boala trupeasc\ [i
sufleteasc\ [i t\m\duirea acestora, Sfântul Maslu [i `ngri- Expozi]ie tematic\ la Palatul Patriarhiei
jirea bolnavilor `n via]a [i scrierile Sfin]ilor P\rin]i, Sfin]ii Potrivit programului-cadru, `n luna octombrie din anul
t\m\duitori, precum [i institu]iile social-medicale pentru 2012 se vor organiza la Palatul Patriarhiei o [edin]\
`ngrijirea bolnavilor din trecutul Bisericii, ca prelungire solemn\ a Sfântului Sinod cu tema „2012 - Anul omagial al
social\ a Tainei Sfântului Maslu. ~n cadrul celui de-al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, precum [i o
doilea aspect se vor eviden]ia s\n\tatea, ca dar de la expozi]ie tematic\, cuprinzând cele mai frumoase [i
Dumnezeu [i responsabilitate uman\, poc\in]a [i iertarea reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii [i ]es\turi,
p\catelor, t\m\duirea sufleteasc\ [i vindecarea trupeasc\ mozaicuri, vitralii, fotograme, care s\ reflecte t\m\duirile
pentru reintrarea omului `n iubirea [i via]a lui Hristos Cel s\vâr[ite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfin]ilor
~nviat. Sub aspect liturgic se vor dezbate problemele locu- pentru vindecarea celor bolnavi, a[ez\minte social-
lui, timpului [i materiei Sfântului Maslu, simbolistica bi- filantropice [i medicale ale Bisericii noastre `n trecut [i
blic\ a num\rului 7 `n Taina Sfântului Maslu ca lucrare a ast\zi. Pe toat\ durata anului 2012, la nivelul eparhiilor [i
plin\t\]ii Bisericii, repetabilitatea [i efectele Sfântului al institu]iilor de `nv\]\mânt teologic, se vor organiza dez-
Maslu. Totodat\, vor fi abordate [i aspecte privind bateri [i colocvii teologice, se vor elabora studii biblico-
inova]iile [i practicile neortodoxe cu privire la Taina patristice [i istorico-teologice, precum [i comentarii pas-
Sfântului Maslu: influen]e romano-catolice scolastice toral-misionare [i social-medicale. De asemenea, se vor
(extrema unctio), reduceri sau deform\ri de ritual, deasa organiza simpozioane teologico-medicale despre rolul [i
sau frecventa s\vâr[ire, dar [i practica deschiderii Sfintei lucrarea comun\ a Bisericii [i a medicilor `n `ngrijirea bol-
Evanghelii. navilor. Ca parte a programului-cadru na]ional bisericesc,
la Conferin]a pastoral-misionar\ semestrial\ din prim\vara
Tema `ngrijirii bolnavilor, `n al doilea semestru anului 2012 se va trata tema „2012 - Anul omagial al
~n al doilea semestru al anului 2012 va fi tratat\ comple- Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, cu posibilitatea
mentar [i prezentat\ tema `ngrijirii bolnavilor `n strâns\ aprofund\rii acesteia la una din conferin]ele preo]e[ti
rela]ie cu Taina Sfântului Maslu, astfel: catehizarea credin- administrative lunare, stabilit\ de fiecare eparhie.
cio[ilor cu privire la s\n\tate, ca dar al lui Dumnezeu [i ~n scopul realiz\rii unor materiale vizuale despre „2012 - Anul
responsabilitate uman\; sfin]ii medici `n Tradi]ia Bisericii [i omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bolnavilor“, sub `ngri-
cercetarea [i `ngrijirea bolnavilor, ca datorie mântuitoare a jirea Centrului de pres\ BASILICA al Patriarhiei Române, se va
fiec\rui credincios. De asemenea, se vor avea `n vedere realiza un album intitulat Sfântul Maslu [i `ngrijirea bolnavilor.
lucrarea pastoral\ a Bisericii [i a slujitorilor ei pentru `ngri- Prin grija Sectorului social-filantropic al Administra]iei patri-
jirea bolnavilor prin pastora]ia bolnavilor, efectele crizei arhale, se va publica un volum intitulat Asisten]a social-
morale [i social-economice asupra s\n\t\]ii spirituale [i filantropic\ [i medical\ din Biserica Ortodox\ Român\ `n tre-
trupe[ti a omului, pastora]ia cadrelor medicale, efectele cut [i prezent. De asemenea, prin cooperarea dintre Sectorul
crizei economice `n degradarea calit\]ii actului medical [i a social-filantropic al Administra]iei patriarhale, TRINITAS TV [i
asisten]ei sanitare a popula]iei (migra]ia medicilor [i a eparhiile din Patriarhia Român\ se va edita [i un DVD intitu-
cadrelor medii sanitare) [i responsabilitatea preotului cu lat „Asisten]a social-filantropic\ [i medical\ din Biserica
privire la cercetarea bolnavilor [i muribunzilor [i la adminis- Ortodox\ Român\ `n trecut [i prezent“, care va reflecta activi-
trarea `n timp util a Tainei Sfântului Maslu. Nu `n ultimul t\]ile respective din eparhiile Patriarhiei Române.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


8

HOT|RÂRE A SFÂNTULUI SINOD


~n noaptea trecerii dintre
ani, `n toate catedralele [i
bisericile parohiale din
Rânduial\ liturgic\
Biserica Ortodox\
Român\, slujba se va
s\vâr[i dup\ o rânduial\
unitar\ pentru slujba
liturgic\ unitar\, care va fi
tip\rit\ sub forma unei
bro[uri de c\tre Editura
de la trecerea dintre ani
Institutului Biblic [i de
Misiune Ortodox\. Hot\-
rârea a fost luat\ `n [edin]a
de lucru a Sfântului Sinod,
din 17 februarie, la propu-
nerea Preasfin]itului
Corneliu, Episcopul
Hu[ilor.
Gheorghe-Cristian POPA

P
entru a marca dup\ cuviin]\ bu-
curia duhovniceasc\ a s\rb\torii
biserice[ti din ziua de 1 ianuarie,
una din problemele de pe ordinea
de zi a [edin]ei Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din 17 februarie a fost
stabilirea unei rânduieli liturgice unitare `n
Biserica Ortodox\ Român\ pentru slujba An (de la slujba Te Deum-ului), urmat\ gice, episcopii chiriarhi vor adresa clerului
ce se oficiaz\ `n noaptea trecerii dintre ani. de cântarea „Ap\r\toare Doamn\“. `ndrumarea pastoral\ [i duhovniceasc\ de
~n urma dezbaterilor [i având `n vedere a respecta rânduiala citirii Molitfelor
propunerile Preasfin]itului Corneliu, Epis- Slujba Te Deum-ului se va s\vâr[i Sfântului Vasile cel Mare `n zile de post, `n
copul Hu[ilor, s-a apreciat c\ cea mai po- dup\ Sfânta Liturghie cazuri individuale [i, dup\ caz, `n leg\tur\
trivit\ slujb\ `n noaptea trecerii dintre ani Editura Institutului Biblic [i de Misiune Or- cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bol-
este cea a Acatistului Domnului nostru todox\ va supune aprob\rii Preafericitului navul solicit\, aceast\ rânduiala trebuind s\
Iisus Hristos, rânduial\ liturgic\ prin exce- P\rinte Patriarh Daniel proiectul de bro[ur\ fie `nso]it\ de post [i spovedanie atât din
len]\ doxologic\, care trebuie urmat\ de care va cuprinde rânduiala slujbei bi- partea clericilor, cât [i a credincio[ilor. ~n
rostirea rug\ciunii de mul]umire (din Litur- serice[ti din noaptea trecerii dintre ani, cu cadrul `ndrum\rilor respective se va preciza
ghier, Molitfelnic sau Cartea de Te Deum), con]inutul aprobat de Sfântul Sinod [i care, cu limpezime c\ citirea Molitfelor Sfântului
de rug\ciunea de intrare `n Noul An (de la `n scopul uniformiz\rii acestei rânduieli Vasile cel Mare `n noaptea trecerii dintre
slujba Te Deum-ului) [i de intonarea cân- liturgice, va fi difuzat\ tuturor unit\]ilor de ani este o practic\ regional\ (mai ales `n su-
t\rii „Ap\r\toare Doamn\“. Slujba va fi `n- cult din eparhiile Patriarhiei Române. dul ]\rii) neaprobat\ de Sfântul Sinod, ine-
so]it\ `n mod obligatoriu de un cuvânt de ~ntrucât s\rb\toarea bisericeasc\ de la 1 xistent\ `n alte zone ale ]\rii [i mai ales `n
`nv\]\tur\, `n care s\ se sublinieze importan- ianuarie (T\ierea `mprejur cea dup\ Trup a practica altor Biserici Ortodoxe surori.
]a sfin]irii timpului `n Hristos Mântuitorul, Domnului [i Sfântul Vasile cel Mare, Arhie- ~n scopul `ndrum\rii clerului din eparhie [i
~mp\ratul veacurilor. piscopul Cezareei Capadociei), care este [i a personalului monahal asupra necesit\]ii
~ntrucât `n m\n\stiri trebuie p\strat\ `n `nceputul anului civil, trebuie primit\ cu aducerii la `ndeplinire [i a respect\rii pre-
`ntregime rânduiala s\vâr[irii celor [apte bucurie duhovniceasc\, la sfâr[itul Sfintei vederilor acestei hot\râri sinodale, se va
laude la vremea rostuit\, la slujba de la Liturghii se va oficia slujba Te Deum-ului, putea folosi prilejul conferin]elor adminis-
miezul nop]ii (Miezonoptic\) se vor a[a cum se procedeaz\ la nivel panortodox trative lunare de la protopopiate [i al si-
ad\uga Acatistul Domnului nostru Iisus [i cum prev\d `ndrum\rile tipiconale. naxelor stare]ilor [i egumenilor de
Hristos, rug\ciunea de mul]umire (din Pentru a se evita excesele str\ine de duhul m\n\stiri [i schituri din eparhie, precum [i
Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Te credin]ei [i al bunei-cuviin]e pastorale, pre- presa scris\ sau alte mijloace audiovizuale
Deum) [i rug\ciunea de intrare `n Noul cum [i practicile d\un\toare unit\]ii litur- biserice[ti centrale [i eparhiale.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


9

Sâmb\t\, 16 aprilie, `n
Arhiepiscopia Bucure[tilor
a avut loc tradi]ionalul
pelerinaj `nchinat
Pelerinajul,
praznicului Intr\rii
Domnului `n Ierusalim.
Preo]ii din protoieriile
m\rturie a
Capitalei, din cele dou\
protoierii ale jude]ului Ilfov
[i mii de pelerini, al\turi
credin]ei ortodoxe
de Preasfin]i]ii Episcopi
Varlaam Ploie[teanul [i
Varsanufie Prahoveanul,
au plecat de la M\n\stirea
„Radu Vod\“ spre
Catedrala patriarhal\.
Ioan BU{AG|

P
elerinajul din ajunul praznicului
Intr\rii Domnului `n Ierusalim a
`nceput la M\n\stirea „Radu
„Pelerinajul
Vod\“ cu s\vâr[irea Vecerniei. de Florii
Dup\ slujb\, Preasfin]itul Varsanufie Praho- este
veanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei o m\rturie a
Bucure[tilor, a oficiat slujba Sfin]irii stâl-
p\rilor, care au fost `mp\r]ite numero[ilor
credin]ei
credincio[i ce au umplut curtea m\n\stirii, noastre `n
preg\ti]i pentru pelerinaj. B\t\ile clopo- Hristos, Cel
telor sfântului l\ca[ de `nchin\ciune au r\stignit [i
anun]at plecarea pelerinilor din m\n\s-
tire. ~naintea pelerinilor, un ierodiacon de
~nviat din
la M\n\stirea „Radu Vod\“ a anun]at `n mor]i. Este o
b\t\i de toac\ pe to]i cei din `mprejurimi prevestire a
c\ trebuie s\ se preg\teasc\ pentru a Sfintelor
`ntâmpina `n ora[, `n casele [i `n sufletele
lor pe Mântuitorul Iisus Hristos, precum a
Pa[ti. De
fost primit odinioar\ `n Ierusalim. Preo]ii aceea,
din protoieriile Capitalei [i ale jude]ului preo]ii sunt
Ilfov, condu[i fiecare de protoiereul lor, `mbr\ca]i ca
preo]ii de caritate din spitale, aziluri de
b\trâni, unit\]i militare, penitenciare [i
`n ziua de
cimitire, consilierii patriarhali, consilierii ~nviere, `n
eparhiali, `n frunte cu PS Varlaam Ploie[- haine
teanul, Episcop-vicar patriarhal, [i PS Var- luminoase.“
sanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucure[tilor, au purtat `n
mâini ramuri de finic [i au avut ve[minte PF P\rinte
luminoase, deoarece, a explicat Prea- Patriarh Daniel
fericitul P\rinte Patriarh Daniel, „pelerina-
jul de Florii este o m\rturie a credin]ei
noastre `n Hristos, Cel r\stignit [i ~nviat din
mor]i. Este o prevestire a Sfintelor Pa[ti. De
aceea, preo]ii sunt `mbr\ca]i ca `n ziua de
~nviere, `n haine luminoase“. ~n mireasm\
de t\mâie, au fost purtate steagurile,

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


10

icoana praznicului, ripidele [i Sfânta


Cruce.
~naintea mul]imii de pelerini a fost pur-
tat\ de opt preo]i din cadrul protoieriei II
Capital\ o icoan\ mare praznical\,
`nso]it\ de [ase maici de la M\n\stirea
Pas\rea, care t\mâiau calea pelerinilor cu
c\]uile lor. Pelerinii au mers cântând
al\turi de corul Seminarului Teologic pe
bdul M\r\[ti, bdul Dimitrie Cantemir, str.
Bibescu Vod\, str. {erban Vod\, unde la
Catedrala mitropolitan\ „Sfântul Spiri-
don“- Nou a avut loc prima oprire, iar
p\rin]ii slujitori ai catedralei i-au `ntâmp-
inat pe pelerini. Traseul a continuat pe str.
Principatele Unite, str. Ien\chi]\ V\-
c\rescu, str. Sfânta Ecaterina, unde, la
Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina“,
cadrele didactice de la Facultatea de
Teologie i-au `ntâmpinat pe credincio[i.
Pelerinii au continuat procesiunea pe str.
Bibescu Vod\ [i au urcat pe Colina
Bucuriei, unde Preafericitul P\rinte Pa-
triarh Daniel, `nconjurat de soborul cate-
dralei, i-a `ntâmpinat `n fa]a Re[edin]ei
patriarhale.

Pelerinajul are o semnifica]ie


profund duhovniceasc\
Preafericirea Sa a rostit rug\ciunea de
binecuvântare a icoanei Intr\rii Domnului
`n Ierusalim [i a iconi]elor de Florii. Dup\
acest moment, ~ntâist\t\torul Bisericii
Ortodoxe Române a ar\tat c\ pelerinajul
de Florii este un moment deosebit de sfânt
[i de binecuvântat [i c\ are o semnifica]ie
deosebit\ din punct de vedere duhov-
nicesc. „Pelerinajul de Florii prive[te via]a
fiec\ruia dintre noi, ca purt\tori ai spe-
ran]ei, ai luminii, [i mai ales ca m\rturisi-
tori ai credin]ei `n ~nviere. Pelerinajul este o
m\rturie a credin]ei noastre cre[tine orto-
doxe `n ~nvierea lui Hristos [i `n `nvierea
noastr\, pentru c\ Domnul nostru Iisus
Hristos, `nviind pe prietenul S\u Laz\r din
mor]i, a prevestit ~nvierea Sa, [i prin ~n-
vierea Sa `nvierea cea de ob[te sau `nvierea
universal\. Acest pelerinaj de Florii mai
este [i o expresie sau o m\rturie a bucuriei
noastre de a fi cre[tini, o bucurie a comu-
niunii `n via]a Bisericii, de aceea el este un
pelerinaj care se face purtând cu bucurie `n
mâinile noastre semnele biruin]ei. Pelerina-
jul este o comemorare vizual\ simbolic\ a
Intr\rii Domnului [i Mântuitorului nostru
Iisus Hristos `n Ierusalim, când a fost primit
cu bucurie mai ales de c\tre copii [i de cei
care ~l iubeau pe Hristos, purtând `n mâini
ramuri de finic [i stâlp\ri de copaci“, a
ar\tat Preafericirea Sa.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


11

Pelerini c\tre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu duhovnic spre a ne m\rturisi p\catele, a deplin\tate la `nvierea cea de ob[te“, a
Pelerinajul de Florii este o actualizare a pe- primi iertarea de p\cate [i a ne cur\]i de precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe
lerinajului de la Ierusalim [i are semnifica]ia p\cate. Ramura de finic [i ramura de sal- Române.
unei c\l\torii prin ora[, care simbolizeaz\ cie, potrivit tâlcuirii Sfântului Ioan Gur\ Pelerinajul de Florii a fost numit de
c\l\toria noastr\ pe p\mânt spre Cetatea de Aur, reprezint\ semnul biruin]ei lui Preafericirea Sa drept o comuniune `n pro-
netrec\toare, spre Ierusalimul Ceresc. Hristos asupra mor]ii lui Laz\r [i apoi a cesiune, adunare `n mi[care [i Biseric\ `n
„Sfântul Apostol Pavel ne spune c\ nu propriei mor]i prin `nviere, ca [i semnul misiune. „Acest pelerinaj are un profund
avem cetate st\t\toare aici [i c\ut\m pe cea biruin]ei credinciosului care a postit [i s-a `n]eles misionar prin faptul c\ prevestim
care va s\ fie, adic\ ~mp\r\]ia cerurilor. De rugat 40 de zile asupra mor]ii p\catului, Sfintele Pa[ti [i ne rug\m lui Dumnezeu s\
aceea, `n mod obligatoriu, pelerinajul prin poc\in]\, rug\ciune [i iertare. Florile ne binecuv=nteze pe noi [i ora[ul acesta.
`ncepe `ntr-o biseric\ [i se termin\ `ntr-o pe care le purt\m `n mâini cu prilejul Pelerinajul acesta ca binecuvântare pentru
alt\ biseric\, ea fiind `n lumea aceasta
icoana Ierusalimului Ceresc sau a ~mp\-
r\]iei cerurilor. Din acest motiv, la sfâr[itul
slujbei de sfin]ire a unei biserici ortodoxe se
spune: «Lumineaz\-te, lumineaz\-te, noule
Ierusalime, c\ slava Domnului peste tine a
str\lucit. Aceast\ cas\ Tat\l a zidit-o,
aceast\ cas\ Fiul a `nt\rit-o, aceast\ cas\
Duhul Sfânt a `nnoit-o, a luminat-o [i a
sfin]it-o». Aceea[i cântare, dar modificat\ `n
partea a doua, se cânt\ `n noaptea Sfintelor
Pa[ti. Vedem leg\tura `ntre biserica sfin]it\, Dup\ sfin]irea
ca icoan\ a Ierusalimului Ceresc pe st=lp\rilor,
p\mânt, ca pe noi p\mântenii s\ ne `nal]e PS Varlaam
duhovnice[te `n Ierusalimul Ceresc, [i Ploie[teanul,
Sfintele Pa[ti `n care Ierusalimul Ceresc este Episcop-vicar
pregustat ca bucurie [i lumin\ din bucuria patriarhal, [i
[i lumina ~nvierii lui Hristos, iar Maica PS Varsanufie
Domnului este icoana Bisericii. Când ne Prahoveanul au
adres\m Maicii Domnului: «Vesele[te-te mers `n
`ntru `nvierea Celui n\scut al t\u», cerem ca pelerinaj al\turi
veselia Maicii Domnului s\ devin\ a de preo]i [i
`ntregii Biserici, ea fiind icoana vie a credincio[i de
Bisericii care poart\ pe Hristos `n ea, apoi la M\n\stirea
pe bra]ul ei stâng lâng\ inim\, ca pe un „Radu Vod\“
tron, [i cu mâna dreapt\ ~l arat\ lumii pe El, spre Catedrala
iar El o binecuv=nteaz\, ar\tând prin aceas- patriarhal\
ta c\ Biserica ~l arat\ lumii pe Hristos [i c\
tr\ie[te din iubirea [i binecuvântarea lui
Hristos“, a eviden]iat Preafericirea Sa.

Semnifica]ia duhovniceasc\ a
ramurilor de finic [i de salcie
~n continuare, Patriarhul României a
ar\tat c\ pelerinajul de la o biseric\ la alta
ne arat\ pe noi c\l\tori spre Ierusalimul s\rb\torii Floriilor, dup\ cele 40 de zile de cetate se arat\ mai `ntâi prin faptul c\ se
Ceresc [i c\ut\tori ai luminii [i ai post care s-au terminat cu Vecernia de sfin]esc ramurile de salcie [i de finic, se
sfin]eniei din ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. De vineri sear\, `nseamn\ florile credin]ei, sfin]esc icoanele [i prin ele credincio[ii care
asemenea, a explicat c\ ramura de finic florile virtu]ilor, florile bun\t\]ii suflete[ti le s\rut\“, a mai spus Preafericirea Sa.
simbolizeaz\ nemurirea, iar salcia pe care [i ale luminilor nev\zute, dar reale, din La final, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel
noi românii o purt\m cu prilejul s\rb\torii sufletul omului care s-a poc\it [i cur\]it i-a felicitat pe organizatorii pelerinajului de
Intr\rii Domnului `n Ierusalim este sim- de p\cate prin rug\ciune, post [i Florii [i a vestit credincio[ilor c\ pelerinaje
bolul cur\]iei duhovnice[ti dobândite prin spovedanie. Aceste flori ale credin]ei, ale de Florii s-au organizat [i `n alte eparhii ale
rug\ciune smerit\. „Salcia plâng\toare ne rug\ciunii smerite [i ale poc\in]ei sincere ]\rii, precum Ia[i, unde pelerinajul a
aduce aminte de poc\in]a din timpul pos- le aducem noi Mântuitorului Iisus Hristos re`nceput `n anul 1990, sau Sibiu, unde a
tului, de multele metanii, de multele `ntru `ntâmpinare ca s\-L primim pe El, avut loc primul pelerinaj. La Bucure[ti,
rug\ciuni, de multele lacrimi ale Cel ce ne `ntâmpin\ cu bucurie `n pelerinajul de Florii a fost interzis de
poc\in]ei [i de plecarea noastr\ `n ~mp\r\]ia cerurilor, `n arvun\, `nc\ regimul comunist `n 1948 [i a fost reluat `n
genunchi sub epitrahilul preotului `ncepând de aici, din biseric\, [i `n anul 2008.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


12

MESAJ
PATRIARHAL

Cuvânt de pre]uire
[i binecuvântare a femeii

Preafericitul P\rinte
Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe
Române, a adresat un
mesaj de binecuvântare
cu ocazia Zilei
Interna]ionale a Femeii,
mar]i, 8 martie 2011:

D
e[i Ziua Interna]ional\ a
Femeii nu este o s\rb\toare
cre[tin\, ci o expresie a
umanismului secularizat,
totu[i ea poate fi un prilej de a eviden]ia
pre]uirea pe care o acord\ Biserica
femeii credincioase. Anul acesta,
s\rb\torirea Zilei Interna]ionale a
Femeii (8 martie) poate fi conexat\ cu o
tem\ de reflec]ie major\ `n Biserica
Ortodox\ Român\. Este vorba de impor-
tan]a Sfintei Taine a Cununiei, ca sfin]ire

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


13

a leg\turii de iubire dintre b\rbat [i femeie sau `ncoronarea lor „cu cinste [i m\rire“,
pentru a tr\i o via]\ binecuvântat\ `n vederea fericirii [i a mântuirii. Prin aceast\
Sfânt\ Tain\ a Cununiei, femeia fecioar\ devine so]ie [i apoi mam\, dac\ na[te
copii. Unirea aceasta a fost binecuvântat\ de Dumnezeu mai `ntâi `n Rai (Facere 2,
24), iar Hristos Domnul a sfin]it Nunta la Cana Galileii, unde a participat `mpreun\
cu Mama Sa [i cu sfin]ii S\i ucenici, s\vâr[ind acolo prima Sa minune, adic\
pref\când apa `n vin, spre bucuria tuturor, gra]ie mijlocirii Maicii Domnului.
Prin aceasta, se vede c\ familia se afl\ `n centrul iubirii [i binecuvânt\rii lui Hristos
[i `n grija Bisericii Sale. Luminat de Evanghelia lui Hristos, cre[tinismul a consacrat
definitiv `n istorie demnitatea suprem\ [i valoarea unic\ a persoanei umane, indife-
rent de gen, ras\ ori pozi]ie social\. Faptul c\ „`n Hristos nu mai este nici b\rbat,
nici femeie“ (cf. Galateni 3, 28) `nseamn\ c\ [i unul, [i cel\lalt sunt `n primul rând
persoane, adic\ fiin]e ra]ionale, libere [i iubitoare, create dup\ chipul lui
Dumnezeu sau al Sfintei Treimi (cf. Facere 1, 27). Deci b\rbatul [i femeia ca per-
soane sunt fiin]e egale [i complementare, chemate la comuniune de iubire, dinco-
lo de orice condi]ion\ri fizice, biologice sau sociale. ~n aceast\ perspectiv\, rela]ia
care se stabile[te `ntre dimensiunea uman\ masculin\ [i cea feminin\ nu mai poate Prin iubirea milostiv\ [i
fi gândit\ ca un raport de for]e concuren]iale `n plan biologic, intelectual [i social. binecuvântarea
Iar `n plan spiritual, sfin]enia exprim\ cel mai bine egalitatea dintre b\rbat [i femeie,
`ntrucât sfin]ii b\rba]i [i sfintele femei din calendar se bucur\ de aceea[i cinstire din
sfin]itoare a Preasfintei
partea Bisericii. Arhetipul iubirii dintre b\rbat [i femeie este leg\tura de iubire din- Treimi, femeia a
tre Dumnezeu [i umanitate, mai precis iubirea sfânt\ dintre Hristos [i Biserica Sa, devenit, `n Maria din
numit\ nu doar Trup al lui Hristos (cf. 1 Corinteni 12, 27; Efeseni 4, 12), ci [i Nazaret, N\sc\toare de
Mireas\ a lui Hristos (cf. Apocalipsa 19, 7; 21, 9).
Dumnezeu [i pururea
Voca]ia sfânt\ a femeii este de a da via]\ Fecioar\, pentru ca `n
[i de a cultiva comuniunea de via]\ `n familie [i societate Fiul ei, Iisus Hristos, s\
Prin iubirea milostiv\ [i binecuvântarea sfin]itoare a Preasfintei Treimi, femeia a fie ve[nic unite
devenit, `n Maria din Nazaret, N\sc\toare de Dumnezeu [i pururea Fecioar\, pen-
tru ca `n Fiul ei, Iisus Hristos, s\ fie ve[nic unite Dumnezeirea [i umanitatea. Astfel,
Dumnezeirea [i umani-
femeia credincioas\ [i smerit\ a fost chemat\ s\ nasc\ pe Fiul lui Dumnezeu ca Om tatea. Astfel, femeia
pe p\mânt, pentru ca umanitatea s\ se poat\ `n\l]a la via]a cereasc\. Dup\ modelul credincioas\ [i smerit\
Maicii Domnului, voca]ia sfânt\ a femeii este de a da via]\ [i de a cultiva comuni- a fost chemat\ s\ nasc\
unea de via]\ `n familie [i societate, `ntrucât numai comuniunea de iubire smerit\
poate fi via]\ adev\rat\. Astfel, `ns\[i participarea femeii la via]a public\ are, de
pe Fiul lui Dumnezeu
cele mai multe ori, o considerabil\ pondere benefic\. Femeia aduce un plus de ca Om pe p\mânt,
suflet, de c\ldur\, de comuniune, prin prezen]a, cuvintele [i activitatea sa, partici- pentru ca umanitatea
parea ei afectiv\ la promovarea vie]ii `n comuniune fiind un factor pozitiv, uneori s\ se poat\ `n\l]a la
chiar esen]ial `n demersul de solu]ionare prompt\ a unor cazuri de suferin]\ social\.
Ast\zi tr\im `ntr-o lume `nrobit\ de goana dup\ profitul material imediat [i multi-
via]a cereasc\. Dup\
plu, `ncât omul pierde tot mai mult sensul vie]ii sale [i capacitatea de a discerne modelul Maicii
`ntre valorile perene [i succesele efemere, `ntre noble]ea sufletului [i abilitatea prag- Domnului, voca]ia
matic\. Odat\ cu pierderea acestui discern\mânt, sl\besc atât credin]a omului `n sfânt\ a femeii este de
dobândirea vie]ii ve[nice sau a mântuirii, cât [i iubirea adev\rat\ `n familie [i soci-
etate. Prin urmare, este vital s\ ie[im din carapacea individualismului nostru egoist
a da via]\ [i de-a culti-
[i s\ cultiv\m iubirea smerit\ fa]\ de Dumnezeu [i de semenii no[tri. ~n acest sens, va comuniunea de
s\ ne gândim ast\zi, `n stare de rug\ciune [i solidaritate, `n primul rând la mul]imea via]\ `n familie [i soci-
femeilor care sufer\ din cauza s\r\ciei, [omajului, bolilor, migra]iei, divor]ului, sin- etate, `ntrucât numai
gur\t\]ii, violen]ei domestice [i a multor umiliri. De asemenea, s\ ne gândim, cu
pre]uire [i recuno[tin]\, la mul]imea femeilor credincioase [i harnice, `n]elepte [i
comuniunea de iubire
curajoase, care ajut\ familia, Biserica [i societatea s\ cultive darul sfânt al vie]ii ca smerit\ poate fi via]\
existen]\ `n comuniune de iubire fa]\ de Dumnezeu [i de semeni. Adres\m tuturor adev\rat\. Astfel, `ns\[i
femeilor, dar mai ales celor care sunt so]ii [i mame credincioase cuvânt de pre]uire participarea femeii la
[i binecuvântare pentru prezen]a [i lucrarea lor benefic\ `n familie, Biseric\ [i soci-
etate.
via]a public\ are, de
Preasfânta Treime, pentru rug\ciunile Maicii Domnului [i ale tuturor sfin]ilor, s\ cele mai multe ori, o
lumineze [i s\ umple de bucurie toat\ lucrarea cea bun\ [i folositoare a femeilor considerabil\ pondere
din poporul român, `ntru mul]i [i ferici]i ani! benefic\.“
† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


14

Radio TRINITAS al
Patriarhiei Române a
`mplinit duminic\, 17
aprilie, 13 ani de când
aduce zilnic, 24 de ore
din 24, „vestea cea bun\“
Radio TRINITAS
`n casele românilor.
Primul post de radio din
istoria Bisericii Ortodoxe
a `mplinit 13 ani
Române [i-a `nceput
emisia `n Vinerea
Patimilor, la 17 aprilie
1998, prima transmisiune
`n direct fiind slujba
Deniei Prohodului
Domnului de la Catedrala
mitropolitan\ din Ia[i.
Gheorghe-Cristian POPA

~
n decursul celor 13 ani de activitate
misionar\ [i cultural\ ne`ntrerupt\,
dup\ o perioad\ de maturizare [i
consolidare institu]ional\, Radio
TRINITAS [i-a extins aria de emisie la
nivel regional [i mai apoi na]ional, con-
sacrându-se din 2007 ca re]ea radiofonic\ nice, dintre diferite comunit\]i, parohii [i informa]ia transmis\, fie c\ e religioas\
na]ional\ a Bisericii Ortodoxe Române. ~n m\n\stiri, nu numai din ]ar\, ci din `ntrea- sau social\, o muzic\ nu neap\rat reli-
tot acest timp, Radio TRINITAS a devenit ga lume“, a spus p\rintele consilier patri- gioas\ - doar 20% din programele noas-
o voce distinct\, respectat\ [i apreciat\ `n arhal Nicolae Dasc\lu, directorul Radio tre difuzeaz\ muzic\ religioas\ -, ci [i
România pentru faptul c\ ajut\ la o mai TRINITAS [i coordonatorul Centrului de genuri muzicale foarte cumin]i [i care se
bun\ cunoa[tere a valorilor [i frumuse]ilor pres\ BASILICA al Patriarhiei Române. integreaz\ `n ceea ce muzicienii o
credin]ei ortodoxe, cultiv\ comuniunea denumesc «munc\ de crea]ie». Tot anul
ortodox\ `ntre eparhii, parohii, m\n\stiri, Radio TRINITAS, acesta, dorim s\ schimb\m grila de pro-
[coli de teologie, institu]ii culturale [i un `nso]itor foarte bun grame. E un proiect mai vechi al postului
sociale, asigur\ un liant spiritual `ntre Radio TRINITAS reu[e[te ast\zi s\ nostru de radio. Odat\ cu aceast\ nou\
românii din ]ar\ [i cei din diaspora [i con- acopere o zon\ larg\ de preocup\ri, gril\ de programe vom schimba ima-
tribuie la p\strarea [i promovarea iden- adresându-se tuturor categoriilor de ginea muzical\ a radioului [i vom avea o
tit\]ii [i spiritualit\]ii cre[tin-ortodoxe [i ascult\tori, printr-o gril\ de programe alt\ compartimentare a spa]iilor de
române[ti `n rela]ie cu alte Biserici [i adaptat\ cu delicate]e nevoilor spirituale, difuzare. Este o schimbare de substan]\
popoare `n context european. culturale [i sociale ale omului. [i necesar\ deoarece, `n ultimii [apte
„Radio TRINITAS a adus tocmai ceea ce Pentru cel de-al 14-lea an de activitate, ani, Radio TRINITAS nu a mai abordat o
lipsea `n audiovizualul românesc, adic\ Radio TRINITAS `[i propune noi proiecte asemenea schimbare, ci au fost doar
spiritualitatea ortodox\; a adus leg\tura editoriale. „Pentru anul 2011, avem un schimb\ri de gril\ `n func]ie de perioa-
dintre credin]\ [i cultur\ pe care numai proiect prin care dorim s\ construim un dele unui an jurnalistic. ~n toamn\,
Ortodoxia a [tiut s\ o construiasc\ `n sute dialog mai viu cu ascult\torii. Radioul e dorim s\ ini]iem o nou\ campanie pe
[i mii de ani. Radio TRINITAS media- un spa]iu interactiv [i, de aceea, dorim tema familiei cre[tine. Dac\ `n prima
tizeaz\ activit\]ile cultural-misionare, s\ `i aducem la microfonul studiourilor perioad\ a anului tema identit\]ii de
social-filantropice din `ntreaga Patriarhie pe cei care sunt de fapt ra]iunea existen- credin]\ a fost legat\ de Anul omagial al
Român\. Este o activitate de solidaritate, o ]ei noastre. Un alt proiect pentru anul Botezului, `n toamn\ dorim s\ interac-
activitate de `ntrajutorare `n lucrarea 2011 este legat de o abordare nou\ a po- ]ion\m cu ascult\torii tocmai pe tema
misionar\ [i noi consider\m c\ Radio liticii muzicale. Am `ncercat s\ scoatem familiei, fundamenta]i pe aceast\ abor-
TRINITAS contribuie dintr-odat\ la insu- din toate genurile muzicale piese care se dare sinodal\ a anului 2011 ca fiind [i
flarea de spiritualitate `n societatea pot acomoda specificului nostru. Lucr\m Anul omagial al Sfintei Cununii“, a spus
româneasc\ de ast\zi [i, `n acela[i timp, la un proiect de a selecta o muzic\ domnul Ciprian Olinici, director de pro-
la o leg\tur\ `ntre diferite teritorii cano- folositoare, care s\ fie `n armonie [i cu grame Radio TRINITAS.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


15

AICI VOR VEDEA LUMINA TIPARULUI ZIARELE {I C|R}ILE BISERICE{TI

Tipografia PHAROS
a fost sfin]it\
Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a sfin]it vineri, 18 martie, Imprimeria
PHAROS de la Pope[ti-Leordeni. La sfin]irea acestei
moderne tipografii a Patriarhiei Române au participat
mai mul]i ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.

Silviu DASC|LU

T
ipografia PHAROS a Patriarhiei
Române, din Pope[ti-Leordeni, a
fost vizitat\ [i sfin]it\ de Patriarhul
României `mpreun\ cu membrii
Sfântului Sinod.
Preafericirea Sa i-a felicitat pe ostenitorii ti-
pografiei [i a anun]at c\ va `ntreprinde o
nou\ vizit\, când va oferi distinc]ii tuturor
celor care s-au implicat `n construc]ia, do-
tarea [i buna func]ionare a acesteia.
„Felicit\m pe p\rintele consilier patriarhal
Mihai Hau, care a fost trup [i suflet `n orga-
nizarea acestei imprimerii, care con]ine o
rotativ\ [i o tipografie plan\, deci tip\re[te Patriarhul Rom=niei s\v=r[ind slujba sfin]irii
`n paralel ziare [i c\r]i, [i `i oferim, ca semn
de pre]uire [i binecuvântare, aceast\ icoa-
n\ a Preasfintei Treimi, pentru c\ aceast\
nou\ imprimerie are dou\ hramuri, «Sfânta
Treime» [i «Sfântul Dionisie Exiguul»“, a
ar\tat Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel.
~n prezen]a Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel [i a celorlal]i ierarhi a fost f\cut\
proba final\ a rotativei [i a fost tip\rit un
num\r al Ziarului Lumina.
La Tipografia PHAROS va fi tip\rit\ carte bi-
sericeasc\, iar tipografia Institutului Biblic [i
de Misiune Ortodox\ va continua s\ ti-
p\reasc\ texte biblice, liturgice [i patristice.
Imprimeria PHAROS este una dintre cele
mai moderne, având capacitatea de a tip\ri
atât cotidianul Patriarhiei Române, cât [i
diferite alte publica]ii, ziare, reviste sau
c\r]i. De asemenea, la PHAROS vor fi im-
primate c\r]i [i bro[uri de zidire sufleteas-
c\, accesibile credincio[ilor datorit\ cos- ~n prezen]a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel [i a celorlal]i ierarhi a fost f\cut\
turilor mici de tip\rire. proba final\ a rotativei [i a fost tip\rit un num\r al Ziarului Lumina

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


16

Depozitul de colportaj
din Ploie[ti, „Lumini de
s\rb\tori II“, al Arhiepis-
copiei Bucure[tilor a fost
inaugurat miercuri,
23 martie. Slujba de sfin]ire
a fost s\vâr[it\ de c\tre
Preasfin]itul Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor.
Gheorghe-Cristian POPA

N
oul depozit de aprovizionare [i
desfacere colportaj al Arhiepis-
copiei Bucure[tilor, destinat
preo]ilor [i credincio[ilor din „LUMINI DE S|RB|TORI“ PENTRU CREDINCIO{II DE PE
zona Prahovei, a fost sfin]it `n prezen]a mai
multor clerici din cele patru protopopiate
din regiunea de munte a eparhiei. „Cu bine-
VALEA PRAHOVEI
cuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh
Daniel, am sfin]it ast\zi Depozitul de
colportaj «Lumini de s\rb\tori II», care se
afl\ `n Ploie[ti [i care va asigura activitatea
misionar\ a parohiilor din cele patru proto-
A fost inaugurat
popiate din Prahova - Ploie[ti, Urla]i, Câmpi-
na [i V\lenii de Munte. De la acest depozit
de colportaj preo]ii se vor aproviziona cu
obiecte de cult, dar [i cu icoane [i c\r]i pen-
depozitul de
tru nevoile duhovnice[ti ale credincio[ilor
din parohiile lor“, ne-a declarat Preasfin]itul
Varsanufie Prahoveanul.
De[i a fost deschis `nc\ din luna ianuarie,
colportaj din Ploie[ti
Depozitul de colportaj „Lumini de s\rb\tori
II“ din Ploie[ti a fost inaugurat abia dup\
aproape trei luni, timp `n care s-au studiat
utilitatea [i eficien]a sa. „Lucr\rile la
Depozitul de colportaj «Lumini de s\rb\tori
II» au `nceput la finalul anului 2010, iar din
luna ianuarie [i pân\ `n prezent, acest
depozit a func]ionat pentru a vedea dac\
este de bun augur. ~n acest timp, s-a dove-
dit c\ este de un real folos, iar preo]ii de la
parohiile [i m\n\stirile de pe Valea
Prahovei au c\utat acest depozit, s-au
adresat angaja]ilor no[tri [i chiar s-au bucu-
rat pentru c\ am deschis acest depozit `n
ora[ul Ploie[ti, evitând astfel drumul pe
care trebuiau s\-l parcurg\ pân\ la
Bucure[ti pentru aprovizionare [i salvând
foarte mult timp. Ei pot g\si `n acest depo-
zit acelea[i produse ca [i cele din depozitul
central din Bucure[ti [i la acelea[i pre]uri“,
ne-a declarat p\rintele Ioachim Bejenariu,
inspector `n cadrul Serviciului colportaj al
Arhiepiscopiei Bucure[tilor.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


17

DEZVOLTAREA CAPACIT|}II DE LIVRARE A SERVICIILOR SOCIALE

La slujba de sfin]ire a participat delega]ia


Lansare a proiectului FORTE
Arhiepiscopiei Bucure[tilor format\ din:
p\rintele Ioan Iordache, vicar-administrativ Conferin]a na]ional\ de lansare a proiectului „FORTE - Formare
al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, p\rintele trainic\ pentru parteneriat social“ s-a desf\[urat mar]i, 15 martie, `n
arhim. Timotei Aioanei, Exarh cultural al Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei.
Arhiepiscopiei Bucure[tilor, cei doi exarhi
ai m\n\stirilor din zona de munte a Arhie-
piscopiei Bucure[tilor [i protoiereii celor Gheorghe-Cristian POPA
patru protopopiate din Prahova.

N
oul proiect social, cofinan]at din Fondul Social European, este derulat de
O gam\ variat\ de obiecte biserice[ti Federa]ia „Filantropia“ [i Patriarhia Român\, `n parteneriat cu Instituto de
Dup\ slujba de sfin]ire, delega]ia s-a Formación Integral - IFI din Spania [i SC Global Commercium Development
deplasat c\tre parohiile ploie[tene care SRL. La eveniment au fost prezen]i [i Excelen]a Sa Estanislao de Grandes
inten]ioneaz\ s\ deschid\ magazine de Pascual, ambasadorul Spaniei la Bucure[ti, [i Preasfin]itul Ciprian Câmpineanul, Episcop-
obiecte biserice[ti sau s\ amenajeze pan- vicar patriarhal, care a citit mesajul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel.
gare, care vor fi aprovizionate din noul „Vremurile pe care le tr\im ne impun nou\, celor care ne implic\m `n activit\]i social-
depozit din Ploie[ti al arhiepiscopiei. De filantropice, s\ privim aceast\ slujire cu mult\ seriozitate, responsabilitate, sobrietate,
aici, vor putea achizi]iona, la cele mai mici transparen]\, implicare cu toat\ hot\rârea [i voca]ie social\“, a spus Preasfin]itul Ciprian.
pre]uri, o gam\ variat\ de obiecte liturgice, Ambasadorul Spaniei la Bucure[ti, Excelen]a Sa Estanislao de Grandes Pascual, [i-a expri-
ve[minte, icoane, c\r]i de cult, CD-uri [i mat bucuria pentru cooperarea dintre cele dou\ state `n eforturile de incluziune social\ [i
DVD-uri produse de Televiziunea TRINI- a subliniat necesitatea implic\rii Bisericii Ortodoxe Române `n sus]inerea acestor demer-
TAS, suvenire, clopote, precum [i t\mâie, suri. „~n acest proiect, este foarte important ca Biserica Ortodox\ Român\, care este una
c\rbune, fitile pentru candel\, mir, lumâ- din institu]iile cele mai respectate `n societatea româneasc\, s\ ia ini]iativa de a sprijini
n\ri. Produsele sunt realizate `n Atelierele acest proiect de modernizare a structurilor sale pentru a realiza o incluziune social\“, a
Institutului Biblic din Bucure[ti sau sunt spus ambasadorul Estanislao de Grandes Pascual.
achizi]ionate direct de la produc\tori, care
le realizeaz\ `n conformitate cu `nv\]\turile ~mbun\t\]irea competen]elor participan]ilor
[i specificul Bisericii Ortodoxe. Al\turi de Scopul proiectului FORTE este s\ sprijine dezvoltarea capacit\]ii organiza]ionale a
c\r]ile de cult, sunt puse `n vânzare titlurile Administra]iei patriarhale [i a nou\ eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române pentru a
editate de Institutul Biblic [i de Misiune deveni parteneri mai puternici `n domeniul incluziunii sociale la nivel comunitar [i
Ortodox\, de Editura „Basilica“ [i de Editu- na]ional. Cele nou\ eparhii implicate sunt: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia
ra „Cuvântul Vie]ii“, precum [i de alte edi- Timi[oarei, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului, Arhiepiscopia
turi cre[tine. De asemenea, lumân\rile care Dun\rii de Jos, Episcopia Oradiei, Episcopia Severinului [i Strehaiei, Episcopia Giurgiului
se g\sesc `n acest depozit sunt produse din [i Episcopia Tulcii. „Obiectivele proiectului vizeaz\ realizarea unei evalu\ri sistematice,
cear\ curat\, dup\ canoanele ortodoxe, de obiective [i profesionale a capacit\]ii organiza]ionale [i de livrare de servicii sociale a
c\tre Fabrica de lumân\ri „F\clia Sfin]ilor partenerilor, `mbun\t\]irea competen]elor angaja]ilor din cadrul centrelor eparhiale selec-
Români“ a Arhiepiscopiei Bucure[tilor, iar tate [i generarea unor strategii institu]ionale `n domeniul incluziunii sociale“, a spus p\rin-
icoanele sunt produse `n Atelierul „Chipuri tele consilier patriarhal Dorel-Nicolae Mo]oc, manager de proiect din partea Federa]iei
eterne“, dup\ erminia ortodox\. „Filantropia“. Diac. Cosmin Grigorescu, director executiv al Federa]iei „Filantropia“, a
Depozitul de colportaj din Ploie[ti va fi o subliniat necesitatea [i eficien]a parteneriatelor dintre ONG-urile membre ale Federa]iei
[ans\ pentru deschiderea mai multor ma- „Filantropia“, centrele eparhiale [i alte entit\]i sociale care `mp\rt\[esc valorile Bisericii.
gazine de obiecte biserice[ti `n jude]ul Pra-
hova, dup\ modelul Depozitului de Un centru na]ional de formare [i 10 centre de resurse `n eparhii
colportaj „Lumini de s\rb\tori“ din Bucu- De[i proiectul vizeaz\ dezvoltarea institu]ional\, componenta de formare este o parte con-
re[ti, care aprovizioneaz\ [apte magazine sistent\ din abordarea propus\. Prin proiectul FORTE, va fi `nfiin]at un centru na]ional de
biserice[ti din Capital\. ~n curând, cei care formare continu\, `n care se vor organiza 40 de sesiuni de training pentru 800 de benefi-
doresc s\ achizi]ioneze obiecte biserice[ti ciari. ~n fiecare eparhie beneficiar\ a proiectului va fi ini]iat un centru de resurse, de ale
le vor putea comanda on-line, accesând c\rui cursuri vor beneficia 4.000 de persoane care lucreaz\ `n domeniul incluziunii
site-ul www.colportaj.ro. sociale. „La finalul proiectului, se a[teapt\ ca eparhiile [i Administra]ia patriarhal\ s\
Depozitul de colportaj din Ploie[ti este si- ating\ o cre[tere cu cel pu]in 25% a capacit\]ii organizatorice, iar eparhiile s\ se al\ture
tuat pe strada Mihai Bravu nr. 105 [i e la cel pu]in 3 Pacte locale opera]ionale pentru integrare social\. ~n urma realiz\rii
deschis zilnic, `ntre orele 8.00 [i 16.00. rapoartelor de evaluare organiza]ional\, 10 angaja]i ai eparhiilor vor fi specializa]i ca for-
Pentru comenzi on-line, doritorii pot trimi- matori, iar al]i 10 vor fi forma]i ca [i consultan]i ai centrelor de resurse“, a ar\tat Florina
te solicit\rile la adresa depozituldecolpor- Rizoaica, coordonator de implementare din cadrul Federa]iei „Filantropia“. Despre speci-
taj@yahoo.com sau pot suna la numerele ficul acestor centre, mai multe detalii a prezentat participan]ilor Ioni]a Oprea, coordona-
de telefon: 0733.712.105 / 0244.522.672. tor de proiect din partea Patriarhiei Române.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


18

Ambasadorul României
`n Regatul Belgiei,
primit la Patriarhia Român\
Luni, 21 martie, la Re[edin-
]a patriarhal\, Preafericitul
P\rinte Patriarh Daniel l-a
primit `n audien]\ pe Exce-
len]a Sa domnul Ovidiu
Dranga, ambasadorul Ro-
mâniei `n Regatul Belgiei.

