Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL 8

STRATEGIA DE INFORMARE PUBLICĂ A REŢELEI DE DEZVOLTARE RURALĂ


PUBLIC INFORMATION STRATEGY FOR RURAL DEVELOPMENT NETWORK

Activităţile de informare şi publicitate legate de activităţile RNDR vor fi realizate în mod


continuu în cadrul a trei campanii majore:
- campanie intensivă de conştientizare desfăşurată pe parcursul perioadei 2010-2011
care are ca scop informarea grupurilor ţintă privind activităţile RNDR-PNDR, implicaţiile sale, şi
condiţiile de obţinere a asistenţei financiare nerambursabile. Acest tip de campanie este caracterizat
printr-o intensitate mare a comunicării. Este inclus un spot radio şi un spot TV.
- campanie de susţinere - activitate începută în campania anterioară - pentru atragerea
cît mai multor actori în reţea (2009 – 2012). Are ca scop reamintirea şi “întărirea” efectului campaniei
şi activităţilor de informare anterioare şi păstrarea interesului pentru subiectul în discuţie. Este inclus
un spot TV şi pregătirea următoarei etape de programare.
- campanie finală -2015 - are ca scop prezentarea rezultatelor dezvoltării RNDR, a
implementării PNDR (proiecte depuse, proiecte finanţate etc.)
Pentru atingerea publicului ţintă şi informarea acestuia în privinţa Fondurile Europene pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, alegerea celui mai bun instrument de comunicare pentru a realiza
diseminarea informaţiei constituie un aspect important. Canalele de comunicare sunt alese în funcţie
de eficacitatea lor faţă de publicul ţintă şi de tipul informaţiei care trebuie transmisă.
O publicitate eficientă a RNDR şi a contribuţiei Uniunii Europene, în calitate de co-finanţator
a proiectelor de dezvoltare rurală în România, va duce la:
- conştientizarea populaţiei asupra efectelor benefice ale programului de restructurare a
agriculturii, asupra bunăstării mediului şi populaţiei;
- conştientizarea populaţiei privind contribuţia benefică a Uniunii Europene la
dezvoltarea spaţiului rural;
- conştientizarea cetăţenilor privind dezvoltarea locală, regională şi naţională;
- întărirea cooperării actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare rurală.

8.1. TIPOLOGIA NAŢIONALĂ A GRUPURILOR ŢINTĂ


STUDY AND CLASIFICATION OF TARGET GROUPS

În urma sondajului realizat de AM MADR, rezultă că nevoile de informare sunt diverse:


informare privind fondurile europene, informare privind bunele practici, schimb de idei şi experienţe
cu alte organizaţii. Practicile de informare diferă semnificativ de la un grup la altul. Majoritatea
preferă întîlnirile directe, schimbul de experienţă, seminariile, publicaţiile. Încrederea fermierilor din
zonele izolate se îndreată spre autorităţi locale, asociaţii, specialişti, lideri locali (primar, preot,
profesor), mass-media. Sunt grupuri distincte care trebuie abordate cu instrumente specifice.
Strategia de informare are în vedere grupuri ţintă la nivel naţional, regional, local:
- actori activi cum ar fi: autorităţi, instituţii, antreprenori, ONG-uri active în activităţile de
dezvoltare rurală;

