Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SLATINA

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 477

Ședința publică din data de 20.01.2016

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: M______ E____ C______

GREFIER: R_____ M______ T______

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată având ca obiect „pretenții”, formulată
de reclamanta ____________________________ GROUP SA (J40/xxxxx/2001, CUI
xxxxxxxx), cu sediul procesual ales la cabinet avocat P_____ D____ din București,
_______________________. 1, _____________. 3, biroul A 3, sector 5 în contradictoriu cu
pârâții ASOCIAȚIA DE P__________ NR. 60, cu sediul în Slatina,
_______________________ și R____ O______, cu domiciliul în Slatina,
_____________________, ______________________________.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in ședința din 13.01.2016, susținerile părților fiind
consemnate in încheierea de ședința de la acel termen, ce face parte integranta din prezenta
hotărâre.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 29.07.2014 sub nr.
XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta S.C. O_______ V_____ INSURANCE GROUP S.A a
solicitat, în contradictoriu cu pârâta A________ DE P__________ NR. 60, obligarea pârâtei la
plata sumei de 1.112,16 lei reprezentând contravaloare despăgubire, a dobânzii legale aferente
debitului principal, a dobânzii penalizatoare calculată de la data introducerii acțiunii și până la
achitarea integrală a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 04.01.2011 în apartamentul nr.2 situat în
Slatina, ____________________, ___________, jud. O__, proprietatea numitei S_____
N_______, s-a produs o inundație ca urmare a uzurii conductei comune de apă.
A mai susținut reclamanta că apartamentul nr.2 era asigurat la societatea reclamantă conform
poliței _________ nr.xxxxxxx, fiind deschis dosarul de daună nr. ACP2/OT/xxxxxx/11, în care
s-a achitat asiguratului suma de 1.112,16 lei.

Având în vedere dispozitiile art. 1376 din Noul Cod civil reclamanta înțelege să recupereze suma
achitată cu titlul de despăgubire de la pârâta A________ DE P__________ NR. 60, conform art.,
2210 din Noul Cod Civil ( art. 22 din legea 136/1995) întrucât se face vinovată de producerea
inundatiei, deoarece avea obligatia să întretină conductele de apă comune.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art.2210 Cod Civil, Legea nr. 136/1995, art.1376
NCC.

In sustinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri ( f. 3-22)

Pârâta, legal citată, a depus întâmpinare în cauză prin care a invocat excepția necompetenței
teritoriale prin raportare la prevederile art.107 din NCPC, întrucât are sediul în Slatina.

Pe fond, s-a solicitat respingerea acțiunii ca netemeinică, cu motivarea că în dosarul


nr.xxxxx/311/2013 pronunțată de Judecătoria Slatina a fost pronunțată sentința civilă nr.5872 din
16.06.2014, care putea fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac
neexercitată de către reclamantă.

Mai arată pârâta că în dosarul mai sus menționat au fost administrate toate probele, însă nu a
rezultat că inundația produsă la data de 04.01.2011 s-a datorat uzurii conductei comune de apă,
cu mențiunea că dispozițiile legale invocate în susținerea acțiunii, respectiv art.8 din Decretul
nr.167/1958, a fost abrogat prin Legea nr.71/2011.

În apărare, pârâta a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 13.11.2014, reclamanta a solicitat chemare în judecată, în calitate de pârâtă, a


numitei Rătoi O______.

Prin sentința civilă nr. xxxxx/13.11.2014 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în


dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX a fost admisă excepția necompetenței teritoriale a
Judecătoriei Sectorului 1 București, invocată prin întâmpinare și s-a declinat competența de
soluționare a cererii, privind pe reclamanta S.C. O_______ V_____ INSURANCE GROUP S.A.,
cu sediul ales la Cabinet Avocat P_____ D____ din sector 5, București,
_________________________. 1, _______________, __________________________ la ORC
sub nr.J40/xxxxx/2001, CUI xxxxxxxx și pe pârâta A________ DE P__________ NR. 60, cu
sediul în Slatina, ______________________, în favoarea Judecătoriei Slatina.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 05.01.2015 sub nr.
XXXXXXXXXXXXXX.
Pârâta Ratoi O______, domiciliata in loc.Slatina, ___________________, _________________,
jud.O__, a depus intâmpinare solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunța sa se respingă ca
neîntemeiata si nedovedita, acțiunea formulata de reclamanta.

