Sunteți pe pagina 1din 98

YRAM

SECRETELE LUMILOR ASTRALE

Dezvăluiri extraordinare relatate


în urma a pete doipreze!e ani de dedu"lare
!on#tientă în lumile in vizi"ile
tehnoredactare.Gabriela Popa

1998 Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii SHAMBALA

ISBN 9!"9##$8"9"#
i

ÎN LOC DE PREFAŢĂ
A%ENT&'ILE &N&I ()L)T*'
+NT'"&N (*'P S&BTIL

O după-amiază
odihnea pe un divan.liniştită
În ur,întotul
Virginia.
parcăÎnera
salonul casei,
pătruns de Robert Monroe
atmos!era se
letargică
din acea zi de duminică americană, at"t de asemănătoare cu altele.
#eodată, o rază misterioasă îi înconoară corpul într-o lumină caldă şi îl
aduce în stare specială de vibra $ie. Îşi dă seama că nu se mai poate
mişca, orice încercare !iind lipsită de succes, ca în !a$a unei !or$e
invizibile, care i se opune. %reptat, senza$iile intense au dispărut, pentru a
reapărea în alte zile. &ără e'cep$ie, medicii consulta$i nu i-au depistat nici
o maladie şi i-au recomandat doar mai multă odihnă.
În lunile care au urmat, Monroe a început să trăiască noile stări ca pe
nişte adevărate e'perien$e paranormale. #e pildă, într-una din zile, !iind
surprins de Vibra$ii, în pat, şi-a lăsat m"na în a!ara aşternutului, să atingă
covorul cu degetele. #e necrezut, m"na cea subtilă i-a trecut prin covor,
ating"nd planşeul, pătrunz"nd
in!erior. (onsternat, Monroe şi-aapoiretras
prin bra$ul.
pla!onul camerei
Vibra$iile au deîncetat.
la etaul
)u
e'ista însă nici o gaură în podea sau în covor. #upă c"teva săptăm"ni, în
timp ce se g"ndea cu plăcere la zborul pe care urma să îl e!ectueze după-
amiază la bordul planorului său, a sim$it dintr-o dată, surprins, că se loveşte
cu umărul de o supra!a$ă dură, asemănătoare unui perete. *este c"teva clipe
şi-a dat seama că pluteşte dedublat aproape de pla!onul camerei, iar corpul
!izic i-a rămas în pat, alături de cel al so$iei sale. #e această dată, !rica a
luat locul perple'ită$ii şi g"ndul dureros al decesului şi-a !ăcut apari$ia cu
brutalitate în conştiin$a sa. )u, nu îşi dorea moartea. +-a grăbit să reintre
în propriul corp.  doua zi, medicul la care a apelat nu i-a o!erit nici o
solu$ie pentru problema sa. n prieten l-a întrebat dacă nu este cumva
oghin, în caz a!irmativ !enomenul găsindu-şi o anumită e'plica$ie în urma
antrenamentului /O0.
În condi$iile absen$ei vreunei boli !izice sau psihice1 Robe rt Monroe începe
să pună sub semnul întrebării întreaga sa e'perien$ă de via$ă şi toate
cunoştin$ele dob"ndite p"nă la apari$ia stărilor deosebite, generate de stările
de dedublare prin care trece a. )u putea accepta cu uşurin$ă e'isten$a
percep$iilor paranormale, dincolo de zona acoperită de sim$urile
obişnuite. Via$a !amilială i se modi!ică radical. +eparat de so$ia sa, care
se situa pe o pozi$ie religioas ă tradi$ională şi se op unea încercărilor de a
dezlega enigmele !iin$ei sale, se concentrează tot mai mult asupra
problemei ce-l preocupă. 2otărăşte să redacteze un raport detaliat al
!iecărei 3călătorii4 în a!ara propriului corp şi citeşte o serie de lucrări care
îi o!eră dovezi stupe!iante despre e'perien$e asemănătoare, consemnate de-a
lungul secolelor.
(ele mai deosebite e'perien$e cu care s-a con!runtat aproape zilnic
mai bine de un deceniu, Monroe le-a prezentat în lucrarea sa purt"nd un titlu
ii
sugestiv5 36ournes out o! the bod4 7(898%OR:: Î) &R (OR*9 :
&:;:(<.
*e baza analizei sistematice întreprinse, el sus$ine e'isten$a a trei
dimensiuni, paralele cu această lume=, subtile, !undamentale. #acă
prima se re!eră la oglindirea !idelă a= spa$iului !izic ce ne înconoară, cea
de-a doua dimensiune este caracteristică unui mediu subtil, aproape
imaterial în care nu mai sunt valabile legile timpului, ale mişcării sau ale
materiei !izice şi care este locuit de entită$i cu grade de inteligen$ă variat e,
cu care este posibilă comunicarea sau !uziunea telepatică intimă. Monroe
a a!irmat că cel de-al doilea nivel, numitorul comun al oricărei ac$iuni sau
situa$ii, este g"ndirea pură, o stare mentală superioară, şi numai aici se
poate mani!esta, complet liber, corpul subtil. >l sus$ine cu convingere
deplină, e'isten$a unei a treia dimensiuni a universului, în care nimic nu se
petrece ca pe planeta noastră, şi declară că pentru cunoaşterea ei a trebuit
să ia în posesie corpu l subtil al unuia dintre locuitorii acelei dimensi uni
7sau cu alte cuvinte să se identi!ice empatic, complet cu acesta< !ără a !i însă
capabil să dialogheze cu ei.
Viziunile călătorului mistral nu s-au oprit la grani$a timpului prezent.
Vibra$iile sonore cu care se con!runta în timpul stărilor de dedublare erau
înso$ite uneori de imagini şi stări miri!ice reprezent"nd viitorul, preziceri
ale unor accidente şi evenimente care s-au produs cu e'actitate, c"$iva ani
mai3Metronics
t"rziu. :nstitute4 este denumirea centrului de studiu al !enomenelor
de dedublare pe care l-a în!iin$at Robert Monroe pentru a preda şi altora
tehnicile voiaului în a!ara corpului !izic şi a pune bazele unei noi ştiin$e.
#atorită preocupărilor sale, Monroe a stabilit legături cu o seric de maeştri
evolua$i spiritual care şi-au propus realizarea unor muta$ii planetare la nivelul
conştiin$ei prin intermediul unor mediumi, în vederea creării unor circuite
subtile de comunica$ii interdimensionale şi a unei re$ele de telepatie
spiritual-operativă între lumile şi dimensiunile conştiin$ei superioare şi
conştiin$a umană.
9ucrarea pe care o ve$i lectura în continuare este ceva mai veche
dec"t cartea lui Robert Monroe 7despre care am amintit anterior< dar nu
mai pu$in !aimoasă. >a a !ost scrisă de o !iin$ă umană deosebită, înzestrată
cu puterea de
misterioase ale aastralului.
se dedublatilălamai
voin$ă
ales şi de acei
pentru călători în di!eritele
care practică /O0 zone
şi
sunt interesa$i de !enomenele paranormale şi spirituale care rezultă
spontan în urma realizării cu succes a di!eritelor procedee /O0,
această carte vă permite intuirea unor aspecte şi realită$i uluitoare legate
de aşa-zisa 9M> #> #:)(O9O în care unii aung în timpul vie$ii prin
#>#?9R> (O)@%:>)%8, iar ceilal$i +upă aşa-zisa 3moarte4 c"nd îşi
părăsesc de!initiv corpul !izic. +!ătuim pe to$i cei care vor citi această
carte să nu se grăbească să e'perimenteze dedublarea, deoarece, atunci
c"nd !iin$a nu este pregătită temeinic vital şi mental, ne!iind mai ales
su!icient de pură şi echilibrată 77A< 1 7-<<pot să rezulte unele tulburări
psihice serioase.

P'*,ES*' -*GA G'EG*'IAN BI%*LA'&


1
PARTEA ÎNTÎI
$azele experimentale ale unită%ii #tiin%i&i!e' &ilozo&i!e #i
reli(ioae' ale opiniilor #i !redin%elor

)*) + ,OU- $A.- /TII,0I1IC- DE 2RO3RES


Este e.tre/ de 0reu s"ţi 2or/e3i4 cu a5utorul cuno6tinţelor
0enerale ale epocii noastre4 o prere raţional asupra e.istenţei proprii7
Aceast i0noranţ atra0e o su/edenie de erori n toate celelalte do/enii7
Pentru /ult lu/e4 pro0resul social repre3int sin0ura realitate4 6i politica
actual const n a i/a0ina un siste/ n care 2iecare a putea 2ace ceea ce i
place7
Aceast utopie4 ntreţinut cu 0ri5 de pro2itori de toate
cate0oriile4 a deter/inat cristali3area unui anu/it 2el de 0:ndire a6a"3is
/odern7 Pro0resul 6tiinţei4 reli0iei4 2ilo3o2iei4 nu este un pro0res real7 Se
scrie /ult4 se 0:nde6te puţin7 ;i4 de ndat ce o lucrare tratea3 c<estiuni
care cer un e2ort de 0:ndire4 este aruncat n 2undul unui sertar7
Ast3i toat lu/ea este 0rbit7 ,iecare rea s obţin re3ultate
i/ediate4 2r a se n0ri5i de cau3ele care le deter/in7 ;i totu6i4 n istoria
o/enirii4 niciodat /o/entul nu a 2ost /ai 2aorabil unei re2or/e a ideilor4
pentru un real pro0res 6i spre 2ericirea social7
=e unde
trans2or/rilor a 2i(are
iitoare> luateste
ideea
noul de ba3 a ce
ele/ent aener0ie
crui constitui i3orul
a 2ecunda
cuno6tinţele noastre cu potenţialit ţile sale radioactie> =e la ce o/
porni pentru a ec<ilibra diersitatea opiniilor 6i a credinţelor cu realitatea
sntoas>
Ipote3e de acestea sunt destule7 '3boiul din 191? le"a rsturnat
/ultora castelul 2ra0il al ilu3iilor 0eneroase7 'eli0iile nu /ai sunt la
nlţi/ea sarcinii lor7 (ei /ai /ulţi oa/eni sunt lipsiţi de bunul si/ţ cel /ai
ele/entar7 Iar n ceea ce prie6te ar0u/entele 2ilo3o2iei 6tiinţi2ice4 ele ne
ntorc la :rsta caernelor4 e.alt:nd principiul ori0inii noastre ani/ale7
'aţiona/entul4 pur 6i si/plu4 nu /ai a5un0e7 (u toat a6a"
3isa per2ecţiune a ciili3aţiei noastre4 0:ndirea /odern duce lips de @<ran7
Ba3ele /oralei sunt necuno scute 6i su2letul o/enesc rtce6te n 0olul
ilu3iilor 6iMarea
al speranţelor
proble/ <i/erice7
care se ridic 6i care a n2ierb:ntat ntotdeauna
i/a0inaţia oa/enilor este aceea a ne/uririi7 =ac a/ putea cunoa6te e.act
ce deeni/ dup /oarte4 dac a/ putea 6ti ntr"un c<ip si0ur dac este cu
putinţ s ne tre3i/4 s si/ţi/4 s ede/4 s 0:ndi/4 s nţele0e/4ntr"o alt
lu/e4 cu aceea6i u6urinţ ca 6i pe P/:nt4 ce pro0res 2or/idabil a/ reali3a
,r e.a0erare4 se poate spune c aceasta ar 2i cea /ai /are
reoluţie reali3at reodat n toate do/eniile actiitţii noastre7 ;i dac
e.ist un 2apt n stare s /ic6ore3e su2erinţele o/ene6ti /car n parte4
cunoa6terea acestei eni0/e seculare ar 2i una din cele /ai /ari bine2aceri ce
s"ar putea aduce o/enirii7
Eu a/ s  dau aici /i5loacele pentru a obţine acest 2apt4 aceast
certitudine4 aceast cunoa6tere7 Nu este necesar s aeţi credinţ7 Nu in ca
/isionar nsrcinat
re3ultatele obţinute4 s rsp:ndesc
3ic:ndu"C o idee
@(eea nou7
ce a/ Eu eu"e.pun
2cut nu are si/plu
ni/ic
F
/isterios7 Iat c<ipul n care a/ procedatC repetaţi e.perienţa n acelea6i
condiţii 6i eţi obţine acelea6i re3ultate7
Eident c @a priori aceasta pare de necre3ut (unoa6terea unui
/ister at:t de i/portant4 de3luit du/neaoastr ca si0ur4 2r nici o
ndoial posibil4 de un nobil necunoscut4 nu poate 2i dec:t o <i/er
0eneroas4 nscut din lecturi /istice7 (:te inteli0enţe superioare s"au
n</at la aceast /are proble/ 2r a o 2i putut re3ola ;i dac i"ar 2i
posibil pri/ului enit s ptrund at:t de u6or ntr"un do/eniu considerat
p:n acu/ ca inaccesibil4 @ar 2i prea de tot N"a/ 2i a6teptat secole 6i secole
pentru a cunoa6te acest /ister4 n nu/ele cruia at:tea 2iinţe u/ane s"au
/asacrat
=ac n"a6 2i re3olat eni0/a eu nsu/i4 este si0ur c a6 0:ndi la
2el4 6i a6 adu0aC @Acest do/n a aut4 desi0ur4 n tinereţea sa4 o
con0estie cerebral 6i i"a /ai r/as cea din ea
(ititorul a 2i4 probabil4 cea /ai politicos 6i a 0:ndi c su0estia
sau i/a0inaţia /i"au cau3at un 0en special de nero3 aparţ in:nd
do/eniului speciali6tilor de boli /intale7
Nu acestea sunt ar0u/entele care or sc<i/b a cea din natura
e.perienţei7 Eu nsu/i a/ 2cut toate re2lecţiile pe care te"aţi putea 2ace7 Ani
de 3ile a/ co/parat re3ultatele e.perienţei at:t ntre ele c:t 6i cu
tradiţiile pe care a/ a5uns s le cunosc7 A/ anali3at caracterul esenţial al
reli0iilor
cuno6tinţele6i 6tiinţi2ice
al 2ilo3o2iilor4 a//oderne
cele /ai anali3at 6ipsi<olo0ia
n"a/ 0sit 2iinţei u/ane dup
nici o contradicţie
2la0rant cu obseraţiile /ele e.peri/entale7
=e alt2el 2aptul c abord/ ast3i o atare certitudine4 este posibil n
irtutea pro0resului natural al oricrui 2eno/en7 Pentru a cule0e 2ructele
cunoa6terii trebuie s a6tept/ ca ele s 2ie coapte7 ,iecare etap a
cunoa6terii o/ene6ti este re3ultanta unor cau3e ale cror e2ecte cer c:teodat
perioade de /ii de ani nainte de a se putea /ani2esta7
;i c:nd 2ructul a a5uns la /aturitate4 are /ai puţin i/portanţ
personalitatea celui care are norocul s"l 0seasc7 =atoria sa ele/entar este
s"l /prt6easc 6i altora4 oricare ar 2i pri/irea ce i"ar 2i re3erat7

)*4 CO,DI0IILE MELE DE E52ERIE,0-


(el /ai bun /od de a re3ola proble/a ne/uririi ar 2i s /ori
pentru a"ţi da sea/a e.act de a/nuntele 2eno/enului7 Acest lucru este
practic i/posibil4 cu at:t /ai /ult cu c:t nu crede/ n spusele celor ce rein
de dincolo7 Trebuie 0sit o soluţie /ai ele0an t7 Studiin d di2erit e
tradiţii4 obser/ printre si/bolurile lor noţiuni care arat posibilitatea de a
separa 2iinţa u/an n dou4 2r a"i pricinui prea /ari neplceri7
Ma0neti3orii4 6i n special Hector =urille DLe ,anto/e des
iants4 au studiat acest 2eno/en pe subiecţi oluntari 6i au obţinut re3ultate
satis2ctoare7
Pentru cei nencre3tori4 acest /od de e.peri/entare ridic prea
/ulte obiecţii7 =ar4 dac 2iecare dintre noi s"ar putea pune n aceea6i stareC de
a intra 6i ie6i din corpul su ca din propria cas4 2r a"6i pierde nici o 2racţiune
de secund u3ul tuturor 2acultţilor con6tiente4 acesta ar 2i un lucru
e.traordinar
sc<i/ba doarNu ar /ai 2i nici
di/ensiunea /ister4
n care ne"a/nici/ani2esta7
co/plicaţii de reun 2el7 A/
!
Aceast certitudine alorea3 /ai /ult dec:t aceea a /orţii7 (:nd
corpul este de3ec<ilibrat de boal4 con6tiinţa este nelini6tit4 iar 2acultţile
2iinţei sunt puţin 2aorabile e.a/inrii acţiunii de desprţire dintre corp 6i
su2let7
S poţi repeta aceast e.perienţ de decorporare la oinţ4 n
posesia tuturor capacitţilor tale4 cu toat luciditatea4 2r ca din aceasta s
re3ulte reo tulburare este4 dup prerea /ea4 o /etod superioar separrii
de2initie Dn ur/a surenirii /orţii 2i3ice7 Aceste condiţii eu le"a/
obserat ti/p de paispre3ece ani4 de c:nd a/ reali3at pri/a dat
e.perienţa7 Inutil s  spun c a/ aut ti/p s / 0:ndesc 6i s"o studie3
n a/nunţi/e7 =e alt2el4 /"a/ sturat repede de 2eno/enele obi6nuite
ale di/ensiunii astrale7 A trece prin 3iduri4 a 2ace i3ite prietenilor4 a te
pli/ba liber prin spaţiu4 pentru si/pla plcere de a te bucura de aceast stare
e.traordinar4 este un 5oc cu care te obi6nuie6ti repede7 (on6tiinţa este /ult
/ai dornic de a cunoa6te4 rea s /ear0 /ai departe4 aceast nou
di/ensiune nu"i a5un0e4 ea caut s ptrund ntr"un alt /od de or0ani3are
cos/ic4 /ai nalt7
+ntr"ader4 spiritul u/an este ntr"o continu cutare7 Ast2el4 din
di/ensiune n di/ensiune4 n"a/ 2ost satis2cut at:ta re/e c:t nu a/ atins
aceast stare aproape indescriptibil4 n care nu e6ti dec:t o sin0ur
&nitate"Multiplicitate cu Ener0ia superioar a Naturii7 Eident4 obstacole
sunt destule4
de3olta dar pot
con6tiinţa 2i trecute7
6i pentru Mi"au cu
a ptrunde trebuit
ea ne.act 1F ani cele
di/ensiunile pentru
/aia"/i
nalte
ale &niersului nostru7 A trebuit s e2ectue3 o serie de operaţiuni asupra
2iinţei /ele psi<olo0ice7
Aceasta s"a petrecut4 de alt2el4 pe nesi/ţite7 La 2iecare etap4 care
se poate co/para cu o nou /oarte4 pentru c duce cu sine o parte din
ata6a/entele noastre4 trebuie s te obi6nuie6ti cu noul re0i/ /ental4 p:n
la acest /are salt n necunoscut prin care spiritul se debarasea3 de
ulti/ele r/6iţ e ale pers onal itţi i sale7 +ntr"un iit or olu/  oi
poesti detaliile acestei curioase eoluţii4 accesibil tuturor7
Abunde nţa obseraţ iilor culese n celelalte di/ensiuni ale
spaţiului /i per/it4 deci4 s  dau a/nunte absolut precise asupra
subiectului e.istenţei 2iinţei u/ane n a2ara 2or/ei 2i3ice7
de ctre Totu6i4
/areledat 2iindsarcina
public4 necunoa6terea
/ea este aproape
di2icil 4absolut
a6 puteaa acestor studii
spune c<iar
periculoas7 A pune la nde/:na oricui o e.perienţ at:t de i/portant4 nu
nsea/n a de3lui secretul noilor 2or/e de ener0ie care pot 2i utili3ate 6i
n ru> A/ /editat /ult asupra acestei ntrebri7 Iat conclu3ia la care a/
a5unsC prin e.p erienţ4 a/ a2lat c rul nu"i poate atin0e dec:t pe cei
dinainte nclinaţi spre ru7 Apoi4 e2orturile necesare pentru a reali3a
e.perienţa pretind un anu/it ec<ilibru psi<olo0ic 6i psi<ic4 din care rul
este e.clus7 +n 2ine4 dac4 n /od e.cepţional4 reo 2iinţ ru intenţionat ar
a5un0e la reun re3ultat4 ea a 2i repede icti/a4 2aptelor sale4 cci n /od
deliberat nu oi da n aceast lucrare in2or/aţii prea precise7
Sper c eţi nţele0e /otiul care / 2ace s procede3 ast2el7 (a
n toate lucrurile e.ist 6i aici unele particularitţi ce nu se dob:ndesc dec:t
prinsau
cel practic7 Suntdore6te
cea care dispuss
srepet
le diul0 erbal4
e aceste n li/itadar
e.perienţe4 e2orturilor 2cute
aici nu oi da dede
c:t
?
in2or/aţii 0enerale7
=e alt2el4 aproape c este secretul lui Polic<inelle 6i /ulţi oculti6ti
sunt la curent cu subiectul7 Aici nu o/ 2ace deloc ocultis/4 nici lucruri
/isterioase sau sectare7 (eea ce este de 2cut pentru a ptrunde n a patra
di/ensiune este la nde/:na oricui7 Spun:nd aceasta nu pretind c n"ar 2i de
2cut e2orturi7 Lectura unui 3iar este la nde/:na oricui cu condiţia s 2i
nţat s citeasc n li/ba n care este redactat respectiul 3iar7
E.ist nc /ulte lucruri obscure ast2el nc:t condiţiile e.perienţei
nu sunt tot at:t de net de2inite ca ntr"o anali3 c<i/ic7 Pentru /o/ent4
ele/entele pre3entate sunt su2iciente obţineţi unui re3ultat care se
per2ecţionea3 prin antrena/ent7 &n sin0ur 2actor4 @Ti/pul4 nu poate 2i
li/itat7 Acest ti/p se reduce proporţional cu intensitatea elanului pe care
cercettorul l a i/pri/a destinului su7 =e e.e/plu4 cel care 6i a pune n
aceast acţiune toat 2iinţa4 2r restricţii de nici un 2el4 cel care i a
consacra bo0ţia4 prieteniile4 0:ndurile cele /ai scu/pe4 iaţa c<iar4 dac a
trebui4 a a5un0e /ai repede la ţint dec:t unul care a pstra n sine
nclinaţii interesate7
Trebuie s ne d/ bine sea/a c4 n acest 2eno/en de dislocare ntre
corpul 2i3ic 6i celelalte structuri ale 2iinţei u/ane4 nu aparenţele contea3 ci
acţiunea aderat4 e2ortul inti/ 2cut de eul u/an pentru a scpa de
le0turile sale cu 2or/ele 0rosiere ale /ateriei4 cu nlnţuirile ieţii
p/:nte6ti7
bine este s+nnu acest
se do/eniu ipocri3ia
ncerce ni/ic dispare4
dec:t s sesu2letul este studiul
ntreprind de30olit7 Mai
acestor
2eno/ene cu 0:nd ascuns4 de interes personal7
(ondiţiile esenţiale pentru a reali3a aceast e.perienţ sunt de trei
2eluriC 2i3ice psi<olo0ice 6i psi<ice7 (alitţile 2i3ice se re3u/4 natural4 la
o bun sntate7 Persoanele care su2er de reo boal de ini/ trebuie s
se abţin7 =ac cinea este 2ricos4 supus la tulburri neroase4 trebuie s
nceap prin a se n0ri5i4 obţin:nd cal/ul nainte de a reali3a cea7
Te/pera/entele li/2atice par a 2i cele /ai potriite4 cci se stp:nesc /ai
u6or7 %or trebui eitate e.cesele de orice 2el7 Se a /:nca /oderat eit:nd
consu/ul de buturi alcoolice7 Se a suprae0<ea 2uncţionarea
or0anis/ului4 not:nd n 2iecare 3i te/peratura4 btile ini/ii4 etc7 +n 2inal4 se
or 0rada e.erciţiile psi<ice4 n con2or/itate cu aceast e.a/inare7
nu uit/ *r0ani3area psi<olo0ic
natura e2ortului a 2iinţei
ce trebuie 2cut7 este deosebit
Trebuie s nede i/portant7
0:ndi/ bine laS
0raitatea actului pe care"l ndeplini/7 +n ec<i/e4 eleii erau pre0tiţi
pentru acest /ister4 pe parcursul /ultor ani de antrena/ent4 6i cu toate
acestea4 nu toţi reu6eau7 +ncercaţi s  i/a0inaţi trecerea brutal4
sc<i/barea radical pe car e o eţi si/ţi n 3iua n care  eţi edea
desprţit n dou prţi4 n deplintatea 2acultţilor oastre con6tiente7
(iocnirea dintre realitate 6i ilu3ie4 pe care lu/ea actual ne"o produce4
cau3ea3 o reacţie e.tre/ de iolent4 asupra creia trebuie s  aerti3e37
=eci4 iat de ce4 pri/a condiţie de ba3 este s aeţi o sntate bun4 2r
nici o tulburare4 2r nici o le3iune or0anic7
A doua este s aeţi un /oral absolut sntos4 dublat de bun si/ţ7
E.perienţa cere ntr"ader obseraţii de0a5ate de su0estii de orice 2el7
La cel
0ri5ile4 sau4 nceput
puţin4este necesar
s nu o iaţ
li se dea cal/7 Meditaţia4
i/portanţ7 Trebuie eitate 30o/otele4
ru0ciunea
$
a5ut /ult n obţinerea acestui re3ultat 7 E2orturile trebuie ndrept ate spre
selecţia 0:ndurilor4 a dorinţelor4 a /otielor de acţiune7 (el /ai scurt dru/
const n a ale0e un Ideal 0eneros 6i a 2ace din el obiectiul4 punctul central
n 5urul cruia or radia 0:ndurile4 dorinţele4 /otiele de acţiune7 Acest Ideal
trebuie s 2ie scopul ostru nu/ai pentru el trebuie s lucraţi 6i n el trebuie
s concentraţi tot ceea ce este /ai bun n oi7
Pentru ce acest /oti central asupra cruia  eţi 2ocali3a trebuie
s 2ie 0eneros> Pentru c4 de obicei4 toat lu/ea ur/re6te un ideal opusC
acela de a tri c:t /ai co/od cu putinţ 2r a se sinc<isi de alţii7 Este
pri/ul"rudi/ent de con6tiinţ personal4 c:6ti0at de toate celulele ii7 Este
instinctul de conserare4 este iaţa care se de3olt ur/:nd le0ea celui /ai
bine or0ani3at7 =ac reţi s reu6iţi n e.plorarea 2r pericol a celorlalte
lu/i4 aceast le0e trebuie s 2ie asala oastr7 Acesta este pri/ul @balaur
cu care trebuie s luptaţi 6i care  a lsa s"i ptrundeţi secretele atunci
c:nd l eţi 2i stp:nit7
Pentru a atin0e aceast ţint e.ist dou / i5l oac e7 Ale 0er ea
depind e de carac terul du/neaoastr4 de te/pera/entul4 dispo3iţia4
2er/itatea oinţei du/neaoastr7 Pri/ul const n a nin0e
tendin ţele4 e0oist e prin e.erciţiul unei ieţi /oderate4 prin repri/area
instinctelor 5osnice4 prin punerea n alo are a sen ti/ entel or4 a /oti elo r4
a dori nţel or4 a 0:ndurilor 0eneroase7 Este dru/ul des:r6irii /orale4
cunoscutAl dedoilea
toat lu/ea7
procedeu este /ult /ai rapid4 dar este 6i /ai dureros7
Este cal ea 5ert 2ei con6tiente7 +n acest ca3 su2erinţele de ndurat sunt cu
at:t /ai iolente cu c:t sunt /ai /ulte entitţi 0rosiere Dele/entali de alun0at7
E.istenţa 2or/elor de ener0ie care triesc pe sea/a noastr a 2ost
nre0istrat de secole7 Noi <rni/4 din italitatea noastr4 o /ulţi/e de ast2el
de entitţi4 pe care le"a/ atras prin /odul nostru de a 0:ndi 6i acţiona
trebuie deci s ne 7a6tept/ la o reacţie din partea lor7 &nul din /i5loacele
lor pre2erate de a acţiona este s inspire celui care le <rne6te un de30ust
pro2und4 oboseal 4 o i/ens inerţie7 Nu nu/ai c cercettorul 6i ede
iaţa n ne0ru dar ntr"un acces de descura5are4 el poate a5un0e c<iar n
pra0ul sinuciderii7
* re0ul reco/andabil n a/bele ca3uri este bl:ndeţea7 Trebuie s
eitaţi
s s  ncpţ:naţi
2ii rbdtor c:nd
este o calitate ceeste orba
trebuie dennclinaţii
pus practic7recalcitrante7 A 6ti
=ac ţi de3olţi
n acela6i ti/p calitţi superioare4 spre care si/ţi /ai /ult atracţie4 celelalte
or dispare4 ne2iind ali/entate7 +n s2:r6it4 a/intiţi" c un Principiu
superior de iubire4 ales ca Ideal4 a ncununa acţiunea cu uluitoare
succese4 cu un /ini/u/ de e2ort7
Psi<is/ul 2iind la ordinea 3ilei4 toat lu/ea este la curent cu
practicile sale7 Ele/entele esenţiale de studiat suntC puterea de concentrare
/ental asupra unui sin0ur obiect4 2r a te lsa distras de alte preocupri4
deprinderea unei respiraţii rit/ate4 rela.area neroas 6i /uscular4 6i nu n
ulti/ul r:nd4 posibilitatea de a r/:ne cu /intea 0oal4 tar a 0:ndi4 Acest
ulti/ e.erciţiu4 nu/it @i3ol are de ctre psi<i6ti4 sau @intrare n tcere de
ctre <indu6i4 re3u/a perioada de @a6teptare a tuturor 2eno/enelor ce au
reo le0tur
stp:nire cu :patra
absolut di/ensiune7
a acestor capacitţi7Nu este deloc
*bi6nuinţa necesar lessi/pli2ic
dedublrii ae/ o n
#
parte 6i a5un0e/ c<iar s ne dispens/ de ele7 Aceasta de/onstrea3 prostia
tuturor tratatelor de /a0ie care consider 2or/ulele lor ca a.io/e7
+n orice ca34 oricare ar 2i scopul ostru4 a/intiţi" /ereu c aceste
condiţii e.peri/entale4 la care ne re2eri/4 repre3int I/ /ini/u/ de e2ort4
absolut necesar dac doriţi s  pstraţi ec<ilibrul7 Moartea4 nebunia4
con0estia4 parali3ia 6i /ulte altele sunt pericolele care  p:ndesc4 dac 
dep6iţi puterile7
=e6i nu e.ist re0ul tar e.cepţie4 eu nu  s2tuiesc s  lansaţi n
aceast aentur 2r pre0tire7 =ac ne0li5aţi antrena/entul psi<ic nu
eţi obţine 2eno/ene stabile4 nu eţi 6ti s le controlaţi 6i eţi risca s cdeţi
ntr"un /isticis/ bolnicios7 =ac ne0li5aţi antrena/entul psi<olo0ic4 este
nc 6i /ai ru7 %eţi /er0e spre de3ec<ilibru /ental4 prin robirea de ctre
2orţele in2erioare4 crora le eţi 2i4 ntr"un /od 2atal icti/e4 ntr"o bun 3i7

