Sunteți pe pagina 1din 35

BIBLIOGRAFIE

PENTRU DISCIPLINA
ISTORIA ŞI
SPIRITUALITATEA
IMPERIULUI BIZANTIN
I. INTRODUCERI ÎN ISTORIA BIZANŢULUI

IRMSCHER, Johannes, Einfuhrung in die Byzantinistik, Berlin, 1971.


MAZAL, Otto, Handbuch der Byzantinistik, Graz, 1989.
MORAVCSIK, Gyula, Einführung in die Byzantinologie, Darmstadt, 1976.

II. IZVOARE

*** Acta Sanctorum, Anvers, 1643.


*** Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, 50 vol., Bonn, 1828-1897
(cunoscut în mod obişnuit sub numele de Corpusul de la Bonn).
*** Acta Patriarchatus Constantinopolitani, ediderunt Franz MIKLOSICH et
Joseph MÜLLER, vol. I-II, Wien, 1860-1862.
*** Enciclica lui Fotie către patriarhii orientali, traducere adnotată de Teodor
M. POPESCU, în „STUDII TEOLOGICE”, anul I, 1930, nr. 2, pp. 56-76.
*** Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054 (versiunea greacă),
traducere, note şi comentarii de Teodor M. POPESCU, în „STUDII TEOLOGICE”,
anul II, 1931, nr. 1, pp. 49-68.
*** Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054 (versiunea latină),
traducere, note și comentarii de Teodor M. POPESCU, în „STUDII TEOLOGICE”,
anul II, 1931, nr. 2, pp. 35-46.
*** Izvoarele istoriei românilor, vol. I: Gesta Hungarorum (Cronica
Notarului anonim al regelui Bela), traducere, note şi comentarii de G. POPA-
LISSEANU, Bucureşti, Tipografia „Bucovina”, 1934.

2
*** Izvoarele istoriei românilor, vol. VII: Povest’ vremennîh let (Cronica lui
Nestor), traducere, note şi comentarii de G. POPA-LISSEANU, Bucureşti, Tipografia
„Bucovina”, 1935.
*** Archives de l’Athos, t. I-XXII, P. LEMERLE et alii (Eds.), Paris, 1937-
2006.
*** Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, F. DÖLGER (Ed.), vol. I-
II, München, 1948.
*** Byzantinische Geschichtsschreiber, 18 vol., Endre VON IVANKA und
Johannes KÖDER (Ed.), Graz, 1954 - …
*** Bibliotheca Hagiographica Graeca, t. I-III, Fr. HALKIN (Ed.), Bruxelles,
1957, plus 2 Auctaria (suplimente), 1969, 1984.
*** Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 34 vol., Bonn, 1967 - …
*** Fontes Historiae Daco-Romanae:
- vol. II: Izvoarele Istoriei României. Autori: De la anul 300 până la anul
1000, publicate de Haralambie MIHĂESCU, Gheorghe ŞTEFAN, Radu ILINCU,
Vladimir ILIESCU, Virgil C. POPESCU, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1970 [extrase din 78 de autori bizantini].
- vol. III: Izvoarele Istoriei României. Scriitori bizantini (sec. XI-XII),
publicate de Alexandru ELIAN şi Nicolae-Şerban TANAŞOCA, introducere de
Alexandru ELIAN, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1975.
- vol. IV: Izvoarele Istoriei României. Scriitori şi acte bizantine (sec. IV-XV),
publicate de Haralambie MIHĂESCU, Radu LĂZĂRESCU, Nicolae-Şerban
TANAŞOCA, Tudor TEOTEOI, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1982.
*** Bibliothek der griechischen Literatur, P. WIRTH, W. GESSEL (Eds),
Stuttgart, 1973.

3
*** Dighenis Akritas, traducere de N. PINTILIE şi Nikos GAIDAGIS, prefaţă
şi note de Nicolae-Şerban TANAŞOCA, coperta şi ilustraţiile de Dan GRECEANU,
Bucureşti, Editura Univers, 1974.
*** Dumbarton Oaks Bibliographies, based on „Byzantinische Zeitschrift”,
Series I: Literature on Byzantine Art (1892-1967), Washington D. C., 1973; Series
II: Literature in Various Byzantine Disciplines, Washington D. C., 1981.
*** Ouellenkunde zur Geschichte von Byzanz 324-1453. Erster Halbband:
Methodik, Typologie, Randzonen, bearbeitet von Günter WEISS, Wiesbaden, 1982;
2-ter Halbband: Hauptquellen, Allgemeine Quellenlage, von Johannes
KARAYANNOPOULOS und Günter WEISS, Wiesbaden, 1982.
*** Acta Conciliorum Oecumenicorum, Ed. SCHWARTZ (Ed.), Strasbourg-
Berlin, 1914 (Prezintă actele Sinoadelor III şi IV Ecumenice. Pentru Sinodul V
Ecumenic ediţia îngrijită de Johannes STRAUB, Berlin, 1984; Pentru Sinodul al VI-
lea Ecumenic a se vedea Conciliorum Universale Constatinopolitanum tertium, în
Rudolf RIEDINGER (Ed.), Concilii Actiones I-XI, Berlin, 1990 şi Rudolf
RIEDINGER (Ed.), Actiones XII-XVIII, Epistulae, Indices, Berlin, 1992).
*** Quellen für Geschichte des frühen Byzanz (4-9 Jahrhundert).
Bestand und Probleme, herausgegeben von Friedhelm WINKELMANN und
Wolfram BRANDES, Berlin, 1990.
CASIODOR, Istoria bisericească tripartită, traducere de Liana şi Anca
MANOLACHE, introducere şi note de Ştefan ALEXE, col. „PĂRINŢI ŞI
SCRIITORI BISERICEŞTI”, vol. 75, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998.
de CAESAREA, Procopius, Războiul cu goţii, ediţie critică, traducere şi
introducere de Haralambie MIHĂESCU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI III”,
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963.

4
de CAESAREA, Procopius, Istoria secretă, ediţie critică, traducere şi
introducere de Haralambie MIHĂESCU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI VIII”,
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972.
de CESARÉE, Eusebe, Histoire ecclésiastique, G. BARDY (Ed.), 4 vol., Paris,
1952-1960.
de CEZAREEA, Eusebiu, Istoria bisericeasc ă. Martirii din Palestina , în
vol. „SCRIERI”, Partea întâi, traducere, studiu, note şi comentarii de Teodor
BODOGAE, col. „PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI”, vol. 13, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.
de CEZAREEA, Eusebiu, Viaţa lui Constantin cel Mare, în vol. „SCRIERI”,
Partea a doua, studiu introductiv de Emilian POPESCU, traducere şi note de Radu
ALEXANDRESCU, în col. „PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI”, vol. 14,
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
1991; ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, sub titlul: Viaţa împăratului Constantin şi
alte scrieri, studiu introductiv de Emilian POPESCU, traducerea din limba greacă şi
note de Radu ALEXANDRESCU, col. „PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI”,
serie nouă, vol. 8, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2012.
CHALCOCONDIL, Laonic, Expuneri istorice. Creşterea puterii turceşti.
Căderea împărăţiei bizantine şi alte istorii despre felurite ţări şi popoare, text grec
cu traducere românească de Vasile GRECU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI II”,
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958.
de CLARI, Robert, La conquête de Constantinople, editée par Phillipe
LAUER, Paris, Librairie ancienne Edouard Champion, 1924, versiunea în limba
română: Cucerirea Constantinopolului, traducere şi note de Tatiana Ana
FLUIERARU, ediţie îngrijită şi prefaţă de Ovidiu PECICAN, Cluj-Napoca, Editura
Limes, 2003.

