Sunteți pe pagina 1din 48

TREZI

T, !
I
-VA
DEVALORIZAREA DUNKIRK
DIN BRITANIA
Cum î
ipoat
eaf
ect
aBr i
tani
eii
mpor t
uri
les
iexpor
tur
iledeval
ori
zar
eal
ivr
ei
pentr
uapunec apăt“de
cal
ajul
uidol
arului

CINE SE VA ÎM POTRIVI
COM UNISM ULUI?
Fapt
eler
ăspundc
ămar
tori
iluiIehovaținpie
ptpre
siuni
icomuni
ste,î
nti
mp
c
eclerulcat
o l
icîif
acel
oc

LUPTĂ DE COCOȘI ÎN
SALVADOR
Ac
estar
tic
olde
scr
ipt
ive
stef
ăcutc
așic
um t
e-aiaflapema
rgi
near
ingul
ui

CONTROLAȚI-VĂ SPIRITUL
Sf
atî
nțe
leptpe
ntr
udi
spoz
iți
eme
ntal
ă

8 ianuarie 1950
MISIUNEA ACESTEI REVISTE

Sursele de știri care vă pot ține treji la chestiunile vitale trebuie să fie libere de
cenzură și interese egoiste. “Treziți-vă!” nu are restricții. Ea recunoșate faptele, le face
față, este deschisă în fața realităților publice. Nu este legață de ambiții sau obligații
politice; este nestingherită de agenți de publicitate care nu trebuie călcați în picioare;
este nepărtinitoare față de crezurile tradiționale. Această revistă se păstrează liberă ca
să-ți poată vorbi liber. Dar ea nu abuzează de libertate; își păstrează integritatea față de
adevăr.

“Treziți-vă” folosește surse obișnuite de știri, dar nu este dependentă. Proprii


ei corespondenți se află pe toate continentele, în sute de națiuni. Rapoartele ei
necenzurate ajung la voi din cele patru colțuri ale pământului, prin aceste coloane.
Punctul de vedere al acestei reviste nu este limitat, ci internațional. Ea este citită în
multe națiuni, în multe limbi, de persoane de toate vârstele. În paginile ei sunt trecute
în revistă multe domenii de cunoștină: guvernare, comerț, religie, istorie, geografie,
știință, condiții sociale, minuni ale naturii, deoarece aria ei de deacoperire este la fel de
vastă precum pământul și la fel de înală precum cerurile.

“Treziți-vă” se dedică principiilor drepte, să demaște dușmani ascunși și


pericole subtile, să apere libertatea pentru toți, să mângîie pe cei care plâng și să-i
întărească pe cei deznădăjduiți de eșecurile unei lumi delincvente, reflectând singura
speranță pentru stabilirea unei drepte Lumi Noi.

Familiarizați-vă cu “Treziți-vă! Rămîneți treji citind “Treziți-vă.”

CUPRINS
DEVALORIZAREA DUNKIRK DIN BRITANIA 2 CINE SE ÎMPOTRIVEȘTE COMUNISMULUI? 22

CAUZE ALE DECALAJULUI DOLARULUI 3 CREȘTINII ADEVĂRAȚI SE ÎMPOTRIVESC 23

EFECTELE DEVALORIZĂRII 4 O MĂRTURISIRE A CLERULUI 27

COSTUL CRESCUT AL IMPORTURILOR 6 LUPTĂ DE COCOȘI ÎN SALVADOR 27

REDUCEREA CHELTUIELILOR GUVERNULUI 8 LUPTA 30

SUPRATAXAREA DESCURAJEAZĂ INVESTIȚIA 10 ALEGEREA CUȚITELOR 31

PERICOLUL CARE PÂNDEȘTE ÎN SPATELE ACELEI SFĂRȘITUL CRUZIMII 32


DURERI DE CAP! 11
ICOANA „CARE PLÂNGE” DIN POLONIA, O FARSĂ 33
CARACTERISTICI ALE DURERII DE CAP CRONICE 13
“CUVÂNTUL TĂU ESTE ADEVĂRUL”
SEDIUL NAȚIUNILOR UNITE 17
CONTROLAȚI-VĂ SPIRITUL 35
SUPA ESTE GATA! 18
ZIUA LUI TICKEY 38
TRANSFORMAREA MATERIEI PRIME IN SUPĂ 19
RETROSPECTIVĂ ASUPRA LUMII 41
GARNITURA COMPLETEAZĂ SUPA 20

1
“Este timpul să vă treziți!” – Romani 13:1

DEVALORIZAREA DUNKIRK DIN BRITANIA


Relatat de corespondentul “Treziți-vă!” din Britania

Devalorizarea Dunkirk cu care comercială , va fi apreciat cu ușurință


se confruntă acum Britania a apărut de că devalorizarea înseamnă mai mult
pe urma uneia dintre cele mai grave decât simpla ‘ajustare a cursului de
crize finaciare și economice din istoria schimb între lira sterlină și dolar’, așa
națiunii. Va fi nevoie de toată cum este denumită devalorizarea în
fermitatea și efortul susținut, care au discursuri publice, în mod eufemist, de
caracterizat mișcarea militară britanică anumiți miniștri ai guvernului. Și totuși,
Dunkirk din cel de-al doilea Război în fața unei situații atât de grave, nici
Mondial, pentru a scoate națiunea din prim-ministrul, nici Cabinetul nu par
actuala situație neplăcută. Dar, cu tot înclinați să întreprindă o acțiune
efortul susținut pe care acest popor îl puternică și curajoasă și astfel să ofere
poate oferi, atunci când ocazia o cere, națiunii o conducere practică.
nu este deloc sigur dacă vor fi depășite
complet. dificultățile economice și Pentru comercianți și alții
financiare. hotărârea de devalorizare a venit ca un
șoc, cu toate acestea, în cercurile
Atunci când prim-ministrul finaciare ea era mai mult sau mai puțin
Attlee a spus națiunii, pe 24 octombrie, așteptată, fără să ținem cont de ferma
că aveau ultima șansă de a salva asigurare a lui Sir Stafford Cripp, că nu
viitorul Britaniei ca națiune va fi o devalorizare a lirei sterline. Ceea

2
ce a fost surprinzător chiar și pentru ca sursă de produse de bază, cât și ca
bancheri a fost procentul cu care a piață pentru bunurile produse.
scăzut lira. Rata de schimb era 2,80$
Războiul a lăsat Statele Unite
pentru o liră, creea ce reprezintă o
depreciere de aproximativ 30%, deși principala națiune creditoare a lumii,
toată lumea credea înainte că aceasta având un echilibru comercial favorabil,
nu va fi mai mult de 20-25%, cursul cu aproape orice altă țară și-n special
dolarului fiind de 3-3,20$ pentru o liră. cu Britania. Diferența mare dintre
valoarea totală a importurilor Americii
Din 1939 înainte cursul de schimb a
fost de 4.13 $ pentru o liră. din Britania și valoarea exporturilor
Extraordinara devalorizare a însemnat, Britaniei către Statele Unite și deficitul
în mod necesar, o lovitură puternică acumulat pentru Britania este
cunoscut ca decalaj al dolarului și
pentru relațiile comerciale din întreaga
lume, căci Britania este bancherul dificultatea pentru Britania a fost și
domeniului lirei. Desigur, la momentul încă mai este aceea de a pune capăt
scrierii articolului este prea devreme acestui decalaj și a face mai echilibrate
pentru previziuni despre efectele schimburile comerciale dintre cele
două țări.
depline ale devalorizării, dare ele pot fi
anticipate în mod rațional. Este evident că acestui decalaj
Cauze ale decalajului dolarului al dolarului nu i se poate punce capăt
fără o creștere pronunțată și continuă
Cu toate acestea, înainte să ne a exporturilor Britaniei către Statele
ocupăm de efectele devalorizării, se Unite, precum și către alte piețe ale
poate face o scurtă trecere în revistă a dolarului, în special Canada. Guvernul
dificultăților economice care au dus la britanic speră că progresul va fi
hotărârea ezitantă a Britaniei. suficient de rapid și extins și între timp,
Dificultatea ei se poate pune mai ales cu ajutorul ERP, comerțul din domeniul
pe seama efectelor directe pe care lirei cu țările dolarului ar putea fi
războiul le-a avut asupra economiei ei. echilibrat în anul 1952, la rata de
În afară de faptul că a afectat Britania, schimb dinaintea devalorizării.
unul din efectele generale ale
Războiului Mondial a fost un model Cu toate acestea, departe de o
schimbat în comerțul mondial, din creștere în fața dolarului, domeniul
lirei a suferit o schimbare majoră în al
cauza dependenței crescute a tuturor
celorlalte națiuni de Statele Unite, atât doilea sfert al anului 1949, când
deficitul dintre aur și dolar a crescut la
rata anuală de 628 milioane de lire
3
sterline, aproape dublu față de La mijlocul lunii iunie guvernul
deficitul din primul sfert al anului. britanic a hotărât o oprire a
Acest lucru s-a datorat în parte plăților cumpărăturilor în dolari, iar mai târziu
crescute făcute de Britania și alte țări au făcut o înțelegere cu ceilalți membri
ale lirei, pentru importuri de bunuri ai Comunității ce aveau ca monedă lira
achiziționate cu dolari, ci și, în mare sterlină ca în anii 1949-1950 să
parte, unui deficit de dolari din acele țintească spre o reducere a
țări, în special din cauza a trei factori. importurilor în dolari până la 25% sub
rata din 1948.
Unul dintre aceștia a fost
zvonul și așteptarea devalorizării lirei Dar nu se poate ajunge la un
sterline, care au încurajat oamenii echilibru doar printr-o simlă diminuare
cărora britanicii le datorau dolari să a importurilor în dolari. Singurul mod
grăbească plățile, în timp ce aceia care eficient este prin câștiguri sporite de
le datorau dolari britanicilor să întârzie dolari, printr-o expansiune a
plățile. Al doilea factor a fost o scădere exporturilor către Statele Unite și alte
masivă atât a prețului cât și a cantității piețe ale dolarului; iar punctul de
de materie primă din domeniul lirei vedere al guvernului britanic a fost că
sterline, vândută către Statele Unite. devalorizarea lirei sterline era singura
Acest fapt a diminuat cu o cincime măsură simplă prin care exportatorii
câștigul dolarului din restul țărilor ce britanici și cei din comunitatea lirei
aveau ca monedă lira sterlină, cele mai sterline vor putea să facă mai multe
afectate fiind piața diamantelor, afaceri, mai repede, vânzându-și
industria cauciucurilor a arborelui de produsele la prețuri mai mici, pe care
cacao, industria țesăturilor, a lânei. Al devalorizarea le impune.
treilea factor, ca rezultat al unor
condiții de vânzare mai competitive, a Efectele devalorizării
existat o diminuare a expedierilor din Acest efect imediat al
bunurile britanice către piețele devalorizării – aducerea bunurilor
dolarului. Situația pentru Britania a britanice mai ieftine pe piețele
mai fost agravată de scăderea prețului dolarului – ne aduce la punctul de a lua
la produsele americane, în ultima parte în considerare celelalte consecințe
a anului 1948, în timp ce prețurile la care urmează, dintre care una este că
produsele britanice au crescut până la bunurile în dolari sunt acum mai
sfârșitul anului și au arătat puțină scumpe pentru britanici. În același
schimbare până la devalorizarea lirei timp, trebuie spus că devalorizarea
sterline. lirei sterline nu privește valoarea
4
internă a valutei și a prețurilor unei În ce privește creșterea
națiuni din magazinele care sunt exporturilor din Britania, care era
aceleași, mai mult sau mai puțin, căci principalul obiectiv al hotărârii
valoarea internă a lirei sterline nu s-a guvernului cu privire la devalorizare,
schimbat, ci Britania plătește acum prețul de vânzare mai mic al bunurilor
mai mult decât înainte de devalorizare britanice pe piața dolarului nu poate
pentru orice importă de pe piața produce rezultatul așteptat. Este
dolarului, iar prețurile anumitor adevărat că ele vor avea un preț destul
produse sigur vor crește. De exemplu, de atractiv pentru cumpărătorul
costul mai ridicat al materiei prime și al străin, pentru a încuraja cererea, dar
materialelor folosite în industrie, gândiți-vă doar la ce expansiune
aduse din Statele Unite, nu se pot extraordinară a comerțului va fi
reflecta decât în prețuri mai mari necesară acum, când cursul de schimb
pentru bunurile fabricate în Britania. al lirei sterline este atât de jos față de
dolar. Chiar dacă s-ar menține
Se estimează că o devalorizare cantitatea de exporturi dinainte de
de 30% va însemna o creștere cu cel devalorizare, către țările dolarului,
puțin 5 % al costului de trai. Cu toate
acum este necesară o creștere a
acestea, având în vedere nevoia masivă a exporturilor Britaniei.
groaznică de o creștere a exporturilor Expansiunea este o problemă în
și în consecință o criză de bunuri pe continuare.
piața internă, este destul de sigur că
prețurile din magazin, în unele cazuri, Paralel cu acest obiectiv este
pot fi cu 10% mai ridicate. producția evident crescută a industrie
britanice și aici întâmpinăm o situație
Anumite componente de destul de dificilă.De un an sau mai mult
iluminat, cu fascicul larg, cu cheltuielile industria britanică lucrează practic la
suplimentare din cauza devalorizării capacitate și singura modalitate
din Britania de acum, dacă actualul
pentru o producție mai mare, pentru a
curs rămâne neschimbat, vor însemna face față cerințelor exportului, este fie
alte 475 milioane de lire plătite la The lucrând mai multe ore, fie lucrând mai
American Ioan (suma ajungând la un eficient, ceea ce, în unele cazuri, poate
milion de lire) pentru anul 1946, ceea însemna instalarea și folosirea de
ce înseamnă, de fapt, dublu față de cât
utilaje foarte moderne.
anunțase domnul Attlee, în discursul
despre criză, în Parlament, pe 24 Aici se ajunge exact la polul
octombrie. opus politicii și practicii sindicatului și