)*6 C7TE8A RE.ULTATE 3E,ERALE


Pentru a nţele0e ceea ce a ur/a este util s  pre3int nc de pe
acu/ obseraţiile 0enerale ale /ai /ultor ani de studiu7
Aceste Lu/i asupra crora s"au construit at:tea ipote3e4 aceste
&niersuri care au interesat n cel /ai nalt 0rad i/a0inaţ ia o/eneasc4
dep6esc n si/plitatea lor tot ceea ce oa/enii pot inenta /ai /inunat 6i
/ai co/ple.7
&niersul ini3ibil este 2r 2or/7 El se reduce la o at/os2er
/bibat de ener0ie4 sub o presiune ariabil7 Aici 2iinţa u/an este 2r
2or/ 6i ea de ase/enea nu repre3int dec:t o at/os2er electronic
n3estrat cu ener0ie oscilant7
Sin0ura deosebire care e.ist ntre o/ 6i &niers este
ansa/blul 2acultţilor psi<olo0ice repre3entate de con6tiinţ7 +n ini3ibil
,iinţa u/an este un G:nd con6tient4 n3estrat cu oinţa de a acţiona7
=iscern/:ntul /ultiplu al e2ectelor 6i al cau3elor se reali3ea3 cu a5utorul
sen3aţiilor corespun3toare ntr"o unitate de ti/p7 'elaţiile dintre aceste dou
Toturi repre3entate de */ 6i &niers nu sunt dec:t o proble/ de acord7
Prsindu"6i 2or/a /aterial4 2iinţa u/an nu duce cu sine anu/ite
lucruri n /ai /are /sur dec:t altele7 Ea pstrea3 nu/ai acordurile4
e.presiile4 rit/ul e.perienţelor sale p/:nte6ti 6i aceasta a5un0e pentru a o
atra0e 6i a o reţine pri3onier ntr"o substanţ n care 6i a putea des26ura
acţiunile sale obi6nuite7
%ibraţiile ar/onioase ntre substanţa oscilant a lu/ilor subtile 6i
substanţa utili3at ca suport4 de ctre con6tiinţ4 se traduc printr"o /ulţi/e
nenu/rat de nuanţe atractie4 care n0duie s se deosebeasc e2ectele
de cau3ele ce le 0enerea37
Substanţa &niersului nostru aria3 de la o stare de densitate
e.tre/4 pe care o pute/ cali2ica @/aterie4 p:n ia esenţa radioacti
creia i pute/ da nu/ele de @2orţ7
Starea @/aterie repre3int ener0ia 2ra0/entat de ctre Ti/p 6i
Spaţiu p:n la un /ini/ de actiitate4 pe c:nd starea de @2orţ constituie un
/a.i/u/ de actiitate instantanee7 Nenu/rate sunt treptele scrii cos/ice
cuprins ntre aceste dou e.tre/e 6i este u6or s ne nc<ipui/
su/edenia de stri particulare pe care ea o repre3int7 =e partea

/ateriei do/in 2orţa centripet centrali3atoare4 nspre partea 2orţei4
curentul centri2u0 are un /a.i"nu/i de actiitate7
Eoluţia 2iinţei u/ane apare ast2el ntr"o lu/in e.tre/ de clar4 n
concordanţ cu tradiţiile antice7
Ea const  n a stabi li n sine acordu rile necesare pentru a ibra
la unison cu starea de 2orţ a substanţei 6i a eada ast2el din siste/ul planetar
n care o reţin toate celelalte 2or/e de atracţie7
=ac r/:ne/ e0oi6ti4 rul nu st n aceast atracţie e0ocentric4
de alt2el necesar /ani2estrilor ieţii pri/itie4 ci n @calitatea atracţiilor
crora le r/:ne/ pri3onieri7
Acest /ecanis/ ne d c<eia asupra necesitţii iubirii altruiste4
preconi3at de toţ i /arii 0:nditori7 =e spri n3:nd 2iin ţa u/an de toate
atracţiile in2erioare4 supri/:nd acordurile sale cu 2or/ele substa nţei4
nţ:nd"o s triasc n Lu/ea Principiilor4 o obi6nui/ cu /anipularea
Ener0iei 2or/idabile la care a aea acces7
Eu a/ utili3at aceast /etod  pentru a atin0e &nita tea de
le0tur cu (on6tiinţa (os/ic 6i oric:t de necre3ut ar prea4 acest re3ultat
este n per2ect ar/onie cu constituţia &niersului nostru7
Substanţa celorlalte lu/i se pre3int obseraţiilor noastre ca o
at/os2er de densitate4 de lu/ino3itate 6i de reacţiune ibratorie ariabil7
Presupun:nd c e.peri/ent/ cu un dublu4 co/pus dintr"o substanţ de
densitate /i5locie4c:/pul
care le si/ţi/C iat caracteristicile
de ener0ie pe n care
care leseobser/ 6i sen3aţiile se
/i6c /ateria"2orţ pe
caracteri3ea3 printr"o cre6tere 6i o descre6tere a o2 rţei centri2u0e7
Pentru a te /enţine n ec<ilibru per2ect n toate 0radele eterului4
trebuie deci s te debarase3i de toate atracţiile4 ast2el nc:t siste/ul de unde
ntreţinute utili3at de (on6tiinţ s se reduc la cea /ai si/pl e.presie a sa7
P:n s 2i a5uns la acest re3ultat4 care este 2inalul eoluţiei u/ane4
constat/ n Ini3ibil e.istenţa unui c:/p de ener0ie deosebit de
2aorabil atracţiilor4 a2initţilor4 si/patiilor de /o/ent7
(alitatea4 rit/ul ibrator al oscilaţiilor se ec<ialea3 cu o stare
radioacti corespun3toare4 6i a6ea3 2iecare 2iinţ u/an ntr"o substanţ a
crei densitate deter/in auto/at puterile care"i sunt accesibile7
Puterea de acţiune n lu/ile ini3ibile este deci li/itat de
calitatea4 de natura4 de /odul de concentraţie al acordurilor nre0istrate de
con6tiinţ7
Str:n0:nd aceste acorduri spre o &nitate cos/ic adic
raport :ndu"n e /otiele de acţiu ne4 0:nduri le dorinţele4 a2ecţiunile spre un
Ideal nalt4 atin0e/ re0iunile unde do/in 2orţa centri2u07 (u o c<eltuial
/ai /ic de ener0ie4 ae/ acces la puteri considerabile4 /ult /ai rapid7
=in contr4 le0:ndu"ne de plcerile in2erioare4 consacr:ndu"ne
iaţa aspiraţiilor 6i dorinţelor le0ate de /aterie 6i de 2or/ele sale ilu3orii4 ne
li/it/ c:/pul de acţiune ntr"o substanţ n care ti/pul 6i /re6te
olu/ul7
Substanţa acestor aste unde n /i6care repre3int aparenţa unei
at/os2ere /er0:nd de la ntunericul co/plet p:n la o claritate radioas4
trec:nd prin toate tonurile cenu6ii inter/ediare7 Nu se ede nici sus nici 5os4
nici dreapta nici st:n0a7
(obor:nd spre /aterie4 care este li/ita in2erioar a 2orţei4 at/os2era
8
cenu6ie deine /ai nc<is4 se ntunec pro0resi4 ae/ sen3aţia unei
substanţe care se n0roa6 aceast sen3aţie este aproape insuportabil7
I/presiile ur/ea3 aceea6i 0radaţie7 Si/ţi/ c respir/ din ce n ce /ai
0reu7 Ne cuprinde o apsare 0eneral4 con6tiinţa deine nelini6tit 6i
i/presia deine cur:nd penibil7 In strile ntunecate se re/arc un 2el de
puncte 2os2orescente care se /i6c n toate direcţiile7
(:nd ne ndrept/ spre li/ita superioar a 2orţei4 opacitatea
scade7 Ptrunde/ ntr"un 2el de ceaţ cenu6ie4 co/parabil cu un ti/p
nc<is7 Pe /sur ce ne nlţ/4 aceast ceaţ se li/pe3e6te 6i4 n cur:nd4
o nlocuie6te o claritate lu/inoas7 &n soare strlucitor4 ase/enea celui de
a/ia34 lu/inea3 at/os2era7 *bser:nd cu atenţie se re/arc4 n toate
punctele4 o aceea6i intensitate lu/inoas4 ceea ce doede6te c aceast
lu/in este produs de actiitatea pro0resi a ato/ilor7
Sen3aţiile corespun3toare acestui stadiu suntC o cldur 0in0a6
care inadea3 corpul nostru subtil4 o /are /ulţu/ire care i cuprinde toate
/oleculele4 ns6i con6tiinţa si/te o 2ericire cresc:nd7 Ea se las dus spre
o dulce lini6te4 ntr"un cal/ pro0resi7 * ncredere /ai ibrant4 /ai
duioas o inadea37 (ontinu:nd s ne concentr/4 acest cal/ cre6te
ui/itor4 deine reli0ios7 Pentru a nu tulbura recule0erea at/os2erei4 nu
ndr3ni/ nici s 0:ndi/7 +/pre5uri/ile par /ai u6oare7 &/bra unui 0:nd
de3lnţuie o lu/e de 2eno/ene7 +n s2:r6it4 dac continu/ aceast
stranie
(ur:nd ascensiune4
ae/ sen3aţia o supra"actiitate /a0netic
c sunte/ a/eţiţi pare"ci/pre0nea3 at/os2era7
suportul nostru ener0etic
tinde s se disocie3e sub acţiunea unui de3ec<ilibru ine.plicabil7 S"ar crede c
toate particulele 2iinţei noastre sunt s/ulse cu iolenţ 6i aceast e.plo3ie
insuportabil obli0 e.peri/entatorul s coboare n re0iuni /ai
2aorabile radiaţiei sale proprii7
+n re0iunile inter/ediare4 i/presia este /ai bun4 sen3aţiile sunt
/ai stabile7 Li/pe3i/ea at/os2eric poate 2i co/parat cu 3orii 3ilei7 +n
0eneral4 ae/ o sen3aţie de repaos4 de ncredere4 de cal/7 Si/ultan4
con6tiinţa si/te i/presii ariabile7 +n anu/ite re0iuni ea rtce6te tar
bucurie4 dar 6i 2r tristeţe7 Altele i co/unic o /ai /are actiitate7 Ne
si/ţi/ /ai @acas7 G:ndi/4 acţion/4 2r un e2ort considerabil7 Sin0urul
2apt al 0:ndirii ne transport la locul dorit7 &neori4 at/os2era pare
cati2elat7
prin Aceste 6iobseraţii
antrena/ent ca ur/areaua2ost 2cutecon6tiinţei
eoluţiei n pri/ii ani de studii7 n(:nd4
se ptrunde strile
centri2u0e unde do/in aspectul 2orţ al substanţei4 aceste sen3aţii se
trans2or/7
E2ortul este ntotdeauna /ai /are n prţile ntunecate 6i dense ale
substanţei4 ns con6tiinţa nu /ai si/te nici o tea/7 Ea a dob:ndit o
anu/it stabilitate care i per/ite s ptrund n strile in2erioare 6i n cele
superioare ale substanţei4 2r s se ndeprte3e de la un /ini/ de cal/ 6i
de senintate ncre3toare7 (on6tiinţa acţionea3 2r tristeţe4 2r piedic4
cu o pace ncre3toare 6i cu o 2ericire special care o nsoţe6te7 (:nd
con6tiinţa se ndreapt ctre Lu/ile superioare4 i/presia ei se poate traduce
sub 2or/a /ulţu/irii cltorului care se ntoarce acas dup o absenţ
ndelun0at7 +n aceast lu/e4 n care (au3a 6i E2ectul sunt o aceea6i
&nitate4 ae/
/er0e/ direct i/presia c re0si/
la ţint7 Nu o a/bianţ
ede/ ni/ic4 2a/iliar7
nu 0:ndi/ ,r
ni/ic4 s ne si/ţi/4
6i totu6i 0:ndi/4
9
printr"un 2el de intuiţie4 c &niersul 6i le0ile sale sunt la dispo3iţia noastr7
E.ercit/ 2acultţile inerente acestei stri4 cu plcerea 6i u6urinţa
cltorului care 6i re0se6te obiectele sale 2a/iliare4 ocupaţiile sale
2aorite7
Aceste obseraţii 0enerale ne naţ c durerea 6i c<inurile
inentate de oa/eni nu e.ist7 ,iecare 0se6te dup /oarte substanţa n
care a putea continua s"6i e.ercite atracţiile sale7Aceasta nu rea s spun
c toat lu/ea a 2i 2ericit4 a6a cu/ s"ar putea crede n /od eronat7
Aici trebuie 2cut o preci3are i/portant7 +n obseraţiile
e.perienţei4 2ericirea 6i ne/urirea sunt @independente de /ecanis/ul
&niersului7 Le0ea (au3ei 6i E2ectului nu se preocup de pre2erinţele 6i
senti/entele noastre7 Ea nu a 2aori3a pe ascet7 Ec<ilibrul se stabile6te
ntotdeauna ntr"un /od absolut7 Acelea6i (au3e produc ntotdeauna
acelea6i E2ecte4 dac le pune/ n /i6care n acelea6i /pre5urri4 6i aceasta
se petrece n toate di/ensiunile &niersului7 Noi sunte/ cei ce trebuie s ne
con2or// lor7
Libertatea e.ist n luarea unei deci3ii7 =eter/inis/ul intra n
5oc n e.ecutarea acestei <otr:ri4 deoarece un raport de (au3"E2ect le
une6te 6i deoarece acest raport este 2actorul esenţial al *rdinii &niersale7
+n principiu4 toţi oa/enii trebuie s 0seasc 2ericirea4
pen tru c ata6a/entele lor i a6ea3 ntr"o substanţ ale crei ibraţii
corespund acelora6i
responsabilitţile 2recenţe7
sale4 Pentru
acest lucru esteani/alul sauPentru
aderat7 slbaticul
o/ulincon6tient de
conte/poran4
el este 0re6it7 +ntr"ader4 sunt puţini oa/eni care s nu 2i aut cuno6tinţ
despre o ordine a lucrurilor superioar si/plului e.erciţiu al instinctului7
*ricare ar 2i e.perienţele sale4 2iecare o/ deosebe6te4 ntr"o /sur /ai
/are sau /ai /ic4 calitţile particulare sau 0enerale ale substanţei4 tin3:nd
spre pro0res4 spre des:r6ire7
Acela care s"a lsat absorbit4 n ti/pul ieţii4 de satis2acerea
plcerilor 6i de preocupri /ondene4 a 2i atras dup / oarte ntr"un /ediu
n care a cuta s"6i cultie acelea6i preocupri7
Pe de alt parte 4 /entalul superior al 2iinţei u/ane i"a inoculat
acesteia anu/ite ibraţii prielnice re0iunilor po3itie ale 2orţei7 La un anu/it
/o/ent4 se a a5un0e la o stare de ec<ilibru instabil7 * sclipire
ilu/inatorienacare
a/bianţei 2aceeste
ca scu2undat7
2iinţa u/anNus orbesc
dein con6tient de care
de entitţile 0rosieritatea
in s"i
tulbure starea4 ci de calitatea in2erioar a substanţei n care c<inul su
ncepe7 Pentru a"6i c:6ti0a libertatea pe care o ntre3re6te prin aceast
intuiţie4 ea caut s eade3e din at/os2era sa7 +ns4 cu/ trebuie s"6i
ra2ine3e /ai nt:i ener0ia 0rosier pe care a acu/ulat"o n decursul ieţii sale
p/:nte6ti4 adeseori nu/ai dup secole de dureroas i3olare a5un0e s scape
n s2:r6it de lanţurile pe care sin0ur 6i le"a 2urit7
*ri de c:te ori r e2lect/ la eoluţia u/an4 s nu uit/ niciodat
dubla caracteristic a &niersului7 (onstituţia electro"/ecanic a Ener0iei
uniersale4 ec<ilibrat n 2iecare din alurile sale de nalt sau 5oas
presiune4 aria3 n prţile sale co/ple/entare de 2orţ 6i de /aterie4 printr"
o aceea6i cantitate de substanţ4 partea sa rit/ic4 i/pus de le0ea (au3ei 6i
a E2ectului4 2iind ceanoi
=eoarece care apropiesunte/
oa/enii ibraţiile de acela6i
alctuiţi ordin7
dintr"un circuit oscilant4
1K
alternati4 un circuit nc<is"desc<is4 ne reine nou sarcina de a ne diri5a n
/od inteli0ent acordurile noastre4 pentru a scp din re0iunile i n2erioare
ale :rte5ului cos/ic7
+n 0eneral4 o/ul onest 6i bun se plasea34 dup /oarte4 ntr"un
/ediu corespun3tor a2initţilor sale 6i 2ericirea de a tri 6i"o e.ercit ntr"o
at/os2er de Pace 6i de Mulţu/ire7 Aceast 2ericire durea3 p:n la
epui3area ener0iei acu/ulate4 speci2ice nielului respecti de ibraţie7 =up
aceea4 el a trebui4 n s2:r6it4 s rein pe P/:nt4 s"6i rennoiasc proi3ia
ener0etic4 p:n ce4 per2ecţion:ndu"se treptat se a concentra ntr"o sin0ur
acţiune4 ntr"un sin0ur acord4 independent de toate 2or/ele de ener0ie7
(:nd a 2ost atins ite3 a e.tre/ de ibraţie e.istent n
&niers4 adic atunci c:nd con6tiinţa o/eneasc a a5uns s deosebeasc
/arile (au3e ale Eoluţiei 6i 6i"a 2ocali3at ntrea0a 2iinţ n respectarea
lor4 ncarnarea sa pe P/:nt nu a /ai 2i necesar7 +n di/ensiunea acestei stri
supre/e4 care le ptrunde pe toate celelalte4 con6tiinţa ibrea3 pe acordul
2unda/ental al tuturor 2or/elor de ener0ie4 pentru care ea este
atotcuprin3toare7 +n acel /o/ent4 libertatea u/an coincide cu
caracteristicile atribuite 3eilor din reli0iile strec<i7
Iat4 ntr"ader4 una din strile cele /ai curioase ale
e.perienţelor /ele7 =up ce a/ atins o re0iune Juintesenţial a eterului4
/i"a/ dilatat con6tiinţa proiect:nd propriul /eu spirit ntr"o 3on de ibraţie
nalt7
a6e3at Aea/ sen3aţia
n /i5locul unei c / ntind
s2ere7 n toatepre3ent
M si/ţea/ sensurile4 ca 6i cu/
n ntre0ul a6 2i 2ost
ansa/blu4 n
acela6i ti/p a2l:ndu"/ 6i n 2iecare din punctele acestui straniu or0anis/7 +n
ti/p ce aea/ net con6tiinţa unitţii /ele4 aea/ si/ultan 6i i/presia ca /
/ultiplica/7 Aceast /ultiplicare nu"/i scdea4 nici nu"/i /rea deloc
ener0ia7 ,r a / /i6ca4 / si/ţea/ strbt:nd o distanţ incalculabil
prin ibraţiile cati2elate care 2or/au li/itele i/ensei s2ere ce co/punea
noul /eu do/eniu7 Aceast actiitate prea a @de6tepta n 2iecare ato/ din
acest supraeter o acţiune care se le0a de /ine 6i /rea nu/ai 2ineţea
ener0iei /ele ibratorii7
,r s / 2i 0:ndit4 era/ n3estrat cu un 2el de (on6tiinţ diini3at7
%ibraţia cea /ai in2i/4 a5un0:nd n a/bianţa ast2el e.pandat4 / in2or/a
i/ediat asupra detaliilor ori0inii sale 6i n aceea6i clip acţiona/ n sensul
onecesar7 Nu era
opunea/7 nici o di2erenţ
Acţiunea de durat
6i 'eacţiunea ntresi/ultane4
erau acţiunea 6intr"o
reacţiunea pe care
clari3iune
i/ediat a tuturor detaliilor de (au3 6i E2ect7
Pentru a acţiona4 co/unica/ ansa/blului sau unei 2racţiuni un
i/puls al ntre0ii /ele 2iinţe7 Acest i/puls se /ani2esta si/ultan n ato/ii
acestui c:/p /a0netic4 ntotdeauna ntr"o proporţie corespun3toare cu
cau3a perturbatoare 6i un 2apt curios este c nu si/ţea/ din acest e2ort
dec:t o 2ericire de a acţiona4 2r ca ener0ia s"/i scad sau s"/i creasc
reun pic7 +n s2:r6it4 o repet4 2iind /ereu con6tient de unitatea /ea4 n"a6 putea
spune c era/ /ai de0rab n centrii dec:t la supra2aţ4 sau n cuprinsul
acestei s2ere radiante7 +ntr"ader4 / si/ţea/ eu nsu/i4 cu o e0al
intensitate7
Niciodat i/a0inaţia n"ar 2i ndr3nit s conceap o 2uncţionar e
at:t de co/ple.
e.presiile 6i 2olosesc
pe care le totodatpentru
at:t dea si/pl a (on6tiinţei
 descrie superioare7
aceste re3ultate4 Toate
li/itea3
11
6i distru0 aloarea e.peri/ental7 Aceast substanţ4 care deine noi n6ine4
prero0atiele care sunt le0ate de ea4 iubirea pro2und pe care o si/ţi/4
/ulţu/irea ine.pri/abil care este le0at de ea4 se conto pes c nt r"o
aceea6i &nitate" Multiplicitate4 de care sunte/ per2ect con6tienţi7 +n
acest punct al eoluţiei con6tiinţa u/an este o sinte34 a:nd la dispo3iţia
sa di2eritele rit/uri ale ordinii uniersale4 ale cror acorduri le"a trit n
e.perienţele sale trecute7
G:ndindu"ne bine4 lucrul acesta este destul de natural7 =ac
scoate/ din iaţa noastr p/:nteasc toate 2or/ele pe care ne spri5ini/4
ceea ce r/:ne ntr"ader dup dispariţia neli6ului 2i3ic nu repre3int de
2apt altcea dec:t a2initţi pentru un anu/it 2el de ato/i4 ale cror acorduri
di2erite 2or/ea3 diersitatea corpurilor4 sub care se /ani2est o aceea6i
Ener0ie4 o aceea6i *rdine uniersal7

)*9 A,ALI.A 1E,OME,ULUI DE SE2ARA0IE DI,TRE


1II,0A UMA,- /I COR2UL S-U
Pentru a obsera cu succes co/po3iţia substanţei uniersale n
di2eritele sale proporţii de 2orţ 6i /aterie4 trebuie s ncepe/ prin a /e/ora
toate 2a3ele4 de la nceputul p:n la s2:r6itul e.perienţei7
Pe /sur ce ne ridic/ n partea rare2iat a eterului superior4
aceast a/intire6ieste
2er/4 interine /aicau3
o alt puţinde2idel7
erori7 (:nd oinţasuperioar
(on6tiinţa nu este 6i
su2icient de
prse6te
2or/a astral7 Aceasta4 n3estrat cu o anu/it con6tiinţ sen3iti4 continu
s 5udece n /odul speci2ic planului su propriu de ibraţie4 n ti/p ce spiritul
con6tient aduce i/presiile unei alte di/ensiuni7 =e aici re3ult un a/estec
/ai /ult sau /ai puţin coerent4 n care ilu3ia se con2und cu realitatea7
=eci4 pri/ul punct de obserat n studiul di/ensiunii a patra esteC a
pstra totdeauna o a/intire con6tient 6i continu a 2eno/enelor7 In
practic4 controlul este 2oarte u6or7 Trebuie s 6tiţi c n celelalte di/ensiuni
ale spaţiului4 acţion/ cu o si0uranţ /ai con6tient dec:t pe p/:nt7
Adic4 nu nu/ai c trebuie s 2i/ n posesia 2acultţilor noastre obi6nuite4
ns sensibilitatea /ai /are trebuie s ne per/it un control /ai ri0uros7
+n condiţii bune de e.perienţ4 2acultţile 6i sen3aţiile trebuie s
repre3inte o aceea6i &nitate con6tient4 n stare s 5udece4 s 0:ndeasc4 s
pread4 s discearn4 s acţione3e ntr"o deplin libertate7
Pentru toat lu/ea4 2eno/enul cel /ai conin0tor ar 2i ac tul
separrii con6tiente4 la c:ţia pa6i de corpul 2i3ic7 Ar 2i certitudinea cea /ai
eident pe care a/ putea"o aea4 tar nici o eroare posibil4 n a2ara oricrei
pre5udecţi4 oricrei ipote3e4 oricrei <alucinaţii sau su0estii oarecare7
+ndat ce aţi ie6it din neli6ul ostru or0anic4 aceast realitate se
i/pune n toat puterea cu:ntului7 Mobilele 2a/iliare ale ca/erei oastre Ie
edeţi sub un alt aspect7 =oar o u6oar 2os2orescenţ  n0duie s le
deosebiţi7 Ase/ntoare unui cadaru4 2or/a oastr /aterial odi<ne6te pe
pat7 I/presia este at:t de i3bitoare nc:t instincti  credeţi /ort7 Nu
trebuie s cedaţi acestui senti/ent natural4 ci re3istaţi cu toat 2er/itatea4
2orţei care  atra0e n corpul ostru /aterial7 =ublul este at:t de sensibil4
nc:t o tea/ e.a0erat I"ar 2ace s intre n /od brutal n neli6ul su 2i3ic
6i eţi ncerca /ari di2icultţi c:nd eţi dori s rencepeţi e.perienţa7
1F
=ac re3istaţi4 aeţi destul ti/p s e.a/inaţi pe scurt locurile
intraţi ncet n corpul ostru 6i luaţi i/ediat not de toate a/nuntele pe care
le"aţi obserat7 Apoi ncepeţi din nou acela6i e.erciţiu7 Este de5a /ai u6or pe
/sur ce dublul se obi6nuie6te cu aceast decorporare proi3orie4 el deine
/ai u6or de /:nuit7 Atunci  puteţi pli/ba prin ca/era oastr 2r nici
un inconenient4 puteţi 2ace toate obseraţiile posibile 6i i/a0inabile4 puteţi
edea4 0:ndi4 /edita4 cu o luciditate /ai con6tient dec:t n starea 2i3ic7
La nceput sunteţi ispitit s ie6iţi a2ar din ca/er pentru a 5udeca
starea locurilor4 n aceast curioas di/ensiune7 Se nt:/pl ur/torul lucruC
substanţa pe care o 2olosiţi ca dublu intr prin corpurile 2i3ice 6i atin0eţi
spaţiul ntr"o 2or/ /ai eterat7 ,ineţea ibraţiilor acestei noi di/ensiuni d
acces la o ntrea0 0a/ de 2eno/ene noi4 pe care este bine s le
obseraţi cu luare a/inte pentru a lua cuno6tinţ de posibilitţile 2iecreia
din lu/ile n care ptrundeţi7 =ac doriţi s /pin0eţi e.perienţa 6i /ai
departe4 un al treilea e<icul se desprinde ntr"un eter /ai rare2iat 6i
2eno/enele se a/pli2ic n /od proporţional7
Totul se petrece ca 6i cu/ a/ poseda di2erite corpuri din ce n ce /ai
/ici introduse unul n altul7 (:nd oinţa con6tient ptrunde o nou
di/ensiune4 ea poart cu d:nsa corpul corespun3tor7
=eoarece 2iecare din strile succesie ale acestui &nie rs
ori0inar ptrunde di/en siunil e in2erioar e ale substanţei pe care a/
prsit"o4
care ae/este u6or=e
acces7 s2apt4
ne nc<ipui/ ntinderea
ne apropie/ pro0resi
de (au3ele a 2eno/enelor
2eno/enale 6i aceea6ila
operaţie ndeplinit  ntr" un pla n super ior deter/in n :rte5urile in2erioare
o /ultitudine de e2ectecare4 la r:ndul lor4 or 2i tot at:tea cau3e pentru o
substa nţ /ai condensat7
(:nd  dedublaţi nesiste/atic4 trec:nd ast2el brusc ntr"o
di/ensiune /ai eleat4 2r a trece prin di/ensiunile subtile succesie4 nu
puteţi cunoa6te calitatea 2or/ei care se e.teriori3ea34 6i cu/ ea antrenea3
con6tiinţa ntr"o di/ensiune cu care nu sunteţi obi6nuit4 re3ultatele
e.perienţei or 2i a/bi0ue7 =e aici re3ult al doilea punct de obseratC
totdeauna s se nceap cu pri/ul dublu iar pentru aceasta trebuie s
e.ersaţi dedublarea li/it:ndu" la /ediul ca/erei4 2r s ncercaţi s
cltoriţi n alt parte7
e.tre/ de E.perienţele
nu/eroase7careEle
pot per/it
2i 2cutesn se
aceast
obţindi/ensiune sunt de
noi in2or/aţii alt2el
asupra
cuno6tinţelor noastre actuale 6i s se nceap docu/entarea asupra unor
proble/e apreciate ca 2iind i/posibil de re3olat de ctre ciili3aţia noastr7
+n 2ine4 c<iar actul acestei separaţii con6tiente4 n a2ara de orice
contestaţie posibil4 pstr:nd u3ul tuturor 2acultţilor 6i sen3aţiilor sale4 este
su2icient pentru a deter/ina /odi2icarea 6tiinţi2ic4 /oral 6i reli0ioas a
opiniilor 6i a credinţelor noastre7
,eno/enul de disociere dintre o/ 6i corpul su 2i3ic4 certitudinea
con6tient de a putea tri ntr"o nou di/ensiune este sin0ura realita te
eident pe care o a2ir/ ca aderat4 2r nici un dubiu7
Aceast certitudine nu este o do0/4 nu este o c<estiune de
credinţ7 Nu este re3ultatul unei su0estii7 Este o realitate accesibil
tuturor7 Este
duc:nd e2ectul
la acela6i /ate/atic
re3ultat4 c:nd6ileprecis4
repet/nscut dintr"un circu/stanţe7
n acelea6i ansa/blu de (au3e4
Este un
1!
2apt n a2ar de orice 5udecţi4 la adpost de orice critic 6i de orice
contestaţie7 A ne0a un 2apt at:t de concret nainte de a"l 2i e.peri/entat ar
2i o doad si0ur a li/itrii celui care ar 2ace"o4 oricare ar 2i situaţia lui
social n a2ara certitudinii actului dedublrii  pre3int toate celelalte
a/nunte ca obseraţii personale7 Sunt4 de alt2el4 o /ulţi/e de ele/ente
2oarte interesante asupra crora nu /"a/ oprit7 A/ rut s cunosc aceast
eni0/ n detaliu4 s atin0 cele /ai nalte posibilitţi ale con6tiinţei 6i 2aptele
care au re3ultat sunt at:t de /inunate nc:t pot prea nc<ipuite celor carie
nu cunosc ad/irabila or0ani3are a Lu/ilor superioare7
%o/ e.a/ina4 c<iar de la nceput4 natura sen3aţiilor 6i a
i/presiilor n ti/pul 2eno/enului de separare7 +n ciuda nu/eroasei lor
arietţi4 ele pot 2i clasi2icate n trei cate0oriiC
17,eno/ene sen3itie preconi3:nd actul dedublrii7
F7=edublrile instantanee4 nsoţite sau nu de sen3aţii7
!7=e0a5area prin :rte57
Pentru a obsera conenabil aceste a/nunte4 e.perienţele trebuie
2cute di/ineaţa4 la ora patru sau cinci4 dup un so/n bun7 Se eit
ast2 el in2luenţa con6tiinţei in2erioare7
=up ce "aţi concentrat asupra detaliilor pe care  propuneţi s
le e.a/inaţi4 eli/inaţi orice 0:nd situ :ndu"  n condi ţii de recep tii tate
/a.i/4 pentru a percepe c<iar 6i cea /ai sla b i braţ ie enin d din
cele lalte di/e nsiun i a le spa ţiului7
Nu trebuie s ador/iţi4 nici s 2iţi cu c:tea /inute nainte de a lua
contact cu realitatea7 I/ediat ce o ibraţie4 oric:t de slab ar 2i4 a2ectea3 unul
din corpurile du/neaoastr4 trebuie s o con6tienti3aţi i/ediat7 ,r a 2ace
reo /i6care4 toat atenţia trebuie s  2ie 2ocali3at asupra sen3aţiilor4
i/a0inilor4 proceselor care se or des26ura7 Trebuie s 2iţi per2ect lucid4 s
aeţi pre3ente n /inte toate <otr:rile pe care le"aţi luat 6i s ur/riţi atent
2a3ele 2eno/enului4 pentru a"i putea reţine toate a/nuntele7 Este /ai bine s
rencepeţi de cinci3eci de ori4 dac este neoie4 pentru a reţine a/nuntele4
dec:t s e.a/inaţi totul deodat7 =e alt2el4 ni/ic /ai u6or4 pentru c nu
sunteţi ador/it7 =edublarea4 separarea Eului con6tienţei a 2or/elor sale
proi3orii se 2ace n @stare de e0<e7
Ast2el4 /i se nt:/pla s / po/enesc n picioare4 dedublat4 n
propria ca/er4 n c<iar clipa n care nc<idea/ pleoapele 6i 2r nici o
sen3aţie deosebit7 * ast2el de pro/ptitudine este e.traordinar7 ,aptul cel
/ai surprin3tor ns4 este realitatea sen3aţiilor /ateriale pe care le si/ţi/7
*bi6nuinţa acestei separri antrenea3 o ast2el de aco/odare cu lu/ile
subtile nc:t4 n anu/ite ca3uri4 e.act n clipa n care ur/a s / a:nt n
spaţiu4 a/ reenit pe aceea6i cale4 pentru a / asi0ura c nu era/ n
so/na/bulis/ 6i c trupul /eu r/sese la locul lui7 Aceasta  arat
realitatea i3bitoare a acestei stri7 'epetaţi" 2er/ c sunteţi stp:nul
con6tient al di2eritelor oastre neli6uri7
Iat o e.perienţ care de/onstrea3 supleţea acestei
or0ani3ri n trans2erarea sensibilitţii de la o 2or/ la alta7 *dat4 dup ce
a/ u/blat c:ta ti/p prin spaţiu4 ara reenit n prea5/a corpului /eu 2i3ic 6i4
2r a / ncorpora co/plet n el4 / 0sea/ e.act n punctul de ec<ilibru
n care 2cea/
dorinţ sensibilitatea /aterial
s se ncline trecentr"un
balanţa asupra 2or/ei
sens sau nsubtile7
cellalt7(u=eo ndat
si/plce
1?
2aori3a/ de0a5area n a patra di/ensiune4 / si/ţea/ /ai u6or4 2r nici o
sen3aţie a corpului 2i3ic 6i4 2apt curios4 aea/ sen3aţia 2oarte clar c
/:inile /i se atin0eau la spate4 ntr"o po3iţie 2a/iliar7 =e ndat ce"/i
ndrepta/ atenţia asupra corpului 2i3ic4 intensitatea deta6rii scdea7 (orpul
/i era 0reu ca de plu/b4 respiraţia 2oarte ncetinit7 Si/ţea/ aspri/ea
pturilor4 pe braţele /ele alun0ite aproape de corp4 r coarea4 lu/ina care
strbtea pleoapele4 au3ea/ 30o/otul str3ii7 ,ocali3:ndu"/i din nou
atenţia asupra dedublrii4 balanţa nclina i/ediat de partea cealalt7 Toate
sen3aţiile dispreau instantaneu7 M a2la/ n /ediul pe care toc/ai l
prsise/ 6i percepea/ cal/ul4 0in06ia 6i /ulţu/irea ine2abil a acestei
stri7
,eno/enul de dedublare nu e4 prin ur/are4 o stare de so/n
natural sau proocat7 El este de o luciditate superioar celei a ieţii
p/:nte6ti7 *ricare ar 2i di/ensiunea n care ne 0si/4 trebuie s r/:ne/
absolut con6tienţi 6i s pute/ desc<ide de ndat pleoapele4 pentru a lua
creionul 6i a nota obseraţiile4 la 2el ca n /o/entele cele /ai lucide ale
3ilei7

