Sunteți pe pagina 1din 4

Republika ng Pilipinas

KAGAWARAN NG EDUKASYON
Rehiyon IV A CALABARZON
Sangay ng Rizal
Purok ng Rodriguez IIB

PAARALANG ELEMENTARYA NG MASCAP

SGC Resolusyon Blg. 2 , 2019


Halaw sa katitikan ng pagpupulong ng mga namumuno sa School
Governing Council , na napagkasunduan na pagtibayin ang mga bagong
namumuno ng School Governing Council na sina at nakalagay ang kanilang
mga dapat na gawin bilang mga opisyal :
NAME OF ELECTED DESIGNATION DUTIES AND RESPONSIBILITIES
OFFICER

Ma. Victoria D. Teleb Chief Executive Officer 1.Plans meeting, time and format
2 Arranges for information to be
communicated to all Council members
before and after meetings
3 Prepares Council meeting agenda in
coordination with the chairman and
secretary
4 Provides the council accurate and clear
information necessary for decision making
5 Arranges report to be available to all
councilors
6 Keeps the Council up-to-date with new
initiatives that are occurring

Sheryl F. Morada Chairperson 1.Acts as the presiding officer of the Council


2. Chairs all meetings of the Council.
3 Initiates and responds to all
communications which are for the attention
of the Council
4 Signs for identification purposes any
document referred for the Council
5 Ascertains that in all meetings, a quorum
is present
6 Presents any report for which the
chairman is responsible
7 Prepares agenda for meetings in
consultation with the principal
Republika ng Pilipinas
KAGAWARAN NG EDUKASYON
Rehiyon IV A CALABARZON
Sangay ng Rizal
Purok ng Rodriguez IIB

PAARALANG ELEMENTARYA NG MASCAP

8 Makes herself/himself available to the


wider school community for consultation
and information sharing
9.Works with the principal regarding
direction of the School Governing Council
Hon. Marianito Nicasio Vice-Chairperson 1.Be prepared at all meetings and acts as
proxy at any function as required in the
absence of the Chair
2 Be aware of the duties of the chair in the
event of that person’s absence
3 Be prepared to assist the chair and when
requested by the chair
4 Provides positive, candid input to the
chair, on occasion when such advice is
seen as necessary or appropriate
5 Assists in publishing the work of the
Council

Michelle M. Estanislao Secretary 1.Assists with the writing of reports and


correspondence when necessary
2 Files paper works into governing council
files
3 Assists in publicizing the works of the
School Governing Council
4 Assists in the preparation and circulation
of Council agenda
5 Assists the chair in gathering any
additional items for the Council agenda
6 Records and documents accurately
minutes of all Council meetings
7 Provides all Council members legible
copies of the minutes at least seven (7)
days prior to the next meeting
8 Sends and does follow up of notice of
meeting to all members
Republika ng Pilipinas
KAGAWARAN NG EDUKASYON
Rehiyon IV A CALABARZON
Sangay ng Rizal
Purok ng Rodriguez IIB

PAARALANG ELEMENTARYA NG MASCAP

9 Takes the attendance and apologies of


the Council during meeting
Rodel V. Santos Treasurer 1.Takes charge of the fund receipts and
disbursements of the governing Council
2 Keeps the money and the valuables of the
Council on a book that the Council
designates
3 Keeps and have charge of books of
accounts
4 Prepares an audited report of all SGC
funds and disbursements and meetings

Hon. Elizabeth Zonio Auditor 1.Assists the treasurer in the processing of


all financial transactions and records
2 Audits funds, receipts and disbursements
for submission to the council
3 Assists the treasurer in keeping a clear
record book of accounts

Mark Nicasio Beautification & School This committee is in-charge of the


Ground Committee maintenance of the physical facilities of the
Chairman school and beautification of school grounds.

Alyssa Jaynie Z. Esto Curriculum committee to ensure strict implementation of the


chairwoman curriculum and consider views and
recommendation of students and parents.

Merry Ayen M. Sapico Student Welfare and collaboratively works with school staff,
Discipline Committee student leaders and school Head in
Chairwoman developing school policies on student well-
being and discipline.

para sa mga mag-aaral ng Paaralang Elementarya ng Mascap para sa


taong 2019-2020 hanggang 2020-2021.
Sapagkat alam namin na malaki ang maitutulong nito hindi lamang sa
amin bagkus pati sa paaralan.
Batid namin na ang bagong halal na mga pinuno ng SGC ay
makakatulong para sa ikauunlad ng mga mag-aaral at ng paaralan.
Republika ng Pilipinas
KAGAWARAN NG EDUKASYON
Rehiyon IV A CALABARZON
Sangay ng Rizal
Purok ng Rodriguez IIB

PAARALANG ELEMENTARYA NG MASCAP

Sapagkat nais naming maging aktibo na makilahok ang mga external at


internal stakeholders para sa mga iba’t ibang proyektong nakalaan para sa
kanila.
Na batid namin na ang matutulungan namin na mahubog ang mga
kabataan para sila maging isang mabuting mamayan ng pamayanang kanilang
kinabibilangan.
Samakatuwid ang lahat ng mga nahalal na pinuno ng SGC na ito ay
pinagtitibay ng pamunuan ng School Governing Council at hindi lamang
kagustuhan ng iilan lamang.
Pinatutunayan namin na ang nakasaad sa kapasyahang ito ay pawang
wasto at tunay.
Nilagadaan ngaung ika-21 ng Hunyo , 2019 sa Paaralang Elementarya ng
Mascap, Barangay Mascap, Rodriguez, Rizal

MA. VICTORIA D. TELEB _____________________


SHERYL F. MORADA _____________________
HON. MARIANITO NICASIO _____________________
HON. ELIZABETH ZONIO _____________________
MARK NICASIO _____________________
MICHELLE M. ESTANISLAO _____________________
RODEL V. SANTOS _____________________
MERRY AYEN M. SAPICO _____________________
ALYSSA JAYNIE Z. ESTO _____________________