Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

1
PROGRAMA PENTRU ACTIVITATEA OPȚIONALĂ

Denumirea optionalului: " Căsuta cu poveşti şi poezii "

Tipul opționalului: La nivelul mai multor domenii experiențiale

Domenii experiențiale vizate: Domeniul Știință

Domeniul Limbă și Comunicare

Domeniul Estetic și Creativ

Domeniul Om și Societate

Nivelul de vârstă/Grupa: I (3-4 ani), Grupa Mica

Grup-țintă: preșcolarii grupei mici

Durata: 1 an

2
Argument
Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii
personalităţi, fiind una din cele mai mari producătoare de valori umane, sociale
şi educaţionale.

La vârsta de 3-4 ani copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile,


impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.
Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar
recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.

,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger – o


prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe
care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât cu mare
greutate.”

Limbajul copilului se realizează pe baza unui sistem de reguli achiziţionat


prin imitare de la cei din jur şi se dezvoltă pe baza unui complex de situaţii
implicate de procesul comunicării. Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi
adesea cel mai la îndemâna şcolarilor de exprimare a creativităţii. Pornind de la
memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a cuvintelor,
expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor real,
dar şi cu sens figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a
preşcolarului de a inventa, de a crea în materie de comunicare.

Dar pentru a crea în mod conştient,copilul trebuie să aibă exemple, să


trăiască printre poveşti, povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este
foarte bogată şi oferă posibilităţi nemăsurate de receptare, de înţelegere şi
interpretare, de influenţare pozitivă.

Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor constituie cea mai bună
modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile. Când intră în

3
contact cu texte sau mai ales cu vorbitori, achiziţiile unor elemente noi se fac pe
baza nativului existent, producându-se o dezvoltare a acestuia.

Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu


eficienţă maximă în orele de literatură română, în general şi literatura pentru
copii în mod deosebit, prin studierea de texte specifice vârstei, ce pun în valoare
întregul sistem lingvistic.

Prin convorbiri, povestiri, repovestiri, memorizări, lectura unor texte,


precum şi prin jocurile didactice realizate în ore, se va urmări dezvoltarea
capacităţii de a comunica şi de a scrie.

Pentru ca apropierea de cărţi să devină o deprindere zilnică, iar


deprinderea de a citi o necesitate, este nevoie ca şcoala şi familia să se implice
activ în apropierea elevului de miracolul cărţii.

Lectura expresivă şi metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui


imens tezaur de informaţii, de experienţe umane, de modele morale, de emoţii şi
sentimente, vor impune, în cele din urmă, literatura în atenţia lor.

Prin orele de literatură pentru copii se realizează mai multe obiective,


concretizate în:

-stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii în forţele


proprii;

-formarea unei gândiri creative, flexibile;

-stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului pentru citit;

-formarea capacităţii de a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme


ale realităţii exprimate într-o multitudine de modalităţi;

-formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente şi


logice.

4
COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a mesajului oral

 Familiarizarea copiilor cu unele aspecte ale limbajului artistic,din


literatura în versuri şi în proză, naţională şi universală;

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.1. Sesizarea legăturii logice între -exerciţii de ordonare a secvenţelor, a


secvenţele mesajului oral faptelor dintr-un text literar;

-selectarea unor imagini dintr-un set


pentru a indica despre ce este vorba în
text

- repovestirea unor secvenţe dintr-un text


audiat
1.2. Sesizarea mesajului, a învăţăturii -exerciţii de identificare a moralei, a
ce se desprinde dintr-un text literar învăţăturii ce se desprinde dintr-un text.
adecvat

5
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


2.1. Recunoaşterea unor detalii dintr- -exerciţii de exprimare prin cuvinte
un mesaj pe teme familiare, rostit proprii concluziile desprinse dintr-o
clar si rar operă literară cunoscută;

2.2. Identificarea unor elemente -exerciţii de identificare a timpului, a


specifice naraţiunii (timpul, locul, locului de desfăşurare a acţiunii, a
personajele) personajelor;

-exerciţii de dramatizare a unor opere


literare respectând intonaţia, accentul,
ritmul, pauzele, tonul şi nuanţa vocii;
2.3. Manifestarea interesului pentru -organizarea unor expoziţii cu desene ce
lectura unor texte literare diverse oglindesc aspecte din textele citite.