)*: 2RE3-TIREA DETA/-RII 2RI, CA2ACIT-0ILE


SE,.ORIALE
(eea ce caracteri3ea3 ansa/blul 2eno/enelor din aceast
cate0orie este pre0tirea pentru te<nica ce se a e.ecuta4 prin
actiarea unei capacit ţi sen3oriale7 ,ie c este orba despre o
i/a0ine sau sen3aţie4 ea per/ite operatorului4 prea puţin 2a/iliari3at cu
perioada de a6teptare Dcare constituie starea de @i3olare a psi<i6tilor s
ia cuno6tinţ de el nsu6i 6i s 2aori3e3e dedublarea4 acţion:nd ntr"un
sens conenabil7
Ideea trecerii ntr"un alt do/eniu poate 2i dat de i/a0inea unei
2erestre sau a unei u6i7 * licrire4 o 2i0ur 0eo/etric4 un spaţiu lu/inos
n /i5locul norilor4 pot prooca de ase/enea aceea6i dorinţ7 &neori4
realitatea este /ai i3bitoare7 +ntr"o 3i4 /i"a/ con6tienti3at starea n clipa n
care era/ pe 5u/tate decorporat7 (u 2aţa ntoars spre parc<etul ca/erei4
cu braţele ntinse ctre nainte4 / lsa/ s alunec p:n la p/:nt
6i @tr0ea/ partea din dublu care era nc prins n neli6ul ei4 ca 6i cu/
era orba s ies dintr"o <ain prea str:/ t7 (ur:nd4 a/ aut sen3a ţia c
pun picioarele pe p/:nt 6i /"a/ ridicat n po3iţie natural4 cu acea
i/presie de libertate4 at:t de caracteristic atunci c:nd e6ti dedublat7
Altdat4 abia a/ nc<is pleoapele4 c /"a/ 6i 3ut pe 5u/tate
de0a5at7 Bustul /i era ntins ori3ontal n a2ara patului4 cu 2aţa ntoars spre
pla2on7 Brusc<eţea 6i e2ectul lu0ubru al acestei scene a proocat n /ine un
ast2el de 2ior4 nc:t a/ reintrat i/ediat n neli6ul /eu or0anic7
Trebuie4 de ase/enea4 s se ţin sea/a de surpri3ele /ai /ult sau
/ai puţin bi3are7 +ntr"o e.perienţ n care a/ 2cut e2orturi destul de /ari4
abia / dedublase/4 c a/ pri/it o pal/ 2or/idabil4 2r s"/i pot da
sea/a de ori0inea ei7
Altdat4 abia a/ ter/inat dedublarea4 c /"a/ 6i n:rtit n
5urul /eu4 ntr"un 2el de @loopin0 puţin plcut7 &n ca3 6i /ai neplcut a
2ost o rsturnare e.traordinar a dublului7 +n acea 3i a/ nt:lnit o
1$
re3istenţ neobi6nuit n e.erciţiile /ele de dedublare7 (u c:t intensi2ica/
e2orturile4 cu at:t aea/ sen3aţia c sunt co/pri/at de substanţa
ncon5urtoare7 Hotr:t s nin04 orice"ar 2i4 /i"a/ concentrat toat oinţa 6i
/"a/ dedublat7 +ndat a/ aut i/presia unei de3ordini i/ense n corpul
/eu astral7 Aea/ i/presia c era/ spart n bucţi4 ce se proiectau n toate
prţile7 (a n /o/entele 0rele4 a/ inocat i/ediat a5utorul diin 6i totul a
ncetat4 cu reinte0rarea dublului n corp7
+n acest sens4 sen3aţia 0eneral4 n ca3ul dedublrii4 este aceea de
@a ie6i din cea4 dintr"un loc str:/t4 n0ustat7 Toate e2orturile sunt ndreptate
spre acest re3ultat4 care se reali3ea3 cu unsucces ariabil7
+ndat ce e6ti de0a5at4 ai i/presia c respiri n oie4 o sen3aţie de
/ulţu/ire te inadea34 con6tiinţa are senti/entul unei libertţi cu care nu este
nc obi6nuit7 +ntr"una din e.perienţele /ele de nceput4 /"a/ surprins
scutur:ndu"/ ca un c:ine ie6it din ap7
,eno /enul dedublr ii nu se reali3 ea3 totdeauna i/ediat7
&neori r/:i o or sau dou ntr"o stare de iritare ciudat7 (ondiţiile
de ec<ilibru ale corpului 2i3ic4 ordonarea capacitţilor psi<olo0ice4
ariaţiile at/os2erice4 cldura4 u/iditatea4 uscciunea sunt tot at:ţia
2actori de luat n sea/7 Toate ibraţiile4 de orice na tu r ar 2i4 6 i e. er ci t
in2luenţa asupra producerii 2eno/enului7 Trebuie4 deci4 s ne
a6tept/ la sen3aţiile cele /ai contradictorii p:n  n 3iua n ca re o / 2i
deter/inat ibraţiile
+ntr"o 3i /"a/2aorabile dedublrii7
3ut ntins pe burt pe o /as4 a0ţ:ndu"/ cu
/:inile de /ar0inea dinaintea /ea 6i tr0:nd cu putere pen tru a ie6i
din corp7 Alt dat4 / edea/ pe pat4 cu capul n locul 2iresc al picioarelor
6i a0it:ndu"/ ntr"un 2el de t:r:re puţin plcut 4 ns necesar
re3ultatului de obţinut7 +ntr"un alt ca34 aea/ sen3aţia c / ncooia/
n 5urul unuia din cpt:iele patului4 pentru a prsi acest corp recalcitrant7
+n aceste e.e/ple4 i3iunea 6i sen3aţia sunt unite7 Ele pot 2i
alternatie4 ca n 2aptele de5a citate sau co/plet separate7
+n unele ca3uri4 aea/ i/presia c / t:r:/ pe pat7 ,r s"o d4
si/ţea/ ptura cu o sen3aţie de aspreal suprtoare7 +n alte e.erciţii4 corpul
/i a/orţeaC aea/ i/presia ca atin0 pla2onul 6i /i se prea c respiraţia se
2cea abia si/ţit7 +n s2:r6it4 aceast respiraţie slbea pro0resi4 p:n n
/o/entul n care /i ddea/ ulti/ul i/puls pentru a trece n cealalt
di/ensiune7
* alt serie de sen3aţii4 /ai rare4 cuprinde in2luenţele psi<ice ale
0<i3ilor no6tri ini3ibili7 &n 2el de ploaie 2in4 2oarte rece4 strbate corpul de
la cap la picioare 6i"i a/orţe6te pro0resi7 Sau sunt pase /a0netice4
resi/ţite pe 2aţ4 circular7
'e3ultatul 2inal este acela6iC sen3aţia de a trece printr" o
desc <i3 tur  str :/t 4 d:nd loc deta 6ri i con6tiente4 in ecintatea
corpului 2i3ic7
Se poate4 de ase/enea4 s ae/ i3iuni neplcute4 /ai de0rab
cu caracter <alucinant7 ,iind cu oc<ii desc<i6i4 a/ 3ut 2or/:ndu"se
ntr"o 3i4 aproape de 2aţa /ea4 un pian5en enor/7 Alt dat4 au 2ost doi c:ini
/ici albi4 care s"au pre3entat n /od si/ilar7 =e6i /ai puţin neplcut
dec:t re3ultatului
inutil cea dint:i4 pe
printr"un e2orts"l
care oia/ de obţin7
oinţ4 a/ alun0at aceast apariţie4
1#
+n 0eneral4 acţiunea acestor capacitţi sen3oriale se obser /ai cu
sea/ la deta6area n ecintatea corpului7 +n toate ca3urile 4 cal/ul 6i
s:n0ele rece sunt absolut necesare7 Trebuie s 2ii destul de stp:n pe tine
pentru a obsera toate a/nuntele operaţiei4 ca 6i cu/ ar 2i orba de o alt
persoan7

)*; SE2ARAREA I,STA,TA,EE


,eno/enele acestei a doua cate0orii cer de5a o anu/it e.perienţ7
Totu6i4 cu/ ele pot sureni ntr"un /o/ent n care nu ne a6tept/ la ele4 este
prudent s le cunoa6te/ pentru a nu 2i surprin6i7
(aracterul lor esenţial const n pro/ptitudinea deta6rii4 care
are loc 2ul0ertor7 (:nd este nsoţit de sen3aţie4 ae/ i/presia unei cderi n
0ol7 &neori4 dispare c<iar 6i aceast sen3aţie 6i ne 0si/ dedublaţi
instantaneu4 n ca/era noastr sau ntr"o alt"di/ensiune7 (on6tiinţa trebuie
s 2ie pre0tit la aceast ite34 /ai /ult dec:t oric:nd4 pentru a ne putea
apra i/ediat7 Nu cunoa6te/ niciodat natura 2eno/enului ce se a nt:/pla4
6i este bine s 2i/ 2oarte prudenţi7
+ntr"una din aceste e.perienţe a/ aut sen3aţia brusc c sunt
a3:rlit n 0ol4 cu capul nainte7 Natural4 la nceput este un /o/ent de
surprindere4 pe care trebuie s"l reduce/ c:t /ai /ult cu putinţ7
(on6tiinţa trebuie s"6i c:6ti0e i/ediat luciditate a 6i s 2ie 0ata a 2ace 2aţ
tuturor piedicilor care se pot ii7
+ntr"o alt 3i /"a/ dedublat4 /potria obiceiului /eu4 culcat
pe partea dreapt7 A/ aut sen3aţia de cdere4 ca 6i cu/ a6 2i 2ost culcat pe o
trap care s"ar 2i desc<is brusc7 +n /od incon6tient4 pri/ul i/puls te 2ace s
repeţi acelea6i 0esturi pe care le"ai 2ace pe p/:nt4 n acelea6i /pre5urri4
ntin3i braţele 6i picioarele ca pentru a te a0ţa de cea 6i te pre0te6ti s
stri0i7 *ric:t de rapid ai 2i4 acest i/puls prooac luciditatea con6tiinţei7
'edeii tu nsuţi 6i4 n cel /ai /are cal/4 n posesia tuturor
capacitţilor4 n pli n con 6tiinţ a dublei tale stri4 a e2orturilor de5a
2cu te4 a condiţiilor de reu6it4 a obstacolelor posibile4 a <otr:rilor luate4
obseri4 2r a te /potrii4 a/nuntele dedublrii7 +ntr"o serie de e.perienţe
a/ 2ost net /piedicat de 2orţe potrinice7 Lupta/ cu ncpţ:nare 6i /"a/
ales cu o oboseal 0eneral7 A doua 3i dup aceast lupt4 nici nu
isprise/ bine s"/i concentre3 0:ndul4 c dublul /i"a 2ost aruncat brusc
a2ar din corpul 2i3ic4 ntoc/ai ca o 0<iulea7 A/ 2ost proiectat cu 2aţa la
p/:nt4 cu braţele ntinse nainte4 cu o a6a iolenţ nc:t a/ cre3ut o clip
c a/ c3ut din pat cu corpul 2i3ic cu tot7 N"a 2ost a6a7 Era/ dedublat bine 6i
2ru/os 6i a/ 2cut n ca/er seria de e.perienţe pe care le plnuise/7 =e
alt2el4 n 3iua aceea dublul era /ai concentrat dec:t de obicei7 Pentru a
sc<i/ba di/ensiunea4 oise/ s trec prin pereţii ncperii ns i"a/ 0sit
re3istenţi7 Struind4 /"a/ ales cu o durere n re0iunea 2runţii 6i a trebuit s
recur0 la @desc<iderea astral a 2erestrei pentru ca pri/ul /eu dublu s
reintre n neli6ul su7
Alt dat4 dup ce a/ 3ut c:tea 2i0uri care se str:/bau la /ine4
/"a/ re0sit i/ediat n picioare4 2r alt pre0tire7 Surpri3a a 2ost cu at:t
/ai /are4 cu c:t nu /"a/ 0:ndit s / deduble3 6i n"a/ pre0tit nici un
subiect de
+n studiu7
alt ca3 a/ aut o sen3aţie incon6tient de spai/7 Toate
1
2acultţile /ele con6tiente au deenit i/ediat li/pe3i 6i /i"a/ dat sea/a c
era/ cu2undat ntr"o at/os2er cenu6ie ase/ntoare unor nor i /ari7
'idic:ndu"/ perpendicular n aceast /as ntunecat care nu "/i
spunea ni/ic bun4 / ţinea/ n de2ensi4 0rbind c:t putea/
aceast traersare7 A/ a5uns apoi ntr"o at/os2er /ai pri/itoare4 n care a/
0sit pe unul din prietenii /ei /orţi4 cu care a/ aut o conersaţie destul de
lun07
(eea ce este deosebit de plcut n aceste i3ite4 este lipsa ipocri3iei
de care sunt otrite4 n 0eneral4 relaţiile noastre p/:nte6ti7
Ni/ic nu poate reda 0in06ia senti/entelor /prt6ite 6i nţelese n
relaţiile cu prietenii no6tri din Spaţiu7
Pentru a aprecia cu/ se cuine4 trebuie s  0:ndiţi c n acest
/o/ent nu  poestesc un is4 nu relate3 o edenie4 ale cror caracteristici
sunt deosebite7 (ite3 un 2apt real4 un act con6tient4 s:r6it ntr"o
luciditate absolut4 ntr"o libertate deplin4 2r ur/e de so/n7 Sunteţi
acolo alturi de prietenii o6tri4 poestind a2ectuos4 per2ect con6tienţi de
dubla oastr situaţie4 pe care o puteţi 2ace s ncete3e n orice /o/ent
doriţi7 Toate ele/entele oastre psi<ice 2iind actiate4 a5un0e s  0:ndiţi
pentru a 2i i/ediat n corpul ostru4 la 2el de lucid ca n orice alt /o/ent al
3ilei7
&neori4 dup ce cltori/ n aceste lu/i subtile4 ne si/ţi/ ntineriţi
datorit
Lu/ilor unei italitţi
n care intense7 Aceste
ptrunde/7 =e alt2el4 adeseori
ibraţii pstr/ ur/e
supli/entare din ener0ia
dau capacitţilor
noastre un i/puls necunoscut7 G:ndi/4 acţion/ peste 3i cu o u6urinţ
e.traordinar7 'e3ol/ 2r e2ort proble/e co/plicate7 (e este ns 6i /ai
interesant n aceast stare4 e.traordinar prin ea ns6i4 este u6urinţa cu care
o accept/7 Toate par a6a de naturale4 nc:t crede/ c a6a au 2ost
ntotdeauna 6i c nu or aea s2:r6it7 A/ obserat c acest 2eno/en de
lin i6t e des :r6it se reali3ea3 cu o intensitate proporţ ional
nlţrii 6i ra2 ina/ entului strilor Juintesenţiale ale eterului7 El atin0e
/a.i/ul de putere n &niune a (on6tiinţei superioare cu Esenţa %ieţii
spirituale7
Nu/ai dup ce a/ reenit la starea nor/al pute/ aprecia
deosebirea7 Pare c toate 2acultţile noastre sunt nc<ise ntr"o cutie 6i c
0:ndurilePrintre
2iltrea3 cu 0reutatede
e.perienţele printre /olecule7
dedublare instantanee pe care le"a/ aut4
cea /ai curioas este ur/toareaC /"a/ de6teptat ca de obicei 6i4 dup ce
a/ eri2icat c:t este ceasul4 /"a/ lun0it conenabil4 cu braţele ntinse
aproape de corp7 M pre0tea/ s nc<id pleoapele 6i s 2ac di2erite
e.erciţii psi<ice4 c:nd /"a/ tre3it i/ediat n picioare4 aproape de pat4 2r
s 2i aut ti/pul s nc<id oc<ii7 A/ r/as o clip nucit4 priind cu
stupoare acest corp cu oc<ii desc<i6i4 2r e.presie7 +n aceast e.perienţ
/e/oria 6i toate 2acultţile con6tiente n"au su2erit nici cea /ai /ic alterare7
,r tran3iţie4 sensibilitatea corpului 2i3ic a trecut n dublu 6i toate 2acultţile
au ur/at"o instantaneu7

)*< DEDU$LAREA 2RI, 87RTE=


aceast a=esprţirea ,iinţeisub
treia cate0orie4 con6tiente de neli6ul
un i/puls su or0anic
straniu4 d:nd sei/presia
ntoc/ai 2ace4 n
18
ridicrii de ctre un :rte57 Ai sen3aţia c e6ti aspirat cu iolenţ de un 2el de
tro/p 6i i/ediat iei contact cu substanţa celorlalte lu/i7 +ns4 cu/ n
0eneral nu cuno6ti locul e.act n care te a depune acest :rte54 este prudent
s 2ii 0ata de aprare7
Pentru a reali3a un control /ai bun4 a/ luat obiceiul s /
deduble3 la nceput n ca/er4 nainte de a intra ntr"o nou di/ensiune7
Totu6i4 acest :rte5 nu este totdeauna asculttor 6i el aspir adeseori o
2or/ /ai eterat4 pe care o poart ntr"un 2el de @curent4 ntr"un :nt de
eter e.tre/ de curios de obserat7 Aceast cate0orie de dedublri este ntr"
ader cea /ai plcut n toate priinţele7 Ea poate s apar /preun cu
di2erite edenii sau percepţii sen3oriale4 2r a 2i ns obli0atoriu7 +n 0eneral4
sen3aţiile care nsoţesc acest 2el de dedublare sunt /ai delicate4 /ai
ra2inate7 (onsu/ul de ener0ie este /ic4 luciditatea con6tiinţei este /ai
ie4 2acultţile /entale sunt /ai puternice4 0:ndul este /ai iute7 +n acest tip
de dedublare si/ţi/ o ar/onie ital4 a crei ibraţii trans/it (on6tiinţei
in2luenţe necunoscute n celelalte di/ensiuni7
%o/ pre3enta n continuare c:tea e.e/ple7 =up ce /"a/
de6teptat la ora obi6nuit a ncercrilor /ele4 2r a 2i aut ti/pul s /
0:ndesc la cea4 a/ au3it un ltrat 2or/idabil7 +ndat /"a/ si/ ţit dus ntr"
un :rte57 Aea/ sen3aţia de cobor:re 2oarte rapid7 +n opacitatea cenu6ie
6i noroas n care era/ scu2undat4 distin0ea/ licriri er3iei4 aproape de
/ine era un
a readus c:ine /are4
n corpul /eu7 A/alb7notat
(urentul s"a do/olit4
i/ediat apoi ncetul
aceste obseraţii cu ncetul
6i a/ a6teptat/"
o nou e.perienţ7 A6teptarea a 2ost de scurt durat7 &n 2el de ploaie 2in 6i
n0<eţat /i cdea pe cap cu /are intensitate 6i ndat a/ 2ost e.tras din
neli6ul /eu de un :rte5 a crui in2luenţ a 2ost tot at:t de scurt ca 6i cea
dint:i7 =up ce i"a/ notat caracteristicile4 a/ a6teptat o a treia
ncercare7 =e ast dat4 2luidele au 2ost /ai puţin intense7 Parcur0ea/
spaţiul n picioare4 aluneca/ la c:ţia pa6i de p/:nt era n 191?4 6i a/
i3itat ast2el Bel0ia 6i 2lotele de r3boi7
=e notat c si/bolul c:inelui este atribui t prietenilor care 
a5ut n ceea ce ntreprindeţi7 =e 2apt4 n a2ara ca3ului n care ae/ cu ei
le0turi deosebite4 G<i3ii se arat arareori7 Ei pre2er s tri/it o i/a0ine
care inspir ncredere 6i aceea a unui c:ine este cea /ai 2recent7 Ace6ti
c:ini nu sunt
ciobne6ti4 totdeauna
6i /ri/ea albi4 uneori
lor aria3 sunt acenu6ii4
de la aceea cu/5apone3
unui cţelu6 sunt c:inii
la cea
a unui Saint"Bernard7 Poate 2i nu/ai unul4 sau /ai /ulţi4 iar i/a0inea lor
d un senti/ent de ncredere 6i o ener0i3are deosebit7
+n ca3urile cele /ai 2recente4 deta6area de corpul 2i3ic nu este
nsoţit de i3iuni sau sen3aţii7 Sunte/ doar transportaţi ntr"un curent
eteric4 cu o ite3 ariabil4 spre o ţint pe care nu o cunoa6te/7 =e aceea
trebuie s 2i/ pre0tiţi pentru orice eentualitate7 (:nd sunte/ du6i de
acest curent /a0netic4 ae/ i/presia unei ite3e nspi/:nttoare7 &n urlet
de 2urtun ne asaltea3 urec<ile7 S"ar crede c sunte/ du6i prin at/os2era
terestr cu o ite3 inapreciabil7 (u /ai /ulte oca3ii a/ constatat pre3enţa
unui sia5 lu/inos4 lsat de dublul /eu n acest :nt eteric7
%ite3a cu care e6ti dus nu"ţi per/ite totdeauna s te a6e3i ntr"o
po3iţie
pe conenabil
o parte4 a2ar de ori e6tinncare
ca3ul picioare4 oripur
nu 6e3i e6ti6iculcat peSe
si/plu7 burt saude
poate pease/enea
spate4
19
s 2ii transportat cu capul sau cu picioarele nainte4 ntr"un curent ori3ontal4
nclinat sau ertical4 cu sen3aţia de urcare sau de cobor:re7 +n 0eneral4 ori
de c:te ori curentul este lateral4 pute/ aea ncredere c:nd este ns
ndreptat ertical4 cu sen3aţie de cobor:re4 trebuie s 2i/ prudenţi7
Ast2el4 n cursul unei e.perienţe4 a/ conte/plat lini6tit o /reaţ
panora/ care se des26ura dedesubtul /eu4 c:nd4 dintr"o dat4 2r pricin
eident4 curentul care / purta 6i"a sc<i/bat direcţia 6i a/ aut sen3aţia
cobor:rii cu o ite3 a/eţitoare7 *bsera/ di2erite i/a0ini7 Pe /sur
ce cobora/4 acest tub se str:/ta prooc:ndu"/i sen3aţii corespun3toare7
Aea/ i/presia c sunt co/pri/at 6i / nbu6ea/ literal/ente7 ,r s"
/i pierd s:n0ele rece4 a/ nceput s"i inoc /ental pe G<i3ii /ei7 +n cur:nd4
un alt curent /"a scos din aceast situaţie neplcut 6i a/ o2tat u6urat c:nd
/"a/ 3ut n spaţiul liber7
Transportul n ace6ti curenţi electro/a0netici d sen3aţia de a 2i
dus de un 2lu. 2or/idabil de aer4 cu ite3 a/eţitoare4 ntr"un /ediu noros4 un
2el de cu/ulus4 c:nd ne0ricios4 c:nd cenu6iu4 cu lu/ini6uri4 care las s se
ad c:te un anu/it peisa57 (ltoria ntr"o at/os2er li/pede 6i clar este
/ult /ai rar7
Ace6ti curenţi electrici itali3ea3 ntr"o oarecare /sur corpul
2i3ic7 +n celelalte cate0orii de dedublare pute/ r/:ne cu o oarecare
sen3aţie de oboseal7 +n aceasta sunte/ rareori obosiţi7 (<iar
di/pot
ener0ieiri4 ne *ric:t
itale7 relu/de2or/a 2i3ic
banale ar 2icu2aptele
o stare
pe e.celen t 6istudiat
care7 le"a/ o /rire
pe a
parcursul e.perienţei4 reeni/ cu o con6tiinţ /ai ie4 /ai acti7
A/nuntele cele /ai nense/nate sunt de o claritate re/arcabil7 (orpul
ntre0 este inundat de o ibraţie n acela6i ti/p 2oarte 2in 6i puternic4
nc:t oc<ii ne sunt scldaţi n lacri/i7 +n 3adar a/ cutat o e.presie capabil
s descrie o stare de 2ericire at:t de co/ple.4 at:t de concret4 at:t de
niortoare7 E.altarea unei bucurii p/:nte6ti ar 2i o slab ase/nare4
cci niciodat nu a/ 2ost at:t de cal/7 E4 ntr"un anu/it 2el4 o eleare
spiritual care se rs2r:n0e asupra corpului 2i3ic d:nd pentru /o/ent
2acultţilor acestuia o e.tensie considerabil7
Luciditatea e.cepţional a acestui 2el de deta6are 6i are reersul
n 2aptul c a/intirea dispare /ai repede7 =e aceea un obicei bun este
acela de lor7
pstrarea a nota
+ntr"o i/ediat
3i n carea/nuntele
a/ nt:r3iat obseraţiilor4
s le scriu4 /i dac
le"a/ intenţion/
putut rea/inti
p:n la ur/ derul:nd 2a3ele e.perienţei n ordine iners4 de la 2inal spre
nceput7 Alt dat4 2oarte con6tient de cele /ai /ici a/nunte ale
clt oriei /ele astrale4 abia a/ pus cre ionul pe <:r tie4 c / e/ori a /"a
prsit instantaneu4 2r s"/i /ai pot a/inti cea7
Iat 6i alte e.e/ple de dedublare prin :rte57 =up ce /"a/
de6teptat a/ stat a6a ti/p de o or 2r nici un re3ultat4 ntr"o stare de
e.citare neroas care precede de /ulte ori dedu blarea apoi /"a/ si/ ţit
ridicat de un :rte5 iolent7 Ne6tiind unde / a2la/4 ne3:nd ni/ic4 a/
cerut a5utor 6i a/ constatat de ndat c / a2lu n ca/era /ea7 &n
2el de lu/i n ro3 col ora at/os2era7 +ndat ce a/ deenit su2icient de
con6tient de /ine nsu/i 6i de capacitţile /ele de acţiune4 /"a luat un
acurent
treb ui et
ser2ac
ic ni
transport:ndu"/ prin ni6te
ci o /i6ca re4 aea/ nori cenu6ii7
o e.celent +ntins pede
i/presie spate4
cal/2r
6i
FK
de si0uranţ7 +n3estrat cu un niel de luciditate superior e.perienţelor
obi6nuite4 era/ n cele /ai bune condiţii de obseraţie7 Nu"/i putea scpa
nici o sen3aţie4 oric:t de slab ar 2i 2ost7 ,iind pe deplin liber4 2r ca reo
2acultate s do/ ine asup ra alte ia4 un 2el de int ui ţie clar3toare
/i /biba con6tiinţa 6i /i ddea i/presia c toate cuno6tinţele /ele de
p:n atunci erau aici 0ata s se /ani2este7 Aea/ sen3aţia c toate
2acultţile /ele erau tre3e4 cu senti/entul unei unitţi con6tiente de
puterile sale4 2r ca reo ibraţie strin s tulbure ar/onia unei atari
certitudini7
A/ 2ost transportat ast2el la /ii de ilo/etri4 ntr"un peisa5
2a/iliar din copilria /ea7 Traersa/ obstaco lele /ateri ale ca pe ni6te
si/ple i/a0ini 6i4 dup ce a/ perceput a/nunte trite n tinereţea /ea4
curentul se ncetini 6i / aduse din nou n propriul corp7
Prin ea ns6i aceast dedublare nu are ni/ic e.traordinar7 (eea ce
i d cu aderat aloare4 dup opinia /ea4 este supra"claritatea4 supra"
u6urinţa4 supra"con6tiinţa pe care le si/ţea/7
Alt dat4 a/ 2ost transportat de unul din ace6ti curenţi /a0netici n
cursul unei dedublri7 +/potria obiceiului /eu4 /"a/ dedublat seara7
=up ce a/ 3ut c:tea c<ipuri str:/b:ndu"se la /ine4 /"a/ 0sit depus
2r tran3iţie n ca/era /ea7 =up ce /"a/ pli/bat un /o/ent prin
ca/er4 n"a/ re/arcat ni/ic de/n de interes7 =ublul /i s"a prut u6or
colorat7 (:t prie6te
/ interesa deloc7 A/corpul /eu s
<otr:t 2i3ic/er0
" ntins inertpunct
ntr"un pe pat4
al 2r cuno6tinţ
p/:ntului4 a2lat" nu
la
c:tea /ii de ilo/etri distanţ 6i a/ trecut prin peretele ca/erei7 Abia a/
trecut 6i a/ 2ost s/uls de un curent iolent 6i transportat cu o ite3 enor/4
ntr"un nor ne0ru7 M a2la/ n po3iţie culcat4 6i cu/ acest nor nu"/i prea
prea 2aorabil4 a/ rut s / a6e3 n picioare7 N"a/ reu6it7 =ublul /i s"a
n:rtit n 5urul lui nsu6i4 6i a/ continuat s parcur0 spaţiul n aceast
ciudat /i6care de rotaţie7 A/ cerut a5utor 6i i/ediat situaţia aceasta
penibil ncet /i"a/ reluat po3iţia nor/al7 Norul a disprut 6i a/ trecut
cu aceea6i ite3 2antastic printr"o su/edenie de case7 +n aceast e.perienţ
a/ obserat un 2el de coad 2os2orescent4 ls:nd n ur/a /ea un sia5
lu/inos7 +n cur:nd curentul se ncetini 6i /i"a/ reluat neli6ul p/:ntesc7