5
COMNENA, Ana, Alexiada, vol. I-II, traducere de Marina MARINESCU,
prefaţă, tabel cronologic şi note de Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura
Minerva, 1977.
CONFESSOR, Theophanes, Chronographia, C. de BOOR (Ed.), vol. I-II,
Lipsiae, 1883-1885, reprint, Hildesheim, New York, 1964, 1980; translation and
Commentaries Cyril MANGO and R. SCOTT, The Cronicle of Theophanes
Confessor, Oxford, 1997.
CONTINUATUS, Theophanes, Chronographia, I. BEKKER (Ed.), Bonn,
1838.
DÖLGER, Franz, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches
von 565-1453, 5 fasc., München, 1924-1965.
DUCAS [Mihail], Istoria turco-bizantină (1341-1462), ediţie critică de Vasile
GRECU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI I”, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1958.
din FURNA, Dionisie, Carte de pictură, în româneşte de Smaranda Bratu
STATI şi Şerban STATI, cuvânt înainte de Vasile DRĂGUŢ, studiu introductiv şi
antologie de ilustraţii de V. I. STOICHIŢĂ, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
din FURNA, Dionisie, Erminia picturii bizantine, tipărită cu binecuvântarea
Î. P. S. NICOLAE, Mitropolitul Banatului, Bucureşti, Editura Sophia, 2000.
*** Les régestes des actes du Patriarcat de Constantinopole, t. 1: Les Actes
des patriarches fasc.1: Les Regestes de 381 à 715, V. GRUMEL, (Ed.), fasc. 2: Les
Regestes de 715 à 1043, V. GRUMEL, (Ed.), fasc. 3: Les Regestes de 1043 à 1206,
V. GRUMEL, J. DARROUZÈS (Eds.), fasc. 4: Les Regestes de 1208 à 1309, V.
LAURENT (Ed.), fasc. 5: Les Regestes de 1310 à 1376, J. DARROUZÈS (Ed.), fasc.
6: Les Regestes de 1377 à 1410, J. DARROUZÈS (Ed.), fasc. 7: Les Regestes de
1410 à 1453 suivis des Tables générales des Fascicules I-VII, J. DARROUZÈS

6
(Ed.), Paris, Socii Assumptionistae Chalcedonenses, 1932, 1936, 1947, 1977, 1980,
1991.
HALKIN, François, Bibliotheca Hagiographica Graeca, vol. I-III, Bruxelles,
1957 şi două suplimente (Auctaria), 1969-1984.
din IMBROS, Critobul, Din domnia lui Mahomed al II-lea. Anii 1451-1467,
ediţie de Vasile GRECU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI IV”, Bucureşti,
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963.
IOANNIS, Zonarae, Epitome Historiarum, Th. Büttner-WOBST (Ed.), Bonn,
1897.
LACTANTIUS, De mortibus persecutorum (Despre morţile persecutorilor),
traducere, studiu introductiv, note şi comentarii de Claudiu T. ARIEŞAN, Timişoara,
Editura Amarcord, 2000.
MANSI, Joannes Dominicus, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, Firenze-Venetiae, 1759-1798, reedit., Paris, 1901-1927.
MAURICIUS [Flavius Tiberius], Arta militară, ediţie critică, traducere şi
introducere de Haralambie MIHĂESCU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI VI”,
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970.
MĂLINAŞ, Ioan Marin, Dipticon sau cronologie patriarhală şi imperială,
vol. I: Pentarhia – PENTARCIAE, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2006, vol. II/1: Biserica Catholică Ortodoxă şi patriarhii acesteia până în secolul al
VIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, vol. II/2: Regeste
imperiale şi patriarhale privitoare la Sinoadele Ecumenice, 325-787, Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 2009, vol. II/3: Privitor la instituţia canonică a
pentarhiei patriarhilor, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010.
MIGNE, Jacques Paul, Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 162 vol.,
Paris 1857-1866.

7
MORAVCSIK, Gyula, Byzantinoturcica, t. I: Die byzantinischen Quellen der
Geschichte der Türkvölker, t. II: Sprachreste der Türkvölker in der byzantinischen
Quellen, Budapest, 1942-1943, 2-e durchgearbeitete Auflage, Berlin, 1958.
PORFIROGENETUL, Constantin, De administrando Imperio, Gyula
MORAVCSIK & Robert JENKINS, (Ed.), Washington, 1967, traducerea unui
fragment în româneşte sub titlul: Conducerea împărăţiei, în vol. „FONTES
HISTORIAE DACO-ROMANAE”, vol. II, pp. 656-671.
PORFIROGENETUL, Constantin, Le livre des Cérémonies, vol. I-II, A.
VOGT (Ed.), Paris, 1935, 1940, versiunea în limba română: Carte de învăţătură
pentru fiul său Romanos, traducere de Victor GRECU, în col. „SCRIPTORES
BYZANTINI VII”, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1971.
PSELLOS, Mihail, Chronographie ou Histoire d’une siècle de Byzance (976-
1077), Émile RENAULD, (Ed.), t. I-II, Paris, 1926-1928, versiunea în limba română:
Cronografia, traducere de Radu ALEXANDRESCU, note şi introducere de Nicolae-
Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1990; ediţie
nouă sub titlul: Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976-1077), traducere în
limba română de Radu ALEXANDRESCU, cuvânt înainte şi note de Nicolae-Şerban
TANAŞOCA, Iaşi, Editura Polirom, 1998.
SCHOLASTICUS, Socrate, Historia ecclesiastica, PG 67, col. 28-842, Paris,
1864.
SCHOLASTICUS, Socrate, Historia ecclesiastica, în A Select Library of the
Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, 2-nd Series, vol. II, New
York, 1895.
SCOLASTICUL, Socrate, Istoria bisericéscă, traducere de Iosif Gheorghian,
Mitropolit primat, Bucureşcĭ, Tipografia Cărţilor Bisericescĭ, 1899.

8
de CONSTANTINOPLE, Socrate, Histoire ecclésiastique, livres I-VII, texte
grec de G. C. HANSEN, traduction par Pierre PÉRICHON et Pierre MARAVAL, col.
„SOURCES CHRÉTIENNES”, vol. 477, 493, 505, 506, Paris, Les Éditions du Cerf,
2004-2007;
SCOLASTICUL, Evagrie, Istoria bisericească. Prescurtare după istoria
bisericească de Filostorgiu şi Teodor Citeţul, traducere de Mitropolitul Iosif
GHEORGHIAN, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1899.
SCHREINER, Peter, Die byzantinischen Kleinchroniken, vol. I. Einleitung
und Text, Wien, 1975; vol. II. Historischer Kommentar, Wien, 1977; vol. III.
Teilübersetzungen, addenda et corrigenda, indices, Wien, 1979.
SCHULE, W., Bibliographie der Übersetzungen griechischbyzantinischer
Quellen, Wiesbaden, 1982.
SCYLITZAE, Ioannis, Synopsis Historiarum, recensuit, I. THURN, Berlin-
New York, 1973.
Sfântul IOAN DAMASCHIN, Cultul sfintelor icoane. Cele trei tratate contra
iconoclaştilor, traducere din limba greacă, introducere şi note de Dumitru FECIORU,
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
1998.
Sfântul TEOFAN MĂRTURISITORUL, Cronografia, traducere din limba
greacă, studiu introductiv şi note de Mihai ŢIPĂU, col. „PĂRINŢI ŞI SCRIITORI
BISERICEŞTI”, vol. 7, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2012.
SIMOCATA, Teofilact, Istorie bizantină. Domnia împăratului Mauricius
(582-602), traducere, introducere şi indice de Haralambie MIHĂESCU, în col.
„SCRIPTORES BYZANTINI IX”, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1985.
SOZOMENUS, Historia ecclesiastica, PG 67, col. 843-1630, Paris, 1864.

9
SOZOMEN, Istoria bisericească, tradusă în românesce de Iosif
GHEORGHIAN, Mitropolit primat al României, Bucuresci, Tipo-Litografia „Cărţilor
Bisericesci”, 1897.
SOZOMÈNE, Histoire ecclésiastique, livres I-II, J. BIDEZ (Ed.), trad. André-
Jean FESTUGIÈRE, annoté par Bernard GRILLET et Guy SABBAH, col.
„SOURCES CHRÉTIENNES”, vol. 306, Paris, Les Éditions du Cerf, 1983; livres III-
IV, J. BIDEZ (Ed.), trad. André-Jean FESTUGIÈRE, annoté par Guy SABBAH, col.
„SOURCES CHRÉTIENNES”, vol. 418, Paris, Les Éditions du Cerf, 1996; livres V-
VI, J. BIDEZ et G. C. HANSEN (Eds.), trad. André-Jean FESTUGIÈRE, annoté par
Guy SABBAH, col. „SOURCES CHRÉTIENNES”, vol. 495, Paris, Les Éditions du
Cerf, 2005; livres VII-IX, J. BIDEZ et G. C. HANSEN (Eds.), trad. André-Jean
FESTUGIÈRE, annoté par Laurent ANGLIVIEL de la Beaumelle et Guy SABBAH,
col. „SOURCES CHRÉTIENNES”, vol. 516, Paris, Les Éditions du Cerf, 2008.
SPHRANTZES, Georgios, Memorii 1401-1477. În anexă Pseudo-
PHRANTZES: Macarie Melissenos, Cronica 1258-1481, ediţie critică de Vasile
GRECU, în col. „SCRIPTORES BYZANTINI V”, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1966.
TEODORET episcopul CIRULUI, Istoria bisericească, traducere de Vasile
SIBIESCU, col. „PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI”, vol. 44, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1995.
VILLEHARDOUIN, Geoffroy, Cucerirea Constantinopolului, traducere şi
note de Tatiana Ana FLUIERARU, ediţie îngrijită de Ovidiu PECICAN, Cluj
Napoca, Editura Limes, 2002.

10
III. ANTOLOGII, DICŢIONARE, ENCICLOPEDII ŞI CULEGERI DE
STUDII

*** Lexikon für Theologie und Kirche, 14 vol., Freiburg, 1957-1968.


*** Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art, General Editor
Rene HUYGHE, London, 1958.
*** Reallexikon zur byzantinischen Kunst, M. RESTLE (Ed.), Stuttgart,
1963.
*** The Cambridge Medieval History, 2-nd Edition, J. M. HUSSEY (Ed.), t.
IV: The Byzantine Empire, Part. I: Byzantium and its Neighbours, Part II:
Government, Church and Civilization, Cambridge, 1967, 1968.
*** Literatura Bizanţului (studii), antologare, traduceri şi prezentare de
Nicolae – Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Univers, 1971.
*** Nicolae Iorga, istoric al Bizanţului, (culegere de studii), îngrijită de
Eugen STĂNESCU, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971
*** Lumea Bizanţului (culegere de studii), volum pregătit în întâmpinarea
celui de-al XIV-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine (Bucureşti, 6–12
septembrie 1971), de către revista „MAGAZIN ISTORIC”, coordonator Cristian
POPIŞTEANU, Bucureşti, 1972.
*** Encyclopädie der Byzantinistik, Amsterdam 1972.
*** Lexikon des Mitteralters, München, 1977.
*** Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, E. TRAPP et alii
(Eds), Wien, 1977.
*** The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1 (AARO-ESKI), vol. 2
(ESOT-NIKA), vol. 3 (NIKE-ZIGO), prepared at Dumbarton Oaks, Alexander P.
KAZHDAN, Editor in chief, New York-Oxford, Oxford University Press, 1991.

11
*** Etudes Byzantines et Post-Byzantines, vol. I, recueillies par les soins de
Eugen STĂNESCU et Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1979; *** Etudes Byzantines et Post-Byzantines, vol.
II, recueillies et publiés par Emilian POPESCU, Octavian ILIESCU et Tudor
TEOTEOI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991; *** Etudes Byzantines et
Post-Byzantines, vol. III, recueillies et publiés par Emilian POPESCU et Tudor
TEOTEOI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997; *** Etudes Byzantines et Post-
Byzantines, vol. IV, recueillies et publiés par Emilian POPESCU, Iaşi, Editura
Trinitas, 2001; *** Etudes Byzantines et Post-Byzantines, vol. V, recueillies et
publiés par Emilian POPESCU et Tudor TEOTEOI, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2006; *** Etudes Byzantines et Post-Byzantines, vol. VI, recueillies et
publiés par Emilian POPESCU, Tudor TEOTEOI et Mihai Ovidiu CĂŢOI, secrétaire
du volume, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 2011.
*** L’uomo bizantino, Roma-Bari, Giustiniani Laterza & Figli Spa, 1992,
versiunea în limba română: Omul bizantin, volum coordonat de Guglielmo
CAVALLO, traducere de Ion MIRCEA, postfaţă de Claudia Tiţa-MIRCEA, Iaşi,
Editura Polirom, 2000.
*** The New Cambridge Medieval History, vol. II-VII, David ABULAFIA et
alii (Ed.), Cambridge, 1995-2000.
ALBERIGO, Giuseppe, Les Conciles Oecuméniques, t. I: L’Histoire, t. II: Les
Décrets, traduit par Jacques MIGNON, Paris, Les Éditions du Cerf, 1994.
CROSS, F. L., LIVINGSTONE, E. A. (Eds.), The Oxford Dictionary of the
Christian Church, 3-rd Edition, Oxford, Oxford University Press, 1997.
DASKOV, Sergei B., Dicţionar de împăraţi bizantini, traducere de Viorica şi
Dorin ONOFREI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1999.

12
DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 2, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1897, cap. Cultura şi civilizaţia bizantină, pp. 141-243.
sieur DU CANGE, Charles du Fresne, Glossarium ad scriptores mediae et
infimae graecitatis, Lyon, 1688, reedit. Graz, 1958.
HEFELE, Charles Joseph, Histoire des Conciles d’apres les documents
originaux, t. I-XXI, traduction française à la deuxième édition allemande par Dom
Henri LECLERCQ, Paris, Letouzey et Ané, 1907-1952.
LAMPE, G. W. F., A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1972.
MARTINDALE, J. R., The Prosopography of the Later Roman Empire, t. I:
395-527, t. II: 527-641, Cambridge, 1980, 1992.
NICOL, Donald M., A Biographical Dictionary of the Byzantine Empire,
London, 1991.
RUS, Remus, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul
mileniu, Bucureşti, Editura Lidia, 2003.

IV. CURSURI, MANUALE, SINTEZE DE ISTORIE BIZANTINĂ

ANDEA, Avram, Sinteză de istorie bizantină, Timişoara, Editura Mirton,


1995; ediţia a 2-a, revăzută, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2000.
BAILLY, Auguste, Byzance, 30-ème Éd., Paris, Editions Arthème Fayard,
1941, versiunea în limba română: Istoria Bizanţului, vol. I-II, traducere de
Constantin Ionescu-BOERU, Bucureşti, Editura Prietenii Cărţii, 2003, 2002.
BĂBUŞ, Emanoil, Bizanţul, istorie şi spiritualitate, Bucureşti, Editura Sophia,
2003; ediţia a doua, revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Sophia, 2010.
BĂNESCU, Nicolae, Istoria Imperiului Bizantin, vol. I: Imperiul creştin şi
asaltul civilizaţiilor, 313-610 d. Hr.,; vol. II: Imperiul Bizantin clasic, 610-1081
d. Hr., ediţie îngrijită de Tudor TEOTEOI, Bucureşti, Editura Anastasia, 2000, 2003.

13
BICA, Ion, Istoria Bizanţului (324-1453), Piteşti, Editura Universităţii din
Piteşti, 2002.
BOROIANU, Dimitrie G., Istoria Bisericii creştine de la începutul ei şi până
în zilele noastre, Bucureşti, 1894; ediţie îngrijită şi actualizată ştiinţific de Daniel
BENGA, cu o postfaţă de Radu BOROIANU, Bucureşti, Editura Fundaţiei Anastasia,
2007.
BREZEANU, Stelian, O istorie a Imperiului Bizantin, Bucureşti, Editura
Albatros, 1981 [cu două reeditări consistente sub titlul: O istorie a Bizanţului,
Bucureşti, Editura Meronia, 2005 şi Istoria Imperiului Bizantin, Bucureşti, Editura
Meronia, 2007].
CAZACU, Mihai, Bizanţul, cu o postfaţă de Eugen TODORAN, Timişoara,
Editura Helicon, 1995.
CHIFĂR, Nicolae, Istoria creştinismului, vol. I-IV, Iaşi, Editura Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”, 1999-2005; ediţie nouă, vol. I-II, Sibiu, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 2007-2008.
DECEI, Aurel, Istoria Imperiului Otoman până la 1656, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.
DIEHL, Charles, Byzance, grandeur et décadence, Paris, 1919, versiunea în
limba română: Bizanţ, mărire şi decădere, ediţia a II-a, traducere de I. BICIOLLA,
Bucureşti, Editura „Naţionala-Ciornei”, 1940.
DIEHL, Charles, Histoire de l’Empire byzantin, Paris, 1924 (reéd. par
Rodolphe GUILLAND, Paris, 1969), versiunea în limba română: Istoria Imperiului
Bizantin, traducere de Carmen ROŞULESCU, Craiova, Editura Scorilo, 1999.
ELIAN, Alexandru, Curs de Bizantinologie (tehnoredactat, nepublicat),
Bucureşti, Institutul Teologic Universitar, 1974.