5
deși unii lideri sunt nerăbdători să eventualitatea că, aparent, vor avea o
sprijine guvernul în cererea de efort piață mai limitată decât s-au bucurat
productiv, alții sunt destul de altă dată, sub protecție tarifară? Cu cât
neconvinși, iar chestiunea salariilor cineva se gândește mai mult la acest
pentru săptămâna de lucru cu mai lucru, cu atât constată că politica
multe ore este una dificilă. O altă devalorizării, ca ajutor pentru
problemă este că unele ramuri ale comerțul britanic, este ca un joc, așa
industriei, de pildă ceramica, nu numai cum este o „lovitură” un stimul în braț,
că funcționează la capacitate maximă, la fel este acest lucru pentru
ci deja lucrează peste program, pentru economie.
a face față cererii. Acest lucru
înseamnă, bineînțeles, că dacă Britania Cost crescut al importurilor
își va crește exporturile către piața Atunci când ne gândim la
dolarului, atunci unele articole ce se cealaltă parte a ecuației comerțului,
vând acum în magazinele britanice vor importurile Britaniei, apare o altă
deveni foarte greu de găsit în viitor. problemă serioasă. Înainte de
Și chiar dacă Britania ar putea devalorizare achizițiile Britaniei din
țările ce aveau ca monedă dolarul, în
fabrica la scară suficient de mare
pentru a vinde în afară, așa încât să special alimente, tutun și materie
acopere decalajul dolarului, poate fi ea primă pentru industrie, erau aproape
sigură că Statele Unite și celelalte țări de trei ori mai mari decât vânzările ei
care au ca monedă dolarul vor lua ce în dolari. Hotărârea guvernului britanic
de a reduce importurile americane cu
are ea de oferit? Este adevărat că în
ceea ce privește Statele Unite 25 % (400 milioane $) în anul 1950 este
administrația Truman este pregătită să o contribuție realistă spre sfârșitul
reducă barierele tarifare care au decalajului dolarului, dar încă lasă o
împiedicat pentru mult timp afluxul de mare cantitate de importuri care vor
costa acum mai mult în lire sterline
bunuri din alte țări și acțiunea de
încurajare a comerțului internațional decât înainte de devalorizare.
este binevenită în Britania. Nu este nevoie de prea multă
Dar care va fi atitudinea ingeniozitate ca să-ți dai seama că
producătorilor americani care, din aceasta va impune o sarcină
suplimentară asupra industriei, ce va
cauza devalorizării lirei sterline, vor
trebui să facă față la prețurile mai mici avea de plătit mai mult pe materia
ale bunurilor britanice și în primă din teritoriul dolarului, și pe
lângă prețuri mai mari pentru produse
6
achiziționate în dolari aceasta va scrierii acestui articol este imposibil de
însemna o creștere a costului de trai. prezis cât de mari vor fi.
Pe 12 octombrie, lordul Hollenden,
Efectul prețurilor crescute ale
președinte al Wholesale Textile
Association, a declarat că prețul importurilor, la costurile de producție,
materiei prime pentru hainele de vor compensa într-o oarecare măsură,
bărbați au început să crească și că, bineînțeles, avantajul competitiv pe
având în vedere cererea pentru care îl vor căpăta exporturile Regatului
Unit de pe urma devalorizării. Cu toate
export, stocurile din magazine, în
special de cămăși, pijamale, ciorapi și acestea, prețurile materiei prime
tricotaje, urmau să fie mai mici. importate se estimează că nu
reprezintă mai mult decât aproximativ
De asemenea, referitor la o șeptime sau o optime din prețurile
efectul devalorizării ce a făcut ca exporturilor Regatului Unit, luate
Britania să plătească un preț mai mare împreună, și doar în câteva domenii,
în lire sterline, pentru hrană și materia dar foarte importante, (metalele
primă importate din țări care au ca neferoase și obiectele prelucrate,
monedă dolarul, precum și din alte țări articolele de lână și firele de bumbac)
care nu au suferit o devalorizare costurile mai mari ale materiei prime
precum Regatul Unit, ar trebui notat că poate necesita o creștere majoră a
ministerul britanic responsabil cu prețului de export în lire sterline.
aprovizionarea a anunțat deja creșteri Probabil Societatea britanică a
ale prețului cuprului (cu aproximativ exportului va fi relativ puțin afectată în
30%), aluminiului (cu 20%), plumbului felul acesta, în ce privește utilaje,
(32%) și al zincului (38%). Alte materii mașinării, produse electrice, chimice,
prime ale căror preț în lire sterline a ceramică, tacâmuri și sticlă; în fiecare
crescut de la devalorizare cuprind: din acest caz materia primă importată
tabla (cu până la 30%), cauciucul (15- reprezentând aproximativ 5 % sau mai
20%), lâna (cu aproape 20%) și puțin din prețul de export.
bumbacul american (cu aproape 40%).
Pâinea și făina au fost singurele Turismul
alimente de bază afectate imediat de Un alt unghi din care pot fi
devalorizare. În cele din urmă pot privite efectele devalorizării este cel al
apărea alte creșteri la alimentele turismului. S-a estimat că până la
importate, ca rezultat al modificării sfârșitul anului 1949 vor veni din
cursului de schimb, dar la momentul Statele Unite în Britania mai mult de
135 000 de vizitatori, inclusiv
7
persoanele aflate în tranzit, iar Reducerea cheltuielilor
încasările de pe urma acestui trafic guvernului
suplimentar vor ajunge la 70 de
Reducerile financiare
milioane $. Asociația britanică de voiaj
speră ca anul următor încasările în anunțate pe 24 octombrie, de către
dolari, atât din Statele Unite cât și din prim-ministru, pentru a face față
Canada, vor ajunge la 100 de milioane, nevoilor economice ale națiunii, sunt
căci cursul de schimb mult mai mic al privite ca potrivite. În general, se
consideră că totalul de 250 milioane de
lirei sterline va încuraja sigur mulți
turiști. lire anunțate de domnul Attlee ar
trebui să fie cel puțin dublu pentru a
Deși devalorizarea ar trebui să face față necesităților economice pe
ajute la depășirea nemulțumirilor care situația le cere. Punctul de vedere
anterioare cu privire la prețurile mai al celor de la oraș este că guvernul
mari din Britania, probabil aceasta va încearcă doar să pună un petic la
duce la o sumă mai mică de dolari problemă, iar pentru oamenii de
cheltuiți de turiștii americani afaceri, ca întreg, reducerile extrem de
individuali, care, evident, vor primi mai modeste au fost cu atât mai
mult pe dolarii lor. Așa se face că surprinzătoare din cauza
estimarea Asociației britanice de voiaj avertismentului serios dat de domnul
despre câștigul avantajos al dolarului Attlee și alți miniștri, despre gravitatea
de pe urma turismului, anul viitor, este situației și care au fost accentuate
cumva optimistă. Un alt factor imediat înainte să fie anunțate
discutabil, referitor la avantajele reducerile.
turismului, este că odată cu noile
reduceri în construcții, din noul Să pregătești astfel mintea
program economic de devalorizare al publicului pentru o reducere drastică a
guvernului, nu i se poate face față cheltuielilor guvernului în diferite
direcții (pe care, nu uitați, națiunea a
problemei urgente de a oferi mai
multe servicii hoteliere. Bineînțeles că fost gata să le accepte) și apoi să mergi
pentru turistul britanic devalorizarea doar pe jumătate în acea direcție, pare
înseamnă călătorii foarte costisitoare să indice lipsă de conducere adevărată
în Statele Unite. și nevoia de acea îndrăzneală a acțiunii
pe care o cere pe deplin situația
ulterioară devalorizării. În cele din
urmă, afirmația primului ministru a
produs un sfârșit dezamăgitor.

8
Din cele 250 milioane de lire chestiunile foarte costisitoare, precum
sterline, cea mai mare reducere s-a spectacole, guvernul ar putea
făcut în cheltuielii principale, care s-a economisi, să zicem 10 șilingi, la
redus la 140 milioane de lire, ce va fi fiecare spectacol, excepție făcând
complet eficientă în a doua jumătate a cazul pensionarilor și al copiilor.Pare
anului 1950. Va exista o reducere în justificată o creștere mică pentru
programul de locuințe, de 35 milioane mesele din școli și se estimează că
de lire anual, și o sumă asemănătoare părinții vor plăti, pe viitor, aproape 13
va fi economisită printr-o restricție milioane de lire sterline, în loc de 11, la
suplimentară a construcțiilor private. o cheltuială anuală de aproximativ 39
Aceasta înseamnă că în loc de, să zicem milioane de lire pentru aceste mese.
200.000 locuințe noi, permanente,
În afară de cele 250 milioane
anul viitor vor fi aproximativ 180.000,
reducerea fiind obținută de pe urma de lire sterline pentru reduceri va
înjumătățirii cotei de 40.000 de exista o mică restricție a cheltuielilor
locuințe ce ar fi trebuit acordate pentru apărare, la o rată anuală de 30
intereselor private. Bineînțeles că milioane de lire, dar lucrul acesta va fi
luat în considerare mai târziu, când va
aceasta afectează negativ interesele
sociale ale Partidului muncitoresc. fi completată viitoarea structură a
Actuala subvenție anuală, de 36 forțelor armate. Așa cum a fost
milioane de lire sterline, pentru hrana prognozat de Sir Stafford Cripps, în
animalelor, va lua sfârșit în luna luna iulie a anului trecut, un nou
program pe import cu dolari va reduce
februarie a anului următor și va mai
exista o ajustare a prețurilor la unele importurile în prima jumătate a anului
alimente mai puțin importante. următor, cu 600 milioane $.

Alte reduceri vor fi influențate Națiunea a primit anunțul


de creșterea cu un penny a costului despre reduceri destul de calm. Cu cât
cineva se gândește mai mult la ele, cu
pentru hrana elevilor, iar pentru
fiecare rețetă medicală din Serviciul atât ajunge la concluzia că acestea sunt
Național de Sănătate n-ar trebui să fie doar ceva provizoriu, care amână
un cost de mai mult de un șiling. Costul pentru viitor adevărata greutate de pe
rețetelor de la Serviciul de Sănătate umerii națiunii a sarcinilor economice
și financiare. Cel puțin aceasta se
este sensibil și ar trebui să împiedice
multe persoane nechibzuite să apeleze aplică cetățeanului de rând. Cu toate
la medici și să ceară lucruri banale acestea, domnul Herbert Morrison,
farmaciștilor. S-a sugerat că în președinte al Consiliului, în discursul

9
de pe 27 octombrie, la încheierea apelurilor făcute de miniștrii statului,
discuției despre restricții, din pentru un efort mai mare din partea
Parlament, a spus că punerea în sindicatelor, până în acest moment nu
aplicare a reducerilor a avut loc pentru s-a primit nici un răspuns notabil.
a înștiința pe toată lumea că guvernul Comunitatea de afaceri și profesioniștii
avea în vedere ca economia să ar primi un stimulent sănătos pentru
funcționeze și a continuat că oricine își investiții dacă guvernul ar face o
imaginează că actuala listă reprezintă restricție cu adevărat importantă în
sfârșitul efortului guvernului, avea să cheltuielile statului. Sumele mari
fie trezit la realitate în curând. implicate în diferite politici sociale,
inclusiv naționalizarea unor anumite
Suprataxarea descurajează părți ale industriei și schema
investiția
Serviciului de Sănătate, au contribuit,
Nici o discuție despre actuala nu într-o mică măsură, la rata mare a
problemă a Britaniei nu ar fi completă taxelor, și mulți se întreabă acum dacă
fără a face referire la chestiunea n-ar fi fost mai bine ca guvernul să “se
principală a taxelor.Taxele din Britania grăbească încet” decât să-și
se ridică acum la aproximativ 40% din implementeze planurile costisitoare
venitul național și cântărește mult în într-o succesiune rapidă.
stimulentul financiar pentru toate Nu este nici o îndoială că
clasele. Deoarece aroape jumătate din situația cu care se confruntă Britania
salariile și plățile oamenilor, ce ar fi este una gravă. Așa cum o văd
privită în America o cifră foarte mică,
politicienii, oamenii de afaceri și
sunt luate de guvern din taxe, ar fi un economiștii lumești totul depinde de
mic imbold să câștigi mai mult decât se exportul în dolari și acesta, la rândul
câștigă săptămânal sau lunar, în mod lui, depinde de măsura în care
obișnuit, lucrând mai multe ore, sau în britanicii își pot crește producția
cazul profesioniștilor ce lucrează
pentru piețele ce au ca monedă
suplimentar. Și, bineînțeles, în dolarul. Avertizând, la întâlnirea de pe
cercurile de afaceri se spune că 23 opctombrie, domnul Harold Wilson,
suprataxarea profitului împiedică președinte al Camerei de comerț, a
investiția. făcut această importantă
Această lipsă a imboldului declarație: „Aceasta este ultima
este probabil cea mai mare șansă a Britaniei. Nu există altă
problemă a guvernului, de pe alternativă pentru a ne crește
frontul intern. În ciuda tuturor exporturile în dolari”.

10
Din fericire pentru cei care au lumesc corupt și rău; și toate
cunoștință despre împărăția lui Iehova rugăciunile la un loc ale religioniștilor
există o alternativă foarte binevenită, nu pot împiedica împlinirea
ce nu depinde de toanele comerțului condamnării ei de la Armaghedon,
internațional și nici de manipulările declarată în mod profetic. În împărăția
financiare ale cursului de schimb lui Iehova nu există devalorizare și
valutar. Alternativa se găsește în noua valoarea binecuvântărilor Lui va fi
lume a dreptății, de sub conducerea veșnic apreciată, iar omenirea
benefică a lui Cristos. Indiferent că este ascultătoare se va bucura de cea mai
capitalist, socialist sau comunist, nici binecuvântată ordine socială și
un guvern nu poate aduce ordine, economică, care va fi stabilită pentru
pace, prosperitate sau viață în totdeauna.
prezentul haos și ruina acestui sistem

Există persoane tinere și în de aspirine pe an și cheltuiesc


vârstă care au o durere de cap. Cel 85.000.000 $ pe remedii din farmacii
puțin 12 milioane de americani – pentru dureri de cap. Dar cei urmăriți
aproape 1 persoană din 12 – suferă de de durere se află într-o stare mai rea
dureri de cap, acute sau cronice. Se atunci când caută să îndepărteze
pierd mai multe ore de lucru din cauza demonul durerii cronice de cap decât
acestei “dureri în partea superioară”, dacă n-ar face nimic. Aspirina nu are o
decât în oricare altă boală, chiar și în inteligență miraculoasă și nici puterea
răceala obișnuită. Chiar se afirmă că să se propulseze până la locul
suferințele craniene sunt cauză de problemei și să combată focarul. Chiar
divorț, alături de incompatibilitate și o noua invenție “minune” numită
altă femeie. cafegone, doar înlătură durerea din
cap, o mișcare de moment ce suprimă
Ce putem face în legătură cu durerea, fără să ajungă aproape de
durerile noastre de cap? Americanii intrusul ce a cauzat problema. Unele
copleșiți de durere înghit 15 bilioane
tratamente paliative precum
11
acetanilida, după ce sunt consumate chiropractician. După aceea i se fac
cu regularitate și pe o perioadă radiografii, masaj, analize, i se încearcă
îndelungată, își unesc forțele cu cel ochelari, i se îndreaptă oase, i se
care a provocat necazul și produc la tratează dinții și destul de des se
rândul lor dureri de cap.Unele au alte întoarce înapoi cu aceeași durere de
mecanisme de a intensifica durerile cap”
mentale și fizice, la din ce în ce mai
multe persoane. Altele au capacitatea Enigma supremă ce uimește
știința este cum să examineze și să
de a forma obiceiuri, conducând
victima pe mizerabila cale a corecteze viața emoțională a
dependenței de medicamente. Altele, pacientului, căci echilibrul emoțional
precum bromurile, dau stări de beție și este spiritul obișnuit care provoacă
mai multă durere de cap decât oricare
chiar de nebunie. Dar, ce se poate
spune despre durerea de cap? alt factor.

