Sunteți pe pagina 1din 62

CAPITOLUL IV.

PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

CAPITOLUL IV

PNEUMOLOGIA
PEDIATRICĂ

PARTICULARITĂTI ALE SISTEMULUI noase asigură carcasul și starea funcţională a permeabilităţii


RESPIRATOR LA COPIL arborelui bronșic.
Structura aparatului respirator Ţesutul pulmonar este format din alveole – unitatea structu-
rală a pulmonului. Sistemul vascular pulmonar este structurat
Organele respiratorii superioare sunt nasul, faringele și larin- din 2 componente: circuitul mic din vasele pulmonare, care
gele. Organele respiratorii inferioare includ traheea, arborele
asigură schimbul de gaze și circuitul mare format din vasele
bronșic cu bronhiile mari și mici, bronhiole, iar parenchimul
bronșice, care asigură nutriţia sistemului bronhopulmonar.
pulmonar este format din alveole și interstiţiu.

IV
Sistemul limfatic al pulmonilor are o reţea limfatică peribron-
Organizarea structurală a sistemului bronhopulmonar: 3 lobi
în pulmonul drept (superior, mediu, inferior) și 2 lobi în lobul șică, subpleurală și ganglioni limfatici intrapulmonari, hilari,
stâng (superior, inferior). Segmentele pulmonare sunt forma- traheobronșici, care comunică cu trunchiul limfatic medias-
te din pedicul bronho-vascular și ţesut pulmonar. Elementele tinal.
structurale ale segmentului sunt lobulii pulmonari și acinul Funcţiile aparatului respirator
pulmonar format din bronhiole terminale și alveole.
Căile aeriene superioare realizează funcţiile unui filtru na-
Structura histologică
zofaringian, care contribuie la epurarea, curăţirea aerului de
Tunica epitelială a arborelui bronșic este formată din celule particule gazoase, praf, microbi, de asemenea și încălzirea,
bazale, care asigură regenerarea epiteliului bronșic. Epitelioci- umezirea aerului inspirat. Mecanismele de protecţie nazofa-
tele cilindrice prevăzute cu structuri ciliate la polul apical asi- ringiene se produc prin complexul de factori nespecifici (ma-
gură clearance-ul mucociliar al arborelui bronșic, epurarea de crofage, lizozimul) și factori imunologici – sistemul limfoid,
particulele inhalate, germeni, care se sedimentează în stratul inelul Waldeyer, IgA secretorie.
de mucus de la suprafaţa epiteliului. Secreţiile bronșice sunt
produse de celulele caliciforme din stratul epitelial bronșic, Funcţia primordială a căilor respiratorii inferioare este cea re-
dar și glande bronșice din stratul submucos al pereţilor bron- spiratorie – transportarea oxigenului către ţesuturi și organe
șici. Celulele argirofile posedă activitate cinetică, iar celule prin intermediul sistemului vascular. Ventilaţia pulmonară se
Clara produc enzime oxidative cu importanţă pentru proce- produce prin preluarea O2 din aerul alveolar de către sângele
sele de neutralizare a microorganismelor, virusurilor. din capilarele pulmonare și eliminarea CO2 din sângele venos.

Submucoasa sistemului respirator bronșic este formată din Funcţia de protecţie a pulmonilor de factorii agresivi exogeni
ţesut conjunctiv, fibre elastice. este realizată prin clearance-ul mucociliar – un mecanism per-
formant de captare a particulelor din aerul inspirat și elimi-
Tunica musculară este responsabilă de fenomenele de bron- nare prin fenomene de epurare mecanică din arborele bron-
hoobstrucţie și bronhodilatare, iar structurile fibrocartilagi- șic. Particulele și microorganismele incluse în mucusul de pe

P E D I AT R I E 159
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

suprafaţa epiteliului bronșic sunt ascensionate prin acţiunea Funcţiile metabolice pulmonare se referă la participarea
coordonată a cililor până la faringele posterior, de unde sunt structurilor pulmonare în metabolismul glucidic, lipoliză, li-
eliminate prin tuse cu expectoraţii sau înghiţite. pogeneză.
Mecanismele reflexe – strănutul, tusea, bronhoconstricţia Particularităţile sistemului respirator la copil
sunt eficiente pentru eliminarea unor particule mai mari și a
celor cu proprietăţi iritante, care produc stimularea fizico-chi- Imaturitatea structurală a sistemului respirator caracterizează
mică a epiteliului din orofaringe până în bronhii. Aceste refle- toate etapele copilăriei, cele mai exprimate fiind perioadele
xe sunt un răspuns prompt la agenţi exogeni nocivi prin care nou-născutului și sugarului. Formarea și maturarea alveolelor
se reduce important invazia microorganismelor, particulelor continuă până la vârsta de 8-10 ani, când numărul alveolelor
în profunzimea plămânilor. atinge cifra de 300 mln (100 mln alveole la nou-născut).

Înalt performante sunt mecanismele celulare de protecţie în Sistemul surfactantului, care determină starea de extensie a
sistemul bronhopulmonar, realizate prin clearance-ul fagoci- alveolelor, este imatur, în special, la copiii născuţi prematur.
tar, proprietăţile neutrofilelor polimorfonucleare de a fago- Sinteza surfactantului începe de la vârsta de 20 săptămâni de
cita microbi și viruși. Macrofagele alveolare sunt prima linie gestaţie, dar nivelul optimal de surfactant este atins doar la
de protecţie celulară a sistemului pulmonar, care prin procese 35 săptămâni, astfel că toţi copiii prematuri au acest deficit la
enzimatice și de fosforilare oxidativă realizează fagocitarea naștere și o maturaţie pulmonară diminuată. Aceste particu-
microorganismelor și particulelor străine. Neutrofilele poli- larităţi ale sistemului bronhopulmonar ale copilului prematur
morfonucleare se activează în cazul invaziei ţesutului pulmo- conduc la dezvoltarea unor patologii cu caracteristici specifi-
nar de către microorganisme și sunt cele mai eficiente fagoci- ce – detresă respiratorie, boala membranelor de hialină, dis-
te, au o activitate bactericidă superioară celei a macrofagelor, plazie bronhopulmonară.
fagocitând un număr mai mare de germeni. Imaturitatea structurilor pulmonare este o stare tranzitorie, obiș-
Mecanismele nonimune de protecţie umorală sunt deter- nuită pentru organismul copilului în creștere, dar care determină
minate de efectele specifice ale lizozimului, antiproteazelor particularităţi de fiziologie și patologie a sistemului bronhopul-
(α-1-antitripsina), fibronectinei. Lizozimul are proprietăţi monar. Diametrul mai îngust al căilor respiratorii și bronhiilor la
bactericide, reduce proprietăţile de chemotaxis și de produ- copilul mic asociat cu fenomene inflamatorii și edemul mucoa-
cere a radicalilor liberi ale neutrofilelor, inhibând procesele sei în urma infecțiilor respiratorii favorizează dezvoltarea bron-
inflamatorii. Antiproteazele, prin neutralizarea proteazelor șitelor cu semne de obstrucţie bronșică (bronșite obstructive,
eliminate de neutrofile și macrofagele alveolare, previn lezi- bronșiolită). Imaturitatea carcasului fibrocartilaginos al arborelui
unile tisulare induse de activitatea enzimatică. Fibronectina bronșic determină flexibilitatea bronhiilor și bronhiolelor, care
inhibă aderenţa și colonizarea microorganismelor pe celulele se realizează în fenomene obstructive severe, puţin receptive la
epiteliale ale bronhiilor. medicaţia bronhodilatatoare. Hidrofilitatea tisulară caracteristică
organismului copilului este responsabilă de edemul inflamator
Pulmonii sunt foarte bogaţi în ţesut limfoid și limfocite T și B, pronunţat al arborelui bronșic cu dezvoltarea semnelor bronho-
care se implică în procesele antiinfecţioase la nivelul pulmonar obstructive grave, care impun tratamente antiinflamatoare pen-
și prin mecanisme specifice imunologice asigură protecţia sis- tru controlul edemului bronșic. Inflamaţia ţesutului pulmonar în
temului bronhopulmonar de factorii infecţioși din ambianţa condiţii de hidrofilitate tisulară excesivă cauzează pneumonii cu
copilului. Imunoglobuline secretorii IgA din secreţiile bron- fenomene exudative interstiţiale și intraalveolare, care se realizea-
șice reprezintă prima linie de protecţie în procesele imunolo- ză clinic prin raluri crepitante în zonele de condensare pulmona-
gice umorale locale contra microorganismelor: inhibă fixarea ră, respiraţie abolită, submatitate, iar evoluţia procesului pulmo-
germenilor și virusurilor de celulele epiteliale și multiplicarea nar este prelungită, trenantă.
lor. IgM locală de la nivelul tractului respirator dispune de
activitate opsoninică (sensibilizare bacteriană), mediată de Imaturitatea funcţională a sistemului respirator se prezintă prin
complement și proprietăţi bactericide. IgG se conţine în con- respiraţie frecventă și superficială. Astfel, la copilul nou-născut
centraţii mici în secreţiile bronșice, dar se implică prin efecte frecventa respiratorie este de 45-55 respiraţii pe minut, la su-
de opsonizare în eliminarea agenţilor infecţioși. gar 35-45 respiraţii pe minut, la copilul mic 30-35 respiraţii pe
minut în comparaţie cu 16-18 respiraţii pe minut la adult. În
Funcţia antitoxică a sistemului bronhopulmonar constă în cadrul patologilor inflamatorii bronhopulmonare la copil, frec-
eliminarea substanţelor volatile toxice din organismul copilu- venta respiratorie crește considerabil și este un simptom sigur
lui prin procesul de respiraţie. în favoarea pneumoniei, insuficienței respiratorii.

160 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Sistemul muscular al cutiei toracice la copil este imatur, fapt secreţiilor inflamatorii din zonele bronșiectatice. Tusea la ex-
ce conduce la o rigiditate micșorată a toracelui, ineficiența puneri de poluanţi atmosferici, polenuri, prafuri, în tabagism
mecanicii respiraţiei, respiraţie superficială și accelerată, în (activ sau pasiv) certifică o hiperreactivitate respiratorie, care
special, pentru situaţiile clinice cu procese inflamatorii ale persistă în astmul bronșic, maladiile bronhoobstructive, poli-
sistemului pulmonar. noze respiratorii, rinită alergică, sinuzită alergică. Tusea care
dispare în timpul somnului caracterizează o tuse habituală,
Imaturitatea mecanismelor de protecţie locală și sistemică psihogenă sau poate fi o tuse de simulare (la copiii preșco-
este o particularitate a organismului copilului în creștere. Fac- lari, școlari). Tusea în poziţie orizontală postprandial poate fi
torii celulari cu proprietăţi antiinfecţioase din căile respirato- generată de regurgitarea alimentelor din stomac, refluxul gas-
rii – macrofagele alveolare, limfocitele la copii sunt imature, troesofagian, urmate de fenomenul de microaspiraţie.
iar stările de infectare aerogenă se realizează deseori în mala-
dii bronhopulmonare. Imaturitatea sistemelor umorale (IgA, Timpul de producere a tusei. Tusea matinală cu expectoraţii re-
lizozimul) din căile respiratorii predispun la infecţii repetate, levă acumulări de secreţii purulente în timpul nopţii, când co-
suprainfecţii, complicaţii bronhopulmonare, iar procesele pilul se găsește în poziţie orizontală, iar trezirea și activităţile
inflamatorii deseori nu se soluţionează calitativ, copilul mic matinale provoacă o toaletă matinală la copiii cu boala bron-
devenind frecvent bolnav cu riscuri majore pentru ulterioare șiectatică, bronșiectazii congenitale, bronșita cronică. Tuse
cronicizări. nocturnă spre dimineaţă prin somn, când domină aferenta-
ţiile nervoase ale n.vagus, este tipică pentru astmul bronșic,
SEMIOLOGIA APARATULUI bronșită astmatică. Tusea nocturnă productivă repetitivă din
contul acumulărilor de mucozităţi inflamatorii este evocatoa-
RESPIRATOR LA COPIL
re de sinuzita cronică. Insuficiența cardiacă cu stază pulmona-
Sindroame respiratorii ră din malformaţiile cardiace determină episoade repetate de
tuse umedă în timpul somnului. Tusea la începutul somnului,
Tusea este un act reflector de protecţie, care se declanșează postprandial în poziţie orizontală este foarte relevantă pentru
prin stimularea receptorilor de iritaţie din tractul respirator. microaspiraţiile din boala de reflux gastroesofagian. Tusea la
Tusea acută este definită în cazul duratei tusei până la 3-4 săp- primele deglutiţii alimentare ale nou-născutului, ulterior în

IV
tămâni. Tusea cronică are o durată mai mult de 4-8 săptămâni timpul alimentaţiei, deseori asociate cu crize de apnee, poate
și impune programe speciale explorative pentru concretiza- sugera diagnosticul de fistulă traheo-esofagiană.
rea diagnosticului etiologic.
Tahipnee – accelerarea respiraţiei, majorarea frecventei res-
Caracteristicile tusei. Tusea uscată caracterizează debutul in- piraţiei în comparaţie cu normativele de vârstă ale copilului.
fecţiilor respiratorii acute, semnalează o etiologie alergică sau Accelerarea respiraţiei la sugarul sub 2 luni mai mult de 60
psihogenă. Tusea productivă, cu expectoraţii (la copiii mari) respiraţii pe minut, la sugarul de 2-12 luni cu 50 și mai mult
anunță despre infecţia căilor aeriene și evoluează în bronși- respiraţii pe minut, la copilul în vârstă de 1-5 ani cu 40 și mai
tă, pneumonie. Tusea “metalică”, sonoră, dură se realizează în mult respiraţii pe minut se apreciază ca tahipnee. Importanta
traheită, dar și în tusea noninfecţioasă cum este tusea habi- clinică a tahipneei la copil – semn de insuficiență respirato-
tuală, tusea psihogenă. Tuse de tip bizar, ca un claxon poa- rie, sindrom informativ pentru diagnosticul de pneumonie și
te fi prezentă în tusea psihogenă. Laringita și laringotraheita pentru exacerbarea proceselor cronice bronhopulmonare.
acută debutează cu tuse “lătrătoare”, spasmatică, asociată cu
modificarea vocii, răgușeală. Tusea paroxistică, tusea chintoa- Tirajul cutiei toracice – retracţia cutiei toracice la apertura in-
să caracterizează o tuse convulsivă, aspiraţie de corp străin ferioară, retracţia toracelui în timpul actului de respiraţie. Acest
traheobronșic, fibroza chistică, infecţiile bronhopulmonare simptom are importantă clinică pentru copilul cu pneumonie
atipice cu Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, severă, este un semn de insuficiență respiratorie severă, al crizei
care uneori determină și un caracter sacadat al tusei. Tusea de astm bronșic, în bolile cronice pulmonare decompensate, în
intermitentă, productivă marchează procesele cronice bron- exacerbarea maladiilor bronhopulmonare cronice.
hopulmonare – bronșită cronică, malformaţii bronhopulmo-
Dispneea – senzaţie de dificultate de respiraţie relatată de
nare, bronșiectazii, astm bronșic.
pacient. Dispneea fiziologică la copiii sănătoși se poate pro-
Condiţiile de apariţie a tusei. Tusea indusă de efort fizic se pro- duce la efort fizic. Cauzele pulmonare pot determina forme
duce la copiii cu astm bronșic, bronșită astmatică, în bronși- restrictive și obstructive ale dispneei. Dispneea restrictivă
ectazii și fibroza chistică. Exerciţiul fizic intensifică eliminarea din cauze pulmonare se produce în fibroze pulmonare, de-

P E D I AT R I E 161
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

formarea cutiei toracice. Dispneea obstructivă caracterizează se realizează în faza de inspir al actului de respiraţie, rareori în
astmul bronșic, laringitele acute, aspiraţia de corp străin în ambele faze, se poate asocia cu dispnee. Modificarea vocii se
căile respiratorii. Dispneea poate marca stările de afectare a asociază stridorului în obstrucţiile supraglotice, când vocea
parenchimului pulmonar – pneumonie, tulburări ventilato- devine înăbușită, în obstrucţia laringiană și subglotică vocea
rii în pneumotorace, revărsat pleural. Maladiile cardiace prin este modificată, răgușită, se asociază cu tuse lătrătoare, chinu-
mecanisme de stază venoasă pulmonară conduc la fenomene itoare, în accese.
de dispnee. Patologiile sistemului nervos și ale sferei psihice
Importanţa clinică a stridorului are valoare diagnostică pen-
se pot prezenta clinic cu dispnee neurogenă sau psihogenă.
tru laringita acută, laringotraheită, laringita alergică (pseudo-
Dispneea metabolică este o variantă indusă de tulburările
crupul), edemul laringean (angioedemul), epiglotită. Aspi-
metabolismului (diabet).
raţia de corpi străini în căile aeriene superioare evoluează la
Wheezing – respiraţie șuierătoare condiţionată de bronhoob- etapa de penetrare cu stridor. Malformaţiile laringiene, mase-
strucţia arborelui bronșic (parţială, localizată, difuză). Parti- le supraglotice, hipertrofia vegetaţiilor adenoide, abcesele și
cularităţile anatomo-fiziologice ale copilului, care favorizează tumorile cu localizare periglotică provoacă tulburări obstruc-
producerea wheezing-lui sunt complianţa crescută a traheii și tive, care au expresia clinică de stridor.
bronhiilor mari (tulburări de conductibilitate), calibrul redus Hemoptizia – eliminarea prin tuse a sângelui care provine
al căilor aeriene periferice (rezistenţa mărită la flux), insufici- din căile aeriene inferioare – laringo-traheo-bronșice sau spa-
enţa structurilor elastice pulmonare (diminuarea ventilaţiei), ţiul alveolar. În hemoptizie sângele expectorat este spumos,
ventilaţie colaterală prin porii Kohn redusă (formarea atelec- aerat, roșu aprins, necoagulat. Hemoptizia în cantităţi mici se
taziilor), rigiditate inadecvată a cutiei toracice și diafragm po- prezintă cu șuviţe de sânge în spută, iar în hemoragiile pul-
ziţionat orizontal (efort respirator ineficient). monare sângele se elimină în cantităţi mari (100-200 ml) cu
expectoraţii de sânge roșu, aerat.
Importanta clinică a wheezing-ului are un potenţial diagnostic
pentru diferite entităţi pediatrice. În astmul bronșic wheezing-ul Cauzele hemoptiziilor sunt infecţiile cu localizare în siste-
este determinat de hiperreactivitatea bronșică, are un caracter mul respirator bronhopulmonar, pneumonia stafilococică,
recurent, se realizează pe un teren atopic, deseori cu manifes- pneumococică (franc-lobară), destrucţii pulmonare, abces
tări cutanate alergice. Astmul indus de efort fizic se realizează pulmonar, pneumonie necrotizantă, tuberculoză pulmonară.
prin wheezing, tuse, accese de sufocare declanșate la efort fizic, Traumatismele pulmonare cu corpi străini în căile aeriene,
iar astmul bronșic aspirinic se prezintă prin sindrom bronho- traumatismele organelor cutiei toracice de asemenea pot pre-
obstructiv pe fundal de tratamente cu antiinflamatoare (par- zenta hemoptizii, hemoragii pulmonare.
acetamol, aspirină). Bronșita astmatică (astmul tusigen) este
cauzată de hiperreactivitate bronșică, realizată prin tuse irita- Simptome clinice obiective: cianoza periferică, acrociano-
tivă la incriminări alergizante inhalatorii (tabagism, fumuri, va- za, hipocratismul digital (unghii hipocratice, degete hipocra-
pori, gaze de eșapament, ceaţă). Wheezing-ul poate fi expresia tice), deformaţii toracice, torace emfizematos (astm bronșic,
clinică a hiperreactivităţii bronșice din infecţiile virale (virus maladii bronhoobstructive cronice), torace paralitic, ftizic
respirator sinţicial), infecţiile atipice (Mycoplasma pneumoniae, (la copiii malnutriţi, cu maladii severe bronhopulmonare),
torace infundiliform (sindromul Marfan, sindromul Ehlers
Chlamydophylia pneumonia), infecţiile bacteriene. Pneumoni-
Danlos), torace rahitic (rahitism sever), torace cifotic (defor-
ile de hipersensibilizare (actinomicete, aspergilus, peniciline,
maţia coloanei vertebrale), bombarea unilaterală a toracelui
proteine animale), toxocaroza viscerală (larva migrans) pro-
(aspiraţie de corp străin cu mecanism de supapă, pleurezie,
duc alveolită, bronșiolită, care se manifestă clinic cu wheezing,
pneumotorace cu supapă), retracţia unilaterală toracică (ate-
bronșită obstructivă, granuloame eozinofilice, hepatomegalie,
lectazii pulmonare, fibroze pulmonare unilaterale).
eozinofilie. În aspergiloză alergică se dezvoltă wheezing, astm
bronșic, criză spasmodică. Wheezing-ul caracterizează tabloul
clinic în sindromul de aspiraţie în căile aeriene (corpi străini, MALADIILE SISTEMULUI RESPIRATOR
fistulă traheoesofagiană). Fibroza chistică, dischinezia ciliară,
malformaţiile bronhopulmonare, displaziile bronhopulmona- Infecţii respiratorii virale acute
re prezintă sindrom bronhoobstructiv sever cu wheezing.
Infecţiile acute ale sistemului respirator constituie o pro-
Stridor – obstrucţia cailor aeriene superioare, caracterizată blemă actuală prin incidenţa înaltă în structura morbidităţii
printr-un sunet aspru produs de turbulenta fluxului de aer, infantile, dar și prin riscuri de complicaţii cu impact negativ
care traversează un segment cu obstrucţie parţială. Stridorul asupra stării de sănătate a copilului. Infecţiile respiratorii acu-

162 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

te sunt responsabile de mai mult de jumătate din maladiile lativ inactive. Prevalenţa virusurilor în diferite regiuni variază
copilului de vârstă mică și de 30-40% din morbiditatea copi- considerabil de la an la an, iar incidenţa globală a infecţiilor
lului preșcolar și școlar. Statisticele naţionale relatează pentru respiratorii rămâne relativ stabilă.
Republica Moldova o incidenţă în ascensiune a acestor mala-
dii, la populaţia de copii creșterea respectivă atingând cote de Factorii predispozanţi. Riscul pentru infecţiile respiratorii,
270-390‰. frecvenţa, tipul și severitatea lor au un substrat predispozant
și sunt determinate de vârsta bolnavului, caracteristicile gene-
Indicele de morbiditate respiratorie a sugarului este de o rata tice constituţionale ale macroorganismului, stările morbide
minimală (<1 epizod pe an), sporind la valori maxime pe par- asociate. Incidenţa înaltă, severitatea manifestărilor clinice și
cursul următorilor 2-4 ani, când frecvenţa infecţiilor respira- nivelul maxim de mortalitate sunt relevante vârstelor mici ale
torii acute este de 3-4 îmbolnăviri anuale pentru un copil, iar copilului, sunt marcate de imaturitatea mecanismelor imune
în localităţile urbane acest indice crește până la 8-10 episoade. de protecţie locală și generală, diametrul mic al căilor aeriene
Morbiditatea înaltă a acestor maladii la copilul mic și preșcolar și cutia toracică mai compliantă. În familiile de tușitori cronici
este favorizată de frecventarea instituţiilor de copii și imaturi- există probabilitatea unui teren genetic similar și a unor defi-
tatea funcţională a mecanismelor de protecţie antiinfecţioasă. cienţe minore ale apărării locale antiinfecţioase, care explică
Infecţiile respiratorii sunt marcate de o contagiozitate foarte îmbolnăvirea copiilor și membrilor generaţiilor de adulţi.
înaltă, fapt ce face ca incidenţa morbidă să coreleze direct cu
numărul de expuneri. Incidenţa infecţiilor crește dacă fraţii Factorii favorizanţi cu caracter endogen se prezintă prin toa-
copilului frecventează instituţiile preșcolare și preuniversita- te formele de disgravidie, prin influenţe nocive ale micro- și
re. În condiţii de staţionar riscul infecţiilor nozocomiale cu macroambianţei, suferinţe materne în timpul sarcinii, antece-
virusuri și germeni se majorează și este previzibil pentru orice dente de asfixie la naștere, prematuritate, pneumopatii, la toa-
sugar care a fost internat o perioada mai lunga de 7 zile, iar te acestea asociindu-se diverse infecţii neonatale, care au un
dacă spitalizarea a durat mai mult de o lună, infecţiile respira- impact nefast asupra statutului fizic al copilului, dereglează
torii sunt inevitabile. procesele de maturizare a sistemului respirator, reactivitatea
imunologică și facilitează recurenţa infecţiilor respiratorii la
Rata mortalităţii infantile cauzate de patologia infecţioasă re- copii expuși acestor factori de risc. Particularităţile constitu-

IV
spiratorie este înaltă, revenindu-i locul 2-4 în structura etiolo- ţionale ale potenţialului de reactivitate a copilului mic, cum
gică a deceselor la sugarii în Republica Moldova. ar fi constituţia alergică și limfatică, explică diferite tipuri ale
răspunsului inflamator la factorul infecţios. Particularităţile
Etiologie constituţionale care comportă unele riscuri crescute pentru
Structura etiologică a infecţiilor respiratorii acute la copil este infecţiile respiratorii sunt tulburările de nutriţie ale copilului
dominată de virusuri (90%), mai rar sunt implicaţi etiologic (malnutriţia), paratrofia, rahitismul, anemiile deficitare. De-
în declanșarea proceselor infecţioase ale sistemului respira- reglările de nutriţie cu caracter selectiv sau generalizat influ-
tor germenii bacterieni sau protozoarele. Virusuri respirato- enţează negativ starea morfofuncţională a sistemului imun și
rii frecvent diagnosticate la copii sunt rinovirusurile, virusul creează riscuri pentru instalarea unor stări imunodeficitare
sinciţial respirator, adenovirusurile, virusul gripei, virusul parţiale ale mecanismelor de protecţie în sistemul bronho-
paragripal, coronavirusurile și unele enterovirusuri. Factorii pulmonar, cu o ulterioară sensibilitate crescută la infecţii vira-
bacterieni implicaţi în realizarea infecţiilor cailor respirato- le respiratorii și eventuale complicaţii bacteriene.
rii inferioare sunt pneumococul, streptococul, stafilococul Un factor de risc pentru infecţiile respiratorii în condiţiile
și bacilul Haemophylus. Actualmente se acordă o importanţă civilizaţiei actuale este atopia, confirmată de hiperimuno-
semnificativă etiologică infecţiilor respiratorii cu Mycoplasma globulinemia E, semne alergice cutanate, respiratorii, gas-
pneumonae și Chlamydophylia pneumoniae. troinstestinale. Wheezing-ul căilor aeriene inferioare asociat
Prevalenţa diferitor virusuri în morbiditatea respiratorie este la semnele enumerate mai sus și atopie, poate fi responsabil
influenţată de factorul sezonier. Astfel, infecţiile paragripale de dezvoltarea ulterioară a astmului bronșic. Printre factorii
au vârful incidenţei toamna, gripa prevalează iarna, iar infec- de risc extrapulmonari, care favorizează infecţiile respiratorii,
ţiile cu virusul Rs și adenovirusuri sunt mai frecvente primă- merită de remarcat fenomenul microaspiraţiei de conţinut
vara. Rinovirusurile au o circulaţie uniformă pe parcursului gastric refluat la copii cu boala de reflux gastro-esofagian, cu
anului în populaţia pediatrică. Exista un fenomen de inter- dereglări vegetative ale funcţiei digestive, dificultăţi de deglu-
ferenţa între virusurile respiratorii, astfel că, atunci când un tiţie, incoordonare motorie a faringelui. Verigile patogenice
virus este responsabil de starea de epidemie, celelalte sunt re- ale infecţiilor respiratorii pot fi influenţate și de afecţiunile

P E D I AT R I E 163
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

sistemului nervos central (paralizia cerebrală infantilă, atrofia vasodilataţie în submucoasa nazofaringelui. Reacţia primară
corticală, consecinţe hipoxico-ischemice neonatale, patologia celulară nespecifică de protecţie antivirală constă în formarea
nervilor cranieni inferiori, cauze neuromusculare), afecţiuni- infiltratului primar cu celule mononucleare (monocite, ma-
le ORL (sinuzita, vegetaţii adenoide, rinite, amigdalite), caria crofage). Reacţiile inflamatorii celulare secundare se dezvoltă
dentară cronică. în următoarele 1-2 zile și constau în migrarea polimorfonu-
clearelor în aria procesului inflamator.
Precondiţii pentru producerea infecţiilor respiratorii creează
factorii de risc de provenienţă exogenă: poluanţii atmosferici Progresarea reacţiilor locale în sistemul respirator superi-
(vapori, fum, aerosoli, pulberi de origine organică și neorga- or declanșează fenomene distructive celulare cu modificări
nică). Efectele lor iritante asupra tractului respirator pot pro- structurale și funcţionale ale epiteliocitelor ciliate, care dere-
duce leziuni structurale ale mucoasei bronșice, deteriorează glează clearance-ul mucociliar. Detașarea excesivă a celulelor
mecanismele de protecţie locală și sistemică. În localităţile cu epiteliale superficiale conduce la o dezintegrare structurală
suprapoluare atmosferică, incidenţa maladiilor respiratorii la a învelișului protectiv din căile respiratorii cu riscuri majore
copii este de 2-7 ori mai mare decât indicele obișnuit pentru pentru suprainfecţii bacteriene.
zonele ecologic pure. Utilizarea intensivă în agricultură a chi-
micalelor, îngrășămintelor minerale, pesticidelor a creat ris- Procesele infecţioase generate de virusuri implică și fenome-
curi ecopatologice pentru sănătatea copiilor, sporind indicii ne secretorii inflamatorii locale, care se realizează prin hiper-
morbidităţii infantile prin afecţiuni respiratorii. Poluanţii ha- secreţie de mucus seros, fluid la etapele de debut ale inflama-
bituali și ocupaţionali din ambianţa copilului pot interveni ca ţiei, iar ulterior, o viscozitate sporită și coloraţie purulentă a
factor de risc cu efecte nefaste asupra imunităţii și protecţiei mucusului – rezultat al modificărilor evolutive ale caracteru-
antiinfecţioase a copilului. lui secretului căilor respiratorii din complicaţiile bacteriene.

Efectele nocive ale fumatului pasiv asupra sănătăţii copilului Reacţiile inflamatorii locale în căile aeriene superioare se pot
au în impact negativ major. Familiile de fumători constituie extinde în arborele bronșic și, uneori, în sistemul alveolar, ele
un mediu în care copiii au mai frecvent maladii respiratorii și determinând leziuni structurale ale epiteliocitelor ciliate bron-
acumulează riscuri importante pentru evoluţii în boli cronice șice, însoţite de fenomene de metaplazie prin care se deterio-
ale sistemului respirator. Părintele tușitor cronic și expecto- rează învelișul ciliat și se reduce funcţionalitatea clearance-ului
rator de flegmă este un eliminator de germeni, care sunt un mucusului. Studiile histologice pun în evidenţă descuamări
pericol pentru copiii din familie în contextul realizării infec- epiteliale, fenomene de necroză celulară, degenerare nucleară,
ţiilor respiratorii. infiltraţie limfocitară și plasmocitară, hipersecreţie inflamatorie
la suprafaţa mucoasei nazofaringiene, în lumenul bronșic.
Abuzul de antibiotice și remedii antibacteriene din practica
pediatrică actuală creează, de asemenea condiţii de sensibi- O verigă patogenică importantă în IRVA constituie reacţiile
lizare a copilului, produce diverse efecte toxice cu iniţierea imune specifice locale responsabile de sinteza anticorpilor
fenomenelor imunopatologice, tulburărilor morfofuncţiona- specifici de tip IgA la nivelul mucoasei nazale, prin care se
le în sistemele de protecţie imună și este astfel un factor de reduce replicarea virusurilor; aceste procese se pot realiza efi-
risc cu potenţial favorizant pentru producerea și persistenţa cient către ziua a 5-a – a 7-a de la episodul de infectare. Un rol
infecţiilor respiratorii la copii. important în mecanismele patogenice de protecţie antiinfec-
ţioasă în IRVA revine reacţiilor umorale nespecifice locale de
Patogenie rezistenţă – prin sinteza sporită de interferon, care se implică
în procesele de eradicare antivirală.
Toate formele clinice de infecţii acute respiratorii se caracte-
rizează printr-o serie de elemente fiziopatologice comune: in- Patomorfologie
filtraţie inflamatorie, edem al mucoasei, congestie vasculară,
hipersecreţie de mucus, alterări structurale ale epiteliului și Inflamaţia infecţioasă de etiologie virală produce modificări
tulburări funcţionale ale clearance-ului mucocilar în căile ae- structurale ale epiteliocitelor ciliate ale sistemului respirator,
riene respiratorii. inclusiv în epiteliul căilor aeriene superioare.

Multiplicarea masivă a virusului în primele 2-4 zile de la Tabloul clinic


episodul de contact infectant induce procese inflamatorii la Infecţiile acute respiratorii se clasifică în infecţii acute ale
nivelul mucoasei și submucoasei, urmate de instalarea ede- căilor respiratorii superioare, care includ guturaiul, faringita
mului, modificărilor microcirculaţiei locale cu fenomene de acută, otita și sinuzita, și infecţii acute în sistemul respirator

164 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

inferior: laringotraheita, bronșita acută, bronșita obstructi- tare sistemică cu sindrom toxiinfecţios (astenie, hiperexcita-
vă, bronșiolita acută și pneumonia. Însă, această clasificare cu bilitate, moleșeală, cefalee, sindrom de vomă).
delimitare structural-anatomică este totuși convenţională,
cunoscut fiind faptul că, majoritatea infecţiilor respiratorii Gripa cu tulpini virale A se caracterizează prin afectarea pre-
ponderentă a segmentului inferior respirator, determină for-
afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, atât etajul
mele clinice mai severe ale bolii. Episodul infecţios este urmat
superior, cât și cel inferior al tractului respirator, simultan sau
de o perioadă de astenie, deseori se instalează sindromul toxi-
secvenţial. În Clasificarea Internaţională a Maladiilor (ediţia
infecţios și convulsiile febrile.
a X), ca principiu de clasificare se mai utilizează agentul etio-
logic, dar clasificarea etiologică este deficitară pentru practica Gripa cu tulpinile de tip B este mai frecventă la copii și se pre-
pediatrică, deoarece diferiţi virusuri și germeni bacterieni pot zintă cu o simptomatologie mai puţin severă, sindromul res-
determina aceeași afecţiune respiratorie, la fel cum și un sin- pirator este mai puţin exprimat, deseori persistă disfuncţii
gur agent patogen poate fi responsabil de entităţi nozologice gastrointestinale.
cu diferit sediu de localizare în tractul respirator.
Gripa cu tipul serologic C provoacă infecţii gripale ale copilu-
Infecţiile respiratorii virale acute prezintă manifestări clini- lui mic doar în cazul unor epidemii ce apar cu o periodicitate
ce asemănătoare, însă anumite tulpini virale au un potenţial prelungită.
mai pronunţat decât altele, fiind capabili de a realiza forme
Evoluţia infecţiilor cu virusuri gripale este favorabilă, ameli-
clinice severe cu manifestări de intoxicaţie generală, alți viruși orarea se produce după 3-5 zile, iar vindecarea completă cu
pot produce preponderent simptome catarale, interesând în normalizarea statutului morbid – în 2-3 săptămâni. Suprain-
proporţii diferite etajele superioare sau inferioare ale tractului fecţiile bacteriene pot tărăgăna procesul de vindecare. Mor-
respirator. Același agent viral poate provoca o gama largă de talitatea din gripă la copil este cauzată de complicaţiile bac-
forme clinice, care diferă ca severitate și extindere în funcţie teriene pulmonare, encefalopatii toxico-infecţioase cu edem
de particularităţile organismului copilului (vârsta, starea de cerebral, sindromul Reye, meningită aseptică.
nutriţie, statutul imun, infectări mixte, particularităţi inflama-
torii locale, gradul de interesare a mecanismelor bronhopul- Infecţiile respiratorii cu virusurile paragripale. Virusurile
monare de protecţie antiinfecţioasă). La diferiţi membri ai paragripale pot afecta orice segment al sistemului respirator,

IV
unei familii același virus poate provoca o bronșiolită acută la dar predomină (80%) infecţiile acute ale tractului respirator
sugari, crup viral la preșcolar, faringită acută la școlar, guturai superior. Copiii sugari și de vârstă mică realizează paragripa
la părinţi sau infecţie subclinică la alţii. prin laringotraheită, în acest caz ea putând să se complice cu
stenoză laringiană. Ca factor etiologic, virusurile paragripale
Infecţii respiratorii cu virusurile gripale. Gripa la copil are pot provoca și bronșita acută, bronșiolita, bronșita obstructi-
o incidenţă maximă la vârsta de 5-15 ani, persistând tulpinile vă, pneumoniile virale, asociate uneori cu convulsii febrile.
gripei B. Virusurile gripale ajung în tractul respirator aerogen
Infecţia cu virus paragripal uneori persistă tot timpul anului,
prin contact direct sau prin obiecte contaminate cu secreţii
fiind responsabilă de epidemiile din colectivităţile de copii,
infestate de la persoanele bolnave. Tropismul înalt al virusu- cu incidenţă maximă în perioada rece a anului. Virusurile
rilor gripale către celulele epiteliale ale sistemului respirator paragripale sunt cauze dominante de infecţii încrucișate in-
și proprietăţile înalt invazive facilitează procese excesive de traspitalicesti și pot determina stări clinice grave, uneori cu
citoliză și descuamare a epiteliului ciliar. evoluţie fatală, în special, la copiii sugari cu patologie asociată
Virusurile gripale determină la copil infecţii acute respirato- (malformaţii congenitale, stări imunodeficitare).
rii superioare cu sindrom febril, manifestări toxiinfecţioase, Infecţii respiratorii cu virusul sinciţial respirator (virusul
laringotraheită și bronșită acută, care uneori se complică cu Rs). Virusul Rs este cauza majoră a bronșiolitei acute și, uneori,
pneumonie. Sugarul și copilul mic pot asocia sindrom de a bronhopneumoniilor la sugari. La copiii sub vârsta de 3 ani vi-
vomă, disfuncţii digestive și o complicaţie foarte gravă – con- rusul Rs este factorul etiologic în 80% din cazurile de bronșiolite
vulsiile febrile, condiţionate de vulnerabilitatea sistemului acute, 20-30% – de pneumonii, 15% – de bronșite acute, 8-12% –
nervos central, particularităţile constituţionale și alte stări de de crup viral și factorul cauzal principal al infecţiilor acute respi-
fond ale sugarului și copilului mic, care facilitează inducerea ratorii cu localizare în căile superioare. Protecţia imună specifică
reacţiilor hiperergice, encefalopatiilor toxico-infectioase. La faţă de virusul Rs este de scurtă durată, reinfecţiile fiind frecven-
școlar și adolescent simptomatologia gripei este dominată de te. Reinfecţiile cu virusul Rs contribuie la reducerea ulterioară a
manifestări catarale respiratorii cu sediul în căile aeriene su- riscului declanșării manifestărilor clinice severe, iar în perioada
perioare, manifestări la care se asociază unele semne de afec- școlarului incidenţa acestei infecţii se reduce semnificativ.

