Sunteți pe pagina 1din 48

{

STIHL FS 131, 131 R Instrucţiuni de utilizare


română

Cuprins

Despre acest manual de utilizare 2 Componente principale 40 Stimată cumpărătoare, stimate


cumpărător,
Instrucţiuni de siguranţă şi tehnica Date tehnice 42
de lucru 2 Instrucţiuni pentru reparaţii 43 vă mulţumim că aţi ales un produs de
Combinaţii permise de unealtă calitate al firmei STIHL.
Manual de utilizare original

Colectarea deşeurilor 43
tăietoare, apărătoare, mâner, Acest produs a fost obţinut prin metode
Declaraţie de conformitate EU 44
centură 12 moderne de prelucrare, la care s-au
Unelte ataşabile permise 13 adăugat măsuri sporite de asigurare a
Ataşarea mânerului bimanual 14 calităţii. Am depus toate eforturile pentru
a ne asigura că acest aparat va
Ataşarea mînerului circular 16
corespunde cerinţelor dumneavoastră şi
Reglarea cablului de acceleraţie 17 că îl puteţi utiliza fără probleme.
Ataşarea inelului de tracţiune 17
În compoziţia cernelurilor intră uleiuri din plante, hârtia este

Pentru informaţii cu privire la aparatul


Ataşarea apărătorii 18 dumneavoastră, vă rugăm să vă
Ataşarea uneltei tăietoare 19 adresaţi dealerului dvs. sau direct,
Combustibil 22 societăţii noastre de distribuţie.
Tipărit pe hârtie albă netratată chimic cu clor.

Alimentarea cu combustibil 23 Al dvs.


Aplicarea centurii 24
echilibraţi utilajul 25
Pornirea / oprirea motorului 26
Transportarea utilajului 28
Instrucţiuni de funcţionare 31 Dr. Nikolas Stihl
Înlocuirea filtrului de aer 31
reciclabilă.

Reglarea carburatorului 31
Bujia 32
Funcţionarea motorului 33
Lubrifierea mecanismului 33
Depozitarea utilajului 34
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2018

Ascuţirea uneltelor tăietoare


metalice 34
Întreţinerea capului cositor 35
0458-432-5521-A. VA3.A18.

Instrucţiuni de întreţinere şi îngrijire 37


0000007296_006_RO

Minimizarea uzurii şi evitarea


pagubelor 39

{ Acest manual de utilizare este protejat prin legea dreptului de autor. Ne rezervăm toate drepturile, în special dreptul de a mul-
tiplica, traduce şi prelucra prin sisteme electronice.

FS 131, FS 131 R 1
română

Simbolizarea paragrafelor
Despre acest manual de Instrucţiuni de siguranţă şi
utilizare tehnica de lucru
AVERTISMENT Măsuri speciale de sigu-
Simboluri
Avertisment cu privire la pericolul de ranţă se impun la
accident şi rănire, precum şi pericolul utilizarea acestui motouti-
Simbolurile amplasate pe utilaj sunt unor pagube materiale semnificative. laj, deoarece se lucrează
explicate în acest manual de utilizare. cu o turaţie foarte mare a
uneltei tăietoare.
În funcţie de utilaj şi de echipament, pe
INDICAŢIE
aparat pot fi amplasate următoarele Manualul de utilizare se
simboluri. Avertisment cu privire la avarierea va citi în întregime cu
utilajului sau componentelor individuale. atenţie înainte de pune-
Rezervor de combustibil;
rea în funcţiune şi se va
amestec de combustibil
Dezvoltare tehnică păstra în siguranţă pentru
din benzină şi ulei de
a fi utilizat ulterior. Neres-
motor
pectarea instrucţiunilor
STIHL se preocupă în mod constant de
Acţionarea ventilului de de utilizare poate duce la
îmbunătăţirea tuturor maşinilor şi
decompresiune grave accidente.
utilajelor; prin urmare ne rezervăm
dreptul de a efectua modificări în Se vor respecta normele de siguranţă
programul de livrare în ceea ce priveşte specifice ţării respective, de ex. cele
forma, tehnologia şi echiparea. emise de asociaţiile profesionale, casele
Pompă manuală de
de asigurări sociale, autorităţile
combustibil Prin urmare nu pot fi ridicate pretenţii cu
însărcinate cu protecţia muncii şi altele.
privire la informaţiile şi figurile din acest
manual de utilizare. La prima întrebuinţare a utilajului: Se
Acţionaţi pompa manu- solicită vânzătorului sau persoanelor de
ală de combustibil specialitate explicaţii referitoare la
funcţionarea în siguranţă – sau se
participă la un curs de instruire.
Tub de unsoare Minorilor nu le este permisă folosirea
motoutilajului – cu excepţia tinerilor
Ghidajul aerului de aspi- peste 16 ani care se instruiesc sub
raţie: regim de vară supraveghere.
Copiii, animalele şi persoanele
privitoare trebuie să păstreze distanţa.
Ghidajul aerului de aspi-
raţie: regim de iarnă În cazul neutilizării utilajul se va depozita
în aşa fel încât să nu pună în pericol nici
o persoană. Motoutilajul se va asigura
Încălzire mâner împotriva accesului neautorizat.

2 FS 131, FS 131 R
română

Utilizatorul este responsabil pentru Motoutilajul nu se va utiliza în alte Îmbrăcămintea trebuie să


accidentele sau pericolele apărute faţă scopuri – pericol de accidente! fie adaptată scopului şi
de alte persoane sau de lucrurile să fie confortabilă. Costu-
Se vor monta numai piesele sau
aparţinând acestora. mul nu trebuie să fie lejer
accesoriile care sunt aprobate de STIHL
Motoutilajul va fi înmânat sau şi destinate acestui utilaj sau piese – costum combinat, fără
împrumutat numai acelor persoane care similare din punct de vedere tehnic. manta de lucru.
au cunoştinţe despre modelul respectiv Pentru orice nelămurire adresaţi-vă unui Nu se poartă îmbrăcă-
şi utilizarea lui – întotdeauna se va serviciu de asistenţă tehnică. Se vor minte care se poate
înmâna şi manualul de utilizare. utiliza numai piese şi accesorii de agăţa de lemn, mărăciniş
calitate. În caz contrar apare pericolul sau de piesele utilajului
Întrebuinţarea motoutilajelor cu emisie
accidentării sau avarierii motoutilajului. care se găsesc în miş-
prin ultra – sunete poate fi limitată
temporar atât prin hotărâri naţionale, cât STIHL vă recomandă utilizarea pieselor care. Nici şaluri, cravată
şi locale. de schimb şi accesoriilor şi bijuterii. Părul lung se
originale STIHL. Datorită va strânge şi proteja
Persoanele care folosesc utilajul trebuie (batic, şapcă, cască etc.).
caracteristicilor lor acestea sunt optime
să fie odihnite, sănătoase şi în bună
pentru produs şi corespund cerinţelor Purtaţi cizme de protecţie
formă fizică.
utilizatorului. cu talpă aderentă, stabilă
Persoanele care din motive de sănătate la alunecare şi ştaif de
Asupra utilajului nu se va executa nici o
nu trebuie să depună efort, vor apela la oţel.
modificare – în caz contrar ar putea fi
medicul personal pentru a afla dacă este
periclitată siguranţa. STIHL nu îşi poate
posibil să folosească motoutilajul
asuma nici o răspundere pentru leziuni Numai la utilizarea capetelor cositoare
respectiv.
asupra persoanelor şi daunele se acceptă alternativ încălţăminte
Numai pentru purtătorii de by-pass: provocate bunurilor, cauzate de rezistentă cu talpă aderentă, stabilă.
Sistemul de aprindere al acestui utilaj folosirea utilajelor ataşabile neaprobate
produce un câmp slab electromagnetic. de STIHL.
Nu putem exclude complet influenţa AVERTISMENT
Pentru curăţarea utilajului nu
asupra tipurilor individuale de by-pass. Pentru reducerea riscului
întrebuinţaţi curăţătorul de înaltă
Pentru a evita riscurile din punct de de leziuni la ochi, purtaţi
presiune. Jetul puternic de apă poate
vedere al sănătăţii, STIHL vă ochelari de protecţie cu
avaria componentele utilajului.
recomandă să vă adresaţi medicului aplicare strânsă conform
personal şi fabricantului de by-pass. Apărătoarea motoutilajului nu poate normei EN 166. Aveţi
proteja utilizatorul de toate obiectele grijă la corecta aşezare a
După administrarea de alcool,
(pietre, sticlă, sârmă, etc.) antrenate în ochelarilor de protecţie.
medicamente care influenţează
mişcare centrifugă de către unealta
capacitatea de reacţie sau droguri nu Purtaţi mască de protecţie şi aveţi grijă
tăietoare. Aceste obiecte pot ricoşa
este permisă utilizarea utilajului. la aşezarea corectă. Masca de protecţie
oriunde şi pot nimeri utilizatorul.
Motoutilajul – în funcţie de uneltele nu reprezintă o protecţie suficientă
tăietoare aferente – se utilizează numai Îmbrăcăminte şi echipament pentru ochi.
la cositul ierbii precum şi la tăierea Purtaţi o protecţie "personală" la sunete
vegetaţiei sălbatice, arbuştilor, – de ex. capsule de protecţie a auzului.
desişurilor, tufişurilor, pomişorilor sau Îmbrăcămintea şi echipamentul se vor
altele similare. purta în conformitate cu prevederile.

FS 131, FS 131 R 3
română

Purtaţi cască de protecţie în timpul Nu atingeţi piesele fier- Atenţie la neetanşeităţi – dacă se
lucrărilor forestiere, în vegetaţie înaltă şi binţi ale utilajului şi revarsă combustibil, nu porniţi motorul –
în locurile unde există pericolul căderii mecanismul – pericol de pericol mortal din cauza arsurilor!
obiectelor. arsuri!
Înaintea pornirii
Purtaţi mănuşi de protec-
ţie confecţionate din În vehicule: Motoutilajul se asigură
material rezistent (spre contra răsturnării, stricării şi revărsării Se verifică starea sigură de funcţionare
exemplu din piele). combustibilului. a utilajului, conform instrucţiunilor –
atenţie la capitolul corespunzător din
STIHL oferă un program cuprinzător în Alimentarea cu combustibil manualul de utilizare:
privinţa echipamentului personal de – Verificaţi sistemul de combustibil în
protecţie. privinţa etanşeităţii, cu precădere
Benzina este extrem de
inflamabilă – ţineţi-o la reperele aflate la vedere cum sunt,
Transportarea motoutilajului distanţă de flacără – nu spre exemplu, capacul de rezervor,
răsturnaţi combustibilul – racordurile de conductă, pompa de
nu fumaţi. combustibil (numai la motoutilaje cu
pompă de combustibil). În cazul
Înaintea alimentării cu combustibil unor neetanşări sau avarieri, nu
motorul se opreşte. porniţi motorul – pericol de incendiu!
Nu alimentaţi atâta timp cât motorul este Înainte de punerea în funcţiune
încă fierbinte – combustibilul se poate utilajul va fi supus reviziei de către
revărsa – pericol de incendiu! un serviciu de asistenţă tehnică

Capacul rezervorului se deschide cu – combinaţia de unealtă tăietoare,


atenţie pentru ca suprapresiunea să apărătoare, mâner şi centură
scadă încet iar combustibilul să nu se trebuie să fie aprobată şi toate
reverse. componentele trebuie să fie
montate corespunzător
Alimentarea se va executa numai în
spaţii bine aerisite. Dacă s-a revărsat – tasta de oprire trebuie să permită
combustibil, curăţaţi imediat motoutilajul apăsarea uşoară
– combustibilul nu trebuie să atingă
002BA079 KN

– Pârghia clapetei de şoc, blocatorul


îmbrăcămintea, altfel aceasta se va pârghiei de acceleraţie şi pârghia de
schimba imediat. acceleraţie trebuie să fie uşor
accesibile – pârghia de acceleraţie
După alimentare capacul
Întotdeauna se opreşte motorul. trebuie să se retragă automat în
rezervorului se înşuru-
poziţia de mers în gol. La apăsarea
Motoutilajul se va ţine de centură sau de bează cât mai strâns
simultană a blocatorului pârghiei de
tijă, echilibrându-se. posibil.
acceleraţie şi pârghiei de
Aplicaţi protecţie contra atingerii la acceleraţie, pârghia clapetei de şoc
transportul uneltelor tăietoare metalice, Astfel se va reduce riscul desfacerii trebuie să se retragă din poziţiile g
chiar şi în cazul unor deplasări mai capacului rezervorului din cauza şi < în poziţia de funcţionare F
scurte – vezi şi "Transportarea utilajului". vibraţiei motorului şi revărsării
combustibilului.