207
- grupuri ţintă diferite în ceea ce priveşte accesul la informare, inclusiv în sensul de a înţelege
şi a folosi informaţia;
- la nivel naţional: investitori strategici, publicul larg şi autorităţi la nivel naţional.
Actorii activi în dezvoltare stabilesc domeniile de informare în funcţie de propriile interese şi
nevoi, pe cînd reprezentanţii autorităţilor au drept referinţă dezvoltarea locală pe termen mediu sau
lung. Reprezentanţii instituţionali consideră prioritare informaţiile privind programele de dezvoltare
locală sau regional, accesul la fonduri europene, locuri de muncă disponibile, cursuri de calificare.
Populaţia din zonele izolate consideră prioritare informaţiile despre fondurile europene.
Informaţiile privind bunele practici ocupă locul al doilea, iar organizarea cursurilor de instruire pentru
fermieri - locul trei.
Grupurile active sunt reprezentate de persoane mai tinere pînă la vîrsta de 40 de ani, mai mulţi
bărbaţi decît femei, cu pregătire medie şi studii superioare. Grupurile pasive sunt reprezentate de
persoane în vîrstă, peste 50 de ani, mai multe femei decît bărbaţi, persoane slab educate cu cel mult 8
clase, cu venituri medii sau reduse, reprezentate de pensionari, persoane din gospodării de subzistenţă
cu agricultură tradiţională. Pentru activităţile reţelei, respondenţii tind să considere prioritare
asigurarea de asistenţă tehnică (12%) din respondenţi, întîlnirile directe (10,7%), asigurarea seviciilor
de consultanţă (9,6%), asigurarea schimburilor de idei, experienţe bune practice (8,7%).
Nevoile de informare ale populaţiei sunt încă insuficient acoperite. Populaţia preferă să se
informeze prin instituţii sau reţele de vecinătate.
La baza acestui comportament stă un nivel ridicat de încredere în instituţii, în primărie,
biserică, şcoală. Aceasta arată că parteneriatul în mediul rural cu instituţiile locale este prioritar pentru
campania de informare. Pentru zonele izolate, este necesară utilizarea unor modalităţi şi instrumente
neconvenţionale pentru informarea populaţiei:
- materiale informative plasate la magazine;
- materiale informative transmise prin şcoală. Prin reţelele de vecinătate informaţia s-ar
răspîndi rapid, mai ales în zonele care nu se informează prin mass-media, prin instituţii şi nici prin alte
canale;
- persoanele interesate de materialele informative poate preferă să-şi explice problemele
pe larg.
Este interesant ca repretentanţi ai posturilor locale de radio să se deplaseze în zonele izolate cu
un reportofon, să înregistreze opiniile şi propunerile oamenilor fără teama că le va afla tot satul, care
apoi să fie difuzate în emisiuni speciale, la ore stabilite.
Populaţia se distinge în funcţie de grupul ţintă şi zona de dezvoltare. La diferenţele regionale
se adaugă diferenţe la nivelul comunităţilor: populaţia rurală, pensionarii şi şomerii, gospodăriile de
subzistenţă, populaţia cu venituri reduse. O altă categorie este reprezentată de comunităţi a căror
economie locală nu a depins doar de agricultură, reprezentată fiind prin populaţia cu o sezonalitate a
ocupării foarte accentuată, cu tendinţe de migrare a forţei de muncă spre urban sau peste hotare, actori
locali activi, cu investiţii în activităţi agricole şi non- agricole. Strategia de informare va avea în

208
vedere cele două categorii din comunităţile locale.

8.2. CANALE ŞI VECTORI DE IMAGINE


CHANNELS AND IMAGE VECTORS

Atmosfera generală este marcată de neîncredere şi suspiciune faţă de instituţii. Mass-media se


bucură de încredere. Dintre toate canalele mass-media, doar televiziunile centrale sunt eficiente în
transmiterea informaţiilor relevante şi reprezintă canale de informare preferate cum ar fi TV 1, TV 2,
PRO TV, Antena 1. Dar nici televiziunile locale nu acoperă toate grupurile ţintă.
Primăria, şcoala şi biserica sunt principalele canale de informare în mediul rural, cu precădere
în satele izolate. De aceea primăria,biserica,şcoala vor fi cooptate ca parteneri în campania de
informare. Asocierea cu Universităţile de Ştiinţe Agricole ar putea aduce un plus de valoare acestor
acţiuni, prin completarea cu informaţii relevante pe care le poate pune la dispoziţia RNDR.
Sondajul de opinie privind dezvoltarea Reţelei de Dezvoltare Rurală în România relevă
aşteptări pozitive din partea populaţiei şi a organizaţiilor participante. Cei care au optat să fie membri,
au făcut propunei privind structura reţelei :
- înfiinţarea centrelor de informare locală;
- constituirea de filiale în localităţile interesate din judeţ;
- înfiinţarea structurilor la nivel regional;
- crearea reţelelor de experţi pe domenii de activitate.

8.2.1. CENTRE DE INFORMARE


INFORMATION CENTRE

Centrele de informare vor fi înfiinţate în mediul urban şi rural. Reţeaua Naţională de


Dezvoltare Rurală va avea un sediu naţional în Bucureşti, iar la nivelul celor 8 regiuni vor fi birouri
regionale care vor funcţiona ca structuri descentralizate ale sediului naţional, asigurînd legătura dintre
nivelul local, naţional şi European. Pentru persoanele active, canalele existente - mass-media şi
internetul - pot acoperi nevoia de informare. Pentru populaţia puţin informată, fără abilităţi, puţin
educată, dezamăgită, serviciile de informare de la birou trebuie completate cu servicii mobile şi
flexibile care merg spre cetăţean şi vin în întîmpinarea nevoilor sale.

