Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA a X-a 1.

Unitatea de învățare:Învățătura de credință


Număr de ore alocate: 4

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Relația omului cu 1.1 - analiza relației care există între trupul și - expunerea, lectura - probă orală;
Dumnezeu: 3.1 sufletul sfinților, după adormirea lor; duhovnicească, explicația, - observarea
- Cinstirea sfintelor - enumerarea unor modalități de cinstire a conversația, meditația sistematică;
moaște sfintelor moaște și a sfintelor icoane; religioasă, problematizarea, - temă de lucru în
- Cinstirea sfintelor - prezentarea unor temeiuri scripturistice intuiția, demonstrația; clasă;
icoane și patristice pentru cinstirea sfintelor
icoane și a sfintelor moaște; - fișa de lucru, textul biblic și
- exerciții de dialog în care să patristic, icoane;
demonstreze că cinstirea sfintelor icoane - activitate frontală,
nu este idolatrie; individuală și pe grupe.
- exerciții de identificare în icoane a
evenimentului biblic din istoria mântuirii; - 2 ore.
2. Cinstirea sfintei 1.1 - exerciții de definire a noțiunii „cruce”; - expunerea, lectura, explicația, - probă orală;
Cruci 3.1 - exerciții de dialog despre evenimentele conversația, meditația - observarea
care au dus la stabilirea sărbătorilor în religioasă, problematizarea, sistematică;
cinstea Sfintei cruci; intuiția, demonstrația; - temă de lucru în
- argumentarea scripturistică și patristică clasă;
care justifică cinstirea Sfintei Cruci în - fișa de lucru, textul biblic și
Biserica Ortodoxă; patristic, imagini reprezentând
- exerciții de dialog în care să Sfânta Cruce;
demonstreze că cinstirea Sfintei Cruci nu
este idolatrie; - activitate frontală,
- explicarea sensului sintagmelor „cruce individuală și pe grupe.
materială” și „cruce spirituală”;
- precizarea modalităților de cinstire a - 1 oră.
Sfintei Cruci;
3. Respectul față de - Explicarea termenilor „sfânt” și , lectura duhovnicească, - probă orală;
cele sfinte „sfințenie” cu ajutorul argumentelor explicația, conversația, - probă scrisă;
scripturistice și patristice pentru argumentare scripturistică și - observarea
preacinstirea Maicii Domnului și cinstirea patristică, problematizarea, sistematică;
sfinților; exercițiul, demonstrația;
- identificarea posibilităților reale de - fișa de lucru, textul biblic și
dobândire a sfințeniei; patristic, icoane;
- exerciții de dialog despre importanța - activitate frontală,
respectului față de cele sfinte individuală și pe grupe.
- 1 oră.

