Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Capitolul 1: Părţile contractante

Proprietar _________________________, domiciliat în _______________________________,


posesor al B.I/C.I./paşaport seria ________, numărul ______________, emis de
_____________, la data de ______________, CNP _________________, denumit în cele ce
urmează LOCATOR.
şi
Chiriaş _________________________, domiciliat în _______________________________,
posesor al B.I/C.I./paşaport seria __________, numarul ______________, emis de
_____________, la data de ________________, CNP __________________, denumit în cele ce
urmează LOCATAR.
s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

Capitolul 2: Obiectul contractului


2.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea de către LOCATOR, LOCATARULUI, în
nume propriu, a imobilului situat în Bucureşti, sectorul ____, strada ______________________,
nr. ____, bloc _____, et. ____, ap. ____.

Capitolul 3: Predarea – primirea imobilului


3.1. Predarea-primirea imobilului se va face între părţile contractante la adresa menţionată
3.2. Predarea – primirea imobilului se va consemna într-un proces verbal de predare – primire al
imobilului.
3.3. LOCATORUL va preda, iar LOCATARUL va primi imobilul după semnarea prezentului
contract.
3.4. Efectuarea plăţii de către LOCATAR a sumei reprezentând chiria conform capitolului 5
3.5. Efectuarea plăţii de către LOCATAR a sumei cu titlul de garanţie menţionată în capitolul 9
3.6. Obţinerea confirmării irevocabile a intrării în contul LOCATORULUI a sumelor menţionate
în capitolul 5;
3.7. LOCATARUL va preda, iar LOCATORUL va primi imobilul în ziua imediat următoare
încetării valabilităţii prezentului contract.
3.8. În momentul predării-primirii se vor preda-primi şi mijloacele necesare accesului în imobil
(chei, cartele magnetice etc.).
3.9. Pe durata contractului îi este cu desăvârşire interzis LOCATARULUI să copieze sau să
înstrăineze mijloacele necesare accesului în imobil (chei, cartele magnetice etc.) fără să obţină în
prealabil acordul olograf, exprimat explicit, al LOCATORULUI.

Capitolul 4: Termenul de închiriere


4.1. Termenul închirierii este de ___ luni, de la data de __________ până la data de __________,
cu drept de prelungire prin act adiţional.

Capitolul 5: Preţul de închiriere


5.1. Chiria lunară a fost stabilită la suma de ________, şi nu va fi modificată pe perioada de
valabilitate a acestui contract.
5.2. Chiria lunară se va achita în ziua de ______ a fiecărei luni, cu o întârziere de cel mult ____
zile.

Capitolul 6: Plata chiriei


Plata chiriei se face de către LOCATAR, LOCATORULUI astfel:
6.1. În ziua semnării prezentului contract de către părţile contractante, LOCATARUL va plăti
LOCATORULUI în avans chiria pe o lună contractuală, adică de la data de __________ până la
data de __________.
6.2. În cazul în care LOCATARUL nu plăteşte LOCATORULUI sumele datorate conform
capitolului 5, atunci prezentul contract îşi încetează valabilitatea în termen de zece zile, fără a
mai fi necesară nicio altă formalitate.
6.3. LOCATARUL rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează imobilul fără să obţină
în prealabil acordul olograf, exprimat explicit, al LOCATORULUI.
6.4. LOCATARUL va face orice plată către LOCATOR în numerar sau prin ordin de plată în
contul bancar al LOCATORULUI şi anume: IBAN: RO________________________, deschis la
____________________, sucursala ____________________.

Capitolul 7: Obligaţiile LOCATORLUI


7.1 Să predea bunul în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost închiriat din momentul
intrării în vigoare a contractului
7.2 Să fie la zi cu toate cheltuielile de întreţinere;
7.3 Să achite toate cheltuielile, altele decât cele rezultate din utilizarea în condiţii normale a
apartamentului mai sus menţionat (fond de reparații, fond de rulment, alte plăți stabilite de
Asociația de Proprietari);
7.4 Să execute lucrările de reparaţie care nu sunt în sarcina LOCATARULUI şi anume cele la
părţile comune ale imobilului şi toate pagubele produse apartamentului sau vecinilor din cauza
calităţii materialelor de construcţie, vechimii clădirii, condiţiilor naturale şi evenimentelor
naturii.
7.5 Să facă dovada proprietăţii sau, după caz, a mandatului de administrare a spaţiului.
7.6 Să îşi asume responsabilitatea deplină a plăţii tuturor impozitelor şi a altor sarcini de natură
fiscală ce pot fi percepute pentru imobil.
7.7 Să îl garanteze pe LOCATAR de viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi
cunoscute de chiriaş în momentul încheierii contractului şi care fac imposibilă folosinţa parţială
sau totală a bunului închiriat.
7.8 Să îl garanteze pe LOCATAR împotriva pierderii totale sau parţiale a bunului închiriat
precum şi împotriva oricărei tulburări de drept (să asigure imobilul).
7.9 Să anunţe în scris LOCATARUL, cu 60 de zile anticipat, intenţia sa de reziliere a
contractului.

