Sunteți pe pagina 1din 9

Pagina: 1 / 9

Fişa cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

* SECłIUNEA 1: Identificarea substanŃei/amestecului şi a societăŃii/întreprinderii


· 1.1 Element de identificare a produsului
· Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund
· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanŃei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Nu există alte informaŃii relevante.
· Utilizarea materialului / a preparatului Grunduire
· 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
· Producător/furnizor:
MIPA AG
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49(0)8703-922-0
Fax.: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com
· InformaŃii asigurate de: Laborator
· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenŃă: +49(0)700 24112112 (MIP)

* SECłIUNEA 2: Identificarea pericolelor


· 2.1 Clasificarea substanŃei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE
Xi; Sensibilizant
R43: Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
R10-52/53: Inflamabil. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
· IndicaŃii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:
Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare pentru
preparatele EG" în versiunea cu valabilitate recentă.
· Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este însă îmbogăŃită cu datele rezultate din bibliografia de
specialitate şi cu datele puse la dispoziŃia noastră de către firmă.
· 2.2 Elemente pentru etichetă
· Clasificare conform directivelor CEE:
Produsul este clasificat şi codificat conform directivelor CEE/normelor privind substanŃele periculoase.
· Sigla şi etichetarea de pericol a produsului:
Xi Iritant
· Componente periculoase care determină etichetarea:
bisphenole
· Fraze R-:
10 Inflamabil.
43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.
· Fraze S-:
2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
23 A nu inspira vaporii/aerosolii.
24/25 EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii.
26 În cazul contactului cu ochii, spălaŃi imediat cu multă apă şi consultaŃi medicul.
37 A se purta mănuşi corespunzătoare.
46 În caz de înghiŃire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.
(Continuare pe pagina 2 )
RO

35.0.26
Pagina: 2 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 1 )
· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

SECłIUNEA 3: CompoziŃie/informaŃii privind componenŃii


· 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri
· Descriere: Amestec format din următoarele substanŃe cu aditivi nenocivi.
· Componente periculoase:
CAS: 108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate 10-25%
EINECS: 203-603-9 R10
CAS: 25068-38-6 bisphenole 10-25%
Xi R36/38; Xi R43
CAS: 12001-26-2 Kaliumaluminiumsilikat 2,5-10%
Numărul CE: 310-127-6 substanŃă cu limită comunitară de expunere la locul de muncă
CAS: 1330-20-7 xylene ≤ 5,0%
EINECS: 215-535-7 Xn R20/21; Xi R38
R10
CAS: 7779-90-0 Preparation based on zincphosphate (supplier´s classification) 2,5-10%
EINECS: 231-944-3 N R51/53
CAS: 107-98-2 1-methoxy-2-propanol 2,5-10%
EINECS: 203-539-1 R10-67
CAS: 78-93-3 butanonă <2,5%
EINECS: 201-159-0 Xi R36; F R11
R66-67
CAS: 64742-95-6 Solvent nafta (petrol), uşor aromatic ≤ 2,5%
EINECS: 265-199-0 Xn R65; Xi R37; N R51/53
R10-66-67
CAS: 162627-17-0 Condensation products of dimerised fatty acids, C18-unsaturated, with <1,0%
Numărul CE: 605-296-0 N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine
Xi R43
CAS: 1314-13-2 zinc oxide <1,0%
EINECS: 215-222-5 N R50/53
· IndicaŃii suplimentare: ConŃinutul exact al textului inidicaŃiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECłIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor


· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
· după inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul
medicului.
In caz de leşin, pacientul trebuie Ńinut şi transportat în poziŃie laterală cît mai stabilă.
· după contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenŃă.
· după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, Ńinînd pleoapele complet deschise şi
apoi trebuie consultat medicul.
· după înghiŃire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
· 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte informaŃii relevante.
(Continuare pe pagina 3 )
RO

35.0.26
Pagina: 3 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 2 )
· 4.3 IndicaŃii privind orice fel de asistenŃă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există alte informaŃii relevante.

SECłIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor


· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit: CO2, nisip, pulbere. Nu folosiŃi apa.
· Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranŃă: Jet de apă
· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanŃa sau amestecul în cauză Nu există alte informaŃii relevante.
· 5.3 Recomandări destinate pompierilor
· Mijloace de protecŃie specifice: Nu sînt necesare măsuri speciale.

SECłIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală


· 6.1 PrecauŃii personale, echipament de protecŃie şi proceduri de urgenŃă
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate
corespunzător.
· 6.2 PrecauŃii pentru mediul înconjurător:
In cazul accesului în reŃeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat
autorităŃile responsabile.
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafaŃă/ape freatice.
· 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăŃenie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală,
legătură de acizi, rumeguş).
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Trebuie evitată clătirea cu apă sau cu detergenŃi lichizi.
· 6.4 Trimiteri către alte secŃiuni
Pentru informaŃii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaŃii cu privire la echipamentul de protecŃie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaŃii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

* SECłIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea


· 7.1 PrecauŃii pentru manipularea în condiŃii de securitate
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
Trebuie evitată formarea de aerosol.
· IndicaŃii în caz de incendiu sau explozie:
Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.
· 7.2 CondiŃii de depozitare în condiŃii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităŃi
· Mod de păstrare:
· CondiŃii pentru depozite şi rezervoare: Nu sînt necesare condiŃii speciale.
· IndicaŃii cu privire la stocarea mixtă: A nu se depozita în contact cu alimentele.
· Alte indicaŃii cu privire la condiŃiile de depozitare: Rezervoarele se vor închide ermetic.
· Clasa de stocare: 3
· 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaŃii relevante.

* SECłIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecŃia personală


· IndicaŃii suplimentare privind instalaŃiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
(Continuare pe pagina 4 )
RO

35.0.26
Pagina: 4 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 3 )

· 8.1 Parametri de control


· IngredienŃii ale căror valori limită trebuie Ńinute sub control la locurile de muncă:
108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/m3, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 270 mg/m3, 50 ppm
P
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/m3, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 275 mg/m3, 50 ppm
Skin
WEEL (USA) 50 ppm
12001-26-2 Kaliumaluminiumsilikat
PEL (USA) 20 mppcf ppm
<1% crystalline silica
REL (USA) 3* mg/m3
*respirable dust; containing < 1% quartz
TLV (USA) 3* mg/m3
*as respirable fraction
1330-20-7 xylene
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/m3, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mg/m3, 50 ppm
P
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 442 mg/m3, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 221 mg/m3, 50 ppm
Skin
PEL (USA) 435 mg/m3, 100 ppm
REL (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 655 mg/m3, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 435 mg/m3, 100 ppm
TLV (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 651 mg/m3, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 434 mg/m3, 100 ppm
BEI
107-98-2 1-methoxy-2-propanol
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 568 mg/m3, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 375 mg/m3, 100 ppm
P
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 568 mg/m3, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 375 mg/m3, 100 ppm
Skin
REL (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 540 mg/m3, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 360 mg/m3, 100 ppm
TLV (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 553 mg/m3, 150 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 369 mg/m3, 100 ppm
78-93-3 butanonă
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 900 mg/m3, 300 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 600 mg/m3, 200 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 900 mg/m3, 300 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 600 mg/m3, 200 ppm
PEL (USA) 590 mg/m3, 200 ppm
(Continuare pe pagina 5 )
RO

35.0.26
Pagina: 5 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 4 )
REL (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 885 mg/m3, 300 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 590 mg/m3, 200 ppm
TLV (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 885 mg/m3, 300 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 590 mg/m3, 200 ppm
BEI
· IngredienŃii cu valori limită biologice:
1330-20-7 xylene
BEI (USA) 1,5 g/g creatinine
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Methylhippuric acids
78-93-3 butanonă
BEI (USA) 2 mg/L
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: MEK
· IndicaŃii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producŃiei.
· 8.2 Controale ale expunerii
· Echipament de protecŃie personală:
· Norme generale de protecŃie şi de igienă în timpul lucrului:
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
· Mască de protecŃie:

In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se
va utiliza aparatul autorespirator.

· ProtecŃia mîinilor:
În absenŃa testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuşi pentru produs / preparat /
amestec chimic.

Mănuşi de protecŃie

Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs / substanŃă
/ preparat.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraŃie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate şi degradarea.
· Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă
de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanŃe, durabilitatea
materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.
· Timp de penetraŃie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecŃie.
(Continuare pe pagina 6 )
RO

35.0.26
Pagina: 6 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 5 )
· ProtecŃia ochilor:

Ochelari de protecŃie bine închişi.

* SECłIUNEA 9: ProprietăŃile fizice şi chimice


· 9.1 InformaŃii privind proprietăŃile fizice şi chimice de bază
· IndicaŃii generale
· Aspect:
Formă: lichid
Culoare: conform denumirii produsului
· Miros: caracteristic
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
· Valoare pH: Nedefinit.
· Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere: 137°C
· Punct de inflamabilitate: 24°C (DIN 53213)
· Inflamabilitate (solid, gazos): neaplicabil
· Temperatură de aprindere: 315°C (DIN 51794)
· Temperatura de descompunere: Nedefinit.
· Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
· Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil, poate însă forma amestecuri vapori/
aer explozive.
· Limite de inflamabilitate:
inferioară: 1,5 Vol %
superioară: 10,8 Vol %
· Presiune vaporică la 20°C: 3,4 hPa
· Densitate la 20°C: 1,538 g/cm3 (DIN 53217)
· Etanşare relativă Nedefinit.
· Etanşare la emanaŃii Nedefinit.
· Viteza de evaporare Nedefinit.
· Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă puŃin respectiv deloc
· Coeficient de distribuŃie (n-octanol/apă): Nedefinit.
· Vîscozitate:
dinamică: Nedefinit.
cinematică la 20°C: 170 s (DIN 53211/4)
· Nivelul solventului:
Solvent organic: 32,7 %
VOC (EC) 500,0 g/l
ConŃinut solid: 67,3 %
(Continuare pe pagina 7 )
RO

35.0.26
Pagina: 7 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 6 )

· 9.2 Alte informaŃii Nu există alte informaŃii relevante.

SECłIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate


· 10.1 Reactivitate
· 10.2 Stabilitate chimică
· Descompunere termică/ condiŃii de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· 10.3 Posibilitatea de reacŃii periculoase Nu se cunosc reacŃii periculoase.
· 10.4 CondiŃii de evitat Nu există alte informaŃii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informaŃii relevante.
· 10.6 Produşi de descompunere periculoşi: Monoxid de carbon

SECłIUNEA 11: InformaŃii toxicologice


· 11.1 InformaŃii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acută:
· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
64742-95-6 Solvent nafta (petrol), uşor aromatic
Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >2000 mg/kg (rab)
Inhalativ LC50/4 h >10,2 mg/l (rat)
· Iritabilitate primară:
· Pe piele: Nu are efecte iritante
· la ochi: Nu are efect iritant
· Sensibilizare: Poate provoca sensibilizarea la contactul cu pielea.
· IndicaŃii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva Generală a ComunităŃii Europene asupra clasificării preparatelor în
ultima sa versiune valabilă, produsul prezintă următoarele riscuri:
Iritant

SECłIUNEA 12: InformaŃii ecologice


· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatică:
7779-90-0 Preparation based on zincphosphate (supplier´s classification)
EC50 63,1 mg/kg (daphnia)
· 12.2 PersistenŃă şi degradabilitate Nu există alte informaŃii relevante.
· 12.3 PotenŃial de bioacumulare Nu există alte informaŃii relevante.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaŃii relevante.
· Efecte toxice pentru mediu:
· ObservaŃie: Nociv pentru peşte.
· Alte indicaŃii ecologice:
· IndicaŃii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra în apele freatice, în reŃeaua de apă sau în canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantităŃi de produs în subsol.
nociv pentru organismele acvatice
· 12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
(Continuare pe pagina 8 )
RO

35.0.26
Pagina: 8 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 7 )
· 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaŃii relevante.

* SECłIUNEA 13: ConsideraŃii privind eliminarea


· 13.1 Metode de tratare a deşeurilor
· Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
· Catalogul European al Deşeurilor
08 01 11* deşeuri din vopsele şi lacuri care conŃin solvenŃi organici sau alte substanŃe periculoase
· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziŃiilor administrative.

* SECłIUNEA 14: InformaŃii referitoare la transport


· 14.1 Nr. UN:
· ADR, IMDG, IATA UN1263
· 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediŃie
· ADR 1263 VOPSEA, DispoziŃii speciale 640E
· IMDG, IATA PAINT
· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
· ADR

· Clasa 3 (F1) SubstanŃe lichide inflamabile


· Lista de pericol 3
· IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.


· Label 3
· 14.4 Grup de ambalaj:
· ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:
· Marine Pollutant Nu
· 14.6 PrecauŃii speciale pentru utilizatori AtenŃie: SubstanŃe lichide inflamabile
· Nr. Kemler: 30
· Nr. EMS: F-E,S-E
· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II
la MARPOL 73/78 şi Codul IBC neaplicabil
· Transport/alte informaŃii:
· ADR
· Categoria de transport: 3
(Continuare pe pagina 9 )
RO

35.0.26
Pagina: 9 / 9
Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 16.11.2012 Numărul versiunii 55 data de actualizare: 16.11.2012

Denumire comercială: EP 100-20 2K-EP-Grund

(Continuare pe pagina 8 )

· Codul de restricŃie pentru tuneluri: D/E


· ObservaŃii: ≤ 450 l: -
· IMDG
· ObservaŃii: ≤ 30 l: -

* SECłIUNEA 15: InformaŃii de reglementare


· 15.1 Regulamente/legislaŃie în domeniul securităŃii, sănătăŃii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanŃa sau amestecul în cauză
· Regulamente naŃionale:
· IndicaŃii privind limitarea activităŃii:
14807-96-6 Talk 3B
13463-67-7 titanium dioxide 3A
14808-60-7 Quartz (SiO2) 1
1344-28-1 aluminium oxide 2
Clasa cota în %
NK 25-50
· 15.2 Evaluarea securităŃii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităŃii chimice.

SECłIUNEA 16: Alte informaŃii


Datele au fost raportate pe baza cunoştinŃelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanŃie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.
· principiile relevante
R10 Inflamabil.
R11 Foarte inflamabil.
R20/21 Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.
R36 Iritant pentru ochi.
R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R37 Iritant pentru sistemul respirator.
R38 Iritant pentru piele.
R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.
R65 Nociv: poate provoca afecŃiuni pulmonare în caz de înghiŃire.
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenŃă şi ameŃeală.
· * Date privitoare la versiunea anterioară modificată
RO

35.0.26

S-ar putea să vă placă și