D
omnul ambasador a mul]umit
pentru primire [i a eviden]iat
cooperarea foarte bun\ dintre
Ambasada României `n Belgia
[i Reprezentan]a Patriarhiei Române pe
lâng\ institu]iile europene cu sediul la Bru-
xelles. ~n acest context, oaspetele a adus la
cuno[tin]\ Patriarhului României faptul c\
statul belgian a recunoscut cea de-a doua
parohie ortodox\ român\ din capitala
Belgiei, care func]ioneaz\ al\turi de Repre-
zentan]a Patriarhiei Române.
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel l-a in-
format pe domnul ambasador despre efor-
turile Patriarhiei Române pentru sus]inerea
[i buna func]ionare a Reprezentan]ei sale
pe lâng\ institu]iile europene. Preafericirea
Sa a men]ionat ca proiect prioritar al Patri-
arhiei Române consolidarea [i reamenaja-
rea sediului Reprezentan]ei de la Bruxelles.
Domnul ambasador Ovidiu Dranga l-a asi-
gurat pe Patriarhul României de sprijinul
Ambasadei României de la Bruxelles pentru
identificarea unor solu]ii `n vederea fina-
liz\rii lucr\rilor `ncepute.
~n timpul `ntrevederii a mai fost abordat\ [i
posibilitatea unei vizite a Patriarhului Ro-
mâniei la comunit\]ile ortodoxe române [i
la institu]iile europene din Bruxelles `n anul
viitor (2012). ~n acest sens, a fost subliniat\
importan]a cooper\rii dintre Ambasada Ro-
mâniei [i Reprezentan]a Patriarhiei Române
pe lâng\ institu]iile europene pentru ini]ie-
rea [i dezvoltarea unor proiecte sociale [i
cultural-spirituale `n beneficiul românilor
stabili]i `n capitala Belgiei. (Biroul de pres\
al Patriarhiei Rom=ne)

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


Patriarhul Rom=niei ar\t=nd dasc\lilor macheta Catedralei M=ntuirii Neamului

~NTÂLNIRE PENTRU SOLU}IONAREA PROBLEMELOR ROMÂNILOR DE DINCOLO DE NISTRU

Directorii [colilor din


Transnistria la Patriarhie
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel i-a primit mar]i,
22 martie, `n Palatul Patriarhiei, pe directorii din institu]iile
de `nv\]\mânt cu predare `n limba român\ din Transnistria.

Gheorghe-Cristian POPA necesitatea unor eforturi comune ale prezen]i [i mul]umim domnului secretar
Departamentului de Stat pentru Românii de stat al Departamentului Românilor de
de Pretutindeni [i ale Patriarhiei Române Pretutindeni, Eugen Tomac, pentru c\ a

N
ou\ directori de [coli româ-
ne[ti din Transnistria, afla]i `n pentru `mbun\t\]irea condi]iilor de organizat aceast\ `ntâlnire. Dorim s\ v\
vizit\ de lucru `n România la `nv\]\mânt pentru tinerii români de din- felicit\m pentru activitatea pe care o
invita]ia Departamentului de colo de Nistru, prin dotarea cu material desf\[ura]i acolo ca apostoli ai latinit\]ii“,
Stat pentru Românii de Pretutindeni, au didactic pentru promovarea studiului lim- a spus Preafericirea Sa.
avut ieri o `ntâlnire cu Patriarhul Ro- bii române [i organizarea de activit\]i [i
mâniei. ~n cadrul `ntrevederii, care s-a pelerinaje la m\n\stirile din ]ar\. Daruri din partea Patriarhului
desf\[urat `n Sala „Sanctus Johannes Cas- Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel i-a României
sianus“, s-a discutat [i s-au c\utat solu]ii felicitat [i i-a `ncurajat `n slujirea jertfel- La finalul `ntâlnirii, Patriarhul României
pentru problemele cu care se confrunt\ nic\ pe care o desf\[oar\ pentru pro- le-a acordat daruri membrilor delega]iei [i
`nv\]\mântul românesc din regiunea movarea valorilor române[ti dincolo de le-a prezentat macheta ilustrativ\ a Cate-
transnistrean\. De asemenea, s-a subliniat hotare. „Ne bucur\m c\ sunte]i aici dralei Mântuirii Neamului, explicându-le

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


20

PF Patriarh Daniel `nconjurat de dasc\lii rom=ni din Transnistria, `n Sala „Europa Christiana“

simbolismul arhitecturii [i importan]a


edific\rii acestui sfânt l\ca[ pentru
poporul român din ]ar\, dar [i pentru cel
de dincolo de hotare. „Pentru profesorii
din [colile cu predare `n limba român\
din Transnistria, vizita aceasta pot spune
c\ a reprezentat totul, fiindc\ `n ciuda
greut\]ilor pe care le `ntâmpin\m noi
acolo, `n stânga Nistrului, ap\rând limba
român\, ap\rând istoria românilor, ap\-
rând cre[tinismul, noi am sim]it ast\zi c\
nu suntem singuri. Am sim]it c\ ne sunt
al\turi fra]ii no[tri români [i Biserica-ma-
m\. Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel
ne-a acordat mult timp [i ne-am sim]it
foarte bine. Pot s\ spun c\ am sim]it o
u[urare, ne-am sim]it cur\]i]i suflete[te `n
Postul Mare [i ne bucur\m s\ ducem
aceast\ binecuvântare profesorilor, p\- Moment din timpul [edin]ei de lucru
rin]ilor [i copiilor din Transnistria, acelora
care stau `n tran[ee pentru ap\rarea dem- palele dificult\]i pe care le `ntâmpin\ bleme. Vizita noastr\ la Patriarhia
nit\]ii na]ionale, a limbii [i a istoriei `nv\]\mântul românesc `n Transnistria. Român\ reprezint\ `n primul rând o `ncu-
române[ti. Ast\zi, `nc\ o dat\, ne-am con- „Prima problem\ cu care ne confrunt\m rajare. Noi venim dintr-o zon\ unde, pen-
vins c\ sângele ap\ nu se face“, ne-a spus este faptul c\ nici o [coal\ din Transnistria tru a m\rturisi cu demnitate c\ e[ti român,
Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian nu are sediu propriu sau nu are un sediu e nevoie de foarte mult curaj.
Blaga“ din Tiraspol. adecvat unei institu]ii [colare pentru a Ne bucur\m c\ Preafericitul Daniel [i-a
putea activa normal. Ne confrunt\m cu f\cut timp s\ se `ntâlneasc\ cu cei mai o-
„Curajul [i dragostea fa]\ de limb\ tot felul de probleme: lips\ de carte, lips\ ropsi]i români din ziua de ast\zi. Chiar
[i de neam ne ajut\ de sedii adecvate, lips\ de comunicare `n dac\ trecem prin aceast\ criz\ aspr\, noi
s\ trecem peste probleme“ limba român\, presa român\ este ne iubim limba, ne iubim ]ara [i, dac\ noi
Eleonora Cerkavschi, directoarea Liceului interzis\, salariile sunt foarte mici. Numai ne iubim ]ara, `nseamn\ c\ [i ]ara trebuie
Teoretic „{tefan cel Mare [i Sfânt“ din curajul [i dragostea fa]\ de limb\ [i de s\ ne iubeasc\ pe noi“, ne-a m\rturisit
Gregoriopol, ne-a relatat care sunt princi- neam ne fac s\ trecem peste aceste pro- Eleonora Cerkavschi.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


21

Secretarul de stat pentru


Culte din Ungaria
`n vizit\ la Patriarhia Român\
Miercuri, 23 martie, la
Re[edin]a patriarhal\,
Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel a primit `n
audien]\ pe Excelen]a Sa
Szászfalvi László, secretar
de stat pentru Culte `n
Guvernul republicii
ungare, de profesie pastor
reformat. La `ntrevedere a
participat [i Excelen]a Sa
Füzes Oszkár,
ambasadorul republicii
ungare la Bucure[ti.

S
ecretarul de stat Szászfalvi László a Patriarhul României a propus oficialului
mul]umit pentru primire [i l-a Guvernului ungar `ncheierea unei conven]ii
informat pe Patriarhul României `ntre Statul ungar [i Episcopia Ortodox\
despre faptul c\ `n proiectul legii Român\ din Ungaria, dup\ modelul celei
cultelor din Ungaria, care urmeaz\ s\ fie `ncheiate cu Episcopia Ortodox\ Sârb\,
dezb\tut `n Parlamentul ungar, Episcopia care s\ prevad\ un sprijin financiar anual
Ortodox\ Român\ din Ungaria va fi ca repara]ie moral\ [i act de dreptate.
recunoscut\ oficial `ntre Bisericile istorice Secretarul de stat pentru Culte Szászfalvi
din Ungaria. László a re]inut propunerea Preafericitului
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a apre- P\rinte Patriarh Daniel [i a afirmat c\
ciat c\ inten]ia autorit\]ilor ungare reflect\ aceasta este realizabil\, deoarece se
realitatea istoric\, ]inând cont de faptul c\ dore[te o intensificare a cooper\rii dintre
primele comunit\]i ortodoxe române din Stat [i Culte, mai ales `n domeniul social-
Ungaria sunt atestate documentar la caritabil [i cultural, precum [i cooperarea
`nceputul secolului al XIV-lea, iar primul `ntre comunit\]ile maghiare [i române din
Episcop ortodox român, Sofronie I de apropierea grani]ei româno-maghiare.
Gyula [i Lipova, este men]ionat `n docu- ~n timpul `ntrevederii s-a subliniat faptul c\
mente istorice ungare `nc\ din secolul al secularizarea, sc\derea demografic\ [i
XVII-lea. criza economic\ reprezint\ probleme
~n continuare, Patriarhul României a f\cut comune pentru cultele din cele dou\ ]\ri. ~n
o scurt\ prezentare a procesului de acest context, oaspetele a apreciat ini]iativa
redactare a proiectului legii cultelor din Culte, precum [i cooperarea Stat-Culte Patriarhiei Române de a proclama anul
România (2006), `n care au fost implicate pentru binele societ\]ii. 2011 ca „Anul omagial al Sfântului Botez [i
toate cultele recunoscute din ]ara noastr\. Preafericirea Sa a amintit faptul c\ cele mai al Sfintei Cununii“ [i a considerat c\ s-ar
~n esen]\, legea cultelor din România multe propriet\]i ale comunit\]ilor orto- impune declararea la nivel european a unui
prevede ca principii de baz\ autonomia doxe române din Ungaria nu au fost retro- an dedicat problematicii familiei ast\zi.
Cultelor fa]\ de Stat [i a Statului fa]\ de cedate proprietarilor de drept. Prin urmare, (Biroul de pres\ al Patriarhiei Rom=ne)

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


22

„NE-AM `N|L}AT `N FA}A LUI DUMNEZEU {I A OMENIRII PRIN MULT| JERTF|“


Ofi]erii [i subofi]erii Regimentului 30
Gard\ [i Protocol „Mihai Viteazul“
din Bucure[ti au vizitat, miercuri,
23 martie, Catedrala patriarhal\ [i
Palatul Patriarhiei, unde au fost
primi]i de Preafericitul P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, `n Sala „Europa Christiana“.

Reprezentan]i ai
Regimentului 30 Gard\
la Patriarhia Român\
Marius NEDELCU poporului român, pentru c\ din punct de nei Vestiri [i cartea C\l\torind cu Dum-
vedere spiritual noi avem o for]\, for]a nezeu, `n]elesul [i folosul pelerinajului.

M
embrii acestei unit\]i de elit\ credin]ei, for]a iubirii de Biseric\ [i neam“, Din partea conducerii regimentului, PF
a Armatei Române, dup\ ce a spus Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel. Daniel a primit drapelul na]ional al
au vizitat Catedrala patri- României [i o plac\ cu stema oficial\ a sta-
arhal\ [i s-au `nchinat la Volumele dedicate Autocefaliei tului român. Preafericirea Sa a explicat
moa[tele Sfântului Cuvios Dimitrie cel pentru biblioteca regimentului celor prezen]i simbolismul deosebit al ste-
Nou, ocrotitorul Bucure[tilor, au fost primi]i Ce semn de pre]uire, Patriarhul a oferit bi- mei noastre. „România este singurul stat din
de Preafericitul Daniel `n Sala „Europa bliotecii Regimentului 30 Gard\ [i Protocol lume care are vulturul cu crucea `n plisc pe
Christiana“ din incinta Palatului Patriarhiei. „Mihai Viteazul“ cele trei volume dedicate stem\, pentru c\ noi ne-am r\stignit pofta
Cu aceast\ ocazie, ~ntâist\t\torul Bisericii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, de st\pânire pe orizontal\ [i avem numai o
noastre a subliniat importan]a colabor\rii [i Autocefalia: libertate [i demnitate; Autoce- singur\ mi[care `n ceruri [i `n suflet.
comuniunii dintre institu]iile statului, `n falie [i responsabilitate; Autocefalie [i co- ~nseamn\ c\ ne-am `n\l]at `n fa]a lui
special dintre Armat\ [i Biserica Ortodox\ muniune, iar militarii prezen]i au primit Dumnezeu [i `n fa]a omenirii prin mult\
Român\, care au contribuit la formarea Ro- Pastorala patriarhal\ de Pa[ti, Acatistul Bu- jertf\“, a explicat Patriarhul României.
mâniei Mari [i la câ[tigarea libert\]ii [i
demnit\]ii na]ionale.
„Este o bucurie când institu]iile importante
ale statului se cunosc reciproc [i coope-
reaz\ spre binele comun al ]\rii. Noi ne
rug\m pentru Armata Român\ `n toate sluj-
bele Bisericii Ortodoxe, recunoscând astfel
jertfelnicia, demnitatea [i dragostea de
patrie a osta[ilor care s-au jertfit pe toate
câmpurile de lupt\, `n toate timpurile, dar [i
pentru cadrele militare prezente ast\zi `n
]ar\ [i `n diferite misiuni `n str\in\tate. V\
dorim s\n\tate, bucurie, mult ajutor de la
Dumnezeu [i sper\m ca `n viitor s\ con-
tinu\m cooperarea deja `nceput\. Avem
datoria comun\ de a p\stra unitatea
na]ional\, demnitatea na]ional\ [i de a
ap\ra valorile spirituale, culturale ale

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


23

Apel la solidaritate cu „~mp\rt\[im durerea cu Bisericile Ortodoxe


victimele cutremurului din `ntreaga lume“
din Japonia
Mesajul ~naltpreasfin]itului Daniel, Arhiepiscop de Tokyo [i Mitropolitul
Luând aminte la `ndemnul Sfântului Apostol `ntregii Japonii, adresat Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Pavel, care zice: „Plânge]i cu cei ce plâng“ României, ca r\spuns la mesajul „Suferin]a ne cheam\ la solidaritate“
(Romani XII, 15), `n semn de compasiune [i adresat de ~ntâist\t\torul Bisericii noastre Mitropolitului ortodox al
solidaritate, Patriarhia Român\ adreseaz\ Japoniei, publicat `n Ziarul Lumina joi, 17 martie 2011:
ierarhilor, clerului [i credincio[ilor de la
parohiile [i m\n\stirile ortodoxe române Preafericitului Daniel, Patriarhul României
din ]ar\ [i diaspora `ndemnul de a organiza Preafericirea Voastr\, Iubite `n Hristos St\pân
colecte `n bani pentru ajutorarea celor afec-
ta]i de cutremurul devastator din Japonia, ~n numele `ntregului cler [i al credincio[ilor Sfintei Biserici autocefale din Japonia, cu toat\
care a curmat mii de vie]i omene[ti [i a inima pre]uiesc rug\ciunile Voastre pentru victimele dezastrului provocat de cutremurul [i
provocat imense pagube materiale. tsunamiul din 11 martie 2011, suportul vostru spiritual [i compasiunea pentru to]i cei care
Rug\m ca sumele colectate s\ fie depuse `n au supravie]uit acestui eveniment dezastruos [i care acum sunt confrunta]i cu teribile pro-
urm\toarele conturi pentru sinistra]i ale bleme [i dificult\]i.
Patriarhiei Române: A[a cum este cunoscut deja din numeroase relat\ri, cel mai mare cutremur din istoria
RO54RNCB0075004895030091(Lei), na]iunii noastre a lovit `n principal nord-estul Japoniei, important teritoriu al Diocezei din
RO27RNCB0075004895030092 (Euro), estul ]\rii. Tsunamiul a devastat zona de coast\ a
RO97RNCB0075004895030093 (USD), Pacificului [i localit\]ile din nord-estul Japoniei, a dis-
deschise la Banca Comercial\ Român\, fi- trus multe ora[e, printre care [i Sendai, unde este
liala sector 4, Bucure[ti, cu men]iunea localizat\ [i catedrala Diocezei. Spre regretul nostru,
„AJUTOR PENTRU JAPONIA“. se estimeaz\ c\ majoritatea comunit\]ilor ortodoxe
Patriarhia Român\, `n consultare cu din regiunea de coast\ au fost distruse.
Mitropolia Ortodox\ a Japoniei, cu sediul Mai mult, pr\bu[irea infrastructurii, a re]elelor de
`n Tokyo, va oferi ajutorul financiar direct comunicare [i lipsa aprovizion\rii cu energie [i
celor care au de suferit `n urma acestei provizii amenin]\ vie]ile oamenilor afla]i `n mari difi-
calamit\]i naturale din Japonia, cu speran]a cult\]i [i care se lupt\ acum cu o situa]ie care devine
c\ generozitatea clerului [i credincio[ilor din ce `n ce mai sever\. ~ntreaga na]iune r\mâne `n
ortodoc[i români va aduce un strop de pericol [i `n nesiguran]\; replicile cutremurului con-
alinare sufleteasc\ [i ajutor pentru refa- tinu\ [i perspectiva refacerii leg\turilor de comuni-
cerea moral\ [i reconstruc]ia material\ a ca]ie [i a ajutoarelor nu este sigur\.
comunit\]ilor atât de greu `ncercate din Am primit condolean]e [i am `mp\rt\[it durerea [i
aceast\ ]ar\ din Orientul ~ndep\rtat. am\r\ciunea cu fra]ii [i surorile Bisericilor Ortodoxe
(Biroul de pres\ al Patriarhiei Române) din `ntreaga lume. Noi plângem pentru toate vic-
timele dezastrului [i ne rug\m ca Milostivul [i
Iubitorul de oameni Dumnezeu s\ salveze vie]ile
Arhiepiscopia Bucure[tilor tuturor celor disp\ru]i, s\ vindece r\nile celor suferinzi [i s\ aline pe cei care au pierdut
case, bunuri [i au r\mas lipsi]i de ad\post [i vulnerabili, s\ odihneasc\ `n pace sufletele
are un nou site celor care au pierit `n teribilul dezastru [i s\ acorde curaj [i putere autorit\]ilor spre a face
serioase eforturi pentru recuperarea celor care au supravie]uit.
Sectorul cultural [i comunica]ii media al Avem confirmarea c\ Episcopul Serafim al Diocezei din estul Japoniei [i patru preo]i
Arhiepiscopiei Bucure[tilor anun]\ c\ `n `mpreun\ cu familiile lor sunt `n siguran]\. Conform spuselor Episcopului Serafim, cate-
data de 24 martie a fost lansat oficial site- drala din Sendai nu este serios avariat\, dar cel pu]in cinci parohii ortodoxe [i biserici de
ul Arhiepiscopiei Bucure[tilor. Site-ul `[i pe coasta Pacificului sunt distruse [i un preot este dat disp\rut. Sunt opt parohii `n aceast\
propune s\ promoveze activit\]ile pas- zon\. Nu avem informa]ii despre soarta tuturor credincio[ilor din aceste parohii.
toral-misionare, cultural-sociale [i admi- Comunica]ia cu ei a fost pierdut\ complet.
nistrative ale Arhiepiscopiei Bucure[tilor, ~ntreaga situa]ie a acestei vaste catastrofe nu ne-a fost descoperit\ total pentru c\ `nc\ se
oferind totodat\ informa]ii generale de culeg informa]ii din zonele ruinate.
interes public (organizarea de concursuri, Trebuie s\ ne rug\m cu mai mult\ smerenie, s\ ne `ndeplinim datoriile pastorale cât mai
activit\]i filantropice, organizarea de bine posibil, cu speran]a c\ se va confirma salvarea credincio[ilor din acele parohii de-
evenimente etc.). De asemenea, se vastate [i `ntreaga na]iune s\ fie salvat\ `n timpul Postului de alte dezastre prin harul [i mila
furnizeaz\ date actualizate despre organi- lui Dumnezeu.
zarea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei V\ rug\m s\ pomeni]i `n rug\ciunile Voastre pe cre[tinii ortodoc[i japonezi [i `ntregul
Bucure[tilor [i activit\]ile curente ale popor nipon afectat de acest dezastru f\r\ precedent.
tuturor sectoarelor care compun Adminis-
tra]ia eparhial\. Adresa site-ului este Cu fr\]easc\ dragoste `n Hristos,
arhiepiscopiabucurestilor.ro. † DANIEL, Arhiepiscop de Tokyo, Mitropolitul `ntregii Japonii

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


24

Preafericitul P\rinte
Daniel, Patriarhul
Mitropolitul
Bisericii Ortodoxe
Române, `nconjurat de
nou\ arhierei, a oficiat
Bartolomeu,
sâmb\t\, 5 martie, `n
Catedrala mitropolitan\
din Cluj-Napoca, slujba
pomenit la 40 de zile
parastasului la 40 de zile
de la trecerea la Domnul
{tefan M|RCULE} apropia]ii [i ucenicii s\i, elita academic\,
a Mitropolitului dar [i credincio[ii de rând n-au `ncetat s\
Bartolomeu Anania.

R
ug\ciunile [i slujbele de arate `ntregii ]\ri rolul covâr[itor pe care
pomenire pentru Mitropolitul Mitropolitul Bartolomeu Anania l-a avut
Bartolomeu Anania nu au con- `n istoria recent\ a Bisericii str\mo[e[ti.
tenit timp de 40 de zile `n paro- Au `ncercat s\ redescopere opera sa lite-
hiile, m\n\stirile [i casele credincio[ilor rar\ [i s-o fac\ mai bine cunoscut\ celor
din Mitropolia Clujului, Albei, Cri[anei [i interesa]i, dar [i s\ `ndeplineasc\ po-
Maramure[ului [i din alte p\r]i ale ]\rii. ve]ele, `nv\]\turile [i s\ valorifice patri-
Oameni care l-au cunoscut pe Mitro- moniul l\sat de marele ierarh.
politul c\rturar de la Cluj-Napoca, Cu o zi `nainte de L\satul secului pentru

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


25

Postul Mare, Preafericitul P\rinte Patriarh


Daniel a oficiat Sfânta Liturghie `n Ca-
tedrala mitropolitan\ din Cluj-Napoca.
Din soborul care l-a `nso]it au f\cut parte:
~naltpreasfin]itul Lauren]iu, Mitropolitul
Ardealului, ~naltpreasfin]itul Andrei, Arhi-
episcopul Alba Iuliei, Preasfin]itul Visa-
rion, Episcopul Tulcii, Preasfin]itul Pe- Desemnarea candida]ilor
pentru scaunul de ~nt=ist\t\tor
troniu, Episcopul S\lajului, [i cei doi
Episcopi-vicari ai Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului [i Clujului, Preasfin]itul Irineu
Bistri]eanul [i Preasfin]itul Vasile Some-
[anul. Preo]i, monahi [i monahii, au-
al Eparhiei Clujului, Albei,
torit\]i locale [i centrale, reprezentan]ii
Poli]iei, Jandarmeriei, Armatei [i ai medi-
Cri[anei [i Maramure[ului
ului universitar clujean, clerici din alte
confesiuni cre[tine [i credincio[i din
`ntregul Ardeal au umplut m\rea]a cate-
dral\ din inima ora[ului pentru a se ruga

S
inodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului s-
`mpreun\ cu soborul slujitor la Sfânta a `ntrunit `n [edin]\ special\, luni, 14 martie 2011, la Re[edin]a mitropolitan\
Liturghie. R\spunsurile la stran\ au fost din Cluj-Napoca, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
date de corul Catedralei mitropolitane. Bisericii Ortodoxe Române [i Loc]iitor de Mitropolit al Clujului. ~n con-
formitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Or-
Rostul parastasului todoxe Române privitoare la alegerea de mitropolit, membrii Sinodului mitropolitan i-
Dup\ Sfânta Liturghie, s-a s\vâr[it paras- au desemnat prin vot secret pe ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Andrei al Alba
tasul de 40 de zile de la plecarea la Iuliei [i pe Preasfin]itul P\rinte Episcop-vicar Irineu Bistri]eanul candida]i la scaunul
Domnul a Mitropolitului Bartolomeu. vacant de Arhiepiscop [i Mitropolit al Clujului, informeaz\ Biroul de pres\ al Arhie-
Solemnitatea slujbei [i durerea pierderii piscopiei Vadului, Feleacului [i Clujului.
unui asemenea p\stor de suflete s-au Mar]i, 15 martie, `n Aula „Nicolae Ivan“ a Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Cluj-Na-
`mpletit cu rememorarea principalelor poca, a avut loc, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
merite ale vrednicului de pomenire Ortodoxe Române [i Loc]iitor de Mitropolit al Clujului, [edin]a special\ de consultare
Mitropolit Bartolomeu, care l-au consa- a Sinodului mitropolitan al Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului, cu membrii
crat pe vecie ca un mare om de cultur\, Adun\rii eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i Clujului, precum [i cu mem-
un mare ierarh [i un patriot veritabil. brii de drept, reprezentând celelalte eparhii din mitropolie.
Al\turi de ierarhii aminti]i, la slujba de La aceast\ [edin]\ consultativ\ au fost prezentate numele ~naltpreasfin]itului P\rinte
pomenire au slujit [i Preasfin]itul Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei [i cel al Preasfin]itului P\rinte Episcop-vicar Irineu Bis-
Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfin]itul tri]eanul, cei doi candida]i eligibili care au fost desemna]i, prin vot secret, `n cadrul
Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al consult\rii din Sinodul mitropolitan al Clujului.
Arhiepiscopiei Râmnicului, [i Preasfin- ~ntrucât cei doi candida]i `ntrunesc a[tept\rile membrilor Adun\rii eparhiale a
]itul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i Clujului, precum [i a celor de drept, s-a decis, cu
Episcopiei Maramure[ului [i S\tmarului. unanimitate de voturi, men]inerea listei, f\r\ a se impune completarea ei cu `nc\ un
Dup\ slujba Parastasului, Preafericitul ierarh eligibil.
P\rinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt Astfel, lista final\ cu numele celor doi candida]i desemna]i de Sinodul mitropolitan [i
de `nv\]\tur\ `n care a explicat rostul confirmat\ de Adunarea eparhial\ a fost `naintat\ Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
rug\ciunilor de pomenire pentru cei Române, `ntrunit `n [edin]\ de lucru vineri, 18 martie 2011, la Re[edin]a patriarhal\ din
r\posa]i, leg\tura profund\ care exist\ Bucure[ti, pentru a-l alege, prin vot secret, pe viitorul mitropolit al Clujului.
`ntre cei adormi]i [i urma[ii lor de pe
p\mânt [i a amintit realiz\rile pe plan
pastoral-misionar [i literar pe care le-a
avut cel pomenit.
La final, soborul de arhierei, preo]i [i dia-
coni slujitori au mers la mormântul
Din ]ar\

Mitropolitului Bartolomeu, aflat `n cripta


ierarhilor de sub l\ca[ul de cult [i au ofi-
ciat o scurt\ slujb\ de pomenire, a[a cum
s-a p\strat `n tradi]ia Bisericii str\mo[e[ti.
Mul]i credincio[i au mers `n cript\ pentru
a se reculege la mormântul ierarhului [i a
se ruga pentru sufletul lui.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


26

Înaltpreasfin]itul Andrei
Andreicu] a fost ales
Mitropolit al Clujului
Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române l-a ales
vineri, 18 martie, prin vot
secret, cu 29 de voturi
pentru din 46 exprimate,
pe ~naltpreasfin]itul P\rinte
Andrei Andreicu] `n scau-
nul vacant de Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului [i
Clujului [i Mitropolit al
Clujului, Albei, Cri[anei [i
Maramure[ului. {edin]a a
avut loc `n sala sinodal\
din Re[edin]a patriarhal\,
sub pre[edin]ia Preaferici-
tului P\rinte Patriarh
Daniel.

~
naltpreasfin]itul Andrei Andreicu],
Arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a n\scut la
24 ianuarie 1949, `n satul Oar]a de
Sus, jude]ul Maramure[. A urmat liceul
`n Cehul Silvaniei [i cursurile Facult\]ii de
Construc]ii C\i Ferate din Bucure[ti (1967-
1972). Dup\ terminarea facult\]ii, a fost
repartizat inginer la ~ntreprinderea de
Construc]ii C\i Ferate din Cluj-Napoca.
~n perioada 1976-1978, a urmat cursurile
Institutului Teologic de Grad Universitar din
Sibiu. ~n august 1978, a fost hirotonit preot
de c\tre ~naltpreasfin]itul Teofil Herineanu,
Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca
preot paroh timp de [apte ani `n ora[ul
Turda (jude]ul Cluj).

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


27

Din toamna anului 1985, a fost transferat, la la numeroase emisiuni televizate (la
cererea Preasfin]itului Episcop Emilian Televiziunea Na]ional\ [i la posturile locale
Birda[, la parohia ortodox\ român\ Maieri de televiziune). Este redactorul-realizator
I din Alba Iulia [i, ulterior, numit vicar- permanent al emisiunii „Cuvântul Ierar-
administrativ. A urmat cursurile de doctorat hului“ la Radioul cre[tin-ortodox „Re`ntre-
ale Institutului Teologic de Grad Universitar girea“ Alba Iulia. ~n 1987, a `nfiin]at Corul
din Bucure[ti `ncepând cu anul 1985, avân- de copii „Theotokos“.
du-l drept `ndrum\tor pe arhid. prof. univ. A fost ini]iatorul [i organizatorul mai mul-
Petre I. David. Teza [i-a preg\tit-o `n cadrul tor simpozioane [tiin]ifice interna]ionale la
aceleia[i sec]ii - Teologie sistematic\ - sub Facultatea de Teologie Ortodox\ din Alba
`ndrumarea pr. prof. univ. Dumitru Iulia: „Violen]\ `n numele lui Dumnezeu?
Popescu, ob]inând titlul de doctor `n teolo- Un r\spuns cre[tin“ (2002); „Biserica `n
gie `n anul 1998. era globaliz\rii“ (2003); „Spiritualitate [i
~n 25 februarie 1990, a fost ales [i hirotonit consumism `n Europa Unit\“ (2004);
Arhiereu-vicar pentru Episcopia Alba Iuliei, „Omul de cultur\ `n fa]a descre[tin\rii“
`n 4 martie 1990 a fost numit Episcop- (2005), „Identitate cre[tin\ [i dialog `n
locotenent al Episcopiei Alba Iulia, iar din noul context european“ (2006), „Cosmo-
luna iunie a aceluia[i an a devenit Episcop sul, `ntre frumos [i apocaliptic. Un recurs
titular. ~n 16 iulie 1998, Episcopia Alba etic asupra ecologiei“ (2007).
Iuliei a fost ridicat\ la rangul de
Arhiepiscopie, iar titularul ei, la rangul de Ctitor de biserici [i institu]ii misionare
Arhiepiscop. Pe parcursul celor 21 de ani de p\storire a
Paralel cu activitatea administrativ-bi- IPS Andrei, `n Arhiepiscopia Ortodox\
sericeasc\, s-a implicat [i `n plan spiritual [i Român\ a Alba Iuliei au fost construite 120
didactic. A `ntemeiat Seminarul Teologic de biserici noi (dintre care 40 sunt `n curs
Ortodox Liceal „Mitropolit Simion {tefan“ de finalizare), au fost pictate (sau au benefi-
din Alba Iulia [i a fost printre fondatorii ciat de o restaurare a picturii) 160 de biseri-
Universit\]ii „1 Decembrie 1918“ din Alba ci (inclusiv Catedrala arhiepiscopal\ din
Iulia, realizând demersurile necesare Alba Iulia) [i au fost construite 70 de noi
`nfiin]\rii Facult\]ii de Teologie din Alba case parohiale. A fost `nfiin]at Seminarul
Iulia (1991). La aceast\ facultate pred\ Teologic Ortodox „Mitropolit Simion
(func]ia didactic\: profesor) disciplina {tefan“ din Alba Iulia. De asemenea, a fost
Moral\ [i spiritualitate ortodox\. Din aprilie `nfiin]at Radioul cre[tin-ortodox „Re`ntre-
2000, a fost [i decan al facult\]ii, iar din girea“ Alba Iulia, patronat de Arhiepiscopia
2008 este decan onorific. Pentru activitatea Ortodox\ Român\ a Alba Iuliei, [i a fost
depus\ `n slujba Bisericii [i a ]\rii, la 1 construit\ noua cl\dire a Facult\]ii de
decembrie 2002, Pre[edin]ia României i-a Teologie Ortodox\ din cadrul Universit\]ii
conferit Ordinul Na]ional „Pentru Merit“ `n „1 Decembrie“ Alba Iulia. Au fost `nfiin]ate
gradul de Mare Ofi]er. E foarte greu de expri- 40 de noi m\n\stiri [i schituri `n cele dou\
Din 2007 a fost ales membru al Academiei mat `n câteva cuvinte jude]e (Alba [i Mure[) din cuprinsul
de {tiin]e [i Arte din Salzburg (Austria). Arhiepiscopiei Alba Iuliei. ~n planul asis-
sumedenia de sim]\- ten]ei sociale, a creat la Alba Iulia prima
Implicare `n via]a minte pe care le am structur\ de asisten]\ social\ a Bisericii
Bisericii [i a Cet\]ii `n suflet acum. E o Ortodoxe Române; ulterior au mai fost
~n plan cultural, IPS Andrei s-a implicat nou\ slujire la care, `nfiin]ate, sub patronajul Bisericii, 35 de
prin `nfiin]area tipografiei Arhiepiscopiei case de copii de tip familial (CCTF), trei
Ortodoxe Române a Alba Iuliei [i a
prin voia Domnului, c\mine de b\trâni [i trei cantine sociale.
Editurii „Re`ntregirea“, punerea bazelor m\ cheam\ Pe lâng\ cele 30 de studii [i articole pu-
revistei Credin]a str\bun\ [i a revistei Preafericitul P\rinte blicate `n reviste [tiin]ifice de specialitate,
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Alba Patriarh Daniel [i a scris nou\ c\r]i, alte dou\ le-a tradus din
Iulia, Credin]a ortodox\. La ini]iativa [i limba francez\ [i a alc\tuit mai multe
sub coordonarea sa, a fost reeditat\
Sfântul Sinod. bro[uri de interes misionar. A publicat
„Psaltirea de la Alba Iulia din 1652“ (la Voi `ncerca s\ o nenum\rate articole `n ziarele [i revistele
350 de ani de la prima apari]ie, `n edi]ie `mplinesc cât mai laice [i biserice[ti. A coordonat colec]ia
critic\) [i a fost retip\rit Noul Testament bine, dup\ puterile „Izvoare Duhovnice[ti“, `n care au ap\rut,
de la B\lgrad din 1648. pân\ acum, 12 volume. A publicat sute de
A sus]inut nenum\rate conferin]e pe teme
mele, cu ajutorul articole de popularizare `n diferite ziare [i
culturale [i duhovnice[ti `n Bucure[ti, Sibiu, milostivului reviste biserice[ti sau laice [i sute de
Târgu Mure[, Cluj-Napoca, Timi[oara, Dumnezeu.“ prefe]e la diferite c\r]i cu con]inut religios
Arad, Ia[i, Oradea, Alba Iulia [i a participat IPS Mitropolit Andrei [i cultural.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


28

Noul Mitropolit al Clujului,


`ntronizat de
s\rb\toarea Bunei Vestiri
~naltpreasfin]itul Andrei, noul Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i
Maramure[ului, a fost `ntronizat de s\rb\toarea Bunei Vestiri, `n
Catedrala mitropolitan\ din Cluj-Napoca. Ceremonia de `ntronizare a
avut loc dup\ Sfânta Liturghie [i a fost oficiat\ de Preafericitul P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. P\rintele Patriarh
a `nmânat noului chiriarh `nsemnele mitropolitane, apoi l-a a[ezat `n
tronul arhieresc. La eveniment au participat peste 5.000 de credincio[i
din ora[ [i din ]ar\. De asemenea, au fost prezente oficialit\]i centrale,
jude]ene [i locale.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


29

Oana RUSU Occidentale [i Meridionale, ~naltpreasfin- mân al Spaniei [i Portugaliei, Preasfin]itul


]itul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Macarie, Episcopul ortodox român al

M
ii de persoane au dorit s\ par- ~naltpreasfin]itul Andrei, Arhiepiscopul Al- Europei de Nord, Preasfin]itul Andrei F\g\-
ticipe la evenimentul unic al ba Iuliei [i Mitropolit ales al Vadului Felea- r\[anul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
`ntroniz\rii ~naltpreasfin]itului cului [i Clujului, ~naltpreasfin]itul Ghera- Sibiului, Preasfin]itul Irineu Bistri]eanul,
Andrei `n scaunul mitropoli- sim, Arhiepiscopul Râmnicului, ~naltprea- Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului,
tan de la Cluj-Napoca. La eveniment au sfin]itul Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Preasfin]itul Vasile Some[anul, Episcop-
participat 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodo- Muscelului, ~naltpreasfin]itul Timotei, Arhi- vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfin]i-
xe Române, reprezentan]i ai altor Biserici, episcopul Aradului, ~naltpreasfin]itul Arhie- tul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhie-
`nal]i demnitari de stat, reprezentan]i ai piscop Iustinian al Episcopiei Maramu- piscopiei Timi[oarei, Preasfin]itul Ioachim
autorit\]ilor locale, civile [i militare, perso- re[ului [i S\tmarului, Preasfin]itul Lucian, B\c\uanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
nalit\]i din lumea academic\, artistic\ [i Episcopul Caransebe[ului, Preasfin]itul Romanului [i Bac\ului, [i Preasfin]itul Iustin
cultural\, numero[i preo]i, c\lug\ri [i cre- Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfin]itul Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
dincio[i, printre care s-au remarcat, `n fru- Maramure[ului [i S\tmarului. La Sfânta Li-
moasele costume tradi]ionale, credincio[ii turghie, `n timpul ecteniei `ntreite, la cereri,
din Maramure[, din Oar]a de Sus, zona s-a citit Rug\ciunea de mul]umire [i s-a
natal\ a IPS Andrei. invocat ajutorul lui Dumnezeu pentru
Printre oficialit\]i, al\turi de premierul Emil Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel [i pen-
Boc, au fost prezen]i consilierul preziden]i- tru ~naltpreasfin]itul P\rinte Andrei.
al pe probleme culturale C\t\lin Buciumea-
nu, secretarul de stat pentru Culte Adrian ~nsemnele mitropolitane oferite de
Lemeni, secretarul de stat `n Ministerul Cul- Patriarhul României
turii, Cultelor [i Patrimoniului Na]ional Va- ~ncepând cu orele 12.00, dup\ Sfânta Litur-
sile Timi[, prefectul jude]ului Cluj, Florin ghie, a avut loc ceremonia propriu-zis\ de
Stamatian, vicepre[edintele Consiliului Ju- `ntronizare. Momentul solemn a `nceput cu
de]ean Cluj Radu Bica, rectorul Universi- citirea Gramatei patriarhale de c\tre Prea-
t\]ii „Babe[-Bolyai“ din Cluj, Andrei Marga, sfin]itul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al
[i mul]i al]ii. Episcopiei Maramure[ului [i S\tmarului:
Evenimentul a avut loc exact la cinci ani de „Potrivit rânduielilor canonice [i prevederi-
la `nfiin]area Mitropoliei Clujului, Albei, lor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române,
Cri[anei [i Maramure[ului, când a fost `n- ast\zi, vineri, 25 martie 2011, la s\rb\toa-
tronizat vrednicul de pomenire Mitropolit rea Bunei Vestiri, `n Catedrala mitropolitan\
Bartolomeu, trecut la cele ve[nice pe 31 din municipiul Cluj-Napoca, cu hramul
ianuarie 2011. «Adormirea Maicii Domnului», Noi, Da-
~naltpreasfin]itul P\rinte Andrei a fost ales niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului [i Cluju- oferim ~naltpreasfin]itului P\rinte Andrei
lui [i Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei mantia, crucea [i engolpionul, precum [i
[i Maramure[ului `n [edin]a Sfântului Sinod camilafca cu cruce, adic\ `nsemnele rangu-
al Bisericii Ortodoxe Române din data de lui mitropolitan, `i `nmân\m cârja arhip\s-
18 martie 2011 [i este cel de-al doilea toreasc\ [i `l `ntroniz\m ca Arhiepiscop al
Mitropolit al Clujului. PF Patriarh Daniel Vadului, Feleacului [i Clujului [i Mitropolit
l-a `ncredin]at ieri clericilor [i credincio[ilor al Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[u-
din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului [i lui“. De asemenea, `n Gramata patriarhal\
Clujului [i din Mitropolia Clujului, Albei, se arat\: „~ncredin]\m pe noul Arhiepiscop
Cri[anei [i Maramure[ului pe noul arhi- al Vadului, Feleacului [i Clujului [i
p\stor [i Mitropolit, oferindu-i acestuia `m- Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i Ma-
puternicirea canonic\ de a sluji `n noua ramure[ului, ~naltpreasfin]itul P\rinte An-
demnitate. drei, milostivirii Bunului Dumnezeu, rug\-
ciunilor Sfântului Pahomie de la Gledin,
27 de ierarhi la Sfânta Liturghie Episcopul Romanului, Sfin]ilor Martiri [i
~ncepând cu orele 9.00, Sfânta Liturghie a M\rturisitori N\s\udeni, precum [i tuturor
fost oficiat\ `n Catedrala mitropolitan\ de Sfin]ilor Români cunoscu]i [i necunoscu]i
PF Patriarh Daniel, al\turi de un impresio- care, prin nevoin]ele lor, au sfin]it acest
nant sobor de ierarhi, preo]i [i diaconi. Din Nicodim, Episcopul Severinului [i Strehaiei, p\mânt binecuvântat al Transilvaniei“.
sobor au f\cut parte, al\turi de P\rintele Preasfin]itul Ambrozie, Episcopul Giurgiu- Dup\ citirea Gramatei patriarhale, IPS An-
Patriarh, ~naltpreasfin]itul Teofan, Mitropoli- lui, Preasfin]itul Gurie, Episcopul Devei [i drei a primit `nsemnele mitropolitane. Prea-
tul Moldovei [i Bucovinei, ~naltpreasfin]itul Hunedoarei, Preasfin]itul Siluan, Episcopul fericitul P\rinte Patriarh Daniel i-a oferit pe
Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului, ~nalt- ortodox român al Ungariei, Preasfin]itul rând crucea pectoral\, engolpionul cu
preasfin]itul Irineu, Mitropolitul Olteniei, Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, chipul Maicii Domnului, camilafca neagr\
~naltpreasfin]itul Iosif, Mitropolitul Europei Preasfin]itul Timotei, Episcopul ortodox ro- cu cruce, rostind de fiecare dat\ „Vrednic

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


30

este!“. Apoi, oferindu-i noului Mitropolit Domnul, ~naltpreasfin]ite P\rinte Andrei, `n


cârja mitropolitan\, P\rintele Patriarh a ros- tronul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacu-
tit urm\toarele cuvinte: „Primi]i aceast\ lui [i Clujului [i Mitropolit al Clujului, Al-
cârj\ mitropolitan\ ca s\ p\stori]i turma cu- bei, Cri[anei [i Maramure[ului, `n numele
vânt\toare a lui Hristos din Mitropolia Clu- Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh“, a
jului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului, cea rostit P\rintele Patriarh Daniel, iar `ntreaga
`ncredin]at\ ~naltpreasfin]iei Voastre. Celor adunare a intonat „Vrednic este!“. PF Dani-
ascult\tori s\ le fie toiag de sprijin [i `nt\- el l-a `ncredin]at pe IPS Andrei clerului, ci-
rire, iar pentru cei neascult\tori [i nestator- nului monahal [i poporului din Arhiepisco-
nici - toiag de de[teptare [i `ndreptare“. pia Vadului, Feleacului [i Clujului [i ierarhi-
lor din Mitropolia Clujului, Albei, Cri[anei
„Maica Domnului, ocrotitoarea [i Maramure[ului, „spre a fi cinstit cu pre-
slujirii preo]e[ti `n biseric\“ ]uire [i ascultare duhovniceasc\“. Au urmat
PF Daniel a men]ionat c\ `ntronizarea IPS mesaje de apreciere [i `ncurajare. C\t\lin
Andrei are loc la s\rb\toarea Bunei Vestiri, Buciumeanu, consilierul preziden]ial pen-
la fel ca [i cea a `nainta[ului s\u, vrednicul tru probleme culturale, a citit mesajul pre-
de pomenire IPS Mitropolit Bartolomeu. [edintelui României, Traian B\sescu, iar
„S\rb\toarea Bunei Vestiri ca `nceput al mai apoi noul Mitropolit a fost felicitat de
mântuirii lumii are o semnifica]ie duhovni- premierul Emil Boc. P\rintele Iustin Tira,
ceasc\ deosebit\ pentru slujirea preo]easc\ vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Va-
deoarece Fecioara Maria prin lucrarea dului, Feleacului [i Clujului, a citit cuvântul
Sfântului Duh a z\mislit [i a n\scut pe Mân- de bun venit din partea clerului [i a credin-
tuitorul Iisus Hristos, Fiul ve[nic al lui Dum- cio[ilor din eparhie.
nezeu [i, `n acela[i timp, Arhiereul ve[nic
Care mijloce[te `naintea lui Dumnezeu Priorit\]ile pastorale
mântuirea neamului omenesc [i Care poate ale noului Mitropolit
fi numit, de asemenea, P\storul [i Episcopul ~naltpreasfin]itul Andrei a adresat celor
sau P\zitorul sufletelor noastre“. prezen]i un cuvânt `n care a adresat mul]u-
~n cuvântul s\u de `nv\]\tur\, Preafericitul miri [i a precizat o parte din priorit\]ile sale
P\rinte Patriarh Daniel a explicat [i sim- `n noua demnitate: „~n aceste momente so-
bolismul `nsemnelor care-l responsabi- lemne, cu smerenie, dau slav\ Preasfintei
lizeaz\ pe noul Mitropolit: „Cârja pastoral\ Treimi pentru lucrarea ei minunat\ dintot-
simbolizeaz\ demnitatea [i responsabilita- deauna, s\vâr[it\ `n Biserica Sa! Apoi, cu re-
tea arhip\storului de suflete, care va da sea- cuno[tin]\, mul]umesc Preafericitului P\rinte
m\ `n fa]a lui Dumnezeu pentru sufletele Patriarh Daniel [i Sfântului Sinod, care m-au
celor `ncredin]a]i lui spre p\storire p\rin- chemat la aceast\ slujire plin\ de res-
teasc\ pe calea mântuirii, dup\ cum ne ponsabilitate. Pe de o parte, aceast\ slujire
spune Sfântul Apostol Pavel `n Epistola sa `mi aduce mângâierea continu\rii misiunii `n
c\tre evrei. Toate aceste mari responsabili- slujba lui Hristos, `n calitate de mitropolit, pe
t\]i, exprimate simbolic de `nsemnele pas- de alt\ parte, `mi ofer\ o cruce `n plus“.
torale arhiere[ti [i mitropolitane, pot fi `m- IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Cri-
plinite numai cu ajutorul harului lui Dum- [anei [i Maramure[ului, a ar\tat `n cuvântul
nezeu [i prin conlucrarea chiriarhului sau s\u c\, „mai `ntâi de toate, `n ac]iunile ce le
arhiereului cu clerul [i credincio[ii din voi demara, m\ voi consulta cu Preaferici-
eparhie, precum [i prin consultarea [i con- tul P\rinte Patriarh [i voi fi `n deplin\ ascul-
lucrarea Mitropolitului cu ierarhii din tare fa]\ de hot\rârile Sfântului Sinod al
mitropolie. Bogata experien]\ pastoral\ a Bisericii Ortodoxe Române. ~n comuniune
~naltpreasfin]itului Andrei, de chiriarh la cu episcopatul ortodox al Bisericii noastre,
Alba Iulia timp de dou\ decenii, cu multi- cu tot episcopatul Bisericii Ortodoxe Uni-
ple rodiri duhovnice[ti, institu]ionale [i versale, m\ voi str\dui s\-L slujesc pe Hris-
misionare, `l va ajuta s\ desf\[oare [i la Cluj tos cu d\ruire [i cu credincio[ie“. De ase-
o lucrare folositoare Bisericii noastre“, a menea, IPS Andrei a spus: „~n misiunea
spus Preafericirea Sa. noastr\, a[a cum specificam, vom fi `n de-
P\rintele Patriarh Daniel l-a condus pe IPS plin\ conlucrare cu episcopii Sinodului mi-
Andrei la tronul de Mitropolit al Clujului, tropolitan al Clujului, Albei, Cri[anei [i Ma-
Albei, Cri[anei [i Maramure[ului. „Cu aju- ramure[ului. Dar, `n acela[i timp, vom fi `n
torul Atotputernicului [i Milostivului Dum- conlucrare cu ierarhii din Sinodul Mitropo-
nezeu, Care poart\ de grij\ Sfintelor Sale liei Ardealului. {i, a[a cum ne-a sf\tuit P\-
Biserici, V\ `n\l]\m [i V\ a[ez\m, de Hris- rintele Patriarh Daniel [i cum a hot\rât
tos iubitorule [i al nostru preaiubit frate `n Sfântul Sinod, pentru problemele de

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


31

importan]\ comun\, ne vom `ntâlni `n


sinax\ de dou\ ori pe an, pentru c\ form\m
o singur\ Transilvanie. Iar pe episcopii-vi-
cari ai Arhiepiscopiei Clujului `i `ncredin-
]ez de toat\ dragostea [i buna conlucrare“.
IPS Andrei a spus c\ va fi al\turi de credin-
cio[i [i preo]i, dar, „`n acela[i timp, sufletul
meu a[teapt\ [i din partea fr\]iilor lor ace-
ea[i deschidere. Am nevoie de duhovnices-
cul ata[ament al clerului, al cinului mona-
hal [i al credincio[ilor. Am nevoie de rug\-
ciunile, dragostea [i ascultarea lor“.
Noul Mitropolit al Clujului a mai remarcat
faptul c\ va acorda o maxim\ importan]\
rela]iilor cu universitatea [i cu toate institu-
]iile din Cluj [i din mitropolie: „Intelectualii PROIECT SOCIAL „RE}EA TERITORIAL| DE FURNIZORI CRE{TINI DE
au un rol covâr[itor `n ceea ce prive[te pro-
gresul României de ast\zi [i de mâine. Ei `i SERVICII SOCIALE“
formeaz\ pe tinerii no[tri“. O alt\ prioritate
este cea a sprijinirii tinerilor care „au des-
chis\ poarta sufletului meu [i le voi r\spun-
de, dup\ posibilit\]i, solicit\rilor. ASCOR [i
celelalte organiza]ii de tineret vor fi tratate
Seminarii de planificare
strategic\ la Ia[i
cu mult\ solicitudine. Iar proiectul catehetic
«Hristos `mp\rt\[it copiilor» `nceput de
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel va fi im-
plementat `n toat\ mitropolia“. La fel, `n
aten]ia IPS Andrei se vor afla postul de radio
„Rena[terea“, revistele Rena[terea [i Tabor La sediul Funda]iei „Solidaritate [i Speran]\“ a Mitropoliei
care vor fi men]inute „la `n\l]imea cu- Moldovei [i Bucovinei s-au organizat, `n perioada 28 fe-
venit\“. IPS Andrei va acorda aten]ie di-
mensiunii sociale: „Avem `n acest sens ex-
bruarie - 2 martie, lucr\rile seminarului cu tema „Planifi-
perien]a conlucr\rii cu administra]iile jude- carea strategic\ a serviciilor sociale `n cadrul
]ene [i locale din Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopiei Ia[ilor“.
ob]inând adesea rezultate bune, peste a[-
tept\ri. Cu atât mai mult sper\m la rezultate
remarcabile `n Cluj, unde institu]iile medi- Gheorghe-Cristian POPA
cale sunt «de prim\ mân\», iar posibilit\]ile
administra]iilor locale sunt mult mai mari“.

