Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


COLEGIUL ECONOMIC ,,VIILOR”

CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA (CDL)


”Politica și managementul agenției de turism”
pentru
CLASA a XI –a
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

Domeniul de pregătire profesională: TURISM SI ALIMENTAȚIE


 Calificarea: TEHNICIAN IN TURISM

Aria curriculară TEHNOLOGII

1
2018
AUTORI:
- Prof. Turism – Gabriel Ursuianu – C.E.V., Bucureşti.
- Prof. Turism – Angela Șandru – C.E.V., Bucureşti.
- Prof. Turism – Stefania Cristescu – C.E.V., Bucureşti.

2
În învăţământul liceal, curriculumul are următoarea structură:

1. Nota de prezentare

Curriculumul în dezvoltare locală constitue oferta curriculară specific fiecărei unități de


învățământ și este realizat în cadrul unității de învățământ. Prin această ofertă curriculară se
asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerințele pieței muncii locale
și/sau regionale. Factorii implicaţi în procesul educaţiei practice sunt: cadre didactice, elevi,
părinţi, parteneri sociali, autorităţi publice locale, având rolul important în asumarea
responsabilităţii şi angajamentelor faţă de comunitatea locală.
Curriculumul în dezvoltare locală are la bază Standardul de Pregătire Profesională, Nivel
4 - învățământ liceal, calificarea profesională Tehnician în Turism, clasa a XI-a, care
urmărește formarea competenţelor pentru nivelul respectiv.
CDL-ul clasa a XI-a, Domeniul Turism şi Alimentaţie, se realizează în cadrul celor 66 de
ore, desfaşurate pe parcursul anului scolar, fiind elaborat în cadrul unitatii de invatamant.
CDL-ul are drept scop lărgirea domeniului ocupaţional şi acumularea competențelor cheie,
competențelor tehnice generale și a competențelor specializate, necesare formării profesionale.
Rolul pregătirii teoretice, a pregătirii practice curente/comasate este dobândirea de către
absolvenți a rezultatelor învățării necesare cerințelor prezente și viitoare pe piața muncii cât și a
rezultatelor învățării transefarabile în Domeniul Turism și Alimentație, comună calificărilor
profesionale enumerate mai sus.
Profesorul va urmări pe perioada anului școlar, dezvoltarea rezultatelor învăţării prin
intermediul conţinuturilor ştiinţifice, prin evaluarea performanţelor elevilor având în vedere
cunoștințele/abilitățile/atitudinile dobândite pe parcursul anului școlar.
Abordarea Curriculum-ului în dezvoltare locală va avea în vedere următoarele aspecte:
 curriculumul se va utiliza împreună cu SPP-ul de Nivel 4;
 conţinuturile tematice sunt elaborate pe baza competențelor cheie, competențelor tehnice
generale/specializate din SPP –ul de Nivel 4;
 evaluarea va avea în vedere cunoștințele/abilitățile/atitudinile dobândite de elevi pe
parcursul activităţii de pregătire.
În elaborarea curriculumu-ului am avut în vedere următoarele obiective:

3
1. aprofundarea/extinderea rezultatelor învățării prevăzute în Standardul de Pregătire
Profesională (SPP), în scopul adaptării la activitățile de specialitate;
2. oportunitatea adaptării activităților teoretice ale elevilor la cerințele pieței locale/regionale;
3. crearea situaților de învățare pentru dobândirea rezultatelor învățării corespunzătoare
domeniilor de competențe cheie adaptate formării profesionale.
Conținutul curriculum-ului respectă Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3500/29.03.2018, pentru
învăţămîntul liceal, clasa a X -a, Domeniul Turism şi Alimentaţie; SPP, Nivelul IV, Anexa
nr. 4 la la OMENCS nr. 4121/13.06.2016 pentru învăţământul profesional si tehnic,
Domeniul Turism si Alimentaţie.
Calificarea Tehnician în Turism integrează următoarele domenii de competenţe cheie:
1.competențe de comunicare în limba română şi în limba maternă;
2.competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;
3.competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere;
4.competenţe sociale și civice;
5.competențe antreprenoriale;
6.competențe de sensibilizare și de expresie culturală.
Aceste competenţe sunt avute în vedere pentru:
 a fi dezvoltate şi particularizate în procesul de formare profesională;
 a fi evaluate în procesul de evaluare inițială, curentă și sumativă;
 a fi menţionate în documentele care atestă certificarea profesională a absolvenţilor.
Proiectarea curriculumului în învăţământul profesional și tehnic este centrată pe rezultate ale
învăţării, care sunt grupate în unităţi de rezultate ale învăţării, ce constituie componentele
standardului de pregătire profesională.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a XI-a
Ciclul superior al liceului – filiera tehnologică