4 FS 131, FS 131 R
română

– Se verifică locaşul fix al fişei cablului Pornirea motorului distanţă de gazele de ardere fierbinţi şi
de aprindere – în cazul când fişa nu de toba fierbinte de eşapament – pericol
este bine fixată pot lua naştere de incendiu!
scântei care aprind amestecul Se execută la o distanţă de minimum
combustibil-aer – pericol de 3 metri de locul alimentării – nu în spaţii
Prinderea şi dirijarea utilajului
incendiu! închise.

– unealta tăietoare sau unealta Numai pe teren uniform, adoptaţi o


poziţie stabilă şi sigură, apucaţi bine Întotdeauna motoutilajul se ţine ferm cu
ataşabilă: montaj corect, poziţie fixă ambele mâini de mânere.
şi stare ireproşabilă motoutilajul – unealta de lucru nu trebuie
să atingă nici un obiect şi nici solul, Asiguraţi întotdeauna o poziţie sigură şi
– dispozitivele de protecţie pentru că la pornire acestea pot fi stabilă.
(de exemplu apărătoarea uneltei antrenate în mişcare de rotaţie.
tăietoare, discul mobil) se verifică La variantele cu mâner bimanual
dacă prezintă deteriorări, respectiv Motoutilajul va fi operat numai de către o
uzură. Piesele avariate se singură persoană – pe o circumferinţă
înlocuiesc. Utilajul nu se va utiliza de 15 m nu trebuie să se găsească alte
cu apărătoarea avariată sau cu persoane – nici la pornire – în urma
discul mobil uzat (dacă inscripţia şi obiectelor antrenate în mişcare
săgeţile nu mai sunt lizibile) centrifugă – pericol de rănire!

002BA055 KN
– Nu se execută nici o modificare la Evitaţi contactul cu
dispozitivele de comandă şi unealta tăietoare – peri-
siguranţă col de rănire!

– Mânerele se menţin curate şi Mâna dreaptă pe mânerul de operare şi


uscate, se îndepărtează uleiul şi mâna stângă pe mânerul tubular.
murdăria – important pentru Motorul nu se demarează
dirijarea mai sigură a motoutilajului "manual" – pornirea se va La variantele cu mâner circular
face după cum este
– centura şi mânerele se ajustează descris în manualul de
corespunzător mărimii corpului. utilizare. Unealta tăie-
Respectaţi capitolul "Aplicarea toare se mişcă în
centurii – echilibrarea utilajului" continuare la scurt timp
Motoutilajul se utilizează numai când se după eliberarea pârghiei

002BA080 KN
găseşte în stare sigură de funcţionare – de acceleraţie – efect de
pericol de accident! inerţie!
Pentru urgenţe la întrebuinţarea centurii: La verificarea mersului în gol: Odată cu
exersaţi debarasarea rapidă de utilaj. În eliberarea pârghiei de acceleraţie –
timpul probei nu aruncaţi utilajul pe sol unealta tăietoare trebuie să se oprească La variantele cu mâner circular şi cu
pentru a evita defectarea acestuia. la mers în gol. mâner circular cu cadru (limitator în
trepte), mâna stângă se aşează pe
Materialele uşor inflamabile mânerul circular, mâna dreaptă pe
(de ex. şpan de lemn, coajă de copac, mânerul de operare – chiar şi la
iarbă uscată, combustibil) se vor ţine la stângaci.

FS 131, FS 131 R 5
română

În timpul lucrului Lucraţi numai din poziţie verticală, Nu solicitaţi motoutilajul astfel încât să
niciodată nu vă poziţionaţi în locuri producă zgomot şi gaze de ardere – nu
instabile, pe o scară sau pe o platformă lăsaţi motorul să funcţioneze inutil,
Asiguraţi întotdeauna o poziţie sigură şi de lucru. acceleraţi numai în timpul lucrului.
stabilă.
Este necesară o atenţie mărită şi Nu fumaţi în timpul utilizării sau în
În cazul unui pericol iminent, respectiv în precauţie la purtarea căştii de protecţie apropierea motoutilajului – pericol de
caz de urgenţă, opriţi imediat motorul – auditivă – deoarece percepţia pericolului incendiu! Din sistemul de combustibil
aduceţi pârghia de poziţie pe prin zgomote (ţipete, tonuri de pot să apară vapori de benzină
semnalizare, etc.) este limitată. inflamabili.
15m (50ft) Pauzele de lucru trebuie luate la Praful, aburii şi fumul apărute în timpul
momentele corespunzătoare pentru a lucrului pot fi dăunătoare sănătăţii. În
evita oboseala şi epuizarea – pericol de cazul emisiilor puternice de praf şi fum
accident! purtaţi mască de respiraţie.
Lucraţi calm şi precaut – numai în În cazul în care motoutilajul a fost supus
Materialele antrenate în mişcare condiţii de bună vizibilitate şi cu lumină unei solicitări necorespunzătoare
centrifugă şi proiectate pot produce suficientă. Lucraţi cu atenţie astfel încât (de ex. prin lovire sau prăbuşire), înainte
accidente într-o arie extinsă din jurul să nu-i puneţi pe ceilalţi în pericol. de a fi folosit în continuare, neapărat se
locului de desfăşurare a activităţii, motiv va verifica starea sigură de funcţionare –
Motoutilajul produce gaze
pentru care nu este permisă staţionarea vezi şi capitolul "Înaintea pornirii".
otrăvitoare de îndată ce
altor persoane pe o rază de 15 m.
motorul este în stare de Verificaţi în special etanşeitatea
Această distanţă se va păstra şi faţă de
funcţionare. Aceste gaze sistemului de combustibil şi funcţionarea
obiecte (vehicule, ferestre) – pericol de
sunt inodore şi invizibile dispozitivelor de siguranţă. Nu utilizaţi în
avariere a obiectelor! Chiar şi la distanţe
şi conţin hidrocarburi nici un caz în continuare motoutilajele
de peste 15 m expunerea la pericol nu
nearse şi benzol. Nu care nu mai sunt sigure în funcţionare. În
poate fi exclusă.
lucraţi niciodată cu caz de nesiguranţă se va apela la
Atenţie la mersul în gol ireproşabil al motoutilajul în spaţii serviciul de asistenţă tehnică.
motorului, pentru ca la eliberarea închise sau slab aerisite – Nu lucraţi în poziţia de pornire – la
pârghiei de acceleraţie unealta tăietoare chiar şi în cazul maşinilor această poziţie a pârghiei de acceleraţie
să nu se mai rotească. cu catalizator. turaţia motorului nu este reglabilă.
Verificaţi, respectiv corectaţi reglajul la La lucrări în canale, tranşee sau în spaţii
Nu lucraţi niciodată
mers în gol la intervale periodice. Dacă strâmte schimbul de aer trebuie să se
fără apărătoarea
totuşi unealta tăietoare se roteşte la facă în condiţii optime – pericol mortal
corespunzătoare
mers în gol apelaţi la serviciul de prin intoxicare!
pentru utilaj şi
asistenţă tehnică. STIHL vă recomandă
Opriţi de îndată lucrul dacă prezentaţi unealta tăietoare –
serviciul de asistenţă tehnică STIHL.
stări de greaţă, dureri de cap, tulburări în urma obiectelor
Atenţie la polei, umezeală, zăpadă, de vedere (de ex. micşorarea câmpului antrenate în miş-
remorci, teren neuniform etc. – pericol vizual), tulburări de auz, ameţeli, care centrifugă
de alunecare! scăderea capacităţii de concentrare – pericol de rănire!
Atenţie la obstacole – cioturi de copaci, aceste simptome pot fi provocate printre
rădăcini – pericol de împiedicare! altele de concentraţii prea mari de gaze
de ardere – pericol de accident!

6 FS 131, FS 131 R
română

Verificaţi terenul: Obiecte Pentru înlocuirea uneltei tăietoare opriţi Uneltele tăietoare metalice au o viteză
solide – pietre, piese motorul – pericol de rănire! mare de rotaţie. Prin urmare vor lua
metalice şi alte materiale naştere forţe care acţionează asupra
În timpul funcţionării
similare pot fi antrenate utilajului, uneltei şi materialului tăiat.
mecanismul se încăl-
în mişcare centrifugă şi Uneltele tăietoare metalice se vor ascuţi
zeşte. Nu atingeţi
proiectate – chiar şi la la intervale periodice conform
mecanismul – pericol de
distanţe de peste 15 m – dispoziţiilor.
ardere!
pericol de rănire! – şi pot
avaria unealta tăietoare Uneltele tăietoare metalice ascuţite
precum şi alte obiecte Utilizarea capetelor cositoare neuniform produc mutarea centrului de
(de ex. autovehiculele greutate, care poate solicita extrem de
parcate, geamuri) (avari- mult utilajul – pericol de rupere!
Apărătoarea uneltei tăietoare se
erea materialelor). completează cu piesele ataşabile Tăişurile tocite sau ascuţite
Lucraţi cu deosebită precauţie pe prezentate în manualul de utilizare. necorespunzător pot duce la o solicitare
terenuri fără vizibilitate, cu vegetaţie sporită a uneltei tăietoare metalice – din
Se utilizează numai apărătoarea având
sălbatică. cauza pieselor fisurate sau sparte
cuţitul montat conform dispoziţiilor,
pericol de rănire!
La cosirea în vegetaţie înaltă, sub pentru ca firul cositor să fie tăiat la
tufişuri şi garduri vii: înălţimea de lucru lungimea permisă. Verificaţi unealta tăietoare metalică
cu unealta tăietoare trebuie să fie de după orice atingere cu obiecte dure
Pentru ajustarea firului cositor, la
min. 15 cm – nu puneţi animalele în (de ex. pietre, bucăţi de stâncă, piese
capetele cositoare cu reglare manuală
pericol. metalice) (cum ar fi prezenţa fisurilor şi
neapărat opriţi motorul – pericol de
deformărilor). Bavurile şi alte aglomerări
Înainte de a părăsi utilajul – opriţi rănire!
vizibile de material se vor îndepărta
motorul. Utilizarea necorespunzătoare cu fire deoarece acestea se pot desprinde
Unealta tăietoare se verifică la intervale cositoare prea lungi reduce turaţia de oricând în timpul funcţionării şi ulterior
periodice, scurte şi imediat dacă sesizaţi lucru a motorului. Prin urmare se pot fi antrenate în mişcare centrifugă –
vreo modificare: produce frecarea continuă a pericol de rănire!
ambreiajului, ceea ce duce la
– opriţi motorul, prindeţi utilajul în Când unealta tăietoare metalică aflată în
supraîncălzire şi avarierea pieselor
siguranţă, lăsaţi unealta tăietoare mişcare rotativă dă peste o piatră sau alt
funcţionabile (de ex. ambreiaj,
să ajungă în stare de repaus obiect dur, se pot produce scântei care,
componentele din plastic ale carcasei) –
la rândul lor, pot incendia în anumite
– verificaţi starea şi poziţia stabilă, de ex. prin unealta tăietoare care se
condiţii materialele uşor inflamabile.
atenţie la fisuri roteşte în gol – pericol de rănire!
Chiar şi plantele uscate şi vreascurile
– Atenţie la gradul de ascuţire sunt uşor inflamabile, în special în
Utilizarea uneltelor tăietoare metalice condiţii de temperaturi ridicate şi de
– înlocuiţi imediat uneltele tăietoare
vreme uscată. În caz de pericol de
avariate sau tocite, chiar şi în cazul
STIHL vă recomandă utilizarea uneltelor incendiu, nu folosiţi unealta tăietoare
unor fisuri minore
tăietoare metalice originale STIHL. metalică în apropierea materialelor uşor
Curăţaţi la intervale periodice suportul Datorită caracteristicilor lor acestea sunt inflamabile, plantelor uscate sau
port-sculă de iarbă şi vegetaţie – optime pentru produs şi corespund vreascurilor. Edificaţi-vă neapărat în
îndepărtaţi obstacolele din zona uneltei cerinţelor utilizatorului. privinţa eventualelor pericole de
tăietoare sau apărătoarei. incendiu, contactând serviciul forestier
competent în acest sens.