S
copul acestui seminar a fost prezentarea [i `nsu[irea de c\tre participan]i a
IPS Andrei a ad\ugat c\ „f\r\ a face rabat no]iunilor [i etapelor din planificarea strategic\. La aceast\ sesiune de preg\tire au
doctrinar, le deschidem bra]ele celorlalte participat lucr\tori ai departamentelor social-filantropice ale Arhiepiscopiei Ia[ilor,
confesiuni“, având `n vedere c\ ora[ul Cluj- `mpreun\ cu delega]i ai protoieriilor [i ai unor a[ez\minte din cadrul eparhiei.
Napoca este un centru al mai multor etnii [i „Cursul face parte dintr-un [ir de cinci module de preg\tire ce vor fi organizate pân\ `n
confesiuni. „Tuturor le mul]umesc din suflet luna noiembrie a acestui an. Finalitatea acestui proces vizeaz\ coagularea unei strategii
[i v\ asigur, pe Preafericirea Voastr\, Sfântul eparhiale cu privire la activitatea ce va fi desf\[urat\ pe plan social-filantropic, precum [i
Sinod, Sinodul mitropolitan, clerul [i cre- un plan opera]ional pentru urm\torul an de implementare. Aceast\ etap\ a proiectului a
dincio[ii acestei mitropolii, c\ voi sluji `nceput la Tismana, unde au fost instrui]i delega]ii Arhiepiscopiei Craiovei [i a continuat la
Domnului Hristos cu râvn\ [i d\ruire. A[a Bu[teni cu delega]ii din Arhiepiscopia Bucure[tilor“, ne-a declarat p\rintele consilier pa-
s\-mi ajute Dumnezeu! Amin!“, a spus la triarhal Dorel Mo]oc, coordonator programe europene `n cadrul Sectorului social-
final IPS Andrei. filantropic al Patriarhiei Române.
Preafericitul P\rinte Daniel i-a `nmânat lui Activit\]ile prezentate fac parte din proiectul „Re]ea teritorial\ de furnizori cre[tini de ser-
IPS Andrei o cruce de binecuvântare cu vicii sociale - parteneri strategici `n domeniul incluziunii sociale“, proiect cofinan]at din
care noul Mitropolit s\ binecuvânteze Fondul Social European prin POSDRU [i implementat `n arhiepiscopiile Bucure[tilor,
credincio[ii din biseric\ [i din afara bi- Ia[ilor [i Craiovei de Organiza]ia Interna]ional\ de Caritate Cre[tin-Ortodox\ (IOCC
sericii, miile de oameni aduna]i `n Pia]a România), `n parteneriat cu Patriarhia Român\ [i Federa]ia „Filantropia“. Obiectivul gene-
Avram Iancu. Dup\ ce a binecuvântat ral al proiectului este dezvoltarea capacit\]ii organiza]ionale a Bisericii Ortodoxe Române
poporul dreptcredincios, IPS Andrei, al\turi (BOR) la nivelul Administra]iei Patriarhale [i a trei eparhii din România - ca faz\-pilot a
de P\rintele Patriarh Daniel [i de ceilal]i unui plan pe [apte ani de dezvoltare a capacit\]ii la nivel na]ional, astfel `ncât Biserica
ierarhi, s-a `ndreptat c\tre Re[edin]a mitro- Ortodox\ Român\ s\ devin\ cel mai puternic partener strategic al Guvernului `n dome-
politan\. niul incluziunii sociale.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


32

Sediul Casei de Ajutor


Reciproc a Clericilor [i
Mirenilor Ia[i [i cel al
Inaugurarea Casei
Compartimentului
Aprovizionare Transport
[i Parc Auto, aflate `n
incinta Centrului
de Ajutor Reciproc
eparhial Ia[i, au fost
sfin]ite joi, 3 martie, de
~naltpreasfin]itul Teofan,
a Clericilor
`nconjurat de un sobor
de preo]i. [i Mirenilor Ia[i
~
naltpreasfin]itul Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a adresat
dup\ slujba de sfin]ire un cuvânt de
binecuvântare `n care a eviden]iat
necesitatea celor dou\ componente din
cadrul Arhiepiscopiei Ia[ilor. „Trebuie ca
activitatea noastr\ s\ se desf\[oare `n con-
formitate cu ceea ce dore[te Dumnezeu
de la noi [i cu ceea ce doresc enoria[ii din
partea noastr\“, a spus IPS Teofan. Pr.
Grigore Timoftescu, pre[edintele Casei de
Ajutor Reciproc a Clericilor [i Mirenilor
Ia[i, a mul]umit Mitropolitului Moldovei
[i Bucovinei, precum [i tuturor per-
soanelor care s-au implicat `n organizarea
Casei de Ajutor Reciproc a Clericilor [i
Mirenilor Ia[i.

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei


are carnetul cu num\rul 1
Scopul `nfiin]\rii Casei de Ajutor Reciproc
a Clericilor [i Mirenilor Ia[i este acela de
a veni `n ajutorul preo]ilor [i mirenilor.
Condi]iile de depunere [i de `mprumut
sunt stabilite `n Statutul de organizare [i
func]ionare al Casei. Orice cleric sau
mirean de credin]\ ortodox\ se poate
`nscrie dup\ ce pl\te[te o tax\ de 35 de
lei. Lunar, cotiza]ia este de 30 de lei, plus
2 lei (fond special `n caz de boal\ sau la
na[terea unui copil). ~mprumuturile se vor
acorda dup\ constituirea unui fond de mi-
nimum un salariu [i pot ajunge la de trei lunar. Beneficiarii `mprumutului vor primi cu, care a vorbit despre necesitatea `nfiin-
ori fondul. ~n cazuri excep]ionale, Con- un scaden]ar pentru a vedea cât au de ]\rii unei astfel de institu]ii. „Sunt familii
siliul director al Casei va analiza fiecare pl\tit `n fiecare lun\ [i ce `nseamn\ care au venituri reduse [i de aceea dorim
cerere `n parte [i va hot\r` valoarea sumei dobânda, rata etc. s\ venim `n ajutorul [i sprijinul lor. Condi-
acordate. Dobânda la `mprumut este de „Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei are ]iile de creditare sunt avantajoase. Totul va
6% pe an, pe care fiecare membru care va carnetul cu num\rul 1 al Casei, este pri- fi transparent, `n sensul c\ fiecare membru
beneficia de un `mprumut o va achita mul `nscris“, a spus pr. Grigore Timoftes- va [ti oricând situa]ia depunerilor, situa]ia

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


33

Un nou proiect lansat


de Asocia]ia „Vasiliada“
Asocia]ia „Vasiliada“, ONG patronat de
Mitropolia Olteniei, a lansat luni, 28 februarie,
la Craiova, proiectul „Servicii integrate
pentru ocupare“. Evenimentul a avut loc
la Cantina pentru cler [i credincio[i „Sfântul
Gheorghe Vechi“ din Craiova.

Gheorghe CIOIU
`mprumutului. Programul pe care `l avem
ofer\ `n orice clip\ date statistice despre

P
roiectul, cofinan]at din Fondul Social European prin Programul
`ntreaga activitate a Casei de Ajutor Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
Reciproc a Clericilor [i Mirenilor Ia[i“, a 2007-2013, este implementat de Asocia]ia „Vasiliada“ `n partene-
precizat pr. Grigore Timoftescu. riat cu Sec]ia de asisten]\ social\ a Facult\]ii de Teologie din
Craiova [i Federa]ia Patronatelor din Oltenia. Timp de aproximativ doi ani,
Filiale `n protopopiatele mai multe persoane f\r\ loc de munc\, reprezentând 20 de comunit\]i
Arhiepiscopiei Ia[ilor rurale [i urbane, vor beneficia de servicii integrate constând `n informare,
Casa de Ajutor Reciproc a Clericilor [i consiliere, calificare [i mediere `n vederea unei viitoare `ncadr\ri.
Mirenilor Ia[i va acorda credit pe 12 sau
24 de luni. La `nscriere fiecare membru „Cât mai multe persoane angajate pe pia]a muncii“
prime[te un carnet unde lunar se `nscriu Pe parcursul derul\rii proiectului se vor `nfiin]a dou\ centre de servicii
sumele cu care cotizeaz\. Membrii pot integrate pentru ocupare, unul `n jude]ul Dolj [i altul `n jude]ul Gorj.
beneficia de ajutoarele de `nmormântare, Activit\]ile vor fi concentrate `n 20 de comunit\]i rurale [i urbane din
care vor fi hot\râte de c\tre Consiliul jude]ele amintite, selectate printr-o expertiz\ sociologic\, efectuat\ prin
director, dup\ un an de la `nscriere. „Anul Sec]ia de asisten]\ social\ a Facult\]ii de Teologie din Craiova. ~n acest
trecut, ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan a sens se vor stabili profilul persoanelor inactive, cauzele pentru care nu pot
luat hot\rârea de a `nfiin]a o cas\ de aju- avea acces pe pia]a muncii [i modalit\]ile concrete de sprijinire a acestor
tor reciproc pentru a veni `n ajutorul persoane. P\rintele Adrian St\nulic\, consilier social `n cadrul
clericilor [i mirenilor. ~n luna noiembrie Arhiepiscopiei Craiovei [i director al Asocia]iei „Vasiliada“, a prezentat
2010 s-a n\scut efectiv noua Cas\ de principalele etape `n derularea proiectului: „Dup\ finalizarea cercet\rii
Ajutor Reciproc. Acum am ajuns la sociologice, care va sta practic la baza ac]iunilor noastre, se va avea `n
momentul `nceperii func]ion\rii efective. vedere consilierea psihologic\ a persoanelor care nu au loc de munc\ [i
De[i avem un num\r de `nscri[i, sper\m apoi calificarea acestora pe pia]a muncii. Dup\ ce vom asigura partici-
ca num\rul lor s\ fie cât mai mare“, a mai parea la programe de preg\tire profesional\ a circa 120 de persoane, vom
spus pr. Grigore Timoftescu. Personalul trece la faza de mediere direct\ pentru angajare. ~n acest sens vom orga-
Casei de Ajutor Reciproc este format din niza cel pu]in dou\ evenimente de tip job-club, la care vor participa,
Adunarea General\ (membrii fondatori), al\turi de beneficiarii serviciilor noastre, cel pu]in 60 de angajatori“.
Consiliul director (pre[edinte, secretar, un Implicarea angajatorilor `n acest proiect a fost confirmat\ [i de Valentin
membru [i un cenzor). La fiecare pro- Cristea, reprezentantul Federa]iei Patronatelor din Oltenia: „Ne al\tur\m
topopiat din Arhiepiscopia Ia[ilor va fi cu inima deschis\ partenerilor no[tri de la «Vasiliada» [i Facultatea de
`nfiin]at\ o filial\ a Casei de Ajutor Teologie din Craiova, prin `ntreprinz\torii pe care `i vom pune fa]\ `n fa]\
Reciproc, astfel `ncât preo]ii nu vor mai cu poten]iali angaja]i [i sper\m ca mediul de afaceri din cele dou\ jude]e
veni la Ia[i pentru a solicita un `mprumut s\ preia cât mai mul]i din beneficiarii acestui proiect“.
sau s\-[i pl\teasc\ cotiza]ia. Un rol deosebit `n reu[ita proiectului `l vor avea studen]ii [i profesorii de
~n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a la Facultatea de Teologie, Sec]ia asisten]\ social\. ~n acest sens, prep. univ.
func]ionat o cas\ de ajutor reciproc pân\ dr. Mihai Ciurea a afirmat c\ „participarea noastr\ `n acest proiect este
acum doi ani, sub denumirea de CAR rezultatul accentului pe care noi `l punem `n procesul de `nv\]\mânt pe
Moldavia. (Constantin CIOFU) latura practic\, ca element fundamental `n formarea unui asistent social“.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


34

Implicarea preo]ilor `n
dezvoltarea proiectelor sociale

L
a sediul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a avut loc sâmb\t\, persoanele inactive, comunit\]i s\race [i foarte s\race, cu un
5 martie, lansarea oficial\ a proiectului „Implicarea procent ridicat de [omeri, mai ales din comunit\]ile rurale.
preo]ilor [i a comunit\]ilor parohiale ortodoxe `n dez- Aten]ia va fi `ndreptat\ spre sus]inerea de programe educativ-
voltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei formative de educa]ie extracurricular\ `n [coli pentru dez-
Banatului [i Arhiepiscopiei Alba Iuliei“. Au fost de fa]\, al\turi voltarea de abilit\]i, competen]e [i responsabilitate `n rândul
de ~naltpreasfin]itul Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, elevilor, spre `nfiin]area de centre comunitare pentru tineri,
reprezentan]i ai Arhiepiscopiei Aradului, ai Arhiepiscopiei centre de zi [i/sau reziden]iale pentru victimele violen]ei fami-
Timi[oarei, ai Episcopiei Caransebe[ului [i reprezentan]i ai liale, centre de zi [i/sau reziden]iale pentru vârstnici, centre de
Asocia]iei Filantropia Ortodox\ Alba Iulia. consiliere a victimelor traficului de persoane, programe pentru
Acest proiect se dore[te o implicare `n mod special pentru persoanele cu dizabilit\]i, `nfiin]area [i administrarea de insti-
copii [i tineri, femei casnice, familii cu mai mult de doi copii, tu]ii de asisten]\ social\ [i medico-social\ proprii sau `n
inclusiv familii monoparentale, victime ale violen]ei `n familie, parteneriat cu organisme publice [i/sau private, proiecte de
victime ale traficului de persoane, persoane de etnie rom\, per- protec]ie a mediului, proiecte economice generatoare de noi
soane dependente [i cu dizabilit\]i, persoane aflate `n deten]ie, locuri de munc\. (Mihai MOCAN)

Grij\ pentru p\strarea


Ortodoxiei `n Arad
Catehizarea, `n special a

I
storicul fenomenului p\trunderii organizarea, la nivel de parohie, pro-
copiilor [i a tinerilor, [i elementului neoprotestant [i sectar topopiat [i eparhie, a Concursului
`n urm\ cu un secol `n România fi- na]ional de crea]ie cre[tin\ „Copilul `n
activit\]ile cu caracter xeaz\ zona Aradului ca fiind una de familie“, cu cele dou\ sec]iuni: literar\
misionar-pastoral pentru prim impact. Dar aceea[i surs\ confirm\ [i crea]ie artistic\. Au fost analizate
men]inerea credincio- [i faptul c\ tot aici au activat cei mai ze- activit\]ile cercurilor pastoral-misionare
[ilor `n dreapta credin]\ lo[i misionari [i lupt\tori cu sectarismul: din cuprinsul arhiepiscopiei pe anul
Episcopii Ignatie Papp, Grigorie Com[a, 2010 [i au fost fixate tematicile [i grafi-
au constituit `ntotdeauna Andrei Magieru, preo]ii Gheorghe Ciu- cul desf\[ur\rii `ntâlnirilor din anul
o prioritate `n Arhiepis- handu, Ilarion Felea, Simeon {iclovan, 2011. De asemenea, au fost abordate [i
copia Aradului. Petru Deheleanu [i mul]i al]ii. Ast\zi, aspectele legate de mediatizarea activi-
Miercuri, 16 martie, evalu\rile statistice confirm\ faptul c\, t\]ilor pastoral-misionare, catehetice,
chiar dac\ procentul non-ortodoc[ilor `n sociale [i administrativ-biserice[ti prin
la Centrul eparhial din jude] este mai ridicat, aceasta nu se da- abonarea parohiilor la Ziarul Lumina al
Arad, a avut loc toreaz\ unor treceri masive de la Patriarhiei Române [i la publica]iile
consf\tuirea protopopi- credin]a ortodox\, ci unor cauze de- eparhiale Biserica [i {coala [i Calea
lor [i a coordonatorilor mografice, obiective. mântuirii.
Pentru a intensifica activitatea misionar- ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop
cu cateheza din pastoral\ [i catehetic\ `n eparhie, sub Timotei a trasat câteva coordonate pe
Arhiepiscopia Aradului, pre[edin]ia ~naltpreasfin]itului Arhiepis- baza temelor discutate, `n lumina hot\-
prezidat\ de ~naltprea- cop Timotei, miercuri, 16 martie, la Cen- rârilor sinodale privind activitatea misio-
sfin]itul Arhiepiscop trul eparhial din Arad, a avut loc consf\- nar\ pe care trebuie s\ o desf\[oare
tuirea p\rin]ilor protopopi [i a coordona- Biserica `n contextul actual. ~naltpreasfin-
Timotei. torilor cu cateheza la nivelul protopopi- ]ia Sa a cerut p\rin]ilor protopopi [i coor-
atelor Arhiepiscopiei Aradului. donatorilor o mai pronun]at\ implicare pe
S-a discutat despre impulsionarea acti- t\râm pastoral-misionar prin catehez\,
vit\]ilor catehetice `n cadrul programu- pentru reflectarea activit\]ilor concrete la
lui „Hristos `mp\rt\[it copiilor“ prin fiecare parohie. (pr. Vasile Pop)

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


35

Episcopia Tulcii, `n parteneriat cu Federa]ia


„Filantropia“ a Patriarhiei Române, a distribuit joi, 17
martie, ajutoare materiale familiilor care au avut de
suferit din cauza rev\rs\rii apelor Dun\rii din luna iulie
a anului 2010. Ac]iunea social-filantropic\ a fost prece-
dat\ de s\vâr[irea slujbei de TeDeum.

Ajutoare pentru sinistra]ii din Delta Dun\rii


Ioan BU{AG| [i ajutorul pe care ace[tia l-au primit de la Dumnezeu, prin inter-
mediul cre[tinilor ortodoc[i din ]ar\ [i din afara ei. Preasfin]ia Sa a

~
n Episcopia Tulcii a fost continuat\ ac]iunea de ajutorare a fa- ]inut apoi un cuvânt de mângâiere [i de `ncurajare pentru dep\[irea
miliilor sinistrate din Delta Dun\rii dup\ ce, `n luna noiembrie potrivniciilor vie]ii, dup\ care reprezentan]ii celorlalte institu]ii au
2010, Episcopia Tulcii a acordat celor 142 de familii afectate prezentat mesajul lor. Pentru necesit\]ile casnice, au fost distribuite
ajutoare financiare `n valoare de 4.000 de lei pentru fiecare 142 de sobe de teracot\ premontat\, cu plit\, valoarea total\ a bu-
cas\ distrus\ [i 1.500 lei pentru casa avariat\. „~n ziua de joi, 17 nurilor ridicându-se la 186.105,20 lei. Tot acum au mai fost distri-
martie, Preasfin]itul P\rinte Visarion, `nso]it de preo]i de la Centrul buite ajutoare constând `n: `mbr\c\minte, `nc\l]\minte, saltele [i
eparhial [i de la Federa]ia „Filantropia“ a Patriarhiei Române, s-a p\turi `n valoare total\ de 31.291,56 lei, primite din partea Patriar-
deplasat `n satele Ceatalchioi, P\tl\geanca, S\lcieni [i Plaur, pentru hiei Române [i transferate de la UM 0418 Bucure[ti“, ne-a declarat
a doua faz\ a distribuirii ajutoarelor colectate. Evenimentul a debu- p\rintele Felix Lucian Neculai, consilier cultural al Episcopiei Tulcii.
tat cu o slujb\ de mul]umire, oficiat\ de Preasfin]ia Sa `mpreun\ cu Al\turi de Episcopia Tulcii, `n aceast\ ac]iune social-filantropic\
soborul slujitorilor de la Biserica «Sfânta Parascheva» din Ceatal- s-au implicat [i reprezentan]i ai Federa]iei „Filantropia“ a
chioi, pentru cre[tinii de aici, prezen]i `n biseric\ [i pentru tot darul Patriarhiei Române, IOCC România [i autorit\]ile locale.

Portalul Doxologia are o nou\ `nf\]i[are

N
oua platform\ a portalului Portalul mai con]ine o rubric\ dedicat\
www.doxologia.ro al Mitro- ultimelor [tiri, care `[i propune `n primul
poliei Moldovei [i Bucovinei rând s\ popularizeze nout\]ile ap\rute pe
este prima component\ a unui canalele oficiale ale Bisericii noastre.
proiect care va mai cuprinde, pân\ la ~n sec]iunea „Consiliere online“, cititorii pot
sfâr[itul anului, site-urile web ale tuturor adresa `ntreb\ri cu caracter duhovnicesc ori
m\n\stirilor [i parohiilor din Arhiepiscopia de cultur\ teologic\, aceasta fiind o form\
Ia[ilor, precum [i o bibliotec\ digital\ de catehez\ adaptat\ comunic\rii virtuale.
online, creat\ `n conformitate cu ultimele Nu `n ultimul rând, `n portalul Doxologia
standarde din domeniu. poate fi ascultat [i Radio Doxologia online,
Noua versiune a portalului Doxologia, la unde sunt difuzate, zilnic, slujbele de la
care s-a lucrat `n ultimele luni, se adreseaz\ Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, conferin]e
`n mod special persoanelor pentru care duhovnice[ti, muzic\ bizantin\ [i clasic\,
computerul a devenit un instrument utilizat selectat\ cu deosebit\ aten]ie. Oricum,
zilnic, fie acas\, fie la serviciu. ~n aceast\ vigheze pe un smartphone vor putea g\si chiar din fereastra playerului, ascult\torii
faz\, vizitatorii portalului Doxologia vor cele mai cunoscute rug\ciuni ale Bisericii pot face sugestii [i propuneri cu privire la
g\si [tiri din via]a Bisericii, de pe cuprinsul noastre [i care alc\tuiesc canonul zilnic de playlistul Radio Doxologia online.
`ntregii ]\ri, `n general, [i a celei din rug\ciune. Acestei sec]iuni i s-a acordat o Acesta este, `ntr-o prezentare sumar\, noul
Modova, `n special, nout\]i din lumea orto- aten]ie cu totul deosebit\, imprimându-i-se portal Doxologia. O mul]ime de alte lucruri
dox\, din lumea cre[tin\, informa]ii verifi- un aer lini[tit, „isihast“, eliminându-se orice (precum pagina personal\ a utilizatorului,
cate, din domeniile s\n\tate, educa]ie [i elemente ce ar putea distrage aten]ia. diverse facilit\]i ori unelte de navigare etc.)
familie, [i multe alte lucruri pe care fiecare ~n sec]iunea „Multimedia“ a portalului, r\mân s\ fie descoperite de cititori.
`n parte le va g\si dup\ ce va trece „pragul“ vizitatorii vor putea accesa materiale foto, Avem n\dejdea c\ cititorii care vor vizita
www.doxologia.ro. audio [i video dintre cele mai diverse: noul site doxologia.ro vor aprecia ceea ce
Doxologia.ro con]ine [i o sec]iune numit\ p\rin]i duhovnice[ti, conferin]e, predici, le-am preg\tit [i nu vor ezita s\ ne trimit\
„Ceaslov“, `n care cititorii c\rora le este mai slujbe `nregistrate, fotografii [i filme de la sugestiile, propunerile [i recomand\rile lor.
comod s\ deschid\ un computer ori s\ na- evenimentele biserice[ti etc. (diac. Nicolae HULPOI)

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


36

CONSF|TUIRE NA}IONAL| ASCOR {I LTCOR LA TIMI{OARA

Tinerii cre[tini,
bine-vestitorii lui Hristos
George GIURGIU eparhial [i au fost oaspe]ii muzeelor din
incinta catedralei, precum [i ai Muzeului

~
ntâlnirea tinerilor a debutat cu par- Revolu]iei. Programul s-a `ncheiat dumi-
ticiparea de praznicul Bunei Vestiri nic\, 27 martie, cu un pelerinaj la sfintele
la Sfânta Liturghie de la Catedrala m\n\stiri din cuprinsul Arhiepiscopiei Ti-
mitropolitan\ „Sfin]ii Trei Ierarhi“ mi[oarei“, a men]ionat Bogdan St\nil\,
~n perioada 25-27 martie a din Timi[oara [i a continuat apoi, de la pre[edintele ASCOR Timi[oara.
avut loc la Timi[oara Con- orele 15.00, cu `ntrunirea `n [edin]\ de Consf\tuirea na]ional\ ASCOR are loc de
lucru `n sala festiv\ a Centrului eparhial dou\ ori pe an, o sesiune fiind organizat\
sf\tuirea na]ional\ a filia- din Timi[oara. `n Capital\, iar cealalt\, prin acord co-
lelor din `ntreg cuprinsul mun, `ntr-un alt centru universitar impor-
Patriarhiei Române, a Aso- 23 de filiale ASCOR [i LTCOR tant din ]ar\.
cia]iei Studen]ilor Cre[tin- Adunarea General\ a adus `mpreun\ peste ASCOR este una dintre primele asocia]ii
50 de reprezentan]i din 23 de filiale studen]e[ti din ]ar\, cu activitate ne`ntre-
Ortodoc[i din România ASCOR [i LTCOR din `ntreaga ]ar\ [i are rupt\ din 1990, al c\rei scop este pro-
(ASCOR) [i a Ligii Tinerilor drept scop dezbaterea problemelor cu care movarea credin]ei cre[tine [i a spiritua-
Cre[tin-Ortodoc[i din se confrunt\ fiecare filial\ [i `ncercarea de a lit\]ii ortodoxe `n mediul universitar [i pre-
România (LTCOR). g\si solu]ii, expunerea realiz\rilor, dar [i universitar, `n duh filocalic [i `n conformi-
propuneri pentru activit\]ile viitoare. tate cu valorile cre[tine de libertate, mo-
„~n cele trei zile pe care le-au petrecut `n dera]ie, bun\-cuviin]\ [i iubire de aproa-
Timi[oara, membrii ASCOR [i LTCOR din pe. Totodat\, ASCOR joac\ un rol activ pe
]ar\ au participat la Sfânta Liturghie `n scena public\ `n ceea ce prive[te activis-
Catedrala mitropolitan\, la slujbele ofici- mul civic, responsabilitatea social\, a-
ate `n Biserica «Sfântul Ierarh Iosif cel p\rarea drepturilor tinerilor [i formarea lor
Nou de la Parto[» din incinta Centrului ca viitori membri ai societ\]ii române[ti.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


37

Un deceniu de asisten]\ social\


`n Arhiepiscopia Craiovei

Asocia]ia „Vasiliada“, ONG patronat de Mitropolia Olteniei,


a s\rb\torit miercuri, 30 martie, 10 ani de la `nfiin]are. Cu
acest prilej, `n cadrul Adun\rii Generale a fost prezentat
bilan]ul activit\]ilor pe anul 2010.

diac. Ioni]\ APOSTOLACHE

Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei [i


Mitropolitul Olteniei, `n sala de festivit\]i a Centrului eparhial din Craiova. Dup\ strigarea
apelului nominal, p\rintele Adrian St\nulic\, director executiv `n cadrul Asocia]iei „Vasiliada“,
a transmis mesajul de binecuvântare al IPS P\rinte Irineu. A urmat citirea ordinii de zi, cu prin-
cipalele puncte de discu]ie: prezentarea [i aprobarea raportului narativ pentru anul 2010,
prezentarea [i aprobarea raportului financiar pentru anul 2010, prezentarea [i aprobarea rapor-
tului cenzorului, prezentarea [i aprobarea obiectivelor asocia]iei pentru anul 2011 [i
prezentarea bugetului previzionat pentru anul 2011.

„Milostenia nu poate fi cânt\rit\ `n fapte“


~n cuvântul de binecuvântare, consemnat `n raportul anual pe 2010, cu ocazia `mplinirii a 10
ani de asisten]\ social\ `n Arhiepiscopia Craiovei, IPS P\rinte Irineu a notat: „~n etosul Bisericii
Ortodoxe [i `n alc\tuirea noastr\ ca f\pturi zidite dup\ chipul lui Dumnezeu, bog\]ia materi-
al\ nu poate avea decât o singur\ `ntrebuin]are: aceea de a ajuta pe cei s\raci. Aceast\ convin-
gere este esen]ial\ [i definitorie `n toate demersurile sociale pe care le `ntreprindem an de an,
prin proiectele sociale implementate la nivelul `ntregii arhiepiscopii. Deci milostenia pe care o
facem nu poate fi cânt\rit\ niciodat\ `n fapte. Ea izvor\[te dintr-o dorin]\ permanent\ de a-L
descoperi pe Mântuitorul Hristos `n cel s\rac, `n cel bolnav, `n cel orfan sau `n cel `ntemni]at.
De aceea, cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, p\rintele asisten]ei sociale, ne sunt pilduitoare
`n acest sens: «Tu e[ti s\rac! Un altul este mai s\rac decât tine. Tu ai pâine pentru zece zile, el
nu are decât pentru o zi. F\ parte `n chip darnic din prisosul t\u celui ce nu are nimic. Nu sa-
crifica salvarea tuturor interesului t\u personal»“ (Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii [i cuvânt\ri“,
Omilia a VIII-a, rostit\ `n timp de foamete [i secet\, traducere din limba greac\ veche [i note
de pr. prof. Dumitru Fecioru, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 2004, p. 130).
Asocia]ia „Vasiliada“ este o organiza]ie cu caracter cre[tin [i social, nonguvernamental, de-
mocratic, nonprofit [i apolitic, `nfiin]at\ sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei. Principala
direc]ie a activit\]ilor desf\[urate vizeaz\ ajutorarea persoanelor, a grupurilor sociale [i a
comunit\]ilor aflate `n dificultate. Pre[edintele de onoare al Asocia]iei „Vasiliada“ este ~nalt-
preasfin]itul P\rinte Irineu.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


38

S-A MUTAT LA DOMNUL ARHIMANDRITUL IERONIM STOICAN

Un p\rinte
duhovnicesc,
harnic [i misionar
Mesajul Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de `nmormântare
a p\rintelui arhimandrit Ieronim Stoican

Cu mult\ triste]e am primit vestea trecerii din aceast\ via]\ a p\rintelui Bara din jude]ul Timi[, `ntre anii 1958 [i 1978, cât [i preot suplinitor la
arhimandrit Ieronim Stoican, de la M\n\stirea Luncanii de Sus, parohiile din satele Ohaba Român\, L\pu[nic, Dobre[ti, R\dm\ne[ti [i
Arhiepiscopia Timi[oarei, venerabil [i `mbun\t\]it monah, fost Spata din jude]ul Timi[. ~n parohia Ohaba Român\ a construit o bise-
duhovnic al M\n\stirii „Sfântul Ilie de la Izvor“ - Vasiova, localitatea ric\ nou\. ~n perioada 1978-1985 a fost stare] la M\n\stirea „Izvorul
Boc[a, din jude]ul Cara[-Severin. Miron“ - Române[ti, unde s-a implicat direct `n procesul de pictare a
N\scut `n jude]ul Mehedin]i, satul Gorne], la data de 18 octombrie bisericii M\n\stirii Române[ti, atât `n interior, cât [i `n exterior.
1925, [i decedat la 29 martie 2011, p\rintele Ieronim a intrat `n via]a Din anul 1985 pân\ `n anul 2007 a fost preot duhovnic la M\n\stirea
monahal\ la M\n\stirea Topolni]a, din Mehedin]i, `n anul 1944. ~n „Sfântul Ilie de la Izvor“ - Vasiova, localitatea Boc[a, Cara[-Severin.
anul 1950 a `nceput cursurile Seminarului monahal de la M\n\stirea Dragostea [i râvna p\rintelui duhovnic Ieronim Stoican au f\cut din
Neam]. ~n timpul studiilor seminariale, `n anul 1951, la data de 15 fe- aceast\ m\n\stire o oaz\ de via]\ spiritual\ pentru mul]i credincio[i
bruarie, a fost tuns `n monahism, având ca na[ de c\lug\rie pe care i-au trecut pragul.
ieromonahul de atunci Petroniu T\nase, viitorul stare] al Schitului ~n anul 2001 a fost ridicat la rangul de arhimandrit de c\tre Sfântul
românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, trecut la Domnul [i el Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar din luna mai 2007 s-a retras la
anul acesta, la data de 22 februarie. M\n\stirea Luncanii de Sus din Arhiepiscopia Timi[oarei.
Personal, `n timpul copil\riei, am avut bucuria de a-l cunoa[te pe
Cuviosul P\rinte Ieronim atunci când poposea `n casa noastr\ natal\ Blând, pa[nic [i doritor de lini[te
din Dobre[ti, `n ajunul slujbelor pe care le oficia la biserica din sat. Toate `mplinirile sale misionar-pastorale [i administrativ-gospod\re[ti
Chipul s\u luminos [i blând, sfaturile bune [i frumuse]ea slujbelor ne i-au luminat sufletul [i chipul, preg\tindu-l pentru ziua `ntâlnirii sale cu
f\ceau s\-l a[tept\m mereu ca pe un musafir ales sau ca pe cineva drag Mântuitorul Hristos, P\storul cel Bun, C\ruia i-a `nchinat `ntreaga via]\.
din familie. A fost primul nostru duhovnic, iar mai târziu, `n vremea Duhovnic iscusit, deopotriv\ pentru c\lug\ri [i pentru mireni, p\rintele
studen]iei, bun sf\tuitor [i ajut\tor. Ieronim era un sf\tuitor `n]elept [i echilibrat. Inspirat de cuvintele Sfin-
~ntre anii 1980 [i 1981, pe când p\rintele Ieronim era preot la telor Scripturi, ale Sfin]ilor P\rin]i [i de experien]a vie]ii sale duhov-
M\n\stirea „Izvorul Miron“ - Române[ti [i se ocupa de pictarea bi- nice[ti, `nv\]\tura sa era `n acela[i timp teologic\ [i profund uman\.
sericii, atât `n interior, cât [i `n exterior, am procurat din Elve]ia, la soli- Blând, pa[nic [i doritor de lini[te, `n m\n\stire sau oriunde l-a purtat
citarea sa, vopselele necesare picturii, pe atunci fiind conferen]iar la slujirea, p\rintele arhimandrit Ieronim a fost un monah evlavios [i
Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elve]ia) [i profesor asociat la rug\tor, smerit [i râvnitor, vie]uind `n rug\ciune, osteneli [i nevoin]e, pe
Geneva [i Fribourg (Germania). care cu smerenie le p\stra t\inuite asemenea P\rin]ilor din Pateric.
P\str\m vie de asemenea [i amintirea ultimei noastre `ntâlniri cu p\rin- Plecarea sa dintre noi `nseamn\ o pierdere pentru ob[tea m\n\stirii,
tele Ieronim, la Dobre[ti, `n 6 iulie 2009, când am vizitat casa p\rin- pentru familia sa, dar [i pentru Biserica lui Hristos `n care s-a ostenit,
teasc\ [i [antierul bisericii m\n\stirii cu hramurile „Sfânta Cuvioas\ via]a sa fiind o adev\rat\ pild\ de smerenie, ascultare [i dragoste fa]\
Parascheva“ [i „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul“, `nfiin]at\ de noi `n de Biseric\.
satul natal. ~n aceste momente, când sufletul p\rintelui arhimandrit Ieronim se
~ntr-o perioad\ grea pentru Biseric\ [i pentru slujitorii ei, p\rintele desparte de trup [i merge `n corturile drep]ilor, rug\m pe Hristos
Ieronim a fost un misionar autentic, „f\cându-se pild\ credincio[ilor cu Domnul s\ mângâie [i s\ `nt\reasc\ ob[tea acestei sfinte m\n\stiri, iar
vorbirea, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credin]a, cu via]a sufletului s\u s\-i d\ruiasc\ pace sfânt\ [i s\-l a[eze `n ceata sfin]ilor,
curat\“ (1 Timotei 4, 12). unde nu este durere, nici `ntristare, nici suspin, ci via]\ f\r\ de sfâr[it!
Ve[nica lui pomenire, din neam `n neam!
Duhovnic la M\n\stirea „Sfântul Ilie de la Izvor“, Vasiova
A fost pe rând preot slujitor [i dasc\l la Seminarul monahal din cadrul † DANIEL
M\n\stirii Motru, din Arhiepiscopia Craiovei, preot slujitor la parohia Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


39

DIALOG ECUMENIC CU „DIAKONIE NEUENDETTELSAU“

Conferin]\ teologic\
M\n\stirea Brâncoveanu
de la Sâmb\ta de Sus a
la Sâmb\ta de Sus
g\zduit, `n perioada 30
martie - 1 aprilie, a doua {tefan M|RCULE} prima conferin]\ teologic\ [i a salutat par-
conferin]\ teologic\ orga- ticipan]ii.

D
eschiderea oficial\ a `ntâlnirii a
nizat\ de Centrul ecu- avut loc miercuri, 30 martie, `n Oaspe]i de seam\
menic al „Diakonie sala de conferin]e din cadrul Cea de-a doua `ntâlnire `ntre teologi din
Neuendettelsau“ Academiei Teologice de la Biserica Ortodox\ Român\ [i din Biserica
Germania [i Mitropolia M\n\stirea S=mb\ta de Sus. IPS Mitropolit Evanghelic\ din Germania, organizat\ de
Lauren]iu a salutat prezen]a invita]ilor din „Diakonie Neuendettelsau“ [i Mitropolia
Ardealului. Discu]iile teo- str\in\tate [i din ]ar\ [i [i-a exprimat bucu- Ardealului, a continuat dialogul teologic [i
logice dintre profesorii de ria de a asista la continuarea dialogului ecumenic `nceput `n urm\ cu doi ani, la
teologie din Germania [i ecumenic `ntre cele dou\ institu]ii. prima conferin]\ teologic\ de acest gen,
România s-au axat pe ~n discursul s\u, rectorul Centrului ecu- care a avut tema „Orice diaconie porne[te
menic al „Diakonie Neuendettelsau“, prof. din altar“, [i s-a desf\[urat la Neuendettel-
tema „Sfântul Duh - dr. h.c. Hermann Schoenauer, s-a ar\tat sau, Germania. Necesitatea unui dialog
Sfin]enia noastr\, baz\ a `ncântat de amploarea evenimentului de la ecumenic `ntre cele dou\ institu]ii s-a
dialogului ecumenic“. Sâmb\ta de Sus, a amintit discu]iile de la n\scut `n urma colabor\rii `n domeniul

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


40

social, prin proiectele realizate `n


comun [i care au ar\tat c\ preo]ii, pas-
sus]inut referatul „Domnul de-via]\-
f\c\torul - Duhul Teognosiei, al comu-
{coal\ de var\
torii [i profesorii de teologie trebuie s\ niunii fr\]e[ti-koinonia [i al româno-german\ `n
se cunoasc\ mai bine. Au fost prezen]i sfin]irii/`ndumnezeirii omului“. A fost Mitropolia Clujului
la M\n\stirea Brâncoveanu oaspe]i de prezent la conferin]\ [i p\rintele Lucian
seam\ din Germania, precum rectorul Bolo[, de la parohia Bobota din
Centrului ecumenic al „Diakonie

O
Episcopia S\lajului, unul dintre delega]ie a „Diakonie Neuen-
Neuendettelsau“, prof. dr. h.c. Her- ini]iatorii dialogului ecumenic `ntre dettelsau“, Germania, efectu-
mann Schoenauer, prof. dr. Wolfgang reprezentan]ii funda]iei germane [i eaz\ `n aceste zile o vizit\ `n
Stegemann, pre[edintele Comisiei de teologi români. Toate referatele vor fi Arhiepiscopia Vadului, Felea-
etic\ a institu]iei germane, care a publicate `ntr-un volum. cului [i Clujului, `n scopul stabilirii detalii-
sus]inut referatul cu tema „Sfântul Duh lor legate de [coala de var\ care va fi orga-
vine `n ajutor sl\biciunii noastre (Ro- „Liturghia aproapelui“ nizat\ `n colaborare cu Facultatea de Teo-
mani 8:26)“, prof. dr. Markus Buntfuß, Funda]ia „Diakonie Neuendettelsau“ logie Ortodox\ din Cluj-Napoca.
rectorul Facult\]ii Augustane din este o organiza]ie cre[tin\ din Membrii delega]iei au fost primi]i de ~nalt-
Neuendettelsau, care a sus]inut referatul Germania, care se implic\ `n ac]iuni preasfin]itul Andrei, Arhiepiscopul Vadului,
„Darul libert\]ii. Despre dimensiunea sociale de anvergur\ `n [coli, spitale, Feleacului [i Clujului [i Mitropolitul
religioas\ [i etic\ a `nv\]\turii despre aziluri [i institu]ii de `ngrijire a per- Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului,
Sfântul Duh“, prof. dr. Alexander Deeg, soanelor cu handicap, având aproxima- care a subliniat importan]a desf\[ur\rii
directorul Centrului pentru Predica tiv 6.500 de angaja]i. Cea mai mare acestui schimb de experien]\ de factur\
Evanghelic\ din Wittenberg, care a parte a institu]iilor sociale patronate de social\. Oaspe]ii din Germania s-au `ntâlnit
sus]inut referatul «Fi]i sfin]i, c\ci Eu sunt funda]ie se afl\ `n Germania, Spania [i `n cursul serii de 4 aprilie [i cu Preasfin]itul
Sfânt…»(Lev. 19:2). Reflec]ii teologico- Polonia, cu tendin]a de a se extinde Vasile Some[anul, Episcop-vicar pe pro-
practice despre sfin]enie ca experien]\ interna]ional. bleme sociale, [i cu decanul Facult\]ii de
[i form\ de via]\“, prof. dr. Rudolf „Biserica Ortodox\ Român\ este singu- Teologie Ortodox\ din Cluj-Napoca, pr.
Dootz de la Universitatea din Tubingen, ra Biseric\ Ortodox\ cu care cola- prof. univ. dr. Ioan Chiril\.
precum [i mul]i al]i invita]i din bor\m. Suntem prezen]i `n România „~n vara aceasta va avea loc o [coal\ de va-
str\in\tate, dar [i din ]ar\. `nc\ din anii '90 [i avem diverse r\ aici, dar `ncepând de anul viitor vor avea
proiecte de ajutorare a institu]iilor loc schimburi studen]e[ti, schimburi de
Ierarhi [i profesori de teologie din sociale. Nu ne oprim doar la un dialog cadre didactice [i, bine`n]eles, vor `ncepe
partea Bisericii noastre teologic, ci dorim s\ ne exprim\m modulele de practic\ aplicate pe proiectele
Din partea Bisericii Ortodoxe Române credin]a comun\ prin proiecte sociale sociale care exist\ `n zona aceasta a Nürn-
au participat ierarhi, preo]i [i o serie de concrete“, ne-a spus rectorul Hermann bergului. Este unul dintre cele mai ample
profesori de marc\ din teologia Schoenauer. proiecte germane de asisten]\ social\ [i
româneasc\, o parte dintre ei sus]inând ~n urma discu]iilor avute pe marginea vizeaz\ o interven]ie extraordinar de
[i referate. Amintim aici prezen]a ~nalt- celor prezentate `n referate, teologii mare“, a declarat pr. decan Ioan Chiril\.
preasfin]itului Lauren]iu, Mitropolitul ambelor Biserici cre[tine au reliefat ~ntâlnirile au subliniat [i multe alte aspecte
Ardealului [i decanul Facult\]ii de principalele asem\n\ri doctrinare `ntre de interes pentru ambele p\r]i, `n primul
Teologie „Andrei {aguna“ din Sibiu, a cele dou\ Biserici legate de `nv\]\tura rând necesitatea unei fundament\ri teolo-
Preasfin]itului Petroniu, Episcopul despre Duhul Sfânt. De asemenea, con- gice a actului diaconal, a filantropiei, a slu-
S\lajului, a Preasfin]itului Vasile cluziile finale au subliniat faptul c\ dia- jirii aproapelui, precum [i aspecte legate de
Some[anul, Episcop-vicar al Arhiepisco- logul teologic `ntre reprezentan]ii celor spiritualitatea ortodox\ de care partenerii
piei Vadului, Feleacului [i Clujului, a dou\ Biserici cre[tine a facilitat crearea germani, evanghelici-luterani, sunt foarte
prodecanului facult\]ii sibiene, pr. prof. unor leg\turi [i prietenii `ntre partici- interesa]i.
dr. Aurel Pavel, a decanului Facult\]ii pan]i, care s\ duc\ la realizarea unor Membrii delega]iei l-au invitat pe ~nalt-
de Teologie din Cluj-Napoca, pr. prof. proiecte comune. preasfin]itul Mitropolit Andrei s\ viziteze
dr. Ioan Chiril\, a pr. prof. dr. Dumitru „Ne dorim ca acest dialog s\ continue centrul diaconal de la Neuendettelsau.
Meghe[an de la Facultatea de Teologie printr-o conferin]\ teologic\ similar\, „Este unul dintre cele mai mari centre dia-
Ortodox\ din Oradea, care a su]inut care va fi organizat\ `n viitor. Ideea prin- conale de biserici evanghelice din
referatul „Darurile Sfântului Duh - cipal\ a acestei `ntâlniri este c\ Europa Germania, cu peste 5.000 de angaja]i.
mijloace de `nt\rire [i comuniune trebuie s\ creasc\ `mpreun\, prin astfel Discu]iile s-au soldat [i cu propunerea ca
duhovniceasc\ a m\dularelor Trupului de colabor\ri [i prietenii“, ne-a spus aceste leg\turi s\ fie aprofundate, dat fiind
Tainic al Domnului“, a pr. prof. dr. rectorul Hermann Schoenauer. faptul c\ institu]ia diaconal\ din Germania
Mihai Himcinschi de la Facultatea de „Am participat [i la prima conferin]\ teo- este de mult\ vreme `n leg\tur\ cu alte
Teologie din Alba Iulia, care a sus]inut logic\ de acum doi ani [i cred c\ hr\- eparhii din Patriarhia Român\, dar abia
referatul „Harul dumnezeiesc [i `ndum- nindu-ne cu aceea[i hran\ duhovniceas- acum `n leg\tur\ cu Arhiepiscopia
nezeitor - expresie a unit\]ii Bisericii lui c\, care este cuvântul lui Dumnezeu, Clujului“, a declarat pr. conf. univ. dr.
Hristos. O abordare ecumenic\“, [i a pr. roadele acestei hr\niri vor duce spre ide- {tefan Iloaie, consilier cultural al
conf. dr. Nicolae Mo[oiu de la alul Bisericii de a reface unitatea ei“, Arhiepiscopiei Clujului. (Cosmina
Facultatea de Teologie din Sibiu, care a ne-a spus PS Episcop Vasile Some[anul. NICOAR|)

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


41

Funda]ia „Diakonia“
a vizitat Episcopia S\lajului
Episcopia S\lajului a primit vizita delega]iei
oficiale a Funda]iei „Diakonia“ din Neuendettelsau,
Germania, condus\ de rector prof. dr. h.c. Hermann
Schoenauer, funda]ie care sprijin\ activit\]i
[i proiecte sociale derulate `n eparhie.

arhid. Ciprian BOC{A

D
elega]ia a fost `ntâmpinat\, pe 3 aprilie, la Zal\u, de Preasfin]itul Petroniu, Episcopul S\lajului, dup\ care a vizitat Schitul
„Na[terea Sf. Ioan Botez\torul“ din Bobota, unde delega]ia a participat la slujba Vecerniei, oficiat\ de PS Petroniu. La
slujba Vecerniei [i la discu]iile care au urmat au participat [i prefectul jude]ului S\laj, Alexandru Vegh, pre[edintele
Consiliului Jude]ean S\laj, Tiberiu Marc, primarul comunei Bobota, Aurel Sarca, reprezentan]i ai Consiliului local [i ai
altor institu]ii din Bobota. Atât reprezentan]ii institu]iilor jude]ene, cât [i cei ai institu]iilor locale [i-au prezentat disponibilitatea `n
vederea unei colabor\ri cu Funda]ia „Diakonia“ [i au ar\tat oportunit\]ile unor investi]ii sociale `n jude]ul S\laj.
Pe 4 aprilie, PS Petroniu a fost al\turi de delega]ia german\ la [antierul de construc]ie a noului sediu eparhial al Episcopiei S\laju-
lui, dup\ care s-a vizitat complexul social al parohiei „Intrarea Maicii Domnului `n Biseric\“ din {imleu Silvaniei, unde, din ini]iati-
va [i sub atenta supraveghere a preotului paroh Vasile Bo[ca, protopopul {imleului, se desf\[oar\ activit\]i sociale de peste 10 ani,
incluzând o cantin\ social\, precum [i cazare social\ pentru unii elevi de liceu din localit\]ile din apropiere, care nu au posibilit\]i
financiare pentru a face naveta la [coal\.