Ea zvâcnește și torturează Ce este durerea de cap?


netulburată. Veți fi surprinși să auziți că
Știința medicală nu are prea pare să nu fie nimic altceva decât o
zvâcnire a creierului? Creierul este la
multe de oferit decât propria ei durere
de cap. Ea a înființat clinici speciale fel de insensibil precum “cerealele
pentru dureri de cap, în principalele fierte”. Medicii au înțepat creierul
spitale, dar nu suficiente să se unor victime voluntare, ce treceau
îngrijească de cei 12 milioane de printr-o intervenție chirurgicală, fără
anestezie, (să nu întrebați dacă aceste
pacienți. Se fac experimente cu
medicamente, psihoterapie, corecție a victime ce au trecut prin astfel de
vederii și chirurigie. Se compilează o situații pot depune mărturie) au
teologie groasă precum Talmudul, care constatat că durerea de cap poate să
încearcă să explice ce anume cauzează fie: 1. O durere în anumite părți ale
dura mater (un țesut alb și
durerea de cap și ce este de
făcut în legătură cu acest puternic ce acoperă creierul);
lucru. Dar, așa cum afirmă un de exemplu, dura mater
cercetător uimit, suferindul poate să fie împânzită de
cronic de durere de cap “se tumori pe creier, deși lucrul
acesta este rar sau 2. O
află într-o excursie către
oftalmolog, neurolog, acțiune a venelor ce pulsează,
stomatolog, psihiatru, osteopat și de pe scalpul din zona creierului, o
dilatare a marilor vase de sânge
12
cerebrale care au în ele fibre nervoase; asediată de propriile anxietăți,
lărgirea principalelor artere din zona frustrări și neliniști zilnice, care dorm
gâtului pot contribui de asemenea la o foarte puțin și în general muncesc
durere de cap sau o pot intensifica. peste program, sunt ținte sigure ale
durerii cronice de cap.
Se spune că sunt două clase
generale de durere de cap: una se În cazul în care, din nefericire,
numește organică, atunci când ați căzut în ghearele crudului dușman
durerea de cap este cauzată de ce chinuie capul, sau trebuie să-i faceți
anumite afecțiuni, infecții sau alte față, bineînțeles că nu există o metodă
disfuncții fizice și cealaltă se numește sigură de a vă diagnostica singuri. Cu
psihogenă sau emoțională, atunci când toate acestea, autorități importante au
problema are la origine emoția. schițat caracteristicile generale ale mai
multor tipuri întâlnite de dureri
Nu că durerea de cap organică cronice de cap, rezumate mai jos.
sau emoțională ar putea fi întotdeauna
diferențiate cu ușurință; ele se pot Caracteristici ale durerii
suprapune și se pot tulbura una pe cronice de cap
cealaltă. S-a constatat că pacienții
PSIHOGENĂ – Emoțională. Cea
examinați la clinica pentru durere de
cap a spitalului Montefiore din New mai comună durere de cap. Deși în
York sufereau de dureri de cap la care general nu este atât de gravă, se face
factorii emoționali contribuiau într-un cunoscută printr-o gheară care
procent de 95% din cazuri; în 35% din strânge, începând într-un punct și
răspândindu-se subtil până în creștet,
cazuri tulburările emoționale erau
singura cauză a durerii de cap. în cele din urmă punând stăpânire pe
întreg craniul, stabilinud-se poate, în
Dacă ceea ce cauzează cele din urmă, în zona frontală. Victima
durerea de cap este acțiunea venelor poate experimenta senzația că poartă
pulsatoare ale scalpului din zona o banderolă strânsă sau un sentiment
creierului, atunci nu este o enigmă de de presiune. Poate avea tulburări de
ce tulburările emoționale cauzează așa vedere, îi transpiră palmele, mușchii
multă durere de cap. Orice emoție gâtului devin rigizi și sensibili.
puternică – teamă, anxietate, mânie,
ură, îngrijorare, vină, tensiune – este Observând că această situație
psihogenă se precipită în timpul unor
un stimul care declanșează acea
zvâcnire. Domnii și doamnele cetățeni stări nervoase, sau după ele,
ai acestei lumi panicată și tulburată, cercetătorii au concluzionat în cele din

13
urmă că durerea este produsă de MIGRENELE. Bine face victima
încordarea prelungită a mușchilor care le cunoaște înainte să înceapă;
scalpului. În afară de leacul universal acestea îi trimit o “aură” de avertizare.
cu medicamente, mai pot ajuta Din colțul ochiului pornesc flashuri de
temporar: spălături, întinderea la lumină în zig-zag, spirale luminoase
orizontal, masaj, chiropractică sau alte contorsionări care orbesc. În
modificată sau, poate, o vacanță. Dar, spatele ochilor și într-o parte a capului
ce se poate spune de vindecarea (migrena înseamnă “o jumătate de
permanentă? Victima va trebui să-și craniu”) începe o durere îngrozitoare,
înțeleagă conflictele interioare, să le însoțită de greață. Lumina puternică o
rezolve, ceea ce, de multe ori, este la accentuează.
fel de ușor precum a sări de pe lună.
Denumită, de obicei, în mod
O variație a durerii cronice de greșit, durere de cap mentruală, de
cap psihogenă este produsă de relaxare, de dumină sau de week-end,
tensiune musculară generală. Acesta migrena poate apărea în orice
este tipul de durere care se dezvoltă perioadă, în special în perioade de
treptat, exasperant, pe parcursul zilei, „relaxare”, precum restul zilelor sau
până când ești prins ca într-o prima zi de vacanță. Pot dura o oră sau
menghină. Pentru mai multe detalii o săptămână. Tind să se diminueze
despre acest tip de durere de cap seara.
întrebați persoana încordată, strânsă,
care nu-și poate relaxa sau folosi Ce cauzează migrena? Există
cel puțin o teorie pentru fiecare
mușchii gâtului sau ai umerilor mai
mult timp. O alinare temporară poate suferind. Unii spun alergie, alții
veni de pe urma odihnii, ceva cald în ereditate. În orice caz, este implicat un
spatele gâtului, masaj, relaxarea factor legat de personalitate. Cei care
centrilor nervoși ai corpului. Atunci suferă de migrene sunt aproape toți
genul de persoană hipersensibilă, se
când cauza durerii de cap este artrita
coloanei vertebrale trebuie preocupă de lucruri mărunte pe care
îmbunătățită vindecarea generală, alți oameni nu le bagă în seamă,
trebuie corectate disfuncțiile instabili emoțional, încăpățânați,
metabolice, trebuie evitate oboseala și tensionați, la care trebuie adăugate
personalități încăpățânate, pline de
încordarea ochilor. Dar și aici alinarea
permanentă necesită să învățăm să ne resentimente.
relaxăm, să lucrăm fără stres, să Acum, ce este de făcut cu
evităm anxietatea. acești nefericiți? Aproape la fel de mult
14
cât se poate face cu ei. Durerea poate injectată subcutanat sau intravenos,
fi diminuată cu diferite pereparate pe desensibilizează durerea.
bază de corn de secară, precum
HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ.
cafegon-ul amintit mai sus, poate cu
riscul creșterii tensiunii arteriale. Iată un alt dușman care face craniul să
Inhalarea de oxigen pur, evitarea sau zvâcnească, care, de obicei, își atacă
reducerea expunerii la alergeni, victimele în somn, în primele ore ale
relaxarea pentru o jumătate de oră, dimineții. Cel care doarme este împins
treptat către o trezire chinuitoare, de o
printr-o baie călduță, pot oferi puțin
ajutor, precum ajută mirajul pe cel durere din ce în ce mai mare, ce se
rătăcit în deșert. Dar alinarea poate localiza în oricare parte a
permanentă necesită schimbări atât capului, ce variază de la o durere
enervantă la una intensă.
de drastice încât victima trebuie să se
transforme într-o altă personalitate, Atunci când medicii vor găsi
sau cel puțin să caute noi factori de ceva ce cauzează hipertensiunea
mediu. Întrerupeți rutina de lucru, arterială, probabil vor știi mai bine ce
dezvoltați un hobby, reduceți stresul, să facă în legătură cu durerea de cap ce
învățați să acceptați sau să evitați o cauzează. Până să se ajungă la
împrejurările exasperante! Schimbați- adevăratul remediu, victima nu va
vă atitudinea sau obiceiurile! încerca să-și agraveze hipertensiunea
O variație a migrenei este deja existentă prin emoții mari și
durereea de cap brutală, provocată de supărări excesive. Șocul, eforturile
mari, emoțiile puternice, orice poate
histamină. Aceasta își trezește victima,
după o oră sau două de somn, cu o stârni acest asupritor nemilos, deși a
durere chinuitoare, obositoare, într-o fost absent toată ziua. Pot fi de ajutor
parte a capului, ce implică ochii, o compresă cu gheață, statul în
tâmpla, gâtul și fața. Histamina picioare, mișcarea, o ceașcă de cafea.
Pe unii oameni îi ajută să doarmă cu
durează mai puțin de o oră și de obicei
afectează oamenii de peste 50 de ani. capul ridicat, 10 inchi sau mai mult.
Deși are, poate, legătură cu unele Pentru remediu permanent
reacții alergice, se crede că histamina este valabil același refren : necesitatea
este o acumulare de substanță chimică de a avea un stil de viață care să evite
din sânge ce poartă acel nume. În hipertensiunea arterială: relaxare,
majoritatea cazurilor ridicarea din pat calm, odihnă, dietă, îndepărtarea
îi face rău celui afectat. Dozele dificultăților emoționale, o bună
crescute treptat de histamină, aranjare a chestiunilor personale,
15
genul de schimbare care oferă victimei Pe lângă aceste tipuri de
o liniște mentală. durere cronică de cap des întâlnite
există cel puțin 200 de cauze
NAZALĂ. Sunt două tipuri de
responsabile: tulburări de vedere,
durere: una este cauzată de sinuzita constipație, anemie, infecții, febră,
acută. Victima o resimte la răceli și alergii, tumori, alcoolism, afecțiuni ale
infecții respiratorii superioare. Este o stomacului, rinichilor, ficatului,
afecțiune de cap ce ucide bucuria, ce mușchilor – simptomele fiind la toate
se declanșează cu o durere profundă,
aceleași. Pe scurt, durerea de cap este
care se înrăutățește atunci când lași semnalul de avertisment natural că
capul în jos sau îl miști, te încordezi sau ceva, fie emoțional, fie organic, are
tușești, simți aer rece sau miros de probleme. Pericolul pândește în
alcool.O infecție frontală a sinusurilor
spatele durerii cronice de cap. Victima
se face simțită prin durere în frunte, trebuie să facă ceva în legătură cu
care începe aproape la ora nouă acest lucru. Nu trebuie să se dozeze la
dimineața și se înrăutățește pe infinit cu medicamente, în mod
parcursul zilei.Sinusurile maxilarului copilăresc, până își grăbește
cauzează durere în prima parte a după-
ditrugerea sănătății și a minții sau să
amiezii la frunte, în obraz, la față și la înăbușe durerea până când o tumoră
dinți. Cel care are dureri toată ziua are pe creier a crescut prea mult pentru a
infecții ale sinusurilor sfenoid și fi îndepărtată chirurgical. Pe de altă
etmoid, cu dureri între ochi și în parte, nu există o garanție că
spatele acestora.
specialistul în durere de cap poate găsi
Celălalt tip de durere de cap o vindecare.
nazală, care este neobișnuit, este un Sincer, leacul universal pentru
efect secundar al sinuzitei cronice, o durerea de cap a lumii necesită ceva
obstrucție nazală sau ceva de genul. mai mult decât au de oferit știința și
Pentru orice victimă a acestei dureri nu
oamenii. Aceasta trebuie să fie ceva
se recomandă decât odihnă, căldură, mai mult decât aer proaspăt, somn și
aspirină sau umezirea membranelor dietă. Este modul de trai ce dă naștere
nazale cu picături vasoconstrictoare. În la personalități ferme și curajoase,
unele cazuri alergenii înrăutățesc unde viața este senină din punct de
situația. În cazurile foarte grave de
vedere emoțional, fără tensiuni,
sinuzită procedura medicală este anxietăți și temeri. Ce chemare
irigarea sau drenajul chirurgical al elocventă pentru viitoarea lume nouă
sinusurilor sau înlăturarea vegetațiilor. a lui Iehova, a păcii și liniștii, în care

16
sănătatea ce întinerește va înlătura din
existență, pentru totdeauna, durerea
de cap și maladiile care o cauzează.

Sediul Națiunilor Unite


La ceremonia de inaugurare a punerii temeliei sediului Națiunilor Unite, de pe
24 octombrie, președitele Truman spunea: “Acesta este cel mai important sediu din
lume, căci este centrul speranței omului pentru pace și o viață mai bună.” Ziua
următoare, New York Times titra: “Sediul al căror temelii au fost puse ieri, la
intersecția dintre strada Forty second și East River, va fi unul din ciment, piatră, sticlă
și oțel. El va mai fi făcut și din sânge și oase ale oamenilor, din lacrimi și inimi frânte.
Constructorii lui nu vor fi doar arhitecți și anteprenori, nu vor fi doar muncitori în
salopetă și cu cască, pe care i-ați văzut ieri, cățărați pe schele amețitoare, sau dirijând
piatra la locul ei. Vor mai fi și oameni care au fost în războiul aerian cu Britania, care
au căzut la Tarawa și Okinawa, care și-au dat viața în Africa de Nord, în portul Anzio,
în ținuturile normande, în bătălia de la Bulge, pe navele torpilă de pe mare; ar mai
trebui incluși aici, dacă domnul Vishinsky, atât de serios în această zi festivă, va fi de
accord, curajoșii soldați care au murit pentru ținutul lor natal, pe frontal de la
Stalingrad; printre ei mai este un soldat care a murit de răni, prea curând ca să citească
statutul adoptat la Warm Springs, Ga. Aceștia sunt constructorii nevăzuți.”

Sunt aceste clădiri “făcute din sânge și oase ale oamenilor” centrul speranței
omului pentru pace? Nu pentru creștini, deoarece Biblia spune că Dumnezeu nu
locuiește în clădiri făcute de oameni și Cristos și împărăția Lui sunt speranța pentru
pace și că peste lucrurile zidite prin sânge vin numai nenorociri. – Faptele 7:24; Isaia
9:6,7; Daniel 2:44; Mica 3:10,12; Habacuc 2:12.