Calificarea: TEHNICIAN ÎN TURISM


Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Domeniul de pregătire generală: TURISM

4
Cultură de specialitate și pregătire practică
Modul I. Administrarea firmei
Total ore /an: 66 din care:
Laborator tehnologic 33
Instruire practică –
Modul II. Marketing
Total ore /an: 66 din care:
Laborator tehnologic 33
Instruire practică –
Modul III. Contabilitate
Total ore /an: 66 din care:
Laborator tehnologic 33
Instruire practică –
Modul IV. Activitatea agenției de turism
Total ore /an: 132 din care:
Laborator tehnologic 99
Instruire practică –
Modul V. ……………………….Curriculum în dezvoltare locală*
Total ore/an: 66 din care:
Laborator tehnologic –
Instruire practică –
Total ore/an = 12 ore/săpt. x 33 săptămâni = 396 ore/an

Stagii de pregătire practică


Modul VI. Stagiu de pregătire practică în unităţile de turism
Total ore/an: 120 din care:
Laborator tehnologic 90
Instruire practică 30
Total ore/an = 4 săpt. x 5 zile x 6 ore/zi= 120 ore/an
TOTAL GENERAL: 516 ore/an

5
2. Structura şi conţinuturi

Unităţi de competenţă Competenţe specifice


- actualizează cunoştinţe specifice agentiei de turism
- desfăşoară activităţi în compartimentele / departamentele
agentiei de turism
Organizarea si managerierea
- întocmeşte documentele specifice activitatii organizatorice a
agentiei de turism
agentiei de turism
- prevede si rezolva situatiile de conflict aparute in cadrul
agentiei de tusim
- identifică cele 4 politici ale agentiei de turism (politica de
produs, pret, de distributie a produselor turistice, de
Aplicarea politicilor si
promovare)
strategiilor de
- remarca care sunt nevoile şi aşteptările clienţilor privind
marketing in agentia de
produsele si serviciile oferite de agentia de turism
turism
- utilizează tehnici promoţionale specifice agentei de turism
- asigură calitatea serviciilor agentiei de turism prestatoare
- aplică metode de evaluare şi procedee de calculaţie
corespunzător reglementărilor în vigoare (analiza de pret a
Calcule economice specifice unui pachet de servicii turistice)
agentiei de turism - completează documentele de evidenţă operativă
- interpretează documentele de evidenţă operativă din punct
de vedere al conţinutului

3. Tabel de corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module

Unitatea de rezultate ale învăţării –


Denumire modul
tehnice generale (URI)
URÎ 8. Administrarea firmei MODUL 1. Administrarea firmei
URÎ 9. Evaluarea oportunităților de
MODUL 2. Marketing
piață
URÎ 11. Înregistrarea operațiilor
MODUL 3. Contabilitate
economico- financiare
Unitatea de rezultate ale învăţării –
Denumire modul
tehnice specializate
URÎ 14. Derularea activității în agenția
MODUL 4. Activitatea agenției de turism
de turism
MODUL 5. Curriculum în dezvoltare
locală
URÎ 14. Derularea activității în agenția MODUL 6. Stagiu de pregătire practică
de turism în agenția de turism

