Sunteți pe pagina 1din 11

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

I. SURSE SCRIPTURISITICE:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998.


2. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Editura

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,


Bucureşti, 2001.

II. SURSE PATRISTICE:

1. Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, în col. „Părinți și Scriitori Bisericești”,
vol. 15, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987.
2. Dionisie Pseudo-Areopagitul, Despre numele divine, trad. Pr. Cicerone Iordăchescu şi
Teofil Simenski, Iaşi, 1931.
3. Sf. Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, trad. Prof. dr. T. Bodogae, București, 1946.
4. Idem, Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, trad. din gr. de Ene Braniște, E.I.B.M.B.O.R.,
București, 1997.
5. Sf. Chiril al Alexandriei, Omilii, în col. „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 40, trad. de
pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993.
6. Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, în col „ Părinți și Scriitori Bisericești”,
vol. 30, trad. şi note de pr. prof. dr. Teodor Bodogae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1998.
7. Sf. Ioan Damaschin, Despre credinţa ortodoxă, Ed. Parohiei Valea Plopului, Prahova,
2000.
8. Sfântul Ioan Hrisostom, Cuvântări la praznice împărăteşti, trad. D. Fecioru, Bucureşti,
1942.
9. Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în „Filocalia”, vol. 3, Sibiu, 1944.
10. Idem, Ambigua, în „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol 82, trad. introd. şi note de pr. prof.
dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti. 1983.
11. Idem, Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, în col. „ Părinți și Scriitori
Bisericești”, vol. 81,trad., introd. ţi note de pr. prof. dr. D.Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1990.
12. Idem, Cuvânt ascetic, în „Filocalia”, vol. 2, ediţia a II-a, trad. introd. şi note de pr. prof.
dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993.
13. Idem, Capetele despre dragoste, în „Filocalia”, vol. 2, ediţia a II-a, trad. introd. şi note de
pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993.
14. Idem, Răspunsuri către Talasie, în „Filocalia”, vol. 3, ediţia a II-a, trad. introd. şi note de
pr. prof. dr. D. Stăniloae, Bucureşti, 1996.
15. Idem, Mistagogia, trad. şi note de pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti,
2000.
16. Sf. Petru Damaschin, învăţături duhovniceşti, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 1976, vol. V.
17. ****, Didahia sau învăţătură a celor 12 Apostoli, în «Scrierile Părinţilor Apostolici»,
Trad. D. Fecioru, ed. Instit. Biblic, Bucureşti, 1979.