17
Ce cuvinte minunate să auzi într-o zi multe ori apă, care cuprinde esența,
mohorâtă și rece, când îți este foame și sucul și gelatina din carne, pasăre de
ești obosit! Caldă, apetisantă, curte, pește sau legume. Este simplu
hrănitoare și mulțumitoare – asta de făcut. Se iau câteva livre de carne
înseamnă supă, atunci când este slabă de vițel sau vită, împreună cu o
făcută și servită corect. Dar, vai, articulație sau fluierul piciorului, care
adesea supa nu este făcută și nici mai întâi este spart ca să iasă maduva,
servită corect. Câteodată este călduță, și se pun într-n vas smălțuit sau de
diluată și la fel de lipsită de gust ca inox. Alte metale dau un gust neplăcut.
“supele” servite în lagărele de Se adaugă un sfert de litru (mai mult
concentrare naziste. Uneori coagulată, sau mai puțin, depinde de cât de densă
la fel de respingătoare de privit se dorește supa) de apă rece cu sare,
precum spălătura de vase, sau groasă pentru fiecare livră de carne, și se
și plină de cocoloașe, ca un terci fierbe pentru cinci, șase ore. Oasele de
stricat. Gospodina care pregătește curcan, rață sau pui sunt adaosuri
astfel de eșecuri descurajante ca bune la această bază. După ce a fiert,
acestea sfârșește, de obicei, prin a lăsați-o să se răcească și apoi înlăturați
cumpăra un deschizător de conserve și toată grăsimea de la suprafață.
una din cele “57” de varietăți de supe Această bază se poate păstra mai
la conservă. multe zile și poate fi folosită pentru a
prepara mai multe supe. Mai pot fi
Toate supele, și acestea le preparate alte baze din oase de miel și
cuprind și pe cele 10.000 de capricii a jambon. Din cozi de bou se prepară o
la frenchy soups, sunt făcute din patru bază favorită. O bază potrivită de supă
ingrediente principale: baza,
se face și din iepure, vânat, gâscă și
zarzavaturi, legume și garnitură. broască. Din pește, scoică, stridie,
„Baza” este partea lichidă, de cele mai crevete și broască țestoasă se fac supe
18
populare. Folosirea apei de la se întâmplă astfel, condimentând-o
legumele conservate și gătite, în loc de prea mult. Cu toate acestea, dacă se
apă simplă, este bună pentru bază, căci are în vedere ca o supă să fie fierbinte
adaugă un plus de savoare și nutrienți. și condimentată, atunci nu vă zgârciți,
ci oferiți-i o notă mare prin asezonare.
Următorul pas în realizarea Sarea, un element foarte important, va
supei este la fel de simplu ca strica supa dacă este folosită în exces.
pregătirea bazei, căci tot ce este Dar, dacă puneți prea multă sare în
nevoie este adăugarea în ea a unor
supă din greșeală, nu aruncați tot și nu
anumite lucruri și baza se transformă vă puneți pe plâns. Tot ce trebuie să
într-o minunată supă-bulion, supă faceți, dacă nu știți o altă metodă mai
limpede, supă-cremă sau supă deasă. bună, este să tăiați niște cartofi, să-i
Deși supa este destul de simplă în
fierbeți câteva minute în supă, apoi să-
formula ei de bază, în nici un caz nu i scoateți împreună cu excesul de sare.
este o treabă seacă și banală.
Bucătarului îi este permisă cea mai TRANSFORMAREA BAZEI ÎN SUPĂ
mare libertate ca să-și exprime geniul
artistic, mai ales când condimentează O bază limpede, fără nimic
adăugat, cu excepția a câtorva
și asezonează supa.
condimente, este servită persoanelor
Busuiocul proaspăt sau uscat, bolnave, ca supă sau bulion. Câteodată
arpagicul, leușteanul (cu gustul lui de este strecurată printr-o sită sau este
țelină), cu savoare de vară sau de limpezită cu albuș sau coji de ou.
iarnă, sunt doar câteva din verdețurile Aceasta este stimulatoare, are puține
pentru oala de supă. O legătură calorii și este ușor digerabilă. Supa
minunată se obține din două fire de limpede este asemănătoare cu
pătrunjel, două de cimbru, una de bulionul, dar este făcută cu mai puțină
măghiran și o jumătate de frunză de apă și este mai bogată în
dafin, adăugate toate, uscate, într-un savoare.Multele modificări ce pot fi
săculeț, după fierbere. Verdețurile se aduse fac posibilă o mare varietate de
pot adăuga cu aproape un sfer de oră supă limpede, servită ca aperitiv,
înainte ca oala să fie dată jos, ca să nu înainte de mesele mai copioase.
li se evapore savoarea. Mai sunt
folosite și alte condimente, principalul Cu toate acestea, dacă supa
trebuie să fie principala masă sau
fiind piperul.
singura, trebuie să i se adauge
Atenție: O supă cu gust delicat zarzavaturi și legume suplimentar,
poate fi stricată cu ușurință, și adesea pentru a-i da nu doar savoare, ci și
19
consistență și valoare nutritivă orice fel, porumb, dovlecel sau
ridicată. O stfel de supă energizantă dovleac, se numesc de obicei piureuri,
poate să fie una limpede sau una mai pentru că zarzavaturile predominante
densă, fie o supă-cremă, fie o supă- sunt trecute printr-o sită, pentru a face
piure. Supele cu zarzavaturi sunt o supă cu consistența unei creme
exemple bune de bulioane groase. O ceașcă sau două de soia fără
energizante.Combinația de zarzavaturi gust poate fi frumos adăugată unui
și legume și cantitatea din fiecare se piure, pentru a-i adăuga valoare
stabilesc în funcție de locul din frigider nutritivă suplimentară.
sau răcitor. Ceapa sau arpagicul și
prazul dau savoare supei. Tot O altă clasă foarte importantă
importante mai sunt și țelina, gulia și de supe sunt cele îngroșate ca o cremă.
La origine, o supă-cremă de pește s-a
tomatele.
numit „bisque”, dar astăzi termenul se
Dacă cineva trebuie să aleagă aplică altor supe-cremă. Cele mai bune
între zarzavaturi și legume, atunci sunt smântâna și laptele gras, pentru
sugerăm următoarea rețetă: o creme delicioase de migdale, porumb,
conservă de roșii, trei morcovi mari, o castane, pui, sparanghel, spananc,
gulie, o ceapă, doi cartofi tăiați cuburi, roșii, ciuperci. Dar majoritatea
două tulpini de țelină, o mână de familiilor nu-și pot permite să
frunze de varză, o jumătate de cană de folosească astfel de creme
porumb conservat, o jumătate cană de costisitoare. De aceea, majoritatea
fasole sau mazăre verde. Zarzavaturile folosesc sos alb ca bază de îngroșare,
sunt adăugate fie la intervale care le făcut din făină și apă sau făină și lapte.
permit să fiarbă aproximativ în același Cantitatea de lapte sau sos ce trebuie
timp, fie sunt călite mai întâi în unt, adăugate depinde de cantitatea de
câteva minute, și apoi puse în supă zarzavat și de consistența dorită de
pentru aproximativ două ore. Metoda bucătar. La un sfert de cană de
din urmă face supa mai bogată. Dacă zarzavat gătit până la o cană și
nu există un echilibru între legume și jumătate se pun, de obicei, două sau
zarzavaturi și una anume îi dă o trei căni de agent de îngroșare.
savoare anume, atunci supa se poate
numi supă de ceapă, de brocoli, de Garnitura completează supa
porumb, de roșii, de ciuperci, etc. Poate credeți că garniturile
Supele făcute cu mazăre sunt adăugiri inutile la supă și se aplică
uscată sau proaspătă, linte și fasole de doar la supele “de lux”, dar nu este așa.
Nici o supă nu este completă fără
20
garnitura potrivită, indiferent cât este mult? Atunci trece-l printr-o sită și
de simplă sau în ce împrejurări împrăștie-l în supă, exact înainte să fie
modeste este servită. Asta deoarece servită. Unul sau două gălbenușuri de
garnitura este partea integrală din ou crud bătute, adăugate în supă după
supă, care are dublu rol, atât de a ce a fost luată de pe foc, îi va
încânta ochiul, cât și de a mulțumi îmbunătăți culoarea și o va face mai
gustul. cremoasă.

Sunt multe tipuri de garnituri. În afară de cele folosite la


Biscuiții uscați sau crutoanele crocante condimentare, multe verdețuri sunt
oferă un contrast excelent la supă. Pot garnituri minunate. Pătrunjelul și
fi folosite cubulețe de pâine rumenite arpagicul sunt ceva obișnuit în supele
în unt sau bucățele de carne; de zarzavat. Mărarul, la supa de pește,
cubulețele de pâine mai pot fi unse cu și frunzele de mentă la supa de miel
unt de arahide și rumenite la cuptor. sau de carne de oaie, fac foarte bine.
Pastele italiene, precum macaroanele Brânza rasă, adăugată chiar înainte de
răsucite, spaghetele sau fideluța sunt servire, oferă consistență la orice supă-
garnituri excelente pentru o supă cremă. Încercați data viitoare la supa
bulion simplă. Sunt buni și tăiețeii. Tot de ceapă. Bucăți de brânză sau
la supe sunt folosite din abundență cubulețe rumenite de brânză se pot
orezul sau orzul fiert, ovăzul sau folosi la garnisirea multor supe. Nu
tapioca. Încercați grâul sau orezul uitați niciodată de carnea de curte
umflat sau diferite cereale crocante, rămasă de la masa de duminică.
sau dacă vreți să serviți o masă nouă Bucățele din ea într-o cană de supă
dar plăcută, puneți popcorn fierbinte, sunt minunate. Dacă în meniu aveți
făcut în unt, în supa cremă de porumb, supă de linte sau de fasole sau supă-
chiar înainte să fie servită. cremă de țelină, ciuperci sau
sparanghel, atunci nu uitați să-i puneți
Legumele sunt garnituri foarte
ca garnitură bucăți de șuncă sau
eficiente pentru a da culoare și savoare cârnați afumați sau bucăți de bacon
încântătoare la o supă limpede. Câteva prăjit. Acest mic truc va mări lauda din
bucățele de morcov, bucăți de ardei partea familiei cu cel puțin o octavă.
roșu, bucăți de piper sau sparanghel
verde, vor face dintr-o supă obișnuită Poate că frișca, bezeaua,
o specialitate. Roșiile și sfecla au mare frcutele și nucile servite la supă par
valoare ca garnituri. Vrei să folosești ceva exagerat, dar acestea sunt
oul din frigider pe care l-ai fiert prea aproape cele mai încântătoare dintre

21
toate garniturile. Frișca cu sare și pin sau nuci braziliene, migdale sau
piper, ardei și tabasco, sau coajă de nuci pecan, care sunt mai întâi prăjite,
portocală sau lămâie, care să plutească semințe de mac, castane coapte fac
în fiecare farfurie, sunt foarte minuni într-o supă-cremă. Alături de
eficiente. Este bună și bezeaua acestea, încercați și puțină nucșoară
rumenită sau nu și pudrată cu boia. În pudră.
ce privește fructele, încercați într-o
supă limpede bucăți de avocado bogat PăstrațI supele de fructe și
cele gelatinoase pentru zilele fierbinți
în ulei. Sau dacă o supă de rață este
prea grasă, dregeți-o cu stafide sau de vară și serviți-le reci-gheață. Serviți
coacăze. Bucățile de banane rumenite supele limpezi fierbinți, înainte de
în unt pot lua locul cartofilor din mesele copioase. Piureurile și
bisqueurile sunt pentru un prânz în
farfurie, sau ca desfătare, serviți
familiei supă fierbinte de cireșe. Există familie. Farfuriile pentru supă, tocană
mai multe rețete de supă de vin și de și recipentul pentru piper sunt
fructe care să fie servite reci, în timpul principalele vase de la masă. Atât de
lunilor fierbinți de vară, iar pentru numeroase sunt rețetele și materia
primă și atât de simplă este procedura
acestea sunt folosite cu efect: mere,
caise, struguri, merișoare, ananas, – încât orice amator, fără alt
piersici, portocale, nucă de cocos și echipament decât o oală, un aragaz, o
multe feluri de fructe de pădure.Și nu lingură cu care să guste supa și puțină
uitați de posibilitățile extraordinare de îndemânare, poate face o supă diferită
în fiecare zi a anului.
a garnisi supele cu nuci. Câteva nuci de

CINE SE VA
ÎMPOTRIVI?

Romano-catolicismul pozează amenințării comuniste. Ai crede că e


ca dușman spiritual al comunismului adevărată hotărârea acestuia pe poziție
materialist. De la amvoanele lui sigure și ca sunt gata s-o apere. Adăugați la
din țările democratice aruncă o aceasta impresia făcută de papa, prin
mulțime de insulte împotriva decretul de excomunicare a milioanelor
22
de comuniști catolici. Dar acea înainte ca legea să intre efectiv în
purificare ostentativă a comunismului vigoare, fanfaronada clerului s-a
din rândul catolicismului n-a fost prăbușit. Pe 25 octombrie, biserica
realizată niciodată. Cuvintele curajoase catolică din Cehoslovacia și-a pierdut
se transformă în lașitate, atunci când tupeul, sau mai degrabă și-a abandonat
sunt puși față în față cu dușmanul. îngâmfarea, și a declarat că preoții de
acolo vor jura loialitate guvernului
Vă aduceți aminte de comunist, vor accepta măririle salariale
împotrivirea clerului catolic, mult din partea statului, vor ceda controlul
mediatizată, față de controlul statului finanțelor și administrației bisericii și
asupra biserii lor din Cehoslovacia? V- se vor supune cerinței ca statul să
ați fi închiput că un astfel de curaj așa aprobe numirile preoților pentru funcții
mediatizat se va clătina
vreodată? Timp de mai
multe săptămâni sau luni,
înainte să intre în vigoare
noua lege, acești clerici
proclamați împotrivitori ai
comunismului au fost
aplaudați și răsaplaudați de
presa naivă din Vest,
îngâmfându-se în dorința lor
de a gâdila urechile
religioase. Apoi, exact cu o săptămână în biserică.