8.2.2. CENTRE DE INFORMARE LOCALĂ


LOCAL INFORMATION CENTRE

La nivelul comunei, pentru a răspunde nevoilor de cunoaştere ale populaţiei şi ale instituţiilor
locale este necesar un birou de informare, care ar trebui gestionat de primărie. Principalele probleme
care trebuiesc cuprinse în baza de date sunt legate de resursele existente în zonă, de nevoile de
informare identificate în teritoriu la nivelul cetăţenilor, cît şi la nivelul autorităţilor publice locale şi al
potenţialilor beneficiari ai proiectelor. Necesarul de intervenţie, procentul de populaţie interesată,

209
gradul de multiplicare a informaţiei stabilesc problematica de dezbatere.
O parte din problemele cu care se confruntă mediul rural sunt legate de interesul manifestat de
agenţii economici pentru finanţări privind dezvoltarea afacerilor, legislaţie pentru IMM-uri şi
microîntreprinderi, exploatarea şi prelucrarea lemnului, iar pentru asociaţiile familiale (creşterea
animalelor, apicultură), dezvoltarea meseriilor tradiţionale.
Pentru populaţie, informaţii legate de Legea 18, regimul terenurilor, cadastru, intabulări,titluri
de proprietate,moşteniri,programele de împădurire,creşterea animalelor,standarde europene,
legumicultură, pomicultură, apicultură, fondul funciar, retrocedarea pădurilor, a păşunilor comunale,
omologarea produselor specifice zonei, agroturism - pensiuni turistice, programe de împădurire,
înfiinţarea asociaţiilor de producători.
Strategia informaţională şi de comunicare în sate trebuie să creeze premise pentru asigurarea
fluxului informaţional prin transmiterea continuă, către producătorii agricoli, a cunostinţelor tehnice,
economice, manageriale, legislative şi de marketing prin activităţi de concepţie, editare, multiplicare şi
difuzare a materialelor de specialitate, realizarea emisiunilor radio/TV; asistarea producătorilor
agricoli în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
asigurarea fluxului informaţional, îmbunătăţirea canalelor de comunicare şi promovarea produselor
prin organizarea unor tîrguri, concursuri, expoziţii locale sau la nivel naţional.
Realizarea transferului de informaţii şi a rezultatelor cercetării, legăturile între producătorii
agricoli şi furnizorii de input-uri,trebuie să se efectueze prin organizarea unor schimburi de experienţe,
seminarii, dezbateri, mese rotunde.
Punctele de informare vor fi înfiinţate în mediul rural şi urban, în toate zonele rurale şi vor
funcţiona, în principal, în primării. Primarul va desemna o persoană dinamică, interesată să se dezvolte
profesional, care are capacitatea de a intra cu uşurinţă în contact cu cetăţenii şi de a-i mobiliza. Există
primării care au deja agent de dezvoltare rurală.
Punctele de informare vor fi înfiinţate pe baza unui contract semnat de expertul Unităţii de
Sprijin al Reţelei cu primăriile.Contractul stabileşte pachetul informaţional ajustat la nevoile
identificate în comunitate şi resursele pe care Unitatea de Sprijin a Reţelei le oferă. Materialele
informative care vor fi disponibile vor avea forma unui buletin informativ cu trimitere către alte surse
de informare, distribuite lunar în variantă electronică sau tipărită. Ele vor fi distribuite la punctul de
informare sau prin alte canale, ca poşta, sau prin şcoli.

8.2.3. AGENTUL DE DEZVOLTARE LOCALA


LOCAL DEVELOPMENT OFFICER

Proiectul „Agentul de Dezvoltare Locală”a fost iniţiat în luna aprilie 2004 de către Fundaţia
Civitas pentru Societatea Civilă şi Centrul de Asistenţă Rurală Timişoara.
Scopul proiectului a fost mărirea randamentului activităţii administraţiilor publice rurale prin
crearea unor instrumente noi, proprii de dezvoltare şi promovare economico - socială la nivelul
localităţilor, satelor şi comunelor din România. Agentul de dezvoltare locală este numit prin Hotărîrea

210
Consiliului Local pe baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2002. Trebuie să fie o persoană
orientată spre acţiune pentru îndeplinirea sarcinilor care cuprind:
- identificarea oportunităţilor locale de dezvoltare şi iniţierea a cît mai multor proiecte
de dezvoltare la nivel local;
- identificarea problemelor economice şi sociale cu care se confruntă comunitatea
locală şi/sau regională, pentru a le semnala factorilor de decizie şi a face sugestii privind modalităţile
de soluţionare;
- identificarea potenţialilor investitori în raport cu nevoile/tendinţa de dezvoltare locală
şi/sau regională;
- sprijină implicarea comunităţii locale în planificarea şi implementarea procesului de
dezvoltare;
- sprijină elaborarea unui studiu strategic de dezvoltare locală pentru comună;
- iniţiază şi susţine relaţii de înfrăţire cu localităţi din ţară şi străinătate;
- participă în proiecte de dezvoltare locală;
- monitorizează şi evaluează impactul proiectelor iniţiate; întocmeşte rapoarte privind
programele derulate şi eficienţa acestora;
- acordă servicii de consultanţă, promovare şi marketing local şi/sau regional şi
furnizează informaţii privind strategia de dezvoltare preconizată;
- acordă asistenţă pentru agenţii de dezvoltare (firme private, ONG-uri, instituţii) din
comunitate: contacte, traininguri, consultanţă, elaborare de planuri de afaceri etc.;
- asistă consiliului local în pregătirea deciziilor;
- contribuie la formarea bazei de date la nivelul fiecărui sat, construcţia propriului site -
unde este posibil - şi asigurarea conexiunilor aferente cu Reţeaua de Dezvoltare Rurală.