3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

 Folosirea unei exprimări cursive, coerente şi logice,în propoziţii şi fraze


alcătuite corect din punct de vedere gramatical, cu intonaţie variată în
funcţie de momentele acţiunii;

 Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de a reproduce prin dramatizare


conţinuturile unor poveşti, povestiri, basme, snoave, fabule, poezii;

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

6
3.1. Construirea unor texte orale pe -alcătuirea unor dialoguri;
baza unui suport vizual dat sau a
-inventarea unui alt deznodământ;
unui plan propriu
-exerciţii de alcătuire a unor propoziţii
simple ordonate logic;

-exerciţii de exprimare a unor opinii


proprii în legătură cu un personaj;

3.2. Construirea unor enunţuri -completarea unor propoziţii;


corecte din punct de vedere
-rezolvarea unor rebusuri pe teme date;
gramatical
-jocuri de rol.

- exerciţii de completare a propoziţiilor


lacunare;

-exerciţii de despărţire în silabe a


cuvintelor;

-exerciţii de completare a unui rebus;

-exerciţii de folosire corectă a semnelor


de punctuaţie.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:

7
 Să urmărească linia unei poveşti, concomitent cu imaginile din carte, ori
ascultând povestea spusă/citită de educatoare sau înregistrate pe diferite
suporturi magnetice;
 Să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveşti, poezii, alte tipuri de text
(ghicitori, glume, informaţii) transmise fie prin citire sau povestire de
către un adult, fie prin mijloace audio-vizuale (disc, casetă audio sau
video, diafilm etc);
 Să dobândească informaţii prin ascultarea cu atenţie a mesajului;
 Să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de
redare sau rememorare a acestuia (repovestire, dramatizare, desen etc.);
 Să primească mesaje, să îndeplinească instrucţiuni simple;
 Să răspundă adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune;
 Să se exprime coerent pentru a se face înţeles;
 Să solicite ajutorul adultului atunci când nu înţelege un mesaj;
 Să manifeste iniţiativă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia
cuvintelor;
 Să înveţe cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare
propriu-zisă;
 Să prezinte (colegilor, adulţilor) cuvinte noi în cadrul jocurilor sau
activităţilor de învăţare propriu-zisă;
 Să intuiască sensul unui cuvânt în cadrul jocurilor, situaţiilor de învăţare;
 Să utilizeze cuvintele noi în contexte adecvate;
 Să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate (despre obiecte şi fiinţe
familiare, personaje din poveşti, aspecte ale vieţii sociale etc.);
 să solicite explicarea unui cuvânt necunoscut.
 Să reţină expresii ritmate şi rimate, să recite poezii cu respectarea
intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis;
 Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în

8
transmiterea unor idei şi sentimente;
 Să realizeze mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei
povestiri sau poezii, utilizând vorbirea dialogată, nuanţarera vocii,
intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosind indicaţiile sugerate de text;
 Să participe la crearea cadrului estetic specific ambiental;
 Să exprime ceea ce simte privind imagini, tablouri, fotografii artistice ;
 Să redea prin realizarea unor lucrări artistico-plastice imagini şi personaje
îndrăgite din textele literare cunoscute;
 Să exprime stări afective sau comportamente, folosindu-se de mişcare;
 Să execute exerciţii euritmice coordonându-şi mişcările corporale cu
ritmul muzicii sau cu ritmul exprimării verbale şi mesajul transmis.

METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE:

conversaţia, dialogul, observaţia, explicaţia, audiţia, lectura invatatoarei,


expunerea, povestirea, memorizarea, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
brainstormingul, dramatizarea, jocul de rol.

MODALITǍŢI DE EVALUARE:

Probe orale

- convorbiri

- povestiri

- argumentări

- interpretare scenică

Probe practice

9
- dramatizări

- şezătoare literară

- ecranizarea textului literar

- Spectacole cu dramatizări după texte literare aparţinând autorilor consacraţi;

- O expoziţie cu lucrări artistico-plastice ale copiilor „În lumea poveştilor” .

Probe scrise

- desene realizate de elevi

- realizarea unei mape cu texte

CONŢINUTURI

1. Biblioteca şcolară – prietena elevilor – sursă de cunoaştere


2. Poveştile copilăriei
3. Anotimpuri
4. Din lumea animalelor
5. Desaga cu învăţături

SUGESTII PENTRU ALEGEREA LECTURILOR

 ,,Ursul păcălit de vulpe” - Ion Creangă

 ,,Albă –ca-Zăpada,,- Fraţii Grimm

 ,,Scufiţa Roşie,,-Charles Perrault

 „Cei trei purceluşi”

 ,,Punguţa cu doi bani” - Ion Creangă

 ,,Fata babei şi fata moşneagului” - Ion Creangă

 ,,Motanul încălţat,,- Charles Perrault

10
 „Aladdin şi lampa fermecată” – după Hans Christian Andersen

 „Lupul şi capra” – de Lev Tolstoi

 „Povestea curcubeului”

 „Întâlnirea cu broasca ţestoasă” – de Alexei Tolstoi

 „Ridichea uriaşă”

 „Lupul la stână” – de Ion Creangă

 „Zile de toamnă” - de George Coşbuc

 „Pace” – de Octavian Goga

 „Cântec” – de George Topârceanu

 „Primăvara” - de George Topârceanu

 „Livada” – de Ion Creangă

 „Cu penetul ca sideful” – de Mihai Eminescu

 Din folclorul copiilor (poezii-numărători,,cântece,jocuri,ghicitori despre


anotimpuri şi vieţuitoare)

 Proverbe,zicători,ghicitori

BIBLIOGRAFIE

11
 FIERĂSCU,AURELIA ; LAPOVIŢĂ, ANA - LITERATURA PENTRU
COPII (DISCIPLINE OPŢIONALE), E. PETRION, BUCUREŞTI –
2001;

 PÎRÎIALĂ, OLGA LITERATURA PENTRU COPII (DISCIPLINE


OPŢIONALE ) ED.ARAMIS, BUCUREŞTI – 2003;

 ŞERDEAN, IOAN DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE


ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, EDITURA CORINT – BUCUREŞTI –
2007.

 GRIGORE, ADINA; ZMĂRĂNDESCU, NELA; TĂNASE, ILEANA;


…. - PE ARIPILE CUVINTELOR, LITERATURĂ PENTRU COPII,
EDITURA ARS LIBRI, COSTEŞTI, 2008.

 “LITERATURA PENTRU COPII” – MANUAL PENTRU LICEE


PEDAGOGICE, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ,
BUCUREŞTI, 1980

 AURELIA ANA, ZOE IVĂNUŞ, „ACTIVITĂŢI OPŢIONALE PENTRU


ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR”, EDITURA ASTRA,
DEVA, 2005