Precizează ca nu are nici o legătura cu paguba produsa proprietății d-nei S_____ N_______, care
locuiește in apartamentul 2, din același ______________________ si ea, pentru ca reclamanta să
se îndrepte împotriva sa pentru indemnizația plătită acesteia.

Se pare ca reclamanta din cauza de fata, nu are împotriva cui se îndrepte si incearca sa atragă
raspunderea ba a Asociației de P__________ nr.60, ba a sa, in condițiile in care nu a reușit sa
obtina obligarea celui care a produs efectiv paguba, respectiv numitului P__ C_____.

In acțiunea inițiala, se invoca faptul ca din probatoriul administrat in dosarul nr. xxxxx/311/2013,
rezulta faptul ca inundația s-a produs din cauza uzurii conductei comune de apa.

Din aceasta hotarâre nu rezulta ca inundația la apartamentul asiguratului, ar fi fost produsa din
cauza uzurii conductei comune de apa. Locuieste de mai multa vreme in _____________ fost
niciodată probleme la conducta ______________________>

Acțiunea ce a făcut obiectul dosarului nr.12.XXXXXXXXXXXX, a avut ca obiect pretenții, a


fost formulata in contradictoriu cu P__ C_____ si a fost respinsa ca neîntemeiata, motivat de
faptul ca ,,in cauza nu s-a putut retine o fapta cauzatoare de prejudicii, generata de o fapta
personala a paratului sau de lucrurile aflate in paza juridica a acestuia,,.

Instanța a reținut ca nu s-a putut angaja răspunderea civila delictuala, nefiind indeplinite
condițiile răspunderii civile delictuale prevăzute de art.998-999, din Codul Civil de la 1864.

____________________________ Group SA București, vazand ca nu reușește sa obtina


despăgubirile, de la paratul din dosarul xxxxx/311/2013, promovează acțiunea din cauza de fata,
împotriva Asociației de P__________ si a sa, probabil mergand pe ideea ca daca ,,nu răspunde
unul, poate răspunde celalalt,,.

Cu inscrisurile anexate la cererea de chemare in judecata, nu dovedește culpa lor la producerea


inundației, la apartamentul asiguratului.

Din sentința pronunțata in dosarul nr. xxxxx/311/2013, nu rezulta ca inundația s-ar fi produs din
cauza uzurii conductei comune de apa (daca ar fi fost probleme la aceasta conducta, ar fi fost
afectata si ea).

Cu restul inscrisurilor anexate la acțiune, se dovedește faptul ca i s-a plătit indemnizație,


asiguratului.

Astfel, in cauza nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, pentru a fi angajata
răspunderea lor (nu exista probe la dosar in acest sens).
Pentru a dovedi, motivele producerii inundației, consideră ca in cauza ar trebui audiat d-l S_____
D______ (persoana păgubita prin inundație), cu domiciliul in loc.Slatina,
___________________, __________, jud.O__.

Concluzionand, fata de cele mai sus arătate, solicită ca prin hotararea ce se va pronunta sa se
respingă acțiunea formulata ca neîntemeiata si nedovedita.

Reclamanta S.C, O_______ V_____ INSURANCE GROUP S.A. a depus cerere de probatoriu.

In temeiul prevederilor art. 254 alin. 2 pct.2 din C. de Proc. Civ, solicita sa se încuviințeze si
proba testimoniala, cu martorii:

1. S_____ D______, domiciliat in loc. Slatina, Jud O__, ____________________,


_____________, ______________________> 2. P__ C_____ I__, domiciliat in loc. Slatina, Jud
O__, ____________________, _____________, ______________________> Având ca teza
probatorie stabilirea împrejurărilor in care a avut loc inundația. Solicită sa se aprecieze, ca pentru
justa soluționare a cauzei se impune audierea concomitenta a acestora, in cazul in care ar apărea
contradicții intre afirmațiile acestora sa se facă aplicabilitatea dispozițiilor art. 322 alin. (2) din
C. de Proc. Civ.

De asemenea, in cadrul administrării probei cu înscrisuri, solicită sa se pună in vedere paratei,


Asociația de P__________ nr. 60, sa depună la dosarul cauzei Registrul pentru evidenta fondului
de reparație, aferent anului 2011; Jurnalul pentru operațiuni diverse din anul 2011; precum si
Registrul Jurnal aferent lunii ianuarie 2011.

In cursul cercetării judecătoresti a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba
testimonială, sens în care au fost audiati martorii P__ I__ C_______ și S_____ D______.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele

Între reclamanta ____________________________ GROUP SA (BCR ASIGURĂRI) si


numitul S_____ D______, s-a încheiat contractul de asigurare ACP nr.xxxxxxx al locuintei sale
situată în Slatina, ___________________, ____________________.

