Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Instituţia de învăţămînt: Liceul Teoretic,,Ştefan cel Mare”


Profesor: Angelinici Tatiana
Durata lecţiei : 45 min
Clasa IX-a
Data : 29.01.2014
Capitolul : ,, Omul –fiinţă socială”
Subiectul lecţiei : ,, Managementul conflictelor”
Subcompetenţe : Importanţa comunicarii in societate.
Dezvoltarea abilităţilor de rezolvarea constructivă a conflictelor
Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
- Să definească conceptul de conflict
-Să identifice factorii declanşatori de conflicte
-Să recunoască efectele benefice şi dăunătoare ale conflictelor
-Să exerseze diferite stiluri de rezolvare ale conflictelor
-Să descrie modalităţi de prevenire ale conflictelor

Tipul lecţiei: mixtă

Tehnologii didactice:

a) forme- frontală, individuală, în 5 echipe


b) metode şi procedee - -expunerea, conversaţia, brainstorming, joc de rol, studiul de caz, observaţia, învăţarea prin descoperire
c) mijloace de învăţămînt: fişe de lucru, coli, mijloace TIC, carioci
Demersul didactic

N S ti
Etapele u
Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice
r m
lecţiei b
p
Metode şi Forme de lucru
c procedee
ul
1 Evocarea -Salută, verifică prezenţa, creează -Salută, se aşează în bănci şi se
condiţiile psihologice optime pentru pregătesc pentru ora
desfăşurarea lecţiei (organizează
clasa), pregăteşte mijloacele necesare
desfăşurării orei, stabileşte regulile
de disciplină
frontală
Reactulizarea cunoştinţelor: Elevii răspund la întrebările conversaţia
profesorului
- Explicaţi noţiunea,,comunicarea” Comunicarea este trimiterea şi
primirea mesajului de la o persoană la
alta”

- Numiţi formele de comunicare Verbală,nonverbală, paraverbală

- Care sint stilurile de comunicare, Agresiv, pasiv, asertiv


caracterizarea lor pe scurt şi prin
exemple concrete
-Numiţi 4 tipuri de activitate într-o Ascultarea, vorbirea,cititul,scrisul
comunicare
- Acum să vedem cum puteţi folosi
acestea cunoştinţe prin următoarea
activitate
-Explică regulile exerciţiului pentru -Elevii ascultă cu atenţie regulile după Explicaţia
spargerea gheţii care se implică activ în jocul de
(Se numesc câteva categorii de energizare
oameni, cei care consideră că fac
parte din categoria respectivă, să se
ridice miina. Ceilalţi urmăresc atent
a) Să ridice miina cei care consideră
că fac parte din categoria tinerilor
care se îmbracă la modă;
b)...cei care preferă muzică hip-hop;
c)...cei care vorbesc frumos cu
colegii;
d)...cei care îşi pierd repede
controlul;
e)...cei care au jignit cel puţin odată
un coleg Discuţia
f) ...cei care au vorbit cel puţin odată dirijată
urât despre un coleg etc.

- Ce concluzie putem să facem din Putem face o concluzie ca noi nu tot


acest joc? timpul putem comunica asertiv

Prezentă elevilor o secvenţă de Observă secvenţa de film şi răspund la


conflict din filmul „Păsărele“ apoi întrebări
formulează întrebări referitor la
sentimentele şi comportamentele
personajelor
2 Realizarea -Anunţă tema şi prezintă obiectivele Elevii notează subiectul lecţiei în
sensului care vor trebui atinse pe parcursul caiete. Explicaţia
orei

- Prezentarea powerPoint cu Elevii scriu definiţia în caiete.


următoarele aspecte:
a) -Introduce conceptul de conflict şi Elevii privesc şi ascultă cu atenţie cele Prezentarea Frontală
solicită ideile elevilor cu privire la propuse, notează în caiete power-point
acest fenomen
(ceartă, luptă, dezacord etc.) Exprimă concepte, idei pe care le
b) -Identifică împreună cu elevii asociează cu fenomenul de conflict Discuţia
factorii care declanşează conflicte -Identifică factori care declanşează dirijată
interpersonale (nevoi diferite, lipsa conflicte, efectele benefice/dăunătoare
de timp, stresul etc.), ale conflictelor
c) Tipuri de conflict
d) etapele unui conflict
e) strategii de rezolvare

