Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare


ȘCOALA: Școala Gimnazială Numărul 11
PROFESOR: Raluca Daniela Diaconu
DATA: 12.10.2018
CLASA: a V-a
OBIECTUL LECȚIEI: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre mine. Selfie
SUBIECTUL LECȚIEI: Sinonimele și antonimele
TIPUL LECȚIEI: mixtă (predare și consolidare)
DURATA: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE:
1. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată
3. receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

COMPETENȚE DERIVATE:
C1 – definirea celor două noțiuni, sinonimia și antonimia
C2 - găsirea sinonimelor şi antonimelor pentru anumite cuvinte
C3 - alcătuirea enunţurilor cu sinonime şi antonime
C5 – sesizarea modificările care se produc în context
C4 – găsirea sinonimelor şi/sau antonimelor pentru unităţi frazeologice
STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia euristică, problematizarea, exerciţiul, analiza gramaticală.


RESURSE MATERIALE: manualul, caietele elevilor,fişe de lucru, tabla, creta.
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR ELEVILOR: frontală, individuală și pe grupe.
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR: aprecieri verbale; fişă de lucru; observaţia curentă.
BIBLIOGRAFIE: Limba română. Manual pentru clasa a V-a, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-
Roman, Editura Art, București, 2017.
Anexa1

FISA DE LUCRU nr.1

1. Inlocuiţi cuvintele subliniate cu sinonime potrivite:


Din copaci se cern frunze ruginii.
Din _______________ _____________ frunze ___________.

2. Scrie câte un antonim pentru fiecare cuvânt:


- silitor ____________________
- se bucură ___________________
- adevăr ____________________

NUMELE SI PRENUMELE _________________________

FISA DE LUCRU nr.1

1.Inlocuiţi cuvintele subliniate cu sinonime potrivite:


Din copaci se cern frunze ruginii.
Din _______________ _____________ frunze ______________.

2.Scrie câte un antonim pentru fiecare cuvânt:


- silitor ____________________
- se bucură ___________________
- adevăr ____________________
SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA STRATEGIA EVALUAREA


LECȚIEI ELEVILOR DIDACTICĂ

1.Moment -notarea absenţilor; -se pregătesc pentru lecţie;


organizatoric -asigurarea condiţiilor necesare desfă -şurării
activităţii;
-Se verifică efectuarea temei scrise acasă din -Elevii îşi verifică tema acasă conversaţia
2. Verificarea
p.d.v.calitativ şi cantitativ. (ex. 2 din culegere şi -Elevii lucrează independent. euristică,
temei şi a
cunoştinţelor enunţuri cu expresii date) -Elevii răspund la întrebări. problematizareaexe
elevilor
-Se dă fişa de evaluare Toamna. rciţiul, analiza
Evaluare
-Se verifică noţiunile însuşite anterior despre -Elevii lucrează în caiete şi la gramaticală
formativă
vocabular : tablă.
- Ce cuprinde vocabularul ? - fişe de lucru,
- Ce este o familie lexicală ? tabla, creta
- Cum formăm familia lexicală a unui
cuvânt ?
- Ce este derivarea ?
- Ce sunt afixele ?
-Se cere elevilor să alcătuiască familia lexicală a
cuvântului ,,floare’’.
-Se cere identificarea sufixelor şi prefixelor.
-Se propune un concurs între grupe ,,Cine formează -Elevii subliniază sufixele şi activitate frontală observaţia curentă
,aprecieri verbale
mai multe cuvinte’’ : prefixele folosind culori diferite. şi pe grupe
-Formaţi cuvinte folosind : -Elevii lucrează pe grupe, fiecare
a) sufixul ,,-ar’’ grupă folosind o fişă.
b) prefixul ,,îm-‘’ -Câştigă grupa care a format cele fişă de lucru;
mai multe cuvinte.

-Se cere elevilor să identifice floarea din poezia -Elevii citesc prima stofă. -conversaţia
3. Captarea ,,Toamna’’ de O. Goga (lămâiţa) euristică,
atenţiei -Se adresează următoarele întrebari : problematizarea Evaluare
- Cum numim noi lămâiţa ? exerciţiul frontală prin aprecieri
- Dar viforniţa ? Dar miazănoapte ? -Elevii răspund : iasomie, -vijelie, -tabla, creta, verbale; observaţia
- Ce observăm la perechile de cuvinte nord. -activitate frontală, curentă;
găsite ?
-Elevii răspund: cuvintele din
perechi au acelaşi sens.
4. Anunţarea -Se anunţă elevii că astăzi vor învăţa despre -Elevii sunt atenţi şi notează titlul
subiectului şi a cuvinte cu sens asemănător şi cuvinte cu sens opus. în caiete.
obiectivelor -Scrie pe tablă titlul lecţiei : Sinonime şi antonime
5. Dirijarea -Pornind de la perechile de sinonime găsite în text, -Elevii notează definiţia în caiete. conversaţia
învăţării se concluzionează : Cuvintele care au sens euristică,
asemanator dar forme diferite se numesc sinonime. problematizarea
-Se prezintă Dicţionarul de sinonime şi se dă -Elevii rezolvă exerciţiul pe caiete exerciţiul, analiza
pentru rezolvare ex. 2 pag. 26. şi la tablă. gramaticală.
-Se dau cuvintele : ramuri, amabil, a aduna şi se cer -Elevii scriu răspunsurile în caiete
sinonimele lor. şi la tablă.
-Se cere elevilor să găseasca sensul opus al -Elevii scriu cotect-incorect resurse: tabla, Evaluare formativă
cuvântului ,,corect’’. creta, frontală prin aprecieri
-Se cere schimbarea sensului în expresia ,,nuci -nuci tineri verbale; observaţia
bătrâni’’. activitate frontală curentă;
-Se concluzionează: Cuvintele care au forme -Elevii scriu definiţia în caiete. şi pe grupe
diferite şi sensuri opuse se numesc antonime.
-Se cere elevilor să gaseasca antonime pentru
cuvintele : dulce, lipeşte, împodobit.
-Se cere alcătuirea de enunţuri orale cu antonimele
gasite. -Elevii alcătuiesc enunţuri orale.

6. Asigurarea -Se dă elevilor fişa de lucru individuală (anexa 1) -Elevii lucrează fişa. - conversaţia Evaluare sumativă
feed-back-ului -Se verifică oral fişa euristică, exerciţiul,
- fişe de lucru
-activitate
individuală

7. Tema pentru -Ex. 2 pag. 28 manual Aprecieri verbale


acasă -Ex. 3 pag. 26 manual
-Se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate şi
sunt notaţi elevii cu activitate deosebită la oră