Sunteți pe pagina 1din 17

Cerc pedagogic

9 noiembrie 2018
Județul Satu Mare
Studiul limbii și al literaturii române în ciclul primar urmăreşte formarea celor patru
deprinderi de bază:
Texte
LECTURATE Texte
SCRISE

BUNI
BUNI PRODUCĂ
RECEPTORI -TORI DE
TEXTE

Texte
ASCULTATE
Texte
EMISE
în predarea limbii române

MODELUL
COMUNICATIV- Studiul integrat al
FUNCȚIONAL limbii, al comunicării
şi al textului
(literar/nonliterar).
Conform modelului comunicativ-
funcțional în studierea limbii române

Accentul se Nu se studiază Se trece de la


Elevul ajunge de la
pune pe ştiinţa, ci învăţarea
activităţile de
abordarea disciplina limba despre limbă şi
receptare la cele de
funcţională a şi literatura literatură la
producere a
limbii română. învăţarea limbii
mesajului, de la
române. şi a literaturii.
înţelegerea pasivă la
crearea activă a
textului.
În clasele ciclului primar învățarea limbii române vizează în special
domeniul personal, prin teme legate de viața de zi cu zi, familie și
prieteni, mediul înconjurător, activități preferate, locuri preferate,
apoi lectura de plăcere.

Competențe generale Competențe generale


Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a Clasa a III-a – a IV-a
1. Receptarea de mesaje orale în diverse
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de
contexte de comunicare;
comunicare cunoscute;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de
de comunicare;
comunicare;
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse
contexte de comunicare;
contexte de comunicare cunoscute;
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de
comunicare; comunicare;
(Conform DEX) este ceva:
 care-și face efectul;
 care produce un anumit efect de îmbunătățire;

GRADUL DE
DEZVOLTARE AL
EFICIENȚA ACTULUI COMPETENȚELOR
DIDACTIC LA COPII
CUNOȘTINȚE, DEPRINDERI,
PREDARE, PRICEPERI, COMPORTAMENTE,
ÎNVĂȚARE CAPACITĂȚI
CONFORM
Cadrul European Comun de Referință
(CECR) legat de învățarea limbilor

 Condiția primordială pentru însușirea limbii române ca limbă nematernă este


 Completarea imaginii de sine (pot, știu);
crearea unei motivații adecvate.
 Viziune asupra celorlalți;
 Copiii învață o nouă limbă cu mai multă ușurință dar trebuie să-i
 Disponibilitatea de a interacționa social;
determinăm să depună efort pentru învățarea ei.
 Capacitatea de a se documenta în limba studiată;
Mottoul orelor trebuie să fie:
 Capacitatea de a cunoaște cultura celuilalt, de a
descoperi un domeniu al științei sau al vieții în
general.
• SE ACTIVEAZĂ
• în cadrul efectuării diverselor activități lingvistice care implică:

 RECEPTAREA- Însemnă ascultare tăcută (la început a mesajului învățătorului, mai târziu a unor texte
audiate). Trebuie să-i învățăm pe copii să asculte cu atenție!

 PRODUCEREA – Înseamnă conversație pe bază de model. Încurajăm, lăudăm, ajutăm!

 INTERACȚIUNEA- Înseamnă conversația orală în care sunt implicate cel puțin două persoane.
• Are rol central în comunicare, în învățarea și utilizarea unei limbi!

 MEDIEREA- este prezentarea celor aflate, citite, auzite altor persoane care nu au avut acces la
materialul respectiv. Pot face! Uite, că am reușit!
SE REALIZEAZĂ ÎN PRIMA FAZĂ

PRIN
PROIECTARE DIDACTICĂ CORECTĂ DIN PUNCT
DE VEDERE METODIC, ȘTIINȚIFIC ȘI
LEGISLATIV,
care presupune:

Corelarea corectă a
Documentare obiectivelor cu
științifică și Alegerea corectă celelalte compente ale
perfecționare Pregătirea Definirea actului didactic:
corectă a a conținuturilor,
continuă din corectă a ținând cont de conținut, strategie,
partea cadrului documentelor obiectivelor; mijloace de
vârsta și
didactic; de proiectare; capacitățile învățământ,forme de
elevilor; organizare, evaluare;
În continuare

se fundamentează
 METODE, STRATEGII DIDACTICE BINE  COMBINAREA METODELOR MODERNE CU
SELECTATE ȘI APLICATE LA CLASĂ PRIN CELE TRADIȚIONALE

 ABORDARE INTEGRATĂ  LUAREA ÎN CONSIDERARE


 ABORDARE PRACTICO-
Obligatoriu la clasele A STILURILOR DE
APLICATIVĂ
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR

Metode Metode Metode Metode Metodele


Metode
centrate pe centrate pe cooperante activ- pedagogiei Jocul
interactive
elev sarcină participative experiențiale

!!!! EXERCIȚIUL
RECAPITULAREA
Diversificarea Utilizarea mijloacelor
situațiilor de audio-vizuale și
învățare mass-media