8.2.4.REFLECTAREA ÎN MASS-MEDIA
MEDIA COVERAGE

Campania de informare eficientă prin mass-media trebuie să combine instrumentele specifice


publicităţii – distribuirea de spoturi sau anunţuri TV şi radio - cu instrumentele specifice relaţiilor
publice – organizarea unor conferinţe de presă, interviuri, articole, prezenţe în emisiuni TV şi radio,
distribuirea de comunicate de presă.
Fondurile europene prezină un mare interes în rîndul mass-media. TV Money Channel are
emisiuni care dezvoltă teme legate de problemele accesării banilor europeni, în discuţii directe între
reprezentanţii APDRP şi beneficiarii proiectelor. TV 1 la „Viaţa satului” prezintă proiecte de succes
realizate prin SAPARD şi FEADR precum şi proiecte de succes din ţările membre.
Canalele de comunicare cele mai potrivite ca principală sursă de informare sunt emisiunile
dedicate agriculturii şi zonelor rurale, cele de ştiri, plasarea unor anunţuri TV referitoare la Reţeaua
Naţională de Dezvoltare Rurală. Pentru a acoperi toate zonele şi audienţele ţintă, atenţia se va
concentra către canalele publice TV, radio şi către presa scrisă centrală.

211
8.3. CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE A RNDR, STIMULAREA CERERII DE
INFORMARE
RAISING AWARENESS OF RNDR, STIMULATING THE DEMAND FOR INFORMATION

8.3.1. IDENTIFICAREA REŢELEI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ


IDENTIFICATION OF NATIONAL NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT

Membrii echipei Unităţii de Sprijin furnizează servicii de sprijin pentru RNDR şi autoritatea
contractantă şi se vor identifica ca atare în relaţiile cu membrii reţelei sau alte organizaţii, evitînd
confuzia între RNDR, USR şi autoritatea contractantă.

8.3.2. CREAREA, PRODUCEREA ŞI DISEMINAREA MATERIALELOR DE INFORMARE


PUBLICĂ
DRAWING UP, PRODUCTION AND DISSEMINATION OF PUBLIC INFORMATION
MATERIALS

Conform cerinţelor Uniunii Europene, toate proiectele finanţate din fondurile comunitare
trebuie să asigure vizibilitatea sprijinului financiar comunitar acordat. Pentru formularea
mesajelor care vor fi transmise în timpul campaniei de conştientizare a publicului privind
fondurile acordate de Uniunea Europeană se va ţine cont de gradul actual de informare a
publicului cu privire la proiectele finanţate de Uniunea Europeană precum şi de interesul pentru
cunoaşterea acestora. Astfel, mesajele vor conţine informaţii cu privire la aceste tipuri de proiecte,
cu accent pe contribuţia Uniunii Europene la finanţarea lor.
Planul de Comunicare vizează diferite categorii de grupuri ţintă. Acestea sunt:
- autorităţi publice centrale, regionale şi locale;
- (potenţialii) beneficiari ai FEADR;
- societatea civilă;
- publicul larg;
- mass-media.
Fluxul de informaţii va porni din cadrul AM către următoarele segmente:
- RNDR (care va disemina informaţiile spre potenţialii beneficiari şi publicul larg);
- autorităţi şi parteneri;
- ONG-uri,
- mass-media şi publicul larg.
Informaţia va fi adaptată publicului căruia se adresează, prin aceasta înţelegîndu-se o adaptare
atît a vocabularului, cît şi a conţinutului, astfel încît să corespundă nevoilor informaţionale şi
caracteristicilor segmentului respectiv.

212
8.3.2.1. STRATEGIA DE COMUNICARE ŞI INSTRUMENTELE FOLOSITE
COMMUNICATION STRATEGY AND TOOLS USED

Campania de comunicare, trebuie să se raporteze la două concepte cheie: inovaţia şi spiritul de


echipă. Unul din elementele campaniei de comunicare trebuie să fie relaţia proactivă cu presa scrisă şi
cu audio-vizual. Chiar dacă relaţia cu mass-media nu este o sarcină principală a Unităţii de Sprijin
(USR), ea trebuie să atragă interesul presei asupra activităţilor reţelei şi să răspundă cu profesionalism
întrebărilor venite din partea ei.