Ajutoare pentru beneficiarii serviciilor sociale


Funda]ia „Diakonia“ a oferit parohiei dou\ camioane cu ajutoare, urmând ca o parte din acestea s\ fie distribuite familiilor nevoia[e
din {imleu Silvaniei [i `mprejurimi, iar o alt\ parte s\ fie comercializat\ `n magazinul propriu second-hand. Fondurile rezultate vor
sus]ine activitatea social\ pe mai departe. Unul din cele dou\ camioane ale funda]iei germane a fost donat Episcopiei S\lajului, fiind
sprijinit\, prin aceast\ modalitate, construc]ia sediului eparhial din Zal\u.
Apoi, delega]ia a fost primit\ cu mult\ bucurie la M\n\stirea „Sfânta Treime“ - Bic, de c\tre maica stare]\, stavrofora Marina Lupou.
Funda]ia german\ a avut daruri constând `n `mbr\c\minte, produse de igien\ corporal\, rechizite [colare, alimente [i dulciuri [i
pentru cei 18 copii afla]i `n plasament la [coala de tip confesional, care func]ioneaz\ `n cadrul m\n\stirii, copii care provin din
familii f\r\ posibilit\]i financiare. ~n cele din urm\, delega]ia a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din curtea m\n\stirii, bi-
serica nou\, colec]ia de obiecte vechi tradi]ionale, trapeza, precum [i corpul de chilii. La final, o parte a delega]iei s-a deplasat `n
parohia Bobota pentru a d\rui [colii din localitate patru table de scris moderne [i o `nsemnat\ cantitate de hârtie pentru copiator.
~ntre cele dou\ institu]ii, Funda]ia „Diakonia“ [i Episcopia S\lajului, prin reprezentan]ii lor, au fost stabilite viitoare `ntâlniri cu scop
filantropic-social, consolidându-se astfel o frumoas\ rela]ie româno-german\.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


42

Premierea câ[tig\torilor
Olimpiadei de religie la Gala]i
Miercuri, 20 aprilie, la Mesajul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel adresat elevilor, profesorilor
Gala]i, a avut loc festivi- [i organizatorilor celei de-a III-a edi]ii a Olimpiadei na]ionale de religie,
Gala]i, 16-21 aprilie 2011
tatea de premiere a
câ[tig\torilor celei de-a
III-a edi]ii a Olimpiadei de Educa]ia cre[tin\ -
religie - faza na]ional\.
Evenimentul a fost organi- `mplinirea voca]iei baptismale
zat de Arhiepiscopia
Dun\rii de Jos, `n colabo-

S
fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hot\rât ca anul 2011 s\ fie
rare cu Ministerul Educa]iei „Anul omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii“ `n Patriarhia
Român\. Biserica m\rturise[te c\ iubirea smerit\ [i preasl\vit\ a lui
[i o serie de institu]ii de Hristos Cel R\stignit [i ~nviat se d\ruie[te omului prin harul Sfântului
`nv\]\mânt. La cea de-a Botez, pentru ca omul care se une[te cu Hristos s\ poat\ birui p\catul [i s\
treia edi]ie a Olimpiadei dobândeasc\ via]a ve[nic\ `n slava Preasfintei Treimi. ~ntrucât Sfântul Botez
de religie au participat este `nceputul mântuirii omului [i arvuna vie]ii ve[nice, ferici]i sunt p\rin]ii care
dau na[tere la copii [i apoi `i boteaz\ ca s\ devin\ `n Hristos fii ai lui
anul acesta peste 250 de Dumnezeu dup\ har. Ferici]i sunt [i cei care, `n Biseric\, lucreaz\ prin harul
elevi de la clasele VII-XII, Duhului Sfânt la formarea de fii [i fiice duhovnice[ti. Preo]ii [i profesorii de
din toate jude]ele ]\rii, religie `n]eleg c\ `nfierea baptismal\ are ca scop `nvierea omului din p\cat [i
ocupan]ii locului I la faza preg\tirea lui pentru `nvierea cea de ob[te [i pentru via]a ve[nic\.
Când Biserica le arat\ copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, ace[tia iubesc
jude]ean\ a concursului. ~n Biserica [i devin icoane de nevinov\]ie [i bun\tate care `i orienteaz\ pe adul]i
urma corect\rii lucr\rilor spre ~mp\r\]ia cerurilor (cf. Matei 18, 3). Prin orele de religie din [coli [i prin
au fost desemna]i trei catehezele din biserici - `n cadrul proiectelor Patriarhiei Române „Hristos
câ[tig\tori pentru fiecare `mp\rt\[it copiilor“ [i „Alege [coala!“ -, Biserica m\rturise[te Adev\rul
credin]ei mântuitoare [i cheam\ la libertatea de-a iubi pe Dumnezeu [i pe
nivel, precum [i 10 semeni: „{i ve]i cunoa[te adev\rul, iar adev\rul v\ va face liberi“ (Ioan 8, 32).
men]iuni la nivelul fiec\rei Cre[terea `n Duhul Adev\rului lumineaz\ sufletul copilului [i, `n acela[i timp,
clase. Totodat\, au mai fost `l `nal]\ prin iubire.
oferite [apte premii spe- Sfântul Apostol Pavel arat\ c\ roadele Duhului sunt acestea: „dragostea, bucu-
ria, pacea, `ndelung-r\bdarea, bun\tatea, facerea de bine, credin]a, blânde]ea,
ciale pentru participan]ii `nfrânarea, cur\]ia“ (Galateni 5, 22-23). Bucuria copiilor [i tinerilor care par-
care au dat dovad\ de ticip\ la cea de-a treia edi]ie a Olimpiadei na]ionale de religie aminte[te de
originalitate. mul]imea ucenicilor care, `ntâmpinând pe Mântuitorul Iisus Hristos la intrarea
`n Ierusalim, „bucurându-se, a `nceput s\ laude pe Dumnezeu, cu glas tare,
pentru toate minunile pe care le v\zuse, zicând: Binecuvântat este ~mp\ratul
care vine `ntru numele Domnului! Pace `n cer [i slav\ `ntru cei de sus“ (Luca
19, 37-38). Bucuria aceasta lumineaz\ credin]a [i iubirea fa]\ de copii a
p\rin]ilor [i a profesorilor de religie.
Felicit\m pe organizatorii Olimpiadei na]ionale de religie, eveniment
duhovnicesc care adun\ `mpreun\ Familia, {coala [i Biserica. Ne rug\m
Domnului Hristos s\ binecuvânteze pe to]i elevii participan]i, pe profesori [i pe
p\rin]i, d\ruindu-le s\n\tate [i mântuire, pace [i bucurie `ntru mul]i [i frumo[i
ani!
Cu mult\ pre]uire [i p\rinteasc\ binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


43

Olimpiad\ pentru elevii seminari[ti


Olimpiada na]ional\ de religie pentru
elevii seminariilor [i liceelor teologice
din Patriarhia Român\ s-a desf\[urat `n
perioada 27-30 aprilie la Târgu Jiu.
Marius NEDELCU

M
inisterul Educa]iei din România, `n colaborare cu
Arhiepiscopia Craiovei [i Inspectoratul {colar Gorj, a
organizat etapa na]ional\ a Olimpiadei de religie
pentru seminariile teologice [i liceele cu profil teo-
logic din ]ar\. Sesiunea de examen s-a sus]inut joi, 28 aprilie, la
Liceul Teologic „Sfântul Nicodim“ din Târgu Jiu. Au intrat `n con-
curs 120 de elevi, reprezentând 39 de institu]ii.
Examenul de evaluare a cuno[tin]elor teologice s-a desf\[urat
pe patru sec]iuni, `n func]ie de disciplinele teologice [i anii de
studiu ai elevilor. Astfel, elevii din anul I au sus]inut examenul
la Vechiul Testament, iar cei din anul II la Noul Testament.
Elevii din anul III au sus]inut examenul la disciplina Istoria Competi]ia s-a `ncheiat oficial sâmb\t\, 30 aprilie, cu festivitatea
Bisericii Ortodoxe Române. Seniorii competi]iei, elevii din de premiere a concuren]ilor cu rezultatele cele mai bune, `n sala
anul IV, au dat examenul la Teologie dogmatic\. Dup\ Teatrului Municipal „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu. Pentru tinerii
sus]inerea examenului, participan]ii au vizitat Muzeul teologi, aceste evalu\ri au reprezentat [i o oportunitate de aco-
Jude]ean din Târgu Jiu, celebrul Complex „Brâncu[i“, care modare cu metodologia de sus]inere a testelor na]ionale, astfel
g\zduie[te monumentalele lucr\ri ale marelui sculptor rom=n, `ncât s\ `[i poat\ st\pâni cât mai bine emo]iile [i s\ se concentreze
[i M\n\stirea Lainici. eficient pentru valorificarea celor `nv\]ate.

Hram la Catedrala episcopal\


din Drobeta-Turnu Severin
Catedrala episcopal\ „Sfântul Mare sului, Preasfin]itul Lucian, Episcopul Caransebe[ului, Prea-
sfin]itul Sebastian, Episcopul Slatinei [i Romana]ilor, Prea-
Mucenic Gheorghe“ din Drobeta- sfin]itul Gurie, Episcopul Devei [i Hunedoarei, Preasfin]itul
Turnu Severin [i-a serbat hramul. Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, [i
Sfânta Liturghie a fost oficiat\ joi, 28 Preasfin]itul Emilian Lovi[teanul, Episcop-vicar al
aprilie, de un sobor de opt arhierei, `n Arhiepiscopiei Râmnicului.
frunte cu ~naltpreasfin]itul P\rinte „Sfin]ii Mucenici sunt p\trun[i de lumina ~nvierii“
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei [i La finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a ]inut un cuvânt de
Mitropolitul Olteniei. `nv\]\tur\ despre exemplul Sfântului Mucenic Gheorghe `n
via]a Bisericii. Credincio[ii severineni s-au putut `nchina,
C\t\lin CERN|TESCU `ncepând de miercuri sear\, la moa[tele Sfântului Grigorie
Decapolitul, aduse de la M\n\stirea Bistri]a de o delega]ie

S
ute de credincio[i au luat parte la Sfânta Liturghie de maici, condus\ de PS Emilian Lovi[teanul [i arhim.
arhiereasc\, oficiat\ `n fa]a Catedralei episcopale Vartolomeu Androni. Racla a r\mas deschis\ pe tot parcur-
din Severin de un numeros sobor de arhierei. Astfel, sul Sfintei Liturghii. ~n cuvântul s\u, PS Nicodim a ]inut s\
al\turi de IPS P\rinte Mitropolit Irineu [i de Preasfin- mul]umeasc\ ~naltpreasfin]itului Gherasim, Arhiepiscopul
]itul Nicodim, Episcopul Severinului [i Strehaiei, au mai Râmnicului, pentru bucuria [i mângâierea duhovniceasc\
participat: ~naltpreasfin]itul Teodosie, Arhiepiscopul Tomi- prilejuit\ de aducerea sfintelor moa[te.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


44

Dezbatere pentru ap\rarea vie]ii


[i combaterea avortului la Ia[i
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, prin Sectorul de misiune, statistic\ [i prognoz\ pas-
toral\ al Arhiepiscopiei Ia[ilor, [i Episcopia Romano-Catolic\ de Ia[i au organizat `n
perioada 30 aprilie - 1 mai 2011 Zilele de Conferin]e pe teme Pro Vita. Evenimentul a
avut loc `n Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Ia[i [i a constat `n prezentarea
unor prelegeri sus]inute de c\tre invita]i din Germania, dar [i din ]ar\, care au fost urmate
de discu]ii pe marginea temelor expuse.

Constantin CIOFU excep]ional“, `n care persoanele sunt implicate „`n ap\rarea vie]ii
[i a omului `n general“, transmi]ând „gândul bun pentru aceast\

~
n debutul `ntâlnirii, pr. Radu Brânz\, referent `n cadrul Secto- manifestare de excep]ie al PS Petru Gherghel, Episcopul romano-
rului de misiune, statistic\ [i prognoz\ pastoral\ al Arhiepisco- catolic de Ia[i“. Prima prelegere, cu titlul „Voca]ia medicului [i
piei Ia[ilor, a adresat un cuvânt de bun venit, `n care [i-a expri- avortul“, a fost sus]inut\ de dr. Almut Hefter (Germania), iar prof.
mat bucuria pentru faptul c\ Zilele de Conferin]e pe teme Pro univ. dr. Pavel Chiril\, pre[edintele Asocia]iei filantropice medicale
Vita a adunat laolalt\ preo]i, medici [i profesori. „Darul vie]ii este „Christiana“ din Bucure[ti, [i lect. dr. Andreea B\ndoiu, directoarea
supus violen]elor, de foarte multe ori extrem de brutale. Dac\ pri- Hospice-ului „Sfânta Irina“ din Voluntari, jude]ul Ilfov, au prezen-
mim darul vie]ii de la Dumnezeu, avem datoria s\ mul]umim pen- tat tema „Sistemul de planning. Abordare ortodox\“. Ultima con-
tru dar [i s\-l `nfrumuse]\m cu tot ceea ce sufletul unui om poate ferin]\ de sâmb\t\ a fost prezentat\ de Wolfgang Hering
primi. ~n aceste zile vom crea un spa]iu de discu]ie `n cadrul c\ruia (Germania) [i a avut titlul „Europa `ncotro?...“. ~n dup\-amiaza zilei
invita]ii no[tri ne vor transmite un mesaj pentru via]\. ~naltpreas- de duminic\, conf. univ. dr. Cristina Gavrilovici, bioetician, a vor-
fin]itul Teofan binecuvânteaz\ lucrarea aceasta [i dore[te ca `n bit despre „Aspecte etice `n avortul terapeutic“, iar Wolfgang
aceste zile mesajul vie]ii s\ fie unul frumos conturat, astfel `ncât s\ Hering despre „Vindecarea sindromului post-avort“. Ultima tem\,
fie transmis [i acolo unde nu este perceput a[a cum ar trebui. Con- „Trupul meu, templu al Duhului Sfânt sau instrument al pl\cerii?“,
ferin]ele din aceste zile sunt organizate `mpreun\ cu Episcopia Ro- a fost prezentat\ de dr. Almut Hefter. Dup\ fiecare conferin]\, par-
mano-Catolic\ din Ia[i, pentru c\ problemele sociale nu sunt ale ticipan]ii au adresat `ntreb\ri, creându-se astfel un dialog prin care
unei confesiuni, ci apar]in nou\ tuturor. Un rol important `n organi- s-a conturat mesajul vie]ii. „Abord\rile din cele dou\ zile de `ntâl-
zarea acestui eveniment `l are Asocia]ia «Primul pas» din Ia[i, prin niri au creat interac]iune, realizându-se pun]i de discu]ii. Cei
intermediul c\reia am luat leg\tura cu invita]ii no[tri din Germania, prezen]i au fost preocupa]i de problemele care atac\ via]a, de avort
[i doresc s\ mul]umesc `n mod special doamnei Geanina Un- `n special. Aceste probleme sunt efectul `nstr\in\rii omului de
gureanu, reprezentantul acestei asocia]ii“, a subliniat pr. Radu Dumnezeu. Participan]ii la aceste sesiuni au `ncercat s\
Brânz\. dep\[easc\ stadiul de a constata ni[te lucruri [i s-a insistat pe ideea
de a se face ceva `n acest sens. Dorim ca aceste dou\ zile s\ fie un
Un `nceput pentru alte ac]iuni concrete `nceput pentru alte ac]iuni concrete. Biserica urm\re[te rodul
Pr. Iosif Dorcu, reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice din muncii, iar acest rod trebuie s\ fie `n folosul fra]ilor no[tri [i al mân-
Ia[i, [i-a exprimat bucuria pentru faptul c\ asist\ la „un program tuirii noastre“, a concluzionat pr. Radu Brânz\.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


45

† CASIAN, Arhiepiscopul
Dun\rii de Jos
VIZITA PATRIARHULUI ROM+NIEI `N FRAN}A

Vizita Preafericitului P\rin-


te Patriarh Daniel `n Fran-
]a, la Strasbourg - Alsacia,
Comuniune
`n fruntea unei delega]ii
din ]ar\, la invita]ia ~nalt-
preasfin]itului P\rinte Iosif
ortodox\
al Mitropoliei românilor
ortodoc[i din Europa Cen-
tral\ [i Meridional\, `ntre 9
[i 13 aprilie 2011, repre-
pentru românii
zint\ deodat\ un act misio-
nar pastoral, liturgic [i cul-
tural, dar [i unul de dialog
din Occident
intercultural, interconfesio-
nal [i interreligios, de cea
mai semnificativ\ impor-
tan]\ pentru rolul Bisericii
Ortodoxe Române `n via]a
poporului român de acas\
[i a românilor de pretutin-
deni, dar [i de m\rturisire
a slujirii ei `n lumea con-
temporan\, pe plan conti-
nental sau mondial.

ocupat\ mai mult de aspectele vremelnice bourg, la s\rb\torile `nchinate eroilor se fac

C
unoa[terea realit\]ilor vie]ii spiri-
tuale printre slujitorii [i românii ale existen]ei. Reamintim principalele procesiuni de cinstire [i neuitare a celor ce
ortodoc[i din diferitele ]\ri etape ale vizitei pastorale, ecumenice [i au precedat, prin jertf\, eforturile reunific\-
europene este o `ndatorire sfânt\ europene a Preafericitului P\rinte Patriarh rii Europei, nu doar politic [i economic, ci
ce decurge din `ns\[i voca]ia misionar\ a [i a delega]iei `nso]itoare. mai ales spiritual [i uman!
Sfintei noastre Biserici, iar Preafericitul De pild\, `n anii '30, studentul de la Stras-
P\rinte Patriarh Daniel, potrivit prevederilor Pioas\ recuno[tin]\ eroilor neamului bourg Iustin Moisescu, viitorul patriarh, pe-
statutare, `mpreun\ cu ierarhii Sfântului `nhuma]i departe de ]ar\ lerin la Soultzmatt, la Cimitirul românilor
Sinod, vegheaz\ la p\strarea comuniunii [i Sâmb\t\, 9 aprilie 2011, de `ndat\ dup\ so- eroi, `i scria Patriarhului Miron despre acest
a solidarit\]ii slujitorilor [i credincio[ilor, sirea la Strasbourg, a avut loc ceremonia re- pios [i sfânt act de recuno[tin]\. A[a au f\-
spre binele tuturor [i pentru afirmarea ple- ligioas\ la Cimitirul Militar de la Haguenau, cut to]i urma[ii la Strasbourg, `ntre care [i
nar\ a valorilor spirituale `ntr-o lume tot unde odihnesc peste 400 de solda]i români, Preafericitul Patriarh Daniel, care, precum
mai sf\râmat\ de crize, dezbin\ri, s\r\cie, eroi din Primul R\zboi Mondial. se [tie, a studiat [i a ob]inut aici doctoratul.
violen]\ [i egoism. Se cuvine a aminti c\ `n Alsacia [i Lorena, Impresionant a fost faptul c\ la Haguenau
Vizita de la Strasbourg, `n Alsacia, atât la precum [i `n mai multe cimitire (Haguenau, ne-am aflat exact la trei decenii de la mo-
comunit\]ile ortodoxe române, cât [i la Bi- Dieuze [i Soultzmatt - Val du Pâtre) odih- mentul când Dumnezeu a `ng\duit s\ se
serica Romano-Catolic\ local\ ori la insti- nesc peste 2.000 de eroi români, mor]i ca reia pelerinajul religios la Cimitirul eroilor
Diaspora

tu]iile europene - precum s-a putut afla martiri `n condi]iile evenimentelor din iarna români, cu participarea Arhiepiscopului
atât prin intermediul Radioului [i Televi- anului 1917. Adrian, a p\rintelui Aurel Grigora[, `n
ziunii TRINITAS, dar [i prin „Ziarul Pe crucea de la Soultzmatt, regina Maria a organizarea ierod. Casian, aflat la studii la
Lumina“ din 9, 10 [i 11 aprilie 2011 -, `ncrustat urm\torul epitaf: „Departe de ]ar\, Strasbourg, prilej cu care s-a `ntemeiat [i
reprezint\ `n acest sens un important pas pentru care v-a]i jertfit, odihni]i-v\ `n aceast\ comunitatea parohial\, prin reunirea ro-
`nainte `n clarificarea [i `n afirmarea rolu- ]ar\ (Fran]a, s.n.), care pentru voi nu mai este mânilor afla]i, `n condi]iile de atunci, ale
lui Bisericii Ortodoxe Române `n pro- str\in\, bravi solda]i aureola]i de glorie!“ suferin]ei României, sub povara dictaturii
movarea valorilor eterne `ntr-o lume pre- De când se afl\ studen]i români la Stras- atee.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


46

S-au sfin]it dou\ cruci-troi]e aduse din


România, iar Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a oficiat parastasul cu participarea
ierarhilor, a preo]ilor [i credincio[ilor
români, al\turi de autorit\]ile române de la
Ambasada [i Consulatul din Strasbourg,
precum [i de cele franceze, civile [i mili-
tare, locale [i centrale.
Ceremonia a `nc\lzit inimile celor prezen]i,
le-a unit [i a constituit o m\rturie unic\ de
comunicare, spre mai mult\ apropiere din-
tre dou\ popoare [i ]\ri prietene [i surori,
`nfr\]ite [i prin cultur\, dar [i prin jertf\.

Poarta cerului [i iconostasul,


epifanie a ~mp\r\]iei cerurilor
A doua zi, duminic\, 10 aprilie 2011, `n
biserica parohial\ a comunit\]ii române[ti
„Sfântul Ioan Botez\torul“ din Strasbourg,
p\storit\ de pr. dr. Vasile Iorgulescu, a avut
loc ceremonia sfin]irii iconostasului d\ruit
de Preafericitul Patriarh Daniel pe când se
afla ca Mitropolit la Ia[i. Tot Preafericirea Sa
a mijlocit la Arhiepiscopia catolic\ pentru a
se ob]ine pentru slujire o veche, frumoas\ [i
maiestuoas\ biseric\. S-au sfin]it apoi o
capel\ cu hramul „Sfântul Ioan Valahul“,
precum [i biblioteca [i s\lile comunitare ale
parohiei, c\rora Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel le-a oferit patronaje spiri-
tuale: p\rintele arhimandrit Cleopa [i p\rin-
tele profesor Dumitru St\niloae.
La Sfânta Liturghie au participat, `mpreun\
cu Preafericitul P\rinte Daniel, ~naltprea-
sfin]itul Iosif, ierarhul locului, Arhiepiscopul
Casian al Dun\rii de Jos, Preasfin]itul Timo-
tei al românilor ortodoc[i din Spania [i Por-
tugalia, Preasfin]itul Marc Nem]eanul, Epis-
cop-vicar al Mitropoliei române a Europei
Centrale [i Meridionale, precum [i preo]i
români invita]i de p\rintele paroh. S-a ad\-
ugat soborului [i preacuviosul arhim. Daniil
Oltean, vicarul Arhiepiscopiei Dun\rii de
Jos, aflat la studii la Paris.
Pe lâng\ mul]imea credincio[ilor români,
au fost prezen]i reprezentan]i ai altor culte,
`n frunte cu Arhiepiscopul romano-catolic
al Strasbourgului, Jean-Pierre Grallet, auto-
rit\]i române de la ambasad\ [i consulat
[.a.
De remarcat presta]ia de excep]ie a coru-
lui de tineri studen]i [i studente, teologi [i Pulversheim, de lâng\ Mulhouse. Comuni- tru a `n]elege rostul Bisericii, „acela de a
laici, care au ar\tat c\ Biserica noastr\ tatea local\, `n frunte cu inimosul ei preot, preg\ti pe oameni pentru a primi via]a
este vie, dinamic\ [i tân\r\, `n str\in\tate, a primit o biseric\ veche, monument isto- ve[nic\ [i bucuria ve[nic\ a ~mp\r\]iei
ca [i acas\! ric, pe care a restaurat-o exemplar, ofe- cerurilor“, [i au transformat evenimentul
rindu-i hramul „Sfin]ii Cosma [i Damian“. `ntr-o autentic\ s\rb\toare de suflete [i de
„~nnoie[te-te, `nnoie[te-te, noule Mul]imea slujitorilor din Fran]a, Germania comuniune ca [i acas\. A fost o sfin]ire tot
Ierusalime!“ [i Elve]ia, credincio[ii, oaspe]ii francezi au atât de solemn\ ca `ntr-o mare localitate
~n seara aceleia[i zile a avut loc sfin]irea ascultat omilia Preafericitului P\rinte Daniel, tradi]ional\ din România.
bisericii ortodoxe române din localitatea o excep]ional\ catehez\ mistagogic\ pen- ~n data de 11 aprilie 2011, Preafericirea Sa

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


47

[i membrii delega]iei au f\cut vizite la tante din Germania, Prelatul Bernhard Fe- este un dar al lui Dumnezeu c\tre ome-
forurile europene de la Strasbourg, dup\ lenberg. nire pentru a fi cunoscut, cultivat [i pen-
cum urmeaz\: `nso]i]i de ambasadorul Aceast\ `ntâlnire a constituit vârful repre- tru a deveni mijloc de comuniune `ntre
Stelian Stoian, delega]ia noastr\ a fost pri- zent\rii Bisericii Ortodoxe Române `ntr-un persoane, na]iuni [i genera]ii viitoare.
mit\ de Thorbjorn Jagland, secretarul gene- cadru l\rgit, european, interconfesional [i ~ntre cultul religios [i cultura omeneasc\
ral al Consiliului Europei, apoi de Thomas interreligios. exist\ o leg\tur\ foarte profund\. Cultul
Hammarberg, comisarul pentru drepturile Textul comunic\rii Patriarhului României, `nseamn\ rela]ia omului sau a comunit\]ii
omului, [i de Jean-Paul Costa, pre[edintele publicat `n „Ziarul Lumina“, reprezint\ un umane cu Creatorul divin, `n timp ce cul-
Cur]ii Europene a Drepturilor Omului. act de afirmare r\spicat\, demn\, fidel\ [i tura `nseamn\ cultivarea rela]iei omului cu
~ntâlnirile s-au desf\[urat `ntr-un cadru luminoas\ a ortodoxiei `nv\]\turii de cre- crea]ia lui Dumnezeu.
solemn, demn [i deschis dialogului din]\ a Bisericii noastre, ca deschidere spre Cu siguran]\, o astfel de m\rturie clar\ [i
cunoa[terii reciproce [i interesului pentru alte religii, culturi, lumi [i civiliza]ii. Acesta luminoas\ `i ajut\ pe to]i cei ce `nc\ mai
promovarea celor mai bune raporturi dintre este scopul `ntrunirilor ortodoc[ilor cu alte consider\, precum se arat\ pe alocuri [i `n
Biserica Ortodox\ Român\ [i forurile `n credin]e [i religii: de a ar\ta concret, coer- raportul european, rolul proeminent al cul-
cauz\, spre binele românilor de acas\ [i din ent, fidel [i deschis Adev\rul mântuitor, turii fa]\ de cult, [i nu viceversa.
str\in\tate, integra]i `n lumea european\. care verticalizeaz\ min]ile [i inimile [i le Acesta este darul Ortodoxiei pentru Europa,
~n seara aceleia[i zile, `n Catedrala istoric\ deschide spre Dumnezeu, „de unde vine atunci când este prezentat\ fidel, deschis,
a Strasbourgului, de o mare frumuse]e [i toat\ darea cea bun\“! f\r\ patim\ [i resentimente, a celor ce nu o
`nc\rc\tur\ spiritual\, artistic\ [i religioas\, Trebuie s\ preciz\m c\ Adunarea Parla- cunosc, dar pot s\ o fac\ [i prin m\rturia
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, la invi- mentar\ a Consiliului Europei adoptase un noastr\.
ta]ia Arhiepiscopului romano-catolic, cu document-cadru, pe baza unui raport al A[a se explic\ de ce „tonul face muzica“.
participarea Eminen]ei Sale Cardinalul Jean exper]ilor europeni, denumit: „La dimen- A[a se arat\ de ce, atunci când ne
Louis Tauran, a sus]inut `n fa]a unei mul]imi sion religieuse du dialogue interculturrel“, exprim\m din convingerile de net\g\duit
de credincio[i ortodoc[i [i de alte confe- raportor fiind doamna Anne Brasseur din ale Adev\rului, m\rturisit de Ortodoxie,
siuni din localitate o comunicare cu titlul: Luxembourg. putem s\ ne apropiem [i de to]i cei care au
„Orient, Occident: provoc\rile actuale ale Raportul, aprobat de to]i parlamentarii, ara- atâta trebuin]\ de lumina ei.
dialogului interreligios“. t\, de pild\, `n paragraful 37, `n leg\tur\ cu A[a a fost. Cei care au intervenit dup\
Expunerea teologic\, bazat\ pe `nv\]\tura religiozitatea popoarelor [i rolul acesteia la alocu]iunea Patriarhului României, care i-a
de credin]\ [i experien]a Sfin]ilor P\rin]i, cu antamarea dialogului cu lumea actual\, c\ inclus pe to]i ortodoc[ii `n m\rturia prezen-
nuan]e din via]a [i lucrarea Bisericii `n România se constat\, fa]\ de alte state, tat\, au ar\tat convergen]\ [i coresponsabi-
Ortodoxe Române, a suscitat un viu interes, chiar dintre cele ortodoxe, „o foarte puter- litate `n dialogul atât de util reconstruc]iei
mai ales c\ a fost urmat\ de un `n\l]\tor nic\ religiozitate.“ p\cii interreligioase [i interumane.
concert de imne religioase din Postul Mare, Paragraful 98 precizeaz\ c\ „Bisericile con- Cei 53 de intervenien]i, parlamentari din
`n interpretarea corului parohiei ortodoxe tribuie la reconcilierea popoarelor [i a cul- toate ]\rile Consiliului Europei, `n urma
române din Strasbourg, condus de pr. dr. turilor“, iar la paragraful 105 se subliniaz\ expunerilor, au demonstrat c\ pot exista
Vasile Iorgulescu. Preafericirea Sa [i c\ este necesar a se acorda un „sens pro- `n]elegere, respect fa]\ de cel\lalt [i
Cardinalul Tauran, dup\ sus]inerea comu- fund dimensiunii religioase a dialogului in- voin]\ de promovare a binelui comun, de
nic\rilor, au r\spuns la câteva `ntreb\ri for- tercultural [i a se sublinia necesitatea aces- pe pozi]iile propriilor convingeri reli-
mulate pentru a da expresie necesit\]ii dia- tui dialog pe plan local, na]ional, european gioase, care pe lâng\ diferen]ele specifice
logului dintre cre[tini din perspectiva unei [i global“. au [i genul comun al cooper\rii, mai ales
experien]e a R\s\ritului [i a Apusului Un loc aparte `n raport `l ocup\ `nv\]\mân- `n fa]a atâtor provoc\ri ale societ\]ii
Europei, care trebuie s\ respire mereu prin tul religios `n [coli, cu scopul de a se secularizate.
ambii s\i „pl\mâni“. dobândi nu simple informa]ii religioase, ci ~n concluzie, vizita delega]iei Bisericii
„Dimensiunea religioas\ a dialogului inter- faptul, actul, credin]a fiec\ruia, ca atare. Ortodoxe Române, condus\ de Preafericitul
cultural“ a fost tema interven]iei Preaferici- Fa]\ de abord\rile umaniste de pe temeiu- P\rinte Patriarh Daniel, la Strasbourg, `n
tului P\rinte Daniel `n fa]a plenului Adun\- rile concluziilor experien]elor religioase, Alsacia - Fran]a, `n perioada Postului Sfinte-
rii Parlamentare a Consiliului Europei pe cu viziune mai mult pe orizontala vie]ii, lor Pa[ti, a confirmat [i pe plan interna]io-
marginea raportului cu acela[i titlu al foru- Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, nal, interreligios [i intercultural vigoarea
lui sus-amintit. teolog bine cunoscut `n lumea ortodox\ [i m\rturiei ortodoxe, a culturii cre[tine [i a
~n preambulul acestui moment, Patriarhul ecumenic\ pentru fidelitatea fa]\ de exerci]iului dialogului irenic, acas\ [i `n lu-
României s-a `ntre]inut cu pre[edintele dreapta credin]\, a propus o abordare cre- me, pentru promovarea valorilor sfinte, atât
Adun\rii Parlamentare, Mervlüt Çavo[oglu, dincioas\ [i m\rturisitoare: ~ns\ valorile de minunat p\strate [i prezentate de ierarhii
cel care a lansat Preafericirii Sale invita]ia care sunt cultivate `n societatea secular- no[tri din Occident, `n cazul de fa]\ ~nalt-
de a vizita forul european de la Strasbourg. izat\ actual\ vizeaz\ `n mod exclusiv preasfin]itul Mitropolit Iosif, de preo]i pre-
Reprezentan]ii a 47 de state au avut posi- realitatea p\mânteasc\, existen]a omului cum pr. consilier Sorin {elaru de la Bruxe-
bilitatea s\ audieze `n plen conferin]a Pa- `n rela]ia sa cu Statul [i cu concet\]enii lles, pr. dr. Vasile Iorgulescu de la Strasbourg
triarhului României, a Cardinalului J.L. Tau- s\i, `n timp ce credin]a religioas\ `l vede [i to]i preo]ii de la parohiile noastre, de ini-
ran, a Muftiului-[ef al Turciei, prof. Mehmid pe om `n primul rând `n rela]ia sa cu mo[ii studen]i misionari [i de jertfelnicii [i
Gormez, a Rabinului-[ef al Rusiei, Berel Ta- Dumnezeu, „F\c\torul cerului [i al p\- bunii credincio[i români. F\clii pascale
zan, [i a reprezentantului Bisericilor Protes- mântului“, `ntrucât crea]ia, adic\ natura, ortodoxe `n Occident.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


48

Provoc\rile
Conferin]a Preafericitului P\rinte
Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, sus]inut\ la
Catedrala „Notre Dame“ din
Strasbourg, 11 aprilie 2011

dialogului
interreligios
P
luralismul religios poate fi abordat din punct de vedere tivat prea pu]in, cum ar fi fervoarea rug\ciunii, practicarea postu-
social, politic, diplomatic, economic, cultural etc., `ns\ lui, bucuria ospitalit\]ii [i importan]a central\ a familiei `n via]a
pentru cei care au r\spunderea pastoral\ a comunit\]ilor omului, dimensiunea profund\ a vie]ii comunitare, rolul genero-
de credin]\, prima abordare trebuie s\ fie de ordin pas- zit\]ii [i al gratuit\]ii `n celebrarea vie]ii, armonia rela]iilor cu
toral, teologic [i duhovnicesc, adic\ misionar [i mistagogic. ~ntr-un ceilal]i?
context unde coexist\ dou\ sau mai multe religii diferite, trebuie s\
ne `ntreb\m care este semnifica]ia teologic\ existen]ial\ a acestei
situa]ii, dincolo de orice explica]ie de ordin istoric, sociologic [i
3 Provocare pentru fidelitatea fa]\ de propria identitate religioas\,
adic\: cum s\ putem r\mâne aceia[i când totul este diferit `n
jurul nostru? Cum s\-]i p\strezi identitatea religioas\ fiind minori-
politic cu privire la emigrarea pricinuit\ de persecu]ii, de s\r\cie tar, `ntr-un context diferit? Cum s\ r\mâi cre[tin nepracticant
sau de `mp\r]irea arbitrar\ a teritoriilor statelor etc. Altfel spus, care `ntr-un context religios `n care practicarea religiei este esen]ial\
este mesajul sau provocarea pe care Dumnezeu ni le adreseaz\ pentru existen]a uman\?
prin `ns\[i aceast\ situa]ie? ~ntâlnirea sau coexisten]a mai multor
religii `ntr-o ]ar\ sau `ntr-o regiune este, desigur, un fenomen com-
plex, care poate da na[tere unor sentimente de team\ sau de
4 Provocare pentru solidaritatea, prin rug\ciune [i fapt\, cu
minorit\]ile cre[tine aflate `n dificultate sau chiar persecutate `n
diferitele p\r]i ale lumii.
`nchidere `n sine, de nesiguran]\ [i de nelini[te. ~n acest sens, dia- Pe m\sur\ ce se structureaz\, prin dialog [i cooperare, Europa
logul [i cooperarea `ntre autorit\]ile politice [i conduc\torii reli- devine con[tient\ de ceea ce constituia „matricea“ originii sale1 de
gio[i sunt deosebit de importante, ca [i dialogul dintre reprezen- care nu s-a ]inut seama `ndeajuns `n edificarea sa, [i anume dimen-
tan]ii diferitelor religii [i confesiuni religioase, pentru a se ajunge la siunea religioas\ a culturii sale. ~ntr-adev\r, politicile [i exper]ii
o convie]uire sau la o coabitare pa[nic\. ~n acest context, acestora s-au preocupat rând pe rând de probleme economice,
provoc\rile sau `ncerc\rile dialogului interreligios sunt `n primul politice, educative [i culturale, uneori de probleme militare. Or, `n
rând de ordin spiritual. ultima vreme la por]ile Europei au `nceput s\ se iveasc\, `ntre indi-

1 Provocare pentru iubirea fa]\ de aproapele: adic\ avem noi,


oare, capacitatea spiritual\ de a `ntâlni [i a-l primi pe str\inul
ale c\rui etnie [i religie sunt diferite de cele ale noastre?
vizi sau `ntre comunit\]i, tensiuni cu caracter religios care `ngri-
joreaz\ prin intensitate sau prin `ntindere. Evenimente dramatice,
cum au fost violen]ele `mpotriva cre[tinilor `n Irak, `n Iran, `n Egipt
sau `n alte p\r]i, Coranul ars [i atentatele care i-au urmat, impun
2 Provocare pentru de[teptarea duhovniceasc\: avem noi, oare,
capacitatea de a afla chiar [i `n deosebiri prilejuri de a `nv\]a de
la ceilal]i anumite valori pe care le-am uitat sau pe care le-am cul-
oamenilor politici [i organismelor interna]ionale necesitatea de a
reflecta [i de a reac]iona astfel `ncât s\ evite ca asemenea drame s\

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


49

Dialogul [i cooperarea
`ntre autorit\]ile politice
[i conduc\torii religio[i
sunt deosebit de
importante, ca [i dialogul
dintre reprezentan]ii
diferitelor religii [i
confesiuni religioase,
pentru a se ajunge la o
convie]uire sau la
o coabitare pa[nic\.
~n acest context,
provoc\rile sau
`ncerc\rile dialogului
interreligios sunt `n
primul rând de ordin
spiritual.“

se mai repete pe viitor [i s\ afecteze ]\rile europene. este faptul de a considera c\ religia este atât de legat\ de ]ara de
Aceste evenimente au f\cut [i mai urgent\ `ndatorirea de a g\si ba[tin\, `ncât nu se poate practica decât `n timpul vacan]elor; doar
solu]ii la problemele create de migrarea masiv\ a popula]iilor de anumite evenimente ale vie]ii (na[tere, c\s\torie, deces) apropie de
diferite culturi [i religii `n Europa, fenomen care sl\be[te coeziunea comunitate persoanele tr\ind `n diaspora. Pentru restul timpului,
social\ `n multe ]\ri. orice referire la o via]\ duhovniceasc\ este fie inexistent\, fie dis-
tant\ fa]\ de o comunitate de referin]\. Aceast\ referin]\ nu se mai

E
uropa este din ce `n ce mai mult alc\tuit\ din diaspor\.
Culturile dominante trebuie s\ integreze persoane proveni- hr\ne[te din comunicarea cu membrii comunit\]ii: preo]i [i cre-
te din alte culturi. Omul din diaspora este desp\r]it de cul- dincio[i ai comunit\]i de emigran]i.
tura sa de origine marcat\ cel mai adesea de o apartenen]\

C
ealalt\ fa]\ a acestei probleme este sentimentul „de
religioas\ [i nu mai are `n mod obligatoriu acelea[i repere. Nu-[i invadare“ pe care-l `ncearc\ popula]iile autohtone care-i
poate practica religia `ntotdeauna `n condi]ii acceptabile. Copiii s\i primesc pe ace[ti emigran]i. Diferen]a este aici palpa-
sunt [colariza]i `ntr-un sistem diferit de cel pe care `l cuno[tea; el bil\: poate fi surs\ de dialog sau de respingere. Ies la
devine astfel tot mai str\in fa]\ de sine [i fa]\ de cultura sa de origi- iveal\ sentimente contradictorii: atât ospitalitatea, acceptarea,
ne. ~n diaspora, emigrantul se vede confruntat cu o lume `n care curiozitatea, mila, cât [i teama din care izvor\[te xenofobia. Se
multe din vechile repere (`ndeosebi reperele religioase) sunt fie produc disensiuni `n opinia public\, toate acestea devin o pro-
diferite, fie abstracte, nemaifiind tr\ite `n via]a de zi cu zi. Ispita o blem\ politic\ deseori manipulat\ de partide populiste. Religia
constituie atunci izolarea, `nchiderea `n sine individualist\ [i o vizi- devine atunci un stindard [i o miz\; nu mai este cea care face ca
une individual\ asupra a ceea ce este religia. Treptat, se pierde oamenii s\ cultive leg\turi `ntre ei, ci dimpotriv\, devine surs\ de
leg\tura cu comunitatea de origine. Emigrantul se reg\se[te dezr\- conflict, de separare [i de tensiune.
d\cinat [i `nsingurat, `nchis `n sine, uneori cu familia sa atunci când Cum s\ te integrezi `ntr-un context religios diferit de al t\u, p\strân-
aceasta nu a r\mas `n ]ara de ba[tin\. Leg\tura religioas\ sl\be[te du-]i totodat\ identitatea religioas\ [i cultural\ originar\? Cum s\
[i dispare, `n afar\ de cazul `n care g\se[te `n ]ara-gazd\ o comu- evi]i `n acela[i timp izolarea crispat\ [i dizolvarea propriei iden-
nitate etnic\ [i religioas\ care s\-i `ng\duie s\-[i tr\iasc\ cultura [i tit\]i? ~n acest sens, este necesar s\ se dezvolte o cultur\ a con-
credin]a. ~n caz contrar, a-]i tr\i credin]a ]\rii de origine este consi- vie]uirii care s\ evite transformarea diversit\]ii `n adversitate [i con-
derat inutil, ba chiar contrar integr\rii `n ]ara-gazd\. fundarea identit\]ii cu izolarea. Este nevoie de o educa]ie deschis\
Cel\lalt pericol este sincretismul relativist, amestecarea credin]ei c\tre ceilal]i `n familie, `n [coal\, dar [i `n comunitatea religioas\
proprii cu credin]ele dominante din ]ara-gazd\. O a treia primejdie sau confesional\ frecventat\, deoarece educa]ia [colar\ sus]inut\ [i

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


50

controlat\ de c\tre Statul na]ional nu mai este suficient\. ~n acest trebuie s\ o [i ap\r\m `n contexte de violen]\, oprimare, s\r\cie,
sens, experien]a actual\ a diasporei ortodoxe române din Italia, nedreptate, umilire [i de marginalizare. Pentru a ap\ra mereu [i
unde tr\iesc circa un milion de români, sau din Spania, unde tr\- pretutindeni demnitatea uman\, drepturile omului, libertatea de
iesc tot aproape un milion de români, este destul de `ncurajatoare. exprimare, democra]ia, Statul de drept [i alte valori care constituie
~ntr-un mare num\r de parohii, cateheza [i transmiterea credin]ei ast\zi baza dialogului, este necesar s\ avem convingeri ferme [i s\
c\tre minoritatea român\ se fac `ntr-un spirit ecumenic, de deschi- cultiv\m o spiritualitate profund\, asem\n\toare celei a profe]ilor
dere c\tre cultura majorit\]ii catolice italiene sau spaniole. biblici, a Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii nedesp\r]ite sau a marilor lup-

A
ceast\ abordare `n acela[i timp pastoral\ [i ecumenic\ t\tori pentru dreptate din societatea uman\. ~ns\ valorile care sunt
permite o integrare social\ f\r\ dizolvarea identit\]ii reli- cultivate `n societatea secularizat\ actual\ vizeaz\ `n mod exclusiv
gioase [i culturale. Cu toate acestea, educa]ia [i for- realitatea p\mânteasc\, existen]a omului `n rela]ia sa cu Statul [i cu
marea permanent\ `n vederea unei coabit\ri pa[nice concet\]enii s\i, `n timp ce credin]a religioas\ `l vede pe om `n
sus]in o cultur\ a convie]uirii pe termen lung, care are nevoie de o primul rând `n rela]ia sa cu Dumnezeu F\c\torul cerului [i al
maturizare spiritual\ `n care libertatea individual\ sau colectiv\ p\mântului. Astfel, crea]ia sau natura este un dar al lui Dumnezeu
este [i libertate unit\ cu responsabilitatea [i solidaritatea social\, tot pentru omenire, spre a fi cunoscut, cultivat [i a deveni mijloc de
a[a cum afirmarea propriilor valori spirituale [i culturale nu se face comuniune `ntre persoane, popoare [i genera]iile viitoare.
`mpotriva persoanelor sau comunit\]ilor diferite, ci `mpreun\ cu ntre cultul religios [i cultura omeneasc\ exist\ o leg\tur\ foar-
ceilal]i. }\rile `n care diferitele religii convie]uiesc de veacuri pe
acela[i teritoriu au o profund\ [i bogat\ experien]\ `n acest dome-
niu, deoarece au `nv\]at mai bine cum s\ evite sau s\ dep\[easc\
conflictele religioase [i etnice.
~n acest sens, `n zilele noastre, Patriarhiile Ortodoxe din Orientul
~ te profund\. Cultul `nseamn\ cultivarea rela]iei omului sau a
comunit\]ii umane cu Creatorul divin, `n timp ce cultura `n-
seamn\ cultivarea rela]iei omului cu crea]ia lui Dumnezeu.
Astfel, omul este fiin]a p\mânteasc\ f\cut\ dup\ chipul Creatorului
ceresc, pentru a cultiva natura `n rela]ie de cunoa[tere [i de recu-
Mijlociu, Constantinopol, Rusia [i din alte ]\ri au luat ini]iativa de no[tin]\ fa]\ de Creator, `n rela]ie de libertate fa]\ de natur\ [i de
a promova dialogul interreligios la nivelul conduc\torilor de culte responsabilitate pentru natur\ `n fa]a Creatorului. F\r\ p\mântul,
[i al exper]ilor `n domeniu, pentru a da semnale pozitive `n favoa- apa, aerul [i lumina create de Dumnezeu, omul nu ar putea tr\i.
rea educa]iei pentru convie]uirea pa[nic\ [i coeziunea social\. A[adar, orice criz\ ecologic\, economic\ [i social\ ne `ndeamn\ la
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopo- responsabilitate, la corectarea gre[elilor, la revizuirea rela]iei noas-
lului, prin eforturile depuse, a contribuit mult la aceasta. Totu[i, tre cu Dumnezeu, cu societatea [i cu natura. Problemele comune
dialogul interreligios la nivel na]ional [i interna]ional `ntre repre- ne cheam\ la o reflec]ie comun\ [i la o ac]iune comun\ pentru
zentan]ii diferitelor religii trebuie completat printr-o educa]ie [i for- binele comun.
mare permanent favorabile dialogului interreligios `n [colile teolo- ~n pofida deosebirilor de religie [i de cultur\, de abordare sau de
gice ale diferitelor confesiuni [i religii, precum [i `n comunit\]ile motiva]ie, `n fa]a suferin]ei [i a umilirii demnit\]ii umane,
liturgice, astfel ca dialogul s\ nu se realizeze printr-o simpl\ directi- Bisericile, religiile, Statele, organiza]iile interna]ionale [i indi-
v\ sau recomandare venit\ din afar\, ci s\ devin\ o stare de spirit vizii au din ce `n ce mai mult o responsabilitate comun\ fa]\ de
[i o practic\ obi[nuit\, pentru binele comun al cultelor religioase, via]a uman\ [i fa]\ de ocrotirea naturii [i a mediului
al societ\]ii [i al culturii convie]uirii. `nconjur\tor. Prin urmare, libertatea noastr\ spiritual\ autentic\
n aceast\ perspectiv\, la 14 aprilie 2011, din ini]iativa Pa- se m\soar\ dup\ intensitatea iubirii sau solidarit\]ii noastre fa]\

~ triarhiei Române, va avea loc la Bucure[ti o `ntrunire a [efilor


celor 18 culte oficial recunoscute `n România `n vederea
cre\rii unui Consiliu Consultativ al Cultelor din România, al
c\rui scop nu va fi doar acela de a evita conflictele dintre diferitele
religii [i confesiuni, ci [i de a `ncuraja dialogul [i cooperarea pen-
de persoanele sau popoarele aflate `n dificultate.
~n mod paradoxal, secularizarea societ\]ii actuale `ndeamn\ la
c\utarea sfin]eniei, care une[te `n ea pacea [i dreptatea, respon-
sabilitatea [i iertarea, drepturile celorlal]i [i `ndatoririle noastre,
`ntrucât izvorul sfin]eniei este dragostea fr\]easc\ (diferit\ de
tru binele comun al societ\]ii române[ti, confruntat\ cu criza eco- iubirea p\tima[\ [i posesiv\) care-[i are r\d\cinile `n Dumnezeu,
nomic\, cu fenomenul emigr\rii [i cu alte probleme sociale. Acest Prietenul ve[nic [i Avocatul umanit\]ii. ~ntr-o societate secularizat\
dialog este posibil [i pentru c\, de zeci de ani, `n [colile noastre de se câ[tig\ pe planul libert\]ii individuale, dar se sl\be[te comuni-
teologie ortodox\ din România se predau istoria religiilor [i ecume- unea cu ceilal]i la nivelul familiei [i al societ\]ii.
nismul, f\r\ teama de a ne pierde identitatea ortodox\ `n urma dia-

D
in aceste motive, noua cultur\ a convie]uirii trebuie s\
logului [i cooper\rii cu alte culte la nivel na]ional sau interna]ional. fie mai curând o cultur\ a rela]iilor umane s\n\toase.
Pe de alt\ parte, pentru a dep\[i tensiunile care apar uneori `ntre Succesul s\u va depinde `n principal de spiritualitatea
unele comunit\]i ortodoxe [i comunit\]i greco-catolice din sa neobiectivabil\, care este darul lui Dumnezeu primit
România, `ndeosebi cu privire la patrimoniul bisericesc, cele dou\ [i cultivat de oameni `n rela]ia lor cu Dumnezeu [i cu lumea.
Biserici au hot\rât recent s\ reia dialogul oficial ca s\-[i `ndrepte ~n acest sens, contribu]ia R\s\ritului [i Apusului la dialogul interre-
aten]ia `mpreun\ [i asupra problemelor actuale ale societ\]ii. ligios este `n acela[i timp asem\n\toare [i complementar\.
~n acela[i timp, trebuie s\ `nv\]\m cum s\ facem fa]\ noilor pro- Coexisten]a religiilor monoteiste `n R\s\rit a fost practicat\ `nc\ din
bleme ale societ\]ii, precum: libertatea lipsit\ de responsabilitate, primul mileniu [i se men]ine [i ast\zi `n mod pa[nic, iar uneori `n
polarizarea social\, s\r\cia, criza valorilor, [omajul, criza familiei mod dramatic.
etc. ~n acest sens, libertatea religioas\ trebuie s\ se afirme [i `n ~n ultimele decenii, fenomenul migr\rii popula]iilor necre[tine `n
coresponsabilitate social\ [i cooperare `ntre culte `n favoarea dem- Apus reprezint\ o nou\ provocare pentru dialogul interreligios,
nit\]ii umane [i a binelui comun. ~n leg\tur\ cu aceasta, nu este de `ntr-un context nou, care este cel al globaliz\rii.
ajuns s\ afirm\m teologic demnitatea persoanei umane create
dup\ chipul lui Dumnezeu F\c\torul cerului [i al p\mântului, ci Not\: 1 Frédériic Lenoiir, Le Chriist Philosoph
he, Plon, 2007, p. 197.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


51

Dimensiunea religioas\
a dialogului intercultural
Mar]i, 12 aprilie, Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, s-a `ntâlnit cu pre[edintele
Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei, Mevlüt
Çavu[oglu. Dup\ aceea, Preafericirea Sa a rostit o
alocu]iune `n plenul Adun\rii Parlamentare a Consiliului
Europei, pe care o red\m integral.