P E D I AT R I E 165
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Sindroamele clinice realizate de virusul Rs depind de vâr- la copii cu IRVA. Rinovirusurile pot fi factori trigger în exa-
sta bolnavului, calitatea mecanismelor de protecţie bron- cerbările de astm bronșic la copil, în declanșarea recidivelor
hopulmonară, de factorii constituţionali. Bronșiolita acută de bronșită.
este o entitate caracteristică sugarului de până la vârsta de 6
luni, apoi virusul Rs se poate manifesta preponderent prin- Infecţii respiratorii cu enterovirusuri. Infecţiile respirato-
tr-o pneumonie, laringotraheită cu o incidenţă maximă de la rii cauzate de enterovirusuri se manifestă clinic preponderent
vârsta de 2 ani, iar infecţiile acute în căile aeriene superioare prin simptome de afectare a căilor aeriene superioare (gutu-
sunt relevante după vârsta de 3-4 ani. Virusul Rs este una din rai comun, faringită acută, angină herpetică, faringită limfo-
cauzele infecţiilor nozocomiale în secţiile pediatrice și poate nodulară), asociate cu sindrom febril nespecific și manifestări
induce sindromul morţii subite la sugari. gastrointestinale. Faringita acută se poate asocia cu exantem
vezicular al mucoasei bucale, limbii, palatului, gingiilor.
Infecţiile respiratorii cu adenovirusuri. Adenovirusuri-
le sunt factorii etiologici în 5-8% cazuri din infecţiile acute Virusurile Coxackie determină mai frecvent boli febrile ne-
respiratorii ale copilului. Cele mai frecvente variante clinice specifice, însoţite de tuse și rinoree, stări pseudogripale ale
produse de adenovirusuri sunt rinofaringita acută și faringi- sistemului respirator, realizând, frecvent, tablouri clinice de
ta acută. La sugari, infecţiile cu Ad-virus deseori se complică crup, laringotraheită, mai rar – episoade de bronșită acută,
cu otită și se asociază cu tulburări gastro-intestinale, diaree, bronșiolită.
deshidratare. Multe serotipuri de adenovirusuri sunt respon- Serotipurile virusurilor ECHO determină aceleași forme
sabile de conjunctivită acută, conjunctivită flictenulară și ke- clinice cu predominarea infecţiilor ușoare ale tractului res-
rato-conjunctivită. Alte manifestări extrarespiratorii: cistita pirator superior. Evoluţia afecţiunilor respiratorii de etiolo-
hemoragică, nefrita interstiţială, limfadenita mezenterică, gie enterovirală este favorabilă, rareori se produc cazuri de
meningo-encefalită, miocardită, hepatită. bronșiolită acută sau pneumonie cu evoluţie fatală. Afectarea
Adenovirusurile pot determina infecţii la nivelul inferior al segmentelor inferioare ale tractului respirator se constată mai
tractului respirator, exprimate clinic prin sindrom pertusoid frecvent la copilul sub 2 ani, pleurodinia fiind relatată la copi-
(paroxisme tusigene acute), asemănător cu tusea convulsivă. lul mare și adolescent.
Adenovirusurile pot realiza procese distructive în epiteliul Enterovirusurile determină îmbolnăviri mai cu seamă toamna
respirator, provocând o bronșiolită obliterantă cu evoluţie și vara, comparativ cu alte virusuri respiratorii care se produc,
cronică. Infecţiile cu adenovirusuri la copii sunt responsabile preponderent, în perioada rece a anului. Un criteriu clinic dis-
de forme clinice rebele, 20% din pneumoniile virale cu final tinctiv pentru infecţiile cu enterovirusuri îl constituie afecta-
fatal fiind de etiologie adenovirală. rea sistemului gastrointestinal, manifestată prin sindrom de
Infecţii respiratorii cu rinovirusuri. Rinovirusurile sunt vomă, diaree sau constipaţie, dureri abdominale, “pseudoa-
cei mai frecvenţi factori etiologici ai guturaiului infecţios la pendicită”, peritonită, invaginaţie, hepatită, pancreatită. Sem-
școlar și adolescent, revenindu-le o pondere neînsemnată în nele de afectare neurologică – meningită aseptică, encefalită,
peisajul etiologic al IRVA la sugar și copilul mic. Prezentarea sindromul Reye, sindromul Gasser, sindomul Guillan-Barre –
clinică este marcată de guturai cu strănut, obstrucţie nazală, sunt responsabile de evoluţii severe ale infecţiilor respiratorii
rinoree cu secreţii nazale seroase (în următoarele 2-3 zile ele cu enterovirusuri.
devin opalescente, uneori – aderente, vâscoase), usturime Diagnostic explorativ
rino- și orofaringiană. Deseori, se dereglează respiraţia nazală,
bolnavul acuzând și tulburări funcţionale moderate – respi- Diagnosticul etiologic de certitudine al unei infecţii cu viru-
raţie stridoroasă, copilul respiră pe gură. Sunt caracteristice suri respiratorii poate fi confirmat doar prin izolarea virusu-
iritaţiile perinazale, cauzate de secreţiile inflamatorii din nas lui. Izolarea virusurilor se face prin procedee de cultivare a
și efectele mecanice de la ștergerea nasului. Scurgerea secreţi- secreţiilor nazo-faringiene pe ouă embrionate și culturi de fi-
ilor nazale pe peretele posterior al faringelui produce iritarea broblaști umani, rezultatul fiind obţinut peste 72 ore. Această
zonelor reflexogene cu declanșarea puseelor de tuse, uneori a tehnică, fiind destul de sofisticată, se utilizează doar pentru
sindromului de vomă. cercetări știinţifice. Pentru diagnosticul etiologic rapid de
rutină se recomandă examinarea directă a celulelor epiteliale
La copiii mai mari, infecţiile rinovirale, au deseori, o evoluţie nazale, recoltate cu un tampon, folosind tehnica anticorpilor
asimptomatică. Rinovirusurile sunt responsabile de produce- fluorescenţi, metoda radioimună și reacţiile de polimerizare
rea a 10% cazuri de laringotraheită, 4% – de bronșiolită acută în lanţ – cu potenţial informativ avansat în condiţiile medici-

166 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

nii contemporane. Informaţie diagnostică indispensabilă ofe- tare, iar în cazul lipsei apetitului el nu va fi forţat să consume
ră și cercetările serologice, care permit aprecierea titrului de alimente în cantităţi mari. Frecvent, copilul prezintă tulburări
anticorpi antivirali. Creșterea anticorpilor specifici în serurile ale tranzitului intestinal (constipaţie sau diaree), care nu ne-
pare confirmă implicarea etiologică a virusului, dar, întrucât cesită tratament special, deoarece, odată cu epuizarea episo-
serurile pare se colectează de la pacient la un interval de 2 săp- dului respirator acut, aceste manifestări se remit. Asigurarea
tămâni, acest procedeu are potenţial semnificativ doar pen- regimului hidric optimal prin administrarea de lichide pe cale
tru un diagnostic retrospectiv. Pentru o decizie concludentă orală la intervale frecvente, va contribui la prevenirea și co-
în diagnosticul etiologic, titrul anticorpilor serici trebuie să recţia deshidratării copilului. Se vor utiliza soluţii electrolitice
crească de 4 ori în perioada de convalescenţă. (reghidron), ceaiuri, sucuri calde.
Hemoleucograma la copilul cu IRVA va pune în evidenţă o Atunci când copilul cu infecţie respiratorie acută are febră, pri-
leucopenie, limfocitoză sau lipsa modificărilor. mul imperativ constă în combaterea acesteia. În stările febrile
se recomandă mijloace care promovează termoliza fiziologică:
Explorările radiologice nu sunt indicate în infecţiile respira- descoperirea parţială sau totală a tegumentelor, împachetări sau
torii acute fără complicaţii pulmonare; modificările posibile băi hipotermizante, ștergerea tegumentelor cu burete umed, se
pe o radiografie pulmonară sunt prezentate de reacţii inter- poate orienta spre copil un ventilator de aer. În lipsa efectului
stiţiale difuze, infiltrate perihilare sau peribronșice minimale, sesizabil al procedurilor fizice, febra va fi combătută prin ad-
polimorfism radiologic nespecific. ministrarea antipireticelor. Preparatul antitermic de elecţie în
Tratament practica pediatrică este paracetamolul (15-20 mg/kg/zi), care
este util în primele 24-48 ore ale episodului de viroză respira-
Programul terapeutic în infecţiile respiratorii acute ale copi- torie, dar administrarea în exces trebuie evitată. Majorarea ter-
lului va fi elaborat în corespundere cu manifestările clinice și mogenezei facilitează hiperproducţia interferonului endogen și
varianta etiologică a procesului infecţios. Principiile de trata- reduce vitalitatea virusurilor în organismul copilului cu infecţie
ment în conduita medicală a copiilor cu infecţii respiratorii acută respiratorie, fapt care permite abţinerea de la medicaţie
virale localizate în tractul superior al sistemului respirator in- antipiretica la copii care suportă bine starea febrilă și nu au an-
clud măsuri generale și terapii medicamentoase. tecedente de convulsii. Aspirina nu este recomandabilă la copiii

IV
până la vârsta de 10 ani cu infecţii acute respiratorii de etiologie
Tratamentul infecţiilor respiratorii acute poate fi realizat la gripală, adenovirală – din cauza riscului de producere a sindro-
domiciliu sau în condiţii de staţionar, în dependenţă de se- mului Reye. La un sindrom febril rebel sunt indicate adminis-
veritatea maladiei. Indicaţiile pentru spitalizare obligatorie a trări parenterale de antipiretice cu realizarea tratamentului în
copilului cu infecţie respiratorie sunt: sindrom convulsiv, sin- condiţii de staţionar pediatric.
drom febril (mai mare de 39°C) cu toleranţă la terapia antipi-
retică, insuficienţă respiratorie acută (cianoză, tiraj, agitaţie), Combaterea obstrucţiei nazale este importantă pentru ame-
insuficienţă cardiovasculară, hemoptizia, tusea neexplicabilă liorarea somnului, ingestiei de lichide și alimente pentru di-
cu durata mai mare de 30 zile; în situaţiile când părinţii sunt minuarea sindromului funcţional respirator. Dezobstruarea
necooperanţi, nu pot realiza îngrijirea copilului la domiciliu foselor nazale se poate realiza prin aspirarea secreţiilor cu
sau asigura transportul la spital în caz de agravare. Tratamen- pompa nazală sau prin evacuarea lor cu ajutorul tampoanelor
tele în staţionarele pediatrice sunt recomandate și pentru de vată. Drenarea secreţiilor la sugar se obţine prin plasarea
sugarii cu istoric de crup, laringotraheită, hiperreactivitate a acestuia în decubit vertical. Un beneficiu clinic produc insti-
tractului respirator sau asociază stridor congenital și alte mal- laţiile nazale cu soluţii de ser fiziologic – câte 2-3 picături în
formaţii congenitale. fiecare nară, administrate cu 15-20 minute înaintea meselor și
înainte de culcare. Uneori, pentru obţinerea efectelor fluidifi-
Măsurile terapeutice în infecţii respiratorii acute necesită, ante și decongestionate pregnante, este nevoie de instilaţii re-
în primul rând, asigurarea unui regim optim pentru copilul petate a câte 1-2 picături peste 5-10 minute. Soluţiile pentru
bolnav, care prevede o atmosferă caldă (+22 +23°C), iar pe instilaţii nazale vor fi utilizate cel mult 4-5 zile, deoarece abu-
parcursul somnului – reducerea temperaturii de cameră cu zul poate determina congestia mucoasei nazale și perpetuarea
3-4°C, aerisiri frecvente (8-10 ori pe zi) ale încăperii copilu- manifestărilor de rinită.
lui. Umidificarea aerului atmosferic din mediu oferă, de obi-
cei, un beneficiu substanţial. În general, se recomandă repau- Atitudinea terapeutică în cazul copiilor cu infecţii respirato-
sul la pat pe perioada febrilă sau reducerea activităţii motorii rii acute include și tratamentul antiviral pentru cazurile când
a bolnavului. Alimentarea copilului nu trebuie să sufere ajus- nu se sugerează prezenţa unei etiologii bacteriene. Dintre

P E D I AT R I E 167
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

remediile cu acţiune specifică antivirală se evidenţiază osel- Bronșita acută


tamivirul. În cadrul infecţiilor respiratorii provocate de viru-
sul Rs poate fi utilizată ribavirina în aerosol. Ribavirina este Bronșita acută este un proces inflamator de etiologie infec-
bine tolerată, diminuează contaminarea virală, se folosește cu ţioasă cu evoluţie acută al arborelui bronșic, care nu prezin-
succes la copiii imunocompromiși cu infecţii produse de vi- tă semne clinice de obstrucţie bronșică.
rusuri. Beneficiile clinice ale interferonului în virozele respi- Bronșita acută este cea mai frecventă maladie în structura
ratorii sunt modeste, administrările intranazale fiind utilizate entităţilor bronhopulmonare la copil și constituie 20% din
preponderent în scop profilactic la copii din colectivităţi, pe totalul infecţiilor respiratorii acute. Morbiditatea maximă a
perioada epidemiilor de infecţii respiratorii. bronșitelor acute la copii corelează cu epidemiile de infec-
Profilaxie ţii respiratorii virale acute și se diagnostică preponderent în
anotimpurile reci ale anului. La copii de vârstă preșcolară, la
Programul de prevenţie a infecţiilor cu virusuri respiratorii se școlarul mic, incidenţa sporită a maladiei este relatată în urma
referă la realizarea măsurilor de evitare a contaminării copilu- creșterii numărului de contacte cu alte persoane în instituţii
lui prin excluderea contactelor cu persoanele infectate și orga- preșcolare și preuniversitare.
nizarea unor procedee de reducere a riscului de îmbolnăvire a
copilului (aerisirea încăperilor, folosirea lămpilor bactericide, Etiologie
evitarea aglomeraţiilor populaţiilor pediatrice sau de adulţi Bronșita acută constituie o variantă clinică a infecţiilor res-
în perioada epidemiilor de infecţii virale). Pot fi utile unele
piratorii acute la copil, care, pentru majoritatea absolută a
recomandări împrumutate din medicina tradiţională, cum ar
cazurilor, se realizează în cadrul infecţiilor virale ale căilor
fi acidul ascorbic și fitoncidele din produsele alimentare, pro-
aeriene superioare (rinite, faringite, sinuzite, laringite, larin-
cedeele reflexo-terapeutice.
gotraheite) și al infecţiilor cu localizare inferioară (traheită).
Actualmente, cele mai efective măsuri profilactice specifi- Extinderea procesului infecţios spre arborele bronșic este
ce se referă la vaccinurile antigripale. Este știut că virusurile determinată de incapacitatea organismului copilului de a lo-
gripale se caracterizează prin variaţii antigenice imprevizibile caliza procesul inflamator într-un segment structural anato-
ale glicoproteinelor de suprafaţă (neuramidaza și hemaglu- mic al tractului respirator, de imaturitatea morfo-funcţională
tinina), ceea ce generează consecinţe semnificative de plan a tuturor sistemelor copilului și de predispoziţia lui la reacţii
epidemiologic: instalarea periodică a epidemiilor și specifici- hiperergice generalizate.
tatea de subtip a imunoprofilaxiei antigripale. În acest scop,
OMS, prin studii anuale asupra virusurilor gripale, pentru de- Bronșita acută este, ca regulă, o manifestare a infecţiilor respi-
tectarea mutaţiilor genice, determină cea mai probabilă com- ratorii virale, și doar în cazuri rare se realizează prin complica-
binaţie genică pentru anul în curs, care servește la elaborarea ţii bacteriene în IRVA sau în unele boli infecţioase (scarlatina,
vaccinului polivalent antigripal. Vaccinurile antigripale recent tusea convulsivă, difteria). Cele mai frecvente virusuri cu sta-
utilizate în Europa produc efecte calitative de prevenţie a gri- tut etiologic în bronșite sunt: gripa, virusul paragripal, virusul
pei. Proprietăţi biologice remarcabile asimilează și vaccinul sinciţial respirator, adenovirusurile. În perioada sugarului și
antigripal, care poate asigura o protecţie efectivă (98%) a copilului mic, pe primul loc în structura etiologică a bronșitei
copiilor, în special, a celor imunocompromiși în prevenirea acute se plasează virusul Rs și virusul paragripal 3, care la co-
realizării infecţiilor cu virusul gripei. piii mai mari realizează manifestări clinice de infecţii ale căilor
respiratorii superioare. Circa 20% din bronșitele acute au în
calitate de factor etiopatogenic adenovirusurile, iar virusurile
MALADIILE ACUTE gripale nu depășesc rata de 10% în etiologia bronșitelor.
ALE SISTEMULUI RESPIRATOR INFERIOR
Germenilor pneumotropi și agenţilor atipici li se atribuie un
Maladiile acute ale sistemului respirator inferior reprezintă rol secundar în etiologia bronșitei acute și doar depistarea St.
afecţiunile care se referă la inflamaţiile infecţioase ale arbore- pneumoniae, Haemophylus influenzae, Moraxella, diverselor
lui bronșic și parenchimului pulmonar. O importanţă primor- tulpini de stafilococ în spută în concentraţii diagnostice pune
dială pentru practica pediatrică au următoarele entităţi nozo- în discuţie implicarea factorilor bacterieni în etiopatogenia
logice: bronșita acută, bronșita obstructivă acută, bronșiolita maladiei. Creșterea titrului de anticorpi specifici la germenii
acută, pneumonia comunitară. Ele se caracterizează prin me- pneumotropi confirmă apariţia secundară a infecţiei bac-
canisme etiopatogenetice, tablou clinic, particularităţi explo- teriene în bronșita acută. Asocierea sputei mucopurulente
rative și strategii terapeutice particulare. și diagnosticul etiologic al infecţiei bacteriene la unii copii

168 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

cu bronșită acută în a doua săptămână a maladiei nu exclu- Sindromul toxiinfecţios poate fi, deseori, prezent în tabloul
de o proliferare neinvazivă a microflorei potenţial patogene clinic al bronșitei acute, iar caracterul și intensitatea semnelor
în condiţiile tulburării clearance-ului mucociliar bronșic din de toxicoză sunt marcate de particularităţile factorului etiolo-
agresiunile virusurilor respiratorii. Aceste circumstanţe clini- gic și ale organismului copilului. Convulsiile febrile, sindro-
ce nu induc procese tipice inflamaţiei bacteriene și, de obicei, mul de deshidratare pot fi complicaţii rare, dar foarte grave în
nu impun o terapie antibacteriană. bronșita acută, în special, la copilul cu antecedente perinatale,
imaturitate a sistemului nervos central, tulburări digestive.
Tabloul clinic
Copilul imunocompromis, cu tulburări de nutriţie, rahitism
Debutul bronșitei acute în majoritatea cazurilor este prece- are riscuri majore pentru evoluţie trenantă a bronșitei, precum
dat de o infecţie virală a tractului respirator superior sau de și diverse complicaţii – otite, sinuzite, pneumonii. Extinderea
o suprarăceală și se prezintă cu semne clinice specifice vari- procesului inflamator-infecţios spre laringe, cu asocierea fleg-
antei etiologice, particularităţilor de vârstă și individuale ale mei, hemoptiziei, dispneei, stărilor toxiinfecţioase, conduc la
copilului. forme clinice severe, complicate ale bronșitelor acute.
La copilul cu guturai sau faringită, în câteva zile se asociază un Majoritatea cazurilor de bronșită acută au o evoluţie favorabi-
sindrom cataral infecţios bronșic, manifestat prin tuse uscată, lă cu vindecare completă.
neproductivă, scurtă, frecventă, uneori în pusee, chinuitoare.
Traheobronșitele provoacă copilului stări de disconfort în Diagnostic explorativ
trahee, dureri sau arsuri retrosternale, agravate de tuse chinu-
itoare. Tusea uscată în 2-3 zile evoluează în tuse semiproduc- Hemograma prezintă modificări minimale exprimate prin
tivă, apoi – umedă, productivă cu eliminarea expectoraţiilor majorarea VSH-ului în unele bronșite virale și micoplasmice.
muco-seroase, uneori cu aspect purulent. Copiii sugari și cei Modificări în leucogramă (leucopenie, leucocitoză, neutrofi-
de vârstă mică pot declanșa vărsături după puseul de tuse sau lie, limfocitoză) se depistează în formele mai grave ale bron-
ca urmare a înghiţirii secreţiilor bronșice. șitei acute.

Semnele catarale bronșice involuează pe parcursul a 7-10 zile Explorările radiologice ale toracelui pun în evidenţă accen-

IV
prin reducerea intensităţii tusei sau dispariţia ei completă. Sin- tuarea desenului pulmonar în regiunile parahilare și bazale,
dromul de tuse poate persista mai mult de 2 săptămâni la copii modificări care certifică o afectare inflamatorie difuză a arbo-
de vârsta 1-3 ani, care fac infecţii cu virusul sinciţial respirator, relui bronșic.
și la copiii preșcolari și școlari cu infecţie micoplasmică. Cercetările pentru diagnosticul etiologic au o importanţă
La examenul obiectiv al copilului cu bronșită, datele fizicale clinică majoră pentru selectarea programului de tratament
auscultative prezintă un murmur vezicular aspru, raluri bron- etiotrop. Procedeele bacteriologice cantitative de examinare
șice sibilante și ronflante, care își modifică intensitatea în tim- a sputei, secreţiilor bronșice pot oferi informaţii sigure des-
pul tusei, pot dispărea. Deseori, în bronșitele acute, la copiii pre factorii etiologici de natură bacteriană (St. pneumoniae,
mai mari, la școlari, auscultativ nu se percep raluri, deoarece Haemophylus influenzae, S. aureus). Identificarea virusurilor
componenta exudativă a procesului inflamator este minimală. respiratorii contează pentru virusurile gripale (în contextul
Modificările percutorii nu sunt caracteristice pentru bronșita unor epidemii și pentru monitorizarea variaţiilor serotipice),
acută. La copiii de vârstă școlară și la adolescenţi semnele fi- pentru virusul sinciţial respirator (riscuri de hipersensibiliza-
zice respiratorii sunt de o intensitate redusă – din contul unei re bronșică).
secreţii bronșice mai puţin intensive. Diagnostic diferenţial
Manifestările extrarespiratorii în bronșita acută sunt impor- Diagnosticul diferenţial al bronșitei acute se impune a fi efec-
tante pentru diagnosticul complex. Perturbările în starea ge- tuat cu pneumonia, pentru care este tipic un tablou fizical și
nerală a copilului se prezintă cu astenizare, agitaţie sau mo- radiologic localizat, respiraţie accelerată, tirajul cutiei toraci-
leșeală, reducerea poftei de mâncare, în special, la copiii de ce.
vârstă mică. În debutul bolii se declanșează un sindrom febril
în care infecţiile cu adenovirusuri, gripă, Mycoplasma poate Aspiraţia de corp străin se caracterizează printr-un debut acut
persista câteva zile. Dacă perioada febrilă se extinde până la 2 accidental, prin sindromul de penetraţie, sindrom de asfixie,
săptămâni, febra/subfebrilitatea va tinde să marcheze o aso- insuficienţă respiratorie, iar la etapele evolutive – prin sin-
ciere de complicaţii bacteriene. drom de tuse cronică.

P E D I AT R I E 169
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Infecţiile bacteriene ale căilor aeriene superioare (rinofarin- conform necesităţilor fiziologice plus un supliment de rehi-
gita, sinuzita, amigdalita), deși pot evolua cu tuse, prezintă dratare orală cu ceaiuri, sucuri, ape minerale, aceasta fiind o
și simptome locale cu specificitate înaltă pentru entităţile de metodă efectivă pentru asigurarea unei viscozităţi optimale a
afectare a sistemului ORL. secreţiilor.
Sindroame bronhoobstructive (bronșita obstructivă, bronși- Remediile mucolitice și expectorante – ambroxolul, brom-
olita, astmul bronșic) evoluează cu manifestări foarte asemă- hexina, acetilcisteina – sunt indicate doar pe perioada tusei
nătoare, cu excepţia wheezing-ului, dispneei expiratorii, ante- uscate, având ca scop fortificarea efectelor de fluidificare și
cedentelor alergologice personale. expectoraţie a mucusului bronșic. Evacuarea secreţiilor bron-
șice este importantă pentru succesul terapeutic, iar stimularea
Tratament reflexului de tuse prin respiraţii profunde, schimbarea poziţi-
Tratamentul bronșitei acute se efectuează la domiciliu și nece- ei corpului copilului, exerciţiile fizice contribuie la realizarea
sită a fi individualizat în funcţie de simptomatologia prezentă. acestui obiectiv. Administrarea medicamentelor antitusive
Majoritatea cazurilor clinice vor beneficia de o terapie simp- este contraindicată în tusea productivă, ele urmând a fi utili-
tomatică. Pentru perioada febrilă se va respecta un regim de zate doar în tusea uscată, chinuitoare, seacă prin administrarea
repaus cu reducerea activităţilor fizice ale copilului și majora- de remedii cu codeină, libexină, glicodin pentru o durată de
rea timpului pentru somn și odihnă. Un obiectiv important 1-2 zile, preferabil în perioada nocturnă. Utilizarea agenţilor
în programul terapeutic îl constituie optimizarea regimului antitusivi pe un termen mai îndelungat sporește riscul supu-
hidric și ajustarea lui la deshidratarea provocată de sindromul raţiei și dezvoltării pneumoniilor la copiii cu bronșită acută.
febril, de dispnee. Alimentaţia corespunde necesităţilor fizio- Remediile bronhodilatatoare, antihistaminice, vitaminele în
logice ale copilului. bronșita acută nu trebuie utilizate.
Chinetoterapia respiratorie este un procedeu important pen- Strategia curativă în perioada de convalescenţă are ca obiec-
tru copilul cu bronșită, cu tuse; el facilitând epurarea căilor tive asigurarea calităţii proceselor regenerative ale epiteliului
respiratorii de secreţiile bronșice și ameliorând respiraţia. La bronșic, reechilibrarea funcţională a mecanismelor de protec-
copii mici, drenarea secretelor se efectuează prin poziţionări ţie antiinfecţioasă. În această perioadă, copilul trebuie prote-
variate și tapotări toracice. jat de suprainfectări virale, frecventarea colectivităților de
Tratamentul etiotrop este argumentat în cazul confirmării copii este recomandată peste 1-2 săptămâni după vindecarea
diagnosticului etiologic. El ar putea fi efectuat doar copiilor clinică – termen necesar pentru recuperarea eficientă a copi-
spitalizaţi cu forme severe de bronșită, dezvoltarea complica- lului. Utilizarea vitaminelor A, E, B15 (10-14 zile) în această
ţiilor. Pornind de la faptul că structura etiologică a bronșitelor perioadă este binevenită pentru redresarea proceselor de re-
este dominată de virusuri, copiii cu bronșite acute suprave- stabilire morfofuncţională a sistemelor implicate în procesul
gheate la domiciliu nu necesită explorări pentru identificarea inflamator-infecţios bronșic.
factorilor cauzali. Antibioticele nu reduc durata bronșitei acu- Profilaxia
te virale și nici nu diminuează incidenţa complicaţiilor bacte-
riene. Antibioticoterapia este indicată doar copiilor cu sem- Programele de profilaxie a bronșitelor la copii sunt orientate
ne clinico-explorative de bronșită bacteriană. În atare stări spre realizarea măsurilor de prevenire a infecţiilor respiratorii
se va administra preparatul de primă intenţie – amoxicilina. acute, în special, pentru anotimpurile reci, când crește riscul
Suspectarea implicării etiologice a Mycoplasma pneumoniae epidemiilor virale. Fortificarea cu vitamine a mecanismelor
permite de a indica medicaţie cu macrolide (azitromicină, de protecţie nespecifică și profilaxia specifică cu vaccinuri
claritromicină), care conduce la eradicarea infecţiei atipice la antigripale a organismului copilului pot reduce riscurile de
copii cu bronșită acută. Antibioticele din grupa macrolidelor îmbolnăviri cu infecţii respiratorii.
acţionează eficient și asupra altor germeni pneumotropi –
pneumococ, bacilul Haemophylus, stafilococ. Bronșita obstructivă acută

Asigurarea permeabilităţii căilor aeriene inferioare constituie Bronșita obstructivă acută este o maladie care evoluează
un obiectiv patogenic important în bronșite și poate fi atins cu sindrom de obstrucţie bronșică, manifestată clinic prin
prin procedee de fluidificare a secreţiilor cu evacuarea mu- wheezing (respiraţie șuierătoare).
cusului din arborele bronșic al copilului bolnav. Fluidificarea Conform datelor literaturii de specialitate, sindromul bron-
secreţiilor bronșice se realizează prin aport hidric de lichide hoobstructiv se întâlnește la 20-25% din copiii de vârstă mică.

170 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Episoade repetate de obstrucţie bronșică se înregistrează la Bronșită obstructivă acută este o patologie caracteristică pe-
fiecare al 2-lea din acești copii. Bronșitele obstructive acute rioadei sugarului, copilului de vârstă mică și preșcolară. Par-
se realizează mai frecvent în perioada rece a anului și afectea- ticularităţile anatomo-fiziologice ale organismului copilului
ză până la 20-30% din copiii primilor trei ani de viaţă. Doar din această perioadă vin să explice frecvenţa înaltă a wheezing-
1-5% din copiii cu bronșită acută obstructivă necesită evalu- ului în copilărie, severitatea simptomatologiei bronhoob-
are și tratament staţionar. Copiii care prezintă 3 și mai multe structive, progresarea bolii și instalarea rapidă a tulburărilor
episoade de wheezing impun o evaluare clinico-explorativă respiratorii.
pentru excluderea riscului de astm bronșic.
Particularităţile funcţional-structurale ale copilului care pre-
Etiologie dispun la dezvoltarea sindromului de obstrucţie bronșică:
Bronșita obstructivă acută, fiind, o variantă a infecţiilor res- • calibrul redus al bronhiilor, fapt care creează rezistenţa
piratorii acute, are ca factori declanșatori agenţii virali, pe fluxului de aer în căile respiratorii distale;
primul plan plasându-se virusul sinciţial respirator, urmat • carcasul fibrocatilaginos imatur cu pereţi bronșici flasci în
de virusurile paragripale, adenovirusurile. Infecţiile atipice vârsta mică ale copilului determină complianţa crescută a
(Chlamydophylia, Mycoplasma pneumoniae) determină 4,9- traheii și bronhiilor mari;
67% din cazurile de afectare a aparatului respirator. Microor- • insuficienţa structurilor elastice pulmonare favorizează
ganismele pneumotrope nu au valoare principială în etiologia obturarea compresivă a căilor respiratorii, reducerea ven-
bronșitei obstructive la copil. tilaţiei, tulburări ale perfuziei pulmonare la copilul cu pro-
cese inflamatorii ale arborelui bronșic;
Factorii de risc • rigiditatea inadecvată a cutiei toracice la copil din compli-
Factorii predispozanţi pentru bronșita obstructivă sunt ante- anţa și deformabilitatea crescută;
cedente familiale de boli alergice (astmul bronșic, dermatita • poziţionarea orizontală a diafragmei face efortul respira-
atopică), care realizează precondiţiile declanșării mecanisme- tor mai eficient;
lor patogenice ale sindromului bronhoobstructiv la copilul cu • insuficienţa ventilaţiei colaterale prin porii Khon și cana-
infecții respiratorii acute. Din categoriile factorilor favorizanţi de lele bronhoalveolare Lambert favorizează dezvoltarea ate-

IV
provenienţă exogenă fac parte: alergenii alimentari (proteina lap- lectaziilor în procesele bronhoobstructive,
telui de vaci, nucile, peștele, ciocolata, produsele alimentare cu • hidrofilitatea sporită a ţesuturilor organismului copilului,
coloranţi, aromatizanţi, conservanţi), noxele atmosferice (gaze inclusiv a pereţilor bronșici, în procesele infecţioase pro-
de eșapament, gaze industriale, fumuri, vapori), tabagismul pa- duce edemul excesiv al mucoasei bronșice, care suplimen-
siv, alergenii habituali (prafuri, acarieni, blană de animale, pene tează fenomenul de obstrucţie a căilor aeriene;
de păsări), abuzurile de medicamente (antibiotice, salicilate, pre- • funcţiile secretorii calitative ale celulelor caliciforme, prin
parate de iod, siropuri colorate, cu aromatizanţi). Prin influenţe asociere cu hiperreactivitatea fiziologică a arborelui bron-
repetate, acești factori produc un impact negativ asupra copilului șic la copilul mic, în condiţiile unui proces inflamator local
mic și îl predispun la forme clinice obstructive ale bronșitei. induc hipersecreţii bronșice, care contribuie la instalarea
obstrucţiei bronșice din contul fenomenelor exudative.
Patogenie
Patomorfologie
Wheezing-ul este un sunet muzical șuierător, ce se realizează
în faza de expir a respiraţiei ca rezultat al vibraţiei pereţilor Virusurile respiratorii, Chlamydia și Mycoplasma, care sunt
bronșici. Declanșarea fenomenelor de vibraţie a bronhiilor se factorii etiologici principali în bronșita obstructivă, au un tro-
produce în cazul predominării efortului expirator asupra efor- pism înalt spre epiteliul bronșic, iar colonizarea și replicarea
tului necesar pentru realizarea debitului respirator maxim. intraepitelială a acestor agenţi produc fenomene de necroză
Wheezing-ul este rezultatul obstrucţiei ramurilor proximale și proliferare celulară. Procesele de citoliză a epiteliocitelor
ale arborelui bronșic prin mecanisme de bronhospasm, iar ciliate conduc la dereglarea mecanismelor locale de protecţie
bronhiile de calibru mare și mediu realizează acest fenomen a sistemului respirator, iar hiperplazia celulelor caliciforme
clinic prin fenomene de vibraţie. Alt element patogenetic al și activarea lor funcţională induc o hipersecreţie excesivă de
obstrucţiei bronșice este hipersecreţia de tip infecţios-infla- mucus în lumenul bronhiilor.
mator, care, prin asociere cu fenomenul de vibraţie a pereţilor Reacţiile inflamatorii locale implică și fenomene de conges-
bronșici, contribuie la apariţia semnelor auscultative de res- tie și de edem al mucoasei și submucoasei, care sunt infiltrate
piraţie șuierătoare. cu limfocite, plasmocite și macrofage. În patogenia bronșitei

P E D I AT R I E 171
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

obstructive acute un rol semnificativ revin mecanismelor Imunograma umorală este informativă pentru depistarea co-
alergice, confirmate de infiltraţii cu plasmocite și eozinofile pilului cu atopie – hiperimunoglobulinemia E este marcherul
active ale ţesutului pulmonar, precum și eozinofilia în sângele alergiei care determină o hiperreactivitate bronșică la copilul
periferic, hiperproducţia IgE serice. cu bronșită acută.
Bronhospasmul – al treilea component al fenomenului de Radiografia toracelui evidenţiază un aspect de proces bron-
obstrucţie, are un rol patogenic mai puţin important pentru hoobstructiv difuz, manifestat prin hiperinflaţie pulmona-
bronșita obstructivă acută, din motivul imaturităţii funcţio- ră, uneori se vizualizează imagini de atelectaziii segmentare
nale a β2-adrenoreceptorilor, precum și a musculaturii netede sau subsegmentare. Efectuarea radiologiei cutiei toracice în
bronșice la sugar și copilul mic. bronșita obstructivă nu este absolut necesară, acest examen
pretându-se doar pentru diagnosticul diferenţial cu pneumo-
Tabloul clinic nie și în caz de suspectare a dezvoltării atelectaziilor, afecţiuni
Bronșita obstructivă debutează pe fundalul unui episod de care impun procedee terapeutice speciale.
infecţie respiratorie acută, la 2-3 zile, cu realizarea sindromu- Evoluţie
lui bronhoobstructiv. Semnele de guturai infecţios din debut
asociază o tuse uscată cu evoluţie clasică. Sindromul bron- Circa 1/3-2/3 din copiii cu bronșită obstructivă fac episoade
hoobstructiv se conturează în câteva zile prin instalarea whe- recurente de wheezing. La copii cu primul episod de bronșită
ezing-ului, dispneei expiratorii, uneori frecvenţa respiraţiei la obstructivă realizat în perioada sugarului, riscul recidivelor
sugar depășind 40 respiraţii pe minut. Copilul devine agitat bronhoobstructive este de 75%, iar cu primul episod la vârsta
periodic, are apetit capricios, dar starea generală nu suferă de copil mic – de 58-35%. Episoadele repetate ale sindromu-
modificări majore. Sindromul febril poate fi determinat de lui bronhoobstructiv poartă un caracter sezonier și la 85%
etiologia virală a procesului infecţios, iar stările de subfebri- din copii se produc în următoarele 8-10 luni. Reinfecţiile sunt
litate sunt inconstante. posibile cu același agent etiologic, mai frecvent cu virusul sin-
ciţial respirator, care este, cel mai probabil, factor cauzal de
Examenul clinic obiectiv pune în evidenţă un torace emfize- wheezing și care nu oferă o imunitate specifică durabilă.
matos drept consecinţă a hiperinflaţiei, tiraj intercostal. Ste-
toacustic se constată un expir prelungit, raluri uscate sibilante Recidivele bronșitei obstructive deseori se produc la copilul
difuze, iar în wheezing-ul cu predominarea componentului cu teren atopic, marcat de antecedentele familiale alergologi-
exudativ în bronhii se auscultă și raluri buloase mari, medii ce (maladii alergice la părinţi, bunici), antecedente personale
și unice de calibru mic. Sindromul de tuse persistă pe parcur- atopice (dermatita atopică, urticarie, edem Quinke), factori
sul bolii, dar aceasta nu este frecventă și chinuitoare, posedă de risc (alimentaţia artificială, părinţi fumători, alergeni ha-
caracteristicele unei tuse productive, umede, la fel ca și în sin- bituali, ocupaţionali). IRVA suportate cu virusul sinciţial
dromul bronhoobstructiv. generează hiperreactivitatea bronșică determinată genetic și
susceptibilitatea crescută a copilului la recidive de wheezing.
Bronșita obstructivă acută are, de obicei, evoluţie favorabilă Recurenţa multiplă (2-3 episoade pe an) a sindromului ob-
cu vindecare clinică în 10-14 zile. Tulburările respiratorii se structiv poate degrada, ulterior, în astm bronșic la 1/3-1/2
ameliorează pe parcursul a 2-3 zile, tusea, wheezing-ul și ralu- din copii și doar la 30% din ei wheezing-ul recurent este rever-
rile sibilante persistă timp de 5-10 zile. sibil, cu o vindecare completă prospectivă.
Prognosticul unui episod de bronșită obstructivă este favo- Elaborarea și aplicarea programelor de recuperare patogenică
rabil și nu are consecinţe pentru viitorul funcţiei pulmonare. a copiilor cu episoade recurente de bronșită obstructivă pot
Diagnostic explorativ asigura o evoluţie benefică a inflamaţiei bronșice și vindeca-
rea sigură pentru mai multe cazuri clinice (45-65%).
Hemoleucograma la copilul cu bronșită obstructivă poate rele-
va schimbări nesemnificative ce se referă la etiologia procesu- Tratament
lui infecţios (leucocitoză, limfocitoză, neutrofilie). Explorări- Cazurile de bronșită obstructivă acută cu forme clinice ușoa-
le etiologice corespund programului pentru bronșita acută. ră și moderată, care afectează sugarul mare și copilul mic, pot
Examenul echilibrului acido-bazic poate semnala o hipoxemie fi recomandate pentru tratamente la domiciliu cu condiţia
moderată (PaO2 = 80-70 mmHg) și tendinţe minimale spre unei supravegheri medicale sistematice și a posibilităţii de
hiperventilaţie. asigurare a îngrijirii adecvate. Formele grave ale sindromului

172 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

obstructiv, care dezvoltă insuficienţă respiratorie, sindrom fe- Medicaţia antiinflamatoare este indicată pentru formele clini-
bril rebel, sindrom convulsiv, au indicaţii pentru internarea ce severe de obstrucţie bronșică și toleranţa la măsurile cura-
copilului în secţiile pediatrice. tive menţionate. Corticosteroizii sunt cele mai eficiente anti-
inflamatoare cunoscute și administrate parenteral în cure de
Regimul copilului va fi restrâns doar pentru perioada febrilă scurtă durată (2-3 zile), facilitează regresia simptomatologiei
și situaţiile clinice grave. Alimentarea, dacă este corectă și co- bronhoobstructive. Terapia cu corticosteroizi se va realiza
pilul nu este inapetent, nu trebuie să sufere ajustare. Se reco- doar în condiţii de staţionar. Preferențiali sunt corticosteroizii
mandă un regim dietetic hipoalergic pentru copilul cu atopie, inhalatorii – beclometazona, budesonidul, administrate prin
antecedente alergice familiale și personale. Regimul hidric intermediul spacer-ului de tip Babyhaler. Doza recomandată
este important pentru asigurarea adecvată a unui aport de li- este de 50 mcg în 3-4 administrări pe zi, inhalată sub formă
chide administrate oral. de aerosol din spacer prin intermediul unei măști faciale. Ad-
Bronșita obstructivă de etiologie virală este o contraindicaţie ministrarea pe termen scurt a corticoterapiei inhalatorii este
pentru antibioticoterapie, care ar putea fi un factor de sensi- practic lipsită de efecte adverse, chiar și la sugar, copilul mic.
bilizare alergică suplimentară a copilului. Tratamentul cu an- Antihistaminicele (dimedrolul, suprastina, diazolina) nu au
tibiotice este indicat în infecţiile bacteriene care, de regulă, acţiune favorabilă asupra bronhoconstrucţiei, iar efectele se-
sunt secundare și complică bronșita obstructivă la copii in- cundare de tip antropinizant (usucă mucoasele) argumentea-
ternaţi în spital. ză renunţarea administrării lor copiilor cu bronșită obstruc-
Programul de control terapeutic al sindromului bronhoob- tivă acută.
structiv include medicaţia cu remedii bronhospasmolitice. Strategia terapeutică a acestei forme de bronșită prevede mă-
Pentru fenomenul de bronhoconstricţie alegerea preferabilă suri de fluidificare a secreţiilor bronșice și de ameliorare a ex-
sunt β2-agoniștii care, prin acţiunea selectivă asupra recepto- pectoraţiei. Pentru fluidificarea mucusului bronșic la copii cu
rilor β2-adrenergici, relaxează musculatura netedă a bronhii- bronșită obstructivă sunt indicate bromhexina, ambroxolul,
lor și controlează eliberarea mediatorilor din bazofile și mas- renunţându-se la utilizarea acetilcisteinelor. Remediile mu-
tocite. Medicamentele β2-adrenergice utilizate în pneumolo- colitice și expectorante au indicaţii restrânse pentru sugari,