 LAURENŢIU CULEA, FILOFTEIA GRAMA, STELA ANGHEL,


„CULEGERE DE TEXTE LITERARE PENTRU COPII”, VOL. I,
E.D.P.,BUCUREŞTI,1994

 MAGDALENA DUMITRANA, „EDUCAREA LIMBAJULUI


PREŞCOLAR”, VOL.I ŞI II, EDITURA DIDACTICĂ
„COMPANIA”,1999

Planificarea activitatilor

Nr. Tema activitatii si mijlocul de realizare Data Strategii

12
Crt. Obiective

1 ,,Copilul şi poezia” Marti


Audiţie literară Explicaţia
* să audieze poezii pentru copii; 06.10.2015 Lectura
* să recunoască mesajul poeziei; Conversaţia
Observaţia
2 ,,Ghiceşte cui aparţine?” Marti
joc didactic 13.10.2015 Observaţia
* să recunoască titlul poeziei şi numele poetului; Conversaţia
Explicaţia
3 ,,Poezia recităm, Marti
Şi-n imagini o redăm” 20.10.2015 Convorbirea
desen, pictură, colaj Explicaţia
* să redea prin imagini artistice tema poeziei; Problematizarea
4 ,,Familia cuvintelor” Marti
joc didactic 27.10.2015 Explicaţia
* să grupeze cuvintele care rimează; Conversaţia
Expunerea
5 ,,Completează ce lipseşte!” Marti
joc distractiv 10.11.2015 Recitarea
* să completeze versurile cu cuvintele care rimează; Explicarea
Conversaţia
Memorarea
6 ,,Zâna Toamnă” Marti
joc exerciţiu 17.11.2015 Conversaţia
* să creeze structuri rimate în funcţie de tema dată Explicarea
Lectura
Problematizarea

7 ,,Ascultaţi povestea mea!” Marti Conversaţia


audiţie – poveşti scrise de Ion Creangă 24.11.2015 Observarea
* să audieze poveştile; Problematizarea
* să reţină ideile principale; Explicaţia
* să caracterizeze personajele principale;
8 ,,Întâmplarea din poveste, Marti Recitarea
Spune iute cum sfârşeşte!” Conversaţia
Povestiri ale copiilor 08.12.2015 Explicaţia
* să găsească un final fericit poveştii create de Memorarea
colegii lor;
9 ,,Hai să facem o poveste!” Marti
povestiri ale copiilor 15.12.2015 Conversaţia
* să creeze scurte povestiri cu subiecte la alegerea Observarea
copiilor; Explicaţia
Aplicaţia

10 Bradul credincios Marti Conversaţia


dramatizare 12.01.2016 Explicaţia
* să interpreteze expresiv rolurile primite; Dialogul
11 ,,Micii actori!” Marti

13
program artistic Lectura
* să interpreteze rolurile din scenetă; 19.01.2016 Explicaţia
* să recite expresiv, nuanţat poeziile proprii şi cele Conversaţia
ale unor poeţi consacraţi;
12 ,,Eu povestesc, tu desenezi; Marti
întrecere între grupe 26.01.2016 Conversaţia
* să povestească cursiv, expresiv o întâmplare Observarea
hazlie; Explicaţia
* să redea prin imagini desenate conţinutul Lectura
povestirii; Dialogul

13 Dor de Eminescu Marti


Audierea unor poezii în interpretarea unor mari 02.02.2016 Conversaţia
actori Explicaţia
* să audieze poezii din creaţia eminesciană Observarea
* să sesizeze armonia şi frumuseţea versurilor; Dialogul
14 ,,Cuvinte hazlii în perechi zglobii” Marti
joc-exerciţiu 16.02.2016 Conversaţia
* să creeze rime simple; Explicaţia
Observarea
Dialogul
15 ,, Cuvinte pe dos” Marti
joc distractiv 23.02.2016 Conversaţia
* să pronunţe cuvinte scurte de la sfârşitul la Explicaţia
începutul lui; Aplicaţia
* să integreze cuvintele în propoziţii:
16 ,,Jocul pietrei în lac!” Marti Explicaţia
joc distractiv 1.03.2016 Conversaţia
* să spună la întâmplare un cuvânt; Dialogul
* să descompună cuvântul în litere;
* să creeze cu fiecare literă în cuvânt nou;
* să formuleze propoziţii cu aceste cuvinte;
17 ,, Continuă povestea!” Marti Conversaţia
povestiri ale copiilor 8.03.2016 Explicaţia
* să inventeze o povestire, pornind de la un cuvânt Dialogul
dat; Aplicaţia
* să continue povestirea colegului, dându-i un alt
curs;
18 ,, Ce s-ar întâmpla dacă..?” Marti
joc distractiv 15.03.2016 Explicaţia
* la întrebarea ,,Ce s-ar întâmpla dacă...?” să Conversaţia
asocieze la întâmplare un subiect şi un predicat; Observarea
* să continue povestirea, creând o structură
fantastică;
19 ,,Eroarea de pronunţie” Marti
joc-exerciţiu 22.03.2016 Conversaţia
* să sesizeze cuvintele pronunţate greşit de Observarea
educatoare sau de copii; Explicaţia
* să dea un înţeles propriu acelei noi structuri;
* să creeze scurte povestiri cu acele cuvinte;