D
omnule pre[edinte, dup\
alegerea dumneavoastr\ ca
pre[edinte al Adun\rii Parla-
mentare a Consiliului Europei,
a]i plasat dialogul interreligios `n centrul
mandatului dumneavoastr\. Astfel s-a luat
decizia de a `ntruni la Strasbourg, cu prile-
jul sesiunii de prim\var\ a Adun\rii
Parlamentare, mai multe personalit\]i reli-
gioase europene care s\-[i poat\ exprima
punctele de vedere cu privire la peisajul
religios al Europei [i al lumii, precum [i la
modalit\]ile de a se ajunge la o mai bun\
`n]elegere [i recunoa[tere `ntre religii.
Aceasta se `nscrie `n activit\]ile Consiliului
Europei `n domeniul dimensiunii religioase
a dialogului intercultural. Dimensiunea reli-
gioas\ este f\r\ `ndoial\ dimensiunea cea
mai profund\ a dialogului intercultural.
A[adar, iat\-ne aici, [i dorim s\ v\ mul]u-
mim, domnule pre[edinte, dumneavoastr\
[i tuturor persoanelor care au `nlesnit
aceast\ `ntâlnire. Toate eforturile f\cute de
Consiliul Europei pentru a motiva [i a pro-
mova reflec]ia comun\ asupra dimensiunii
religioase a dialogului intercultural `n
Europa merit\ toat\ aten]ia [i pre]uirea
noastr\. ~n acest sens, Consiliul Europei
constat\ c\ „diversitatea cultural\ a devenit
ast\zi surs\ de tensiune [i de dezbinare
care deterioreaz\ coeziunea social\“. Prin
urmare, „trebuie dezvoltat\ o nou\ cultur\
a convie]uirii pornind de la afirmarea dem-
nit\]ii egale a tuturor persoanelor [i adera-
rea la principiile democratice [i la drepturile
omului“. Este, deci, necesar s\ se cultive
„dialogul la nivel local [i regional [i o cola-
borare dinamic\ `ntre institu]iile publice,
colectivit\]ile religioase [i grupurile in-
spirate de o viziune nonreligioas\“.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


52

Comisia pentru cultur\, [tiin]\ [i educa]ie a a diasporei ortodoxe române din Italia, la aceasta. Totu[i, dialogul interreligios la
Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei unde tr\iesc circa un milion de români, sau nivel na]ional [i interna]ional `ntre repre-
propune „promovarea unui parteneriat din Spania, unde tr\iesc de asemenea zentan]ii diferitelor religii trebuie completat
pentru democra]ie [i drepturile omului `ntre aproape un milion de români, este destul cu o educa]ie [i o formare permanent\
Consiliul Europei, religii [i principalele orga- de `ncurajatoare. ~ntr-un mare num\r de pa- favorabil\ dialogului interreligios `n [colile
niza]ii umaniste“. Proiectul de recoman- rohii, cateheza [i transmiterea credin]ei teologice ale diferitelor confesiuni [i religii,
dare (adoptat de comisie la data de 18 mar- c\tre minoritatea român\ se fac `ntr-un spi- precum [i `n comunit\]ile liturgice, astfel ca
tie 2011) subliniaz\ importan]a „`n- rit ecumenic, de deschidere c\tre cultura dialogul s\ nu se realizeze printr-o simpl\
v\]\mântului privind religia, care trebuie s\ majorit\]ii catolice italiene sau spaniole. directiv\ sau recomandare venit\ din afar\,
devin\ un prilej de `ntâlnire [i de aten]ie Aceast\ abordare, `n acela[i timp pastoral\ ci s\ devin\ o stare de spirit [i o practic\
reciproc\“ (art. 15). Toate aceste principii [i ecumenic\, permite o integrare social\ obi[nuit\, pentru binele comun al cultelor
trebuie s\ `ncurajeze dialogul interreligios f\r\ dizolvarea identit\]ii religioase [i cultu- religioase [i al societ\]ii. ~n aceast\ perspec-
[i intercultural. rale. Cu toate acestea, educa]ia [i formarea tiv\, `n 14 aprilie 2011, din ini]iativa Pa-
permanent\ `n vederea unei convie]uiri triarhiei Române, va avea loc la Bucure[ti o
Dimensiunea religioas\ pa[nice au nevoie de o maturizare spiritu- `ntrunire a conduc\torilor celor 18 culte
a culturii Europei al\ `n care libertatea individual\ sau colec- oficial recunoscute `n România `n vederea

P
e m\sur\ ce se structureaz\, prin tiv\ este [i libertate unit\ cu responsa- cre\rii unui Consiliu Consultativ al Cultelor
dialog [i cooperare, Europa devine bilitatea [i solidaritatea social\, tot a[a cum din România, al c\rui scop nu va fi doar
con[tient\ de ceea ce constituia afirmarea propriilor valori spirituale [i cul- evitarea conflictelor dintre diferitele religii
„matricea“ originii sale1, de care turale nu se face `mpotriva persoanelor sau [i confesiuni, ci [i `ncurajarea dialogului [i
nu s-a ]inut seama `ndeajuns la edificarea comunit\]ilor diferite, ci `mpreun\ cu a cooper\rii dintre acestea pentru binele
sa, [i anume dimensiunea religioas\ a cul-
turii sale. ~ntr-adev\r, politicile [i exper]ii
acestora s-au preocupat rând pe rând de
probleme economice, politice, educative [i
culturale, uneori de probleme militare. Or,
`n ultima vreme, la por]ile Europei au
`nceput s\ se iveasc\, `ntre indivizi sau `ntre
comunit\]i, tensiuni cu caracter religios
care `ngrijoreaz\ prin intensitate sau prin
`ntindere. Evenimente dramatice, cum au
fost violen]ele `mpotriva cre[tinilor `n Irak,
`n Iran, `n Egipt sau `n alte p\r]i, Coranul ars
[i atentatele care i-au urmat, impun oame-
nilor politici [i organismelor interna]ionale
necesitatea de a reflecta [i de a reac]iona
astfel `ncât s\ evite ca asemenea drame s\
se mai repete pe viitor [i s\ afecteze ]\rile
europene. Aceste evenimente au f\cut [i
mai urgent\ `ndatorirea de a g\si solu]ii la
problemele create de migrarea masiv\ a ceilal]i. }\rile `n care diferite religii con- comun al societ\]ii române[ti, confruntat\
popula]iilor de diferite culturi [i religii `n vie]uiesc de veacuri pe acela[i teritoriu au o cu criza economic\, fenomenul emigr\rii [i
Europa, fenomen care sl\be[te coeziunea profund\ [i bogat\ experien]\ `n acest cu alte probleme sociale. Acest dialog este
social\ `n multe ]\ri. Cum se poate integra domeniu, deoarece au `nv\]at mai bine posibil [i pentru c\, de zeci de ani, `n [coli-
emigrantul sau str\inul `ntr-un context reli- cum s\ evite sau s\ dep\[easc\ conflictele le noastre de teologie ortodox\ din Româ-
gios diferit de al s\u, p\strându-[i totodat\ religioase [i etnice. nia se predau Istoria religiilor [i Ecumenis-
identitatea religioas\ [i cultural\ originar\? mul, f\r\ teama de a ne pierde identitatea
Cum s\ evite `n acela[i timp izolarea Necesitatea dialogului interreligios ortodox\ `n urma dialogului [i cooper\rii
crispat\ [i dizolvarea propriei identit\]i? ~n n acest sens, `n zilele noastre, cu celelalte culte la nivel na]ional sau inter-
acest sens, este necesar s\ se dezvolte o
cultur\ a convie]uirii care s\ permit\ a se
evita transformarea diversit\]ii `n adversitate
[i confundarea identit\]ii cu izolarea. Este
nevoie de o educa]ie deschis\ c\tre ceilal]i
~ Patriarhiile Ortodoxe din Orientul
Mijlociu, Constantinopol, Rusia [i din
alte ]\ri au luat ini]iativa de a promova
dialogul interreligios la nivelul condu-
c\torilor de culte [i exper]ilor `n domeniu,
na]ional.

Nevoia de a cultiva
o spiritualitate profund\
n acela[i timp, prin dialogul interreli-
`n familie, `n [coal\, dar [i `n comunitatea
religioas\ sau confesional\ frecventat\,
`ntrucât educa]ia [colar\ sus]inut\ [i con-
trolat\ de c\tre statul na]ional nu mai este
suficient\. ~n acest sens, experien]a actual\
pentru a da semnale pozitive `n favoarea
educa]iei pentru convie]uirea pa[nic\ [i
coeziunea social\. Sanctitatea Sa Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolu-
lui, prin eforturile depuse, a contribuit mult
~ gios trebuie s\ `nv\]\m cum s\ facem
fa]\ noilor probleme ale societ\]ii, ca
libertatea lipsit\ de responsabilitate,
secularizarea, criza familiei etc. ~n acest
sens, libertatea religioas\ trebuie s\ se afir-

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


53

me [i `n responsabilitatea social\ [i coope- r\tor. Prin urmare, libertatea noastr\ spiritu- teologic\. Astfel, demnitatea uman\ are o
rarea `ntre culte `n favoarea demnit\]ii uma- al\ autentic\ se m\soar\ dup\ intensitatea valoare infinit\ [i ve[nic\ pentru c\ omul
ne [i a binelui comun. ~n leg\tur\ cu aceas- iubirii sau solidarit\]ii noastre fa]\ de per- a fost creat dup\ chipul Dumnezeului in-
ta, nu este de ajuns s\ afirm\m din punct de soanele sau popoarele aflate `n dificultate. finit [i ve[nic, pentru a tr\i o via]\ ve[ni-
vedere teologic demnitatea persoanei ~n concluzie, dorim s\ prezent\m cinci re- c\, `ntrucât Dumnezeu este Prietenul [i A-
umane create dup\ chipul lui Dumnezeu pere pentru dialogul interreligios [i intercul- vocatul omenirii. ~n dezvoltarea dialogu-
F\c\torul cerului [i al p\mântului, ci tre- tural: Dimensiunea religioas\ a dialogului lui interreligios, un rol important `l poate
buie s\ o [i ap\r\m `n contexte de violen]\, cultural este fundamental\ pentru Europa, juca educa]ia sau formarea permanent\
oprimare, s\r\cie, nedreptate, umilire [i deoarece religia este matricea major\ a ca `nv\]\mânt privind religia [i ca deschi-
marginalizare. Pentru a ap\ra mereu [i pre- identit\]ii sale. Din aceast\ pricin\, orice dere c\tre alte religii f\r\ pierderea identi-
tutindeni demnitatea uman\, drepturile criz\ profund\ a Europei a fost mai curând t\]ii proprii. ~n acest sens, familia, [coala,
omului, libertatea de exprimare, democra- o criz\ de identitate spiritual\ decât o criz\ comunitatea eclesial\ sau religioas\ [i
]ia, statul de drept [i alte valori care consti- de identitate cultural\. Lupta cea mai `nver- mass-media pot avea o contribu]ie consi-
tuie ast\zi baza dialogului, este necesar s\ [unat\ din Europa `mpotriva identit\]ii sale derabil\, mai ales dac\ statul na]ional asi-
avem convingeri ferme [i s\ cultiv\m o spir- religioase a purtat-o comunismul ateu [i to- gur\ condi]ii favorabile pentru dialogul
itualitate profund\, asem\n\toare celei a talitar, care pretindea a fi sistemul politic cel interreligios [i intercultural. Dialogul
profe]ilor biblici, a Sfin]ilor P\rin]i ai Bi- mai [tiin]ific [i mai progresist, ba chiar „vii- interreligios [i intercultural nu trebuie s\
sericii nedesp\r]ite sau a marilor lupt\tori torul luminos al tuturor na]iunilor“. Dar, du- devin\ o ideologie politic\ impus\, ci mai
pentru dreptate din societatea uman\. ~ns\ p\ c\derea sa, popoarele eliberate au expe- curând o `n]elepciune de via]\ propus\
valorile care sunt cultivate `n societatea riat `n primul rând adev\rul fundamental c\ societ\]ii, o stare de spirit [i o cultur\ a
secularizat\ actual\ vizeaz\ `n mod exclu- libertatea este un mare dar al lui Dumnezeu convie]uirii `n respect reciproc fa]\ de
siv realitatea p\mânteasc\, existen]a omu-
lui `n rela]ia sa cu statul [i cu concet\]enii
s\i, `n timp ce credin]a religioas\ `l vede pe
om `n primul rând `n rela]ia sa cu
Dumnezeu F\c\torul cerului [i al p\mântu-
lui, `ntrucât crea]ia, adic\ natura, este un
dar al lui Dumnezeu c\tre omenire pentru
a fi cunoscut, cultivat [i pentru a deveni
mijloc de comuniune `ntre persoane,
na]iuni [i genera]iile viitoare. ~ntre cultul
religios [i cultura omeneasc\ exist\ o
leg\tur\ foarte profund\. Cultul `nseamn\
cultivarea rela]iei omului sau a comunit\]ii
umane cu Creatorul divin, `n timp ce cul-
tura `nseamn\ cultivarea rela]iei omului cu
crea]ia lui Dumnezeu. Prin urmare, `n isto-
ria majorit\]ii popoarelor, cultul constituia
baza sau izvorul culturii na]ionale. Sfânta
Scriptur\ sau c\r]ile de cult au contribuit
mult la formarea culturii na]ionale sau [i c\ religia autentic\ poart\ `n ea semin]ele demnitatea uman\, prin unirea vie]ii spiri-
regionale, cultur\ a recunoa[terii [i a `nvierii ca biruin]\ a adev\rului asupra min- tuale cu lucrarea social\. Dialogul interre-
responsabilit\]ii, deoarece f\r\ p\mântul, ciunii [i a vie]ii asupra `ntunericului mor]ii ligios [i intercultural cheam\ statele [i
apa, aerul [i lumina create de Dumnezeu spirituale [i fizice. religiile la responsabilitate [i la cooperare
omul nu ar putea tr\i. A[adar, orice criz\ pentru binele comun al fiec\rei ]\ri din
ecologic\, economic\ [i social\ ne Dialogul, o `n]elepciune de via]\ Europa [i al rela]iilor sale cu celelalte

V
`ndeamn\ la responsabilitate, la corectarea alorile propuse de Consiliul continente. Noua cultur\ a convie]uirii
gre[elilor, la revizuirea rela]iei noastre cu Europei ca baz\ a dialogului in- trebuie s\ fie mai curând o cultur\ a
Dumnezeu, cu societatea [i cu natura. terreligios, [i anume demnitatea rela]iilor umane s\n\toase. Succesul s\u
Problemele comune ne cheam\ la o uman\, drepturile omului, de- va depinde `n principal de spiritualitatea
reflec]ie comun\ [i la o ac]iune comun\ mocra]ia, statul de drept, libertatea de ex- sa neobiectivabil\, care este darul lui
pentru binele comun. ~n pofida deosebirilor primare [i altele, sunt la origine valori eu- Dumnezeu primit [i cultivat de oameni `n
de religie [i de cultur\, de abordare sau de ropene derivate din tradi]ia iudeo-cre[tin\ rela]ia lor cu Dumnezeu [i cu lumea.
motiva]ie, `n fa]a suferin]ei [i a umilirii dem- [i separate apoi de aceasta pentru a fi per-
nit\]ii umane, Bisericile, religiile, statele, cepute ca valori universale. Din punct de 1 Frédéric LENOIR, Le Christ Philosophe,
organiza]iile interna]ionale [i indivizii au vedere religios, pentru ca aceste valori s\ Plon, 2007, p. 197.
din ce `n ce mai mult o responsabilitate fie cultivate `n via]a unei societ\]i `n care
comun\ fa]\ de via]a uman\ [i fa]\ de credin]a joac\ un rol important, este (Intertitlurile apar]in redac]iei)
ocrotirea naturii sau a mediului `nconju- necesar s\ li se dea o profund\ motiva]ie

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


54

Secretarul de stat maghiar


pentru Culte la
Centrul eparhial din Gyula
Numiri de vicari
Preasfin]itul Siluan, Episcopul ortodox ro-
mân din Ungaria, l-a primit joi, 10 martie,
`n Mitropolia
la Re[edin]a episcopal\ din Gyula pe dom-
nul Szászfalvi László, secretarul de stat pen-
tru Culte [i minorit\]i din cadrul Ministeru-
lui Administra]iei [i Justi]iei al Guvernului
Basarabiei
maghiar.
Szászfalvi László, secretarul de stat pentru
Culte [i minorit\]i din cadrul Ministerului
Administra]iei [i Justi]iei al Guvernului ma-
ghiar, a efectuat pentru prima dat\ o vizit\
de lucru la Centrul eparhial din Gyula, du-
p\ alegerile de anul trecut [i preluarea
acestei func]ii de conducere a departamen-
tului, cuprinzând cultele care func]ioneaz\
`n Ungaria, informeaz\ Biroul de pres\ al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Domnul secretar de stat Szászfalvi László [i
`nso]itorii s\i au purtat discu]ii cu membrii
Permanen]ei Consiliului eparhial despre di-
rec]iile principale de activitate ale cultelor
din Ungaria sus]inute de statul maghiar, dar
[i despre problemele cu care se confrunt\
Episcopia Ortodox\ Român\ din Ungaria [i
modul cum pot fi solu]ionate acestea.

Fond al statului destinat


restaur\rilor de biserici La Chi[in\u a avut loc miercuri, 23 martie, [edin]a
~ntâlnirea de la Gyula a fost cu atât mai im- Permanen]ei Consiliului eparhial al Mitropoliei
portant\, cu cât `n lunile imediat urm\toare
Parlamentul Ungariei va lua `n discu]ie
Basarabiei. ~n cadrul [edin]ei, ~naltpreasfin]itul Petru,
proiectul pentru noua lege a cultelor, care Arhiepiscopul Chi[in\ului, Mitropolitul Basarabiei [i
prevede, `ntre altele, includerea celor cinci Exarh al Plaiurilor, a numit vicari-administrativi pentru
jurisdic]ii ortodoxe din Ungaria `n prima eparhiile Mitropoliei Basarabiei.
categorie de Biserici, care cuprinde `n spe-
cial cele patru Biserici istorice din Ungaria
(Biserica Romano-Catolic\, Biserica Refor-

A
ceste numiri s-au f\cut datorit\ hot\rârilor Sfântului Sinod al Bisericii
mat\, Biserica Evanghelic\ [i Uniunea Co- Ortodoxe Române din februarie 2011 referitoare la episcopiile sufragane ale
munit\]ilor Evreie[ti din Ungaria). Un alt Mitropoliei Basarabiei. Astfel, IPS Mitropolit Petru a numit pe p\rintele Ioan
lucru important subliniat de secretarul de Cosoi `n func]ia de vicar-administrativ al Mitropoliei Basarabiei, pe p\rintele
stat a fost principiul sus]inerii egale a Bise- protoiereu Valeriu Cernei `n func]ia de vicar-administrativ al Episcopiei de B\l]i [i pe
ricilor care fac parte din aceea[i categorie, p\rintele Mihail Ursachi `n func]ia de vicar-administrativ al Episcopiei de Sud. La final,
cât [i re`nfiin]area unui fond al statului des- p\rin]ii vicari-administrativi au primit atribu]ia de a preg\ti organizarea sediilor cen-
tinat restaur\rilor de biserici [i imobile bise- trelor eparhiale pentru Episcopia de B\l]i [i Episcopia de Sud.
rice[ti, care ar putea contribui [i la restaura- Reamintim c\ Episcopia de B\l]i, `n data de 17 decembrie 2004, a fost recunoscut\ de
rea unora dintre bisericile Episcopiei Ortodo- c\tre autorit\]ile Republicii Moldova ca persoan\ juridic\ [i parte component\ din
xe Române din Ungaria, `ntre care se cadrul Mitropoliei Basarabiei, iar Episcopia de Sud a fost recunoscut\ `n data de 14
num\r\ [i Catedrala episcopal\ din Gyula. noiembrie 2006. Totodat\, Mitropolia Basarabiei mai are ca p\r]i componente [i per-
Discu]iile s-au `ncheiat cu n\dejdea c\ so- soane juridice Arhiepiscopia Chi[in\ului [i Episcopia Ortodox\ de Dub\sari [i a toat\
lu]iile propuse vor fi duse la `ndeplinire, so- Transnistria. Mitropolia Basarabiei [i episcopiile ei istorice au fost re`nfiin]ate prin
licitându-se pe viitor `n acest sens [i spriji- purtarea de grij\ a IPS Petru, Mitropolit [i Exarh, [i au fost `nregistrate ca persoane
nul institu]iilor biserice[ti [i de stat din Ro- juridice de c\tre autorit\]ile Republicii Moldova `n urma mai multor litigii de judecat\
mânia, care pot contribui la realizarea na]ionale [i a unui litigiu la Curtea European\ pentru Drepturile Omului, finalizat `n
acestui deziderat. anul 2002. (Biroul de pres\ al Mitropoliei Basarabiei)

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


Românii din Istanbul, vizita]i
de Patriarhul Ecumenic
Sanctitatea Sa Bartolomeu,
Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, a vizi-
tat duminic\, 3 aprilie, co-
munitatea ortodox\ româ-
neasc\ din Istanbul. Cre-
dincio[ii ortodoc[i români
[i greci din ora[ul Istanbul
au vizitat expozi]ia de art\
cu obiecte tradi]ionale
române[ti.

~
n Biserica bizantin\ Pikridion `nchinat\ Sfintei Muceni]e Paraschevi, din Istanbul, slujba Vecerniei a fost oficiat\ duminic\, 3 aprilie,
de c\tre Sanctitatea Sa Bartolomeu , Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, `nso]it de ~naltpreasfin]itul Mitropolit Gennadios de
Sasima, `nconjurat de un sobor de slujitori ai Patriarhiei Ecumenice [i de slujitorii români ai acestei biserici, informeaz\ Agen]ia de
[tiri BASILICA. Vizita ~ntâist\t\torului Patriarhiei Ecumenice `n l\ca[ul de cult al comunit\]ii ortodoxe române din Istanbul se dato-
reaz\ unei tradi]ii a Patriarhiei Ecumenice, conform c\reia patriarhul cerceteaz\, `n perioada Postului Mare, toate bisericile [i altarele din
Constantinopol.

Expozi]ie de art\ cu obiecte tradi]ionale române[ti


La slujba de sear\ au participat credincio[ii ortodoc[i români [i greci din ora[ul Istanbul. Dup\ oficierea slujbei, `n trapeza bisericii a fost
deschis\ o expozi]ie de art\ cu obiecte tradi]ionale române[ti, la care au participat to]i cei prezen]i. Vernisajul [i-a propus promovarea va-
lorilor tradi]ionale române[ti [i descoperirea fundamentului cre[tin comun al crea]iei populare. Biserica Sfintei Muceni]e Paraschevi din
Istanbul, a[ezat\ pe malul r\s\ritean al golfului Cornul de Aur, a fost reconstruit\ `n anul 1692 de c\tre Sfântul Domnitor Constantin
Brâncoveanu pe locul unei vechi bisericu]e bizantine, din care se mai p\streaz\ ast\zi cele patru icoane `mp\r\te[ti aflate pe catapeteas-
ma sfântului l\ca[. ~n urma unui protocol `ncheiat `ntre Patriarhia Român\ [i Patriarhia Ecumenic\, Biserica Sfintei Muceni]e Paraschevi
din Istanbul a fost desemnat\ ca l\ca[ oficial de `nchinare al românilor ortodoc[i din acest ora[ `n anul 2004. (Marius Nedelcu)

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


56

Momente comemorative la Parohia ortodox\


rom=n\ „Sf=nta Treime“ din Sofia

~
n data de 3 martie 2011, au fost ser- oameni politici, ambasadori, personalit\]i Bulgariei. Evenimentul a fost marcat prin
bate Ziua Na]ional\ a Republicii ale statului bulgar, precum [i p\rintele sfin]irea monumentului ce reprezint\ bus-
Bulgaria [i `mplinirea a 133 de ani de Nelu]u Oprea, parohul comunit\]ii româ- tul `naltului ierarh, amplasat `n parcul
la eliberarea Bulgariei de sub jugul ne[ti din Sofia. A doua zi, `n Patriarhia central din Plovdiv. ~n ziua urm\toare, la
otoman. Cu aceast\ ocazie, s-a oficiat `n Bulgariei a avut loc un moment comemo- M\n\stirea Bacikovo, acolo unde este
Biserica „Sfânta Sofia“ din capitata Bul- rativ, cu ocazia `mplinirii a 110 ani de la `nmormântat Patriarhul Kiril, a fost oficia-
gariei o slujb\ de pomenire pentru eroii na[tere [i 40 de ani de la trecerea la cele t\ o slujb\ de pomenire, la care a fost pre-
c\zu]i `n lupta de eliberare a poporului ve[nice a vrednicului de pomenire Patri- zent [i p\rintele Nelu]u Oprea. (Sectorul
bulgar. La parastas au participat ierarhi, arhul Kiril (1953-1969), primul patriarh al Comunit\]i externe)

Episcopul Tulcii
`n vizit\ la Avezzano
Canonizarea
P
reasfin]itul Visarion, Episcopul d\ruite pentru totdeauna p\rticele ale
Tulcii, s-a aflat, `n perioada 8-11 moa[telor Sfin]ilor Mucenici Epictet [i Asti-

unor
aprilie, `n Italia, la Avezzano, r\s- on. Sfânta Liturghie arhiereasc\ a fost un
punzând invita]iei credincio[ilor prilej de rug\ciune, binecuvântare [i comu-
de aici [i a p\rintelui Daniel Mititelu de a niune. ~n cuvântul de `nv\]\tur\, PS Visa-
oficia Sfânta Liturghie arhiereasc\ [i de a
d\rui parohiei p\rticele din moa[tele
rion a afirmat leg\tura dintre ]ar\ [i românii
din Italia uni]i prin aceea[i limb\ [i credin-
credincio[i
ocrotitorilor sfântului l\ca[, Sfin]ii Mucenici
Epictet [i Astion.
]\. „Sfin]ii Mucenici Epictet [i Astion v\ vor
`nsufle]i `ntru ap\rarea dreptei credin]e [i
bulgari
~n prima zi `n Italia, PS Episcop Visarion s-a
`ntâlnit cu Preasfin]itul Siluan, Episcopul
`ntru p\strarea tradi]iilor noastre str\bune,
ajutându-v\ s\ r\mâne]i [i aici, pe melea-
neomartiri
Italiei, la re[edin]a din Via Ardeatina, iar guri `ndep\rtate, aceia[i buni români [i
seara, Preasfin]ia Sa a s\vâr[it `n biserica ro- buni cre[tini ortodoc[i ca [i `nainta[ii dum- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
mâneasc\ din Avezzano Denia Acatistului neavoastr\, tr\ind `n pace [i armonie cu os- Bulgare a hot\rât, `n [edin]a sa de lucru
Bunei Vestiri a Maicii Domnului. A doua zi, pitalierul popor italian“, a spus PS Visarion. din data de 16 martie 2011, cano-
sâmb\t\, 9 aprilie, dup\ Sfânta Liturghie, ~n aceea[i zi, Preasfin]itul Visarion a mers `n nizarea unor credincio[i bulgari neo-
Preasfin]ia Sa a fost primit de c\tre Excelen- localitatea Scerne din Pineto, unde s-a martiri (aproximativ 2.000 de muce-
]a Sa Episcopul catolic Pietro Santoro la re- `ntâlnit cu pr. protopop Gelu Porumb [i a nici), din jurul localit\]ilor Batac [i
[edin]a acestuia din centrul ora[ului Ave- vizitat biserica parohial\ `nchinat\ Sfin]ilor Novo Selo, care `n anul 1876 au fost
zzano. Subiectele discu]iei au fost via]a Transilv\neni [i Biserica catolic\ „Giovanni martiriza]i de c\tre st\pânirea otoman\
bisericeasc\ din România, dar [i noua XXIII“. ~n ziua de pomenire a Sfântului pentru faptul c\ nu s-au lep\dat de
parohie româneasc\ din Avezzano. Calinic de la Cernica, PS Episcop Visarion a credin]a ortodox\.
~n data de 10 aprilie, Episcopul Tulcii a fost s\vâr[it Liturghia Darurilor mai `nainte ~n acest sens, `n data de 2-3 aprilie
`ntâmpinat de preo]i [i credincio[i `n fa]a sfin]ite `n biserica din Avezzano. ~n finalul 2011, au fost organizate `n Catedrala
bisericii din Avezzano, fiind prezentate [i vizitei, `n parohia româneasc\ din Italia, „Alexandru Nevski“ din capitala
Episcopul Tulcii a m\rturisit c\ „ne-a impre- Bulgariei festivit\]ile prilejuite de ca-
sionat mult credin]a jertfelnic\ a acestor nonizarea acestor mucenici. La eveni-
oameni, care departe de ]ara lor `[i ment a fost prezent [i p\rintele Nelu]u
p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile, cercetând Oprea, parohul comunit\]ii române[ti
sfânta biseric\ [i ajutând-o dup\ puterile din Sofia, al\turi de ierarhi bulgari, ofi-
lor. De[i afla]i la mii de kilometri de obâr[ia cialit\]i de stat [i numero[i credincio[i.
lor, ace[ti credincio[i sunt mai aproape de De men]ionat este faptul c\ ultima ca-
Dumnezeu, tr\iesc credin]a cu intensitate [i nonizare `n Biserica Ortodox\ Bulgar\ a
sunt bucuro[i de faptul c\ se reg\sesc `n avut loc `n anul 1962.
comuniunea str\mo[ilor, `n biseric\, unde `l Sfin]ii Mucenici din Batac vor fi pomeni]i
laud\ pe Creator `n limba român\, str\duin- `n calendarul ortodox bulgar `n data de
du-se s\ `ntruchipeze mesajul Evangheliei 17 mai, iar Sfin]ii Mucenici din Novo
spre fericirea lor, atât cea vremelnic\, cât [i Selo (ast\zi localitatea Aprilti), `n data de
cea ve[nic\“. (Alexandru CHITU}|) 9 mai. (Diacon Alexandru GHEORGHIU)

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


57

Vizit\ arhiereasc\ `n Villanueva de la


~
Canada de Florii
Credincio[ii parohiei orto-
doxe române „Izvorul
T\m\duirii“ din localitatea
Villanueva de la Cañada,
Madrid, au primit `n
Duminica Floriilor vizita
ierarhului lor, Preasfin]itul
Timotei, Episcopul
românilor ortodoc[i din
Spania [i Portugalia. Au
slujit al\turi de Preasfin]ia
Sa preotul paroh Ciprian-
Vasile Chidu [i p\rintele
diacon Constantin {erban,
`n prezen]a a peste 300 de
credincio[i. La slujb\ au
mai fost prezen]i Luis
Manuel Partida Brunete,

D
up\ slujb\, la agapa fr\]easc\ a mai fost invitat [i p\rintele Antonio Herranz
Gonzalez, parohul parohiei Santiago Apostol din aceea[i localitate. „~n dis-
primarul localit\]ii, Enrique cursul adresat celor prezen]i, primarul a adus laude comunit\]ii române[ti,
Serrano Sánchez- fa]\ de care [i-a ar\tat sprijinul atât `n cadrul programelor laice de integrare,
Tembleque, viceprimar, cât [i `n ceea ce prive[te desf\[urarea `n bune condi]ii a vie]ii spirituale“, a declarat p\rin-
Juan Miguel Gómez tele paroh Vasile Chidu.
Au fost amintite [i activit\]ile asocia]iei de români din localitate [i ale echipei de la
Cardeña, consilier pe teme prim\ria local\ pentru ajutorul pe care l-au acordat organiz\rii [i altor evenimente, cum a
de siguran]\ [i protec]ie fost serbarea de Cr\ciun, la care cei mici au interpretat o scenet\ legat\ de Na[terea
civil\, [i Rafael Vicente Domnului, un alt grup de credincio[i au jucat „Capra“, iar corul parohiei a interpretat mai
Fernandez din cadrul cor- multe colinde. De asemenea, s-au adus mul]umiri p\rintelui paroh Ciprian-Vasile Chidu
pentru merite deosebite `n activitatea `nv\]\toreasc\, prin intermediul {colii parohiale
pului de poli]ie local\. „Sfântul Stelian“ [i prin foaia parohial\ Lumin\ din Lumin\. (Cristian BOSTAN)

Comunitatea Ortodox\ Român\ din Londra


a primit vizita Arhiepiscopului de Canterbury, Dr. Rowan Williams

~
În data de 16 aprilie 2011, în Sâmb\ta lui Laz\r (calendarul ortodox r\s\ritean), Arhiepiscopul de Canterbury - Dr. Rowan
Williams - a vizitat comunitatea ortodox\ româneasc\ din Londra, asistând la Sfânta Liturghie oficiat\ în cadrul parohiei Sfântul
Gheorghe din Londra, Anglia, de c\tre ~naltpreasfin]itul P\rinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale [i Meridionale. Dup\
Liturghie, în prezen]a membrilor comunit\]ii române[ti, ~naltpreasfin]itul P\rinte Iosif a adresat, din partea Preafericitului P\rinte
Patriarh Daniel [i a sa, personal, un cuvânt de bun venit Arhiepiscopului de Canterbury [i delega]iei înso]itoare, oferindu-i o icoan\ cu
Sfântul Dustan, cinstit cu mare evlavie în Biserica Anglican\. Icoana a fost pictat\ în stil bizantin la o m\n\stire ortodox\ român\ de
maici din Fran]a.
La rândul s\u, Arhiepiscopul Rowan Williams a mul]umit ~nalpreasfin]itului P\rinte Iosif pentru primirea c\lduroas\ de care s-a bucu-
rat în cadrul comunit\]ii române[ti, considerând participarea sa la Sfânta Liturghie ortodox\ ca pe un mare privilegiu, al\turi de cei
prezen]i.

Sectorul Comunit\]i Externe

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


58

SCRISOAREA IRENIC| A PATRIARHULUI ROMÂNIEI LA ~NVIEREA DOMNULUI

Scrisoarea irenic\ a Prea-


fericitului P\rinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Orto-
„S\ pre]uim pe
doxe Române, adresat\
Sanctit\]ii Sale
Bartolomeu, Patriarh
Ecumenic, Arhiepiscopul
fiecare om ca fiind
Constantinopolului - Noua
Rom\.
Conform tradi]iei ortodoxe
o f\clie de Pa[ti“
române[ti, cu prilejul
s\rb\torii ~nvierii
Domnului nostru Iisus
Hristos, Sanctitatea Voastr\,
Preafericitul P\rinte HRISTOS A ~NVIAT!
Patriarh Daniel al Bisericii
Ortodoxe Române a trimis „Nu [ti]i c\ to]i câ]i `n Hristos Iisus ne-am botezat, `ntru
un mesaj irenic pascal moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am `ngropat cu El `n
moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a `nviat din
similar [i celorlal]i mor]i, prin slava Tat\lui, a[a s\ umbl\m [i noi `ntru `nnoirea
~ntâist\t\tori de Biserici vie]ii.“ (Romani 6, 3-4)
Ortodoxe autocefale [i Aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, precum [i ceea ce
autonome, conduc\torilor ne `nva]\ Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii ne descoper\ adev\rul fun-
damental al credin]ei noastre c\ `ntre Taina Mor]ii [i ~nvierii lui
altor Biserici cre[tine [i ai Hristos [i Taina Botezului cre[tinilor este o leg\tur\ spiritual\
organiza]iilor cre[tine sfânt\ [i de via]\ f\c\toare. Prin Botezul `n ap\ [i `n Duh, omul
interna]ionale. credincios reface leg\tura sa de via]\ [i iubire etern\ cu Sfânta
Treime, deoarece a fost creat dup\ chipul Preasfintei Treimi,
când Dumnezeu a zis: „S\ facem om dup\ chipul [i
asem\narea Noastr\“ (Facere 1, 26).
Ast\zi este nevoie s\ cunoa[tem mai mult [i mai bine ce
`nseamn\ a fi botezat, adic\ a fi cre[tin sau a purta numele lui
Hristos, `ntr-o lume confruntat\ cu fenomenul seculariz\rii, cu
pluralismul [i sincretismul religios.
S\ ne rug\m, a[adar, Domnului nostru Iisus Hristos Cel ~nviat,
s\ ne ajute s\ tr\im `n toat\ via]a noastr\ bucuria Botezului ca
bucurie a `nvierii sufletului nostru din moartea p\catului [i s\
facem roditoare darurile Sfântului Duh primite `n Sfântul
Botez. S\ `nmul]im prin rug\ciune [i fapte bune roadele
Sfântului Botez [i, astfel, s\ aducem bucurie acolo unde este
`ntristare! S\ ajut\m pe cei c\zu]i s\ se ridice [i s\ `nt\rim pe
cei slabi! S\ hr\nim pe cei fl\mânzi material [i spiritual [i s\
pre]uim pe fiecare om ca fiind o f\clie de Pa[ti, iubit\ de
Dumnezeu P\rintele luminilor, Care ne cheam\ la pacea,
bucuria [i slava ~mp\r\]iei cerurilor.
~n sfânta Lumin\ a ~nvierii Domnului, V\ dorim pace [i mult\
bucurie `n Duhul Sfânt [i V\ asigur\m de dragostea [i
pre]uirea noastr\ `n Hristos Cel ~nviat.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


59

Sfântul Apostol Andrei


din nou `n România
Pelerinii care vor veni `n
toamna acestui an la hra-
mul Catedralei patriarhale
din Bucure[ti se vor `nchi-
na [i moa[telor Sfântului
Apostol Andrei - cel ~ntâi
chemat la apostolat.

Gheorghe-Cristian POPA

C
institul cap al Sfântului Apostol
Andrei, cel ~ntâi-chemat dintre
Apostoli, va fi adus anul acesta la
Bucure[ti, de la Mitropolia Patrei
din Grecia, cu prilejul manifest\rilor dedi-
cate s\rb\torii Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou, ocrotitorul Bucure[tilor, s\rb\torit
anual la 27 octombrie. Hot\rârea a fost
aprobat\ de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe a Greciei, la solicitarea
Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. R\spunsul a
fost comunicat Patriarhiei Române printr-o
scrisoare a Mitropolitului Hrisostom al
Patrei, pe care o red\m `n continuare:

Republica Elen\, Sfânta Mitropolie a Patrei str\lucit prilej duhovnicesc de a s\ruta cinstitul cre[tet al celui ~ntâi-
Nr. 281 chemat `ntru Apostoli, iar nou\ ni se va da bucuria de a ne `nchi-
Patra, 5 aprilie 2011 na sfin]ilor ap\r\tori ai României, `ntre care se num\r\ [i Sfântul
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucure[tilor.
Preafericite Daniel, Patriarh al României [i iubit frate `n ~nc\ ni se va da posibilitatea [i binecuvântarea de a ne `nt\ri [i a
Hristos, petrece duhovnice[te cu preaiubita Voastr\ Preafericire, cu ~nalt-
bucura]i-V\ `n Domnul! preasfin]i]ii [i Preasfin]i]ii arhierei, cu cinstitul cler, cu ob[tile mona-
hale preacuvioase [i cu poporul de Dumnezeu [i de sfin]i iubitor
Primind cinstita scrisoare cu nr. 9745 / 21.12.2010, prin care ne din România, ]ara prieten\.
adresa]i rug\mintea s\ aducem `n România, binecredincioasa ]ar\ De asemenea, d\m expresie emo]iei noastre deoarece, a[a cum
a Preafericirii Voastre, Sfântul Cap al Apostolului Andrei, cel ~ntâi- ne-a]i scris `n scrisorile pe care ni le-a]i trimis, marea Catedral\
Lumea ortodox\

chemat, comoar\ de har izvorâtoare, [i `n urma aprob\rii Sfântului patriarhal\ care va fi ridicat\ `n Bucure[ti va fi `nchinat\ Sfântului
Sinod al Preasfintei Biserici a Greciei cu privire la aducerea `n Apostol Andrei.
România a Cinstitului Cap al celui ~ntâi-chemat `ntre Apostoli, Cu acestea, pregustând bucuria `ntâlnirii [i comuniunii
comunicat\ Preafericirii Voastre prin adresa nr. 5225 / 45 / duhovnice[ti cu Preafericirea Voastr\, r\mânem cu dragoste `n
11.01.2011, cu veselie duhovniceasc\ V\ facem cunoscut c\ vom Domnul [i respect, adresând Preafericirii Voastre [i celor din jurul
aduce, cu bucurie, Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei, Preafericirii Voastre urarea de a avea un Pa[te cu deosebite bucurii
Ocrotitorul [i Ap\r\torul cet\]ii Patra [i ~nv\]\torul României, la duhovnice[ti.
Bucure[ti, `n luna octombrie a.c., conform cererii Preafericirii
Voastre. V\ `mbr\]i[ez `n Domnul cu mult\ dragoste [i profund respect,
~n felul acesta se va oferi preabinecredinciosului popor român S.S. † HRISOSTOM al Patrei

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


60

~ntr-un articol publicat pe


~ntâlnirea Comisiei
26 februarie, revista
Service Orthodoxe de
Presse a anun]at c\
preg\titoare
`ncepând cu 21 februarie
Comisia preg\titoare
presinodal\ interortodox\
s-a `ntrunit la Centrul
presinodale
Patriarhiei Ecumenice, la
Chambésy, lâng\ Geneva. interortodoxe
A
flat\ sub pre[edin]ia Mitropo-
litului Ioan de Pergam (Ziziou-
las), Comisia preg\titoare presi-
nodal\ a `ntrunit reprezentan]ii
tuturor Bisericilor locale (cu excep]ia
Bisericii din America, Bisericii din Japonia
[i a celei din Estonia, al c\ror statut, acordat
`n 1970 de Patriarhul Moscovei primelor
dou\ [i `n 1996 de Patriarhul Ecumenic
celei de-a treia, nu a fost `nc\ recunoscut de
ansamblul Bisericilor Ortodoxe). Comisia a
preg\tit lucr\rile celei de-a V-a Conferin]e
panortodoxe preconciliare, a c\rei dat\
urmeaz\ a fi stabilit\. Pe ordinea de zi a
[edin]ei s-au aflat teme supuse examin\rii
`nc\ din sesiunea precedent\ a comisiei,
din decembrie 2009, `ntre care cele referi-
toare la ordinea in diptice (ordinul canonic
tradi]ional al patriarhatelor) [i la metoda de
proclamare a autocefaliei [i autonomiei
unei Biserici locale (SOP 344.1). Discu]iile
s-au desf\[urat `ntr-un climat fratern, `n
pofida divergen]elor [i a opiniilor diferite
ale participan]ilor. Lucr\rile comisiei au
debutat printr-o rug\ciune comun\, apoi
Mitropolitul Ioan de Pergam a pronun]at o
alocu]iune introductiv\ `n care a declarat,
conform agen]iei grece[ti de informa]ii reli- tierea unit\]ilor locale autosuficiente. Cei se afl\ la Atena, nu a reu[it pentru moment
gioase Romfea, c\ "Biserica Ortodox\ tre- care au sarcina de a conduce Biserica Orto- s\ g\seasc\ o solu]ie, deoarece deciziile
buie s\ urmeze cu adev\rat evolu]iile con- dox\ poart\ marea responsabilitate de a trebuie luate `n unanimitate. Participan]ii
temporane [i s\ nu se `nchid\ `n ea `ns\[i, promova aceast\ unitate cu toat\ puterea au convenit c\ aceast\ tem\ necesit\ o
dar aceasta nu ar putea s\ fac\ acest lucru lor [i f\r\ a pierde timp", a afirmat ~nalt- serie de studii complementare.