CLASA a X-a 2.Unitatea de învățare:Trăirea învățăturii creștine


Număr de ore alocate: 4

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Responsabilitate 3.2 - exerciții de identificare a Celor zece - lectura și interpretarea - observare
creștină: Legea 3.3 porunci în Sfânta Scriptură; textului biblic, argumentarea sistematică;
morală a Vechiului 4.1 - exerciții de memorare și explicare a biblică și patristică, - proba orală;
Testament conținutului cognitiv și moral al conversația, problematizarea, - temă pentru acasă;
poruncilor din Decalog; exercițiul moral, munca - autoevaluare;
- exerciții de descoperire a consecințelor independentă;
pozitive/negative la nivel individual, de
grup și social ce decurg din - texte suport (selectate din
împlinirea/neîmplinirea Decalogului; Sfânta Scriptură și manual),
- exerciții de autoevaluare a harta Vechiului Testament, fișa
comportamentelor proprii prin raportarea de lucru;
la marea poruncă a iubirii;
- exerciții de integrare și aplicare în viața - activitate frontală și activitate
personală a învățăturilor moral-religioase individuală;
desprinse din conținutul Celor zece
porunci; - 1 oră
- exerciții de completare a unor enunțuri
lacunare și rebusuri cu conținut religios;
2. Lege morală a 1.1 - exerciții de identificare a Predicii de pe - lectura și interpretarea - observare curentă;
Noului Testament 3.3 munte în Sfânta Scriptură; textului biblic, argumentarea - observare sistematică
4.1 - exerciții de citire-model și interpretare a biblică și patristică, explicația, - proba orală;
textului biblic și patristic; demonstrația, meditația - temă pentru acasă;
- exerciții de interpretare a mesajelor religioasă, studiu de caz, - autoevaluare;
moral-religioase desprinse din Predica de conversația, problematizarea, - eseul religios;
pe munte; exercițiul, exemplul moral,
- exerciții de explicare a importanței dezbaterea colectivă și asaltul
milosteniei, rugăciunii, postului și de idei;
încrederii în pronie pentru viața
creștinului; - fișa de lucru, texte-suport
- exerciții de exprimare a modalităților (selectate din Sfânta Scriptură
prin care elevii împlinesc îndemnurile și manual), icoane,
Mântuitorului ( iubirea dușmanilor); planșe,casetă audio, casetofon,
- exerciții de autoevaluare a harta Vechiului Testament;
comportamentelor proprii prin raportare la
porunca iubirii dată de Mântuitorul nostru - activitate frontală, pe grupe și
Iisus Hristos tuturor oamenilor; activitate individuală;
- exerciții de integrare și aplicare în viața
personală a învățăturilor morale și - 1 oră
religioase desprinse din Predica de pe
munte;
- exerciții de memorare a unor fragmente
din Predica de pe munte și redarea;
- participarea la slujba Sfintei Liturghii;
3. Libertate și 3.3 - exerciții de formulare și notare a ideilor - conversația, explicația, - observare curentă;
opțiune: virtute și 4.1 principale ale lecției; lectura, prelegerea, luarea - aprecieri verbale;
păcat - exerciții de asociere a unor citate din notițelor, exercițiul, munca - verificare orală;
Sfinții Părinți cu noțiunile noi; independentă;
- exerciții de studiere a textului biblic; - fișa de lucru;
- exerciții de aplicare a noilor cunoștințe; - activitate frontală și activitate
individuală;
- 1 oră
4. Conștiința morală – 3.1 - exerciții de recapitulare a unor noțiuni de - conversația, explicația, - observare curentă;
glasul lui 3.3 morală creștină din clasa a X-a; lectura, luarea notițelor, - aprecieri verbale;
Dumnezeu în om - exerciții de formulare și notare a ideilor exercițiul, munca - verificare orală;
principale ale lecției; independentă;
- exerciții de identificare în textul - fișa de lucru;
scripturistic a unor fragmente referitoare - activitate frontală și activitate
la noile noțiuni; individuală;
- exerciții de rezolvare a unui rebus (test - 1 oră
cu itemi deschiși de completare sub formă
de joc);

CLASA a X-a 3.Unitatea de învățare:Exprimarea învățăturii creștine


Număr de ore alocate: 2

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Locașuri de cult ale 3.1 - lectură din manualul de religie; - lectura, explicația, expunerea, - probe orale;
creștinilor – 4.1 - discuții despre relația dintre cult și conversația catehetică;
apariție și cultură; - manualul de religie de clasa a
dezvoltare în - utilizarea dicționarelor; X-a
contextul culturii - vizitarea unor biserici și mănăstiri; - album cu biserici și mănăstiri
universale - vizionarea unor filme; din țară și de peste hotare;
- observarea și comentarea unor imagini - prezentare PPT;
cu conținut religios; - ilustrate, vederi, icoane;
- fișe de lucru;
- activitate frontală și activitate
individuală;
- 1 oră
2. Stiluri arhitecturale 3.1 - vizitarea unor biserici și mănăstiri; - lectura, observarea, - verificare orală;
reprezentative (în 4.1 - descrierea unei biserici cunoscute; expunerea, meditația, - portofoliu
lume și în țară) - vizionarea de casete video, CD; descrierea;
- manualul de religie de clasa a
X-a
- ilustrate cu biserici și
mănăstiri din țară;
- prezentare PPT;
- ilustrate, vederi, icoane;
- calculator;
- fișe de lucru;
- activitate frontală și activitate
individuală;
- 1 oră

CLASA a X-a 4.Unitatea de învățare:Spiritualitate și viață creștină


Număr de ore alocate: 2

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Iubire și dreptate 1.2 - exerciții de identificare a - conversația catehetică și - observare sistematică
- iubirea de 2.3 trăsăturilor/caracteristicilor iubirii euristică, problematizarea, - evaluare orală;
Dumnezeu se arată 4.1 creștine; exercițiul, explicația, lectura
în iubirea de 5.1 - lecturi de texte din fișa de lucru; biblică, lucrul cu dicționarul
semeni; - formulare de învățături morale;discuție religios;
- echilibru între colectivă privind raportul dintre dreptate –
iubire și dreptate; iubire - iertare; - fișa de lucru,
- dreptatea trebuie - Sfânta Scriptură;
să izvorască din - activitate frontală, activitate
iubire; individuală;
- iubirea are - 1 oră
origine și caracter
divin.
2. Rugăciune și 1.3 - semnificația rugăciunii și a reconcilierii - conversația catehetică și
reconciliere în creștinism; euristică, problematizarea,
- împăcarea dintre oameni este condiția observația, explicația, lectura
pentru ca rugăciunea și darul creștinului biblică, lucrul cu manualul;
să fie primite de Dumnezeu; - fișa de lucru,
- întâlnirea reală și deplină a creștinului cu - Sfânta Scriptură;
Dumnezeu, prin Împărtășanie, este - activitate frontală, activitate
condiționată de reconcilierea cu individuală;
aproapele;
- creștinul evită sau mediază conflictele; - 1 oră
- lectura și analizarea unor texte
religioase;
- lectura și interpretarea textului biblic;