IV
gia pediatrică sunt: fenoterol, berotec, clenbuterol. Efectele pe motiv că ei au un reflex de tuse imatur și elimină secreţiile
terapeutice sunt mai prompte la administrarea inhalatorie în bronșice cu dificultate.
aerosoli – prin intermediul camerelor de inhalare sau nebuli-
zatoarelor. β2-agoniștii se livrează și în siropuri și tablete, care Un principiu curativ indispensabil îl constituie asigurarea
fac preferabilă utilizarea lor în practica pediatrică. Din acest unui drenaj calitativ al secreţiilor, îndepărtarea cărora se reali-
grup de medicamente, salbutamolul este β2-agonistul selectiv zează prin păstrarea și stimularea reflexului de tuse. Aceasta se
recomandat de OMS pentru utilizarea în tratamentul infecţii- obţine prin schimbarea frecventă a poziţiei corpului, efectua-
lor respiratorii acute cu sindrom bronhoobstructiv la copil. rea drenajului postural, chinetoterapie prin tapotări toracice
repetate multiple pe parcursul zilei.
Efecte bronhodilatatoare produc și anticolinergicele, men-
ţionat fiind pentru utilizarea în bronșita obstructivă ipratro- Copilul care a suportat un episod de bronșită obstructivă ne-
piumul, care este lipsit de efecte sistemice nedorite, inclusiv cesită un program complex de reabilitare și măsuri de profila-
uscarea secreţiilor bronșice. xie pentru prevenirea recrudescenţelor bronșice. Prezenţa te-
renului atopic va impune respectarea unui regim hipoalergic
Metilxantinele, utilizate frecvent în trecut, actualmente se în conformitate cu factorii incriminatorii, cei alimentari do-
plasează pe loc secund în realizarea tratamentului bronho- minând la sugar și copilul mic. Etapa precoce de recuperare a
dilatator al sindromului obstructiv. Beneficiile terapeutice acestor copii va include remedii care blochează receptorii H2
ale eufilinei și teofilinei sunt sesizabile doar la copilul mic și și stabilizează membrana mastocitelor (cetirizina, levocetiri-
preșcolar cu wheezing, pentru perioada sugarului evitându-se zina, desloratadina) timp de 2-4 săptămâni, iar a copiilor cu
utilizarea acestor remedii. Efectele secundare ale metilxanti- semne cutanate alergice – timp de până la 1-1,5 ani – pentru a
nelor asupra cordului (inotrop și cronotrop negativ), asupra minimaliza riscul dezvoltării astmului bronșic.
sistemului nervos (agitaţie, greţuri, vome, eventual convulsii)
și rinichilor (acţiune diuretică moderată), dar și faptul că ele În perioada de reconvalescenţă a bronșitei obstructive, terapia
contribuie la stimularea contractibilităţii diafragmei și secre- antiinflamatoare cu cetirizine, care are ca scop asigurarea unui
ţiei gastrice au contribuit la reducerea utilizării acestor medi- control asupra hiperreactivităţii bronșice, se administrează
camente în tratamentul bronșitei obstructive. 3-6 luni, reducând considerabil riscul de recurenţă a sindro-

P E D I AT R I E 173
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

mului bronhoobstructiv, iar eventualele cazuri de infecţii bianţa aglomerată (prin fraţii mai mari care frecventează in-
respiratorii acute, inclusiv și formele bronșice, au o evoluţie stituţii de copii).
ușoara, fără complicaţii și cu o vindecare pregnantă.
Factorii de risc pentru evoluţia severă a bronșiolitei acute și/
Bronșiolita acută sau a complicaţiilor sunt: prematuritatea (<37 săptămâni de
gestaţie), greutatea mică la naștere, vârsta mai mică de 12 săp-
Bronșiolita acută este o infecţie a tractului respirator infe-
tămâni, maladiile cronice pulmonare (fibroza chistică, displa-
rior de origine virală, caracteristică sugarului și manifestată
zii bronhopulmonare), malformaţiile cardiace congenitale cu
prin dispnee expiratorie însoţită de wheezing (respiraţie șu-
șunt stânga-dreapta, maladiile neurologice cu hipotonie sau
ierătoare).
discoordonare faringiană, malformaţii congenitale ale căilor
Diagnosticul de bronșiolită acută este rezervat, prin consens, respiratorii, sindromul Down, copii imunocompromiși.
copilului primului an de viaţă, având vârful incidenţei la 6
luni, cu o reducere pe parcursul anului doi. Morbiditatea prin Patogenie
bronșiolită este maximă în anotimpul rece (iarna și primăvara Calea de infectare a copilului sugar este aerogenă, iar sursa o
timpuriu). Incidenţa anuală în SUA a bronșiolitei acute este constituie, de obicei, persoanele din anturajul familial având
de 11,4% cazuri la copii până la 1 an și de 6% cazuri la copii infecţii respiratorii acute, inclusiv forme clinice minore.
de 1-2 ani. Anual, necesită spitalizare mai mult de 2-3% din
copiii cu bronșiolita acută indusă de Rs-virus, marea majo- Elementul patogenic principal în producerea sindroamelor
ritate a cazurilor referindu-se la copii sub 6 luni. Bronșiolita clinice ale bronșiolitei este obstrucţia bronșiolară – consecin-
acută este cea mai frecventă cauză de spitalizare a copiilor ţă a inflamaţiei segmentelor distale ale arborelui bronșic la co-
sugari, deseori – în secţiile de terapie intensivă. Morbiditatea pilul sugar cu particularităţi favorizante anatomo-fiziologice
postinfecţioasă la această categorie de copii constituie 20% locale (bronhii înguste, hidrofilitate tisulară înaltă). Mecanis-
(40-50% din cazuri necesită spitalizare), care se manifestă mul patogenic al fenomenului de obstrucţie din bronșiolită
prin wheezing recurent, în special, la copii cu anamnesticul include următoarele elemente: edemul inflamator al peretelui
alergologic agravat. bronșic, hipersecreţia de mucus și acumularea detritului celu-
lar în lumenul bronhiolar. Reducerea lumenului bronșiolelor
Rată mortalităţii constituie 1-2% din numărul total al paci-
și obturarea cu dopuri de mucus conduc la perturbări profun-
enţilor spitalizaţi cu bronșiolita acută, sănătoși anterior și
de ale aerodinamicii căilor respiratorii inferioare cu instalarea
crește până la 3-4% pentru pacienţii cu maladii concomitente
obstrucţiei, predominant cu caracter expirator. Fenomenele
(MCC, maladii pulmonare). În SUA decesurile Rs-virus-aso-
ciate constituie anual până la 400 de sugari sau 8,4 la 100 000 bronhoobstructive provoacă dificultăţi de eliminare a aerului
de locuitori. din sistemul alveolar, instalarea unei hiperiinflaţii pulmonare
și majorarea capacităţii reziduale funcţionale a pulmonilor.
Etiologie Obturaţia completă a bronhiilor favorizează apariţia atelecta-
ziilor lobulare și subsegmentare.
Bronșiolita acută are ca factori cauzali în exclusivitate virusu-
rile respiratorii, dintre care virusul sinciţial respirator deter- Procesele obstructive în sistemul bronhiolar contribuie la de-
mină până la ½ cazuri. Printre alţi factorii etiologici responsa- reglarea schimbului de gaze, modificarea raportului ventila-
bili de producerea bronșiolitelor acute se numără rinovirusul, ţie/perfuzie, instalarea insuficienţei respiratorii, care se mani-
virusul paragripal. Bronșiolitele cauzate de adenovirusuri festă prin hipoxie, uneori – hipercapnie. Accelerarea respira-
sunt responsabile de producerea formelor severe cu insufici- ţiei până la 70-80/minut corelează cu nivelul de hipercapnie,
enţă respiratorie gravă și a complicaţiilor grave, precum bron- care se accentuează proporţional cu creșterea tahipneei.
șiolită obliterantă. Unele episoade de bronșiolită au în calita-
te de factor etiologic infecţiile atipice, în special Mycoplasma Mecanismul patofiziologic al wheezing-ului constă în produ-
pneumoniae. cerea unui sunet muzical respirator în timpul unei expiraţii
forţate, când crește rezistenţa fluxului de aer în căile aeriene
Factori de risc medii și mici din cauza obstrucţiei în sistemul bronhiolar.
Inflamaţia arborelui bronșic cu caracteristici de bronșiolită Wheezing-ul în bronșiolită își are sediul la nivelul bronhiilor
este favorizată de un șir de factori de risc, printre care alimen- de calibru mare și mediu, îngustarea cărora este realizată prin
taţia artificială la sugar, antecedentele alergologice, vârsta în- compresiunea condiţionată de presiunea pozitivă intrapleu-
tre 3 și 6 luni, genul masculin, tabagismul în familie, microam- rală în expir, necesară pentru depășirea obstrucţiei periferice.

174 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Manifestări clinice pirator, acrocianoză. Examenul obiectiv al sistemului pulmo-


nar relevă o cutie toracică distinsă emfizematos, la percuţie
Bronșiolita debutează printr-o rinofaringită acută cu rinoree se determină o hipersonoritate, ascultativ se percepe diminu-
seroasă și strănut, asociate cu sindroame de afectare sistemi- area murmurului vezicular, expirul este prelungit, șuierător.
că cu disconfort, reducerea apetitului, subfebrilitate, uneori Prezenţa ralurilor subcrepitante localizate la nivel bronșiolar,
febră la 38-39°C. Pe fonul acestei infecţii respiratorii minore, produse în faza de expir și la începutul inspirului, caracteri-
în câteva zile, se instalează dispneea expiratorie cu wheezing, zează fenomenele stetoacustice ale bronșiolitei. Tabloul aus-
agitaţie, tuse spastică. Are loc accelerarea importantă a frec- cultativ de “plămâni umezi” este completat de raluri sibilante,
venţei respiratori, care face dificilă alimentaţia sugarului. ronchusuri respiratorii, care se pot modifica în timpul tusei
Variantele clinice clasice de bronșiolită acută se încadrează sau ca efect al procedeelor de chinetoterapie respiratorie.
într-o stare patologică cu evoluţie gravă, care se prezintă prin- Evaluarea gradului de severitate a sindromului bronhoobstruc-
tr-o tahipnee cu 70-80 respiraţii/minut, tiraj intercostal și ti- tiv la copii cu bronșiolită acută este prezentată în tabelul 4.1.
rajul toracelui, retracţie xifoidiană, expir prelungit, geamăt ex-

Tabelul 4.1.
Determinarea gradului de severitate
a sindromului bronhoobstructiv la copii cu bronșiolita acută

Frecvenţa Participarea musculaturii


Puncte Raluri sibilante Cianoză
respiratorie auxiliare
0 30 Absente Absentă Absentă
1 31-40 La sfârșitul expirului Periorală la efort +
2 41-60 Ocupă tot expirul Periorală în repaos ++
3 Mai mult de 60 La distanţă Generalizată în repaos +++++

IV
Aprecierea gradelor de severitate adenovirusuri, se manifestă prin marmorarea tegumentelor,
acrocianoză și denotă o stare foarte severă a maladiei. Tahi-
• sindrom obstructiv ușor – 2-4 puncte cardia, miocardita toxică se includ în tabloul clinic al bronșio-
• sindrom obstructiv moderat – 5-8 puncte litelor cu evoluţie gravă. Emfizemul pulmonar poate determi-
• sindrom obstructiv sever – 9-12 puncte na deplasarea în jos a ficatului și splinei.
Bronșiolita acută se prezintă și prin semne clinice de afectare Evaluarea complexă a expresivităţii manifestărilor clinice per-
a stării generale: sindrom toxiinfecţios, dificultăţi de hidrata- mite evaluarea gradelor de severitate a bronșiolitei – informa-
re și alimentaţie (inapetenţă, sindrom de vomă). Tulburări- ţie utilă pentru managementul medical al copiilor cu bronși-
le microcirculatorii, care sunt mai accentuate în etiologie cu olită acută (tab. 4.2.).
Tabelul 4.2.
Gradele de severitate ale bronșiolitei la copil

Grad de severitate Grad de severitate Grad de severitate


Criterii
ușor mediu Grav
Factorii de risc Lipsesc Prezenți Prezenți
Comportament Copil liniștit Iritabilitate periodică Iritabilitate și/sau copil letargic
Alimentaţia Normală, posibilă Scăzută (50-75% din volumul Lipsește (< 50% din volumul
per os obișnuit), dificilă per os obișnuit), imposibilă per os
Frecvenţa respiratorie În limitele normei Accelerată Vădit accelerată
Efort respirator (detresa Lipsește sau minimal Tiraj moderat Tiraj sever
respiratorie) Bătăi ale aripilor nazale Bătăi ale aripilor nazale
Geamăt
Apnee Lipsește Posibilă (perioade scurte) Perioade frecvente și/sau prelungite

P E D I AT R I E 175
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Complicaţiile bronșiolitei acute la copil: apnee, suprainfecţie crepitante în bronșiolita acută și lipsa lor în bronșita obstructi-
bacteriană pulmonară, infecţie bacteriană extrapulmonară se- vă, care se caracterizează prin raluri sibilante și umede mici sau
veră, otită medie, tahicardie supraventriculară, pneumotora- medii. Bronșiolita se produce în exclusivitate la copilul sugar,
ce, secreţie inadecvată de ADH, insuficienţă respiratorie. pe când bronșita obstructivă afectează și copilul mic. Formele
clinice severe sunt caracteristice pentru bronșiolite, iar sindro-
Diagnostic explorativ mul obstructiv în bronșita obstructivă se realizează în episoade
Hemoleucograma în bronșiolita acută prezintă un număr nor- maladive de gravitate medie cu evoluţie favorabilă.
mal de leucocite, uneori – leucocitoză cu majorarea VSH; eo- Diferenţierea bronșiolitei acute de pneumonia bacteriană la
zinofil poate fi constatată la copii cu teren alergic. sugar are o importanţă practică imensă, în special pentru pro-
Echilibrul acido-bazic la copii cu bronșiolite acute relevă, de obi- gramarea măsurilor curative. În pneumonie tabloul toxiinfec-
cei, o scădere sub 90% a saturaţiei sângelui arterial cu oxigen, ţios este exprimat, dereglarea statutului general și sindromul
PaO2 se reduce până la 55-60 mmHg, valorile PaCO2 sunt nor- febril fiind constante. Sugarul cu pneumonie nu prezintă
male sau crescute în stările severe, când se dezvoltă o acidoză wheezing și hiperinflaţie, iar semnele fizice pulmonare sunt
respiratorie sau tulburări mixte ale EAB. Aceste dereglări aci- localizate și nu au un caracter difuz. Examenul radiologic este
do-bazice sunt cauzate de tahipnee, agitaţie, sindromul febril. decisiv în diferenţierea acestor două entităţi – prezenţa opaci-
tăţilor micronodulare sau macronodulare confirmă bronho-
Diagnosticul etiologic prevede identificarea virusurior prin pneumonia.
tehnici de imunofluorescenţă, reacţii imunoenzimatice (ELI-
SA), teste PCR sau prin culturi din nazofaringe. Copiii sugari Diagnosticul diferenţial al bronșiolitei acute se face cu afec-
în 60% din cazuri de bronșiolită acută sunt infectaţi cu Rs- ţiunile prezentate de dispnee expiratorie continuă sau ex-
virus (spre sfârșitul primului an de viaţă) și în 22% de cazuri acerbări paroxistice: sindrom de aspiraţie (de lapte sau alte
dezvoltă maladie simptomatică, iar peste 80% din copiii afec- alimente, conţinutul gastric în boala de reflux gastro-esofagia-
taţi la vârsta de 2 ani sunt infectaţi cu Rs-virus, 95% din copii nă), fistule traheo-esofagiene, incoordonarea faringiană, aspi-
la această vârstă având serologic confirmată suportarea infec- rare de corpi străini în căile aeriene, fibroză chistică, displazia
ţiei cu Rs-virus. bronho-pulmonară, maladii cardiace (malformaţii congenita-
le de cord, maladii cardiace cu cardiomegalie), anomalii ale
Cercetările bacteriologice ale secreţiilor nazofaringiene sau tra- arborelui bronșic, imunodeficienţe congenitale, boli ale me-
heobronșice nu evidenţiază flora bacteriană patologică la co- diastinului (tumori, adenopatii, chisturi).
piii cu bronșiolită acută, ea fiind prezentă doar în cazul unor
suprainfecţii nozocomiale. Evoluţia

Explorările radiologice pun în evidenţă o hiperinflaţie pulmo- Bronșiolita acută are o evoluţie favorabilă – episodul de bron-
nară cu creșterea diametrului anteroposterior al toracelui, șiolită durează în medie 2 săptămâni, având vindecare com-
orizontalizarea coastelor, coborârea diafragmei, o hipertrans- pletă. Pentru majoritatea cazurilor, recurenţele bronhoob-
parenţă difuză, accentuată în regiunile bazale, retrosternale. structive dispar odată cu involuţia hiperreactivităţii bronșice,
Desenul bronhovascular este distinct, în 1/3 din cazuri pot care este pasageră în această boală.
fi prezente anumite dereglări de ventilaţie: atelectazii, bule Prognosticul de perspectivă remarcă pentru 1/2 din copiii
emfizematoase cu localizare preponderent în lobii superiori. ce au avut bronșiolită acută, recurenţe cu wheezing cu caracter
Atelectaziile pot fi segmentare de tip liniar sau, mai frecvent, sezonier sau generate de infecţiile respiratorii virale sporadice
nesistematizate, având aspectul unor opacităţi cu margini și epidemice. Aceste cazuri clinice sunt etichetate prin noţiu-
imprecise. Examenul radiologic poate evidenţia, în unele ca- nea de wheezing recurent postbronșiolitic, care se diferenţiază
zuri, reacţii pleurale ori complicaţii de tipul pneumotorax sau prin caracter limitat în timp și poate degrada prin intermediul
pneumomediastinum. Radiografia pulmonară este indicată circumstanţelor favorizante în astm bronșic. Riscul de astm
copiilor cu evoluţia severă a bolii, pacienţilor cu deteriorarea bronșic în etiologia bronșiolitei cu Rs-virus este considerabil
bruscă a stării generale, în pneumopatie sau cardiopatie. și atinge cote de 30-50% din cazuri.
Diagnostic diferenţial În 1-2% din cazuri de bronșiolită acută la sugarul mic se pro-
Componentele etiopatogenice comune ale bronșitei obstructi- duc decese, ele fiind condiţionate de complicaţii bacteriene
ve și bronșiolitei diferă prin nivelul de afectare a arborelui bron- nozocomiale, malformaţii congenitale cardiace, pulmonare și
șic, specificat de particularităţi auscultative precum raluri sub- de alţi factori de risc.

176 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Tratament Formele de gravitate ușoară și medie ale bronșiolitei prevăd


realizarea următoarelor măsuri de îngrijire a copilului: fluidi-
Internarea în spital a copilului cu bronșiolită este reglementată ficarea secreţiilor bronșice, oxigenoterapie, tratament simp-
de criteriile de spitalizare: copii născuţi prematuri (<35 săp- tomatic, chinetoterapie respiratorie. Formele severe impun o
tămâni de gestaţie), copii din grupul de risc pentru evoluţie terapie intensivă, ce include asigurarea prin perfuzii venoase a
severă (MCC, patologie pulmonară cronică, imunodeficien- necesităţilor de lichide, electroliţi și calorii, oxigenoterapia și
ţe, sindromul Down), episoade de apnee periodică, frecvenţa terapia de administrare a medicaţiei prin nebulizare.
respiratorie >70/min, semne generale de pericol, semne de
deshidratare, complicaţii toxice (encefalopatie toxiinfecţioa- Oxigenoterapia este indicată copiilor cu bronșiolită severă,
să, sindrom convulsiv, insuficienţă respiratorie și cardiovas- cianotici, cu insuficienţă respiratorie. Oxigenul – purificat,
culară, hepatită toxică, nefrită toxică, ileus paralitic), durata umidificat și încălzit – se administrează în concentraţii opti-
bolii la momentul adresării >3-5 zile, răspuns neadecvat la mizate pentru menţinerea saturaţiei O2. Respectarea tuturor
tratament aplicat în condiţii de ambulator sau agravarea stării rigorilor igienice, utilizarea unor tehnici impecabile de admi-
generale pe fond de tratament, familii social-vulnerabile sau nistrare a oxigenului (sterilitatea soluţiilor, sondelor și izole-
familiile necompliante, lipsa posibilităţii supravegherii atente telor) constituie obiective importante pentru evitarea infec-
a pacientului. tărilor bacteriene pulmonare iatrogene.

Tabelul 4.3.
Conduita terapeutică conform severităţii bronșiolitei acute

Gradul de severitate Managementul medical


Copilul poate realiza tratamentele în condiţii de domiciliu. Mamei (părintelui) i se explică
posibila evoluţie a bolii, în care situaţii să revină imediat la medic, semnele generale de pericol.
Ușor
Poziţionarea copilului în decubit dorsal cu trunchiul ridicat. Alimentaţia și rehidratarea în volume
mici și frecvente. Reevaluare medicală peste 24 de ore.

IV
Copilul se spitalizează. Oxigenoterapie pentru menţinerea SaO2 adecvate. Rehidratare orală sau
Moderat în cazul agravării stării – i.v. în volum mai mult de 75% din necesităţile vârstei. Supravegherea
timp 2 de ore cu reevaluare repetată și tratamente conform severităţii maladiei.
Internare în secţiile ATI. Monitorizarea cardio-respiratorie a gazelor sanguine. Copilul poate
Sever
necesita ventilaţie asistată.

O direcţie terapeutică importantă este fluidificarea secreţii- de wheezing recurent. Administrarea salbutamolului inhala-
lor bronșice, care se realizează prin asigurarea unei hidratări tor se va continua la copiii cu reacţie pozitivă după inhalarea
adecvate a copilului prin administrarea orală a lichidelor, per- primelor doze. Remediile anticolinergice (ipratropium) au o
fuzii venoase. Cel mai important procedeu în realizarea flui- indicaţie mai argumentată în bronșiolitele acute la copiii mici,
dificării eficiente a secreţiilor bronșice este terapia de nebuli- deoarece produc un control eficient asupra hipersecreţiei
zare (sub izoletă, cort, incubator, prin mască) cu soluţii saline bronșice, iar prin asociere cu β2-agoniștii cu durată scurtă de
hipertonice – clorura de sodiu de 3% reduce edemul bronșic, acţiune (fenoterol) beneficiul terapeutic este asigurat.
ameliorează eliminarea mucusului vâscos. Administrarea prin Glucocorticosteroizii sunt indicaţi în formele severe de bron-
inhalaţie a clorurii de sodiu în asociere cu un remediu bron- șiolită, întrucât au efect antiinflamator, antiedematos. Copiii
hodilatator este eficientă pentru evitarea bronhospasmului. sugari cu formele severe de boală pot să beneficieze de gluco-
corticosteroizii sistemici (prednisolon în doză de 2 mg/kg/zi,
Bronhodilatatoarele produc efecte terapeutice neînsemnate, apoi – de 1mg/kg/zi, timp de 5 zile, sau dexametazon 1-1,5
deoarece, în bronșiolita acută, bronhoconstricţia are un rol mg/kg/zi în 2-3 prize). La copii mai mari de 12 luni, gluco-
minor în patofiziologia obstrucţiei bronșice la copilul sugar cu corticosteroizii inhalatorii (beclometazon, budesonid) pot
imaturitatea funcţională a musculaturii netede bronșice. Tria- produce beneficii calitative în controlul sindromului bronho-
lul terapeutic cu salbutamol prin spacer (cameră de inhalare) obstructiv. Cazurile clinice ale wheezing-ului recurent sau sus-
de 0,15 mg/kg/doză, la interval de 20 minute, 2-4 pufuri, se piciunile de astm bronșic, cu istoricul familial de atopie, de
va efectua la copii cu wheezing pronunţat, la copii mai mari de astm bronșic, necesită tratament cu corticosteroizi inhalatorii
6 luni cu istoricul familial de astm bronșic sau anamnesticul la etapa de recuperare a episodului de bronșiolită.

P E D I AT R I E 177
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Tratamentul etiotrop pentru etiologia cu virusul respirator de spitalizare. Pneumonia se consideră comunitară, dacă co-
sinciţial al bronșiolitei se poate efectua cu ribavirină (nucle- pilul nu a fost spitalizat pe parcursul ultimelor 14 zile înainte
otid sintetic ce inhibă replicarea virală), care se administrează de apariţia semnelor de boală.
în primele 72 ore ale infecţiei în pulbere dizolvată și nebuli-
zată, cu doze standard (20 mg/ml în aerosolizare continuă, Epidemiologie
timp de 12-18 ore, 3-7 zile) sau doze mari pe o durată scurtă. Incidenţa pneumoniei în ţările Europei și Americii de Nord
Tratamentul antiviral cu oseltamivir se indică în cazurile con- constituie 34-40 de cazuri la 1000 copii, în Rusia morbidita-
firmate ale gripei, prima doză administrându-se în perioada tea de pneumonie reprezintă 83,8 de cazuri la 1000 copii, iar
de până la 48 ore de la debutul bolii. în Moldova prevalenţa pneumoniei comunitare la copil este
Antibioticele nu au indicaţie teoretică în bronșiolita acută în diferiţi ani de 110-150 de bolnavi la 10000 populaţie pe-
având ca etiologie virusurile. Practica pediatrică acceptă admi- diatrică.
nistrarea antibioticelor în cazurile de suspectare a suprainfec- La nivel mondial, pneumonia este cauză de deces pentru 1,6
ţiei bacteriene, în formele complicate de bronșiolită, sugarilor milioane de copii anual și constituie principala cauză de mor-
sub 3 luni cu sindrom febril, copiilor cu protecţie imunocom- talitate infantilă; 3 copii decedează în fiecare minut din cauza
promisă. Medicaţia antibacteriană nu va reduce durata bolii, pneumoniei (OMS, 2010). În ţările dezvoltate, letalitatea din
dar va proteja sugarul de riscul complicaţiilor bacteriene, care pneumonie are rata de 8-9% din toate cauzele decesului co-
pot fi imprevizibile ca evoluţie și chiar ameninţătoare pentru pilului din primii 5 ani de viaţă. În Republica Moldova pneu-
viaţă. Antibioticoterapia este indicată în cazuri de bronșiolită moniile se plasează pe locul 2-3 în structura cauzelor decesu-
acută și infecţie bacteriană confirmată (frotiu Gram și cultura lui infantil și la copiii de 1-5 ani.
secreţiilor bronșice), otită medie ca complicaţie a infecţiei cu
Rs-virus, agravare bruscă a stării morbide, manifestări atipice Factorii de risc
de boală, prezenţa opacităţilor extinse pe radiografia toracică,
precum și copiilor cu apnee recurentă la depistarea tabloului Imaturitatea morfofuncţională a sistemului bronhopulmonar
de septicemie. Antibioticele indicate sunt amoxicilina, cefa- și a mecanismelor de protecţie antiinfecţioasă caracteristică
losporinele de generaţiile a doua și a treia. vârstelor mici ale copilului (proprietăţi fagocitare imature ale
macrofagelor alveolare, IgA scăzută) constituie un factor de-
Mucoliticele produc hipersecreţie în căile respiratorii, care cisiv pentru iniţierea inflamaţiei parenchimului pulmonar în
poate agrava sindromul bronhoobstructiv, fapt ce restricţi- condiţiile unei viroze a tractului respirator. Imaturitatea func-
onează utilizarea lor în programul terapeutic al bronșiolitei. ţională a protecţiei antiinfecţioase locale și de sistem, perme-
Remediile antitusive nu au efect benefic în bronșiolita acu- abilitatea mărită a mucoasei respiratorii, fenomene respirato-
tă, deoarece inhibarea tusei determină stagnarea secreţiilor rii locale imperfecte, tendinţa la stază vasculară, complianţa
bronșice și agravarea sindromului bronhoobstructiv. Medica- scăzută a toracelui – toate acestea constituie factori ce favori-
mentele sedative nu se administrează pentru a micșora agita- zează apariţia pneumoniilor la copii de vârstă mică.
ţia copilului cu bronșiolită acută, cu excepţia sugarilor cuplaţi
la ventilaţie mecanică. Morbiditatea cu pneumonii sporește în perioada epidemiilor
de infecţii respiratorii acute cu virusuri.
Mijloacele de tratament simptomatic vor fi rezervate pentru
febră și sindromul convulsiv, insuficienţele cardiacă, renală și Factorii de risc pentru producerea pneumoniilor sunt și con-
hepatică, care pot complica bronșiolita acută. diţiile precare ale sănătăţii copiilor (malnutriţie, prematurita-
te, rahitism, anemii, boli alergice), stările imunocompromise,
Programul de recuperare și prevenire a recurenţelor de whe- infecţiile intrauterine, care dereglează maturarea pulmonară
ezing va include complexul de măsuri prevăzute pentru bron- postnatală și reactivitatea antiinfecţioasă a copilului. Statutul
șita obstructivă și sunt expuse în compartimentul respectiv al familial socio-economic vulnerabil, riscurile ecologice și din
prezentului capitol. condiţiile habituale favorizează receptivitatea la infecţii respi-
ratorii, la pneumonii.
Pneumonia comunitară
Etiologie
Pneumonia comunitară este un proces inflamator acut al parenchi-
mului pulmonar cu afectarea structurilor alveolare și/sau a intersti- Etiologia pneumoniilor este determinată de germenii bacte-
ţiului, are etiologie preponderent bacteriană, realizată în con- rieni, prevalenţa unor sau altor specii fiind determinată de
diţii de domiciliu (extraspitalicesc) sau în primele 48-72 ore vârsta copilului și condiţiile de infectare.

178 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

În perioada neonatală, cei mai frecvenţi agenţi patogeni de- Pneumonia se dezvoltă atunci când mecanismele de protecţie
clanșatori ai pneumoniei la nou-născut sunt streptococul a organismului sunt depășite prin virulenţa înaltă a agenţilor
β-hemolitic, enterobacteriile gram negative, S. agalactiae, S. infecţioși sau atunci când mecanismele de protecţie pulmo-
aureus. Este demonstrat rolul Chlamydia trachomatis în pro- nară sunt dereglate din cauza proceselor patologice preexis-
ducerea pneumoniei interstiţiale la nou-născut și sugarul mic, tente la nivel de parenchim pulmonar sau în sistemul imun.
având ca sursă de infectare mama purtătoare sau bolnavă de Deseori perturbarea mecanismelor de protecţie antiinfecţioa-
chlamidiază. La aceste vârste mici ale sugarului există un risc să are drept cauză primară infecţiile preexistente cu virusuri
major de infectare cu Mycoplasma, care, uneori, poate dezvol- respiratorii, cărora le revine un rol patogenic în dezvoltarea
ta pneumonii. Pneumoniile interstiţiale ale nou-născutului și pneumoniilor comunitare prin crearea unor condiţii favo-
sugarului sub 6 luni sunt, deseori, provocate de virusuri respi- rizante pentru germenii pneumotropi. Ajunse prin inhalare
ratorii cu tropism pulmonar: virusul sinciţial respirator, viru- sau prin aspiraţie în structurile alveolare, microorganismele
surile gripale și paragripale, adenovirusurile. proliferează și declanșează procese inflamatorii cu hiperemie
și producerea exudatului alveolar bogat în proteine, care este
Etiologia pneumoniilor comunitare la sugari sub 6 luni este un mediu nutritiv pentru proliferarea germenilor. Extinderea
dominată de germenii pneumotropi (pneumococul, Haemo- reacţiilor inflamatorii se produce pe calea răspândirii micro-
philus influenzae, S.aureus), care se vor implica în produce- bilor prin porii Kohn, diseminarea bronhogenă în alte seg-
rea inflamaţiei pulmonare prin contaminarea efectivă cu un mente pulmonare prin tuse, mișcări respiratorii.
bolnav de pneumonia bacteriană din anturajul copilului. În
această perioadă se păstrează riscul infecţiilor atipice pentru Pentru majoritatea germenilor pneumonia este consecinţa re-
dezvoltarea pneumoniei la sugari. acţiei inflamatorii locale, uneori și a leziunilor tisulare pulmo-
nare. Parenchimul este hiperemiat, se acumulează exudat infla-
La sugarul mare, la copilul mic și preșcolar, în structura cauza- mator și se formează depozite de fibrină pe suprafaţa alveolelor
lă a pneumoniei de domiciliu flora bacteriană pneumotropă și infiltrat celular interstiţial. Evolutiv, activitatea macrofagilor
se estimează dominată ca factor etiologic, iar de primă impor- și procesele enzimatice ale depozitelor de fibrină permit vinde-
tanţă este Streptococcus pneumoniae (53-88%), Haemophilus carea progresivă a procesului pulmonar infecţios.
influenzae revenindu-i un rol secund (12-28%). În această

IV
perioadă de vârstă stafilococul și Streptococcus haemoliticus Pneumonia pneumococică are caracteristici patogenetice
doar în cazuri solitare pot deveni agenţi cauzali primari în specifice evolutive ale procesului inflamator cu stadiul de
pneumoniile comunitare. Incidenţa infecţiei cu Mycoplasma congestie (hiperemia capilarelor, formarea de exudat seros
pneumoniae este în creștere la acești copii (15%), iar Chlamy- intraalveolar, multiplicarea germenilor), stadiul de hepatizare
dophilia pneumoniae se depistează mai rar (3-7%). roșie (acumularea în spaţiul alveolar a fibrinei, neutrofilelor,
hematiilor, peretele alveolar este edemat, ţesutul pulmonar
La copiii în vârsta 5-15 ani, factorul cauzal tipic este St. pneu- este afectat și e de culoare roșie-cărămizie și consistenţă fer-
moniae (35-40%), iar H. influenzae, S. aureus, Klebsiella pneu- mă), stadiul de hepatizare cenușie (hemoliza eritrocitelor ex-
moniae – în 3-5% cazuri. Structura etiologică a pneumoniilor travazate, liza leucocitelor, fibrinei, fagocitoza pneumococilor
la școlari deseori este suplimentată cu cazuri endemice de de macrofage) și stadiul de rezoluţie (refacerea structurilor al-
pneumonii cu Mycoplasma pneumoniae (15-30%), iar în con- veolare, resorbţia exudatului inflamator).
diţiile colectivităţilor școlare se instalează cu potenţial cauzal
În pneumonia cu Staphylococcus aureus germenul pătrunde
patologic pneumotrop Chlamydia pneumoniae (23-44%).
pe cale bronhogenă sau hematogenă, iar enzimele și toxinele
Etiologia cu Candida spp., Aspergillus spp, Pneumocystis poa- stafilococice induc coagularea intravasculară, necroza tisulară
te fi suspectată la copii imunocompromiși prin tratamente ischemică și a pereţilor alveolari cu formarea cavităţilor (pne-
imunosupresive, la copii HIV-infectaţi, care au o manifestare umatocele). Extensia infecţiei cu ruperea abceselor localizate
foarte gravă a bolii. subpleural produc empiem pleural sau piopneumotorax.

Patogenie Pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae se transmite pe cale


aerogenă prin inhalare, iar după fixarea agentului patogen
Căile și mecanismele de pătrundere a agenţilor infecţioși în pul- în celulele epiteliale, se dereglează sinteza ARN celular și a
moni se pot realiza prin aspiraţia secretului oronazofaringian proteinelor, recrutarea celulelor inflamatorii, apar leziuni ale
infectat, inhalarea microorganismelor cu aerul inspirat. În pneu- epiteliului ciliat bronșic, urmate de tulburări ale clearance-ului
moniile comunitare la copii cea mai frecventă cale de pătrundere mucociliar. Procesele inflamatorii pulmonare sunt asistate și
a infecţiei în parenchimul pulmonar este calea aeriană. de bronșiolită, bronșită.

P E D I AT R I E 179
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Virusurile cu tropism respirator (virusul sinciţial respirator, suflantă sau bronhofonie, raluri crepitante. Pneumoniile cu
virusurile gripale și paragripale, CMV) la nou-născuţi și su- localizare în segmentele bazale, implicările pleurale evoluează
gari pot determina formarea pneumoniilor interstiţiale. La cu sindrom abdominal.
nivel de interstiţiu pulmonar virusurile generează acumula-
rea celulelor inflamatorii, formarea edemului cu îngroșarea Examenul obiectiv al sistemului cordiovascular evidenţiază
considerabilă a interstiţiului pulmonar (de 2-4 ori), tulburări o tahicardie în stadiile febrile. În funcţie de severitatea bolii,
ale schimburilor gazoase alveolare și instalarea hipoxiei. În pot apărea colapsul respirator, paloarea extremităţilor, puls
structurile alveolare se produce necroza alveocitelor tip I și slab, rapid, sindrom neurotoxic (hiperexcitabilitatea sau in-
proliferarea celulelor alveolare tip II, acumularea exudatului hibarea motorie, somnolenţă), sindrom dispeptic cu vome,
în alveole cu formarea ulterioară a membranelor de hialină. meteorism, diaree, tulburări funcţionale renale cu oligurie,
Integritatea membranei bazale este păstrată, iar procesul in- albuminurie.
fecţios viral este reversibil. Diagnostic explorativ
Tabloul clinic Hemoleucograma în pneumoniile bacteriene se caracterizea-
Debutul bolii, în mod obișnuit, este precedat de simptome ză prin leucocitoză (>10 x 109/l) cu neutrofilie (70-80%),
prodromale de infecţie cu etiologie virală a tractului respira- devierea formulei leucocitare la stânga, creșterea VSH (>20
tor superior, însoţită de obstrucţie nazală, secreţii nazofarin- mm/h); scăderea nivelului hemoglobinei și eritrocitelor sunt
giene, uneori conjunctivită și otită medie, scăderea apetitului, rezultatul sindromului toxiinfecţios.
asocierea sindromului febril (38-39°C), care în pneumonii Examenul radiologic confirmă diagnosticul și oferă caracte-
depășește durata de 3 zile. Sindromul toxiinfecţios este carac- ristici importante pentru forma clinică, complicaţiile ple-
teristic pentru sugar, copilul mic și se prezintă prin agitaţie, uro-pulmonare, dar informativitatea maladiei este doar de
urmată de somnolenţă, uneori febra poate induce convulsii, 60-80%. Pentru bronhopneumonia de focar (pneumonie
apar episoade de vomă. lobulară) imaginea radiologică conturează opacităţi micro-
Manifestările clinice respiratorii la copilul cu pneumonie se și macronodulare cu diametrul până la 2-3 cm, localizate
prezintă prin respiraţie accelerată, tahipnee, în formele seve- unilateral sau bilateral. Opacităţile cu dimensiuni >3 cm, cu
re – expir scurt cu geamăt caracteristic, tirajul cutiei toraci- intensitate și contur neuniform caracterizează pneumonia
ce, tiraj subcostal și tiraj intercostal, bătăi preinspiratorii ale confluentă, iar focarele se pot extinde în câteva segmente. În
aripilor nazale, mișcări de piston al capului, tuse. Respiraţia pneumonia lobară, sindromul de condensare pulmonară se
accelerată este un criteriu informativ sporit pentru diagnos- vizualizează printr-o opacitate triunghilară cu vârful în hil și
ticul de pneumonie la sugar și la copilul mic – tahipneea în baza spre conturul toracelui, omogenă, de intensitate subcos-
pneumonie va atinge cifre mai mari de 60 respiraţii/minut la tală. Pneumonia segmentară se prezintă imagistic prin opaci-
sugarul sub 2 luni, 50 respiraţii/minut la sugarul de 2-12 luni tăţi triunghiulare ale segmentelor afectate, care sunt în stare
și 40 respiraţii/minut la copilul în vârsta de 1-5 ani. Tirajul de subatelectazie, specificată de laturi convexe ale imaginilor
cutiei toracice este un simptom distinctiv pentru pneumonia triunghilare, vârful cărora este orientat spre peretele toracic.
severă la copiii de această vârstă și certifică o insuficienţă re- Explorările bacteriolologice și imunologice permit confirmarea
spiratorie avansată. diagnosticului etiologic al pneumoniilor. Identificarea ger-
Examenul obiectiv fizic al sistemului respirator la sugarul cu menului bacterian în titrul diagnostic din spută (106 microbi/
pneumonie poate fi necaracteristic sau cu simptome minore. ml) sau din aspiratul traheal (104 microbi/ml) este prezumti-
Sindromul de condensare pulmonară cu leziuni de bronhoal- vă pentru stabilirea factorului etiologic și aprecierea sensibi-
veolită se manifestă prin prezenţa zonelor de submatitate, lităţii tulpinii microbiene la antibiotice. Examenul bacterio-
care nu vor fi decelate în cazul unor focare mici de infiltraţie logic al lichidului pleural prin microscoscopia sedimentului,
sau localizare în segmentele centrale. Tabloul auscultativ rele- metoda culturilor, teste serologice de imunoelectroforeză și
vă abolirea murmurului vezicular, raluri crepitante localizate, aglutinare cu latex pentru detectarea antigenelor capsulare ale
asociate deseori cu raluri bronșice buloase din inflamaţiile St.pneumoniae și H.influenzae în lichidul pleural sunt informa-
bronhiilor adiacente focarului inflamator pulmonar. tive și rapide pentru diagnosticul etiologic.

