Sunteți pe pagina 1din 4

CONVENTIE

privind
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, APARAREA CONTRA
INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI
Prezenta conventie se incheie intre in calitate de ORGANIZATOR si PRACTICANT

CAPITOLUL I- GENERALITATI
1. Prin prezenta Conventie se stabilesc obligatiile si raspunderile ce revin partilor
semnatare, pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia
mediului, pentru crearea unui ansamblu de masuri tehnice si organizatorice, in scopul
prevenirii accidentelor de munca si a imblonavirilor profesionale, a incendiilor si
exploziilor precum si incidentelor de mediu.
2. Prin prezenta conventie Prestatorul se obliga sa respecte toate prevederile legale in
vigoare privitoare la legislatia care guverneaza obiectul acestei conventii si anume:
H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 319/2006;
H.G. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca;
H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre locatori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;
H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului;
Orice alte acte normative ce reglementeazã problemele de securitate a muncii,
situatii de urgenta si protectia mediului care apar pe timpul derulãrii contractului.

3. In cazul in care in urma unui control se constata ca Prestatorul nu si-a indeplinit


obligatiile prezentate la Cap. II din prezenta conventie, cat si cele prevazute in legislatia
in vigoare in domeniu, Beneficiarul va aplica penalitati in functie de formele de
nerespectare a cerintelor legale.
4. Daca Prestatorul, in termen de 7 zile de la costatare nu dovedeste ca a luat masurile
necesare pentru indeplinirea obligatiilor, Beneficiarul va denunta contractul unilateral.

CAPITOLUL II- OBLIGATIILE PARTILOR


OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI
5. In conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 (anexa 4.), inaintea inceperii lucrarilor,
Prestatorul va prezenta un program de masuri conceput pentru toata durata de executie,
functie de caracteristicile lucrarilor cuprinse in contract. Acest plan va cuprinde masuri
tehnico-organizatorice pentru prevenirea accidentelor, incendiilor si poluarii mediului, in
conformitate cu prevederile actelor legislative enumerate la (Cap.III), precum si a tuturor
actelor normative privind Securitatea si Sanatatea in Munca.
6. Beneficiarul va comunica Prestatorului numele coordonatorului S.S.M
OBLIGATIILE PRACTICANTULUI
7. Pe langa cele precizate la Cap. I, pct. 2, Prestatorul va comunica in scris
Beneficiarului, la inceperea lucrarilor, numele persoanei desemnate coordonator, pe linie
de S.S.M., care va urmari respectarea prevederilor din programul propriu, precum si
respectarea legislatiei in vigoare.
8. Sa execute lucrarile in conditii de siguranta astfel incat sa se evite producerea de
accidente de munca.
9. Sa instruiasca si sa verifice personalul propriu asupra normelor specifice de S.S.M. ce
trebuie respectate si asupra tehnologiei de lucru inaintea inceperii lucrarilor precum si pe
fiecare etapa de desfasurare a lor.
10. Sa respecte prevederile Codului Muncii
11. Sa doteze personalul propriu cu echipament individual de protectie adecvat factorilor
de risc si sa urmareasca folosirea acestuia.
12. Sa verifice in permanenta starea echipamentelor tehnice proprii (instalatii, utilaje,
scule si dipozitive) utilizate in executia lucrarilor, echipamente ce trebuie sa fie
corespunzatoare din punct de vedere al securitatii muncii.
13. Pe durata si la terminarea lucrarilor, sa asigure curatenia, colectarea si transportul
deseurilor rezultate din activitatea proprie.
14. Sa asigure si sa ingradeasca zona de lucru si utilajele prin: marcare, semnalizare si
avertizare cu indicatoare de securitate adecvate, si/sau semnalizare vizuala pe timp de
noapte, sau ori de cate ori situatia o impune.
15. Sa verifice accesul persoanelor straine (care nu au tangenta cu lucrarea) in zona in
care lucreaza.
16. Sa detina in incinta santierului dispozitive de stingere a incendiilor in conformitate cu
legislatia in vigoare, avand obligatia de a interveni cu mijloace proprii din dotare pentru
stingerea incendiului, salvarea persoanelor si bunurilor pana la venirea pompierilor
militari, cand se vor subordona acestora.
17. Sa ia masuri corespunzatoare pentru protectia mediului atat pe santier cat si in afara
lui, pentru a preveni orice accident. In caz contrar va suporta toate pagubele si daunele
produse persoanelor si proprietarilor rezultand din poluare, zgomot si alte urmari ale
operatiunilor sale.
CAPITOLUL III – OBLIGATII COMUNE
18. Pe durata de valabilitate a contractului, ambele parti se vor informa reciproc asupra
potentialelor riscuri ce pot aparea, pentru prevenirea unor accidente de munca, de mediu
sau incendii
19. In conditiile producerii unor accidente de munca, ambele parti vor lua masuri de a nu
se modifica starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea accidentului, cu
exceptia cazurilor cand mentinerea acestora ar putea da nastere altor accidente, ar
periclita viata accidentatului sau a altor salariati sau ar pune in pericol securitatea unitatii.
20. In conditiile producerii unor avarii, incendii sau explozii, partile au obligatia de a
colabora si participa cu formatii proprii sau mijloace tehnice din dotare pentru inlaturarea
acestor evenimente si pentru salvarea persoanelor si a bunurilor materiale, pana la
sosirea pompierilor, care au fost anuntati in prealabil, subordonandu-se acestora dupa
venirea lor .
21. In urma unui accident de munca, de mediu sau in cazul producerii unui incendiu sau
explozii cauzatoare de accident, se vor constitui prin decizii, de catre ambele parti
contractante comisii de cercetare a evenimentului.
22. Accidentele produse din vina Prestatorului, se raporteaza si se inregistreaza de catre
acesta, la organele abilitate (I.T.M.)
23. In cazul producerii unor evenimente (accidente umane, tehnice, incendii, explozii,
etc.) nedorite, are obligatia de a anunta imediat evenimentul organelor abilitate prin lege
(Inspectoratul Teritorial de Munca, Brigada de Pompieri, Procuratura) si sa ia masurile
necesare pentru a nu se modifica starea de fapt, care a produs evenimentul, cu exceptia
cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente, sau ar pune in pericol
viata muncitorilor.
24. Evenimentele ce apar in situatii neprevazute in prezenta conventie sau in
reglementarile in vigoare, vor fi raportate la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti.
25. Raspunderea pentru supravegherea personalului executant, inclusiv a aplicarii
masurilor de securitate si sanatatea muncii, Apararea contra Incendiilor si protectia
mediului, revin in totalitate Prestatorului.
CAPITOLUL IV – PREVEDERI FINALE
Prezenta CONVENTIE poate fi completata la cererea partilor sau cu ocazia modificarii
legislatiei.
Incheiat azi _________________ in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR, PRACTICANT,
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
privind securitatea si sanatatea in munca

Intocmita azi ……………………………………..


Subsemnatul ........................................................................., avand functia de
.................................................................... in cadrul, am procedat la instruirea unui
numar de .....…… persoane de la ......................................................., conform tabelului
nominal, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru prezenta in santierul /
locatia..................................................................., in perioada efectuarii lucrarilor conform
contract...................................................

In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:


1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

2. Planul propriu SSM;

3. Riscurile pentru securitate si sanatate in munca specifice;

4. Masurile si activitatile de prevenire si protectie;

Prezenta fisa de instructaj se va pastra la ...............................................................

Semnatura celui care Semnatura celui care


a efectuat instruirea a verificat instruirea
Functia: Functia:
Nume/Prenume: Nume/Prenume: