Sunteți pe pagina 1din 3

TRANSDISCIPLINARITATEA

Abordarea transdisciplinară este cea mai recentă orientare privind reforma


conţinuturilor ,prin care se încearcă o modalitate de organizare a acestora ,care aduce o
schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre conţinutul învăţării şi elev .
Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin centrarea
pe probleme ale vieţii reale , pe problemele importante ,aşa cum apar ele în contextual cotidian
, cu focalizare pe identificarea de soluţii , rezolvarea de probleme ale lumii reale , în scopul
dezvoltării competenţelor pentru viaţă .
În prezent se pune accent nu pe asimilarea unui volum enorm de cunoştinţe , ci pe
calitatea lor, iar calitatea înseamnă a-l face pe copil să pătrundă în inima demersului ştiinţific,
să-şi pună mereu întrebări. Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi
semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între acestea şi posibilităţile interioare ale copilului
O asemenea perspectivă transcede disciplinele, subordonându-le omului pe care vrem
să-l formăm. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al formării, ci
furnizează situaţii de învăţare.Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a
neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de
învăţare
Putem face învăţarea mai interesantă ,reflectând lumea reală, creând un mediu cu o
varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe active pe tot parcursul
activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă.
Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi
elevul sau grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a
activităţii didactice.
Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în
cursul săptămânii în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale
disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare.
În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite
ci, aceiaşi noţiune o poate aborda în mai multe moduri ,conducând la o mai bună formare în
modul şi în ritmul propriu al fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:
imaginează, construieşte, cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur
mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând în aceea că nu preia modelul
învăţătorului.
Competiţia trece pe un plan secundar , prioritară devenind colaborarea ,munca în
echipă ,bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă , pe efort susţinut din partea tuturor , îndreptat
către acelaşi scop .
Atenţia este îndreptată aspra procesului de elaborare îm preună , prin colaborare , a
demersurilor de realizare a sarcinilor .
Strategiile didactice utilizate în demersul transdisciplinar sunt de predare-învăţare
bazate pe proiect .
Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învăţare proiectarea şi organizarea
învăţării se centrează pe învăţarea prin descoperire ,pe învăţarea prin cercetare pe baza viziunii
constructiviste şi globale aspra lumii înconjurătoare .
Pornind de la aceste considerente am realizat la clasă asemenea activităţi tematice
agreabile şi interesante .Menţionez principalele etape în proiectarea, derularea şi evaluarea
unei astfel de activităţi cu tema : ,,Cartea”.
Ariile abordate :Limbă şi comunicare , Matematică şi şiinţe ale naturii , Arte
,Tehnologii .
Timp de derulare : 3 săptămâni
Clasa :a- II- a

Obiective :

*Să enumere părţile componente ale unei cărţi ;


*Să distingă între tipurile de cărţi(versuri , proză , enciclopedii , dicţionare , ş.a.) ;
*Să citească diferite pasaje dintr-o carte ;
*Să redacteze texte în versuri sau proză ;
*Să dramatizeze texte cunoscute ;
*Să compună /rezolve probleme ;
*Să interpreteze cântece specifice ;
*Să realizeze o expoziţie cu cărţi ;
*Să manifeste grijă în utilizarea cărţilor ;

Subteme :

I.Cartea , prietena mea !


-prezentarea şi analizarea unei cărţi ;
-scrierea autorului ,editurii ;
-prezentarea tipurilor de cărţi-enciclopedii ,dicţionare de poveşti ,de poezii ;
-citirea unor pasaje din toate tipurile de cărţi şi discutarea acestora ;
-elaborarea unor exerciţii de numeraţie care să se regăsească în paginaţia cărţii;
-compunerea de probleme despre cărţi ;
-învăţarea cântecului ,,Cărticica mea “ din folclorul copiilor ;

II.Micii scriitori
-citirea unor articole , poveşti şi poezii scrise de copii în diferite reviste (Doxi ,Universul
copiilor , Luceafărul copiilor )
-să rezolve şi să compună probleme în care să folosească sintagmele : ,,cu atât mai multe
“ , ,,cu atât mai puţine “ , ,,cu atâtea pagini mai multe “ , ,,cu atâtea pagini mai puţine “ ,
,,cartea are …pagini , s-au citit …pagini , au rămas …? “ ş.a;
-realizarea unor compoziţii decorative înfăţişând conţinutul unor poveşti ;

III.Poveşti , poezii despre anotimpuri


-selectarea unor texte adaptate celor patru anotimpuri ;
-rezolvarea şi compunerea de probleme cu tematică specifică ;
_interpretarea unor cântece despre anotimpuri ;
-realizarea ,,portretului “ pomului de cireş pe parcursul unui an .

IV.Personaje îndrăgite
-enumerarea lecturilor preferate ;
-povestirea şi dramatizarea unor fragmente din lectura preferată ;
-redactarea corectă şi îngrijită a unui fragment îndrăgit ;
-reprezentarea artistică a personajului îndrăgit ;
-interpretarea unor cântece poveste :,,Povestea unui ciobănaş “ , ,,Masă bună “ , ,,Albiniţa
mea” , ,,Broscuţele “ş.a.;
-compunerea de probleme subordinate unor teme ca : ,,La teatru “, ,,La stadion” , ,,La circ”;

V.Recunoaşte personajul , recunoaşte autorul !


Evaluare
-şezători musical-literare ;
-ghicitori ;
-recitarea unor poezii ;
-vizitarea bibliotecii şcolii ;
-crearea de poveşti din amestecul a două sau mai multe poveşti cunoscute ,schimbarea
finalului unor poveşti , gruparea personajelor asemănătoare din mai multe poveşti ;
-interpretarea cântecelor învăţate ;
-compunerea unor probleme după exerciţii date ;
-realizarea unei expoziţii de carte ;
-jocuri de rol , dramatizări ;
Participarea activă a elevilor pe tot parcursul activităţilor desfăşurate într-un mediu
stimulativ este certitudinea că tema investigată şi-a atins scopul .
În concluzie , transdisciplinaritatea constituie pentru elevi opurtunitatea de a învăţa să
cunoască , de a învăţa să facă , de a învăţa să trăiască împreună cu ceilalţi , de a învăţa să fie .
,,Copilul trebuie învăţat să- şi folosească ochii nu numai pentru a vedea , dar şi pentru a
privi ; urechile , nu numai pentru a auzi , dar şi pentru a asculta cu atenţie ; mâinile , nu numai
pentru a apuca obiectele , ci şi pentru a le simţi .” preciza Lonwenfeld .

Bibliografie :

1.Oprea Crenguţa –Lăcrămioara –Strategii didactice interactive , Bucureşti , Editura Didactică


şi Pedagogică , 2007
2.Gheorghe Mariana , Frăţilă Florentina- Activităţi transdisciplinare , Editura Erc Press
3.Ghidul învăţătorului
4.www.didactic . ro.

Învăţătoare :Onică Elena


Şc. cu cls. I-VIII Nr .4-Cugir jud. Alba

S-ar putea să vă placă și