În cazurile de pneumonie la copilul după vârsta de 2-3 ani și la Forme clinice


școlar examenul fizic pulmonar oferă date mai specifice decât
la sugar. Stadiile precoce ale bolii se traduc cu scăderea ex- Bronhopneumonia în focar (lobulară) este frecventă la sugar
cursiilor respiratorii în zona afectată, diminuarea respiraţiei, și copilul până la 5 ani și se produce prin bronhoalveolită la ni-
apariţia ralurilor subcrepitante localizate. Procesele inflama- velul lobilor pulmonari, iar radiologic – prin opacităţi micro-
torii extinse se soldează cu matitate sau submatitate localiza- și macronodulare cu diametrul până la 2-3 cm cu localizare
tă, accentuarea vibraţiilor vocale în zona afectată, respiraţie preponderent bilaterală. Prezentarea clinică este dominată de

180 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

semne morbide generale, manifestări catarale respiratorii și secreţii vâscoase) a bronhului segmentar afectat. Ea are mani-
date fizicale bronhopulmonare difuze cu expresie minimală festări clinice pulmonare și generale minore, dar componen-
sau lipsa semnelor fizicale locale. Evoluţia bronhopneumo- tul atelectatic, prin evoluţii prelungite poate genera fenomene
niei în focar este favorabilă, complicaţii se atestă rareori, iar de fibrozare, riscuri de degradare în pneumoscleroză cu insta-
vindecarea survine la 3-4 săptămâni. larea unui proces cronic bronhopulmonar. Tabloul imagistic
relevă o opacitate triunghiulară cu component atelectatic.
Pneumonia confluentă este o infiltraţie masivă pulmonară, Evoluţia este prelungită, cu o durată de 4-8 săptămâni.
unilaterală, cu afectarea câtorva segmente, lobară, a unui pul-
mon, iar focarele de condensare au tendinţă de destrucţie și
abcedare. Tabloul clinic se caracterizează prin sindrom toxiin-
fecţios sever, dispnee, tahipnee, tirajul cutiei toracice, riscuri
majore de complicaţii pleuropulmonare (revărsat pleural,
piopneumotorace). Radiologic se caracterizează prin opaci-
tăţi masive, confluente, bule de destrucţie, abcese și revărsat
pleural, care impun evacuarea lichidului pleural, drenarea ab-
ceselor, piopneumotoraxului.
Pneumonia franc-lobară este o infiltraţie lobară cu alveolită
fibrino-leucocitară și hemoragică de etiologie pneumococi-
că, care se caracterizează prin sindrom toxiinfecţios, semne
de condensare pulmonară, simptome extrapulmonare (dureri
Figura 4.2. Pneumonie segmentară
abdominale, meningism) și riscuri majore de complicaţii (ple-
urezie parapneumonică sau metapneumonică, destrucţii pul- Pneumonia interstiţială prezintă afectarea interstiţiului pul-
monare). Radiologic pneumonia franc-lobară se caracterizează monar, este de etiologie virală, se dezvoltă la sugar și copilul
prin opacităţii omogene, subcostale cu respectarea topografi- mic. Tabloul clinic este dominat de dispnee și tuse intensivă
ei segmentului și a lobului afectat, revărsat pleural, fenomene cu acrocianoză, tiraj intercostal, examen fizic pulmonar foarte

IV
distructive. Antibioticoterapia cu peniciline produce beneficii sărac. Radiologic se vizualizează imagini inflamatorii difuze
clinice și rezoluţii calitative în cazul inflamaţiei pulmonare. fără opacităţi pulmonare. Pneumonia interstiţială evoluează
în forme clinice severe, fapt care impune un tratament în con-
diţii de staţionar pediatric.

Figura 4.1. Pneumonia franc-lobară


Pneumonia segmentară se produce prin inflamaţia unui sau
mai multor segmente, care sunt în stare de atelectazii din
contul obstrucţiei inflamatorii (edemul mucoasei bronșice și Figura 4.3. Pneumonia interstiţială

P E D I AT R I E 181
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Forme etiologice vezicular, raluri crepitante, bronhofonie, iar prin percuţie –


sindrom de condensare pulmonară cu matitate. S.aureus are
Pneumonia pneumococică (pneumonia franc-lobară) are potenţial marcat pentru complicaţii pleuro-pulmonare (em-
ca factor etiologic Streptococcus pneumoniae și este cea mai piem, pneumotorax, abcedare pulmonară, pneumotorace) și
frecventă pneumonie comunitară la copil (50-75%). Debu- extrapulmonare (miocardită, pericardită, meningită, sindrom
tul pneumoniei pneumococice la sugar și copilul mic poate de vomă, ileus dinamic, diaree).
fi precedat de o infecţie a tractului respirator superior, care
se complică cu o bronhopneumonie lobulară. Sindromul to- Explorările radiologice vizualizează opacităţi nodulare dise-
xiinfecţios se asociază frecvent prin iritabilitate, somnolenţă, minate, opacităţi lobare, abcedare, revărsat pleural, pneumo-
febră, vărsături, inapetenţă, uneori – convulsii, colaps circula- torax. În hemoleucogramă – leucocitoză (>20 x 109/l), neu-
tor. Manifestările respiratorii se caracterizează prin tahipnee trofilie cu deviere la stângă, VSH >30 mm/oră, anemie hipo-
(60-80 respiraţii/minut), tiraj al cutiei toracice, tiraj intercos- cromă. Examenul bacteriologic al aspiratului traheal, sputei,
tal, expir scurt, geamăt respirator, tuse, cianoză, mișcare de lichidului pleural, precum și hemocultura oferă informaţia
piston a capului. Examenul obiectiv relevă un sindrom fizic necesară pentru diagnosticul etiologic și antibioticogramă.
de condensare pulmonară cu submatitate localizată, bronho-
fonie, respiraţie suflantă, raluri crepitante localizate. Evoluţia pneumoniei stafilococice este lent favorabilă, proce-
sele distructive și complicaţiile pleurale prezintă risc de croni-
Pneumonia lobară ca variantă clinică a pneumoniei pneumo- cizare, de deformaţii bronșice. Cazuri de deces sunt raportate
cocice se poate realiza patogenic la copilul de vârstă preșco- la copii cu malformaţii, cu boli preexistente, prematuri.
lară și la școlar prin manifestări generale (cefalee, anorexie,
agitaţie, iritabilitate, sindrom febril, sindrom abdominal) Tratamentul etiotrop include antibioticoterapia de elecţie cu
și sindrom de afectare pulmonară cu tuse cu expectoraţii, peniciline de semisinteză (ampicilină, oxacilină), antibiotice
hemoptizii, respiraţie atenuată, raluri crepitante, matitate, de rezervă fiind cefalosporinele, aminoglicozidele.
submatitate, respiraţie suflantă în aria procesului inflamator Pneumonia cu Haemophilus influenzae în structura etiologi-
pneumococic. Implicarea pleurală complică, deseori, evoluţia că a pneumoniilor comunitare la copii e prezentă cu implica-
pneumoniei pneumococice cu formarea de revărsat pleural re de 10-25%. Incidenţa înaltă se constată la copii cu vârsta de
de tip parapneumonic sau metapneumonic, care se prezintă 1-3 ani. Tabloul clinic se caracterizează prin debut cu sindrom
clinic cu junghi toracic, matitate, abolirea/lipsa murmurului febril, complicat, deseori, cu sindrom toxiinfecţios. Simpto-
vezicular, suflu pleuritic (în pleurezie). Unele serotipuri de mele respiratorii sunt dominate de tuse cu caracter pertusoid,
pneumococ (tipul 3, 1, 9, 15) pot genera procese distructive chinuitor, evoluţie prelungită, eliminăre de spută purulentă,
pulmonare. colorată intensiv în verde. Wheezing-ul este, frecvent, prezent
Diagnosticul explorativ prevede confirmarea radiologică prin la copiii mici în formă asociată cu dispnee expiratorie. Aus-
depistarea sindromului de condensare pulmonară (opacităţi cultativ se percep semne de bronșiolită cu raluri buloase mici,
nodulare, segmentare, lobare, confluente), revărsat pleural. crepitante, respiraţie atenuată în sectoarele de condensare
Hemoleucograma constată leucocitoză, neutrofilie, majora- pulmonară.
rea VSH (în pleurezii – 30-50 mm/oră). Complicaţiile pleuro-pulmonare se dezvoltă la copii imuno-
Pneumonia stafilococică (Staphylococcus aureus) epidemio- compromiși, cu comorbidităţi și se manifestă prin revărsat
logic are o incidenţă rară (5%) în pneumonia comunitară, cel pleural, destrucţii pulmonare cu abcedare, bule de emfizem
mai des fiind raportate cazuri nozocomiale la sugari. Factorii pulmonar din obstrucţii bronșiolare. Complicaţiile extrapul-
favorizanţi pentru această etiologie sunt vârsta mică a copi- monare sunt de caracter piemic – meningită purulentă, artrită
lului, prematuritatea, dismaturitatea, tulburările de nutriţie, septică, pericardită. Evoluţia pneumoniilor cu Haemophilus
malformaţii congenitale, infecţii virale preexistente, tuse con- influenzae este favorabilă sub tratamente cu vindecare com-
vulsivă, stări imunodeficitare. pletă. În cazurile clinice complicate, evoluţia are caracter pre-
lungit cu riscuri de cronicizare, formare a bronșiectaziilor.
Prezentarea clinică este dominată de manifestări generale cu
stare foarte gravă, sindrom febril cu frisoane, marmorarea te- Diagnosticul explorativ radiologic înregistrează opacităţi lo-
gumentelor, letargie, agitaţie, cianoză generalizată. Afectarea bare, segmentare, nodulare diseminate, iar în formele compli-
pulmonară este foarte severă – cu tahipnee, geamăt expira- cate – imagini de abcedare, bule de emfizem, revărsat pleural,
tor, tirajul cutiei toracice, dureri toracice, tuse, expectoraţii care oferă suport concludent pentru confirmarea complica-
purulente. Stetoacustic se constată o abolire a murmurului ţiilor pleuro-pulmonare. Hemoleucografic se atestă leucoci-

182 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

toză (10-15×109/l). Examenul bacteriologic al sputei, lichi- bronhopulmonar se complică cu hemoptizii, dureri toraci-
dului cefalorahidian, hemocultura sunt importante pentru ce. Complicaţiile pulmonare induse de M.pneumoniae se pot
diagnosticul etiologic, care poate fi susţinut și prin procedee dezvolta la diferite etape evolutive ale bolii și se prezintă prin
imunologice pentru identificarea antigenelor H.influenzae în abcese pulmonare, revărsat pleural, edem pulmonar acut, em-
lichidul pleural, lichidul cefalorahidian, urină. fizem pulmonar interstiţial, pneumatocele, emfizem medias-
tinal, insuficienţă respiratorie, sindromul McLeod (bronșio-
Antibioticoterapia de primă intenţie în tratamentul etiotrop lită obliterantă).
al pneumoniilor cu H.influenzae se face cu amoxicilina, iar
antibioticoterapia de rezervă – cu cefalosporine rezistente la Infecţia micoplasmică la copii se prezintă și cu manifes-
β-lactamaze (cefuroxim, cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim), tări exprarespiratorii. Sindroamele hematologice induse de
aminoglicozide. M.pneumoniae se realizează cu anemie hemolitică autoimună,
purpura trombocitopenică, aplazie medulară. Manifestările
Pneumonia cu Mycoplasma este frecventă la nou-născut și neurologice de etiologie micoplasmică se pot prezenta prin
sugarul mic prin infectare intrauterină, în travaliu, ulterior in- meningită, encefalită, mielită, poliradiculoneurită, paralizia
cidenţa infecţiei micoplasmice se reduce, dar e urmată de o nervilor cranieni. Complicaţiile cardiovasculare se pot realiza
creștere a statisticilor epidemiologice la copilul de 5-15 ani. prin miocardită, pericardită, sindromul Raynaud. Complica-
Infecţia micoplasmică este considerată drept factor etiolo- ţiile alergice precum sindromul Stiven-Johnson, erupţiile cu-
gic al patologiei bronhopulmonare la copii în proporţie de tanate pot fi de geneză infecţioasă atipică.
6,2-50%. Mycoplasma pneumoniae în 20-40% din cazuri este
agentul patogen al infecţiilor respiratorii acute, deseori asoci- La diagnosticul explorativ prin radiologie se vizualizează opa-
ate cu wheezing recurent, manifestându-se clinic cu bronșita cităţi subsegmentare cu contur neclar și intensitate moderată,
obstructivă în 32-90% din cazuri. infiltrate reticulo-nodulare, atelectazii lamelare; uneori, în
formele grave infiltratele pulmonare sunt extinse, apare revăr-
Mycoplasma este un microorganism intermediar între specii- sat pleural. Diagnosticul etiologic se confirmă serologic – ma-
le de virusuri, bacterii și protozoare, constituind un anaerob jorarea IgM și IgG specifice (ELISA, hemaglutinare pasivă),
membrano-asociat și intracelular, cu membrană citoplasmati- la Mycoplasma.

IV
că în 3 straturi, care determină rezistenţa la agenţii inhibitori
ai membranei celulare (β-lactamaze, penicilină). Mycoplasma Evoluţia este favorabilă cu eficacitate clinică în 2-3 săptămâni,
afectează epiteliul bronhial, cel alveolar, producând un răs- iar radiologic rezoluţia completă se produce în 3-9 săptă-
puns imun atât celular, cât și umoral al organismului. Lezi- mâni.
unile pulmonare induse de acest microorganism se caracte-
rizează prin acumularea peribronhială și perivasculară a lim- Tratamentul etiotrop se efectuează cu macrolide (claritromi-
focitelor și producerea inflamaţiei cu caracteristici cronice. cină, azitromicină).
M.pneumoniae în concentraţii majorate cauzează disfuncţia Pneumonia cu Chlamydophylia pneumoniae este carac-
ciliară a celulelor epiteliale din sistemul respirator – până la teristică nou-născutului și sugarului mic cu infectare intrau-
ciliostază, apoi are loc citoadsorbţia acestor structuri deteri- terină, intranatală, neonatală. Deseori, semne de infecţie cu
orate și încadrarea sectoarelor din membrana antigenului în Chlamydia sunt prezente la mamă (în timpul sarcinii, după
membrana celulară a epiteliocitelor. naștere).
În tabloul clinic este prezent sindromul toxiinfecţios cu indis- Tablou clinic poate debuta cu o conjunctivită unilaterală sau bi-
poziţie, moleșag, anorexie, cefalee, somnolenţă, mialgii. Sin- laterală, obstrucţie nazală, tuse uscată, deseori – în accese, chi-
dromul febril persistent se instalează din debutul procesului nuitoare. Sindromul de insuficienţă respiratorie la sugarul cu
infecţios, uneori febra este înaltă. Manifestările catarale res- chlamidiază respiratorie se caracterizează prin tahipnee, tiraj in-
piratorii sunt dominate de tuse cu caracter rebel, aspect chin- tercostal, tiraj al cutiei toracice. Auscultativ se constată respiraţie
tos, paroxistic; în mai multe zile, tusea devine productivă, cu aspră uneori – cu raluri subcrepitante, wheezing, raluri sibilante,
expectoraţii. Tabloul auscultativ pulmonar relevă diminuarea expir prelungit. Evoluţiile prelungite se soldează cu sindrom toxi-
murmurului vezicular, raluri bronșice difuze, subcrepitante, infecţios, precum și cu stagnare în greutate, malnutriţie.
crepitante; uneori, datele fizicale sunt normale. Caracteristic
pentru infecţia pulmonară micoplasmică este wheezing-ul, Examenul radiologic pulmonar depistează o infiltraţie inter-
sindromul bronhoobstructiv persistent, rebel, cu toleranţă stiţială difuză, emfizem obstructiv, generalizat, hiperinflaţie,
la medicaţia bronhodilatatoare. Uneori, sindromul cataral atelectazii subsegmentare. În hemoleucogramă – leucocitoză,
eozinofilie. Diagnosticul etiologic este confirmat prin teste

P E D I AT R I E 183
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

imunologice, care sunt marcate de majorarea anti-IgM și anti- imagistic radiologic prin opacifierea triunghiulară a sinusului
IgG la Chlamydia pneumoniae. (lichid pleural în cantitate mică), umbră lichidiană curbă –
curba Damoiseau (lichid pleural mult), hemitorace opac
Evoluţia pneumoniei cu Chlamydophylia pneumoniae este (pleurezie de mare cantitate), deplasarea mediastinului spre
favorabilă prin vindecare completă în termene clasice, iar în plămânul sănătos. Explorările ultrasonografice ale pulmoni-
evoluţie persistentă, însoţită de tahipnee, tuse neproductivă, lor permit vizualizarea lichidului în cavitatea pleurală, eva-
procesul patologic se soluţionează în 4-8 săptămâni. Formele luarea cantităţii și caracteristicelor exudatului pleural (seros,
grave ale pneumoniei atipice cu Chlamydia pneumoniae evo- fibrinos, purulent), ghidarea locului de puncţie pleurală.
luează cu sindrom de detresă respiratorie și sechele funcţio-
nale bronhopulmonare.
Antibioticoterapia de elecţie se realizează cu macrolide (azi-
tromicină, claritromicină) pe o durată de 10-14 zile. La eta-
pa de recuperare se prestează tratamentele simptomatice cu
bronhodilatatoare, mucolitice, antihistaminice (cetirizina,
levoceterizina, desloratadina).
Complicaţii
Germenii pneumotropi cu proprietăţi virulente marcate de
efectele toxinelor și enzimelor eliminate în ţesuturile pulmo-
nare, dar și de prezenţa altor factori negativi ce vizează pro-
blemele de sănătate ale organismului copilului, pot defavori-
za evoluţia pneumoniei prin complicaţii pulmonare, afectarea
pleurei și complicaţii extrapulmonare, toxiinfecţioase.
Revărsatul pleural (pleurezia exudativă) este o complica-
ţie severă la copii cu pneumonii lobare, pneumonii confluen-
te, exprimându-se prin extinderea procesului inflamator pul-
monar asupra pleurei viscerale. Dezvoltarea pleureziei este
marcată clinic de persistenţa sindromului febril, apariţia sin-
dromului pleuritic într-un hemitorace, progresarea semnelor Figura 4.4. Pleurezie pulmonară
hemoleucografice (leucocitoză, neutrofilie, creșterea marcată Tratamentul antibacterian adaptat factorului etiologic, tera-
a VSH). Exudaţiile masive în cavitatea pleurală la percutare pia simptomatică și evacuarea lichidului pleural produc bene-
se caracterizează prin matitate localizată, dură, “lemnoasă” ficii curative pregnante.
în zonele inferioare ale toracelui, prin abolirea murmurului
vezicular, mai rar – prin suflu pleuritic (în revărsat pleural Sechele ale pneumoniilor cu pleurezii – îngroșarea pleurală,
minimal, fibrinos). Examenul radiologic evidenţiază afecta- fibrotorax, calcifieri multiple, aderenţe pleurale.
rea pleurei sub forma unei linii bordante parietale (pleurezie Bulele distructive pulmonare se produc în diferite etiolo-
fibrinoasă cu exudare neînsemnată) sau realizează o imagine gii ale pneumoniilor comunitare, precum unele serotipuri
de revărsat pleural franc (nivel de lichid). de St.pneumoniae (3, 19, 1, 2), tulpini meticilinrezistente de
Revărsatul pleural care se produce în paralelism cu inflamaţia S.aureus, tulpini bacteriene nozocomiale (Ps.aeruginosa, Kebsiella
pulmonară este definit parapneumonic, are caracter serofibri- spp., Proteus spp.), care pot produce toxine cu proprietăţi citoliti-
ce. Pneumoniile cu focare confluente comportă riscuri majorate
nos, mai rar – purulent, este de etiologie pneumococică, stafi-
de complicare cu procese destructive, care se realizează în zonele
lococică, germeni gram negativi. Pleureziile metapneumoni-
de condensare pulmonară, iar după evacuarea substratului pu-
ce patogenic se realizează prin mecanisme imunopatologice,
rulent rămân cavităţi restante (bule sau pneumatocele). Proce-
declanșate în a doua săptămână a pneumoniei pneumococice sele distructive pulmonare, prin caracterul lor purulent, conferă
pe fundal de redresare clinică a inflamaţiei pulmonare sau ca maladiei caracteristici morbide severe, cu sindrom funcţional de
o progresare severă a maladiei cu sindrom clinic pleural și cu insuficienţă respiratorie majoră, asociat cu semne toxiinfecţioase
semne toxiinfecţioase. grave și documentat de leucocitoză înaltă (>20 × 109/l) cu neu-
Complicaţiile exudative pleurale se caracterizează prin creș- trofilie (70-85%), deviere la stânga a formulei leucocitare, crește-
rea importantă a VSH (40-60 mm/oră).
terea considerabilă a VSH (40-60 mm/oră), sunt confirmate

184 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Complicaţiile purulente extrapulmonare se realizează prin


fenomene de generalizare a infecţiei pulmonare, diseminarea
germenilor și instalarea focarelor piemice în diferite organe.
Meningita purulentă, osteomielita (la sugari), artrita supura-
tă, otita purulentă, enterocolita, peritonita – sunt complicaţi-
ile purulente frecvente la distanţă de focarul primar infecţios
(pneumonia). Factorii de risc pentru septicemia pulmonară
sunt stările imunodeficitare, malformaţiile congenitale, tulbu-
rările nutriţionale la sugar și copilul mic. Septicemiile pulmo-
nare impun tratament antibacterian intensiv, imunizarea pasivă
specifică, tratament suportiv adecvat, acţiunii care pot determi-
na evoluţii favorabile și reduc riscul de cazuri nefavorabile.

Figura 4.5. Pneumonie distructivă Complicaţiile toxice extrapulmonare la copii cu pneumonii


acute sunt determinate de proprietăţile virulente ale germeni-
Cazuri de deces sunt posibile în septicemiile din pneumoniile lor și reactivitatea imatură a organismului copilului. Encefalo-
distructive cu stafilococi, cu germeni gram negativi, mai ales patia toxiinfecţioasă, sindromul CID, insuficienţa cardio-vas-
la copiii mici cu patologii asociate malformative, imunodefici- culară, hepatita toxică, nefrita toxică, anemia toxiinfecţioasă,
enţe și tulburări severe de nutriţie. Destrucţiile pulmonare de ileusul paralitic sunt provocate de mecanismele toxiinfecţioase
etiologie pneumococică au evoluţii favorabile mai rapide ale și impun programe terapeutice diferenţiate (terapie antișoc, hi-
leziunilor reziduale, iar prognosticul de durată lungă pentru dratare parenterală, reechilibrare hidroelectrolitică și acido-ba-
acești copii este bun, fără semne de insuficienţă respiratorie zică, tratamentul edemului cerebral, corecţia medicamentoasă
sau alte sechele funcţionale pulmonare. adecvată a coagulării vasculare diseminate).
Piopneumotorace, pneumotorace, pneumo-mediastinum Grade de severitate a pneumoniei
sunt complicaţii ale proceselor distructive pulmonare, cu impli-

IV
carea pleurei viscerale, care, prin leziuni structurale, facilitează Severitatea bolii se stabilește în funcţie de gradul alterării stă-
realizarea mecanismelor de dezvoltare a acestor patologii grave. rii generale, intensitatea afectării funcţiei respiratorii, prezen-
Tabloul clinic se produce printr-o agravare brutală a sindromu- ţa tulburărilor circulatorii.
lui funcţional respirator, dezvoltarea insuficienţei respiratorii Formele moderate ale pneumoniei se caracterizează prin
grave de tip restrictiv și progresarea simptomatologiei cardiace. semne de infecţie a tractului respirator inferior, fără manifes-
Explorările radiologice sunt concludente pentru confirmarea tări de insuficienţă respiratorie care necesită oxigenoterapie,
diagnosticului complicaţiilor care impun intervenţii terapeuti- prin absenţa semnelor de toxicoză infecţioasă, a modificării
ce diferenţiate de urgenţă în condiţii de staţionar chirurgical. stării de conștiinţă și a semnelor de deshidratare a copilului.
Formele severe de boală se caracterizează prin tahipnee (>70
respir/min), tiraj intercostal, geamăt expirator, toxicoză siste-
mică, deshidratare acută, afectarea stării de conștiinţă (som-
nolenţă, stare de prostraţie), encefalopatie toxico-infecţioasă,
sindrom convulsiv, hipoxemie, semne radiologice de infecţie
bacteriană pulmonară masivă, opacităţi întinse de condensa-
re pulmonară, microabcese, destrucţii, pneumatocele, revăr-
sat pleural.
Formele foarte severe de pneumonie se caracterizează prin
semne de insuficienţă respiratorie gravă, semne ameninţătoa-
re de viaţă, cianoză neinfluenţată de oxigenoterapie, PaO2 <50
mm/Hg și saturaţia O2<85% în condiţii de oxigenoterapie.
Formele cu risc înalt sunt considerate toate cazurile de pne-
Figura 4.6. Pneumotorax umonie ce survin la copii cu malnutriţie, la prematuri în pri-

P E D I AT R I E 185
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

mele 2 luni de viaţă, la copii cu deficienţe imune, copii expuși de boală, malnutriţie avansată; se acordă ajutorul de urgenţă
terapiei cu imunosupresoare, copii cu maladii congenitale și se transportă la spital. Depistarea unui sau a câtorva sem-
cardiace și pulmonare, copii proveniţi din medii dezavanta- ne clinice de pneumonie (sindrom febril cu durata de peste 3
jate socio-economic. zile, respiraţie accelerată, tirajul cutiei toracice la sugar și co-
pilul mic, semne fizice locale bronhopulmonare) va impune
Diagnostic diferenţial examenul radiologic al toracelui în condiţii de CMF sau in-
Diagnosticul diferenţial al pneumoniei comunitare cu pne- ternarea copilului în staţionar pediatric. Copii cu pneumonie
umonia nozocomială este deretminat de spectrul de agenţi trataţi la domiciliu vor fi supravegheaţi sistematic de medicul
patogeni caracteristici pentru infecţiile intraspitalicești – de familie pentru evaluarea stării, manifestărilor maladiei și
Ps.aeruginosa, Enterobacteriaceae spp., germeni anaerobi, tul- eficacităţii terapeutice.
pini meticilinrezistente de S.aureus, H.influenzae, care sunt Strategia terapeutică în pneumonia comunitară are obiecti-
marcate de polirezistenţa la antibiotice. Evoluţia pneumonii- vul de a asigura un program de măsuri generale de îngrijire și
lor nozocomiale este severă cu grad înalt de complicaţii și risc susţinere a copilului cu pneumonie, realizarea tratamentului
major de deces. etiotrop și a programelor de recuperare a acestuia.
Diagnosticul diferenţial al tuberculozei și pneumoniei co- Măsuri generale. Majoritatea sugarilor și copiilor mici cu
munitare la copii se bazează pe circumstanţe epidemiologice pneumonie necesită internare în spital pentru perioada de
pozitive pentru tuberculoză, sindrom de tuse cronică și de instalare a efectului curativ, cu trecerea ulterioară la un regim
lungă durată, asociat cu semne de intoxicaţie cronică, stagna- terapeutic de domiciliu, unde copilul este protejat de supra-
rea curbei ponderale, sindrom febril/subfebril prelungit. Exa- infectări încrucișate și infecţii nozocomiale. Formele de boală
menul radiologic este caracteristic prin prezenţa complexului ușoare ale copilului mic și pneumoniile copilului mare vor fi
primar, limfadenopatie și reacţia Mantoux fiind pozitivă în asistate terapeutic la domiciliu, unde pot fi organizate condi-
tuberculoză. Efectul pozitiv la aplicarea tratamentului speci- ţii bune de îngrijire.
fic antituberculos confirmă diagnosticul și determină evoluţia
pozitivă a procesului specific pulmonar. Indicaţiile pentru spitalizare sunt formele grave de pneumo-
nie, complicaţiile pulmonare (destrucţii, pleurezii, atelectazii,
Diagnosticul diferenţial cu bronșita acută obstructivă se refe- piotorax, piopneumotorace, pneumotorace) și extrapulmo-
ră la spectrul etiologic dominat de virusuri respiratorii, My- nare piemice (meningită, osteomielită, otită, enterocolită, ab-
coplasma, Chlamydia. Tuse uscată, apoi – umedă, respiraţie cese de diferită localizare), complicaţii toxice (encefalopatie
șuierătoare (wheezing), tiraj intercostal, expir prelungit, raluri toxico-infecţioasă, sindrom convulsiv, insuficienţă respira-
sibilante difuze, umede polimorfe, raluri umede subcrepitan- torie și cardiovasculară, hepatită toxică, nefrită toxică, ileus
te caracterizează bronșita obstructivă, procesul inflamator în paralitic), maladiile concomitente severe, copii cu toleranţă la
pneumonie, fiind de obicei, unilateral, localizat, cu respiraţie tratament timp de 24-36 ore, familiile social-vulnerabile sau
accelerată, tiraj toracic, semne toxiinfecţioase. părinţi necomplianţi, care nu sunt capabili de a asigura reali-
Pneumonia comunitară în diagnosticul diferenţial cu bron- zarea măsurilor recomandate de medic.
șita acută este diferită prin structura etiologică dominată de Copilul cu pneumonie se va găsi în încăperi bine aerisite, cu
virusuri respiratorii (90% cazuri) în bronșite. Semnele clinice temperatura de 22-24°C, va fi poziţionat în pat cu trunchiul
catarale respiratorii fără dereglări importante ale stării gene- mai ridicat, schimbându-se poziţia fiecare 1-2 ore, așezându-l
rale și tabloul auscultativ pulmonar cu respiraţie aspră, uneori în decubit lateral drept și stâng pentru a evita staza pulmonară
– cu raluri bronșice bilateral, evoluţie rapidă pozitivă, caracte- și a ameliora procesele de expectoraţie.
rizează o bronșită din infecţii respiratorii virale.
Regimul hidric se adaptează la gradul de deshidratare produs
Tratament de febră, tahipnee, transpiraţie, preferabil prin metode de re-
Pneumonia declanșată în condiţii de domiciliu va fi evaluată hidratare orală. Alimentaţia rămâne nemodificată, dacă copi-
de către medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului și lul nu are inapetenţă, disfuncţii gastrointestinale.
elaborarea conduitei medicale individualizate. Permeabilitatea căilor respiratorii este importantă pentru
Internarea urgentă în secţia pediatrică este indicată copilului copilul cu pneumonie și se realizează prin aspirarea cu blân-
cu semne generale de pericol, apnee, geamăt, semne amenin- deţe a secreţiilor nazo-faringiene, stimularea tusei efective,
ţătoare de viaţă (insuficienţe vitale, convulsii), forme severe chinetoterapia respiratorie, drenaj postural, tapotări toracice.

186 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Fluidificarea secreţiilor se realizează cu agenţi expectoranţi, interstiţial și a manifestărilor minore atestate la examenul fizic
mucolitice (ambroxol, bromhexin, acetilcisteină, decocturi permite diagnosticarea infecţiilor micoplasmice la școlar și
fitoterapeutice), nebulizări și inhalaţii cu aerosoli. adolescent, fapt ce argumentează terapia cu macrolide (clari-
tromicină, azitromicină). În caz de o pneumonie pneumoco-
Sindromul febril impune efectuarea metodelor fizice hipo- cică, antibioticul de primă intenţie este amoxicilina.
termizante pentru combaterea febrei, controlat, la necesitate,
cu remedii antipiretice (paracetamol). În mod normal, febra Estimarea eficacităţii tratamentului antibiotic în pneumonii
cedează la un tratament antibacterian adecvat, exprimând un se face prin aprecierea obiectivă a dinamicii maladiei, activita-
criteriu sigur al eficacităţii antibioticoterapiei administrate te ce necesită criterii sigure, cu un grad sporit de obiectivitate,
copilului cu pneumonie bacteriană. Persistenţa sindromului capabile să permită luarea deciziei de suspendare a agentului
febril în pneumonie semnalează asocierea complicaţiilor pu- antimicrobian și de substituţie optimală a lui prin altul, la ne-
rulente sau ineficacitatea medicaţiei antibacteriene. cesitate.
Terapia antibacteriană. Tratamentul etiotrop este obiectivul Eficacitatea completă a tratamentului se confirmă prin redu-
primordial în conduita medicală a pneumoniei bacteriene la cerea sindromului febril (<38°C) cu normalizare timp de
copil. Programul tacticii de administrare a antibioticelor ne- 24-48 ore în pneumonia necomplicată și la 3-4 zile în pne-
cesită o ajustare la factorul etiologic, particularităţile clinice umonia complicată, ameliorare notabilă a simptomatologiei
ale bolii, vârsta copilului, asocierea complicaţiilor, precum cu reechilibrarea stării generale, apetitului, cedarea tahipneei,
și la efectele adverse ale preparatului farmacologic. Alegerea involuţia rapidă a semnelor toxiinfecţioase, dinamic pozitive
iniţială a antibioticului depinde de agentul suspectat și vârsta în statutul fizical pulmonar, reducerea leucocitozei și a revăr-
copilului. sărilor pleurale, micșorarea infiltratelor pulmonare confirma-
tă radiologic. Aceste criterii vor nota un răspuns clinic bun la
În pneumonia sugarului mic, forma clinică lobulară și cu foca- tratamentul aplicat, aceasta permiţând ca antibioticoterapia
re confluente, când se va suspecta o etiologie stafilococică, se să continue cu același preparat prin administrare parenterală
va alege ca medicament ampicilina, care dispune de un spec- sau să se recurgă la modalitatea orală pentru o durată a curei
tru larg de acţiune, fiind eficientă și pe unii enterococi și bacili de 7-10 zile.

IV
gram negativi (E. coli, Proteus mirabilis). Lipsa efectului cura-
tiv pregnant în 24-36 ore va necesita suspendarea ampicilinei Eficacitatea incompletă – persistenţa sindromului febril mai
și administrarea combinaţiei de aminoglicozide (gentamici- mult de 4-5 zile pe fondal de ameliorare parţială a simptomelor
nă, amikacină, tobramicină) și a cefalosporinelor (cefatoxim, generale, stabilizarea manifestărilor clinice pulmonare în lipsa
ceftriaxon, cefoperazon). Terapia iniţială se va reevalua după dinamicului negativ radiologic. Un astfel de răspuns la trata-
stabilirea etiologiei prin explorări bacteriologice. ment poate fi atestat în pneumoniile complicate cu pleurezii,
destrucţii pulmonare și nu necesită modificarea antibioticote-
Pneumonia la copii cu vârsta între 6 luni și 5 ani are ca antibi- rapiei. Reevaluarea efectului terapeutic se va realiza peste 2-3
otic de elecţie amoxicilină, care constituie tratamentul de pri- zile și doar în lipsa răspunsului clinic pozitiv, se modifică antibi-
mă intenţie ideal pentru asigurarea unei acoperiri antibacte- oterapia cu adaptare la factorul etiologic și evoluţia maladiei.
riene a factorilor etiologici principali în pneumonia copilului
mic și a preșcolarului – St.pneumoniae și H.influenzae. Pentru Ineficacitatea terapeutică este marcată prin sindrom febril re-
majoritatea copiilor cu boală ușoară, se recomandă adminis- bel, agravarea stării generale, progresarea semnelor pulmo-
trarea orală a antibioticului. Pneumonia gravă, cu complicaţii, nare și pleurale, intensificarea reacţiei inflamatorii în hemo-
maladii asociate necesită activitate serică și tisulară antibacte- leucogramă și infiltraţiei pulmonare. În astfel situaţii clinice,
riană sporită, ea fiind asigurată de administrarea parenterală tactica terapeutică va impune modificarea atibioticoterapiei
a remediilor antibacteriene. Ineficienţa penicilinelor pe par- cu un preparat de spectru mai larg de acţiune sau o antibioti-
curs a 2 zile este un motiv pentru a substitui antibioticote- coterapie ţintită conform antibioticogramei tulpinii bacterie-
rapia cu cefalosporine rezistente la β-lactamaze (cefuroxim, ne identificate.
cefotaxim, ceftriaxon).
Programele de recuperare a copiilor cu pneumonii comuni-
Pneumonia la copilul peste 5 ani menţine rolul primordial al tare se aplică la cedarea simptomatologiei respiratorii, nor-
pneumococului în structura etiologică, însă la această vârstă malizarea indicilor hemoleucografici și dinamicii radiologice
să reduce rolul H.influenzae. Infecţiile cu Mycoplasma pneu- pozitive. Măsurile de recuperare precoce includ gimnastica
moniae devin frecvente la copii de vârstă școlară, la adoles- curativă, masajul cutiei toracice, care vor asigura o restabilire
cenţi. Prezenţa unor modificări radiologice tipice cu caracter funcţională pulmonară efectivă.