Comunism?
Acum gurile catolice se pot considerație aceste rezerve. Raportând
plânge că paragraful de mai sus omite despre această retragere a clerului
să menționeze un punct important, și catolic, pe 26 octombrie 1949, New
anume că a fost jurată loialitate statului York Times spune că preotului i se cere
Comunist cu rezerve. Așa că, pentru a prin lege să facă un jurământ că „voi fi
fi corecți cu acest paragraf, vom lua în loial Republicii Cehoslovacia și

23
regimului democratic al poporului ei, contrar legilor lui Dumnezeu sau
că nu voi face nimic care să fie drepturilor omului
împotriva intereselor securității și
unității acesteia ” Preoții trebuiau să Și acum întrebăm: De ce s-a
adauge o rezervă verbală sau scrisă: retras acest cler compromis așa de
“dacă aceasta nu este în contradicție cu mizerabil după ce lumea aștepta
legile lui Dumnezeu, cu biserica și cu
drepturile omului”. așa de multe din partea curajului lor
proclamat? Scuzele să vină din partea
Este necesar un alt paragraf, unei surse cu autoritate, așa cum s-a
pentru a arăta ce s-a întâmplat cu aceste raportat în New York Times, din 27
rezerve formale din partea clerului. La octombrie, 1949.
1 noiembrie a intrat în vigoare noua
lege și venise timpul ca preoții să-și S-a mizat pe faptul că
facă jurămintele de loialitate, cu acceptarea legilor care să controleze
rezerve. Dar, ce să vezi, când a venit biserica, din partea guvernului, nu
timpul a dispărut chiar curajul de a face însemna că episcopatul “își abandona
acea timidă reținere, căci în ziua aceea complet principiile pentru care a luptat
un mare demnitar al bisericii a anunțat întotdeauna așa de îndârjit”, spunea un
că renunțaseră la aceste rezerve și, în editorial din l’Osservatore Romano. S-
schim, preoții vor trebui să adauge la a spus că motivul pentru decizia
jurământul lor următoarele cuvinte: episcopatului trebuie căutat în
“Deoarece sunt încredințat că guvernul preocuparea pe care o avea de soarta
nu va cere niciodată ceva care să fie celor 7000 de membrii ai clerului, care,
contrar legilor lui Dumnezeu sau altfel, ar fi devenit ținta persecuției
drepturilor omului”. (New York Times, guvernului. Compromisul, dacă se
4 noiembrie, 1949) Ce lucru îngrozitor poate numi astfel, s-a făcut din motive
și uimitor! Sau măcar știu ei ce spun? “politice” și nu religioase, au adăugat
Clerul romano-catolic depune surse de la Vatican. ... Ei au adăugat că
jurământ că sunt încredințați că ultimele rapoarte pe care le-au primit
guvernul comunist nu va cere nimic din Cehoslovacia arătau planuri ale
guvernului pentru construirea
unui lagăr de concentrare cu
800 de paturi, rezervat special
pentru preoții recalcitranți, în
vreme ce existau alte indicații
ce arătau că era de așteptat un
nou val de represalii, torturi și
alte forme de intimidare, dacă

24
preoții sfidau direct legile statului. compromis, că legile care controlau
erau împotriva “legii lui Dumnezeu” și
Binecuvântați sunt cei care că era “posibilă o luptă religioasă”.
suferă persecuție din pricina lui Cristos. Cuvântul ceh pe care l-a folosit
Toți care trăiesc evlavios în Isus Cristos episcopul pentru “luptă” a fost “boj”,
vor suferi persecuție; a prezis-o Cristos care mai poate fi tradus cu “bătălie”,
pentru creștini. Nici un creștin adevărat “conflict”. Căutând mai multă senzație,
nu va scăpa de ea. Dacă cineva îi cere presa l-a numit “război civil”. (New
unui creștin să fugă de ea, acela York Times, 5 decembrie) Dar
vorbește în numele lui Satan. Vă episcopii nu și-au retras instruirea ca
amintiți atunci când Isus Cristos le-a preoții să facă jurăminte loiale.
spus urmașilor lui despre persecuția
severă prin care urma să treacă? Și cum Creștinii adevărați se
Petru l-a mustrat pe Isus și i-a spus că împotrivesc
aceasta nu avea să I se întâmple?
Ascultați replica lui Isus: “Înapoia mea, În contrast, observați-i pe
Satan! Tu ești o piatră de poticnire martorii lui Iehova din Germania: Ei au
pentru mine! Viziunea ta nu este a lui avut patru adunări de district în
Dumnezeu, ci a oamenilor!” – Matei Germania, în 1949. Cea pentru a le
16:21-23, Moffatt. servi martorilor din zona de Est,
dominată de comuniști, a fost aranjată
Și nu este nevoie ca acești în sectorul britanic al Berlinului. Au
compromițători să încerce să se fost rezervate, în liniște, opt trenuri
eschiveze, afirmând că retragerea lor speciale. Cu câteva ore înainte de
este pe motive politice și nu religioase. plecare au fost anulate fără motiv,
Căci dacă statul se infiltrează în lăsând pe peron sunte de martori. Să ia
biserică și îi dictează politica internă, îi unul din trenurile obișnuite?
controlează banii, administrarea și Marionetele comuniste au căutat să
numirile din biserică și o finanțează ca împiedice lucrul acesta refuzând
pe un instrument al statului, cu returnarea banilor plătiți pentru biletele
siguranță acest lucru invadează motive pentru trenul special, spunând că
religioase. aceștia trebuiau păstrați două
săptămâni. Împrejurimile Berlinului
Mai târziu, se pare că episcopii dinspre zona de Est erau păzite de
din Cehoslovacia au realizat că comuniști. Mașinile, autobuzele și
jurământul că guvernul comunist nu va camioanele erau verificate, iar martorii
acționa contrar legii lui Dumnezeu era care soseau erau arestați.
fals, căci într-o declarație din 17
noiembrie au spus că “directivele lor de Dar martorii au pătruns în
împăcare” eșuaseră în realizarea unui Berlin din zona de Est prin obstacolele
25
comuniste, și sâmbătă, 30 iulie, 1949, Iehova, vorbitorul de la adunarea de
mai mult de 17.000 au fost prezenți district din Berlin a adăugat cu un ton
acolo. Duminică s-au adunat mai mult răsunător: „Ne este la fel de frică de
de 33.000. La paginile 16 și 17 apare o puterea comuniștilor cum ne-a fost de
fotografie de la această adunare, ținută cea a social-naționaliștilor . Este
pe minunatul Waldbuhne (zona bolșevismul mai bun decât alte
forestieră). Când adunarea a luat sfârșit sisteme? Este de părere SED că ceea ce
și martorii s-au întors la casele lor, în a început Hitler se va sfârși cu ei Nu ne
zona de Est, străzile au fost blocate din temem de SED, așa cum nu ne-am
nou, mașinile au fost verificate și temut nici de naziști.” Acestea nu sunt
literatura a fost confiscată. simple cuvinte, căci martorul Erich
Frost, care le-a vorbit, a petrecut 12 ani
Cum au reacționat martorii lui în lagăre de concentrare naziste. În
Iehova? S-au ascuns ei, s-au timpul nebuniei lui Hitler 10.000 de
compromis, s-au retras sau au jurat martori au fost duși în lagăre, 2000 au
loialitate comuniștilor persecutori? În murit acolo, 2000 au fost lăsați prea
nici un caz! La adunarea de sâmbătă au neputincioși pentru a mai putea munci
aprobat o rezoluție care protesta clar și 6000 au început predicarea fără
împotriva încălcării de către comuniști restricții, după eliberarea lor în 1945.
a libertății de închinare. Aceasta a fost Acum cei 6000 au ajuns la 43.000, în
exprimată în fraze directe și puternice. patru ani.
Și singurul jurământ pe care l-au făcut
a fost: “Indiferent ce se va întîmpla, ne Dictatorul catolic Hitler a
reînnoim jurământul, până la moarte, început ceea ce n-a putut termina –
față de marele nostru Dumnezeu și distrugerea martorilor lui Iehova. Se
Rege veșnic. Nu ne vom opri din pare că și comuniștii vor avea o
predicarea veștii bune despre Împărăția problemă cu terminarea acestui lucru.
Domnului, așa cum a poruncit El. Ne Martorii lui Iehova se tem de ei, la fel
opunem cu putere tuturor eforturilor de puțin cum s-au temut de naziști,
care sunt împotriva acestei căi de adică deloc! Ei nu-și vor pleca
închinare, prin interdicții, restricții și genunchiul înaintea comuniștilor, nu-și
măsuri ilegale, deoarece trebuie să vor supune organizația conducerii
ascultăm mai mult de Dumnezeu decât comuniste, nu vor jura supunere
de oameni. Sprijinind aceste cuvinte cu guvernelor comuniste, cu sau fără
ațiune, în mod curajos, în luna rezerve de fațadă. Și bineînțeles că nu
următoare au fost activi cu 568 mai vor jura că sunt încrdințați că guvernul
mulți martori, predicând în zona de Est. comunist nu va cere nimic contrar
drepturilor omului sau legii lui
Reflectând spiritul și curajul Dumnezeu! În țările democratice clerul
divine care îi susțin pe martorii lui
26
catolic îi înfierează pe martorii lui persoanele sincere cu bunăvoință îi
Iehova ca fiind comuniști. În zona de recunosc prin ceea ce sunt, creștini
Est și alte țări dominate de comunism adevărați și neînfricați.
ei le pun eticheta de imperialiști. Dar

Mărturisire din partea clerului

Cele de mai jos au apărut în New York Times, din 10 octombrie: “Slăbiciunea
bisericii de astăzi este în cea mai mare parte rezultatul lipsei de persecuție și suferință”,
spunea, într-o predică de dimineață, Rev. Dr. William L. Pettingill, pastor al Primei
Biserici Baptiste, de pe strada Broadway și Seventy ninth. „Învățătura religioasă care
apare acum este un blestem și nu o binecuvântare”, declara el, „majoritatea ei este
religie falsă, care ignoră învățăturile lui Cristos. Aceste crezuri false numite religie sunt
dușmanii noștri cei mai mari. Chiar aici, în New York, sunt multe biserici care nu fac
decât paradă sub numele lui Dumnezeu. 99% din religia acestui oraș ar trebui înlăturată,
căci nu poți crede în om și în Dumnezeu, în același timp. Trebuie să crezi în
Dumnezeu!” Pettingill se înșeală când spune că adevăraților creștini le lipsește
persecuția și suferința, așa cum martorii lui Iehova o știu foarte bine. Dar are dreptate
aunci când vorbește de religiile false, cu crezurile lor false, care sunt blesteme și
dușmani și atunci când spune că bisericile ortodoxe doar fac paradă sub numele lui
Dumnezeu și că 99% din religie ar trebui înlăturată. Așa cum a spus Isus: „După gura
ta te judec, sclav rău!” – Luca 19:22.

De la corespondentul Treziți-vă! Din El Salvador

Doar miroase aerul, dragă mică dintre republicile din America


cititor! Vezi cerul? Poți simți bogata Centrală. Santa Ana este menționată de
căldură a soarelui? Ziua a început istorici începând cu anul 1576. Acest
strălucitoare și senină, iar tu te afli în minunat oraș vechi de 85.000 de
Santa Ana, al doilea oraș ca mărime și locuitori, cu rădăcini spaniole, se află
importanță din El Salvator, cea mai amplasat într-o vale al cărui nume
27
înseamnă “loc plin de femei” Tot el mai Soarele dogorește acum, iar
este și un recunoscut centru de lupte de strada prăfuită absoarbe strălucirea
cocoșii, iar principala noastră fierbinte și albă, în contrast cu verdele
preocupare de astăzi este tocmai lucrul junglei de fiecare parte a ei.Vei observa
acesta. că tocmai am ieșit din oraș și acel gard
înalt din scândură, din față,
Aproape doi ani am umblat să împrejmuiește Cancha de Gallos, care
vizităm Cancha ca să urmărim luptele, înseamnă pur și simplu groapă de
dar întodeauna a existat ceva care ne-a cocoși. Luptele de cocoși sunt foarte
împiedicat să ajungem; așadar,
domnule cititor, ne face plăcere să ne populare în El Salvador; dar emoția
însoțești în bucuria noastră de nedescris luptei nu este singura atracție; mai
de a-ți arăta priveliștea de pe drum. există alta – pariurile. Uneori se
Acest Ford englezesc ne aparține. schimbă mii de coloni în timpul unei
Suntem doar patru, așa că mai este loc. singure lupte.
Ia loc, te rugăm, aici în față, ca să vezi
mai bine, dar să te ții bine, căci în goana Probabil luptele de cocoși își au
noastră o să vezi pui și câini zburând ca originea în Mexic, care au fost aduse
să-și salveze viața, uneori chiar și porci. mai târziu în Europa, unde au devenit
Ne grăbim ca să urmărim luptele ce au populare în multe țări, în special în
început déjà. Anglia, unde Groapa de cocoși Regală
s-a bucurat de multă popularitate. Mai
Apropos, vezi acei cocoși târziu, Spania a ajutat la răspândirea
grămadă de pe marginea drumului? acestora în America, unde creșterea și
Sunt cocoși de lupte și sunt legați strâns luptele de cocoși au devenit o artă
de vecinul lor, din motive întemeiate. foarte dezvoltată. În spania, în istoria
Dacă ar sta la o mușcătură distanță unul timpurie a sportului, cocoșii se luptau
de altul ai vedea zburând o mulțime de fără nici o altă armă decât cele date de
pene și ar fi rănite multe păsări de natură; dar așa cum vom vedea curând,
valoare. Cei din Salvador își duc americanii au conceput mijloace cu
cocoșii strâns legați unii de alții, astfel mult mai letale pentru a curge sange și
încât să se poată vedea ieșind doar pentru a asigura o rană mortală
coada și capul. Uită-te repede, în timp păsărilor care se luptă. Chiar și grecii
ce trecem; acum trece pe acolo un om din vechime erau fani ai luptelor de
cu un cocoș. Vezi cum și-a înfășurat cocoși.
cocoșul cu o sfoară ca să-l facă pachet? Relatările
Are câte un cocoș atârnând de fiecare arată că ei
umăr. au
dezvoltat