FS 131, FS 131 R 7
română

Uneltele tăietoare avariate sau fisurate Durata de utilizare este scurtată prin: Pentru lucrări de reparaţie, întreţinere şi
nu se mai utilizează şi nu se repară – curăţare, întotdeauna opriţi motorul şi
– tendinţă specială spre afecţiuni
prin sudură sau îndreptare – modificarea scoateţi fişa bujiei – pericol de rănire prin
circulatorii (caracteristici: adeseori
formei (decalibrare). pornirea accidentală a motorului! –
degete reci, tremurături)
Excepţie: reglarea carburatorului şi
Particulele sau bucăţile rupte se pot
– temperaturi exterioare scăzute regimului de mers în gol.
desface şi îndrepta cu mare viteză către
utilizator sau alte persoane – răniri – intensitatea forţei cu care se prinde Nu puneţi motorul în funcţiune cu
grave! utilajul (o forţă prea mare împiedică demarorul când fişa bujiei este scoasă
circulaţia periferică) sau când bujia este deşurubată – pericol
În scopul reducerii pericolelor
În cazul unei utilizări periodice, de lungă de incendiu din cauza scânteilor din
menţionate apărute în timpul funcţionării
durată a motoutilajului şi la apariţia exteriorul cilindrului!
uneltei tăietoare metalice, respectiva
unealtă întrebuinţată nu trebuie să aibă repetată a semnelor caracteristice Nu executaţi lucrări de întreţinere
diametrul prea mare. Nu se permite o (de ex. tremurături ale degetelor) se asupra motoutilajului şi nici nu-l
greutate mare. Trebuie să fie fabricată recomandă un consult medical. depozitaţi în apropiere de flacără
din materiale de calitate suficientă şi deschisă – din cauza carburantului
având o geometrie corespunzătoare Întreţinere şi reparaţii pericol de incendiu!
(formă, grosime).
Verificaţi la intervale periodice
O unealtă tăietoare metalică nefabricată Executaţi întreţinerea motoutilajului la etanşeitatea capacului de rezervor.
de STIHL nu trebuie să fie mai grea, mai intervale periodice. Se vor efectua Utilizaţi numai bujii noi, aprobate de
groasă sau să aibă o altă formă iar numai lucrările de întreţinere şi reparaţii STIHL – vezi "Date Tehnice".
diametrul nu trebuie să fie mai mare descrise în manualul de utilizare. Toate
decât diametrul maxim acceptat de celelalte lucrări vor fi executate de către Verificaţi cablul de aprindere (izolaţie
STIHL pentru respectivul motoutilaj – serviciul de asistenţă tehnică. ireproşabilă, conexiune stabilă).
pericol de rănire! Verificaţi starea ireproşabilă a tobei de
Pentru executarea lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii, STIHL vă eşapament.
Vibraţii
recomandă să vă adresaţi serviciului de Nu lucraţi cu toba de eşapament defectă
asistenţă tehnică STIHL. Serviciile de sau fără toba de eşapament – pericol de
O perioadă mai îndelungată de utilizare asistenţă tehnică STIHL sunt instruite la incendiu! – Perturbarea auzului!
a motoutilajului poate duce la afecţiuni intervale periodice de timp şi vă pot
ale circulaţiei periferice a mâinilor induse pune la dispoziţie documentaţia tehnică Nu atingeţi toba de eşapament fierbinte
de vibraţii ("boala degetelor albe"). necesară. – pericol de ardere!

Nu se poate stabili o durată general Utilizaţi numai piese de schimb de înaltă Starea elementelor antivibraţii
valabilă de utilizare deoarece aceasta calitate. În caz contrar apare pericolul influenţează comportamentul la vibraţii –
depinde de mai mulţi factori de influenţă. accidentării sau avarierii motoutilajului. controlaţi elementele antivibraţii la
Pentru orice nelămurire adresaţi-vă unui intervale periodice.
Durata de utilizare este prelungită prin:
serviciu de asistenţă tehnică.
– Protecţia mâinilor (mănuşi Simbolurile dispozitivelor de protecţie
STIHL vă recomandă utilizarea pieselor
călduroase)
de schimb originale STIHL. Datorită
– Pauze caracteristicilor lor acestea sunt optime Săgeata de pe apărătoarea uneltei
pentru produs şi corespund cerinţelor tăietoare indică sensul de rotaţie al
utilizatorului. uneltei tăietoare.

8 FS 131, FS 131 R
română

Unele dintre următoarele simboluri se Apărătoarea nu poate fi Cap cositor cu fir cositor
găsesc în partea exterioară a utilizată împreună cu fie-
apărătoarei şi prezintă combinaţia răstraiele circulare.
permisă unealtă tăietoare / apărătoare.
Apărătoarea poate fi utili-
zată împreună cu
capetele cositoare. Centură

Centura se găseşte în programul de


Apărătoarea nu poate fi livrare sau este disponibilă ca accesoriu
utilizată împreună cu special.
capetele cositoare.

Apărătoarea poate fi utili-

0000-GXX-0498-A0
zată împreună cu
discurile de tuns iarba.

000BA015 KN
Apărătoarea nu poate fi N utilizaţi centura La "tăiere" moale – pentru tăierea curată
utilizată împreună cu dis- şi a marginilor adâncite din jurul
N motoutilajul cu motorul aflat în
curile de tuns iarba. arborilor, stâlpilor de garduri etc. –
funcţiune se agaţă de centură
reducerea gradului de distrugere a
Discurile de tuns iarba şi cuţitele de scoarţei copacului.
defrişat se utilizează împreună cu o
Apărătoarea poate fi utili- centură (pentru un umăr)! În fişa însoţitoare a respectivului cap
zată împreună cu cuţitele cositor se găseşte descrierea detaliată.
de defrişat. Fierăstraiele circulare se utilizează Echipaţi capul cositor doar conform
împreună cu o centură dublă de umeri indicaţiilor din fişa însoţitoare.
cu dispozitiv de desfacere rapidă!

Apărătoarea nu poate fi AVERTISMENT


utilizată împreună cu cuţi- Nu înlocuiţi capul cositor cu sârme
tele de defrişat. metalice – pericol de accidentare!

Cap cositor cu cuţite din plastic –STIHL


PolyCut
Apărătoarea nu poate fi
utilizată împreună cu cuţi-
tele tocătoare. Pentru cosirea marginilor pajiştilor
neuniforme (fără stâlpi, garduri, copaci
şi obstacole similare).

FS 131, FS 131 R 9
română

Respectaţi marcajele de uzură! Pericol de recul la uneltele tăietoare Disc de tuns iarba
metalice

AVERTISMENT
La întrebuinţarea unelte-

002BA049 KN
lor tăietoare metalice
apare pericolul de recul
atunci când unealta
atinge un obstacol dur
În cazul când la capul cositor PolyCut (trunchi de copac,
unul dintre marcaje a fost depăşit în creangă, ciot de copac,
partea inferioară (săgeată): capul piatră sau orice similar).
cositor nu se va mai utiliza şi se va Ca urmare utilajul va fi
înlocui cu altul nou! Pericol de rănire prin antrenat înapoi – în sens
componentele uneltei antrenate în contrar sensului de rota-
mişcare centrifugă! ţie al uneltei.

000BA020 KN
Respectaţi neapărat instrucţiunile de
întreţinere ale capului cositor PolyCut!
În locul cuţitelor de plastic, cpul cositor
PolyCut poate fi echipat şi cu fir cositor. Numai pentru ierburi şi rădăcini –
În fişa însoţitoare a respectivului cap conduceţi utilajul ca pe o coasă.

002BA135 KN
cositor se găseşte descrierea detaliată.
Echipaţi capul cositor doar conform AVERTISMENT
indicaţiilor din fişa însoţitoare, cu cuţite
Utilizarea necorespunzătoare duce la
din plastic sau fire cositor din plastic.
Pericolul crescut de recul apare atunci avarierea discului de tuns iarba – în
când unealta atinge un obstacol în zona urma pieselor antrenate în mişcare
AVERTISMENT neagră. centrifugă pericol de rănire!
În locul firului cositor nu utilizaţi sârme În cazul constatării unei stări de tocire
metalice – pericol de accidentare! accentuată ascuţiţi discul de tuns iarba
conform prescripţiilor.

Cuţit de defrişat

Pentru tăierea ierbii dense, degajarea


buruienilor şi vegetaţiei dense şi pentru
curăţarea arboretului tânăr având
diametrul trunchiului de maximum 2 cm
– nu se vor tăia trunchiuri mai puternice
– pericol de accident!

10 FS 131, FS 131 R
română

Pentru reducerea pericolului de dinţii tociţi pot duce la formarea fisurilor


accidente, neapărat respectaţi şi astfel la ruperea discului fierăstrău –
următoarele: pericol de accidente!
– evitaţi contactul cu pietrele, La debitare păstraţi o distanţă de
corpurile metalice sau altele minimum două lungimi de copac până la
similare următorul post de lucru.

