Sunteți pe pagina 1din 2

U.M.

F,,CAROL DAYILA" DIN BUCURE$TI


FACULTATEA DE MEDICINA DEFITARi

TEMATIcA pBxrRU sTAGruL DE pnacrrcA


AI\UL III 2018.2019

1. EvalLrarea clinica a poziliei de relatie centricd a r-nandibulei cr-r si fari


contacte dento-clentare.

2. Detenninarea, inregistrarea ;i interpretarea contactelor ocluzale,


caracteristice pozitiei de intercr-rspidare maxit'n6.Contacte functionale si
patologice.
3. Relatia de postLrri ;r manclibulei.Caracteristici si aplicalii practice.

4. Examinarea ciinicd a n-ri;carii de cleschiderei inchiclere a


-eurii. Paranretli
funclionali gi patolo_uici.

-5.Consideralii teoretice gi practicc privind nriscarea de propr,risie ;r


latcralitate a mandihulei,

6. Clrjtcrii generale biofunctiortaie, biomecanice si estetice eiplicate Ia


confec{iouarea protezclor' lixe unide ntare.

7. Consiclelalii clinicc si practice in realizarea coroilnelor de acopcrirc


nretalice, rnixte qi total cerarnice.

8. Notiuni teor-etice si practice privind re aiizarea coroanelor par{iale.

9. Evaluarea clinici qi racliologii:a in realizarea reconstiir-ririlor corono-


racliculare.

10. Metodc directe Ei indirecte c1e aurprentare Lttilizate ia realiziirea prot.ezelor


f ixe r.rnidcntare.( Posibilitali clinice de realizare a el,ictir-rnii uingivale).

I 1. Cunoagterea gi urtilizarea instrumentaruiui specific pentm examen clinic,


diagnostic ;i triitantent in caria simpla dentari.

12. Noliuni teoretice gi practice privind izolarea cAmpului operator.

13. Consideraqii clinice qi practice prir.ind caria simpla clentard neca'r,itarrd


(incipientd) qi cavitara.

14. Nofiuni teoretice qi practice privincl caria secundard marginala qi recidi1,a


de carie.
1,5.Cttnoa;terea gi utilizarea ntodalitalilor de aclezir-rne la stmcturile cllre
clentare qi a tehnicilor corecte de realizare a acesteia.

16. Considera{ii clinice ;i practice privind rnaterialele de restanrare coronar6


provizorie qi de duratd (neestetice / estetice: neaderente I aderente).
17. Noliuni teoretice qi practice privind el,aluarea carioactivitAtii
$i stabilirea
gradului de risc cariogen.

18. Noliuni teoretice gi practice privincl modalitSfile de profilaxie a cariei


simple dentare.

19. Consideratii clinice qi practice privind rehnicile de preparare


cotrvenfionalS (pentru restaurdri neadezive) r,s. cele de preparare rnodificat6
(pentrr-r restar-rrdri adezive) a cavitdtilor in tratamentul cariei simple
clentare.
20. CLrnoagterea qi utrlizarea tehnicilor de restaurare coronar6,
morfofitnclionald prin obturalii din amalsarn cle ar-gint sar,r din ruateriale
estetice adezive prin tehnici ciirccte in leziuni carioase caviterre Ia clinlii vitali.

BIBLIOGRAITIE

1. Note cie cnrs gi note cie lr-rcrdri practice : pFo (20 rT 2a.8)
2. Ionita S, Pelre A: Och-rzia Dentara. EclitLira Diclacticd si Pecla_so_eica,
BucLrreqti, 2003.
3. Dawson P: Les prctblentes r"le l'ot'c'1tt.;iort.Ecl. Jttlien Prelrtt. Pctri.r, 1997.
''1. Brattt D, Nr-rssbattnr R: BcL:ele t'linit'e ;i telttrit'e ola prtte<-arii fi.rc.
Ecl ittrrt M e cl i t'o I a, 200 3.
t

5. Shillin-cbur,s Jr. HT. Sarher DA. wiLson Jr. EL. cain JR, N,{irchell DL.
Biarrco LJ. Kessier .lC: Frtncltunetrtol.s' rf Fi.rerl Pro.rthctclptttit'.;. ,/,t, ed..
Qttirttessertce Publi.thing Co. Irtc.., 20 1 2.
6. Rosenstiel SF, Lancl M[--, FLrjin-roto J: Crntte nrpr)trtrt Fi.re il
PrutstItrtclrtrfiit'.s'. 4't' etl., Mrt.sbt, El.yerier ttrr'., 2006.
7. Ncrte de curs gi ttote cle h-rcrdri practice : OTR Cariologie (20 11l20lB)
8. Marcor, EC, N{arcov N, Boclnar D. varlan cN{, virlan V: ManLral c1e
Oclontoterapie Restauratoarc (r.'o1,2) ln.strtunentur utili:.rtt irt ocktntoter.ctltitt
restottrilroare. Ecl. Ars Docendi, 2012.
9. Hilton TJ. Ferracane JL, Broome J: Sun-rntit's Funclarnentals of Operative
Dentistry A Cctntentporult' Altprottt'h. 4't' etl., eLtintes.teil('e ptit. C9. Irtt..,
201 3.
10. Heymann Ho, Slvift Jr. EJ, Ritter AV: sturdevant's Art and Science of
Operative Dentistry. 6'r' ed.. Mosby Eisevier Inc., 2013.
I 1. Man-gani F, Pnti-Pnano A, Cerutti A: Gr-ridelines for Adhesive Dentistrv.
The Ke-v to Succe.s'.r. Quinte.tsen('e Pub. Co. Lrcl., 2009.