14
Exemple de cuvinte ,,greşite”: lomocotivă, imină,
coliva (iepuraşului) etc.
20 ,, Jocul de a greşi poveştile” Marti Conversaţia
joc de atenţie 29.03.2016 Dialogul
* să audieze poveşti cunoscute; Explicaţia
* să sesizeze pasajele special introduse care nu fac
parte din poveste;
21 ,,Poveşti pe dos”
Povestiri ale copiilor Marti Explicaţia
* Să pornească de la titlu real al poveştii şi să 5.04.2016 Conversaţia
creeze unul pe ,,dos”: (Ursul păcălit de vulpe – Dialogul
Vulpea păcălită de urs); Observarea
* să ,,răstoarne” povestea şi să creeze una nouă,
hazlie;
22 ,, Ghicitori hazlii, inventate de copii” Marti
Joc distractiv 12.04.2016 Conversaţia
* să alcătuiască ghicitori făfă rime, prin descrierea Observarea
obiectului de ghicit; Dialogul
Explicaţia
Aplicaţia

23 ,, Ghicitori inventăm, matematică-nvăţăm” Marti


concurs 03.05.2016 Recitarea
* să alcătuiască ghicitori matemetice, cu ajutorul Explicarea
problemelor ilustrate; Atenţia
Memorarea

24 ,,Cine sunt, cine eşti?” Marti


joc de perspicacitate 10.05.2016 Lectura
* să descrie un personaj dintr-o poveste; Explicaţia
* să alcătuiască propoziţii dezvoltate cu numele Dialogul
personajului; Conversaţia
25 ,, ,,Ascultă povestea mea!” Marti Conversaţia
audiţie literară 17.05.2016 Explicaţia
* să asculte poveşti aparţinând marilor scriitori Demonstrare
* să sesizeze tematica poveştilor şi finalul totdeauna Aplicaţia
fericit;
26 „Fata babei şi fata moşneagului” Marti
dramatizare 24.05.2016 Conversaţia
* să interpreteze rolurile primite; Explicaţia
* să dea dovadă de dezinvoltură, naturaleţe, umor în Demonstrarea
interpretare; Aplicaţia
27 ,, Somnoroase păsărele...” Marti
euritmie 31.05.2016 Conversaţia
* să recite rar, expresiv, nuanţat versurile poeziei; Observarea
* să redea prin mişcări neregizate acţiunile sugerate Explicaţia
de versuri;
28 ,, Învăţăm de la poeţi” Marti
convorbire, joc-exerciţiu 07.06.2016 Conversaţia
* să creeze rime si versuri scurte pe teme din Explicaţia

15
poeziile audiate; Observarea
Demonstrarea
Aplicaţia
29 ,,De-a micii actori” Marti
joc de creaţie 14.06.2016 Conversaţia
* să creeze replici simple despretema dată; Explicaţia
Observarea
Aplicaţia
30 ,,Invitaţie la spectacol!” Marti Conversaţia
joc-exerciţiu 21.06.2016 Explicaţia
* să creeze un anunţ în versuri şi imagini pentru Problematizarea
spectacolul de i iunie

16

S-ar putea să vă placă și