-Împarte clasa în 5 echipe şi acelaşi -Se grupează în 5 echipe, apoi extrag


studiu de caz pentru fiecare, apoi le un bileţel cu un stil de rezolvare şi Lucrul în echipe
solicită să extragă o foaie colorată pe citesc descrierea despre acesta
care va fi trecut un stil de rezolvare a
conflictelor şi descrierea acestuia -Aplică stilul de rezolvare prin jocuri
(stilul bazat pe agresivitate, de rol, ceilalţi observă şi formulează
colaborare, compromis, acomodare păreri, idei asupra eficienţa stilului
şi evitare) – vezi Anexa. utilizat
-Caracterizează stilurile de rezolvarea
ale conflictelor,
avantajele/dezavantajele acestora

-Solicită fiecărei echipe să noteze pe -Notează pe foi colorate şi prezintă Oferirea de


foi colorate modalităţile de prevenire modalităţile de prevenire ale feedback-uri
ale conflictelor conflictelor pozitive
(comunicarea eficientă, ascultarea pentru
activă etc.) răspunsurile
-Cere fiecărei echipe să prezinte cel corecte, frontal
puţin o modalitate de rezolvare completarea
răspunsurilor
Evaluarea activităţii incomplete,
corectarea
răspunsurilor
greşite.

3
Reflecţii Propun elevilor prin să descrie Elevii lucrează înechipe, reprezintă Lucrul în echipe
modalităţi de prevenire ale modalităţi de prevenire ale
conflictelor conflictelor

-Iată că am ajuns la finele lecţiei, şi Elevii răspund la întrebările


vreau să vă întreb: profesorului
-Cum v-aţi simţit azi la lecţie? -Exprimă părerile cu privire la această
- Ce aţi aflat nou? oră.
Notare elevilor. Argumentare
notelor

Sarcini pentru acasă:


-Cere elevilor să reflecteze asupra
temei „Cum mă văd eu în ipostaza
mediatorului de conflict?“
ECHIPA 1.

▪ Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine eşti. Dacă nu sunteţi împreună te sună în mod
constant. Dacă nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai spus unde eşti. Îţi iubeşti cu
adevărat partenerul dar el vrea să-şi petreacă tot timpul cu tine. Nu te mai întâlneşti cu prietenii. În ultima
perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi că nu mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această
persoană are prea mult control asupra vieţii tale şi acest lucru te deranjează...

1. Rezolvaţi conflictul de mai sus, utilizând strategia orientată spre agresivitate.


2. Prezentaţi strategia printr-un joc de rol!
3.Caracterizează stilurile de rezolvarea ale conflictelor, avantajele/dezavantajele acestora

Strategie orientată spre FORŢARE, Comportament specific”rechinul”


- Reprezintă o tehnică ce presupune utilizarea abuzivă a puterii,
încercarea de a domina celelalte persoane implicate în conflict.
- Descrie o dorinţă de a-şi satisface propriile nevoi fără a lua în considerare
aşteptările, nevoile şi sentimentele celorlalţi.
- Cu alte cuvinte, se maximizează interesul propriu şi se minimizează interesul celuilalt.
→ Pe termen scurt, forţa poate reduce conflictul,
dar efectele nu sunt favorabile pe termen lung.
ECHIPA 2.

▪ Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine eşti. Dacă nu sunteţi împreună te sună în mod
constant. Dacă nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai spus unde eşti. Îţi iubeşti cu
adevărat partenerul dar el vrea să-şi petreacă tot impul cu tine. Nu te mai întâlneşti cu prietenii. În ultima
perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi că nu mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această
persoană are prea mult control asupra vieţii tale şi acest lucru te deranjează....

1.Rezolvaţi conflictul de mai sus utilizând strategia orientată spre evitare.