)*> 1II,0A UMA,- CO,/TIE,T-' L7,3- 1ORMA SA


1I.IC-
A te desprţi n dou prţi4 ntr"un loc 2a/iliar4 a acţiona n toat
con6tiinţa4 cu toat libertatea dorit 6i a 6ti c e6ti nc iu pe p/:nt4
re3u/ cel /ai /are triu/2 al Eului 0:nditor asupra /ateriei7
Acest triu/2 nu are li/it 6i 2iinţa o/eneasc poate ptrunde4
dac rea4 di/ensiunile succesie ale substanţei pentru a atin0e stadiul ulti/
care coincide cu di/ensiunea cea /ai si/pl a ato/ilor siste/ului nostru
de &niersuri7
(uno6tinţele noastre obi6nuite4 educaţia noastr4 /oraurile
noastre4 obiceiurile noastre4 2iind n contradicţie 2la0rant cu aceast
realitate e.peri/ental4 si/ţi/ un i/pact pe care trebuie s 2i/ pre0tiţi
s"l suport/ la pri/a ncercare de dedublare7
'ealitatea este at:t de concret4 nc:t toate cuintele inentate de
F1
oa/eni sunt 2r aloare n 2aţa 2aptului /plinit7 +n 2aţa unei ast2el de
eidenţe4 de care ne ndoi/ p:n n ulti/ul /o/ent4 toate raţiona/entele
contradictorii ale 6tiinţei4 ale 'eli0iei 6i ale ,ilo3o2iei se surp 2r s lase
ur/e7 +n acela6i ti/p4 un al de @Pentru ce> 6i @(u/> apare din toate prţile4
6i aceast supra"abundenţ de idei ţi d sen3aţia c pri/e6ti o loitur de
/ciuc7 Ea este de scurt durat7 +n cur:nd4 reu6ita unei e.perienţe at:t de
stranii4 bucuria inti/ de a cunoa6te n s2:r6it cu aderat realitatea4 n
a2ara oricre i speculaţi i senti/entale sau /ent ale4 red operatorului
toate speranţele4 toate certitudinile pe care i le"a luat (iili3aţia7
(eea ce este /ai surprin3tor n aceast reali3are este u6urinţa cu
care dispar toate aceste nţ/inte seculare7 'eduse la neant4 ele se spar0
ca ni6te baloane de spun7 =intr"o dat r/:i uluit de at:tea e2orturi 2cute
de oa/eni n at:tea secole de ciili3aţie4 pentru a s2:r6i cu aceast catastro2
2inal7 (u toate acestea4 dac stai s te 0:nde6ti4 obseri c toc/ai
incertitudinea acestor opinii este cea care ne"a /pins s 2ace/ e2orturile
necesare pentru a a5un0e la certitudinea e.peri/ental de a3i7
*dat pri/ele surpri3e trecute4 rencepi cu bucurie s eade3i din
nc<isoarea de carne7 +n acest nou do/eniu4 conte/pli cu plcere obiectele
2a/iliare7 Te pli/bi prin ncperile tale cu sen3aţia neobi6nuit de putere 6i
ncredere7 Ideile sunt /ai precise dec:t n iaţa p/:nteasc7 Pe scurt4 este
o iaţ incontestabil superioar e.istenţei p/:nte6ti7
do/inant Laeste
2iecare e.perienţ
un caracter se rennoiesc
de si0uranţ acelea6i
ase/ntor celuibucurii4
pe carei/presia
l si/ţi
a5un0:nd acas dup o absenţ oarecare7 ;i aceast i/presie de ncredere4
aceast sen3aţie de a te ntoarce acas este proporţional cu calitatea
@2orţ a substanţei n care te deduble3i7
,or/a care se e.teriori3ea3 ast2el n prea5/a corpului 2i3ic este
destul de /aterial7 Ea conţine sensibilitatea corpului or0anic 6i nu se poate
ndeprta de acesta dec:t cu c:ţia 3eci de /etri7 Este natural4 prin ur/are4 ca
n aceast stare s 2ii nde/nat s 2aci acelea6i 0esturi ca 6i n iaţ obi6nuit7
Ast2el4 pentru a ie6i din ca/er e6ti obli0at s te pre2aci c desc<i3i u6a sau
2ereastra7 +n /ai /ulte r:nduri a/ rut s trec prin 3iduri 6i4 cu toat oinţa
/ea4 n"a/ reu6it dec:t s si/t o durere la cap4 ca 6i cu/ corpul 2i3ic ar 2i 2ost
pre3ent7 Abia /ult /ai t:r3iu a/ a5uns s 2ac aceasta7 La nceput ace6ti
pereţi
6i /i"aupentru
aceasta prutc
/oi4
/apoi i"a/ traersat
e.teriori3a/ ntr"uncadublu
6i c:nd
/ain"ar 2i e.istat
puţin deloc4
/aterial4 cu un
niel de ibraţie /ai nalt dec:t cel de /ai nainte7 At/os2era ca/erei ur/ea3
acelea6i trans2or/ri7 * u6oar4 2os2orescenţ i d o lu/ino3itate speci2ic7
=e6i este destul de ntunecat4 te poţi orienta destul de bine n ea7
(:nd sensibilitatea /a0netic a dublului cre6te4 at/os2era se
clari2ic7
Iat c:tea e.e/ple de dedublare n ca/erC a/ ncercat o
e.perienţ seara4 2r s 2iu de3brcat4 ntins 2iind pe pat7 M"a/ 0:ndit pur 6i
si/plu s / deduble34 2r alt e.erciţiu4 6i a/ nc<is oc<ii7 (ur:nd se
contura o i/a0ine7 A/ 2cut e2ortul necesar 6i a/ aut sen3aţia c sunt
co/pri/at n ti/p ce / strecura/ printr"o desc<i3tur str:/t7 In s2:r6it
/"a/ ridicat din pat cu cel de"al doilea corp7 =e6i aea/ un an de
antrena/ent4
de c:nd a/
ndat ce /i"a/ reali3at aceast
con6tienti3at stareae.perienţ a/ si/ţit
de dedublare7 M"a/ostp:nit4
2ric instincti
ns
FF
su0estia de tea/ 6i"a 2cut e2ectul7 Si/ţea/ /ii de le0turi ini3ibile care
/ atr0eau n 2or/a 2i3ic7 'e3ista/ din toate puterile priind curios n
5urul /eu7 Totul era ntunecat7 ,ocul din c/in tri/itea o u6oar licrire 6i a/
constatat c7 contrar a2ir/aţiilor unor autori4 pereţii nu erau transparenţi7 +/i
str:n0ea/ pu/nul st:n0 cu /:na dreapt constat:nd c era tare7 +n acea
clip a/ au3it pe cinea 2luier:nd aria @La drapel7 =e6i nu edea/ ni/ic4
nu cred c"/i era adresat7 +n acest ti/p atracţia n"a slbit 6i a trebuit s
cede37 A/ desc<is oc<ii 6i /i"a/ notat toate aceste obseraţii 6i4 dup ce /"
a/ de3brcat 6i /"a/ culcat4 a/ reluat e.perienţa7
Mi" a/ con cen tra t ate nţi a asu pra operaţiunilor pe care /i"a/
propus s le 2acC s aduc pe pat o 2oaie de <:rtie ce era a6e3at pe un scrin
n 2aţa patului 6i s e.a/ine3 /ai atent locurile7 A"/ ador/it 6i /"a/
de6teptat ctre /ie3ul nopţii 4 cu a/i ntir ea a0 c a/ 3b urat la /ar e
nlţi/e4 pe deasupra unor cldiri7 =up ce /"a/ uitat la ceas4 a/ nc<is
pleoapele7 Abia a/ isprit aceast /i6care4 c a/ ie6it din corp ntr"un /od
destul de curios7 Era/ n ec<ilibru pe /:ini 6i a/ 2cut ncon5urul ca/erei n
po3iţia aceasta7 'eenit n apropierea patului4 /i"a/ reluat po3iţia natural7
=e6i 2ocul din c/in era stins4 ca/era /i"a prut /ai puţin ntunecoas
dec:t pri/a dat7 Era/ 2oarte cal/4 nici o atracţie nu / ispitea7
G:ndindu"/ la ceea ce /i propusese/ s 2ac4 / Ca/ dus aproape de
scrin4 ns a/ 3ut acolo dou 2oi de <:rtie n loc de una7 Le"a/ luat pe
a/:ndou 6i le"a/
/edit:nd asupra a6e3atsituaţii
acestei pe pat7 In s2:r6it4
stranii7 Mi"a/ /"a/ dus s/:inile
e.a/inat / a6e3 n 2otoliu4
6i picioarele
preau se/i"/ateriale4 oarecu/ ca ntr"o radio0ra2ie7 Ne/ai3:nd ni/ic
deosebit /"a/ <otr:t s sc<i/b di/ensiunea 6i s / duc s"/i d un
prieten7 M"a/ dus pe balcon 6i4 dintr"un salt u6or4 a/ 2ost n strad7 N"a/
2cut cinci3eci de /etri c o 2orţ ire3istibil / atrase napoi 6i / obli0 s
intru n corp7 A/ desc<is pleoapele s"/i note3 a/nuntele e.perienţei
constat:nd c <:rtia nu se /i6case de pe /obila pe care a/ pus"o7 (tre ora
trei di/ineaţa a/ ncercat o a treia dedublare7 =e data aceasta at/os2era era
6i /ai lu/inoas7 =e6i obloanele erau nc<ise4 distin0ea/ prin ele un 2ru/os cer
albastru7 A/ renceput e.perienţa de /ai nainte7 A/ su2lat as up ra
<:rt iei nd rtn ice 7 Mi" a/ e.a/inat din nou braţele descoperind lin
nucleu tare la pipit4 ncon5urat de radiaţii cenu6ii4 ca ntr"un cli6eu
radio0ra2ie7
/i6case nici+nacu/
s2:r6it
din a/
loc7 reintrat n neli6ul /eu de carne7 H:rtia nu se
=e c:nd a/ 2cut aceste ncercri /i"a/ dat sea/a de
posibilitatea de a e.teriori3a un dublu de densitate ariabil care este
purttorul unor puteri 6i obseraţii de aceea6i natur7
+ntr"un e.erciţiu si/ilar4 a/ luat cuno6tinţ de /ine nsu/i prin
sen3aţia unei ncetiniri a respiraţiei4 ur/at de un e2ort ca pentru a ie6i
dintr"un loc str:/t4 i/ediat si/ţindu"/ /ai liber4 2r nici o 5en7 =e ast
dat4 ca/era pru destul de ntunecoas /i conte/pla/ 2r entu3ias/
2or/a 2i3ic4 pe 5u/tate acoperit de pturi7 A/ atins"o 6i /i s"a prut
/oale7 M"a/ /brţi6at a:nd aceea6i sen3aţie cu /brţi6area unei
persoane /o art de pu ţin ti/p7 +n /i5locul ntuneci/ii translucide a
at/os 2erei 4 acest corp cldu ţ4 inert 4 2r ri0iditate /uscular4 este o
i/a0ine
pe caredestul
a/ de lu0ubr7
luat" (u:nd
o ncep toate acestea4 /"a/
e.perienţaC 0:ndit
s / duc la <otr: rea
la cincispre3ece
F!
/ii de ilo /etri de locul n care / a2la / pentru a i3ita un prieten7
Pentru acest scop /"a/ ndreptat spre 2ereastr7 +ncerc:nd s trec prin ea
a/ nt:/pinat o re3istenţ de nenins 6i /"a/ 0:ndit c dublul /eu4 prea
consistent4 se opunea7 A/ 2cut deci si/ulacrul de a desc<ide
2ereastra a:nt:ndu"/ n spaţiu4 0:ndind la persoana pe care /
ducea/ s"o d7 (ltoria a 2o st destul de rapid n /ai /ul te r:ndur i a/
si/ţit o stare de oboseal trebuind s / opresc7 =up ce /"a/ ru0at4
puterile /i"au reenit 6i a/ a5uns 2r piedic la captul cltoriei7
+/brţi6a/ persoana n cau34 care /i"a 2cut obseraţia c nu a/ nici
p:ntece 6i nici picioare7 I"a/ rspuns c n aceast di/ensiune se pstrea3
nu/ai aparenţa prţii superioare a corpului7 Tot orbind despre una 6i alta4 a/
obserat c acest e.erciţiu / obose6te7 +ndat ce nceta/ s /ai orbesc4
puterile /i reeneau7 +n s2:r6it /"a/ ntors din nou n corpul /eu4 cal/
6i odi<nit4 cu toate c la nceputul e.perienţei era/ u6or depri/at7
+n priinţa c<estiunii @ti/p4 s not/ c aloarea lui este
iners proporţional cu ibraţia substanţei n care ne dedubl/7 Ea
atin0e instantaneitatea n esenţa 2orţ a Lu/ilor superioare7 'u0ciunea este de
ase/enea un cu:nt care trebuie s 2ie debarasat de toate superstiţiile care i
se atribuie7 +n ini3ibil4 a te ru0a este sinoni/ cu a c<e/a4 a cere a5utor 6i
protecţie7
Iat o alt dedublare e2ectuat cu un corp 6i /ai ra2inat ca ibraţieC
a/ luat cuno6tinţ
sen3aţia 6i i3iuneade
c/ine
era/nsu/i n burt
ntins pe c<iar pe
/o/entul
o /as7dedublrii7
(u braţeleAea/
ntinse
nainte4 / ţinea/ de /ar0inile acestei /ese nc<ipuite4 tr0:nd ca pentru
a / a5uta s ies din cea7 Aea/ i/presia c era/ nc<is ntr"un sac a
crui 0ur prea str:/t era o piedic7 +n s2:r6it4 e2orturile /ele au 2ost
ncununate de succes 6i /"a/ 3ut aproape de corpul /eu4 n
deplintatea 2acultţilor psi<ice 6i con6tiente7 M"a/ priit o clip dor/ind4
apoi4 dup ce /i"a/ /brţi6at soţia 6i copiii4 a/ plecat n spaţiu n direcţia
rsritului7 (:ta ti/p a/ <oinrit n po3iţie nor/al4 adic n picioare n
/ediul at/os2eric4 cu corpul u6or nclinat4 cu capul nainte4 cu 2aţa spre
ori3ont4 dac / pot e.pri/a ast2el7 =eodat4 a/ si/ţit o atracţie care /"a
rsturnat pe spate 6i /"a t:r:t cu picioarele nainte ntr"o direcţie
necunoscut7 ,r s"/i pierd s:n0ele rece4 /"a/ lsat condus4
ncord:ndu"/i
ca/er7 atenţia7
Mai /ulte A/ a5uns
persoane ntr"un
stteau l:n0loc
undin spaţiu
do/n care=up
culcat7 repre3enta
ce /i"auo
spus nu/ere persoanei bolnae4 /"au po2tit s iau loc 6i a/ discutat cu ei
di2erite lucruri7 Prsind aceast societate a/ reenit n corpul /eu pentru a
nota aceste a/nunte7 Nu/ai natura subiectelor tratate /i"a disprut din
/inte7 M"a/ separat nc o dat de corpul 2i3ic7 A/ 3ut atunci pe (lu3a
/ea creia i"a/ pus /ai /ulte ntrebri a cror a/intire a/ pstrat"o ns de
aceast dat7 La 2inal4 n loc s reintru ca de obicei direct n corpul /eu4 /"a/
oprit n ca/er pentru a"/i da sea/a de di2erenţele dintre un dublu /ai
condensat 6i o substanţ /ai rare2iat4 cea pe care o 2olosise/7 At/os2era
ca/erei era /ult /ai lu/inoas dec:t de obicei4 a/ 3ut"o pe soţia /ea
/i6c:ndu"se n pat4 2r s si/t nici o ibraţie7 Apoi a/ e.ersat intrri 6i
ie6iri succesie din corpul 2i3ic7 'a2ina/entul e<iculului e.teriori3at
/i per/itea
co/anda /eas/ental
2ac acest
cu e.erciţiu 2r nici
/are u6urinţC abiaun/i
e2ort7 Acest dublu
e.pri/a/ dorinţaur/a
s
F?
reintru n corp7 c 6i si/ţea/ per2ect patul pe care se odi<nea acesta4 0reutatea
/e/brelor4 respiraţia 0reoaie4 considerabil redus4 rcoarea at/os2erei4
30o/otele str3ii pe scurt era/ n neli6ul /eu 2i3ic7 (:nd dorea/ s ies4
aceste sen3aţii dispreau ndat4 /i edea/ corpul ntins pe pat 6i /
pli/ba/ prin ca/er cu o u6urinţ /ai /are dec:t de obicei7 =up ce a/
repetat acest e.erciţiu de at:tea ori de c:te ori /i"a plcut4 a/ desc<is
pleoapele4 2r ca aceast /i6care s strice cu cea preci3ia a/nuntelor
obserate7

)*? LE3-TURILE E,ER3ETICE


*ricare ar 2i densitatea /oleculelor care co/pun substanţa pe care o
utili3/ pentru a ptrunde n celelalte di/ensiuni ale spaţiului4 le0tura cu
corpul 2i3ic a dublului se 2ace printr"un 2el de cordon7 Lun0i/ea acestui
cordon pare a 2i neli/itat7 S"ar putea ase/na cu un 2oc de arti2icii n
/o/entul n care ţ:6ne6te n 3du<7 El se lea0 de toat supra2aţa
dubl ului prin /ii de 2 ire 2oar te 2ine 4 2oarte elastice4 ce par a"l aspira7
(:nd rei s e.a/ine3i aceste a/nunte trebuie s e.erse3i
intrarea n corp 2oarte lent7 (u c:t te apropii /ai /ult de 2or/a 2i3ic4
si/ţi l/urit aceste le0tu ri care te atr a04 te su0 6i ai i/presia c te
tope6ti n corpul /aterial7
Pe /sur ce aceste i/presii se accentuea34 si/ţi sen3aţiile
/ateriale ale corpu lui 2i3ic4 la nceput esto/pate4 apoi din ce n ce /ai
puternice4 p:n la co/pleta absorbire a dublului7
=up /ai /ulte ncercri4 a/ dedus principiul ur/torC raportul ce
e.ist ntre 2or/a 2i3ic a 2iinţei o/ene6ti 6i substanţa celorlalte corpuri Dale
sale4 este iners proporţional cu puterea electro/a0netic a acestei
substanţe7 Alt2el spus4 dublul este cu at:t /ai le0at de corpul 2i3ic4 cu c:t are o
co/po3iţie /ai 0rosier4 in2erioar7 Trans/iterea ibraţiilor de la unul la altul
ur/ea3 aceea6i pro0resie7 A6a se e.plic rnile sau /oartea
nenorociţilor r5itori4 a cror dublu4 prea dens4 trans/ite trupurilor
acestora loiturile4 pe care le pri/esc ca ur/are a acţiunilor lor7
Pe /sur ce atin0e/ re0iuni /ai Juintesenţiale4 le0turile
dintre corp 6i 2or/a con6tient sunt /ai puţin str:nse 6i se poate spune
c e.teriori 3area ,iinţei spirituale este actul care cere /ini/u/ de e2ort 6i
consu/
debarasaener0etic7
(on6tiinţaTotu6i se i/pune
superioar un antrena/ent
de le0turile special pentru
sale cu substanţa a
celorlalte
di/ensiuni7
La nceputul e.erciţiilor /ele de dedublare a/ constatat n /ai
/ulte r:nduri 0reutţile de tot 2elul pricinuite de utili3area unui dublu prea
0rosier7 Totul / st:n5enea7
Toate ibraţiile care a2ectea3 corpul a5un0 la dublu cu o intensitate
de necre3ut7 Sen3aţiile resi/ţite de dublu sunt de ase/enea /ai
/ateriale7 (ordonul 2luidic care lea0 2or/a or0anic 6i substanţa eteric
ur/ea3 aceea6i sensibilitate7 Inti/itatea acestor relaţii /i"a per/is s
e.peri/ente3 nu/eroase ca3uri de ubicuitate7
Iat un e.e/pluC dedublat4 parcur0ea/ spaţiul de deasupra unui
peisa5 superb4 care ddea i/presia c este nsorit7 =eosebea/ clar cele /ai
/ici a/nunte7
ţr/ul4 A/ a5uns
6i /"a/ a6e3at o cliaproape de scri
p pe ni6te /are4din
aleci/en
creit4 aluri
pe carele se
edea/
5ucau i3bind
ni6te
F$
copii7 'espira/ nc:ntat aerul srat4 n ti/p ce un :nt rcoritor /i biciuia
2aţa7 Sen3aţiile 2oarte /ateriale ale acestei stri se suprapuneau peste alte
ibraţii trans/ise prin cordonul astral4 n ti/pul acestei de0a5ri cinea u/bla
prin ca/er 6i 2iecare ibraţie a pardoselii a5un0ea la /ine ca o scuturtur
2or/idabil4 care de 2iecare dat / atr0ea din ce n ce /ai /ult spre corpul
/eu 2i3ic7 Era/ per2ect con6tient de aceste dou stri si/ultane 6i4 n ti/p ce
0usta/ 2ar/ecul acestei dedublri4 oinţa /ea lupta cu i0oare /potria
atracţiei acestor /ii de le0turi ini3ibile7 +n s2:r6it4 nu eu a/ 2ost cel /ai
tare 6i a trebuit s / ntorc n locuinţa /ea7
=escrierea4 banal n sine4 a acestei duble stri de con6tiinţ4 nu
red nici a /ia parte din realitate7 Ast2el 6tia/ per2ect de bine c era/ liber s
2ac s ncete3e dedublarea sau s o prelun0esc7 +n acela6i ti/p /i ddea/
sea/a de atracţiile care / ispiteau 6i cuta/ /i5locul s le slbesc7 %oinţa
/ea a triu/2at un /o/ent4 ns p:n la ur/ a trebuit s cede37
Antrena/entul este 2oarte i/portant 6i4 n ti/p4 se neutrali3ea3 aceast
suprtoare sensibilitate a le0turii astrale7

)*)+ MODURILE DE TRA,S2ORT ALE SU1LETULUI


UMA, @, I,8I.I$IL
=edublarea 8ntr"un plan subtil a c1rui 9ibraţii sunt apropiate de
cele ale planului 2i3ic4 creea31 sen3aţii 2oarte apropiate de cele pe care le
e.peri/ent1/ 8n 9iaţa obi6nuit17 (:nd este 9orba 8ns1 de a te arunca 8n 0ol4
este cu totul altce9a7
(u/ noi oa/enii n"a9e/ obiceiul de a 3bura ca p1s1rile4 la 8nceput
/"a/ aruncat 8n 0ol 21c:nd acelea6i /i6c1ri ca 8n ap14 <oin1rind 8n
spaţiu4 pre21c:ndu"/1 c1 8not7
+ncetul cu 8ncetul aceste /i6c1ri s"au per2ecţionat7 +n loc s1 8not 8n
po3iţia nor/al14 cu 2aţa c1tre sol4 a/ 8nceput s1 /1 /i6c pe o parte7 Apoi
21cea/ @plon5oane /i6c:nd picioarele7 +n s2:r6it /1 /i6c1/ ori3ontal4
cu a5utorul unei si/ple dorinţe4 8/preun:nd /:inile cu braţele 8ntinse 8nainte4
ca pentru a despica /ai u6or eterul7
(:nd te a2li deasupra unui sol /aterial sa u et er at 4 i/ pr es ia de
0o l este /ai esto/pat17 Te /ulţu/e6ti s1 aluneci4 8n picioare4 21r1 s1 2ie
necesar s1 2aci pentru aceasta nici un 0est7
Tea/a de 9id pe care o si/ţi la 8nceput este datorat1 2or/idabilei
realit1ţi con6tiente a dedubl1rii7 +n 9is nu ne"a/ te/e7 +n 9is totul ar 2i natural4
8ns1 aici4 8n deplina st1p:nire a con6tiinţei obi6nuite trans2erat14de la corpul
2i3ic la dublu4 cu sensibilitatea sa /aterial1 6i cu toate 2acult1ţile sale spirituale4
e.ist1 aceast1 tendinţ1 de tea/17
+n acest nou do/eniu4 despre care con6tiinţa obi6nuit1 nu 6tie ni/ic4
aceasta se lini6te6te 8n cur:nd prin e.ercitarea noilor sale puteri7 Pe /1sura
practicii 8n aceast1 nou1 di/ensiune4 con6tiinţa se trans2or/1 radical7 (u
toate acestea4 ea a5un0e s1 deosebeasc1 realitatea 6i 9aloarea scenelor la
care asist1 nu/ai dup1 /ulţi ani de antrena/ent 8n di2erite di/ensiuniG la 2el 6i
8n ceea ce pri9e6te puterea 0:ndurilor 6i a actelor pe care este 8n stare s1 le
8ndeplineasc17
&6urinţa de deplasare ur/ea31 aceea6i e9oluţie7 Pe /1sur1
ce ne e.teriori31/ 8ntr"o 2or/1 /ai ra2inat14 toate 2acult1ţile noastre
F#
reali3ea31 o de39oltare proporţional17 Nu nu/ai c1 nu /ai 2ace/ nici un
0est 8n scopul de a ne /i6ca 8ntr"un sens sau altul4 ci nici nu ne /ai 0:ndi/
s1 8l 2ace/7
+ns1rcinat cu o /isiune 8ntr"o anu/it1 re0iune a Spaţiului4 a/ notat
8ntr"o 3i ur/1toarele aspecteC 8ndeplinea/ lucrul care /i"a 2ost 8ncredinţat4
21r1 s1 /1 0:ndesc la 2elul 8n care /1 9oi deplasa7 At/os2era 8n care era/G
de un cenu6iu destul de clar7 nu a9ea li/it1 aparent17 Pleca/ 6i 9enea/ 8n
sus4 8n 5os4 lateral4 pie3i64 8n toate sensurile4 21r1 nici un e2ort4 tar1 s1 /1
0:ndesc7 M1 ducea/ 8n locul n care / atr0eau ocupaţiile /ele4 ntr"un
/od cu totul natural7 Aceste /i6cri se 2ceau tot at:t de instincti ca 6i
deplasarea unui braţ sau a unui picior7 M si/ţea/ stp:nul absolut al
acestui spaţiu4 at:t de rebel atunci c:nd / a2la/ pe p/:nt7 +n 0eneral4
po3iţia de deplasare este aceea n care ae/ i/presia c st/ n picioare4
u6or nclinat spre nainte4 plutind ast2el n eter4 cu priirea ctre nainte4 6i
c:nd sc<i/b/ /ediul sau di/ensiunea4 pstr/ totdeauna o anu/it
nclinaţie4 ca o tan0ent la o s2er7
+n dedublarea prin :rte54 sen3aţia iolent a curentului care 
antrenea3 ie6irea din corp distru0e ideea de a 2ace /i6criC =e alt2el4
aceast 2orţ este ire3istibil7 Tot ceea ce pute/ 2ace4 6i nu reu6i/
ntotdeauna4 este s ne a6e3/ n picioare cu braţul drept ntins4 de0etul
arttor 6i /i5lociu ntinse4 ca n 0estul de binecu:ntare7 Este ceea ce eu
nu/esc po3iţia A/
ls/ condu6i7 de aprare7 =ac
artat care suntn"ae/
po3iţiilenici
deocare
tea/ nu 2eri/7
s ne ae/ N"a6
dec:ts2tui
s nepe
ni/eni4 de e.e/plu4 s se lase purtat cu picioarele n aer4 cu o sen3aţie de
cobor:re sau urcare ertical7
+n s2:r6it4 a/ e.peri/entat un /od de transport ntr"ader
ori0inal4 ntr"un spaţiu n care noţiunea ti/pului era co/plet disprut7
*peraţia se poate co/para4 oarecu/4 cu /odalitatea n care se 2ac tra0eri
de artilerie la distanţe 2oarte /ariC obu3ul urca n re0iuni cu o re3istenţ /ai
/ic l"a naintare4 pentru a cobor n locul pre3ut7 Iat acu/ e.perienţa n
cau3C plani2icase/ pentru 3iua aceea o serie de e.perienţe n ca/er7
Trebuia s 2ac s cad o 0reutate a6e3at pe o /obil4 s"/i las a/prentele
di0itale pe o plac presrat cu 2in4 etc7 (u toate acestea4 odat dedublat4
/i"a/ sc<i/bat prerea4 dup ce a/ re2lectat la aceste deci3ii7 A/ <otr:t
s /er0+ncet
a2la/7 s d o persoan4
6i con6tient caredeplasat
/"a/ locuia lactre
/ii deperetele
ilo/etrica/erei
de locul c:nd4
n carepe
/
nea6teptate /i se a6e3 n cale o 2ereas tr 2r desc<i3 tur4 pre3ut
nu/ai cu un 0ea/ /are7 (unosc:nd din proprie e.perienţ nat ura
acestei piedici4 ridicat de o putere necunoscut4 nu /"a/ speriat7 (u
braţul drept ntins4 /pun0:nd cu arttorul 6i de0etul /are4 a/ 2cut ncet
se/nul crucii asupra acestei i/a0ini7 ,ereastr a dispru4 ns 2u i/ediat
nlocuit cu o alta7 A/ repetat acela6i 0est4 obţin:nd acela6i re3ultat4 cu
apariţia unei noi 2erestre7 A/ repetat a treia oar se/nul protector7 Abia a/
ter/inat 0estul4 6i a/ pornit odat cu i/a0inea7 I/ediat4 2r nici o noţiune
de durat4 /"a/ 0sit transportat instantaneu la cincispre3ece /ii de
ilo/etri distanţ7 pcit de ite3a neobi6nuit e.perienţelor /ele
co/une4 nu / putea/ totu6i ndoi de realitate7 Era/ pe strada ora6ului n
cau34 /er0:nd
persoanei4 ca launaceast
/edita/ trectorcltorie
obi6nuit ori0inal7
6i4 ndrept:ndu"/ spre sesi3a/
+n acela6i ti/p locuinţa
F
la /ine un 0rad de u6urinţ4 de supra"luciditate4 de supra"con6tiinţ4 pe
care nu le"a/ si/ţit niciodat cu at:ta intensitate7 (u/ nu cuno6tea/ locul
e.act unde locuia persoana pe care dorea/ s o d4 a/ 2ost pe
nea6teptate atras spre al doilea eta5 al unei case necunoscute7 A/ 0sit
acolo aceast persoan7 A/ nre0istrat a/nuntele /obilierului 6i a/
re/arcat n trecere c:ţia /uncitori lucr:nd la paarea str3ii7
'eenit n 2or/a 2i3ic /"a/ dedublat din nou4 la scurt ti/p4 cu
/are u6urinţ7 &n 3e2ir u6or /"a transportat n spaţiu7 El asculta de cea
/ai /ic co/and a oinţei /ele7 'eenit n corpul 2i3ic4 a/ pstrat toat
3iua i/presia ibraţiilor acestei stri superioare7 Nici o e.presie nu poate de2ini
super"con6tiinţa acestei di/ensiuni7 '/:n pre3ente n /e/orie cele /ai
/ici particularitţi ale e.perienţei4 cu /are lu. de a/nunte4 2r s 2ie
neoie s 2ac pentru aceasta nici cel /ai /ic e2ort7 Nici un al4 oric:t de slab4
nu ine s tulbure luciditatea 6i libertatea deosebit a acestei supra"
di/ensiuni7
A/ scris persoanei pe care a/ i3itat"o4 red:ndu"i a/nuntele
locuinţei sale4 6i dou luni /ai t:r3iu a/ pri/it con2ir/area lor7
=in ansa/blul ncercrilor 2cute n di2eritele 0rade ale /ateriei"
corp4 se poate spune c su2letul o/enesc se transport cu o ite3
proporţional cu calitatea 2orţ a acestei substanţe7 La e.tre/itatea po3iti
a acestei calitţi atin0e/ @instantaneitatea7 Ti/pu l 6i Spaţiul4 care sunt
di2erenţiate n lu/ile
n di/ensiunile n careale
superioare predo/in ener0ia4
&niersului4 sub seununesc puţin
aspect c:te puţin
centrali3ator7
E.pansiunea centri2u0 a ato/ilor /re6te ntinderea spaţiului
circu/scris7 Ti/pul 6i pierde aloarea 6i instantaneitatea este calitatea
ulti/ a &nitţii4 a7 crei traiectorie ur/ea3 un plan tan0ent cu li/ita
e.tre/ a &niersului nostru7

