Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORTUL DE ACTIVITATE

A COMISIEI METODICE LIMBĂ ŞI COMUNICARE + OM ŞI SOCIETATE


AN ȘCOLAR 2018/2019

Comisia metodică LIMBĂ ŞI COMUNICARE + OM ŞI SOCIETATE, în anul şcolar 2018-2019 şi-a propus să desfăşoare activităţi
instructiv- educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze, precum şi la Evaluarea
Naţională pentru elevii clasei a VIII-a.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :
 Cunoaşterea colectivelor de elevi;
 Utilizarea unor metode de lucru optime, urmate de evaluări formative şi sumative cu caracter compensator de natură
ameliorativ-constructivă;
 Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
 Dorinţa de îmbunătăţire a relaţiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru didactic;
 Motivaţie şi interes pentru adaptarea şi dezvolatarea prestigiului şcolii noastre;
 Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înţelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme.
Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu misiunea educativă a şcolii noastre de a furniza un
program de învăţare eficient care să asigure evoluţii individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate.

DOMENII

1. Proiectarea eficientă a curriculumului


Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi în funcţie de standardele de referinţă s-a
concretizat în întocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform procedurilor de implementare a
programei școlare.
În anul şcolar 2018/2019 am realizat procesul instructiv – educativ în concordanţă cu programa elaborată de minister, ne-
am îndeplinit toate obligaţiile de profesori prevăzute în fişa postului. Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în
conformitate cu programele şcolare, pregătirea lor pentru participarea la concursurile şcolare, la activităţi cultural educative, didactico
– metodice.
Ne-am preocupat de întocmirea planificărilor calendaristice, a planurilor unităţilor de învaţare, planificări pe care le-am
realizat până la termenul stabilit de direcţiunea unităţii şcolare. Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza rezultatelor obţinute la
evaluarea iniţială de la începutul anului şcolar şi pe baza particularităţilor de nevoi ale elevilor. Astfel, ne-am adaptat activităţile
de învăţare-îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice - la posibilităţile
diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere, ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Pentru realizarea proiectării activităţii ne-am folosit de competenţele TIC pe care le deţinem fiecare, astfel încât le-am întocmit în
format electronic. Programele şcolare în vigoare, planificările calendaristice le-am ataşat portofoliului personal. Am proiectat la
începutul anului şcolar câteva activităţi extracurriculare de tipuri diferite şi structurate după modele variate, corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile şi interesele educabililor, cu conţinuturile abordate, activităţi pe care le-am şi realizat pe tot parcursul anului
şcolar.

2. Activitati curriculare, extracurriculare şi extraşcolare


În anul şcolar 2018-2019 ne-am propus şi am realizat următoarele activităţi corespunzătoare graficelor întocmite la începutul fiecărui
semestru:

SEMESTRUL I
COMISIA CADRU
Nr. RESPONSABIL
DATA METODICA / ACTIVITATEA DIDACTIC
crt. COMISIE
DISCIPLINA PROPUNATOR
0 1 2 3 4 5
*Stabilirea
responsabilităţilor Toţi membrii
membrilor comisiei, comisiei
activităţi organizatorice.
PROF. ŞERBU
LIMBĂ ŞI *Testarea iniţială – SIMONA
1 SEPTEMBRIE COMUNICARE/OM elaborare subiecte,
ŞI SOCIETATE bareme, administrare.
*26 septembrie 2018 – Ziua
Europeană a Limbilor
Străine
Prof. Sterian
Gabrela
*Testare iniţială -
interpretare rezultate, Toţi membrii
analiză, modalităţi de comisiei
remediere a deficienţelor.
LIMBĂ ŞI
2 OCTOMBRIE COMUNICARE/OM *Proiectarea didactică PROF. ŞERBU
ŞI SOCIETATE conform modelelor SIMONA
MECTS, respectând
programele școlare în
vigoare. Toţi membrii
comisiei
*9 octombrie -
Comemorarea victimelor
Holocaustului Prof. MOCANU
NICOLETA
*Identificarea elevilor
capabili de performanţi şi
stabilirea unui program
de pregătire al acestora
Prof. Șerbu
Simona
Dezbatere cu tema:
Rolul materialului
3 NOIEMBRIE LIMBĂ ŞI didactic în predarea și PROF. ŞERBU
COMUNICARE/OM consolidarea SIMONA Toți membrii
ŞI SOCIETATE cunoștințelor comisiei