Avem
nevoie de:
Crearea unui cadru
Materiale didactice RESURSE DIDACTICE BINE GESTIONATE educațional propice
atractive,  Resurse procedurale învățării
antrenante și
adecvate  Resurse materiale
obiectivelor  Resurse temporare
propuse  Resurse umane
Aceste aspecte presupun:

Gestionarea Organizarea eficientă Corelarea intra- și


eficientă al al colectivului de elevi Adaptarea actului interdisciplinară a
timpului prin corelarea didactic la conținuturilor
didactic diverselor forme de particularitățile și
lucru: muncă nevoile elevilor
individuală, frontală, în
perechi sau în echipă
SE REALIZEAZĂ ȘI
PRIN:
REFORMAREA
PROCESULUI
EVALUATIV

 Evaluarea trebuie să fie parte integrantă a procesului instructiv-educativ;


 Să urmărească mai multe orportunități;
 Să se bazeze pe probe alternative;
 Să fie o evaluare formativă, reglatoare;
 Să fie centrată mai mult pe proces, decât pe produs;
 Să nu neglijăm evaluarea orală pe bază unui text scurt;
 Să explicăm corect cuvintele și expresiile: la început
• Învățăm copiii să asculte cu atenție; folosind material concret, imagini, mimică, gesturi,
• În primii ani de studiu îi învățăm să imite, să prin utilizarea contextului. Prin utilizare de sinonime,
repete, să înțeleagă cerințele și să le execute; antonime, apoi prin asociații între cuvintele limbii
• În clasele a III-a și a IV-a oferim condiții favorabile materne și cele ale limbii române, prin explicații legate
pentru studierea, înțelegerea cerințelor legate de de forma și construcția cuvântului (nefericit,
un text; nepoliticos, cumsecade, binevoitor).
• La învățarea conștientă a limbii române este foarte  Dacă s-au notat cuvinte pe tablă și în vocabularul
importantă utilizarea diverselor forme de citire,
mai ales citirea selectivă. Aceasta pregătește elevul elevilor, acestea trebuiesc neapărat introduse în
pentru a putea formula idei, a răspunde la întrebări, propoziții pentru fixarea lor. Propozițiile pot fi scrise
a povesti un text. în caiete și pe tablă, cuvintele și expresiile noi scoase
• Dacă am rezolvat un exercițiu care are ca produs un în evidență cu o culoare.
scurt rezumat al textului, să citim acest rezumat și  Înainte de citirea unui text se explică unele cuvinte
să sugerăm copiilor, că este de fapt un ajutor pentru și expresii fără de care nu poate fi înțeles mesajul
povestirea textului.
textului în primul rând cu ajutorul unor sinonime,
• Să-i încurajăm pe elevi să-și exprime părerea, să descrieri, imagini. Să nu uităm că un copil mic este
spună ideile personale legate de întâmplare, să
capabil să rețină doar 6-8 cuvinte legate de un material
creeze un nou final unei întâmplări.
nou, unul mai mare 10-12 cuvinte.
 Să nu corectăm toate greșelile de limbă ale elevilor noștri, mai
ales în primii ani de școală. Dacă intervenim mereu cu corectări în
exprimarea lor orală, sunt șanse mari, ca copiii noștri să-și piardă
curajul și inițiativa.
 În cazul poeziilor, ajunge să învețe copiii doar fragmente. Să le
cerem să ilustreze, prin acest lucru fixăm cele învățate (strofe,
fragmente de lectură) și totodată asigurăm un moment de recreere,
plăcere.
 Să organizăm uneori activități de limbă și comunicare ieșite din
comun, cu teme care includ mai multe cunoștințe legate de diverse
aspecte ale vieții: La piață, La restaurant, În excursie, în care
integrăm exerciții de comunicare, jocuri de rol, arte, chiar mișcare.
Seriozitate, răbdare
Reușită, satisfacții
foarte multă muncă
„Răbdarea și perseverența au un efect
magic, în fața cărora dificultățile și
obstacolele dispar.”
John Quincy Adams

SUCCES, DRAGI COPII ȘI


DRAGI ÎNVĂȚĂTORI!!!!
În continuare urmează demonstrații de metode, procedee și strategii, activități practice de tip workshop, brainstorming, dezbateri de tip

masă rotundă conform particularităților claselor, pregătite și susținute de cadrele didactice de la următoarele instituții de învățământ:

1. Școala Gimnazială nr. 10, Satu Mare

2. Școala Gimnazială Bălcescu-Petőfi, Satu Mare

3. Școala Gimnazială Tășnad, Tășnad

Bibliografie:
Programa școlară pentru disciplina ,,Comunicare în limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară"
Programa școlară pentru disciplina ,,Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară"
Http://dppd.Ulbsibiu.Ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/pedagogie%201_curs_8_continutul%20invatamantului.Pd
Suport de curs EVRO