2.Prezentaţi strategia printr-un joc de rol !
3.Caracterizează stilurile de rezolvarea ale conflictelor, avantajele/dezavantajele acestora

 Strategie orientată spre evitare , Comportament specific “Broasca testoasa”


-Arată o preocupare redusă atât pentru rezultate, cât şi pentru relaţiile interpersonale.
- Indivizii care adoptă aceasta soluţie se retrag din conflict, amână asumarea responsabilităţilor.
Evitarea conflictului presupune ignorarea acestuia in speranţa că va dispare de la sine.
Politica “Broasca testoasa”— „ascunderea capului”.
→ Conflictul însă nu dispare, ci rămâne în stare latentă. El poate reizbucni cu o intensitate mult mai
mare dacă situaţia care a generat conflictul este deosebit de importantă pentru părţi.
ECHIPA 3.

▪ Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine eşti. Dacă nu sunteţi împreună te sună în mod
constant. Dacă nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai spus unde eşti. Îţi iubeşti cu
adevărat partenerul dar el vrea să-şi petreacă tot impul cu tine. Nu te mai întâlneşti cu prietenii. În ultima
perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi că nu mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această
persoană are prea mult control asupra vieţii tale şi acest lucru te deranjează....

1. Rezolvaţi conflictul de mai sus utilizând strategia orientată spre acomodare.


2. Prezentaţi strategia printr-un joc de rol !
3.Caracterizează stilurile de rezolvarea ale conflictelor, avantajele/dezavantajele acestora
Strategie orientată spre acomodare, Comportament specific” ursuletul”.

- acest stil de rezolvare se întâlneşte atunci când una dintre părţi este dispusă să satisfacă interesele celeilalte
părţi, în dauna propriilor sale interese, fie pentru a obţine un credit din partea celorlalţi, fie pentru că armonia
şi stabilitatea este vitală in relaţie. Este un act voluntar al uneia dintre părţi care consideră necesar a pune
imediat capăt conflictului prin a acorda celeilalte părţi ceea ce doreşte. O situaţie în care o parte este dispusă
să se auto-sacrifice.
ECHIPA 4.

▪ Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine eşti. Dacă nu sunteţi împreună te sună în mod
constant. Dacă nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai spus unde eşti. Îţi iubeşti cu
adevărat partenerul dar el vrea să-şi petreacă tot impul cu tine. Nu te mai întâlneşti cu prietenii. În ultima
perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi că nu mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această
persoană are prea mult control asupra vieţii tale şi acest lucru te deranjează....

1. Rezolvaţi conflictul de mai sus utilizând strategia orientată spre compromis.


2. Prezentaţi strategia printr-un joc de rol !
3. Caracterizează stilurile de rezolvarea ale conflictelor, avantajele/dezavantajele acestora
 Strategie orientată spre compromis, Comportament specific ,,vulpea”.

- Reprezinta căutarea satisfacţiei parţiale la nivelul tuturor persoanelor implicate.


- Apare când fiecare parte este dispusă să cedeze ceva, să facă unele compromisuri necesare, prin urmare
ambele părţi obţin oarecare satisfacţie.
- Compromisul este de fapt o soluţie superficială de impăcare a tuturor părţilor care presupune sacrificarea
convingerilor şi uneori a raţionalităţii.
-Este tehnica negocierii
ECHIPA 5.

▪ Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine eşti. Dacă nu sunteţi împreună te sună în mod
constant. Dacă nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai spus unde eşti. Îţi iubeşti cu
adevărat partenerul dar el vrea să-şi petreacă tot impul cu tine. Nu te mai întâlneşti cu prietenii. În ultima
perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi că nu mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această
persoană are prea mult control asupra vieţii tale şi acest lucru te deranjează....

1. Rezolvaţi conflictul de mai sus utilizând strategia orientată spre colaborare.


2.Prezentaţi strategia printr-un joc de rol !
3.Caracterizează stilurile de rezolvarea ale conflictelor, avantajele/dezavantajele acestora

Strategie orientată spre colaborare (cooperare) Comportament specific ,,bufnita”.

- Reprezintă tehnica ce presupune rezolvarea tuturor doleanţelor prin lucrul împreună şi găsirea unor
soluţii optime din care toată lumea are de câştigat.
- Accentul se pune pe o situaţie de tip câştig-câştig în care se presupune că soluţionarea
conflictului poate aduce ambele părţi într-o situaţie mai bună.
- Reprezintă singură cale de rezolvare definitivă a conflictului.
-Este cea mai eficientă strategie.