Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

DATA : 27.11.2018
COLEGIUL ECONOMIC „ DIMITRIE CANTEMIR ” SUCEAVA
DISCIPLINA : CALITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
CLASA : a IX-a G
ANUL SCOLAR : 2018-2019
PROFESOR : ing. CHIPER ANDREEA-RAMONA
LECTIA : CLASIFICAREA PROPRIETĂȚILOR MĂRFURILOR
TIPUL LECTIEI: FORMARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI
LOCUL DE DESFASURARE : II8
NR. DE ORE : 1 oră
URÎ 5 ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
CUNOȘTINȚE
5.1.4. Descrierea proprietăților mărfurilor
ABILITĂȚI
5.2.4. Identificarea proprietăților în raport cu criteriile de clasificare ale mărfurilor
ATITUDINI
5.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru în scopul îndeplinirii sarcinilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


O1. Să identifice principalele proprietăți ale mărfurilor
O2. Să exemplifice diferitele tipuri de proprietăți ale mărfurilor
O3. Să utilizeze în conversaţie termenii noi
O4. Să formuleze concluzii şi constatări
O5. Să îşi formeze deprinderi de lucru în echipă

METODE DIDACTICE:
 conversaţia ;
 explicaţia;
 modelarea
 copacul ideilor
 lucrul în grup
 turul galeriilor
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT :
- flipchat , foi flipchat
- tablă, cretă
- markere
- manual
- portofoliul
- fisă de documentare
MODALITĂŢI DE ORGANIZARE :
- frontal
- activitate pe grupe
BIBLIOGRAFIE :
1. Modreanu, L. ş.a Comerţ manual clasa a IX-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2018
Nr. Etapele Timp Conţinut Strategii didactice Evaluare
Crt lecţiei instructiv-educativ
Activitatea Activitatea Metode Mijloace Modalităţi
profesorului elevului De învăţare
1 Organizarea 7’ ●salutul,conversaţie scurtă de ●răspund la solicitările ● conversaţie ●frontal
clasei acomodare profesorului
●notarea absenţelor în catalog; ●elevul de serviciu spune cine
●se restabileşte liniştea şi atmos- lipseşte şi motivul absenţei
fera necesară activităţii didactice dacă acesta este cunoscut
● se verifică materialul didactic. ●se pregătesc pentru lecţie
Exercițiu de spargere a ghieții-
se vor citi o serie de glume
referitoare la produse și calitate
2 Captarea 3’ ● prezentarea titlului ● îşi concentrează atenţia ● conversaţie ●tabla ●frontal
atenţiei “CLASIFICAREA asupra activităţii din clasă ●creta
elevilor PROPRIETĂȚILOR ● ascultă prezentarea ●caiete
MĂRFURILOR” profesorului
● prezentarea obiectivelor ● se concentrează pentru a
urmărite înţelege ce au de făcut
3 Reactualizarea 10’ ● se adresează întrebări despre ● se concentrează şi răspund ●conversaţia ●tabla ●frontal ●feed-back
cunoştinţelor - care sunt proprietățile mărfii solicitărilor profesorului ●explicaţia ●creta ● pe grupe
după natura lor? ● formulează răspunsuri ●caiete
-care sunt proprietățile după ●portofo-
nivelul de relevanță pentru liu
calitatea mărfii?
-cum se clasifică mărfurile după
modalitatea de apreciere și
măsurare?
- cum se clasifică mărfurile după
modul de exprimare a nivelului
proprietății?
4 Activitate 25’ ● se prezintă pe scurt metoda „ ● sunt atenţi ●conversaţia ●tabla ●frontal ●feed-back
aplicativă Copacul ideilor ” și „Turul ● îşi iau notiţe ●explicaţia ●creta ● pe grupe
galeriilorˮ ● răspund la solicitările ● copacul ●caiete
● elevii sunt grupaţi în patru profesorului ideilor ●flipchat
echipe ● îşi desemnează doi şefi de ● turul ●foi
● se propune elevilor să-şi grupă galeriilor ● markere
desemneze un reprezentant al ● reprezentanţii distribuie ● manual
grupei sarcini de lucru pentru ●
● se precizează timpul de lucru membrii echipei portofoliu
● se oferă fiecărui grup foi ● elevii se apucă de lucru
pentru flipchat ● la sfârşitul aplicaţiei , elevii
● cere reprezentanţilor să expun foile de lucru pe
distribuie sarcini de lucru pentru flipchat
membrii echipei ● şefii de grupă vor prezenta
● cere elevilor să se apuce de copacul ideilor
lucru ● elevii vor lipi foile pe tablă
● la sfârşitul aplicaţiei , elevii pentru o viziune mai bună
sunt solicitaţi să expună foile de ● vor compara cele două
lucru pe flipchat grupe
● şefii de grupă vor fi invitaţi să
prezinte copacul ideilor
● se cere elevilor să lipească
foile pe tablă pentru o viziune
mai bună
● se cere o comparare între cele
patru grupe
5 Încheierea 5’ ● formulează aprecieri ● sunt atenţi ●conversaţie ●caiete ●notarea
activităţii şi ● notează elevii care s-au ● notează observaţiile elevilor
asigurarea evidenţiat ● îşi manifestă părerile
feed-back-ului ● transmite sarcina de lucru ● notează tema
pentru ora următoare :
- realizaţi un eseu despre
corelația dintre calitate și
proprietățile mărfurilor
DETALIEREA ACTIVITĂŢII APLICATIVE

Copacul ideilor este un organizator grafic în care


cuvântul cheie este înscris într-un dreptunghi situat la baza foii în partea centrală.
Elevii sunt grupaţi în patru echipe şi profesorul propune desemnarea unui şef pentru fiecare
dintre acestea. Se precizează timpul de lucru : 30 min.
Profesorul va oferi fiecărui grup foi pentru flipchat şi va cere şefilor de grupă să distribuie
sarcini de lucru pentru membrii echipei.
Cele patru grupe vor avea la bază proprietățile mărfurilor. De la acest dreptunghi se va
ramifica spre partea superioară asemenea crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate.
În cadrul grupului elevii vor trece foaia de la unul la altul şi vor completa ramurile cu exemple de
proprietăți.
După ce au terminat de completat foile , şeful de grupă le va expune şi le va interpreta. Alţi
elevi din grupa respectivă vor lipi foile pe tablă.
Având toate cele patru foi în faţa lor elevii vor găsi asemănări şi deosebiri între cele
prezentate.
Profesorul va completa fişa de evaluare a fiecărei grupe, va formula aprecieri apoi va
transmite sarcina de lucru pentru acasă :
“ Realizaţi un eseu despre corelația dintre calitate și proprietățile mărfurilor ”

S-ar putea să vă placă și