Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”

Programă pentru disciplina opţională

1
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”

Disciplina: MATEMATICĂ
Durata: un an şcolar, 2019/2020
Clasa a V-a
Profesor propunător: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni
Numar de ore pe saptamana: 1

ARGUMENT

Opţionalul răspunde nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevilor prin


formarea de capacităţi, competenţe şi atitudini bazate pe gândirea critică, logică,
divergentă şi creativă.
În alegerea opţionalului au fost implicaţi şi părinţii, iar conţinuturile învăţării
au fost stabilite în funcţie de aptitudinile şi interesele elevilor.
Strategia didactică are ca dominantă lucrul în echipă care favorizează
comunicarea şi asumarea de către elevi a diverselor roluri în cadrul unui grup.
Abordarea opţionalului ca activitate de rezolvare a unor contexte
problematice variate asigură alternative în învăţare şi evaluare, ducând la o
destindere sănătoasă în urma unor lecţii dificile sau pot face obiectul unui studiu
individual pentru elevii dotaţi.
Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice
din viaţa cotidiană prin cultivarea perseverenţei, încrederii în sine, voinţei de a duce
la bun sfârşit un lucru început.

„Nu îndrăznim, nu pentru că problemele sunt dificile, ci, fiindcă nu îndrăznim


atunci ele devin dificile”
Seneca

2
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”

I.Competenţe generale:
1. identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de
contextul în care au fost definite
2. prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală
sau globală a unei situaţii concrete
4. exprimarea caracteristicilor matematice catitative şi calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5.analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă
6.modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

Competenţe specifice şi activităţi de învăţare

Competenţe specifice Activităţi de învăţare


 să determine numere naturale  exerciţii de determinare a unor
care îndeplinesc condiţii date; numere naturale formate din mai
multe cifre;
 să găsească numere pe baza unor  substituirea numerelor cu litere şi
raţionamente algoritmice; invers;
 ghicirea unei cifre şterse;
 să aplice tehnicile de calcul  Completarea simbolurilor
însuşite construcţii numerice. matematice într-o egalitate sau
inegalitate;
 Construirea de coloane şi linii de
cifre pentru a se obţine „pătrate
perfecte”.
 să găsească mai multe soluţii  identificarea şi aplicarea unor
pentru un exerciţiu sau o reguli şi scheme pentru
problemă; efectuarea operaţiilor;
 să dobândească antrenament în  recrutarea unei situaţii concrete
rezolvarea problemelor. şi înţelegerea corectă a
mesajelor;
 sintetizarea datelor într-o
reprezentare grafică sugestivă
3
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
pentru întocmirea planului de
rezolvare
 să creeze, în scris sau oral, scurte  exerciţii de compunere, prin
enunţuri / mesaje pe baza unui analogie, a unor glume, a unor
suport verbal; variante de joc matematic;
 să-şi dezvolte capacitatea de a  Exerciţii de identificare în
selecta o informaţie şi de a lua literatura pentru copii a unor
decizii. enunţuri / mesaje ce pot constitui
suport în alcătuirea textelor
matematice.
 să observe şi să înţeleagă faptul  construirea unor dialoguri,
că viaţa ne oferă nenumărate redactarea unor texte pentru a
„situaţii – problemă” de rezolvat; evidenţia „nevoia” de matematică
în decursul vieţii;
 să manifeste interes pentru  exerciţii – joc de construire a
analiza şi rezolvarea unor siluetelor unor obiecte utilizând
probleme practice; cele 7 figuri geometrice ale
jocului Tangram;origami
 să constate că „isteţul” depăşeşte  cunoaşterea unor „momente
cu succes „examenele” capcană” din viaţa marilor
neprevăzute ale vieţii. matematicieni prin lecturi
adecvate;
 aplicarea unui test de inteligenţă.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
1. Numere mari – o experienţă interesantă
2. Reconstituirea operaţiilor. Pătrate magice
3. Câteva probleme de logică
4. Probleme isteţe pentru copii asemenea.
5. Curiozităţi matematice.Matematicieni celebri
6. Geometrie cu … foarfecele(origami, tangram)
7. Rebusuri matematice, aritmogrifuri, reprezentarea pe sistem a punctelor
8. Cubul lui Rubik, cubul francez
9. Puzzle matematic
10. Lectii in sistemul Ael
4
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
11. Jocuri de logica (sah, rummy,sudoku,domino)
12. Teste pentru inteligenţa vizuala(geometrie)
13. Navigam pe internet
14. Activităţi libere

Valori şi atitudini:
-Dezvoltarea gândiriideschise şi creative;dezvoltarea iniţiativei, independenţei în
gândire şi în acţiune pentru a avea disponibilitate de a abordasarcini variate
-Manifestarea tenacităţii, perseverenţei, capacităţii de concentrare şi a atenţiei
distributive
-dezvoltarea spiritului de observaţie
Dezvoltarea simţului critic şi estetic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi
eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii
-formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea
unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
-formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa
socială şi profesională

Strategii didactice de predare-învăţare-evaluare:

1. Învăţarea euristică – învăţarea prin descoperire: se bazează pe cunoştinţele


anterioare ale elevilor şi are ca rezultat achiziţii temeinice de concepte noi.
2. Problematizarea: antrenează aptitudinile elevilor şi îi pune pe aceştia în
situaţia de a soluţiona anumite probleme de logică .
3. Invăţarea prin cooperare –determină o bună comunicare între elevi, se
realizează un transfer de informaţii care conduce la maximizarea propriei
învăţări
4. Proiectul: îmbină munca de cercetare cu activitatea practică.
5. Exerciţiul –se fixează cunoştinţe şi se formează deprinderi de calcul rapid;
6. Jocul didactic-antrenează elevii, menţine interesul pt. matematică,dezvolta
spiritul de echipă;