P E D I AT R I E 187
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Supraveghere medicală Pneumonia cu complicaţii pleurale are o evoluţie mai pre-


lungită, încadrându-se în termenul pneumoniilor trenante,
Vizita repetată a copilului cu pneumonie comunitară la me- iar prognosticul funcţional este mai rezervat. Pentru cazurile
dicul de familie pentru reevaluare clinică se efectuează peste complicate, care evoluează cu dramatism clinic, prognosticul
2 zile, ulterior, dacă se atestă o evoluţie favorabilă, vizita la funcţional pe durată lungă este foarte bun, numărul copiilor
medic se va face la fiecare 5 zile, până la vindecare completă. cu sechele pleurale (aderenţele pleurale) și bronhopulmona-
În condiţii de staţionar, tratamentul copiilor cu pneumonie re (bronșiectazii, fibroză pulmonară, bronșiolita obliterantă)
necomplicată durează până la obţinerea unei eficienţe cli- fiind sub 5%.
nico-paraclinice sigure. Radiografia pulmonară repetată în
pneumoniile cu complicaţii pleuro-pulmonare se efectuează
peste 7-10 zile, în evoluţie trenantă – peste 2-3 săptămâni, iar MALADII CRONICE ALE SISTEMULUI
pneumoniile cu evoluţie favorabilă nu necesită radiografia RESPIRATOR INFERIOR
pulmonară de control. Bronșita cronică
Copiii, care au suportat o pneumonie comunitară necom- Bronșita cronică este o afecţiune inflamatorie ireversibi-
plicată necesită o supraveghere specializată a medicului de lă a arborelui bronșic, cu afectare difuză, asociată cu tuse
familie pentru o perioadă de 3 luni după vindecare, când se productivă și raluri bronșice umede de diferit calibru, care
preconizează măsuri de fortificare a organismului copilului într-un an persistă pe parcursul a cel puţin 3 luni și se pro-
cu vitamine (A, B5, B15, E), corecţia stărilor de fon (anemia, duce prin 2-3 acutizări, menţinându-se mai mult de 2 ani
tulburări de nutriţie, rahitism), gimnastica curativă. Cazurile consecutiv.
clinice de pneumonii trenante, cu diferite sechele pleuro-pul-
monare necesită un control radiologic în dinamică a copilului, Concepţiile contemporane abordează bronșita cronică ca pe
hemoleucograma, teste funcţionale pulmonare (spirografie) un proces ireversibil și persistent al căilor aeriene bronșice,
și măsuri individuale de recuperare pentru restabilirea efecti- care are la bază fenomene de hipersecreţie bronșică, deregla-
rea clearance-ului mucociliar și alterarea funcţiei ventilatorii
vă a sistemului bronhopulmonar pe o durată de până la 1 an.
pulmonare. Bronșita cronică ca proces patologic primar își
Prognostic găsește terenul de dezvoltare preponderent la copiii de vârstă
școlară, care în copilăria mică, preșcolară au avut episoade re-
Pneumoniile comunitare au o evoluţie favorabilă, cu rata petate de bronșite și au fost incluși în grupul de copii frecvent
mortalităţii mică la copil, constituind însă cea mai frecventă bolnavi. Nomenclatorul Internaţional al Maladiilor (Revizia
cauză de deces a sugarului cu boli preexistente, ce alterează X) evidenţiază această variantă a bronșitei cronice în calita-
rezistenţa antiinfecţioasă a organismului. Producerea dece- te de entitate nozologică. În pediatria practică se utilizează
sului la copil cu pneumonie este condiţionată de tulburări- și noţiunea de bronșită cronică secundară diferitor afecţiuni
le de nutriţie, rahitismul avansat, malformaţiile congenitale, bronhopulmonare nespecifice cronice, precum malformaţii-
imunodeficienţele primare și alte maladii concomitente. Pro- le congenitale ale sistemului respirator, maladiile genetice cu
gnosticul este mai grav pentru pneumoniile care se asociază afectare pulmonară, fibroza chistică, pneumoscleroza locală,
cu următoarele elemente nefavorabile: afectări masive ale plă- astmul bronșic, dischineziile ciliare, displaziile pulmonare.
mânilor, tulpini bacteriene virulente (pneumococul 3, 5, 19, În Republica Moldova incidenţa bolilor aparatului respirator
stafilococul, germeni Gram negativ), leucopenie, bacteriemie are tendinţă de creștere, în medie constituind 277,4±10,1‰.
asociată, dezvoltarea complicaţiilor toxice (sindrom toxic, Bolile aparatului respirator reprezintă 37,9% cazuri în structu-
șoc, sindromul CID) și purulente (empiem, abces pulmonar, ra morbidităţii generale pediatrice. Bronșita cronică constituie
meningită și alte focare metastatice extrapulmonare). Insuc- 1,4-1,8% din bolile aparatului respirator înregistrate la copii.
cesele apar în cazurile aplicării tardive a antibioticoterapiei Conform diferitor statistici, bronșitei cronice îi revine 26-42%
ţintite, în special, copiilor de vârstă mică cu pneumonie. Pen- din totalitatea afecţiunilor bronhopulmonare cu caracter recu-
tru situaţiile menţionate de incovenient clinic, prognosticul rent, cronic la copii. Prevalenţa acestei maladii în populaţia de
este mai grav și mortalitatea atinge cota de 10%. copii din Republica Moldova se estimează la cota de 1,9-9,2‰
în subdiviziunile teritoriale. Conform statisticelor mondiale
O vindecare clinico-radiologică completă a pneumoniilor ne- oficiale, în ultimii zece ani, se constată o tendinţă de creștere
complicate la copil survine în 3-4 săptămâni și în ansamblu a incidenţei bronșitei cronice la copii de la 2,91 până la 3,4 la
este fără sechele. 1000 de copii. O tendinţă ușoară de creștere are incidenţa bron-

188 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

șitelor cronice și în Moldova – de la 0,84 până la 1,002 la 1000 de alimentare în perioada sugarului, utilizarea produselor cu
de copii. În Rusia, statistica oficială a morbidităţii relatează o aditivi alimentari (coloranţi, aromatizanţi, conservanţi, emul-
frecvenţă a bronșitei cronice primare la adolescenţi de 4,26 la gatori), care sensibilizează organismul copilului, inclusiv sis-
1000, iar la copii de până la 14 ani – de 2,20 la 1000 de copii. temul respirator.
Factori de risc Factorii de mediu se impun la compartimentul factorilor de risc
exogeni pentru bronhopatiile cronice. Nocivităţile habituale
Dezvoltarea bronșitei cronice presupune prezenţa unui sub- rezidenţiale și ocupaţionale, poluarea atmosferică în condiţiile
strat morfo-funcţional ireversibil, care solicită un istoric al tehnogene actuale favorizează recidivarea sporită a infecţiilor
recrudescenţelor bronșitice cu îndelungată persistenţă influ- respiratorii la copii. Aeropoluanţii din microambianţa copilului
enţată de acţiunea factorilor de risc cu potenţial predispozant (substanţe organice și anorganice sub formă de fum, vapori, pul-
și favorizant pentru maladiile bronhopulmonare. beri), arderea lemnelor sau altor combustibile în sobă determină
Factorii predispozanţi de risc sunt de provenienţă eredo-fami- expunerea copiilor la efectele unor substanţe toxice, hidrocarbu-
lială și includ antecedentele familiale de maladii bronhopulmo- rilor policiclice, care facilitează apariţia și dezvoltarea afecţiunilor
nare cronice, precum astmul bronșic, bronșita cronică, BPOC, bronhopulmonare repetate, formelor severe de bronșită cronică
maladii ereditare cu afectare respiratorie la rude. Susceptibilita- cu repercusiuni sistemice imune, biochimice, subcelulare.
tea individuală a copilului pentru bronșita cronică, la fel, are un Familiile de fumători cu obiceiuri tabagice constituie un me-
substrat genetic predispozant. Apartenenţa la grupul sanguin diu în care copilul contactează mai frecvent bronșite, pneu-
A(II) este considerată pentru copiii cu bronșită cronică un fac- monii cu ambiţii de perpetuare și cronicizare. Este demons-
tor de risc genetic pentru realizarea acestei maladii. trată relaţia dintre bronhopatiile cronice ale copilului și pă-
Factorii favorizanţi endogeni cu potenţial de risc marcat pen- rinţii fumători. Tabagismul constituie un factor de risc în spo-
tru bronșitele cronice îi constituie stările de fond ale copilă- rirea incidenţei și exacerbărilor bronșitei cronice, în special,
riei mici, perturbările constituţionale (anomalii constituţio- pentru școlarii și adolescenţii care fumează. Părinţii fumători,
nale limfatice, alergice), tulburările de nutriţie (malnutriţia, ca regulă, prezintă și maladii cronice respiratorii, fiind astfel și
paratrofia), anemiile deficitare, rahitismul și sechelele postra- o sursă permanentă de germeni pneumotropi eliminaţi prin

IV
hitismale cu deformaţii ale toracelui, bolile somatice asociate, tuse cronică cu expectoraţii, flegmă.
maladii cronice extrarespiratorii decompensate (MCC, imu- Un impact alergizant major habitual pentru sistemul bronșic
nodeficienţe secundare), deformaţii ale toracelui (scolioză, al copilului îl produc factorii biologici, mucegaiurile, igrasia,
spate plat, cutia toracică în carenă, torace infundibular), care alergenii animalelor și păsărilor ce convieţuiesc în mediul de
defavorizează drastic reactivitatea organismului și homeosta- habitat al copilului. Condiţiile nesatisfăcătoare de habitat
za imunologică, contribuie la imaturitatea morfo-funcţională (temperaturi subnormale, umiditate sporită, ventilaţie ne-
a organismului copilului și pot favoriza producerea bronho- calitativă a locuinţelor), condiţii igienice și socioeconomice
patiilor cronice în perioada vârstei pediatrice. precare, supraaglomerarea – sunt factori de risc cu impact fa-
Este justificat rolul patogenic al inflamaţiilor sistemului ORL vorizant în procesele cronice bronșice.
(rino-sinuzitele cronice infecţioase și alergice, hipertrofia de Noxele atmosferice de origine tehnogenă (aerosoli, pulberi și
vegetaţii adenoide, amigdalitele cronice), al sindromului drip vapori industriali, substanţe ionizante, gazele de eșapament),
(eliminări rino-faringiene persistente) în crearea unor condi- chimicalele agricole (îngrășăminte minerale, pesticide, erbi-
ţii favorizante pentru extinderea fenomenelor cronice în căile cide, insecticide) generează riscuri ecopatologice pentru sta-
aeriene inferioare. rea de sănătate a copiilor, sporind indicii morbidităţii infan-
Un impact nefast în recurenţa și persistenţa proceselor bronși- tile, inclusiv prin diferite afecţiuni respiratorii în variante cu
tice i se atribuie fenomenului microaspiraţiei cronice cu con- ambiţii de perpetuare. Astfel, anturajul ecologic nefavorabil
ţinut gastric la copii cu reflux gastro-esofagian. Helminţii prin prin inhalarea agenţilor agresivi generează diverse procese
proprietăţi alergizante și datorită unui ciclu care include și siste- inflamatorii ineficiente cu caracteristici cronice, deseori – fe-
mul respirator, printr-o recurenţă multiplă pot instala un teren nomene bronhoobstructive.
favorizant pentru bronșita cronică în vârsta pediatrică. De remarcat, în mod special, abuzurile farmacoterapeutice în
Factorii favorizanţi exogeni cu potenţial de risc pentru iniţi- asistenţa copiilor bolnăvicioși cu accent pe remediile antibac-
erea și perpetuarea bronșitei cronice includ modul artificial teriene (antibiotice), antiinflamatoare nonsteroidiene, care
produc diverse efecte adverse de tip alergic, favorizează unele

P E D I AT R I E 189
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

mecanisme patogenice în evoluţia maladiilor cronice cu sediu Tabloul clinic


în sistemul respirator.
Anamnesticul morbid al copiilor cu bronșită cronică constată
Aeropoluanţii și alergenele alimentare prin exerciţii iritante că perioada de formare a substratului morfofuncţional atinge
și efectele lor alergizante frontale și locale asupra sistemului termenul de 4-5 ani de recurenţe bronșitice, când modificările
respirator, contribuie la iniţierea fenomenelor imunopatolo- patologice în sistemul respirator devin ireversibile. Fenomene-
gice, care își au prezentare clinică în simptomaticul bronho- le de cronicizare ale inflamaţiei bronșice debutează pe fundalul
obstructiv la copii cu bronșite cronice. bronșitelor recurente care, prin contrapunerea anumitor circum-
stanţe favorizante, pot degrada într-un proces cu caracteristici de
O problemă actuală în practica pediatrică prezintă categoria perpetuare, precum bronșita cronică primară a copilului.
de copii cu infecţii respiratorii repetate, cu episoade infecţi-
oase trenante sau grave, care, iniţial, fac parte din grupul de Estimarea istoricului bolii relevă un debut premorbid destul
copii frecvent bolnavi, iar ulterior în multe cazuri evoluează de precoce, care, deseori, își are începutul în perioada copilu-
spre procese cronice ale sistemului respirator, inclusiv spre lui mic, uneori – la vârsta preșcolară, cu recrudescenţe bron-
bronșita cronică. Întrucât infecţiile respiratorii se caracteri- șitice repetate. Acest debut precoce se datorează imaturităţii
zează prin o rată sporită de contagiere, incidenţa lor depinde morfofuncţionale de vârstă a mecanismelor de protecţie ne-
direct de numărul și gradul expunerilor, cei mai afectaţi fiind specifică și imună, care, în condiţiile expunerii la factorii de
copiii care frecventează instituţiile preșcolare și preuniversi- risc menţionaţi, favorizează iniţierea proceselor inflamatorii
tare. Recurenţele infecţiilor respiratorii, în special, a celor de în căile aeriene bronșice, cu evoluţie trenantă și posibilităţi de
etiologie virală, produc efecte de deteriorare a mecanismelor recurenţe bronșitice. Varianta bronhoobstructivă a maladiei
de protecţie locală în sistemul bronhopulmonar, iniţiază fe- este consemnată de declanșarea primelor pusee de wheezing
nomene morfologice cu tipaj cronic și simptomatologie re- la sugar și copilul mic, care revin prin 2-5 exacerbări pe an cu
spiratorie persistentă. o durată de peste 2 săptămâni.
Inflamaţia bronșică recurentă provocată de virusuri respirato- Tabloul clinico-simptomatic al bronșitei cronice este deter-
rii și aeropoluanţi constituie un factor etiopatogenic decisiv minat de vechimea procesului inflamator, gradul de activitate
în formarea hiperreactivităţii bronșice, care determină insta- și prezenţa obstrucţiei bronșice, însă simptomul principal și
larea mecanismelor patogenice ale bronhopatiilor cronice. obligatoriu este tusea, care persistă și în perioada de remisiu-
ne clinică cu o expresie maximă în orele matinale, mai rar pe
Etiologie parcursul zilei, expectoraţiile fiind cantitativ neînsemnate sau
Agenţii cauzali ai acutizărilor de bronșită sunt de etiologie chiar lipsind.
virală și bacteriană. În majoritatea cazurilor, episodul de reci- Acutizarea bronșitei cronice este declanșată predominant de
divă a bronșitei cronice este declanșat de o viroză respiratorie, IRVA sau de suprarăcelile din anotimpurile reci, care în unele
rolul etiologic al căreia este confirmat prin titrele diagnosti- cazuri pot evolua cu semne moderate toxiinfecţioase în debut,
ce ale anticorpilor specifici; în unele cazuri se atestă infecţie cu subfebrilitate sau sindrom febril ce nu depășește o durată
mixtă viro-bacteriană sau asocierea cu agenţi atipici (Myco- de 2-5 zile. Tusea este unul din semnele cardinale ale fazei de
plasma pneumoniae, Chlamydophylia pneumoniae). Caracte- debut al exacerbării bronșitei și se caracterizează printr-o evo-
ristică pentru bronșita cronică este virusemia persistentă pe luţie clasică fiind iniţial uscată sau semiproductivă, iar apoi –
o durată de 2-3 luni, care induce sensibilitatea sporită a ar- productivă cu expectoraţii mucopurulente. Tusea se repetă
borelui bronșic spre infecţiile cu virusuri, facilitând instalarea uniform în timpul zilei, dar tusea matinală este mai exprimată
unui teren propice producerii recidivelor noi ale procesului și însoţită de eliminări importante de spută purulentă.
inflamator bronșic. Implicarea germenilor pneumotropi în
geneza recrudescenţelor bronșitice poartă, iniţial, un caracter O manifestare distinctă a recrudescenţelor bronșitice este
secundar de factor etiologic asociat infecţiei virale declanșa- sindromul cataral respirator, exprimat fizic prin murmur ve-
toare a puseului morbid, însă, apoi, această floră bacteriană zicular aspru, raluri sibilante și, uneori, umede polimorfe cu
este cauza unor evoluţii trenante și a eficienţei reduse a proce- localizare bilaterală. Predominarea afectării distale a arborelui
selor de recuperare, care influenţează negativ substratul mor- bronșic produce în tabloul auscultativ pulmonar fenomene
bid. Explorările microbiologice și serologice confirmă semni- bronhoobstructive, care sunt prezente la 1/3 copii cu bron-
ficaţia etiologică a pneumococului, H.influenzae, Mycoplasma hopatii cronice. Wheezing-ul din bronșita cronică obstructivă
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae în acutizările bronșitei se caracterizează prin raluri uscate sibilante și umede poli-
cronice pentru 50-75% cazuri clinice. morfe, având localizare difuză bilaterală pe fundal de murmur

190 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

vezicular aspru sau diminuat în sindrom obstructiv sever. radiologice ireversibile ale desenului pulmonar consemnează
Semnele respiratorii la acești copii se pot accentua în timpul ireversibilitatea inflamaţiei bronșice cronice. Imaginile CT
vorbirii, la efort fizic minimal. bronhopulmonar permit vizualizarea semnelor radiologice
ale modificărilor bronșice – îngroșarea pereţilor bronșici în
Examenul obiectiv al cutiei toracice pune în evidenţă de- formă de “șine de tramvai” pe unele ramificaţii bronșice, de-
presiunea spaţiilor intercostale în timpul inspiraţiei (semnul formaţii de contur cu dilatare cilindrică minimă, considerate
Huber), participarea activă în actul de respiraţie a mușchi- specifice pentru bronșita cronică.
lor respiratorii suplimentari. Percutor în forma obstructivă a
bronșitei cronice se constată coborârea limitelor pulmonare Explorările scintigrafice atestă reduceri moderate ale capacită-
inferioare, diminuarea excursiei respiratorii pulmonare. ţilor perfuzionale pulmonare în segmentele bazale și mediale,
care au un caracter reversibil, demonstrându-se astfel, lipsa
Uneori, în acutizările grave, copiii prezintă dureri toracice, proceselor de scleroză avansată în parenchimul pulmonar al
care se produc mai intens noaptea. Durata puseului de exacer- copilului cu bronșită cronică.
bare a bronșitei cronice variază între 2 și 4 săptămâni, uneori
atingând termenul de 6-8 săptămâni. Investigaţiile bronhologice sunt indicate în bronhopatiile croni-
ce ca fiind foarte informative pentru diagnosticul diferenţial
Perioada de remisiune clinică a bronșitei cronice este expri- cu anomaliile arborelui bronșic și în aprecierea caracterului și
mată printr-un simptomatic cataral respirator minimal, ma- gradului de afectare bronșică. Tabloul bronhoscopic se carac-
nifestat prin episoade de tuse matinală indusă de acumulări terizează prin semne de endobronșită cataral-purulentă, une-
nocturne ale secreţilor bronșice; sindromul de tuse cu expec- ori se depistează elemente de hiperplazie locală a mucoasei
toraţii în orele dimineţii are un caracter semnificativ pentru bronșice.
procesele cronice din arborele bronșic. Tusea poate fi provo-
cată prin eforturi fizice sau inspiraţii de contrast ale aerului Explorările citomorfologice realizate în bronșita cronică relevă
rece, situaţii care indică prezenţa hiperreactivităţii bronșice și modificări structurale distrofice avansate și fenomene de meta-
la etapele de remisiune clinică a bronhopatiilor cronice. plazie pavimentoasă cu caracter ireversibil al epiteliului bronșic,
apariţia formaţiunilor polipoide epiteliale, hiperplazia celulelor
Diagnostic explorativ

IV
caliciforme, infiltraţii limfo-plasmocitare ale submucoasei, in-
Explorările paraclinice în acutizarea bronșitei cronice atestă stalarea sectoarelor de ţesut conjunctiv și a tulburărilor micro-
o leucocitoză neînsemnată, tendinţe spre accelerare a VSH, circulatorii locale condiţionate de coagulopatii postinflamato-
o eozinofilie minimă în contextul sindromului obstructiv, iar rii, toate acestea indică clar o bronhopatie cronică cu dereglări
unele situaţii clinice pot evolua fără modificări patologice he- ale funcţiei de drenaj și conductibilităţii bronșice.
moleucografice. Evaluarea imunologică a copiilor cu bronhopatii cronice evi-
Cercetările spirografice depistează, la majoritatea copiilor cu denţiază stări de imunocompromisie celulară, inerţie funcţi-
bronșită cronică disfuncţii respiratorii, prin care se pun în evi- onală în sinteza imunoglobulinelor serice și secretorii, insufi-
denţă dereglări ventilatorii de tip obstructiv, mai rar – de tip cienţa mecanismelor fagocitare sistemice și locale, activitate
mixt și restrictiv. Un element specific spirografic constituie tul- redusă în sistemul factorilor umorali de protecţie nespecifi-
burările de permeabilitate a bronhiilor de calibru mic – semn că (lizozim, interferon, proteină cationică), care se implică
de hiperreactivitate bronșică, integrată organic în mecanismele oportun și decisiv în mecanismele patogenice de instalare a
patogenice ale bronșitei cronice. Dereglările obstructive de- procesului inflamator cronic în căile aeriene inferioare.
pistate la unii copii reflectă deteriorarea mecanicii respiratorii, Diagnosticul diferenţial
care este specifică variantei obstructive a maladiei.
Diagnosticul diferenţial al bronșitei cronice primare se va
Tabloul radiologic standard fixează la acești copii accentuarea efectua cu sinuzita cronică, astmul bronșic, boala bronșiec-
difuză a desenului pulmonar, infiltraţii peribronșice, reacţii tatică, bronșiolita obliterantă, maladiile ereditare (4-5%) –
parahilare pronunţate cu alterări structurale (desen trabecu- fibroza chistică, dischinezia ciliară, sindromul Kartagener,
lar, deformaţii reticulare); în variantele obstructive sunt de- malformaţii congenitale bronhopulmonare (8-10%), cu sin-
pistate semne de hiperinflaţie pulmonară, care, pe fundal de dromul Wiliams-Cambel, sindromul Мoune-Кuhn (trahe-
remisiune, devin mai puţin pregnante, dar persistă. Se relevă, obronhomegalia), maladiile ţesutului conjuctiv, sindromul
totodată, accentuarea desenului bronhovascular în lobii infe- Ehlers-Danlos, sindromul Mаrfan, sindroame de aspiraţie
riori, dilatarea arterelor pulmonare, cardiomegalie. Imaginile recurentă sau de corpi străini, imunodeficienţe primare (ma-

P E D I AT R I E 191
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

ladia Bruton, sindromul Luis-Barr, sindromul Di George), adecvată doar în faza de tuse spasmodică, doar în perioada
compresiune extrinsecă a tractului traheobronșic (neoplazii, nocturnă și pentru o durată de cel mult 1-2 zile.
adenopatii), tuberculoza endobronșică, sindromul pertusoid,
tumori endotraheale, bolile cardiace. Strategia terapeutică a sindromului bronhoobstructiv presu-
pune administrarea simpatomimeticelor (β2-agonisti) pe cale
Tratament inhalatorie sau oral. β2-agonisti (salbutamol) produc efecte
bronhodilatatorii, relaxează musculatura bronșică, favorizea-
Programul terapeutic al bronșitelor cronice se va efectua în ză clearance-ul mucociliar, reduc permeabilitatea vasculară,
două etape, care prevăd procedee terapeutice curente preco- modulează eliberarea de mediatori din mastocite și bazofile.
nizate pentru jugularea puseului de recrudescenţă bronșică și Această medicaţie este bine venită și în lipsa unor manifes-
măsuri profilactice efectuate în remisiunea maladiei. Trata- tări sesizabile obstructive deoarece bronhopatiile cronice pot
mentul în perioada de acutizare a bronșitei cronice se indivi- evolua cu un bronhospasm latent. Bronhodilatatoarele pot
dualizează în funcţie de simptomatologia prezentată, urmând fi administrate copiilor cu istoric personal sau antecedente
a fi realizate următoarele obiective esenţiale: restabilirea per- familiale de maladii bronhoobstructive. Metilxantinele (eu-
meabilităţii bronșice, tratamentul etiotrop, măsuri terapeuti- filina, aminofilina, teofilina), datorită unor efecte adverse re-
ce simptomatice. dutabile, actualmente sunt mai puţin uzuabile în pneumolo-
gia pediatrică. Beneficiul terapeutic al teofilinei se datorează
Realizarea programului curativ pe fundalul unui simptomatic
inhibiţiei fosfodiesterazei celulare, acumulării AMF ciclic cu
de recrudescenţă bronșitică de regulă nu necesită o spitalizare a
efecte de ameliorare a funcţiei musculaturii respiratorii. An-
copilului, fiind accesibilă pentru condiţii ambulatorii. Criteriile
tihistaminicele, care au efecte atropinizante și usucă secreţia
de spitalizare a copilului cu bronșită cronică: manifestări clini-
bronșică, nu trebuie utilizate în puseele de bronșită cronică.
ce severe (febră rebelă, semne toxiinfecţioase, convulsii, insufi-
cienţă respiratorie acută), adresare repetată cu semne clinice de Tactica terapeutică etiotropă impune o selecţie diferenţiată a
agravare a maladiei (tuse frecventă, tuse productivă, expectora- medicaţiei în conformitate cu specificul factorilor etiologici
ţii purulente, expectoraţii vâscoase, dispnee la efort fizic, sin- ai episodului de recrudescenţă bronșitică. Semnele clinice
drom febril), complicaţii toxice, bronhopneumonie asociată, sugestive ale unei infecţii virale respiratorii, declanșatoare a
sindrom astenic, insuficienţă respiratorie cronică, bronșiecta- recidivei bronșitei impun o tactică mai rezervată privind ad-
zii, cord pulmonar, insuficienţă cardiovasculară, emfizem pul- ministrarea antibioticelor în lipsa semnelor de implicare bac-
monar, imunitate compromisă, răspuns neadecvat la tratament teriană în inflamaţia bronșică. Tratamentul antibacterian se
aplicat în condiţii de ambulator sau agravarea stării generale pe va efectua doar în cazul unor manifestări ale infecţiei micro-
fon de tratament la nivel de asistenţă medicală primară. biene (spută purulentă, sindrom hipertermic și subfebrilitate
îndelungată, leucocitoză, neutrofiloză), preparatele de elecţie
La adresarea primară, copiii cu semne clinice de bronșită
fiind cele cu acţiuni bactericide asupra florei pneumotrope, în
cronică vor fi internaţi pentru un examen specializat în insti-
lista lor înscriindu-se penicilinele naturale și de semisinteză
tuţiile pediatrice cu profil pulmonologic, efectuat în scopul
(amoxicilinele, peniciline semisintetice în combinaţie cu cla-
concretizării diagnosticului la diferite etape evolutive ale pro-
vulanatul de potasiu); cefalosporinele (durata de administra-
cesului inflamator bronșic și pentru efectuarea diagnosticului
re 7-10 zile), macrolidele (claritromicină, azitromicină) sunt
diferenţial.
indicate în infecţiile atipice, dar și ca remedii cu efecte antiin-
Tulburările permeabilităţii bronșice, condiţionate de edemul flamatoare la etapele de recuperare a unui episod de acutizare
inflamator și hipersecreţia de mucus, care favorizează uneori a bronșitei. Corecţia tratamentului antibacterian și programa-
instalarea sindromului bronhoobstructiv, necesită măsuri te- rea unei antibioticoterapii ţintite se va efectua în conformita-
rapeutice secretolitice, bronholitice, antiinflamatorii. Fluidi- te cu germenii identificaţi și sensibilitatea lor la antibiotice.
ficarea secreţiilor bronșice este un obiectiv important pentru Modul de administrare al antibioticelor: oral – pentru acu-
faza de acutizare a bronșitei și prevede un regim optimal de tizările ușoare; parenteral – în episoadele infecţioase severe,
îngrijire medicală prin aport hidric sporit faţă de normativele complicaţii purulente, complicaţii toxiinfecţioase.
fiziologice, procedee inhalatorii, dar și prin administrare de Tratamentul simptomatic vizează sindromul hipertermic, en-
remedii mucolitice și expectorante (bromhexină, ambroxol, cefalopatia toxico-infecţioasă, sindromul de deshidratare, care
acetilcisteină, remedii și decocturi mucolitice). Medicaţia vor suscita tactici terapeutice patogenice individualizate.
antitusivă (libexină, tusuprex, glicodin, codeina) nu se re-
comandă, fiindcă suprimarea tusei înlesnește producerea Un obiectiv de importanţă prioritară în strategia terapeutică
supuraţiei. Utilizarea judiţioasă a calmantelor tusei poate fi a bronșitelor cronice îl constituie drenajul postural, procedeu

192 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

care, prin asociere cu chinetoterapia respiratorie, tapotări to- Pentru obţinerea unor efecte curative sigure, în programul de
racice și tuse asistată “în cascadă”, este eficient pentru elimi- recuperare se vor programa măsuri de reducere a influenţelor
narea secreţiilor bronșice. În perioada de acutizare, drenajul favorizante negative ale factorilor de risc. Astfel, sunt absolut
postural se efectuează de 2-3 ori pe zi; prima ședinţă revine necesare tactici terapeutice specializate în jugularea patologi-
perioadei de după trezirea matinală, asigurându-se o evacuare ei ORL și a refluxului gastro-esofagian, în eradicarea organis-
efectivă a acumulărilor de secreţii bronșice nocturne. mului de infecţii parazitare.

Terapia cu aerosoli aplicând procedee de nebulizare, este efi- Supravegherea copiilor cu bronșită cronică la nivelul asisten-
cientă prin asigurarea umidităţii crescute și permite nebuliza- ţei medicale primare se efectuează o dată la trei luni, evidenţa
rea unor medicamente cu efect bronhodilatator (salbutamol) la medicul pediatru, și la medicul pneumolog din instituţiile
sau fluidificant (bicarbonat și clorură de sodiu, acetilcisteină, specializate ale CMF – de 2 ori pe an, la medicul pneumolog-
ribonuclează) luânduse în calcul unele efecte alergizante, în pediatru la nivel republican – o dată pe an.
sindromul bronhoobstructiv inhalaţiile cu fermenţi proteoli-
Boala bronșiectatică
tici se vor utiliza cu precauţie.
Boala bronșiectatică – dilataţia anormală, permanentă
Procedeele fizioterapiei toracice (inductotermia, microunde-
a bronhiilor, însoţită de leziuni distructive ireversibile ale
le, termoterapia, câmpurile electrice ultrafrecvente, electro-
peretelui bronșic și supuraţie bronșică, exprimată prin tuse
foreza) produc efecte imunobiologice, regenerative, hemo-
cronică cu expectoraţie muco-purulentă și acutizări infecţi-
dinamice, antiinflamatorii, care conduc la dispariţia precoce oase recurente.
și completă a secreţiilor, determină o ameliorare a funcţiei
respiratorii, favorizează remisiunile rapide și calitative. Fizi- Sindromul anatomo-clinic se prezintă prin dilataţii perma-
oterapia toracică, accesibilă în condiţii de ambulator, este in- nente, cu contur deformat al arborelui bronșic, care determină
ofensivă, efectivă și, prin indicaţii argumentate, contribuie la o evoluţie clinică dominată de tuse cu expectoraţii abundente
obţinerea unor beneficii clinice pregnante. și episoade infecţioase repetate de tip pneumonic sau bron-
hopneumonic. Dilatările bronșice sunt ireversibile din punct
Un obiectiv strategic curativ al conduitei medicale în bronșita de vedere anatomic. În acest proces sunt implicate bronhiile

IV
cronică îl constituie măsurile de recuperare și de prevenţie. medii (subsegmentare), producându-se leziuni structurale
Regimul cotidian va include un program de gimnastică cura- ale componentelor elastice și musculare ale peretelui bronșic
tivă adaptată la statutul morfofuncţional al copilului, având și obstrucţie intraluminală a ramificaţiilor distale ale arbore-
drept scop normalizarea capacităţilor ventilatorii pulmonare, lui bronșic. Fenomenul de lărgire a calibrului bronhiilor este
clearance-ul mucociliar. Un beneficiu incontestabil produce permanent, definitiv și ireversibil. Această noţiune elimină
drenajul postural și chinetoterapia respiratorie, efectuate ma- dilataţiile reversibile și tranzitorii, care sunt secundare unor
tinal. Rezultate remarcabile are tratamentul în staţiuni balne- procese infecţioase sau mecanice la nivelul bronhiilor.
are pentru copiii cu bronhopatii cronice, cele mai optimale
fiind condiţiile minelor saline (speleoterapie) în perioada Incidenţa bronșiectaziilor este raportată la valori de 3,7-17,8
caldă a anului. Condiţiile balneare forestiere sunt recoman- cazuri la 100000 populaţie de copii sub 15 ani. Epidemiologia
date copiilor cu bronșite cronice în lipsa semnelor morbide și maladiilor bronșiectatice în era preantibiotică era prezenta-
paraclinice de atopie. tă de cifre foarte mari – 100-l000 cazuri la 100000 locuitori,
majoritatea bolnavilor fiind copii de până la 10 ani, care rea-
Medicaţia în perioada de remisiune a bronșitelor cronice va lizau forme maladive severe, deseori cu final letal. Numărul
include administrarea dozelor terapeutice de vitamine A, E, cazurilor de bronșiectazie a scăzut mult în ultimele decenii
B5, B15, C, care produc efecte de fortificare a reactivităţii imu- ca urmare a vaccinurilor profilactice și antibioticoterapiei. In-
ne, de regenerare calitativă a epiteliului bronșic, de reechili- cidenţa generală a bronșiectaziilor în morbiditatea copilului
brare a metabolismului celular. este estimată la valori de 0,7-1,7‰.
Prevenirea recrudescenţelor de bronșită impune măsuri pen- Etiologie
tru evitarea suprarăcelilor, procedee de profilaxie a IRVA
(evitarea contaminărilor virale, administrarea remediilor an- Bronșiectaziile sunt cauzate de multiple stări patologice, care
tivirale în perioade de epidemii și în episoade solitare cu risc pot fi de origine congenitală sau dobândită, iar formarea dilata-
de infectare), imunoprofilaxie cu vaccinurile antigripale sezo- ţiilor bronșice se produce la diferite perioade de vârstă și, dese-
niere, vaccinarea antipneumococică și antiHiB. ori, necesită circumstanţe favorizante, stări patologice pentru

P E D I AT R I E 193
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

realizarea modificărilor structurale în arborele bronșic. Bron- zonele de sediu al corpului eterogen. Aceleași mecanisme pa-
șiectazii congenitale primare sunt caracteristice pentru seches- togenice de formare a bronșiectaziilor au loc și în sindromul
traţii pulmonare și chisturile pulmonare bronhogene. Bronși- de lob mediu, în pneumoniile segmentare cu component ate-
ectaziile secundare pot fi prezente în malformaţii congenitale lectatic. Tumorile pulmonare, mase mediastinale, metastaze
bronhopulmonare sau se pot dezvolta în timp. Maladiile cu de- pulmonare, adenopatii hilare prin mecanism de obstrucţie
terminism ereditar, precum fibroza chistică (obstrucţii bronșice extrinsecă sunt responsabile de deformaţiile bronșice.
cronice, secreţii vâscoase) și deficitul α1-antitripsină (emfizem Bronșiectazii asociate se diagnostică în 3,8-24% din cazurile
pulmonar, deformaţii bronșice), se caracterizează prin formarea de astm bronșic, în aspiraţie recurentă de secreţii la copiii cu
deformaţiilor bronșice. Dischineziile bronhociliare, sindromul boala de reflux gastroesofagian, fistulă traheoesofagiană, tul-
Kartagener (dischinezie ciliară cu situs inversus, etmoidoantrită, burări de deglutiţie, afecţiuni neurologice. Maladiile pulmo-
polipoză nazală), sindromul Mounier-Kuhn (bronșiectazii aso- nare fibrozante (fibroza pulmonară idiopatică, pneumonitele
ciate cu etmoidoantrită dezvoltă de timpuriu, pe la vârsta mică interstiţiale), bolile autoimune (colita ulcerativă, ciroza biliară
a copilului deformaţii bronșice, bronșiectazii. Sindromul Wili- primară, artrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic), prin
ams-Campbell, caracterizat prin deficit al inelelor cartilaginoa- implicări pulmonare, pot realiza procese cronice în sistemul
se bronșice, de asemenea, se prezintă cu bronșiectazii difuze. bronșic finalizate cu formarea bronșiectaziilor.
Hiperlaxitatea ţesutului conjunctiv din sindromul Marfan este
responsabilă de instalarea maladiei cronice pulmonare cu for- Patogenie
marea bronșiectaziilor. În imunodeficienţele congenitale (defi-
cit umoral IgA, deficit IgA secretorii, boala Bruton, sindromul Formarea bronșiectaziilor se realizează prin mecanisme de ne-
Wiskott-Aldrich, sindromul Luis Barr, sindromul Di George) croză a peretelui bronșic și a ţesutului de susţinere, care sunt
care evoluează cu boală pulmonară cronică, se pot depista și declanșate de procese infecţioase însoţite de fenomene bron-
modificări bronșiectatice ale arborelui bronșic. hoobstructive, care stagnează secreţiile, proliferează germe-
nii. Acumulările excesive de secreţii infecţios-inflamatorii în
Un alt grup de stări patologice, care pot favoriza dezvoltarea segmentele distale ale arborelui bronșic favorizează apariţia
deformaţiilor bronșice, îl constituie bolile infecţioase ale co- leziunilor necrotice ale structurilor peretelui bronșic, dezvol-
pilului. Tusea convulsivă, rujeola se produc cu episoade de tarea treptată a dilataţiilor bronșice în zonele afectate. În cazul
tuse chinuitoare care are un caracter cronic, uneori se com- controlului sindromului obstructiv, bronșiectaziile progresează
plică cu bronhopneumonii trenante și instalarea fenomenelor și sunt întreţinute de persistenţa fenomenelor infecţioase, de
cronice, inclusiv cu dezvoltarea bronșiectaziilor. elementul repetitiv sau de afecţiuni de vecinătate precum sinu-
zita, care, prin mecanism aspirativ, determină pusee bronșitice.
Tuberculoza pulmonară care, actualmente este într-o ascensi- Acești factori patogeni mai pot fi influenţaţi de tulburările de
une de incidenţă, prin complicaţiile sale, ca de exemplu ade- funcţionalitate ale clearance-ului mucociliar bronsic (tabagis-
nopatiile, fistula gangliobronșică, bronșita cronică, caverne mul pasiv și activ, agenţi toxici inhalatori, fibroza chistică).
pulmonare, poate determina crearea deformaţiilor bronșice,
acestea devenind ireversibile și contribuind la formarea unei Morfopatologie
complicaţii grave – boala bronșiectatică.
Clasificarea macroscopică a bronșiectaziilor este bazată pe
Infecţiile cu virusurile respiratorii (adenovirusul, virus respi- modificările aspectului imagistic CT sau bronhografic al pul-
rator sinciţial, herpes-virusurile, infecţii atipice cu Mycoplasma monilor:
pneumoniae, Chlamydohpylia pneumoniae) au un important
potenţial pentru producerea destrucţiilor epiteliului bronșic cu • dilataţii bronșice cilindrice (tubulare) – dilataţii bronșice
consecinţe pentru bronhopneumonii trenante, recurente, pen- moderate, relativ uniforme cu pereţi regulaţi, având forma
tru formarea proceselor cronice în arborele bronșic. Pneumo- unor benzi late, care se termină brusc; interesează bronhi-
niile cauzate de germenii piogeni (S.aureus, germeni gram ne- ile mijlocii de ordinul 6-l0;
gativi) se complică cu destrucţii pulmonare, abcese pulmonare, • bronșiectazii moniliforme (varicoase) – dilataţii moderate,
empiem, care, deseori, nu au o rezoluţie eficientă și pot deter- neuniforme cu porţiuni dilatate, care alternează cu porţi-
mina sechele cu caracteristici cronice în zonele afectate de pro- uni nemodificate ale bronhului; interesează bronhiile de
cesul inflamator primar. Aspergiloza pulmonară (Aspergillus) calibru mijlociu;
este o maladie mai rară, care se dezvoltă la copii imunocom-
• bronșiectazii sacciforme (ampulare) – dilataţii mari, cu as-
promiși sau la cei cu fibroză chistică, având riscuri importante
pect de cavităţi localizate lateral de axul bronșic sau termi-
pentru instalarea fenomenelor cronice bronhopulmonare.
nal; interesează bronhiile mari, de ordinul 4-5;
Obstrucţia bronșică localizată din aspiraţiile de corpi străini • bronșiectazii chistice – dilataţii bronșice în formă rotundă,
în arborele bronșic prin persistenţa corpului străin în bronhii localizate preponderent în axul bronșic; interesează bron-
contribuie la dezvoltarea unor procese cronice localizate în hiile de calibru mare.

194 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Clasificarea morfopatologică, deseori, nu prezintă corelaţii vreme pot fi asimptomatice. Ulterior, apar episoade infecţioa-
între gradul de leziuni bronșice și factorii etiologici, manifes- se distincte, cu expectoraţie purulentă și mai abundentă. Peri-
tările clinice, evoluţia bolii. Coexistenţa tuturor tipurilor de oada de acutizare are ca semn primordial tusea cu expectoraţie
dilataţii bronșice la același pacient susţine ideea că bronșiec- abundentă, mucopurulentă, deseori – cu miros fetid. În 97%
taziile cilindrice, moniliforme, sacciforme, chistice sunt stadii din cazuri tusea este frecventă, matinală, la schimbarea pozi-
evolutive ale aceluiași proces patologic. ţiei după somn (în bronșiectazii posterioare sau anterioare),
pe parcursul zilei în bronșiectaziile cu localizare apicală, tusea
Examenul macroscopic al bronșiectaziilor pune în evidenţă nocturnă este caracteristică bronșiectaziilor localizate în zo-
bronhii dilatate, deformate, cu peretele îngroșat și cu lumenul nele pulmonare centrale. Secreţiile acumulate în timpul nop-
plin cu secreţii muco-purulente. Bronșiectaziile unilaterale ţii sunt eliminate dimineaţa și la schimbarea poziţiei, când tu-
sunt mai frecvente decât cele bilaterale. Localizarea bronșiec- sea este mai frecventă, chinuitoare, cu un caracter productiv
taziilor este, de obicei, bazală, în lobii inferiori. Lobii superi- mai accentuat. Bolnavul își face așa-numita “toaletă bronșică
ori sunt mai puţin interesaţi datorită drenajului mai eficient al matinală”. Schimbarea bruscă a poziţiei, efortul fizic, drena-
secreţiilor, această localizare fiind caracteristică fibrozei chis- jul postural, chinetoterapia respiratorie pot favoriza drenajul
tice, proceselor specifice pulmonare tuberculoase, care afec- brusc al segmentelor bronșiectatice și declanșa pusee de tuse
tează deseori lobul superior drept. Lobul mediu este interesat cu expectoraţii mai exprimate. Expectoraţia devine fetidă la
cu o frecvenţă intermediară, afectarea lui având drept cauză bolnavii cu bronșiectazii cavitare, cu drenaj deficitar, în care
aspiraţiile de corp străin, sindromul de lob mediu. Unele date se depistează germeni gram negativi, anaerobi.
despre boala bronșiectatică la copii indică o interesare mai
frecventă a plămânului stâng. Hemoptizia apare la 14-50% dintre bolnavi, având o expresi-
vitate variabilă – simple striuri de sânge în spută până la he-
Parenchimul pulmonar peribronșiectatic este interesat de un moptizii masive în formele grave și hemoragii pulmonare cu
proces de condensare pulmonară de tip infiltrativ, atelectatic riscuri majore letale. Mecanismul de producere a hemoptizii-
sau fibrotic. Ramificaţiile distale ale bronhiilor dilatate sunt lor în bronșiectazii constă în necroza epiteliului bronșic sau a
sediul unor bronșite obliterante, marcate de o întrerupere a parenchimului pulmonar, leziuni ale anastamozelor dintre ar-
ramificaţiei bronșice. Mucoasa bronșică este inflamată, cu as- terele bronșice și arterele pulmonare cu formarea unor struc-
pect de hiperemie, hiperplazie polipoidă, cu focare de ulcera- turi de tip anevrismal. Hemoptizia se poate dezvolta tardiv în
ţii ale epiteliului. evoluţie pe fundal de episoade infecţioase sau în condiţii de

IV
Concepţia etiopatogenică a plămânului bronșiectatic abor- eforturi fizice, la variaţii mari de temperatură, mai rar se poate
dează o interferenţă a factorilor imunopatologici, infecţioși și declanșa fără nici o cauză aparentă.
expectoranţi, care dereglează procesele de sinteză a elastinei. Durerea toracică (20%), raportată de unii pacienţi, este rezul-
Persistenţa și recurenţa acestor factori generează leziuni ce in- tatul retenţiilor bronșice de secreţii, extinderii afecţiunii la
teresează bronhiile și parenchimul peribronșic. La nivel bron- pleură cu apariţia revărsatului pleural.
șic, leziunile se fibrozează, iar acumularea de focare celulare
polimorfe, predominant granulocitare, cu regenerări epiteli- Dispneea (7-10%) de efort este frecventă și exprimată, iar în
ale determină hiperplazia limfoidă a corionului și conduce la repaus se produce în cazul unor bronșiectazii extinse, în fazele
obstrucţia lumenului cu acumulări de celule distruse, mucus, de acutizare a procesului inflamator-infecţios, se caracterizea-
secreţii purulente. ză și prin sindrom febril intermitent. Dispneea se agravează
odată cu extinderea teritorială a leziunilor și cu apariţia hiper-
În parenchimul pulmonar secundar se produc leziuni lobula- capniei.
re și interlobulare cu distelectazie, bronhiolizare alveolară a
pereţilor fibrozaţi, infiltrate polimorfe interlobulare și fibroză Semnele fizice bronhopulmonare se prezintă prin torace nor-
peribronhovasculară. Vasele interlobulare prezintă leziuni en- mal sau malformat (malformaţie sterno-costală, cifoză, lor-
darteritice proliferative, mezarterite și fibroze. În ţesutul infla- doză, scolioză, prezenţa șanţului Harison, proeminarea abdo-
mator de granulaţie se dezvoltă o neovascularizație arterială menului), la palpare – vibraţii mari transtoracice. Examenul
bronșică, ce se anastomozează cu sistemul arterelor pulmona- fizic evidenţiază raluri ronflante și sibilante diseminate sau
re la nivel precapilar, prin intermediul unor anastamoze. raluri localizate subcrepitante, care predomină topografic la
nivel de bază pulmonară, unde se proiectează cel mai frecvent
Tabloul clinic dilataţiile bronșice; intensitatea lor se atenuează după tuse,
Istoricul bolii se prezintă prin debut clinic, de obicei – insidi- chinetoterapie respiratorie. Respiraţia, murmurul vezicular
os, prin instalarea unei tuse frecvente după o infecţie bronho- poate fi diminuat, expirul prelungit, datorită emfizemului
pulmonară acută cu evoluţie complicată, în care se dezvoltă peribronșiectatic. Percutor se constată matităţi ce corespund
semnele de supuraţie pulmonară cu tuse cronică însoţită de condensărilor de tip pneumonie, iar la auscultaţie se percep
expectoraţii în medie 3 ani. Bronșiectaziile neinfectate multă raluri predominant subcrepitante, mari și mijlocii, respiraţie

P E D I AT R I E 195
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

suflantă, bronhofonie, semne de condensare pulmonară în Bacteriologia sputei este indicată pentru identificarea facto-
pneumonie. Bronșiectaziile mari se prezintă fizical prin sin- rului etiologic în acutizarea procesului bronhopulmonar
drom cavitar – respiraţie amforică, cavernoasă, raluri buloase. cronic și ajustarea antibioticoterapiei la germenii identificaţi.
Complicaţiile pleurale sunt caracterizate prin sindrom pleural În structura etiologică a infecţiei pulmonare din bronșiecta-
cu matitate la percuție, abolirea murmurului vezicular auscul- zii predomină H.influenzae, S.aureus, germeni gram negativi
tativ, durere toracică. Alte complicaţii posibile: abces pulmo- (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Seratia spp.),
nar, empiem, pneumotorax, hemoptizie, fistulă bronhopleu- flora atipică (Mycoplasma pneumoniae, Chlamidia pneumoni-
rală, cord pulmonar, pneumonii atipice, abces cerebral. ae), Candida și alţi fungi.
Cianoza este un semn de severitate și urmează, de obicei, dis- Radiografia pulmonară (modificări sugestive) indică accentu-
pneei, se datorează sindromului obstructiv prin bronșită cro- area segmentară și diminuarea desenului pulmonar, diminua-
nică difuză asociată. rea volumului pulmonar (condensarea interstiţiului), dilataţii
bronșice chistice, uneori – cu nivele hidroaerice, aspect alve-
Hipocratismul digital este o expresie clinică a hipoxiei cronice, olar “în fagure” al dilataţiilor chistice (în forme severe), hipe-
se depistează la 20% dintre bolnavii cu bronșiectazie, însă ra- rinflaţie compensatorie.
reori în cadrul unui sindrom de osteoartropatie hipertrofică
pneumonică. Bronhografia este un procedeu explorativ informativ, dar mai
puţin actual din considerentele unei invazivităţi pentru copil.
Retardul staturo-ponderal se instalează pe parcursul evoluţiei Bronhogramele prezintă dilataţii bronșice cilindrice, monili-
progresive a bronșiectaziilor, asocierii infecţiilor cu germeni forme, ampulare, sacciforme, lipsa de opacifiere a bronhiilor
agresivi, polirezistenţi. distale, lipsă de paralelism a pereţilor bronșici, anomalii ale
Semnele de intoxicaţie în cadrul episoadelor de exacerbare arborelui bronșic.
se prezintă prin manifestări extrarespiratorii: paloare, astenie, Bronhoscopia se efectuează în scop diagnostico-terapeutic
cefalee, anxietate, slăbirea forţei fizice și scăderea în greutate, pentru aprecierea caracteristicilor endobronșitei, evaluarea
reducerea capacităţii la efort fizic și intelectual. Sindromul fe- sectoarelor bronșiectatice, recoltarea probelor pentru bacte-
bril intermitent este un marcher al acutizărilor infecţioase al riologie și histopatologie, precum și pentru lavaj bronșic cu
bronșiectaziilor. remedii antiseptice și antibacteriene.
Diagnostic explorativ Computer tomografia – metodă înalt informativă pentru evalua-
Hemograma în faza de exacerbare a procesului infecţios pre- rea modificărilor arborelui bronșic și ţesutului pulmonar, care în
zintă leucocitoză, neutrofilie, deviere în stânga a formulei leu- boala bronșiectatică permite vizualizarea dilataţiilor bronșice cu
cocitare, majorarea VSH, mai rar – eozinofilie și limfocitoză. orice localizare, caracteristica bronșiectaziilor, îngroșarea pereţi-
lor bronșici, aglomerărilor de chisturi, zonelor pulmonare infla-
matorii, sectoarelor de fibroză, sclerozei pulmonare (fig. 4.7.).

