Sunteți pe pagina 1din 4

Ştiinţa, 2012

CZU 53(075.3)
M 39

Elaborat conform curriculumului disciplinar în vigoare și aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei (nr. 265
din 27 aprilie 2012). Editat din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale.
Contribuţia autorilor la elaborarea manualului:
Mihai Marinciuc – capitolele 1, 2 (par. 2.1–2.3, 2.8), 3, 4
Spiridon Rusu – capitolele 2 (par. 2.4–2.7), 4 (par. 4.3), 5, lucrări de laborator

Comisia de experţi:
Ion Stratan, doctor în fizică, conferenţiar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Eleodor Lupașcu, doctor în fizică, conferenţiar, Universitatea Agrară, Chișinău
Andrei Petrușca, prof. școlar, grad did. superior, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău

Recenzenţi:
Oleg Bursuc, doctor în știinţe ale educaţiei, coordonator, Consiliul pentru Cercetări și Schimburi Internaţi-
onale (IREX), Chișinău
Alexei Colîbneac, Maestru în Arte, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău
Mihai Șleahtiţchi, doctor în psihologie și pedagogie, conferenţiar, Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova, Chișinău
Anatolie Cerbu, doctor în știinţe fizico-matematice, conferenţiar, Academia de Transporturi, Informatică și
Comunicaţii, Chișinău
Tatiana Cartaleanu, doctor în filologie, conferenţiar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău

Redactor: Mariana Belenciuc


Corectori: Maria Cornesco, Tatiana Darii
Redactor tehnic: Nina Duduciuc
Machetare computerizată, copertă: Romeo Șveţ, Vitaliu Pogolșa

Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știinţa,


str. Academiei, nr. 3; MD-2028, Chișinău, Republica Moldova;
tel.: (+373 22) 73-96-16, fax: (+373 22) 73-96-27; e-mail: prini@stiinta.asm.md

DIFUZARE:
ÎM Societatea de Distribuţie a Cărţii PRO-NOI
str. Alba-Iulia, nr. 23/1 A; MD- 2051, Chișinău;
tel.: (+373 22) 51-68-17; 51-57-49; fax: (+373 22) 50-15-81;
e-mail: info@pronoi.md, www.pronoi.md

Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Întreprinderii Editorial-Poligrafice Știinţa.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Marinciuc, Mihai
Fizică: Man. pentru cl. a 10-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
Ch.: Î.E.P. Știinţa, 2012 (Tipogr. „SEREBIA” SRL). – 180 p.
ISBN 978-9975-67-823-0
53(075.3)

© Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu. 2007, 2012


ISBN 978-9975-67-823-0 © Î.E.P. Știinţa. 2007, 2012
CUPRINS

Introducere ............................................................................................................................. ........................... 7

Capitolul I. CINEMATICA ............................................................................................................................. ........ 8


1.1. Punctul material şi solidul rigid – modele utilizate în mecanică ....................................... 8
1.2. Sistem de referinţă. Spaţiu şi timp .................................................................................................... 10
a. Relativitatea mişcării. Sistem de referinţă ........................................................................................ 10
b. Unităţile de lungime şi de timp .......................................................................................................... 11 c.
Spaţiul şi timpul în mecanica clasică ................................................................................................. 12
1.3. Traiectoria. Deplasarea şi distanţa parcursă ................................................................................ 13
a. Descrierea mişcării unui punct material .......................................................................................... 13
b. Traiectoria .................................................................................................................................................. 14
c. Deplasarea şi distanţa parcursă .......................................................................................................... 14
d.o Mişcarea de translaţie a rigidului ..................................................................................................... 15
1.4. Operaţii cu vectori ............................................................................................................................. ........ 16 a.
Adunarea vectorilor ............................................................................................................................. ... 16 b.
Scăderea vectorilor ................................................................................................................................. 17 c.
Componentele şi proiecţiile unui vector ......................................................................................... 18
1.5. Mişcarea rectilinie uniformă. Viteza ................................................................................................ 20
1.6.o Cinematica mişcării relative ................................................................................................................ 24
1.7. Mişcarea rectilinie uniform variată. Acceleraţia ......................................................................... 27
a. Mişcarea rectilinie neuniformă. Viteza medie. Viteza momentană ....................................... 27
b. Mişcarea rectilinie uniform variată. Acceleraţia ............................................................................ 28
c. Graficele proiecţiilor acceleraţiei şi vitezei ...................................................................................... 29
d. Legea mişcării uniform variate a mobilului .................................................................................... 30
e. Formula lui Galilei ............................................................................................................................. ....... 31
f.o Raportul distanţelor parcurse de mobil în intervale de timp egale ......................................... 32
g. Mişcarea corpului pe verticală ............................................................................................................. 32
1.8. Mişcarea circulară uniformă. Acceleraţia centripetă ................................................................ 37
a. Mişcarea circulară uniformă. Perioada şi frecvenţa de rotaţie ................................................. 37
b. Acceleraţia centripetă ........................................................................................................................... 39
c. Viteza unghiulară ............................................................................................................................. ........ 40
1.9.o Mişcarea corpurilor pe traiectorii parabolice .............................................................................. 42

bit.ly/zamolxis
Capitolul II. PRINCIPIILE DINAMICII. FORŢELE NATURII ................................................................. 45
2.1. Principiul inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale ....................................................................... 45
2.2. Masa şi forţa. Principiul fundamental al dinamicii .................................................................... 47
a. Interacţiuni fundamentale .................................................................................................................... 47
b. Masa ............................................................................................................................................................. 48
c. Forţa ............................................................................................................................. ................................. 50
d. Principiul fundamental al dinamicii .................................................................................................. 51
e.o Principiul suprapunerii forţelor ......................................................................................................... 53

2.3. Principiul acţiunii şi reacţiunii ............................................................................................................. 55


2.4.o Atracţia universală ............................................................................................................................. ....... 56
a. Legea atracţiei universale ..................................................................................................................... 56
b. Cîmpul gravitaţional ............................................................................................................................. .. 59
c. Sateliţi artificiali ............................................................................................................................. ............ 60

2.5. Forţa elastică. Mişcarea sub acţiunea forţei elastice ............................................................... 63


2.6. Forţa de frecare. Mişcarea în prezenţa forţei de frecare ......................................................... 67
2.7.o Mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe .................................................................. 72
2.8.o Principiul relativităţii al lui Galilei ..................................................................................................... 77

Capitolul III. ELEMENTE DE STATICĂ .......................................................................................................... 81


3.1. Echilibrul de translaţie al rigidului .................................................................................................... 81
3.2.o Momentul forţei. Echilibrul de rotaţie al rigidului .................................................................... 85
3.3.o Centrul de greutate al sistemului de puncte materiale. Centrul de masă .................... 87
a. Centrul de greutate. Centrul de masă .............................................................................................. 87
b. Determinarea poziţiei centrului de greutate ................................................................................. 89

Capitolul IV. IMPULSUL MECANIC. LUCRUL ŞI ENERGIA MECANICĂ ...................................... 92


4.1. Impulsul punctului material.
Teorema variaţiei şi legea conservării impulsului punctului material ............................. 92