002BA355 KN
– nu se va tăia niciun trunchi sau Pericol de recul
mănunchi cu diametrul mai mare de
2 cm – pentru diametre mai mari
La tăierea ierbii şi la curăţarea întrebuinţaţi un fierăstrău circular
arboretului tânăr utilajul se va dirija
precum o coasă la mică distanţă de sol. – verificaţi periodic starea de
deteriorare a cuţitului de defrişat –
cuţitul deteriorat nu se mai

002BA068 KN
utilizează
– cuţitul de defrişat se ascute periodic
şi în cazul unei tociri pronunţate,
conform instrucţiunilor şi – dacă
În zona neagră pericolul de recul este
002BA509 KN

este necesar – se calibrează (STIHL


extrem de puternic: nu poziţionaţi
vă recomandă serviciul de asistenţă
niciodată obiectul de prelucrat în
tehnică STIHL)
această zonă şi nu efectuaţi nicio tăiere.
La degajarea buruienilor şi vegetaţiei Şi în zona gri există pericolul reculului:
Fierăstrău circular
dense cuţitul de defrişat se "cufundă" de Această zonă se utilizează numai de
sus în plantă – materialul de tăiat va fi către personal experimentat şi special
tocat – în acest răstimp unealta tăietoare Pentru tăierea arbuştilor şi copacilor cu calificat în tehnici speciale de lucru.
nu se va ţine deasupra înălţimii coapsei. diametrul trunchiului de până la 4 cm.
În zona albă este posibilă utilizarea în
La această tehnică de lucru se va Efectul optim de tăiere se obţine la condiţii reduse de recul. Poziţionaţi
acorda atenţie maximă. Cu cât distanţa acceleraţie maximă şi cu o presiune obiectul de tăiat întotdeauna în această
de la unealta tăietoare la sol este mai egală de avans. zonă.
mare, cu atât mai mare este riscul
Fierăstraiele circulare se utilizează
antrenării în mişcare centrifugă a
numai împreună cu opritorul
particulelor – pericol de rănire!
corespunzător diametrului uneltei
Atenţie! Utilizarea necorespunzătoare tăietoare.
duce la avarierea cuţitului de defrişat –
în urma pieselor antrenate în mişcare AVERTISMENT
centrifugă pericol de rănire!
Evitaţi neapărat contactul fierăstrăului
circular cu pietrele şi solul – pericol de
formare a fisurilor. Efectuaţi la timp
ascuţirea şi conform instrucţiunilor –

FS 131, FS 131 R 11
română

Combinaţii permise de unealtă tăietoare, apărătoare, mâner, centură

Unealta tăietoare Apărătoare, opritor Mâner Centură

1 2
19
14 23 25
3 4
20 21
5 6
16
7 15 24 25
22

8 9 10
20 21
12
11 17 24 25
22

13 18 22 26

0000-GXX-6030-A0
12 FS 131, FS 131 R
română

Combinaţii permise 13 Pânză de ferăstrău circular 200-22


Pânză cu dinţi (4112), Pânză de Unelte ataşabile permise
ferăstrău circular 200-22 HP Pânză
În funcţie de unealta tăietoare se va cu dinţi (4001)
alege combinaţia corectă din tabel! Următoarele unelte ataşabile STIHL pot
fi montate pe motoutilajul de bază:
AVERTISMENT
AVERTISMENT Unealtă ataşabilă Utilizare
Nu sunt permise discurile de tuns iarba,
Din motive de siguranţă este acceptată BF Freză de prelucrat
cuţitele de defrişat şi fierăstraiele
combinarea numai a variantelor de solul
circulare din materiale nemetalice.
unelte tăietoare, apărătoare, mâner şi HL 145° 1) Utilaj de tuns garduri
centuri existente pe câte un rând din vii
Apărătoare, opritor
tabel. Alte combinaţii nu sunt permise –
HT 1) Emondor de înălţime
pericol de accident! 1) 2)
SP Culegător special
14 Apărătoare pentru capetele
Unelte tăietoare cositoare 1)
pentru utilaje cu mâner bimanual nu
15 Apărătoare cu este admisibil
16 ecran şi cuţit pentru capetele 2)
utilizaţi furtunul de prindere livrat
Capete cositoare cositoare împreună cu utilajul
1 STIHL SuperCut 20-2 17 Apărătoare fără ecran de protecţie
2 STIHL AutoCut C 26-2 şi cuţit pentru unealtă tăietoare
3 STIHL AutoCut 25-2 pentru metal, poziţiile 8 până la 12
4 STIHL AutoCut 30-2 18 Opritor pentru fierăstraiele circulare
5 STIHL AutoCut 36-2
Mânere
6 STIHL DuroCut 20-2
7 STIHL PolyCut 20-3
19 Mâner circular
Unelte tăietoare metalice 20 Mâner circular cu
8 Disc de tuns iarba 230-2 21 Cadru (limitator de pas)
(Ø 230 mm) 22 Mâner bimanual
9 Disc de tuns iarba 260-2
Centuri
(Ø 260 mm)
10 Disc de tuns iarba 230-4
23 Centura de umăr se poate utiliza
(Ø 230 mm)
24 Centura de umăr trebuie utilizată
11 Disc de tuns iarba 230-8 25 Centura dublă de umeri se poate
(Ø 230 mm) utiliza
12 Cuţit de defrişat 250-3 26 Centura dublă de umeri trebuie
utilizată
(Ø 250 mm)

FS 131, FS 131 R 13
română

N extrageţi şurubul cu mâner –


Ataşarea mânerului bimanual şaiba (6) rămâne pe şurubul cu
mâner
N separaţi clapetele – arcurile (4, 5)
Montarea mânerului bimanual cu
rămân în clapeta inferioară!
reazeme rotative de mâner
Fixarea mânerului tubular
Reazemul rotativ de mâner se montează
la tijă încă de la livrare. La montarea
mânerului tubular se vor demonta A 8
clapetele.
7
Demontarea clapetelor

250BA046 KN

0000-GXX-0510-A0
1
N aşezaţi mânerul tubular (7) în
clapeta inferioară (1) astfel încât
distanţa (A) să nu depăşească N întregul ansamblu de piese
15 cm (6 ţoli) asigurate se aşează pe reazemul
N poziţionaţi clapeta superioară şi mânerului (8) astfel încât şurubul cu
prindeţi ambele clapete mâner să indice direcţia motorului
N introduceţi şurubul cu mâner până N şurubul cu mâner se apasă până la
la limită prin cele două clapete – limită în reazemul mânerului iar apoi
ţineţi laolaltă toate piesele şi se înşurubează – însă nu se strânge
asiguraţi-le încă
N mânerul tubular se aşează
transversal către tijă – se verifică
dimensiunea (A)
N strângeţi şurubul cu mâner
N ţineţi bine clapeta inferioară (1) şi
clapeta superioară (2)
N desfaceţi şurubul cu mâner (3) –
după desfacerea şurubului cu
mâner piesele nu mai sunt prinse şi
se apasă una pe cealaltă prin cele
două arcuri (4, 5)!

14 FS 131, FS 131 R
română

Ataşarea mânerului de operare Rabatarea mânerului tubular


în poziţia de transport
14
15
12

15 3
11
9 13 14
10 15
7

0000-GXX-0512-A0
7
0000-GXX-0511-A0

0000-GXX-0513-A0
13
N apăsaţi cablul de acceleraţie (14) în
suportul (15) al cablului de
N Deşurubaţi şurubul (9) – piuliţa (10)
acceleraţie
rămâne în mânerul de operare (11) N slăbiţi şurubul cu mâner (3) şi
N împingeţi mânerul de operare cu Reglarea cablului de acceleraţie deşurubaţi-l până când mânerul
pârghia de acceleraţie (12) în tubular (7) poate fi rotit
N se verifică reglajul cablului de
direcţia mecanismului de antrenare acceleraţie – vezi "Reglarea cablului N rotiţi la 90° mânerul tubular în sens
care se află la capătul mânerului de acceleraţie" invers sensului orar şi apoi rabataţi-
tubular (7), până când găurile (13) l în jos
se aliniază
N strângeţi şurubul cu mâner (3)
N introduceţi şi strângeţi şurubul (9)
în poziţia de lucru
Fixarea cablului de acceleraţie
N mânerul tubular se roteşte,
respectiv se rabate în succesiunea
INDICAŢIE inversă faţă de cele descrise mai
sus şi în sens orar
Cablul de acceleraţie nu se îndoaie şi nu
se aşează la unghiuri mici – pârghia de
acceleraţie trebuie să fie uşor
deplasabilă!

FS 131, FS 131 R 15
română

Montarea mânerului circular fără cadru


Ataşarea mînerului circular
2
4
Montarea mânerului circular cu cadru
7
7 8
8
4

5
3
2
6

002BA099 KN
7 5
6

002BA614 KN
1
N aşezaţi brăţara (3) în mânerul
1
circular (4) şi poziţionaţi-le 1
1
împreună pe tijă (5)
002BA098 KN

N aşezaţi brăţara (3) în mânerul


N aplicaţi brăţara (6) circular (4) şi poziţionaţi-le
N poziţionaţi cadrul (2) – atenţie la împreună pe tijă (5)
poziţie! N aplicaţi brăţara (6)
N introduceţi piuliţa pătrată (1) în
cadru (2) – aduceţi alezajele spre N aduceţi alezajele spre capac N aduceţi alezajele spre capac
capac introduceţi şuruburile (7) în orificii –
N N introduceţi şaiba (8) pe şurubul (7),
şi rotiţi-le până la poziţionarea pe iar acesta în orificiu, rotind piuliţa
cadru pătrată (1) – până la limită
N în continuare se procedează ca la N în continuare se procedează ca la
"Fixarea mânerului circular" "Fixarea mânerului circular"

16 FS 131, FS 131 R
română

Fixarea mânerului circular


Reglarea cablului de Ataşarea inelului de tracţiune
acceleraţie
După montarea utilajului sau după o
Variantă de execuţie din material plastic
perioadă mai îndelungată de funcţionare
poate fi necesară o corecţie a reglajului
cablului de acceleraţie.
Cablul de acceleraţie se reglează numai
A dacă utilajul este montat complet. 1

4
9

002BA655 KN
002BA615 KN

N Aduceţi pârghia de acceleraţie în


poziţie de acceleraţie completă
Prin modificarea distanţei (A) mânerul

002BA529 KN
N Rotiţi şurubul în pârghia de
circular poate fi ajustat în poziţia optimă acceleraţie până la prima treaptă, în
pentru utilizator şi pentru cazul de direcţia săgeţii. Apoi rotiţi încă o
utilizare. dată cu o jumătate de rotaţie în
acelaşi sens Poziţia inelului de tracţiune, vezi
Recomandare: distanţa (A) de
"Componente principale".
cca. 20 cm (8 ţoli)
N Poziţionaţi inelul de tracţiune (1) pe
N împingeţi mânerul circular în poziţia
tijă şi presaţi-l pe tijă
dorită
N poziţionaţi piuliţa M5 în locaşul
N centraţi mânerul circular (4)
hexagonal al inelului de susţinere
N strângeţi şuruburile astfel încât
N Înşurubaţi şurubul M5x14
mânerul circular să nu se mai poată
roti în jurul tijei – când nu este N Centraţi inelul de susţinere
montat cadrul: în caz de nevoie
N Strângeţi şurubul
ţineţi contra la piuliţe
Manşonul (9) este disponibil în funcţie
de ţară şi trebuie să se găsească între
mânerul circular şi mânerul de
comandă.

FS 131, FS 131 R 17
română

Ataşarea ecranelor şi cuţitului Demontarea ecranului de protecţie


Ataşarea apărătorii

AVERTISMENT
Ataşarea apărătorii
Pericol de rănire în urma aruncării de
obiecte şi a contactului cu unealta
tăietoare. La folosirea capetelor
1 cositoare, ecranul şi cuţitul întotdeauna 2.

002BA646 KN
trebuie să fie montate la apărătoare (1). 1.

