Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Ce Înseamnă un ONG – Formele Juridice pentru o Organizatie NeGuvernamentala

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de
natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii
în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

Caracteristicile de bază a unei organizaţii neguvernamentale sunt:

1. Organizatie Non-Profit, Nepatrimonială – entitate a cărui scop nu este de a


realiza activităţi economice, adică nu are scop de a produce profit;
2. Fără Scop lucrativ – organizaţie care duce în principal aportul la susţinerea
activităţilor comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Din punct de vedere juridic, o organizaţie neguvernamentală poate avea 3 forme juridice:
Asociatie, Fundatie sau Federatie

Diferenţa dintre o Asociantie, Fundatie si Federatie

Asociatia – Este reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă
permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de
a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale.

Ordonanta nr. 26/2000 – prezintă asociaţiile ca fiind organizaţii formate din cel puţin trei
persoane care contribuie cu diferite resurse materiale sau intelectuale pentru realizarea
unor activităţi de interes general, dar şi al unor activităţi desfăşurate în interes personal,
nepatrimonial, al membrilor lor.

Fundatia – Este o organizaţie mai închisă decât este o asociaţie. Scopul unei fundatii
trebuie sa fie altruist, bine determinat, realist şi să fie de interes general sau comunitar.

Ordonanta nr. 26/2000 – prezintă fundaţia ca fiind un subiect de drept înfiinţat de una sau
mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte,
constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de
interes general sau, după caz, comunitar.

Federatie – se aseamănă foarte cu societatea pe acţiuni fiind formată la rândul ei din alte
persoane juridice. În cazul federaţiei, aceasta trebuie să fie formată din cel puţin 2
asociaţii sau fundaţii, păstrându-şi fiecare personalitatea juridică.

2. Patrimoniul Unui ONG

Un alt factor foarte important pe care trebui să-l ştii înainte să începi să înfiinţezi un ONG
este legat de patrimoniul pe care trebui să-l aibă acesta.
Pentru a înfiinţa o Asociaţie este nevoie de un patrimoniu relativ mic în valoare de cel
puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatie, acesta putându-se
fi alcătuit din aportul în natura sau în bani al asociaţilor.

Pentru a înfiinţa o Fundaţie ai nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală
de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Patrimoniul este necesar pentru susţinerea scopului pentru care a fost constituită fundaţia.

3. Cele 2 etape principale ale înfiintarii unui ONG

I. Etapa Juridică

Este reprezentată de colaborarea cu instanţa de judecată. În această etapă instanţa are


rolul de a pronunţa hotărârea de admitere a cererii sau de respingere motivată de aceasta.

Procedură durează aproximativ 2 zile de la depunere, iar încheierea poate fi supusă căii
de atac a recursului în termen de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare.

II. Etapa extrajuridică

Această etapă se desfăşoară în faţa notarului, al cărui rol este de a aproba şi a autentifica
înscrisurile prezentate de către reprezentanţii organizaţiei, şi anume statutul şi actul
constitutiv. (Observaţie! Conform prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 această activitate
poate fi încheiată şi de către un avocat.)

4. Actele Necesare pentru Dosarul de infiintare a unui ONG

Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii sunt
următoarele:

 Dovada Rezervării Denumirii


 Cărtile de identitate ale membrilor fondatori
 Dovada sediului
 Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (dacă este cazul)
 Dovada patrimoniului iniţial
 Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane
juridice
 Act constitutiv + Statut (intocmite şi acceptate de avocat/notar)

În continuare vă voi prezenta paşii necesari pentru înfiinţarea unui ONG şi activităţile pe
care trebuie să le realizezi pentru dobândirea actelor necesare.

5. Pasul 1. Rezevarea Denumirii ONG-ului


Primul pas pe care trebui să-l parcurgi pentru înfiinţarea unei Asociaţii sau a unei
Fundaţii este dobândirea Dovezii disponibilităţi Denumirii.