Asa cum rezultă din declaratia dată de numitul S_____ D______ în dosarul de daună
ACP2/OT/xxxxxx/11, precum si din declaratia dată de acesta în fata instantei, în data de
4.01.2011 s-a produs o inundatie a apartamentului său situat în Slatina, ___________________,
___________, jud.O__.

Urmare a acestui eveniment si a cererii formulată de S_____ D______, reclamanta a deschis


dosarul de daună nr.ACP2/OT/xxxxxx/11.

În cuprinsul acestui dosar de daună, reclamanta a întocmit o notă de constatare, în care a


identificat daunele suferite de apartamentul asigurat, acestea constând în : tavan sufragerie, pereti
sufragerie, tavan baie.
Pentru prejudiciul suferit de persoană asigurată, reclamanta a achitat suma de 1112,16 lei.

În conformitate cu dispozițiile art.998 C. civ. “orice fapta a omului care cauzează altuia un
prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greșeală s-a ocazionat a-l repara”, iar conform art.999 C.
civ. “omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela
ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”.

Din aceste prevederi legale rezultă ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a
fi întrunite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui
raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu, precum si a vinovatiei persoanei cu
capacitate civila delictuala cauzatoare a prejudiciului.

În prezentul dosar, reclamanta a sustinut că persoanele responsabile de producerea


prejudiciului (inundatiei) sunt: A________ de P__________ nr.60 si Rătoi O______.

Înainte de formularea acestei cereri de chemare în judecată, reclamanta a chemat în judecată


pe numitul P__ C_____ I__, apreciind că această persoană se face vinovată de producerea
inundatiei.

Cererea a fost înregistrată în dosarul nr. xxxxx/311/2013, pe rolul Judecătoriei Slatina.

Prin sentinta civilă nr.5872/16.06.2014, instanța a respins ca neîntemeiată cererea de chemare


în judecată formulată de reclamantă, apreciind că, din probele administrate nu rezultă faptul că,
vinovat de producerea inundatiei se face P__ C_____ I__.

Potrivit declaratiei dată de numitul S_____ D______, în dosarul de daună întocmit de


reclamantă, la data de 5.01.2011, în jurul orei 8.00, a constatat că tavanul din sufragerie si baie a
fost inundat de apa provenită de la apartamentul nr.4 , proprietar P__.

S_____ D______ a fost audiat ca martor, în prezenta cauză, la cererea reclamantei, la termenul
de judecată din data de 10.06.2015 (f.37).

Acesta a arătat faptul că, este proprietarul apartamentului nr. 2 din Slatina,
_____________________, ___________. În data de 4.01.2011, apartamentul său a fost inundat
în sufragerie, respectiv tavan si peretele comun cu baia. Deasupra sa locuieste P__ C_____ I__.
În momentul în care s-a produs inundatia a mers imediat la P__ C_____ I__ si i-a reprosat
acestuia că, din culpa sa, s-a produs inundatia. Acesta l-a inundat pe martor de mai multe ori,
fapt cunoscut de vecini. Nu stie de la ce provine inundatia la apartamentul său, însă aceasta
provine de deasupra apartamentului. A vorbit cu P__ C_____ I__ si acesta i-a spus că la
apartamentul său nu este produsă nicio inundatie. Martorul nu a intrat în apartamentul lui P__
C_____ I__. Ratoi O______ locuieste deasupra apartamentului lui P__ C_____ I__ si martorul
nu i-a reprosat niciodată acesteia că l-ar fi inundat. Cei de la firma de asigurări i-au solicitat o
adeverintă de la A________ de P__________ din care să rezulte faptul că cel care l-a inundat a
fost P__ C_____ I__. Nu a mai fost inundat de la data sesizării. Tevile de apă din blocul
martorului nu prezintă deteriorări, nefiind inundat niciodată din pricina tevilor. Cei de la firma de
asigurări au făcut fotografii în apartamentul său, însă nu a putut preciza dacă au efectuat cercetări
si în apartamentele vecinilor.

