Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS

INSTALAȚII ELECTROENERGETICE – MANUAL PENTRU ELECTRICIENI


pag.
1. AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR 1
1.1. Autorizarea electricienilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă – S.S.M. 1
1.2. Autorizarea electricienilor de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 7

2. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE 16


2.1. Concepția producerii energiei electrice 16
2.2. Surse de energie primară 16
2.2.1. Cărbunele 16
2.2.2. Petrolul și gazele naturale lichide 17
2.2.3. Gazele naturale 17
2.2.4. Uraniul 18
2.2.5. Energia hidraulică (apa) 18
2.3. Surse regenerabile de energie 19
2.4. Clasificarea centralelor electrice 20
2.5. Tipuri de centrale electrice 21
2.5.1. Centrale termoelectrice 21
2.5.2. Centrale hidroelectrice 22
2.5.3. Centrale nuclearoelectrice 23
2.5.4. Centrale electrice eoliene 25
2.5.5. Centrale electrice solare 25
2.6. Principalele centrale electrice din România 28

3. TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE 29


3.1. Generalități 29
3.2. Cerințele impuse instalațiilor de transport și distribuție 29
3.3. Sistemul electroenergetic național 31
3.2.1. Componența Sistemului Electroenergetic Național 31
3.2.2. Structura Sistemului Electroenergetic Național 32
3.2.3. Cerinţele impuse Sistemului Electroenergetic Național 33
3.3. Rețele electrice 33
3.3.1. Constructia retelelor electrice 33
3.3.2. Clasificarea rețelelor electrice 35
3.3.3. Clasificarea regimurilor de funcţionare ale reţelelor electrice 44
3.3.4. Alegerea tensiunii nominale a reţelelor electrice 45
3.4. Stația electrică – element al Sistemului Electroenergetic Național 46
3.4.1. Definiţie şi rol 46
3.4.2. Principalele scheme de stații electrice utilizate în România 50
3.4.3. Fiabilitatea stațiilor electrice 67

4. UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE 71


4.1. Locul instalaţiilor industriale în Sistemul Electroenergetic 71
4.2. Componentele sistemului de alimentare 71
4.3. Categorii de receptoare 71
4.4. Definiţii şi clasificări ale instalaţiilor electrice 72
4.5. Instalaţii electrice de iluminat 74
4.6. Instalaţii electrice de curenţi slabi 77
4.7. Instalaţii electrice pentru îmbunătăţirea factorului de putere 79
4.8. Branşamente electrice 84
4.8.1. Branşamente electrice aeriene
84
4.8.2. Branşamente electrice subterane
87
4.9. Proiectarea instalaţiilor electrice 88
4.10. Scurtcircuite, supracurenţi şi supratensiuni în reţelele electrice 93

5. ELECTROSECURITATE 95
5.1. Riscul de electrocutare – cauze și consecințe 95
5.1.1. Aspecte generale
95
5.1.2. Cauzele electrocutării
95
5.1.3. Efectele electrocutării asupra corpului omenesc
97
5.1.4. Modelarea corpului uman ca element de circuit electric
98
5.1.5. Factorii de influenta la trecerea curentului electric prin corpul uman
100
5.1.6. Primul ajutor în caz de accidentare prin electrocutare
101
5.2. Mijloace generale de prevenire și protecție împotriva electrocutării 105
5.2.1. Scheme de legare la pământ – clasificare
105
5.2.2. Retele de tensiune continua sau de tensiune alternativa monofazate, izolate față de pământ –
exemple 110
5.2.3. Reţele trifazate izolate faţă de pământ (simbol I) – exemple
111
5.2.4. Reţele electrice trifazate cu punctul neutru legat la pământ (simbol T) – exemplu
112
5.2.5. Măsuri de protecţie de bază
113
5.2.6. Clase de echipament pentru protecţia împotriva electrocutărilor
124
6. MĂSURĂRI ELECTRICE 126
6.1. Bazele metrologiei 126
6.2. Metode şi aparate electrice de măsurat 126
6.2.1. Metode de măsurare
126
6.2.2. Aparate de măsurat
126
6.3. Erorile aparatului de măsurat 126
6.4. Aparate electrice de măsurat 126
6.4.1. Clasificarea aparatelor electrice
126
6.4.2. Calităţile aparatelor de măsurat
127
6.4.3. Aparate care măsoară mărimile electrice
127
6.4.4. Elemente accesorii ale circuitelor de măsurare
132
6.5. Dispozitive pentru extinderea domeniului de măsurare 132