Aceasta se obţine prin întocmirea unei cereri şi depunerea acesteia la Registratura


generală a Ministerului justiţie. Dovada o vei primi în maxim 5 zile şi este valabilă pentru
6 luni. Costul obţinerii Dovezii este de 36 de lei. Pentru prelungire, costul este de 18 lei.

Click AICI pntru mai multe detalii despre această etapă şi pentru a descărca un model de
cerere.

6. Pasul 2. Stabilirea Sediului Social

Al doilea pas pentru înfiinţarea unei Asociaţii sau a unei Fundaţii este stabilirea sediului.

Potrivit legii, orice Asociaţia sau Fundaţia este obligată să aibă un sediu sediu. Aceasta
poate fi o casă sau un apartament, personal sau închiriat.

Pentru ca apartamentul sau casa să devină sediul social al asocieţiei sau fundaţiei, trebuie
semnat un contract de comodat sau contract de închiriere între proprietar şi asociaţie
(conform Dovezii Rezervării Denumirii).

În cazul în care sediul se află într-un apartament, ai nevoie de acordul vecinilor cu pereţii
comuni cu apartamentul-sediu şi a Asociaţiei de Proprietari.

Ultimul pas este ca proprietarul imobilului stabilit ca sediu să autentifice la notariat o


declaraţie prin care pune la dispoziţie spaţiul respectiv ca sediu pentru asociaţie sau
fundaţie.

Cererea necesară pentru acest proces o poţi descărca de AICI.

Costul acestei etape este de aproximativ 30 lei.

7. Pasul 3. Redacatarea Statului şi al Actului Constitutiv

Actul constitutiv şi Statutul sunt principalele acte ale unui ONG. Acestea arată cum este
organizat ONG-ul, obiectul de activitate, sediul social, fondatorii, corpul de conducere,
etc.

Statul defineşte scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc, şi este
format din următoarele capitole:

I. Dispoziţii General

II. Scopul Asociaţiei/Fundaţiei

III. Patrimoniul
IV. Membrii Asociaţiei/Fundaţiei

V. Drepturile şi Îndatoririle membrilor

VI. Organizare, Conducere, Control

VII. Resurse Patrimoniale

VIII. Dizolvarea Asociaţiei/Fundaţiei

IX. Dispoziţii Finale

X. Semnăturile Membrilor Fondatori

Actul Constitutiv consfinţeşte hotărârea fondatorilor de înfiinţare a Asociaţiei sau


Fundaţiei şi desemnează Consiliul Executiv, şi este format din următoarele capitole:

Art 1. Denumire Entităţii şi Membrii Fondatori

Art 2. Forma juridică

Art 3. Durata şi Sediul

Art 4. Scopul Asociaţiei

Art 5. Patrimoniul

Art 6. Componenţa Organelor de Conducere şi a Adunării Generale

Semnăturile Membrilor Fondatori

Un model de Act Constitutiv poţi descărca gratuit de AICI.

După elaborarea documentele, acestea trebuie autentificate şi legalizate de un Notar sau


Avocat. (Sfat – mergeţi cu câte 5-6 exemplare din fiecare.)

Costul pentru autentificarea actelor este de 200-300 lei în funcţie de onorariul fiecăruia şi
al numărului de exemplare.

8. Pasul 4. Constituirea Patrimoniului

Este pasul în care trebuie constitui patrimoniul minim pentru infiintarea ONG-ului.

Pentru o asociaţie patrimoniul este de 200 lei şi trebuie depus la o bancă printr-un depozit
bancar.
Pentru o Fundaţie ai nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel
puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

În urma acestei activităţi trebuie să primiţi o dovadă prin care se evidenţiază faptul că
patrimoniul a fost depus într-un cont bancar.

9. Pasul 5. Obţinerea Cazierului Fiscal de către Fondatori/Asociaţi

În această etapă fondatorii sunt nevoiţi să obţină cazierul fiscal personal.

