Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Gimnazială Rîşca Înv.

Roman Elena

PROIECT DIDACTIC
CLASA: I B
DATA: 2.02.2016
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA: Fapte bune
SUBIECTUL LECŢIEI: -„Adunarea şi scăderea numerelor 0-31, fără şi cu
trecere peste ordin”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor
DOMENII INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului
Comunicare în limba română
Dezvoltare personală
Arte vizuale și abilități practice
Muzică şi mişcare

SCOPUl: 1
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

 Dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic, formarea de deprinderi intelectuale şi stimularea capacităților cognitive și practic-utilitare.
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINELOR INTEGRATE:
MEM:
1.4.- Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-31;
1.6.- Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >,=, +, _) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
3.1.- Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
5.2.- Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare şi scădere.
CLR:
2.1.- Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.2.- Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
2.3.- Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.1.- Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar şi de mână;
4.2.- Redactarea unor mesaje scurte formate din cuvinte scrise cu litere de mână.
DP:
2.2.- Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă.
AVAP:
2.3.- Realizarea de obiecte/construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici simple.
MM:
2.1.- Cântarea individual sau în grup asociind mişcarea sugerată de text şi ritm.

2
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 O.1.- să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, diferenţă;
 O.2. -să rezolve corect, oral şi în scris, adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0-31, fără şi cu trecere peste ordin;
 O.3. -să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor;
 O.4. -să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite;
 O.5. -să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare;


 Sistemul metodologic: conversația euristică, explicația, observația, demonstrația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic, brainstorming-ul;
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe grupe.

RESURSE:

 Umane: 16 elevi;
 Materiale: planșă-flip-chart, Om de zăpadă, fișe de lucru, ecusoane-simbol personalizate, jetoane cu fulgi, norişori, picături de apă, Tablou de
iarnă, tabel-punctaj echipe.
 Spațiale: sala de clasă;
 Temporale: 35 minute + 10 minute activități recreative;
 Bibliografice:

3
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV,
program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;
3. Roşu, Mihail, (2004), Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti;
4. Iliana, Dumitrescu, Nicoleta C., Alina B., (2014), Manual pentru clasa I -Matematică şi explorarea mediului, editura CD Press.

4
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

Nr. SECVENŢELE COMP. SP. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ T


Crt. INSTRUIRII DISCIPLINELOR DEMERSUL DIDACTIC RESURSE RESURSE FORME DE I
INTEGRATE PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE M EVALUARE
P
1. Organizarea DP  Se creează condiţiile optime
2.2 pentru buna desfăşurare a activităţii Materiale
clasei pentru propuse (spaţiu educaţional, materiale Conversaţia necesare Frontal 2’ Capacitatea de
lecţie didactice, climat psihoafectiv). activităţii organizare

2. Captarea MM  Se intonează cântecelul Capacitatea de


2.1 „Degeţelele” Laptop a asculta un
atenţiei MEM Exerciţiul Film Frontal 5’ mesaj
1.4;1.6 animaţie
Observarea
sistematică
3. Verificarea MEM  Se verifică cunoştinţele anterioare
1.4;5.2 prin efectuarea unor exerciţii de calcul Frontal Capacitatea de
cunoştinţelor oral şi mintal. Exerciţiul Individual 5’ a efectua calcul
anterioare oral şi mintal

4. Anunţarea  Se anunţă titlul şi obiectivele


într-o manieră accesibilă elevilor. Explicaţia
temei şi a Astăzi la ora de Matematică şi Tabla Frontal 3’ Observarea
obiectivelor explorarea mediului vom rezolva exerciţii Conversația sistematică
şi probleme cu numere cuprinse între 0-
31.

5
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

5. Dirijarea MEM  Se poartă o discuţie privind Capacitatea de


1.4;1.6;3.1 Omul de zăpadă, stările apei în natură. Conversaţia Planşă flip- a rezolva
recapitulării CLR  Jocul didactic: chart Frontal 20’ independent
2.2;2.3;3.1 Echipa fulguşorilor Jocul didactic Tablou de sarcinile
AVAP Echipa picăturilor de apă iarnă Pe echipe primite
2.3 Echipa norişorilor Tabel
Fiecare membru al echipei primeşte monitorizare- Individual Capacitatea de
câte două elemente specifice grupei, pe punctaj a opera în
care sunt scrise sarcini de lucru. concentrul 0-
Prima sarcină presupune efectuarea Elemente 31
unor calcule în scris cu adunări şi scăderi specifice
în concentrul 0-31. echipei Capacitatea de
Sarcina a doua constă în rezolvarea a verbaliza
unor exerciţii cu grad de dificultate operaţiile
diferit. Diplome efectuate
Copiii rezolvă exerciţiile.
Câştigă echipa care acumulează mai
multe elemente.
6. Asigurarea MEM  Se anunţă situaţia problematică:
5.2 Dintr-un norişor, un fulguşor, a ajuns Problematizarea Planşă flip- Frontal Capacitatea de
retenţiei şi a CLR la Nicuşor. chart 8’ a formula
transferului 2.1;3.1;4.2 Pe palma sa, fulguşorul se topea, Explicaţia Individual întrebarea unei
picătura cădea chiar pe problema sa . Fişe de lucru probleme
Nicuşor e supărat, iată ce s-a În perechi
întâmplat! Interevaluare
 Fiecare elev rezolvă problema pe
fişa de lucru, apoi se evaluează reciproc.
7. Încheierea și  Se fac aprecieri privind
participarea elevilor la activitate. Conversaţia Frontal Aprecieri
evaluarea Individual 2’ verbale
activităţii

6
Școala Gimnazială Rîşca Înv. Roman Elena

Managementul timpului:
Conținuturile proiectate vor fi selectate în funcție de limitările temporale, urmând a fi atinse în activitățile ulterioare.