7. APARATE ELECTRICE 134


7.1. Aparate electrice de joasă tensiune 134
7.1.1. Aparate de conectare
134
7.1.2. Aparate de protecţie
134
7.1.3. Aparate de conectare şi protecţie
134
7.1.4. Aparate pentru pornirea motoarelor electrice
134
7.1.5.Aparate de semnalizare
134
7.1.6. Aparate de măsură
134
7.2. Aparate electrice de înalta tensiune 135
7.2.1. Întreruptoarele
135
7.2.2. Separatoarele
135
7.2.3. Separatoarele de sarcină
135
7.2.4. Siguranţele fuzibile de înaltă tensiune
135
7.2.5 Descărcătoarele
135
7.2.6 Bobine de reactanţă (reactoare)
135
7.2.7 Bobine de stingere
135
7.2.8 Transformatoare de măsură
136
7.3. Aparate electrice de protectie folosite in instalatiile de joasa tensiune 136
7.3.1 Siguranţele fuzibile
136
7.3.2. Releele
136
7.4. Aparate electrice de protectie folosite in instalatiile de inalta tensiune 137
7.4.1. Siguranţele fuzibile de înaltă tensiune
137
7.4.2. Descărcătoarele
138
7.5. Aparate electrice pentru compensarea energiei reactive 140
7.5.1. Baterii de condensatoare
140

8. MATERIALE ELECTROTEHNICE 141


8.1. Materiale conductoare 141
8.1.1. Materiale cu mare conductivitate electrică
141
8.1.2. Materiale cu mare rezistivitate electrică
142
8.1.3. Conductoarele electrice
143
8.2. Materiale electroizolante 144
8.2.1. Materiale electroizolante gazoase
144
8.2.2. Materiale electroizolante lichide
144
8.2.3. Materiale electroizolante solide
144
8.3. Materiale magnetice 145

9. MAȘINI ELECTRICE 146


9.1. Transformatorul. Generalităţi 146
9.1.1. Elemente constructive
146
9.1.2. Tipuri de transformatoare
146
9.1.3. Datele nominale ale transformatorului electric
146
9.1.4. Construcţia transformatorului
146
9.1.5. Regimuri funcţionale
147
9.2. Transformatorul monofazat 148
9.2.1. Construcţia transformatorului monofazat
148
9.2.2. Semne convenţionale pentru transformatorul monofazat
148
9.2.3. Principiul de funcţionare al transformatorului monofazat
148
9.2.4. Raportul de transformare al transformatorului monofazat
149
9.3. Transformatorul trifazat 149
9.3.1. Construcţia transfomatorului trifazat
149
9.3.2. Semne convenţionale pentru transformatorul trifazat
149
9.3.3. Principiul de funcţionare al transformatorului trifazat
149
9.3.4. Raportul de transformare al transformatorului trifazat
150
9.4. Funcţionarea în paralel a transformatoarelor 150
9.4.1. Condiţii de legare în paralel a transformatoarelor
150
9.4.2. Funcţionarea în paralel a transformatoarelor trifazate atunci când una din condiţii nu este
îndeplinită 151
9.5. Autotransformatorul 151
9.6. Motoare electrice 152
9.6.1 Motorul de curent continuu
152
9.6.2. Motorul sincron
154
9.6.3. Motorul asincron
156