Ataşarea ecranului
3 N împingeţi dornul în alezajul
ecranului şi cu dornul culisaţi
simultan ecranul puţin către stânga

2 N Scoateţi complet ecranul de pe


apărătoare

Ataşarea cuţitului

002BA637 KN
3
002BA636 KN

N Culisaţi canelura de ghidare a


ecranului pe şina apărătorii, până la
înclichetare
1 Apărătoare pentru uneltele

002BA638 KN
cositoare
2 Apărătoare pentru capetele
cositoare
Apărătoarele (1) şi (2) se fixează pe N Culisaţi cuţitul în canelura de
mecanism în acelaşi fel. ghidare din ecran
N aşezaţi apărătoarea pe mecanism N introduceţi şi strângeţi şurubul
N se introduc şi se strâng
şuruburile (3)

18 FS 131, FS 131 R
română

Ataşarea opritorului
Ataşarea uneltei tăietoare
3
7 Scoaterea din funcţiune a motoutilajului
6

002BA639 KN
2

002BA104 KN
AVERTISMENT
1
Pericol de rănire în urma aruncării de

0000-GXX0500-A0
obiecte şi a contactului cu unealta
tăietoare. Opritorul (6) trebuie să fie N Oprirea motorului
întotdeauna montat, când folosiţi N poziţionaţi motoutilajul în aşa fel
fierăstraiele circulare. încât suportul port-unealtă tăietoare
să fie îndreptat în sus În funcţie de modelul uneltei tăietoare,
N poziţionaţi opritorul (6) pe flanşa
mai poate fi necesară o piuliţă (3) şi un
mecanismului
Piese de fixare pentru uneltele tăietoare disc mobil (2). Discul de presiune (1)
N introduceţi şi strângeţi complet trebuie să fie montat la toate uneltele
şuruburile (7) tăietoare.
În funcţie de unealta tăietoare care se
livrează împreună cu echipamentul unui Piesele se găsesc în setul de piese care
nou utilaj, programul de livrare a pieselor se livrează împreună cu utilajul şi sunt
de fixare pentru unealta tăietoare poate disponibile ca accesorii speciale.
să difere.
Volum de livrare fără piese de fixare
Volum de livrare cu piese de fixare
Se pot ataşa capete cositoare şi unelte
tăietoare metalice.

002BA266 KN
Se pot ataşa numai acele capete
cositoare care se fixează direct pe
arbore (2).

FS 131, FS 131 R 19
română

Blocarea arborelui Demontarea pieselor de fixare Aplicaţi capul cositor cu racordare


filetată

Păstraţi în siguranţă fişa tehnică


2 însoţitoare a capului cositor.
2
7

002BA330 KN
6 6 3

Pentru montarea şi demontarea 4 3


uneltelor tăietoare se va bloca
arborele (2) cu ajutorul dornului (6) sau 5
şurubelniţei-vinclu (6). Piesele fac parte 4
din programul de livrare şi sunt 6
disponibile ca accesorii speciale.

0000-GXX-1323-A0
1
N Introduceţi dornul (6) sau
şurubelniţa-vinclu (6) până la opritor
în alezajul (7) din mecanismul de 1

0000-GXX-1324-A0
antrenare – apăsaţi uşor
N cu dornul (1) blocaţi arborele (5)
N pe arbore, piuliţă sau unealta 2
N cu cheia universală (2) slăbiţi
tăietoare până când dornul se
piuliţa (3) în sensul acelor de
fixează iar arborele se blochează
ceasornic (filet pe stânga) şi N Aşezaţi discul de presiune (1)
scoateţi-o afară
N rotiţi capul cositor în sens contrar
N Trageţi discul mobil (4) de pe sensului orar până la ataşarea pe
arbore (5), dar nu scoateţi discul de arborele (1)
presiune (6)
N cu dornul (2) blocaţi arborele (4)
Ataşarea uneltei tăietoare N Strângeţi tare capul cositor (3)

INDICAŢIE
AVERTISMENT
extrageţi din nou unealta de blocare a
Pericol de rănire în urma aruncării de arborelui
obiecte şi a contactului cu unealta
tăietoare. Folosiţi apărătoarea potrivită
pentru unealta tăietoare – vezi
"Montarea apărătorii".

20 FS 131, FS 131 R
română

Demontarea capul cositor Muchiile tăietoare ale uneltei tăietoare


(1, 3, 7, 8) trebuie să fie îndreptate în AVERTISMENT
sens orar. Pericol de rănire în urma slăbirii uneltei
N cu dornul (2) blocaţi arborele (4)
Respectaţi săgeata care indică direcţia tăietoare. Înlocuiţi piuliţa slăbită.
N Rotiţi capul cositor (3) în sensul de rotaţie de pe partea interioară a
acelor de ceasornic şi scoateţi-l apărătoarei.
INDICAŢIE
Ataşarea uneltelor tăietoare metalice extrageţi din nou unealta de blocare a
arborelui
Păstraţi la loc sigur prospectul însoţitor 14
şi ambalajul uneltei tăietoare metalice. Demontarea uneltei tăietoare metalice

AVERTISMENT
13 AVERTISMENT
Purtaţi mănuşi de protecţie – pericol de
rănire prin muchii de tăiere ascuţite! 10 Purtaţi mănuşi de protecţie – pericol de
rănire prin muchii de tăiere ascuţite!
Montaţi întotdeauna o singură unealtă
tăietoare metalică! 8 N cu dornul (12) blocaţi arborele (11)
11
Poziţionarea corectă a uneltei tăietoare N desfaceţi piuliţa (6) rotind-o în sens
9 orar

0000-GXX-0502-A0
N scoateţi unealta tăietoare şi
componentele de fixare ale acesteia
de pe mecanismul de antrenare –
12 pentru aceasta discul de
presiune (9) nu trebuie să fie scos
1 3 N Aşezaţi discul de presiune (9)
N Aşezaţi unealta tăietoare (8) pe
2 discul de presiune (9)
Îmbinarea (săgeată) trebuie să pătrundă
în alezajul uneltei tăietoare.
4 6 Fixarea uneltei tăietoare
N Aşezaţi discul mobil (10)
5 N cu dornul (12) blocaţi arborele (11)
681BA303 KN

N Rotiţi şi strângeţi piuliţa (13) pe


7 8 arbore cu ajutorul cheii
universale (14) în sens contrar
Uneltele tăietoare (2, 4, 5, 6) pot fi sensului orar
orientate în orice direcţie – aceste unelte
tăietoare se întorc periodic pentru a
evita uzura unilaterală.

FS 131, FS 131 R 21
română

Benzina Exemple
Combustibil
Întrebuinţaţi numai benzină de calitate Cantitatea de Ulei pentru motor în doi
cu o cifră octanică de minimum 90 ROZ benzină timpi STIHL 1:50
Motorul va funcţiona cu un amestec de – cu sau fără plumb.
carburant format din benzină şi ulei de litru litru (ml)
motor. Utilajele cu catalizator pentru gazele de 1 0,02 (20)
ardere vor funcţiona cu benzină fără
5 0,10 (100)
plumb.
AVERTISMENT 10 0,20 (200)
Evitaţi contactul direct al pielii cu 15 0,30 (300)
INDICAŢIE
combustibilul şi inhalarea vaporilor de 20 0,40 (400)
combustibil. Dacă rezervorul se alimentează de mai 25 0,50 (500)
multe ori cu benzină cu plumb eficienţa
catalizatorului se poate reduce N Intr-o canistră specială de
MotoMix STIHL
semnificativ. combustibil mai întâi se introduce
uleiul de motor, apoi se adaugă
Benzina cu o proporţie de alcool mai benzina şi se amestecă temeinic
STIHL vă recomandă utilizarea
mare de 10% poate cauza la avarieri în
MotoMix STIHL. Acest carburant mixt
funcţionare la motoarele cu
nu conţine benzol, plumb, se Depozitarea amestecului de combustibil
carburatoare reglabile manual şi, prin
caracterizează printr-o cifră octanică
urmare, nu se va utiliza la aceste
ridicată şi oferă întotdeauna raportul de
motoare. Depozitaţi numai în recipiente permise
amestec corect.
pentru păstrarea combustibilului, la loc
Motoarele cu M-Tronic furnizează
MotoMix STIHL este un amestec sigur, uscat şi răcoros, protejat de razele
putere completă cu o benzină cu până
destinat duratei maxime de viaţă a de lumină şi de soare.
la 25% proporţia de alcool (E25).
motorului şi conţine ulei STIHL de motor
Amestecul de combustibil se alterează –
în doi timpi HP Ultra. Ulei de motor mixaţi numai necesarul pentru câteva
MotoMix nu este disponibil pe toate săptămâni. Nu depozitaţi amestecul de
Folosiţi doar uleiuri pentru motoare
pieţele. combustibil mai mult de 30 zile. Dacă
STIHL în doi timpi sau alte uleiuri de
motor de calitate. Uleiurile pentru este expus la lumină, soare, temperaturi
Mixarea combustibilului motoare STIHL în doi timpi sunt scăzute sau ridicate amestecul de
adaptate optim pentru motoarele STIHL. combustibil poate deveni mai rapid
Pentru randament maxim sau creşterea inutilizabil.

INDICAŢIE duratei de viaţă a motorului şi reducerea STIHL MotoMix poate fi însă depozitat
depunerilor în urma arderii se fără probleme până la cel mult 2 ani.
Substanţele combustibile recomandă STIHL HP Ultra.
necorespunzătoare sau un raport de N Înaintea alimentării scuturaţi bine
amestec care se abate de la norme pot Raport de amestec canistra cu amestecul de
duce la avarii serioase ale grupului combustibil.
la ulei STIHL de motor în doi timpi 1:50;
motor. Benzina sau uleiul de motor de
1:50 = 1 parte ulei + 50 părţi benzină
calitate inferioară pot avaria motorul, AVERTISMENT
garniturile, conductele şi rezervorul de
combustibil. În canistră se poate crea presiune –
deschideţi cu atenţie.

22 FS 131, FS 131 R
română

N Rezervorul de combustibil şi Deschideţi capacul rezervorului


canistra se vor curăţa la intervale Alimentarea cu combustibil
periodice
Deversaţi restul de combustibil şi lichidul
folosit la curăţare conform normelor şi
condiţiilor ecologice!

Pregătirea utilajului

002BA447 KN
N rotiţi capacul în sens contrar
sensului orar până când poate fi
scos de la orificiul rezervorului

0000-GXX-0476-A0
N scoateţi capacul rezervorului

Alimentarea cu combustibil

N Curăţaţi capacul rezervorului şi La alimentare combustibilul nu trebuie


zona adiacentă înaintea alimentării, să se reverse iar rezervorul nu se va
pentru ca în rezervor să nu pătrundă umple până la refuz.
murdărie.
STIHL vă recomandă sistemul de
N Poziţionaţi utilajul în aşa fel încât alimentare STIHL pentru combustibil
capacul rezervorului să fie îndreptat (accesorii speciale).
în sus.
N Alimentarea cu combustibil

FS 131, FS 131 R 23
română

Închideţi capacul rezervorului Centură de umăr dublă


Aplicarea centurii

Tipul şi execuţia centurii depind de piaţa


locală.
La utilizarea centurii – vezi capitolul
1
"Combinaţiile permise de unealtă
tăietoare, apărătoare, mâner şi centură".
3

002BA448 KN
Centură de umăr simplă

N poziţionaţi capacul
N rotiţi capacul până la limită în sens
orar şi strângeţi-l manual cât de mult
posibil 1
2

0000-GXX-0504-A0
N aplicaţi centura dublă de umeri (1) şi
închideţi placa de blocare (3)
N ajustaţi lungimea centurii – cârligul
2 carabinierei (2) trebuie să se
situeze la o distanţă de cca. lăţimea

0000-GXX-0503-A0
mâinii sub şoldul drept în cazul
motoutilajului aplicat prin agăţare
N echilibraţi utilajul – vezi
"Echilibrarea utilajului"
N aşezaţi-vă centura de umăr
simplă (1)
N reglaţi lungimea centurii în aşa fel
încât cârligul-carabină (2) să se
găsească la aproximativ un lat de
palmă sub coapsa dreaptă
N echilibraţi utilajul – vezi
"Echilibrarea utilajului"

24 FS 131, FS 131 R
română

echilibraţi utilajul

Agăţaţi utilajul de centură

002BA035 KN
B
2
Fierăstraie circulare (B)
1 N Fierăstraiele circulare trebuie să
"plutească" la cca. 20 cm (8 ţoli)
deasupra solului.
2 Dacă s-a atins poziţia pendulară
1 corectă:

002BA662 KN
2
N şurubul de la inelul de tracţiune se
1 strânge ferm
1
N Slăbiţi şurubul (1).
N Deplasaţi inelul de tracţiune (2).
2
002BA660 KN

N Strângeţi uşor şurubul (1)


N lăsaţi utilajul să se balanseze
N verificaţi poziţia pendulară
Tipul şi execuţia centurii şi cârligului-
carabină depind de piaţa locală. Poziţii pendulare

N Agăţaţi cârligul-carabină (1) de


inelul de tracţiune (2) al tijei.