)*)) MODUL @, CARE CO,/TII,0A OME,EASC- @/I


E5ERCIT- 2UTERILE
=ate 2iind caracteristicile di2eritelor stri ini3ibile ale /ateriei4
poestirea acestor e.perienţe nu d dec:t o idee 2oarte apro.i/ati a
realitţii7 (eea ce 2ace aloarea ieţii n aceste re0iuni nc necunoscute ale
eterului4 este aproape intraductibil7
&nitatea de 0:ndire4 5udecat4 si/ţire4 libertatea 6i puterea care le
nsoţesc n 2iecare clip4 re3u/ /ani2estarea 2acultţilor necunoscute aici4
pe p/:nt7 Nu e.ist prin ur/are o e.presie si/pl pentru a le de2ini7
Aceste capacitţi esenţiale antrenea3 o lu/e ntrea0 de sen3aţii delicate 6i
ariate7 Suprapuse cu stri de con6tiinţ de /are aner0ur4 re3ult o
luciditate de necre3ut4 cu e2ecte /ultiple7 Pe /sur ce ptrunde/ n strile
Juintesenţiale ale /ateriei4 aceast luciditate cre6te pentru a"6i atin0e
plenitudinea n punctul de tan0enţ e.tre/ a &niersului nostru cu In2initul
n care el 0raitea37
+n aceast stare supre/ o/ul a deenit una cu =u/ne3eu4
ani/:nd cu iaţa con6tient porţiunea sa de &niers4 pentru care el nsu6i a
a5uns s 2i e n acela6i ti/p centru l 6i peri2e ria7 +n ini3ibil4 (on6ti inţa
repre3int ,iinţa o/eneasc ns6i7 Toate e.presiile4 toate calitţile4 toate
2acultţile cu a5utorul crora de2ini/ ,iinţa o/eneasc s2:r6esc n ulti/
F8
instanţ n aceast unitate sinteticC (on6tiinţa7
Aceast con6tiinţ 5udec4 deliberea34 acţionea3 cu o libertate 6i o
luciditate proporţional cu su/a atracţiilor pe care ea este n stare s le pun
n /i6care7 Pe /sur ce aceast su/ de atracţii cre6te4 cau3ele ce le
deter/in scad4 6i iners7 P:n la ur/ (on6tiinţa se locali3ea3 la
e.tre/itatea scrii n punctul /a.i/ al ,orţei4 ntr"o &nitat e ibrato rie
care i d acces la Multiplicitatea 2eno/enal a E2ectelor 6i a (au3elor4 n
toate di/ensiunile7
*rdinea uniersal care per/ite accesul la puteri at:t de 2antastice
este sin0urul =u/ne3eu nt:lnit de ,iinţa o/eneasc n pere0rinrile sale7
Prin El ae/ acces la lu/ea 2eno/enal7 El este acela care per/ite
de3oltarea acestor capacitţi stranii 6i4 tot El este acela care4 n ne/r0initul
spaţiilor ca 6i n ato/ul tuturor siste/elor de &niersuri4 per/ite eoluţia
ieţii 6i a con6tiinţei7
Pentru a  a5uta s discerneţi aceste re3ultate ale
e. per ie nţ ei 4 i/ a0i naţ i"  un operator a:nd la dispo3iţie un tablou de
co/an d care s repre3inte directiele lu/ii7 ,iecare buton ar
corespunde unui ansa/blu de 2eno/ene7 Ad/iteţi c butoanel e acest ui
tablou se reduc pro0resi 6i c ntre0ul ansa/blu 2eno/enal al (au3elor
6i E2ectelor care i corespund se pune n /i6care sub in2luenţa oinţei sale7
Trebuie s /ai presupune/ c acest operator are un spirit n ntre0i/e liber4
2r nici un
cu toat 0:nd do/inant7
si0uranţa4 2r nici oSe3itare4
ni"l nc<ipui/ acţion:nd
do3:ndu"6i 2r
/ecanic nici un6ie2ort4
i/pulsul sensul4
la locul 6i dup natura ec<ilibrului de reali3at7 (eea ce este re/arcabil 6i
cu totul de nenţeles pentru /entalitatea noastr de p/:nteni este c4 n
ini3ibil4 se pot discerne ast2el de posibilitţi 2r ca autorul s aib spiritul
tulburat de /ulţi/ea ideilor7 ;i cu c:t ne apropie/ de directiele lu/ii4 cu
at:t /ai /ult Spiritul con6tient se eliberea3 de arsenalul de atracţii
co/pun:nd &niersul7 +n de2initi4 se poate spune c ,iinţa o/eneasc se
resoarbe ntr"un punct in2inite3i/al pe care"l pute/ de2iniC o (on6tiinţ n
repaos7
Nici i/a0inaţia cea /ai ndr3neaţ nu ar putea concepe
puterea 2or/idabil a Ener0iei ast2el constituit7 Sin0ur e.perienţa n
aceste re0iuni nalte ne per/ite s ne d/ sea/a c4 dac con6tiinţa
o/eneasc
toc/ai pentrueste
c acapabil
renunţatslapun
toaten2or/ele
/i6care p:r0<iile
pentru a selu/ii4 o poate
resorbi n unul2ace
din
Principiile *rdinii uniersale4 pentru care a deenit un canal con6tient7
Me/oria 2eno/enelor este indispensabil pe p/:nt dac
re/ sa apro2und/ cau3ele care le diri5ea37 +n ini3ibil /e/oria este
nlocuit cu suprasensibilitatea Substanţei n care ptrunde/7 Siste/ul
oscilant utili3at de (on6tiinţ ibrea3 sincron cu aceast substanţ 6i
trans/ite autorului su toate lun0i/ile de unde care se /ani2est n ea7
I/a0inaţi" 0radul de per2ecţiune al acestui siste/ 6i eţi a5un0e la
uniunea des:r6it a suportului (on6tiinţei cu /ediul ncon5urtor7 +n
rare2ierea sa pro0resi4 eterul 6i /re6te sensibilitatea ital care
co/uni c cu strile in2erioare7 ,r a se lsa absorbit n acestea4
di/ensiunea sa le ptrunde pe toate celelalte 6i con6tiinţa u/an poate 2i
considerat capabil
suprasensibile s se locali3e3e n 2iecare ato/ al acestei stri
a &niersului7
F9
Aceast ipote3 a da e.act scara posibilitţilor care se obser
n realitatea e.peri/ental7 'e3ultatul practic corespunde de 2apt cu o
se nsibili tat e pro0res i 6i clar3toare4 d:nd posibilitatea unor puteri
/ai cuprin3toare7 Aceast sensibilitate creea3 o 0a/ de sen3aţii a cror
2ineţe de necre3ut d con6tiinţei toate cuno6tinţele de care poate aea neoie7
+n c<iar /o/entul n care aceste cuno6tinţe a5un0 la con6tiinţ4 aceasta a
acţionat de5a n sensu l necesar4 cu a5utorul unor 2acultţi ine.plicabile4
ba3:ndu "se ntr"u n i/puls pe Ea ns6i7
Nu e.ist nici nceput 6i nici S2:r6it ntre Percepţie 6i Acţiune7 A
percepe nsea/n a acţiona 6i iners7 ;i4 ori de c:te ori ne e.ercit/
aceast stranie putere4 ae/ i/presia c ne drui/ @n ntre0i/e oricare
ar 2i do/eniul sau ansa/blul spaţiului n care ne a2l/7 Si0uranţa 6i
2ineţea operaţiunilor care se ndeplinesc n acest do/eniu pot 2i ase/nate
cu /unca unui ceasornicar7 (:nd procedea3 la /ontarea unui ceas4 el nu se
0:nde6te deloc la /i6crile pe care le a 2ace pentru a /prţi piesele7 El a
a6e3a rotiţele n ordinea necesar4 din obi6nuinţ4 concentr:ndu"6i atenţia
asupra necesitţii de a le a6e3a cu/ se cuine7 =ac6i cunoa6te /eseria este
cu neputinţ s se n6ele7 ,iecare pies corespunde unui loc deter/inat7 Ele
nu pot 2i sc<i/bate ntre ele4 n acela6i ceas7
Tot ast2el4 Le0ile *rdinii &niersale nu se pot sc<i/ba ntre ele
ntr"un acela6i &niers 6i raporturile lor de cau3"e2ect 2ac parte din aceea6i
*rdine de*bseraţiile
/onta5 pentru toate
2cute n siste/ele de &niersuri
Lu/ile superioare 0rait:nd
ne per/it la in2init7 /ai
s nţele0e/
bine /ecanis/ul (on6tiinţei7
,iecare lu/e4 2iecare 0rad de concentraţie /a0netic a eterului
n care ne transport/4 posed posibilitţi de acţiune n ar/onie cu
ele/entele care l co/pun7
(:nd ne dedubl/ n una din aceste di/ensiuni4 (on6tiinţa este deci
li/itat de ns6i natura substanţei n care este cu2undat7 Pentru a"6i /ri
capacitţile 6i libertatea de acţiune4 con6tiinţa a trebui s triasc ntr"un
/ediu /a0neti3at /ai 2in7 ;i cu/ ,iinţa u/an nu poate s"6i sc<i/be
di/ensiunea 2r a se debarasa /ai nt:i de atracţiile in2erioare4 nsea/n c
2iecare pri/e6te ntoc/ai Puterea corespun3toare nielului su de
Eoluţie7 Per2ecţiunea alctuirii uniersului aduce cu sine o ustiţie de
aceea6i aloare7
Principiile *rdinii ,iinţa con6tient
&niersale7 nu /ai 2or/ea3
Ea 0:nde6te dec:tno ar/onie
6i acţionea3 &nitate cu
cu
aceast *rdine4 n aceast *rdine 6i pentru aceast *rdine4 6i i"ar 2i cu
neputinţ s conceap o"alta4 pentru c nu e.ist reuna /ai des:r6it7
Ast2el4 2iinţa u/an care a a5uns prin propriile sale /i5loace la o stare de
per2ecţiune4 pe care a perceput"o puţin c:te puţin 6i creia i"a trit cele
/ai in2i/e ibraţii4 i este din punct de edere /aterial 6i spiritual cu
neputinţ s acţione3e n alt /od7 Binele 6i 'ul4 di2erenţiaţi n li/itele
unui &niers n eoluţie4 nu /ai au nici un nţeles7 A le /ai atribui reun
nţeles ar 2i un4 iciu de 5udecat4 deoarece ,iinţa u/an4 trind 6i apreciind
toate /odalitţile unuia 6i ale celuilalt a ales4 n acord cu Natur a4
ele/entel e per2 ecte care  i 2 ac 2ericirea7
=ac re3u// noţiunile practice ale e.perienţei4 a 0:ndi 6i a
acţiona
sen 3orialre3u/
 in2orn/ea
Ini3ibil
3 o/u acela6i /od unie
l despre de actiitate7
rsa lit ate a&nputerilo
2el de rintu
6i iţiae
!K
/i5loacelor sale de acţiune7 Instincti4 el si/te c la cea /ai /ic dorinţ4 la
cea /ai slab atracţie4 la u/bra unui 0:nd4 totalitatea 2acultţilor sale
psi<olo0ice se or pune n /i6care7 +n aceea6i clip el a nţeles4 a c:ntrit4
a deliberat 6i a acţionat4 2r ca ansa/blul 2uncţiilo r sale s"i strice cu
cea senintatea ncre3toare4 se/nul unei nţelepciuni uniersali3ate7
(:nd a/ reu6it s ptrunde/ n c<ip con6tient n di/ensiunile
succesie ale Lu/ilor superioare4 e.tra0e/ de aici o /ai /are stabilitate
e/oţional n strile in2erioare ale con6tiinţei7
Aceast re/arc la care a/ a5uns4 natural4 dup /ai /ulţi ani de
practic e.peri/ental4 este 2oarte i/portant7 =e 2apt4 la nceput deosebi/
cu 0reutate caracteristicile particulare ale 2iecrei di/ensiuni7 Este o
anu/e ucenicie de care ni/eni nu ne poate scuti7 Nu cunoa6te/ ceea ce 6ti/
6i ceea ce pute/ 2ace7 Ae/ tendinţa s ne ls/ u6or opriţi de piedici de
tot 2elul7
*dat ce a/ luat cuno6tinţ de condiţiile de iaţ din
di/ensiunile superioare4 nu /ai b:5b:i/7 Apariţia unei 2or/e neplcute
nu ne /ai sperie7 Mer0e/ drept la ţint 6i acţion/ cu o si0uranţ 6i cu o
certitudine superioar celei din Planul n care ne a2l/7
(apacitatea pro0resi de a pune n 5oc acorduri /ai str:nse cu
esenţa 2eno/enelor are ca re3ultat i/ediat selecţia obli0atorie a 0:ndurilor
pe car e ae/ obiceiul s le 2olosi/ pe p/:nt7 =educe/ de aici c
acordul
@po3itie7,iinţei con6tiente
;i aceste cu lu/ile
obseraţii4 superioare4
nscute necesitre3u/
din e.perienţ un ansa/blu de idei
toat /orala
p/:nteasc 6i supra"p/:nteasc7
Principiul /oral e.ist acolo4 tar nici o ndoial el 2ace corp
co/un cu (on6tiinţa4 cu starea oscilant a eterului n care ne e.ercit/
puterile7
A nu aea dec:t idei po3itie4 dorinţe po3itie4 a nu 2ace dec:t acte
po3itie4 a nu te ncon5ura dec:t de a2ecţiuni po3itie4 iat /orala Eoluţiei7
A 2i po3itii cu noi n6ine4 n raport cu oa/enii care ne ncon5oar4 cu
natura4 cu substanţa n care tri/4 cu 2aptele e.istenţei noastre4 iat calea de
a a5un0e n di/ensiunile superioare ale eterului7
A 2i po3iti 2ace ca siste/ul oscilant pe care l utili3/ ca e<icul n
ini3i bil s 2ie aco rdat cu aspectul @2orţ al substanţei7
Aceast
iar aspectul conduit
de /aterie este n le0tur
repre3int direct
polul opus cu ns6i natura
debaras:ndu"ne eteric4
de atracţiile
care ne lea0 de acesta4 eolu/ n /od i/plicit7 Pentru a atra0e n
propria 2iinţ latura po3iti a ibraţiilor a5un0e s trie6ti nedorind ni/ic
pentru tine nsuţi7 Acţion:nd n interesul 0eneral4 n cea /ai total
de3interesare4 nici o ibraţie nu se lea0 de oi7 =eeniţi un 0enerator de
ener0ie7 Sustr0:ndu" con6tient de la in2luenţele co/porta/entului
ostru scpaţi de sub incidenţa le0ii rencarnrii 6i a tuturor consecinţelor
ei7 ,r a deeni o icti/ social 2iecare poate acţion a ast2el n li/ita
posibilitţilor7 A 2i c:t /ai rar posibil e0oist 6i or0olios4 a r/:ne si/plu n
ini/ 6i spirit4 n toate /pre5urrile4 /i par a 2i lucruri la nde/:na oricui4
6i le0ea Eoluţiei nu cere /ai /ult7
La nceputul e.perienţelor /ele a/ obserat pe propria"/i piele
e2ectele ntr"o
0sea/ 0:ndirii
3i ne0atie n destul
ntr"un plan lu/ile de
n nalt
care discut:nd
con6tiinţa cu
nu prietenii
poate e.ista7 M
/ei7 Pentru
!1
a aea un cadru /ai inti/4 a 2ost creat n2ţi6area unui salon n care
6edea/ con2ortabil7 ,r s"/i dau sea/a a/ ntrebuinţat4 poestind4 o
e.presie nenorocit7 Abia a/ ter/inat 2ra3a4 c a/ aut i/ediat sen3aţia
unei loituri4 ur/at de o cobor:re a/eţitoare ce /"a readus n corpul 2i3ic7
;ocul a 2ost a6a de brusc 6i a6a de puţin /"a/ a6teptat la el nc:t a/ r/as
pentru /o/ent 3pcit4 priind n 5urul /eu4 ntreb:ndu"/ care a putut 2i
cau3a acestei cderi7 A/ notat a/nuntele e.perienţei 6i a/ nţeles /ai
t:r3iu c 2iecare 0:nd este o lu/e de ibraţii care trebuie bine alese pe
/sur ce ptrunde/ n re0iunile n care do/in aspectul ,orţ al
Substanţei7
Practic i/a0inile4 ideile puse n /i6care de ctre G:ndire trebuieă
exprime totdeauna o !alitate 4 niciodat un de2ect7 *rice i/a0ine4
raport:ndu"se la o idee de ru4 de ur4 orice 0:nd ruoitor trebuie s 2ie dat
uitrii7
Ast2el4 ntr"o e.perienţ a/ rut s studie3 e2ectele ru0ciunii n
Ini3ibil7 A/ utili3at n 3iua aceea ru0ciunea @Tatl nostru7 +n clipa n care
a/ 0:ndit cuinteleC @;i ne /:ntuie6te de cel ru4 a/ si/ţit o ast2el de
pierdere de ener0ie4 nc:t /"a cuprins o stare de slbiciune 6i a trebuit s /
ntorc i/ediat pe p/:nt7 Aceast e.presie conţinea o idee ne0ati7 Trebuia
s 2i 3isC @;i ne ntre6te n bine pentru a crea ibraţii de aceea6i natur7
E.perienţa de dedublare n di2eritele di/ensiuni ale Spaţiului
per/ite
0enerale s conclu3ion/4
a Principiilor cu toat certitudinea4
ce acţionea3 n &niers7 e.istenţa
(on6tiinţa unei
u/anordini
se
/bo0ţe6te cu toate e.perienţele trecute de la care pstrea3 ele/entele
2unda/entale7 +n ini3ibil supleţea /a0netic a oscilaţiilor substanţei i
per/ite s le pun n 5oc n /od natural4 2r e2ort4 n aceea6i unitate de
0:ndire 6i acţiune7
Eoluţia acestei (on6tiinţe const ntr"o apropiere de constantele
*rdinii &niersale4 pentru a putea ibra n sincronis/ cu Ea7
Acest potenţial de ener0ie ibratorie care este con6tiinţa u/an se
de3olt trind o iaţ orientat po3iti7 Pentru a ndeprta din e.istenţa ta
toate 2orţele depri/ante4 toate de3acordurile produse de i/a0inile4 dorinţele
6i actele ne0atie4 trebuie s deii un centru de atracţie po3iti al
&niersului7
/a.i/u/=ac re3u//cupractic
de aanta5e conduita
/ini/u/ ce trebuie
de e2ort4 ur/atcpentru
o/ spune a obţine
trebuie s
0:ndi/4 s dori/4 s acţion/4 s iubi/4 ntr"un sens superior7 +n 2iecare clip
a ieţii trebuie s 2i/ 0ata s e.ercit/ puterile /reţe ale unei ieţi superioare
6i pentru aceasta trebuie 2olosit atracţia uniersal n sensul ei cel /ai pur7
*ricare ar 2i 2or/a4 tipul atracţiei care ne c<ea/4 niciodat nu
trebuie s 2i/ pasii 2aţ de ea7 Trebuie s"i 2i/ stp:nul con6tient7 =ac ea
este personal4 depri/ant4 slbatic4 du6/noas4 trebuie s"i eli/in/
caracterul ne0ati ea a deeni seritoarea noastr7 Pentru aceasta4
con6tiinţa trebuie s 2ie centrat asupra a ceea ce este /ai bun n &niers4
asupra principiilor de *rdine4 a cror ar/onie ne este perceptibil sub
/ultiple de2iniţii ale Binelui4 ,ru/osului 6i Aderului7
&r/rind n toate acţiunile Binele de3interesat4 iubind ,ru/useţea
sub toate
ilu3iile 2or/eled:nd
o/ene6ti4 sale4acestui
dorindIdeal
a cunoa6te
un i/pulsAderul
al ntre0iidebarasat
2iinţe4 2rdenici
toate
o
!F
constr:n0ere4 puteţi 2i si0ur c sunteţi n acord co/plet cu (onstantele
Eoluţiei7

)*)4 2IEDICILE /I MI=LOACELE DE A2-RARE @, A


2ATRA DIME,SIU,E
Piedicile nt:lnite n celelalte lu/i ale spaţiului sunt destul de
nu/eroase7 *ricare ar 2i puterea lor4 a/intiţi" ur/torul lucruC condiţia
esenţial pentru a6ilepierd
celelalte /i5loace nin0e este6i @puritatea
e2icienţa pot deeni /oral7 ,r ntorc:ndu"
pri/e5dioase4 ea4 toate
se asupra autorului7
Pentru cel care ncepe aceste e.perienţe cu ini/a desc<is 6i cu
aspiraţie de eleare a (on6tiinţei /orale4 triu/2ul este nendoielnic7
A/ pre3entat le0turile ce e.ist ntre le0ile /orale 6i structura
2i3ic a &niersului nostru7 %"aţi putut da sea/a de i/portanţa 6i de
aloarea lor 6tiinţi2ic7 =in cu:ntul @/oral a6a cu/ era nţeles /ai
nainte4 nu /ai trebuie pstrat ni/ic7 Aspectul su /edieal a disprut
co/plet7 Morala nu /ai este dec:t selecţia inteli0ent a 2orţelor 2aorabile
eoluţiei noastre4 Eoluţia i/pus de constituţia ener0etic a */ului 6i a
&niersului7 (onduita /oral n0duie acestei lu/i s ibre3e n
sincronis/ cu celelalte lu/i subtile7
acţiune aPiedicile
celorlaltesunt /i5loace
lu/i7 utile pentru
La nceput si/ţi/ ao lua cuno6tinţ
anu/it de s
plcere s2era de
lupt/
/potria piedicilor care se /ani2est7 Apoi4 dup ce a/ luat cuno6tinţ de
capacitţile noastre /entale4 nu le /ai d/ aceea6i i/portanţ7 Ae/
certitudinea c nin0e/ 6i acţion/ tot at:t de 2a/iliar ca pe p/:nt4 n
deplasarea unui obiect7 +n cele din ur/4 dup ce a/ ptruns n celelalte
di/ensiuni 6i a/ luat cuno6tinţ de caracteristicile lor4 aprarea nu /ai
este necesar cci piedicile nu se /ai /ani2esta7
Starea de con6tiinţ care precede aceast dispo3iţie este destul de
curioas7 (:nd este orba s ne apr/ /potria unor 2iinţe care triesc n
at/os2era ini3ibil triu/2/ cu prere de ru4 a6 putea spune4 aproape
dureros7 Su2eri/ datorit 2aptului c sunte/ obli0aţi s ne apr/7 Aceast
i/presie corespunde destul de bine cu aceea pe care o poate si/ţi un tat
obli0at s"6i pedepseasc copiii pe care"i iube6te7
+nt:lni/ dou tipuri de obstacole n ini3ibilC 2iinţele ii n
at/os2era in2erioar4 parte a /ateriei substanţei4 6i i/a0inile create de noi
n6ine sau de Inteli0enţe necunoscute7
Apelul /ental la Prietenii care  clu3esc4 nlţarea 0:ndului
ctre Planurile superioare 6i se/nul crucii e.teriori3ea3 prin 0est ener0ia
oastr /ental4 2iind su2iciente ca /i5loace de aprare n toate ca3urile7
Spre deosebire de iaţa p/:ntean4 iaţa n spaţiu pre3int
dou deosebiri esenţialeC
17 Principiul autoritţii4 puterea4 sunt 2uncţiuni de nlţare /oral
a (on6tiinţei7
F7 %iaţa n substanţa rare2iat a Lu/ilor superioare necesit
discern/:ntul 6i 2ocali3area Eulu i con6 tient asupr a
Ast2eldirectielor
c4 ,iinţelor
*rdinii
neeoluate
uniersale7
le este i/posibil din punct de edere
!!
/aterial 6i spiritual s triasc n /od con6tient n lu/ile superioare at:t
ti/p c:t nu au nre0istrat n ele acordurile sincrone cu oscilaţiile ener0iei
radioactie ale acestor lu/i7
+n Ini3ibil a sc<i/ba di/ensiunea4 a sc<i/ba planul4 starea4
ec<ialea3 cu o trans2or/are intrinsec a ele/entelor7 =ac nu e6ti capabil
s te adapte3i rapid4 ţi este cu neputinţ s trie6ti aici7
Scoateţi un pe6te din ap pentru a se adapta s triasc n aerul
at/os2eric a trebui s /oar 6i s renasc sub o alt 2or/7 A sc<i/ba
planul4 di/ensiunea4 ec<ialea3 cu a /uri4 adic a prsi atracţii4 dorinţe
in2erioare4 pentru a tri ntr"o substanţ or0ani3at cu a5utorul unor
ele/ente /ai subtile7 Siste/ul psi<ic ur/ea3 /i6carea4 nu o precede7
+n principiu4 iaţa o/eneasc pe p/:nt este re3ultanta aspiraţiilor
noastre7 Este de a5uns s rei pentru a nu /ai reeni aici7 =ac nu reţi s 
adaptaţi directielor /orale ale eoluţiei 6i ale pro0resului oricrui lucru4
dac nu 6tiţi s deosebiţi principiile directoare ale o/enirii 6i s respectaţi
aceste principii4  a 2i practic i/posibil s triţi n substanţa Lu/ilor
superioare 6i s ntrebuinţaţi n /od con6tient ener0ia ato/ilor e.tra"sensibili7
Piedicile Lu/ii ini3ibile proin de 2apt din in2erioritatea relati a
aspiraţ iilo r noastre 4 care ne pun proi3o riu la dispo3iţia oscilaţiilor
in2erioare ale substanţei 6i ale locuitorilor si7 Pe /sur ce ne locali3/
a2ecţiunile ntr"un Ideal /ai apropiat de Principiile Lu/ii4 pe /sur ce ne
strdui/ s nţele0e/
celelalte le0turi4 aceste
distru0e/ principii
toate 6i s le asi/il/
co/unicaţiile n ele/entele
posibile cu noi4 supri//
de
de3ordine7
Prsirea pro0resi a 2orţelor e0oiste 6i dob:ndirea si/ultan a
ener0iei /orale sunt prin ur/are pri/ele 5aloane ale Eoluţiei4 care trebuie
co/pletate cu discern/:ntul asupra E2ectelor 6i (au3elor tuturor
2eno/enelor7
Aceste 5aloane sunt4 n toate ca3urile4 o ba3 necesar 6i
indispensabil7 Ele 2aori3ea3 0er/in area 6i n2lo rire a 2ac ultţi lor
superioare ale Su2letului7 Pentru acest /oti precursorii tuturor ti/purilor
au preconi3at &niunea 2rţeasc4 toleranţa reciproc 6i e.erciţiul buntţii7
Pentru a discerne calitţile 2or/elor sau ale 2iinţelor pe care
le puteţi nt:lni n Ini3ibil trebui e s consideraţi 2iecare din strile
substanţeiPen
n car
tru ea dep
0 siţi
6i cali/peiteolereal
uneitaitedi/ensiuni4
pre3ent7 a/intiţi" c
trebuie s prsiţi o parte din propria oastr substanţ7
(:nd sunteţi pe p/:nt o nc<isoare4 de e.e/plu4 este o
piedic 0reu de nins7 =edublaţi" 6i ea nu /ai este dec:t o i/a0ine prin
care treceţi ca 6i c:nd nu ar 2i 2ost7 =in contr4 dac  nc<ide o 2or/
astral4 atunci deeniţi pri3onierul ei7 Prsiţi planul astral4 dedublaţi"
ntr"o di/ensiune superioar 6i eţi scpa de in2luenţele ru2ctoare7 =ac 
/ulţu/iţi s reeniţi pe p/:nt4 nc<isoarea astral a li/ita ntotdeauna
e.perienţele oastre psi<ice7 Nu/ai e.odul ntr"un plan /ai nalt  poate
elibera sau4 n lipsa lui e/isia unei ener0ii 2oarte nalte7 ,iecare lu/e4 2ie ea
terestr sau nu4 este deci o realitate /o/entan7 Pentru a i te sustra0e4 trebuie
s o prse6ti 6i s te proiecte3i ntr"o at/os2er /ai nalt7
Siste/ul (alitatea ,iinţelor
oscilant pe cu care ca
care"l 2olosi/ eni/
dublun trans/ite
contact este u6orcea
i/ediat de deosebit7
/ai /ic
!?
in2luenţ7 =up sen3aţiile bune sau rele pe care le si/ţi/ este u6or s ne
d/ sea/a cu cine ae/ de"a 2ace7
(a re0ul 0eneral a/intiţi" c4 n Ini3ibil4 con6tiinţa /oral
este atotputernic7 Adeseori a5un0e un 0:nd pentru a 2ace s apar sau sa
dispar 2or/ele pe care le dori/ sau care nu ne plac7