14
GEORGESCU, Maria, Istoria Bizanţului, ediţia a II-a, Târgovişte, Editura
Cetatea de Scaun, 2005; ediţia a III-a, revizuită, Târgovişte, Editura Cetatea de
Scaun, 2007.
GIBBON, Edward, The History of the Decline and Fall of the Roman
Empire, vol. I-VI, London, Strahan & Cadell, 1776-1789, versiunea în limba română:
Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman, vol. I-III, antologie, traducere,
prefaţă de Dan HURMUZESCU, Bucureşti, Editura Minerva, 1976; ediție nouă, sub
titlul: Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman. O antologie de la
apogeul Imperiului până la sfârșitul domniei lui Iustinian, cu o introducere și table
cronologic de Dionisie Constantin PÎRVULOIU, București, Editura Humanitas, f. a.,
(2018).
GREGORY, Timothy E., A History of Byzantium, Oxford, Blackwell
Publishing, 2005; 2-nd Ed., 2010, versiunea în limba română, sub titlul: O istorie a
Bizanţului, traducere de Cornelia DUMITRU, Iaşi, Editura Polirom, 2013.
HUSAR, Adrian, Din istoria Bizanţului: structuri de civilizaţie bizantină,
Târgu Mureş, Universitatea „Petru Maior”, 2002.
INALCIK, Halil, The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300-1600, New
York, New Rochelle, 1994, versiunea în limba română, sub titlul: Imperiul otoman.
Epoca clasică 1300-1600, ediţie şi studiu introductiv de Mihai MAXIM, traducere,
note, completarea glosarului şi indicelui de Dan PRODAN, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1996.
IORGA, Nicolae, Histoire de la vie byzantine. Empire et civilization, d’aprés
les sources, t. I: L’Empire oecuménique (527-641); t. II: L’Empire moyen de
civilisation hellénique (641-1081); t. III: L’Empire de pénétration latine (1081-
1453), Bucarest, 1934, versiunea în limba română, sub titlul: Istoria vieţii bizantine.
Imperiul şi civilizaţia după izvoare, traducere din limba franceză de Maria
HOLBAN, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974.

15
KAPLAN, Michel, Byzance , Paris, Société d’édition Les Belles Lettres, 2007,
versiunea în limba română, sub titlul: Bizan ţul , traducere din limba franceză de Ion
Doru BRANA, Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2010).
LEMERLE, Paul, Histoire de Byzance, Paris, Presses Universitaires de France,
1943, versiunea în limba română, sub titlul: Istoria Bizan ţului , traducere de
Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Teora-Universitas, 1998.
MORESCHINI, Claudio, NORELLI, Enrico, Storia della letteratura cristiana
antica greca e latina, vol. I: Da Paolo all’età costantiniana, vol. II/1-2: Dal
Concilio di Nicea agli inizi del Medioevo, Brescia, Editrice Morcelliana, 1995-1996;
versiunea în limba română, sub titlul: Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi
latine, vol. I: De la Apostolul Pavel până la epoca lui Constantin cel Mare,
traducere de Hanibal STĂNCIULESCU şi Gabriela SAUCIUC, Ediţie îngrijită de
Ioan-Florin FLORESCU, vol. II, tomul 1: De la Conciliul de la Niceea la
începuturile Evului Mediu, traducere de Elena CARABOI, Doina CERNICA,
Emanuela STOLERIU şi Dana ZĂMOSTEANU, vol. II, tomul 2: De la Conciliul de
la Niceea la începuturile Evului Mediu, traducere de Hanibal STĂNCIULESCU,
Iaşi, Editura Polirom, 2001-2004.
MUNTEAN, Vasile V., Bizantinologie, vol. I-II, Arhiepiscopia Timişoarei,
Editura Învierea, 1999-2000.
MUNTEAN, Vasile V., Istoria creştinătăţii de la Hristos până la Reformă,
precuvântare de NICOLAE, Mitropolitul Banatului, Bucureşti, Editura Sophia, 2004.
MUNTEAN, Vasile, Istoria creştină generală, vol. I (ab initio-1054), vol. II
(1054-până azi), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 2008.
POPESCU, Dan-Alexandru, Istoria Bizanţului: studii-sinteze de istorie
bizantină, Sibiu, Editura Alma Mater, 2003.

16
POPESCU, Emilian, Curs de Bizantinologie (tehnoredactat, nepublicat),
Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 1996.
RUDEANU, Ioan Octavian, Istorie şi spiritualitate în Bizanţul timpuriu,
Deva, Editura Călăuza, 2002.
RUDEANU, Ioan Octavian, Istorie şi spiritualitate în Bizanţul mijlociu şi
târziu, Deva, Editura Călăuza, 2003.
TĂTAR, Octavian, Istoria Imperiului Bizantin. Prolegomene, Sibiu, Editura
Burg, 2004.
TREADGOLD, Warren, A Concise History of Byzantium, Palgrave, 2001,
versiunea în limba română: O scurtă istorie a Bizanţului, traducere de Mirella
ACSENTE, Bucureşti, Editura Artemis, 2003.
TREADGOLD, Warren, A History of the Byzantine State and Society,
Stanford, 1997, versiunea în limba română: O istorie a statului şi societăţii bizantine,
vol. I (284-1025), vol. II (1025-1461), traducere de Mihai-Eugen AVĂDANEI, ediţie
îngrijită de Victor SPINEI şi Bogdan-Petru MALEON, prefaţă de Victor SPINEI,
Iaşi, Institutul European, 2004.
VASILIEV, A. A., Histoire de l'Empire byzantin, t. I (324-1081), t. II (1081-
1453), traduit du russe par P. BRODIN et A BOURGUINA. Préface de M. Ch.
DIEHL, de l’Institut, Paris, Éditions A. Picard, 1932 (versiunea în limba engleză, vol.
I-II, Madison, Wisconsin University Press, 1952, versiunea în limba română: Istoria
Imperiului Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Alexandru TUDORIE, Vasile-Adrian
CARABĂ, Sebastian-Laurenţiu NAZÂRU, studiu introductiv de Ionuţ-Alexandru
TUDORIE, Iaşi, Editura Polirom, 2010).

17
V. LUCRĂRI SPECIALE

AHRWEILER, Hélène, L’Ideologie politique de l’Empire byzantin, Paris,


Presses Universitaires de France, 1975, versiunea în limba română, sub titlul:
Ideologia politică a Imperiului Bizantin, traducere de Cristina JINGA, postfaţă de
Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bucureşti, Editura Corint, 2002.
ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges, Histoire de la vie privée. De l’Empire
romain à l’an mil, Paris, Éditions du Seuil, 1985, versiunea în limba română, sub
titlul: Istoria vieţii private. De la Imperiul Roman la anul o mie, vol. I-II, traducere
de Ion HERDAN, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.
BARBE, Dominique, Iréne de Byzance, la femme empereur, Paris, Editions
Perrin, 1990, versiunea în limba română, sub titlul: Irina, împăratul Bizanţului,
traducere din limba franceză Ion Doru BRANA, prefaţă de Sebastian-Laurenţiu
NAZÂRU, Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2013).
BARNEA, Ion, ŞTEFĂNESCU, Ştefan, Din istoria Dobrogei, vol. III:
Bizantini, romani şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1971.
BARNEA, Ion, ILIESCU, Octavian, NICOLESCU, Corina, Cultura bizantină
în România, Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură si Artă, 1971.
BARNEA, Ion, ILIESCU, Octavian, Constantin cel Mare, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.
BAYET, Charles, L’Art byzantin, Paris, A. Quantin, 1883, versiunea în limba
română, sub titlul: Arta bizantină, traducere de Carmen ROŞULESCU, Craiova,
Editura Scorilo, 1999.
BĂBUŞ, Emanoil, Bizanţ şi Islam în Evul Mediu, Bucureşti, Editura Sophia,
2003.