Cazierul este gratuit, iar acesta este valabil pentru maxim 30 zile de la eliberare.

Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finanţelor prin Administraţia Finanţelor Publice
de care aparţine domiciliul solicitantului şi trebuie completat formularul 504 pus la
dispoziţie de ei .

Documentul 504 poate fi găsit şi AICI.

10. Pasul 6. Depunerea dosarului de infiintare – Prezentarea in fata instantei si


dobandirea personalitatii juridice

Este momentul în care trebuie să depui dosarul la Judecatoria pe raza căreia se află sediul.

Ultimele 2 lucruri pe care trebuie să le faci pentru finalizarea dosarului sunt:

1. Copie după cărţile de identitate a membrilor fondatori;


2. Plata unei taxe de timbru (~20 lei noi) la un oficiu CEC sau la Administraţia
Finanţelor Publice pe raza căreia se află Judecatoria. Adaugaţi chitanţa la dosar.

Dosarul de depunere trebuie să cuprindă următoarele acte:

 Toate actele obţinute în primii 5 paşi: act constitutiv, statut, actele doveditoare ale
sediului şi a patrimoniului iniţial; dovada disponibilităţii denumirii eliberate de
Ministerul Justiţiei şi cazierele fiscale alea fondatorilor/asociaţilor);
 Copii după CI şi chitanţa care atestă plata unei taxe de timbru;
 O cerere tip adresată Preşedintelui Judecatoriei pe raza căreia se află sediul, în
care soliciţi “acordarea personalităţii juridice şi înscrierea Asociatiei/Fundaţiei în
registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 Taxa de timbru de 100 lei

Imediat după ce depui dosarul vei primi un număr de înregistrare. Peste 2 zile poţi afla cu
ajutorul acestui număr de înregistrare pe site-ul portal.just.ro la secţiunea “Poratulul
instanţelor de judecată” data la care să te prezinţi în faţa instanţei şi numărul completului
de judecată.
Este bine să fii prezent acolo pentru a putea răspunde la diferite întrebări din partea
judecătorului.

Dacă hotărârea judecătorului va fi favorabilă, vei primi prin poştă, la sediul social, o
copie a încheierii judecătoreşti de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul Asociaţiilor
şi Fundaţiilor.

11. Pasul 7. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in registrul Asociatiilor si


Fundatiilor

După aproximativ 2 săptămâni după pronunţare (termenul de transcriere în registrul


Judecătoriei) trebuie să depui o cerere pentru eliberarea Sentinţei Civile (încheierea
judecătoarească pronunţată în şedinţa publică a de judecător) şi a Certificatului de
înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilar, aflat la grefa Judecătoriei.

Important este să cereţi minim 4 copii autentificate de fiecare.

Costul este de 5 lei pe exemplar şi se plăteşte la CEC sau la casieria Judecătoriei.

12. Pasul 8. Obţinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala

Este momentul în care trebuie să obţii certificatul de inregistrarea fiscala (cod fiscal) de la
ANAF.

Dosarul pentru obţinerea CIF-ului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 Statut (copie)
 Act Consitutiv (copie)
 Încheierea Judecătoarească (copie)
 Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie)
 Timbru fiscal de 3 lei
 2 Formulare Cod 010 completate (le obţii de la inspectorul fiscal – la ANAF)

Eliberarea CIF-ului se face în maxim 10 zile.

13. Pasul 9. Realizarea ştampilei

Pentru obţinerea ştampilei trebuie să prezinţi la orice magazin de realizare de ştampile


Codul Fiscal şi o copie a actului de identitate (CI).

Costul pentru 2 ştampile este de aproximativ 100 de lei (o ştampilă mai mare şi una de
buzunar) şi se obţine în maxim 1 oră (în funcţie de magazin).

Următorul pas este să îţi cumperi un chitanţier şi un facturier.

14. Pasul 10. Realizarea unui Cont Bancar plus program de facturare
Acesta este ultimul pas pe care trebuie să-l parcurgi pentru a avea toate actele în
legalitate.

