Sunteți pe pagina 1din 71

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A


INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

_TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI_

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 1 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

RSVTI OCUPAŢIA: operator responsabil cu supravegherea tehnică a


instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI
Domeniul : Grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din
domeniul tehnic
Cod COR: 315218 (fost 311941)
Ocupație reglementată : necesită autorizare ISCIR conform ORDIN Nr.
130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR – operator RSVTI

Lista unităţilor de competenţă

Unităţi de Abordare în programul


Conținut
competenţă de instruire – modul A
Unităţi de competenţă cheie
Titlul unităţii 1 Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2 Comunicare în limbi străine
Competenţe de bază în Nivel 3 (studii medii
Titlul unităţii 3
matematică, ştiinţe şi tehnologie sau postliceale)
CUPRINS: Titlul unităţii 4 Competenţe informatice
Titlul unităţii 5 Competenţa de a învăţa Nivel 4
0. RSVTI – Profil ocupațional Titlul unităţii 6 Competenţe sociale şi civice Studii superioare
Titlul unităţii 7 Competenţe antreprenoriale
1. Introducere Titlul unităţii 8 Competenţa de exprimare culturală
Unităţi de competenţă generale
2. Legislaţia din România Comunicarea cu superiorii, Asigurarea informării superiorilor, colegilor şi
referitoare la domeniul de egalii şi subordonaţii subordonaţilor prin telefon, în scris, e-mail sau direct
Analizarea informaţiilor şi evaluarea rezultatelor
activitate al ISCIR: Luarea deciziilor sau
pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a
rezolvarea problemelor
rezolva problemele.
2.1. Generalităţi Utilizarea calculatoarelor sau sistemelor
Utilizarea calculatoarelor computerizate (inclusiv hardware şi software) pentru
2.2. Legislație generală a introduce date sau procesa informaţii.
Monitorizarea şi verificarea informaţiilor provenite de
Monitorizarea proceselor,
2.3. Hotărâri ale Guvernului care la materiale, din evenimente sau din mediu pentru a
materialelor şi mediului
transpun directive europene detecta şi evalua problemele.
specifice Unităţi de competenţă specifice
Cât de des RSVTI trebuie să poarte discuţii faţă în
2.4. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef Comunicare faţă în faţă faţă cu persoane sau echipe pentru a realiza
al ISCIR activităţile şi sarcinile postului?
Cât de mult este necesar ca RSVTI să fie în contact
Comunicare prin contactul
2.5. Prescripţii tehnice ISCIR (denumire, cu alte persoane (faţă în faţă, la telefon etc.) pentru a
cu alte persoane
realiza activităţile şi sarcinile postului?
domeniu de aplicare și excluderi)
Cât de frecvent i se cere RSVTI să lucreze într-un
în vigoare 2019: Mediu interior, controlat
mediu interior, controlat?
Cât de important este să muncească împreună cu
Munca în grupe de lucru
2.5.1. Colecția prescripțiilor tehnice alte persoane organizat în grupuri sau echipe pentru
sau echipe
ISCIR referitoare la aparate, cazane, a realiza activităţile şi sarcinile postului?
recipiente sub presiune, butelii, Abilități necesare
conducte, dispozitive de siguranță, Abilitatea de a asculta și de a înțelege informațiile și
Înțelegerea verbală
arzătoare, instalații de automatizare, ideile prezentate prin viu grai
arzătoare etc – indicativ PT C .... Abilitatea de a vedea detalii de la o distanţă mică (la
Vederea de aproape
câţiva centimetri de observator)

Notă: Orice text integral de lege, act normativ, prescripție tehnică ISCIR etc, la care se face referire în prezentul curs de instruire (este
subliniat!) poate fi accesat prin hyperlink-ul disponibil în fișierele bibliografice anexate
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 2 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CUPRINS: Abordare în
2.5.2. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR Unităţi de
Conținut programul de
referitoare la mașini de ridicat, ascensoare, competenţă
instruire – modul A
elemente de transmitere a mișcării / tracțiune /
legare sarcini, telecabine, transport pe cablu / Abilități necesare
plan înclinat, instalaţiile utilizate în cadrul Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greşit sau
Identificarea
parcurilor de distracţii etc– indicativ PT R.... pare a fi greşit. Nu implică şi capacitatea de a rezolva
problemelor
probleme, ci doar recunoaşterea probabilităţii acestora.
2.5.3. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR
referitoare la autorizarea personalului de Abilitatea de a comunica informaţiile şi ideile prin viu grai
Expresivitatea verbală
deservire / exploatare a instalațiilor și astfel încât ceilalţi să înţeleagă
echipamentelor din domeniul ISCIR și Aptitudini necesare
autorizarea persoanelor juridice care Oferirea unei atenţii complete la ceea ce au de spus alte
efectuează lucrări de specialitate la persoane, investirea timpului necesar pentru a înţelege
echipamente și instalații din domeniul ISCIR – Ascultare activă argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci
indicativ PT CR.... când este necesar, şi capacitatea de a nu-i întrerupe pe
ceilalţi în momente nepotrivite.
2.5.4. Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR
Supravegherea instrumentelor de măsură, a cadranelor
referitoare la instalații de ridicat, și sistemele şi Monitorizarea
sau a altor indicatoare pentru a asigura funcţionarea în
componentele care reţin presiunea din operaţiunilor
bune condiţii a maşinilor.
instalaţiile nucleare– indicativ PT N.... Utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari
Gândire critică şi punctele slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor şi
3. Responsabilităţile abordărilor diferitelor probleme.
operatorului RSVTI Înţelegerea textelor Înţelegerea propoziţiilor şi paragrafelor scrise în
citite documentele ce ţin de postul respectiv.
3.1. Responsabilităţile operatorului RSVTI –
Interese ocupaționale RSVTI
persoană fizică
Ocupațiile realiste implică în mod frecvent activități
3.2. Responsabilităţile operatorului RSVTI – practice, precum și rezolvarea unor probleme concrete,
persoană fizicăâ având a face de cele mai multe ori cu obiecte concrete
Interese realiste
3.3. Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor precum unelte, utilaje. Munca se desfășoară în principal
instalaţiilor/echipamentelor afară și rar este implicată birocrația sau munca în
echipă.
Ocupațiile investigative implică lucrul cu idei și necesită
4. Cercetarea avariilor şi Interese investigative multă gândire. Pot implica cercetarea faptelor și
accidentelor rezolvarea problemelor cu ajutorul rațiunii.
4.1. Modul de acțiune în caz de avarie / Ocupațiile convenționale implică deseori urmărirea unor
Accident Interese convenționale seturi de proceduri și rutine. Pot implica lucrul cu date și
(factice) detalii mai mult decat cu idei. De regulă există o
4.2. Anunțarea avariilor şi accidentelor structură ierarhică ce trebuie respectată.
4.3. Exemple de avarii și accidente (cauze Valorile şi nevoile ataşate muncii
potențiale, urmări posibile, Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii sunt
orientate către rezultat şi permit RSTVI-știlor să îşi
4.3.1. exemplificări prin fotografii a minim Realizarea utilizeze cele mai bune abilităţi şi aptitudini, oferindu-le
două tipuri de avarii/accidente din domeniul un sentiment al împlinirii. Nevoile corespondente sunt
instalații sub presiune IP „Utilizarea abilităţilor” şi „Realizarea”.
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă
avansări multiple, un potenţial de conducere, şi deseori
4.3.2. exemplificări prin fotografii a minim
Recunoaşterea sunt considerate de prestigiu. Nevoile corespondente
două tipuri de avarii/accidente din domeniul
sunt avansarea, autoritatea, recunoaşterea şi statutul
instalații de ridicat IR. social.
Posturile care satisfac această valoare a muncii permit
5. Autorizarea funcţionării RSVTI-știlor să muncească şi să ia decizii singuri.
Independenţa
instalaţiilor Nevoile corespondente sunt creativitatea,
responsabilitatea şi autonomia.
5.1. Autorizarea/Admiterea funcţionării
Ocupaţiile care satisfac această valoare a muncii oferă o
instalaţiilor sub presiunet
siguranţă a locului de muncă şi condiţii de muncă bune.
5.2. Autorizarea/Admiterea funcţionării Condiţii de muncă Nevoile corespondente sunt Activitatea,
instalaţiilor de ridicat. Recompensarea, Independenţa, Siguranţa locului de
muncă, Varietatea şi Condiţiile de muncă.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 3 din 71Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Abordare în
Unităţi de
Conținut programul de
competenţă
CUPRINS: instruire – modul A
Stilul de muncă
6. Verificarea instalaţiilor în timpul
exploatării, periodic, la scadenţă sau Postul necesită atenţie la detalii şi
Atenţie la detalii
după reparare comprehensivitate în finalizarea sarcinilor postului

6.1. Instalaţii sub presiune: Postul necesită a fi onest şi incoruptibil, exigent,


drastic uneori și dedicat siguranței funcționării
6.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte, Integritate
echipamentelor și securității personalului de
6.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de exploatare al acestora
joasă presiune,
6.1.3. Aparate consumatoare de combustibil Respectarea Postul necesită a fi un om pe care ceilalţi se pot
6.1.4. Recipiente sub presiune, obligaţiilor baza, serios, şi care îşi respectă obligaţiile
6.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte,
6.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
Postul necesită dezvoltarea unor modalităţi proprii
6.2. Instalaţii de ridicat: de a face lucrurile, fără supervizare, şi depinzând
Independenţă
doar de forţele proprii pentru a duce lucrurile la bun
6.2.1. Macarale, sfârşit
6.2.2. Mecanisme de ridicat,
6.2.3. Stivuitoare, Cunoștințe necesare
6.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare, Cunoştinţe legate de aplicaţiile practice ale ştiinţei
6.2.5. Elevatoare pentru vehicule, ingineriei şi tehnologiei. Aceasta include aplicarea
6.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
Inginerie şi principiilor, tehnicilor, procedurilor şi
6.2.7. Echipamente de agrement,
6.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și
tehnologie echipamentelor la inspecția, verificarea, întreținerea
ascensoare pentru șantiere de și supravegherea funcționării în siguranță a
construcții, instalațiilor.
6.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru
persoane și pentru materiale. Cunoaşterea maşinilor şi instrumentelor, inclusiv
Mecanică proiectarea acestora, utilizările, repararea şi
7. Autorizarea/Prelungirea întreţinerea.
valabilităţii autorizaţiilor
personalului de deservire Cunoștințe tehnice privind sursele de alimentare
Electrotehnică și electrice ale instalațiilor și echipamentelor, modul
7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, automatizări de funcționare a sistemelor de reglare, control și
7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur protecție automată a echipamentelor
de joasă presiune,
7.3. Fochist cazane conduse de calculator, Cunoștințe tehnice pentru însușirea manualelor cu
7.4. Laborant operator centrale termice, Operarea instalațiilor, instrucțiuni de exploatare, service și reparare,
7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere întreținere și scoatere din uz în siguranță a echipamentelor și
cazane, conservare instalațiilor din sfera de supraveghere și verificare
7.6. Operator umplere recipiente GPL,
periodică
7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune,
7.8. Macaragiu,
7.9. Stivuitorist,
Cunoştinţele legate de tehnicile de design,
7.10. Liftier, instrumentele şi principiile implicate în producţia
Design
7.11. Mecanic trolist. planurilor tehnice, a schiţelor, desenelor şi
modelelor.
8. Acceptarea personalului
auxiliar de deservire Cunoștințe legate de elaborarea și desfășurarea
cursurilor de instruire periodică a personalului de
8.1. Legător de sarcină pentru macarale Pedagogie aplicată
exploatare a instalațiilor aflate în domeniul de
8.2. Manevranţi,
supraveghere și verificare tehnică
9. Bibliografie

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 4 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

0. RSVTI – Profil ocupațional -


Operator RSVTI, COD COR 315218 – Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea
Tehnică a Instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR.

o Operatorul RSVTI conform specificului activității sale stabilită de legislația în vigoare, își asumă o responsabilitate
accentuată și permanentă !!

o Operatorul RSVTI trebuie să cunoască și să aplice întocmai Legislația în vigoare în domeniul aflat în responsabilitatea
sa, trebuie să urmarească continuu cu atenție modificările și completările acestei legislații, cu scopul de a
preveni producerea unor evenimente deosebite și grave, cum ar fi: avarii și/sau accidente și de a se feri de implicarea sa,
ca vinovat în eventuala producere a acestora.

0.1. Unde și cum își desfășoară activitatea un RSVTI


În majoritatea obiectivelor industriale,
agricole, civile, comerciale etc, există diferite tipuri de
echipamente și instalații cu grad ridicat de risc în
funcționare care fac obiectul reglementărilor
prescripțiilor tehnice ISCIR și care necesită un mod
controlat de instalare, punere în funcțiune și
exploatare în scopul prevenirii și eliminării riscurilor de
utilizare. Siguranța acestor echipamente / instalații
precum și siguranța personalului de exploatare și a
celorlalte categorii de personal care activează sau
doar se află în proximitatea acestor echipamente /
instalații poate fi garantată numai prin măsuri speciale
de control, supraveghere și verificare periodică
întreprinse în conformitate cu prevederile prescripțiilor
tehnice ISCIR aplicabile.

Proprietarii / administratorii și utilizatorii unor astfel de echipamente și instalații chiar dacă nu conștientizează
necesitatea luării unor măsuri preventive speciale pentru diminuarea și ținerea sub control a riscurilor exploatării / folosirii
echipamentelor / instalațiilor specificate, sunt obligați prin lege să supună echipamentele / instalațiile deținute unui regim
de control , supraveghere în funcționare, autorizare de funcționare reglementat de prescripțiile tehnice ISCIR. Pentru a
răspunde acestor cerințe de reglementare au nevoie de specialiști proprii care să fie permanent aproape de instalații
pentru supraveghere și verificare și care să asigure interfața specifică cu organele de control ISCIR – aceștia se numesc
RSVTI.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 5 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Un operator RSVTI este un operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor din
domeniul ISCIR pentru obiectivele aflate în administrare.