4 DECEMBRIE LIMBĂ ŞI *Referat de


COMUNICARE/OM specialitate:Eficientizarea Prof. Axinte
ŞI SOCIETATE lecţiei de limba şi Marioara
literatura română prin
utilizarea metodelor
interactive de grup:
PROF. ŞERBU
*Tezele la disciplina SIMONA
limba română – elaborare
subiecte şi bareme,
administrare.
Profesorii de
*Ninge cu versuri – limba română
concurs de recitare şi de
creaţie literara

Prof. AXINTE
LIMBĂ ŞI *Eminescu – Luceafărul MARIOARA
5 IANUARIE COMUNICARE/OM poeziei româneşti
ŞI SOCIETATE -recital de poezie şi PROF. ŞERBU Prof. ŞERBU
cântece pe versuri SIMONA SIMONA
eminesciene

SEMESTRUL AL II-LEA

COMISIA
Nr. RESPONSABIL CADRU DIDACTIC
DATA METODICA / ACTIVITATEA
crt. COMISIE PROPUNATOR
DISCIPLINA
0 1 2 3 4 5
*Prezentare
Raport de
activitate Prof. Șerbu Simona
comisie-
LIMBĂ ŞI semestrul I
COMUNICARE/OM
1 FEBRUARIE ŞI SOCIETATE
*Lecție
demonstrativă:
Limba și PROF. ŞERBU
literatura SIMONA Prof. Șerbu Simona
română, clasa a
VIII-a A
Subiectul:
Propoziția
subordonată
completivă
directă

Lectie
LIMBĂ ŞI demonstrativă – PROF. ŞERBU Prof. Gurău Viviana
2 MARTIE COMUNICARE/OM Limba engleză SIMONA
ŞI SOCIETATE

3. APRILIE LIMBĂ ŞI Referat de


COMUNICARE/OM specialitate:
ŞI SOCIETATE
Ed. Fizică PROF. ŞERBU
Contribuţia SIMONA Prof. Bogdan Ionel
orelor de
educaţie fizică la
dezvoltarea
fizică armoni-
oasă a elevilor

4 MAI LIMBĂ ŞI
COMUNICARE/OM * 9 Mai – Ziua Prof. Mocanu Nicoleta
ŞI SOCIETATE Europei

*Lecție
demonstrativă : PROF. ŞERBU
Religie SIMONA Prof. Oprea Tudorița
Tema: Când,
unde, cui mă
rog? – clasa I

*Susținerea
lucrărilor scrise
semestriale – Prof. Axinte Marioara
limba română și Prof. Șerbu Simona
geografie Prof. Mocanu Nicoleta
5 IUNIE LIMBĂ ŞI Prezentare
COMUNICARE/OM Raport activitate PROF. ŞERBU Prof. Șerbu Simona
ŞI SOCIETATE comisie la SIMONA
sârșitul anului
școlar
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE DESFĂŞURATE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Nr.crt. Activitatea propusă RESPONSABILI Data Participanţi

COMISIA LIMBĂ SI COMUNICARE + OM ŞI SOCIETATE

1 1OCTOMBRIE- ZIUA elevi


INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR
IN VÂRSTĂ
PROF. DIRIGINŢI OCT. 2018 diriginte
“PĂRINŢII DE AZI, BUNICII DE
MÂÎNE”
2 5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A elevi
EDUCAŢIEI
LA MULTI ANI DASCĂLILOR DE IERI
PROF. SERBU 5 OCT.2018 diriginte
SI DE AZI! SIMONA
PROF. STERIAN
GABRIELA
3. “TOAMNĂ, TOAMNĂ ROD BOGAT!” PROF. SERBU elevi
 realizarea unei expoziţii cu
roadele toamnei
SIMONA OCT.2018 diriginte
PROF. AXINTE
MARIOARA
4 1 Decembrie- Ziua Naţională a
României PROF. MOCANU elevi
UNIRE-N CUGET SI-N NICOLETA 29 NOV. 2018 cadre didactice
SIMŢIRI invitaţi
 program artisitic dedicat
Marii Uniri
5 3 DECEMBRIE – Ziua
internaţională a persoanelor cu PROF. SERBU 3 DEC. 2018 Elevi
dizabilităţi SIMONA diriginte
ŞI EU SUNT OM, CA ŞI TINE! PROF. STERIAN
GABRIELA
6 CRĂCIUNUL –DARUL
BUCURIEI – Colinde, colinde ... Prof. ȘERBU DEC. 2018
E vremea colindelor SIMONA Elevi
- program de datini și obiceiuri Prof. MOCANU Părinți
strămoșești NICOLETA Cadre didactice
-expoziție de decorațiuni și Prof. AXINTE
felicitări de Crăciun MARIOARA
Prof. BOGDAN
IONEL
Prof. STERIAN
GABRIELA
7 24 IANUARIE – UNIREA Prof. MOCANU IAN. 2019
PRINCIPATELOR ROMÂNE NICOLETA Elevi
Cadre didactice
8 Olimpiada de limba și literatura
română Prof. ȘERBU Elevii claselor
- faza pe școală SIMONA Noiembrie 2018 V-VIII
- faza locală Prof. AXINTE Decembrie 2018
- faza județeană MARIOARA Martie 2019