Figura 4.7. Imagine CT cu bronșiectazii

196 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Scintigrafia pulmonară este un test screening pentru bronși- Aspiraţie de corp străin – sindrom de penetraţie, hiperinflaţie
ectazii, care, prin reducerea sau lipsa perfuziei pulmonare pulmonară localizată, atelectazie, deviere traheală, asimetria
în zonele afectate, indică procese cronice bronhopulmonare diafragmei; se confirmă prin examen bronhologic (identifica-
avansate cu tulburări ale vascularizării pulmonilor. rea corpului străin în căile respiratorii).
Spirografia evaluează funcţia pulmonară, care se caracterizea- Reflux gastro-esofagian – tuse după alimentare, în poziţie ori-
ză prin modificări obstructive cu asocierea componentului zontală după alimentaţia copilului, eructaţii, pirozis – dia-
restrictiv, reducerea capacităţii vitale pulmonare, creșterea gnosticul se confirmă prin gastroesofagoscopie.
volumului rezidual.
Supuraţii bronhopulmonare fără bronșiectazie (abcese, chis-
Examenul ORL (radiografia sinusurilor maxilare și etmoidale, turi) necesită confirmare prin cercetări bronhografice, CT.
nazofaringelui) este important pentru diagnosticul comorbi-
dităţilor (sinuzită, polipoză nazală), care impun tratamente “Mase” pulmonare – sechestraţii pulmonare, chisturi bronho-
specializate. gene, abcese pulmonare, atelectazii segmentare sau lobare,
formaţiuni tumorale, eventraţia, relaxarea diafragmei (tomo-
Depistarea bronșiectaziilor necesită efectuarea unui program grafie pulmonară, CT, RMN).
special de investigaţii pentru diagnosticul etiologic: testul
sudorii (fibroza chistică), teste alergologice, IgE, CIC (astm “Mase” mediastinale – timomegalie, limfoame, adenopatii in-
bronșic), imunograma (imunodeficienţe), teste serologice fecţioase specifice sau nespecifice, teratoame, tumori neuro-
pentru factori etiologici (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia gene, angioame; sunt suspectate radiologic și confirmate prin
pneumoniae), FGDS (boala de reflux gastro-esofagian), bron- CT.
hoscopie (aspiraţie de corp străin în bronhii), teste la tubercu- Tratament
loză (microscopia sputei BAAR, testul Manthoux), electrofo-
reza proteinelor serice, dozarea α1-antitripsinei, testare HIV, Programul de măsuri igieno-dietetice includ un regim general
diagnostic molecular cu determinarea genei de fibroză chistică, cruţător cu realizarea tratamentului la domiciliu (în recrudes-
microscopia electronică a celulelor epiteliale ciliare respiratorii cenţe ușoare) sau în condiţii de staţionar (în forme modera-

IV
(dischinezie ciliară, sindromul Kartagener). te, severe ale acutizărilor bolii, complicaţii, patologii asociate
grave).
Diagnostic diferenţial
Evecţiunea factorilor iritanţi inhalatorii din mediul reziden-
Tusea habituală (psihogenă) este spastică, afebrilă, indusă de ţial, din anturajul ecologic (tabagism, gaze și fumuri indus-
factori stresanţi, psihologici, nu cedează și nu evoluează la triale, habituale, noxe ecologice) și organizarea unor condi-
tratamente simptomatice (remedii mucolitice, expectoran- ţii habituale optimizate sunt importante pentru un copil cu
te, bronhodilatatoare, antibioticoterapie), dispare în timpul bronșiectazii. Regimul alimentar hipercaloric, hiperproteic
somnului (tic psihogen). contribuie la menţinerea dezvoltării fizice corespunzătoare
Tusea rinofaringiană, sinuzală este nocturnă la intervale de 2-3 vârstei. Regimul hidric necesită o optimizare în corespundere
ore, matinală, productivă, fără expectoraţii (copiii înghit mu- cu necesitatea unui aport suplimentar de lichide pentru flui-
cozităţile sau realizează o eliminare nazală), cefalee pulsativă. dificarea eficientă a secreţiilor bronșice cu ape minerale sulfu-
roase, ceaiuri fitoterapeutice, sucuri.
Tusea alergică este nocturnă, spre dimineaţă, uscată, chinu-
itoare, în accese, receptivă la medicaţia bronhodilatatoare, Obiectivul primordial în conduita medicală a copilului cu
antecedente atopice personale și familiale, hiperreactivitate bronșiectazii este tratamentul exacerbărilor bronșiectatice,
respiratorie la alergeni, noxe inhalatorii, efort fizic, test spiro- episoadelor infecţioase bronhopulmonare, care prevede tera-
grafic farmacodinamic pozitiv la bronhodilatatoare, asocierea pia cu remedii antibacteriene, selectarea cărora va fi adaptată
tusei cu eczemă, rinită alergică, caracter sezonier (perioade severităţii bolii, germenilor cauzali și sensibilităţii tulpinilor
de polenizare). la antibiotice. În calitate de preparate antibacteriene de primă
intenţie se vor utiliza amoxicilinele protejate cu acid clavu-
Infecţii pulmonare atipice – micoplasmoză, chlamidioză, tuber- lanic (amoxiclav) sau sulbactam, cefalosporine de generaţii
culoză, infecţii fungice (candidoze, Aspergillus), infecţii virale noi (cefuroxim, cefotaxim, ceclor, cefexim, cefuroxim, cefta-
(virusul Rs, adenovirus, citomegalovirus, virusul gripal), tuse zidim), aminoglicozide (tobramicină, amicacină, gentamici-
convulsivă, rujeolă, boli parazitare (boala hidatică), care se nă), iar imipenemele, ciprofloxacinele – antibiotice de rezer-
identifică prin explorări bacteriologice, serologice. vă (se utilizează în infecţii nozocomiale, tulpini polirezistente,

P E D I AT R I E 197
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

complicaţii purulente, stări septice). Antibioticoterapia ţinti- Evoluţie și pronostic


tă conform datelor antibioticogramei tulpinilor germenilor
identificaţi în titru diagnostic din spută, aspirat traheal, lavaj Evoluţia favorabilă se produce în bronșiectazii localizate, fără
bronhoalveolar este indicată pentru toate cazurile clinice ale complicaţii pulmonare și extrapulmonare, după tratamente
proceselor cronice bronhopulmonare. Antibioticoterapia chirurgicale cu recuperare eficientă. Evoluţia persistent cro-
combinată cu ajustarea la efectele de sinergism al preparatelor nică este caracteristică pentru leziunile bronșiectatice gene-
antibacteriene se va efectua în etiologia polivalentă a acutiză- ralizate la copii cu maladii ereditare bronhopulmonare, cu
rilor maladive infecţioase. În forme severe ale exacerbărilor complicaţii pulmonare și pleurale, în cazul unor tratamente
infecţioase remediile antibacteriene sunt administrare paren- incomplete și discontinue, la o supraveghere medicală ina-
teral, iar pentru episoade infecţioase ușoare – pe cale orală; decvată.
durata antibioticoterapiei – 2-3 săptămâni (până la obţinerea Fibroza chistică
unui efect terapeutic calitativ și sigur). Macrolidele (azitromi-
cină, claritromicină, roxitromicină) sunt indicate în etiologii Fibroza chistică (mucoviscidoza) – maladie ereditară au-
atipice, iar remediile antifungice – în infecţia micotică. tosomal-recesivă cu evoluţie cronică progresivă, determinată
de producerea unor secreţii anormale, vâscoase ale glandelor
Fluidificarea secreţiilor bronșice se realizează prin metode de cu secreţie exogenă și caracterizată prin pneumopatie cro-
rehidratare orală cu soluţii ORS, ceaiuri din plante medicinale nică obstructivă, diaree cronică, sindrom de malabsorbţie și
cu efecte expectorante și mucolitice, sucuri, ape minerale. Re- malnutriţie.
mediile expectorante și mucolitice sunt recomandate în peri-
oadele de acutizare – ambroxol, bromhexină, carbocisteină, Prevalenţa fibrozei chistice (FC) la nivel global variază între
accetilcisteină, medicaţie fitoterapeutică (plante medicinale 1:3000 și 1:10000 de nou-născuţi vii, în Republica Moldo-
cu efecte mucolitice, expectorante, antibacteriene, antiinfla- va indicele dat este de 1:2000 – 1:3000 de nou-născuţi vii.
matoare). Mai sunt benefice aerosolterapia (inhalaţii alcali- Conform datelor Asociaţiei de FC, circa 30 000 americani,
no-saline, cu remedii bronhodilatatoare, oxigenoterapie) și 20 000 europeni și 3 000 canadieni suferă de FC. O persoana
speleoterapia în săli speciale ale minelor saline sau hipersali- din 20-22 de caucazieni este purtător al genei de FC. Actual-
ne, în condiţii de ambulator (la etape de recuperare). mente, sunt cunoscute mai mult de 1200 mutaţii genice ale
FC. Gena anomalică CFTR a fibrozei chistice este situată pe
Pentru controlul manifestărilor bronhoobstructive se impune braţul lung al cromozomului 7, iar mutaţia cea mai frecventă
medicaţie bronhodilatatoare (β2-agoniști, anticolinergice), este F508del, identificată la 67-75% pacienţi cu FC. Starea de
inhalator, oral pentru redresarea permeabilităţii bronșice. homozigot a mutaţiei F508del este responsabilă de formele
Drenaj postural, chinetoterapie respiratorie, tapotament tora- cele mai severe de boală, iar heterozigoţii F508del și alte mu-
cic, gimnastică respiratorie, tuse asistată – se efectuează siste- taţii, în 30% din cazuri determină evoluţii variate ale maladiei.
matic de 1-2 ori pe zi. Fibroza chistică este cea mai frecventă boală monogenică a
populaţiei de origine caucaziană, cu evoluţie cronică progre-
Tratamentul chirurgical poate fi recomandat în indicaţii ma- sivă, riscuri majore de potenţial letal.
jore: forme moderate și severe de bronșiectazii localizate cu
simptome permanente (expectoraţie abundentă, respiraţie Aspectul medico-social al FC este determinat de speranţa
fetidă, tuse cronică severă), forme refractare la tratamente medie de viaţă joasă a persoanelor bolnave, care în ţările dez-
conservative administrate minimum 1-2 ani, hemoptizii cu voltate în anul 1969 constituia 14 ani, în 1990 – 28 ani, în
pericol de viaţă (cu sursă segmentară sau lobară), vârsta copi- 1996 – 31 ani, iar în 2000 – 30-32 ani și reducerea calităţii
lului mai mare de 4-12 ani. vieţii copilului cu FC. Potenţialul major de invalidizare din
perioada copilăriei precoce și riscurile majore de prognostic
Un obiectiv destul de important este eradicarea focarelor de inevitabil fatal sunt explicate de multitudinea de complicaţii
infecţii cronice dentare, rinofaringiene, sinuzale, amigdaliene (pulmonare, gastrointestinale, nutriţionale, cardiovasculare).
(antibioticoterapie sistemică, tratamente locale stomatologi-
ce, rino-sino-faringiene). Etiopatogenie

Tratamente balneare în staţiuni cu atmosferă caldă și uscată, FC este o exocrinopatie generalizată, determinată de deregla-
practicate în perioada de remisiune clinică, cu implicarea pro- rea transportului transepitelial al ionilor de clor în ţesuturi și
cedeelor de fizioterapie toracică (electroforeză, microunde, in- organe, prin care glandele mucoase produc secrete anormal
ductoterapie, termoterapie), sunt recomandate 1-2 ori pe an. de vâscoase, glandele seroase elimină conţinut crescut de

198 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

electroliţi. Gena patologică care cauzează FC a fost identifica- trointestinale. Tulburări ale motilităţii intestinale pot fi pre-
tă în anul 1989. Ea determină anomaliile biochimice în prote- zente, încă din perioada neonatală, cu ileus meconial (meco-
ina cunoscută ca regulatorul transmenbranar al FC (CFTR). niu vâscos, bogat în proteine), mișcări peristaltice ineficiente,
CFTR este o proteină esenţială localizată în celulele epiteli- reflux gastro-esofagian determinat de aplatizarea diafragmei,
ale ale mucoasei căilor respiratorii, ducturilor pancreatice, lărgirea unghiurilor sterno-vertebrale, creșterea presiunii ab-
intestinului și ale căilor sistemului genitourinar. Anomalia dominale în timpul tusei, drenajul postural în poziţie cu capul
genetică împiedică proteina să realizeze un transport normal în jos. Secreţia salivară la pacienţii cu FC este cu nivel crescut
al ionilor de clor din interiorul celulei spre exterior și, în con- de proteine, amilaza salivară e majorată, viscozitatea e sporită.
secinţă, celulele secretă un mucus anormal de vâscos. Trans- Fenomene patologice digestive: insuficienţă enzimatică pan-
portul dereglat al ionilor de clor este responsabil de un trans- creatică, intestinală, biliară, care determină instalarea sindro-
port deficitar al apei, care nu asigură o fluiditate suficientă a mului de malabsorbţie (absorbţie insuficientă a compușilor
mucusului secretat. Acumularea mucusului vâscos și lipicios nutritivi din intestin) și malnutriţiei (eșecul creșterii, deficit
cauzează obstrucţia și inflamaţia în glande și ducturi, ca ur- ponderal și statural).
mare provocând grave leziuni tisulare. Anomaliile respiratorii
în FC se manifestă prin dereglarea clearance-ului mucociliar, Anatomie patologică
creșterea viscozităţii secreţiilor bronșice, eliberarea cantităţii Substratul morfologic în pancreas se caracterizează prin dila-
mari de elastină, concentraţia crescută de ADN leucocitar ci- tarea ducturilor secretorii, acumularea secreţiilor, atrofie, fi-
toplasmatic, activitatea majorată a limfochinelor inflamaţiei broză interstiţială, fibroză cu obliterarea ducturilor și glande-
IL-1, IL-8 prin efectul chemotactic pozitiv pentru proteine, lor pancreatice; în intestin: hiperplazia celulelor caliciforme;
compromiterea factorilor locali de protecţie antiinfecţioasă ficatul și căile biliare: proliferarea ducturilor biliare, inflamaţie
(colonizare cu germeni agresivi), instalarea hiperreactivităţii cronică hepatică, fibroză focală biliară, ciroză macronodulară,
bronșice. infiltraţie adipoasă a ficatului, litiază biliară.
Afectarea sistemului respirator superior în FC se caracterizea- În sistemul respirator se constată hiperplazia mucoasei na-
ză prin dereglări morfologice ale mucoasei nazale: hiperplazia zale, și cea a glandelor mucoase, dezorganizare celulară, dis-
glandelor mucoase, dezorganizare celulară, distrofia structu-

IV
trofia structurilor ciliare, formarea polipilor nazali. Examenul
rilor ciliare, formarea polipilor nazali. În arborele bronșic se morfologic al arborelui bronșic pune în evidenţă hipertrofia
depistează dereglări specifice pentru FC: hipertrofia glande- glandelor submucoase, și cea a celulelor caliciforme, metapla-
lor submucoase și a celulelor caliciforme, metaplazia celulelor zia celulelor caliciforme și a epiteliocitelor ciliate, destrucţii
caliciforme și epiteliocitelor ciliate, destrucţii bronșice, hiper- bronșice, hipertrofia epiteliului, iar în parenchimul pulmo-
trofia epiteliului bronșic. Afectarea parenchimului pulmonar nar – infiltraţie polimorfonucleară, fenomene distructive în
este specificată prin infiltraţie polimorfonucleară, fenomene parenchim, procese de necroză, fibroză interstiţială, a intimei
distructive în parenchim, fenomene de necroză, fibroză inter- arteriolelor, venulelor, capilarelor.
stiţială. Reţeaua vasculară: fibroza intimei arteriolelor, venu-
lelor, capilarelor. Aparatul reproductiv masculin este afectat important în FC:
sistemul vascular e atrofiat, structurile epididimale sunt dila-
Anomaliile gastrointestinale se caracterizează prin insuficien- tate sau absente. Unele modificări patologice sunt caracteris-
ţa pancreatică, defectul de secreţie a clorului și bicarbonatu- tice și sistemului reproductiv feminin: chisturi foliculare în
lui, reducerea hidratării secretelor pancreasului, formarea se- ovare, cervicită, eroziuni cervicale, vaginită, mucus cervical
cretelor vâscoase, deshidratate, aderente, blocarea canalelor și vâscos.
canaliculelor excretorii ale pancreasului, diminuarea elimină-
rii enzimelor digestive (lipaza, colipaza, tripsina), maldigestia Tabloul clinic
substanţelor nutritive (în special, lipide și proteine), deficitul
absorbţiei acizilor grași esenţiali, insuficienţa absorbţiei vita- Debutul simptomelor de afectare bronhopulmonară în FC
minelor liposolubile (E, A, D, K). Insuficienţa hepatobiliară este precoce – 80% din cazuri se realizează la copii în primul an
este determinată de obstrucţia și destrucţia căilor biliare cu de viaţă și se manifestă prin bronșite repetate, preponderent
bilă vâscoasă, acumularea pigmenţilor biliari, formarea depo- cu sindrom obstructiv sever, pneumonii cu evoluţie trenan-
zitelor de colagen în ţesutul hepatic, anomalia canalelor bili- tă, dezvoltarea complicaţiilor pulmonare și extrapulmonare.
are hepatice (stricturi, stenoze), afectarea funcţiei sistemului Caracteristic pentru FC este instalarea bronhopneumopatiei
biliar extrahepatic (volum redus al bilei, viscozitate majora- cronice obstructive, manifestată prin wheezing, expir prelun-
tă), hipertensiune portală, în forme severe – hemoragii gas- git, sindrom de tuse persistentă în episoadele infecţioase res-

P E D I AT R I E 199
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

piratorii, evoluţie trenantă, exacerbări nocturne, caracter pa- hipertrofică (la copilul școlar), care provoacă durere toracică,
roxistic, chintoasă, obositoare. Sindromul bronhoobstructiv fragilitate osoasă (fracturi), tumefacţie, hidrartroză. Hipoxia
are sediu în bronhiile mici, reprezentat de secreţii vâscoase și cronică persistentă severă determină formarea la copiii cu FC
aderente cu component infecţios bacterian. a hipocratismului digital, care constă în dilatarea și bombarea
cu aspect lucios a degetelor (falangelor distale) mâinilor și pi-
Tusea cronică este un semn dominant la pacienţii cu mani- cioarelor. Acest simptom este prezent în FC la toţi pacienţii
festări respiratorii, are un caracter persistent, care rezultă din cu patologie pulmonară avansată (bronșiectazii, pneumofi-
infecţiile respiratorii frecvente. Evolutiv tusea se produce cu broză, chisturi), fiind determinat de insuficienta respiratorie,
expectoraţii lipicioase, vâscoase, muco-purulente (de culoa- oxigenarea deficitară a organismului.
re galben-verzuie), abundente. Sputa, uneori, este fetidă, în
formele avansate apar hemoptizii. Acumularea mucusului Cordul pulmonar reprezintă dilatarea părţii drepte a inimii,
vâscos în plămâni creează condiţii favorabile pentru multipli- cauzată de o rezistenţă crescută a fluxului sanguin prin plă-
carea microorganismelor infecţioase, dezvoltarea proceselor mâni, de hipertensiune pulmonară. La pacienţii cu FC cu
infecţioase bronho-pulmonare. Bronșitele repetate la copii cu patologie pulmonară avansată cordul pulmonar este o com-
FC favorizează dezvoltarea bronșitei cronice – maladie irever- plicaţie primordială, care determină evoluţia nefavorabilă a
sibilă a bronhiilor, care evoluează cu tuse cronică, expectora- bolii.
ţii purulente. Pneumonia recurentă este o infecţie a ţesutului
pulmonar, care poate fi cauzată de diferite microorganisme și Afecţiunile ORL la copilul cu FC sunt prezente prin polipo-
progresează în fenomene cronice cu fibroză pulmonară. Evo- ză nazală, sinuzită și rinită cronică, surditate de transmisie.
luţia progresivă a procesului patologic bronhopulmonar este Sinuzitele cronice sunt frecvente la pacienţii cu FC și deter-
determinat și de selectarea germenilor rezistenţi (S.aureus, mină apariţia obstrucţiei nazale și rinoreei. Polipoza nazală
Ps.aerugenosa), care accelerează procesele distructive ale pa- reprezintă proliferarea ţesutului limfoid în cavitatea nazală cu
renchimului pulmonar, contribuie la extinderea fenomenelor formarea vegetaţiilor adenoide, polipilor nazali și este prezen-
de fibroză pulmonară, dezvoltarea complicaţiilor pulmonare tă la 15-20% din pacienţii cu FC, necesitând, frecvent, trata-
(bronșiectazii, atelectazii, pneumotorax, bule de emfizem, ment chirurgical.
destrucţii, abcese pulmonare, hemoptizii, asfixie, calcifi- Ileusul meconial este o manifestare precoce a bolii (10-15%
cări pulmonare, hipertensiune pulmonară, cord pulmonar). din cazuri), manifestat în perioada neonatală prin întârzierea
Bronșiectaziile se produc prin instalarea leziunilor ireversibi- eliminării meconiului (1-3 zile), sindrom abdominal acut,
le ale plămânilor cu dilataţii cronice ale bronhiilor. Bronhiile sindrom ocluziv grav, care uneori necesită intervenţie chi-
dilatate cu timpul se umplu cu mucus, care este un mediu nu- rurgicală. Ineficienţa motilităţii intestinale, caracteristice FC,
tritiv favorabil pentru proliferarea germenilor agresivi, aceștia provoacă distensie abdominală, acumularea de mase muco-
dilatând și mai mult lumenul bronhiilor. Leziunile provocate fecale în ileonul distal sau cec, vărsături cu conţinut bilos,
de bronșiectazii sunt ireversibile, iar pacienţii, de obicei, au volvulus, perforaţie cu peritonită meconială. Echivalente de
o tuse cronică cu expectoraţii de spută infectată. La unii pa- ileus meconial (sindrom abdominal recurent) se dezvoltă în
cienţi, sputa cu FC este colonizată de Aspergillus fumigatus, orice perioadă de vârstă a copilului, acestea fiind, prezentate
aproximativ 5-10% din ei dezvoltând aspergiloză alergică prin dureri abdominale, crampe abdominale localizate în fosa
bronhopulmonară. Aspergiloza este o infecţie a plămânilor și dreaptă, palparea “maselor abdominale” cu posibile compli-
bronhiilor, care provoacă leziuni inflamatorii cu caracter in- caţii (invaginaţie intestinală, obstrucţie completă, volvulus,
fecţios-alergic și necesită tratamente specifice. fecalom, prolaps rectal). Abdomenul la acești copii este, de
Pneumotoraxul reprezintă acumularea gazelor în spaţiul între obicei, plin cu gaze, ele provocând disconfort abdominal.
plămân și peretele cutiei toracice, fenomen care are loc în re- Cantitatea exagerată de scaune cu alimente nedigerate și gaze
zultatul rupturii ţesutului pulmonar. Mai mult de 10% din pa- determină meteorismul și majorarea abdomenului.
cienţii cu FC dezvoltă pneumotorace, care constituie o com- La pacienţii cu FC ţesutul pancreatic se distruge din cauza
plicaţie gravă cu pericol pentru viaţa pacientului. Hemoptizie dereglării transportului de ioni, instalării fibrozei cu disfuncţia
minoră au, mai des, pacienţii cu FC cu patologie pulmonară pancreatică, producerea sucului pancreatic vâscos, care obtu-
avansată. rează ducturile pancreatice. Insuficienţă pancreatică exocrină
Deformaţia cutiei toracice este o expresie clinică a procesului în FC se exprimă prin semne de pancreatită, chisturi pancreati-
patologic sever bronhopulmonar: torace emfizematos, cifoză ce, litiază pancreatică, sindrom de malabsorbţie și maldigestie,
dorsală, torace “în carenă”, osteoartropatie pulmonară și cea diaree cronică cu steatoree, scaune voluminoase, fetide.

200 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Afectarea pancreasului însoţită de secreţia insuficientă de suc tă stare fiind determinată de obstrucţia ducturilor biliare cu
pancreatic conduce la maldigestie (scindarea necalitativă și fenomene de inflamaţie, iar în final – la fibroză și formarea
insuficientă, în special, a grăsimilor, proteinelor din produse- calculilor colesterinici. Aceste simptome se dezvolta în 3-5%
le alimentare) și malabsorbţie (absorbţie insuficientă a com- cazuri din numărul total al pacienţilor cu FC.
pușilor nutritivi din intestin), care se manifestată prin malnu-
triţie (deficit de greutate), retard staturo-ponderal (talie joasă Hiperglicemia în FC rezultă din capacitatea insuficientă a
și greutate mică pentru vârsta copilului) și scaune frecvente, pancreasului endocrin de a produce insulina necesară pentru
voluminoase, cu miros fetid. Aceste manifestări sunt prezente transformarea glucozei în energie și se manifestă clinic prin
la 90% din copiii cu FC. sete exagerată, uscăciune în gură, urinări frecvente. Doar o
parte mică din pacienţii cu FC dezvoltă hiperglicemia, de
Perturbările dezvoltării fizice a copilului sunt un criteriu in- obicei la vârsta de 20-30 de ani.
dispensabil al FC: malnutriţia, hipotrofia ponderală, eșecul
statural, falimentul creșterii, edeme hipoproteinemice; caren- Afectarea tractului gastro-intestinal se prezintă, deseori, prin
ţă secundară de vitamine liposolubile (vitamine A, E, D, K) și gastroduodenită, boală ulceroasă, sindrom dolor gastroduo-
minerale determină formarea osteoporozei, rahitismului sever, denal, reflux gastro-esofagian cu regurgitaţii, vome, greţuri,
anemiei fierodeficitare. Sugarii și copiii cu FC au dificultăţi în dureri epigastrice, ruminaţie, pirozis, anorexie, disconfort
dezvoltarea fizică, au o creștere deficitară chiar și pe fond de abdominal și sindrom respirator cu tuse recurentă indusă de
apetit exagerat și au retard staturo-ponderal, malnutriţie. Creș- microaspiraţii cronice.
terea deficitară este determinată de insuficiența funcţională a Afectarea glandelor salivare și orofaringiene este determi-
pancreasului, care nu asigură cantitatea necesară de enzime nată de secreţiile vâscoase salivare, majorarea dimensiunilor
pentru digestia lipidelor și vitaminelor liposolubile. glandelor parotide. Uneori, în perioada adolescentului, a
Steatoreea (scaune grăsoase, cu miros fetid) este un semn adultului, se poate dezvolta diabet zaharat nonautoimun cu
specific pentru FC, fiind condiţionată de grăsimile nedigerate complicaţii (retinopatie, nefropatie, neuropatie diabetice),
de fermenţii pancreatici, care trec prin tractul gastrointesti- parotidită, amiloidoză tiroidiană, insuficienţă suprarenală,
nal și pătrund nedigerate în masele fecale, acestea de la urmă pseudohipoaldosteronism.

IV
obţinând aspect grăsos și miros foarte neplăcut. Vitaminele Anomaliile sudoripare determină hiperconcentraţia salină
liposolubile sunt și ele eliminate cu scaunul, din care motive a transpiraţiilor (gust sărat al sudorii, impregnarea pielii cu
pacienţii cu forme avansate ale FC suferă de hipovitaminoze: cristale de sare), iar în sindromul hipertermic se produce des-
dereglări ale văzului (insuficienţa vitaminei A), rahitism se- hidratare prin transpiraţii profuze cu pierderi de electroliţi,
ver și osteoporoza cu riscuri majore de fracturi (insuficienţa precum și hipocloremie, hiponatriemie, alcaloză, șoc hipovo-
vitaminei D). lemic.
Prolapsul rectal este o complicaţie relativ rară la copiii cu FC, Disfuncţiile genitourinare la genul masculin condiţionează
de obicei – la cei de vârsta mică, care se produce, mai ales, în lipsa spermatozoizilor în spermă, leziuni prostatice, afectarea
timpul tranzitului intestinal. Factorii ce favorizează prolapsul veziculelor seminale, la genul feminin se manifestă prin cicluri
rectal sunt accesele de tuse la copii cu deficit ponderal, hipo- anovulatorii, dereglări menstruale, fertilitate păstrată.
tonie musculară, balonarea abdomenului, constipaţii.
Diagnostic explorativ
Sistemul hepatobiliar este afectat la 25-30% din toţi pacien-
ţii cu FC. Secreţiile anormale de bilă pot cauza patologii ale Testul sudorii este metoda explorativă primordială în stabi-
ficatului și colecistului, provocând durere și icter. Implicarea lirea diagnosticului de FC. Realizat prin metoda de referinţă
hepatobiliară în FC poate genera icter colestatic: la nou-năs- după Gibson și Cooke, testul sudorii are indicele de sensibili-
cut – icter prelungit cu bilirubină conjugată, sindrom de bilă tate 98% și o specificitate de 83%, fapt care îi atribuie calităţile
vâscoasă; la copii mari – ciroză biliară, insuficienţă hepatoce- unui standard de aur în diagnosticul FC. Majorarea ionilor de
lulară, fibroză hepatică, hepatomegalie, hipertensiune portală, clor în transpirat la valorile >60 mmol/l este considerată po-
hemoragii digestive, litiază biliară, colecist atrofic. Complica- zitivă, valorile testului sudorii de 40-60 mmol/l sunt apreciate
ţiile afectării ficatului includ steatoza ficatului, care, de obicei, ca suspecte și necesită repetarea acestuia. Testul genetic este
nu creează probleme decât în cazul sugarilor. Fibroza biliară destinat analizei ADN-ului privind prezenţa uneia din posi-
focală iniţial duce la hepatomegalie, apoi – la micșorarea di- bilele mutaţii, ce cauzează dezvoltarea FC. Testul presupune
mensiunilor ficatului, la fel ca în cazul cirozei hepatice, aceas- colectarea sângelui de la copilul cu suspecţie la FC, precum

P E D I AT R I E 201
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

și de la părinţii lui. Totuși investigaţia dată nu poate identifi- Spirografia este importantă pentru specificarea capacităţilor
ca toate mutaţiile posibile ale FC, sensibilitatea testului fiind funcţionale respiratorii, a gradului de tulburări obstructive
de 80-85%. Studierea genotipului prin diagnosticul genetic și restrictive. Indicii funcţionali spirografici sunt importanţi
molecular cu cercetarea mutaţiilor genei CFTR este impor- pentru evaluarea insuficientei respiratorii, caracterului dere-
tant pentru confirmarea diagnosticului de FC, prognosticul glărilor respiratorii și pentru argumentarea administrării me-
evoluţiei maladiei, precum și în oferire a informaţiei geneti- dicamentelor bronhodilatatoare. În condiţiile AMP, pentru
ce pentru diagnosticul prenatal la FC în sarcinile următoare aprecierea funcţiei respiratorii poate fi utilizat PEF-metrul
în familiile cu copil bolnav. Diagnosticul genetic prenatal se din trusa medicului de familie, care va permite compararea
impune pentru identificarea genei FC la părinţii cu un copil indicelui cu normativele de vârsta, determinarea gradului de
bolnav, el constând în efectuarea examenului ADN-ului fetal sensibilitate a sindromului bronhoobstructiv la medicamen-
din vilozităţile coriale prin puncţie amniotică (14-18 săptă- tele cu efect bronhodilatator (salbutamol).
mâni ale sarcinii).
Scintigrafia pulmonară este informativă pentru aprecierea
Evaluarea tripsinei serice imunoreactive este un test scree- gradului de reducere a perfuziei pulmonare.
ning, care poate fi realizat în perioada neonatală – majorarea
valorilor impune efectuarea testului sudorii. Examenul co- Diagnostic diferenţial
prologic în FC se efectuează repetat pentru monitorizarea Fibroza chistică se caracterizează prin tuse cronică, diaree
statutului enzimatic al sistemului digestiv. Absenţa lipazei cronică cu steatoree; testul sudorii este pozitiv (gust sărat al
pancreatice, deficitul tripsinei la acești pacienţi contribuie la sudorii). În dischinezii ciliare, care se produc în boli cronice
majorarea nivelului de lipide neutre cu steatoree până la 4-5 ale sistemului respirator, bronșiectaziile se asociază cu sinu-
g/zi, la prezenţa fibrelor musculare nedigerate. Informaţie de zite cronice, situs inversus în lipsa manifestărilor intestinale.
cea mai mare valoare pentru aprecierea insuficienţei exocrine În boala celiacă deficitul staturo-ponderal și malabsorbţia in-
pancreatice oferă evaluarea elastazei-1 în masele fecale, care testinală sunt induse de intoleranţa la gluten, iar afecţiunile
la 90% din pacienţii cu FC este foarte redusă sau nulă, și per- respiratorii sunt absente.
mite programarea corectă a tratamentului de substituţie cu
fermenţi pancreatici. Tratament
Testele biochimice serice sunt informative pentru disprote- Tratamentul malnutriţiei se realizează prin majorarea aportu-
inemie, hipoproteinemie, hipoalbuminemie, hipolipidemie, lui energetic cu 30-50% pentru compensarea pierderilor și a
hipocolesterolemie, fenomene medicale determinate de sin- creșterii necesităţilor: polimeri de glucoză, hidrolizate lactate,
dromul de malabsorbţie. Evaluările amilazei, lipazei, tripsinei, lipide nesaturate. Ţinându-se cont de dereglările pancreatice,
disaharidazelor sunt importante pentru aprecierea insuficien- regimul alimentar la copiii cu FC necesită o anumită dietă, in-
ţei enzimatice a pancreasului. Ultrasonografia pancreasului și cluzând și supliment de vitamine (A, D, E, K), fermenţi pan-
ficatului pot specifica o ecogenitate sporită, semne de fibroză, creatici. Menţinerea unui statut nutriţional adecvat este esen-
dimensiuni mărite, stază biliară, dischinezii biliare, calculi he- ţială pentru creșterea și dezvoltarea copilului. Dieta include
patici, biliari. produse alimentare cu valoare calorică înaltă (dublă faţă de
necesităţile unui copil sănătos de aceeași vârstă). Medicul
Radiografia pulmonară pune în evidenţă semne de bronșită, face calcule pentru o dietă adecvată, care va fi reevaluată, la
sindrom bronhoobstructiv, distensie toracică cu emfizem, fiecare 3 luni, pentru optimizarea ei maximă în corespundere
hipertransparenţă pulmonară (mai expresivă în sectoarele cu starea nutriţională a copilului.
apicale), opacităţi segmentare, focare confluente, opacităţi
alveolare, atelectazii segmentare și din cele subsegmentare Tratamentul manifestărilor digestive se axează pe terapia de
“în bandă”, imagine reticulo-nodulară, deformaţii bronșice, substituţie cu fermenţi pancreatici (Creon). Fermenţii pancre-
bronșiectazii “în buchet” (se afectează mai des lobul superi- atici acţionează eficient în mediul alcalin, astfel chiar dacă ajung
or drept), pneumofibroză în segmentele bazale. Computer în intestin, efectul lor este minimalizat din cauza unui mediu cu
tomografia pulmonară oferă o informativitate înaltă în apre- aciditate crescută. 90% din pacienţii cu FC trebuie să beneficie-
cierea substratului bronhopulmonar. În FC se identifică feno- ze de terapia de substituţie cu fermenţi pancreatici. Se impun și
mene cronice bronhopulmonare avansate cu emfizem, atelec- alte tratamente ale refluxului gastro-esofagian cu prochinetice,
tazii, bronșiectazii, fibroză, scleroză pulmonară. inhibitorii pompei de protoni (omeprazol), inhibitori recepto-
rilor H2 histaminici. În ileus meconial este indicată înlăturarea
obstrucţiei intestinale preferabil prin metode conservative.