10. ELECTROTEHNICĂ 159


10.1. Electrostatică 159
10.1.1. Sarcina electrică. Câmpul electric
159
10.1.2. Potenţialul electric. Tensiunea electrică
160
10.1.3. Condensatorul electric. Capacitatea electrică
160
10.2. Electrocinetica 162
10.2.1. Tensiunea electromotoare
162
10.2.2. Câmpuri electrice imprimate
162
10.2.3. Curentul electric de conducţie
162
10.2.3.1. Intensitatea curentului electric 162
10.2.3.2. Legea lui Ohm (conducţiei electrice) 163
10.2.3.3. Rezistenţa electrică a unui conductor 163
10.2.3.4. Legea transformării energiei în conductoare (legea Joule – Lenz) 163
10.2.3.5. Legea electrolizei 163
10.3. Circuite electrice de curent continuu 164
10.3.1. Definiţii şi convenţii
164
10.3.2. Teoremele lui Kirchhoff
165
10.3.3. Teorema conservării puterilor
165
10.3.4. Teoremele rezistenţelor echivalente
165
10.3.5. Transfigurarea rezistoarelor din triunghi în stea şi din stea în triunghi
166
10.3.6. Transferul maxim de putere
166
10.3.7. Legarea surselor de curent continuu
166
10.3.8. Metode de rezolvare a circuitelor de curent continuu
167
10.3.8.1. Metoda curenţilor de contur 167
10.3.8.2. Metoda superpoziţiei 167
10.3.8.3. Metoda tensiunii între noduri 167
10.3.8.4. Metoda transfigurării 168
10.3.8.5. Metoda generatorului de tensiune echivalent 168
10.3.8.6. Metoda generatorului de curent echivalent 169
10.3.9. Surse chimice de t.e.m.. pile de combustie şi termoelectrice
169
10.3.9.1. Clasificarea surselor chimice 169
10.3.9.2. Pile electrice 169
10.3.9.3. Acumulatoare 169
10.3.9.4. Pile de combustie şi termoelectrice 169
10.4. Electrodinamica 170
10.4.1. Câmpul magnetic
170
10.4.2. Forţe electrodinamice
170
10.4.3. Materiale magnetice
170
10.4.4. Fluxul magnetic şi tensiunea magnetică
171
10.4.5. Circuite magnetice
171
10.4.6. Legea inducţiei electromagnetice (a lui Faraday)
171
10.5. Circuite electrice de curent alternativ 172
10.5.1. Regimul permanent sinusoidal
172
10.5.1.1. Mărimi periodice şi mărimi sinusoidale 172
10.5.1.2. Caracterizarea circuitelor liniare în regim permanent sinusoidal 173
10.5.1.3. Circuite electrice neramificate cu rezistenţă, inductivitate şi capacitate 174
10.5.1.4. Circuite electrice ramificate cu rezistenţă, inductivitate şi capacitate 175
10.5.1.5. Puteri în regim permanent sinusoidal 176
10.5.1.6. Efectul pelicular 176
10.6. Circuite trifazate 177
10.6.1. Generalităţi asupra mărimilor trifazate
177
10.6.2. Sisteme trifazate de tensiuni şi curenţi
178
10.6.3. Circuite trifazate cu receptoare echilibrate, alimentate la tensiuni simetrice
178
10.6.4. Circuite trifazate cu receptoare dezechilibrate alimentate cu tensiuni simetrice
179

11. TESTE DE VERIFICARE 180


Teste de verificare: Electrotehnică, Măsurări Electrice și Mașini Electrice 180

ANEXE 196
Anexa 1 - Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează 196
instalaţii electrice din sistemul electroenergetic
Anexa 2 - Tematica pentru examenul de autorizare electricieni 222
Anexa 3 - Legea securității și sănătății în muncă 319/2006 224

BIBLIOGRAFIE 235