)*)6 CUM DEOSE$IM @, I,8I.I$IL CALITATEA


Mai /ulte 6coli
8IE0UITOARELOR de ocultis/ citea3 ca piedici esenţiale n
proiecţia n planurile subtile 2iinţele de nie l in2erior4 crora le"au dat nu/ e
speciale7
E si0ur c n substanţa 0rosier 6i ntunecat a lu/ilor in2erioare
/i6un ele/ente de iaţ asupra crora cred c este de prisos s insist7 M"a6
/ulţu/i s  cite3 c:tea e.e/ple4 c:nd a/ aut prile5ul s lupt
/potria unor 2iinţe ru2ctoare7 +n 3iua e.perienţei de care  orbesc
/"a/ dedublat cu ideea bine de2init s /er0 ntr"un plan superior7 (u/
aea/ ns puţin antrena/ent4 nu cuno6tea/ /odul n care trebuia s
procede37 =edublarea s"a 2cut cu u6urinţ 6i /"a/ a:ntat n spaţiu7
At/os2era era destul de li/pede7 +n /i5locul unui cer albastru 2oarte 2ru/os4
ntr"o direcţie oblic4 a/ 3rit n sus o cas ncon5urat de nori destul de
0ro6i7 Intenţiona/ s / ndrept n acea parte4 c:nd a/ 3ut o 2iinţ
naint:nd n nt:/pinarea /ea7 =e6i /brcat ntr"o pelerin a crei culoare
cenu6ie nu"/i inspira ncredere4 totu6i /i"a/ continuat dru/ul /preun cu
ea7 +n cur:nd / a2la/ n /i5locul unui ora64 ur/rit de oa/eni /brcaţi n
ne0ru7 Trec:nd prin 2or/ele astrale create4 /"a/ re2u0iat din cas n cas
6i p:n la ur/ /"a/ a2lat nc<is ntr"un caou 2r nici o ie6ire7 A/ inocat
/ental (lu3a /ea 6i i/ediat a/ scpat de 2or/ele create de aceste 2iinţe7
*rice ur/ de locuinţ4 de ora6 a disprut7 Era/ n at/os2era planului
respecti4 ncon5urat de reo cincispre3ece indii3i4 incapabili s"6i
ascund ntuneci/ea intenţiilor lor7 (urios4 conte/pla/ 2eţele lor inidioase
6i r:n5itoare 6i a/ 2cut asupra lor se/nul aprtor al crucii7 Au dat u6or
napoi4 dar s"au apropiat din nou4 r:3:nd 6i discut:nd n /od 0rosolan ntre ei7
M"a/ 2olosit de prile5 pentru a ncerca e2icienţa se/nelor 3ise /a0iceC
triun0<iul4 penta0onul4 nu/ele diine4 etc7 Nu nu/ai c nu au aut nici un
e2ect asupra lor4 dar au nceput s"6i r:d de /ine repet:nd acelea6i
0esturi7 Au reu6it c<iar s / prind de braţ pentru a"/i opri acţiunea4 ceea
ce a aut darul s / n2urie7 Aceasta a 2ost o 0re6eal cci a/ pierdut orice
control 6i a/ reenit n corpul 2i3ic4 2urios4 cu dinţii ncle6taţi4 dar din
2ericire 2r o alt pa0ub7 (:tea clipe dup aceea4 a/ 2cut o a doua
dedubl are4 care nu a /ai 2ost obiectul nici unei acţiuni de 0enul
acesteia7
=e atunci ani nţat c cel /ai bun 6i cel /ai puternic dintre toate
se/nele /a0ice este e/isia unui 0:nd de iubire pe care"l pute/
si/boli3a prin se/nul crucii7
+ntr"o alt e.perienţ a/ 2ost ur/rit de un indiid ale crui
0:nduri erau 2or/e cubice4 n care / nc<idea7 La un /o/ent dat /"a
asaltat7 A/ aut sen3aţia c a/ pri/it dou loituri puternice de picior n
cap7 Stp:nindu"/i aceast durere4 a/ reu6it n acest ti/p s / desprind
!$
din ncle6tare 6i s preiau o2ensia7 A/ distrus 2or/ele lui de 0:ndire 6i /"a/
ridicat deasupra lui4 ntr"un plan cea /ai ra2inat dec:t acesta7 Totu6i el
continua s / ur/reasc7 Neput:ndu"/ atin0e4 oinţa lui puternic
a5un0ea la /ine sub 2or/a unor pietre pe care /i le arunca7 *bosit de at:ta
struinţ4 a/ luat <otr:rea s"l 3drobesc 6i ridic:nd o laiţ enor/ deasupra
capului su777 nu a/ lsat"o s cad4 ci l"a/ iertat7 +ndat a ur/at o
trans2or/are curioasC l"a/ 3ut pe acel indiid trans2or/:ndu"se n
c:ine7 +n ti/pul peripeţiilor acestor lupte4 n"a/ ncetat o clip s / ro0 n
0:nd 6i4 pe /sur ce / ridica/ deasupra ibraţiei potrinicului /eu4 /i
si/ţea/ ener0ia cresc:nd7
Ar 2i interesant de studiat n aceste e.perienţe le0turile e.istente
ntre na6terea 2or/elor 6i ideea de e.ecutat7 Aceasta ar 2i aderata c<eie a
iselor7 Natural4 ar trebui notate 6i obserate asociaţia ideilor4 a senti/entelor4 a
dorinţelor4 corespun3:nd 2or/elor 6i densitţii substanţei n care ele se
/ani2est7 Ast2el4 n e.e/plul de /ai sus n care era/ cu spiritul ocupat s /
ro0 6i s / apr4 este interesant relaţia ce e.ist ntre acest senti/ent de
aprare 6i i/a0inea laiţei> =e ce toc/ai aceast banc a:nd 2or/
rustic4 cu o sc:ndur 0roas 6i alte dou /ai scurte4 care seresc drept
picioare> I/a0inea unui reoler nu ar 2i 2ost /ai indicat n acesta situaţie>
Iat un ca3 n care a/ pstrat o a/intire net a e.perienţeiC de
c:tea 3ile si/ţea/ un 2el de indispo3iţie7 'eali3:nd dedublarea a/ 2ost
absorbit ntr"unent:rte5
I/edi at4 con6ti care /"a ac
de prero0atiele t:r:t
esteintr"o direcţie
str i4 a/ necunoscut7
ncerca t s / a6e3
n picioare4 n curentul /a0netic care / transporta7 A/ a5uns s o 2ac4 nu
2r e2ort4 c:nd spre /area /ea surprindere a/ 3ut un indiid naint:nd
ctre /ine4 cu un aer a/eninţtor 6i /pin0:ndu"/ n colţul unui cub4
nc<is din toate prţile4 a crui i/a0ine a creat"o7 ,oarte con6tient de /ine
nsu/i4 2r ur/ de is4 a/ si/ţit i/ediat o e/oţie cu totul natural7 Acest
senti/ent de tea/ nu a 2ost dec:t o sclipire pe c are a/ nd ep rta t"o
rap id7 'ec p t:n du" /i ncrederea a/ r/as n picioare4 cu spatele la
bara5ul de netrecut care a 2ost creat 6i7 sur:3:nd4 cu braţele ncruci6ate4 /i
a6tepta/ 2er/ adersarul7 ,r o orb4 2r un 0est7 l"a/ lsat s se
apropie 6i c:nd a a5uns aproape de /ine 6i a ridicat braţul pentru a loi4 /i"
a/ inocat n 0:nd Protectorii7 Ne/i6cat4 cu braţul ridicat el nu 6i"a
isprit /i6care
u6oar 0estul4 6i"a
de pstrat nss"aatitudinea
retra0ere4 a/eninţtoare7
oprit4 a dat +n s2:r6it
napoi4 la nceput /aiancet4
aut o
apoi /ai repede 6i l"a/ 2cut s dispar de2initi4 @/pun0:nd n direcţia
lui cu arttorul 6 i de0etul /are de la /:na dreapt7 Apoi /i"a/ continuat
lini6tit dedublarea7 (urentul /a0netic 6i"a reluat cursul7 Lu/ini6uri apreau
n at/os2era destul de ntunecat 6i 3rea/ dedesubtul /eu
des26ur:ndu"se i ner3ite4 coline /pdurite4 ţr/uri 6i locuinţe7 A/
a5uns n s2:r6it la un ora6 pe care /i"a/ e.pri/at dorinţa s"l i3ite37
(:nd /i"a/ reluat neli6ul 2i3ic4 era/4 co/plet restabilit dup indispo3iţia
din 3ilele precedente7 Este util s adau0 c n perioada acestei e.perienţe
aea/ optspre3ece luni de antrena/ent7
Independent de i/a0inile4 de 2or/ele create de 2iinţele ru2ctoare
in2luenţa care le ncon5oar este net se/ni2icati7 Ast2el n pri/ul e.e/plu4
in2luenţa
unui rea a oa/enilor care
al electro/a0netic / ncon5urau
ne3ut4 /i sosea
de o re3istenţ sub 2or/a=e6i
e.traordinar7 sen3aţiei
nu se
!#
edea4 era un aderat 3id de ener0ie4 de o putere considerabil7 Aceast
percepţie poate 2i 2olositoare pentru a 2ace 2aţ anu/itor /pre5urri4 n care
ae/ de a 2ace cu Inteli0enţe /ai naintate4 ns de3ec<ilibrate de
in2erioritatea lor /oral7
Iat un e.e/plu7 M"a/ dedublat cu 0:ndul s cunosc 2iinţe
superioare 0radului nostru de ciili3aţie7 M si/ţea/ urc:nd ntr"o
at/os2er ceţoas7 =eodat4 2r nici o sen3aţie preli/inar4 /"a/ 0sit
n pre3enţa unei ,iinţe a6e3at pe un 2el de tron 6i /podobit cu picturi
/ulticolore ţiptoare7 A:nd un aspect rece 6i seer4 acest persona5 /i"a
2cut o i/presie rea7 Totu6i4 cu/ el / asi0ura c este una dintre clu3ele
/ele4 a/ 0:ndit c aceast i/presie este eronat 6i nin0:ndu"/i antipatia4
a/ rut s"i orbesc despre actiitatea /ea pe p/:nt7 Acu/4 lucru straniu4
/e/oria /"a prsit subit7 'eenit n 2or/a 2i3ic4 a/ dedus c ,iinţele cu
aderat bune nu au neoie de alt distincţie7 =e 2apt /ai t:r3iu a/
nţat s aprecie3 a2ecţiunea subli/ a 2iinţelor cu aderat superioare7
,r 2or/4 2r culoare4 radiaţia a/bianţei lor4 a ener0iei lor itale 
i/pre0nea34  ptrunde cu o ast2el de iubire4 de o 2orţ de atracţie at:t de
ncre3toare 6i at:t de de3oltat4 nc:t nu e.ist nici o e.presie
p/:nteasc n stare s de2ineasc puterea 6i calitţile sintetice ale acestei
ener0ii7

)*)9 CUM 2OT 1I @,8I,SE 1OR0ELE CO,TRARII


Piedicile nt:lnite n aceast a doua cate0orie sunt /ai dierse
6i /ai 2recente7 +n anu/ite /pre 5urri4 ele cer c<iar o /are u6urinţ a
dedublrii7
Scopul 0eneral al 2orţelor contrarii este s /piedice e.perienţele7
Sunt4 deci4 i/a0ini care tind s nc<id e.peri/entatorul n spaţiu sau care s"i
sustra0 ener0i a ital7 =in pri/a cate0orie 2ac parteC bariere4 tuburi
2oarte str:/te4 interiorul unor cuburi4 cu6ti4 toate duc:nd la acela6i re3ultat7
=e ase/enea4 /ai sunt utili3ate i/a0ini de substanţe i3olante4 cu/ ar 2i
0rsi/ea sau sticla7 (ele care sustra0 ener0ia sunt4 n 0eneral4 obiecte tiate
n 2or/ de :r2 ascuţit sau i/a0inea ploii ele  2orţea3 s  ntoarceţi
n corp7
Notaţi c toate aceste obstacole se /ani2est atunci c:nd prsiţi
ca/era pentru a trece n alt di/ensiune4 de aceea  a/intesc o
precauţie ele/entarC s  asi0uraţi4 nainte de a  a:nta n spaţiu4 c
sunteţi e2ecti dedublat 6i corpul 2i3ic a r/as4 de 2apt4 la locul su7
Iat c:tea e.e/ple priind aceast cate0orie de piedici7 +nt r"una
din aceste e.perienţe4 un ceasornic necinat abia s2:r6i de btu t ora
dou 6i 5u/tate4 c /i"a/ si/ţit corpul a/orţind sub in2luenţa unui al
electro/a0netic7 (ur:nd4 /"a/ dedublat n ca/er4 n deplintatea
2acult ţilor con6tien te7 M"a/ ndreptat spre u64 cu intenţia s trec prin
ea7 Abia a/ trecut"o4 c o a doua ca/er /"a reţinut pri3onier7 &n se/n al
crucii o 2cu s dispar7 +ns4 a aprut o alta4 a:nd4 de data aceasta4 o
2ereastr7 Pentru a ie6i4 a/ spart 0ea/urile7 Sub in2luenţa /isterioasei 2orţe a
crei icti/ era/4 acestea se sparser n cioburi ascuţite7 (u/ nu /i se
pre3enta aceast situaţie pentru pri/a dat4 a/ <otr:t s trec 6i /"a/
strecurat
de2init7 Nuprin desc<i3tura
/"a/ ast2el
tiat4 nici nu /"a/aprut7 A/a/si/ţit
30:riat si/ţitatunci
doar ocea 0reu de
indispo3iţie
!
ciudat4 care /i"a sustras 2orţele4 ca 6i cu/ ele ar 2i 2ost conţinute ntr"un
re3eror care s"a 0olit brusc7 A trebuit s / ntorc n corp4 ne/aia:nd
su2icient ener0ie pentru a continua e.perienţa7
A/ nceput o a doua e.perienţ s"au iit acelea6i piedici4 cu
sin0ura deosebire c spaţiul cubic n care era/ nc<is4 nu pre3enta nici u64
nici 2ereastr7 A/ ntrebuinţat Inocaţia 6i c:nd4 /pun0:nd cu arttorul 6i
cu de0etul /are de la /:na dreapt4 /i"a/ e.teriori3at 0:ndul prin
se/nul crucii4 a/ 3ut peretele nc<isorii /ele crp:nd 6i dr:/:ndu"se
pentru a se reconstrui4 ns4 ndat7 +n s2:r6it4 n 2aţa ncercrilor
ne2ructuoase4 a trebuit s / <otrsc s renunţ 6i s"/i reiau corpul7 * a
treia ncercare a 2ost4 de data aceasta4 ncununat de succes7 *dat
dedublat4 /"a/ lansat n spaţiul eterat4 rar alt prieli6te dec:t o
at/os2er destul de clar4 a crei radiaţie /i ddea o i/presie destul de
plcut7 (ur:nd4 a/ aut sen3aţia c / 0sesc n /i5locul unor nori 0ro6i4
un 0en de cu/ulus alburii7 &rca/ pie3i6 n acest spaţiu noros 6i4 ur/:nd
apoi o direcţie ori3ontal4 /"a/ a2lat succesi n prea5/a /ai /ultor
0rupuri de studiu4 rsp:ndite n spaţiu7 M oprea/ o clip l:n0 2iecare
din ele4 lua/ parte la discuţii4 apoi continua/ acest 0en de inspecţie7
=up ce a/ trecut de un 0rup de copii a cror disciplin /i prea a
lsa de dorit4 a/ a5uns la un 2el de reuniune pre3idat de trei ,iinţe
/brcate n to0i aurite7 =up ce le"a/ str:ns /:na4 /"a/ a6e3at l:n0
d:n6ii
a/ stat 6i a/
deasistat
orb la/preun7
cursul pe care"l ţineau7La
'e si/ţea/ 2rs2:r6itul
ţeasca loacestei adunri4
r priet enie cu o
2ericire ase/ntoare celei pe care o si/ţi/ atunci c:nd re0si/4 dup o
lun0 absenţ4 persoane iubite7 +n s2:r6it4 s"a 2cut o ru0ciune n co/un 6i
/i"a/ s2:r6it dedublarea printr"o serie de i3ite p/:nte6ti7 Aceste 0rupuri
de studiu sunt unul din nu/eroasele aspecte ale ieţii n Spaţiu7
&neori4 obstaco lele se pre3int n cursul unei dedublri ca n
e.perienţa ur/toare7 Strbtea/ di2erite prţi ale unui ora6 construit n
eter4 c:nd4 a5uns ntr"o piaţ4 a/ 3ut4 spre /area /ea /irare4 str3ile
nc<i3:ndu"se naintea /ea7 +n cur:nd4 /"a/ 0sit blocat ntr"un 2el de tub
nc<is la a/bele capete7 Mi"a/ inocat (lu3ele tubul /i desc<ise
dru/ul4 ns /"a/ 0sit din nou pri3onier ntr"un spaţiu cubic4 a:nd o
2ereastr7 Gea/urile aeau o desc<i3tur circular4 aprat de un ti6
ascuţit4 n 2or/
ener0etic4 /i"a de
/aistea7A/ destul
r/as trecut deener0ie
ele 6i4 de6i a/a"/i
pentru resi/ţit o /are
ter/ina pierdere
e.perienţa
nainte de a"/i relua corpul7
Altdat4 a/ 2ost oprit n cursul dedublrii de ctre ni6te :r2uri
din 2ier4 n2ipte ntr"o plac a6e3at nuntrul unui 3id pe care dorea/ s"l
strbat7
+ntr"o alt e.perienţ a/ ie6it n /od penibil din corpul /eu7
*dat e.teri ori3a t4 dublul /eu a 2ost obiectul unei /i6cri de rotaţie 2oarte
neplcute7 Totu6i a/ strbtut /ai /ulte /ii de ilo/etri cu intenţia de a
2ace o i3it unuia dintre prietenii /ei care locuia pe p/:nt4 c:nd o
rabie se a6e3 naintea /ea7 A/ 2cut"o s dispar cu a5utorul oinţei 6i
/i"a/ continuat dru/ul7 Era/ aproape de ţint7 Printr"o radiaţie speci2ic
si/ţea/ a/bianţa /a0netic a persoanei respectie4 c:nd a/ aut sen3aţia a
dou 2orţe
cealalt /opuse
tr0eacare / n
napoi4 atr0eau7 &na+/potria
corpul 2i3ic7 / /pin0ea ctre
oinţei ţinta
/ele de atins4
a trebuit s
!8
cede3 celei de"a doua 6i s / ntorc n structura /ea 2i3ic7 (ontrar
e.perienţelor obi6nuite4 era/ scldat n sudoare 6i si/ţea/ o puternic
durere n cre6tetul capului7
+ntr"o alt 3i4 dup ce /"a/ dedublat n ca/er4 /"a/ sltat
ertical n spaţiu7 * serie de acoperi6uri se interpuneau pentru a ncerca s
/ /piedice n ascensiunea /ea7 (u a5utorul ru0ciunii a/ reu6it totu6i sle
dep6esc 6i s"/i continui studiile n bune condiţii7
+n alte ca3uri4 a/ 2ost oprit de ni6te 0rsi/e care /biba subit
obiectele instalaţiei pe care o i3ita/7
=in contr4 n alte situaţii a/ 2ost a5utat n e2orturile /ele4 de o
2oaie de staniu care /i"a 2ost o2erit7
&n 2apt destul de 2recent4 ca piedic esenţial4 este 2eno/enul
ploii7 Abia ie6it n spaţiul eteric te tre3e6ti ntr"o a/bianţ ntunecat4 de ru
au0ur7 +ntr"o 3i4 acest spaţiu a aprut ca 6i cu/ ar 2i 2ost ilu/inat de un soare
/reţ7 * cldur dulce 6i ar/onioas /biba at/os2era7 Inundat de 2ericire 6i
de acest /a0netis/ itali3ant4 /"a/ a2undat n el cu plcere4 c:nd dintr"o
dat4 2r pricin aparent4 cerul s"a ntunecat 6i ploaia ncepu7 I/presiile
con6tiinţei au ur/at aceea6i ordine7 *bosit /ai nt:i4 nelini6tit pe ur/4
i/presia deeni cu totul rea7 =ublul prea a se di3ola sub in2luenţa acestei
i/a0ini 6i a trebuit s rein pe p/:nt pentru a 2ace o nou proi3ie de
ener0ie7
i/portant7=up 3ecen care
+n 3iua ani de studiu
/i"a/ dat a/
sea/a reu6it s nin0<oinrea/
de aceasta4 aceast n
piedic
stare
de dedublare pe deasupra unui ocean lu/inat de acest soare cu o
dul cea ţ caracteristic7 Strbtea/ cu plcere aceste c:/pii
/i6ctoare4 c:nd dintr"odat4 soarele se ntunec7 Marea4 cal/ p:n
atunci4 deeni a0itat7 Nori ne0ri4 /ari4 se n0r/dir din toate prţile7 +n
cur:nd ncepu s cad ploaia7 ,ul0ere br3dau cerul 6i ntr"un bubuit
2or/idabil ncepu 2urtuna7 Eu nu si/ţea/ ns nici cea /ai /ic e/oţie 6i4
de pe st:nca pe care / a6e3ase/4 /"a/ aruncat prin acest ura0an cu
aceea6i senintate 6i bun dispo3iţie ca 6i p:n atunci4 c:nd oceanul era
nsorit7 +n conclu3ie4 se poate spune"c toate piedicile pot 2i trecute cu un
/oral susţinut necontenit7
+nainte de a s2:r6i acest subiect4 iat c:tea neplceri ce pot a2ecta
corpulce
ceea 2i3ic7 =in acest punct
de/onstrea3 / aidebine
edere eu nuorice
dec:t a/ aut proble/e
aloarea serioase4
/et odei /ele 7
Mai nt:i4 a/ aut o tulburare pricinuit de o tea/ nesocotit7 (:nd a/
desc<is oc<ii4 /i"a 2ost cu neputinţ s 2ac reo /i6care7 (orpul /i era
parali3at7 Btile ini/ii erau aproape i/perceptibile 6i nici o parte a
trupului nu asculta de oinţa /ea7 A/ ales soluţia cea /ai si/pl4 aceea de a
ador/i7 =up /ai /ulte ore de so/n /"a/ de6teptat obosit4 2iind 3drobit4
distrus4 ca 6i cu/ a6 2i 2ost btut7 Acesta a 2ost pentru /ine un prile5 de a
/edita asupra acestor stri letar0ice ale /orţilor n0ropaţi de ii4 loiţi de
acee a6 i i/obilitate4 ns a:nd spiritul pe deplin con6tient de tot ce se
petrece n 5urullor7
Iat un al doilea e.e/plu4 destul de curios7 +n ti/pul 3ilei a/ 2ost
inadat de o ase/enea oboseal nc:t a trebuit s / culc7 A/ dor/it ti/p de
6ase ore
/"a/ 6i /"a/
si/ţit de6teptatden u6or7
e.traordinar condiţii care preau
Aea/ sen3aţianor/ale7
c /er0*dat
n 0olsculat4
6i c
!9
picioarele 2uncţionea3 prea repede7 La nceput /"a/ a/u3at7 Aea/
i/presia c sunt ntr"o stare inter/ediar ntre p/:nt 6i o substanţ /ai
puţin /aterial 6i acest 0en de ec<ilibru era nou pentru /ine7 +n s2:r6it /"
a/ 0:ndit la obli0aţiile /ele sociale 6i4 cobor:nd n strad a/ luat
tra/aiul7 Aceast se/i"e.teriori3are nu era cu totul ter/inat 6i"/i /ic6ora
n /are parte sensibilitatea neroas7 Ast2el4 c:nd a/ cobor:t din tra/ai
era s 2iu 3drobit7 Nea:nd co/pleta stp:nire asupra corpului4 aea/
sen3aţia c u/blu n id7 (obor:nd4 /i s"a prut c o prpastie s"a desc<is
sub pa6ii /ei 6i a/ reacţionat iolent pentru a"/i pstra ec<ilibrul7 Toate
acestea au 2ost de 2oarte scurt durat7 &n obserator /"ar 2i 3ut 2c:nd
doar c:ţia pa6i /ai 0rbiţi dec:t era necesar 7 N"a/ c3ut4 ns realitatea
i/presiilor care s"au des26urat ntr"o 2racţiune de ti/p at:t de /ic4 era de
nenc<ipuit7 +n tot ca3ul4 cred c aceast"stare de leitaţie /o/entana nu
este reco/andabil7

)*): CUM DEOSE$IM 8ISUL DE DEDU$LARE


Toate tipurile de is se deosebesc de dedublarea con6tient n
acela6i 2el n care se deosebesc pe p/:nt operaţiile incon6tiente de
lucrul 2cut n /od con6tient7
(<iar dac un is este proocat de cau3e /ultipleC sen3aţii
2i3ice4 re/iniscenţele iselor trecute4 i3iuni si/bolice sau percepţie
si/ultan n /ai /ulte di/ensiuni4 este cu neputinţ s 2ie con2undat cu
dedublarea7
La de6teptare ae/ de /ulte ori sen3aţia c a/ 3burat pe
deasupra unor peisa5e4 c ne"a/ deplasat n spaţiu4 printr"un /i5loc oarecare7
Si0uranţa nu este su2icient pentru a"i da cre3are7
Pentru a o rupe de2initi cu stupiditatea doctrinelor care ni se
predau n toate do/eniile4 nu ne trebuie apro.i/aţii7 Pentru a de/asca pe toţi
ace6ti 6arlatani ai 2ericirii4 care e.ploatea3 ideea supraieţuirii sub o 2or/
sau alta4 nu ne trebuie e.perienţe se/i sau e.tra"lucide7 Trebuie lucrat ntr"
o deplin stp:nire a tuturo r 2acult ţilor psi<olo 0ice4 ntr"o des: r6it
con6tiinţ a condiţiilor e.perienţei4 cu nţele0erea clar 6i si/ţit a dublei
stri n care ne 0si/7 *rice tentati care nu ndepline6te aceste condiţii
trebuie s 2ie ndeprtat 2r /il7
con2ir/ +nre0ula7
e.perienţele
Traersa/ /ele
n a/
is onotat
salo/are
sin0ur e.cepţie
n care erau care4
reunitededierse
alt2el4
persona5e4 c:nd a/ 3ut cobor:nd un poru/bel de un alb 2oarte curat care
/i s"a a6e3at pe 2runte7 +ndat a/ 2ost n stare de dedublare con6tient 6i
a/ pro2itat de aceasta pentru a / duce n i3it la ni6te prieteni7
Nu este cu putinţ s  nc<ipuiţi /inunata realitate care se
ascunde sub si/plitatea acestei poestiri7 ,r a 2i con2u34 i3iunea /ea
cuprindea totu6i o anu/it pasiitate7 *ric:t de u6or ar 2i 2ost4 un 2el de l /i
acoperea isul7 +ns ndat ce /"a atins acest poru/bel4 trans2or/area a 2ost
instantanee7 (a sub i/pulsul unei ba0<ete /a0ice4 a/ 2ost tot at:t de trea3
ca n /o/entele cele /ai lucide ale ieţii /ele p/:nte6ti7 Aceast
de6teptare a personalitţii con6tiente se reali3ea3 ntr"un c<ip clar4 lucid4 cu
a/intirea i/ediat a tu turor 2aptelo r trecut e4 pre3en te 6i iitoare4 care ne
interesea37
re2eritoare la+n dedublare4
aceea6i clip4
de a/ luat cuno6tinţ
pre3enţa corpuluide /eu
toate acţiunile
ador/it4 /ele
de
?K
e.teriori3area dublului /eu 6i re2 lecta/ n acela6i ti/p asup ra /odul ui n
care /i oi 2olosi puterile /o/entane7 Nici o e.presie nu poate de2ini
aceast bucurie de a te si/ţi liber n spaţiu4 6tiindu"te totu6i pe p/:nt
aceast 2ericire de a acţiona dup plac4 de a te duce unde dore6ti4 2r a
trebui s ţii sea/a de nc<istrile /ateriale7
+ntr"ader4 dac 2iecare ar putea deeni con6tient de aceast
stare4 c:te rele4 c:te 0ri5i de toate 2elurile s"ar eita 2iecare ar acţiona cu
2er/itate pentru a rupe l e0turile e0oiste 6i pentru a nu se /ai rencarna
ntr"o 2or/ care4 oric:t de 2ru/oas ar 2i4 este o poar 0reu de purtat
E inutil s  cite3 e.e/ple de i3iuni4 de ise pro2etice4
si/bolice sau preestitoare7 ,iecare a aut oca3ia s se nt:lneasc cu
acestea4 el nsu6i4 sau n antura5ul su7 %reau nu/ai s  dau /odul de a
 selecţiona isurile 6i s obţ ine ţi ind icaţ ii int ere san te asu pra
trecutului4 pre3entului 6i iitorului proble/elor pe car e doriţi s le
re3olaţi7
,iind date densitţile succesie ale substanţei lu/ilor
Ini3ibilului 6i posibilitatea de a stabili acorduri n re3onanţ ntre siste/ul
nostru oscilant 6i acela al lu/ii cu care re/ s co/unic/4 relaţiile ntre
i3ibil 6i ini3ibil sunt n principiu 2oarte u6or de stabilit7
Lucrul cel /ai 0reu este s se eite perturbrile4 de orice natur4
aduse de incon6tient sau con6tiinţa in2erioar7 *ri4 acest inconenient este
opera
care le/inţii noastre7
e/ite/ Noi sunte/
n 2iecare ceidatorit
secund4 ce le cre/4 prin noastre4
dorinţelor toate atracţiile pe
a 0:ndurilor
noastre4 a /otielor noastre de acţiune4 a senti/entelor noastre7
=ac re/ s co/unic/ cu celelalte di/ensiuni 6i s obţine/
in2or/aţii conenabile4 trebuie s ncepe/ prin a selecţiona siste/ul
nostru de acorduri4 pentru a nu nre0istra dec:t lun0i/i de und cu
ibraţie nalt7
Sunte/ totdeauna n acela6i cerc 6i reeni/ la condiţiile de5a
e.pri/ateC i0iena 2i3ic4 psi<ic4 psi<olo0ic7 (u c:t  eţi 2i.a /ai 2er/
/otiele oastre de acţiune4 dorinţele 6i 0:ndurile oastre asupra unui ideal
0eneros4 cu at:t eţi 2i /ai puţin atins de orice ibraţie 5oas7
Prin ur/are4 trebuie nceput prin a trans2or/a ec<iul o/4 adic a
eli/ina cu rbdare toate 0re6elile 4 anta0o nis/ele4 contra"dicţ iile
/oraurilor 6i
superioar4 obiceiurilor
care s ne punciili3aţiei noastre
n le0tur 6i a 3idisubtile
cu re0iuni pe unnalte4
teren nou 2iinţa
diine7
E.perienţa ne de/onstrea3 c 2iinţa o/eneasc este o
con6tiinţ capabil s triasc ntr"o substanţ subtil e.tre/ de ra2inat4 n
care are acces la /odularea ener0iei ce diri5ea3 2eno/enele7 Pentru a
se /enţine n ec<ilibru n aceast substanţ4 a5un0e s"6i construiasc un
siste/ de ener0 ie oscilan t4 capabi l s se sintoni3e3e cu ib raţiile
acestor Lu/i superioare4 pentru ca ast2el (on6tiinţa s"i poat discerne
caracteristicile7 Aceast re/arc este esenţial7 *ricare ar 2i lu/ea n care
tri/4 oricare ar 2i natura ener0iei n acţiune n care ne deplas/4 pentru a
aprecia esenţa unei ibraţii trebuie s"i 2i trit e2ectele4 trebuie /ai nt:i
s o tre3i/ n noi7
Este necesar 6i e.perienţa lu/ilor in2erioare pe ntru a crea n siste/ul
nostru de cau3ele
discerne/ acorduri de
potenţialitţi
e2ectele pecare
care ne per/it4
le"a/ n 0radul e.ist
trit4 deoarece ur/tor4 sun
ast2el
?1
ter/en de co/paraţie7
Pe p/:nt nu toat lu/ea 6tie s aprecie3e di2erenţa care
e.ist ntre at/os2era unei discot eci 6i aceea a unei biserici4 n ceea ce
prie6te ibraţiile subtile care atin0 esenţa 2eno/enelor7
Pentru a nţele0e iaţa real a Su2letului pe p/:nt 6i n ini3ibil4
pentru a 5udeca corespun3tor /ani2estrile con6tiente ale strii de e0<e 6i
ale strii de so/n4 este indispensabil s ne d/ sea/a de situaţia noastr n
&niers7
Sunte/4 dup cu/ a/ spus4 un 2ocar de substanţ radiant4
susceptibil s e/it ener0ie 6i s perceap ibraţii care ne aduc in2or/aţii
asupra calitţii 6i raţiunii 2eno/enelor7 Pentru a discerne aceste calitţi4
pentru a le co/para ntre ele 6i a scoate din ele un raţiona/ent lo0ic4 trebuie
/ai nt:i s 2i apreciat e2ectele n lu/ile n care ele se /ani2est7 Aceste
e2ecte sunt de dou 2eluriC bune sau rele7 Aceste calitţi sunt deter/inate
de densi tatea 6i sincronis/ul oscilaţiilor 2ocarului nostru propriu de
ener0ie care ibrea3 n acord cu acela6i tip de ener0ii din &niers7 Binele
6i rul4 2ericirea 6i su2erinţa nu sunt deci dec:t e2ecte datorate
/ecanis/ului inti/ de re3onanţ al o/ului 6i al &niersului7 Sunt relaţii care
se stabilesc ntre constituţia ener0etic a o/ului 6i cea a &niersul ui7
&niersul 2iin d inaria bil n relaţiile sale de (au3"E2ect4 re3ult deci c noi
sunte/ cei care trebuie s ne sc<i/b/ calitatea atracţiilor siste/ului nostru
de ener0ie7 Toat lu/e a a putut edea pe p/: nt su/a 2or/ida bil de
su2erin ţe proocat e de ur/ri rea satis 2acţ iilor per sona le4 de pros tie4
de 0elo3ie4 de intoleranţa unora 2aţ de ceilalţi7 Aceast cale nu este deci
cea care se ar/oni3ea3 cu calitţile ener0iei diine n care ar trebui s
tri/7 Su2erinţa arat un de3ec<ilibru4 un de3acord4 o de3ordine ntre */ 6i
&niers7 *rdinea 2aorabil 2ericirii cutate de 2iinţau/an cere o cale opus7
Aceasta este aplicarea le0ii /orale4 rdcina 2unda/ental a e.perienţelor
noastre 6i a discern/:ntului lor7
Iat deci cu/ se pre3int4 dup obserarea 2aptelor4 /ecanis/ul
relaţiilor dintre */ 6i &niers4 care deter/in4 prin ur/are4 ba3ele
6tiinţi2ice ale le0ii /orale7
,iinţa u/an4 prin 2aptele sale4 dorinţele 6i 0:ndurile sale4
radia3 n
/otiele trei lu/ispre
de acţiune subtile
lu/eaprincipale7
0:ndurilor4Pe /sur
aceste ce 6ide2ocali3ea3
trei centre obseraţie4 de
percepţie capt o i/portanţ deosebit7 ;i n lu/ile superioare4 a 0:ndi4 a
dori4 a acţiona sunt inseparabile una de alta7 Ele se contopesc ntr"o aceea6i
2acultate4 recepti la cel /ai /ic sti/ul4 2ie c ine din a2ar sau din noi
n6ine7 Aceast sinte34 cu ite3a ei de des26urare4 cere deci o anu/it
opţiune n /odul nostru de a 0:ndi 6i de a acţiona7 =ac ar 2i cu putinţ
abordarea acestor di/ensiuni 6i posibilitatea s tri/ n substanţa lor4 2r
o selecţie /ecanic4 n direcţia 2orţelor pe care le pune/ n /i6care4
*rdinea nu ar /ai 2i uniersal7
=eci4 ori de c:te ori 0:ndiţi4 doriţi4 acţionaţi sub o in2luenţ oarecare4
puneţi n /i6care o 2racţiune de eter ale crei ibraţii se or ndrepta spre
destinaţia spre care aţi dorit7 +n acela6i ti/p aţi creat n eter o @cale de
/ini/
cale re3istenţ4
/a0netic estecare
un a nlesni
canal e2orturile
n care se oroastre
rsanoscilaţiile
acest sens7de Aceast
aceea6i
?F
natur7 =ac "aţi 0:ndit la oi n6i4 dac obiectiul pe care doriţi s"l
atin0eţi este un pro2it pentru oi n6i4 dac aţi acţionat din interes personal
6i cu sin0urul scop de a tra0e de aici un aanta5 oarecare4 se produce
ur/torul lucruC corpusculii electronici ai eterului4 dup ce 6i"au rsat o
parte din ener0ia lor n sensul indicat4 or reeni spre oi7 (:/pul /a0netic
ast2el 2or/at a atra0e prin a2initate toate siste/ele de aceea6i natur7 +n
cur:nd o eritabil lu/e a 0raita n 5urul ostru4 atr0:nd prin si/patie4
prin re3onanţ toate 2or/ele ii de aceea6i aloar e7 Iat" ast2el le0aţi4
pentru un ti/p de2init4 de un siste/ de ener0ie ale crui acorduri  or
obli0a s repetaţi acelea6i e.perienţe7 +n conclu3ie4 pentru oi a 2i /ai
u6or s cedaţi acestor re3onanţe dec:t s creaţi altele7 A le distru0e este
o aderat su2erinţ7 Toat lu/ea cunoa6te puterea obiceiului 6i
co/oditatea de a"i da ascultare7 Nea:nd nici o raţiune superioar pentru a
sc<i/ba aceste obiceiuri4 aceste re3onanţe4 eţi tri n acest 2el toat iaţa
6i dup /oarte siste/ul ostru ener0etic  a a6e3a ntr"o at/os2er a:nd
acelea6i caracteristici4 n tor6ia unor 2iinţe cu care aeţi acelea6i a2initţi7
Anali3:nd sen3aţiile ncercate de (on6tiinţ n iaţa p/:nteasc
obser/ su2erinţa 6i de30ustul deter/inat de dorinţele sen3oriale7
*bserarea 2aptelor n ini3ibil con2ir/ acest lucru7 Pe /sur ce cobor:/ n
lu/ea atracţiilor sen3uale4 percepţiile sunt /ai /ateriale4 at/os2era /ai
condensat4 /ai 0roas7 'educerea ite3ei ato/ilor si o 2ace obscur 6i
ae/ i/presia 2oartintelectuale4
Plcerile e net c ne nbu6i/7
bucuriile sntoase ale datoriei /plinite4
e.ercitarea con6tient a calitţilor superioare ale su2letului4 satis2acţia de a te
2ace util4 de a 2i contribuit la opere de pace4 de unire4 de a 2i u6urat
su2erinţe deter/in4 di/potri4 o 2ericire care durea3 6i d Su2letului o
sen3aţie de 2orţa4 de ener0ie superioar7
E.perienţele din planurile subtile ne n0duie acu/ s nţele0e/
aceste 2eno/ene7 Toate e2orturile ast2el direcţionate ne pun n le0tur cu
Monadele n care sub un olu/ /ai /ic4 ener0ia radia3 o 2orţ
considerabil7 Este deci 2oarte natural c aceast radiaţie este co/unicat
Personalitţii noastre p/:nte6ti7
E.p eri /ent al4 at/o s2e ra Lu/ ilor ini3 ibil e se /odi2ic pe
/sur ce ne deta6/ de satis2acţiile sen3oriale7 Indispo3iţia 0eneral pe
carerela.are4
de o si/ţi/denbunstare
lu/ile in2erioare
care senuaccentuea3
/ai e.ist7 Si/ţi/ o stare
6i deine pro0resi
bucurie4 2ericire
2or/at dintr"o senintate lini6tit4 ale crei sen3aţii /ultiple sunt cu
neputinţ de descris7
Substanţa a ur/at aceea6i eoluţie7 =e la obscuritatea
co/plet a strilor in2erioare4 o u6oar lu/inescenţ se /ani2est 6i
pro0resea37 Aceast claritate4 care se poate co/para cu aurora4 este la
nceput un 2el de ceaţ cenu6ie7 Apoi opacitatea se risipe6te4 cenu6iul
deine /ai puţi n ntunecat4 ceaţa / ai puţin deas7 +n s2:r6it4 aceast
clari tate se accentuea34 deine co/parabil cu lu/ino3itatea soarelu i
nostru la a/ia37 =e o intensitate e0al n toate punctele4 aceast lu/in
este resi/ţit ca o cldur dulce 6i niortoare7
Pentru a tri ntr"o ast2el de at/os2er 6i a pro2ita de puterea sa
radiants
trebuie n celelalte di/ensiuni
te desprin3i ale de
/ai nt:i spaţiului4 e.perienţa
atracţiile de/onstrea3
sen3uale4 dup aceeacde
?!
dorinţa de satis2acţii personale4 n s2:r6it4 de orice /otie priind un
obiecti interesat 7 Aceast conduit nu i/plic a tri ca un pustnic4 a te
constr:n0e la un ascetis/ ri0uros 2r nici o satis2acţie7 Structura noastr
2i3ic are necesitţi pe care ar 2i periculos s le nesocoti/7 Sub prete.tul de a
te ar/oni3a cu o Lu/e superioar4 nu trebuie s te rupi de a noastr7 Este
per2ect posibil s trie6ti 2r e.cese4 s utili3e3i satis2acţiile /ateriale 6i s
eolue3i n acela6i ti/p7 A5un0e nu/ai s nu"ţi 2aci din acestea obiectiul
ieţii 6i s nu li te ata6e3i peste /sur 7 'epet4 neoile naturii noastre
/ateriale trebuie s 2ie doar reduse 6i s li se acorde o atenţie /ult /ai
/ic4 dar nu trebuie ne0li5ate7 Eu /i"a/ reali3at toate e.perienţele trind
ca toat lu/ea4 n ti/pul preocuprilor /uncii /ele 3ilnice4 2r s ur/e3 nici
un re0i/ special7 (:nd a2ir/ c ascetis/ul nu este obli0atoriu4 eu posed
doada e.peri/ental a acestei a2ir/aţii7
+n re3u/at4 operaţia const ntr"o descentrali3are succesi a
Personalitţii4 a Eului Indiidual4 pentru a"l 2ace s ia cuno6tinţ de Pluralitatea
(au3elor asupra crora este capabil s acţione3e7 Se a5un0e aici
ndrept:ndu"ne atenţia asupra unor subiecte superioare naturii satis2acţiilor
noastre /ateriale7 Pro0resi4 aceste 2or/e ce priesc indiidualitatea
noastr sunt prsite treptat4 2ocali3:ndu"ne dorin ţele4 0:ndurile 6i
e/oţiile asupra unor obiectie 6i principii de iaţ superioare4 p:n n
3iua n care o/ a5un0e s 0si/ satis2acţie 6i 2ericire total n aplicarea
principiilorEste
eterne ale ieţii7
i/portant de notat c n aceast /unc eoluti4 bucuriile
dein /ai pro2unde pe /sur ce  per2ecţionaţi siste/ul ostru de
re3onanţe7
(alea cea /ai si/pl pentru toat lu/ea este de a"6i ndrepta
0:ndurile4 dorinţe le 6i /otiele sale de acţiune c:t /ai puţin posibil spre
sine 6i c:t /ai /ult spre idealuri superioare7 % eţi da sea/a acu / c
ale0erea unui Ideal 0eneros nu are ni/ic /istic7 Aceasta este o
concreti3are a ideii directoare4 clu3ind pro2anul n acest siste/ de
per2ecţiune7
Si/ultan4 pe /sur ce  0:ndiţi /ai puţin la oi4 trebuie s 
diri5aţi /otiele de acţiune spre 2ru/useţile ieţii7 I0noraţi"i aspectele
ur:te 6i lipsurile7 Priiţi totdeauna partea 2ru/oas a lucrurilor 6i luptaţi cu
perseerenţ
Aceast pentruindispensabil
atitudine4 a distru0e toate 2or/ele
pentru rului
oricine reapescare le nt:lniţi7
colabore3e cu
Ini3ibilul 2r s se de3ec<ilibre3e4 este la nde/:na oricui prin actele sale
3ilnice7 (ele /ai /runte 2apte ale e.istenţei ne pot seri ca tra/bulin
pentru a eada din /i3eriile noastre7 Toate a/nuntele4 oric:t de
nense/nate4 pot 2i 2olosite pentru de3oltarea ener0iei noastre ctre
2acultţile superioare ale (on6tiinţei7
Iat prin ur/are /ecanis/ul acestui 2el de a acţiona7 Ener0ia pe
care o puneţi n /i6care n substanţa celorlalte lu/i a ur/a orbe6te
direcţia pe care i"o daţi7 +ndat ce raportaţi totul la oi n6i4 ea se
condensea3 n oi7 Sc<i/b:ndu" siste/ul de alori4  descentrali3aţi
a2ecţiunile 2c:ndu"le solidare cu un alt ţel dec:t oi n6i7 %ibraţiile eterice
se or ndrepta spre acest ţel7 =ac este un Ideal 0eneros4 corpusculii
nsu2leţiţi
or din atracţiile
precipita lu/ea nde care l"aţi situat4
aceea6i or Slabe
aloare7 2ace din el un siste/
la nceput4 n care
oscilaţiile se
cresc
??
a/pli2ic:ndu"se cu repe3iciune7 Pe /sur ce druiţi tot ce aeţi /ai bun
n oi pentru ndeplinirea acestui Ideal4 ibraţiile nalte se nsu/ea34 6i n
cur:nd acest nucleu de ener0ie constituie un siste/ de acorduri bine
or0ani3at4 n care  a 2i u6or s ptrundeţi4 prsind 2r re0ret ec<iul
suport7
Lucr:nd /potria rului prin per2ecţiune /oral4 ndrept:ndu"
atenţia asupra utilitţii lucrurilor4 discern:nd 2ar/ecul4 poe3ia4 2ru/useţea
naturii4 nţaţi s iubiţi iaţa pentru ea ns6i7 (ut:nd 2ru/useţea n 2or/e4
apoi n e.presii4 iubiţi n cur:nd aceast 2ru/useţe n a2ara 2or/elor7
(ut:nd binele n 2apte4 n dorinţe4 n 0:nduri4 n senti/ente4 nţaţi s
iubiţi acest bine pentru el nsu6i7
Iat calea eritabil a Iniţiatului7 Secretul ieţii este cuprins n
acest /ecanis/ care este la nde/:na tuturor7 Pe /sur ce deosebiţi
caracteristicile ,ru/osului 6i ale Binelui4  ndreptaţi spre i3orul eritabil al
libertţii 6i 2ericirii7 Prin e2orturile oastre4 nţaţi s triţi n constantele
Ar/oniei4 6i n cur:nd nu eţi /ai dori s triţi dec:t pentru ea7 +n acea 3i4
sunteţi 2oarte aproape de per2ecţiunea total7 %oi eţi 2i nţat de /ult s
co/unicaţi prin /ii de /i5loace cu aceste Lu/i ad/irabile care  ptrund4
iar do/eniul iselor nu a /ai aea secrete pentru oi7