C
decât `n conformitate cu principiile eclesio- preasfin]ia Sa omisia a studiat apoi tradi]ia teo-

~
logice fundamentale [i cu tradi]ia sa secu- n continuare, Mitropolitul Ieremia al logic\, liturgic\ [i canonic\ a
lar\". Subliniind c\ nu ar trebui ca Orto- Elve]iei (reprezentant al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe referitoare la
doxia s\ r\mân\ "fragmentat\ `n Biserici Ecumenice), responsabil al secretaria- diptice sau ordinea canonic\
locale izolate", `n timp ce mondializarea se tului pentru preg\tirea Conciliului tradi]ional\ de `ntâietate a `ntâist\t\torilor
dezvolt\, acesta a evocat necesitatea de a panortodox, a prezentat un raport asupra Bisericilor locale. Conform site-ului A-
`nt\ri mecanismele sinodalit\]ii pân\ la ur- subiectelor din ordinea zilei. Comisia a men.gr, p\rerile diferitelor delega]ii asupra
m\toarea `ntâlnire a viitorului Conciliu pa- supus examin\rii modalitatea de a procla- acestei teme sunt divergente. Pozi]ia Patri-
nortodox. "Ortodoxia nu va putea supravie- ma autocefalia, dar, conform site-ului de arhiei Moscovei `n aceast\ privin]\ ar fi
]ui dac\ va r\mâne `n izolare [i `n `mpr\[- informa]ii religioase Amen.gr, al c\rui sediu provocat `ngrijorarea câtorva Biserici, afir-

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


61

Conferin]a episcopilor
ortodoc[i din Benelux

E
piscopii ortodoc[i din Belgia, Olanda [i Luxemburg au participat
pe 2 [i 3 aprilie, la Bruxelles, la cea de-a doua `ntâlnire a
Conferin]ei episcopilor din Benelux. Conferin]a s-a desf\[urat la
sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grece[ti pentru Belgia, Olanda [i
Luxemburg. Biserica Ortodox\ Român\ a fost reprezentat\ de IPS
Mitropolit Iosif.
„~ntâlnirea a avut ca tem\ de discu]ie crearea comisiilor acestei conferin]e
episcopale. Au fost pentru `nceput cinci comisii: o comisie pentru dialog
intercre[tin [i interreligios, o comisie pentru `nv\]\mânt, o comisie pentru
tineret, o comisie pastoral\ [i o comisie pentru media. ~n fiecare din aces-
te comisii, fiecare eparhie a fost reprezentat\ de un delegat. La conferin]\
m\ aceea[i surs\. Din partea sa, Patriarhia s-a discutat despre climatul politic din Belgia [i repercusiunile pe care
Moscovei, `ntr-un rezumat al `ntâlnirii de la acest climat le are asupra vie]ii cultelor recunoscute; despre organizarea
Chambésy publicat pe site-ul s\u, sublinia- Bisericii Ortodoxe `n Olanda; despre câteva probleme pastorale legate de
z\ c\ dificult\]ile au venit din faptul c\ locul credinciosului ortodox [i al Bisericii noastre `n societatea seculari-
Bisericile din Georgia, Cipru, Polonia [i Al- zat\“, a declarat ~naltpreasfin]itul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale
bania au cerut ca locul lor `n diptice s\ fie [i Meridionale. ~ntâlnirea Conferin]ei Episcopale Ortodoxe a Beneluxului
revizuit. "Pentru fiecare dintre aceste cereri a continuat duminic\, 3 aprilie, cu oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala
nu a fost posibil pentru moment s\ se ajun- greceasc\ „Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil“ din Bruxelles, iar cuvântul
g\ la un consens", indic\ acela[i rezumat. de `nv\]\tur\ a fost rostit de Mitropolitul român Iosif. Dup\ Sfânta
Delega]iile Bisericilor au fost alc\tuite din: Liturghie, a continuat cea de-a doua parte a `ntâlnirii. Urm\toarea con-
Mitropolitul Emanuel al Fran]ei, p\rintele ferin]\ va avea loc `n luna septembrie. „Spre deosebire de Fran]a, unde
Bartolomeu (Samaras) [i p\rintele George avem `ntâlniri ale Adun\rii episcopale `n fiecare lun\, aici vom avea cea
Tsetsis (Patriarhia Ecumenic\), Mitropolitul de-a treia `ntâlnire abia `n luna septembrie, timp `n care va trebui s\ orga-
Sergiu de Cap (Africa de Sud) [i p\rintele niz\m comisiile, s\ numim delega]ii [i s\ vedem care ar fi cea mai bun\
Nikolaos Ioannidis (Patriarhia Alexandriei), solu]ie pentru a g\si, pentru lumea occidental\, unde cre[tinii ortodoc[i
Mitropolitul Ioan (Yazigi) [i Georges Gan- sunt minoritari, o punte de dialog cu ceilal]i cre[tini, dar mai ales s\
dour (Patriarhia Antiohiei), Mitropolitul devenim misionari `n lumea secularizat\ `n care tr\im“, a mai spus IPS
Hesychios Kapitolias [i p\rintele George P\rinte Mitropolit Iosif.
Dragas (Patriarhia Ierusalimului), Mitropo-
litul Ilarion (Alféiey), Arhiepiscopul Marcu
(Arndt) [i p\rintele Nicolae Balachov
(Patriarhia Moscovei), Mitropoli]ii Ghera-
sim de Zugdidi [i Teodor de Akhaltsikhe, la
fel ca [i p\rintele George Zviadadzé (Pa-
triarhia Georgiei), Mitropolitul Amfilohie al
Muntenegrului, [i Episcopul Irineu de
Backa (Patriarhia Serbiei), PS Episcop Ci-
prian Câmpineanul [i George Grigori]\ (Pa-
triarhia României), Mitropolitul Neofit de
Ruse [i Paul Pavlov (Patriarhia Bulgariei),
Mitropolitul George de Paphos [i Episcopul
Hristofor de Karpasia (Biserica din Cipru),
Mitropolitul Ignatie de Volos [i p\rintele
{tefan Avramidis (Biserica din Grecia), Mi-
tropolitul Dimitri de Gjirokastro [i Pirros
Kondilis (Biserica din Albania), Arhie-
piscopul Ieremia de Wroclaw [i p\rintele
Abdrei Kouzma (Biserica Poloniei), Arhie-
piscopul George de Mihailovce (Biserica
Ortodox\ a ]inuturilor Cehiei [i Slovaciei).

Traducere Georgiana B=ra

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


62

Conferin]a episcopilor
ortodoc[i din Austria
~n a treia zi de Pa[ti, 26 aprilie, a avut loc a doua `ntâlnire de lucru a Conferin]ei
Episcopilor ortodoc[i din Austria, unde au fost prezen]i [apte ierarhi [i cei [apte
preo]i parohi din Viena, informeaz\ Agen]ia de [tiri BASILICA.

Cristian BOSTAN

B
iserica Ortodox\ Român\ a fost reprezentat\ de ~naltpreasfin]itul Serafim, Mitropolitul ortodox român
al Germaniei, Europei Centrale [i de Nord [i Arhiepiscopul Germaniei, Austriei [i Luxemburgului,
[i de p\rintele profesor dr. Nicolae Dura. Participan]ii la Conferin]a Episcopilor ortodoc[i
din Austria au fost primi]i de Heinz Fischer, pre[edintele Austriei.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Austria, la ini]iativa pre[edintelui, a organizat luni, 25 aprilie, o Vecernie panortodox\ `n
Catedrala greac\ „Sfânta Treime“ din Viena. Cei prezen]i au fost primi]i de ~naltpreasfin]itul Michael Staikos, Mitropolitul grec al
Austriei [i Ungariei. „Cuvântul de `nv\]\tur\ a fost rostit `n prezen]a reprezentan]ilor mai multor confesiuni cre[tine [i a multor credin-
cio[i, de c\tre ~naltpreasfin]itul Mitropolit Serafim, care a eviden]iat importan]a ~nvierii Mântuitorului pentru to]i ortodoc[ii `n context
interconfesional. Dup\ terminarea slujbei, la Catedrala «Sfântul {tefan» («Stephansdom») s-a cântat «Hristos a ~nviat!» `n limba
român\, apoi, dup\ o scurt\ rug\ciune, au fost binecuvântate 1.000 de ou\ ro[ii de Pa[ti, d\ruite de c\tre parohia româneasc\ din
Viena tuturor celor prezen]i. Dup\ slujb\, ierarhul român a vizitat capela din Löwelstrasse 8, sediul Centrului religios-cultural «Dumitru
St\niloae» din Viena“, a declarat pr. Emanuel Nu]u, de la parohia ortodox\ român\ din Viena.
Sfânta Liturghie din a doua zi de Pa[ti a fost s\vâr[it\ de c\tre ~naltpreasfin]itul Mitropolit Serafim, `n biserica ortodox\ român\ din
Viena, `n prezen]a câtorva sute de credincio[i, al\turi de pr. paroh Nicolae Dura, pr. Emanuel Nu]u [i diac. Dumitru Dura. „~n cuvântul
de `nv\]\tur\, ~naltpreasfin]ia Sa a `nt\rit suflete[te pe credincio[i, `ndemnându-i ca, printr-o via]\ curat\, plin\ de virtu]i, s\ simt\
bucuria ~nvierii `n fiecare zi a vie]ii lor. De asemenea, a felicitat pe credincio[i pentru prezen]a la Sfânta Liturghie [i `n mod special
corul bisericii, care prin cântarea deosebit\ [i plin\ de armonie `nfrumuse]eaz\ duminic\ de duminic\ sfânta slujb\ [i aduce mult\
pace [i bucurie `n sufletele celor ce-i ascult\“, a mai declarat pr. Emanuel Nu]u.

~naltpreasfin]ia Sa a `nt\rit
suflete[te pe credincio[i,
`ndemnându-i ca, printr-o via]\
curat\, plin\ de virtu]i, s\ simt\
bucuria ~nvierii `n fiecare zi a
vie]ii lor. De asemenea, a
felicitat pe credincio[i
pentru prezen]a la Sfânta Liturghie
[i `n mod special corul bisericii,
care prin cântarea deosebit\ [i
plin\ de armonie
`nfrumuse]eaz\ duminic\ de
duminic\ sfânta slujb\
[i aduce mult\ pace [i bucurie `n
sufletele celor ce-i ascult\“, a mai
declarat pr. Emanuel Nu]u.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


Duminica Ortodoxiei `n Fanar
Duminic\, 13 martie, `ntr-o atmosfer\ plin\ de pace,
`nconjurat de ierarhi ai Tronului Ecumenic, dar [i din
Bisericile Ortodoxe ale Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei [i
Greciei, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a
s\vâr[it Dumnezeiasca Liturghie `n Biserica Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe din Fanar.

Marius NEDELCU Au slujit 12 arhierei


Adresându-se ierarhului nou-hirotonit, ~naltpreasfin]itul

~
n cuvântul de `nv\]\tur\, privitor la duminica pr\znuit\, a Stefanos, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a spus: „Ne-am
Ortodoxiei, Sanctitatea Sa a subliniat: „De aproape bucurat de intrarea ta `n cler, `n urm\ cu aproape 15 ani, [i am
dou\sprezece veacuri, Ortodoxia `[i serbeaz\ onomastica v\zut de aproape cre[terea ta, urcu[ul t\u duhovnicesc,
`n prima Duminic\ a Postului Mare [i `[i aduce aminte de credin]a ta [i credincio[ia ta `n acest sfânt a[ez\mânt, pe care
biruin]ele pe care le-a purtat, cu harul lui Dumnezeu, `mpotriva to]i avem cinstea s\ `l slujim. Serios [i cu demnitate sfânt\,
du[manilor ei din afar\, a prigonitorilor lui Hristos, [i a celor «râvnitor al vie]ii `n]elepte», cu voce frumoas\ [i ancorat `n
din\untru, a diferi]ilor eretici, care au `ncercat s\ schimbe tradi]ie, cunosc\tor, dar [i `mplinitor al tipicului Bisericii celei
con]inutul `nv\]\turii drepte, «`n[elând pe al]ii, ei `n[i[i fiind Mari, continui cu bun\ con[tiin]\ slujirea ta, pe care ai `ncepu-
`n[ela]i». S\rb\tore[te `n fiecare an, dar tr\ie[te zi de zi adev\rul t-o din stranele diferitelor biserici ale cet\]ii noastre, ca evlavios
credin]ei [i `l predic\ `n `ntreaga lume, pentru c\ vrea «ca to]i s\ ieropsalt. Ai studiat istoria aici (Universitatea din Istanbul, n.r.)
se mântuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\ vin\»“, a spus [i teologia la Tesalonic [i ]i-ai pus, de atunci, darurile [i `nzes-
Patriarhul Ecumenic. trarea ta necondi]ionat la dispozi]ia Bisericii.
~n timpul Dumnezeie[tii Liturghii a avut loc [i hirotonia Marelui {i tu, «plin de credin]\ [i de putere», ca [i ocrotitorul t\u,
Protosinghel al Patriarhiei Ecumenice, Stefanos, ca Mitropolit al Sfântul Protomartir {tefan, vei fi `ntre stâlpii de sprijin ai
Kalliopolei [i Madytului - eparhie aflat\ pe teritoriul Turciei de Bisericii aici, `n sfântul ei centru, [i ai neamului aici, `n
azi -, urmând s\ slujeasc\ `n continuare la Patriarhia Ecumenic\, matricea lui duhovniceasc\ - [i istoria noastr\ va merge mai
suplinind func]ia protosingheliei. Alegerea sa a avut loc joi, 3 departe. Vrednic!“
martie, `mpreun\ cu cea a Arhicancelarului Sfântului [i Marelui La sfâr[itul Sfintei Liturghii a avut loc tradi]ionala Litanie, `n
Sinod, Elpidoforos, ales ca Mitropolit al Prusiei [i care urmeaz\ cadrul c\reia cei 12 arhierei slujitori, `mpreun\ cu Sanctitatea Sa
s\ fie hirotonit `n Duminica Sfântului Grigorie Palama, pe 20 Patriarhul Bartolomeu, au ie[it din biserica Patriarhiei purtând
martie. Noul Arhicancelar va fi Arhimandritul Bartolomeu icoane `n mâini [i binecuvântând mul]imea credincio[ilor de la
Samara, ales din cadrul Cancelariei Sfântului [i Marelui Sinod. balconul Re[edin]ei patriarhale, spre care s-au `ndreptat.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


64

Vizita PS Emilian
Lovi[teanul `n Grecia
Biserica Greciei
r\mâne `n
Consiliul Mondial
al Bisericilor

O
`ntâlnire a responsa-
bililor pentru rela]ii
interortodoxe [i ecu-
menice din cadrul
Sfântului Sinod al Bisericii Greciei ~n perioada 24-27 martie 2011, Preasfin]itul Emilian
a avut loc miercuri, 16 martie, `n Lovi[teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
Sala Sinodal\ de la Atena, infor-
meaz\ BASILICA. Comitetul a fost
a efectuat o vizit\ fr\]easc\ `n Grecia, la invita]ia ~nalt-
format din Meletios, Mitropolit de preasfin]itului Ignatios I, Mitropolit de Demetriadis [i
Nicopole (pre[edinte), Ignatie de Almyros, [i a ~naltpreasfin]itului Daniel, Mitropolit de
Dimitriada, Chrysostomos de Me- Kaessariani, Vyron [i Ymittos.
ssinia, Episcopul Ioan de Termopi-
le [i prof. Georgios Martzelos de Arhid. Ioan Liviu G|MAN
la Facultatea de Teologie din ca-
drul Universit\]ii „Aristotel“ din

A
stfel, `n dup\-amiaza zilei de 24 martie, PS Emilian a participat, al\turi de IPS
Tesalonic. Potrivit „Romfea.gr“, Ignatios I, la slujba Vecerniei `n Catedrala mitropolitan\ „Buna Vestire“ din
citat de doxologia.ro, dup\ dis- Volos. La finalul slujbei, arhiereul râmnicean a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\.
cu]ii aprofundate, membrii au Dup\ slujb\ a avut loc o procesiune cu icoana Bunei Vestiri, la care au luat
decis c\ Biserica Greciei `[i va parte peste o mie de credincio[i, `n frunte cu cei doi arhierei.
continua participarea la Consiliul Vineri, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, Preasfin]itul P\rinte Emilian, `mpreun\ cu
Mondial al Bisericilor [i la alte ~naltpreasfin]itul P\rinte Ignatios I, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi, a oficiat Sfânta
forumuri intercre[tine care pro- Liturghie la Catedrala mitropolitan\ „Buna Vestire“ din Volos. Dup\ Sfânta Liturghie, Prea-
moveaz\ nu un ecumenism politi- sfin]ia Sa a oferit `n dar ~naltpreasfin]itului Ignatios o icoan\ cu chipul Sfântului Ignatie Teo-
cianist [i lipsit de consisten]\, ci forul.
un dialog `n Adev\r a[a cum a fost ~n dup\-amiaza zilei de 25 martie, PS Emilian a vizitat M\n\stirea „Sfântul Arhanghel
el formulat de Patriarhul Gher- Mihail“ din apropierea ora[ului Volos, ctitorie bizantin\ unde vie]uiesc `n prezent 40 de
man II al Constantinopolului `n monahi.
1230. Aceast\ `ntâlnire survine `n ~n seara aceleia[i zile, `n biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Volos,
urma presiunilor pentru retragerea PS P\rinte a s\vâr[it slujba Vecerniei [i Acatistul Bunei Vestiri [i a ]inut un cuvânt de
Bisericii Greciei din Consiliul `nv\]\tur\.
Mondial al Bisericilor cu sediul la Duminic\, 27 martie, PS Emilian Lovi[teanul a slujit Sfânta Liturghie al\turi de IPS P\rinte
Geneva, ini]iate de unele grupuri Daniel, Mitropolit de Kaessariani, Vyron [i Ymittos, `n Catedrala mitropolitan\ „Sfântul
din Biserica Greciei, precum [i a Nicolae“ din Atena, iar dup\-amiaz\, cei doi ierarhi au vizitat M\n\stirea „Sfântul Ioan
apelului a doi dintre Mitropoli]ii Prodromu“ de lâng\ Atena, actualmente m\n\stire de maici, `n cadrul c\reia func]ioneaz\
Sfântului Sinod (Serafim de Kytera o editur\ [i o tipografie bisericeasc\.
[i Serafim al Pireului) `n acela[i Vizita Preasfin]itului Emilian Lovi[teanul `n cele dou\ mitropolii grece[ti contribuie la dez-
sens. Comisia a recomandat `ns\ voltarea leg\turilor fr\]e[ti [i biserice[ti dintre Arhiepiscopia Râmnicului [i cele dou\
continuarea dezbaterilor pe eparhii surori. ~n acest context, Preasfin]ia Sa a propus promovarea unui schimb de peleri-
aceast\ tem\, dar `ntr-un duh naje `ntre eparhiile amintite pentru o mai bun\ cunoa[tere a spiritualit\]ii ortodoxe [i a
irenic [i atent la unitatea Bisericii. specificului na]ional.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


65

Papa Ioan Paul


al II-lea, beatificat
la Vatican
Papa Benedict al XVI-lea
l-a beatificat, duminic\,
1 mai, pe Papa Ioan Paul
al II-lea, `n prezen]a a
mai mult de un milion de
credincio[i catolici
aduna]i `n Pia]a „Sfântul
Petru“ din Vatican,
`ndeplinind primul pas
spre declararea acestuia
ca sfânt al Bisericii
Catolice. Mul]imea a
izbucnit `n urale, lacrimi
[i aplauze când o ima-
gine uria[\, cu chipul
zâmbind al Papei Ioan
Paul al II-lea, a fost
`n\l]at\ deasupra bal-

P
apa Benedict l-a proclamat pe Ioan Paul al II-lea ca „bi-
necuvântat“ la pu]in timp dup\ `nceputul Mesei romane, adic\ a
conului Bazilicii „Sfântul Liturghiei Bisericii Catolice, s\vâr[it\ pe esplanada bazilicii, `n
Petru“ [i corul a cântat fa]a unei mul]imi `nve[mântate `n alb [i ro[u, culorile de pe
imnul de beatificare a steagul Poloniei, ]ara natal\ a fostului pontif.
acestuia, informeaz\ Sora Tobiana, o c\lug\ri]\ polonez\ care a avut grij\ de Papa Ioan Paul
al II-lea `n ultimii s\i ani de via]\, [i sora Marie Simone-Pierre au adus
Asociated Press. Papei Benedict un relicvar con]inând p\r [i o fiol\ cu sângele
proasp\tului beatificat. Sora Marie este cea care s-a vindecat `n mod
miraculos de maladia Parkinson `n urma rug\ciunilor repetate c\tre Ioan
Paul [i a constituit minunea care a f\cut posibil\ beatificarea fostului
pap\.
La acest eveniment au participat 16 conduc\tori de stat din `ntreaga lume
Mapamond Cre[tin

[i cinci suverani din familiile regale europene, precum [i reprezentan]i ai


Bisericilor cre[tine. Cei mai mul]i credincio[i catolici au venit din
Polonia, unde memoria lui Ioan Paul este vie, fiind considerat cel mai
important lider spiritual al lor [i simbolul rena[terii na]ionale a acestei ]\ri
desfiin]ate de mai multe ori `n istorie.
Cu acest prilej s-a petrecut cea mai rapid\ beatificare din istoria Bisericii
Catolice, c\ci Papa Benedict a dat o dispens\ care a eliminat perioada de
5 ani care preceda `n mod obi[nuit `nceputul procedurilor de beatificare.
Papa Benedict a r\spuns astfel `ndemnului mul]imii de la `nmormântarea
Papei Ioan Paul, din 2005, care a strigat de multe ori: „Santo Subito“.
(Marius NEDELCU)

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


66

Consiliul Mondial al Bisericilor


analizeaz\ schimbarea rapid\ a
rela]iilor ecumenice
Dialog `ntre
reprezentan]ii
C
onsiliul Mondial al Bisericilor (CMB) a analizat,
`ntr-o [edin]\ special\ a Comitetului Central, posibilitatea
adapt\rii misiunii sale la schimb\rile rapide petrecute
pe plan ecumenic, precum [i la realit\]ile tot mai sumbre ale
cultelor
dialogului interreligios la nivel mondial. Unul dintre membrii
Comitetului Central a afirmat c\ un r\spuns negativ la aceste probleme
din Fran]a
actuale, precum [i fixarea aten]iei exclusiv pe guvernarea intern\ a or-
ganiza]iei [i supravie]uirea ei institu]ional\ pot „distruge dezvoltarea
viitoare a mi[c\rii ecumenice“. ~n cursul [edin]ei au existat dou\ sesiuni
plenare adresate „schimb\rilor mediului eclesial [i ecumenic“ [i „rela]iilor

P
re[edintele Senatului Fran]ei,
de cooperare interreligioase“. Trei membri au sus]inut câte un referat la Gérard Larcher, i-a invitat la
fiecare sesiune `n parte. Subiectele atinse au provocat dezbateri aprinse. sfâr[itul lunii martie pe membrii
Unul dintre reprezentan]i a declarat c\ exist\ programe de dialog interreli- Conferin]ei Responsabililor de
gios, dar acestea nu reu[esc s\ schimbe mentalitatea bisericilor locale Cult din Fran]a (CRCF) la sediul
implicate `n proces. Concluzia final\, prezentat\ de Episcopul armean Senatului Fran]ei, informeaz\ Biroul de
Nareg Aremezian, a fost c\ succesul ambelor demersuri const\ `n con- pres\ al Mitropoliei Europei Occidentale
siderarea CMB drept mai mult decât o simpl\ institu]ie de c\tre membrii [i Meridionale.
acesteia, precum [i participarea acestora la o rug\ciune comun\ continu\ Din partea Mitropoliei Ortodoxe
care s\ ~l aib\ pe Hristos drept centru. (Adrian Agachi) Române din Fran]a a participat ~nalt-
preasfin]itul Iosif, secretar al Adun\rii
Episcopilor Ortodoc[i din Fran]a, `nso]it

Acord de acreditare pentru de ~naltpreasfin]itul Emmanuel,


pre[edinte al aceleia[i adun\ri.

Institutul Ecumenic din Bossey


Totodat\, din partea comunit\]ii orto-
doxe a participat [i Carol Saba, purt\tor
de cuvânt [i responsabil al
Departamentului de comunicare al aso-
cia]iei.

S
ite-ul Consiliului Ecumenic al Bisericilor (COE) anun]\ Pre[edintele Larcher a avut o serie de
ob]inerea unui nou acord de acreditare pentru Institutul discu]ii cu membrii CRCF, dorind s\
Ecumenic de la Bossey. ~nc\ din anul 2000, Institutul `mp\rt\[easc\ cu ace[tia puncte de
Ecumenic a `ncercat s\ acorde acredit\ri interna]ionale vedere [i opinii pe diferite aspecte legate
studen]ilor temporari care provin din alte ]\ri decât cea local\. de experien]a religiilor existente pe teri-
Aceast\ certificare universitar\ va putea fi oferit\ `ncepând cu acest an, toriul Fran]ei.
f\r\ a mai fi nevoie de acordul oficial al Universit\]ii din Geneva. Importan]a toleran]ei interreligioase [i a
Fondat `n anul 1946 pentru a forma teologi specializa]i `n discu]iile dialogului permanent, de `ncredere,
ecumenice, Institutul de la Bossey a conlucrat `ncepând din 1952 cu `ntr-un climat al respectului, al cunoa[-
Universitatea din Geneva. Pân\ `n prezent, doar universitatea putea terii [i al recunoa[terii reciproce a fost
oferi studen]ilor temporari merituo[i recunoa[terea creditelor academice [i subliniat\ de to]i cei prezen]i la `ntâlnire.
oferea acreditare interna]ional\ certificatelor acestora. De asemenea, a fost reafirmat\ impor-
~nainte de recunoa[terea acestui acord, studen]ii `nscri[i la Bossey tan]a religiilor, elemente esen]iale ale
pentru programe de doar un semestru nu primeau decât un certificat societ\]ii franceze, [i rolul lor cu valorile
recunoscut oficial de Biserica de care apar]ineau [i de mi[carea ecu- de toleran]\ pe care `l predic\, fiind un
menic\, dar f\r\ o valoare academic\. Cele dou\ noi certificate acordate factor de pace [i de progres.
sunt: cel complementar pentru studen]ii acredita]i [i cel de studii avansate La final, pre[edintele Senatului a
`n studii ecumenice pentru studen]ii care provin din institu]ii neacreditate. declarat c\ aceast\ `ntâlnire confirm\
Institutul Ecumenic continu\ formarea pentru nivelurile de masterat [i doc- angajamentul asumat de fiecare partici-
torat `n studii ecumenice, `n cooperare cu Universitatea din Geneva. pant pentru a p\stra un viu, sincer [i efi-
P\rintele Ioan Sauca, directorul Institutului Ecumenic `ncepând cu anul cient dialog `n jurul valorilor comune.
2001, a declarat c\ institu]ia `[i poate `mbun\t\]i oferta educa]ional\ prin
noile acredit\ri. (Adrian AGACHI) Silviu DASC|LU

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


67

Cre[tinismul
la nivel mondial
`n secolul al XXI-lea
Consiliul Mondial al
Bisericilor (CMB) [i
reprezentan]ii Bisericilor
Evanghelice din
Germania au organizat o
conferin]\ pe tema
cre[tinismului la nivel
mondial `n secolul al
XXI-lea. La dezbateri au
participat membri mar-
can]i ai Federa]iei
Luterane Mondiale [i ai
Comunit\]ii Mondiale a
Bisericilor Reformate.

N
ikolaus Schneider, pre[edintele
consiliului care coordoneaz\
activitatea Bisericii Evanghelice
din Germania, a declarat c\
provocarea major\ a cre[tinismului ast\zi
este aceea de a „evita utilizarea stereotipu-
rilor“. „~n dinamica actual\ a cre[tinismului
mondial se `ntâlnesc grupuri diverse“, a mai
declarat Nikolaus Schneider.
Comunicatul de pres\ oferit de Consiliul
Ecumenic al Bisericilor cuprinde o serie de
opinii exprimate de reprezentan]ii marcan]i
care au participat la aceast\ `ntrunire
important\. Odair Pedroso Mateus, un teo-
log brazilian, a subliniat faptul c\ teologii
occidentali de la `nceputul secolului trecut
aveau tendin]a de a vedea pluralitatea cre[-
tin\ drept „un lucru traumatizant“, descri-
ind-o doar `n termeni conflictuali [i care nu
promovau unitatea. Pastorul indonezian

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


68

Martin Sinaga, membru al Federa]iei Lu-


terane Mondiale, a remarcat c\ `n Decizie pozitiv\
a Cur]ii Europene privind
numeroase state cre[tinismul este nevoit
s\ se considere `n inferioritate. Religia
cre[tin\ se vede obligat\ s\ adere la plu-
ralismul credin]elor pentru a fi luat\ `n
considerare din punct de vedere politic.
utilizarea simbolurilor religioase
Sinaga consider\ c\ identitatea cre[tin\
distinct\ formeaz\ baza m\rturisirii
credin]ei `n Sfintele Evanghelii pentru

{
colile din Italia pot continua s\ expun\ crucifixe `n s\lile de clas\,
Bisericile minoritare `n vederea p\str\rii dup\ decizia pozitiv\ `n acest sens oferit\ de Curtea European\ a
vie]ii lor istorice [i a activit\]ii misiona- Drepturilor Omului. Aceast\ hot\râre oficial\ `ncheie un proces
re. Kristine Greenaway, reprezentanta lung intentat de Soile Lautsi statului italian, `n vederea `nl\tur\rii
de pres\ a Comunit\]ii Mondiale a Bise- oric\rui simbol religios din s\lile de clas\ deoarece acestea contrazic
ricilor Reformate, a afirmat c\ exist\ nu- principiile seculare elementare. Lautsi a decis s\ atace la Curtea European\
meroase oportunit\]i majore de coope- deciziile de revocare a cererii sale, pe care le primise `n tribunalele din
rare `ntre cre[tini, dar care sunt `mpiedi- Italia. ~n 2009, o camer\ inferioar\ a Cur]ii Europene a favorizat cererea lui
cate de stereotipurile existente `ntre Lautsi [i a hot\rât c\ un crucifix nu poate fi expus `ntr-o sal\ de clas\
ace[tia. Acestea `mpiedic\ inclusiv deoarece poate fi „deranjant“ pentru elevii care apar]in altor religii sau care
desf\[urarea unei comunic\ri eficiente se consider\ atei. Consilierul legal Roger Kiska a oferit o explica]ie pentru
`ntre membrii organiza]iilor ecumenice decizia diferit\ adoptat\ acum de Curtea European\:
interna]ionale. „Evolu]ia situa]iei noastre „Autoritatea Cur]ii Europene nu poate s\ `[i dep\[easc\ propriile limite [i s\
este influen]at\ de faptul necunoa[terii for]eze `n consecin]\ un stat membru s\ renun]e la tradi]ii [i convingeri reli-
celuilalt.“ Kristine Greenaway a mai gioase pe care le poate ap\ra prin dreptul suveran pe care `l de]ine.
afirmat c\ Bisericile implicate `n misi- Existen]a unui corp juridic extern, care poate cere unei na]iuni s\ abjure [i
unea ecumenic\ trebuie s\ comunice s\ `ntrerup\ o tradi]ie veche de secole `ntregi, poate fi interpretat\ drept un
`ntr-o modalitate mai deschis\ [i eficace. pas major spre instaurarea unui sistem autoritar extern care nu poate fi
Un alt element necesar ar fi ob]inerea de sus]inut oficial de nici o ]ar\. De altfel, o decizie contrar\ `n acest caz ar fi
competen]e lingvistice interna]ionale `nsemnat c\ nici o institu]ie european\ aflat\ sub inciden]a Conven]iei
pentru alte limbi decât cele europene Europene a Drepturilor Omului nu poate prezenta oficial simboluri reli-
consacrate (engleza, franceza, ger- gioase. Ar fi reprezentat un exemplu periculos pentru tot mapamondul“.
mana). Pastorul Christoph Anders, Decizia Cur]ii Europene se aplic\ pentru toate cele 47 de ]\ri membre ale
membru al Asocia]iei Bisericilor din Consiliului Europei.
Germania, a afirmat c\ noile mi[c\ri „Patriarhia Român\ salut\ hot\rârea din 18 martie 2011 a Marii Camere a
eclesiale sunt tot mai pu]in legate de CEDO prin care a fost admis, cu 15 voturi contra dou\, recursul Italiei `n
tradi]iile istorice [i mult mai susceptibile bine cunoscuta cauz\ Lautsi contra Italia, privind prezen]a `nsemnelor reli-
`n privin]a identific\rii unor solu]ii gioase `n [colile publice. Aceast\ hot\râre respect\ tradi]ia unei comunit\]i
comune asupra problemelor comune. majoritare care dore[te men]inerea crucifixelor `n spa]iul de `nv\]\mânt, `n
Pastorul John Gibaut, directorul pofida protestelor subiective ale unor indivizi, `ntrucât problema ambientu-
Comisiei pentru credin]\ a Consi- lui [colar ]ine de aprecierea sau voin]a fiec\rui stat european `n parte, iar
liului Ecumenic al Bisericilor, s-a simpla prezen]\ (pasiv\) a unui simbol religios `ntr-un spa]iu public nu con-
declarat de acord cu faptul c\, din stituie o `ndoctrinare.
punct de vedere practic, confesiunile A[adar, prin aceast\ hot\râre a CEDO se recunoa[te c\ tradi]ia religioas\ [i
cre[tine, culturile [i na]iunile interac- cultural\ a majorit\]ii unui popor nu este impus\ persoanelor de alt\
]ioneaz\ reciproc [i c\ trebuie s\ fac\ tradi]ie, credin]\ sau convingere prin simpla prezen]\ `n spa]iul public a
fa]\ problemelor `mpreun\. Din `nsemnelor religioase acceptate de majoritatea popula]iei unui stat, ci
punctul s\u de vedere, „problema reprezint\ m\rturia spiritualit\]ii [i identit\]ii comunit\]ii majoritare.
eclesiologic\ cea mai semnificativ\ Prin analogie sau `n mod indirect, aceast\ hot\râre a CEDO arat\ caracterul
este cea referitoare la emigra]ie. nefondat [i injust al atacurilor `mpotriva prezen]ei icoanelor `n [colile pu-
Aceasta nu este o problem\ de ordin blice din România, precum [i `mpotriva orei de religie care este propus\
pur practic, ci una eclesiologic\. Ea elevilor prin programa [colar\, dar nu impus\ acestora.
evoc\ unitatea, credin]a, misiunea [i ~n concluzie, hot\rârea definitiv\ a CEDO din 18 martie 2011 confirm\
Tainele s\vâr[ite local. Ast\zi, comu- juste]ea atitudinii Patriarhiei Române, care a sprijinit `nc\ din anul 2009
nit\]ile de emigran]i care exist\ `n demersurile Italiei la CEDO. Atunci, Patriarhia Român\ aprecia c\ o even-
societatea [i cartierele unde locuim tual\ eliminare a simbolurilor religioase cre[tine din [colile publice consti-
reprezint\ locul de `ntâlnire `ntre tuie un atentat la adresa identit\]ii religios-culturale a poporului italian [i,
eclesiologie [i responsabilitatea pas- implicit, a majorit\]ii cet\]enilor europeni“, se arat\ `ntr-un comunicat al
toral\“. Oficiului Juridic al Patriarhiei Române.

Adrian AGACHI Adrian AGACHI

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


69

Agenda de lucru a Preafericitului P\rinte Daniel,


Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne
Martie 2011

MAR}I, 1 MARTIE
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, la care au participat [i p\rin]ii pro-
topopi, `n Sala Consilium a Palatului Patriarhiei.
„ A primit `n audien]\ pe PCuv. arhim. Zenovie Grigore, stare]ul
M\n\stirii Nechit, din jude]ul Neam].

MIERCURI, 2 MARTIE
„ A primit `n audien]\ pe domnul arhitect Constantin Amâie,
coordonator al echipei de proiectan]i ai Ansamblului arhitectural
„Catedralei Mântuirii Neamului“.
„ A primit `n audien]\ pe domnul Florin Piersic, actor de teatru
[i film.
„ A primit `n audien]\ pe doamna Oana Badea, secretar de stat
`n Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, [i pe
domnul Romeo Mo[oiu, consilier al ministrului educa]iei,
cercet\rii, tineretului [i sportului.
„ A primit la Re[edin]a patriarhal\ pe membrii Permanen]ei
Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i
Clujului.

JOI, 3 MARTIE
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului
Na]ional Bisericesc.
„ A transmis un mesaj de felicitare ~naltpreasfin]itului P\rinte
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, cu prilejul anivers\rii
a 20 de ani de la `ntronizare.

SÂMB|T|, 5 MARTIE
„ A s\vâr[it Sfânta Liturghie `n Catedrala mitropolitan\ din Cluj-
Napoca, `mpreun\ cu un sobor de arhierei, membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preo]i [i diaconi, `n
prezen]a unui mare num\r de credincio[i.
„ Dup\ Sfânta Liturghie, a s\vâr[it slujba Parastasului de 40 de
zile pentru vrednicul de pomenire arhiepiscopul [i mitropolitul
Agenda

Bartolomeu Anania, `n Catedrala mitropolitan\ din Cluj-Napoca.


La finalul slujbei, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a ar\tat importan]a rug\ciunilor de
pomenire pentru cei r\posa]i, leg\tura profund\ care exist\ `ntre
cei adormi]i [i urma[ii lor de pe p\mânt [i cultul deosebit pe
care `l au cre[tinii pentru cei trecu]i la via]a ve[nic\. Apoi a
amintit de „lumina“ pe care a l\sat-o `n jur ~naltpreasfin]itul

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


70

P\rinte Bartolomeu „prin scrierile, cuvânt\rile [i lucr\rile sale, f\r\ leg\tur\ cu Dumnezeu [i f\r\ iubire milostiv\ fa]\ de
precum [i prin institu]iile pe care le-a `nfiin]at“. semeni. Postul pune mintea noastr\ `n starea de a se `ndr\gosti
de cele ve[nice [i netrec\toare. Renun]\m la hrana trec\toare
sau o diminu\m, pentru a ne preocupa mai mult de realit\]ile
DUMINIC|, 6 MARTIE duhovnice[ti netrec\toare, de sfin]enie, de bucuria [i pacea pe
care le d\ruie[te Duhul Sfânt omului postitor [i rug\tor…“
„ ~n Duminica L\satului sec de brânz\ sau a Izgonirii lui Adam Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a mai eviden]iat faptul c\ `n
din Rai, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta timpul Postului Mare, ca perioad\ de poc\in]\ mai intens\, ne
Liturghie `n Paraclisul „Sfântul Grigorie Lumin\torul“ din ajut\ [i cânt\rile specifice, care sunt cânt\ri de poc\in]\: „~n
Re[edin]a patriarhal\ [i a ]inut cuvânt de `nv\]\tur\, `n care a tâl- mod deosebit cea mai frumoas\, bogat\ [i profund\ cântare de
cuit Evanghelia acestei duminici, explicând cum trebuie s\ fie poc\in]\ sau plângere de c\in]\ pentru p\cate este Canonul cel
postul adev\rat al cre[tinului: Mare al Sfântului Andrei Criteanul, `n care mila lui Dumnezeu se
„Mântuitorul Iisus Hristos vorbe[te `n aceast\ Evanghelie despre cere prin cuvintele: «Miluie[te-m\ Dumnezeule, miluie[te-m\!»,
necesitatea iert\rii gre[elilor semenilor no[tri pentru ca astfel `ncât aceast\ rug\ciune scurt\ [i ritmat\ devine respira]ia
Dumnezeu s\ ne ierte gre[elile noastre. Apoi ne `nva]\ cum s\ Bisericii, ca Trup tainic al lui Hristos, plin de Duhul Sfânt, `n stare
postim f\r\ f\]\rnicie, f\r\ s\ c\ut\m laud\ din partea oamenilor. de poc\in]\“.
~n a treia parte a Evangheliei, Hristos Domnul ne `ndeamn\ s\ nu
adun\m comori materiale, trec\toare, limitate, nesigure [i provi-
zorii `n lumea aceasta p\mânteasc\, ci s\ adun\m comori pentru MAR}I, 8 MARTIE
~mp\r\]ia cerurilor, `n suflet, c\ci «unde este comoara ta, acolo
este [i inima ta…»“ „ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial
„…Postul adev\rat este o lucrare intim\, personal\, o stare al Arhiepiscopiei Bucure[tilor.
duhovniceasc\ de recuno[tin]\, este o ofrand\ sau o d\ruire de „ A adresat un mesaj cu ocazia Zilei Interna]ionale a Femeii,
sine lui Dumnezeu ca recuno[tin]\ pentru darul vie]ii [i, `n acela[i intitulat: „Cuvânt de pre]uire [i binecuvântare a femeii“.
timp, ca dorin]\ pentru sfin]irea vie]ii… Ofranda sau d\ruirea de
sine prin post are ca scop schimbarea min]ii, a modului de a
gândi, de a privi sau de a stabili rela]ia cu Dumnezeu [i cu JOI, 10 MARTIE
semenii. ~nnoirea min]ii `nseamn\ redescoperirea vie]ii ca [i
comuniune cu Dumnezeu [i cu semenii…“ „ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului
„…Postul este ofrand\ duhovniceasc\ a noastr\ fa]\ de Na]ional Bisericesc.
Dumnezeu, iar milostenia este o ofrand\ fa]\ de semenii no[tri. „ A primit `n audien]\ pe PC pr. Nelu]u Oprea, parohul Bisericii
Astfel, iubirea noastr\ este complet\, pentru c\ este iubire fa]\ de ortodoxe române[ti „Sfânta Treime“, din Sofia, Bulgaria.
Dumnezeu, exprimat\ `n rug\ciune, [i iubire fa]\ de semeni, „ A primit `n audien]\ pe domnul Iulian Dasc\lu, pre[edintele
exprimat\ `n fapte bune.“ SC Iulius Group SA.

LUNI, 7 MARTIE VINERI, 11 MARTIE


„ A oficiat, la Catedrala patriarhal\, slujba Canonului cel Mare „ A primit `n audien]\ pe Preasfin]itul P\rinte Ciprian
al Sfântului Andrei Criteanul. Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
„ La finalul slujbei a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a
explicat `n]elesul, importan]a [i folosul Postului Mare, ca
perioad\ de preg\tire pentru Sfintele Pa[ti, „ca trecere de la SÂMB|T|, 12 MARTIE
moarte la via]\, de la p\cat la virtute, de la `ntunericul p\catului
la lumina faptelor bune, de la `mbuibare [i l\comie la `nfrânare [i „ A primit `n audien]\ pe domnul inginer Nicolae Noica, fost
sobrietate duhovniceasc\, de la lenevire [i nep\sare privind mân- ministru al lucr\rilor publice [i amenaj\rii teritoriului.
tuirea sufletului la o stare de nevoin]\, de activitate „ A primit `n audien]\ pe domnul Eugen Tomac, secretar de stat
duhovniceasc\ a min]ii [i a trupului.“ la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
„ A ar\tat care sunt motivele principale pentru care postim `n „ A primit `n audien]\ pe PCuv. ierodiacon Iustinian Stoica, de
Biserica Ortodox\: „…postim ca s\ ne rug\m mai mult [i mai la Schitul românesc Prodromu, Muntele Athos.
bine, postim ca s\ ne poc\im mai intens, mai sincer [i mai smerit „ A primit `n audien]\ pe domnul Marian Grosu, director exe-
[i postim pentru ca s\ ne `mp\rt\[im mai des. Noi postim nu cutiv al Asocia]iei „P\mânt [i umanism“ - România, pe doamna
pentru c\ urm\m ni[te reguli stricte, impuse de Biseric\, ci postim Paula Grosu, secretar general al aceleia[i asocia]ii, [i pe domnul
pentru c\ ~l iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile pe care Gruia Jacot\, diplomat `n cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
ni le d\ El. ~l iubim pe El, D\ruitorul, mai mult decât hrana materi-
al\, decât confortul sau decât succesul nostru. Postul este un
semn al iubirii noastre fa]\ de Dumnezeu…“ DUMINIC|, 13 MARTIE
Postul este comuniune cu Hristos „Cel care a postit [i S-a rugat
`n pustie 40 de zile [i 40 de nop]i f\r\ s\ m\nânce nimic [i a „ A s\vâr[it Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhal\ [i a ]inut
biruit toate ispitele diavole[ti, care propuneau o existen]\ egoist\, cuvânt de `nv\]\tur\.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


71

~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit dup\ Sfânta Evanghelie, MAR}I, 15 MARTIE


Preafericirea Sa a explicat celor prezen]i semnifica]iile
Duminicii Ortodoxiei: „~n Duminica Ortodoxiei, noi pr\znuim „ A participat la slujba de Te Deum, `n Catedrala mitropolitan\
biruin]a Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor care au negat dum- din Cluj-Napoca.
nezeirea Fiului lui Dumnezeu [i dumnezeirea Duhului Sfânt, „ A prezidat [edin]a special\ de consultare a Sinodului mitropo-
precum [i unirea celor dou\ firi - firea dumnezeiasc\ [i firea litan al Mitropoliei Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului cu
omeneasc\ - `n Iisus Hristos f\r\ amestecare, f\r\ schimbare, `n Adunarea eparhial\ a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i Cluju-
mod nedesp\r]it [i ne`mp\r]it. De asemenea, una din marile lui, cu membrii delega]i `n Adunarea Na]ional\ Bisericeasc\, ai
erezii care au tulburat Biserica a fost [i aceea a luptei `mpotriva eparhiilor sufragane [i doi reprezentan]i ai institu]iilor de `nv\]\-
icoanelor, numit\ iconoclasm. Lupta `mpotriva sfintelor icoane mânt teologic din mitropolie, `n Aula „Nicolae Ivan“ a Facult\]ii
a durat timp `ndelungat [i a f\cut mul]i martiri; o mul]ime de de Teologie Ortodox\ din Cluj-Napoca. La aceast\ [edin]\ con-
monahi au fost uci[i [i al]ii au fost surghiuni]i, adic\ trimi[i `n sultativ\ au fost prezentate numele ~naltpreasfin]itului P\rinte
exil, pentru c\ cinsteau icoanele. Sfintele icoane nu sunt doar o Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei [i al Preasfin]itului P\rinte
podoab\ `n Biseric\, ci prin icoane [i prin toat\ pictura Episcop-vicar Irineu Bistri]eanul, cei doi candida]i eligibili pentru
bisericeasc\ se m\rturise[te adev\rul c\ Iisus Hristos din ocuparea scaunului de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului [i
Nazaret nu este un simplu Om, ci este Dumnezeu cel ve[nic, Clujului [i Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[u-
nev\zut [i necuprins, Care S-a f\cut Om din iubire pentru lui, care au fost desemna]i, prin vot secret, `n cadrul consult\rii
oameni [i pentru mântuirea lor. Sfintele icoane sunt o vedere din Sinodul mitropolitan al Clujului. Membrii Adun\rii eparhiale
dincolo de vederea trupeasc\, o vedere prin credin]\. Prin a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i Clujului, precum [i membrii
icoane vedem sfin]ii prezen]i `n lumina [i slava Preasfintei celor de drept au decis, cu unanimitate de voturi, men]inerea listei,
Treimi, `n ~mp\r\]ia cerurilor. Ei, care au tr\it pe p\mânt, acum f\r\ a se impune completarea ei cu `nc\ un ierarh eligibil.
tr\iesc `n ceruri, `n jurul Preasfintei Treimi. De aceea, Patriarhul „ Astfel, lista final\ cu numele celor doi candida]i desemna]i de
Gherman al Constantinopolului a spus c\ biserica ortodox\ pic- Sinodul mitropolitan [i confirmat\ de Adunarea eparhial\ a fost
tat\ este cerul pe p\mânt, iar noi ne rug\m ca pe noi, p\mân- `naintat\ Sfântului Sinod, care s-a `ntrunit `n [edin]a de lucru
tenii, s\ ne ridice duhovnice[te la cer“. vineri, 18 martie 2011, la Re[edin]a patriarhal\ din Bucure[ti,
„~n Duminica Ortodoxiei se m\rturise[te adev\rul c\ Dumnezeu pentru a-l alege, prin vot secret, pe Mitropolitul Clujului.
este Tat\l, Dumnezeu este Fiul [i Dumnezeu este Duhul Sfânt. „ La finalul [edin]ei consultative, Preafericitul P\rinte Patriarh
Dreapta-credin]\ este m\rturisirea dumnezeirii tuturor Persoanelor Daniel a oferit Crucea patriarhal\ pentru clerici: PC pr. prof. Ioan
Sfintei Treimi. Dumnezeul nostru nu este o singur\tate ve[nic\, ci Chiril\, decanul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Cluj-
este o comuniune de trei Persoane ve[nice, distincte dar Napoca, PC pr. prof. Valer Bel, prodecanul Facult\]ii de Teologie
nedesp\r]ite, egale, de aceea[i fiin]\, putere [i slav\. Ortodox\ din Cluj-Napoca, PC pr. Stelian Tofana, PC pr.
Aceasta este credin]a ortodox\: m\rturisirea Sfintei Treimi ca Alexandru Moraru [i PC pr. Liviu {tefan, fost vicar-administrativ
fiind Dumnezeu iubire ve[nic\; [i, `n aceast\ iubire ve[nic\ a al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului [i Clujului.
Preasfintei Treimi, suntem chema]i noi, oamenii, persoanele De asemenea, Crucea patriarhal\ pentru mireni a fost acordat\
umane create dup\ chipul lui Dumnezeu“. domnului profesor Andrei Marga, rectorul Universit\]ii „Babe[-
Dup\ cuvântul de `nv\]\tur\, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel Bolyai“ din Cluj-Napoca, [i domnului academician Ionel
a `ncredin]at Preacuviosului P\rinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Haiduc, pre[edintele Academiei Române.
Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale, citirea Pastoralei „ A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Filantropia
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica social\ - afirmare a demnit\]ii umane“, participan]ilor la
Ortodoxiei. Conferin]a de lansare a proiectului FORTE - Formare Trainic\
~n Duminica Ortodoxiei a acestui an 2011, Preafericitul P\rinte pentru Parteneriat Social, Bucure[ti. Evenimentul a avut loc `n
Patriarh Daniel a s\rb\torit 21 de ani de la hirotonia `ntru Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei.
arhiereu. Cu acest prilej, `n cadrul Sfintei Liturghii din Catedrala
patriarhal\, s-au `n\l]at rug\ciuni de mul]umire pentru
binefacerile pe care Preafericitul P\rinte Patriarh le-a primit de la MIERCURI, 16 MARTIE
Dumnezeu `n to]i ace[ti ani, iar la sfâr[itul Sfintei Liturghii au fost
evoca]i de c\tre PCuv. Arhimandrit Timotei Aioanei, Mare „ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial
Eclesiarh al Catedralei patriarhale, cei 21 de ani de episcopat ai al Arhiepiscopiei Bucure[tilor.
~ntâist\t\torului Bisericii Ortodoxe Române. „ A primit `n audien]\ pe PC pr. prof. dr. {tefan Buchiu, decanul
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Justinian Patriarhul“ din
Bucure[ti, [i pe PC pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, de la
LUNI, 14 MARTIE Facultatea de Teologie Ortodox\ „Justinian Patriarhul“ din
Bucure[ti.
„ A prezidat, la Re[edin]a mitropolitan\ din Cluj-Napoca, „ A primit `n audien]\ pe PC pr. Bogdan }ifrea, redactor-[ef la
[edin]a de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Radio TRINITAS, punctul de lucru Ia[i.
Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului, `n cadrul „ A adresat un mesaj de compasiune [i consolare
c\reia au fost desemna]i candida]ii pentru ocuparea duhovniceasc\ ~naltpreasfin]itului P\rinte Daniel, Arhiepiscopul
scaunului vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului [i ortodox de Tokio [i Mitropolitul `ntregii Japonii, `n care a expri-
Clujului [i Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i mat solidaritatea cu poporul japonez, `n urma cutremurului de-
Maramure[ului. vastator din ziua de vineri, 11 martie 2011.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