Pentru a-ţi realiza contul bancar, trebuie să mergi la banca unei ţi-ai constituit patrimoniul
cu următoarele acte:

 Statutul;
 Actul Constitutiv;
 Încheierea Judecătorească;
 Certificatul de Înregistrare Fiscală.

Costul este între 0 (zero) lei în funcţie de bancă. Contul bancar se realizează pe loc, fiind
necesară ştampila şi prezenţa tuturor membrilor fondatori.

Tot acum este timpul sa te gandesti si la modul in care vei factura pentru Asociatia ta. Vei
avea multe facturi de facut iar eu personal ca program de facturare recomandc
facturis.ro (il poti testa gratuit daca vrei). Este cel mai simplu, complet si util program de
facturare. Motivele pentru care eu am ales acest program gasesti in acest articol
-> Recenzie Facturis.ro: Un program de facturi complet.

15. Resurse si Articole Utile pentru ONG-isti

Îţi recomand 4 articole + un bonus pe care trebuie să le citeşti neapărat în cazul în care
vrei să îţi faci un ONG:

 11 surse de venit pentru ONG-uri – Principalele surse de venit pe care le poate


avea o Asociaţie sau o Fundaţie;
 Plan financiar ONG – Descarca gratuit un plan financiar pentru ONG-ul tău;
 Importanta unui management financiar intr-un ONG – Rolul si instrumentele de
management financiar pentru un ONG
 Model de buget pentru evenimente si proiecte – modele de bugete pentru
proiectele sau evenimente pe care le faci pentru o mai bună gestiune a finanţelor
ONG-ului. Modelul îl poţi descărca gratuit.

BONUS! Pentru ONG-uri din România, Google oferă până la 10.000 de dolari în fiecare
lună pentru promovare prin google adwords. Pentru mai multe detalii de grant şi pentru
ajutor în obţinerea acestuia, poţi intra AICI.
Cum procedăm? Etapele înființării Asociației

Într-o primă etapă, dacă nu există o astfel de asociație la nivelul școlii, să fie înființată
una de către părinți și/sau profesori. O astfel de asociație se poate înființa urmând
procedura privind înființarea și funcționarea unei organizații neguvernamentale stabilită
prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.
Formele de constituire a unei organizații în baza acestei ordonanțe sunt: asociațiile,
fundațiile și federațiile (o uniune de organizații). În cazul despre care vorbim, este vorba
de înființarea unei asociații. Astfel, în baza OG nr 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare, trebuie urmați 9 pași simpli pentru constituirea asociației și
anume:

1) Rezervarea de denumire – obținerea dovezii că denumirea aleasă respectă


prevederile legii, că nu a fost rezervată de altcineva și că nu există coincidență de nume
cu altă organizație. Disponibilitatea denumirii se eliberează doar de către Ministerul
Justiției. Tariful pentru rezervare este de 36 lei iar cel pentru prelungire ( în cazul în care
aceasta a fost obținută dar există riscul să expire până la finalizarea documentației de
înmatriculare a asociației) este de 18 lei şi se achită la la orice unitate a Trezoreriei (de
către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au
sediul fiscal), în contul 20A365000 – „Alte venituri”. Cererea de rezervare a denumirii
este una tip, conform anexei la Regulamentul nr. din 26 aprilie 2000 privind organizarea
Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor şi va fi depusă cu anexarea dovezii în original a
achitării tarifului de 36 RON ( sau 18 lei pentru prelungire). Cererea de rezervare se poate
depune fie la Registratura generală a Ministerului Justiţiei (program L-V : 9.30 -12;13.00
-16.00) fie se poate transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data
primirii cererii. (Aici descarcă formulare cerere rezervare).

2) Stabilirea sediului Asociației – Pentru dovedirea sediului social este nevoie de


încheierea unui contract de închiriere sau de comodat.

3) Elaborarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației – acestea se încheie în


formă autentificată de către notar (obligatoriu pentru fundații) sau atestate de un avocat
(pentru asociații), în mai multe exemplare (recomandabil 7 exemplare).

4) Constituirea patrimoniului – patrimoniul inițial minim pentru constituirea unei


asociații este de 200 lei (conform modificărilor din 2016) iar pentru fundații de 100 de
salarii minime brute pe economie. Patrimoniul inițial poate fi constituit în numerar sau în
natura. În situația în care patrimoniu inițial va fi reprezentat de o sumă de bani, aceasta
trebuie depusă la o unitate bancară sub formă de patrimoniu inițial. Pentru aceasta trebuie
completat un formular și se depune o copie a actului constitutiv, statutului, disponibilității
denumirii, contractului de comodat/închiriere și o copie după actul de identitate al
deponentului. De la caz la caz, se mai solicita și copii după actele de identitate a tuturor
membrilor fondatori. Ca dovadă se va primi o foaie de vărsământ care, ulterior, trebuie
depusă în original la dosarul de constituire. În cazul în care se alege ca patrimonial inițial
să fie reprezentat în natură, este nevoie de o copie după actul de deținere al bunului
respectiv (factură, contract) și un raport de evaluare din partea unui evaluator tehnic care
va evidenția valoarea bunului adus ca aport în natură. În cazul în care se aduce ca și
patrimoniu un imobil se va încheia la notar un acord de aportare care ține locul de act de
transfer al dreptului de proprietate.

5) Obținerea certificatului de cazier fiscal – pentru a înființa o asociație sau fundație,


membrii fondatori (atât persoane fizice cât și cele juridice) trebuie să obțină cazierul
fiscal, care este eliberat de Administrația Finanțelor Publice de la domiciliul
solicitantului.

6) Depunerea dosarului la instanța competentă – Personalitatea juridică a unui ONG


este acordată de judecătoria în circumscripția căreia se află sediul organizației ce
urmează a fi constituite. Dosarul se depune la registratura judecătoriei și trebuie să
conțină: cererea de înscriere în vederea obținerii personalității juridice; dovada
disponibilității denumirii în original; actul constitutiv și statutul în original (4
exemplare); cazierul fiscal al membrilor fondatori; dovada sediului social în copie; copie
după actele ce dovedesc dreptul de proprietate a spațiului folosit ca sediu social; acordul
asociației de proprietari și al vecinilor, după caz; dovada patrimoniului inițial în original;
chitanța doveditoare că ați achitat taxa de timbru judiciar în cuantum de 100 lei.

Odată cu depunerea dosarului la judecătorie se va primi un număr de înregistrare,


completul care va analiza cererea de înregistrare și termenul la care va avea loc ședința
completului. Dacă ați depus dosarul prin poștă veti primi o citație în care se vor menționa
informațiile de mai sus. De asemenea puteți urmări acordarea termenului pe portalul
instanțelor de judecată din România.

7) Termenul de judecată – Termenul de studiere a dosarului este de 3 zile de la data


depunerii dar în cele mai multe cazuri acest termen este prelungit din cauza
supraaglomerării instanțelor. De regulă primul termen de soluționare a dosarului este de 7
zile, dar sunt cazuri în care acesta poate depăși și 30 de zile. Judecarea dosarului se face
în camera de consiliu (procedura necontencioasă) dar sunt instanțe unde soluționarea
dosarelor se face în ședință publică. Dacă ați depus cererea personal la registratură vi s-a
adus la cunoștință termenul de judecată, iar dacă ați trimis dosarul prin poștă/curier
atunci veți primi de regulă o citație la sediul declarat. În situația în care se solicită
completări, judecătorul va dispune acordarea unui nou termen. Dacă nu se depun
documentele sau informațiile solicitate la noul termen, judecătorul va dispune
respingerea cererii de înregistrare. În cazuri bine întemeiate se pot acorda noi termene.
Dacă nu sunt observații formulate de judecător sau au fost depuse documentele și
informațiile solicitate, judecătorul va admite cererea și va dispune înregistrarea
organizației. Se poate verifica soluția dată de judecător a doua zi la grefa instanței.