Potrivit declaratiei dată de martorul P__ C_____ I__, audiat la termenul de judecată din data
de 10.06.2015, la cererea reclamantei, în data în care s-a produs inundatia la apartamenul nr.2, s-
a produs o inundatie la apartamentul său, la peretele din sufragerie si în baie, peretele fiind
comun. Inundatia la apartamentul nr.2 s-a produs datorită faptului că a fost inundat apartamentul
său.Deasupra sa locuieste Ratoi O______. Martorul i-a reprosat pârâtei că îl inundă, aceasta a
recunoscut că martorul este inundat însă nu a spus cine îl inundă.Ratoi O______ nu a putut
preciza dacă problemele sunt de la tevile de la apartamentul său. Discutiile cu Ratoi O______ au
avut loc în anul 2011. Martorul a fost din nou inundat acum 3 luni de zile, a anuntat asociatia de
proprietari, însă nu a luat nicio măsură. Nu a sesizat asociatia de proprietari despre faptul că ar fi
fost inundat de Ratoi O______

In conformitate cu relatiile comunicate de pârâta A________ de P__________ nr. 60, în anul


2011 nu au existat defectiuni la conducta de apă în ___________, din
______________________________> De asemenea, în dosarul de daună, A________ de
P__________ nr.60 a comunicat asigurătorului faptul că S_____ D______ a fost inundat de P__
C_____ I__.

Instanța a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea constructii, pentru a se stabili


cauza producerii inundatiei din 4.01.2011 si persoana responsabilă de producerea acestei
inundatii.

Potrivit adresei comunicate de expertul desemnat în cauză, acesta nu a putut întocmi raportul
de expertiză întrucât, fiecare parte ce a fost prezentă la fata locului împreună cu expertul a făcut
afirmatii pro parte. De asemenea, nu se mai pot stabili conditiile, cauzele si locul defectiunii, dat
fiind faptul că s-au efectuat mai multe reparatii. Expertul a arătat că, din discutiile purtare cu
persoanele aflate la fata locului, instalatorul asociatiei de proprietari nr. 60 –P___ V_____, la
câteva zile de la inundarea apartamentului nr.2 a efectuat mai multe reparatii la instalatia de
scurgere a apelor menajere de la obiectele sanitare existente la baia apartamentului nr.3
apartinând lui P__ C_____. A mai retinut expertul că, în cuprinsul notei de constatare, nu s-au
cercetat conditiile producerii accidentului, stabilirea cauzelor si locului producerii accidentului.

Pe cale de consecintă, raportat la probele administrate în cauză, nu se poate retine culpa


Asociatiei de P__________ nr. 60 si nici culpa pârâtei Rătoi O______ în producerea inundatiei
la apartamentul martorului S_____ D______.

Nu se poate retine cu certitudine că inundatia a fost produsă de fapta cauzatoare de prejudicii


a celor două pârâte.

Reclamanta nu a făcut dovada faptului că această faptă ilicită este imputabilă celor două
pârâte, nefiind îndeplinite în cauză conditiile pentru angajarea răspunderii civile delictuate
prevăzute de art. 998-999 din vechiul Cod Civil, motiv pentru care se va respinge cererea de
chemare în judecată ca neîntemeiată.
Întrucât a căzut în pretentii, în temeiul art.453 C.p.c, reclamanta va fi obligată să plătească
pârâtei A________ DE P__________ NR. 60 suma de 300 lei, reprezentând cheltuieli de
judecată, onorariu avocat.

În temeiul art.453 C.p.c, va obliga reclamanta ____________________________ GROUP


SA să plătească pârâtei R____ O______ suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată,
onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta


____________________________ GROUP SA (J40/xxxxx/2001, CUI xxxxxxxx), cu sediul
procesual ales la cabinet avocat P_____ D____ din București, _______________________. 1,
_____________. 3, biroul A 3, sector 5 în contradictoriu cu pârâtii A________ DE
P__________ NR. 60 cu sediul în Slatina, _______________________ si R____ O______, cu
domiciliul în Slatina, _____________________, _____________, _______________, ca
neîntemeiată.

Obligă reclamanta ____________________________ GROUP SA să plătească pârâtei


A________ DE P__________ NR. 60 suma de 300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată,
onorariu avocat.

Obligă reclamanta ____________________________ GROUP SA să plătească pârâtei


R____ O______ suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu avocat.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina.

Pronunțată în ședinta publică de la 20 ianuarie 2016

PREȘEDINTE GREFIER

M______ E____ C______ R_____ M______ T______


Red.jud. M.E.C

Data red.26.01.2016

Tehnored.P.C.

ex.4

Citeste mai mult: https://www.avocatura.com/speta/454351/pretentii-judecatoria-


slatina.html#ixzz59zXXngXm