28
creșterea și instruirea cocoșilor la un și murdar, împrejmuit de un gard de
nivel ridicat. înălțime medie. Privește în stânga
noastră, la acele locuri speciale; cine
Iată că în sfârșit am ajuns și
crezi că sunt acei trei oameni cu pălărie
privește, te rog, doar acele mașini
de paie? Ai dreptate, sunt judecătorii.
înșirate în față! Și ele sunt produse
Ei iau toate hotărârile referitoare la
americane foarte costisitoare, după
greutatea și mărimea cocoșilor și tot ei
cum vezi, demonstrând bogăția
au ultimul cuvânt în orice dispută care
proprietarilor care-și petrec aici
apare. Ringul are aproape 20 mp., iar în
duminicile. Portarul ne-a dat voie să
partea dreaptă poți vedea unde se fac
intrăm, ca spectatori vizitatori, așa că
pariurile oficiale. Omul acela cu pălărie
nu trebuie să ne facem griji de bani sau
de fetru, ce stă în cușca de sârmă, este
să arătăm vreun card de membru.
casierul.
Acum, odată intrați pe poartă, suntem
Apropos, îl vezi pe cel ce ne
parte a mulțimii. Nu crezi că sunt vreo
face cu mâna de vis-à-vis? Bineînțeles,
40 sau 50 de oameni acolo? Observă ce
este vechiul nostru prieten, Joaquin.
aranjament în formă de pătrat formează
Din gesturile pe care le face și din
acest gard înalt! Trebuie
poziția din ring ne dăm seama că este
să aibă cel puțin 70 mp.
proprietarul acelei păsări minunate
Acolo, la zidul din spate,
dinaintea lui, cu penaj galben și verde,
sunt cuștile cu cocoșii ce
iar această pasăre este unul din
se vor lupta astăzi. Nu e
următorii luptători. Cei doi proprietari
frumos și umbră aici?
și arbitrul sunt singurii cărora le este
Acei doi copaci noduroși
permis să stea în groapă în timpul
de lângă fântână, unde
luptei. Ei îi dau arbitrului ceva din acea
oamenii aceia spală de sânge un cocoș
cușcă. Este un cocoș, dar oservi cât de
sunt arbori de avocado, iar cel uriaș din
bine este prins în acel ham de piele? Își
colț este un ceiba. Umbra lui acoperă
poate mișca doar gâtul și capul.
aproape toată împrejmuirea. Arborele
Arbitrul îi întărâtă pe cei doi luptători,
acela înalt și curat, cu frunze subțiri,
aruncâd un al treilea cocoș înaintea
este un mango. Și ce ar putea fi acea
unuia și apoi înaintea celuilalt. Observă
clădire pătrată și ciudată din mijloc?
cât sunt de agitați, se luptă de-a dreptul
Bineînțeles că nu e o clădire, doar un
nebunește. Arbitrul a încheiat acum, iar
acoperiș de lemn pus peste o bază de
lupta este gata să înceapă, dar nu,
ciment. Acolo trebuie să fie ringul de
așteaptă, mulțimea strigă: “Pene!
lupte!
Pene!” Arbitrul se întoarce cu cocoșul
Deci, asta e groapa de cocoși? prins în ham. Privește cum le dă voie
Este alcătuită dintr-un simplu loc neted păsărilor mânioase să se lovească și să

29
se rupă una ape alta, smulgându-și pene tăia? Observă cum îi apasă pe gură ca
de pe gât și din cap.Mulțimea este să nu muște din spatele celuilalt cocoș;
mulțumită acum. E liniște. suflă aer cald la gâtul cocoșilor pentru
a le da tărie. Acum păsările sunt așezate
Lupta la trei pioare depărtare, cu o apăratoare
Gata? Iată-i! Observi acea de lemn între ele, ca să le împiedice să
se vadă până la timpul potrivit.
explozie de pene, de pliscuri și picioare
ce se lovesc cu înverșunare? Privește-i Acum arbitrul a înlăturat
cum se sfâșie și se rup cu pintenii într- peretele despărțitor. Cocoșii s-au
o luptă mortală! Aproape poți simți întâlnit în plin zbor. Zboară într-una.
șocul luptei când se întâlnesc în aer. Se Observi cum se împing într-una cu
cruță pentru mișcarea următoare. picioarele? Ce priveliște oribilă și
Observi cum se rotesc plisc în plisc, cu crudă! Penele le sunt îmbibate de
penele desfăcute? Observi cum penajul sânge, dar continuă să lupte, în ciuda
de la gât formează un inel în jurul stării mizerabile. Observi cum pintenii
capului? Acum ajung în runda a doua. ascuțiți rup carnea adversarului? Dar
Dar ce este asta? Ambele stai! O pasăre a murit, doborâtă ca
printr-o armă de foc. Pintenul i-a trecut
păsări au căzut în mizerie, aparent
legate împreună. Cei trei oameni se exact prin gât. Nebun de mînie și
apleacă acum peste cocoșii agitați. Sub neputând să se elibereze, cocoșul
privirea proprietarilor arbitrul trage învingător va fi sfâșiat de dușmanul
învins.
încet piciorul cocoșului lui Joaquin de
sub aripa celuilalt cocoș. Te așteptai la Liniștea se așterne iar peste
asta? Nu este de mirare că nu se puteau arenă, iar omul cu pălărie de fetru este
despărți singuri. Acei cocoși au legate ocupat cu schimbatul banilor la lungul
de piciorul drept pinteni lungi și ascuțiți șir de oameni din fața cuștii lui. Îi vezi
de oțel, iar arbitrul tocmai a scos unul pe acești oameni care intră în ring? Sunt
de unde se înfipsese în carne. Acum șase și fiecare speră că în următoarea
curge sânge mult de la cocoșul rănit. În luptă va participa cocoșul lui. Observi
mod cert, asta nu mai poate dura mult. cum își etalează cocoșii înaintea celor
Proprietarii părăsesc singuri mai buni? Observă cum îi testează pe
lupta. Mulțimea nu mai este încântată. cocoși după mărime și tărie cei care fac
pariurile. Cei mai buni hotărăsc în mare
De fiecare parte curg acum bătăi de joc
și ovații, într-o spaniolă rapidă. Joaquin parte ce păsări vor lupta, căci dacă
îi șterge pliscul cocoșului său, așa cum meciul este nepopular sau inechitabil
face și celălalt proprietar. Observi cum pentru mulțime vor fi pariați puțini
bani, având ca rezultat un eșec
scuipă pe pintenii de oțel pentru a-i
financiar. Oh, se pare că este o
30
neînțelegere referitoare la greutatea natural al pintenului cocoșului. Această
cocoșilor. Unul dintre judecători merge mică legătură de metal de la un capăt
acum să verifice greutatea cocoșilor. este făcută pentru a se potrivi exact pe
piciorul cocoșului. Oservați cum au
Apropo, l-ai văzut pe omul de înlăturat pintenul natural de la piciorul
acolo cu zâmbet larg? Ne cere atenția. drept, lăsând doar un mic ciot, ca bază
Spune: ”Vamos diez!” Ăsta ești tu, pentru cuțitul de inox? Nu este de
domnule cititor, te invită să pariezi zece mirare că acești luptători sunt așa de
pesos pe lupta următoare. Este șansa ta, sângeroși. Acel cuțit este ascuțit
vrei să pariezi? Nu? Atunci îi vom arăta precum o lamă și poate tăia cu ambele
degetul în acest fel. Hei, acum el spune: părți.
„Vamos veinte!” Crede că am refuzat că
pariul era prea mic; totuși, vom avea Înțelegi spaniola prietenului
curând șansa să-i explicăm, căci se nostru? Îți spune că trebuie avut mare
îndreaptă spre noi. Ei, acum știm cine grijă în alegerea cuțitului pentru păsări,
este, l-am întâlnit anul trecut în deoarece cuțitul care este prea lung se
Guatemala. Îți amintești? Zice că va agăța de celălalt picior al păsării,
pregătește cocoșii pentru lupta lăsându-l neajutorat în fața dușmanului
următoare, iar dacă vrem să vedem cum său. Cele mai multe pariuri se fac pe
face trebuie să ne grăbim. Mergem această pasăre din America de Nord,
chiar în partea cealaltă a clădirii. dar înțeleptul nostru prieten tocmai ne-
a șoptit să nu pariem pe ea, pentru că va
Alegerea cuțitelor pierde lupta. El spune că proprietarul i-
Privește la cocoșul acela! Nu a pus păsării un cuțit prea lung. O să
este o pasăre minunată? Prietenul renunțăm la pariat, dar să ne grăbim iar
nostru ne explică faptul că a fost la locul nostru, deoarece păsările sunt
trimise iar în ring să lupte.
importat din Statele Unite. Proprietarul
lui sigur este mândru de el. Se spune că Băștinaș contra străin
n-a pierdut niciodată vreo luptă. Dar ce
este cu acea cutie mare de piele, Acea pasăre galbenă uriașă
căptușită cu catifea roșie? Prietenul trebuie să fie un cocoș băștinaș.
nostru din Guatemala spune că aceasta Observă cum are pintenul acoperit cu o
conține cuțite care sunt potrivite pentru mică husă de piele, până la momentul
piciorul cocoșilor. Câte cuțite crezi că luptei. Îl auzi cum croncăne cu
sunt? Trebuie să fie cel puțin zece și încredere; ne amintește de un boxer
fiecare are lungime și greutate diferite. care se înclină înaintea auditoriului.
Privește mai atent și vezi cât sunt de Acum este adus cocoșul străin. S-ar
ascuțite. Observă cum se curbează putea să fie un meci foarte strâns. Sună
tăișul lor dublu, pentru a imita conturul clopoțelul și păsăsrile sunt aduse în
31
groapă. Ai prins mișcarea aceasta? În ca o lamă. Acele lovituri mortale și-au
loc să zboare pentru a-și întâmpina făcut treaba, căci clopoțelul a fost
advsersarul, pasărea americană s-a semnalul judecătorului să fie oprită
ghemuit în mod isteț, permițându-i lupta.
cocoșului galben să sară peste capul lui,
fără să-i facă rău. O face din nou. Sfârșitul cruzimii
Păsările fac schimb de locuri, și pasărea
Priviți cum tremură în
galbenă trece încă o dată peste spasmuri nervoase bietul cocoș
adversarul din străinătate, fără să-i facă muribund, în timp ce este scos din ring
rău. Ascultă mulțimea care urlă, cerând cu sângele siroind! Proprietarul lui este
sânge. Cocoșul nativ s-a înfuriat
foarte, foarte trist, căci numai în această
complet. luptă s-au pierdut trei mii de coloni, dar
Acum se întâlnesc în plină prietenul nostru zâmbește încă.
luptă pentru prima dată. Ascultă Privește-i pumnul plin de bani! Astăzi
fâlfâitul aripilor pe măsură ce se a căștigat o sută de coloni și acum se
apropie. Observă cum își dezlănțuie pregătește să plece acasă, ca și noi de
picioarele în timp ce se ridică deasupra altfel.
pământului. Dar, stai! Pasărea
Podeaua de pe ring este acum
americană a fost rănită. Mulțimea a pătată de un roșu murdar, iar lângă
amuțit. În mod cert, prietenul nostru cu poarta de ieșire se află două mici bazine
zâmbet larg a a vut dreptate; pintenul însângerate. Astfel de abuzuri și
cocoșului american a fost prea lung și
cruzime față de creația lui Iehova nu va
s-a rănit singur la picior. Privește cum exista pe pământul cel nou. Să ne
se leagă singur în timp ce încearcă să se amintim de cuvintele lui Isaia: “Nu se
apere? Săracul, se pare că știe că este vor răni și nu-și vor face rău pe tot
condamnat. Privește cum stă sângerând
muntele meu cel sfânt; căci
și respiră greu, în timp ce pământul va fi plin de cunoștința
așteaptă asaltul sălbatic al lui Iehova așa cum apele
adversarului său. Dar nu se
acoperă marea”. Ce timp pașnic
gândește deloc să fugă. Acum va fi acela! Un moment,
ambele păsări sunt căzute la domnule cititor, și te vom ajuta
pământ, iar cocoșul nativ își să prinzi autobuzul pentru
ține adversarul lovit în plisc și
capitală!
îl sfâșie răutăcios cu pintenul

32
ICOANA „CARE PLÂNGE” DIN POLONIA, O FARSĂ
Eșuând să convertească înapoi la catolicism cinci sute, sau măcar unul dintre martorii lui Iehova, presa catolică din
multe țări a făcut această declarație ridicolă.

Prin Polonia s-a răspândit ca un iar ca urmare o persoană a murit și alte


incendiu zvonul că o icoană din optsprezece au fost rănite.
catedrala Lublin “plânge” în mod
miraculous, cu lacrimi de sânge. Acest Un reporter de la ziarul Zycie
raport, care până la urmă s-a dovedit a Varșovia, după ce a stat multe ore să
fi o minciună grosolană, a făcut ca privească păcăleala, vorbește despre
mulți țărani săraci din satele din experiența pe care a avut-o: “Nu este
împrejurimi să se îngrămădească spre nici o îndoială că atmosfera creată de o
Lublin. Mii de persoane s-au mulțime adunată este anunțată ușor și
îngrămădit la catedrală zile la rândul, altora. După ce am stat trei ore afară,
dormind noaptea pe străzi. Atmosfera auzind cântările plângăcioase și
era plină de țipete și certuri isterice pe zgomotul accentuat din mulțime,
chestiuni legate de faptul dacă icoana vazându-i pe pelerini prosternați în
„era o minune sau nu” și „cine o văzuse mijlocul mulțimii, am fost ușor depășit
și cine nu”. Se auzeau țipetele copiilor de starea mulțimii și m-am întrebat:
pierduți de mame, replicile vulgare ale Oare ce o să văd în catedrală? Pășind
celor încurajați de alcool și strigătul pas cu pas printre mulțimea care se ruga
frecvent de alarmă al celor jefuiți de am ajuns, în cele din urmă, la icoană,
hoți. unde un preot cu față de ascet a spus în
șoaptă, plin de emoție: ‚Dragă frate, nu
Lucruile de zi cu zi au mers din te opri, lasă-l și pe fratele tău să vadă!
rău în mai rău, până în 15 iulie, când o Dragă soră, nu te opri, las-o și pe sora
tânără de 21 de ani, Elena Rabczuk, a ta să vadă!’ Asta n-a făcut decât să-mi
fost călcată în picioare. Oamenii adâncească impresia. Mi-am ridicat
veniseră mulți kilometri, la îndemnul capul și mi s-a părut că toată icoana
preoților locali, când, dintr-o dată, tremura. “
miliția episcopului, în efortul de a
reține gloata înnebunită, a început să Acest martor ocular spune mai
strige că zidurile catedralei se departe că, dintr-o dată, în timp ce se
prăbușeau. Asta a fost într-adevăr o uita cu ochii larg deschiși la icoană și-a
nebunie criminală, căci gloata dat seama că tremurul acesteia era doar
demonizată și înnebunită s-a panicat, o iluzie optică, creată în parte de
33
candelele ascunse la baza ei. Lumina Unite, Canada, Hawaii și de
lor reflectată pe icoană, împreună cu pretutindeni. În parte, aceasta
razele de căldură ce vibrau, cauzau spunea: ”S-a raportat că paracliserii
iluzia. Dar masele, absorbite de catolici din catedrală au spus că icoana
rugăciunile lor, vedeau doar icoana nu a început să plângă cu lacrimi de sânge,
și iluzia provocată de candele. Dar cu ochiul stâng, în timp ce din ochiul
chiar dacă ar fi văzut candelele, este drept curgea o lacrimă de apă. Când
puțin probabil că și-ar fi dat seama că preotul a șters sângele, a apărut o altă
era o farsă. Nu veniseră ei la Lublin să lacrimă în locul ei. ... O chestiune
vadă ceva? Nu stătuseră ei multe ore în remarcabilă în legătură cu fenomenul,
piață să vadă o “minune”? Erau hotărâți relatată de Agenția de presă Inter-
s-o vadă! catolică, este că 500 de martori ai lui
Iehova au venit la catedrală împreună
Episcopul a convocat un cu episcopul lor, au făcut o mărturisire
comitet de persoane importante, artiști, de credință și au fost primiți înapoi în
istorici, doctori, pentru a verifica biserică”. (publicat în British Columbia
“miracolul” lacrimilor de sânge. Dar Catholic, din 18 august; Hawaii
așa-zisele lacrimi de sânge s-au dovedit Catholic Herald din 11 august și alte
a fi nimic altceva decât apă murdară publicații catolice).
aruncată pe icoană. Verdictul unanim al
comitetului, că toată chestia era o farsă, Asta a fost o minciună așa
a făcut ca episcopul să admită că gogonată, pe care nici o publicație
aceasta era o minciună. catolică din toată Polonia n-a îndrăznit
s-o publice și nimeni din acea țară nu a
Din muntele de minciuni auzit de ea, până n-au ajuns aici
despre acest așa-zis “miracol” niciuna rapoarte din America – corespondentul
n-a fost mai monstruoasă decât cea publicației Treziți-vă! din Polonia.
vehiculată de presa catolică din Statele