III. CĂRȚI, STUDII ȘI ARTICOLE:

1. Balca, Diac. Prof. Nicolae, Importanta catehetică a Sfintei Liturghii, în rev.


„Biserica Ortodoxă Română”, Anul (LXXVI), 1958. nr. 1-2.
2. Bălăceanu-Stolnici, Constantin, Cunoaştere şi ştiinţă, Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna”,
1997.
3. Bel, Pr. Prof. Dr. Valer, Curs de Teologie dogmatică, Anul III, Semestrul I.
4. Belu, Pr. prof. Dumitru, Despre iubire, Timişoara, 1945.
5. Berdiaev, Nicolas, Esprit ei liberte (Essai de Philosophie Chretienne), Paris, 1933.
6. Braniște, Pr. Prof. Ene, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Bucureşti,
1943.
7. Idem, Originea, instituirea şi dezvoltarea cultului creştin, în rev. ”Studii Teologice”, an
XV(1963), nr. 3-4.
8. Idem, Biserică şi Liturghie în opera «Mystagogia» a Sfântului Maxim Mărturisitorul, în
rev. ”Ortodoxia”, anul XXXIII (1981), Nr. 1.
9. Bria, Diac. Asist. Ioan, Cunoaşterea lui Dumnezeu după Sf. Maxim Mărturisitorul, în rev.
„Studii Teologice”, nr. 5-6, 1957.
10. Idem, Ecclesiologia comuniunii, în rev. ”Studii Teologice”, an XX (1968), nr. 9-10.
11. Idem, Liturgica generală, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993.
12. Idem, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1994.
13. Idem, Tratat de Teologie dogmatic și ecumenică, București, 1999.
14. Bria, Magistr. Vasile I., Contribuţia Sfântului Atanasie la fixarea dogmei hristologice, în
rev. „Ortodoxia”, 1961, nr. 2.
15. Bulgakov, S., L 'Orthodoxie, Paris, 1930.
16. Bunge, Ierom. Gabriel, Părintele duhovnicesc şi gnoza creştină după avva Evagrie
Ponticul, ed. Deisis, Sibiu, 2000.
17. Burlacu, Pr. Prof. Mihail, Liturghia catehumenilor şi cateheza în Biserica primară a
Ierusalimului, în rev. ”Ortodoxia”, XXXII, nr. 4, 1980.
18. Buştiuc, Prof. C. Z., Religie şi ştiinţă, Ed. Metafora, Constanţa, 2000.
19. Buzdugan, Drd. Costache, Despre întrupare, în rev. „Studii Teologice”, 1973, nr. 7-8.
20. Buzescu, Pr. Prof Nicolae C., Lucrarea Duhului Sfînt, în rev. ”Ortodoxia”, anul XXXI
(1979), nr. 3-4.
21. Idem, Liturghia – centrul cultului ortodox, în rev. ”Ortodoxia”, anul XXXIII (1981), Nr.
1.
22. Caraissaridis, Diac. Constantin, Descrierea şi explicarea Proscomidiei ritului bizantin, în
rev. “Studii Teologice”, seria a II-a, an XXXII, 7-10, 1980.
23. Călugăr, Pr. Prof. Dumitru, Catehetica, Ed. Renaşterea, Cluj- Napoca, 2002.
24. de Chardin, Teilhard, Le phenomene humain, Seuil, 1970.
25. Chișcă, Gheorghe, Ideea de comuniune în Ortodoxie, în rev. ”Ortodoxia”, Anul XXI,
1969, nr. 3.
26. Chiţescu, Prof. N., Biserica trupul tainic al Domnului, în rev. ”Biserica Ortodoxă
Română”, LX (1942), nr. 6-8.
27. Cireşanu, Dr. Badea, Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici ortodoxe de Răsărit, 3 vol.,
Bucureşti, 1910-1911-1912, LIX.
28. Citirigă, Pr. Drd Vasile , Transfigurarea creştinului prin lucrarea harului Sfântului Duh,
în rev. ”Studii Teologice”, an. XXXIV, (1982), nr. 5-6.
29. Idem, Antropologia hristologogică în teologia ortodoxă, vol.1, editura Ex. Ponto,
Constanţa, 2003.
30. Clement, Olivier, Întrebări asupra omului, Bucureşti, 1993.
31. Cosma, Pr. Prof. Sorin, Existența lui Dumnezeu, în rev. "Mitropolia Olteniei", nr. 6/1986,
p. 75-80 apud Învățătura ortodoxă.
32. Corniţescu, Pr. Lector Constantin, Sfinţii Trei Ierarhi, Interpreţi ai Sfintei Scripturi, în
rev. „Studii Teologice”, Anul XXVIII(1976), nr. 1-2.
33. Costache, Pr. Doru, Perspectiva teantropocosmică. O viziune teologică asupra
problemelor lumii moderne, Ed. Eonul dogmatic, Bucureşti, 2001.
34. Idem, Microcosmos și macrocosm. Implicații ecologice în cugetarea Sfântului Maxim
Mărturisitorul, în Teologie și științe naturale. În continuarea dialogului, Craiova, 2002.