9 Concursul Național Comper Prof. ȘERBU Elevii claselor


COMUNICARE SIMONA Noiembrie 2018 V-VIII
Prof. AXINTE Martie 2019
MARIOARA
10 Olimpiada de LIMBA Prof. STERIAN Ianuarie 2019 Elevii claselor
FRANCEZĂ – faza pe școală GABRIELA VII-VIII

11
8 MARTIE – ZIUA FEMEII Prof. ȘERBU 8 martie 2019 Părinți
- cântece și poezii dedicate zilei SIMONA Elevi
internaționale a mamei, Prof. MOCANU
felicitări, mesaje pentru mama NICOLETA
Prof. AXINTE
MARIOARA
Prof. BOGDAN
IONEL
Prof. STERIAN
GABRIELA
12 Învierea Domnului
- expoziție de ouă încondeiate și Prof. MOCANU Aprilie 2019 Elevi
icoane pictate NICOLETA
13 9 MAI – Ziua Europei, Prof. MOCANU Elevi
Independenței de stat a NICOLETA 9 mai 2019 Cadre didactice
României și Sfârșitul celui de-al
doilea Razboi mondial

14 ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
- tradiții și obiceiuri Prof. ȘERBU
- expoziție de icoane pictate SIMONA
Prof. MOCANU Elevi
NICOLETA Cadre didactice
Prof. AXINTE mai 2019
MARIOARA
Prof. BOGDAN
IONEL
Prof. STERIAN
GABRIELA

17 PROIECT EDUCATIV
JUDEȚEAN – MARI
SCRIITORI LA CEAS
ANIVERSAR
PROF. AXINTE
 Cartea, comoară pentru MARIOARA Noiembrie 2018-
suflet PROF. SERBU aprilie 2019 Prof. de limba şi
SIMONA literatura română
 Eroul meu preferat Elevii cleselor VI-
VII
 Sub mireasma teiului
eminescian

 Pe urmele lui Caragiale


18 ZIUA LIMBILOR EUROPENE PROF. STERIAN 26 SEPT. 2017 elevi
GABRIELA cadre didactice
19 Ziua Copilului Prof. MOCANU 29 mai 2018 Elevi
- expoziție de desene NICOLETA Cadre didactice
3. Evaluarea rezultatelor şcolare
În anul școlar 2018-2019, întreaga activitate a profesorilor din aceste comisii a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor
curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi.
Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale urmăresc în mod deosebit capacitatea elevilor de lecturare şi de înţelegere a
textelor studiate, de comunicare şi de exprimare corectă în limba română, în clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de
sintetizare şi de argumentare, precum şi crearea unor valori şi atitudini. Totodată prin literatură, considerată o artă a cuvântului, se
dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei identităţi culturale a acestora.
La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră. Aceştia au participat la
examenele de corigenţă . În septembrie 2018 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul
managerial, cât şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare. Totodată au fost elaborate teste iniţiale pentru elevii
claselor V-VIII, aplicate până la 1 octombrie 2018. În primele două săptămâni ale anului şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor
şcolare. Au fost prezentate diverse culegeri de exerciţii necesare pregătirii elevilor pentru examenul de Evaluare Națională. Elevii
claselor a VIII-a au achiziţionat culegerea „Evaluare Națională 2019”, cu acordul părinților. Aceasta cuprinde modele de subiecte
foarte apropiate de strucura celor de la examen.
În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate scheme grafice referitoare la probleme
ortogafice şi morfologice, teste de progres şi mai multe modele de subiecte de teză semestrială.
Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii clasei a VIII-a, pentru eficientizarea pregătirii acestora pentru examen.
Rezultatele fiind mulțumitoare.
Elevii claselor VI-VII au particiapt și în acest an la proiectul judetean Mari scriitori la ceas aniversar unde au desfășurat
activități și au concurat cu elevi din școlile Ciocile, Dudești și Roșiori, clasându-se onorabil pe locurile I, II, și III, în funcție de
concursul desfășurat, dovadă fiind diplomele anexate.
Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode tradiţionale (prelegerea, lectura,
conversaţia), alături de cele moderne (investigaţia de text literar, dezbaterea, problematizarea).
Pe tot parcursul anului școlar s-au realizat forme diverse de evaluare. În catedră au fost aplicate subiecte de teză. Elevii au fost
evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, studii de caz, referate.
Elevii claselor a VIII-a au susținut pe parcursul anului școlar trei simulări , la toate trei promovabilitatea fiind peste 50%, iar
rezultatele la Evaluarea Națională fiind multumitoare , la disciplina limba romana elevii au promovat în .