34
Controlați-vă spiritul! și fărădelegilor care vin asupra lui în
diferite împrejurări. El este irascibil, se
Cuvântul spirit se poate referi mânie imediat, acționează și vorbește
la o persoană spirit, la puterea de viață pripit, fără un efect bun.
care însuflețește o creatură, poate arăta
spre forța activă a lui Iehova, prin care Astfel este dezarmat și
își împlinește voința, sau poate fi neprotejat în fața invaziei demonilor
folosit pentru a însemna dispoziția sau sau al spiritului lumii acesteia și
starea mentală a unei imediat este luat captiv de forțe și puteri
persoane.Cuvântul este folosit în ce au ca origine alte surse decât
Scripturi cu toate aceste însemnătăți. În Dumnezeu. Este nesigur, nedemn de
discuția care urmează este folosit încredere, și este întors rapid de pe
pentru a face referire la starea mentală. calea dreptății. După cum este scris:
Este esențial pentru creștin să poată “Cel care se îndoiește este ca valul
exercita un puternic control asupra mării împins de vânt și purtat încoace
spiritului sau asupra dispoziției și-ncolo. ... Este un om nehotărât,
mentale. nestatornic în toate căile lui.”- Iacov
1:6-8.
La Proverbele 25:28 se spune:
“Ca un oraș gata să se prăbușească, Același cuvânt ebraic (ruah)
rămas fără ziduri, așa este omul care tradus spirit în proverbul de mai sus,
nu-ți ține în frâu spiritul”. Asta este tradus minte la Proverbele 29:11:
înseamnă că el nu are control asupra “Cel fără minte își iese cu totul din fire,
stării mentale. Orice împrejurare dar cel înțelept își păstrează spiritul
trecătoare are efect asupra dispoziției calm până la capăt.”Din acest motiv
mentale, și el nu-și poate îndruma calea Versiunea Americană Standard redă:
de acțiune după regulile fixate ale “Nebunul își rostește toată mânia, dar
dreptății Cuvântului lui Dumnezeu. El înțeleptul și-o reține și și-o înăbușe”.
cedează ispitelor, presiunilor, Rotherham redă: “Neghiobul dă frâu
imboldurilor spre comportament egoist

35
liber mâniei, dar înțeleptul o reține, pentru cele mai bune interese ale
înăbușind-o”. tuturor celor implicați.

Nebunul nu-și stăpânește El își dă seama că nu este bine


spiritul. El lasă să explodeze mânia sau să fi mânios mult timp, deoarece
starea mânioasă a minții, pe care o aceasta te poate împietri într-un mod
simte crescând în el, fără să se neînțelept de acțiune, comițând astfel
gândească la consecințe. Din acest păcat. La Efseni 4:25-27 suntem
motiv acționează prostește, iar avertizați despre aceasta, membrilor
rezultatele sunt rezultatele nebuniei. bisericii sau „trupului” lui Cristos
Spiritul din el nu este văzut de ceilalți. spunându-li-se: “Pentru că suntem
Totuși, în el este o forță călăuzitoare. mădulare unii altora. Mâniați-vă, dar
Mai întâi acesta îl poate face pe nebun nu păcătuiți! Să nu apună soarele peste
să aibă o înfățișare mânioasă, i se urcă mânia voastră și să nu-i faceți loc
sângele la cap, buzele îi devin livide. Diavolului.” Servul înțelept al lui
Apoi, efectul vizibil al acestui spirit Dumnezeu va căuta să-și potolească
este că răbufnește într-un limbaj și mânia cât mai repede posibil și apoi să
acțiuni violente, cu un efect nebunesc. acționeze cu o minte temperată și
trează.
Înțeleptul își controlează
spiritul, inclusiv mânia. El știe că o În armonie cu cele de mai sunt
acțiune necugetată nu va face bine și nu sunt și Proverbele 17:27-28: „Cine își
este pe plac Domnului. El se gândește stăpânește vorbele are cunoștință, iar
la consecințe și cântărește cu atenție ce omul cu discernământ are un spirit
va urma, dacă dă frâu liber mâniei. calm. Până și nebunul este considerat
Simte mânie atunci când este cazul, dar înțelept când tace, iar cel ce-și închide
își dă seama că dacă acționează din buzele este considerat un om cu
impuls în acea stare tulburată a minții pricepere.” ”Chiar și un nebun, când își
poate produce mai mult rău decât bine. păstrează calmul, este socotit înțelept,
De aceea el exercită autocontrol cu iar cel ce-și păzește buzele este
cunoștință despre voința lui Dumnezeu, considerat un om cu pricepere.” (A se
rezistând în fața factorilor și a vedea Versiunea Americană Standard)
elementelor ce provoacă mînie, și se Omul ce deține cunoștință din Cuvântul
reține să o manifeste nesăbuit. Odată cu lui Dumnezeu nu-și poate lăsa
aceasta primește putere, mai ales dacă cuvintele să curgă prostește, mai ales
privește la marele Ajutor, Iehova când este tulburat. Și dacă alături de
Dumnezeu. El poate să-și potolească cunoștință el are pricepere despre
mânia, să raționeze clar și apoi să relația sa cu Dumnezeu și despre locul
acționeze după voința lui Dumnezeu și său potrivit din organizația teocratică,
nu va permite mâniei sau supărării să-l
36
învingă.Se va strădui să rămână mustrarea Domnului.” – Efeseni 6:4,
echilibrat și să gândească lucid. Cu o Emphatic Diaglott.
astfel de dispoziție sau spirit el poate
gestiona stările și împrejurările care ar Cei care privesc la
duce persoana nesăbuită în păcat. înțelepciunea lui Dumnezeu își
amintesc proverbul: “Mândria merge
Se spune foarte bine: “Cel înaintea căderii și spiritul trufaș
încet la mînie are mult discernământ, înaintea poticnirii. Mai bine să ai un
dar cel nerăbdător ridică în slăvi spirit umil printre cei smeriți, decât să
nebunia”. (Proverbele 14:29) Dacă ești împarți plata cu cei orgolioși. Cine este
dispus la acțiuni pripite sau nesăbuite încet la mînie valorează mai mult decât
când ești agitat ajungi să faci prostii, un om puternic și cine își ține sub
mai ales să-ți faci rău singur. control spiritul, mai mult decât cel ce
Negândindu-se niciodată la ce poate cucerește un oraș.” (Proverbele
însemna rezultatul unei vorbiri sau al 16:18,18,32) Cei înțelepți preferă să
unui comportament nesăbuite, el stea în compania celor smeriți, cei
acționează așa cum este dispus, în umili în proprii ochi, căci ei îi recunosc
condiții neliniștitoare și persistă să facă pe Iehova Dumnezeu și pe Isus Cristos
ce este neînțelept. În felul acesta el ca „Înaltele Stăpâniri”. Doar astfel cei
înalță sau continuă nebunia și sigur va înțelepți vor câștiga favoarea sau harul
comite fărădelegi. “Omul iute la mînie Domnului Dumnezeu; căci El se
stârnește vrajbă și cine se înfurie repede împotrivește celor mândri. În bătălia
comite multe fărădelegi”. (Proverbele Armaghedonului El îi va distruge pe cei
29:22) Cel mai bun remediu pentru o care au ruinat pământul în mod nedrept
astfel de stare este disciplinarea și și i-au persecutat pe martorii Lui, în
sfatul marelui Domn și Conducător. De vreme ce îi va înălța pe slujitorii lui
aceea, părinții sunt instruiți: “Părinți, chinuiți și călcați în picioare și îi va
nu vă provocați copiii la mânie (sau nu împodobi cu un loc binecuvântat în
vă iritați copiii), ci creșteți-i în sfatul și dreapta „lume fără sfârșit”.

37
ZIUA LUI TICKEY
De la corespondentul Treziți-vă! din Rhodesia de Sud.

“Treziți-vă!, Treziți-vă!, de ferestruică și ușă nu mai există altă


Treziți-vă!” Acestea sunt primele deschizătură în coliba circulară. Coliba
cuvinte pe care le aude în fiecare lui este mică, poate cu diametrul de opt
dimineață Tickey , pe măsură ce i se picioare și Tickey a făcut-o din stinghii
trezesc simțurile și își deschide ochii de lemn, tencuite cu nămol. Și în
somnoros. Este aproape ora 5:30 a.m. și interior a fost pus nămol pe ziduri și
„băiatul-polițist” umblă prin țarcul lăsat să se usuce. Podeaua a fost făcută
african, strigând cu voce răsunătoare tot la fel și a fost bătută până s-a întărit.
să-i trezească pe muncitorii stăpânului
său. Acum apa de la rîu este
suficient de caldă ca Tickey să-și
Tickey poate să vadă lumina clătească fața și mâinile. Barba are
slabă de pe cer prin singura lui aproape o săptămână, își găsește briciul
fereastră, o gaură în baracă, de mărimea și se bărbierește până când degetele îi
unei farfurii. Îi dă un ghiont soției lui arată că a îndepărtat tot părul. Apoi își
care se ridică, își pune repede pe ea o ia periuța de dinți, care nu este nimic
rochie simplă de bumbac și se altceva decât o bucată de scoarță de
pregătește să aprindă focul. Nu are copac, specială uzată la un capăt, care
chibrituri, așa că dă fuga la un vecin seamănă cu o perie, și își curăță cu ea
care îi dă niște jar și aprinde focul. O puternicii dinți albi.
sobă primitivă din mijlocul colibei lor
mai are încă cenușă de la focul de seara Amintindu-și că trebuie să fie
trecută, așa că ea încălzește imediat apa la lucru la ora 6 a.m. se grăbește spre
pentru soțul său. câmpurile de tutun. Picioarele lui călite
nu sunt sensibile la pământul tare. Dacă
Tickey, care doarme ca de se întâmplă să-i intre un spin în
obicei în pielea goală, s-a trezit acum și epiderma îngoșată, îl scoate cu un alt
a pus pe el pantalonii și cămașa kaki. spin. Alături de colegii de lucru se
Așezându-se pe singurul scaun, se uită îndreaptă spre câmpurile stăpânului său
la fumul care se ridică și trece prin și smulge frunze de tutun timp de trei
acoperișul conic de iarbă. Este singurul ore. La ora 9 a.m.se încălzește.
loc prin care poate trece, căci în afară Recunoscător, grupul caută adăpost de

38
razele arzătoare în hambare, unde, sub împăcat, se grăbește. În colibă are
supravegherea unui „șef”, frunzele de amenajat special un loc ca acesta, din
tuntun sunt legate snopi și sunt puse la iarbă. Soția îi aduce niște apă pe care o
uscat. toarnă pe el. Astăzi nu are săpun, așa că
își freacă pielea bronzată cu putere,
La prânz lucrul încetează până se curăță.
pentru pauza de o oră. Până acum
Tickey n-a mâncat nimic. În timp ce stă Revigorat, se îndreaptă spre
la umbra unui copac se bucură când își bucătăria-colibă unde vecinii lui
vede soția venind cu ceva revigorant. mănâncă déjà. Soția lui, purtându-l în
Este masa obișnuită. A făcut un terci spate pe micuțul Sixpence, îi aduce
din făină de porumb, unul destul de mîncarea – același terci cu cimbru de
gros, pe care l-a pus într-un vas de lemn mai înainte – pe care el le mănâncă
făcut din mushamba. Într-un vas de fericit, flecărind și râzând cu prietenii
pământ separat este niște fasole gătită lui. Aici sunt doar bărbați, căci soțiile
și niște cimbru. Tickey și prietenii lui au mâncat împreună cu copiii. Tickey
se spală pe mâini, își strâng picioarele se întreabă ce fel de bărbat va fi
și mănâncă unul de la altul, până când Sixpence. Zâmbește când se gândește
au stomacul plin. Mănâncă cu degetele, la numele copilului. La scurt timp după
luând câte o bucată din terciul de pe nașterea lui, o rudă i-a adus copilului o
farfurie, îl rulează, îl înmoaie în sos, și micuță monedă de argint. Numele de
apoi îl bagă în gură. Apa sau poate niște Sixpence i-a plăcut mamei și așa i-au
bere dulce, revigorantă ajută terciul să pus numele copilului.
alunece. Pentru toată lumea ora 1 a.m.
vine prea repede și iar trebuie să Mintea rătăcitoare a lui Tickey
meargă la lucru până la apusul soarelui. se întoarce la prietenii lui. Seara trecută
au dansat și au cântat în sat, dar în seara
Muncitorii obosiți se aliniază asta toți păreau mulțumiți să stea jos și
pentru rația zilnică de mîncare – niște să vorbească. Mâine este duminică și la
terci și un vas cu fasole – O dată pe fermă nu este de lucru. Este invitat la o
săptămînă mai primesc și carne. Tickey petrecere cu bere mâine, dar își adduce
trebuie să cumpere mâncare pentru aminte că a cumpărat un exemplar din
familia lui și face lucrul acesta de la Noul Testament în limba natală. Le
magazinul autohton de pe strada explică prietenilor că deși nu știe să
principală. Acolo poate cheltui salariul citească foarte bine, tot îi place ce
lui lunar de 25 șilingi. Tickey se citește. Lucrurile pe care i le explică
îndreaptă spre casă cu porția de misionarul orthodox religios nu sunt
mâncare așezată pe capul lui lânos, logice, dar Biblia are sens.
când soarele dispare la orizont. Simte
nevoia să facă o baie și, cu sufletul
39
Simțindu-se somnoros, Tickey pături care să le acopere corpul și să-i
își părăsește prietenii și se îndreaptă apere de țânțari și, în sfârșit, se
spre coliba lui. Soția a pus vasele odihnesc. În curând va fi liniște,
murdare într-o parte, ca să le curețe exceptând lătratul unui câine și râcâitul
mâine. Micuțul Sixpence doarme și delicat al unui șoricel. Sperând din
patul este pregătit. Soția a întins suflet să nu fie trezit de copil, Tickey
covorul de trestie pe podeaua de adoarme într-o inconștiență
pământ. Peste el întinde o pătură. binecuvântată.
Așează o pernă pentru cap și două

PĂSTRAȚI LANȚUL INTACT

Turnul de veghere aduce în mod regulat cititorilor săi adevăruri


mângâietoare și o privire în profeția Bibliei, acum în curs de împlinire. Fiecare
număr devine o verigă în lanțul priceperii sporite a Cuvântului și scopului lui
Dumnezeu. O astfel de pricepere vă va elibera din starea de teamă și disperare
care afectează lumea, aducând, în schimb, o pace a minții și speranță pentru
viitor. Nu pierdeți nici un număr al Turnului de veghere! Păstrați lanțul intact!
Primirea fiecărui număr al Turnului de veghere este asigurată de abonament. Doar pentru 1 $ veți primi
24 de exemplare ale acestei reviste bilunare. Dacă vă faceți abonament înainte de 1 mai, 1950, veți primi opt broșuri
scripturale. Folosiți cuponul de mai jos:

Vă trimit 1$ pentru un abonament pe un an la Turnul de veghere Înțeleg că dacă acesta este


trimis înainte de 1 mai, 1950, voi primi gratuit opt broșuri scripturale.