8.3.2.2. MESAJE
MESSAGES

O publicitate eficientă a RNDR şi a contribuţiei Uniunii Europene, în calitate de co-finanţator


a proiectelor de dezvoltare rurală în România, va duce la conştientizarea populaţiei privind efectelor
fondurilor europene asupra modernizării agriculturii, bunăstării mediului şi populaţiei.
În funcţie de canalul de comunicare vom avea 2 tipuri de materiale:
- materiale care sprijină comunicarea “faţa în faţă” în cadrul sesiunilor de informare
- materiale pentru comunicare prin mass-media.
În funcţie de schimbarea urmărită la publicul ţinţă, mesajele şi materialele pot fi:
- materiale de informare cu mesaj motivaţional, care au rolul de a atrage audienţa ţintă
formată din persoanele care nu cunosc activitatea reţelei;
- material de informare pentru audienţa ţintă care cunoşte activitatea reţelei, pentru
accesarea măsurilor sau a altor informaţii necesare.

8.3.2.3. CANALE ŞI INSTRUMENTE DE COMUNICARE


TOOLS OF COMMUNICATION CHANNELS

Instrumentele campaniei de informare sunt materialele şi resursele umane. Materialele de


informare vor fi pregătite şi diseminate în cadrul campaniilor de informare publică care vizează
audienţe şi scopuri specifice - Campania de informare naţională şi Campania de informare locală
prin:
- Comunicare directă - se va face prin organizarea unor evenimente de informare
publică la nivel naţional, regional şi local, la care să fie invitaţi: autorităţi publice centrale, regionale
şi locale, (potenţialii) beneficiari ai FEADR, societatea civilă, publicul larg, mass-media.
- Comunicare prin mijloace electronice - urmăreşte informarea rapidă a tuturor celor
interesaţi de activităţile reţelei, legate de dezvoltarea rurală şi măsurile PNDR. În acest sens, trebuie
să se aibă în vedere crearea unui website şi a unei adrese de e-mail.
- Informare publică - va avea la bază editarea de materiale informative despre RNDR
şi activităţile de socializare şi promovare pentru accesarea fondurilor europene, materiale care vor fi

213
distribuite punctelor de informare şi altor membri care sprijină diseminarea informaţiei către
cetăţean.
- Comunicatele de presă - pentru informarea publicului larg se vor emite
cu ocazia unor evenimente organizate (organizarea de forumuri, seminarii, workshop-uri,
conferinţe, caravane de informare publică).
Publicaţii:
- tipărite: prezentarea RNDR, ghidurile solicitanţilor, broşurile privind rezultatele
implementării PNDR;
- electronice: CD-uri cu regulamentele UE, ghidurile solicitanţilor, newsletter etc.
Public ţintă:
- publicul profesionist: beneficiarii potenţiali şi finali; autorităţile publice centrale,
regionale şi locale; organizaţiile profesionale şi mediile economice; partenerii economici şi sociali;
organizaţiile neguvernamentale; operatorii de proiecte, reprezentanţi ai mass-media, etc.
- publicul larg este format din toţi cetăţenii ţării care vor fi informaţi asupra
sprijinului acordat de Uniunea Europeană României pentru dezvoltarea şi modernizarea spaţiului
rural.
Tip de informaţie:informaţii privind alocări financiare, eligibilitatea beneficiarilor şi a
investiţiilor,cofinanţări, creditare,garanţii,bune practici cooperare inter-teritorială şi trans-naţională,
GAL-uri, bază de date,informaţii privind oportunităţile de finanţare oferite de măsurile PNDR,
condiţiile de eligibilitate, surse finanţare procedura de aplicare; grupuri de producători, produse
tradiţionale.
Canale de comunicare
- internet -website;
- mass-media;
- TV, radio;
- Evenimente;
- sesiuni de informare/seminarii;
- internet - website ;
Materiale folosite în cadrul campaniei de informare naţională:
- anunţuri în presa scrisă şi audio-vizuală naţională şi locală, inclusiv presa online şi agenţiile
de ştiri;
- site-ul RNDR;
- campanie publicitară în presa scrisă naţională, principalele staţii TV şi radio;
- conferinta de presă;
- comunicatul de presă;
- articole, interviuri si stiri;
- prezentare pe site-ul RNDR;
- mape de prezentare;

214
- ghiduri ale măsurilor;
- pixuri inscripţionate;
- newsletter(alb negru);
- film documentar.
Materiale folosite în cadrul campaniei de informare locală:
- ştiri de promovare TV;
- spoturi radio de promovare;
- articole, interviuri si stiri;
- Ghiduri ale solicitanţilor;
- newsletter(alb negru);
- dosare cu fişe de informare;
- communicate de presă
- mape de presă;
- pixuri instripţionate;
Resurse
- financiare şi umane;
- informaţionale şi de timp alocate de USR.