72

JOI, 17 MARTIE mult\ alinare acolo unde este suferin]\ [i singur\tate. Cei patru
oameni care-l ajut\ pe cel bolnav s\ ajung\ la Mântuitorul Iisus
„ A primit la Re[edin]a patriarhal\ vizita ~naltpreasfin]itului Hristos spre a i se ierta p\catele [i spre a primi vindecare
P\rinte Neofit, Mitropolit de Ruse, Bulgaria. reprezint\ `ns\[i Biserica lui Hristos, care se roag\ nu numai pen-
„ A transmis un mesaj de condolean]e la slujba de `nmor- tru cei prezen]i, ci [i pentru cei care, din diferite motive, nu pot fi
mântare a preacucernicului p\rinte Ion Spurcaciu, parohul prezen]i la slujbele Bisericii“.
Bisericii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul“, Nistore[ti, protoieria Apoi, a explicat `nv\]\tura despre mântuire la Sfântul Grigorie
Câmpina, jude]ul Prahova. Palama, pr\znuit `n aceast\ duminic\:
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului „Teolog al harului necreat, al luminii neapuse din ~mp\r\]ia lui
Na]ional Bisericesc. Dumnezeu, Sfântul Grigorie Palama arat\ c\ mântuirea nu este
numai iertarea p\catelor, ci [i dobândirea slavei ~mp\r\]iei
cerurilor. S-a nevoit ca [i monah la Sfântul Munte Athos. El a
VINERI, 18 MARTIE vie]uit `n p\r]ile Sfântului Munte, unde se afl\ acum Schitul româ-
nesc Prodromu. Sfântul Grigorie Palama a ajuns Arhiepiscopul
„ A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea Tesalonicului [i i-a `nv\]at pe oameni, pe baza Sfintei Scripturi [i
lucr\rilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, `n pe baza experien]ei sfin]ilor, c\ slava iubirii Preasfintei Treimi
Catedrala patriarhal\. poate fi pregustat\ ca o arvun\ `nc\ din lumea aceasta de
„ A prezidat [edin]a de lucru a Sfântului Sinod, `n Sala Sfântului oamenii smeri]i [i rug\tori, pe care Dumnezeu singur `i `nvred-
Sinod a Re[edin]ei patriarhale. nice[te s\ simt\, ca [i Apostolii Petru, Iacob [i Ioan pe Muntele
~n cadrul [edin]ei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a Taborului, bucuria slavei ~mp\r\]iei Preasfintei Treimi“.
ales prin vot secret, cu 29 de voturi din 46 exprimate, pe ~nalt-
preasfin]itul P\rinte Andrei Andreicu], Arhiepiscopul Alba-Iuliei,
`n scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului [i LUNI, 21 MARTIE
Clujului [i Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i
Maramure[ului. „ A primit `n audien]\ pe Excelen]a Sa domnul Ovidiu Dranga,
„ A sfin]it Imprimeria PHAROS a Patriarhiei Române, de la ambasadorul României `n Belgia.
Pope[ti-Leordeni. La sfin]ire au participat mai mul]i membri ai Domnul ambasador a mul]umit pentru primire [i a eviden]iat
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. cooperarea foarte bun\ dintre Ambasada României `n Belgia [i
La final, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a felicitat pe p\rin- Reprezentan]a Patriarhiei Române pe lâng\ institu]iile europene,
tele consilier patriarhal Mihai Hau, „care a fost trup [i suflet `n cu sediul la Bruxelles. ~n acest context, oaspetele i-a adus la
organizarea acestei imprimerii, care con]ine o rotativ\ [i o cuno[tin]\ Patriarhului României faptul c\ statul belgian a
tipografie plan\, deci tip\re[te `n paralel ziare [i c\r]i“, [i i-a recunoscut cea de a doua parohie ortodox\ român\ din capitala
oferit, „ca semn de pre]uire [i binecuvântare“, o icoan\ cu Belgiei, care func]ioneaz\ al\turi de Reprezentan]a Patriarhiei
Preasfânta Treime, „pentru c\ aceast\ nou\ imprimerie are dou\ Române.
hramuri, «Sfânta Treime» [i «Sfântul Dionisie Exiguul»“. „ Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel l-a informat pe domnul
~n prezen]a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel [i a celorlal]i ambasador Ovidiu Dranga despre eforturile Patriarhiei Române
ierarhi a fost f\cut\ proba final\ a rotativei, fiind tip\rit un num\r pentru sus]inerea [i buna func]ionare a Reprezentan]ei sale pe
al cotidianului Ziarul Lumina. lâng\ institu]iile europene. Preafericirea Sa a men]ionat ca
proiect prioritar al Patriarhiei Române consolidarea [i reamena-
jarea sediului Reprezentan]ei de la Bruxelles. Domnul
DUMINIC|, 20 MARTIE ambasador Ovidiu Dranga l-a asigurat pe Patriarhul
României de sprijinul Ambasadei României de la Bruxelles
„ ~n Duminica a II-a a Postului Sfintelor Pa[ti, numit\ [i pentru identificarea unor solu]ii `n vederea finaliz\rii lucr\rilor
Duminica Sfântului Grigorie Palama, Preafericitul P\rinte Patriarh `ncepute.
Daniel a participat la Sfânta Liturghie `n Paraclisul „Sfântul ~n timpul `ntrevederii a mai fost abordat\ [i posibilitatea unei
Grigorie Lumin\torul“ din Re[edin]a patriarhal\ [i a ]inut cuvânt vizite a Patriarhului României la comunit\]ile ortodoxe române
de `nv\]\tur\, `n care a explicat `n]elesurile duhovnice[ti ale [i la institu]iile europene din Bruxelles `n anul viitor (2012). ~n
Sfintei Evanghelii care se cite[te `n aceast\ duminic\, [i anume acest sens, a fost subliniat\ importan]a cooper\rii dintre
Vindecarea sl\b\nogului din Capernaum, eviden]iind modelul Ambasada României [i Reprezentan]a Patriarhiei Române pe
iubirii milostive: lâng\ institu]iile europene pentru ini]ierea [i dezvoltarea unor
„Avem aici o Evanghelie a vindec\rii, dar [i o Evanghelie a vie]ii proiecte sociale [i cultural-spirituale `n beneficiul românilor sta-
duhovnice[ti. Când Mântuitorul nume[te pe cineva fiu sau fiic\, bili]i `n capitala Belgiei.
aceasta `nseamn\ c\ a v\zut `n sufletul lui credin]\ mult\. Deci, „ A primit `n audien]\ pe: Preasfin]itul P\rinte Ciprian
acest sl\b\nog, care nu vorbea, avea totu[i credin]\ mult\, iar `n Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfin]itul P\rinte
mod deosebit vedem `n Evanghelie iubirea milostiv\ a celor patru Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal; [i pe Preasfin]itul
oameni care l-au adus pe cel bolnav la Iisus Hristos, precum [i P\rinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
fapta cea bun\. Pe lâng\ mult\ rug\ciune, postire, poc\in]\, noi Bucure[tilor.
trebuie s\ s\vâr[im [i fapta cea bun\ de ajutorare a semenilor „ A primit `n audien]\ pe PC pr. consilier patriarhal Sorin
no[tri, fie c\ ei sunt bolnavi, b\trâni, s\raci sau nec\ji]i. Aceste {elaru, directorul Biroului Reprezentan]ei Patriarhiei Române de
fapte ale milosteniei cre[tine aduc mult\ vindecare sufleteasc\, la Bruxelles.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


73

MAR}I, 22 MARTIE ~n timpul `ntrevederii s-a subliniat faptul c\ secularizarea,


sc\derea demografic\ [i criza economic\ reprezint\ probleme
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial comune pentru cultele din cele dou\ ]\ri. ~n acest context,
al Arhiepiscopiei Bucure[tilor. oaspetele a apreciat ini]iativa Patriarhiei Române de a proclama
„ A primit `n audien]\ un grup de nou\ directori de [coli [i 2011 ca Anul omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii [i a
licee cu predare `n limba român\, cu grafie latin\, din considerat c\ s-ar impune declararea la nivel european a unui
Transnistria - Republica Moldova, `n Salonul „Sanctus Johannes an dedicat problematicii familiei ast\zi.
Cassianus“ din Palatul Patriarhiei.
Delega]ia s-a aflat `n vizit\ de lucru `n România la invita]ia dom-
nului Eugen Tomac, secretar de stat la Departamentul pentru JOI, 24 MARTIE
Românii de Pretutindeni.
„ A transmis un mesaj de condolean]e la slujba de `nmor-
mântare a stavroforei Singlitichia Marin, proinstare]a M\n\stirii
MIERCURI, 23 MARTIE Suzana din Arhiepiscopia Bucure[tilor.

„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului


Na]ional Bisericesc. VINERI, 25 MARTIE
„ A primit vizita reprezentan]ilor Regimentului 30 Gard\ „Mihai
Viteazul“, Garda de onoare, `n Sala „Europa Christiana“ a „ De s\rb\toarea Bunei Vestiri, Preafericitul P\rinte Patriarh
Palatului Patriarhiei. Al\turi de cele 50 de cadre militare ale regi- Daniel a s\vâr[it slujba Sfintei Liturghii `n Catedrala
mentului s-a aflat [i preotul regimentului, p\rintele Cristian mitropolitan\ din Cluj-Napoca, `nconjurat de un sobor de
Niculescu, `mpreun\ cu al]i doi preo]i militari. ierarhi, preo]i [i diaconi. ~n catedral\ au fost prezen]i `nal]i
„ A primit `n audien]\, la Re[edin]a patriarhal\, pe Excelen]a Sa demnitari de stat, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, civile
domnul Szászfalvi László, secretar de stat pentru Culte `n guver- [i militare, personalit\]i din lumea academic\
nul republicii ungare, de profesie pastor reformat. La `ntrevedere [i cultural\, reprezentan]i ai altor Biserici, numero[i preo]i,
a participat [i Excelen]a Sa domnul Füzes Oszkár, ambasadorul c\lug\ri [i credincio[i.
Ungariei la Bucure[ti. „ Dup\ Sfânta Liturghie, ~ntâist\t\torul Bisericii Ortodoxe
„ Domnul secretar de stat Szászfalvi László a mul]umit pentru Române l-a `ntronizat pe noul Arhiepiscop al Vadului, Feleacului
primire [i l-a informat pe Patriarhul României despre faptul c\ `n [i Clujului [i Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i
proiectul legii cultelor din Ungaria, care urmeaz\ s\ fie dezb\tut Maramure[ului, ~naltpreasfin]itul P\rinte Andrei Andreicu]. ~nalt-
`n Parlamentul ungar, Episcopia Ortodox\ Român\ din Ungaria preasfin]itul P\rinte Andrei a fost ales Arhiepiscop al Vadului,
va fi recunoscut\ oficial `ntre Bisericile istorice din Ungaria. Feleacului [i Clujului [i Mitropolit al Clujului, Albei, Cri[anei [i
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a apreciat c\ inten]ia Maramure[ului `n [edin]a de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii
autorit\]ilor ungare reflect\ realitatea istoric\, ]inând cont de fap- Ortodoxe Române din data de 18 martie 2011 [i este cel de-al
tul c\ primele comunit\]i ortodoxe române din Ungaria sunt ates- doilea Mitropolit al Clujului, primul fiind vrednicul de pomenire
tate documentar la `nceputul secolului al XIV-lea, iar primul Epis- Mitropolit Bartolomeu Anania, trecut la cele ve[nice `n data de
cop ortodox român, Sofronie I de Gyula [i Lipova, este men]ionat 31 ianuarie 2011.
`n documente istorice ungare `nc\ din secolul al XVII-lea. „ ~n cuvântul de `nv\]\tur\ rostit cu ocazia acestui important
„ ~n continuare, Patriarhul României a f\cut o scurt\ prezentare eveniment din via]a Bisericii noastre, Preafericirea Sa a
a procesului de redactare a proiectului Legii cultelor din men]ionat c\ `ntronizarea ~naltpreasfin]itului P\rinte Andrei
România (2006), `n care au fost implicate toate cultele recunos- are loc de s\rb\toarea Bunei Vestiri, la fel ca [i cea a
cute din ]ara noastr\. ~n esen]\, Legea cultelor din România `nainta[ului s\u, vrednicul de pomenire Mitropolit
prevede ca principii de baz\ autonomia Cultelor fa]\ de Stat [i a Bartolomeu. Apoi a ar\tat responsabilitatea noului
Statului fa]\ de Culte, precum [i cooperarea Stat-Culte pentru mitropolit, simbolizat\ prin `nsemnele arhiere[ti:
binele societ\]ii. „...Toate aceste mari responsabilit\]i, exprimate simbolic de
„ Preafericirea Sa a amintit faptul c\ cele mai multe propriet\]i `nsemnele pastorale arhiere[ti [i mitropolitane, pot fi `mplinite
ale comunit\]ilor ortodoxe române din Ungaria nu au fost retro- numai cu ajutorul harului lui Dumnezeu [i prin
cedate proprietarilor de drept. Prin urmare, Patriarhul României conlucrarea chiriarhului sau arhiereului cu clerul [i credincio[ii
a propus oficialului guvernului ungar `ncheierea unei conven]ii din eparhie, precum [i prin consultarea [i conlucrarea
`ntre Statul ungar [i Episcopia Ortodox\ Rom=n\ din Ungaria, mitropolitului cu ierarhii din mitropolie. Bogata experien]\
dup\ modelul celei `ncheiate cu Episcopia Ortodox\ S=rb\, care pastoral\ a ~naltpreasfin]itului Andrei de chiriarh la Alba Iulia
s\ prevad\ un sprijin financiar anual ca repara]ie moral\ [i act timp de dou\ decenii, cu multiple rodiri duhovnice[ti,
de dreptate. institu]ionale [i misionare, `l va ajuta s\ desf\[oare [i la
„ Domnul secretar de stat pentru Culte Szászfalvi László a Cluj o lucrare folositoare Bisericii noastre…“
re]inut propunerea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel [i a afir-
mat c\ aceasta este realizabil\, deoarece se dore[te o intensifi-
care a cooper\rii dintre Stat [i Culte, mai ales DUMINIC|, 27 MARTIE
`n domeniul social-caritabil [i cultural, precum [i
cooperarea `ntre comunit\]ile maghiare [i române „ A participat la Sfânta Liturghie `n Paraclisul „Sfântul Grigorie
din apropierea grani]ei româno-maghiare. Lumin\torul“ din Re[edin]a patriarhal\ [i a ]inut cuvânt de `nv\]\tur\.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


74

„ A transmis un mesaj de condolean]e domnului prof. dr. lui spiritual. Totodat\, le-a mul]umit pentru bucuria pe care au
Wolfgang Schramm, din Germania, cu prilejul decesului fiicei f\cut-o credincio[ilor veni]i la slujb\ la Catedrala patriarhal\,
sale, dna dr. Katharina Maucher, n\scut\ Schramm. precum [i celor ce au ascultat slujba `n direct la Radio TRINITAS
sau TV TRINITAS. A felicitat pe dirijorul coralei, precum [i pe
membrii acesteia pentru eforturile de a transpune rug\ciunea pe
LUNI, 28 MARTIE muzic\ prin lucrarea marelui compozitor Nicolae Lungu. De
asemenea, a ar\tat c\ prin r\spunsurile date la Sfânta Liturghie
„ A primit `n audien]\ pe Preasfin]itul P\rinte Ciprian oficiat\ `n Catedrala patriarhal\ au s\vâr[it o lucrare misionar\.
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, [i pe PC pr. Ionu] La final, a oferit `n dar Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca
Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal. un set de Sfinte Vase liturgice, precum [i daruri membrilor
coralei.

MAR}I, 29 MARTIE
LUNI, 4 APRILIE
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului
eparhial al Arhiepiscopiei Bucure[tilor la M\n\stirea Cernica. „ A primit `n audien]\ pe ~naltpreasfin]itul P\rinte Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei.
„ A transmis un mesaj de felicitare ~naltpreasfin]itului P\rinte
JOI, 31 MARTIE Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, cu prilejul anivers\rii a 10
ani de la `ntronizarea `n demnitatea de Arhiepiscop al Tomisului.
„ A prezidat [edin]a de lucru Permanen]ei Consiliului Na]ional „ A primit, `n Sala „Europa Christiana“ a Palatului Patriarhiei,
Bisericesc. pe absolven]ii promo]iei 2010-2011 ai Colegiului Na]ional de
„ A primit `n audien]\ pe domnul dr. Codru] Munteanu, admi- Ap\rare (C.N.Ap.), cu prilejul `ncheierii cursurilor superioare.
nistrator general al Clinicii MUNPOSAN din Bucure[ti. Grupul a fost coordonat de domnul comandor dr. Lauren]iu
„ A transmis un mesaj de condolean]e la slujba de `nmor- Anghelescu, [eful C.N.Ap.
mântare a p\rintelui arhimandrit Ieronim Stoican de la ~n cadrul vizitei, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel i-a felicitat
M\n\stirea Luncanii de Sus, Arhiepiscopia Timi[oarei. pe absolven]i pentru dorin]a de a se perfec]iona, explicând c\ la
nivelul tuturor institu]iilor este nevoie de o perfec]ionare con-
Aprilie 2011 tinu\. Apoi a subliniat rolul comun al Bisericii [i al Armatei:
„Noi v\ dorim ajutorul lui Dumnezeu `n toat\ lucrarea bun\ [i,
desigur, dorim o frumoas\ cooperare `ntre Biseric\ [i Armat\.
Avem [i o misiune comun\, aceea de a ap\ra valorile spirituale [i
VINERI, 1 APRILIE materiale ale poporului, dar [i de a le promova, nu numai de a le
ap\ra, de a le eviden]ia f\r\ complexe de inferioritate [i de supe-
„ A transmis un mesaj de felicitare Preasfin]itului P\rinte Daniil, rioritate, ci doar cu un realism s\n\tos. Din acest punct de
Episcopul ortodox român al Daciei Felix, cu prilejul anivers\rii vedere [i Biserica noastr\ `ncearc\ atât pe plan interortodox, cât
celor 10 ani de slujire arhiereasc\ a Preasfin]iei Sale. [i intercre[tin s\ aduc\ o contribu]ie [i, `n acela[i timp, s\ arate
identitatea ei dinamic\.“
Pentru biblioteca institu]iei de `nv\]\mânt, Preafericirea Sa a
SÂMB|T|, 2 APRILIE d\ruit cele trei volume despre Autocefalia Bisericii Ortodoxe
Române, intitulate Autocefalia: libertate [i demnitate, Autocefalie
„ A primit `n audien]\ pe Preacuviosul ieromonah Denis Malvy, [i responsabilitate [i Autocefalie [i comuniune, iar fiec\rui
de la M\n\stirea Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu [i a absolvent i-a oferit un mic dar.
Sfântului Martin, din Fran]a, medic [i profesor universitar la „ A primit `n audien]\ pe domnul Dorel Covaci, deputat PSD.
Universitatea „Victor Segalen“ din Bordeaux. „ A primit `n audien]\ pe PCuv. arhim. Clement Haralamb de la
Schitul românesc Prodromu din Muntele Athos, Grecia.
„ A primit `n audien]\ pe PC pr. cons. Sorin {elaru, directorul
DUMINIC|, 3 APRILIE Biroului Reprezentan]ei Patriarhiei Române de la Bruxelles.

„ A participat la Sfânta Liturghie `n Paraclisul „Sfântul Grigorie


Lumin\torul“, din Re[edin]a patriarhal\, [i a ]inut cuvânt de MAR}I, 5 APRILIE
`nv\]\tur\.
„ A primit, la Re[edin]a patriarhal\, vizita coralei Catedralei „ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial
mitropolitane din Cluj-Napoca, care, `n aceast\ duminic\, a al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, la care au participat [i p\rin]ii pro-
patra din Postul Mare, numit\ [i a Sfântului Ioan Sc\rarul, cu topopi din Arhiepiscopia Bucure[tilor.
binecuvântarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a dat „ A prezidat [edin]a de lucru a delega]ilor mitropoliilor
r\spunsurile la Sfânta Liturghie oficiat\ `n Catedrala patriarhal\. din Patriarhia Român\, respectiv consilierii economici,
~n cuvântul adresat membrilor coralei, Preafericirea Sa a coordona]i de PC pr. Ionu] Corduneanu, vicar-administrativ
eviden]iat importan]a muzicii biserice[ti `n p\strarea patrimoniu- patriarhal, privind organizarea [i func]ionarea

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


75

Casei de Ajutor Reciproc (CAR). Dun\rii de Jos, [i un sobor de preo]i [i diaconi, `n prezen]a dom-
nului ambasador Stelian Stoian, reprezentantul permanent al
MIERCURI, 6 APRILIE României pe lâng\ Consiliul Europei, a domnului Marcel
Alexandru, consulul general al României la Strasbourg, a
„ A primit `n audien]\ pe domnul Ionu] Costea, pre[edintele reprezentantului Ministerului Ap\r\rii din România, a
B\ncii de Export-Import a României EximBank SA. autorit\]ilor locale [i a foarte mul]i studen]i teologi români, pre-
„ A transmis un mesaj de felicitare ~naltpreasfin]itului P\rinte cum [i câ]iva dintre credincio[ii veterani ai parohiei ortodoxe
Irineu, Mitropolitul Olteniei, cu ocazia serb\rii zilei onomastice, române „Sfântul Ioan Botez\torul“ din Strasbourg. Cele dou\
Sfântul Irineu de Sirmium. troi]e au fost d\ruite de c\tre Oficiul Na]ional pentru Cultul
„ A transmis un mesaj de felicitare Preasfin]itului P\rinte Irineu Eroilor al Ministerului Ap\r\rii Na]ionale din România [i au fost
Bistri]eanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului instalate `n cimitirul militar românesc de la Haugenau, unde sunt
[i Clujului, cu ocazia serb\rii zilei onomastice, Sfântul Irineu de `nmormânta]i 472 de solda]i români care au murit prizonieri `n
Sirmium. Primul R\zboi Mondial.
„ A primit `n audien]\ pe PC pr. George Militaru, consilier ~n cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul P\rinte Patriarh
social al Episcopiei Italiei. Daniel a mul]umit autorit\]ilor prezente la eveniment [i a vorbit
despre importan]a cinstirii eroilor [i a p\str\rii leg\turii de iubire
mai tare decât moartea cu cei ce nu mai sunt printre noi.
JOI, 7 APRILIE La final, s-au intonat imnurile României [i Fran]ei [i au fost
depuse coroane de flori la cele dou\ troi]e sfin]ite.
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului „ A transmis un mesaj de condolean]e la slujba de `nmor-
Na]ional Bisericesc. mântare a domnului Victor Raul Surdu-Soreanu, fost ministru al
„ A primit `n audien]\ pe Excelen]a Sa domnul Stas agriculturii [i deputat `n Parlamentul României.
Misezhnikov, ministrul turismului din Israel, aflat `ntr-o vizit\ ofi-
cial\ `n România. La `ntrevedere au mai participat Excelen]a Sa
domnul Dan Ben Eliezer, ambasadorul Israelului la Bucure[ti, [i DUMINIC|, 10 APRILIE 2011
reprezentan]i ai unor importante companii de turism din Israel.
Domnul Stas Misezhnikov a mul]umit pentru primire [i a subli- „ A sfin]it catapeteasma bisericii cu hramul „Sfântul Ioan
niat faptul c\ `n ultimii ani a crescut considerabil num\rul Botez\torul“ a parohiei ortodoxe române din Strasbourg [i
pelerinilor din România care au vizitat Israelul. Astfel, `n anul capela parohial\ cu hramul „Sfântul Ioan Valahul“. De aseme-
2010, peste 40.000 de pelerini români au vizitat Israelul, `n nea, a binecuvântat [coala parohiei, care func]ioneaz\ `n dou\
majoritate prin Biroul de pelerinaj al Patriarhiei Române. s\li anexe ale bisericii, c\rora Preafericitul P\rinte Patriarh
Totodat\, ministrul turismului din Israel a adus la cuno[tin]\ Daniel le-a dat numele de „Arhimandritul Cleopa Ilie“ [i „P\rin-
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel inten]ia autorit\]ilor tele Dumitru St\niloae“. S\lile servesc atât cursurilor pentru
israeliene de a acorda o serie de facilit\]i Patriarhiei Române `n copii, cât [i pentru conferin]e, reuniuni, bibliotec\ etc.
organizarea [i buna desf\[urare a pelerinajelor la Locurile Sfinte. „ A s\vâr[it Sfânta Liturghie `n Biserica „Sfântul Ioan
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a subliniat importan]a [i Botez\torul“ din Strasbourg, `nconjurat de un sobor de ierarhi,
semnifica]ia pelerinajului ca act de credin]\ [i `mbog\]ire spiritu- preo]i [i diaconi. ~mpreun\ cu Preafericitul P\rinte Patriarh
al\, precum [i de cunoa[tere a altor comunit\]i de credin]e [i Daniel au slujit: ~naltpreasfin]itul P\rinte Iosif, Mitropolitul orto-
culturi diferite. De asemenea, Patriarhul României a reliefat dox român al Europei Occidentale [i Meridionale,
aten]ia special\ pe care Patriarhia Român\ o acord\ organiz\rii ~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos,
de pelerinaje, inclusiv pentru comunit\]ile ortodoxe române din Preasfin]itul P\rinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei
str\in\tate, [i promov\rii acestora prin intermediul Centrului de [i Portugaliei, [i Preasfin]itul P\rinte Marc Nem]eanul, Episcop-
pres\ BASILICA. vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a
oferit p\rintelui Vasile Iorgulescu, parohul Bisericii române[ti
SÂMB|T|, 9 APRILIE „Sfântul Ioan Botez\torul“ din Strasbourg, un set de sfinte vase, o
cruce de binecuvântare, un antimis nou, o Biblie, precum [i dis-
„ ~n perioada 9-13 aprilie 2011, Preafericitul P\rinte Patriarh tinc]ia Crucea patriarhal\ pentru clerici. De asemenea,
Daniel s-a aflat `n vizit\ la Strasbourg, Fran]a, r\spunzând Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\, intitulat
invita]iei ~naltpreasfin]itului P\rinte Iosif, Mitropolitul ortodox „Iconostasul, Epifanie a ~mp\r\]iei cerurilor“, `n care a vorbit
român al Europei Occidentale [i Meridionale, precum [i despre semnifica]ia iconostasului `n Ortodoxie [i a icoanei `n
invita]iei domnului Mevlüt Çavu[oglu, pre[edintele Adun\rii general. Au asistat la slujb\ Mgr. Jean-Pierre Grallet,
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Arhiepiscopul Strasbourgului, pastorul Geoffroy Goetz, pre[edin-
„ ~n prima zi a vizitei la Strasbourg, Preafericirea Sa a sfin]it tele Bisericii Reformate din Alsacia [i Lorena, dl ambasador
dou\ troi]e `n cimitirul militar românesc din Haguenau (35 km Stelian Stoian, reprezentantul permanent al României pe lâng\
nord de Strasbourg) [i a s\vâr[it o slujb\ de pomenire pentru Consiliul Europei, dl Marcel Alexandru, consulul general al
eroii români `nmormânta]i `n acest cimitir. ~mpreun\ cu României la Strasbourg, precum [i al]i reprezentan]i ai
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel au slujit ~naltpreasfin]itul autorit\]ilor locale.
P\rinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale „ ~n seara zilei de duminic\, 10 aprilie 2011, Preafericitul
[i Meridionale, ~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul P\rinte Patriarh Daniel a sfin]it Biserica „Sfin]ii Cosma [i

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


76

Damian“ a parohiei ortodoxe române din comuna Pulversheim, MAR}I, 12 APRILIE


`n apropierea ora[ului Mulhouse, Fran]a.
~nainte de oficierea slujbei de sfin]ire, a rostit un cuvânt de „ A avut o `ntrevedere cu domnul Mevlüt Çavu[oglu, pre[edin-
`nv\]\tur\ `n care a explicat sensurile spirituale ale sfin]irii unei tele Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). La
biserici ortodoxe. Dup\ oficierea slujbei de sfin]ire, Preafericirea `ntrevedere au participat: Cardinalul Jean-Louis Tauran, profe-
Sa a oferit parohiei ortodoxe române din Mulhouse un set de sfinte sorul Mehmet Görmez, [eful Direc]iei pentru Afaceri Religioase
vase, o cruce de binecuvântare [i o Biblie, iar p\rintelui paroh din Turcia, Rabinul Berel Lazar, Rabinul-[ef al Rusiei, pastorul
Emil Tanca i-a conferit distinc]ia Crucea patriarhal\ pentru clerici. Bernhard Felmberg, reprezentant plenipoten]iar al Consiliului
La acest eveniment au fost prezen]i delegatul Arhiepiscopului de Bisericii Evanghelice din Germania.
Strasbourg pentru dialog ecumenic, reprezentan]i ai autorit\]ilor „ A participat la dezbaterea din cadrul plenului Adun\rii
locale [i numero[i credincio[i. La final, Preafericirea Sa a vizitat Parlamentare a Consiliului Europei din Strasbourg pe marginea
expozi]ia cu fotografii care a prezentat istoricul procesului de raportului „Dimensiunea religioas\ a dialogului intercultural“.
amenajare a bisericii parohiei. Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel s-a adresat apoi plenului
Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei, dezvoltând `n inter-
ven]ia sa necesitatea aprofund\rii dialogului, a propriei spiritua-
LUNI, 11 APRILIE lit\]i `n libertate, a educa]iei permanente pentru dezvoltarea unei
noi culturi a convie]uirii.
„ ~n cursul zilei de luni, 11 aprilie, Preafericitul P\rinte Daniel, A subliniat o idee esen]ial\: „Dialogul interreligios la nivel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, `nso]it de ~naltpreasfin]itul na]ional [i interna]ional `ntre reprezentan]ii diverselor religii tre-
P\rinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale buie completat printr-o educa]ie [i o formare permanent\ favora-
[i Meridionale, ~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul bil\ acestui dialog `n cadrul [colilor publice, `n [colile teologice
Dun\rii de Jos, PC pr. consilier patriarhal Sorin {elaru, directorul ale confesiunilor religioase, astfel `ncât dialogul s\ nu se realizeze
Reprezentan]ei Patriarhiei României pe lâng\ institu]iile prin directive sau recomand\ri venite din exterior“. Oferind
europene, [i dl ambasador Stelian Stoian, reprezentantul perma- aspecte din experien]a Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea
nent al României pe lâng\ Consiliul Europei, a avut o serie de Sa a anun]at c\, `n zilele urm\toare, la Bucure[ti va avea loc o
`ntâlniri cu `nal]i func]ionari ai Consiliului Europei: `ntâlnire a [efilor celor 18 culte recunoscute oficial `n România,
- domnul Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului prilej cu care va fi creat un Consiliu al Cultelor Religioase din
Europei, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg; România având misiunea nu numai de a evita conflictele `ntre
- domnul Thomas Hammarberg, comisarul pentru drepturile religii [i confesiuni, ci [i de a `ncuraja dialogul, cooperarea pen-
omului al Consiliului Europei; tru binele comun al societ\]ii române[ti, confruntat\ `n acest
- domnul Jean-Paul Costa, pre[edintele Cur]ii Europene a moment cu criza economic\, migra]ia [i multe alte probleme
Drepturilor Omului (CEDO), la Palatul Drepturilor Omului din sociale. Dialogul interreligios [i intercultural, a mai subliniat
Strasbourg. La `ntrevedere a participat [i dl Corneliu Bârsan, Preafericitul P\rinte Patriarh, „nu trebuie s\ devin\ o ideologie
judec\torul României la CEDO. politic\ impus\, ci mai degrab\... o stare de spirit [i o cultur\ de
„ ~n cadrul prânzului de lucru oferit de Reprezentan]a României a tr\i `mpreun\, `n respectul reciproc al demnit\]ii umane“.
pe lâng\ Consiliul Europei, la sediul acesteia de la Strasbourg, ~n `ncheiere, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a prezentat
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel s-a `ntâlnit [i a discutat cu cinci repere pentru dialogul interreligios [i intercultural, `ndem-
membrii delega]iei parlamentare române la APCE. nând la cooperare [i coresponsabilitate.
„ Seara, `ncepând cu orele 18.30, a participat, la sediul
Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Strasbourg, la un dineu
oferit `n cinstea Preafericirii Sale de Mgr. Jean-Pierre Grallet, JOI, 14 APRILIE
Arhiepiscopul Strasbourgului.
„ De la orele 20.30, `n cadrul conferin]ei cu tema „Orient, Occi- „ A prezidat, `n Sala Conventus a Palatului Patriarhiei, `ntâl-
dent - provoc\rile actuale ale dialogului interreligios“, din Cate- nirea reprezentan]ilor urm\toarelor culte din România:
drala „Notre Dame de Strasbourg“, la care a participat [i Cardi- - Biserica Ortodox\ Român\;
nalul Jean-Louis Tauran, pre[edintele Consiliului pontifical pentru - Episcopia Ortodox\ Sârb\ de Timi[oara;
dialogul interreligios, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a sus]i- - Biserica Romano-Catolic\;
nut expunerea „Provoc\rile actuale ale dialogului interreligios“. - Biserica Român\ Unit\ cu Roma, Greco-Catolic\;
La acest eveniment au fost prezen]i, din delega]ia care l-a `nso]it - Arhiepiscopia Bisericii Armene;
pe Preafericitul P\rinte Patriarh, ~naltpreasfin]itul P\rinte Iosif, - Biserica Ortodox\ Rus\ de Rit Vechi din România;
Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale [i - Biserica Reformat\ din România;
Meridionale, ~naltpreasfin]itul P\rinte Casian, Arhiepiscopul - Biserica Evanghelic\ C.A. din România;
Dun\rii de Jos, Preasfin]itul P\rinte Timotei, Episcopul ortodox - Biserica Evanghelic\ Luteran\ din România;
român al Spaniei [i Portugaliei, PC pr. consilier patriarhal Sorin - Biserica Unitarian\ din Transilvania;
{elaru, directorul Reprezentan]ei Patriarhiei României pe lâng\ - Cultul Cre[tin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolic\
institu]iile europene, [i domnul Adrian Lemeni, secretar de stat din România;
pentru Culte. - Uniunea de Conferin]e a Bisericii Adventiste de Ziua a {aptea;
„ A transmis un mesaj de felicitare ~naltpreasfin]itului P\rinte - Federa]ia Comunit\]ilor Evreie[ti din România - Cultul Mozaic;
Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului, cu prilejul - Cultul Musulman din România.
s\rb\torii Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Cultul Cre[tin Baptist - Uniunea Bisericilor Cre[tine Baptiste din

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


77

România [i Biserica Cre[tin\ dup\ Evanghelie din România - DUMINIC|, 17 APRILIE


Uniunea Bisericilor Cre[tine dup\ Evanghelie din România au
participat cu statut de observator. „ ~n Duminica Floriilor, Preafericitul P\rinte Patriarh
~n cadrul [edin]ei s-a convenit, de principiu, constituirea Daniel a s\vâr[it Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhal\
Consiliului Consultativ al Cultelor din România (CCCR), urmând [i a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\, `n care a eviden]iat
ca acordul final s\ fie dat de organismele de conducere proprii semnifica]iile duhovnice[ti ale Sfintei Evanghelii
ale fiec\rui cult. care s-a citit `n aceast\ zi.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a felicitat pe credin-
cio[ii care poart\ nume de flori. De asemenea, a anun]at c\ pos-
VINERI, 15 APRILIE tul de radio TRINITAS al Patriarhiei Române a `mplinit `n aceast\
zi 13 ani de la prima emisie [i a ar\tat c\, prin `nfiin]area
„ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului Centrului de pres\ BASILICA al Patriarhiei Române, lucrarea
Na]ional Bisericesc. misionar\ a Bisericii, de extindere a lucr\rii duhovnice[ti `n
„ A primit `n audien]\ pe domnul Dumitru Groza din lume, este foarte mult ajutat\: „Ast\zi, când Radio TRINITAS
Timi[oara. `mpline[te 13 ani de la prima emisie a sa, aducem mul]umire lui
Dumnezeu pentru ajutorul dat, laud\ Preasfintei Treimi, pentru
c\ Sfânta Treime este ocrotitoarea postului de radio TRINITAS,
SÂMB|T|, 16 APRILIE dar [i tuturor celor care ne-au ajutat s\ organiz\m primul post de
radio ortodox din România“.
„ A `ntâmpinat, `n fa]a Re[edin]ei patriarhale, pelerinii care „ A transmis un mesaj de felicitare Preasfin]itului P\rinte Iustin
au participat la Pelerinajul de Florii din Bucure[ti. Pelerinajul a Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramure[ului [i
pornit de la M\n\stirea Radu-Vod\, avându-i `n frunte pe S\tmarului, cu prilejul anivers\rii `ntroniz\rii Preasfin]iei Sale ca
Preasfin]itul P\rinte Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patri- Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramure[ului [i S\tmarului.
arhal, [i Preasfin]itul P\rinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, al\turi de care s-au aflat
preo]ii din cele trei protoierii ale Capitalei [i din cele dou\ LUNI, 18 APRILIE
protoierii ale jude]ului Ilfov, precum [i mii de credincio[i
pelerini. Pelerinii s-au oprit la Catedrala mitropolitan\ „Sfântul „ A primit `n audien]\ pe domnul Adrian Lemeni, secretar de
Spiridon“ Nou - Paraclis patriarhal, [i la Biserica „Sfânta stat pentru Culte.
Ecaterina“, paraclisul Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti.
~n fa]a Re[edin]ei patriarhale, Preafericitul P\rinte Patriarh
Daniel a rostit rug\ciunea de sfin]ire a icoanei Intr\rii MAR}I, 19 APRILIE
Domnului `n Ierusalim [i a iconi]elor de Florii, precum [i o
rug\ciune de binecuvântare a pelerinilor. Apoi, a ]inut un „ A primit `n audien]\ pe Excelen]a Sa domnul Bogdan T\taru-
cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a explicat semnifica]ia Cazaban, ambasadorul României la Vatican.
duhovniceasc\ a Pelerinajului de Florii, care este „o comemo- „ A prezidat [edin]a de lucru a Permanen]ei Consiliului eparhial
rare vizual\ simbolic\ a Intr\rii Domnului [i Mântuitorului nos- al Arhiepiscopiei Bucure[tilor.
tru Iisus Hristos `n Ierusalim, când a fost primit cu bucurie mai „ A primit `n audien]\ pe PC pr. C\t\lin Urserescu, parohul
ales de c\tre copii [i de cei care ~l iubeau pe Hristos, purtând parohiei Valea Lupului, Ia[i.
`n mâini ramuri de finic [i stâlp\ri de copaci (…), [i, de aseme- „ A primit `n audien]\ pe domnul Valerian Vreme, ministrul
nea, „pelerinajul de la o biseric\ la cealalt\ (biserica fiind `n telecomunica]iilor [i societ\]ii informa]ionale.
lumea aceasta icoana Ierusalimului Ceresc sau a ~mp\r\]iei „ A primit `n audien]\ pe domnul Iulian Dasc\lu, pre[edintele
cerurilor), ne arat\ pe noi c\l\tori spre Ierusalimul Ceresc [i SC Iulius Group SA.
c\ut\tori ai luminii [i ai sfin]eniei din ~mp\r\]ia lui Dumnezeu
(…); iar ramurile de finic [i de salcie reprezint\ „semnul biru-
in]ei lui Hristos asupra mor]ii lui Laz\r [i apoi a propriei mor]i MIERCURI, 20 APRILIE
prin ~nviere, precum [i semnul biruin]ei credinciosului, care a
postit [i s-a rugat 40 de zile, asupra mor]ii p\catului, prin „ A primit `n audien]\ pe Preasfin]itul P\rinte Ciprian
poc\in]\, rug\ciune [i iertare (…)“. Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
La final, Preafericirea Sa i-a felicitat pe organizatorii „ A primit `n audien]\ pe domnul Adrian Lemeni, secretar de
Pelerinajului de Florii din Bucure[ti [i a precizat c\ Pelerinaje stat pentru Culte.
de Florii s-au organizat [i `n alte eparhii ale ]\rii, precum Ia[i, „ A primit `n audien]\ pe Preasfin]itul P\rinte Emilian Lovi[-
unde pelerinajul a re`nceput `n anul 1990, sau Sibiu, unde a teanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
avut loc primul pelerinaj. La Bucure[ti, Pelerinajul de Florii a
fost interzis de regimul comunist `n anul 1948 [i a fost reluat
`n anul 2008. JOI, 21 APRILIE
„ A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Educa]ia
cre[tin\ - `mplinirea voca]iei baptismale“, elevilor, profesorilor [i „ ~n Sfânta [i Marea zi Joi din S\pt\mâna Sfintelor P\timiri ale
organizatorilor celei de-a III-a edi]ii a Olimpiadei Na]ionale de Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preafericitul P\rinte Patriarh
Religie, Gala]i, 16-21 aprilie 2011. Daniel a s\vâr[it Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhal\.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


78

~n cuvântul de `nv\]\tur\, Preafericirea Sa a vorbit despre Dumnezeu Omul, el nu cunoa[te stric\ciune [i aceast\ tain\
pilda de smerenie pe care ne-a dat-o Mântuitorul Iisus Hristos a fost prezis\ de psalmistul David când a zis c\ «pe cel
prin sp\larea picioarelor ucenicilor S\i, despre instituirea cuvios al T\u nu-L vei da stric\ciunii». Deci, `n mormânt se
Sfintei Euharistii de c\tre Mântuitorul Iisus Hristos `ntr-o lume afl\ trupul lui Dumnezeu Cuvântul [i pentru c\ Dumnezeu
marcat\ de p\cat [i de `ntuneric, precum [i despre importan]a Cuvântul este unit cu trupul S\u omenesc, trupul Lui nu
Sfintei Euharistii pentru via]a Bisericii. ~n Sfânta Euharistie ni intr\ `n stric\ciune, `n descompunere, iar sufletul S\u, pen-
se d\ruie[te iubirea smerit\ a Mântuitorului Iisus Hristos, tru c\ este unit cu dumnezeirea Sa, nu poate fi re]inut `n
iertarea p\catelor [i arvuna vie]ii ve[nice. Iar „atunci când ne iad. El de bun\voie a coborât cu sufletul la iad ca prin
`mp\rt\[im cu Trupul [i Sângele Mântuitorului nu ne prezen]a Sa iubitoare [i plin\ de lumin\, lumina slavei dum-
`mp\rt\[im doar cu ceva, ci cu Cineva. Ne `mp\rt\[im cu nezeirii Sale, s\ propov\duiasc\ celor din iad mântuirea [i
Trupul [i cu Sângele lui Hristos, ca El s\ r\mân\ `n noi [i noi `n `nvierea.“
El. Deci, comuniunea persoanelor, leg\tura dintre noi [i „Taina aceasta a Sâmbetei celei Mari este taina trecerii de la
Hristos se stabile[te prin `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Lui. moarte la via]\. Ea leag\ taina crucii a iubirii jertfelnice de pe
Primim Trupul [i Sângele Fiului lui Dumnezeu ca s\ ne unim cruce cu Taina ~nvierii, care `nseamn\ slava iubirii smerite a lui
cu Dumnezeu Fiul, Unul din Sfânta Treime. Prin aceasta Hristos. ~n Cruce este ascuns\ ~nvierea, iar ~nvierea arat\ slava
vedem c\ Sfânta Euharistie este cea mai `nalt\ lucrare a Crucii. Deci, `n Sfânta [i Marea Sâmb\t\ noi pr\znuim iubirea
Bisericii, pentru c\ este unirea noastr\ cu Dumnezeu prin nesfâr[it\ a lui Hristos care de[i se afl\ `n mormânt cu trupul [i
umanitatea sfin]it\, r\stignit\ [i `nviat\ a lui Hristos, prin `n iad cu sufletul, El nu st\ pasiv, ci lucreaz\ mântuirea noas-
Trupul [i Sângele S\u“. De asemenea, a subliniat faptul c\ `n tr\, [i anume nestric\ciunea trupului [i eliberarea din iad. Cu
Joia Mare se preg\te[te Sfânta ~mp\rt\[anie pentru tot timpul alte cuvinte, lucreaz\ ~nvierea cea de ob[te care va fi inaugu-
anului, [i „cu aceast\ Euharistie se vor `mp\rt\[i copiii imediat rat\ `n El.“
dup\ Botez [i mirungere, [i bolnavii sau b\trânii care nu pot
veni la Biseric\ [i li se duce `mp\rt\[ania la spital sau `n casa
lor. Prin aceasta vedem c\ Sfânta [i Marea Joi este cea mai SÂMB|T|, 23 APRILIE
important\ Liturghie din timpul anului, este Liturghia izvor al
tuturor Liturghiilor de peste an“. „ A `ntâmpinat `n Catedrala patriarhal\ Sfânta Lumin\ de la
„ A primit `n audien]\ pe ~naltpreasfin]itul P\rinte Irineu, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, adus\ la Bucure[ti de
Mitropolitul Olteniei. o delega]ie a Patriarhiei Române, condus\ de Preasfin]itul
„ A primit `n audien]\ pe domnul Teodor Baconschi, ministrul P\rinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
afacerilor externe. Bucure[tilor.