202 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Tratamentul manifestărilor respiratorii este orientat ameli- bronșic, precum și cu un spasm puternic al căilor respiratorii.
orării clearance-ului mucociliar cu remedii mucolitice (pul- AB este caracterizat prin crize de respiraţie dificilă cu wheezing
mozyme și soluţia salină hipertonică inhalator, ambroxol) și (sunet muzical, șuierător, predominant în expir, audibil în
redresării permeabilităţii căilor respiratorii cu bronholitice preajma copilului și cu stetoscopul). Simptomele astmatice va-
β2-agoniști (salbutamol, fenoterol). Controlul infecţiei pul- riază pe parcursul aceleiași zile, în cadrul săptămânii, precum și
monare indentificate adaptat antibioticogramei (antibiotice pe întreg parcursul anului, de la o lună la alta. Ele sunt mai grave
parenteral, oral, inhalator). Infecţia cu Pseudomonas aerugino- noaptea și în primele ore ale dimineţii. Obstrucţia bronșică în
sa, care este cea mai severa și frecventă infecţie la pacienţii cu AB sub acţiunea tratamentului sau spontan, în majoritatea ca-
FC, necesită tratament antibacterian intravenos (ceftazidim, zurilor, este reversibilă.
imipeneme, ofloxacine, aminoglicozide, tetraciline). Antibi- Epidemiologie
oticele în aerosol (inhalator) - tobramicina, colemicina sunt
indicate pentru tratamentul cronic, de lungă durată al co- Conform datelor publicate de GINA (Global Iniţiative for As-
lonizării cu Ps. aeruginosa la pacienţii cu FC. Staphylococcus thma) circa 300 mln persoane în lume suferă de AB (2008).
aureus, care de asemenea este o infecţie frecventă la pacienţii Se presupune că în anul 2025 încă 100 mln persoane vor su-
cu FC, de obicei este tratată cu ampiciline sau cefalosporine. feri de astm. Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a
Tratamentul antibacrerian în acutizarea procesului pulmonar Sănătăţii se notează circa 15 milioane ani pierduţi din cauza
de obicei durează 10-21 zile. disabilităţilor (DALYs) survenite din cauza AB și aproximativ
250.000 cazuri de decese înregistrate anual, ceea ce confirmă
Medicaţie antiinflamatoare (corticoterapie, antiinflamatoare o prevalență înaltă și severitate la nivel Global (2008).
nonsteroidiene) reduce fenomenele imunopatologice, inten-
sitatea hiperactivităţii celulelor inflamaţiei, complicaţiile. AB este una din cele mai frecvente maladii cronice pulmonare
la copii cu variaţii importante în diferite zone ale lumii. Con-
Chinetoterapia activă și pasivă (clapping, tapotament toracic, form datelor epidemiologice obţinute prin aplicarea chestio-
tuse provocată, tuse asistată, drenaj postural, gimnastică re- narului ISAAC (The International Study of Allergy and Asthma
spiratorie) este indicată într-un program zilnic. în Childhood) de AB suferă de la 5 la 20% copii (25-30% –
în Anglia, Noua Zelandă, Australia; 5-15% – Spania, Franţa,

IV
Corecţia deficitului de vitamine minerale și săruri cu vitami- România, Regiunea Novosibirsk, Rusia, Japonia, Canada;
ne A, E, D, K, grupul B, preparate de calciu, fier, zinc, clorură 3-6% – Grecia, China). Statistici recente ale Centrului de
de sodiu. Control al Maladiilor (2002) demonstrează că circa 8,9 mln
(12,2%) de copii din SUA suferă de astm bronșic, dintre care
Prognosticul este rezervat, riscuri mari de deces la un debut 4,2 mln (5,8%) copii au suferit exacerbări în ultimele 12 luni.
neonatal sever. Actualmente predomină evoluţia stabilă în Conform datelor statistice publicate, în localităţile unde nu
circumstanţe favorabile: diagnostic precoce, enzime pancre- este aplicat chestionarul ISAAC, AB este subdiagnosticat și
atice eficace, controlul infecţiilor pulmonare, chinetoterapia constituie mai puțin de 1%, inclusiv și în Republica Moldova
respiratorie. cu aproximativ 0,3% (2011) din populaţia totală de copii. În
circa 80% din cazuri astmul debutează până la vârsta de 6 ani.
În majoritatea cazurilor astmul se depistează cu o întârziere
de 2-6 ani de la debutul bolii ceea ce agravează prognosticul
ASTMUL BRONȘIC maladiei. În perioada precoce, prevalenţa AB este de 1,5-2 ori
LA COPIL mai mare între băieţi, însă în perioada pubertară acest indice
nu diferă în raport de sex. Astmul bronșic, ca și alte maladii
Astmul reprezintă astăzi o problemă de sănătate publică, cu alergice, se depistează mai frecvent în localităţile urbane.
prevalenţă în creștere, mai ales la copii și adolescenţi, cu o ma-
jorare îngrijorătoare a formelor severe. Cauzele creșterii incidenţei prin astm bronșic la copii. Astmul
bronșic este o maladie ecologic determinată. Suprafaţa ma-
Definiţie. Astmul bronșic (AB) este o maladie inflamatorie sivă a pulmonilor (30-80 m2) este supusă acţiunii agresive a
cronică a căilor respiratorii, în formarea căreia participă mai factorilor mediului ambiant. Poluarea aerului cu deșeuri in-
multe celule și elemente celulare, ce se manifestă prin hiperre- dustriale, cu alergeni chimici industriali și a celor utilizate în
activitate a bronhilor și dereglări reversibile de conductibilita- menaj, în construcţii, fumatul activ și pasiv, administrarea ne-
te a căilor aeriene inferioare. argumentată a antibioticelor, vaccinarea neraţională, defici-
Această hiperreactivitate bronșică este asociată cu o hiperse- enţe în alimentaţie, sunt factori care contribuie la dezvoltarea
creţie bronșică ce facilitează și mai mult îngustarea lumenului atopiei și astmului bronșic.

P E D I AT R I E 203
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Scăderea numărului de boli infecţioase în copilărie este factor căilor respiratorii la copiii de vârstă precoce. Expunerea pa-
pozitiv, dar contrubuie la creșterea patologiei alergice, ce este cienţilor faţă de alţi factori cum ar fi alergenele și iritanţii din
asociat cu creșterea activităţii Th2, și ca urmare, creșterea sin- interiorul și exteriorul casei pot declanșa inflamaţia căilor ae-
tezei de anticorpi IgE. riene și hipersensibilizarea. Din acest motiv, eliminarea facto-
rilor cauzali constituie momentul cheie în soluţionarea simp-
Etiologie tomelor de astm și poate induce controlul asupra maladiei.
Necătând la faptul, că cauza astmului la copil nu a fost de- Aerul rece, uscat și mirosurile pot induce bronhoconstricţia
terminată, investigaţiile contemporane implică o combinare în cazul căilor aeriene iritate, însă nu acţionează asupra infla-
a interacţiunii factorilor mediului ambiant cu dereglările me- maţiei și hiperreactivităţii.
tabolice înnăscute și genetice. În majoritatea cazurilor (70- Factori cauzali (triggeri, sensibilizatori, declanșatori). Semne-
90%), la copii se determină rolul major al factorilor externi le clinice ale AB în majoritatea cazurilor apar în rezultatul contac-
neinfecţioși în etiologia astmului și a declanșării crizelor de tului cu alergenii exogeni – substanţe genetic heterogene, faţă de
astm. AB se abordează ca o maladie, care apare în urma inter- care pacientul prezintă hipersensibilitate (tab. 4.4.).
acţiunii mai multor factori predispozanţi și cauzali. Tabelul 4.4.
Factorii genetici. Susceptibilitatea în astmul bronșic este condi- Factoriii declanșatori ai semnelor de AB la copii
ţionată genetic. O serie de parametri, componenţi ai fenotipu- Infecţiile respiratorii virale acute
lui astmatic, cum sunt nivelele serice ale IgE total și IgE specific, Aeroalergenii (pneumoalergeni) la persoanele
răspunsul la teste cutanate cu pneumoalergeni, nivelul eozino- sensibilizate
filelor în sânge, hiperreactivitatea bronșică (HRB) la testul de Praf menajer care poate să conţină
provocare cu histamină, au determinare genetică și sunt utili- • acarieni (Dermatophagoideus, Eurogliphus, Acarius,
zaţi pentru diagnostic. Fiecare manifestare componentă a feno-
Tarsonemus)
tipului astmatic este condiţionată de mai multe gene localizate
• coleoptere
pe diferiţi cromozomi. Polimorfizmul genetic acentuat este
• gândaci de bucătărie (Blatella, Germanica, Orientalis)
influenţat în mare măsură de apartenenţa rasială, corespunde
unui larg spectru de manifestări clinice și biologice. Mai mult Perii și epidermis de animale și păsări (pisici, câine, iepuri,
de 22 locusuri ale cromozomului 15 sunt responsabile de dez- oi, găini, papagal ș.a.)
voltarea AB. În cele mai multe cazuri, se detectează lincarea cu Mucegaiuri (Aspergillus, Alternaria, Penicillinum, Candida,
locusurile ce conţin gene proalergice, proinflamatorii (IL-4), Cladosporium)
gene claster ale cromozomului 5. Este stabilită asocierea gene-
lor ADAM-33 (din grupul de metaloproteinaze), a genei pen- Polenuri (copaci, ierburi, flori)
tru receptorii PD (prostaglandinei D) și a genelor cu locusuri Fumul de ţigară
în cromozomul 5q31 (IL-12) cu astmul bronșic și cu obstruc- Poluanţi ai mediului ambiant (ozon, bioxid de sulf, cenușa
ţia bronșică. Genele localizate pe cromozomul 5, de asemenea, după arderea lemnului, cărbunelui ș.a.)
sunt responsabile și de receptorii adrenergici β2, ţinte pentru Unele mirosuri rare (parfumuri, soluţii de curăţire utilizate
medicaţia bronhodilatatoare. în menaj)
Aerul rece și uscat
În lipsa atopiei la părinţi, riscul dezvoltării astmului la copil con- Alergene alimentare (ouă, pește, crustacee, raci, arahide,
stituie circa 0-20%. Dacă atopia este prezentă la un părinte, riscul nuci de copac, aditivii alimentari, căpșune, făina de grău,
crește până la 25-40%, iar în cazul, când ambii părinţi suferă de lapte de vaci ș.a.)
atopie sau de AB, riscul de AB la copil este de circa 60-100%. Se
Medicamente: antiinflamatorii nonsteroide (acid
transmite prin ereditate hipersensibilizarea faţă de alergenele din
acetilsalicilic), unele antibiotice (peniciline) ș.a.
mediu, pe care sistemul imun le respinge. Sunt trei grupe de sem-
Factori nespecifici
ne care în AB se moștenesc independent: nivelul de IgE total,
Factorul psihic: anxietate, hiperemotivitate (râs, plâns),
nivelul de IgE specifice și hiperreactivitatea bronșică.
stres
Factorii de mediul. Episoade recurente de wheezing la copiii Exerciţii fizice, efort fizic excesiv
de vârstă precoce sunt asociate cu infecţii virale, inclusiv vi- Condiţii meteorologice specifice
rusul sincitial respirator, rinovirus, virusul gripal, paragripal Factori intrinseci (dereglări endocrine și metabolice)
și metapneumovirusul uman. Acestea, la rândul lor, influen- Comorbidităţi: rinita alergică, sinuzitele, refluxul
ţează sistemul imunologic, inflamaţia, iar acţiunea virusurilor gastroesofagian
asupra mucoasei căilor respiratorii formează susceptibilitatea

204 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Factori predispozanţi. Se constată următorii factori predis- Patogenie


pozanţi pentru formarea AB la copil:
Obstrucţia bronșică, responsabilă de manifestările clinice ale
• particularităţile morfofuncţionale care favorizează ob-
astmului se datorează unui proces complex în care sunt impli-
strucţia: imaturitatea fibrelor musculare netede (hiper-
cate mai multe mecanisme fiziopatologice: inflamaţia, spas-
plazia glandelor mucoase cu hipersecreţie, predominarea
mul musculaturii netede a bronhiilor, edemul peretelui căilor
sistemului colinergic, imaturitatea sistemului imun pul-
aeriene și creșterea cantității de secreţii mucoase în lumenul
monar);
bronșic.
• antecedente perinatale și postnatale: ventilaţie asistată la
naștere; aspiraţia lichidului amniotic; displazia bronho- Inflamaţia căilor aeriene este mecanismul fiziopatogenic
pulmonară; predominant, care induce declanșarea alterărilor conexe ca-
• gradul de poluare a mediului ambiant, fumatul activ și pasiv; racteristice: hiperreactivitatea bronșică exprimată clinic prin
bronhospasm, limitarea fluxului de aer datorită bronhocon-
• refluxul gastroesofagian, condiţii socio-economice deficitare.
stricţiei acute, infiltrarea edematoasă a căilor aeriene, forma-
Studiile recente confirmă, că obezitatea crește riscul pentru rea dopurilor de mucus, remodelarea pereţilor căilor aeriene.
o evoluție mai severă a AB și influenţează nivelul de control În ţesutul pulmonar la bolnavii cu astm bronșic se notează o
terapeutic. De asemenea se atestă o corelare inversă între ni- creștere a numărului de celule mastocitare, eozinofilelor acti-
velul vitaminei D în ser cu concentraţia IgE și cu răspunsul in vate, a celulelor Th activate. Mediatorii eliberați din mastocite
vitro a corticosteroizilor. sunt: histamina, leucotriene, prostaglandine, bradichinina,
factori activatori ai plachetelor (FAP), neuropeptide, chinine,
Factorii de risc. Principalii factori de risc sunt: adenozine, oxid nitric ș.a. Procesul inflamator apare în urma
• prezenţa alergiei la copil, care în vârsta precoce se poate degajării de către celulele Th a citochinelor proalergice (IL-4,
manifesta prin dermatită atopică, rinită alergică, alergie IL-5, IL-13) și a chemochinelor (eotaxina). Inflamaţia căilor
alimentară, sensibilizare la pneumoalergeni; respiratorii este responsabilă pentru apariţia hiperreactivităţii
• genderul: mai frecvent la băieți comparativ cu fetele (la musculaturii netede faţă de aerul rece și uscat, de mirosuri,
băieți sub 10 ani calibrul bronșic este mai mic și are un to- fum de ţigară. Aceste substanţe activează și direcţionează

IV
nus mai crescut al musculaturii bronșice). Fiecare compo- migrarea infiltratului inflamator reprezentat de eozinofile,
nent dintre factorii predispozanţi/de risc măresc proba- neutrofile și limfocite. Histamina de la nivelul căilor aeriene
bilitatea maladiei prin astm, iar combinarea lor amplifică inferioare provine exclusiv din degranularea mastocitelor,
riscul de realizare a maladiei prin participarea minimă a care sunt situate atât în alveole, cât și în bronhii la nivelul epi-
factorilor mediului ambiant. teliului. Atât creșterea permeabilităţii vasculare cât și bron-
hoconstricţia sunt mediate prin intermediul receptorilor H1.
Din numărul total de copii, care au suportat wheezing în copi- Cu toate acestea, blocarea receptorilor H1 cu medicamente
lărie un număr mic din ei dezvoltă în viitor astm bronșic. antihistaminice nu ameliorează manifestările astmatice. Leu-
cotrienele (LT) iniţiază activarea limfocitelor și a leucocitelor
Au fost identificaţi factorii de risc pentru formarea astmului la cu eliberarea de mediatori chimici ai inflamaţiei. Primul com-
copiii de vârstă precoce (tab. 4.5.). pus este LT A4, care se transformă în LT B4, mediator al in-
Tabelul 4.5. flamaţiei. Ulterior apar, în cascadă, LT C4, LT D4, LT E4, me-
Factorii de risc de formare a astmului la copii diatori ai reacţiei alergice. LT D4 are efect bronhoconstrictor
de vârstă precoce de 1000 de ori mai puternic decât al histaminei și FAP. Aceste
leucotriene intervin de asemenea în remodelarea căilor ae-
riene în AB, producând hiperplazia musculaturii netede și a
Maladie severă a cililor epiteliului bronșic.
AB la părinţi
căilor respiratorii inferioare
Patologie alergică la copil Spasmul bronșic este un alt element caracteristic crizei de
Pneumonia
Dermatită atopică astm și este reeponsabil de manifestările clinice ale bolii. Se
Bronșiolită, formă severă
Rinită alergică dezvoltă brusc sau mai lent, cedează parţial sau total sub ac-
Wheezing fără semne de răceală
Alergie alimentară ţiunea tratamentului. Căile aeriene inferioare sunt inervate
Sex masculin
Sensibilizare la predominant parasimpatic și eliberarea de acetilcolină are
Fum de ţigară în mediul
pneumoalergeni efect bronhoconstrictor asociat cu creșterea secreţiei de mu-
ambiant (fumat pasiv)
cus. A fost demonstrat, că, concomitent cu controlul clasic

P E D I AT R I E 205
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

neurovegetativ al musculaturii netede a bronhiilor (colinergic ca grad de severitate a bolii. Apariţia whezeeng-ului la inspir
și adrenergic), există un al treilea component foarte impor- concomitent cu diminuarea murmurului vezicular sunt sem-
tant implicat în patogenia astmului. Neuromediatorii acestui ne de severitate. Nu toţi pacienţii cu astm prezintă semnul de
sistem sunt peptidele VIP (vasoactive intestinal peptide), care wheezing în acutizare, dar poate apărea după un effort fizic sau
exercită un puternic efect relaxant asupra musculaturii netede în timpul nopţii.
bronșice. Răspunsul bronhiei la acest peptid diferă după di-
mensiunea acesteia, fiind minim la nivelul bronhiolelor. Tusea poate fi un simptom de sine stătător în AB indus de
efort fizic sau AB nocturn. De regulă tusea este neproductivă,
Caracteristica dominantă a astmului constă în acea că există fără paroxisme, uneori se asociază cu wheezing-ul.
un răspuns bronhoconstrictor exagerat la agenţi fizici, chi-
mici, alergici sau farmacologici (tab. 4.4.). Această anomalie La copii prodromul crizei astmatice se poate manifesta prin
fundamentală este determinată genetic și este prezentă de la iritabilitate, dereglări de somn, simptome de origine vege-
naștere. Studiile cu aeroalergenii au detectat 2 etape în evo- tativă, poate apărea pruritul, înţepăturile retrosternale și la
luţia exacerbării de astm bronșic: etapa precoce (în primele nivelul feţei, tusea iritativă, uscată și rinoreia. Exacerbarea în-
15-30 minute) se manifestă prin bronhospasm și etapa tardi- cepe de obicei brusc cu wheezing accentuat, tuse și dispnee
vă (peste 4-12 ore după acţinea alergenelor) când se noteză respiratorie sau insidios – prin instalarea și accentuarea lentă
inflamaţia, edemul și hipersecreţia de mucus. Această etapă a simptomelor respiratorii. În ambele cazuri, astmaticul pre-
se manifestă, în mare măsură, prin hiperreactivitate bronșică, zintă la început dispnee, tahipnee, tuse, dureri retrosternale
care persistă pe parcursul a câtorva săptămâni. și wheezing. Durata crizei constituie 1-3 ore, cu maxim de
intensitate 10-20 minute, poate ceda spontan sau după tra-
Fiziopatologia crizei de astm. Exacerbările de astm în cele mai tament, există posibilitatea persistenței timp de câteva zile.
frecvente cazuri apar în timpul de noapte (de la mijlocul nop- Sfârșitul crizei se manifestă prin senzaţie de ușurare caracte-
ţii până la ora 08.00 dimineaţa), când hiperreactivitatea și in- rizată prin ameliorarea sindromului funcțional respirator și
flamaţia ating puseul maxim. Debutul exacerbării se însoţește tusea frecventă cu expectorare a sputei perlate. Semnele cli-
cu reducerea lumenului bronșic (bronhii mici și bronșiole) nice în perioada intercritică sunt variate în funcţie de gradul
prin edem inflamator al mucoasei și hipersecreţie de mucus de severitate a maladiei. Pacientul cu evoluţie ușoară a AB nu
precum și prin bronhospasm. Tulburarea ieșirii aerului din prezintă semne clinice fizicale. Pacienţii cu AB persistent mai
plămâni are ca efect creșterea capacităţii reziduale funcţio- sever pot prezenta semnele sindromului de distress respirator
nale și hiperinflaţia. Pătrunderea aerului la nivelul plămâni- și/sau de hiperinflaţie cronică. În perioada intercritică se pot
lor în inspir este posibilă prin punerea în funcţie a mușchilor detecta semnele de atopie sau maladii alergice cum sunt rinita
respiratorii accesorii, dar expirul rămâne penibil. Consecinţa alergică, conjunctivitele, rinosinuzitele.
alterării raportului ventilaţie/perfuzie este apariţia hipoxemi-
ei, iar în stadiile tardive se dezvoltă hipercarbia cu distensia Examenul clinic în exacerbare. În raport cu gradul de severitate
peretelui toracic. În acest stadiu, hipercarbia și acidoza se in- se disting patru forme de exacerbări: ușoară, moderată, severă
stalează rapid fiind caracteristici metabolice ale stării de rău și stop respirator imminent (tab. 4.6.). Bolnavul este anxios sau
astmatic. Acidoza progresivă și ineficienţa măsurilor terapeu- preferă să stea ridicat cu capul aplecat înainte, ceea ce îi permite
tice conduc la colaps circulator și agravare a stării generale. utilizarea mușchilor accesorii în actul de respiraţie. Inspecţia
toracelui evidențiază prezenţa dispneei expiratorii, tahipneei, a
Manifestări clinice toracelui destins, fixat ”în inspir”, coborârea ficatului și splinei
la palpare, a hipersonorităţii (datorită aerului rezidual), dimi-
Manifestările clinice ale astmului bronșic la copil sunt extrem nuarea ariei matităţii cardiace, expir prelungit, raluri sibilante
de variate, atât ca tablou, cât și ca severitate. Evoluţia clinică în inspir și în cea mai mare parte a expirului, se pot asocia și
trece prin perioadele de prodrom (precriză), de criză (exa- raluri ronflante. Apariţia ralurilor subcrepitante semnifică apa-
cerbare), postctiză și intercriză. În evoluția astmului bronșic riţia suprainfecţiei, a atelectaziei sau a decompensării cardiace.
se disting perioade asimptomatice (remisie clinică), care al- Datorită particularităţilor anatomofiziologice la copiii de vârstă
ternează cu perioade simptomatice (acutizare/exacerbare). precoce dispneea este de tip mixt, în unele cazuri se asociază
Perioada simptomatică (exacerbare/acutizare) se manifestă febra, tusea este mai productivă decât la copiii mai mari, în aus-
prin semne de bronhoobstrucţie tipice (dispnee expiratorie, cultaţie se disting raluri umede abundente în puseul crizei. În
wheezing, expir prelungit) și netipice de durată (tuse persis- formele moderate și severe de exacerbare se notează tahicardia,
tentă, tuse nocturnă, tuse după efortul fizic). Prezenţa whe- care poate evolua în bradicardie cu agravarea stării bolnavului și
zeeng-ului pune semnătura bolii, dar nu trebuie interpretat iminenţă de stop respirator. În episoadele severe poate fi notată

206 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

cianoza, stare confuzională și letargie. La acești bolnavi whe- copilărie, pot apărea efecte secundare ale hiperinflaţiei cronice:
ezing-ul poate fi diminuat din cauza hipersecreţiei de mucus și a bombarea anterioară a sternului, diafragm coborât și torace cu
epuizării fizice a acestora, consecinţă fiind reducerea schimbu- diametre mărite. Cauzele acutizării simptomelor în AB, în cele
lui de gaze. Semnele cele mai sigure, care semnalează severitatea mai frecvente cazuri sunt: actiunea alergenilor cauzali-sensi-
crizei sunt: dispnea în repaus, cianoza, dificultăţi la vorbire, pulsul bilizatori, noncomplianța, tehnica incorectă de administrare
paradoxal și utilizarea mușchilor respiratori accesorii. Severitatea a medicației pe cale inhalatorie, comorbidități (rinita alergică,
crizei este argumentată mai sigur pe baza nivelului gazelor res- sinuzita, refluxul gastroesofagian), medicație insuficientă, ma-
piratorii în sângele arterial. În AB sever, în special cel debutat în ladii concomitente.

Tabelul 4.6.
Aprecierea gradului de severitate a exacerbării AB

Iminenţă de stop
Parametrul Ușor Moderat Sever
respirator
la copiii mai mari apare în
apare în repaus,
timpul vorbirii, la cei mici
apare în timpul copiii refuză
plânsul devine mai scurt și
Dispneea mersului, poate sta alimentaţia,
mai încet, apar dificultăţi la
culcat poziţie forţată (pe
alimentaţie,
șezute aplecat înainte)
preferă să stea așezat
Vorbirea propoziţii expresii cuvinte
inhibat sau în stare
Starea de alertă poate fi agitat de obicei agitat de obicei agitat
confuzională
Frecvenţa respiraţiei crescută crescută adesea >30/min
Frecvenţa normală a respiraţiei la copii

IV
Vârsta Frecvenţa respiraţiei
<2 luni <60/min
2-12 luni <50/min
1-5 ani <40/min
6-8 ani <30/min
Angajarea mușchilor mișcare toraco-
respiratori accesorii cu de obicei lipsește de obicei prezentă de obicei prezentă abdominală
tiraj supraclavicular paradoxală
moderat exprimate
Raluri sibilante sonore sonore lipsesc
adesea doar la expir
FCC <100 100-120 >120 bradicardie
FCC în normă la copii
sugari 2-12 luni <160/min
vârstă fragedă 1-2 ani <120/min
preșcolari și școlari 2-8 ani <110/min
lipsește poate fi prezent deseori e prezent
Puls paradoxal lipsește
< 10 mmHg 10-20 mmHg 20-40 mm Hg
PEF (% prezis) după
> 80% 60-80% < 60%
bronhodilatator
< 60 mmHg
PaO2 la respiraţie cu aer > 60 mmHg > 60 mmHg
> 45 mmHg: posibil
PaCO2 < 45 mmHg < 45 mmHg
IRA
SaO2% (cu aer) > 95% 91-95% < 90%

P E D I AT R I E 207
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Apariţia oricărui simptom clinic indică absența controlului dice, ce corespunde unui grad mai sever impune a clasifica AB
inflamației. Cu cât inflamaţia este mai pronunţată, cu atât cri- în categoria respectivă.
zele sunt mai frecvente și mai severe. Între crize, pacientul se
Gradul de severitate este flexibil și se poate schimba în timp,
poate simți perfect sănătos, sau poate experimenta o dificul-
depinde nu numai de accentul simptomelor clinice, dar și de
tate la respirație după un efort fizic. raspunsul la terapie.
Clasificarea astmului bronșic Clasificarea AB în funcţie de nivelul de control. În scopul simpli-
ficării conduitei pacienților, GINA a propus clasificarea ast-
În corespundere cu mecanismul etiopatogenic predominant se
mului bronsic în funcţie de gradul de control al maladiei (tab.
disting următoarele forme de astm bronșic la copil: 4.8.). Obținerea unui nivel adecvat de control asupra astmu-
• forma atopică (imunopatologică) – la copii este predo- lui indică urmatoarele semne: lipsa sau limitarea la minimum
minantă; (< 2 episoade în săptămână) a simptomelor în perioada de
• forma nonatopică (patoreceptorică, metabolică). zi, lipsa limitării activității zilnice, lipsa simptomelor noctur-
ne, lipsa necesității sau necesitatea minimă (< 2 episoade pe
Clasificarea AB în funcţie de gradul de severitate a evoluţiei cli- săptămână) în preparate de urgență în AB, indici normali ai
nice este reprezentată în tabelul 4.7. Pentru fiecare grad de se- funcției pulmonare, lipsa de exacerbări. Se recomandă, ca pe-
veritate sunt caracteristice anumiţi indici clinici și funcţionali. riodic să fie determinat gradul de control în scopul de a ajusta
Este important de menţionat, că prezenţa a cel puţin unui in- volumului de terapie necesar.

Tabelul 4.7.
Clasificarea astmului bronșic în funcţie de severitate
PEF sau VEMS
Tipul AB Crize de astm Accese nocturne Variabilitatea
PEF-ului
< 1 dată pe săptămână ≥ 80%
Intermitent ≤ 2 ori pe lună
PEF normal, asimptomatic între crize <20%
> 1 dată pe săptămâna, dar < 1 dată pe zi ≥ 80%
Persistent ușor > 2 ori pe lună
Crizele pot afecta activitatea 20-30%
Zilnic 60-80%
Persistent moderat > 1 dată pe săptămână
Crizele afectează activitatea >30%
Permanent ≤60%
Persistent sever Frecvente
Activitate fizică limitată >30%
Tabelul 4.8.
Clasificarea astmului bronșic în funcţie de nivelul de control
Caracteristici Control total Control parţial Necontrolat
Lipsesc
Crize de astm >2 episoade/săptămână
≤2 episoade/săptămână
Limitarea activităţii Lipsește Prezentă
Accese nocturne Lipsesc Prezente
3 sau mai multe criterii
Lipsește
Necesitatea tratamentului pentru astm controlat parţial
≤2 episoade/săptămână >2 episoade/săptămână
de urgenţă în orice
săptămână
Indici micșoraţi (<80% de
Funcţia pulmonară (PEF la prezis sau de la cel mai
Normală
sau VEMS) bun rezultat al pacientului
respectiv)
Exacerbări Lipsesc ≥1 exacerbare/an* 1 exacerbare/săptămână
* fiecare exacerbare necesită reevaluarea tratamentului de menţinere.

208 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

În evoluţia astmului de orice grad de severitate poate surve- Diagnostic


ni agravarea stării generale cu instalarea stării de rău astmatic
(status asthmaticus), care se manifestă prin durată prelungi- Diagnosticul pozitiv se bazează pe analiza datelor anamnesti-
tă a crizei > 6-8 ore. Criza este nonresponsivă la tratamentul ce, examenului clinic, rezultatele probelor funcţionale respi-
convenţional cu β2-agoniști adrenergici, administrate în doze ratorii și a altor investigaţii paraclinice.
adecvate, care se însoţește cu tulburări cardiocirculatorii, ne- Colectarea anamnezei
urologice și gazometrice specifice. Se agravează funcţia de
drenaj, se accentuează hipoxemia (PaO2 < 60 mmHg) și hi- Anamneza joacă un rol cheie în stabilirea diagnosticului, de-
percapnia (PaCO2 > 60 mmHg). oarece AB este o maladie cronică și în cele mai frecvente ca-
zuri se manifestă prin apariţia perioadelor de tuse uscată și/
În I stadiu al stării de rău astmatic (compensare relativă) sta- sau a dispneei expiratorii. Copiii de vârstă școlară prezintă
rea generală este gravă, accesele recidivează frecvent pe par- acuze la dispnee și senzaţie de constrângere toracică, iar cei
cursul a 24 ore, în perioada interaccese se menţine obstrucţia de vârstă preșcolară – acuze la dureri cu localizare extrato-
bronșică. Preparatele bronhospasmolitice au efect de scurtă racică. Este caracteristică agravarea simptomelor respiratorii
durată, reduc neînsemnat senzaţia de sufocare însă nu elimină pe parcurs de noapte. Alte semne clinice identificate pot fi:
spasmul bronșic. Auscultativ se menţin multiple raluri uscate supraoboseala permanentă, limitarea activităţii fizice în com-
pe fondul respiraţiei diminuate. paraţie cu bolnavii de aceași vârstă. În colectarea anamnezei
În stadiul II (decompensare) senzaţia de sufocare devine per- este important de a clarifica cauza declanșării și acutizării
manentă, răspunsul la bronhospasmolitice lipsește. Respiraţia AB, durata acutizărilor precedente, sezonul de apariţie a lor,
este puternic diminuată, ralurile treptat dispar ”plămân mut”, evoluţia maladiei, date despre examinările paraclinice, despre
apar și progresează semnele de emfizem. Se determină semne eficienţa tratamentului precedent, despre prezenţa în anam-
de insuficienţă circulatorie, crește hipoxia. neză a altor maladii alergice (rinita alergică, conjuctivita aler-
gică, dermatita atopică). Datele privind istoricul familial vor
În stadiul III (coma hipoxică) pe fondalul insuficienţei car- include informaţia privind prezenţa unor maladii alergice la
diorespiratorii se dezvoltă hipoxia cerebrală cu perturbarea și părinţi și rude de diferit grad. Se vor colecta datele privitor la

IV
apoi pierderea conștiinţei, convulsii, se menţine acidoza mix- condiţiile de trai, starea încăperilor unde se află copilul, inclu-
tă decompensată (copilul necesită ventilare artificială pulmo- siv când nu se află acasă, se clarifică prezenţa unor factorii de
nară, oxigenare), scade tensiunea arterială, apare bradicardia. risc: fumul de ţigară (fumatul pasiv), contactul cu animalele
cu blană, contactul cu gândaci de bucătărie, polen și mucegai
Complicaţiile AB la copii din exterior. Este important de a colecta date privind cunoș-
• Imediate tinţele părinţilor despre AB, a particularităţilor de conduită a
pneumotorax spontan AB la domiciliu, despre resursele economice ale familiei.
emfizem subcutanat Examenul clinic
emfizem mediastinal
Se aplică metodele de inspecţie a bolnavului: determinarea
fracturi costale semnelor generale de pericol, aprecierea frecvenței respirato-
atelectazie segmentară (obstrucţie prin dop de mucus) rii, determinarea tirajului cutiei toracice, percuţie, auscultaţie.
• Tardive Semnele clinice caractristice AB sunt în funcţie de perioada
bolii și de gradul de severitate, care au fost descrise mai sus.
suprainfecţie bronșică
pneumonii intercurente Examenul funcţional pulmonar
iatrogene Diagnosticul de AB și gradul de severitate a exacerbărilor se sta-
abuz de corticosteroizi: corticodependenţă, osteo- bilește prin explorarea funcţiei respiratorii, care are ca scop:
poroză, sindrom cushingoid, hipertensiune arteri-
• diagnosticul: obținerea informației obiective privind gra-
ală, ulcer gastroduodenal, risc de infecţii
dul de afectare pulmonară (severitatea astmului);
abuz de β-adrenergici: iritabilitate, tremor digital,
crampe musculare, tahicardie, extrasistolie, tensiu- • aprecierea răspunsului la terapia efectuată cu bronhodila-
ne arterială crescută tatoare;
abuz de aminofilină: anxietate, iritabilitate, convul- • depistarea reactivității bronșice;
sii, insomnie • monitorizarea stării bolnavului în dinamică.

P E D I AT R I E 209
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

De rutină examenul funcțional pulmonar se efectuează la copii


după vârsta de 5-6 ani. Pentru copiii mai mici de 5-6 ani, care
nu cooperează la manevrele de spirometrie, sunt utilizate tech-
nici noi, care permit determinarea rezistenţei căilor respiratorii
prin metoda de oscilometrie cu impulsuri (IOS), pletismogra-
fie (aplicată în incubatoare pentru nou-născuţi), sprometrie în
repaos (metoda de analiză a respirației liniștite).

Figura 4.10.
Peakflowmetru

Figura 4.8.
Spirometrie în repaos la copiii < 3 ani
Pentru copiii după vârsta de 5-6 ani se utilizează spirometria,
pneumotahografia cu varianta portabilă de Peak-Flow-Meter,
oscilometria cu impulsuri (IOS). Prin spirometrie sunt deter-
minaţi indicii: de volum pulmonar – capacitatea vitală (CV),
volumul gazos toracic (VGT), volumul rezidual forţat (VRF), Figura 4.11.
capacitatea pulmonară totală (CPT); debitele expiratorii for- Oscilometrie prin impulsuri (copii >5 ani)
ţate – volum expirator maxim/sec (VEMS), debit mediu ex- În sprijinul diagnosticului de astm vor fi următoarele schim-
pirator maxim (FEV), debit expirator maxim instantaneu de bări în spirometrie: creșterea VRF, scăderea VEMS, a indice-
vârf (PEF), inicele Tiffeneau (VEMS/CV), rezistenţa căilor lui Tiffeneau, scăderea PEF, FEV, creșterea Raw.
aeriene la flux (Raw).
Testul cu β2-agonist (testul bronhodilatator) – valorile spirogra-
fice sau ale PEF-metriei efectuate la 15 minute după inhalarea
unei doze de β2-agonist cu durată scurtă de acţiune sunt com-
parate cu cele obţinute înainte de inhalare; creșterea valorilor
VEMS-ului ≥12% sau PEF ≥20% demonstrează o reversibili-
tate a obstrucţiei și este sugestivă pentru astm.
Testul de efort (provocare): spirografia (PEF-metria) se face
iniţial și la 5-10 minute după terminarea unui efort fizic ne-
standartizat (alergare sau exerciţii fizice), dar suficient pen-
tru a spori semnificativ frecvenţa pulsului (până la 140-150/
min). Scăderea VEMS ≥15% sau PEF ≥ 20% este sugestivă
pentru astm (bronhospasm de efort).
În unele situaţii, în clinică, se înfăptuiesc probele de provocare
Figura 4.9.
bronșică cu alergenii cauzali în scopul determinării asociaţiei
Spirometru

210 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

între acţiunea alergenelor și formarea simptomelor de AB. Se Rezultate obţinute prin testarea cutanată cu alergeni și de
aplică aceste probe în cazurile de AB controlat cu durată mai identificare în ser a IgE specifice permite obţinerea informaţi-
mare de 4 săptămâni pentru a determina toleranţa la alergene. ei despre originea atopică a astmului, despre starea de sensibi-
În practica pediatrică utilizarea acestor teste este limitată. litate a bolnavului, despre spectrul de sensibilizare cu scopul
de a elabora recomandaţii privind respectarea regimului și a
O caracteristică esenţială a astmului bronșic este variabili- dietei respective.
tatea zilnică a semnelor clinice și funcţionale care colerează
Examenul de spută
cu hiperreactivitatea bronșică. Aprecierea variabilităţii se face
prin măsurarea valorilor PEF dimineaţa și seara cu peakflu- Se identifică eozinofilele (marcher al inflamaţiei) în proporţie
owmetrul sau spirometru: de 10-90%, cristalele octoedrice de lipofosfolipază Charcot-
Layden – sugestive pentru AB atopic, spiralele Curschmann
PEF seara-PEF dimineaţa (aglomerări de mucus).
Variaţia PEF= x 100%
PEF seara
Aprecierea concentraţiei de oxid nitric (NO) la expir este un
O valoare a variabilității > 20% semnalează un astm moderat marcher al inflamaţiei căilor respiratorii, fiind indicată în de-
sau sever, insuficient controlat. terminarea dozei de medicaţie și pentru confirmarea diagnos-
ticului de AB. Determinarea nivelului de IL-5 în aerul expirat
Explorarea alergologică este posibil pentru a aprecia evoluţia AB și a prezice apariţia
exacerbărilor.
Identificarea IgE specifice se realizează prin 2 metode: testare
dermică in vivo și testarea serului in vitro. Testarea dermică în Alte investigaţii paraclinice
vivo este o metodă în care alergenul se introduce prin scarificare Se recomandă în funcţie de necesitate pentru confirmarea și
(prick-test) sau prin injectare intra- sau subdermică. Alergenul perfectarea diagnosticului diferenţial al AB cu alte maladii.
difuzat prin piele interacţionează cu anticorpii specifici IgE fi-
xaţi pe celulele mastocitare și ca rezultat are loc degajarea sub- Radiografia pulmonară
stanţelor biologic active, în primul rând a histaminei. Histami- Explorarea în 2 proiecţii (anterior-posterior și lateral) a cu-
na produce local eritemul și papula. Dimensiunile elementelor

IV
tiei toracice la copiii cu AB permite depistarea unor semne
se măsoară peste 15-20 minute după testare. Dimensiunile pa- minime nespecifice de hiperventilare (aplatizarea curbei
pulei indică gradul de sensibilizare faţă de alergenul testat. Tes- diafragmale, lărgirea spaţiului retrosternal, orizontalizarea
tarea serului in vitro prevede identificarea IgE alergen-specifice, coastelor), accentuarea desenului pulmonar și/sau depistarea
a concentraţiei de IgE totale și după necesitate a concentraţiei complicaţiilor. Radiografia este eficientă pentru a face dia-
substanţelor biologic active. Nivelul IgE totale în forma atopică gnosticul diferenţial cu alte maladii.
a AB la copii în cele mai frecvente cazuri este mărit. În hemo-
Unele schimbări în pulmoni se pot identifica la realizarea to-
gramă se poate detecta eozinofilia > 4% (> 250-400/mm3). mografiei computerizate cu rezoluţie înaltă.

Figura 4.12.
Pneumomediastinum în astmul btonșic. Aer în reg. mediastinului adiacent
la reg. anteroposteriorară și aer pătruns în reg. gâtului, din dreapta

P E D I AT R I E 211
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Figura 4.13.
Resoluție înaltă de CT a toracelui la inspir demonstrează aerul pătruns. În inspir – norma.
La expir – atenuare mozaică a pulmonilor.