18
BĂBUŞ, Emanoil, Bizanţul între Occidentul creştin şi Orientul islamic,
Bucureşti, Editura Sophia, 2005.
BĂBUȘ, Emanoil, Bizantini, latini și musulmani în perioada cruciadelor,
București, Editura Sophia, f. a., (2016).
BĂNESCU, Nicolae, Chipuri şi scene din Bizanţ, Cluj, Editura Cartea
Românească, 1927 (o ediţie incompletă a lucrării a apărut sub titlul: Chipuri din
istoria Bizanţului, cu antologie, prefaţă şi note de Gheorghe CRONŢ, Bucureşti,
Editura Albatros, 1971).
BECK, Hans-Georg, Byzantinisches Erotikon, München, C.H. Beck Verlag,
1994, versiunea în limba română, sub titlul: Erotikon bizantin. Ortodoxie-literatură-
societate, traducere din limba germană şi prefaţă de Mihai D. GRIGORE, Bucureşti,
Editura Nemira, f. a., (2011).
BECK, Hans-Georg, Geschichte der Orthodoxen Kirche im Byzantinischen
Reich, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH, 1980, versiunea în limba
română, sub titlul: Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, traducere şi
limba germană şi studiu introductiv de Vasile Adrian CARABĂ, Bucureşti, Editura
Nemira, f. a., (2012).
BIELAWSKI, Maciej, Il monachesimo Bizantino, Abbazia San Benedetto,
Seregno (Mi), 2003, versiunea în limba română, sub titlul: Monahismul bizantin,
traducere din limba italiană Andrei MĂRCUŞ, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia
Gutenberg, 2007.
BODOGAE, Teodor, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte
Athos, (teză de doctorat), Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1940; ediţia a II-a, cu o
prefaţă de Mircea PĂCURARIU, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003.
BORCEA, Liviu, Bisericile Ortodoxe Răsăritene până la 1453. Repere
istorice, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2006.

19
BRĂTIANU, Gheorghe I., Tradiţia istorică despre întemeierea statelor
româneşti, Bucureşti, Institutul de Istorie Universală „Nicolae Iorga”, 1945; ediţia a
II-a, îngrijită, cu studiu introductiv şi note de Valeriu RÂPEANU, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1980.
BRĂTIANU, Gheorghe I., La Mer Noire. Des origines à la conquête
ottomane, Monachii, 1969, versiunea în limba română sub titlul: Marea Neagră. De
la origini până la cucerirea otomană, vol. I-II, traducere de Michaela SPINEI,
îngrijire, studiu introductiv, note şi bibliografie de Victor SPINEI, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1988; ediţia a II-a, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
BRĂTIANU, Gheorghe I., Études byzantines d’histoire économique et
sociale, Paris, Ed. Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1938, versiunea în limba
română sub titlul: Studii bizantine de istorie economică şi socială, traducere şi
prefaţă de Alexandru-Florin PLATON, ediţie note şi comentarii de Ion TODERAŞCU
şi Alexandru-Florin PLATON, Iaşi, Editura Polirom, 2003.
BRÉHIER, Louis, La civilisations byzantine, 2-ème Ed., Paris, Éditions Albin
Michel, 1950, versiunea în limba română, sub titlul: Civilizaţia bizantină, traducere
din limba franceză de Nicolae SPINCESCU, control traducere şi note de subsol de
Alexandru MADGEARU, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1994.
BREZEANU, Stelian, Imperiu universal şi monarhie naţională în Europa
creştină. Studii de gândire politică medievală, Bucureşti, Editura Meronia, 2007.
BROWN, Peter, The Rise of Western Christendom: Triumph and Adversity,
Cambridge (Mass.), Blackwell, 1997, versiunea în limba română, sub titlul:
Întemeierea creştinismului occidental. Triumf şi diversitate (200-1000 d. Cr.),
traducere de Hans NEUMANN, Iaşi, Editura Polirom, 2000.
BULGAKOV, Serghei, Icoana şi cinstirea sfintelor icoane, traducere de
Paulin LECCA, cu un studiu critic de Nikolai OZOLIN şi un argument de Sorin
DUMITRESCU, Bucureşti, Editura Anastasia, 2000.

20
CĂPRĂROIU, Denis, DENIZE, Eugen, Naşterea Europei medievale, Partea I:
Europa occidentală (sec. V-XI), Partea a II-a: Europa central-răsăriteană şi de sud-
est (sec. V-XV), ediţia a II-a, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2008.
CĂZAN, Florentina, Cruciadele. Momente de confluenţă între două
civilizaţii şi culturi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.
CHIHAIA, Pavel, Tradiţii răsăritene şi influenţe occidentale în Ţara
Românească, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1993.
CHRYSOSTOMOS, Arhiepiscop, Orthodox and Roman-Catholic Relations
from the Fourth Crusade to the Hesychastic Controversy, Etna, California, 2001,
versiunea în limba română, sub titlul: Relaţiile dintre ortodocşi şi romano-catolici de
la cruciada a IV-a la controversa isihastă, traducere de Raluca POPESCU şi
Mihaela PRECUP, Bucureşti, Editura Vremea, 2001, reedit., 2007.
CLOT, André, Mehmet II - Conquerant de Byzance, Paris, Librairie Perrin,
1990, versiunea în limba română, sub titlul: Mahomed al II-lea, cuceritorul
Bizanţului, traducere de Şerban GRANCEA, Bucureşti, Editura Artemis, 1993.
COLUMBEANU, Sergiu, VALENTIN, Radu, Cruciadele, Bucureşti, Editura
Enciclopedică Română, 1971.
CONSTANTELOS, Demetrios J., Byzantine Philantrophy and Social
Welfare, New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1968, versiunea în limba
română, sub titlul: Filantropia bizantină și asistența socială, traducere de Florina
Georgeta MUREȘAN, Iași, Editura Doxologia, 2014.
CONSTANTINESCU-IAŞI, Petre, Istoria artei bizantine, cu 130 de figuri,
Iaşi, Viaţa Românească, 1927.
CORNEA, Andrei, Mentalităţi culturale şi forme artistice în epoca romano-
bizantină, (300-800), Bucureşti, Editura Meridiane, 1984.
COSTIN, Vasile, Arhiepiscopul Târgoviştei, Semnificaţia icoanei bizantine în
Ortodoxie, Târgovişte, Arhiepiscopia Târgoviştei, 1997.

21
CURTA, Florin, Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în
veacurile VI-VII, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2006.
DĂNILĂ, Nicolae, Daco-Romania Christiana. Florilegium studiorum,
Bucureşti, Editura Danubius, 2001.
DECEI, Aurel, Relaţii româno-orientale (culegere de studii), Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.
DELVOYE, Charles, L’art byzantin, Paris, Arthaud, 1967, versiunea în limba
română, sub titlul: Arta bizantină, vol. I-II, în româneşte de Florica-Eugenia
CONDURACHI, prefaţă de Vasile DRĂGUŢ, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976.
DIEHL, Charles, Figures byzantines, Paris, Éditions Armand Colin, 1927,
versiunea în limba română, sub titlul: Figuri bizantine, traducere de Ileana ZARA,
Bucureşti, Editura Socec & S. A. R., 1944;
DIEHL, Charles, Le grandes problèmes de l’histoire byzantine, Paris, Éditions
Armand Colin, 1943, versiunea în limba română, sub titlul: Marile probleme ale
istoriei bizantine. Figuri bizantine, vol. I: Marile probleme ale istoriei bizantine.
Figuri bizantine, vol. II: Figuri bizantine, traducere de Ileana ZARA, prefaţă şi tabel
cronologic de Dan ZAMFIRESCU, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969.
DONOIU, Ion, Împăraţii Bizanţului şi monedele lor, Bucureşti, Editura
Museion, 1993.
DUCELLIER, Alain, Les Byzantins – histoire et culture, Paris, Éditions du
Seuil, 1963, versiunea în limba română, sub titlul: Bizantinii: istorie şi cultură,
traducere din limba franceză de Simona NICOLAE, Bucureşti, Editura Teora, 1997.
DUBY, Georges, Le Temps des cathédrales: l’art et la société (980–1420),
Paris, Éditions Gallimard, 1976, versiunea în limba română, sub titlul: Arta şi
societatea. 980-1420, vol. I-II, traducere şi note de Marina RĂDULESCU, prefaţă de
Răzvan THEODORESCU, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987.