)*); O$SER8A0II ASU2RA MECA,ISMULUI I,TUI0IEI /I


I,S2IRA0IEI
=es26urarea acestor studii /i"a per/is s obser c:tea
caracteristici asupra di2eritelor /i5loace de a coresponda cu Ini3ibilul7
Pentru a e.plica u6or natura 2eno/enelor4 cea /ai bun soluţie este
aceea de a co/para 2iinţa u/an cu un post tele0ra2ic 2r 2ir4 capabil s
2uncţione3e alternati n re0i/ de e/isie"recepţie7 Selectarea undelor pe
care dori/ s le e/ite/ sau s le recept/ cere aplicarea unor e.erciţii
ele/entare de psi<is/7
Acordul n re3onanţ a siste/ului psi<ic cu Lu/ile superioare cere
orientarea ideilor spre Binele /oral7 Presupun4 n consecinţ4 c re/ s
ne antren/ or0ani3at 6i /etodic7 Acesta este sin0urul /od de a obţine
re3ultate raţionale7
=i2eritele e.presii utili3ate p:n aici4 de2inesc i/per2ect aceast
cate0orie de 2eno/ene7 (u:ntul clari3iune nu este e.act4 se pot ntreţine
le0turi cu Ini3ibilul 2r a 2i clar3tor7 (u:ntul /ediu/ este de
ase/enea nepotriit7 Noi nu sunte/ inter/ediari4 ci operatori con6tienţi7
=e6i nu sunt parti3anul ideii de a crea noi de2iniţii4 0sesc totu6i util s
de2inesc toate operaţiile psi<ice care au ca scop s coresponde3e cu
Ini3ibilul4 sub nu/ele de operaţii @transcon6tiente 7trans- prepo3iţie
latin care arat situaţia dincolo de un ter/en4 trecerea de la o stare4 de la un
2apt4 de la o situaţie la alta7 Se utili3ea3 n 0eneral pentru a indica un 0:nd
/ai nalt n acţiune74 nţele0:nd deci e/i sie sau re cepţ ie
transcon6tient7 Acest ter/en d ideea unei acţiuni prin con6tiinţ 6i
aceasta e4 de 2apt pri/a re0ul de notat7 *rice 2eno/en a:nd drept scop s
stabileasc o co/unicare cu celelalte Lu/i4 trebuie s 2ie con6tient7
*peratorul trebuie s aib toat libertatea de spirit7 El trebuie s poat nota
cal/4 rece4 ordonat 6i precis cele /ai /ici a/nunte7 *bseraţiile sale
?$
trebuie s 2ie deta6ate4 ca 6i cu/ ar 2i orba de altcinea4 el netrebuind s
se lase absolut deloc i/plicat7 Inutil s /ai spune/ c trebuie s aeţi o
sntate 2i3ic 6i psi<ic bun4 spiritul deta6at n /od oluntar de
2r/:ntrile 3iln ice dup  c:te a tentatie  eţi putea da sea/a de
toat luciditatea pe care o aeţi 6i de ntre0 liberul arbitru care este posibil
s"l obţineţi7
Sc<e/a4 condiţiile e.perienţei4 sunt n toate ca3urile acelea6i ca
pentru dedublarea personal4 nu/ai directiele 0:ndirii se sc<i/b7
Pe aceast ba3 este posibil s se studie3e 2eno/enele de
telepsi<is/ Dtelepatie7 Pentru a reu6i aceste e.perienţe4 trebuie /ai ales ca
cele dou posturi s lucre3e /preun la acelea6i ore4 n 3ile dinainte stabilite7
Ele nu trebuie sc<i/bate sub nici un prete.t7 ,iecare post se acordea3 cu
partenerul su prin 0:nduri de prietenie reciproc7 (el care 2uncţionea3 ca
receptor 2ace id n el nsu6i 6i nu trebuie dec:t s obsere n lini6te ibraţiile
care i parin7 Aceste ibraţii se pot pre3enta sub 2or/ de i/a0ini4 de sunet
sau 0:nduri7 =istanţa nu are nici o in2luenţ asupra producerii 2eno/enului7 La
nceput4 postul e/iţtor trebuie s eite s trans/it 2ra3e co/ple.e7 El
trebuie s"6i 2or/ule3e 0:ndul printr"un sin0ur cu:nt4 e.teriori3:ndu"l c:t
/ai /ult7 Trebuie s 6i i/a0ine3e c stri0 n urec<ea corespondentului4 c
aceste litere se nscriu n eter4 c produc un sunet puternic4 etc7 Eu a/ pri/it n
acest 2el 0:nduri la cincispre3ece /ii de ilo/etri ca 6i cu/ cinea /i"ar 2i
stri0at
edea tare
cine n
se urec<e7 Surprins
a2la aproape de de acest
/ine re3ultat4
6i acest 0esta/ 2cut unde/onstrea3
incon6tient salt pentru a
necesitatea unui antrena/ent serios7
Medicina psi<ic4 ntrebuinţat n acest 2el4 d re3ultate care ar 2i
apreciate drept /iraculoase de ctre un pro2an7 =up prerea /ea4 dac reţi
s cptaţi ncredere deplin n puterile proprii4 e.erciţiul /edicinii /entale
este cel /ai bun antrena/ent pe care"l puteţi ur/a7 % s2tuiesc s  n0ri5iţi
pacientul 2r ca el s o 6tie7 Nu  2aceţi proble/e din pricina distanţei7
Acţiunea este aceea6i la un /etru sau la /ai /ulte /ii de ilo/etri de
pre2erinţ este /ai bine s reali3aţi aceste trata/ente atunci c:nd bolnaul
doar/e7 A2ar de ca3urile de ori0ine ar/ic n care rul reine sub o alt
2or/4 nici o boal nu re3ist acestui trata/ent care este dintre cele /ai
puternice cunoscute p:n ast3i7 A/ obserat c nu trebuie niciodat ntrerupt
trata/entul n de
Este /odase/enea
brusc4 ci rrindu"l
posibil sn te
/od pro0resi7
n0ri5e6ti pe tine nsuţi cu a5utorul
/edicinii /entale4 s"ţi recupere3i 2orţele aproape instantaneu4 s li/ite3i
e2ectele ne0atie ale in2luenţei unei persoane sau eeni/ent4 sau c<iar s"ţi
sc<i/bi condiţiile de iaţ7 Sin0ura li/itare a acestor puteri de indecare
proine din oscilaţiile produse de acţiunile noastre Dcon2or/ le0ii cau3ei 6i a
e2ectului4 care au un e2ect de a/orti3are7 (onduita /oral ce a/ indicat"o
anterior este deci necesar4 pentru ca acţiunile pe care le reali3/ s 2ie c:t
/ai ar/onios inte0rate7
=eoarece acela6i /ecanis/ st la ba3a trans/iterii con6tiente a
0:ndurilor4 se poate co/unica cu toate nielurile substanţei4 de la aspectul
/aterie p:n la aspectul 2orţ7 'spunsul este ariabil cel /ai adesea el
parine sub 2or/a unui is4 n care o i/a0ine si/bolic  per/ite s"l
adaptaţi di/ineaţa4
e.erciţii caracteruluirecepţia
ostru4sete/pera/entului
poate reali3a prinostru7
i3iune=ac 2aceţi %i3iunea
sau intuiţie7 aceste
?#
poate s apar ntr"o 2or/ nea6teptat4 ca un peisa5 proiectat de o lantern
/a0ic sau c<iar ani/at4 ca un 2il/ cine/ato0ra2ic7 +n acest din ur/ ca3
este c<iar posibil s aeţi con6tiinţa c participaţi /ai /ult sau /ai puţin
acti7
A5un0e/ acu/ la intuiţie4 pe care eu o nu/esc @recepţie 2r
i/a0ine7 =e6i sunt eri buni4 intuiţia nu trebuie con2undat cu inspiraţia7
Intuiţia nu se pretea3 la nici un 2el de raţiona/ent /o/entan4 ea e recepţia
2r i/a0ine a ibraţiilor care se /ani2est de la percepţia subtil p:n la cea
orbit7 E o idee sau un ansa/blu de idei care parin4 con2u3 la nceput4 apoi
din ce n ce /ai clar p:n la a au3i ca 6i cu/ cinea ar orbi la urec<ea
noastr7 &neori4 ideea are durata unui 2ul0er4 alteori ae/ sen3aţia c pri/i/
ideile esto/pate7 =e3oltarea intuiţiei se 2ace n acela6i /od ca la celelalte
procedee de co/unicaţie7 +ntins4 lini6tit 6i cal/4  concentraţi su2icient de
2er/ 0:ndul asupra proble/ei de re3olat 6i alun0aţi orice alt 0:nd din
c:/pul con6tiinţei7 +ndat ce o idee4 sau un ansa/blu de idei se preci3ea34
notaţi"le i/ediat7
=ac se consider intuiţia ca nceputul unei corespondenţe /entale
cu celelalte di/ensiuni ale spaţiului4 se poate spune c inspiraţia i
pre3int stabili3area 6i co/ple/entul7 +n intuiţie ascult/4 prinde/ ibraţii n
tcere7 +n inspiraţie4 di/potri4 nu trebuie s ascult/4 cci toate actiitţile
/entale sunt la /a.i/u/ lor de actiitate7 Nu /ai e o co/unicaţie /ental4
ci sunteţi oi
Inspiraţia esten6i
deci cei care reali3aţi
o e.celent deducţii4
/etod cu ocare
de lucru u6urinţ inco/parabil7
se stabili3ea3 prin
antrena/ent 6i deine un /od re0ulat de corespondenţ cu Ini3ibilul7
Pentru a o pune n practic4 trebuie s ncepeţi prin a  2ace obiceiul
de a lucra la /asa de lucru4 n 3ile 6i la ore 2i.e7 Inocarea puterilor prietene4
arderea de sare a/estecat cu t/:ie4 a a5uta la puri2icarea at/os2erei
psi<ice 6i la re0ulari3area oscilaţiilor subtile7
Presupune/ c reţi s apro2undaţi o anu/it proble/ prin /etoda
anali3ei 6i a sinte3ei lo0ice7 Pentru a putea 5udeca per2ect liber 6i a eita s
cdeţi n banalitţi4 trebuie s  docu/entaţi te/einic asupra subiectului de
studiat7 Apoi este necesar s  puneţi la curent cu studiile actuale asupra
proble/ei n cau37 +n s2:r6it4 printr"un e2ort de oinţ4 trebuie s alun0aţi
totul din 0:ndul ostru 6i s ncepeţi s studiaţi ca 6i cu/ nu aţi 6ti ni/ic
despre oastre4
studiilor subiectulatunci
de re3olat7
inspiraţia=ac
se aur/aţi aceast
/ani2est /etod
a7 La nceput nu n
 or0ani3area
eţi da bine
sea/a de 2eno/en7 +ntr"un /o/ent n care 0:ndul este 2ocali3at pe proble/a
de cercetat4 apare un al de idei noi7 Ideile in cu o rapiditate at:t de /are4
nc:t reu6iţi cu 0reu s notaţi totul7 Sub in2luenţa acestei panora/e de
0:nduri scrieţi4 /editaţi4 raţionaţi4 deduceţi cu o u6urinţ e.traordinar7
=up ce aţi scris nu/eroase pa0ini n care credeţi c aţi 0sit soluţia
proble/ei4 sunteţi oprit brusc de anu/ite obstacole7 Prsiţi /asa de
lucru4 tulburat de acest aspect al proble/ei la care nu "aţi 0:ndit nc7 =ata
iitoare4 dup ce "aţi docu/entat asupra acestei idei noi4  a6e3aţi din
nou la lucru aceea6i claredere se /ani2est4 aduc:nd bucuria de a
descoperi noi aspecte4 p:n n /o/entul n care apare o nou di2icultate7
Aceasta pare /ai 0ra dec:t celelalte7 % ntrebaţi c<iar dac este raţional
s continuaţiincusaceast
interesante /etod7e2orturile
reco/pense3e Totu6i4 reluaţi
2cute7din nouin2luenţa
Sub lucrul 6iconcentrrii
re3ultate
?
0:ndului se a5un0e la situarea con6tiinţei ntr"o di/ensiune
corespun3toare do/eniului /ental4 ceea ce d acces la noi asociaţii de
idei7 Ast2el a5un0eţi s  e.plicaţi cu u6urinţ anu/ite /ecanis/e ale
2eno/enelor din /ani2estare7
Inspiraţia cere /ai /ulţi ani de antrena/ent nainte de a constitui o
/etod re0ulat de lucru7 Nu/eroase obstacole dunea3 de3oltrii saleC
proa ste disp o3iţ ii 2i3io lo0 ice 6i psi< olo0 ice4 te/peratura4 starea
<idro/etric a at/os2erei4 etc7 Educaţia4 instrucţia4 /ediul 2recentat4
dorinţele obi6n uite in s contr ibuie 2aor i3:nd sau /piedic:nd
trans2or/area 2eno/enului ntr"o nou 2acultate7
Ast2el4 n anu/ite 3ile4 abia "aţi a6e3at la /asa de lucru 6i ndat
sunteţi sub ra5a acestei nţele0eri superioare7 Totul este de o si/plitate
copilreasc 6i aceast stare apare ca 2iind at:t de nor/al nc:t aeţi
i/presia c a e.istat din totdeauna 6i c a dura e6nic7 +ns4 dac n acest
/o/ent  ndreptaţi atenţia asupra 2eno/enului nsu6i4 6i cutaţi s
ascultaţi pentru a edea n ce 2el se /ani2est aceast luciditate4 totul
ncetea3 i/ediat4 6i deeniţi incapabil s le0aţi dou idei7
Alteori4 di/potri  si/ţiţi ntr"o dispo3iţie e.celent7 % a6e3aţi
la /asa de lucru4 conins c eţi obţine l/uriri sen3aţionale7 *rele trec4 cu
neputinţ de a obţine reun re3ultat7 Se poate prelun0i aceast stare ti/p
de patru sau cinci ore 6i aeţi sen3aţia c nu este ni/ic de 2cut7 (reierul
pare nluit
6i prost de un l de neptruns 6i  prsiţi studiile ne/ulţu/it
dispus7
Perioadele de /unc e2ectuat sub inspiraţie4 sunt n 0eneral
i/pre0nate de o sen3aţie de pace4 de bucurie care durea3 toat 3iua7
Aceast inspiraţie aria3 n intensitate n 2uncţie de subiectele anali3ate7
(:nd trat/ subiecte re2eritoare la relaţiile &niersului nostru cu
Absolutul4 lacri/ile ne i3orsc spontan din su2let4 2iind n acela6i ti/p
ntr"o stare de ine2abil inspiraţie care 0enerea3 o bucurie de nedescris7
Aceast /etod de lucru nu trebuie con2undat cu e.ta3ul7 +n aceast stare de
inspiraţie r/:ne/ per2ect con6tienţi4 ns ideile pe care le e<icul/ sunt
pline de o ast2el de ncrctur nc:t ibraţiile care se de0a5 acţionea3
asupra s2erei e/oţionale7 =ac a/ /pins destul de departe dorinţa de a
cunoa6te ulti/ul a/nunt al eni0/ei4 un tre/ur ne cuprinde 6i4 ca un i/ens
du6 n0<eţat4
re3onanţ 2iori nenoţiunea
pierde/ trec de lati/pului7
cap p:n la picioare7
=up +n aceast
ore ntre0i de lucrustare de
susţinut4
ae/ i/presia c a/ nceput abia de c:tea /inute 6i dac cinea ine s
ne ntrerup4 ae/ percepţia c respiraţia ne este tiat4 ca 6i cu/ a/ 2i
c3ut dintr"un loc nalt7
Studiu l pri in d 2or/ele 0eo/et rice 6i rel aţiile lor nu/eri ce
este un antrena/ent /ai di2icil7 La nceput nu"i pute/ consacra ti/pul pe
care l"a/ dori4 cci /intea se n:rte6te n cerc 6i acest dans nencetat
/piedic orice /unc7 +n 0eneral4 inspiraţia priitoare la subiecte
2ilo3o2ice sau /orale este /ai u6or de obţinut dec:t n ca3ul subiectelor
/eta2i3ice4 care cer o concentrare /ai pro2und a 0:ndirii7
*boseala re3ultat dintr"o stare de inspiraţie se traduce printr"o
stare de id7 (apul pare 0ol 6i corpul este obosit de o c<eltuial de ener0ie
neroas7
dispare n Toate aceste particularitţi
ti/p7 ,eno/enul care n
se trans2or/ nsoţesc inspiraţia
2acultate s2:r6esc
durabil4 nici /aiprin a
?8
/ult nici /ai puţin aparent dec:t acelea pe care le posed/ de5a7
A5un0e/ s lucr/ ntr"un /od /ai re0ulat4 2r ntrerupere4 ntr"un cal/
pro2und4 2r bucurie4 2r depri/are4 n Pacea con6tient de a 2i 2olositori7
Pentru a de3olta 6i re0ulari3a e.erciţiul acestei 2acultţi se poate conc<ideC
17Este util s se alea0 subiecte /orale4 2ilo3o2ice sau /eta2i3ice a
cror de3oltare s sereasc binelui 0eneral
F7(ut/ s anali3/ lini6tit subiectul4 rencep:nd succesi lucrul
de at:tea ori c:t a 2i necesar p:n se obţine un re3ultat lo0ic 6i
raţional
!7Se a acţiona n ar/onie cu nlţarea ideilor pe care reţi s le
nţele0eţi 6i se a respecta cea /ai /are puritate 2i3iolo0ic 6i
psi<olo0ic7