8.4. CAMPANIA DE INFORMARE NAŢIONALĂ


NATIONAL INFORMATION CAMPAIGN

Campania de informare naţională este cea care demarează acţiunile de infomare publică şi are
rolul de a pregăti campanile de informare locală, mai adaptate nevoilor specifice zonelor rurale. Ea are
rolul de a face cunoscută activitatea reţelei, de a trezi interesul publicului ţintă. Grupul ţintă principal
este reprezentat de publicul care nu are cunoştinţe despre rolul şi activitatea RNDR. Audienţele ţintă
secundare al campaniei de informare vor fi actorii activi, instituţii, autorităţi central şi locale, ONG-
uri, mass-media, publicul larg.
Audienţa: fermieri, grupuri de producători, autorităţile publice centrale, regionale şi locale,
organizaţiile profesionale şi mediile economice; partenerii economici şi sociali; organizaţiile
neguvernamentale; operatorii de proiecte, reprezentanţi ai mass-media, publicul larg.

8.4.1 CANALELE DE COMUNICARE


COMMUNICATION CHANNELS

- campania de presă naţională


- website-ul RNDR care va funcţiona ca un instrument de comunicare şi relaţionare cu Reţeaua
de Dezvoltare Rurală Europeană, cu membrii, pentru autorităţi şi societatea civilă .
- distribuirea materialelor de comunicare ale RNDR prin centrele de informare şi a partenerilor
identificaţi;

215
- anunţuri în presa scrisă şi audio-vizuală naţională şi locală, inclusiv presa online şi agenţiile de
ştiri;
- materiale suport: pliante, mape, genţi, pixuri inscipţionate etc.

8.4.2. INSTRUMENTE
TOOLS

- Conferinţă de presă de lansare a campaniei de informare;


- Campanie de informare prin mijloace publicitare TVR 1, TVR 2, ProTV, Antena 1, TV Money
Channel;
- Conferinţă de presă care va încheia campania de informare publică, în care se vor prezenta
concluziile şi rezultalele;
- Organizarea unui seminar pentru investitori strategici;
- Website-ul RNDR
- Materiale de comunicare ale RNDR distribuite prin centrele de informare şi partenerii
identificaţi.

8.4.3. RESURSE
RESOURCES

- Financiare şi umane, prevăzute în contractul cu consultantul;


- Informaţionale şi de timp alocate de RNDR.

8.4.4. CAMPANIA DE PRESĂ NAŢIONALĂ


NATIONAL PRESS CAMPAIGN

Campania de informare publică prin mass-media combină instrumentele specifice publicităţii


– spoturi, anunţuri radio TV, cu activităţi specifice relaţiilor publice reprezentate de organizarea unor
conferinţe de presă, interviuri, prezenţe în emisiuni radio, TV, comunicate de presă.
Promovarea se va concentra pe canalele publice radio-TV care acoperă toate zonele de
audienţă. Presa a manifestat interes pentru accesarea fondurilor europene şi realizarea investiţiilor.
Campania de presă va cuprinde Conferinţă de presă de lansare a Reţelei Naţionale de
Dezvoltare Rurală, la care vor fi invitate să participe toate canalele de presă naţionale.
Asfel se urmăreşte poziţionarea corectă şi echidistantă a RNDR faţă de toţi reprezentanţii
mass-media centrale şi acoperirea informaţională cît mai largă. Conferinţa de presă va permite
prezentarea obiectivelor şi activităţilor pe care le va dezvolta pînă la sfîrşitul anului 2015.

216
8.4.5. CAMPANIA DE INFORMARE PRIN MIJLOACE PUBLICITARE
INFORMATION THROUGH MEDIA ADVERTISING CAMPAIGN

Faţă de conferinţa de lansare a campaniei de informare şi mediatizare,Campania de informare


prin mijloace publicitare, va asigura o mai bună vizibilitate prin anunţuri radio, spoturi TV.
Vor fi invitate toate canalele de presă centrale, urmărindu-se identificarea centrelor de interes
din mass-media faţă de temele şi acţiunile prezentate.Se vor putea identifica redactori,reporteri
interesaţi de tematica reţelei care periodic ar putea redacta articole despre realizările obţinute,
contribuind la o mai bună reflectare în presă a iniţiativelor RNDR.

8.4.6. WEB-SITE-UL RNDR


RNDR WEB-SITE

Site-ul RNDR va avea informaţii privind campania de informare publică, va fi astfel


dezvoltat încît să asigure o comunicare completă cu toate categoriile de actori; autorităţile publice
centrale, regionale şi locale; organizaţiile profesionale şi mediile economice; partenerii economici
şi sociali; organizaţiile neguvernamentale; operatorii de proiecte, reprezentanţi ai mass-media, etc.
Web site-ul RNDR va fi promovat pe toate materialele de informare distribuite în campania
de informare publică, prin comunicatele de presă şi prin articole în presă.