22
DVORNIK, Francisc, Les Slaves. Histoire et civilisation de l’antiquité aux
débuts de l’époque contemporaine, Paris, 1970, versiunea în limba română, sub
titlul: Slavii în istoria şi civilizaţia europeană, traducere de Diana STANCIU,
Bucureşti, Editura Bic All, 2001.
ELIAN, Alexandru, Bizanţul, Biserica şi cultura românească. Studii şi
articole de istorie, ediţie îngrijită de Vasile V. MUNTEAN, Iaşi, Editura Trinitas,
2003.
EVDOKIMOV, Paul, L’Art de l’Icone. Théologie de la Beaute, f. l., Desclée
de Brouwer, 1970, retip., 1981, versiunea în limba română, sub titlul: Arta icoanei, o
teologie a frumuseţii, traducere de Grigore MOGA şi Petru MOGA, f. l., Editura
Meridiane, 1992.
FLOREA, Petroniu, Icoana ortodoxă, Oradea, Episcopia Ortodoxă Română a
Oradiei, Bihorului şi Sălajului, 2002.
FLORENSKY, Pavel, Iconostasul, traducere şi cronologie de Boris BUZILĂ,
Bucureşti, Editura Anastasia, 1994.
FLORI, Jean, Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le
christianisme et l’islam, Paris, Éditions du Seuil, 2002, versiunea în limba
română, sub titlul: Război sfânt, jihad, cruciadă. Violenţă şi religie în
creştinism şi islam, traducere din limba franceză de Felicia ANDREICA,
Bucureşti, Editura Cartier, 2003.
din FURNA, Dionisie, Erminia picturii bizantine, tipărită cu binecuvântarea
lui NICOLAE, Mitropolitul Banatului, Bucureşti, Editura Sophia, 2000.
GABOR, Adrian, Biserica şi Statul în primele patru secole, Bucureşti, Editura
Sophia, 2003.
GABOR, Adrian, Biserică şi Stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395),
Bucureşti, Editura Bizantină, f. a. (2004).

23
GAGU, Cristian, Teologie şi umanism în Bizanţul Paleologilor, Galaţi,
Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2007.
GARLAND, Lynda, Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium,
AD 527-1204, London, Routledge, 1999, versiunea în limba română, sub titlul:
Împărătesele Bizanţului. Femeile şi puterea în Bizanţ între anii 527 şi 1204,
traducere din limba engleză de Maria Yvonne BĂNCILĂ, Damian Alexandru
ANFILE, Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2014).
GEORGESCU, Maria, Incursiune în cultura bizantină, Târgovişte, Editura
Cetatea de Scaun, 2004.
GEORGESCU, Maria, Introducere în cultura bizantină, Târgovişte, Editura
Cetatea de Scaun, 2008.
GEORGESCU, Valentin Al., Bizanţul şi instituţiile româneşti până la
mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1980.
GEROSTERGIOS, Asterios, Justinian the Great Emperor and Saint,
Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, MA, 1982, versiunea în
limba română, sub titlul: Iustinian cel Mare. Sfânt şi Împărat, traducere din limba
engleză de Ovidiu IOAN, Bucureşti, Editura Sophia, 2004.
GRABAR, André, L’Iconoclasme Byzantin (Le dossier Archéologique), 2-
ème Ed., Paris, Éditions Flammarion, 1984, versiunea în limba română, sub titlul:
Iconoclasmul bizantin. Dosarul arheologic, traducere, prefaţă şi note de Daniel
BARBU, Bucureşti, Editura Meridiane, 1991.
GRĂMADĂ, Ilie, Cruciadele, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961.
HURMUZIADIS, George D., Cultura Greciei: antică, bizantină, modernă,
traducere în limba română de Lucia Dimitriu HURMUZIADIS, Bucureşti, Editura
Științifică și Enciclopedică, 1979.

24
INALCIK, Halil, Imperiul Otoman. Epoca clasică 1300-1600, ediţie şi studiu
introductiv de Mihai MAXIM, traducere, note, completarea glosarului şi indicelui de
Dan PRODAN, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.
IORGA, Nicolae, Byzance après Byzance, Bucarest, Association International
d’Études du Sud-Est Européen, 1971, versiunea în limba română, sub titlul: Bizanţ
după Bizanţ, traducere de Liliana Iorga-PIPPIDI, postfaţă de Virgil CÂNDEA,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1972; ediţia a doua, postfaţă de Mihai BERZA, cu
Addenda (Ce e Bizanţul ?) şi (Ce este sud-estul european ?), Bucureşti, Editura
100+1 Gramar, 2002.
IORGA, Nicolae, Sinteza bizantină. Conferinţe şi articole despre civilizaţia
bizantină, texte alese, traducere şi prefaţă de Dan ZAMFIRESCU, Bucureşti, Editura
Minerva, 1972.
von IVÁNKA, Endre, Hellenisches und Christliches im Frühbyzantinischen
Geistesleben, Wien, Herder, 1948, versiunea în limba română, sub titlul: Elenic şi
creştin în viaţa spirituală a Bizanţului timpuriu, traducere din limba germană şi
postfaţă de Vasile Adrian CARABĂ, Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2012).
KARASTATHIS, Kostas V., Marele Constantin, învinuiri şi adevăr. Studiu
istoric, traducere din limba greacă: Ion Andrei Gh. ŢÂRLESCU, Galaţi, Editura
Egumeniţa, 2013.
LANÇON, Bertrand, Constantin (306-337), Paris, Presses Universitaires de
France, 1998, versiunea în limba română, sub titlul: Constantin cel Mare, traducere,
prefaţă şi note de Gheorghe LAZĂR, Bucureşti, Editura Corint, 2003.
LAZAREV, Viktor Nikitici, Istorija vizantijnskoj živopisi, 2 vol., Moskva,
1947-1948; ediţie nouă, Moskva, Iskusstvo, 1986, versiunea în limba română, sub
titlul: Istoria picturii bizantine, vol. I-III, traducere din limba rusă de Florin
CHIRIŢESCU, prefaţă de Vasile DRĂGUŢ, Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

25
LEONTIEV, Konstantin, Bizantinismo e mondo slavo, Edizioni all’insequa del
Veltro, Parma, 1987, versiunea în limba română, sub titlul: Bizantinismul şi lumea
slavă, traducere de Elena PÂRVU, cuvânt introductiv de Claudio MUTTI, Bucureşti,
Editura Anastasia, 1999.
LOVERANCE, Rowena, Byzantium, The Trustees of the Britisch Museum,
1998, versiunea în limba română, sub titlul: Bizanţul, traducere: Dana NISTOR,
consultant ştiinţific: Dan POPESCU, director editorial: Diana TĂUTAN, Oradea,
Editura Aquila ’93, 2008.
MADGEARU, Alexandru, Originea medievală a focarelor de conflict din
Peninsula Balcanică, Bucureşti, Editura Corint, 2001.
MADGEARU, Alexandru, Organizarea militară bizantină la Dunăre în
secolele X-XII, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2007.
MANFRED, Clauss (Ed.), Die römischen Kaiser, München, C.H. Beck, 2001,
versiunea în limba română, sub titlul: Dicţionar de împăraţi romani, traducere din
limba germană şi note de Adolf ARMBRUSTER, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2001.
MANTRAN, Robert (Coord.), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Éditions
Fayard, 1989, versiunea în limba română, sub titlul: Istoria Imperiului Otoman,
traducere de Cristina BÂRSAN, Bucureşti, Editura All, 2001.
MARROU, Henri-Irénée, L’Église de l’Antiquite tardive (303-604), Paris,
Editions du Seuil, 1985, versiunea în limba română, sub titlul: Biserica în
antichitatea târzie (303-604), traducere de Roxana MAREŞ, Bucureşti, Editura
Teora, 1999.
MATSOUKAS, Nikolaos A., Istoria filosofiei bizantine (cu o anexă despre
scolasticismul Evului Mediu), traducere de Constantin COMAN şi Nicuşor DECIU,
Bucureşti, Editura Bizantină, f. a.