6
Denumirea modulului: Politica si managementul agentiei de tusim
CUNOŞTINŢE DEPRINDERI EXEMPLE DE SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE
Rezultatul învăţării 1: Desfăşoară activităţi specifice agentiei de turism
Activităţile agentiilor de Desfăşoară Elevul demonstrează că este capabil să
turism activităţile din cadrul realizeze activităţi specifice agentiei de
agentiilor de turism turism
Activitati organizatorice Desfăşoară activităţi Elevul va demonstra că este capabil să
a agentiei de turism organizatorice ale realizeze activităţi organizatorice din cadrul
agentiei de turism agentiilor de turism
Rezultatul învăţării 2: Desfăşoară activităţi specifice politicilor de marketing
din cadrul agentiilor de turism
Activităţi legate de Efectuează activităţi
politica de produs legate de realizarea
unui produs turistic
Activităţi legate de
politica de pret
(obiectivele politicii de
preţ, funcţiile preţului,
factorii care influenţează
deciziile de preţ, Efectuează activităţi
preţurile practicate în legate de politica de
turism, clasificarea pret
preţurilor, orientarea
preţului în funcţie de
costuri, cerere, oferta,
concurenta, strategiile Elevul va demonstra că este capabil să
politicii de preţ) desfăşoare activităţi legate de realizarea
Activităţi legate de politicilor de marketing din cadrul
politica de distributie Efectuează activităţi agentiilor de turism
(canale de distributie, legate de politica de
tipuri de intermediari, distributie
strategii de distributie)
Activităţi legate de
politica de promovarea a
produselor turistice
(operationalizarea
Efectuează activităţi
politicii promotionale in
legate de politica de
turism, continutul
de promovarea a
activitatii promotionale:
produselor turistice
publicitatea, promovarea
vanzarilor, relatiile
publice, manifestari
promotionale)
Rezultatul învăţării 3: Întocmeşte documentele specifice agentiilor de turism

7
Întocmeşte si
Documente specifice completează
pachetelor si serviciilor documente specifice
turistice pachetului de servicii Elevul va fi capabil să întocmească
turistice documente specifice activităţii unei agentii
de turism
Alte documente:
preluare şi transmitere Transmite mesaje
de mesaje, păstrare de integral turiştilor
valori, diverse liste, etc.
Rezultatul învăţării 4: Promovează calitatea serviciilor turistice
Comunică în mod
Elevul va fi capabil să pregătească
atractiv pentru a
Utilizarea tehnicilor de pachetele de servicii turistice pentru
promova calitatea
comunicare atractive primirea clienţilor si sa utilizeze tehnicile
produselor si
de comunicare atractive
serviciilor turistice
Materiale promoţionale
Distribuie materiale Elevul va fi capabil să distribuie materialele
utilizate pentru
promoţionale promoţionale
promovare
Rezultatul învăţării 5: Utilizează tipurile de documente de evidenţă
operativă din agentia de turism
Tipuri de documente Identifică documente
utilizate în turism de evidenţă operativă
Completează şi Elevul va fi capabil să identifice şi să
calculeaza utilizeze documente de evidenţă operativă
Aplica calcule documentele si sa realizeze calcule economice din cadrul
economice specifice analizei de agentiei de turism
pret a unui pachet de
servicii turistice

4. Mijloace necesare pentru parcurgerea CDL-ului


(observaţii, sugestii metodologice etc.)

Modulul „Politica si managementul agentiei de turism” va fi parcurs la orele de teorie de


către profesorul de specialitate. Metodele ce se recomandă a fi utilizate sunt:
- studierea materialelor de specialitate
- lucrul în echipă
- studiul de caz
- observarea
- jocul de rol
- exerciţiul
- experimentul
8
- problematizarea
- portofoliul
Se vor promova metode activ-participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea,
încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare
multidirecţională.
Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel
ce învaţă.
Aceste metode se caracterizează prin faptul că:
- sunt centrate pe elev şi pe activitate
- pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor
- încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele
- au un puternic accent formativ, nu informativ
- dezvoltă motivaţia intrinsecă a elevului
Pregătirea are importanţă deosebită în dobândirea competenţelor de specialitate. Se
recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Acestea vizează următoarele aspecte:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în
coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu
activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului
de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului,
pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
 Elaborarea de referate interdisciplinare;
 Exerciţii de documentare;

9
 Navigare pe internet în scopul documentării;
 Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);
 Întocmirea/completarea documentelor specifice activităților economice;
 Discuţii;
 Realizarea portofoliului elevului, respectînd structura dată de profesor/agentul
economic.
Metodele didactice recomandate trebuie să stimuleze creativitatea, sa conducă la inovare şi
să fie în avantajul elevilor, să aducă valoare adăugată procesului didactic (predare-învăţare-
evaluare) să determine dorinţa de îmbunătăţire a rezultatelor învățării. Se recomandă
următoarele metode didactice: brainstorming; tehnica 6/3/5; pălăriile gînditoare; explozia
stelara; studiu de caz, joc de rol, etc.de metode moderne de învăţare care pot fi utilizate în
activitatea didactică.