RSVTI la orice persoană juridică cu activitate de producție / servicii

Responsabilitățile operatorului
sunt de a supravegherea ca
măsurile impuse de legislaţia
în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi
întreţinerea şi reparaţiile
instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi aparatelor
consumatoare de combustibil din
domeniul ISCIR să fie efectuate
în conformitate cu cerinţele
prescripţiilor tehnice
aplicabile.

De asemenea, întocmirea de documentații necesare


organizării selecţiilor de oferte de preţ şi licitaţii publice
deschise conform legilor în vigoare, sarcini pe linie de
gestionare eficientă a
energiei, verificare
situaţii lucrări în
conformitate cu deviz-
ofertă sunt alte atributii
importante ale unui
operator RSVTI

Atributiile din cadrul Biroului de Investiţii, sunt de


indeplinirea obiectivelor de investitii , demararea
proiectelor noi, urmărirea şi verificarea modului de
derulare a contractelor specifice activităţii de investiţii,
urmărirea stadiului fizic al obiectivelor de investiţii şi a
lucrărilor de reparaţii.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 6 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI pe un șantier de construcțiii


Pe un șantier de cons trucție există foarte multe riscuri de accidente și accidentări.
Din acest motiv rolul operatorului RSVTI este foarte important.
În primul rând: tuturor lucrătorilor de pe un șantier de construcție,
indiferent de funcția fiecăruia dintre ei, trebuie să li se facă
instructajul periodic de protecția muncii și evaluare a riscurilor.

Toti angajații de pe șantier sunt obligați să respecte aceste reguli


și operatorul RSVTI trebuie să verifice dacă angajatorii și
angajații respectă aceste reguli și folosesc în mod corect
utilajele și instalațiile cu care muncesc..

Operatorii RSVTI, pe un șantier de construcție verifică:


 Funcționarea utilajelor
 Instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicare
 Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport
pe cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri
rulante și alte mecanisme de ridicat.
 Echipamente de presiune.
 Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii de către persoane autorizate, conform
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
 Trebuie să se asigure că utilizarea instalației /
echipamentului se face numai de către personalul de
deservire autorizat / instruit intern, în conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale
instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor /
echipamentelor.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 7 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în Marile Centre Comerciale cu depozite proprii de mărfuri


Marile centre comerciale de tipul Mall / Super și Mega Market /Depozite cu livrare directă etc, se
desfășoară, pe orizontal ă și vertical ă, pe mari spații și sunt dotate cu o mulțime de echipamente pentru
ridicarea și manevrarea mărfurilor, pentru transportul persoanelor (lifturi, scări și trotuare rulante etc)
instalații de încălzit și c ondiționare etc. – dintre care cele mai multe fac parte din domeni ul de
reglementare ISCIR. Astfel există foarte multe riscuri de accidente și accidentări.
Din acest motiv rolul operatorului RSVTI este foarte important.
Tuturor lucrătorilor dintr-un ”centru comercial complex”, indiferent
de funcția fiecăruia dintre ei, trebuie să li se facă instructajul
periodic de protecția muncii și evaluare a riscurilor.

Toti angajații sunt obligați să respecte aceste reguli și operatorul


RSVTI trebuie să verifice dacă angajatorii și angajații
respectă aceste reguli și folosesc în mod corect utilajele și
instalațiile cu care muncesc..

În funcție de dotarea și profilul ”centrului comercial” RSVTI verifică scările


și trotuarele rulante, butelii propan-butan depozitate / oferite la schimb

Operatorii RSVTI, în ”centrele comerciale” verifică:


 Funcționarea utilajelor
 Instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicare
 Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe
cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante și alte De asemenea RSVTI se poate implica activ în verificarea conformității
mecanisme de ridicat. echipamentelor din domeniul ISCIR oferite spre vânzare în ”centrul
 Echipamente de presiune. comercial” și sesizarea autorității competente pentru retragerea de pe
 Să ia măsurile necesare și să se asigure că piață a produselor găsite neconforme
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de
către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale
acestora.
 Trebuie să se asigure că utilizarea instalației / echipamentului
se face numai de către personalul de deservire autorizat /
instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor
tehnice aplicabile si ale instrucțiunilor de exploatare ale
instalațiilor / echipamentelor.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 8 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în Parcurile de agrement / distracții (locuri de joacă amenajate)


Parcurile de agrement / distracții / locurile de joacă amenajate sunt dotate cu diverse echipamente /
instalații de agrement (l eagane sau tobogane, roller -coastere, calusei, carusele , roți etc). Utiliz area
acestora de cei mici și cei mari, după caz trebuie să se facă în siguranță deplină. Totuși există multe
riscuri de accidente și accidentări as ociate funcționării și utilizării acestor echipamente de agrement,
Din acest motiv rolul oper atorului RSVTI este foarte important.

Aceste echipamente de agremant trebuie să fie obligatoriu Industria parcurilor de distracţii are o faţetă a provocărilor prin care
autorizate de ISCIR.ISCIR-ul le autorizează doar în baza furnizaeză distracţie. Distracţia poate fi obţinută numai prin intermediul
verificărilor făcute de Compania Nationala pentru Controlul siguranţei. RSVTI oferă industriei parcurilor de distracţii o gamă de servicii
Cazanelor, Instalatiilor de ridicat si Recipientelor sub presiune, specializate ce permit menţinerea competitivităţii fără a compromite
adica CNCIR-ul. Ea este instituția care dă un termen de scadență siguranţa:
până la următoarea verificare, pentru fiecare echipament în parte.
Deținătorii acestor echipamentele de agrement din parcuri - analizează factorii de risc.
trebuie să desemneze persoane care răspund de aceste instalații, - inspectează, testează şi monitorizează calitatea părţilor componente, a
care să supravegheze ca acestea să aibă verificările tehnice la zi asamblărilor şi a sistemelor de siguranță
și chiar să le oprească dacă reprezintă un pericol. În cazul în care
inspectorii ISCIR, în urma controlului pe care-l fac la aceste - Înainte de punerea în funcţiune echipamentelor de agrement, RSVTI
echipamente, descoperă că nu le-au fost făcute verificările la timp, efectuează teste de fiabilitate și siguranță
ei pot hotărî oprirea acestora din funcționare, pot da amenzi și - Pentru a menţine siguranţa echipamentelor în timpul operării, RSVTI
chiar pot retrage autorizația responsabilului cu supravegherea și noştri efectuează periodic teste şi inspecţii.
verificarea tehnică în exploatare a instalațiilor - RSVTI.

Operatorii RSVTI, în ”Parcurile de agrement” verifică:


 Funcționarea echipamentelor de agrement
 Analizarea riscurilor şi evaluări ergonomice
 Evaluarea mentenanţei şi a procedurilor de operare
 Instruirea operatorilor şi a personalului ce efectuează
mentenanţa
 Evaluarea daunelor şi a incidentelor
 Testimoniale pentru autorităţile locale şi organe oficiale
 Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii de către persoane autorizate, conform
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
 Trebuie să se asigure că utilizarea instalației /
echipamentului se face numai de către personalul de
deservire autorizat / instruit intern, în conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale
instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor /
echipamentelor.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 9 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în Staținile de agrement dotate cu telecabine, telegondole, telescaune etc
St ați un ile d e s ch iat , sta țiu nil e m ont ane , și nu num ai , pot f i d ota te cu di ver se e chi pam ent e d e tr an spor t p e c abl u
pentr u p ers oan e, dar ș i p e ntru mat eri al e (e xp loa tăr i fore sti ere , m in iere et c) iar ac est e e ch ipa men te de tr ans port
pe cab lu tre bui e să con fer e în cre dere ș i sig ura nță d epl ină ut il iz ato ri lor. Tot uș i ex is tă mul te r is cur i de ac cid ent e
și ac ci den tăr i a so cia te fun cți onăr ii ș i uti li zăr ii a ces to r ec hip ame nte de tr ans por t pe c abl u,
Din acest motiv rolul oper atorului RSVTI este foarte important.

Este interzisă funcţionarea telecabinelor dacă componentele În timpul exploatării, telecabinele sunt supuse la termenul scadent
de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică
telecomunicaţie nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în
îndeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi dacă personalul continuare. Scadenţa următoarei verificări se stabileşte ţinându–se seama
de exploatare şi de deservire minim prevăzut în regulamentul de şi de starea tehnică a telecabinei, de condiţiile de funcţionare, de regimul
exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă. de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an.
Pentru ca instalaţia să poată fi utilizată conform destinaţiei RSVTI se asigură cel puțin de realizarea următoarelor cerințe la
sale, specificaţiilor sale tehnice şi în conformitate cu condiţiile de verificări tehnice periodice:
utilizare stabilite, trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu
tehnice astfel încât să fie respectate instrucţiunile de întreţinere, constituie un pericol pentru funcţionare;
b) exploatarea, întreţinerea şi revizia asigură funcţionarea telecabinei în condiţii
de securitate şi de funcţionare. Manualul de utilizare şi
de securitate;
instrucţiunile aferente trebuie să fie redactate în limba română. c) registrul de evidenţă a funcţionării cabinei este corect completat şi ţinut la zi.

Operatorii RSVTI, la ”instalații de transport pe cablu” verifică:


 Funcționarea echipamentelor
 Analizarea riscurilor şi evaluări ergonomice
 Evaluarea mentenanţei şi a procedurilor de operare
 Instruirea operatorilor şi a personalului ce efectuează
mentenanţa
 Evaluarea daunelor şi a incidentelor
 Testimoniale pentru autorităţile locale şi organe oficiale
 Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii de către persoane autorizate, conform
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
 Trebuie să se asigure că operarea instalației / echipamentului
se face numai de către personalul de deservire autorizat
/ instruit intern, în conformitate cu prevederile
prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instrucțiunilor de
exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 10 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Rolul operatorului RSVTI în relație cu Administrația Asociațiilor de prorietari de la imobilele de locuit


În pr in ci pi u d oar un an sam blu no u d e l oc uin țe (bl oc) cu in sta lat ii no i si au tom at iza te are ne vo ie de ser vi ci i
tehn ic e d e m ent ena nta pr e sta te de per soa ne spe ci al zia te si au tor iz ate , RS VT I . Pe de al tă par te dez vo lt ar ea
ans amb lur ilo r d e c lă dir i d e bir our i, sed ii de f irme , h o tel uri et c, îng lo bea ză un n umăr mare de e chi pam ent e d in
dome niu l I SC IR ș i Adm in is traț ia unor a stf el de im obi l e are ne vo ie de R S VTI . M ai ex ist ă și im obi le (b loc ur i) v ec hi
dota te cu in st ala ți i de înc ălz ire pro pri i, in st ala ți i d e hidr ofor ș i lif tur i care ar a vea ne vo ie de ser vi ci il e u nui R S VTI
Din acest motiv rolul operatorului RSVTI este foarte important.

Centrale termice de bloc (cazane individuale / în baterie) Centrale termice de bloc și preparator de apă caldă menajeră

Grup hidrofor pentru bloc


Operatorii RSVTI, la ”blocuri /ansambluri rezidențiale”
verifică:
 Funcționarea echipamentelor
 Analizarea riscurilor şi evaluări de fiabilitate
 Evaluarea mentenanţei şi a procedurilor de operare
 Instruirea operatorilor şi a personalului ce efectuează
mentenanţa
 Evaluarea daunelor şi a incidentelor
 Testimoniale pentru autorităţile locale şi organe oficiale
 Să ia măsurile necesare și să se asigure că
instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de
De regulă toate lifturile de la blocurile de locuințe (dar și de la alte tipuri de
siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
imobile) sunt în grija permanentă a unei firme specializate și autorizate
întreținerii de către persoane autorizate, conform
pentru mentenanță / service / reparații (de multe ori chiar firma furnizoare /
instrucțiunilor tehnice ale acestora.
montatoare a liftului în acea locație). În baza contractului de prestari
 Trebuie să se asigure că operarea instalației / echipamentului servicii încheiat cu firma de mentenanță pentru lifturi, aceasta în mod
se face numai de către personalul de deservire autorizat normal ar trebui să asigure și activitatea proprie unui RSVTI în beneficiul
/ instruit intern, în conformitate cu prevederile asociației de proprietari (care este proprietara de drept a liftului). Dacă
prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instrucțiunilor de liftul este deținut de firma furnizoare, care asigură și mentenanța, iar
exploatare ale instalațiilor/ echipamentelor. Asociația de proprietari din blocul respectiv are doar dreptul dre folosință
este normal (conform prevederilor legale) ca deținătorul să aibă propriul
RSVTI și să-și asume toate responsabilitățile în relația cu ISCIR privind
autorizările de funcționare și verificările periodice.
Dacă Asociația de proprietari este deținătoarea liftului, atunci în mod
firesc, aceasta ar trebui să aibă un RSVTI propriu independent, putând
incheia în acest sens, un contract de prestari servicii cu un RSVTI -
persoana fizica autorizata de ISCIR, cu firma (PFA) inregistrată la RC si
activitate declarată la ANAF, în idea că RSVTI trebuie să verifice chiar
activitatea firmei de mentenanță și ar putea exista suspiciuni de
imparțialitate dacă RSVTI este pus la dispoziție chiar de către firma de
mentenanță.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 11 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

0.2. Profilul ocupațional al RSVTI


Din cele câteva exemple de mai sus rezultă că un RSVTI are o importanță majoră în diferite domenii de activitate, în
diferite societăți economice cu activitate productivă sau de furnizare de servicii, în organizații civile care dețin sau exploatează în
nume propriu instalații și echipamente cu grad ridicat de risc în funcționare, ce se încadrează în domeniul reglementat ISCIR.