26
MĂNESCU, Mihaela Lorelai, Portret de femeie bizantină, Bucureşti, Editura
Sinergii, 2008.
MEYENDORFF, Jean, St. Grégoire Palamas et la mistique orthodoxe, Paris,
Éditions de Seuil, 1959, versiunea în limba română, sub titlul: Sfântul Grigorie
Palamas şi mistica ortodoxă, traducere de Angela PAGU, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1995.
MEYENDORFF, John, Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal
Themes, New York, Fordham University Press, 1974, 2-nd Edition, 1979, versiunea
în limba română, sub titlul: Teologia bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare,
traducere din limba engleză de Alexandru STAN, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1996, ediţia a II-a, revizuită,
traducere din limba engleză şi cuvânt înainte de Alexandru I. STAN, Bucureşti,
Editura Nemira, f. a. (2011).
MEYENDORFF, Jean, Introduction à l’Étude de Grégoire Palamas, Paris,
Éditions de Seuil, 1959; versiunea în limba română, sub titlul: O introducere în
studiul vieţii şi operei Sfântului Grigorie Palama, traducere din limba franceză de
Măriuca şi Adrian ALEXANDRESCU, studiu introductiv şi traducere din limba
greacă, Marius PORTARU, Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2014).
MIQUEL, André, L’Islam et sa civilisation: VII-e–XX-e siècle, Paris, Librairie
Armand Colin, 1968, versiunea în limba română, sub titlul: Islamul şi
civilizaţia sa. Din secolul al VII-lea până în secolul al XX-lea, traducere de
Gloria Dorothea CEACALOPOL şi Radu FLORESCU, prefaţă de Radu
FLORESCU, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.
MIZGAN, Ion Alexandru, Papa Inocențiu al III-lea cuceritorul
Constantinopolului, Oradea, Editura Theosis, 2018.

27
MORRISSON, Cécile, Les Croisades, Paris, 1969, versiunea în limba română,
sub titlul: Cruciadele, traducere de Răzvan JUNESCU, Bucureşti, Editura Meridiane,
1998.
MUNTEAN, Vasile V., Spiritualitate bizantină şi românească, (culegere de
studii), Timişoare, Editura Marineasa, 2004.
MUNTEAN, Vasile V., Bizanţul şi românii. Cercetare comparativă privind
organizarea mănăstirilor, Iaşi, Editura Trinitas, 2005.
NECŞULESCU, Constantin, Năvălirea uzilor prin Ţările Române în
Imperiul Bizantin, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1940.
NICOL, Donald M., The Immortal Emperor. The Life and Legend of
Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans, Cambridge, Cambridge
University Press, 1992, versiunea în limba română, sub titlul: Împăratul fără de
moarte. Viaţa şi legenda lui Constantin Paleologul, ultimul împărat al romanilor,
traducere, note şi comentarii de Maria Magdalena–SZÉKELY şi Ştefan S.
GOROVEI, Iaşi, Editura Polirom, 2003.
NAZÂRU, Sebastian, Sfântul Teodor Studitul sau despre datoria de a
mărturisi, Bucureşti, Editura Omonia, 2008.
NYSSEN, Wilhelm, Începuturile picturii bizantine, Bucureşti, Editura şi
Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, f. a.
(1975).
OBOLENSKY, Dimitri, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe,
500-1453, London, Weidenfeld and Nicolson, 1971, versiunea în limba română sub
titlul: Un Commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de Răsărit, 500-1453,
traducere de Claudia DIMITRIU, postfaţă de Nicolae-Şerban TANAŞOCA,
Bucureşti, Editura Corint, 2002.

28
ODAHL, Charles Matson, Constantine and the Christian Empire, Harvard,
Routledge, 2003, versiunea în limba română, sub titlul: Constantin şi imperiul
creştin, traducere de Mihaela POP, Bucureşti, Editura All, 2006.
OLAR, Ovidiu-Victor, Împăratul înaripat: cultul Arhanghelului Mihail în
lumea bizantină, Bucureşti, Editura Anastasia, 2004.
OSTROUMOV, Ivan N., The History of the Council of Florence, Holy
Transfiguration Monastery, 1971, versiunea în limba română, sub titlul: Din istoria
marii apostazii: Sinodul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439), traducere de
Constantin FĂGEŢAN, Bucureşti, Editura Scara, 2002.
OZOLIN, Nikolai, Iconografia ortodoxă a Cincizecimii – izvoarele sale şi
evoluţia schemei iconografice bizantine, traducere de Vasile MANEA cu o
prefaţă de Ioan BIZĂU, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2002.
PALADE, Dorin-Gabriel, Studion şi Cluny. Înnoire şi reformă în
monahismul din Răsărit şi Apus. Studiu istoric comparativ, (teză de doctorat),
Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2006.
PAPACOSTEA, Şerban, Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciată şi
Imperiul mongol, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993.
PEERS, Glenn, Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium, Berkeley,
University of California Press, 2001, versiunea în limba română, sub titlul: Trupuri
imateriale. Reprezentări bizantine ale îngerilor, traducere din limba engleză Maria
Yvonne BĂNCILĂ, prefaţă Ştefan-IONESCU BERECHET, Bucureşti, Editura
Nemira, f. a. (2011).
PETERS, F. E., Mahomed şi originile Islamului, Chişinău, Editura Arc, 2003.
PIPPIDI, Andrei, Tradiţia politică bizantină în Ţările române în secolele
XVI-XVIII, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983;
ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Corint, 2001.

29
PIRENNE, Henri, Mahomed et Charlemagne, Paris, Presses Universitaires de
France, 1937, versiunea în limba română, sub titlul: Mahomed şi Carol cel Mare,
traducere de Sanda OPRESCU, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996.
POHLSANDER, Hans A., The Emperor Constantine, New York/London,
Routledge, 1996, versiunea în limba română, sub titlul: Împăratul Constantin,
traducere de Mirella ACSENTE, Bucureşti, Editura Artemis, 2007.
POIROT, Eliane, Le culte du saint prophète Elie dans la liturgie byzantine,
diplôme d’études approfondies, Université des Sciences Humaines de Strasbourg,
Institut Orthodoxe Saint-Serge de Paris, 1991, versiunea în limba română, sub titlul:
Sfântul Prooroc Ilie în cultul bizantin, prefeţe de Laurenţiu STREZA şi Florentin
CRIHĂLMEANU, traducere Adrian LUNG şi carmelitele din Stânceni, Sibiu,
Editura Deisis, 2002.
PULPEA (RĂMUREANU) Ioan I., Lupta împăratului Iulian împotriva
creştinismului, Bucureşti, 1942 (teză de doctorat în Teologie), ediţie nouă sub titlul:
Ioan RĂMUREANU, Persecuţia împăratului Iulian Apostatul împotriva
creştinismului, ediţie îngrijită şi prefaţă de Vasile BÂRZU, Sibiu, Editura Anastasis,
2009 (ediţia reproduce şi studiul I RĂMUREANU, „Religia solară a împăratului
Iulian Apostatul”, publicat iniţial în revista „STUDII TEOLOGICE”, anul XXXIX,
1987, nr. 6, pp. 38-61).
QUENOT, Michel, L’Icône: fenêtre sur le Royaume, préfacé par le Père
Michel BOBRINSKOY, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987, versiunea în limba
română, sub titlul: Icoana. Fereastră spre absolut, traducere, prefaţă şi note de
Vasile RĂDUCĂ, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993.
QUENOT, Michel, La Résurrection et l’icône, Paris, Mame, 1992, versiunea
în limba română, sub titlul: Învierea şi icoana, traducere şi prefaţă de Vasile
RĂDUCĂ, Bucureşti, Editura Christiana, 1999.