8.5. CAMPANIA DE INFORMARE LOCALĂ


LOCAL INFORMATION CAMPAIGN

Oferă informaţii mai detaliate şi adaptate nevoilor de informare ale grupurilor ţintă, acţionînd
şi ca un instrument de educare.
Audienţe: actori activi în domeniul dezvoltării rurale.
Mesaje:
- motivaţionale, de stimulare a cererii de informaţii;
- motivaţionale, prin prezentarea proiectelor de succes;
- informaţionale, de prezentare şi introducere a centrelor de informare în reţeaua de informare.

8.5.1. CANALE DE INFORMARE


INFORMATION CHANNELS

- Campania de presă locală;


- Distribuirea prin centrele de informaţii, şcoli, primării a materialelor de informare ale
RNDR;
- Campania de informare locală este susţinută prin comunicare directă, prin sesiuni de
informare de către experţii non-cheie ai RNDR, agentul de informare locală, şi o persoană-resursă.

217
- Pentru zonele izolate, tematica va cuprinde informaţii de interes mai larg, identificate
în zona de activitate, organizate sub forma tîrgurilor de informare, desfăşurate în parteneriat cu
autorităţile locale, experţi în domeniu, persoană-resursă.
- pagină web pentru discuţii şi dezbateri pe teme de interes pentru actorii interesaţi.
Membrii USR vor crea o listă de discuţii pentru reţeaua centrelor de informare. Agentul de informare
locală - acolo unde este internet - va avea acces la lista de discuţii şi la materialele postate pe forumul
RNDR.

8.5.2. INSTRUMENTE
TOOLS

- Televiziuni, radio, presa scrisă locală;


- Articole şi spoturi informative în presa scrisă, la televiziunile şi posturile radio locale,
prin care să se anunţe întrunirile;
- Materiale de comunicare ale AM distribuite prin intermediul centrelor de informare şi
alţi parteneri identificaţi;
- Sesiuni de informare în primării, şcoli, zone izolate;
- Evenimente media locale, interviuri, articole;
- Lista de discuţii creată şi coordonată de USR la nivel naţional.

8.5.3 RESURSE
RESOURCES

- Financiare şi umane, prevăzute în contractul cu consultantul;


- Informaţionale şi de timp alocate de RNDR.

8.6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE.


ÎNFIINŢAREA CENTRELOR DE INFORMARE ŞI CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR
DEVELOPMENT OF PARTNERSHIPS
FOUNDATION OF LOCAL INFORMATION CENTERS AND CONSOLIDATION OF LOCAL
PARTNERSHIPS

Centrele de informare locală vor funcţiona în cadrul primăriilor, în mediul rural şi urban, unde
vor beneficia de un birou de primire şi spaţii de expunere/afişaj în locurile cu trafic intens.
Vor dispune de un pachet informaţional adaptat nevoilor identificate în zona de activitate.
Agentul de dezvoltare locală pe bază de parteneriat, va coopera îndeaproape cu experţii non-cheie de
la birourile regionale ale RNDR pentru asigurarea sustenabilităţii serviciilor de informare publică
contribuind astfel la consolidarea funcţională a reţelei.
Grup ţintă:
Actori activi: fermieri, asociaţii, investitori, GAL-uri, autorităţi locale.
Canale de comunicare:

218
- distribuirea de ghiduri ale Măsurilor PNDR;
- participarea la târguri şi promovarea oportunităţilor de finanţare oferite PNDR;
- crearea unui grup de discuţii între instituţiile administraţiei locale, potenţiali
investitori, ong-uri, GAL-uri, presă;
- informare şi impact audio-vizual privind proiectele de succes;
- link-uri către programele primăriilor, ONG-urilor, MADR, RNDR.
instrumente de comunicare:
- materialele de informare publică;
- prezentări power point;
- acord de parteneriat;
- materiale de promovare ale prezentatorilor;
- discuţii în cadrul întîlnirilor.
Resurse:
- financiare;
- umane, în cadrul contractului de informare public;
- umane şi de timp, oferite de RNDR, primării, persoana-resursă.
Consolidarea parteneriatelor local/regionale în sectorul public/privat are ca scop asigurarea
sustenabilităţii şi diversificarea serviciilor de informare publică în funcţie de nevoile zonei de
activitate.
Grup ţintă:
Actori activi, investitori, autorităţi naţionale, regionale, locale.
Canale:
- identificarea oportunităţilor pentru cooperare prin participarea la evenimentele
organizaţiilor partenere;
- crearea unui grup de discuţii între administraţiile publice, public, investitori, ONG-
uri, gal-uri, alte organisme, realizîndu-se transfer de know-how.
Instrumente:
- protocoale şi parteneriate de colaborare;
- discuţii în cadrul întîlnirilor;
- prezentări Power Point.
Resurse:
- financiare şi umane în cadrul contractului de informare publică;
- umane şi timp oferite de RNDR şi de parteneri.