Rezultate simulare decembrie 2018:


NR.CRT ELEVI ÎNSCRIȘI ELEVI PREZENȚI <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 %
43 38 16 10 2 5 3 2 0 57,89%
Rezultate simulare martie 2019:
Nr. ELEVI ELEVI ELEVI <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8- 9-9,99 10 %
crt. ÎNSCRIȘI PREZENȚI ELIMIN. 8,99
1 43 38 - 13 5 5 5 6 4 - 66%

Rezultate simulare mai 2019:

NR.CRT ELEVI ÎNSCRIȘI ELEVI PREZENȚI <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 %
43 33 9 6 5 3 6 4 72,72%

Rezultate Evaluare Natională 2019

NR.CRT ÎNSCRIȘI PREZENȚI <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 %


1 30 27 4 1 6 4 5 7 - 85,18%

4. Formarea profesională
Preocuparea pentru o perfecționare continuă s-a concretizat în participarea la consfătuirea organizata de ISJ Braila la începutul
anului şcolar, precum și în înscrierea și parcurgerea anumitor cursuri de perfecționare.
De asemenea, cadrele didactice ale comisiei au manifestat un interes constant pentru propria lor dezvoltare profesională partcipând
la diverse cursuri de formare.

5. Relatii comunitare
Pe tot parcursul anului şcolar 2018/2019 am menținut o strânsă colaborare cu aproape toți colegii, am colaborat eficient cu
majoritatea membrilor Comisiei de Limba și comunicare unde am împărtăşit fiecare din experienţa proprie, precum şi cu
conducerea unităţii şcolare.
Ne-am realizat toate atribuţiile de serviciu la timp, am respectat regulamentul intern şi normele de organizare şi
funcţionare a instituţiei şcolare. În realizarea unor sarcini de lucru la nivelul şcolii am dovedit spirit de echipă şi disponibilitate la
cerinţele şcolii.

Am avut o strânsă colaborare cu părinţii în vederea realizării corespunzătoare a demersului didactic şi a activităţilor
extracurriculare.

6. Contribuţia la promovarea imaginii şcolii


Promovarea imaginii şcolii în comunitate s-a concretizat prin participarea si prin obținerea de rezultate bune și foarte bune
de către elevii coordonați de noi la Olimpiada de limba si literatura romana –faza județeană şi la celelalte concursuri județene şi
naționale.

7. Plan de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii comisiei


• există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte;
• munca de educare a familiei în spiritul deschiderii şi încrederii spre şcoala trebuie să promoveze noi strategii;
• vorbim prea timid despre “Noi” si popularizam la fel de timid rezultatele muncii;
• mai avem încă de studiat “partea goala a paharului”in ceea ce priveşte managementul calităţii;
• există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi gestionării calitative a unor situaţii.

OPORTUNITĂŢI:

• S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită;
• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesională, poate promova şi consolida coordonatele unei
învăţări formative, durabile, punctate de performanţe.
Puncte tari:
- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de
inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la
specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;
- climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- rezultate bune la concursurile școlare;

Puncte slabe:
- inexistenţa unei legături permanente a elevilor cu biblioteca şcolii;
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării, există, din păcate, elevi corigenți la disciplina limba română în fiecare clasă. Pentru aceștia
s-a intocmit un plan de măsuri și un program de pregătire in perioada corigențelor pentru a reusi să atingă minimul de competențe
prevăzut de programa școlară în vigoare.
- goluri în cunoştinţele elevilor;
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;

Raport întocmit de responsabilul comisiei,


Prof. Şerbu Simona