5
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
7. Brainstormingul/ Mai multe minţi la un loc -metode active preferate pentru
sistematizarea unor noţiuni, realizarea unor scheme grafice, soluţionarea unor
probleme logico-matematice;
8. Prelegerea-pentru evocarea unor personalităti din istoria matematicii

Conform recomandării Parlamentului European şi Consiliului uniunii europene


privind competenţele cheie din perspective învăţării pe tot parcursul vieţii se vor
avea în vedere dezvoltarea celor 8 domenii competenţe cheie:
o Comunicare în limba maternă
o Cominucare în limbi străine
o Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie
o Competenţă digitală
o A învăţa să înveţi
o Competenţe sociale şi civice
o Spirit de iniţiativă şi anteprenoriat
o Sensibilizare şi exprimare culturală

Disciplina matematică vizează în mod direct Competenţe matematice şi


competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie şi asigură transferabilitate tuturor
celorlalte competenţe cheie prin abordări inter- şi transdisciplinare

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
- portofoliu;
- proiecte;
- origami;tangram
- fise de lucru; metode activ-participative
- probleme orale, scrise
- autoevaluare;
- teste de inteligenta vizuala, auditiva, etc
- observarea sistematică a elevilor.
( Se va face o evaluare „corectă” dar stimulativă, bazată pe interesul şi participarea
efectivă la realizarea activităţilor de învăţare)

6
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
BIBLIOGRAFIE
1.Bobancu V., Caleidoscop matematic, Ed. Albatros,1979
2.Gardner, Amuzamente matematice,Ed Stiintifica,1968
3.Dancila, Matematica distractiva, Ed Sigma 2000
4.Gazeta matematica, colectie proprie
5.Internet, www.didactic.ro, www.carepecare.ro, www.descoperaeuropa.ro,
6.Reviste : Cangurul, Micii matematicieni, Winners, Olimpicii cunoasterii, Adevarat
sau fals,Kinder

PLANIFICAREA ANUALĂ LA DISCIPLINA


OPŢIONALĂ „MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ”

Nr. CAPITOLUL SEMESTRUL TOTAL


crt. I II ORE
1. Numere mari – o experienţă 1 - 1
interesantă.
2. Reconstituirea operaţiilor. 2 2
Pătrate magice.
3. Logic...nu-i asa?! Câteva 2 2 4
probleme de logică
4. Probleme isteţe pentru copii de 2 2 4
asemenea.
5. Curiozităţi matematice; 1 2 3
matematicieni celebri
6. Geometrie cu … foarfecele. 1 2 3
7. Teste de inteligenta vizuala 1 - 1
8 Navigam pe internet 4 3 7
9 Activitati libere 2 2 4
7. Evaluare şi recapitulare finală. 2 3 5

7
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
Total ore 18 16 34
Saptamana 7.XI.2+16-11.XI.2016 Scoala Altfel

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
PE SEMESTRUL I

Capitolul Succesiunea lecţiilor Nr. Data Obs.


ore
1.Numere mari – o 1) Numere interesante 1 S1
experienţă interesantă.
1
2.Reconstituirea 1) Reconstituirea 1 S2
operaţiilor. Pătrate operaţiilor
magice 2 2) Pătrate magice 1 S3
3.Câteva probleme de Logic, nu-i aşa? 2 S4,s5
logică 2 Se vor folosi
4.Probleme istete Rezolvari de probleme din 2 S6,s7 metode
pentru copii de gazeta matematica activ-
asemenea isteti 2 particpative,
5.Curiozitati Curiozitati cu 1 S 10 metode de
matematice; 1 numere.Proverbe si zicatori gandire
matematicieni celebri critica
6.Geometria cu Figuri interesante: origami, 1 S 11
foarfecele 1 tangram
7.Teste de inteligenta Test de inteligenta vizuala 1 S12
1

8
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
8.Navigam pe internet www.viitoriolimpici.ro 4 S8,s9
4 Descopera Europa, S13,S14
www.descoperaeuropa.ro
www.carepecare.ro
9.Activitati libere Ore de matematica 2 S15,s16
2 realizare cu ajutorul
metodelor de gandire critica
10.Evaluare si Recapitulare 1 S17,s18
recapitulare 2 Evaluare finala 1
Total 18 ore

PLANIFICARE
PE SEMESTRUL al II-lea

Capitolul Succesiunea lecţiilor Nr. Data Obs.


ore
1.Câteva probleme Logic, nu-i aşa? 2 S1,s2
de logică 2
2.Probleme istete Rezolvari de probleme din 2 S3,s4
pentru copii de gazeta matematica
asemenea isteti 2
3.Curiozitati Matematicieni celebri 2 S5,s11
matematice;
matematicieni
celebri 2 Se vor folosi
4.Geometria cu Figuri interesante: origami, 2 S7,S8 metode
foarfecele 2 tangram activ-
5.Navigam pe Descopera Europa, 3 S6, S9,S14 particpative,
internet 3 www.descoperaeuropa.ro metode de
www.carepecare.ro si alte gandire
site-uri educative critica

9
Profesor: Serban Simona
Liceul Teoretic C-tin Brancoveanu Dabuleni

“Matematica distractivă”
6.Activitati libere Ore de matematica 2 S10,s12
2 realizare cu ajutorul
metodelor de gandire critica
7.Evaluare si Recapitulare 2 S13,s15,S16
recapitulare 3 Evaluare finala 1

Total 16 ore

10
Profesor: Serban Simona