8) Înregistrarea asociației în Registrul Asociațiilor și fundațiilor din România –


după ce s-a primit încheierea judecătorească, încheierea aceasteia trebuie legalizată la
Judecătorie În cazul în care comunicarea s-a făcut prin poștă și nu s-a comunicat un
exemplar, se solicită solicita înmânarea unui exemplar al încheierii.

O dată cu cererea de legalizare a încheierii judecătorești se solicită și eliberarea


certificatului de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor. Cererea va fi însoțită
de o taxă de timbru. Legalizarea hotărârii judecătorești și eliberarea certificatului de
înregistrare se poate face în aceeași zi cu depunerea cererii sau după câteva zile, conform
procedurii stabilite de fiecare instanță de judecată.

9) Obținerea certificatului de înregistrare fiscală- pentru acesta trebuie depus un dosar


la Administrația Finanțelor Publice de la sediul organizației, care să cuprindă: două
formulare din declarația 010; copie după actul constitutiv și după statut; copie după
hotărârea judecătorească (2 exemplare); copie după dovada sediului; copie după
Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; copie după actul de
identitate a celui care solicit; împuternicire (după caz). Codul Fiscal va fi eliberat în
aproximativ 5 zile de la data depunerii actelor.

Ce trebuie făcut după înființarea asociației pentru a redirecționa acel 2%

Primul pas este să alegem beneficiarul, opţiunea fiind liberă pentru fiecare contribuabil.
Dacă decidem, completăm Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”.
Astfel și în anul 2017 salariaţii și pensionarii pot redirecţiona 2% din impozitul anual
către o entitate cu rol social. Cererea se poate depune la autoritatea fiscală până în dată de
25 mai 2017 inclusiv. Această posibilitate o are şi un PFA prin formularul 200.

Formularul se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal


de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită
restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2%
din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a
unităţilor de cult, potrivit art. 123 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse şi categorii de venit şi solicită
direcţionarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea
entităţilor nonprofit/unităţilor de cult vor completa în mod corespunzător formularul
„Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile realizate din România”.

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole,


impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au
obligaţia depunerii declaraţiei şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare
cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei
sume în contul entităţilor nonprofit sau al unităţilor de cult completează o secţiune special
din formular
Nu numai persoanele fizice pot sprijini sistemul de învățământ prin redirecționarea
unui procent din venit către Asociație. Legislația fiscală din România reglementează
și condițiile în care companiile private pot redirecționa 20% din impozitul pe profit
către orice asociație sau organizație non-profit.

Modalitatea de redirecționare este foarte simplă. Compania își calculează suma aferentă
celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie cu contract de sponsorizare cu ONG-ul pe
care își dorește să îl susțină, iar cheltuielile sunt deductibile.

Astfel, contribuabilii pot sprijini asociaţiile profesionale şi de afaceri din orice sferă
socială (precum cele ale medicilor, dascălilor, jurnaliştilor, managerilor etc.), asociaţiile şi
fundaţiile culturale, de artă şi de recreere, cele de cooperare internaţională, de dezvoltare
economică şi socială, de drepturi civile şi cetăţeneşti, de învăţământ, educaţie şi cercetare,
de protecţie a mediului, de sănătate, cele din domeniul media, servicii sociale sau care
aparţin diverselor culte religioase active în România precum şi unităţi de cult.

În concluzie, putem ajuta orice instituție de învățământ astfel: descărcăm


declarația 230, o completăm în două exemplare și o depunem la sediul Asociației (
școlii pe care am ales-o), până în data de 25 mai 2017. Este un efort mic pentru
oricare dintre noi, dar cu implicații majore în sprijinul efortului educațional al
copilului/copiilor noștri.