5. Modalităţi de evaluare

Pentru modulul „Politica si managementul agentiei de turism” criteriile specifice de


evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către profesor şi prezentate
elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel capacitatea de a
se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.
Evaluarea pe parcursul anului scolar se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare:
orale, scrise, practice, în funcţie de specificul competenţei.
Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în
Standardul de pregătire profesională.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele învăţării.
Evaluarea se clasifica in: evaluarea sumativă sau cumulativă şi evaluarea continuă sau
formativă. Prima se realizează prin verificări parţiale, prin sondaj în rândul elevilor şi în materia
predată. Cea de-a doua se face prin verificări sistematice pe secvenţe mai mici. Ea operează prin
verificarea tuturor elevilor şi a întregii materii.
Evaluarea şcolară este procesul prin care se obţin informaţii utile ce permit luarea unor
decizii ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: măsurarea,
aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor ameliorative:

10
1. Măsurarea constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor, respectiv de atribuire a unor
simboluri exacte unor achiziţii calitative ale elevilor. Ea presupune o determinare obiectivă
şi nu formularea unor judecăţi de valoare (măsurarea ţine mai mult de dimensiunea
impersonală, neutră a profesorului);

2. Aprecierea şcolară sau evaluarea propriu-zisă, constă în emiterea unei judecăţi de valoare
referitoare la un rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic;

3. Adoptarea de măsuri ameliorative se referă la actele decizionale privind perfecţionarea


procesului de predare-învăţare adoptate în urma evaluării.

Exemple evaluare:
 Verificarea orală
 Verificarea scrise
 Verificarea practică
 Metode complementare de evaluare
 Referatul
 Proiectul
 Portofoliul

FIŞA DE EVALUARE
11
A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

APROBAT AVIZAT,
Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB Nr. CLDPS
Şedinţa din data de

Instituţia de învăţământ COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”, Anul şcolar 2018-2019


Denumirea CDL: „Politica si managementul agentiei de turism”
Profil: SERVICII
Ciclul inferior – clasa a XI-a
Domeniul de pregătire : Turism şi Alimentaţie
Autori : Ursuianu Gabriel, Şandru Angela, Cristescu Stefania
Unitatea de învăţămînt: Colegiul Economic „Viilor”

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu recomandări
I. Respectarea structurii standard a programei prin X
includerea:
Argumentului X
Listei unităţilor de competenţă pentru modul X
Competenţelor specifice X
Situaţiilor de învăţare (cel puţin una pentru fiecare X
competenţă)
Conţinuturilor (asociate competenţelor) X
Sugestiilor metodologice (inclusiv modalităţi de evaluare) X
II. Existenţa unei bibliografii X
III. Elemente de calitate X
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local X
Conţinutul argumentului X
Oportunitatea curriculumului în dezvoltare locală X
Realismul în raport cu resursele disponibile la nivelul unităţii X
de învăţământ
Corelarea competenţelor cu unităţile de învăţare X

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească DA la punctele I şi II şi cel puţin 5 DA /
DA cu recomandări la punctul III.
Avizul Comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii în şedinţa din
Avizul Consiliului de Administraţie al şcolii: în şedinţa din

DIRECTOR,

12
BIBLIOGRAFIE

1. Cerghit, Ioan – Sisteme de instruire alternative şi complementare, 2002


Structuri, stiluri şi strategii, Bucureşti: Editura Aramis.
2. Druţă, Maria Elena - Didactica disciplinelor economice – Portofoliul seminariilor
Grungerg, Cornelia Ediţia a II -a, Editura A.S.E., Bucureşti, 2006.
3. Dincă, Cristian s.a. – Tehnician în turism, Bucureşti, Ed. Didactică
şi Pedagogică, 2006.
Mihai Stefania - Manual Alimentatie publica/Patrimoniu turistic,
Costea Florentina Editura CD PRESS, 2005.
4. Stavrositu Stere – Tehnica servirii consumatorilor, Bucureşti,
Ed. Didactică şi Pedagogică, 2003.
5. *** – www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca

6. *** –www.asociatia-profesorilor.ro/metode-de-predare-interactive.html

13

S-ar putea să vă placă și