Capitolul 8: Obligaţiile LOCATARULUI


8.1. Să platească chiria la termenul stabilit, conform Art. 5.1.;
8.2. Să întreţină locuinţa în bună stare şi să plătească cheltuielile lunare de întreţinere,
electricitete, cablu TV, internet şi telefon.
8.3. Să facă reparaţiile locative ce-i cad în sarcină, pentru ca bunul să nu se degradeze;
8.4. Să nu efectueze modificări ulterioare de natură să schimbe destinaţia încăperilor, fără
consimţământul proprietarului.
8.5. Să nu cedeze sau să subînchirieze locuinţa, total sau parţial, fără consimţământul
proprietarului.
8.6. Să nu schimbe destinaţia imobilului care este numai pentru locuinţă.
8.7. Să suporte pagubele produse locuinţei şi vecinilor din culpa sa sau a terţilor invitaţi, în caz de
incendiu, inundaţii sau alte situaţii.
8.8. Să conserve substanţa bunurilor, să nu le înstrăineze
8.9. Să respecte ordinea publică.
8.10. La sfârşitul contractului să restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit şi obiectele de
inventar trecute în procesul verbal de predare primire întocmit la preluarea locuinţei.
8.11. Să permită proprietarului să viziteze apartamentul pentru a constata buna stare a lucrurilor,
în condiţiile în care acesta îşi anunţă vizita cu cel putin 12 ore înainte.
8.12. Să anunţe în scris LOCATORUL, cu 60 de zile anticipat, intenţia sa de reziliere a
contractului.

Capitolul 9: Garanţia
9.1. LOCATARUL va plăti LOCATORULUI cu titlul de garanţie, pentru achitarea contravalorii
reparaţiilor în caz de producere, în mod direct sau indirect, de daune ale imobilului şi pentru
întreţinerile curente ale imobilului (utilităţile consumate, cheltuielile aferente utilizării părţilor
comune) ce urmează să fie achitate după încetarea contractului, suma de ________.
9.2. Plata garanţiei se va face în ziua semnării prezentului contract şi va rămâne în posesia şi la
dispoziţia LOCATORULUI pe toată durata de valabilitate a contractului, precum şi după
terminarea acestuia în cazul în care se constată de către LOCATOR existenţa unor daune ale
imobilului. Dacă nu există cheltuieli de întreținere restante sau deteriorări ale imobilului, atunci
LOCATORUL va returna LOCATARULUI garanţia.

Capitolul 10: Încetarea contractului


Încetarea contractului fără a mai fi necesară nicio altă formalitate, dacă este îndeplinită cel puţin
una din următoarele condiţii:
10.1. La expirarea perioadei de închiriere;
10.2. Prin acordul scris al ambelor părţi;
10.3. Dacă LOCATORUL nu primeste valoarea chiriei lunare la data stabilită în contract,
conform Art. 5.1.;
10.4. LOCATARUL nu respectă prevederile prezentului contract;
10.5. LOCATARUL a pricinuit stricăciuni imobilului sau clădirii în care este situat acesta;
10.6. LOCATARUL are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică
folosirea normală a locuinţei.

Alte clauze:
Anexa la prezentul contract face parte integrantă din acesta şi cuprinde procesul verbal de
predare-primire a imobilului.
Orice modificare a prezentului contract se poate face doar pe baza acordului de voinţă al
părţilor contractante, liber exprimat prin intermediul unui act adiţional semnat de acestea.
Nerespectarea conditiilor contractuale şi neachitarea cheltuielilor de intretinere pe o
perioada mai mare de doua luni, contractul se reziliază de drept fără intervenţia unei instanţe
judecătoreşti sau a altei autorităţi, aplicandu-se Pactul Comisoriu IV. Chiriaşul va fi notificat în
legatură cu rezilierea. Imediat după notificare, proprietarul având dreptul de a intra în proprietate,
putând opera toate modificările pe care le consideră necesare: schimbare Yallă, întreruperea
utilităţilor etc. Proprietarul va facilita accesul chiriaşului pentru recuperarea bunurilor lăsate în
proprietate, la o dată convenită de comun acord.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Numărul de telefon al LOCATORULUI ______________


Numărul de telefon al LOCATARULUI ______________
Încheiat astăzi __________ în 4 exemplare

LOCATOR LOCATAR