Sunteți pe pagina 1din 2

S T R U C T U R A P O R T O F O L I U L U I CATEDREI/PROFESORULUI

DE LIMBA ȘI LITERATURE ROMÂNĂ

P O R T O F O L I U L U I CATEDREI

1. ELEMENTE de MANAGEMENT
1.1 STRUCTURI MANAGERIALE
 CV-uri, fişele postului, decizii
 componenţa catedrei (responsabilităţi / atribuţii)
1.2 DIAGNOZA 2017-2018 (la nivelul disciplinei)
1.3 PLANUL DE ACŢIUNE 2018-2019 (la nivelul disciplinei)
 graficul şedinţelor de lucru (anexă a planului de acţiune)
 t e m a t i c a a s i s t e n ţ e l o r / m o n i t o r i z ă r i l o r realizate de către
responsabilul de catedră
2. CURRICULUM
2.1 CADRUL CURRICULAR
Planurile de învăţământ pentru clasele V-XII
Structura anului şcolar 2018-2019
Calendarul M.E.N.C.S. şi al I.Ş.J. – concursuri şcolare
2.2 PROGRAME ŞCOLARE
Curriculum obligatoriu / diferenţiat
Curriculum la decizia şcolii
Programe pentru examenele naţionale
Programa pentru olimpiade și cursuri
2.3 MANUALE ŞCOLARE, AUXILIARE DIDACTICE
catalogul manualelor aprobate de M.E.N.C.S
tabelul manualului comandat pentru fiecare clasă
3. OFERTA CURRICULARĂ. PROIECTARE DIDACTICĂ
3.1 schemele orare ale claselor (nr. ore la disciplină)
3.2. cursuri opţionale avizate pentru 2018-2019
3.3. planificări anuale şi pe unități de conținut
4. RESURSE PEDAGOGICE
4.1 RESURSE UMANE
• Parteneri. Colaboratori
4.2 RESURSE MATERIALE / INFORMAŢIONALE
• Situaţia bibliotecii. Liste de achiziţie de carte pentru 2018-2019
• Liste cu recomandări bibliografice pe clase
• Centrul de documentare
• Software educaţional (lecţii pe suport electronic)
• Resurse media
• Cabinetul de limba şi literatura română
5. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
5.1 PORTOFOLIUL PROFESORULUI DE LIMBA ROMÂNĂ:
PARTEA I:
 Structura anului şcolar;
 Încadrarea (clase, număr de ore);
 Orarul;
 Fişa postului;
 Calendarul activităţilor pe anul şcolar în curs.
PARTEA a II-a:
 Programa şcolară;
 Programele opţionalelor propuse;
 Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare);
 Proiecte didactice;
 Teste de evaluare (teste iniţiale, rezultatele acestora şi observaţiile ce se impun,
teste sumative pentru fiecare unitate de învăţare şi teste date la sfârşit de an
şcolar);
 Evaluarea alternativă ( titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi ale portofoliilor
elevilor)
 Fişe de lucru-exerciţii ( pe clase, pe grupe, pe nivel de performanţă);
 Programa de pregătire remedială;
 Curriculum adaptat pentru elevii cu CES;
 Fișe de lucru diferențiat pentru elevii cu CES, particularizate pentru nivelul de
dezvoltarea psiho-cognitivă a fiecăruia.
 Lista materialului didactic existent;
 Fişe cu asistenţe la ore.
PARTEA a III-a:
 Perfecţionare
6. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI / PROGRAME ŞI PROIECTE
EDUCAŢIONALE
 Proiecte educaţionale în derulare (coordonator/membru în echipa de
proiect/ participant)
7. EVALUARE ŞI CONTROL
• chestionare
• teste iniţiale / teste pe unităţi de învăţare / teze
• simulări
• graficul de control al inspectorului
• rapoarte de inspecţie
• procese-verbale de la inspecţiile de specialitate
• fişe de observare a lecţiei
• rapoarte semestriale / anuale

Inspector Școlar
Limba și literatura română,
Georgiana Troia