Două concluzii se desprind cu evidență:

a) Varietatea mare a tipurilor de echipamente din domeniul ISCIR pe care trebuie să le supravegheze și să le verifice
tehnic în funcționare un RSVTI ar impune un anume tip de specializare diferențiată, cel puțin la nivelul grupelor
principale de echipamente din domeniul ISCIR Instalații sub presiune (IP) și Instalații de ridicat (IR)

RSVTI IP

RSVTI IR

Bineînțeles că în cadrul grupelor principale sugerate se pot dezvolta specializări mai detaliate pentru subgrupe de
echipamente din domeniul ISCIR reglementate de una sau mai multe prescripții tehnice (în număr limitat ) care se referă la
echipamente similare (din aceeași familie constructiv-funcțională)

Din punct de vedere al deținătorului de echipamente din domeniul ISCIR o asemenea diferențiere pe categorii de
specialitate a RSVTI-știlor ar putea părea dezavantajoasă din punct de vedere financiar, deoarece, dacă deține echipamente din
categorii diferite (IP și IR) trebuie să încheie contracte individuale cu mai mulți RSVTI-ști autorizați. Dar, la o analiză mai detaliată
s-ar putea să nu fie chiar atât de dezavantajos deoarece în majoritatea cazurilor valoarea contractelor pentru servicii de RSTVI
depinde de numărul, tipul și mărimea / complexitatea echipamentelor cere trebuie supravegheate / verificate.

O altă variantă, în ipoteza specializării RSVTI –știlor, ar fi încheierea de contracte unice cu o firmă specializată și
autorizată pentru prestarea serviciilor de RSVTI care poate avea mai mulți RSVTI-ști de diverse specializări

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 12 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) Indiferent de diversitatea echipamentelor din domeniul ISCIR și indiferent de profilul socio-economic al deținătorilor,
de statutul lor fiscal și de localizarea acestora, prestarea de servicii RSVTI presupune, din punctul de vedere al
RSVTI-stului executarea unui ”pachet” de activități foarte asemănătoare și unitar organizate conform unor proceduri
care respectă cerințele similare din toate prescripțiile tehnice ISCIR (Colecția prescripțiilor tehnice ISCIR în vigoare
la nivelul anului 2019 conține un număr de 38 prescripții), indiferent dacă acestea se referă la echipamente și
instalații din domeniul IR sau di domeniul IP. Principalele activități se regăsesc în materializarea obligațiilor și
responsabilităților operatorului RSVTI, care definesc, în același timp și profilul ocupațional al RSVTI.

SCHIȚĂ DE PROFIL OCUPAȚIONAL bazat pe sarcinile operatorului RSVTI

Tipic, RSVTI își desfășoară activitatea în baza unui contract de prestare de servicii de RSVTI încheiat cu un ”Angajator”
(deținătorul/utilizatorul de instalații / echipamente din domeniul ISCIR). Acest contract se încheie de regulă pentru o perioadă
mai mare de timp (eventual determinată)deoarece activitățile specifice RSVTI implică supravegherea și verificarea
echipamentelor în funcționare în timp real și nu pot fi reduse la prestații punctuale.

”Angajator” Reprezentantul ”Angajatorului”


(deținătorul/utilizatorul de instalații / desemnat cu derularea colaborării
echipamente din domeniul ISCIR) pentru prestarea serviciilor de RSVTI

”Șef Punct de lucru 1” ”Șef Punct de lucru n”


”Punct de lucru 1” ”Punct de lucru n”
(locația unor instalații / echipamente (locația unor instalații / echipamente
din domeniul ISCIR) din domeniul ISCIR)
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE RSVTI

În esență (în baza contractului de prestări servicii de RSVTI) operatorul RSVTI acționează ca o interfață între
”Angajator” (în calitatea sa de deținător / utilizator de instalații și echipamente din domeniul ISCIR) și
ISCIR, garantând în același timp, atât pentru ”Angajator” cât și pentru ISCIR, că instalațiile și echipamentele vizate sunt sub
supraveghere și verificări tehnice de specialitate în permanență asigurându-se astfel premisele unei funcționări în siguranță
pentru acestea
În timpul prestării serviciilor operatorul RSVTI are obligația să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare
privind funcționarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în
conformitate cu cerințele Prescripțiilor Tehnice aplicabile. De asemenea, prestatorul acestui tip de servicii trebuie să
îndeplinească următoarele obligatii specifice (conform Ordinuiui nr. 130/2011):

Să identifice toate
instalațiile/echipamentele din domeniul
ISCIR de la punctul de lucru;

Să permită numai funcționarea


instalațiilor/echipamentelor
autorizate și înregistrate la ISCIR;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 13 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să efectueze admiterea funcționării


instalațiilor / echipamentelor și să
efectueze Verificările Tehnice în
Utilizare la instalațiile/echipamentele
la care, conform prevederilor
Prescripțiilor Tehnice apiicabile,
aceste activități se realizează de
către operatorul RSVTI;

Să solicite eliberarea avizului


obligatoriu de instalare pentru
instalațiile/echipamentele pentru care
Prescripțiile Tehnice prevăd acest
lucru, atunci când este cazul;

Să ia măsurile necesare și să se asigure că


instalațiile / echipamentele de la punctul de
lucru sunt utilizate în condiții de siguranță,
prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și
întreținerii, în conformitate cu instrucțiunile lor
tehnice, de către persoane autorizate;

Să se asigure că utilizarea
instalațiilor/echipamentelor se face conform
instrucțiunilor de exploatare ale acestora
numai de către personal de deservire
autorizat/instruit intern, în conformitate cu
prevederile Prescripțiilor Tehnice apiicabile

Să anunțe de îndată ISCIR-IT și


reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu
derularea colaborării pentru prestarea acestor
servicii, despre producererea unor avarii sau
accidente la instalațiile/echipamentele pe
care le are în evidență, să asigure oprirea
acestora din funcțiune și, dacă este posibii,
izolarea acestora în vederea cercetării;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 14 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să solicite în scris conducerii punctului de lucru


oprirea unor instalații / echipamente ISCIR din
cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a
necesității efectuării unor lucrări de întreținere,
verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații
capitale. Înainte de efectuarea acestui tip de
demers, va comunica această intenție
reprezentantului ”Angajatorului” desemnat cu
derularea colaborării pentru prestarea acestor
servicii;

Să solicite autorizarea funcționării


numai a instalațiilor/echipamentelor
care îndeplinesc condițiile
introducerii pe piață, conform
legislației în vigoare;

Să verifice existența documentelor însoțitoare


ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR conform actelor normative apiicabile;

Declarație de conformitate Certificat de garanție Manual de operare Instrucțiuni de service

Să întocmească și să actualizeze permanent evidența


centralizată pentru toate instalațiile/ echipamentele din
domeniul ISCIR de la punctul de lucru;

Să instruiască și să examineze personalul de


deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel
auxiliar, instruit intern, în conformitate cu prevederile
Prescripțiilor Tehnice apiicabile și ale instrucțiunilor
de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 15 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să asigure existența la fiecare loc de muncă a


instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții
normale a instalațiilor/echipamentelor, a documentelor
cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii,
întreruperi și dereglări ale instalațiilor/echipamentelor sau
ale proceselor în care acestea sunt înglobate;

Să informeze reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu


derularea colaborării pentru prestarea acestor servicii
despre solicitarea în scris de a opri din funcțiune
instalațiile/echipamentele la expirarea scadenței de
funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în
utilizare;

Să propună în scris conducătorului punctului de lucru,


planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului
următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a
instalațiilor/echipamentelor după consultarea cu
reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu derularea
colaborării pentru prestarea acestor servicii de RSVTI

Să urmărească eliminarea
neconformităților constatate cu
ocazia efectuarii Verificărilor
Tehnice în Utilizare

Să verifice și să vizeze registrele de evidență a


funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termen
cu respectarea modalităților stabiiite în Prescripțiile
Tehnice aplicabile;

Să confirme/accepte lucrările de instalare, montare la


instalațiile/echipamentele aflate în deținerea /exploatarea
”Angajatorului” , în conformitate cu prevederile
Prescripțiilor Tehnice aplicabile;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 16 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să întocmească procesul-verbal de
introducere în reparare a
instalațiilor/echipamentelor aflate în
deținerea /exploatarea ”Angajatorului”,
să supravegheze și să confirme
efectuarea reparației prin procesul-
verbal de finalizare a lucrărilor la
echipamente/instalații în conformitate cu
Prescripțiile Tehnice aplicabile;

Să urmărească / asigure pregătirea


instalațiilor /echipamentelor pentru
Verificări Tehnice în Utilizare;

Să confirme lucrările de
Verificări Tehnice în Utilizare
pentru investigații/examinări
cu caracter tehnic la
instalațiile/echipamentele
aflate în deținerea
/exploatarea ”Angajatorului”,
în conformitate cu
Prescripțiile Tehnice
aplicabile;

Să participe la cercetarea avariilor sau a


accidentelor produse la
instalațiile/echipamentele pe care le are
în evidență, în vederea furnizării tuturor
informațiilor organelor de cercetare a
evenimentelor;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 17 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să fie prezent, în termen


de maxim 120 minute, la
instalațiile/echipamentele
pe care le are în
supraveghere
în cazul producerii unor
avarii, accidente sau la
solicitarea inspectorului de
specialitate din cadrui ISCIR;

Să informeze în scris ISCIR - IT


, în termen de 15 zile, despre datele de
identificare ale noului deținător de
instalații / echipamente, în cazul unui
transfer de proprietate sau de folosință al
”bunurilor” aflate în deținerea
/exploatarea ”Angajatorului”;

transfer de proprietate sau de folosință echipamente

Să anunțe ISCIR - IT în vederea


scoaterii din evidență a instalațiilor /
echipamentelor casate, în cel mult 15
zile de la data casării, în baza
documentelor de scoatere din funcțiune
transmise de către beneficiar;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 18 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să anunțe ISCIR - IT , în termen de CONSERVARE ECHIPAMENTE


15 zile,
despre oprirea din funcțiune a instalațiilor /
echipamentelor aflate în deținerea / exploatarea

”Angajatorului”, care intră în conservare ; să


urmărească efectuarea lucrărilor de conservare;

După caz (în funcție de


tipul echipamentelor /
instalațiilor avute în
evidență), RSVTI pe
lângă sarcinile precizate
mai sus, este obligat să
urmarească datele
scadente ale
supapelor de
siguranță montate
pe echipamentele din
sfera sa de activitate și
să se ocupe de
pregătirea acestora în
vederea verificării.

Pentru verificarea / reglare supapelor de siguranță RSVTI a avea în


Pentru reglarea/verificarea supapelor de siguranță vedere ca demontarea supapelor de siguranță pentru
de la fiecare echipament se va lua legătura cu verificare/reglare să se facă etapizat, astfel încât, in cazul a două
reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu sau mai multe echipamente similare ca funcție (cazane,
derularea colaborării pentru prestarea acestor hidrofoare), să se asigure funcționarea permanentă a cel puțin
servicii de RSVTI și se va stabili modalitatea de unuia dintre acestea.
efectuare a serviciilor de verificare/reglare a
supapelor de siguranță, în baza unui
contract /comenzii a ”Angajatorului” cu o
firmă specializată și autorizată pentru
verificare/reglare supape de siguranță.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 19 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Să respecte prevederile
Prescripțiilor Tehnice
ISCIR și celelalte
dispozi|ii legale în
domeniu.

Să anunțe în scris ISCIR - IT , în


termen de cel mult 15 zile, despre
încetarea raporturilor contractuale
cu ”Angajatorul” (deținătorul /
utilizatorul instalațiior /
echipamentelor)

Detalii procedurale pentru derularea activităților din contractul de prestare servicii de RSVTI :
a. Administrative
Operatorul RSVTI pentru instalațiile/echipamentele aflate deținerea /exploatarea ”Angajatorului” la punctul de
lucru specificat în contract, va respecta următoarele:
- Toate documentele obținute/întocmite pentru instalații/echipamente vor fi în numele și pentru ”Angajator” (detinatorul/utilizatorul
instalațiior/echipamentelor). Acestea vor fi atașate, în original, cărților instalațiilor/echipamentelor care se afla la la punctul de lucru
specificat în contract și, în copie, se vor transmite către reprezentantul ”Angajatorului” desemnat cu derularea colaborării pentru
prestarea acestor servicii de RSVTI;
- Orice problemă apărută în desfășurarea activității specifice de operator RSVTI va fi transmisa în scris (e-mail sau adresa)
reprezentantului „Angajatorului” desemnat cu derularea colaborării pentru prestarea acestor servicii de RSVTI și nu se vor întreprinde
măsuri fără anunțarea sau colaborarea directă cu acesta;
Pe perioada derularii colaborării, cu 30 zile înainte de expirarea autorizației de operator RSVTI, prestatorul va face dovada începerii
demersurilor legale pentru prelungirea valabilitajii ei și va transmite la ”Angajator” documente justificative în acest sens. În caz contrar,
contractul încheiat se anulează
b. recepția serviciilor
Recepția serviciilor se va realiza la punctul de lucru, la sfârșitul fiecarei luni calendaristice, prin completarea, semnarea și
ștampilarea unui proces-verbal de către reprezentanții ambelor рărți: operator RSVTI, respectiv administrator Punct de lucru al
”Angajatorului”. Documentul se va întocmi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
c. plata serviciilor
Plata serviciilor se va face în baza facturilor fiscale emise de către prestator și a documentelor originale de confirmare a prestării
serviciilor în perioada pentru care se solicită decontarea acestora.
Depunerea la ”Angajator” a documentelor de solicitare a plății (factura fiscal proces-verbal) se va face periodic.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 20 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1. INTRODUCERE
1.1. Despre Programul de instruire (cursul) RSVTI

Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze activităţile specifice


prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR ca operator RSVTI trebuie să se autorizeze în
condiţiile prevăzute în metodologia prevăzută la art. 1. din ORDIN Nr. 130 din 10 mai
2011 (emis de inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat)

PROGRAM DE INSTRUIRE
PENTRU AUTORIZAREA
OPERATORILOR RSVTI,

Prezentul program de instruire (Curs) are ca scop formarea profesională şi autorizarea


operatorilor RSVTI, persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor
tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub
presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil.

Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un
program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 21 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cursul de Operator RSVTI – Responsabil cu


Curs
supravegherea tehnică a instalațiilor și
Operator echipamentelor din domeniul ISCIR – Modulul A ( ce
RSVTI
urmează a fi autorizat ISCIR !) se adresează tuturor
tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor din domeniul
instalaâiilor și echipamentelor cu grad ridicat de risc
în exploatare (reglementate ISCIR) care doresc să
obțină autorizarea ISCIR în vederea prestării de
servicii specializate de supraveghere și verificare
tehnică pentru persoane fizice sau persoane juridice
de drept public sau privat care dețin și exploatează
instalații și echipamente supuse controlului ISCIR și
care au obligația să numească un operator RSVTI.

Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire, organizat de o persoană juridică


avizată de ISCIR, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are exerciţiul drepturilor civile;

b) este aptă din punct de vedere medical


pentru prestarea activităţii de operator
RSVTI, aspect dovedit prin fişa de
aptitudini medicale eliberată de un
medic de medicina muncii;

c) are studii superioare sau medii


tehnice, aspect dovedit prin
documentele de studii; solicitantul
cu studii medii trebuie să facă dovada
că are o vechime de minimum 2 ani
de muncă în domenii reglementate de
ISCIR.

Persoanele fizice se pot înscrie la un program de instruire în vederea autorizării ca RSVTI fie din proprie
inițiativă , ca persoană particulară, fie ca urmare a desemnării lor de către intreprinderea la care lucrează
(intreprinderea achitând costurile de instruire și autorizare)
Indiferent de situație, certificatul de participare / absolvire a cursului și ulterior Autorizația ISCIR , se
eliberează individual, în nume personal, conferind drepturile de RSVTI doar persoanei autorizate și acestea
nu pot fi limitate la o singură intreprindere (chiar dacă aceasta a suportat cheltuielile de autorizare)
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 22 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Organizatorul (Persoana juridică care organizează şi derulează programe de instruire pentru


operatori RSVTI, avizată de către ISCIR) cursului de RSVTI poate avea proceduri proprii de evaluare
parțială și finală a cursanților pentru a le elibera acestora diplome și certificate referitoare la
competențele dobândite în urma absolvirii cursului, dar singurul document care contează pentru
autorizarea ISCIR este ADEVERINȚA de PARTICIPARE și de aceea aceasta este obligatorie.

La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul


care confirmă participarea la programul de instruire

Autorizarea operatorului RSVTI - persoană fizică


Examenul de autorizare se susţine cu ISCIR

Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată
de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI

Participanţii care absolvă programul de instruire pot fi examinaţi IMEDIAT după terminarea
CURSULUI (decide ISCIR , în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire), sau pot fi
examinaţi la o dată ulterioară.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 23 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru candidaţii care la examenul de autorizare au fost declaraţi "ADMIS",


SCIR eliberează o autorizaţie.
Autorizaţia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data
eliberării.

Pe baza autorizaţiei eliberate, operatorul RSVTI


deţine o ştampilă de identificare.

Durata Programului de instruire a operatorului RSVTI (modul A)- persoană fizică


Cursul (Programul de
instruire) Operator RSVTI –
Responsabil cu supravegherea
tehnică a instalațiilor și
echipamentelor din domeniul
ISCIR, Modulul A, are o durată
formală de numai 16 ore.

Având în vedere multitudinea temelor abordate și volumul mare de


materiale bibliografice (prescripții tehnice, legi, ordine etc) obligatoriu de
studiat și asimilat,

”Suportul de curs” se
constituie într-un îndrumar
indispensabil studiului
individual, pe care se
fundamentează prioritar
programul de instruire al
operatorului RSVTI

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 24 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.2. Despre SUPORTUL DE CURS al Programul de instruire al operatorului RSVTI

”Suportul de curs” este în primul rând un Ghid de


parcurgere a Programului de instruire și o colecție de
instrucțiuni de aplicare a cerințelor textelor legislative și
normative referitoare la activitatea RSVTI.
”Suportul de curs” își propune să vină în sprijinul
cursanților pentru o bună și corectă informare în
domeniul RSVTI prin punerea la dispoziția acestora a
unei bibliografii complete (legi, ordine, prescripții
tehnice) judicios ordonată și ușor accesibilă (în varianta
pe suport digital) precum și a unor materiale explicative
și interpretative utile pentru înțelegerea și punerea în
practică a sarcinilor și obligațiilor RSVTI.
Structura și conținutul temelor ”Suportului de curs”
sunt concepute și organizate în conformitate cu
cerințele metodologice specificate în ”ORDIN Nr. 130
din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalaţiilor /
echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI” și în ”COMUNICAT referitor la avizarea
programei şi a suportului de curs pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
programul de instruire ”operator RSVTI” Modul B precum şi pentru stagiul de instruire la
expirarea perioadei de valabilitate a talonului” - emise de inspectorul de stat şef al Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Prezentare: suportul de curs în format tipărit (hard copy) și în format electronic (soft copy)
Deoarece în textul ”suportului de curs” se fac dese referiri și trimiteri la prevederi
legale, acte normative, Prescripții Tehnice, toate aceste documente (legale, normative etc) sunt incluse
în Bibliografia anexă care face parte integrantă din ”Suportul de curs” dar, în varianta ”format
tipărit”, textele integrale ale actelor normative nu mai sunt incluse – deoarece ele sunt disponibile
tipărite în Colecția ”Monitorul Oficial al României” –
În schimb, în varianta format electronic, Bibliografia anexată, se prezintă sub formă de
fișiere organizate pe categorii de documente, care includ și textele integrale ale respectivelor legi, acte
normative, Prescripții tehnice etc. Acestea pot fi accesate direct sau prin Hyperlink-uri subliniate în
textul ”suportului de curs”.

Despre surse: ”Suportul de curs” este o


”creație” originală din punct de vedere al
organizării și prezentării materialelor, dar își are
sursele informaționale în RED (Resursele
Educaționale Deschise) disponibile pe internet,
de unde au fost preluate integral sau parțial texte
de legi, prescripții tehnice, articole de
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 25 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

specialitate, poze, simboluri etc unele fiind prelucrate și


interpretate, adaptate sau modificate pentru a servi scopului
prezetului ”Suport de curs”.

Datorită acestui fapt, prezentul ”Suportul de curs”


devine el însuși o RED (Resursă Educațională Deschisă),
care poate fi publicată pe internet sub

licență deschisă Creative Commons

Despre licențele Creative Commons:

Licențele și instrumentele Creative Commons crează o balanță în interiorul ideii tradiționale de


"toate drepturile rezervate" pe care drepturile de autor o creează.
Instrumentele Creative Commons oferă tuturor, de la simplii autori la mari companii și instituții o
simplă, standardizată soluție de a garanta drepturi de autor operelor create de ei.
Combinația dintre licențele Creative Commons și utilizatorii acestora creează Resurse
Educaționale (și altfel de conținuturi) vaste ce se află în creștere, în cadrul cărora se află conținuturi ce
pot fi : copiate, distribuite, editate, remixate, utilizate pentru a se construi pe baza lor ,
toate acestea în limita permisă de drepturile de autor

Licența ”Atribuire CC BY” – sub care se publică prezentul ”Suportul de curs”

Această licență permite altora să:


 distribuie,
 remixeze,
 adapteze
 creeze pe baza operei tale, chiar și în scop
comercial,
atât timp cât ei îți creditează opera .

Aceasta este una din cele mai adaptabile licențe


deschise existentă.
Este recomandată pentru o maximă diseminare și utilizare a operelor licențiate.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 26 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.3. Triunghiul siguranței în funcționare a instalațiilor : ISCIR – RSVTI - DEȚINĂTOR


1.3.1. Scurt istoric

Deloc paradoxal, deoarece ”Deținătorii” de echipamente cu grad ridicat de risc în funcționare (în
mod special cazane de abur) erau primii interesați de siguranța în funcționare a acestora, ei au fost primii
care au preluat inițiativa stabilirii unor reguli stricte privind proiectarea, construcția / instalarea,
funcționarea, deservirea și supravegherea / controlul acestor echipamente / instalații pentru a le asigura
siguranța în funcționare.
Interesele comune (nu numai cele legate de siguranța în exploatare a echipamentelor și
instalațiilor deținute) au determinat asocierea ”Deținătorilor”; și astfel în anul 1903 se constituie Uniunea
Generală a Industriașilor din România (UGIR).

În anul 1910 este promulgată în România prima lege (nr.


253/1910) privind măsurile de siguranță care se impun pentru
funcțioпагеа cazanelor de aburi și a instalațiilor mecanice în
industrie.

În baza acestei Legi (253/1910) se înființează


”Asociația proprietarilor de cazane, mașini și
instalații mecanice și electrice”.

Bineînțeles că au apărut și primii ”inspectori de


specialitate” care acționau în numele Asociației pentru
asigurarea securității în funcționare a echipamentelor
deținute de ”Proprietarii individuali”
Caracterul activităților de ”inspecție” era preponderent
acela de prevenție și nu unul punitiv. ”Inspecorii” erau foarte ”apropiați” de Proprietarii de instalații /
echipamente și exercitau un control intern preventiv foarte apreciat de către ”Proprietari”. Autoritatea
tehnică a inspectorilor impunea ”Proprietarilor” să îndeplinească de urgență și întocmai toate măsurile
de securitate funcțională impuse de aceștia (fără rabaturi motivate de costuri prea mari sau de comoditate
etc), evantualele sancțiuni prevăzute de Lege fiind oarecum de prisos.
Nu era necesar niciun intermediar între ”inspector” și ”Deținătorul de instalații”. Chiar și în
cazul ”Deținătorilor de echipamente / instalații cu grad ridicat de risc în funcționare” care nu făceau
parte din ”Asociație” acțiunea ”inspectorilor” era focalizată pe îndrumare și prevenție pentru ca
aceștia să poată intra în ”Asociație” și nu pe sancțiuni care să-I țină în afara ”Asociației”.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 27 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Bineînțeles că lucrurile nu se desfășurau chiar într-o armonie idilică între ”Deținători” și


”inspectori” deoarece existau și sancțiuni, din moment ce se acționa conform unei Legi (orice
Lege este inutilă și inoperantă dacă nu cuprinde și penalități în caz de nerespectare a prevederilor
ei – Fac excepție Legile Fizicii, pe care le respecți oricum…. ”ca să nu-ți cadă mărul în cap”)

Încă nu apăruseră organismele de inspecție și control externe /


independente, a căror autoritate emană prioritar din dreptul lor de a
aplica sancțiuni.

Prin Decretul nr. 56/1949 al Marii Adunari Naționale se inființează


inspectoratele industriale de stat in cadrul Ministerului
Industriei, iar in anul 1952 este creat Inspectoratul General de
Control al Cazanelor - l.G.C.C.

În baza H.C.M. nr. 1325/1957 acesta se transformă în


Inspectoratul de Stat pentru Cazane și Instalații de
Ridicat - I.S.C.I.R., în cadrul Direcției Generale pentru
Metrologie, Standarde și Invenții, din subordinea Ministerului
Industriilor.

I.S.C.I.R. a funcționat ca direcție în cadrul Ministerului Industriilor până în anul 1997 când
devine structură centrală cu autofinanțare, inspecțiile teritoriale trecând în subordinea sa.
Obiectul principal de activitate al Instituției consta în asigurarea în numele statului a protecției
utilizatorilor și a siguranței în funcționare pentru instalațiile și echipamentele sub presiune, precum și
pentru instalațiile de ridicat, elaborarea prescripțiilor tehnice pentru domeniul său de activitate,
autorizarea agenților economici care proiectează, construiesc, montează, repară sau întrețin instalații și
echipamente din domeniul său de activitate etc.