Echilibrarea utilajului
002BA034 KN

În funcţie de unealta tăietoare ataşată, A


utilajul se echilibrează în mod diferit.
Până la îndeplinirea condiţiilor
prezentate la capitolul "Poziţii Uneltele cositoare (A) cum sunt
pendulare", se vor efectua următorii capetele cositoare, discurile de tuns
paşi: iarba şi cuţitele de defrişat
N trebuie să se aşeze uşor pe sol

FS 131, FS 131 R 25
română

Scoaterea utilajului de la centură Variantă cu mâner circular


Pornirea / oprirea motorului
3
Elemente de comandă
1

0000-GXX-0477-A0
1 Variantă cu mâner bimanual
2
2
1 Blocatorul pârghiei de acceleraţie
2 Pârghia de acceleraţie
1 3 3 Tasta de oprire – cu poziţiile
Funcţionare şi Stop. Pentru oprirea
1 sistemului de aprindere trebuie să
se apese pe tasta de oprire (…) –
vezi "Funcţia tastei de oprire şi
2 2 sistemului de aprindere"
002BA661 KN

2
Funcţionarea tastei de oprire şi
sistemului de aprindere
N Apăsaţi pe eclisa cârligului-
1
La acţionarea tastei de oprire aprinderea

0000-GXX-0494-A0
carabină (1) şi scoateţi inelul de
tracţiune (2) din cârlig. se decuplează iar motorul se opreşte. La
eliberarea tastei de oprire, aceasta
revine în mod automat în poziţia de
Funcţionare: După oprirea motorului,
1 Blocatorul pârghiei de acceleraţie aprinderea se cuplează la loc în mod
2 Pârghia de acceleraţie automat în poziţia de Funcţionare –
motorul este gata de funcţionare şi
3 Tasta de oprire – cu poziţiile
poate fi demarat.
Funcţionare şi Stop. Pentru oprirea
sistemului de aprindere trebuie să
se apese pe tasta de oprire (…) –
vezi "Funcţia tastei de oprire şi
sistemului de aprindere"

26 FS 131, FS 131 R
română

Pornirea motorului Demararea


INDICAŢIE
Nu apăsaţi tija cu piciorul şi nu
îngenunchiaţi pe ea!

0000-GXX-0479-A0

0000-GXX-0481-A0
N cu mâna dreaptă apucaţi mânerul
demaror

0000-GXX-0480-A0
0000-GXX-0478-A0

N trageţi încet mânerul demarorului


până la prima treaptă sesizabilă,
apoi trageţi rapid şi puternic
N aşezaţi utilajul în siguranţă pe sol:
reazemele motorului şi apărătoarea INDICAŢIE
N apăsaţi pe burduful (9) al pompei de
uneltei tăietoare formează suportul
combustibil manuale cel puţin de 5 Şnurul nu se trage până la capăt –
de sprijin.
ori – chiar dacă burduful este plin cu pericol de rupere!
combustibil N dacă există: îndepărtaţi
N nu permiteţi revenirea de la sine a
apărătoarea de transport de la
N Apăsaţi pârghia clapetei de şoc (8) mânerului demaror – conduceţi-l în
unealta tăietoare
şi în funcţie de temperatura sens contrar direcţiei de tragere
motorului rotiţi-o în poziţia Unealta tăietoare nu trebuie să atingă astfel încât şnurul demaror să se
corespunzătoare: nici solul, nici orice alt obiect – pericol de înfăşoare corect
accident
g la motorul rece N demaraţi până când motorul
N adoptaţi o poziţie sigură – funcţionează
< la motorul cald – chiar dacă motorul
posibilităţi: în picioare, aplecat sau
deja funcţionează, dar încă este
în genunchi.
rece
N apăsaţi utilajul cu mâna stângă ferm
Pârghia clapetei de şoc trebuie să se
pe sol – neatingând nici pârghia de
blocheze.
acceleraţie, nici blocatorul pârghiei
de acceleraţie – degetul mare se va
afla sub carcasa ventilatorului

FS 131, FS 131 R 27
română

De îndată ce motorul a pornit Alte indicaţii pentru pornire


Transportarea utilajului
Motorul trece în poziţia de pornire la
rece g sau se opreşte la accelerare. Utilizaţi protecţie la transport
N poziţionaţi pârghia clapetei de şoc
pe < – demaraţi în continuare până
Tipul de protecţie la transport depinde
când motorul funcţionează
de tipul uneltei tăietoare metalice
Motorul nu porneşte în poziţia de pornire conţinute în volumul de livrare al
la cald < motoutilajului. Protecţiile la transport
sunt obtenabile şi ca accesorii speciale.
N poziţionaţi pârghia clapetei de şoc
pe g – demaraţi în continuare până
când motorul funcţionează Discuri de tuns iarba 230 mm

Motorul nu demarează
N verificaţi dacă toate elementele de
comandă sunt corect poziţionate
002BA664 KN

N verificaţi dacă există combustibil în


rezervor, în caz că este necesar se
suplimentează

681BA268 KN
N apăsaţi pârghia blocatoare şi
acceleraţi – pârghia clapetei de şoc N verificaţi dacă fişa bujiei este bine
sare în poziţia de funcţionare F – fixată
după o pornire la rece lăsaţi motorul N repetaţi procedeul de pornire
să se încălzească în funcţionare cu
câteva schimburi de sarcină Motorul este înecat
N Poziţionaţi pârghia clapetei de şoc
AVERTISMENT pe F – demaraţi în continuare până
când motorul funcţionează
Pericol de rănire, dacă la mersul în gol
unealta tăietoare se roteşte. Reglaţi Rezervorul s-a golit complet
carburatorul astfel încât scula tăietoare

681BA269 KN
N după alimentare, apăsaţi pe
să nu se rotească la mersul în gol – vezi burduful pompei de combustibil de
"Reglarea carburatorului". minimum cinci ori – chiar dacă
Utilajul este pregătit pentru funcţionare. burduful este plin cu combustibil
N Pârghia clapetei de şoc se reglează
Opriţi motorul în funcţie de temperatura motorului
N Porniţi din nou motorul
N apăsaţi tasta de oprire – motorul se
opreşte – eliberaţi tasta de oprire –
tasta de oprire se retrage înapoi sub
acţiunea arcului

28 FS 131, FS 131 R
română

Discuri de tuns iarba până la 260 mm

681BA269 KN
681BA270 KN

681BA301 KN
2.

681BA271 KN
681BA272 KN

681BA275 KN
1.

Cuţit de defrişat 250 mm


N Dezagăţaţi clema de fixare din
protecţia la transport
N Rabateţi clema de fixare înspre
exterior

681BA272 KN
681BA268 KN

FS 131, FS 131 R 29
română

Discurile fierăstrău

681BA302 KN
2.
681BA305 KN

681BA276 KN
681BA275 KN
N Aplicaţi dinspre jos protecţia la N Rabateţi clema de fixare înspre
transport pe unealta tăietoare. 1. exterior
N Aplicaţi dinspre jos protecţia la
N Dezagăţaţi clema de fixare din transport pe unealta tăietoare şi în
protecţia la transport acest scop aveţi grijă ca opritorul să
se situeze central în decupaj.
681BA311 KN

2.
N Rabateţi clema de fixare înspre

681BA277 KN
interior 2.
N Agăţaţi clema de fixare în protecţia
la transport
N Rabateţi clema de fixare înspre
interior
N Agăţaţi clema de fixare în protecţia
la transport

30 FS 131, FS 131 R
română

Instrucţiuni de funcţionare Înlocuirea filtrului de aer Reglarea carburatorului

Durata de viaţă a filtrului este în medie Reglajul carburatorului utilajului este


La prima punere în funcţionare
mai mare de un an. Nu demontaţi executat în aşa fel încât în toate stările
capacul filtrului şi nu înlocuiţi filtrul de de funcţionare la motor să fie dirijat un
Până la cea de-a treia alimentare a aer atâta timp cât nu sesizaţi o pierdere amestec optim combustibil-aer.
rezervorului, noul utilaj fabricat se de randament.
utilizează fără a fi solicitat la turaţii mari, Reglarea mersului în gol
pentru ca în timpul fazei de rodaj să nu Dacă randamentul motorului scade
apară solicitări suplimentare. În timpul sensibil
fazei de rodaj piesele aflate în mişcare
trebuie să se rodeze unele de altele – la
grupul motor există un grad ridicat de
rezistenţă la frecare. Motorul îşi atinge 3 2
4
puterea maximă după o fază de 5 până

0000-GXX-0495-A0
la 15 alimentări ale rezervorului. 1

0000-GXX-0482-A0
În timpul lucrului

1 Motorul se opreşte în regim de mers în


După o funcţionare îndelungată la
gol
sarcină maximă motorul se lasă scurt
N pârghia clapetei de şoc se roteşte
timp să mai tureze în gol, până când N lăsaţi motorul cca. 3 min să se
pe g
căldura intensă este condusă de către încălzească în funcţionare
curentul de aer rece, astfel N Slăbiţi (1) şuruburile.
N şurubul de reglaj al mersului în
componentele grupului motor (sistemul scoateţi capacul filtrului (2)
N gol (LA) se roteşte încet în sens orar
de aprindere, carburator) nu sunt
curăţaţi zona adiacentă filtrului de până când motorul funcţionează
solicitate la maximum de un blocaj de N
murdăria grosieră uniform – unealta tăietoare nu
căldură.
trebuie să fie antrenată în mişcare
N Scoateţi filtrul (3)
După utilizare Unealta tăietoare este antrenată în
N Înlocuiţi filtrul murdar sau deteriorat regim de mers în gol
N Înlocuiţi piesele avariate N şurubul limitator al mersului în
La opriri de scurtă durată: motorul se
lasă să se răcească. Utilajul se gol (LA) se roteşte încet în sens
păstrează având rezervorul de Montarea filtrului contrar sensului orar, până când
combustibil gol, într-un loc uscat, la unealta tăietoare se opreşte, apoi
distanţă de surse de foc, până la se roteşte în continuare cu 1/2 până
N Introduceţi filtrul în carcasă şi la 3/4 rotaţii în aceeaşi direcţie
următoarea utilizare. La opriri aşezaţi capacul filtrului
îndelungate – vezi "Depozitarea
utilajului". N Înşurubaţi şi strângeţi şuruburile (1)

FS 131, FS 131 R 31
română

Verificarea bujiei
AVERTISMENT Bujia
Dacă unealta tăietoare nu se opreşte în
regim de mers în gol după un reglaj N În cazul unei puteri insuficiente a
executat corespunzător, motoutilajul va motorului, pornirii
fi dus la serviciul de asistenţă tehnică necorespunzătoare sau
pentru a fi reparat. disfuncţionalităţilor la mersul în gol
în primul rând verificaţi bujia.