219
8.7. CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A RNDR
PREGĂTIREA SPECIFICĂ PENTRU AGENTUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
GROWTH OF INSTITUTIONAL CAPACITY OF RNDR
SPECIFIC TRAINING FOR LOCAL DEVELOPMENT AGENT

Dezvoltarea capacităţilor profesionale a personalului USR are un rol determinant în creşterea


calităţii serviciilor de informare şi socializare pentru populaţie.
Grup ţintă:
Personalul RNDR, care va fi implicat în campania de informare publică.
Canale:
- organizarea unei sesiuni specifice de instruire;
- crearea unui grup de discuţii între reprezentanţii RNDR naţionali şi regionali.
Instrumente:
- procedurile de comunicare ale RNDR;
- discuţii în cadrul întîlnirilor;
- prezentări Power Point;
- exerciţii şi simulări.
Resurse:
- financiare şi umane, oferite de consultantul de informare public;
- umane şi timp oferite de RNDR.
Pregătirea profesională şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor în managementul informaţiei
agentului de dezvoltare locală va garanta accesul calitativ la informaţiile furnizate.
Grup ţintă:
Agentul de dezvoltare locală, reprezentanţi ai autorităţii publice locale care vor coordona
centrele de informare locală.
Canale:
- organizarea de workshopuri: relaţii publice, comunicare;
- grup de discuţii între reprezentanţii RNDR şi agenţii de dezvoltare locală, reprezentanţi ai
autorităţii publice locale care vor coordona centrele de informare locală;
- întîlniri, dezbateri, sesiuni de lucru între agenţii de dezvoltare locală şi experţii RNDR.
Resurse:
- financiare şi umane, oferite de consultantul de informare public;
- umane şi timp oferite de RNDR, parteneri, autorităţi locale.

220
8.8. STRATEGIA DE INFORMARE
INFORMATIVE STRATEGY

8.8.1. CU SPRIJINUL ALTOR AGENŢII GUVERNAMENTALE PARTENERE


WITH SUPPORT FROM OTHER GOVERNMENT PARTENER AGENCIES

Actualizarea protocoalelor de parteneriat încheiate anterior se va face pe baza evaluării


relaţiilor de colaborare şi a modului în care au decurs acestea.
Pe zone de activitate vor analiza rezultatele obţinute stabilind direcţiile în care se pot aduce
îmbunătăţiri, selectînd informaţiilor care pot fi transmise prin instituţiile partenere, în special a
măsurilor care se adresează comunităţilor, actorilor activi, investitorilor.
Informaţiile se vor transmiterea prin canalele RNDR;

8.8.2. INFORMARE EXTINSĂ PRIN MASS-MEDIA


EXTENDED INFORMATION THROUGH MASS-MEDIA

- monitorizarea presei centrale şi locale pentru identificarea direcţiilor de interes;


- informarea periodică prin mass-media: comunicate periodice de presă, organizarea de
evenimente de presă, disponibilitate de dialog cu presa pe subiecte de interes.

8.8.3. AJUSTAREA COMUNICĂRII PRIN EVALUAREA NEVOILOR DE INFORMARE,


IMPACTUL ACESTEIA ŞI FEEDBACK
ADJUSTEMENT OF THE COMMUNICATION THROUGH EVALUATION OF INFORMATION
REQUIREMENTS, ITS IMPACT AND FEEDBACK

Se va face analiza sustenabilităţii Centrelor de informare locală, poziţia partenerilor în a


continua această activitate,amendamentele la parteneriatele încheiate în funcţie de necesităţi şi
oportunităţi:
- informaţii privind acţiunile de informare locală, distribuţia materialelor;
- cercetarea/evaluarea nevoilor de informare şi adaptare a informaţiilor la nevoile
identificate în teren;
- activitatea centrelor de informare locală: număr de solicitări, lista cu cele mai
frecvente întrebări;
- informaţii privind chestionarele completate de auditori la întrunirile organizate;
- actualizarea materialelor informative şi diseminarea în teritoriu.

221
Fig. 8.1
Informare în teren
Local information

Scopul informării prin reţea este de a asigura un acces comod şi ieftin la informaţia de calitate
pentru satisfacerea nevoilor de informare în mediul rural.Şi in acelaş timp să declanşeze acţiunea. Se
va prezenta un pachet informaţional motivat de resursele şi nevoile stabilite ca prioritare.
La aceste întalniri vor fi invitaţi persoane–resursă, reprezentanţi ai Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară care cunosc cel mai bine situaţia din teren şi priorităţile spaţiului
rural.
Pe problematica conservării şi dezvoltării tradiţiilor, vor fi invitaţi specialişti de la Muzeul
Satului. Este important să se asigure că toată lumea întelege propriul rol, strategia, priorităţile reţelei,
modul cum responsabilităţile individuale se incadrează în reţea. Fără a cunoaşte şi întelege nevoile
comunităţii, demersul de comunicare rămane la un nivel de bună intenţie fară o finalitate previzibilă.

222