Sunteți pe pagina 1din 3

Concurs judetean THE MAGIC PENCIL (inscris in CAEJ 2019, pozitia 12, domeniul

cultural artisctic)

Se vor organiza trei secţiuni:


 Clasele pregǎtitoare – II: concurs de desene sau colaje cu tema
FRIENDSHIP care ilustrează şi un mesaj în limba engleză
 Clasele III-IV: concurs de poezii în limba engleză, pe aceeași temă,
FRIENDSHIP
 Clasele V-VIII, concurs de eseuri cu tema FRIENDSHIP IS ONE
MIND IN TWO BODIES

Lucrările vor fi redactate în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, alinierea -
justified, margini pagină - 1.5 cm.
Concurenţii vor trimite lucrările până în data de 31 MAI 2019, pe adresa
şcolii:
Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza”, Fǎlticeni
Str. Nicu Gane, Nr. 4
Cod poştal: 725200
Judeţul: Suceava
Toate creaţiile elevilor vor fi însoţite de fişa de înscriere și de acordul de
parteneriat (semnat și ștampilat) şi vor fi expediate la adresa menţionatã mai sus;
acestea vor fi însoţite de un plic timbrat, autoadresat pentru a retrimite acordurile de
parteneriat.
Toate lucrările vor avea în colțul din dreapta, jos (față), o etichetă cuprinzând : numele
şi prenumele elevului, clasa, titlul lucrǎrii, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumǎtor , unitatea școlară.

Fiecare cadru didactic participant va trimite maxim 5 lucrări.


Se vor acorda diplome câştigătorilor, tuturor participanţilor şi profesorilor
îndrumători. Rezultatele vor putea fi vizualizate pe www.alicuza.falticeni.ro.
Antetul şcolii
Nr. înreg. /data

FIŞA DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL
„THE MAGIC PENCIL”
(pentru concursul de creaţie literară/pentru concursul de desene/colaje)

Unitatea şcolară de proveniență _______________________________________________


Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) __________________
_________________________________________________________________________
Telefon ___________________ Fax _________________________________________
Nume cadru didactic coordonator ____________________________________________
Specialitatea_______________________________________________________________
Telefon________________adresa e-mail ________________________________________

Nr.crt Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării

Director,

....................................
Școala Gimnazială „Al. I. CUZA” Fălticeni Şcoala gimnaziala nr. 197 Bucuresti
Str. Nicu Gane Nr. 4 Str. Obcina Mare nr. 2, sector 6
Tel.0230/542828, fax 0230/540900, Tel. 021/413.4330
E-mail alicuza@yahoo.com E-mail scoala_197@yahoo.com
Nr. .................. / .................................. Nr. .............../ ………………………...

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
„THE MAGIC PENCIL”

Încheiat azi, ........................., între şcolile:


1. Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fǎlticeni, reprezentată de prof. Ilincǎi Daniela, în
calitate de director, prof. Nisioi Brînduşa, în calitate de coordonator al proiectului „The
Magic Pencil”
2. Şcoala gimnazială nr. 197, București, reprezentată prin prof. Naroși Rodica-Angela în
calitate de director şi prof. Stanescu Irina-Miahela & prof. Florica Alina în calitate de
partener.
Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului,
parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.

Şcoala coordonatoare se obligă:


 să mediatizeze proiectul şi regulamentul acestuia prin postarea pe
www.alicuza.falticeni.ro, www.lang-platform.eu precum şi în cadrul cercului
pedagogic al profesorilor de limba englezǎ
 să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 să asigure jurizarea lucrărilor;
 să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 să mediatizeze rezultatele proiectului;

Instituţia parteneră se obligă:


 să mediatizeze proiectul şi regulamentul acestuia în şcoală;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului;
 să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 să distribuie diplomele trimise de instituţia aplicantă.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Unitatea inițiatoare Unitatea parteneră


Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Fǎlticeni Şcoala gimnaziala nr. 197 Bucuresti

Director, Director,
Prof. Ilincǎi Daniela Prof. Naroși Rodica-Angela

S-ar putea să vă placă și