000BA039 KN
N după cca. 100 ore de funcţionare
înlocuiţi bujia – chiar mai devreme în A
cazul electrozilor foarte arşi –
utilizaţi numai bujii ecranate, N curăţaţi bujia murdărită
aprobate de STIHL – vezi "Date
tehnice" N Verificaţi distanţa dintre
electrozi (A) şi dacă este necesar,
ajustaţi valoarea pentru distanţă –
Scoateţi bujia
vezi "Date tehnice"
N înlăturaţi cauzele care au dus la
1 murdărirea bujiei
Cauzele posibile sunt:
– prea mult ulei de motor în carburant
2

0000-GXX 0537-A0
– filtru de aer murdar
3 – condiţii de funcţionare nefavorabile

N Deşurubaţi capacul (1)


N Extrageţi fişa bujiei (2)
1
N Deşurubaţi bujia (3)

000BA045 KN
AVERTISMENT
Piuliţele de racordare (1) care nu sunt
bine strânse, respectiv sunt lipsă, pot
produce scântei. Lucrul în mediu uşor
inflamabil sau exploziv comportă riscul

32 FS 131, FS 131 R
română

incendiului, respectiv al exploziilor. Se


pot produce leziuni corporale sau daune Funcţionarea motorului Lubrifierea mecanismului
materiale.
N folosiţi cu piuliţă de racordare bujiile Dacă funcţionarea motorului este
cu rezistor de deparazitare nesatisfăcătoare deşi filtrul de aer a fost
curăţat iar reglajul carburatorului a fost
Montaţi bujia corect executat, cauza o poate
reprezenta toba de eşapament. 1

0000-GXX-0536-A0
N Înşurubaţi bujia (3) La Serviciul de asistenţă tehnică se va
verifica starea de murdărie (calaminare)
N Strângeţi cu cheia combinată bujia a tobei de eşapament!
N Apăsaţi fişa ferm pe bujie Pentru executarea lucrărilor de
După fiecare 25 de ore de funcţionare
N Aşezaţi capacul (1) şi înşurubaţi-l întreţinere şi reparaţii, STIHL vă
verificaţi lubrifiantul pentru mecanism şi,
recomandăm să vă adresaţi serviciului
dacă este necesar, lubrifiaţi:
de asistenţă tehnică STIHL.
N Deşurubaţi şurubul de închidere (1)
N Dacă pe partea interioară a
şurubului de închidere (1) nu se
vede lubrifiant pentru mecanism:
introduceţi prin înşurubare tubul (2)
cu lubrifiant STIHL pentru
mecanism (accesoriu special).
N Presaţi maxim 5 g de lubrifiant
pentru mecanism din tubul (2) în
mecanism.

INDICAŢIE
Nu umpleţi complet mecanismul cu
lubrifiant pentru mecanism.
N Scoateţi prin deşurubare tubul (2).
N Introduceţi la loc şi strângeţi şurubul
de închidere (1).

FS 131, FS 131 R 33
română

Calibrarea
Depozitarea utilajului Ascuţirea uneltelor tăietoare
metalice
N reascuţiţi de cca. 5 ori, apoi
La pauze în funcţionare începând cu N Uneltele tăietoare se ascut cu o pilă verificaţi uneltele tăietoare cu
cca. 3 luni de ascuţit (Accesorii speciale) în aparatul de calibrare STIHL
caz de uzură redusă – în cazul unei (Accesorii speciale) şi efectuaţi
N goliţi şi curăţaţi rezervorul de
uzuri puternice şi neregularităţilor calibrarea sau apelaţi la serviciul de
combustibil în locuri cu bună
ascuţirea se execută cu un aparat asistenţă tehnică – STIHL vă
ventilaţie
de ascuţit sau de către serviciul de recomandă serviciul de asistenţă
N deversaţi combustibilul conform asistenţă tehnică – STIHL vă tehnică STIHL
normelor şi conform condiţiilor de recomandă serviciul de asistenţă
mediu tehnică STIHL
N Carburatorul se trece pe regim de N executaţi des ascuţiri, preluaţi câte
mers în gol, în caz contrar puţin material: pentru o ascuţire
membranele carburatorului se pot simplă de cele mai multe ori sunt
lipi! suficiente două până la trei curse
N Unealta tăietoare se demontează, ale pilei
se curăţă şi se verifică. Aplicaţi ulei
de protecţie pe uneltele tăietoare 1 1
metalice.
N Curăţaţi utilajul temeinic 1
N Curăţarea filtrului de aer
N păstraţi utilajul la loc uscat şi în 2 2
condiţii de siguranţă – la adăpost de 2
orice utilizare neautorizată
(de ex. de către copii)
1 1
002BA665 KN

2 2

N ascuţiţi uniform aripile cuţitelor (1) –


nu modificaţi conturul discului
original (2)
Alte instrucţiuni de ascuţire se găsesc
pe ambalajul uneltei tăietoare. De
aceea, păstraţi ambalajul.

34 FS 131, FS 131 R
română

Ajustarea firului cositor N ridicaţi carcasa bobinei – rotiţi în


Întreţinerea capului cositor sens contrar sensului orar –
cca. 1/6 rotaţie – până la poziţia de
STIHL SuperCut blocare – şi permiteţi rearcuirea
Scoaterea din funcţiune a motoutilajului Firul este ajustat în mod automat dacă N trageţi în exterior capetele firului
lungimea firului cositor este de minim
6 cm (2 1/2 ţoli) – prin intermediul repetaţi procedura dacă este necesar
cuţitului de la apărătoare firele cositoare până când ambele capete ale firului
prea lungi se scurtează la lungimea cositor ajung la cuţitul de la apărătoare.
optimă. O mişcare de rotaţie de la un opritor la
STIHL AutoCut altul eliberează cca. 4 cm (1 1/2 ţoli) de
fir.

002BA104 KN
N utilajul având motorul în funcţiune
se ţine deasupra unei suprafeţe de
Înlocuiţi firul cositor
gazon – capul cositor trebuie să se
rotească
N Oprirea motorului N atingeţi uşor capul cositor pe sol – STIHL PolyCut
N poziţionaţi motoutilajul în aşa fel firul se ajustează şi se scurtează la În capul cositor PolyCut în locul cuţitului
încât suportul port-unealtă tăietoare lungimea corectă prin cuţitul de la tăietoar se poata ataşa şi un fir scurtat.
să fie îndreptat în sus apărătoare
STIHL DuroCut, STIHL PolyCut
La fiecare atingere a solului capul
Înlocuirea firului cositor cositor ajustează firul. Prin urmare în
AVERTISMENT
timpul lucrului supravegheaţi
Înaintea înlocuirii firului cositor, neapărat randamentul la tăiere al capului cositor. La asamblarea manuală a capului
se va verifica starea de uzură a capului Dacă se va atinge prea des de sol capul cositor, neapărat se va opri motorul – în
cositor. cositor, cuţitul va debita bucăţi caz contrar există pericol de rănire!
neutilizate ale firului cositor.
N Echipaţi capul cositor cu fir la
AVERTISMENT Ajustarea se va efectua numai când lungime conform instrucţiunilor
ambele capete ale firului au o lungime livrate
Dacă sunt vizibile urme puternice de de minim 2,5 cm (1 ţoli).
uzură, capul cositor trebuie înlocuit în Înlocuiţi cuţitul
întregime. STIHL TrimCut
Firul cositor se va numi pe scurt "Fir" în
cele ce urmează. AVERTISMENT STIHL PolyCut
Volumul de livrare al capului cositor La reglarea manuală a firului neapărat Înaintea înlocuirii cuţitului tăietor se va
cuprinde o broşură ilustrată care se va opri motorul – în caz contrar există verifica neapărat starea de uzură a
prezintă modul de înlocuire al firelor. pericol de rănire! capului cositor.
Prin urmare păstraţi într-un loc sigur
instrucţiunile privitoare la capul cositor.
N Dacă este necesar, demontaţi capul
cositor

FS 131, FS 131 R 35
română

AVERTISMENT
Dacă sunt vizibile urme puternice de
uzură, capul cositor trebuie înlocuit în
întregime.
Cuţitele tăietoare vor fi numite pe scurt
"Cuţite" în cele ce urmează.
Programul de livrare al capului cositor
cuprinde o broşură ilustrată care
prezintă modul de înlocuire al cuţitelor.
Prin urmare păstraţi într-un loc sigur
instrucţiunile privitoare la capul cositor.

AVERTISMENT
La asamblarea manuală a capului
cositor, neapărat se va opri motorul – în
caz contrar există pericol de rănire!
N Demontarea capul cositor
N Înlocuiţi discurile de tăiere conform
instrucţiunilor redate în figură.
N Montaţi capul cositor la loc

36 FS 131, FS 131 R
română

Instrucţiuni de întreţinere şi îngrijire

după utilizare, respectiv zilnic


Datele se referă la condiţii de lucru normale. În cazul unor condiţii grele de lucru
(căderi masive de praf etc.) şi timpi zilnici de lucru mai îndelungaţi, intervalele date

după fiecare alimentare a


se reduc corespunzător.

dacă este necesar


înainte de utilizare

la deteriorare
rezervorului

săptămânal

la avarie
anual
lunar
Control vizual (stare, etanşeitate) X X

Utilajul complet Curăţare X

Piesele avariate se înlocuiesc X X

Mâner de comandă Verificare funcţională X X


Control vizual X X
Filtrul de aer
Înlocuire2) X

Verificare X
Pompa de combustibil manuală (dacă
există) Punere în stare prin Serviciul de asis-
X
tenţă tehnică1)

verificare prin serviciul de asistenţă


X
tehnică1)
Sorbul din rezervorul de combustibil
Înlocuire prin serviciul de asistenţă
X X X
tehnică1)

Rezervor de combustibil Curăţare X X

Verificaţi mersul în gol, unealta tăietoare


X X
Carburator nu trebuie să fie antrenată în rotaţie

Reglarea mersului în gol X

Reglarea distanţei dintre electrozi X


Bujia
Înlocuire la câte 100 ore de funcţionare

Control vizual X
Orificiile de aspiraţie pentru aerul de răcire
Curăţare X

Curăţare prin Serviciul de asistenţă


Nervurile cilindrului X
tehnică1)

dacă randamentul este scăzut sau pute-


rea de demarare este prea mare,
Joc supapă verificaţi jocul supapei şi, eventual, soli- X X
citaţi reglarea lui la serviciul de asistenţă
tehnică1)

FS 131, FS 131 R 37
română

după utilizare, respectiv zilnic


Datele se referă la condiţii de lucru normale. În cazul unor condiţii grele de lucru
(căderi masive de praf etc.) şi timpi zilnici de lucru mai îndelungaţi, intervalele date

după fiecare alimentare a


se reduc corespunzător.

dacă este necesar


înainte de utilizare

la deteriorare
rezervorului

săptămânal

la avarie
anual
lunar
Camera de ardere curăţare la fiecare 150 ore de funcţio-
X
nare de serviciul de asistenţă tehnică1)

Şuruburi şi piuliţe accesibile (cu excepţia


Strângere ulterioară X
şuruburilor de reglaj)

