Sunteți pe pagina 1din 2

Avizat

Director,
prof. Claudia Nițu
NORME P.S.I.

Întocmite în baza Legii 307/2006 și a Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților de
învățământ și educație.
Aceste norme vor fi prelucrate la clasă de către profesorii diriginți.
Norme generale P.S.I.
Sunt interzise:
1. Executarea sau modificarea construcțiilor sau instalațiilor fără documentație tehnică și utilizarea
instalațiilor, utilajelor și aparatelor de încălzit, iluminat și forță, defecte sau cu improvizații;
2. Părăsirea locului de muncă fără aprobarea instructorului sau profesorului inginer sau lăsarea în
funcțiune fără supraveghere a instalațiilor, utilajelor, mașinilor, agregatelor și aparatelor la care nu se
lucrează;
3. Introducerea materialelor sau substanțelor inflamabile sau explozive în școală, acestea putând da
naștere la incendii sau explozii;
4. Blocarea accesului la mijloacele de intervenție în caz de incendiu;
5. Blocarea căilor de acces sau de evacuare a persoanelor și bunurilor materiale;
6. Folosirea mijloacelor și materialelor de intervenție la incendii în alte scopuri, descompletarea sau
deteriorarea acestora.
Norme specifice P.S.I.
1. FUMATUL ESTE INTERZIS ÎN ȘCOALĂ
2. Este interzisă deteriorarea instalației electrice interioare: întrerupătoare, lămpi, prize etc.
3. Este interzisă folosirea instalațiilor de iluminat deteriorate;
4. Personalul este obligat să cunoască funcționarea mijloacelor de stingere a incendiilor;
5. Este interzisă folosirea mijloacelor de stins incendiul în alt scop;
6. În caz de incendiu se va încerca evitarea panicii și se va proceda salvarea după cum urmează:
- Salvarea vieților omenești - Salvarea aparaturii
- Salvarea documentelor de electronice
importanță deosebită - Alte bunuri materiale
- Clădiri
7. Este interzisă aprinderea hârtiilor în clădirea școlii;
8. Elevii și cadrele didactice (întregul personal) sunt obligate să cunoască și să respecte regulile și
măsurile de prevenire și stingerea a incendiilor din unitatea de învățământ;
9. În cazul în care iau cunoștință cu nereguli privind apărarea împotriva incendiilor, vor anunța
imediat conducerea;
10. Întregul personal este obligat să cunoască semnalul de incendiu și modul de evacuare în condiții de
ordine în caz de incendiu sau calamități naturale;
11. Este interzis elevilor orice intervenție la instalația electrică în scop de aducere în stare de
funcționare, acest lucru revenind personalului calificat și autorizat desemnat acestui scop;
12. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor sau a altui mobilier în apropierea ușilor de
evacuare sau pe holuri și culoare care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;
13. Elevii înainte de începerea activității în ateliere și laboratoare de lucrări practice vor fi instruiți în
scopul însușirii, respectării și aplicării regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor
specifice acestor locuri de muncă. Șeful de laborator sau atelier răspunde de însușirea, respectarea
și aplicarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitate.
ANUL ȘCOLAR 2015-2016
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi_________________ în urma prelucrării la clasă _________ a Normelor de prevenire și
stingere a incendiilor specifice unităților de învățământ și a Regulilor privind apărarea împotriva incendiilor,
de către diriginte.

Diriginte: prof.

Nr.crt Nume si prenume elev Semnatura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.