CLASA a X-a 5.Unitatea de învățare:Religiile lumii


Număr de ore alocate: 3

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Religiile orientale: 1.3 - prezentarea comparativă a celor trei mari - expunerea, explicația, - proba orală;
Hinduismul, 5.3 religii (hinduismul, budismul și conversația, problematizarea, - observarea
Budismul și confucianismul); „Gândiți/Lucrați/Comunicați” sistematică;
Confucianismul - exerciții de identificare a elementelor (G/L/C). - tema pentru acasă;
comune și a celor care deosebesc cele trei - harta, fișa de lucru;
religii; - activitate frontală și
- exerciții de identificare a principalelor individuală;
etape istorice în dezvoltarea fiecărei - 3 ore.
religii;
- exerciții de dialog despre rolul pe care îl
au faptele oamenilor în perspectiva vieții
de după moarte, în creștinism și hinduism;
CLASA a X-a 6.Unitatea de învățare:Ortodoxie și cultură națională
Număr de ore alocate: 1

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Contribuția 3.1 - prezentarea vieții și activității - lectura, conversația - observarea
mitropoliților mitropoliților români; catehetică și euristică, sistematică;
români la - exerciții de identificare a rolului explicația, observarea, - proba orală;
dezvoltarea culturii îndeplinit de Biserica Ortodoxă Română argumentarea, povestirea, - temă de lucru în
naționale (Varlaam, în viața poporului român; dezbaterea, exercițiul, clasă;
Dosoftei și Antim - realizarea unor fișe biografice ale dialogul;
Ivireanul) marilor mitropoliți; - texte suport selectate din
- precizarea activităților deosebite care îi Istoria BOR;
înscriu în rândul marilor ierarhi români; - imagini cu mitropoliții
- prezentarea unor imagini cu viața și români;
activitatea mitropoliților români; - opere mai importante ale
- precizarea rolului avut de mitropoliții marilor mitropoliți (Cazania,
Varlaam, Dosoftei și Antim Ivireanul în Didahiile, Noul Testament de
dezvoltarea culturii noastre, în făurirea la Bălgrad – 1648 etc.)
limbii literare românești, în sprijinirea - fișe de lucru;
românilor ortodocși transilvăneni pentru - activitate frontală,
apărarea ortodoxiei; individuală și pe grupe;
- lectura unor texte din operele mai - 1 oră
importante ale marilor ierarhi;
- exerciții de dialog despre rolul Cazaniei
lui Varlaam la întărirea ortodoxiei și
păstrarea unității naționale românești;
- argumentarea cinstirii de către BOR a
mitropolitului Antim Ivireanul, ca sfânt
mucenic;
- consultarea unor lucrări de referință din
istorie și istoria bisericii despre acești
mari ierarhi români;
- utilizarea dicționarelor religioase;

CLASA a X-a 7.Unitatea de învățare:Creștinismul și provocările lumii contemporane


Număr de ore alocate: 2

NR. CONȚINUTURI C.S ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE (metode, mijloace EVALUARE OBS.
CRT. . de învățământ, forme de INSTRUMENTE
organizare a activității,
timpul)
0 1 2 3 4 5 6
1. Superstiția și magia 3.3 - exerciții de definire și comentare a - expunerea, argumentarea - observarea
4.2 superstițiilor, magiei, astrologiei și scripturistică și patristică, sistematică;
Astrologia și numerologiei; conversația, dezbaterea, - proba orală;
numerologia - exerciții de interpretare a textelor biblice problematizarea, studiu de caz; - auto-evaluarea;
și patristice; - texte suport (selectate din - mapa documentară;
- omul nu-L mai - exerciții de formulare și argumentare a Sfânta Scriptură, scrierile Sf.
recunoaște pe învățăturilor folositoare pentru mântuirea Părinți și manual)
Dumnezeu ca sufletului; - activitate individuală,
stăpân al vieții sale - analizarea unor cazuri, mediatizate de frontală și pe grupe;
și apelează la televiziune, despre superstiții, magie, - 2 ore
practici străine magicieni, vrăjitori și astrologie
spiritualității (horoscopul, zodiacul);
ortodoxe în scopul - exerciții de comparare a astrologiei și
rezolvării astronomiei;
problemelor - exerciții de descriere a propriilor
cotidiene; superstiții și găsirea argumentelor pentru
renunțarea la ele;
- dezbaterea și formularea argumentelor
pro/contra practicilor străine spiritualității
creștine ortodoxe;
-