Datele histologice • Bronșiectazii


• Tuberculoză
AB este o maladie inflamatorie cronică și se caracterizează
• Rinosinuzite
prin prezenţa celulelor de inflamaţie, congestiei vasculare,
• Hipertrofia adenoizilor, tonzilelor
creșterii permeabilităţii vasculare, îngroșării ţesuturilor. Infil-
trarea cu eozinofile este semnul considerat marcher al acti- • Corpi straini intranazal
vităţii inflamatorii alergice. Histologic lumenul căilor aeriene • Corpi străini intrabronșici
este îngustat. La pacienţii cu AB sever se determină îngroșa- • Laringotraheobronșită
rea membranei bazale și remodelarea căilor respiratorii sub • Laringotraheomalacie
formă de fibroză și hipertrofie a musculaturii netede. • Fistulă traheoesofagiană
• Fibroză cistică
Diagnosticul de AB la copii cu vârsta de până la 5 ani se bazea- • Aspergiloză alergică bronhopulmonară
ză pe aprecierea indexului de predictibilitate modificat (tab. • Alveolită alergică
4.9.). Specificitatea acestui indice este foarte înaltă (97%) cu • Disfuncţia corzilor vocale
valoarea predictivă pozitivă de circa 77% pentru astmul per- • Inhalaţii toxice
sistent, care se va instala în perioada de copilărie mai târziu. • Sindromul imotil ciliar, dischinezie ciliară
Diagnostic diferenţial • Maladii pumonare interstiţiale

Maladiile organelor respiratorii: Alte afecţiuni:


• Bronșiolită cu Rs virus • Reflux gastroesofagian
• Pneumonie • Imunodeficienţă
• Bronșită • Tumori

Tabelul 4.9.
Indexul predictiv pentru astm la copilul cu vârsta sub 5 ani
Criterii majore Criterii minore
• spitalizare pentru formă gravă de bronșiolită sau wheezing • rinoree în absenţa contextului de răceală
• 3 episoade de wheezing în ultimele 6 luni • wheezing în absenţa contextului de răceală
• istoric de astm la unul din părinţi • eozinofilie (>4%)
• dermatită atopică • alergie alimentară
• sensibilizare la pneumoalergeni
Risc pentru wheezing persistent/astm
• unul din primele 2 criterii majore + alt criteriu major
• unul din primele 2 criterii majore + 2 criterii minore

212 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

• Cardiopatii cu șunt stânga-dreapta sitate, acţionează rapid pentru ameliorarea bronhocon-


• Periatrită nodoasă stricţiei și pentru a soluţiona simptomele.
• Tromboembolismul pulmonar 2. Preparatele utilizate în terapia de bază (antiinflamatoare)
• Sarcoidoza a astmului bronșic – medicație “controlor”. Aceste medi-
• Displazia bronhopulmonară camente sunt administrate pe durată lungă pentru a men-
• Tusea psihogenă ţine controlul asupra AB prin efectul antiinflamator. Volu-
• Tusea provocată de administrarea unor medicamente
mul de terapie se evaluează regulat în funcție de obținerea
Tratamentul controlului maladiei.

AB bronșic nu poate fi vindecat, dar cu ajutorul unui trata- Terapia de urgenţă a crizei de astm bronșic. Remediile de ur-
ment adecvat simptomele pot fi ținute sub control, iar copilul genţă în tratamentul astmului bronșic sunt: O2 până la o SaO2
poate duce o viață normală. de circa 94%, β2-agoniști selectivi cu durata scurtă de acţiune
(β2-ADS), anticolinergicele (AC), corticosteroizi (CS) admi-
Obiectivele terapiei efective ale AB sunt: ninistrati sistemic (i.v., per os), teofilinele cu acţiune rapidă.
• atingerea și menţinerea controlului simptomelor;
• menţinerea activităţii fizice, inclusiv a exerciţiilor fizice; ß2-ADS posedă o acţiune rapidă (peste 5-10 minute de la ad-
ministrarea în inhalare) cu durata menţinerii efectului de 4-6
• menţinerea funcţiei pulmonare la parametri adecvați vâr-
ore. Prioritate au remediile administrate inhalator. Sunt re-
stei;
prezentate prin preparatele albuterol, fenoterol, levalbuterol,
• prevenirea exacerbărilor de astm; terbutalin, pirbuterol. Aceste preparate acţionează prin rela-
• evitarea efectelor adverse ale medicaţiei administrate; xarea musculaturii netede bronșice, micșorarea permeabilită-
• prevenirea mortalităţii în AB. ţii vasculare, ameliorează funcţia de protecţie a bronhiilor.
Conform Ghidului GINA de conduită a AB, reactualizat și
publicat în 2011(www.ginasthma.org), în terapia cu succes
a AB sunt stabilite 4 componente: formarea parteneriatului

IV
pacient-medic; identificarea și reducerea expunerii la factorii
de risc; aprecierea, tratamentul și supravegherea AB; manage-
mentul exacerbărilor.
Formarea parteneriatului pacient-medic. Instalarea unei
complianţe între pacient/familie cu medicul este esenţială
pentru managementul corect și efectiv al AB. Pacientul/pă-
rinţii trebuie să fie instruiţi cum să evite factorii de risc, cum
să administreze corect medicamentele, să înţeleagă corect
diferenţa între medicamentele ”controlor” și ”reliver”, să recu-
noască semnele de pericol în astm și măsurile de prim-ajutor, Figura 4.14.
să poată monitoriza funcţia respiratorie, inclusiv cu utilizarea Administrarea β2-ADS prin dozatoare presurizate
peakfluowmetrului, să fie informat despre faptul unde să ape- metrice
leze în caz de necesitate pentru a primi asistenţă medicală.
Pacientul/părinţii trebuie sa fie lămuriți, că AB este o maladie Albuterolul (Salbutamol) este preparatul de selecţie faţă de
cronică și necesită o complianţă strânsă de lungă durată între alte β2-ADS în asistenţa de urgenţă a AB la copii. De prefe-
lucrătorul medical și părinţi/îngrijitori/pacient pentru a ob- rinţă este administrarea în inhalaţii prin dozatoarele presuri-
ţine un rezultat terapeutic eficient. zate metrice (fig.4.14.). Pacienţilor mai mici de 5 ani pentru
inhalare se recomandă utilizarea camerei de inhalare (spacer,
Farmacoterapia tubi inhalatori, măști) (fig. 4.15.). Cu eficienţă terapeutică si-
Scopul principal în tratamentul AB este atingerea și menţine- milară este administrarea albuterolului în sirop, comprimate
rea controlului manifestărilor clinice. per oral, soluţii pentru nebulizare, injectare. Reacţiile adverse
includ: apariţia senzaţiilor de tremor, de palpitaţii cardiace,
În astmul bronșic sunt administrate medicamente din 2 clase: tahicardie, aritmie, agitaţie, hiperglicemie, hipokaliemie, hi-
1. Remediile utilizate în terapia de urgență – medicație “reli- pomagneziemie, hipoxie de tranziţie.
ver”. Aceste medicamente sunt administrate după neces-

P E D I AT R I E 213
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Figura 4.15.
Administrarea β2-ADS prin camera de inhalare

Levalbuterolul, derivatul stereoizometric al albuterolului, a • inhibarea degajării substanţelor biologic active – media-
fost produs cu scopul de a micșora efectele adverse ale β2- tori ai inflamaţiei (histamina, leucotriene, produsele me-
ADS, efectul clinic este de 4 ori mai înalt decât al albuterolu- tabolismului acidului arahidonic);
lui și demonstrează profil preferabil protector. Forma medi- • amplificarea răspunsului la preparatele β-adrenostimu-
camentoasă este prezentată numai prin soluţii pentru nebu- latoare prin stimularea sintezei de adrenoreceptori.
lizare, fapt care limitează utilizarea acestuia. Dacă necesitatea
administrării β2-agoniștilor depășește 3-4 inhalaţii în 24 ore Terapia cu CSS este indicată în caz că tratamentul initial cu
este necesar de a revedea terapia antiinflamatoare. Folosirea β2-ADS nu produce ameliorare: în 1-2 ore în exacerbările se-
frecventă și necondiţionată a β2-agoniștilor poate spori hiper- vere, în 24-36 ore în exacerbările medii sau dacă exacerbările
reactivitatea bronșică, agravând evoluţia maladiei. anterioare au necesitat glucocorticoizi sistemici.
Preparate anticolinergice (ipatropium bromid, oxytropium Administrarea perorală este la fel de eficientă ca și cea i.v. Pre-
bromid, tiotropium bromid). Aceste medicamente au efect paratul de elecţie în caz de jugulare a exacerbărilor severe este
inhibitor asupra reflexelor mediate de nervul vagal prin ac- prednizolonul (metilprednizolon), însă în unele situaţii se
ţiunea antagonistă asupra acetilcolinei faţă de receptorii admit și alte remedii CSS. Doza iniţială este de 1,0-2,0 mg/
muscarinici. Se indică ca alternativă, când pacientul dezvol- kg/zi (echivalent după prednizolon) cu durata de 3-5 zile, în
tă intoleranţă la β2-ADS. Mai frecvent utilizat este preparatul cazurile severe durata terapiei cu CSS se mărește (10-20 zile).
ipatropium bromid. Efectul bronhodilatator se instalează mai CSS sunt de asemenea utilizate în scopul tratamentului de
târziu (30 min), decât a β2-ADS (5 min) din care cauză ce- lungă durată în formele severe persistente de astm în scopul
dează pentru a fi administrate în terapia de urgenţă. Forme- diminuării, obţinerii controlului inflamaţiei alergice. Sindro-
le medicamentoase sunt prezentate prin dozimetre metrice
mul de asfixie este o indicaţie absolută pentru administrarea
(în spray) pentru inhalare și prin soluţii 0,2% nebulizatoare.
prednizolon per os de lungă durată.
Preparatele anticolinergice au efect sinergic cu β2-ADS și cu
succes pot fi utilizate în terapia combinată, mai ales la copiii Teofiline cu acţiune rapidă (eufilina) au proprietăţi bronhodila-
sub 5 ani. Un preparat analogic este berodualul (combinarea latoare accentuate și se utilizează timp îndelungat în terapia
fenoterolului cu ipratropium bromide). astmului bronșic. Teofilinele inhibă fazele precoce și tardive
Corticosteroizii sistemici (CSS). Efectul terapeutic este asociat ale reacţiilor alergice la nivelul pulmonilor ca răspuns la aler-
cu posibilitatea de a reduce inflamaţia în mucoasa căilor res- geni și astfel protejază bronhiile. Sunt descrise unele proprie-
piratorii și de restabilire a sensibilității adrenoreceptorilor la tăţi antiinflamatorii și imunomodulatoare ale teofilinei.
cateholamine. Sub acţiunea CSS are loc: Indicatii pentru administrarea teofilinelor servește eșecul te-
• redistribuirea leucocitelor și reducerea activităţii lor (are rapiei standard cu β2-ADS, cu CSS și cu anticolinergice. Aces-
loc supresia migrării leucocitelor spre focarul de inflama- te remedii nu se indică ca terapie de primă intenție și nu se
ţie, a reacţiei la mitogene și a reacţiei imunopatologice de indică de rutină! Se utilizează sub formă de soluţii injectabile
tip tardiv); (2,4%) și în comprimate (0,15). În terapia de urgenţă se ad-

214 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

ministrează i.v. în perfuzie. Doza de încărcare constituie 5-6 circa 4 ore. În lipsa efectului terapeutic pozitiv se suplimentea-
mg/kg, se administrează lent i.v., iar doza de întreţinere este ză inhalaţii cu ipatropium bromid. În cazuri severe, în staţionar,
de 0,5 mg/kg/oră (pentru copiii mai mari de 5 ani) sau 0,9 se administrează eufilina (soluție 2,4%) în perfuzie reieșind din
mg/kg/oră (pentru copii sub 5 ani). Doza terapeutică și to- dozele indicate mai sus. Este important de a evita administrarea
xică depinde de concentraţia preparatului în plasmă. Efectul eufilinei în combinare cu doze majore de salbutamol. Dacă pa-
toxic apare la o concentraţie serică a teofilinei de peste 15-20 cientul este hipoxemic (SpO2 < 95%) în centrele medicale și/
μg/mL. Metabolismul teofilinei este în mare măsură condiţi- sau spitale se administrează oxigenul. La pacienţii cu exacerbări
onat de starea organelor interne și de medicamentele admi- severe de astm, care nu răspund la terapia cu β2-ADS și CSS, se
nistrate concomitent. Așa preparate ca macrolidele, antimico- indică soluţie de magneziu sulfat în perfuzie i.v. lentă. Se pre-
ticele, contraceptivele, modificatorii antileucotrienilor, cipro- lungește terapia cu β2-ADS încă 3-5 zile și terapia cu CSS încă
floxacina au proprietăţi de a reduce clearance-ul teofilinei și ca 3-7 zile. Managementul exacerbărilor include monitorizarea
rezultat are loc reţinerea și creșterea nivelului preparatului în răspunsului la tratament: evaluarea simptomelor clinice, perfec-
ser, ce majorează efectul de toxicitate. Efectele toxice se ma- tarea peakfluowmetriei, a saturaţiei cu O2. În cazurile severe de
nifestă prin apariţia senzaţiei de greţuri, insomnie, iritabilita- hipoventilare, fatigabilitate cu indicii PEF/VEMS < 30-50% din
te, tremor, cefalee, aritmii cardiace, convulsii. Supradozarea volumul prezis se va măsura concentraţia gazelor sanguine. La
poate fi fatală. Necesitatea de a fi monitorizată concentraţia necesitate se va indica terapia simptomatică. După soluţionarea
teofilinei face ca preparatul să fie indicat cât mai restrâns (mai exacerbării este necesar de a identifica și înlătura factorii declan-
frecvent în starea de rău astmatic). șatori și de a revedea planul de terapie ”controlor” pentru viitor.
Sulfatul de magneziu acționează prin relaxarea musculaturii ne- Tratament nerecomandat în timpul crizelor de astm: adminis-
tede bronșice prin limitarea pătrunderii Ca în celula musculară. trarea preparatelor sedative, mucolitice, fizioterapia, hidratarea
Se recomandă de a fi administrat, i.v. în perfuzie lentă, când ast- cu un volum excesiv de lichide la copiii peste 5 ani (la copiii sub
mul nu răspunde la terapia cu β2-ADS, CSS, teofiline. 5 ani poate fi necesară). Nu se recomandă tratament de rutină
cu antibiotice, cu excepţia cazurilor de comorbidităţi cum ar fi
Managementul exacerbărilor de AB la copil. Este vital ne- pneumonia, rinosinuzita sau alte infecţii bacteriene. Epinefrina
cesar de a evalua corect gradul de severitate a exacerbărilor nu este indicată în terapia AB, cu excepţia cazurilor de detrese
(tab. 4.6.). Părinţilor sau îngrijitorilor copiilor se distribuie respiratorii sau anafilaxie brusc instalate.

IV
instrucţiuni scrise despre modul de apreciere a bolnavului cu
astm și despre perfectarea terapiei de urgenţă în caz de exa- Preparatele ”controlor” includ corticosteroizii topici (CST),
cerbare. inhalatori, CSS, administraţi peroral, modificatorii de leu-
cotriene (MLT), cromonii, β2-agoniști cu durata lungă (β2-
La nivelul medical primar se recomandă inhalarea cu un pre- ADL), teofiline retard, imunoterapia specifică (ITS). Sco-
parat β2-ADS (salbutamol), câte 2-4 pufuri de 3 ori consecu- pul administrării preparatelor ”controlor” este obținerea și
tiv cu intervalul de 15-20 min. După fiecare inhalare se evalu- menținerea controlului pentru o durată cât mai îndelungată,
ează starea copilului: frecvența respiratorie, pulsul, inspecţia, cu minime efecte secundare și cost-eficient.
auscultaţia. La un răspuns pozitiv efectul se menţine timp
de circa 4 ore. La necesitate administrarea inhalaţiilor cu β2- Actualmente CST se consideră dintre cele mai efective prepa-
agoniști cu durata scurtă de acțiune se va prelungi suplimen- rate pentru obținerea controlului AB, constituind preparatele
tar 3-5-7 zile. Alte recomandări vor fi indicate de către medic de primă linie în terapia AB persistent cu diferit grad de seve-
în funcţie de evoluţia bolii și comorbidităţi. Dacă starea co- ritate. Formele medicamentoase pentru inhalare (topice) au
pilului nu se ameliorează, copilul se spitalizează în secţia de un coeficient de absorbţie limitat și reduc la minim efectele
terapie intensivă sau alergologie/pediatrie. adverse. CST au efect antiinflamator pronunţat, blochează
răspunsul fazei tardive de inflamaţie alergică, reduc hiperreac-
La nivelul de asistenţă spitalicească copilul se evaluează con- tivitatea cailor aeriene, inhibă producerea de citochine, reduc
form schemei ABCDE, se apreciază gradul de severitate a exa- activitatea proteinei de adezie și a migrării celulelor inflama-
cerbării. Se indică oxigenul, se administrează inhalaţii cu salbu- torii, ameliorează sensibilizarea β2-receptorilor la preparatele
tamol de 3 ori consecutiv (dacă este necesar) cu intervalul de β2-agoniste, contribuie la obținerea controlului inflamaţiei.
15-20 minute, se instalează accesul i.v. și se administrează CSS Aceste proprietăţi ale CST nu determină capacitatea de vin-
(1-2 mg/kg calculați conform prednizolonului) sau se admi- decare a AB, din care motiv odată cu întreruperea tratamen-
nistrează peroral (daca permite starea copilului). În continuare, tului, poate surveni acutizarea maladiei. În terapia copiilor cu
dacă criza persistă, se administrează câte 2-4 pufuri fiecate 3-4 AB sunt administrate mai multe tipuri de CST. Toţi CST se
ore în crizele ușoare și câte 6-10 pufuri fiecare 1-2 ore în crizele caracterizează prin eficacitate echivalentă conform dozelor
moderate. În caz de răspuns pozitiv, efectul se menţine timp de echipotente (tab. 4.10.).

P E D I AT R I E 215
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Tabelul 4.10.
Dozele echipotente nictemerale de CSI la copii
Doze mici/24 ore Doze medii/24 ore Doze mari/24 ore
Medicamentul
(µg) (µg) (µg)*
Beclometazonă dipropionat* 100-200 >200-400 >400
Budesonidă* 100-200 >200-400 >400
Fluticazonă propionat* 100-200 >200-500 >500
Flunisolidă 500-750 >750-1250 >1250
Triamcinolon acetonid 400-1000 1000-2000 >2000
Mometazonă fuorat 100-200 >200-400 >400
Notă: * preparate acceptate pentru utilizare la copiii cu AB sub 5ani;

Efectele adverse locale ale CST sunt: candidoza bucală și farin- AB intermitent, AB indus prin infecţiile virale, de efortul fizic.
giană (utilizarea spacer-ului reduce riscul de candidoză); disfa- Dozele de montelucast se administrează odată în zi: 4 mg –
gie și iritaţie faringiană (clătirea cavităţii bucale cu apă, previ- pentru copii de 2-5 ani; 5 mg – pentru copii de 6 -14 ani; 10
ne aceste efecte adverse); disfonia (gargarul cu apă a cavităţii mg – pentru cei ce au depășit vârsta de 15 ani. Zafirlucast se
bucale și faringelui previne acest efect advers). Administrarea administrează la copiii în vârstă de 7-11 ani în doză de 10 mg,
CST în doze mici nu provoacă efecte adverse sistemice percep- iar pentru cei mai mari de 12 ani – 20 mg, în 2 prize pe zi.
tibile, însă cu majorarea dozei crește riscul de apariţie a efecte-
lor sistemice secundare, care depind de doza, durata terapiei și Cromonele. Cromoglicatul de sodiu (Cromolin) și nedocromil
potenţa preparatului. Au fost descrise următoarele efecte siste- de sodiu (nedocromil) sunt două cromone adminstrate în tera-
mice adverse: supresia sistemului adrenal, descreșterea densită- pia maladiilor aleregice. La administrarea preparatelor peroral,
ţii oaselor. Se monitorizează posibilitatea de efect advers asupra din tractul gastrointestinal se absoarbe o cantitate foarte mică
dezvoltării fizice a copilului. Preparatele CST de generaţia II de circa 1% din doză ingerată. Din aceste considerente sunt re-
(fluticazonă propionat, mometazonă fuorat și budesonidă) au comandate pentru administrarea locală, pe suprafaţa mucoase-
efect local mai pronunţat cu efecte adverse sistemice mai puţi- lor organelor ţintă. Cromonele inhibă procesul de degranulare
ne comparativ cu celelalte CST. și de eliberare a mediatorilor de către mastocite. De asemenea
inhibă activarea diferitor celule ca eozinofilele, neutrofilele,
Durata de terapie pentru a atinge răspunsul prin ameliorarea macrofage, celulele epiteliale. Cromonele au capacitatea de a
simptomelor de astm este variabilă și se determină individual. preveni fazele precoce și tardivă a răspunsului alergic când sunt
Beneficiu maxim poate fi atins în decurs de 4 săptămâni și mai administrate înaintea expunerii la alergeni. La administrarea
mult. Dacă pacientul nu răspunde pozitiv după 4 săptămâni de lungă durată se notează scăderea hiperreactivităţii bronșice.
se recomandă de a mări doza sau de a revedea volumul terapi- Cromonele se utilizează ca alternativă, dar nu de preferinţă în
ei pentru a atinge controlul AB. terapia astmului persistent ușor. Nedocromilul este mai activ
de circa 2-4 ori comparativ cu cromolina. Forma medicamen-
Modificatori ai leucotrienelor (MLT). Acţiunea acestor pre- toasă a cromolinei este prezentată de soluţie 1% (20 mg/2
parate se manifestă prin supresia producţiei de leucotriene ml) pentru nebulizator și în dozatoare metrice (800 μg/puf).
sau prin blocada receptorilor de adezie. Sunt acceptate în Doza recomandată este de de 0,002 cromolină de 2-4 ori/zi
terapia AB la copii două preparate din această grupă, mon- sau de 1,6 mg de 2-4 ori /zi prin nebulizare. Nedocromilul este
telucast pentru copiii mai mici de 2 ani și zafirlucast pentru disponibil numai în dozatoare metrice pentru inhalare. Doza
copiii peste 7 ani. Aceste preparate posedă proprietăţi antiin- pentru tratamentul astmului este de 3,5 mg (1,75 mg/puf) în
flamatorii și bronhodilatatoare, participă la inhibarea fazelor 2-4 prize/24 ore. Siguranţa administrării acestor preparate de
precoce și tardive ale inflamaţiei, ameliorează bronhospasmul lungă durată a fost documentată efectiv.
în efortul fizic, cel provocat de aspirină și de aer rece. MLT
asigură protecţie parţială a bronhiilor în AB indus de efort β2-ADL topici (salmeterol, formoterol) se referă ca medicaţie
fizic. Se indică adițional în terapia combinată a AB insufici- “controlor”, nu se folosesc în asistenţa de urgenţă (exacerbări) și
ent controlat cu doze mici de CST, posedă acţiune moderată nu se administrează ca monoterapie în AB. Aceste remedii se
asupra semnelor clinice, inclusiv în perioadele de exacerbare. indică în cazul când CST de sine stătător nu permit obținerea
După nivelul eficienţei clinice în AB, MLT cedează CST cu controlului AB sau pentru blocarea bronhoconstricţiei induse
doze minime. A fost demonstrată eficienţa clinică în terapia de un efort fizic intens în doză unică. Formoterolul își începe

216 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

acţiunea bronhodilatatoare peste 3 minute cu efect maxim pes- Teofilline retard. Pe lângă efectul bronhodilatator, teofilinele
te 40-60 minute. β2-ADL topici se administrează și în terapia au acţiune antiinflamatorie, de inhibiţie a fosfodiesterazei. În
exacerbărilor la copiii sub 5 ani în combinație cu CST. Efectul unele cazuri se folosește ca monoterapie “controlor” de linia
salmeterolului debutează peste 10-20 minute, din această cauză II în astmul persistent cu evoluţie ușoară la copiii mai mari
nu se indică în terapia exacerbării; efectul clinic se menţine cir- de 5 ani și la adulţi. Concentraţia teofilinei, în mare măsură,
ca 12 ore. Utilizarea lor este limitată din cauza efectelor adverse este dependentă de starea organelor interne și medicamen-
cunoscute asupra SNC și SCV. Nu se indică în combinație cu tele administrate concomitent, ceea ce impune în terapia de
preparatele din grupa metilxantinelor, pentru a evita efectele lungă durată monitorizarea nivelul de teofilină în ser pentru a
adverse. În terapia de control β2-ADL se administrează exclusiv preîntâmpina efectele adverse cunoscute.
în combinație cu un CST, deoarece utilizarea de lungă durată ca
monoterapie poate provoca decesul. Anticorpi anti-IgE (Omalizumab). Studierea mecanismelor
de inflamaţie a avut ca consecinţă descoperirea și cercetarea
β2-ADL administrate per os (salbutamol cu eliminare lentă, unor preparate noi în terapia maladiilor alergice. Au fost ob-
terbutalin, bambuterol) – reduc simptomele nocturne ale AB. ţinuţi anticorpi monoclonali contra IgE, care la cuplarea cu
Efectele adverse de stimulare asupra SCV ca anxietatea, tre- IgE și împedică unirea IgE cu receptorii lor situaţi pe supra-
morul mușchilor scheletali, la administrarea lor este limitată. faţa mastocitelor. Omalizumab reprezintă anticorpi umani
β2-ADL administrate per os la copii nu se utilizează. recombinaţi tip IgG, derivaţi ai ADN, care selectiv se unesc
cu IgE de pe suprafaţa mastocitelor și bazofilelor. Astfel se re-
β2-ADL administrate per os nu se indică la copii sub 5 ani, doar duce degajarea mediatorilor și se blochează raspunsul imun.
combinaţia de budesonid cu formoterolul se administrează la Se recomandă a fi indicat în formele cu evoluţie moderată și
copii după vârsta de 4 ani. severă a AB (la copiii > 6 ani), la care nu se obține controlul
Preparatele combinate cu CST și ß2-ADL. Se indică în for- maladiei la administrarea sub acţiunea CST.
mele de astm inadecvat controlate de alte medicamente ”con- Tratamentul „controlor” pe trepte a AB
trolor”. Sunt cunoscute mai multe combinări ai acestor grupe
de preparate: salmeterol/fluticasonă, mometasonă/formo- Alegerea programului de tratament depinde de gradul de se-
terol, budesonidă/formoterol ș.a. CST inhibă mecanismele veritate a astmului bronșic. Tratamentul pe trepte permite ob-

IV
de bronhoconstricţie, contribuie la relaxarea directă a muscu- ţinerea și menţinerea controlului asupra semnelor asmului cu
laturii netede, reduce numărul de celule inflamatoare active și un volum minim de medicamente și cu reacţii adverse reduse.
în acest fel reduce hiperreactivitatea bronhiilor. β2-ADL rela- Acest tratament recomandă creșterea dozei, numărului de re-
xează musculatura netedă a bronhiolelor în condiţii asociate medii medicamentoase, frecvenţei administrării și a duratei
cu bronșita, emfizemul, astmul, bronșiectazii și poate înlătura tratamentului în cazul agravării astmului bronșic (“o treaptă în
bronhospasmul. Efectele adverse pot apărea la supradozare. sus”) și micșorarea ulterioară când obţinem controlul asupra
Se cunossc 2 forme medicamentoase – dozatoare metrice astmului bronșic în decurs de 3 luni (“o treaptă în jos”). Volu-
pentru inhalaţii și în discuri cu praf pentru inhalare. mul de terapie pe trepte propus de GINA (2008) este inclus
în tabelul 4.11.
Tabelul 4.11.
5 trepte de terapie a astmului (pentru copiii peste 5 ani, adolescenţi și adulti )

Treapta 1 Treapta 2 Trepta 3 Treapta 4 Treapta 5


Educatia pacientilor și ingrijitorilor
Masuri de eliminare
β2-ADS
Adăugaţi unul sau mai Adăugaţi unul
Selectează unul Selectează unul
multe sau ambele
Doze medii sau înalte de Doze minimale
Opțiune Doze mici CST Doze mici CST + β2-ADL
CST + β2-ADL de CS per os
pentru
Preparate Tratament cu
control Doze medii sau înalte de CST Preparate antileucotrienice
antileucotrienice anti IgE
(terpia de
Doze mici CST + preparate Preparate de teofilină
menținere)
antileucotrienice retard (cu acțiune lungă)
Doze mici CST + Preparate de
teofilină retard (cu acțiune lungă)

P E D I AT R I E 217
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Orice exacerbare dictează reevaluarea promptă a terapiei de Orice exacerbare dicteaza reevaluarea prompta a terapiei de
control. control!
Fiecare pacient necesită să fie evaluat pentru a stabili eficaci- Evaluare și monitorizare
tatea tratamentului curent, respectarea regimului și determi-
narea nivelului de control conform schemei. Fiecare pacient Pentru optimizarea terapiei AB este necesar ca pacientul la
se referă la una din cele 5 trepte de terapie pentru copiii cu fiecare 2-4 săptămâni sa fie examinat de către medic până la
vârsta până la 5 ani. Pentru fiecare treaptă se prevede utili- obținerea contolului maladiei. În continuare evaluarea se va
zarea, în caz de necesitate a β2-ADS. Pentru treptele 2-5 se efectua fiecare 3 luni. La fiecare vizită se clarifică dacă treapta
prevede indicarea unui sau a mai multor preparate ”controlor”. terapiei “controlor” este eficientă, dacă pacientul utilizează co-
Tratamentul iniţial, după stabilirea diagnosticului, se începe rect dispozitivele (inhalatoarele, spacer-ul, peakfluowmetrul),
în cele mai frevente cazuri cu treapta doi, iar în unele cazuri la dacă pacientul primește medicaţia prescrisă, dacă evită facto-
identificarea simptomelor pronunţate – cu treapta trei. Dacă rii trigger și alte întrebări la necesitate.
la treapta actuală nu se va obține un control adecvat, atunci Aprecierea eficienţei trapiei “controlor” se efectuează prin
se va ridica cu o treaptă în sus, până la atingerea controlului. evaluarea numărului de exacerbări în timp de zi, de noapte
Dacă controlul nu se atinge la nivelul treptei 4, AB se consi- și la efort fizic, necesitatea în adminstrarea de β2-agoniști cu
deră dificil curabil. Astfel de pacienţi necesită asistenţă speci- durata scurtă de acțiune. Dacă AB nu este controlat sau este
alizată pentru stabilirea terapiei de control. Sunt disponibile parţial controlat se revede volumul de terapie cu o treaptă mai
o varietate de medicamente ”controlor”. Tratamentul se reco- sus. De regulă, ameliorarea stării se notează peste 1 lună după
mandă în corespundere cu ghidurile naţionale, care reflectă inițierea tratamentului. Dacă controlul astmului durează cel
particularităţile locale de management al AB. CST sunt pre- puţin 3 luni, se reduce volumul de terapie prin coborârea cu
paratele de preferinţă pentru ameliorarea inflamaţiei. o treaptă în jos. Până la reducerea volumului terapiei „contro-
Pentru copii mai mici de 5 ani în tratamentul “controlor” al AB lor”, se analizează spectrul de sensibilizare și posibilitatea de
se aplică schema 4.1. Metoda de terapie se selectează în raport evitare a contactului cu alergeni. Nu se recomandă coborârea
cu nivelul de control al AB. cu o treaptă în jos în perioada de înflorire a plantelor la paci-
enţii cu sensibilizare la polen.

   Anual se recomandă efectuarea spirometriei, în caz că AB este   parţial controlat, funcţia pulmonară se evaluează mai frecvent.
Peakfluowmetria se utilizează mai frecvent în condiţii de do-
miciliu. Monitorizarea este necesară, chiar și după obținerea
 
   controlului, deoarece AB este o maladie cronică, variabilă și
   
  tratamentul necesită a fi revăzut și ajustat periodic.
       

  
   Imunoterapia specifică (ITS). Imunoterapia în patologia
alergică reprezintă injectarea repetată de concentraţii progre-
siv crescute de alergeni, cunoscută sub denumirea de desen-
sibilizare. Mecanismul de acţiune este orientat spre reducerea
activităţii limfocitelor Th2, inhibiţia sintezei IgE și amplifica-
re a sintezei limfocitelor Th1. Eficienţa metodei depinde de
 
 cea mai mare doză tolerată de către bolnavi. Efectul devine


     

 

 clinic sesizabil abia după 6-12 luni (când doza de alergeni in-
   jectată este destul de mare). La fiecare injectare există riscul
  plus  reacţiei anafilactice. Acest motiv determină ca imunoterapia
    cu alergeni să fie realizată în condiții de staţionar sau în cabi-
netul medical utilat corespunzător. Imunoterapia cu alergeni
Schema 4.1. permite de a înlătura manifestările clinice la contactul cu aler-
Controlul astmului la copiii< 5 ani geni, instalarea toleranţei faţă de alergenele injectate, contri-
buie la instalarea controlului asupra maladiei alergice.

218 P E D I AT R I E
CAPITOLUL IV. PNEUMOLOG IA PEDIATRI CĂ

Imunoterapia este indicată numai în perioada când astmul vitro (determinarea anticorpilor IgE specifici). Dietele hipoaler-
bronșic alergic este controlat. Se injectează alergenul cauzal gice sunt elaborate individual cu eliminarea alergenelor incrimi-
în diluţii de 1:100000, 1:10000 și 1:1000 zilnic sau peste o zi. natoare stabilite sau diete nespecifice cu eliminarea produselor
Amestecul din extractele de alergeni și schema terapiei este cu potenţial înalt de sensibilizare. Cei mai fecvenți alergeni ali-
elaborată pentru fiecare pacient individual conform rezultate- mentari cauzali la copiii cu AB de vârstă fragedă sunt: laptele de
lor la sensibilitate, confirmate prin datele anamnestice și apoi vaci, peștele, făina de grâu, ouăle, soia, fructele de culoare roșie
prin perfectarea titrării dozei iniţiale. Există diferite scheme sau oranj. Este de menţionat, că alimentaţia naturală este cea de
de imunoterapie cu alergeni. Dacă starea copilului pe parcur- preferinţă la copiii sugari cu alergie alimentară. Alimentaţia na-
sul primului an de ITS nu s-a ameliorat, se recomandă sista- turală necesită a fi menţinută cât mai îndelungat (cel puţin până
rea terapiei. Durata curei de ITS cu alergeni este de 3-5 ani, la vârsta de 6 luni). Copiilor până la vârsta de 1 an, indiferent de
dar există și metode rapide de imunoterapie cu alergeni, când datele examinărilor alergologice, din raţia alimentară va fi exclus
alergenul se injectează multiplu, în doze crescute în aceeași laptele de vaci, până la vârsta de 2 ani – ouăle de găini; până la
zi sau câteva zile la rând. Riscul de reacţii adverse în aceste vârsta de 3 ani – nucile, peștele, produsele de mare. Diversifica-
cazuri este înalt. rea alimentaţiei copiilor cu alergie alimentară este inițiată nu mai
devreme și nu mai târziu de vârsta de 6 luni (indiferent de forma
Sunt elaborate și alte metode de ITS cu alergeni cum ar fi so- clinică și severitatea evoluţiei bolii). Dieta de eliminare se elabo-
luţii care se dispersează intranazal, în cavitatea bucală sau se rează așa ca conţinutul de proteine, lipide, glucide, calorii să co-
aplică sublingual. Eficenţa lor se studiază. respundă necesităţilor de vârstă a copilului. În cazul insuficienţei
Identificarea și reducerea expunerii faţă de factorii de de lapte matern, suplimentar copilul va fi alimentat cu ameste-
risc curi lactate adaptate, pregătite în mod industrial. Nu se admite
utilizarea formulelor pregatite în baza proteinei integre din lap-
În scopul menţinerii controlului AB și a reducerii volumului tele de vaci, fiind administrate formulele lactate hipoalergice par-
de terapie, pacientul trebuie să respecte un regim de evita- ţial hidrolizate. Copiilor cu hipersensibilizare confirmată faţă de
re a factorilor de risc, care cauzează acutizarea simptomelor proteinele laptelui de vaci nu se permite substituirea acestuia cu
de astm. Un efect pozitiv asupra evoluţiei clinice a maladiei, chefir sau lapte de capre, fiind administrate formulele pregătite în

IV
este obţinut prin evitarea fumului de ţigară, eliminarea unor baza hidrolizării înalte a proteinelor de lapte.
medicamente, alimentelor și aditivilor alimentari, dacă este
cunoscut că unii din aceștea provoacă simptome clinice de Mortalitatea
astm. Este rezonabil de a recomanda evitarea sau reducerea Necătând la prevalenţa înaltă, mortalitatea din cauza AB nu
contactului cu acarienii din praful menajer, cu animalele do- este foarte înaltă. Indicele mortalităţii în SUA constituie 10-15
mestice, polen, mucegai. Majoritatea pacienţilor cu AB reacţi- cazuri la 1 mln copii, în Rusia – 0,75-2,0 cazuri la 1 mln copii.
onează la factori multipli din mediul ambiant și eliminarea lor
totală este practic imposibilă. Preparatele medicamentoase Factorii de risc de deces a bolnavilor cu AB sunt:
”controlor” micșorează sensibilitatea la acești factori și astfel • evoluție gravă, cu recidive frecvente;
contribuie la menţinerea controlului.
• stări repetate de rău astmatic (“Status asthmaticus”) în
Activitatea fizică deseori provoacă simptomele de astm. Însă anamneză, necesitatea în ultimele 12 luni a măsurilor de
nu se recomandă de a evita exerciţiile fizice. Se recomandă reanimare;
de a utiliza un preparat β2-agonișt cu durată scurtă de acțiune • asocierea AB cu epilepsie și cu alte maladii organice ale
(β2-ADS), modificatori ai leucotrienilor (MLT) sau cromone sistemului nervos central;
anterior de un exerciţiu forţat. • erori și greșeli medicale: supradozare de β2-agoniști și sau a
teofilinei, terapia întârziată și neadecvată cu corticosteroizi,
Dietoterapia hipoalergică
subaprecierea gradului de severitate a evoluţiei astmului,
Dietoterapia hipoalergică este indicată copiilor cu AB cu hiper- lipsa sau scheme ineficiente de terapie planică cu corticost-
sensibilizare la produsele alimentare. Alergia alimentară este do- eroizi, lipsa la bolnavi sau la membrii familiei a instrucţiuni-
cumentată mai frecvent la copiii sugari și de vârstă fragedă. Orice lor despre ajutorul urgent în caz de exacerbări;
dietă se bazează pe date anamnestice, rezultate ale testelor aler- • vârsta pubertară;
gologice in vivo (teste cutane, probe de eliminare-provocare) și in • nivelul precar de trai, social, cultural și economic al familiei.

P E D I AT R I E 219
CAPITOLUL I V. P NEUMOLOGIA PEDIATRICĂ

Autocontrolul astmului prin măsurarea FEV și/sau înde- • evitarea mediului cu factori declanșatori (acasă, la școală etc.)
plinirea chestionarului privind controlul AB la copil • utilizarea medicamentelor antiinflamatorii
Înregistrarea celei mai bune valori a FEV prin 2 evaluări pe zi • evitarea administrării aspirinei sau a remediilor aninfla-
timp de 2 săptămâni în perioada de remisie. Valorile indicilor matorii nesteroidice, daca s-a suspectat hipersensibilizare
de FEV situate între 80-100% indică un nivel bun de control al
Educaţia
astmului. Valorile ce indică 50-79% din indicii predictivi, de-
monstrează un control insuficient al AB și necesită consultația Educația este esenţială pentru managementul corect și efec-
medicului. Valorile FEV ce indică < 50% sunt un semn de alar- tiv al AB. Programele pentru educaţie includ instruirea pa-
mă pentru adresare la asistenţa medicală de urgenţă. cienţilor, părinţilor, îngrijitorilor privind metodele de evita-
re a factorilor trigger, inclusiv a dietei, despre recunoașterea
Pacientul cu AB controlat denotă absenţa crizelor bronhoob-
semnelor de pericol, de monitorizare a funcţiei respiratorii,
structive, fără treziri nocturne, fără limitarea activităţii, fără
metodele de administrare a preparatelor (spacer, dozatoare
exacerbări, cu funcţia pulmonară normală, fără reacţii adverse
metrice, nebulizatoare), despre terapia de urgenţă, despre te-
la tratament.
rapia „controlor”, despre efectele adverse la medicamente. Se
Profilaxia explică că AB este o maladie cronică și necesită o complianţă
strânsă de lungă durată între lucrătorul medical și a părinţilor
Profilaxia primară bolnavului cu AB pentru a obţine un rezultat eficient.
• evitarea fumatului pasiv și activ la gravide și la copiii mici
Prognosticul
• evitarea umidității crescute și reducerea poluării mediului
domestic Circa 60% din copiii, care au experimentat wheezing recurent
• alimentarea naturală a sugarilor sunt asimptomatici după vârsta de 6 ani. Unele studii atestă că
• evitarea antibioticoterapiei neargumentate la copiii de prognosticul astmului este mai rezervat la copiii mai mici de 3
vârstă fragedă ani, necătând că exacerbările aveau loc în asociere cu infecţiile
virale. La pacienţii, care au suferit de astm în copilărie se no-
• crearea unei ambianțe calmante la copil în familie tează valori scăzute ale indicelui volumului forţat la expir pe
Profilaxia secundară 1 secundă (FEV1), reactivitate crescută a căilor respiratorii și
simptome bronhospastice mai persistente decât la cei care au
• tratamentul topic și sistemic al eczemelor, dermatitelor
suferit wheezing indus de infecţiile virale. Copiii cu astm cu
pentru prevenirea afecţiunii respiratorii
evoluţie legeră (lipsa de simptome între exacerbări), probabil
• tratamentul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superi- nu vor mai suferi exacerbări în viitor.
oare
În perioada de adolescenţă simptomele de astm diminuează,
Profilaxia terţiară însă circa o jumătate din ei continuă să sufere de astm. În pe-
• evitarea administrării proteinelor din lapte de vaci la copiii rioada pubertară astmul are tendinţă de scădere.
cu alergie la laptele de vaci

220 P E D I AT R I E

S-ar putea să vă placă și