35. Crainic, Nichifor, Nostalgia paradisului, Ed. Moldova, Iaşi, 1994.
36. Dalmais, Irénée H., Viața Sfântului Maxim Mărturisitorul reconsiderată? traducere și
note de Drd. Ioan I. ICă, în rev. “Mitropolia Ardealului”, XXXII(1987) nr. 5.
37. Davies, Paul, Ultimile trei minute. Ipoteze privind soarta finală a universului, trad. de
Mihaela Constantin Ed. Humanitas, 1994.
38. Dumitraşcu, Nicu, Aspecte ale unirii ipostatice în Epistolele Sfântului Maxim
Mărturisitorul, în rev. ”Credinţa Ortodoxă”, nr. 2, 1997.
39. Einstein, Al., Cum văd eu lumea. O antologie, trad. de Florin Georgescu, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1992.
40. Evdokimov, Paul, Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană: învăţătura
patristică, liturgică şi iconografică, traducere prefaţa şi note Pr. Lect. univ. Dr. Vasile
Raduca, Bucureşti, 1995.
41. Farahat, Drd. Kamal, Har și libertate în învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, în
rev. “Studii Teologice”, XXXIX(1987), nr. 6.
42. Felmy, Karl Christian, Dogmatica experienţei eclesiale, trad. Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Ed.
Deisis, Sibiu, 1999.
43. Florenscki, Pavel, Stâlpul și temelia adevărului, trad. în rom. De Emil Iordache, Edit.
Polirom, 1989.
44. Galeriu, Pr. prof. Constantin, Mărturisirea dreptei credinţe prin Sfânta Liturghie, în rev.
”Ortodoxia”, anul XXXIII (1981), Nr. 1.
45. Idem, Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul nostru suprem, în rev. „Ortodoxia”, 1983,
nr. 1.
46. Garrigues, J. M., Maxime le Confesseur. La charite-avenir divin de l’homme, Paris,
1976, p. 76 apud Lars Thunberg, Omul şi cosmosul în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul,
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1999.
47. Gheorghe, Popa, Raționalitatea creaţiei la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Analele
Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Serie Nouă, Teologie 1, 1992.
48. Georgescu, M., Virtutea iubirii în teologia Sfîntului Maxim Mărturisitorul, în rev.
”Studii Teologice”, nr. 10, 1958.
49. Gheorghiescu, Chesarie, Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia
bisericească, în rev. ”Studii Teologice”, 1980.
50. Golitzin, Alexander, Mistagogia-experienţa lui Dumnezeu în ortodoxie, ed. Deisis, Sibiu,
1998.
51. Guillaumont, Antoine, Originile vieţii monahale, ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.
52. Guitton, Jean, Dumnezeu şi ştiinţa, trad. de Paula Mare, Ed. Albatros, Bucureşti, 2000.
53. Ica, Pr. Prof. Dr. Ioan, Curs de teologie Dogmatica si Simbolica, mss.dact.
54. Ică jr, Diac. Ioan I., studiu introd. la Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine,
Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
55. Ielciu, Mircea, Învăţătura despre îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în rev. ”Mitropolia Ardealului”, 33, 1988, 2.
56. Ignătescu ,Pr. Vasile, Principiul comuniunii în Ortodoxie, în rev. ”Ortodoxia”, Anul
VIII, nr. 3, Iulie-Septembrie, 1956.
57. IPS Irineu, mitropolitul olteniei, Contemplaţie şi cunoaştere ca depăşire a materialităţii
lucrurilor în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în ”Analele Universităţii din
Craiova”, Seria Teologie, nr. 9/2002.
58. Lonchamp, Jean Pierre, Ştiinţă şi credinţă, trad. de Magda Stavinschi, Ed. Eonul
dogmatic, Bucureşti, 2003.
59. Lossky, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Bonifaciu, Bucureşti, 1998.
60. Louth, Andrew, Originile tradiţiei mistice creştine, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
61. Macsim, Nicolae, Răscumpărarea în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în rev.
”Mitropolia Moldovei și Sucevei”, 57, 1981.
62. Marinescu, Adrian, Logos și logoi. Gândirea teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul
(†662) cu privire la rațiunile dumnezeiești (plasticizate), potrivit comentariului său la
rugăciunea Tatăl nostru, și receptarea ei la pr. Dumitru Stăniloae, în rev. ”Tabor”, nr.
11, noiembrie 2013.
63. Meyendorff, John, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 1995.
64. Idem, Teologia bizantină, Trad. rom. de Pr. conf. Al. Stan, Editura Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, București, 1996.
65. Mircea, Drd. Ielciu, Învăţătura despre îndumnezeirea omului la Sf. Maxim
Mărturisitorul, în rev. „Mitropolia Ardealului”, nr. 2, 1988.
66. Miron, Arhim. Lect. Dr. Vasile, Arhim. Lector Dr. Vasile Miron, Scrieri de teologie
liturgică şi pastoral-misionară, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2002.
67. Idem, Cultul divin public ortodox din punct de vedere istoric, tipiconal doctrinar şi
simbolic, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2005.
68. Mitrofanovici, Dr. Vasile, Liturgica Bisericii Ortodoxe Romîne, Cernăuţi, 1929.
69. Moldovan, Pr. Prof. Dr. Ilie, Sf. Liturghie ca Icoană a Împărăției lui Dumnezeu și
însemnatatea ei în viața religios-morala a creștinului ortodox, în rev. "Ortodoxie” nr.
1/1982.
70. Idem, Spiritualitate și responsabilitate în viața crestină, în rev. „Studii Teologice”, an
XXXVII (1985), nr. 1-2.
71. Idem, Constiinta misionara a preotului si cea de enorias a crestinilor in viata liturgica a
parohiei, în "I.B.M.P.”, vol. 4, Rm. Valcea, 1987.
72. Neacșu , Nathanael, Constiinta dogmatica si viata duhovniceasca in gandirea Parintelui
Sofronie Saharov, Edit. Doxologia, București, 2015.
73. Nellas, Panayotis, Omul, animal îndumnezeit, Sibiu, Deisis, 1994.
74. Nișcoveanu, Pr. Mircea, Probleme de doctrină în operele Sf. Maxim Mărturisitorul, în
rev. ”Glasul Bisericii”, nr. 1-2, 1975.
75. Paladie, Istoria lausiacă (Lausaicon), trad. de D. Stăniloae, ed. Institutului Biblic,
Bucureşti,1993.
76. Penrose, Roger, Mintea omenească între clasic şi cuantic, trad. de George Vasilescu, Ed.
Tehnică, Bucureşti, 1999.
77. Petraru, Drd. Gheorghe, Desăvârșirea omului în Hristos la Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în rev. “Mitropolia Moldovei și Sucevei”, LIX(1983), nr. 7-9.
78. Plamadeala, Mitrop. Ardealului Antonie, Traditie si libertate in spiritualitatea ortodoxa,
Sibiu, 1983.
79. Popescu, Pr. Conf. D., Aspecte noi în problema filioque, în rev. ”Ortodoxia”, XXVI
(1974), nr. 4.
80. Idem, Ştiinţă şi teologie, Ed. Eonul Dogmatic, Bucureşti, 2001.
81. Popescu , Pr. Ion, Comunicare - Cunoaştere şi Comuniune, în rev. ”Mitropolia Olteniei”,
Anul LXIV, nr. 9-12, Septembrie- Decembrie, 2012.
82. Popescu, Prof. Teodor M., Meditaţii teologice , Editura Sfintei Arhiepiscopii a
Bucureştilor, Bucureşti, 1997.
83. Prescure, Magistrand Vasile, Personalitatea morală a Sfântului Vasile cel Mare, în rev.
”Studii Teologice”, an XI (1962), nr. 5-6.
84. Radu, Pr. lect. Dumitru, Aspectul comunitar sobornicesc al mîntuirii, în rev. ”Ortodoxia”
XXVI (1974), nr. 1.
85. Idem, Sf. Scriptura si Sf. Traditie - cai de transmitere si de pastrare a revelatiei divine
supranaturale. Importanta Sfintei Traditii in viata Bisericii, mss.dact. Bucuresti 1985.
86. Idem, Îndreptarea și îndumnezeirea omului în Hristos, în rev. „Ortodoxia” an XL
(1988), nr. 2.
87. Idem, Mântuirea –a doua creaţie a lumii, în rev „Ortodoxia”, 1986, nr. 2.
88. Riou, Alain, Le monde et l’Eglise selon Maxim le Confesseur, Paris, 1973.
89. Saharov, Arhim. Sofronie, Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul, Ed. Deisis,
1999.
90. Servais, Jacques, Hans Urs von Balthasar și răsăritul creștin, în rev. ” Studia
theological” I, 1/2003.
91. Stapp, Henry P., Raţiune, materie şi mecanică cuantică, trad. de Constanţa Boroneanţ,
Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998.
92. Stănescu, Magistr. N. V., Progresul în cunoaşterea lui Dumnezeu, în rev. ”Studii
Teologice”, X(1958), nr. 1-2.
93. Stăniloae, Pr. prof. D., Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, în rev. ” Revista
Teologică”, vol. 34, nr. 3-4, 1944.
94. Idem, Fapte în învăţătura ortodoxă şi catolică, în rev. ”Ortodoxia” VI (1954), nr. 4.,
Sinteză eclesiologică, în rev. ”Studii Teologice”, VII, (1955), nr. 5-6.
95. Idem, Starea primordială a omului în cele trei confesiuni, în rev. ”Ortodoxia”, an. VIII
(1956), nr. 3.
96. Idem, Cunoasterea lui Dumnezeu la Sfântul Ioan Gura de Aur, în rev. ”Ortodoxia”, IX
(1957), nr. 4.
97. Idem, Comunitate prin iubire, în rev. ”Ortodoxia”, Anul XV, nr. 1, 1963.
98. Idem, Relaţiile Treimice şi viaţa Bisericii, în rev. ”Ortodoxia” XVI (1964), nr. 4.
99. Idem, Noțiunea dogmei, în rev. ”Studii Teologice”, nr. 9-10, 1964.
100. Idem, Din aspectul sacramental al Bisericii, în rev. ”Studii Teologice”, an XVIII
(1966), nr. 9-10.
101. Idem, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, în rev. „Mitropolia
Olteniei”, nr. 5-8/1970.
102. Idem, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în rev. "Studii Teologice”, nr. 5-
6/1970.
103. Idem, Ortodoxia în faţa unor fenomene actuale în creştinismul apusean, în rev.
”Ortodoxia”, XXVI (1974), nr 2.
104. Idem, Taina Euharistiei, izvor de viata spirituala in Ortodoxie, in rev.
”Ortodoxia”, nr. 3-4/1979.
105. Idem, Cultul Bisericii Ortodoxe, mediu al lucrărilor Sfintului Duh asupra
credincioşilor, în rev. ”Ortodoxia”, anul XXXIII (1981), Nr. 1.
106. Idem, Teologia morală ortodoxă, vol. III, în Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti,
1981.
107. Idem, Viața și activitatea Sf. Maxim Mărturisitorul, în Ambigua, col. „Părinți și
Scriitori Bisericești”, vol. 82, trad. introd. şi note de pr. prof. dr. D. Stăniloae,
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1983.
108. Idem, nota 96 la Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, în col. „ Părinți și Scriitori
Bisericești”, vol. 80, trad. introd. şi note de pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1983.
109. Idem, nota 382 la Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, în col. „ Părinți și Scriitori
Bisericești”, vol. 80, trad. introd. şi note de pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1983.
110. Idem, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986.
111. Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987.
112. Idem, Sf. Treime, creatoarea, mântuirea și ținta veșnica, în rev. "Ortodoxia” nr.
2/1986.
113. Idem, Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, în col.„ Părinți și Scriitori
Bisericești”, vol. 82, trad. introd. şi note de pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1990.
114. Idem, Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul, în vol. ”Studii de Teologie
Dogmatică Orotodoxă”, Edit. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990
115. Idem, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Viața și opera, în “Filocalia”, vol. II, ediția a
II-a, Editura Harisma, București, 1993.
116. Idem, Viața și învățăturile Sf. Grigorie Palama, București, 1993.
117. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993.
118. Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1996.
119. Idem, Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
120. Idem, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti 2002.
121. Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, editia a III-a, E.I.B.M.B.O.R.,
București, 2003.
122. Idem, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed. Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004.