În esență I.S.C.I.R. a fost o structură de forță a statului comunist (echivalente au existat și în


URSS, R.D.G. și Cehoslovacia) menită să țină sub control intreprinderile de stat din punct de vedere al
securității funcționale a echipamentelor și instalațiilor cu grad ridicat de risc în funcționare. Dar acest
control etatizat a avut și un rol benefic deoarece din punct de vedere tehnic a asigurat implementarea
măsurilor de siguranță necesare pentru operarea sigură a cazanelor, instalațiilor sub presiune,
instalațiilor de ridicat etc (inclusiv impunerea introducerii acestor criterii de siguranță în funcționare pe
tot lanțul de fabricație a acestor tipuri de echipamente, începând de la proiectarea lor)
Dar, ca orice structură de forță a statului, I.S.C.I.R. nu putea ține sub control permanent întreaga
rețea de intrprinderi industriale care dețineau și exploatau instalații sub presiune și de ridicat (inclusiv
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 28 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

unitățile de proiectare, fabricare, montare, reparare etc, a acestor tipuri de echipamente și instalații) cu
un număr limitat de inspectori. Mai ales că în perioada comunistă în România a avut loc practic o
explozie a intreprinderilor industriale care se răspândiseră peste tot (fiecare localitate avea cel puțin o
platformă industrială unde se instalau și funcționau cazane, recipiente sub presiune, poduri rulante,
macarale etc). Astfel au apărut Responsabilii ISCIR.
Acești Responsabili ISCIR aveau statutull de
reprezentanți ai ISCIR (fiind recunoscuți / atestați de ISCIR)
la nivelul fiecărei intreprinderi deținătoare de echipamente și
instalații din domeniul ISCIR (dar și la nivelul unităților de
proiectare, fabricație etc), asigurau implementarea politicii și
normativelor ISCIR la nivelul intreprinderii, controlul intern de
conformitate ISCIR și supravegherea funcționării instalațiilor
deținute de intreprindere, pregătirea instalațiilor pentru
verificările oficiale făcute de inspectorii ISCIR, degrevau
inspectorii ISCIR de inspecțiile necesare la ”instalații mai
mici” și asigurau contactul relațional al intreprinderii cu ISCIR
–ul, dar erau salariați ai intreprinderii deținătoare de
echipamente și instalații din domeniul ISCIR.
Deși contextul politico social s-a schimbat în România după 1989, iar peisajul economico
industrial a căpătat o altă configurație (mai ales prin dispariția multor intreprinderi industriale de
producție !) și ”Deținătorii” de echipamente și instalații cu grad ridicat de risc în exploatare au
preponderent profilul de activitate în sfera prestărilor de servicii, ISCIR a continuat să existe ca
Inspecție de Stat, modernizându-și procedurile de control și adaptându-și prescripțiile tehnice la
realitățile noii economii de piață care se instaura în România.
Responsabilul ISCIR a supraviețuit până în 2005, când grație
prevederilor unor reglementări promovate și legiferate de ISCIR a devenit o
ocupație independentă, înregistrată în COR (Clasificarea Ocupațiilor din
Romania) :
OPERATOR RSVTI.
Chiar dacă nu ar fi impusă prin lege obligativitatea tuturor ”Deținătorilor” de echipamente și
instalații din domeniul ISCIR (cu grad ridicat de risc în exploatare) să numească / aibă un
RSVTI autorizat ISCIR, orice agent economic care deține astfel de echipamente / instalații,
conștientizând importanța asigurării siguranței funcționării acestora, ar încredința sarcinile de
verificare și control intern unui specialist / departament tehnic de verificare prevăzut în
organigrama de funcționare și în Sistemul de Management proprii agentului economic
respectiv.
Deci, spre deosebire de alte ocupații specificate în COR, practicanții acestei
ocupații, dacă sunt autorizați ISCIR, au un loc de muncă aproape garantat.

Fără a fi neapărat un lucru bun, este de remarcat că la nivel european această ocupație (autorizată neapărat de
un organism de inspecție independent) nu există.
Organisme independente de inspecție precum TUV Austria , TUV Sud, VERITAS, TUV Karpat, RINA etc, pot
asigura, la cererea ”Deținătorilor” responsabili și conștienți de riscurile în funcționare a echipamentelor / instalațiilor
deținute, orice tip de verificări pentru asigurarea siguranței în funcționare făcute cu personalul de inspecție propriu
(angajați permanenți sau colaboratori acreditați) fără a fi nevoie să autorizeze cu obligativitate responsabili cu
supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor la firmele deținătoare de echipamente / instalații cu grad ridicat de risc
în exploatare

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 29 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.3.2. Ce înseamnă OPERATOR RSVTI

În esență operatorul RSVTI se ocupă cu


monitorizarea tuturor instalațiilor /utilajelor
/mijloacelor de ridicare, care funcționează sub
incidența ISCIR.
 cazane sub presiune,
 boilere,
 lifturi,
 macarale,
 compresoare,
 stivuitoare,
 transpalete electrice si
manuale, etc.

Activitatea operatorului RSVTI este foarte


importantă din punct de vedere al siguranței
oamenilor și instalațiilor care sunt sub
incidenta ISCIR.
Au fost numeroase cazuri în care din cauza
nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a nevrificării regulate a echipamentelor s-au întâmplat
accidente.
Este de datoria operatorului RSVTI să prevină accidentele din cauza nerespectării anumitor ordine
ale ISCIR.

RSVTI este, în principal, interfața


autorizată dintre ”Deținător” și ISCIR

Obligațiile operatorului RSVTI:


 identificarea şi înregistrarea
echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR,
 transmiterea datelor spre înregistrare la Inspecţia
Teritorială ISCIR,
 monitorizeaza întreţinerea şi reparaţiile
echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe
care le au în evidenţă,
 monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalaţii din
domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 monitoarizarea montajului şi punerea în funcţiune a
unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul
ISCIR, pe care le au în evidenţă,
 monitoarizarea exploatării corecte şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le
au în evidenţă,
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 30 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 elaborarea și aplicarea în practică a instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/instalaţie,


 anunţarea în scris, în caz de accidente a Inspecţiei Teritoriale ISCIR ,
 anunţarea în scris, a directorului general de necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR ,
 anunţarea în scris, a directorului general de nerespectarea regimului de folosire a instalaţiilor sau
echipamentelor ISCIR,
 înregistrarea evidenţei echipamentelor/instalaţiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor
tehnice oficiale,
 interzicerea manevrării instalaţiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate,

Drepturile operatorului RSVTI:


 să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalaţiile ISCIR pe
careleare în evidenţă,
 să facă propuneri directorului general (al ”Deținătorului”) în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de
exploatare a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR,
 să facă propuneri directorului general în vederea achiziţionării de scule, dispozitive, aparatură de
măsură şi control precum şi echipamentele de protecţie pentru ca desfăşurarea activităţii de RSVTI să
se facă în cele mai bune condiţii,
 să beneficieze periodic,cel puţin dată la doi ani de participare la cursuri sau instructaje în domeniu,
 să facă parte din comisiile (”Deținătorului”) de achiziţii a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR,
 să anunţe ISCIR de nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţia, întreţinerea, repararea sau
exploatarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR.

Serviciul de operator RSVTI presupune


supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor de
ridicat și a instalațiilor mecanice sub presiune,
urmărirea evoluției acestora din punct de vedere
al stării tehnice și al siguranței în funcționare și
deservirea acestor instalații de către personal
instruit și autorizat.

Operatorul RSVTI- responsabil cu supravegherea și verificarea


tehnică a instalațiilor asigură și consultanță în legatură cu toate
aspectele privind legislația ISCIR și CNCIR, adică pune la dispoziție
(”Deținătorului”) toate informațiile legate de prescripțiile tehnice
ISCIR privind funcționarea în siguranță a instalațiilor / echipamentelor
deținute de beneficiar (”Deținător”).

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 31 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.3.3. PROFILUL PSIHO – PROFESIONAL AL OPERATORULUI RSVTI

Operatorul RSVTI îşi desfăşoară activitatea în calitate de prestator de servicii


de specialitate autorizate (de ISCIR) și de consultant extern sau în calitate de
angajat în cadrul organizaţiilor care se conformează prevederilor legislației specifice
aplicabile și acționează responsabil pentru realizarea, implementarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea unui sistem de asigurare a securității funcționării echipamentelor și
instalațiilor din domeniul ISCIR, pe care le dețin. Acesta (RSVTI) este desemnat de
”angajator” / ”deținător” (fie selectat dintre angajații proprii – trimis la cursurile de
instruire și apoi autorizat de ISCIR – fie printr-un contract de colaborare / prestări
servicii de RSVTI, extern, cu RSVTI-ști deja autorizați ISCIR) pentru a realiza, în cadrul și în numele
organizației deținătoare de echipamente / instalații din domeniul ISCIR, toate activităţile specifice care
vizează supravegherea și verificarea tehnică a echipamentelor / instalațiilor deținute, conform prevederilor
legale și a prescripțiilor tehnice, în vigoare, aplicabile.

Activitatea Operatorului RSVTI se desfăşoară


în interiorul şi/sau în exteriorul ”organizaţiei
deținătoare”, atât în locuri de muncă/posturi de lucru
aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât
şi în cele aflate în spaţii deschise.

Operatorului RSVTI se ocupă de efectuarea activităţilor care vizează realizarea, implementarea,


menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de supraveghere și verificare tehnică în funcționare a
instalațiilor ”Deținătorului”, care să se conformeze prevederilor legale și normative din domeniu și care
să asigure garantarea siguranței în funcționare (atât pentru echipamente cât mai ales pentru oameni)
Pentru organizarea, efectuarea şi gestiunea acestor activităţi de supraveghere și verificare tehnică în
funcționare a instalațiilor din domeniul ISCIR, pentru RSVTI sunt necesare:

capacităţi de analiză şi
sinteză,

focalizare pe probleme,

lucru în condiţii de
stres,

sub presiunea timpului

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 32 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Lucru în contexte uneori


imprevizibile

capacităţi de relaţionare
în medii foarte variate

viziune de ansamblu

capacitate de evaluare a
unor situaţii diverse

Capacitate de evaluare a
riscurilor ce pot decurge
din acţiunile întreprinse

capacitate de
decizie

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 33 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

putere de
convingere

foarte bune abilităţi


de negociere

capacitate
organizatorică şi
de gestionare a
resurselor.

Atitudini RSVTI - cerințe


Între atitudinile principale necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice se menţionează:
responsabilitatea

1.
integritatea

2.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 34 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

corectitudinea

3.
implicarea

4.
iniţiativa

5.
realismul

6.
dinamismul

7.
consecvenţa

8.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 35 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

răbdarea
9.
tactul

10.

11. combativitatea

12. atenţia

13. obiectivitatea

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 36 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI / COMPETENȚE necesare unui RSVTI


RSVTI trebuie să dețină cunoştinţe solide privind legislaţia din domeniul ISCIR, privind
supravegherea și verificarea în funcționare a
echipamentelor / instalațiilor din sfera de
reglementare ISCIR , deținute / exploatate de
organizaţiile ”deținătoare / utilizatoare” şi
trebuie să se preocupe permanent atât de
asimilarea noutăţilor în domeniul prevenirii
accidentelor şi asigurării siguranței în funcționare
a echipamentelor / instalațiilor, cât şi de
respectarea cerinţelor de securitate legiferate /
reglementate din domeniul ISCIR la toate locurile
de muncă și pentru toate echipamentele / instalațiile ”Deținătorului”. RSVTI trebuie să aibă abilităţi
personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi abilități de lucru în echipă
(chiar și atunci când nu este angajat propriu al ”Deținătorului” ci un colaborator extern, prestator de
servicii RSVTI, în baza unui contract ).

RSVTI trebuie să dețină competenţe cheie în ce priveşte:

comunicarea în limba
română şi/sau în limbi
străine

competenţe de bază în
matematică, ştiinţă şi
tehnologie

competenţe
antreprenoriale

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 37 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

competenţe
informatice

foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca,


prelucra, analiza, prezenta şi schimba informaţii,
precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor
reţele de colaborare prin Internet

competenţa de a
învăţa

RSVTI conştientizează propriul proces de


învăţare - are competenţa de a învăţa -
identificând oportunităţile disponibile pentru
dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi
cunoştinţe şi deprinderi.

competenţe
sociale şi civice

RSVTI are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin
documentele de studii;
Studii anterioare
RSVTI cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de
minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 38 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1.4 Definiții și abrevieri utile

a.0) ”ANGAJATOR” = ”DEȚINĂTOR” -


persoana fizică sau juridică ce are în proprietate și /
sau folosinţă cel puțin o instalaţie/un echipament din
categoria celor cu grad ridicat de risc în funcționare
reglementate de prescripțiile tehnice ISCIR (din
domeniul ISCIR) și care stabilește o relație
contractuală cu cel puțin un RSVTI

Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii /
echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de
forma de constituire şi proprietate, au
obligaţia să numească un operator RSVTI.

a.1) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei


persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţile prevăzute de legislația și reglementările ISCIR;

b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unei evaluări scrise;

c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare


profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;

d) deţinător / ”organizație deținătoare”- persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice


titlu o instalaţie/un echipament în exploatare (vezi și definiția de mai sus de la pct. a.0));

e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de


formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în
vederea autorizării;

f) formator - persoana fizică atestată de


către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 39 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

g) operator RSVTI - operatorul autorizat,


responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor /
echipamentelor din domeniul ISCIR;

h) persoană juridică - orice entitate constituită


potrivit legii naţionale, precum şi cele
constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;

i) puncte de lucru (subdiviziuni) ale persoanei juridice - sediile secundare ale


persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte
asemenea sedii;

j) supraveghere tehnică a instalaţiilor - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru


respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, desfăşurate de către operatorul RSVTI în
scopul funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament ( din
domeniul ISCIR) ( A se vedea și definiția de la pct. a.0))

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 40 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Legislaţia din România referitoare la


domeniul de activitate al ISCIR:
2.1. Generalităţi
Despre domeniul de activitate al ISCIR

În prezent ISCIR este organul de specialitate al


administrației centrale, responsabil în numele statului
pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de
siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat
și a aparatelor consumatoare de combustibil
Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competență, ISCIR exercită
următoarele funcții:
a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu
și a regimului de autorizare și verificare tehnică;
b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;
c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea și schimbul de informații, pe plan intern și
extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislației în vigoare (ISCIR a devenit membru cu
drepturi depline al Confederației Europene a Organismelor Independente de Control –
CEOC - din anul 2000)

Despre legislația aferentă domeniului ISCIR

OBLIGATIVITATE și/sau NECESITATE


Atitudinea conștientă și responsabilă în abordarea
tuturor aspectelor legate de funcționarea
echipamentelor și instalațiilor cu grad de risc în
exploatare aflate în proprietatea / folosința oricărui tip
de ”organizație deținătoare” determină asumarea
voluntară de obligații generale față de personalul ce
activează în cadrul acesteia, față de echipamentele /
instalațiile specificate, față de public și mediul exterior
pentru asigurarea securității acestora în contextul
muncii în organizație și în contextul relațional cu
publicul și mediul.