Nume ........ Orașul ........

Strada ........ Țara ............

40
de la univesitatea din
Madrid.

Aniversare în
Yugoslvia

La a șasea
aniversare a instituirii
regimului comunist al
Schimburi între pe polonezii comuniști. mareșalului Tito, din
Franța și Polonia Au arestat și au Yugoslavia, federația
întemnițat un vice- națiunilor comuniste
La mijlocul lui consul polonez și alți din împrejurimi a
noiembrie guvernul trei oficiali consulari și anunțat, într-o adunare
polonez a arestat un au expulzat din Franța secretă, că au decis să
oficial consular alți 26 de polonezi. meargă cu mai multă
francez, Andre Simon hotărâre după mareșal
Robineau, acuzându-l Marșul foamei în și să-l dea jos. Acest
că lucra împotriva Madrid recent atac la adresa
securității Poloniei. Yugoslaviei a fost
Polonezii au scos O mie de primit cu dispreț de
imediat o mărturisire angajați ai băncilor au liderii ei.
de la Robineau, cu făcut paradă (11/29) pe
mijloacele comuniste străzile din Madrid, Reformă agrară în
obișnuite, și i s-a mai într-o demonstrație fără Italia
spus că implicase o precedent, sub
conducerea lui Franco. În noiembrie
sută de polonezi într-o trecut a avut loc o
rețea de spionaj. Mai Ei au cerut salarii mai
mari și condiții de mișcare a țăranilor din
târziu au mai fost Sicilia de a ocupa și
arestați de polonezi alți muncă mai bune,
strigând: “Ne este terenuri necultivate.
doi francezi. Guvernul Încercări similar au fost
francez a protestat și și- foame! Vrem
siguranță!” În același făcute în Calabria,
a sprijinit protestul în partea de jos a cizmei.
singurul mod posibil timp, autoritățile au
fost puse față în față cu În Punta d’Ella
pentru a-i impresiona Castella, un preot i-a
problema unei greve
din partea studenților instigat pe țărani să

41
pună mâna pe o Unite (11/26), atunci privilegiați și să lucrăm
suprafață de teren de când Michael Scott, alături de Statele Unite,
nouă acri, a unui baron. preotul Anglican ce în menținerea păcii în
Dacă baronul și alți reprezintă grupurile Orientul Mijlociu și în
proprietari, în special native din Africa de dobândirea libretății și
biserica romano- Sud, a cerut o acțiune a prosperității, ca ideal
catolică, nu se din partea Națiunilor al tuturor oamenilor
împotrivesc puternic, Unite, prin care să se iubitori de pace.”
în Italia se poate face o pună capăt măsurilor Referitor la Rusia, el a
nouă reformă agrară. de segregare de acolo. spus: “Tot timpul vrem
Se lucrează la El a primit o audiență, să fim prietenoși cu
recuperarea a a spus reprezentantul vecinii noștri, dar
5.000.000 acri de teren, Africii de Sud, contrar mereu pe baza
care în prezent nu au regulilor Națiunilor independeței și
nici o valoare, dar Unite. respectului reciproce.”
progresul este lent. Șahul caută ajutor
Șahul Iranului face o monetar și militar
Secetă și inundații în vizită în Statele Unite pentru ținutul lui bogat
Italia în petrol.
Mohameed
Seceta Riza Pahlevi, șahul în Complot de asasinare
cumplită ce a afectat vârstă de 30 de ani al în Turcia
Italia timp de aproape vechiului și
un an a luat sfârșit în subdezvoltatului Iran, a Guvernul turc
noiembrie prin ploile și sosit în Statele Unite a anunțat (11/16) că a
inundațiile la scară (11/16) pentru o vizită pus capăt unui complot
mare. A plouat din de o lună. Șahul a făcut de asasinare a
abundență și aproape călătoria de la Teheran președintelui Ismet
fără oprire în cea mai (72.000 mile) cu Inonu. Trei mebri ai
mare parte a avionul privat al partidului din opoziție
peninsulei. președintelui Truman, au fost arestați.
The Independence. Complotul mai
Africa de Sud Primit bine la urmărea și uciderea lui
înaintează Washington de Celal Bayar, liderul
președinte și membrii partidului democratic
Africa de Sud a
boicotat Comitetul Cabinetului, cu salutul pro-guvernare.
tutelar de 59 de a 21 de arme și garda
membri, al Adunării de onoare, șahul a
spus: “Aliați în război,
Generale a Națiunilor
cred că vom fi
42
Pushtunistan (11/20), populația Din Chungking la
evreiască din Israel a Chengtu
Presa și radioul trecut de un million.
au anunțat (11/20) În timp ce
întemeierea “națiunii Constituția Indiei naționaliștii continuau
independente” la să bombardeze
granița de est a Adunarea porturile maritime
Afganistanului. Noua generală din India comuniste din China,
națiune se numește (11/26) a adoptat o comuniștii au făcut mai
“Pushtunistan”, iar nouă constituție, după mult presiuni asupra
formarea ei a ce a lucrat la ea aproape naționaliștilor și în
intensificat relațiile trei ani. Aceasta a noiembrie trecut băteau
déjà încordate dintre transformat țara într-o la poarta orașului
Afganistan și Pakistan. “republică suverană Chungking. Capitala a
democrată”, sub cedat ușor comuniștilor
Pentru refugiați arabi conducerea unui (11/30). În vreme ce
președinte. forțele comuniste
Misiunea de Președintele Adunării a
analiză economică a chineze, în număr de
spus că acest act va 20.000, traversau râul
Națiunilor Unite, guverna 337.000.000
pentru Orientul Yangtze și pătrundeau
persoane, ceea ce pe străzile orașului
Mijlociu, a recomandat înseamnă “mai mult
(11/18) ca Adunarea Chungking, avionul
decât populația întregii personal Skymaster al
generală să aprobe un Europe, fără Rusia”.
program de ajutorare și generalului Chiang
Constituția cuprinde Kai-Shok ajungea la
lucrări publice în 395 articole și este cea
valoare de 48.000.000 Chengtu, la 170 mile
mai mare din lume. Ea nord-vest de
$, începând cu 1 abolește “proscrierea”
ianuarie, 1950, pentru Chungking. Chengtu a
și deosebirea de caste, fost făcut noua capitală
sprijinirea celor în viața laică, și naționalistă, a patra în
652.000 de refugiați garantează libertatea de
arabi din Palestina, pe o decursul unui an. Între
exprimare și de timp, Li Tsung-Jen,
perioadă de adunare.Un articol
optsprezece luni. președintele în
stipulează: „bărbații și funcțiune al Chinei, se
femeile au drepturi
Populația evreiască afla la Hong Kong, sub
din Israel egale la lucru”. tratament, pentru o
afecțiune la stomac.
Odată cu
venirea a 633.000 de
imigranți din Tripoli
43
Angus Ward Rusia au fost încălcate, Răscoala celor din
Japonia a raportat că Hukbalahap (o
Președintele numărul total de mișcare de gherilă
Truman și secretarul de prizonieri de război comunistă)
stat Achesun au care s-au întors în
anunțat, la mijlocul lui Japonia, în 1940, a fost Într-o luptă cu
noiembrie, detenția de numai 84.973, în 300 de rebeli
consulului Statelor timp ce ar fi trebuit să Hukbalahap (11/22)
Unite de la Mukden, fie de 50.000 pe lună. trupele de jandarmi din
China. Pe data de 21 Mulți din cei care s-au Filipine au pierdut 29
Statele Unite au cerut întors nu făceau parte de oameni. Se spune că
la treizeci de națiuni, din P.O.W., ci erau această grupare
inclusiv Uniunea civili din Kurile și Hukbalahap este
Sovietică,.să denunțe Manchuria, spuneau leaganul comunismului
arestarea consulului. japonezii. și fac nenumărate
Comuniștii chinezi l-au probleme noului
reținut o lună pe Laburiștii din Noua guvern din Filipine.
consul, Angus Ward, Zeelandă pierd
pentru că deranjase un Alegeri în Columbia
angajat chinez de la După o
conducere de Tensiunea
Consulat. În cele din politică din Columbia a
urmă, el și patru paisprezece ani
laburiștii din Noua crescut din cauza
membri ai staf-ului său
Zeelandă au pierdut alegerilor din
au fost condamnnați la noiembrie. Zece mii de
închisoare, dar alegerile din noiembrie
și au venit la putere soldați au patrulat prin
pedeapsa a fost capitala Bogota. Multe
suspendată, iar lui și naționaliștii, cu
promisiuni de a reduce magazine și birouri și-
altor doi membri ai au închis ușile. După
stafu-lui său, care nu taxele și de a promova
libera inițiativă. căderea nopții străzile
erau chinezi, li s-a cerut
Partidul naționalist a erau pustii. Cu o zi
să părăsească țara. înainte de alegeri au
câștigat 46 din cele 80
Rusia nu returnează de locuri; partidul existat revolte și crime.
P.O.W. laburist câștigând doar Deși liberalii sunt
34. partidul majoritar,
În luna conservatorii dețin
noiembrie a anului guvernarea și sunt
trecut, pe baza hotărâți ca lucrurile să
acuzațiilor că cererile rămână așa. Liberalii
de repatriere făcute de au pierdut în anul 1946,
44
când partidul s-a romano-catolice din Iraelul nu prea are
scindat și au candidat la Statele Unite (11/18) multe de spus în
președinție doi liberali. au cerut ca Ierusalimul legătură cu acest lucru.
A fost ales candidatul să devină un oraș Guvernul arab al
conservator, Mariano internațional. Criticând Iordaniei a informat
Ospina Perez, un om de propunerea Consiliului Națiunile Unite (11/26)
afaceri milionar. Anul din Palestina, sub că nu va fi de acord cu
acesta candidatul considerația Națiunilor nici o schimbare în
conservator a fost Unite, liderii catolici au sistemul existent de
Laureano Gomez, zis că statutul control împărțit asupra
acuzat că ar fi un Ierusalimului era în orașului.
prieten al lui Franco. El principal o chestiune
a câștigat pentru că religioasă. Când Teste pentru noua
liberalii n-au luat parte președintele adunării bombă atomică
la alegeri, din cauza (11/29/47) a decretat
David
restricțiilor, deși acum împărțirea
Lilienthal, fostul
sunt uniți. Gomez a Ierusalimului în două
președinte al Societății
declarat că nu este un state, unul arab și unul
Energiei Atomice, a
susținător al lui Franco. evreiesc, aceasta a dus
spus în noiembrie
la formarea Enclavei
Panama își schimbă trecut că Statele Unite
internaționale
președintele pregătesc în mare
Ierusalim, iar
secret să-și testeze
Panama a avut împrejurimile acestuia
bombele atomice, în
ceva necaz în ultima un element esențial în
locuri izolate ale
parte a lunii noiembrie, aranjamentul. trilateral.
Pacificului Central.
Ierarhia catolică, sub
în chestiunea păstrării Departamentul apărării
președintelui. A avut Papa Pius al XII-lea,
a făcut publică o
trei într-o săptămână, insistă pentru
declarație că proiectul
realizarea acestui
cel de-al treilea de a crea o mașină
lucru. Israelul luptă cu
alungându-i rapid pe capabilă să producă
ceilalți doi, care au planul unui oraș
energie atomică este
căutat refugiu în Zona internațional, dorind
complet 90% și va
doar să cedeze
Canalului. produce energie
Națiunilor Unite
atomică atât pentru
Ierarhia versus supravegherea
întrebuințări
Ierusalim „locurilor sfinte”. De
industriale, cât și
vreme ce toate aceste
Cardinalii, episcopii și pentru arme.
locuri se află în partea
arhiepiscopii Ierarhiei arabă a Ierusalimului,
45
RAPOARTE ALE PROGRESULUI CREȘTINILOR
DIN LUMEA ÎNTREAGĂ

Ai crezut că creștinismul duce o bătălie pierdută? Rapoartele descurajante de


apatie din grupurile religioase organizate te-au făcut, poate, să ajungi la o astfel de
concluzie, dar n-o să mai crezi același lucru după ce vei citi.

CARTEA ANUALĂ A MARTORILOR LUI IEHOVA


DIN 1950
Această carte prezintă dovada clară a progresului creștin din lumea întreagă.
Da, din sute de țări, rapoarte directe dovedesc faptul că Dumnezeu strânge o mulțime
“din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile”, așa cum a promis că va face (Apoc.
7:9) Învățați despre această expansiune a creștinismului, care continuă, în pofida
persecuției și opoziției din mai multe surse.

Exemplarul personal al Cărții Anuale din 1950 vă va fi trimis prin poștă, pentru
o contribuție de 50 cenți.
Acum este disponibil și Calendarul din 1950. Acesta are o ilustrație minunată a Betelului, sediul
mondial al Societății Watchtower, din Brooklyn, New York. În partea de sus a Calendarului apare textul anual
din 1950, și prezintă texte cu teme scripturale pentru fiecare lună a anului Calendarul. Calendarul poate fi
obținut pentru suma de 25 cenți, sau cinci calendare la prețul de 1 $, dacă sunt trimise la aceeași adresă.

46
Trimit 50 cenți pentru exemplarul personal al Cărții anuale a martorilor lui Iehova din 1950; 25 cenți pentru
Calendarul pe 1950 și 1 $ pentru cinci calendare.

Nume .... Oraș.......

Stradă .... Țară. ......

47