30
ROUX, Jean-Paul, Un Choc de Religions. La longue guerre de l’islam et de
chrétienté, 622-2007, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2007, versiunea în limba
română, sub titlul: Un conflict teribil. Istoria războiului dintre islam şi creştinătate
(622-2007), traducere din limba franceză de Lucia Postelnicu POP, Bucureşti, Editura
Artemis, 2007.
RUNCIMAN, Steven, The Fall of Constantinople, 1453, Cambridge,
Cambridge University Press, 1965, 2-nd Edition, 1969, versiunea în limba română,
sub titlul: Căderea Constantinopolului, 1453, traducere, note, postfaţă şi îngrijirea
ştiinţifică a ediţiei române de Alexandru ELIAN, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971;
ediţia a doua, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991; traducere din limba engleză,
note, prefaţă şi îngrijirea ştiinţifică de Alexandru ELIAN, Bucureşti, Editura Nemira,
f. a. (2011).
RUNCIMAN, Steven, The Sicilian Vespers, Cambridge, Cambridge
University Press, 1958, versiunea în limba română, sub titlul: Vecerniile siciliene. O
istorie a lumii mediteraneene spre sfârşitul secolului al XIII-lea, traducere de Mihai
MOROIU, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993; ediţie nouă, traducere din limba
engleză de Mihai MOROIU, cuvânt înainte de Tudor TEOTEOI, Bucureşti, Editura
Nemira, f. a. (2011).
RUNCIMAN, Steven, The Byzantine Theocracy, Cambridge, Cambridge
University Press, 1977, versiunea în limba română, sub titlul: Teocraţia bizantină,
traducere din limba engleză şi studiu introductiv de Vasile Adrian CARABĂ,
Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2012).
RUNCIMAN, Steven, The Great Church in Captivity. A Study of the
Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek
War of Independence, Cambridge, Cambridge University Press, versiunea în limba
română, sub titlul: Marea Biserică în captivitate. Un studiu referitor la Patriarhia
Constantinopolului din perioada premergătoare cuceririi turceşti până la Marele

31
Război de Independenţă, traducere din limba engleză de Mihai-Silviu CHIRILĂ,
Bucureşti, Editura Sophia, f. a. (2013).
RUSSU, Ion I., Elemente traco – getice în Imperiul Roman şi în Byzantium
(veacurile III–VII). Contribuţie la istoria şi romanizarea tracilor, Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1976.
RUSSU, Ion I., Daco-Geţii în Imperiul roman (în afara provinciei Dacia
Traiană), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980.
RUSSU, Ion I., Etnogeneza românilor: Fondul autohton traco-getic şi
componenta latino-romanică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
von SCHÖNBORN, Christoph, Die Christus-Ikone. Eine theologische
Hinführung, Schaffhausen, Novalis, Verlag, 1984, versiunea în limba română, sub
titlul: Icoana lui Hristos. O introducere teologică, traducere şi prefaţă de Vasile
RĂDUCĂ, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996.
SEMEN, Petre, CHIFĂR, Nicolae, Icoana, teologie în imagini, Iaşi, Editura
Corson, 1999.
SIBIESCU, Vasile Gh., Împăratul Iustinian I şi ereziile, Bucureşti, Tipografia
„Carpaţi”, 1938.
STAVROU, Tatiana, C ăderea Constantinopolului. Cronica ultimelor
douăzeci şi nouă de zile dinaintea căderii Constantinopolului, prefaţă de Kostas
ASIMAKOPOULOS, traducere de Maria Marinescu-HIMU, Bucureşti Editura
Enciclopedică, 1997.
STILES, Andrina, The Ottoman Empire. 1450-1700, London, Hodder &
Stoughton, 1991; versiunea în limba română, sub titlul: Imperiul Otoman (1450-
1700), traducere de Felicia PAVEL, Bucureşti, Editura All, 1995.
STUDITUL, Sfântul Teodor, Iisus Hristos – prototip al icoanei Sale –
Tratatele contra iconomahilor, studiu introductiv şi traducere de Ioan I. ICĂ jr., Alba
Iulia, Editura Deisis, Sfânta Mănăstire Ioan Botezătorul, 1994.

32
SUTTNER, Ernest Christoph, Das wechselvolle Verhaltnis zwiwschen den
kircehn des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchen geschichte, Würtzburg,
Verlag „Der Christliche Osten” Gmbh, 1996, versiunea în limba română, sub titlul:
Bisericile Răsăritului şi Apusului de-a lungul istoriei bisericeşti, prefaţă: Nicolae
CORNEANU, Mitropolitul Banatului, traducere: Mihai SĂSĂUJAN, Iaşi, Editura
Ars Longa, f. a. (1998).
ŞESAN, Milan P., Împărţirea administrativă a Imperiului Bizantin în timpul
Comnenilor şi Anghelilor (1081-1204): istoricul temelor, Cernăutzi, 1942.
ŞTEFĂNESCU, Ion. D., Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale
româneşti, Bucureşti, Editura Meridiane, 1973.
TACHIAOS, Anthony-Emil, Sfinţii Chiril şi Metodie şi culturalizarea
slavilor, traducere de Constantin FĂGEŢAN, Bucureşti, Editura Sophia, 2002.
TANAŞOCA, Nicolae-Şerban, Bizanţul şi românii (eseuri, studii, articole),
Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2003.
TATAKIS, Basile, La philosophie byzantine, Paris, Presses Universitaires de
France, 1949, versiunea în limba română, sub titlul: Filosofia bizantină, traducere
din limba franceză Eduard Florin TUDOR, studiu introductiv şi postfaţă Vasile
Adrian CARABĂ, prefaţă Émile BRÉHIER, Bucureşti, Editura Nemira, f. a. (2010).
TENACE, Michelina, Il Cristianesimo bizantino. Storia, teologia, tradizione
monastica, Roma, Carocci, 2000, versiunea în limba română, sub titlul: Creştinismul
bizantin: istorie, teologie, tradiţii monastice, traducere din italiană de Alexandru
CISTELECAN, Chişinău, Editura Cartier, 2005.
TEODOR, Dan Gh., Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile
V-XI, Iaşi, Editura Junimea, 1981.
THEODORESCU, Răzvan, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii
medievale române (sec. X-XIV), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1974.

33
TREADGOLD, Warren, Byzantium and its Army, 284-1081, Stanford,
Stanford University Press, 1995, versiunea în limba română, sub titlul: Bizanțul și
armata sa, 284-1081, traducere de Anda-Elena MALEON și Bogdan-Petru
MALEON, Iași, Editura Speculum, 2012.
USPENSKY, Leonid, La Théologie de l’icône dans l’Eglise orthodoxe, Paris,
Les Éditions du Cerf, 1980, versiunea în limba română, sub titlul: Teologia icoanei
în Biserica Ortodoxă, studiu introductiv şi traducere de Teodor BACONSKY,
Bucureşti, Editura Anastasia, 1994.
USPENSKY, Leonid, LOSSKY, Vladimir, The Meaning of Icons, New York,
St. Vadimir’s Seminary Press, 1999, versiunea în limba română, sub titlul: Călăuziri
în lumea icoanei, traducere din limba engleză de Anca POPESCU, Bucureşti, Editura
Sophia, 2003.
VĂTĂŞIANU, Virgil, Istoria artei europene, vol. I. Epoca medie, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1967.
VULPE, Radu, BARNEA, Ion, Din istoria Dobrogei, vol. II: Românii la
Dunărea de Jos, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968.
ZAMFIRESCU, Dan, Ortodoxie şi Romano-Catolicism în specificul
existenţei lor istorice, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 1992; ediţia a doua
revăzută, 2013.
ZIMMERMANN, Harald, Das Papsttum im Mittelalter. Eine
Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie. Mit einem Verzeichnis der Päpste
vom 4. bis zum 15. Jahrhundert, Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 1981, versiunea în
limba română, sub titlul: Papalitatea în Evul Mediu. O istorie a pontifilor romani
din perspectiva istoriografiei, (cu o listă a papilor din secolul al IV-lea până în
secolul al XV-lea), traducere de Adinel-Ciprian DINCĂ, Iaşi, Editura Polirom, 2004.

34
VI. LUCRĂRI DE POPULARIZARE

CORBUL, Vintilă, Căderea Constantinopolului, vol. I-II, Bucureşti, Editura


Cartea Românească, 1976-1977.
DIEHL, Charles, Teodora, împărăteasa Bizanţului, traducere şi note de
Teodora Popa-MAZILU, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972; ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura Ulise, 1991; ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Historia, 2007.
GRAVES, Robert, Comitele Belizarie, vol. I-II, traducere de Ivan DENES,
prefaţă şi tabel cronologic de Liliana Pamfil-TEODOREANU, Bucureşti, Editura
Minerva, 1971.
de GRÈCE, Michel, Teodora împărăteasa Bizanţului, traducere de Diana
ŞERBAN, Bucureşti, Editura Lucman, 2004.
KYRIAZIS, Kostas D., Theofano, împărăteasa Bizanţului, traducere şi note
de Lambros PETSINIS, Bucureşti, Editura Univers, 1973.
KYRIAZIS, Kostas D., Constantin Paleologul, traducere românească de
Dorina Anton-CHISĂLIŢĂ, Bucureşti, Editura Univers, 1985.
WALTARI, Mika, Amanţii din Bizanţ, traducere de Teodor PALIC, Iaşi
Editura Polirom, 2008.

35

S-ar putea să vă placă și