Legislația națională referitoare la domeniul ISCIR definește precis aceste obligații, le clasifică pe
categorii și tipuri și le transformă prin reglementare în cerințe obligatorii a căror neîndeplinire atrage
sancțiuni legale.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 41 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În funcție de specificul domeniului de


activitate, de mărimea ”organizației
deținătoare”, de numărul, mărimea, tipul și
complexitatea echipamentelor și instalațiilor din
domeniul ISCIR, deținute / folosite, în funcție de
contextele în care ”organizația deținătoare” își
dersfășoară activitățile, obligațiile legale în
domeniul ISCIR pot fi numeroase și complexe,
fiind astfel dificil de îndeplinit / realizat în lipsa
unei structuri interne specializate și bine dotate
cu personal competent, mijloace tehnice și
bugete adecvate.
Această structură internă specializată
este reglementată prin lege și poartă numele
de RSVTI (poate cuprinde mai mulți RSVTI-ști,
poate fi externalizată prin contract cu o firmă de
RSVTI, dar este obligatoriu să existe !)
În toate situațiile (chiar și atunci ”organizația deținătoare” ar avea de răspuns la mai puține
cerințe legale DIN LEGISLAȚIA AFERENTĂ DOMENIULUI ISCIR, tot ar trebui ca cineva de specialitate
să le identifice cel puțin), ”adoptarea” unui RSVTI sau a unei firme de prestări sercicii de RSVTI poate fi
soluția ideală pentru ”organizația deținătoare” ca să răspundă corect obligațiilor legale și în primul
rând obligațiilor față de propriul personal privind asigurarea protecției și sănătății acestuia la locurile de
muncă.
Un RSVTI (departament RSVTI) care activează în cadrul unei ”organizații deținătoare”,
pentru a fi credibil și eficient are nevoie de un referențial cu largă recunoaștere ce asigură concomitent
autoritate și prezumția de conformitate cu cerințele legale.
Legislația aferentă domeniului ISCIR răspunde acestor necesități.
În concluzie, din punctul de vedere al asumării conștient voluntare a responsabilităților privind
asigurarea siguranței în funcționare a echipamentelor / instalațiilor din domeniul ISCIR deșinute,
inclusiv asigurarea securității angajaților, ”organizațiile deținătoare” respectă a Legislația aferentă
domeniului ISCIR dintr-o NECESITATE corect înțeleasă și, consecutiv sau simultan asigură în cadrul
organizației existența personalului de specialitate competent, autorizat și adecvat să preia sarcinile
legate de relația cu ISCIR ale organizației: RSVTI.
În conexiune cu această abordare responsabilă a necesității, trebuie specifcat că Legislația
aferentă domeniului ISCIR ESTE OBLIGATORIE atunci când se referă la echipamentele / instalațiile
din domeniul ISCIR deținute iar autorizarea RSVTI desemnat de ”organizațiile deținătoare” este de
asemenea OBLIGATORIE !.
Ca în orice domeniu, și în domeniul ISCIR, OBLIGATIVITATEA respectării cerințelor legale se
impune mai eficient atunci când, dincolo de apelul la conștiință, rațiune, moralitate și / sau deontologie
legea specifică sancțiuni și penalizări.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 42 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Despre importanța cunoașterii și însușirii prevederilor din


legislația aferentă domeniului ISCIR

A. Cunoașterea rolurilor legislației ISCIR

În principiu întregul pachet legislativ care reglementează domeniul ISCIR (Legi, Ordonanțe și
Hotărâri, Odine ale Ministrului, Ordine ale Inspectorului de Stat Șef, Prescripții Tehnice ISCIR ),
completat cu diverse ”Communicate” și ”instrucțiuni de aplicare” este destinat protejării persoanelor și
proprietății (în care se includ și echipamentele / instalațiile din domeniul ISCIR) private sau de stat, de
riscurile, pericolele și urmările nedorite ale unei funcționări în condiții de nesiguranță a echipamentelor
/ instalațiilor din domeniul ISCIR.

Sintetic acest rol protector al Legislației ISCIR este evidențiat în LEGEA MASTER : LEGEA Nr.
64/2008 din 21 martie 2008 (republicată cu modificările și completările ulterioare în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 399 din 8, iunie 2015, și având un text revizuit în vigoare începând cu
data de 17 aprilie 2019, după ce a fost readaptat conform: Legii nr. 49/2019, Legii nr. 282/2018,
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 638/2018, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018, Legii nr.
80/2016, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015), după cum urmeză:
”ART. 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.”
”ART. 2
În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat
clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora, ”prevăzute în anexa nr.
2”, instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare,
precum şi componentele acestora, ”prevăzute în anexa nr. 3”, precum şi instalaţiile sub presiune şi
instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora la

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 43 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate de
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
”prevăzute în anexa nr. 4”, se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică, potrivit
prevederilor prezentei legi.”
ART. 4
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu
personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, denumite în
continuare instalaţii/echipamente.

Dar în afară de rolul protector există și rolul punitiv (de sancționare) al legislației ISCIR, care îi
conferă acesteia autoritate și care poate induce un oarecare sentiment de teamă utilizatorilor de
echipamente din domeniul ISCIR. Exemplificăm cu articole din legea Master (Legea nr. 64 / 2008):
”Infracţiuni şi contravenţii:
ART. 21
Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori
echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin
proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu
amendă.
ART. 22
(1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea,
construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de
funcţionare, admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea, exploatarea
sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
ART. 23
(1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranţă
şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din
cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai
gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
ART. 24
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după
cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) şi e), art. 10 lit. a), b) şi e), art.
12 lit. c), d), e) şi g), art. 14 lit. c) şi e), art. 16 şi ale art. 19 alin. (2), cu amendă
de la 2.000 lei la 15.000 lei;

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 44 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) şi f), art. 10 lit. c), d), f) şi g), art. 12 lit. a), b) şi f) şi
ale art. 14 lit. a), b), d) şi f), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) şi d) şi ale art. 11, cu amendă de la 25.000 lei la
35.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

(2) Constituie sancţiune contravenţională complementară suspendarea pe o perioadă de până


la 6 luni sau retragerea, după caz, a avizului, autorizaţiei eliberate de ISCIR.

(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal şi un termen-limită pentru
remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.

ART. 25
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru
activitatea de control.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de


ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei
jumătate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul
ISCIR fac menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate


face contestaţie în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

(4) *) Contestaţia se adresează inspectorului-şef al inspecţiei teritoriale de care aparţine


inspectorul constatator.
*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 638/2018, a constatat că prevederile art. 25 alin. (4)
din Legea nr. 64/2008 sunt neconstituţionale.

ART. 26
Dispoziţiile art. 24 şi 25 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

B. Respectul și teama față de Legislația ISCIR

Pentru un utilizator responsabil și conștient, având în vedere că toate echipamentele și


instalațiile din domeniul ISCIR (vom prezenta mai departe pe larg conținutul anexelor 2, 3 și 4 din
Legea nr.64/2008) sunt din categoria celor cu grad ridicat de risc în funcționare, nici nu ar fi necesară o
Legislație punitivă care să-l oblige să – și ia toate măsurile de siguranță posibile și imaginabile pentru
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 45 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

siguranța în funcționare, deoarece acestuia, în mod firesc, îi este mai teamă de echipamentele /
instalațiile cu grad ridicat de risc în exploatare decât de niște prevederi Legale (chiar și foarte dure)

Legislație ISCIR este utilă și în aceste cazuri deoarece este o sursă valoroasă de îndrumare
referitor la măsurile adecvate și corecte care trebuie luate pentru asigurarea siguranței în funcționate.

Totuși pot exista situații nedorite în care deținători /


utilizatori de echipamente / instalații din domeniul ISCIR, din
diverse cauze (ignoranță, o anume inconștiență, nepăsare etc)
dintre care nu pot fi excluse nici unele, de la greșeala
neintenționată și până la ignorarea / eludarea cu intenție nu
respectă cerințele explicite din Legislația ISCIR și astfel nu
asigură siguranța în funcționare a echipamentelor / instalațiilor
deținute / utilizate, punându-se în pericol în primul rând pe ei
înșiși, der și pe cei din jur.
Pentru aceste situații, dar în primul rând pentru cei care
încalcă / nu respectă cu bună știință prevederile Legislației ISCIR, măsurile penalizatoare ale Legislației
ISCIR sunt bine venite.
Chiar dacă uneori (dacă au noroc și nu se întâmplă accidente / avarii !) cei ce încalcă / nu
respectă prevederile Legislației ISCIR pot supraviețui în peisajul economic românesc și își pot derula
activitățile pentru o perioadă, dar mai devreme sau mai târziu, ”brațul lung al legii” îi va ajunge

În concluzie, luând în considerație toate aspectele, inclusiv pe cele subliniate mai sus,
Legislația ISCIR se constituie într-un pachet coerent de reglementări, norme, prescriții tehnice,
instrucțiuni de folosire care oficializează și statuează importanța asigurării siguranței în funcționare
pentru toate tipurile de echipamente / instalații din domeniul ISCIR.
Având în vedere în primul rând conținutul tehnic și metodologic al acestui ”pachet de
reglementări legale” care vin în sprijinul deținătorilor / utilizatorilor pentru asigurarea siguranței în
funcționare a echipamentelor / instalațiilor, din domeniul ISCIR, Legislația ISCIR trebuie respectată
nu din frica de sancțiuni ci din necesitatea de îndrumare corectă în domeniul SIGURANȚEI.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 46 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

C. De ce este necesară cunoașterea Legislației ISCIR

În primul rând necunoașterea prevedrilor legale în


domeniul ISCIR nu scutește pe nimeni, care activează într-un fel
sau altul în acest domeniu (sau în legătură cu acest domeniu),
de suportarea consecințele aplicării sancțiunilor prevăzute de
Legislația ISCIR, în cazul încălcării prevederilor legale (chiar
dacă acestea sunt, firesc, neintenționate din cauza
necunoașterii)

În al doilea rând, și poate cel mai important pentru un


RSVTI, este că Legislația ISCIR (incluzând toate reglementările
legale și Prescripțiile tehnice) asigură pentru RSVTI autoritatea,
legitimitatea și credibilitatea necesare prestării activităților de
supraveghere și verificare tehnică în funcționare a
echipamentelor / instalațiilor din domeniul ISCIR aflate în
proprietatea / folosința ”Deținătorului”, iar cunoașterea acesteia
și însușirea prevederilor ei îi permit RSVTI fundamentarea
corectă și adecvată a DECIZIILOR și ACȚIUNILOR.

D. Imparțialitatea Legislației ISCIR

În sfera de acțiune a Legislației ISCIR (tot


pachetul de acte normative și Prescripții tehnice) se
disting două categorii principale de actori: pe de o
parte ISCIR (denumire sintetică ce include toată
structura instituțională și inspectorii) și pe de cealaltă
parte ”BENEFICIARII” (denumire generică ce
include toate categoriile de beneficiari ai dreptului de
a respecta obligațiile și prevederile din Legislația
ISCIR: Deținători / Utilizatori de echipamente /
instalații din domeniul ISCIR, dar și proiectanți,
fabricanți, furnizori, montatori, reparatori, operatori și
prestatori de diverse servicii de specialitate la, și /
sau în legătură cu, echipamente / instalații din
domeniul ISCIR)
Pentru simplificare vom numi cele două
categorii : ISCIR și Deținători
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 47 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Legislația ISCIR nu a apărut din neant și nici nu a


fost inițiată de vreo entitate străină domeniului; ea a
fost inițiată chiar de către ISCIR, în calitate de structură
de stat specializată în domeniu.
Legislația ISCIR are accente și conținuturi
extrem de tehnice – mai ales în partea de Prescripții
Tehnice a ”pachetului legislativ” și de aceea inițiatorul
trebuia să fie neapărat o structură / o entitate cu tradiție
(ISCIR, sub diverse forme de organizare există ca
organism de control de specialitate încă din 1910) și
capacitate tehnică de specialitate.
Totuși, fără să genereze sau să accentueze o
oarecare stare de antagonism , care există în mod
natural în orice domeniu în care statul interacționează cu mediul privat, între ”autoritatea” care aplică
prevederi legale în numele statului și restul ”beneficiarilor” (în mare majoritate persoane juridice și fizice
din sfera privată) care sunt obligați să respecte aceste prevederi, Legislația ISCIR se dovedește că
aparține ISCIR –ului căruia îi conferă un statut oarecum privilegiat, comparativ cu cel al
”Beneficiarilor”/ ”Deținătorilor”

În acest context legislativ apariția RSVTI reprezintă o foarte bună soluție pentru asigurarea unei
interfețe între autoritatea ISCIR și Deținător, pe cât de necesară, pe atât de utilă în beneficiul
ambelor părți

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 48 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

DESPRE CLASIFICAREA ȘI IERARHIZAREA COMPONENTELOR ”PACHETULUI DE


REGLEMENTĂRI LEGALE” CARE ALCĂTUIESC LEGISLAȚIA ISCIR

Din punct de vedere al ”Legiuitorului”, ”pachetul de acte legislative / normative” care


reglementează domeniul ISCIR se ierarhizează piramidal cuprinzând în principal următoarele:

Legislație generală

Hotărâri ale Guvernului


care transpun
directive europene
specifice

Ordine ale
Inspectorului
de Stat Șef
al ISCIR

Prescripții
Tehnice

Instalații sub presiune Instalații de ridicat Prescripții comune + N


FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 49 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Din punct de vedere operațional pentru un RSVTI ierarhizarea aceluiași ”pachet legislativ”
va fi o ”piramidă răsturnată” din moment ce în activitatea curentă va folosi ca referențial
principal : PRESCRIPȚIILE TEHNICE.