123. Sterea, Pr. Tache, Teologia Logosului la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în
rev. ”Studii Teologice”, 1977.
124. Idem, Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preocupările
ecumenismului contemporan, Bucureşti, 1998.
125. Stoenescu, Daniil Nacu, Învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul despre
raţiunile divine, în rev. ”Mitropolia Banatului”, 1985.
126. Stoina, Liviu, Cunoaşterea lui Dumnezu după învăţătura Sfîntului Maxim
Mărturisitorul, în rev. ”Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române”, 1988.
127. Stolnici, Constantin, Cunoaştere şi ştiinţă, Ed. Fundaţia “Andrei Şaguna", 1997.
128. Streza, Ciprian, Realism şi simbolism liturgic în Mystagogia Sfântului Maxim
Mărturisitorul. Text, traducere, comentariu teologic, Editura Universităţii Lucian Blaga,
Ed. Andreiana, Sibiu, 2009.
129. Streza, Pr. Prof. Dr. Liviu, Originea şi sensul divin al cultului ortodox, în rev.
„Mitropolia Olteniei” XLI (1989), nr. 3.
130. Trempelas, P., Comuniunea sfinţilor, în rom. de Pr. Of. O. Căciulă, Cemica, 1940.
131. Thunberg, Lars, Omul şi cosmosul în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul,
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1999.
132. Idem, Viața Sf. Maxim, în ”Antropologia teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul”,
trad. de Anca Popescu, Edit. Sophia, București, 2005.
133. Idem, Antropologia teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul, trad. de Anca Popescu,
Edit. Sophia, București, 2005.
134. Vintilescu, Pr. Petre, Funcţiunea ecleziologică sau comunitară a Liturghiei,
Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1946.
135. Voicu, Arhid. prof. dr. Constantin, Hristologia cosmică după învăţătura Sf.
Maxim Mărturisitorul, în rev. „Studii Teologice”, nr. 4, 1989.
136. Yannaras, Christos, Abecedar al credinţei, traducerea Pr. Dr. Constantin Coman,
Editura „Bizantină”, Bucureşti, 1996.
137. Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Sfânta Liturghie privită sub aspect istoric, în rev.
“Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul XL, 1-2, 1964.
138. Zizioulas, Ioannis, Fiinţa Ecclesială, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.
139. ****, Penticostar, Bucureşti, , Binecuvîntarea de la slujba Învierii.
140. ****, Octoih, Antifon III, Mărire la Utrenia duminicii dimineaţa, glas 4.
141. ****, Penticostar, Mărire de la Stihoavna utreniei şi Marţea Cincizecimii.
142. ****, Mineiul lui August, ed. IV, Bucureşti, 1974, Slava de la Cîntarea a IX-a a
canonului utreniei zilei 1.
143. ****, Mineiul pe noiembrie,ed. IV, Bucureşti, 1974, Irmosul Cîntării a II-a a
Canonului utreniei zilei 8.
144. ****, Mineiul pe iunie, ed. IV, Bucureşti, 1973, Slava laudelor glas 8, la utrenia
Duminicii Sf. Părinţi.
145. ****, Mineiul pe ianuarie,ed. IV, Bucureşti, 1954, Stihira a lll-a de la Vecernia
Mică a zilei de 30 ianuarie. «Florile mirositoare şi prea frumoase ale Treimii.»
146. ****, Triod, ed. V, Bucureşti, 1946, Slavă la Doamne strigat-am, în sîmbăta
lăsatului sec de brînză la vecernie.
147. ****, Molitfelnic, Bucureşti, 1965, Rugăciune la Sfinţirea Aghiasmei celei Mari.
148. ****, Liturghier, Bucureşti, 1956, Rugăciunea cântării, Sfînt, Sfînt, Sfînt.
149. ****, Dogmatica ortodoxă. Manual pentru seminariile ortodoxe, Editura
Renașterea, 2007.
150. ****, Dumnezeiasca Liturghie meditată (de Gogol), trad. rom. de Marin
Dumitrescu, Râmnicul Vâlcea, 1937, p. 48, apud Petre Vintilescu, Op.cit.
151. ****, Saint-Projet, Apologia ştiinţifică, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”,
1891.
152. ****, Teologia Dogmatică şi Simbolică, Vol II, Bucureşti, 1958.

S-ar putea să vă placă și