VINERI, 22 APRILIE DUMINIC|, 24 APRILIE


„ Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, `n Sfânta [i Marea zi „ ~n noaptea de ~nviere, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a
Vineri din S\pt\mâna Sfintelor P\timiri, a oficiat Denia oficiat slujba Sfintei ~nvieri `n fa]a Re[edin]ei [i a Catedralei patri-
Prohodului Domnului la Catedrala patriarhal\. arhale, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi, slujitori ai
~n cuvântul de `nv\]\tur\, Preafericirea Sa a ar\tat Catedralei patriarhale, `n prezen]a a mii de credincio[i.
semnifica]iile duhovnice[ti mântuitoare ale slujbei Preafericirea Sa a oferit Sfânta Lumin\ de la Biserica Sfântului
Prohodului Domnului, `n care vedem smerenia Mormânt din Ierusalim preo]ilor slujitori, apoi ace[tia au oferit-o
nesfâr[it\ a iubirii jertfelnice a Mântuitorului Iisus tuturor celor prezen]i la slujba din noaptea Sfintelor Pa[ti.
Hristos. „(…) Mântuitorul Iisus Hristos coboar\ «`n mormânt La finalul slujbei, a ]inut [i un cuvânt de `nv\]\tur\
cu trupul [i `n iad cu sufletul», pentru a transforma prin care a subliniat faptul c\ Sfânta Lumin\ de la Ierusalim,
mormântul `ntr-un laborator al ~nvierii. Cânt\rile de la mormântul ~nvierii Domnului, care vine `n fiecare an
din Sfânta [i Marea Sâmb\t\ precizeaz\ mai adânc `n]elesul dup\ slujba Vecerniei ca urmare a rug\ciunilor poporului [i `n
[ederii `n mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos spunând c\ special a rug\ciunilor Patriarhului Ierusalimului chiar pe les-
«prin moarte ai pref\cut omorârea [i prin [ederea `n mor- pedea mormântului ~nvierii Domnului, este „un dar al
mânt ai schimbat stric\ciunea `n nestric\ciune». Mântuitorului Iisus Hristos pentru cei care p\streaz\ dreapta
Deci, Mântuitorul Iisus Hristos coboar\ `n mormânt pentru a credin]\ [i ~l iubesc pe El (…)“ [i ea reprezint\ „o minune a
schimba moartea obi[nuit\ `n biruin]\ asupra mor]ii; de Ortodoxiei, o `ncurajare a noastr\, a tuturor, o m\rturie c\
aceea cânt\m `n noaptea de ~nviere «cu moartea pe moarte Hristos Domnul Cel ~nviat, de[i este `n\l]at la cer `ntru slav\,
c\lcând». (…)“ este tainic prezent `n mijlocul poporului dreptm\ritor, un semn
„Hristos Domnul a coborât pe p\mânt ca s\-l caute pe de comunicare [i confirmare a dreptei credin]e [i a iubirii
Adam cel c\zut [i nu l-a g\sit pe p\mânt, de aceea a noastre fa]\ de El“.
coborât `n mormânt cu trupul [i `n iad cu sufletul. De[i ~n continuare, a explicat `n]elesurile duhovnice[ti mântuitoare
Hristos Se afl\ `n mormânt cu trupul [i `n iad cu sufletul, ale ~nvierii Domnului, eviden]iind `n mod deosebit faptul c\ „`n
dumnezeirea Lui r\mâne unit\ cu umanitatea Sa. Hristos noaptea de Pa[ti, `n toat\ S\pt\mâna Luminat\ [i `n fiecare dumi-
moare `n `n]elesul c\ sufletul se desparte de trupul S\u, dar nic\ de peste an pr\znuim trei mari adev\ruri ale credin]ei noas-
nici sufletul [i nici trupul S\u nu se despart de dumnezeirea tre, adev\ruri scrise `n Sfintele Evanghelii [i cântate `n cultul
Sa. Faptul c\ `n mormânt trupul lui Hristos este trupul lui Bisericii noastre. Primul adev\r este acesta: ~nvierea lui Hristos

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


79

este biruin]a asupra mor]ii [i `nceputul unei alte vie]i, `nceputul JOI, 28 APRILIE
vie]ii ve[nice `nc\ din lumea aceasta. Al doilea adev\r central al
credin]ei noastre privind ~nvierea lui Hristos este acesta: ~nvierea „ A primit `n audien]\ pe ~naltpreasfin]itul P\rinte Calinic,
lui Hristos este `ncep\tur\ sau arvun\ a `nvierii tuturor oame- Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului, la Re[edin]a patriarhal\
nilor - nu numai a cre[tinilor, ci a ~nvierii de ob[te sau univer- de la Dragoslavele, jude]ul Arge[.
sal\ - a tuturor oamenilor din lume. {i, `n al treilea rând, ~nvierea
lui Hristos este lumina sau sensul ultim al vie]ii oamenilor [i al
`ntregului univers. Aceste adev\ruri, cuprinse `n Evanghelie [i VINERI, 29 APRILIE
exprimate `n c\r]ile noastre de cult, sunt deosebit de semnifica-
tive pentru existen]a noastr\ [i pentru rostul vie]ii noastre pe „ A s\vâr[it Sfânta Liturghie la M\n\stirea Ghighiu din
p\mânt.“ jude]ul Prahova, cu ocazia hramului acesteia - „Izvorul
Preafericirea Sa a eviden]iat, de asemenea, c\ „trupul Mântuito- T\m\duirii“ `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi,
rului Iisus Hristos ~nviat din mor]i este unul schimbat, de[i `[i pe un podium special amenajat lâng\ biserica m\n\stirii.
p\streaz\ identitatea - pentru c\ arat\ ucenicului S\u, Toma, La sfâr[itul Sfintei Liturghii, Preafericitul P\rinte
urmele cuielor r\stignirii Sale pe Cruce [i urma l\ncii cu care a Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care
fost str\puns `n coast\. Totu[i, trupul Lui nu mai este ca un trup a ar\tat c\ s\rb\toarea Izvorului T\m\duirii este
al omului obi[nuit. El este materie `nduhovnicit\ [i `ndumnezeit\; o s\rb\toare `nchinat\ `n primul rând Mântuitorului
el este liber de orice determinism al naturii, al spa]iului [i al Iisus Hristos Cel ~nviat, ca Izvor al vie]ii, al vindec\rii
timpului. De aceea, Hristos Domnul, `n seara ~nvierii Sale, intr\ [i al t\m\duirii, [i deodat\ cu Acesta [i Maicii Domnului,
`n camera unde se aflau ucenicii S\i prin u[ile `ncuiate, f\r\ s\ care este nedesp\r]it\ de Fiul ei [i care a purtat pe
sparg\ u[ile [i f\r\ s\-{i r\neasc\ trupul S\u (...)“. Hristos `n ea, apoi pe bra]ele ei [i L-a ar\tat lumii,
„ Dup\ slujba Sfintei ~nvieri, Preafericitul P\rinte devenind astfel [i ea izvor al t\m\duirii noastre. Preafericirea
Patriarh Daniel a s\vâr[it Sfânta Liturghie `n Sa a eviden]iat faptul c\ „Izvorul tuturor t\m\duirilor este
Catedrala patriarhal\, `nconjurat de un sobor de preo]i [i Hristos Domnul, Care nefiind desp\r]it de
diaconi, slujitori ai Catedralei patriarhale, `n prezen]a a sute de Maica Domnului d\ruie[te [i Maicii Domnului aceast\
credincio[i. putere vindec\toare. ~ntrucât Maica Domnului este icoana
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a d\ruit credincio[ilor vie a Bisericii lui Hristos, Iisus Hristos d\ruie[te puterea Sa
prezen]i Pastorala de Sfintele Pa[ti, un cozonac, un ou ro[u [i vindec\toare, iert\toare [i sfin]itoare [i Bisericii Sale.
câte o iconi]\ cu ~nvierea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, aceast\ putere vindec\toare, cur\]itoare, iert\toare de
„ La slujba Sfintei ~nvieri [i la Sfânta Liturghie, oficiate de p\cate [i sfin]itoare vine de la Hristos prin Maica Domnului,
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel `n noaptea de ~nviere, a asis- prin Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, avem
tat [i Eminen]a Sa dr. Geoffrey Rowell, Episcopul anglican de Taina Sfântului Maslu sau Taina vindec\rii bolnavilor, dup\
Gibraltar. ungerea cu untdelemn sfin]it. Vedem c\ toat\ taina
„ A oficiat Vecernia ~nvierii Domnului sau slujba ~nvierii a doua t\m\duirii, a vindec\rii, a d\ruirii s\n\t\]ii `[i are izvorul `n
la Catedrala patriarhal\, `mpreun\ cu Preasfin]itul P\rinte Ciprian Hristos Domnul“.
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, [i Preasfin]itul P\rinte Dup\ oficierea Sfintei Liturghii, Preafericitul P\rinte Patriarh
Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Daniel a s\vâr[it slujba de Sfin]ire a Apei, la Agheasmatarul
Bucure[tilor, `nconjura]i de un sobor de preo]i [i diaconi, `n din curtea M\n\stirii Ghighiu.
prezen]a a sute de credincio[i.
Sfânta Evanghelie rânduit\ spre a fi citit\ la Vecernia ~nvierii
Domnului (Ioan XX, 19-25) a fost rostit\ `n 12 limbi. SÂMB|T|, 30 APRILIE
Dup\ citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel a ]inut un cuvânt de `nv\]\tur\ `n care a ar\tat c\ „ A sosit la M\n\stirea Lainici din Arhiepiscopia Craiovei,
prin citirea acesteia `n 12 limbi „se vede c\ Dumnezeu cheam\ pentru a participa la s\rb\toarea proclam\rii canoniz\rii
toate neamurile, Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici [i la slujba de sfin]ire a
toate popoarele la mântuire [i `n fa]a Lui nu exist\ noii biserici a m\n\stirii, evenimente care au avut loc a doua
o umanitate amorf\, ci una exprimat\ printr-o zi, duminic\, 1 mai 2011.
diversitate de limbi, de culturi, care `nfrumuse]eaz\ Aici, a fost `ntâmpinat de ~naltpreasfin]itul P\rinte Irineu,
umanitatea [i pream\resc pe Dumnezeu (…)“, pentru c\ Mitropolitul Olteniei, ~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop
„Dumnezeu iube[te diversitatea popoarelor, nu dore[te Ioan, Episcopul Covasnei [i Harghitei, Preasfin]itul P\rinte
uniformizarea lor, o nivelare a identit\]ii lor, ci Dumnezeu Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, Preasfin]itul
respect\ pe fiecare persoan\ `n parte `n identitatea ei [i pe fiecare P\rinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de
popor“. De asemenea, din con]inutul Evangheliei din aceast\ zi Nord, clerici [i mireni, precum [i tineri `mbr\ca]i `n
vedem, `n mod deosebit, cum „Dumnezeu Fiul Cel ~nviat din frumoase costume populare.
mor]i preg\te[te pe ucenici pentru misiune [i, `n acela[i timp, „ S-a s\vâr[it slujba de Te Deum `n biserica istoric\ (mic\)
respect\ identitatea popoarelor, pentru c\ Duhul Sfânt, deodat\, a m\n\stirii, dup\ care ~naltpreasfin]itul P\rinte Irineu a urat bun
sus]ine identitatea crea]iei, dar cheam\ [i la unitate. Duhul Sfânt venit Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel `n aceast\ str\veche
este Unul, dar darurile Sale sunt multiple [i El pune `n comuniune vatr\ monahal\. La rândul s\u, Patriarhul României a rostit câteva
darurile diferite ca s\ arate frumuse]ea iubirii lui Dumnezeu care cuvinte despre marele eveniment al canoniz\rii Cuviosului
are o mul]ime de nuan]e (…)“. Irodion, „lucrare sfânt\ s\vâr[it\ `n lumina S\rb\torilor Pascale“.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


80

Agenda de lucru a Preasfin]itului Ciprian


Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal
Martie 2011

MAR}I, 1 MARTIE
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
- pr. Michael Ti]a, consilier patriarhal la Sectorul Rela]ii
biserice[ti [i interreligioase;
- pr. Ioan Chivu, colaborator al Sectorului Rela]ii biserice[ti [i
interreligioase.
„ A primit `n audien]\ pe:
- pr. Aurel Bund\, paroh la parohia „Sfântul Gheorghe“ din
Barcelona, Spania;
- pr. Mihail Bujorel, de la parohia Otopeni.
„ A avut `ntâlniri oficiale cu:
- dl Lucian Rosenfelt, consulul general al României la
Vancouver, Canada.

MIERCURI, 2 MARTIE
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
- diac. Eugeniu Rogoti, inspector eparhial la Sectorul Rela]ii
biserice[ti [i interreligioase;
- protos. Chiril Lovin, editor coordonator al Departamentului
Carte de Cult, la Editura Institutului Biblic [i de Misiune LUNI, 7 MARTIE 2011
al Bisericii Ortodoxe Române;
- angaja]ii SBIR, la sediul societ\]ii din Bucure[ti; „ A avut [edin]\ de lucru cu:
- membrii Cancelariei Sfântului Sinod. - pr. Ionu] Corduneanu, vicar administrativ, pr. Alexandru Mo]oc,
„ A primit `n audien]\ pe: inspector bisericesc, pr. Augustin Rusu, consilier patriarhal la
- dl {tefan Cliseru, director FC Construct-Edil; Cancelaria Sfântului Sinod;
- dl arhitect Alexandru {erban Popa, din Bucure[ti. - pr. Ilie Cornel [i pr. Dorel Mo]oc, consilieri patriarhali la
Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române;
- monah Policarp Pârvuloiu [i prof. acad. Emilian Popescu,
JOI, 3 MARTIE 2011 membri ai Comisiei patristice;
- pr. Iliescu Mihai, secretar de cancelarie la Sectorul Teologic-
„ A participat la Permanen]a CNB. educa]ional;
„ A primit `n audien]\ pe dl Adrian Petcu, cercet\tor acreditat - pr. Ioan Arma[i, secretar de cancelarie la Sectorul Comunit\]i
CNSAS. externe biserice[ti.
„ A s\vâr[it slujba Pavecerni]ei Mari [i a Canonului Sfântului
Andrei Criteanul, la Biserica Domni]a B\la[a din Bucure[ti.
VINERI, 4 MARTIE 2011
„ A avut [edin]\ de lucru cu pr. Valentin F\tu, secretar de can- MAR}I, 8 MARTIE 2011
celarie la Sectorul Rela]ii biserice[ti [i interreligioase.
„ A primit `n audien]\ pe dl Dorin Demostene Iancu, „ A avut [edin]\ de lucru cu:
doctorand, traduc\tor de limb\ greac\ la Editura Omonia. - pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii
biserice[ti [i interreligioase;
- pr. Cristian Popa, director Asocia]ia Diaconia.
DUMINIC|, 6 MARTIE 2011 „ A primit `n audien]\ pe:
- protos. Justin Bulimar, slujitor la Catedrala patriarhal\.
„ A slujit Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ la „ A s\vâr[it slujba Pavecerni]ei Mari [i a Canonului Sfântului
Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti. Andrei Criteanul la Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


81

MIERCURI, 9 MARTIE „ A prezidat Adunarea General\ a Federa]iei Filantropia,


care s-a desf\[urat `n Palatul Patriarhiei, Sala Consilium.
„ A avut [edin]\ de lucru cu: „ A prezidat [edin]a Consiliului de conducere al SBIR.
- pr. Ioan Arma[i, secretar de cancelarie la Sectorul Comunit\]i
externe biserice[ti;
- pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii JOI, 17 MARTIE
biserice[ti [i interreligioase.
„ A primit `n audien]\ pe: „ S-a `ntâlnit cu o delega]ie a Bisericii Ortodoxe Bulgare, din
- dl col. Cristian Dorca, directorul Cercului Militar din Bucure[ti; care au f\cut parte: IPS Neofit, Mitropolit de Ruse, pr. Petar
- dl. Vasile Pesclevei, colonel `n rezerv\; Totev, fostul paroh al comunit\]ii de credincio[i ortodoc[i bulgari
- dl Aurel Marin, pelerin `ntors din Sf=ntul Munte Athos. din Bucure[ti, pr. Ioan Ivanov, noul paroh, [i translator diac. Kiril
Sinev.
„ A participat la Permanen]a CNB.
JOI, 10 MARTIE „ A prezidat [edin]a Comisiei patristice `ntrunite `n Sala „Conon
Mitropolitul“ din cl\direa Cancelariei Sfântului Sinod, M\n\stirea
„ A participat la Permanen]a CNB. Antim.

VINERI, 11 MARTIE VINERI, 18 MARTIE


„ A prezidat Adunarea General\ a Asocia]iei Diaconia, organi- „ A participat la lucr\rile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
zat\ `n Palatul Patriarhiei, Sala Consilium. Române.

DUMINIC|, 13 MARTIE DUMINIC|, 20 MARTIE


„ A slujit Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ la „ A slujit Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\
Biserica Domni]a B\la[a din Bucure[ti. `n biserica M\n\stirii }ig\ne[ti din jude]ul Prahova.

LUNI, 14 MARTIE LUNI, 21 MARTIE


„ A avut [edin]\ de lucru cu: „ A avut [edin]\ de lucru cu:
- pr. Ioan Arma[i, secretar de cancelarie la Sectorul Comunit\]i - Cancelaria Sfântului Sinod;
externe biserice[ti. - pr. Ilie Cornel, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic;
„ A primit `n audien]\ pe: - pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii
- dl Dionisios Skiadopulos [i dl Nikos Skiadopulos; biserice[ti [i interreligioase;
- pr. Emil Maier, de la parohia „Sfânta Ana“ din Târgu Mure[. - pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal, Biroul de protocol.
„ ~ntâlnire cu dl Gheorghe Silviu, primarul ora[ului Otopeni.

MAR}I, 22 MARTIE
MAR}I, 15 MARTIE
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
„ A avut [edin]\ de lucru cu: - pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii
- Sectorul Comunit\]i externe biserice[ti. biserice[ti [i interreligioase.
„ A participat la Conferin]a Na]ional\ de lansare „ A primit `n audien]\ pe:
a proiectului FORTE - Formare trainic\ - dl Dominique Donzelot, secretar regional UBS interimar,
pentru parteneriat social, desf\[urat\ `n Aula Magna dna Emilia Iorgandopol, director de programe `n cadrul SBIR;
„Teoctist Patriarhul“. - dl {tefan Cliseru, director FC-Edil Construct;
„ ~ntâlnire oficial\ cu dl Estanislao de Grandes Pascual, - dl Emilian Popescu, membru al Comisiei patristice;
ambasadorul regatului Spaniei la Bucure[ti. - dl Dorin Demostene Iancu, traduc\tor de limb\ greac\ la
Editura Omonia.
„ A participat la [edin]a Comitetului Na]ional pentru
MIERCURI, 16 MARTIE Dezvoltare, desf\[urat\ `n Sala „Constantin Stere“ a Palatului
Parlamentului.
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
- Sectorul Comunit\]i externe biserice[ti.
„ A primit `n audien]\ pe: MIERCURI, 23 MARTIE
- dl Nicolae Dedulea, pre[edintele Asocia]iei românilor din
Cehia. „ A avut [edin]\ de lucru cu pr. Valentin F\tu, secretar de

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


82

cancelarie la Sectorul Rela]ii biserice[ti [i interreligioase. Demostene Iancu, traduc\tor;


„ A primit `n audien]\ pe pr. Iliescu, preot militar la - pr. Silviu-Petre Pufulete, de la parohia ortodox\ român\ din Londra;
Comandamentul logistic al MAPN. - pr. Iliescu, preot militar la Comandamentul logistic al MAPN.
„ A participat la [edin]a Comitetului de conducere al SBIR. „ A avut `ntâlnire oficial\ cu dl general Zisu, la
Comandamentul logistic al MAPN.

JOI, 24 MARTIE
JOI, 31 MARTIE
„ A avut `ntâlnire oficial\ cu dl Octavian Schen, director la
Regia Autonom\ Monet\ria Statului, dl Vasile Vasile, la care au „ A participat la Permanen]a CNB.
participat pr. Ionu] Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal, [i „ A participat la returnarea tablourilor cu portretele ierarhilor
arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal, Atelierele uni]i c\tre Biserica Greco-Catolic\, aflate `n custodia Bibliotecii
Institutului Biblic. Sfântului Sinod al BOR. Evenimentul s-a desf\[urat `n Sala
„Conon Mitropolitul“ din Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod.
„ A avut [edin]\ de lucru cu pr. Michael Ti]a, consilier patri-
VINERI, 25 MARTIE arhal la Sectorul Rela]ii biserice[ti [i interreligioase.
„ A primit `n audien]\ pe:
„ A oficiat Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de - dl Ioan Pop, director de proiecte `n compania Transelectrica;
`nv\]\tur\ `n Biserica greac\ „Buna Vestire“ - dl Nikos Skiadopoulos;
a Ambasadei Greciei din Bucure[ti. - dl. Bogdan Mih\il\, manager financiar la Catedrala Mântuirii
Neamului.

DUMINIC|, 27 MARTIE
Aprilie 2011
„ A slujit Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\
`n biserica M\n\stirii Ghighiu din jude]ul Prahova.

LUNI, 28 MARTIE VINERI, 1 APRILIE


„ A avut [edin]\ de lucru cu: „ A avut [edin]\ de lucru cu Sectorul Rela]ii biserice[ti [i
- pr. Michael Ti]a, consilier patriarhal la Sectorul Rela]ii interreligioase.
biserice[ti [i interreligioase; „ A primit `n audien]\ pe diac. prof. Ioan Caraza, secretar gen-
- pr. Ioan Arma[i, secretar de cancelarie la Sectorul Comunit\]i eral al SBIR.
externe biserice[ti.
„ A primit `n audien]\ pe:
- pr. Petru Dr\ghicescu, de la parohia Toracu Mare, din DUMINIC|, 3 APRILIE
Episcopia Dacia Felix.
- pr. Cristian Gheorghiu, preotul ortodox din Japonia. „ A slujit Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ `n
biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe“ din localitatea Comarnic,
jude]ul Prahova.
MAR}I, 29 MARTIE
„ A avut [edin]\ de lucru cu: LUNI, 4 APRILIE
- pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii
biserice[ti [i interreligioase; „ A avut [edin]\ de lucru cu:
- diac. Eugeniu Rogoti, inspector eparhial la acela[i sector. - pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii
„ A primit `n audien]\ pe: biserice[ti [i interreligioase;
- pr. Costinel Purc\rea, din Buz\u; - pr. Ilie Cornel, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic.
- pr. Sergiu Vlad, preotul român din Istanbul; „ A primit `n audien]\ pe:
- protos. Iustin Bulimar, slujitor la Catedrala patriarhal\; - dna Emilia Iorgandopol, director de programe `n cadrul SBIR;
- dna {tefania Co[uleanu, realizator documentare TRINITAS TV. - pr. Constantin }anu, coordonatorul Sec]iei religioase din cadrul
MAPN.

MIERCURI, 30 MARTIE
MAR}I, 5 APRILIE
„ A avut [edin]\ de lucru cu Sectorul Rela]ii biserice[ti [i inter-
religioase. „ A avut [edin]\ de lucru cu:
„ A primit `n audien]\ pe: - pr. Michael Ti]a, consilier patriarhal la Sectorul Rela]ii
- dna Laz\r Elena, director la Editura Omonia, [i dl Dorin biserice[ti [i interreligioase.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


83

„ A primit `n audien]\ pe: MAR}I, 12 APRILIE


- diac. Nicolae Jug\naru, doctorand la Universitatea Aristotelic\
de Teologie din Thessalonic. „ A avut [edin]\ de lucru cu:
- pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii
biserice[ti [i interreligioase,
MIERCURI, 6 APRILIE - pr. Alexandru Mortici, inspector eparhial la Sectorul Comunit\]i
externe biserice[ti.
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
- dl Bogdan Mih\il\, manager financiar la Sectorul „Catedrala
Mântuirii Neamului“; MIERCURI, 13 APRILIE
- pr. Alexandru Mortici, inspector eparhial la Sectorul Comunit\]i
externe biserice[ti. „ A avut [edin]\ de lucru cu pr. Michael Ti]a, consilier patri-
„ A primit `n audien]\ pe: arhal la Sectorul Rela]ii biserice[ti [i interreligioase.
- pr. Zaharia Matei, dirijor al Corului „Te Deum Laudamus“; „ A primit `n audien]\ pe:
- pr. Vasile Nicolae, paroh la Biserica „Sfântul Dumitru“, Colentina. - dna Emilia Iorgandopol, director de programe `n cadrul SBIR;
- pr. Ioni]\ Nicolae, preot paroh la parohia „Sf. Nicolae“ din
Castellon, Spania;
JOI, 7 APRILIE - dl Dan {tefan Cetacli, director general al companiei
Electrocentrale Bucure[ti;
„ A participat la Permanen]a CNB. - dl Daniel Chereche[, director executiv la Direc]ia pentru
„ A primit `n audien]\ pe: Cultur\, Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a Municipiului
- dl Mihai Corduneanu, director Direc]ia economic\ Romexpo, Bucure[ti.
`mpreun\ cu arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal
coordonator la Atelierele Institutului Biblic;
- dl Sibian, `n leg\tur\ cu masa de marmur\ a bisericii de la JOI, 14 APRILIE
Most, Cehia.
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
- pr. Michael Ti]a, consilier patriarhal la Sectorul Rela]ii
VINERI, 8 APRILIE biserice[ti [i interreligioase;
- pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal la Biroul de protocol;
„ A avut [edin]\ de lucru cu: - diac. Alexandru Gheorghiu, inspector eparhial la Sectorul
- pr. Valentin F\tu, secretar de cancelarie la Sectorul Rela]ii Comunit\]i externe biserice[ti;
biserice[ti [i interreligioase; - diac. Eugeniu Rogoti, inspector eparhial la Sectorul Rela]ii
- dl ing. Petre Chiu]\, consilier patriarhal la Sectorul „Catedrala biserice[ti [i interreligioase.
Mântuirii Neamului“.
„ A primit `n audien]\ pe: „ A primit `n audien]\ pe:
- dna Emilia Iorgandopol, director de programe `n cadrul SBIR; - pr. Ioan Moldoveanu, slujitor la Biserica greac\ din Bucure[ti;
- dl Vasile Turcu, director general al firmei Romconstruct AG. - protosinghel Augustin Anisimov, stare]ul m\n\stirii din ora[ul
Gorode], regiunea Nijni Novgorod - Federa]ia Rus\, `mpreun\ cu
dna Elena Smâ[leaeva [i dl Anatoli Loc[akov, membri ai comu-
SÂMB|T|, 9 APRILIE nit\]ii ruse[ti din Bucure[ti;
- dna Elena Laz\r, director la Editura Omonia, [i dl Dorin
„ A participat la concertul „S\ tac\ tot trupul omenesc...“ Demostene Iancu, traduc\tor, dl Fokion A. Zaimis, pre[edintele
sus]inut de Grupul psaltic „Evloghia“, la Biserica Domni]a B\la[a Editurii Kerpini din Atena, [i dl Dimitris Rizoulis, autorul grec al
din Bucure[ti. c\r]ii Comoar\ de cuvânt\ri ale Arhiepiscopului Hristodoulos. De
la cuvântarea de `ntronizare pân\ la ultimele sale cuvinte.
„ A participat la:
DUMINIC|, 10 APRILIE - prezentarea c\r]ii Comoar\ de cuvânt\ri ale Arhiepiscopului
Hristodoulos. De la cuvântarea de `ntronizare pân\ la ultimele sa-
„ A slujit Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ `n le cuvinte, eveniment desf\[urat `n biserica greac\ din Bucure[ti;
biserica cu hramul „Sfânta Treime“ din cartierul Militari, - concertul pascal „Tainic\ Lumin\“, organizat de Prim\ria
Bucure[ti. ora[ului Otopeni [i Asocia]ia Cultural\ „{tefan“, având partener
media Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române.

LUNI, 11 APRILIE
VINERI - MAR}I, 15-19 APRILIE
„ A avut [edin]\ de lucru cu:
- pr. Ilie Cornel, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic; „ A efectuat o vizit\ de lucru la Ierusalim, unde s-a `ntâlnit cu
- pr. Michael Ti]a, consilier patriarhal la Sectorul Rela]ii Preafericitul Theofilos al III-lea, Patriarhul grec al Ierusalimului,
biserice[ti [i interreligioase. `n problema A[ez\mântului românesc de la Ierihon.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


84

MIERCURI, 20 APRILIE din Bucure[ti.


„ A participat la Vecernia ~nvierii din Duminica Pa[tilor, al\turi
„ A s\vâr[it Denia [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ la Catedrala de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, la Catedrala patriarhal\
patriarhal\ din Bucure[ti. din Bucure[ti.

JOI, 21 APRILIE LUNI, 25 APRILIE


„ A slujit Denia celor 12 Evanghelii [i a rostit cuvânt de „ A s\vâr[it Sfânta Liturghie [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ `n
`nv\]\tur\ la Biserica Parcul Domeniilor - Ca[in din Bucure[ti. Biserica „Sfântul Gheorghe“ - Capra din cartierul Pantelimon din
Bucure[ti.

VINERI, 22 APRILIE
VINERI, 29 APRILIE
„ A slujit Denia prohodului Domnului [i a rostit cuvânt de
`nv\]\tur\ la Biserica „Sfântul Elefterie“ din Bucure[ti. „ A s\vâr[it Sfânta Liturghie la praznicul Izvorul T\m\duirii [i a
rostit cuvânt de `nv\]\tur\ `n Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti.
„ A avut [edin]\ de lucru cu Sectorul Rela]ii biserice[ti [i inter-
DUMINIC|, 24 APRILIE religioase.
„ A primit `n audien]\ pe diac. prof. Ioan Caraza, secretar
„ A slujit Sfânta Liturghie [i a citit Pastorala de Sfintele Pa[ti a general al SBIR.
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel `n Biserica Domni]a B\la[a

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


85

Agenda de lucru a Preasfin]itului Varlaam


Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal
Martie 2011

MAR}I-MIERCURI, 1-2 MARTIE


„ A sus]inut cursurile de Patrologie [i literatur\ postpatristic\
la Facultatea de Teologie din Ia[i.

JOI, 3 MARTIE
„ A participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului Na]ional
Bisericesc.
„ A primit `n audien]\ pe pr. Gheorghe Holbea, consilier patri-
arhal la Sectorul Teologic-educa]ional.

VINERI, 4 MARTIE
„ A primit `n audien]\ pe:
- pr. cons. patriarhal Nicolae Dima, directorul TRINITAS TV, dl
Ciprian Olinici, director de programe Radio TRINITAS, [i pr. „ A s\vâr[it slujba Pavecerni]ei [i a citit Canonul cel Mare al
cons. patriarhal Ciprian Apetrei, directorul Agen]iei BASILICA. Sfântului Andrei Criteanul la M\n\stirea Radu Vod\, rostind
cuvânt de `nv\]\tur\.

DUMINIC|, 6 MARTIE
JOI, 10 MARTIE
„ A s\vâr[it Sfânta Liturghie la M\n\stirea Antim [i a rostit
cuvânt de `nv\]\tur\. „ A participat la lucr\rile Permanen]ei Consiliului Na]ional
Bisericesc, prezidate de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel.
„ A primit `n audien]\ pe:
LUNI, 7 MARTIE - dna preoteas\ Corni]escu, profesoar\ de religie `n Bucure[ti.
- pr. cons. patriarhal Nicolae Dima, directorul TRINITAS TV.
„ Lucr\ri de birou;
„ A s\vâr[it slujba Pavecerni]ei [i a citit Canonul cel Mare al
Sfântului Andrei Criteanul la M\n\stirea Antim din Bucure[ti, VINERI, 11 MARTIE
rostind [i cuvânt de `nv\]\tur\.
„ A primit `n audien]\ pe:
- dl acad. Emilian Popescu `n leg\tur\ cu anumite proiecte edi-
MAR}I, 8 MARTIE toriale.
- dna Rodica Irimia de la Piatra Neam];
„ A primit `n audien]\ pe pr cons. patriarhal Valer Ulican, - pr. Ion Popescu de la Biserica Icoanei din Bucure[ti, `n
directorul Tipografiei Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\. leg\tur\ cu programul liturgic din ajunul Duminicii Ortodoxiei;
„ A slujit Pavecerni]a Mare [i slujba Canonului Sfântului - pr. cons. patriarhal Liviu Nichita, preot II la parohia Biserica
Andrei Criteanul la Catedrala patriarhal\, rostind cuvânt de Icoanei.
`nv\]\tur\.

SÂMB|T|, 12 MARTIE
MIERCURI, 9 MARTIE
„ A s\vâr[it la Biserica Icoanei din Capital\ slujba Vecerniei [i Litiei.
„ A primit pe dl Drago[ Vl\descu, secretar general al „ A participat la pelerinajul de la Biserica Icoanei la Parcul
Editurilor Patriarhiei Rom=ne. Icoanei, unde a rostit un cuvânt de `nv\]\tur\.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


86

DUMINIC|, 13 MARTIE - diac. Florin Marica, inspector `n cadrul Sectorului Teologic-


educa]ional al Patriarhiei Rom=ne;
„ A s\vâr[it pe scena amenajat\ `n curtea Bisericii Icoanei din - dl acad. Emilian Popescu.
Bucure[ti Dumnezeiasca Liturghie [i a rostit cuvânt de
`nv\]\tur\.
„ A participat la pelerinajul de la biseric\ la Parcul Icoanei, la JOI, 17 MARTIE
care au luat parte aproape 10.000 de credincio[i; apoi a rostit
cuvânt de `nv\]\tur\ despre cinstirea sfintelor icoane. „ A condus [edin]a de lucru cu inspectorii de la Sectorul
„ A participat la concertul oferit de Corul Divina Armonie. Teologic-educa]ional.
„ A participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului Na]ional
Bisericesc.
LUNI, 14 MARTIE „ A prezidat `ntâlnirea dintre reprezentan]ii Colegiului
Na]ional al Asisten]ilor Sociali [i inspectorii Sectorului
„ A condus `mpreun\ cu Preasfin]itul Varsanufie Prahoveanul Teologic-educa]ional din Administra]ia Patriarhal\.
la Aeroportul Otopeni pe Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel.
„ A primit `n audien]\ pe:
- preotul militar Dumitru Bostan; VINERI, 18 MARTIE
- Ionu] Dorosencu, cânt\re]ul bisericesc de la Biserica Ceau[ Radu.
„ A prezidat [edin]a Comitetului de coordonare a Congresului „ A primit `n audien]\ familia pr. Vasile [i Diana Balcanu de la
din 1 - 4 noiembrie 2011 dedicat familiei. Com\ne[ti, jud. Bac\u.
„ A prezidat [edin]a Comisiei de evaluare a Facult\]ii de „ A participat la slujba Te Deum-ului oficiat `n deschiderea
Teologie “Sfânta Muceni]\ Filofteia“ de la Pite[ti, desemnat\ de lucr\rilor Sfântului Sinod.
Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel la solicitarea „ A participat la lucr\rile `n plen [i pe comisii ale Sfântului Sinod.
~naltpreasfin]itului Arhiepiscop Calinic al Arge[ului [i „ A participat la sfin]irea de c\tre Preafericitul P\rinte Patriarh
Muscelului, pentru `ntocmirea Raportului c\tre Sfântul Sinod. Daniel a Tipografiei PHAROS de la Pope[ti-Leordeni.
„ A primit `n audien]\ pe dl gen. prof. dr. Adrian Gheorghe
Barbilian.
SÂMB|T|, 19 MARTIE

MAR}I, 15 MARTIE „ A primit, din `ncredin]area Preafericitului P\rinte


Patriarh Daniel, pe dl prof. dr. Adrian
„ A primit `n audien]\ pe: Marinescu, titularul Catedrei de Liturgic\ [i Patrologie
- dl Romeo Negrea din Episcopia Harghitei [i Covasnei; cu Istoria Bisericii de la Facultatea de
- preotul Michel Kubler, fost redactor-[ef al Teologie Ortodox\ a Universit\]ii „Ludwig-Maximilians“
publica]iei La Croix; din München.
- pr. Mircea Bupte, consilier `n cadrul Sectorului social
al Arhiepiscopiei Aradului;
- pr. prof. dr. Adrian Gabor [i diac. Florin Marica, DUMINIC|, 20 MARTIE
inspector `n cadrul Sectorului Teologic-educa]ional al
Patriarhiei Rom=ne; „ A s\vâr[it Sfânta Liturghie `n biserica mare a M\n\stirii
- dna Diana Barbu de la Comisia de pictur\ bisericeasc\; Sinaia [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- pr. Ionu] Corduneanu, vicar-patriarhal; „ A primit `n audien]\ pe dl prof. dr. Adrian Barbilian.
- diac. Florin Marica, inspector `n cadrul Sectorului Teologic-
educa]ional al Patriarhiei Rom=ne;
- protos. Vicen]iu Oboroceanu, stare]ul M\n\stirii Antim. LUNI, 21 MARTIE
„ A `ntâmpinat, `mpreun\ cu dl consilier patriarhal Leonard
Ciofu, pe Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel la Aeroportul „ A participat, `mpreun\ cu pr. Ionu] Corduneanu,
Otopeni. vicar-administrativ patriarhal, pr. Mihai Iliescu [i
diac. Florin Marica, inspectori `n cadrul Sectorului
Teologic-educa]ional, la `ntâlnirea de la Ministerul
MIERCURI, 16 MARTIE ~nv\]\mântului cu doamna prof. dr. Ioana Adriana Oana
Badea, secretar de stat, dl Romeo Mo[oiu, consilier
„ A primit `n audien]\ pe: al ministrului, [i dl C\t\lin Pâslaru, inspector pentru
- monahul Vichentie Nechifor de la Schitul Lacu disciplina Religie.
din Muntele Athos; „ A participat la `ntâlnirea de lucru cu Preafericitul P\rinte
- dl Olivian Andri[oaie, de la Facultatea de Teologie din Ia[i; Patriarh Daniel, `mpreun\ cu Preasfin]i]ii Episcopi Ciprian
- dl Alexandru Bârsan de la Hu[i, absolvent de teologie [i drept; Câmpineanul [i Varsanufie Prahoveanul.
- dl Viorel Roman. „ A primit `n audien]\ pe diac. Florin Marica,
„ A avut `ntâlniri de lucru cu: inspector `n cadrul Sectorului Teologic-educa]ional
- arhim. Paisie Teodorescu, consilier patriarhal; al Patriarhiei Rom=ne.

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


87

Aprilie 2011
MAR}I, 22 MARTIE
„ A avut `ntâlnire cu dl acad. Emilian Popescu `n leg\tur\ cu VINERI, 1 APRILIE
publicarea unor volume omagiale.
„ A primit `n audien]\ pe diac. Florin Marica [i pr. Mihai „ A primit `n audien]\ pe:
Iliescu, inspectori de la Sectorul Teologic-educa]ional. - pe pre[edintele Colegiului Na]ional al Asisten]ilor
Sociali, pe pr. cons. dr. Gheorghe Holbea [i diac.
Florin Marica `n leg\tur\ cu situa]ia absolven]ilor Sec]iei
MIERCURI, 23 MARTIE Teologie - Asisten]\ social\ de la facult\]ile
de teologie ortodox\.
„ A participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului Na]ional „ A avut `ntâlniri cu dl acad. Emilian Popescu [i cu unii
Bisericesc `n sala mitropoli]ilor. membri din redac]ia Vestitorul Ortodoxiei.
„ A f\cut o vizit\ de lucru la Tipografia PHAROS de la
Pope[ti-Leordeni.
SÂMB|T|, 2 APRILIE

JOI, 24 MARTIE „ S-a `ntâlnit cu dl acad. Emilian Popescu.

„ A primit `n audien]\ pe:


- ieromonah Policarp Pârvuloiu; DUMINIC|, 3 APRILIE
- pr. consilier patriarhal Nicolae Dima, directorul TRINITAS TV.
„ A s\vâr[it Sfânta Liturghie la Biserica “Sfântul Elefterie“, pro-
topopiatul I Capital\, [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
VINERI, 25 MARTIE
„ Cu binecuvântarea PF P\rinte Patriarh Daniel [i a IPS LUNI, 4 APRILIE
Mitropolit Teofan, a slujit Dumnezeiasca Liturghie la parohia
Poieni, jud. Ia[i, [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\. „ A primit `n audien]\ pe:
- pr. Ioan Iordache, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor;
SÂMB|T|, 26 MARTIE - pr. Michel Cubler de la Centrul de Studii Bizantine [i ~ntâlniri
Ecumenice “Unitate“;
„ S-a `ntâlnit la M\n\stirea Golia cu pr. Constantin Sturzu, - arhim. Clement Haralam de la Schitul românesc Prodromu
consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n leg\tur\ cu Ziarul de la Muntele Athos;
Lumina. - dl prof. dr. {tefan Luchian.

DUMINIC|, 27 MARTIE MAR}I, 5 APRILIE


„ Cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului Mitropolit Teofan al „ A acordat un interviu Televiziunii TRINITAS despre Canonul
Moldovei [i Bucovinei, a s\vâr[it Sfânta Liturghie la M\n\stirea Sfântului Andrei Criteanul;
Hadâmbu, din jud. Ia[i, [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\. „ A primit `n audien]\ pe:
- diac. Florin Marica `n leg\tur\ cu organizarea Congresului
dedicat Familiei din 1-4 noiembrie;
LUNI-MAR}I, 28-29 MARTIE - arhim. Ciprian Gr\dinaru de la M\n\stirea Sih\stria - Neam];
- pr. Michael Ti]a, consilier patriarhal pentru Rela]ii externe
„ A sus]inut cursurile de Patrologie [i literatur\ postpatristic\ biserice[ti, `n leg\tur\ cu participarea Bisericii Ortodoxe
la Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae“ din Ia[i. Române la o conferin]\ interna]ional\ la Bari.

JOI, 31 MARTIE MIERCURI, 6 APRILIE


„ A participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului Na]ional „ A primit `n audien]\ pe:
Bisericesc. - arhim. Vitalie Danciu, stare]ul M\n\stirii Golia;
„ A primit `n audien]\ pe: - diac. insp. Florin Marica;
- pr. Sorin Mari[ de la parohia M\gire[ti, jud. Bac\u; - arhim. Timotei Aioanei `n leg\tur\ cu slujba Canonului
- arhim. Veniamin Goreanu, consilier administrativ al Sf=ntului Andrei Criteanul;
Arhiepiscopiei Bucure[tilor. - pr. Grigore Lu]ai de la parohia S\pân]a - Maramure[;

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


88

„ A s\vâr[it slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul [i a - dl Viorel Roman;


Pavecerni]ei Mari la Catedrala patriarhal\ [i a rostit cuvânt de - pr. prof. dr. Constantin P\tuleanu de la parohia Udricani, `n
`nv\]\tur\. leg\tur\ cu Simpozionul de arheologie bisericeasc\ din
octombrie 2011 [i organizarea Muzeului Bisericii Udricani [i a
a[ez\mintelor sale;
JOI, 7 APRILIE - dl prof. Eugen Simion, `n leg\tur\ cu noile
serii de cursuri din 2011 [i realizarea emisiunilor
„ A participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului Na]ional `ncredin]ate Sectorului Monumente [i patrimoniu pentru
Bisericesc. TRINITAS TV;
„ A primit `n audien]\ pe: - diac. Ciprian Bâra, director teologic al publica]iilor Lumina,
- pr. Nicolae Crânga[u, consilier al Arhiepiscopiei Bucure[tilor; `n leg\tur\ cu Vestitorul Ortodoxiei;
- pr. Valer Ulican, consilier patriarhal [i directorul - pr. Vasile B\l]\tescu [i Gheorghe Barbu, secretar general al
Tipografiei Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\; Camerei Deputa]ilor;
- pr. cons. Gheorghe Holbea [i pe - pr. Eugen Florea de la Ploie[ti;
diac. Florin Marica cu mai multe probleme ale - dl prof. dr. Cosmin Dumitrescu, pre[edintele Societ\]ii
Sectorului Teologic-educa]ional; Culturale.
- pe dl Vasile Hotico de la Ieud – Maramure[. „ A `ntâmpinat la Aeroportul Otopeni pe Preafericitul P\rinte
Patriarh Daniel.

VINERI, 8 APRILIE
JOI, 14 APRILIE
„ S-a `ntâlnit cu responsabilii Centrului de pres\ BASILICA.
„ A primit `n audien]\ pe pr. prof. dr. Adrian Gabor. „ A fost prezent la Adunarea General\ a Asocia]iei Veteranilor
de R\zboi la Palatul Militar Central din Bucure[ti.
„ A participat la [edin]a Permanen]ei Consiliului Na]ional
SÂMB|T|, 9 APRILIE Bisericesc.
„ A sus]inut, `n Aula Spitalului Municipal Universitar din
„ A slujit Sfânta Liturghie la M\n\stirea Antim. Bucure[ti, conferin]a: Atitudinea Sfin]ilor P\rin]i fa]\ de cultura
vremii lor, organizat\ de ASCOR Bucure[ti, [i a r\spuns la
`ntreb\rile adresate de cei prezen]i.
DUMINIC|, 10 APRILIE „ A primit `n audien]\ pe preotul Gheorghe Ispas de la
Biserica “Sf. Mina“ - Vergului.
„ A s\vâr[it Dumnezeiasca Liturghie la M\n\stirea Antim [i a
rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
VINERI, 15 APRILIE

LUNI, 11 APRILIE „ {edin]\ de lucru la Sectorul Teologic-educa]ional.

„ A participat la [edin]a de lucru a Preafericitului P\rinte


Patriarh Daniel cu episcopii-vicari. SÂMB|T|, 16 APRILIE
„ A primit `n audien]\:
- pe dl C\t\lin Pâslaru, inspector `n cadrul Ministerului „ A s\vâr[it slujba Vecerniei la M\n\stirea Radu Vod\, dup\
~nv\]\mântului, Cercet\rii [i Tineretului. care a luat parte `mpreun\ cu Preasfin]itul Varsanufie
- pe pr. prof. dr. Adrian Gabor [i pe prof. C\t\lin Profiroiu. Prahoveanul la Pelerinajul de Florii de la M\n\stirea Radu
Vod\ la Catedrala patriarhal\.

MAR}I, 12 APRILIE
DUMINIC|, 17 APRILIE
„ A primit `n audien]\ pe:
- diac. Ciprian Bâra, director teologic al publica]iilor Lumina; „ A s\vâr[it Dumnezeiasca Liturghie la parohia {erban Vod\,
- diac. Florin Marica; protopopiatul III Capital\, [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\.
- pr. consilier patriarhal Nicolae Dasc\lu, coordonatorul
Centrului de pres\ BASILICA.
LUNI, 18 APRILIE
„ Lucr\ri administrative.
MIERCURI, 13 APRILIE
„ A primit `n audien]\ pe: MAR}I, 19 APRILIE
- diac. insp. George Jambore de la Sectorul Teologic-
educa]ional; „ A avut [edin]\ de lucru cu responsabilii Centrului de pres\

Vestitorul Ortodoxiei z martie-aprilie 2011 www.patriarhia.ro


89

BASILICA. SÂMB|T|, 23 APRILIE - SÂMB|TA MARE


„ A primit `n audien]\ pe dl general prof. dr. Adrian Barbilian.
„ A s\vâr[it slujba Deniei din Sfânta [i Marea Mar]i la „ A s\vâr[it Sf=nta Liturghie la M\n\stirea Antim [i a rostit
M\n\stirea Antim [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\. cuv=nt de `nv\]\tur\.

MIERCURI, 20 APRILIE DUMINIC|, 24 APRILIE - SFINTELE PA{TI


„ A primit `n audien]\ pe: „ A s\vâr[it Slujba ~nvierii [i Sfânta Liturghie la M\n\stirea
- pr. cons. patriarhal Nicolae Dima, directorul TRINITAS TV; Sinaia, rostind cuvânt de `nv\]\tur\.
- dl Octavian Marinescu.
„ A s\vâr[it slujba Deniei din Sfânta [i Marea Miercuri.
LUNI, 25 APRILIE

JOI, 21 APRILIE „ A s\vâr[it la Biserica “Sfânta Treime“, protopopiatul II


Capital\, slujba Sfintei Liturghii [i a rostit cuv=nt de `nv\]\tur\.
„ A s\vâr[it Sfânta Liturghie la M\n\stirea Antim [i a rostit
cuvânt de `nv\]\tur\.
„ A s\vâr[it slujba Deniei celor 12 Evanghelii la Catedrala MAR}I, 26 APRILIE
patriarhal\ [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\. „ A slujit Sfânta Liturghie la M\n\stirea Antim [i a rostit
cuvânt de `nv\]\tur\.

VINERI, 22 APRILIE
VINERI, 29 APRILIE
„ A s\vâr[it slujba Deniei Prohodului Domnului la parohia
{erban Vod\ din Bucure[ti, a rostit cuvânt de `nv\]\tur\ [i a „ A slujit Sfânta Liturghie la parohia Ro[u, protopopiatul Ilfov-
participat la procesiunea din cartier. Sud, [i a rostit cuvânt de `nv\]\tur\.

www.patriarhia.ro martie-aprilie 2011 z Vestitorul Ortodoxiei


www.patriarhia.ro www.trinitas.ro

Abonamentele la publica]iile “Lumina” pot fi contractate la orice oficiu po[tal din ]ar\ sau
la sediile redac]iilor din Bucure[ti [i din Ia[i p=n\ la data de 20 ale lunii `n curs pentru luna
urm\toare.
Abonamente pot fi contractate [i prin email, astfel: se achit\ contravaloarea abonamentului
`n contul RO85RNCB0075004895030115, BCR – filiala sector 4
[i apoi se trimit datele de abonare la adresa abonamentelumina@gmail.com.
Pre]ul unui exemplar al cotidianului Ziarul Lumina este de 1 RON, iar al unui abonament
lunar este de 15 RON.
Pentru s\pt\m=nalul „Lumina de Duminic\" pre]ul unui exemplar este de 1,5 RON, iar al
unui abonament lunar este de 5 RON.
Adresa redac]iei din Bucure[ti: Intrarea Miron Cristea nr. 6, Sector 4, Bucure[ti;
Telefon: (004)031.410.0125
Adresa redac]iei din Ia[i: Str. Petru Movil\ nr 69, Ia[i; Tel: (004)0232.406.224

Vestea cea bun\ `mp\rt\[it\ tuturor.


C atedrala M
t r u ân
en tu
p ir
ãu

ii
N
t
ul

e am
“Ajutor

ului”

Cont BCR (ROL):


RO53 RNCB 0075 0048 9503 0109
Sucursala sector 4, Bucureşti

Cont BCR (EURO):


RO96 RNCB 0075 0048 9503 0111
Sucursala sector 4, Bucureşti

Cont BCR (USD):


RO26 RNCB 0075 0048 9503 0110
Sucursala sector 4, Bucureşti