ORDIN 130 / 2011, Art.39:


În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice
autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca
măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea,
exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor
/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în
conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

Directive
Europen
e

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 50 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CONTINUITATEA EXISTENȚEI ”LEGISLAȚIEI referitoare la SIGURANȚA în FUNCȚIONARE


A ECHIPAMENTELOR / INSTALAȚIILOR din domeniul actual al ISCIR ” în România

În anul 1910 este promulgată în România prima lege (nr. 253/1910) privind măsurile de
siguranță care se impun pentru funcționarea cazanelor de
aburi și a instalațiilor mecanice în industrie.

În baza acestei Legi se îniinnțeaza Asociația


proprietarilor de cazane, mașini și instalații mecanice
și electrice care își
legiferează

Organismul propriu
de supraveghere, inspecție și
control în domeniu.

Acesta devine
organizație tehnică de stat,
prin Legea nr. 491/12.02.1910
și Legea nr. 1050/04.04.1928

Această Organizație Tehnică, dincolo de aspectele pur tehnice pe care le promova și le


impunea pentru siguranța în funcționare a
echipamentelor și instalațiilor ”periculoase”, a
fost considerată ca apărătoare a intereselor
proprietarilor de astfel de echipamente și
instalații, așa că a fost desființată în epoca
comunistă și înlocuită (dar cu preluarea
zestrei de normative strict tehnice) cu
inspectoratele industriale de stat din
cadrul Ministerului Industriei (Prin Decretul
nr. 56/1949 al Marii Adunari Naționale )
mult mai adecvate noilor condiții socio-
economice (chiar dacă, în afara regimului de
proprietate, nu se schimbase încă nimic în
ceea ce privește asigurarea condițiilor de
securitate funcțională a echipamentelor și
instalațiilor vizate) . Pentru adaptarea la
politicile de centralizare a instituțiilor de Stat,
care acționau în acea epocă, în anul 1952
este creat Inspectoratul General de Control al Cazanelor - l.G.C.C.
Abia în anul 1957, în baza H.C.M. nr. 1325/1957, I.G.C.C se transformă în Inspectoratul de
Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat - I.S.C.I.R., în cadrul Direcției Generale pentru
Metrologie, Standarde și Invenjii, din subordinea Ministerului Industriilor.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 51 din 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deci, actul de naștere al ISCIR este eliberat în 1957 de autoritățile statale comuniste din
România acelor vremuri, iar numele de botez este dat tot atunci într-o ”sănătoasă” tradiție de
sorginte sovietică: ISCIR
Baza tehnică a acțiunilor acestei Inspecții de Stat a fost constituită de Prescripțiile Tehnice
(sub diferite denumiri echivalente: ”Normative”, ”Reguli”, ”Instrucțiuni” etc), care, în timp, au evoluat
(sau involuat !) de la ”sursele inspiraționale” de sorginte germană spre cele de sorginte sovietică.
Realitatea este că în permanență Legislația din România (inclusiv cea dedicată domeniului
echipamentelor / instalațiilor cu grad ridicat de risc în funcționare – cazane, recipiente sub presiune,
instalații de ridicat etc) a încercat să se armonizeze cu legislația similară din grupul / familia de țări din
care România făcea parte. Atunci românia era membră a grupului de state socialiste CAER( URSS,
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, RDG etc) și Prescripțiile ISCIR se ”armonizau” cu cele
sovietice, care impuneau regulile în CAER, după cum și epoca actuală, Prescripțiile ISCIR se
”armonizează” cu cele ale statelor din primul val al UE, care fac regulile în UE, familie din care
România face parte în prezent.
Deși astăzi nu-și mai amintește nimeni de acele
”Prescripții Tehnice”, totuși Arhivele Naționale au mai
păstrat unele dintre textele prescripțiilor tehnice din acele
vremuri. Prezentăm câteva exemple într-o Anexă
Informativă pentru cei interesați de istorie, dar și, poate,
pentru cazurile extrem de improbabile în care mai există în
funcțiune, de exemplu, vreun cazan cu îmbinări prin nituire
care în lipsa acestor vechi prescripții nici nu ar putea fi
verificat în baza prescripțiilor tehnice în vigoare astăzi.

Ca o curiozitate, chiar în perioada contemporană, de după


2000, în Rusia (Federația rusă !) continuă să existe prescripții tehnice,
care deși ”modernizate”, păstrează prevederi referitoare la
supravegherea și controlul în funcționare a unor cazane de abur vechi,
nituite, deoarece acest tip constructiv a rezistat timpului și încă există în
exploatare, dată fiind tradiția rusească de a construi echipamente fără
economie la materiale și fără o preocupare deosebită pentru eficiență,
dar extrem de robuste și care să dureze cel puțin 100 de ani!
Revenind la parcursul istoric al ISCIR, trebuie
precizat că timp de 40 de ani, din 1957 și până în 1997 a funcționat ca un organism de inspecție
tehnică al statului fără o autonomie clar definită prin Lege. Organismul de inspecție de Stat, ISCIR,
fără a-I fi știrbită autoritatea tehnică în domeniu a fost în toată această perioadă o structură
departamentală inclusă în diverse ministere și / sau Autorități de Stat recunoscute prin Lege. Abia în
1997, ISCIR dobândește o oarecare ”autonomie”, când, deși funcționa ca direcție de specialitate in
cadrul Ministerului Industriilor – în baza Decretul Consiliului de Stat nr.587/1973, devine structură
centrală cu autofinanțare, inspecțiile teritoriale trecând în subordinea sa (dar legalitatea
funcționării ISCIR se baza în continuare pe Decretul Consiliului de Stat nr.587/1973)
Abia în 2008, prin LEGEA nr.64 din 21 martie 2008, care abrogă Decretul Consiliului de
Stat nr.587/1973, ISCIR devine cu adevărat autonomă (având o Lege proprie de recunoaștere !) și
este nominalizată ca organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică,
responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor (din domeniul ISCIR)
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Pag 52 din 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2.2. Legislație generală


Este important ca un RSVTI să cunoască și să-și însușească prevederile principalelor acte
normative care reglementează domeniul ISCIR.
Deși ”Legislația ISCIR” poate părea foarte ”stufoasă” și complicată la o primă vedere, aceasta
devine mult mai ușor asimilabilă dacă se ordonează după câteva criterii simple de ierarhizare vizând
importanța, cronologia intrării în vigoare și conținutul.
O astfel de schemă de ierarhizare poate fi construită începând cu alegerea sursei de
informare cea mai credibiă : site-ul www.iscir.ro, care pune la dispoziția tuturor celor interesați
textele integrale ale tuturor actelor legislative și normative , actualizate, care compun ”pachetul legislativ
ISCIR”. Acestea pot fi descărcate pentru a ne alcătui propria bază de acte normative privind ”Legislația
ISCIR”
Este important, atunci când faci apel la prevederile unui oricare act normativ din pachetul
”Legislația ISCIR” să fii în posesia celei mai recente versiuni actualizate a acelui document
(legislativ, normativ) – în acest sens site-ul www.iscir.ro oferă garanția unei actualizări
permanente a ”Legislației ISCIR” în vigoare, la zi.
Făcând o trecere în revistă a tuturor actelor normative prezentate, chiar și numai la nivel de titlu,
acestea se pot ierarhiza după ”importanță”

LEGI

HG (Hotărâri de Guvern)

OUG (Ordonanțe de Urgență Guvern)

Ordine (date / emise de Ministru)

Ordine (ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR))

PRESCRIPȚIILE TEHNICE ISCIR

Următorul pas în schema de ”selecție” a actelor normative esențiale care trebuie cunoscute și
însușite în profunzime (integral sau numai în ceea ce privește anumite aspecte) este analiza
conținutului fiecărei categorii în parte pentru a depista dacă sunt acte legislative / normative de sine
stătătoare sau acte normative care modifică sau completează conținutul actelor normative de sine
stătătoare, de ”rang superior”.
În principiu, ierarhizarea după ”importanță”, prezentată schematic mai sus, sugerează faptul real
că ”actele normative” de ”rang inferior” fie stau la baza alcătuirii celor de ”rang superior” fie decurg
din acestea ca ”acte explicative” / ”instrucțiuni de aplicare”.
Luarea în considerație a unei ordonări a actelor legislative / normative din pachetul ”legislației
ISCIR” după criteriul cronologic nu trebuie să afecteze ierarhizarea după criteriul importanței, deoarece
deși actele normative care modifică sau completează actele legislative / normative de sine
stătătoare sunt, firesc, mai recente decât acestea din urmă, nu le schimbă statutul de acte normative
principale.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 53 of 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

După definitivarea acestor operațiuni de selecție și ierarhizare, RSVTI poate constata că este în
posesia unei ”biblioteci”, completă și ordonată, cu ”Legislația ISCIR”, la care poate apela oricând, după
necesitate pentru documentare / informare și are în față un număr redus de acte normative pe care
trebuie să le aprofundeze în detaliu, din Legislația generală referitoare la domeniul ISCIR:

Legea nr. 64/2008, republicată, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, (trebuie studiată și însușită integral)

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările
ulterioare (trebuie studiate și însușite cu precădere Art. 1, Art. 2, Art. 3, Anexa 1, Anexa 1.1, Anexa 1.2,
Anexa 2)

Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei


Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR
S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și
funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de
Ridicat (trebuie studiate și însușite cu precădere Art. 1, Art. 6 din Anexa 2 și Anexa 2 din Statut).

Deoarece ar fi redundant și neproductiv să reproducem în această secțiune a ”Suportului de


Curs”, textele integrale ale acestor acte legislative, vom indica în schimb sursele unde pot fi găsite
aceste texte integrale, actualizate (inclusiv în anexele bibliografice ale prezentului ”Suport de Curs”) și
vom încerca o analiză exhaustivă a textelor menită să contribuie la o mai bună înțelegere a prevederilor
acestor acte legislative, la atragerea atenției asupra subiectelor importante abordate de lege / normativ,
și la fixarea în ”memoria operativă” a RSVTI a cerințelor esențiale din aceste acte legislative.
Vom încerca de asemenea creionarea unei proceduri practice de abordare a studierii textelor de
lege / normative pentru a găsi repede ceea ce interesează un RSVTI atunci când apelează la textele de
lege / normative pentru clarificări și nu numai.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 54 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LEGEA Nr. 64/2008 din 21 martie 2008 *** Republicata


privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019

Act de bază: Legea nr. 64/2008, republicata (MO nr. 399 din 8 iunie 2015)

Acte modificatoare: Legea nr. 49/2019;Legea nr. 282/2018;Decizia Curtii Constitutionale nr.
638/2018; OUG nr. 54/2018; Legea nr. 80/2016; OUG nr. 64/2015

Legea 64 / 2008 este principala LEGE din ”pachetul legislativ” care reglementează domeniul
ISCIR și de aceea o vom numi în continuare, simbolic ”Legea Master a ISCIR”
De la apariția ei, 21 martie 2008, și până în prezent (2019) a suferit mai multe completări și
modificări, dar în esență a rămas consecventă în ceea ce privește legiferarea autorității supreme a
ISCIR în ceea ce privește managementul controlului asigurării siguranței în funcționare a
echipamentelor / instalațiilor din domeniul de activitate ISCIR.
Modificările și completările operate la Legea 64 / 2008, pe parcursul celor 11 ani de exercitare,
au vizat adaptări și reorganizări ale domeniului de aplicare și ale metodologiilor de exercitare a
prerogativelor stipulate de lege, ale definirii relațiilor de subordonare / colaborare cu alte autorități etc,
pentru ca Legea 64/2008 să fie alianiată la contextul socio-economic și legislativ, în continuă
schimbare și evoluție, din România.
Fără a mai intra în detalii, și fără a le minimaliza importanța, nu mai trecem în revistă toate
actele legislative modificatoare anterioare anului 2019 (oricum acestea și-au făcut efectul –
prevederile lor fiind integrate în Legea 64 / 2008) și ne vom opri asupra ultimei (cea mai recentă)
Lege de modificare și completare a Legii 64 / 2008, și anume :
LEGEA Nr. 49/2019 din 14 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare
de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 18 martie 2019
Modificările și completările stipulate de această Lege (49/2019) au fost integrate în Legea
64/2008 și a rezultat varianta finală care este în vigoare în prezent: Legea 64 / 2008 – reactualizată
2019 - Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019 .

Care sunt principalele modificării aduse textului anterior al Legii 64 / 2008


1. La Art. 2, se introduce o nouă anexă, Anexa 4, în care sunt specificate explicit
echipamentele / instalațiile din domeniul ISCIR la care verificările tehnice în utilizare sunt
efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate de ISCIR.

Cu alte cuvinte este evidențiat prin Lege și domeniul de competență care ar


putea fi și al RSVTI – dacă așa prevăd Prescripțiile tehnice aplicabile.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 55 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. La Art.5 se introduce o nouă definiție (alin.a.1)) care explică semnificația termenului ”admitere
a funcţionării” ca alternativă validă la ”autorizarea funcționării”
”admitere a funcţionării” = acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de
către ISCIR, pentru o/un instalaţie/echipament, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică
aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate
condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;

”autorizarea funcționării” = acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de


instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.
1340/2001 - conform prevederilor art. 3 alin. (4)), în scopul atestării faptului că o instalaţie/un
echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii
de siguranţă;

Cu alte cuvinte este definit prin Lege și verdictul pozitiv la care poate ajunge
și un RSVTI ca urmare a acțiunilor de verificare tehnică la punerea în
funcțiune a echipamentelor / instalațiilor din domeniul de competență al
RSVTI (în principiu cele din Anexa 4 la Legea 64/2008, dacă așa este specificat
în Prescripțiile Tehnice aplicabile)

3. Tot la Art.5 se introduce o nouă definiție (alin.d.1)) care explică semnificația și rolul înființării
unui nou organism independent (S.A. dar înființat prin HG !) pentru efectuarea verificărilor în
funcționare la anumite categorii de echipamente / instalații din domeniul ISCIR (în principiu cele
specificate în Anexa 4 la Legea 64 / 2008), conform reglementărilor Prescripțiilor tehnice ISCIR.
” d.1) Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor
sub Presiune - S.A. - societate înfiinţată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
1.139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
denumită în continuare CNCIR"

4. La Art.6 la litera b) se aduce o precizare foarte necesară pentru luarea în considerare ca


dovadă pertinentă a demonstrării oficiale a capacității unor echipamente / instalații din
domeniul ISCIR, de a satisface cerințe specifice de siguranță și de a realiza parametriii de
performanță în funcționare declarați de producător, pe lângă tradiționala ”omologare” și
”certificarea” sau ”recertificarea” (care, de fapt, sunt dovezi chiar mai pertinente decât
”omologarea”, avându-și referențiale foarte judicios precizate în Directivele Europene
aplicabile)

5. La Art.9 a pare modificarea esențialăă prin care se introduce în Lege cea mai importantă
schimbare în politica ISCIR de a-și îndeplini responsabilitatea ” în numele statului pentru
asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor
prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, denumite în continuare instalaţii/echipamente.”
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 56 of 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ISCIR își separă atribuțiile de reglementare și control (prin măsuri specifice de autorizare a
prestatorilor de specialitate) al respectării prevederilor legale în domeniu de atribuțiile de
verificare tehnică în exploatare a echipamentelor / instalațiilor, atribuții pe care le
lasă în seama unor prestatori de specialitate independenți și competenți, pe care îi
autorizează în acest sens.

Conform textului în vigoare (2019) al Legii nr.64 / 2008, Art.5, alin h. 1) prin exploatere se înțelege:

”totalitatea activităţilor care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea


autorizării/admiterii funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în utilizare pentru
estimarea duratei remanente de viaţă, reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, precum şi controlul
nedistructiv, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor”

În vigoare este următorul text:

ART. 9
(1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice
în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se
efectuează de către CNCIR.

(2) Verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificările tehnice în


utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 se realizează de
către persoane fizice şi juridice autorizate în acest scop.

(3) Responsabilităţile privind realizarea verificărilor tehnice în


vederea autorizării/admiterii funcţionării şi a verificărilor tehnice în
utilizare, precum şi corectitudinea rezultatelor aferente obţinute
revin CNCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după
caz.

INFRACȚIUNI și CONTRAVENȚII

ART. 25
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate
din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru activitatea de control.

DISPOZIȚII FINALE

ART. 27
(1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta lege.

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 57 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Instalaţii şi echipamente din domeniul ISCIR


În conformitate cu prevederile Legii 64 / 2008 (care este Legea ”master” din ”pachetul
legislativ” numit în continuare ”Legislația ISCIR) – Domeniul ISCIR este definit astfel (conform
Anexelor 2, 3 și 4 din Legea 64/2008):
Notă: Se citează din LEGEA Nr. 64/2008 din 21 martie 2008 *** Republicata
privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
Text in vigoare începând cu data de 17 aprilie 2019
Act de bază: Legea nr. 64/2008, republicata (MO nr. 399 din 8 iunie 2015)
Acte modificatoare: Legea nr. 49/2019;Legea nr. 282/2018;Decizia Curtii Constitutionale nr.
638/2018; OUG nr. 54/2018; Legea nr. 80/2016; OUG nr. 64/2015
ANEXA 2 Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate
consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

Cazane pentru abur, pentru apă caldă


1.
sau fierbinte

Echipamente sub presiune mai mare


2.
de 0,5 bar

Instalaţii pentru gaze


2.1.
petroliere lichefiate - GPL

instalaţii pentru gaze


2.2.
naturale comprimate – GNC

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 58 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

nstalaţii pentru gaze


2.3. naturale comprimate
pentru vehicule - GNCV

Recipiente simple sub presiune mai


3.
mare de 0,5 bar

Macarale, ascensoare,
elevatoare, instalaţii de
transport pe cablu,
4. nstalaţii de ridicat pe
plan înclinat, poduri
rulante şi alte
mecanisme de ridicat

Aparate de încălzit
alimentate cu
5.
combustibil solid, lichid
sau gazos

Arzătoare cu
6. combustibil lichid sau
gazos

Accesorii de securitate
pentru instalaţiile,
7. echipamentele şi
aparatele prevăzute la
pct. 1 şi 3 - 6

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 59 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Aparatură şi instalaţii de
automatizare aferente
8. instalaţiilor şi
echipamentelor prevăzute la
pct. 1 - 7

Instalaţii şi echipamente
destinate, montate şi
9.
utilizate în cadrul parcurilor
de distracţii

ANEXA 3 Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele


instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi
componente ale acestora

Generatoare şi cazane de
abur, de apă caldă sau
fierbinte, inclusiv corpul
reactorului
1.

Echipamente sub presiune


mai mare de 0,5 bari şi
2. recipiente simple sub
presiune mai
mare de 0,5 bari

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 60 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. Pompe

Conducte pentru lichide,


4. vapori şi gaze tehnice
uscate sau umede

Suporturi ale elementelor


5.
sub presiune

6. Armături

7. Sisteme tehnologice

Macarale, ascensoare,
elevatoare, poduri rulante
8.
şi alte mecanisme de
ridicat

Accesorii de securitate
pentru instalaţiile şi
9.
echipamentele prevăzute la
pct. 1, 2, 4 şi 8

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 61 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ANEXA 4 Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate


consumatoare de combustibil şi componente ale acestora la
care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către
persoane fizice şi juridice autorizate ISCIR

Cazane pentru abur şi pentru


apă fierbinte având
1.
presiune x volum </= 60 (bar
x litru)

Recipiente de categoria I
(pbar x Vlitri </= 50) stabilită
conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.
123/2015 privind stabilirea
2.
condiţiilor pentru punerea la
dispoziţie pe piaţă a
echipamentelor sub
presiune, cu modificările
ulterioare

Aparate de încălzit
alimentate cu combustibil
3. solid, lichid sau gazos cu
puteri nominale
</= 400 kW

Arzătoare cu
4. combustibil
lichid sau gazos

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 62 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Butelii cu volum </= 150 litri


şi butoaie cu volum </=
5. 1.000 litri pentru gaze
comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune

Macarale cu sarcina
6. nominală </= 1 t şi cele cu
acţionare manuală

Stivuitoare şi translatoare
stivuitoare, cu acţionare
7.
manuală

Platforme ridicătoare
nedeplasabile/deplasabile
exclusiv pentru materiale,
cu sarcina nominală </= 1 t
8.
şi platforme
ridicătoare
pentru persoane
cu dizabilităţi

Elevatoare pentru vehicule,


9.
cu acţionare manuală

Mecanisme de ridicat
având sarcina nominală
10.
</= 1 t şi cele cu acţionare
manuală

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 63 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Ascensoare destinate
transportului de materiale
11.
având sarcina nominală
< 100 kg

Mecanisme şi instalaţii de
12. ridicat pentru teatre,
acţionate manual

Echipamente pentru spaţii


13.
de joacă

Dispozitive de siguranţă
aferente instalaţiilor şi
14. echipamentelor prevăzute
la pct. 1 - 3
din prezenta anexă

dispozitive de siguranţă
aferente instalaţiilor şi
15. echipamentelor
prevăzute la pct. 1 - 3 şi 5
din anexa nr. 2

NOTĂ:
Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea şi verificarea instalaţiilor şi aparatelor
se supun regimului de verificare tehnică şi sunt:
a) produse din metale feroase, neferoase şi materiale nemetalice - table, ţevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate,
semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materiale pentru sudură - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 64 of 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ACTIVITĂȚI, LA, sau ÎN LEGĂTURĂ CU, ECHIPAMENTELE ȘI INSTALAȚIILE


DIN DOMENIUL ISCIR care sunt supuse controlului, verificărilor și autorizării ISCIR

Aceste activități pot fi sintetizate într-un ciclu de viață restrâns, al echipamentelor /


instalațiilor din domeniul ISCIR, la perioada în care este implicat direct ”DEȚINĂTORUL” (fără a
se insista asupra perioadei de proiectare / concepție și asupra perioadei post casare):
 Introducerea pe piaţă,
 punerea în funcţiune
 utilizarea / exploatarea
Aceste activități sunt admise numai în condiţiile stabilite de Legea 64/2008 (cf. Art.3)
Detalierea modului în care aceste activități sunt supravegheate, controlate și autorizate de
ISCIR, împărțirea lor în sub-etape și asocierea, pentru fiecare sub –etapă, de prestatori de
specialitate ce trebuie la rândul lor să fie verificați și autorizați de ISCIR se poate găsi în textul
”componentelor” Legislației ISCIR, și foarte explicit, din punct de vedere procedural , mai ales în
textele ”componentelor” operaționale: Prescripțiile Tehnice ISCIR

În Art 8 al Legii 64 / 2008 sunt enumerate, mai detaliat, activitățile supuse controlului și
autorizării ISCIR (aceste activități se regăsesc în toate și în fiecare dintre Prescripțiile Tehnice
dedicate fiecărei familii specifice / tipologice de echipamente / instalații din domeniul ISCIR, pe care le
reglementează – unde sunt precizate metodologic și condițiile de autorizare a prestatorilor de
specialitate care execută aceste activități, precum și criteriile de admitere / aprobare de către
ISCIR, a rezultatelor activităților executate) :

1. Construire

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 65 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. montare

3. instalare

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 66 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

punere în
4.
funcţiune

control
5.
nedistructiv

supravegherea
tehnică şi,
după caz,
verificările
6.
tehnice în
vederea
admiterii
funcţionării

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 67 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

verificările tehnice în
utilizare pentru
7.
echipamentele/instalaţiile
prevăzute în anexa nr. 4

verificările tehnice
în utilizare pentru
8.
estimarea duratei
remanente de viaţă

reviziile, reparaţiile,
9.
lucrările de întreţinere

10. operaţiunile de sudare

11. Deservirea / operarea

Toate activitățile de mai sus se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate
(ISCIR), în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice ISCIR şi Legea 64/2008, cu modificările și
completările ei ulterioare.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 68 of 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile LEGII 64 / 2008

Recipientele pentru aer


aferente instalaţiilor şi
echipamentelor de
1.
frânare, basculare şi
semnalizare,
montate pe autovehicule

Instalaţiile şi
echipamentele sub
2.
presiune, montate pe
nave

Instalaţiile şi
3. echipamentele de ridicat
montate pe nave

Conductele de gaze
naturale de alimentare
din amonte, conductele
4. aparţinând Sistemului
naţional de
transport al gazelor
naturale

Conducte de gaze
naturale aparţinând
5. sistemelor de distribuţie
şi instalaţiilor de utilizare
a gazelor naturale

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 69 of 71


Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările
ulterioare
Text în vigoare: începând cu data de 11 august 2014
Act de bază: Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (27 decembrie 2001)
Acte modificatoare: Hotărârea Guvernului nr. 182/2005
Hotărârea Guvernului nr. 920/2009
Hotărârea Guvernului nr. 1440/2009
Hotărârea Guvernului nr. 171/2010
Hotărârea Guvernului nr. 1139/2010
Hotărârea Guvernului nr. 559/2013
Hotărârea Guvernului nr. 668/2014

Notă:
Conform Legii 64 / 2008 actualizată la nivelul anului 2019 (17 aprilie 2019), Art. 4 , alin.(4)

”ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului economiei, iar modul de
organizare şi funcţionare a ISCIR se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*).

*)Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

Conform art. VII din Legea nr. 49/2019, în termen de 30 de zile de la data de 17 aprilie 2019 [data
intrării în vigoare a Legii nr. 49/2019, Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 se va modifica şi completa
conform modificărilor şi completărilor dispuse prin Legea nr. 49/2019.

Până la data elaborării prezentului ”Suport de Curs” nu a fost publicat în MOR nici un text reactualizat
la nivelul anului 2019 al HG 1340 /2001

Scopul HG 1340 / 2001

Definește în contextul, Legii 64 / 2008:


 Cine este ISCIR
 Care sunt funcțiile ISCIR
 Ce atribuții are ISCIR
 Ce structură organizatorică are ISCIR
 Care este personalul și Conducerea ISCIR
 Cum acționează ISCIR în scopul îndeplinirii atribuțiilor
 Ce relații are ISCIR cu alte structuri ale autorității de Stat
 Cum își asigură ISCIR finanțarea
 Care sunt activele mobile și imobile ale ISCIR
 Ce tip de relații pot exista între ISCIR și Prestatorii de activități specializate din domeniul ISCIR
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 70 of 71
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

De ce este importantă cunoașterea HG 1340 / 2001 (cu toate


modificările și completările ulterioare) pentru RSVTI
În Legea 64/2008 sunt definite șase categorii de ”actori” care interacționează în peisajul
echipamentelor și instalațiilor din domeniul ISCIR în scopul asigurării siguranței în funcționare a
acestora

Având în vedere că RSVTI trebuie să interacționeze perrmanent cu ISCIR (raportări, informări etc)
acesta (RSVTI) trebuie să fie foarte familiarizat cu structurile ISCIR cu care trebuie să interacționeze și
să cunoască temeinic prerogativele acestora.
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR: SOCIETATEA......................... București Page 71 of 71