Verificare X X X
Elemente antivibraţii Înlocuire prin serviciul de asistenţă
X
tehnică1)
Control vizual X X

Unelte tăietoare Înlocuire X

Verificarea locaşului stabil X X

Unelte tăietoare metalice Ascuţire X X

Verificare X
Lubrifierea mecanismului
Completare X

Autocolant de siguranţă Înlocuire X


1)
STIHL vă recomandă serviciul de asistenţă tehnică STIHL
2)
numai dacă randamentul motorului scade sensibil

38 FS 131, FS 131 R
română

asistenţă tehnică STIHL sunt instruite la – demarorul


Minimizarea uzurii şi evitarea intervale periodice de timp şi au la
pagubelor – bujia
dispoziţie documentaţia tehnică
necesară. – elemente antivibraţii
Respectarea datelor acestui manual de
utilizare duce la evitarea uzurii În cazul omiterii acestor lucrări sau
considerabile şi avarierii aparatului. executării necorespunzătoare, pot
apărea pagube pentru care este
Exploatarea, întreţinerea şi depozitarea
răspunzător utilizatorul. Printre acestea
utilajului trebuie să se facă aşa cum este
se numără:
descris în acest manual.
– avarii ale grupului motor ca urmare
Utilizatorul este responsabil pentru toate
a întreţinerii neexecutate la timp sau
pagubele apărute ca urmare a
întreţinerii necorespunzătoare
nerespectării instrucţiunilor de
(de ex. la filtrul de aer şi
siguranţă, utilizare şi întreţinere. Acest
combustibil), reglajului incorect al
lucru este valabil în special pentru:
carburatorului sau curăţării
– modificări ale produsului care nu insuficiente a conductei de aer rece
sunt aprobate de către STIHL (fante de aspiraţie, nervurile
– utilizarea uneltelor şi accesoriilor cilindrului)
care nu sunt aprobate, – coroziune şi alte avarieri ca urmare
corespunzătoare sau sunt calitativ a depozitării necorespunzătoare
inferioare
– pagube ale utilajului ca urmare a
– utilizarea necorespunzătoare a utilizării unei piese de schimb
utilajului calitativ inferioare
– utilizarea utilajului la evenimente
sportive sau concursuri Piese supuse uzurii

– pagube provocate de continuarea


utilizării utilajului cu piese defecte Unele componente ale motoutilajului
sunt supuse unei uzuri normale, chiar
Lucrări de întreţinere dacă utilizarea lor s-a făcut în
conformitate cu instrucţiunile iar în
funcţie de tipul şi durata utilizării acestea
Toate lucrările prezentate în capitolul trebuie înlocuite la timp. Printre acestea
„Instrucţiuni de întreţinere şi îngrijire“ se numără:
trebuie executate la intervale periodice.
Atunci când aceste lucrări nu pot fi – uneltele tăietoare (toate tipurile)
executate de către utilizator, se va – piesele de fixare pentru uneltele
solicita un serviciul de asistenţă tehnică. tăietoare (disc mobil, piuliţe etc.)
Pentru executarea lucrărilor de – apărătoare pentru unealta tăietoare
întreţinere şi reparaţii, STIHL vă
– ambreiaj
recomandă să vă adresaţi serviciului de
asistenţă tehnică STIHL. Serviciile de – filtrul (pentru aer, combustibil)

FS 131, FS 131 R 39
română

Componente principale

1 Capacul rezervorului
4 2 Şurub de reglaj carburator
5
9 3 Mânerul demaror
8 2 3 4 Pompă manuală de combustibil
10 6
5 Capac
1 6 Toba de eşapament
# 7 Reazemele utilajului
8 Pârghia de acceleraţie
11 9 Tasta de oprire
13 7
16 10 Blocatorul pârghiei de acceleraţie
15 17 11 Mâner tubular bimanual
21 14 14 12 Reazemele mânerului
13 Şurub cu mâner
18 14 Suportul cablului de acceleraţie
12
15 Inel de susţinere
16 Pârghia clapetei de şoc
17 Capacul filtrului de aer
19 18 Rezervor de combustibil
19 Mâner circular
20 15 9 10 20 Mâner cadru (limitator în trepte,
21
disponibil în funcţie de ţară)

0000-GXX-0514-A0
21 Tijă
8 # Seria maşinii

40 FS 131, FS 131 R
română

1 Tijă
1 2 Cap cositor
3 Apărătoare (numai pentru capetele
cositoare)
4 Cuţit (pentru firul cositor)
5 Apărătoare (pentru toate uneltele
3 cositoare)
6 Ecran (pentru capetele cositoare)
4 7 Unealtă cositoare metalică
2 8 Fierăstrău circular
1 9 Opritor (numai pentru fierăstraie
circulare)

6
2 4
1

7 5

9
8
002BA644 KN

FS 131, FS 131 R 41
română

Greutate cu unealtă cositoare


Date tehnice
metalică
nealimentat, fără unealta tăietoare şi FS 131 cu mâner
apărătoare bimanual: 97 dB(A)
Grupul motor
FS 131: 5,8 kg FS 100 R cu cadru: 97 dB(A)

Monocilindru STIHL în patru timpi cu FS 131 R: 5,5 kg Nivelul puterii sonore Lw conform
amestec de lubrifiant ISO 10884
Lungimea totală
Cilindree: 36,3 cm3 cu cap cositor
Alezajul cilindrului: 43 mm FS 131 cu mâner
fără unealta tăietoare 1800 mm bimanual: 109 dB(A)
Cursa pistonului: 25 mm
FS 131 R: 109 dB(A)
Putere conform 1,4 kW (1,9 CP) Caracteristici de echipare
ISO 8893: la 8500 1/min cu unealtă cositoare
metalică
Turaţia la mers în gol: 2800 1/min
R Mâner circular FS 131 cu mâner
Turaţie de reglare bimanual: 109 dB(A)
(valoare nominală): 9500 1/min
Valori ale sunetelor şi vibraţiilor FS 100 R cu cadru: 109 dB(A)
Turaţia max. a arbo-
relui de antrenare Valoarea vibraţiilor ahv,eq conform
(port-unealtă Pentru datele complete ce îndeplinesc ISO 7917
tăietoare): 7150 1/min standardul Vibraţii 2002/44/CE, vezi Mâner Mâner
Joc supapă www.stihl.com/vib cu cap cositor stânga dreapta
Ventil de admisie: 0,10 mm FS 131 cu mâner
Unealta tăietoare
Ventil de evacuare: 0,10 mm bimanual: 4,9 m/s2 4,9 m/s2
Pentru obţinerea valorilor sunetelor şi
FS 131 R: 6,2 m/s2 6,2 m/s2
Sistemul de aprindere vibraţiilor au fost luate în considerare
stările de funcţionare mers în gol şi cu unealtă cosi- Mâner Mâner
turaţia maximă nominală pentru toare metalică stânga dreapta
Magnetou cu comandă electronică aceleaşi piese. FS 131 cu mâner
Bujie (ecranată): NGK CMR 6 H Nivelul presiunii sonore Lpeq conform bimanual: 3,7 m/s2 3,4 m/s2
Distanţa dintre ISO 7917 FS 100 R cu
electrozi: 0,5 mm cadru: 5,1 m/s2 5,1 m/s2
cu cap cositor
Sistem de combustibil FS 131 cu mâner Unelte ataşabile
bimanual: 98 dB(A)
FS 131 R: 98 dB(A)
Carburator cu membrană, insensibil la Valorile emisiei de zgomot şi ale
poziţie, cu pompă integrată de vibraţiilor uneltelor ataşabile permise
combustibil sunt trecute în manualul de utilizare al
fiecărei unelte ataşabile.
Capacitatea rezervo-
rului de combustibil: 710 cm3 (0,71 l)

42 FS 131, FS 131 R
română

Pentru nivelul presiunii sonore şi nivelul


puterii sonore valoarea K- conform Instrucţiuni pentru reparaţii Colectarea deşeurilor
RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); pentru
nivelul vibraţiei, valoarea K- conform Utilizatorii acestui aparat vor executa Se vor respecta reglementările privind
RL 2006/42/EG = 2,0 m/s2. numai lucrările de întreţinere şi îngrijire depozitarea deşeurilor specifice fiecărei
descrise în acest manual de utilizare. ţări.
REACH Celelalte tipuri de reparaţii vor fi
executate de serviciile de asistenţă
REACH reprezintă un normativ CE tehnică.
pentru înregistrarea, evaluarea şi Pentru executarea lucrărilor de
aprobarea substanţelor chimice. întreţinere şi reparaţii, STIHL vă
Informaţii cu privire la îndeplinirea recomandă să vă adresaţi serviciului de

000BA073 KN
normativului REACH (CE) Nr. asistenţă tehnică STIHL. Serviciile de
1907/2006, vezi www.stihl.com/reach asistenţă tehnică STIHL sunt instruite la
intervale periodice de timp şi vă pot
pune la dispoziţie documentaţia tehnică
Produsele STIHL nu se aruncă la
necesară.
gunoiul menajer. Produsele STIHL,
La reparaţii se vor utiliza numai piesele acumulatorul, accesoriile şi ambalajul se
de schimb aprobate de STIHL şi vor recicla conform normelor de
destinate acestui motoutilaj sau piese protecţie a mediului.
similare din punct de vedere tehnic.
Serviciile de asistenţă tehnică STIHL vă
Utilizaţi numai piese de schimb de înaltă
stau la dispoziţie cu informaţii
calitate. În caz contrar apare pericolul
actualizate cu privire la reglementările
accidentării sau avarierii motoutilajului.
de depozitare a deşeurilor.
STIHL vă recomandă utilizarea pieselor
de schimb originale STIHL.
Piesele de schimb originale STlHL se
recunoscu după seria piesei de schimb
STlHL, după textul { şi dacă e
cazul, după simbolul piesei de schimb
STlHL K (pe piesele mici se poate
găsi doar simbolul respectiv).

FS 131, FS 131 R 43
română

ANDREAS STIHL AG & Co. KG


Declaraţie de conformitate Produktzulassung
EU
Anul de fabricaţie şi seria maşinii sunt
ANDREAS STIHL AG & Co. KG menţionate pe utilaj.
Badstr. 115
Waiblingen, 28.10.2016
D-71336 Waiblingen
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Germania
reprezentat de
declară cu toată responsabilitatea
următoarele:

Model constructiv: Motocoasă


Marca de fabricaţie: STIHL
Tip: FS 131
Thomas Elsner
FS 131 R
Identificator de serie: 4180 Şef Gestionare Produse şi Servicii
Cilindree: 36,3 cm3
corespunde prevederilor
directivelor armonizate 2006/42/CE
şi 2000/14/CE şi a fost conceput şi
fabricat în conformitate cu versiunile
valabile la data fabricaţiei ale
următoarelor norme:
EN ISO 11806-1, EN 55012,
EN 61000-6-1
Pentru determinarea nivelului de putere
sonoră măsurat şi garantat s-a procedat
conform directivei 2000/14/CE,
Anexa V, cu aplicarea normei
ISO 10884.
Nivelul de putere sonoră măsurat

FS 131: 109 dB(A)


FS 131 R: 109 dB(A)
Nivelul de putere sonoră garantat

FS 131: 111 dB(A)


FS 131 R: 111 dB(A)
Păstrarea documentelor tehnice:

44 FS 131, FS 131 R
0458-432-5521-A
rumänisch
W

www.stihl.com

*04584325521A*
0458-432-5521-A

S-ar putea să vă placă și