)*)< 8ALOAREA RELATI8- A CU,O/TI,0ELOR /I A


MI=LOACELOR DE 2ER1EC0IO,ARE UTILI.A
TE @, I,8I.I$IL
Trans2or/area inspiraţiei ntr"o 2acultate ec<ilibrat cu celelalte4
n0duie posesorului su s co/unice cu planurile superioare la orice or
din 3i4 printre ocupaţiile sale obi6nuite7 Aceasta / 2ace s preci3e3 natura
cuno6tinţelor pri/ite n Ini3ibil7 Mulţi 6i i/a0inea3 c posibilitatea de
contactare a lu/ii de dincolo4 sau de dedublare con6tient4 este dea5uns
pentru
/rescadoar
nţele0e le0ile
@su/a &niersului7 Este o 0re6eal4 cci de 2apt acestea
probabilitţilor7
(ontactarea telepatic a (elor care sunt nu/iţi (lu3itori4 nţtori4
atra6i de iubirea oastr  o2er o eritabil nţtur asupra acestor le0i
uniersale7 Eu pot s  orbesc despre ea din e.perienţ7
Nu/ai dup /ulţi ani de /editaţie4 c:nd din deducţie n deducţie4
aţi a5uns s sc<e/ati3aţi le0ile &niersului ntr"o aceea6i *rdine uniersal4
nu/ai atunci  daţi sea/a de 0reutatea4 a/ putea spune c<iar
i/posibilitatea4 de a e.pri/a aceste Principii sub o sin0ur 2or/7 (on6tiinţa
eoluea3 n etape7 =e3oltarea sa necesit discern/:ntul intelectual al
raporturilor (au3"E2ect 6i aloarea eoluti a ele/entelor actuale7
S re/arc/ odat pentru totdeauna4 c un intelectual4 un saant4 nu
este n /od necesar con6tient n toat accepţiunea cu:ntului7 'epet4
pentru a 2i ntr"ader
e.perienţei4 con6tienţi4
ci 6i raporturile de lanu&niersal
a5un0e s ladeosebiţi raporturile
Particular priind te<nice ale
aplicarea
acestor e.perienţe4 la &tilitatea /oral4 2r de care nici o eoluţie nu este
posibil7 Nu se poate co/para eoluţia con6tiinţei cu o /e/orie care se
/bo0ţe6te prin acu/ularea de e.perienţ7 =i/potri4 ea este o
centrali3are de aptitudini ntr"o nou unitate sintetic4 d:nd i/presia unei /ai
/ari libertţi7 Prin analo0ie4 strile de con6tiinţ sunt co/parabile cu un
obserator care ar edea /rindu"i"se ori3ontul pe /sur ce s"ar ndeprta
perpendicular de solul p/:ntesc7 ,iecare din noile etape ale con6tiinţei le
sinteti3ea3 pe celelalte ntr"o stare superioar care este c<eia celor de /ai
nainte 6i a6a /ai departe p:n la (au3a Pri/7 +n aceste condiţii4 ar 2i
stupid s se preconi3e3e acela6i nţ/:nt pentru toat lu/ea7 A da
directie dup /entalitatea 4 te/pera/entul persoanei4 a o conduce n
ale0erea
s sa4 a"i
obsere4 s desc<ide
re2lecte3e4oc<ii
s asupra noţiunilor
co/pare4 pe care
s deduc le i0nor4
6i s a o 2acenoi
construiasc
?9
inducţii4 ast2el este /ersul nţ turii ur/ate de Inteli0enţel e superioare7
Posibilitatea unei le0turi personale cu aceste Inteli0enţe nu se
aplic la toat lu/ea4 ci ea se /ani2est n 2uncţie de 0radul de eoluţie
6i de3oltare a 2acultţilor 2iinţei respectie7 Aceste cuno6tinţe co/pletea3
n /od util pe cele de5a acu/ulate 6i pre0tesc con6tiinţa pentru udecţi n
acela6i ti/p /ai @cuprin3toare 6i /ai @ad:nci7 Ele au o aloare
inesti/abil pentru cel care le pri/e6te4 deoarece conţin o capacitate
/a.i/ de e.tensie4 cu un /ini/ de e2ort7 Aceste cuno6tinţe per/it
e.peri/entatorului s"6i pstre3e ec<ilibrul /ental n studiul ener0iei pe
care o /anipulea37 'adiind n 5urul unei aceleia6i *rdini uniersale4
apropiindu"se de 2iecare dat cea /ai /ult de ţestura4 de sc<e/a acestei
*rdini cos/ice4 cuno6tinţele acu/ulate aduc4 puţin c:te puţin4 cercettorul la
(on6tiinţa acestei *rdini7 Msura e.act cu care sunt /prţite cuno6tinţele
per/ite s se obţin4 2r e2orturi apreciabile4 re3ultate 2r co/paraţie
cu orice /etod cunoscut p:n ast3i7
Interco/unicaţia 3ilnic este o 2acultate care se reali3ea3 n orice
clip4 2r o pre0tire special7 &n si/plu elan al 0:ndirii spre Protectori4
a6ea3 con6tiinţa n di/ensiun ea4 n radiaţia planu lui corespun3tor7
Iubirea conţinut n acest 0:nd puri2ic /ediul de ibraţiile perturbatoa re
6i  r/:ne s notaţi rspunsurile4 pentru a putea tra0e din ele conclu3iile
lo0ice ce se i/pun7
'epet4 aceste
ni/ic supranatural cuno6tinţe ele
sau sen3aţional nu sesunt reelaţii
aplic nu/ai4do0/atice4
ntr"un /odnu au
e.act4
unui niel cu puţin superior /entalitţii cercettorului (ruia i nalţ4 puţin
c:te puţin4 (on6tiinţa n re0iunile 2r 2or/ ale Principiilor Lu/ii7 (a n toate
studiile4 sunt surpri3e4 puncte de edere la care nu ne a6tept/7 Aceste noţiuni
par s distru0 uneori pe cele pe care le"a/ a2lat /ai nainte4 ns obser/ pe
ur/ c ele le co/pletea34 reduc:ndu"le la un principiu superior7 Arde/
ast2el ceea ce a/ adorat4 pentru a adora dup aceea ce a/ ars7 'eeduc:ndu"
se4 (on6tiinţa se in<ib 2aţ de durerea lu/ii 6i rea s contribuie la
di/inuarea ei7 Pe /sur ce urc4 spiritul deine /ai puţin a0resi 6i
nţele0erea cea /ai a/pl ntor6e6te pacea lu/ilor superioare7
Acelea6i re/arci se aplic dedublrii personale7 =edublarea
2iinţ ei con6tiente4 ntr"o re0iune oarecare a spaţiului4 nu"i d acesteia o
cunoa6tere inte0ral
+nainte de a aptrunde
lu/ii respectie7
ntr"un plan cu o ibraţie /ai nalt4 trebuie s
nţ/ /ai nt:i utili3area ele/entelor /ediului ncon5urtor7 %o/ lua
cuno6tinţ de posibilitţile4 de li/itele4 de /ani2estrile susceptibile a se
produce n aceast stare a substanţei7 =up ce a/ sesi3ai e2ectele4 a/
obserat re3istenţa ibraţiilor4 supleţea lor n a /ani2esta 2or/ele 0:nd4
subtilitatea reacţiilor de orice natur nu/ai atunci ne debaras/ de ato/ii n
le0tur cu densitatea acestei substanţe 6i ptrunde/ ntr"o alt lu/e n care
or trebui repetate n /od necesar acelea6i studii4 pentru a"i cunoa6te
caracteristicile7 (ontinu/ ast2el ntr"un eter din ce n ce /ai 2in4 p:n ce
a/ atins punctul cul/inant n care (on6tiinţa se une6te cu Esenţa
/a0netic a ieţii4 care i d acces la Principiile Lu/ii7
=ac reţi s  repre3entaţi nc o dat structura ibratorie a
Lu/ilornini3ibile4
reali3a ele7  eţi da /ai bine sea/a de lucrurile pe care le puteţi
$K
A/ i3itat di2erite di/ensiuni4 di2erite planuri4 obser:nd iaţa
locuitorilor4 ani/alelor4 2iinţelor u/ane4 etc7 Iat c:tea obseraţii pe care le"
a/ 2cut acolo7 ,iecare stare de densitate sau di/ensiune a eterului4
corespunde a2initţilor noastre4 dorinţelor noastre4 pre2erinţelor noastre7
,iinţele au acolo4 n di/ensiunea respecti4 iaţa pe care o doresc7 (u/ cea
/ai /are parte a oa/enilor i0nor posibilitatea de a tri con6tient n spaţiu4
ei se or ncon5ura de creaţii i/a0inare7
(e nsea/n n /od e.act e.presia @creaţie i/a0inar> Pentru
ace6ti oa/eni care nu 6tiu4 i/a0inaţia lor este o realitate4 a6 spune c<iar c
este o necesitate a strii lor4 cu acela6i titlu ca 6i creaţiile noastre p/:nte6ti7
Acestea nu /ai sunt pentru lu/ea astral dec:t @ilu3ii 6i @i/a0ini7 ;i totu6i
c:te ae/ de tras de pe ur/a acestor ilu3ii4 c:te su2erinţe ne produc uneori
+n conclu3ie4 2iecare trie6te n lu/ea n care se 0se6te4 cu ata6a/entele
sale4 ncon5urat de construcţii 2or/ate din /aterialele acelei lu/i7 Ni/eni nu
se preocup de natura acestor /ateriale n lu/ea subtil ur/toare7 Se 6tie
c ato/ii sunt 2or/aţi din particu le de electricitate po3iti 6i ne0ati4
0rait:nd una n 5urul alteia4 cu ite3e 6i dup orbite bine deter/inate4 ns
ni/eni nu se 0:nde6te c ace6ti ato/i constituie o lu/e real 6i nu
i/a0inar7 Ni/eni nu se 0:nde6te c aceast realitate este tot at:t de
palpabil n di/ensiunea respecti ca 6i pe p/:nt7 Aceast 0:ndire
de2ectuoas este datorat i0noranţei noastre n ceea ce prie6te /ani2estarea
ieţii
n caren7 ne
altea2l/
prţi ale spaţiului7
acu/4 este o'ealita
le0e tea tan0ibil4pecon6tient
uniersal care nici sen3iti
o do0/a nu lu/ii
o
poate ne0a7
+n a2ar de lu/ea Principiilor4 2iecare stare ibratorie a substanţei
uniersale se pretea3 ad/irabil la crearea de 2or/e4 repre3ent:nd obiectul
atracţiilor 2iecruia7 Prin co/paraţie4 aceste lu/i sunt o per2ecţionare a
lu/ii noastre7 (e cut/ noi pe p/:nt> +n a2ar de neoile necesare ieţii4
2iecare ur/re6te un scop7 (ele /ai co/une dorinţe sunt le0ate de
posibilitatea de a /unci n pace 6i de a 2ace destule econo/ii pentru a
cu/pra o /ic cas7 A 2i acas4 ntr"o il ele0a nt /obilat4 a aea /ari
proprietţi4 a te pli/ba /ereu4 procur:ndu"ti noi plceri4 a aea <aine
noi4 sunt scopuri destul de rsp:ndite 6i de5a /ai 0reu de satis2cut7 Ar /ai
2i 6i altele 6i  cite3 dintre acestea dorinţele poeţilor4 arti6tilor4 saanţilor de
orice 2el4 care 6i doresc4 2iecare n 2elul su4 s triasc n pace unii cu
ceilalţi7
Presupuneţi pentru o clip c P/:ntul nostru 6i locuitorii si ar 2i
trans2eraţi n di/ensiunea subtil ur/toare7 Toate /odi2icrile 2c:ndu"se
proporţional4 ni/eni nu 6i"ar da sea/a de aceasta7 ,iecare 6i"ar continua
ocupaţiile ca 6i cu/ nici o sc<i/bare nu ar 2i aut loc7 (u toate acestea o
at/os2er neobi6nuit de pace s"ar /ani2esta n toate do/eniile7 'elaţiile4
/ai puţin aspre4 s"ar ndulci 0radat7 Totul s"ar ndeplini ntoc/ai4 2iecare 6i"
ar edea dorinţele reali3:ndu"se repede4 2r a le st:n5eni pe ale altora4 n nici
un 2el7 *rdinea social ar 2uncţiona ca un ceaso
rnic7 ,apt ne/aiau3it4 politicienii
ar tri n pace4 2uncţionarii ad/inistratii ar 2i a/abili4 3iari6tii ar spune
aderul4 societţile de transport ar aea un orar pe care l"ar respecta 6i
doa/nele n"ar /ai 2i 0eloase Pe scurt4 ar 2i epoca de aur7
Per2ecţiunea
/are dec:t /i5loacelor
aceast /ic ntrebuinţate
ipote3 i/a0inar /ainnt:i
Ini3ibil
pentrueste /ult /ai
c oa/enii sunt
$1
selecţionaţi n /od auto/at de ctre re3onanţele lor care i a6ea3 ntr"o
aceea6i lu/e4 6i apoi pentru c 2iinţe superioare in s"i a5ute s or0ani3e3e
o stare de lucruri care se adaptea3 caracterului lor 6i care le n0duie s
ptrund n strile superioare4 pe /sur ce ei 6i dau sea/a de natura lu/ii
n care triesc7
A/ obserat ast2el4 n cursul unei dedublri4 o re0iune a eterului n
care se duc4 dup /oartea lor4 oa/enii /ediocri4 nici buni nici ri4
necunosc:nd dec:t iaţa lor obi6nuit 4 cu plceril e 6i di2icult ţile ei7 La
nceput4 sen3aţiile lor /ateriale persist7 +ns4 dup cu/ "a/ spus4 o
ntrea0 cate0orie de oa/eni deotaţi /part bucuria de a"i a5uta pe ace6ti
nenorociţi s pun n practic posibilitţile lu/ii n care se 0sesc7 Ei ncep
prin a"i debarasa de a2initţile lor /ai apropiate de /aterie 6i"i a5ut s
or0ani3e3e un siste/ social n care or 2i cu toţii 2ericiţi7 +n aceast
or0ani3are 2iecare se a drui lucrului su4 ocupaţiilor sale4 obiceiurilor sale
2a/iliareC lucruri te<nice4 ad/inistratie4 co/erciale4 6tiinţi2ice etc74 n
pacea 6i cal/ul le0ate de natura substanţei n care se 0sesc7 Printre altele4
a/ obserat pe unii care studiau circulaţia seei ntr"o plant pe care au
/rit"o considerabil7 Spaţiul a 2ost /prţit n sectoare4 n care au 2ost
plasaţi indii3i a:nd acelea6i atracţii7 Toat lu/ea era 2ericit7 %edea/
anu/ite cate0orii de lucrtori dr/ uindu"6i salariul 6i reali3:nd i/portante
econo/ii4 de6i le"ar 2i 2ost su2icient s se 0:ndeasc la asta 6i ar 2i deenit
/ulti"/iliardari7
nu are cu aderat+n lu/ea dedec:t
aloare4 dincolo4 ca 6i pe p/:nt4
cuno6tinţele totul
c:6ti0ate7 este relati
+n acest ni/ic
ora6 ideal
edea/ tra/aiele circul:nd 2r a 2ace accidente7 A/ i3itat /ai /ulte
u3ine iar s constat alt7 sc<i/bare 2aţ de p/:nt dec:t o /are 2ericire 6i
bunstare pentru toat lu/ea7 *bseraţiile cele /ai interesante au 2ost n
locuinţele construite de 2iecare7 E.a/in:ndu"le /i ddea/ e.act sea/a
de natura 0:ndurilor 6i preocuprilor ocupanţilor lor7 &nele erau si/ple4
sobre 6i de bun 0ust4 altele /ari 6i lu.oase4 /ai /ulte erau /obilate n c<ip
aberant4 toate aceste 2or/e corespun3:nd i/a0inaţiei creatorilor lor7
+ntr"o alt lu/e4 in2erioar4 a/ obserat n acela6i 2el4 elanul
oluptţilor 6i a pasiunilor ani/ale7 Locuinţa se reducea n /ulte ca3uri la
un 2el de 0ra5d /irosind puternic a urin7
+n re3u/at4 ni/eni nu se poate de3olta dec:t cu a5utorul
cuno6tinţelor
natura noastr76i Are3onanţelor sale7 /i5loacele
le 2urni3a tuturor Aceasta este
de lo0ic4 raţional
a"6i utili3a 6i con2or/
n cea cu
/ai /are
/sur capacitţile proprii4 nsea/n a"i a5uta s eolue3e7
,iecare din sectoarele acestei or0ani3aţii din alt di/ensiune
s2:r6ea la o rscruce7 Aceste rscruci repre3entau locurile de concentrare din
care oa/enii erau reparti3aţi n 2uncţie de diersele cate0orii e.istente7 *
/ulţi/e de str3i se nt:lneau la aceste rscruci7 &nele erau a6e3ate pe
acela6i plan ori3ontal4 iar la altele4 orientate oblic n sus sau n 5os4 se a5un0ea
pe ni6te scri7 Sli de a6teptare cu canapele /brcate n cati2ea ro6ie
n0duiau noilor eniţi s"6i a6tepte r:ndul7
Nu oi pre3enta toate e.perienţele /ele7 G:ndirea 2iind
creatoare n ace ste re0iuni ale spaţiului4 este u6or s  nc<ipuiţi
toat per2ecţiunea unor ast2el de or0ani3aţii7 =e alt2el4 bunoinţa este lar0
reco/pensat7
/ani2estri aduc,iinţele /ai puţin
puţin c:te eoluate care diri5ea3
pe oa/enii 6i canali3ea3
care a5un0 aceste
aici la o con6tiinţ
$F
/ai nalt4 ceea ce le a n0dui s a5un0 la r:ndul lor n alt di/ensiune4
/ai eleat 6i s nceap lucrri /ai eoluate7

)*)> LIMITELE LI$ERULUI AR$ITRU /I I,1LUE,0A


8OI,0EI @, CELELALTE LUMI
(unoa6terea /ani2es trilor ieţii n celelalte lu/i ne d c<eia
tuturor i3iunilor /istice ale anticilor put:nd s nţele0e/ ast2el raţiunea
contradicţiilor lor raţional
Studiul aparente7al c:/purilor4 a cror densitate controlea3 puterea
radiant4 cere /ai nt:i de toate cal/ul @absolut al 0:ndurilor7 =oar n 2elul
acesta se pot reali3a obseraţii i/parţiale7 Pentru cei care sunt destul de
aansaţi4 nu e.ist o dero0are de la aceast re0ul4 cci ei 6tiu s"6i
controle3e /ani2estrile 0:ndirii lor7 +n ini3ibil4 oinţa este o ba0<et /a0ic
6i este destul de u6or ca s ndeprte3e tendinţele instinctie7 Ar 2i interesant
de 6tiut n ce /sur aceast oinţ este capabil s e.erse3e 6i s
cunoasc raporturile sale cu liberul arbitru7
=ac este orba de o per2ecţionare personal4 aceasta nu are
li/ite7 Ea cre6te cu ntinderea liberului arbitru4 p:n la libertatea absolut7
,iecare poate aspira s ias din curent ul Eoluţie i4 prin bran6a rea
(on6tii nţei sale la Principiile ar/oniei cos/ice7 =ac o/ cuta
satis2acţii 0rosiere
piedici de tot n lu/ileicti/e
2elul7 =eeni/ in2erioare4 e.perienţa
ale 2iinţelor este care
6i 2orţelor repede oprit de
acţionea3 n
aceste spaţii obscure ale eterului4 iar re3ultatul este n 0eneral nebunia7 +n
aceste c:/puri 0rosiere4 bat5ocura locuitorilor lor este ele/entul care
do/in7 G:ndirea 2iinţelor care triesc acolo se trans/ite ntr"un /od
destul de /aterial7 +n lu/ile superioare 0:ndul este clar4 precis4 nţele0erea
lui este ie4 i/ediat4 2r s se aud nici un sunet7 +n lu/ile in2erioare ae/
sen3aţia c au3i/ un ti/bru ocal necunoscut pe p/:nt4 care sea/n cu
o oce subţire7 Ti/brul nu este ascuţit4 nici 0ra este puternic4 2r
personalitate7 'e3onanţa sa este 2oarte di2erit de a noastr 6i n acela6i ti/p
2oarte distinct7 +n ceea ce prie6te sen3aţiile pe care le ae/ n aceste lu/i4
ele sunt aproape /ateriale7
+ntr"o e.perienţ 3rea/ prin at/os2era obscur a unuia din aceste
planuri o unei
i/presia persoan /oart4
a/bianţe a6e3at
n care pe treptele
do/nea unei scri7
un ntuneric I/a0inea
absolut7 ddea
A/ cobor:t
c:tea trepte atras de aceast persoan4 care / /brţi6a7 (u toat
con6tiinţa strii /ele 6i cu toat e.perienţa /ea4 sen3aţia /aterial a 2ost
at:t de puternic4 nc:t 2r oie a/ desc<is oc<ii4 conins c /"a tulburat
cinea n ti/pul dedublrii7 Mi"a/ dat i/ediat sea/a de 0re6eal4 dar a 2ost
prea t:r3iu 6i a/ pierdut un prile5 e.celent de a 2ace obseraţii interesante7
A/ pstrat nu/ai sen3aţia rece a atin0erii7
+n s2:r6it4 cu toate c este cu putinţ s traerse3i toate casele unui
ora64 ca 6i c:nd n"ar e.ista4 nu trebuie s se deduc de aici c te poţi duce
la cinea /potria oinţei lui7 Alt2el4 ar aea loc ciocniri 6i c:te perturbri
n"ar re3ulta (:te secrete descoperite Lini6tiţi"4 n ini3ibil libertatea
indiidual este sacr 6i oinţa iniolabil7 A2ar de ca3ul n care propriile
oastre re3onanţe sunt n ar/onie cu cele ale 2iinţelor pe care le atra0eţi n
5urul ostru4 n"aeţi a  te/e de i3ite nea6teptate7 Pra0ul ostru este de
$!
netrecut 6i nici un poliţist a/ator nu  poate perc<e3iţiona n 2elul acesta
casa7
Pentru a stabili le0turi (ontinue cu o persoan care trie6te pe
p/:nt4 trebuie s 2ii le0at de ea prin le0turi pro2undeC s"ţi 2ie printe4
lo0odnic sau prieten cu care s 2ii unit prin le0turi spirituale7 Le0turile de
ca/araderie nu sunt totdeauna de a5uns7 Asupra acestui subiect a/ 2cut
e.perienţa ur/toareC un t:nr ecin se interesa de proble/e psi<ice 6i"/i
spuse c este curios s constate 2eno/enul de dedublare7 M"a/ nţeles cu
d:nsul s / duc s"l d c<iar n seara aceea7 (asa lui se a2la la dou3eci
de /etri de a /ea 6i"i cuno6tea/ /prţirea interioar7 =at 2iind 2aptul c
era/ obi6nuit s / deduble3 la cincispre3ece /ii de ilo/etri4 ntr"o ţar
6i o cas necunoscute4 2r alt cau3 dec:t a2ecţiunea 2aţ de o anu/it
2iinţ4 aceast e.perienţ era un 5oc7 (u toate acestea a/ nt:lnit di2icultţi
0rae7 La pri/a ncercare a/ 2ost co/pri/at de 2orţe necunoscute care /"au
2cut s ţip de durere 6i au /piedicat de0a5area7 A doua oar a/ 2ost /ai
norocosC a/ reu6it s ptrund n ca/era t:nrului ns a/ 2ost alun0at
2oarte repede de acolo de ener0ia a/biant7 Abia a/ aut ti/p s"l 3resc
culcat4 cu 2i0ura u6or lu/inoas i"a/ stri0at tare nu/ele dup cu/ ne"a/
nţeles7 +n aceast clip a/ 2ost respins de o 2orţ necunoscut7 Mi"a enit
ideea c aceast 2orţ se datora unui oarecare Iacob7 Mi"a/ e.pri/at
dorinţa s"l d7 Aceast persoan necunoscut se pre3ent ndat4 sub
c<ipul
e2orturiunui
a/ soldat4 a/eninţ:nd
reu6it s"l de3ar/e3cu/ai
baioneta 6i insult:ndu"/7
nt:i4 apoi s"l alun0 cu =up /ai
se/nul /ulte
crucii7
=in acest /o/ent e.perienţa a luat un curs nor/al7 M"a/ napoiat n
corpul /eu4 6i dup ce /i"a/ notat toate aceste a/nun te4 a/ plecat din
nou 2oarte con6tient7 =up ce a/ strbtut ca/era copiilor /ei4 a/ trecut
dintr"un salt spaţiul care / desprţea de locul nt:lnirii7 A5un0:nd deasupra
casei4 un curent /a0netic era c:t pe ce s / t:rasc a/ re3istat 6i a/
cobor:t perpendicular n ca/era celui care dor/ea7 L"a/ 3ut culcat4
/brcat cu o <ain de 2lanel4 cu braţele 0oale7 Pun:ndu"/i /:inile pe
braţele sale pentru a"l 2ace s"/i si/t pre3enţa4 i"a/ spus c sunt aproape
de d:nsul4 con6tient de dubla /ea stare4 cu toat pre3enţa de spirit 6i 2r
nici o 6oire7 M"a/ napoiat n corpul /eu4 6i a doua 3i l"a/ ntrebat
despre aceste lucruri7 Toate a/nuntele e.perienţei erau e.acte7 &n
ca/arad
aut nu/it despre
cuno6tinţ Iacob lea7
prsise de /ai /ulte 3ile7 (:t despre i3ita /ea n"a
+n 0eneral4 c:nd cltori/4 pute/ trece peste tot4 ns ndat ce
0:ndul se 2i.ea3 asupra unui scop4 trebuie s ţine/ sea/a de liberul arbitru 6i
de re3istenţele datorate c:/pului locului pe care l i3it/7 Ast2el4 n cursul
e.perienţelor /ele4 a/ nt:lnit n /ai /ulte r:nduri re3istenţe sub 2or/ de
nori ne0ricio6i4 e/an:nd din casa persoanei pe care oia/ s o d7 A/
reu6it s le nin04 /ulţu/it radiaţiilor si/patice e/ise de /obilele care /i"
au aparţinut 6i care se 0seau n acea ncpere7
=in toate e.perienţele se poate tra0e conclu3ia c oinţa e.ercit n
Ini3ibil o acţiune proporţional cu preci3ia cuno6tinţelor pe care le ae/ 6i cu
deta6area 2aţ de scopul ur/rit7 =esprţirea acestor doi 2actori esenţiali
conduce la un de3ec<ilibru cu at:t /ai periculos cu c:t e0ois/ul este /ai
accentuat7
$?

)*)? CUM DEOSE$IM 1ORMELE /I 1II,0ELE


=at 2iind astul c:/p de substanţ n care se ec<ilibrea3 toate
2or/ele ener0iei a crei niel de ibraţie aria3 ntr"un interal 2oarte /are
de 2recenţe4 este u6or s ne i/a0in/ alctuirea 2or/elor ii ale naturii7
Nu e.ist nici un ato/4 nici o ibraţie c:t de /ic4 care s nu 2ie
nre0istrat n substanţa cos/ic7
=e partea /ateriei4 0runtele de ener0ie al substanţei ocup un spaţiu
/ini/7 (ondensarea ener0iei este aproape /a.i/4 e.cepţie 2c:nd o
2racţiune4 2r de care ea nu ar putea rspunde nici unei ibraţii7 Aceasta
este cea /ai /are co/pri/are ce se poate obţine 2r a dep6i li/ita
&niersului nostru7 Este li/ita in2erioar e.tre/ a ieţii " substanţa
/aterial7
La li/it a superioar unde se /ani2est partea 2orţ a
substanţei4 ite3a de ibraţie e.tre/ de /are a ato/ilor i"a /pr6tiat pe
ace6tia n spaţiu4 a5u n0:nd la cea /ai /are e.tin dere a sa7 ,racţiu nea
in2inite3i/al de inerţie /ecanic ce le r/:ne corespunde ntoc/ai
cu proporţia de ener0ie care nsu2leţe6te partea /aterie7 Ea este redus la
cea /ai si/pl e.p resie a sa7 A o dep6i nsea/n din nou a trece
li/i tele &niersului nostru 6i a cdea ntr"o r ealitate prea abstrac t
pentru con6tiin ţa obi6nu it7 E.pansiu nea ato/ilor n partea 2orţ a
substanţei radia3 n olu/ul cel /ai /a re4 pe c:n d la ceala lt e.tre /4
cea a /ateriei4 acest spaţiu s2eric nu era dec:t un punct7
Aceste calitţi e.tre/e ale substanţei se ec<ilibrea3 ntr"o
reciproc interacţiune4 care nu este altcea dec:t @iaţa4 curent neutru4
susceptibil s se /ani2este n toate prţile &niersului nostru4 pstr:nd
ec<ilibrul siste/ului de 2orţe pe care"l repre3int7 'aportul dii3at al ener0iei
itale este raţiunea pentru care 2iinţau/an poate ie6i din &niersul n care a
luat cuno6tinţ de posibilitţile sale relatie 6i absolute7
Aceast sc<e/ a or0ani3rii noastre cos/ice a e.plica de ce
toate /i6crile4 de orice natur ar 2i4 sunt nre0istrate de substanţa
ini3ibil7 +ntr"ader4 ele nu s"ar putea 2or/a n alt parte7 Ener0ia de atracţie4
care aria3 de la un /a.i/u/ de co/presiune la un /a.i/ de e.tensie4 cere
n /od necesar
proporţie un suport4
ariabil de 2orţ6i acest suport4de2ine6te
6i /aterie este substanţa
naturauniersal4
lu/ilor na care
crei
sunte/ c<e/aţi s tri/7
+n aceste condiţii4 toate lu/ile sunt tot at:t de reale4 unele ca 6i
celelalte4 cele in2erioare ca 6i cele superioare4 toate 2iind @indispensabile
discern/:ntului con6tient care 2or/ea3 partea esenţial a ,iinţei
o/ene6ti7
Aceast ţestur4 aceast reţea4 sub care ni se pre3int &niersul n
studiile 2cute prin dedublarea Personal4 ne e.plic conco/itent /odul de
2or/are al tuturor 2eno/enelor 6i 2elul n care ele se pot /ani2esta4 n care
pot prinde rdcini 6i pot eolua n di2eritele lu/i ale &niersului nostru7
Si/plitatea /odului n care este constitut &niersul 2ace s ias la
supra2aţ ad:nci/ea i0noranţei noastre7 Ea ne de/onstrea3 srcia4
inconsistenţa intelectual
ncarc literatura noastr4 arepet:nd
tuturor acestor
ca ni6te cu0etri
papa0alicare4 din eac
acelea6i n eac4
banalitţi sub
$$
o 2or/ adaptat /entalitţii eacului7 Aceste condiţii 2unda/entale4
eterne ale ieţii4 n toate &niersurile care 0raitea3 n spaţiul ne/r0init4
or arta astitatea obseraţiilor care se pot 2ace acolo7
Pri/a condiţie de reali3at pentru cercettor4 este s nceap prin
anali3a acestei substanţe " tipar al tuturor ibraţiilor care au dat na6tere
2or/elor /ultiple ale /ateriei ii7 Pentru nceput4 este prudent s se eite
2or/ele nenu/rate care 0raitea3 n Planurile &niersului nostru4
neinteres:ndu"ne dec:t structura ibratorie a acestor Lu/i7 (:nd4 prin
e.perienţ o/ deosebi caracteristicile celor /ai accesibile planuri4 c:nd
ne o/ 2i dat sea/a de natura 2orţelor ce se /ani2est n ele 6i de condiţiile
n care este cu putinţ s tri/ acolo4 o/ putea ncepe s studie/
2or/e le4 ntr "un /od /ai raţional7 +n practic4 s nu aeţi dec:t o
ncredere li/itat n 2or/ele care se /ani2est n cursul dedublrilor
oastre7 Trebuie s edeţi substanţa ca o at/os2er 2r /ar0ini4 de
densitate 6i lu/ino3itate ariabil7
* 2iinţ destul de eoluat nu a r/:ne prea /ult ntr"un plan
n care se reali3ea3 o /unc /ecanic7 (on6tiinţa sa superioar o a aduce
repede la senti/entul realitţii 6i4 dintr"o btaie de arip4 ea se a ridica n
re0iunile n care se 2ace studiul &nie rsu lui 6i al le0 ilor sale 7 Ea a
e.peri/enta4 6i a /bo0ţi con6tiinţa posibilitţilor naturale 6i4 la iitoarea
sa ncarnare a 6ti s le0e E2ectele 6i (au3ele cu ţestura &niersului7
obserateMi"ar 2i i/posibil
n Ini3ibil4 s  sunt
deoarece dau neli/itate7
o list a i/a0inilor
'epet4 nicicare
ceapot
/ai2i /ic
ibraţie nu se poate /ani2esta pe unul din planurile &niersului nostru solar4
2r s 2ie nre0istrat n di2eritele puncte ale at/os2erei cos/ice n care
eoluea3 &niersul nostru7 *ricare ar 2i aparenţele lor4 atracţiile
electronice4 a2initţile4 ideile4 0:ndurile4 dorinţele4 senti/entele4 toate
2orţele4 toate 2or/ele4 toate lun0i/ile de und4 toate radiaţiile sunt
susceptibile s se /ani2este n /i6carea uniersal4 sub nu/rul de ordine
care le corespunde7
+n practic4 pri/ele obseraţii se or ndrepta asupra
discern/:ntului 2or/e lor 6i 2iinţelor ii7 =e e.e/plu4 iat pe cele /ai
co/uneC
17I/a0inile create de 0:ndurile oastre personale
F7 I/a0inile
0:ndu rilor 6icreate de ceilorCdecorporaţi4
re3onanţelor or0ani3are dup
social4orientarea
6tiinţi2ic4
reli0ioas4 locuinţe4 obiecte4 etc7
!7G:ndurile e2e/ere ale celor care <oinresc la nt:/plare4 sau
spre un scop deter/inat4 ntr"un niel oarecare al substanţei
?7G:ndurile colectie ale locuitorilor p/:ntului
$7I/a0ini ale 2aptelor trecute4 /ici sau /ari
#7=ubluri nsu2leţite de tot ceea ce e.ist aici pe p/:nt4 obiecte
a6a 3is inerte sau 2iinţe ii
7%ieţuitoarele nse6 i4 de5a bin e const ituit e4 ca pla nte 6i
ani/ale4 a6tept:ndu"6i /ani2estarea lor p/:nteasc
87+neli6urile 0oale4 e2e/ere ale ieţuitoarelor care trec n lu/i
superioare4 din anu/ite di/ensiuni
97,iinţele o/ene6ti4 dintre care trebuie deosebite 2iinţele
$#
aderate de 2or/ele proi3orii7
+n s2:r6it4 trebuie s  0:ndiţi c o oinţ superioar oinţei
proprii se poate /ani2esta 6i sub alt 2or/4 6i deci eţi nţele0e di2icultatea
real a acestor studii7 (:t despre 2iinţele superioare4 Ele nu au 2or/7 Ele sunt
(entre de Ener0ie autono/7 Le este u6or s se pre3inte n 2aţa oastr sub
2or/a care le place4 ns n realitate le ede/ rar7 Si/ţi/ nu/ai pre3enţa
lor4 prin c:/pul special de ener0ie prietenos4 ncre3tor4 i/pre0nat de o
radiaţie protectoare 6i bine2ctoare7 +n unele ca3u ri4 Ele 6i e.pr i/
a2 ec ţi un ea prin si/boluri4 cu unicul scop de a  2i de 2olos7
Studiu l 2or/elo r 0:ndirii cere o nde/:nare destul de /are 7
lat un procedeu practic pe care i"l reco/and7 (:nd eţi cunoa6te
ndea5uns co/po3iţia inti/ a pri/elor nieluri pe care le puteţi aborda4
e.a/inaţi lu/ea n care  a2laţi4 locali3:ndu" ntr"o substanţ cea /ai
puţin /aterial7 %eţi putea ast2el obsera di2eritele a/nunte4 2r riscul de a
prooca tulburri prin 0:ndurile oastre personale7 =e alt2el4 n 2elul acesta
sunteţi /ult /ai liberi n acţiune cci nu /ai sunteţi perturbat de radiaţia lu/ii
pe care o studiaţi7 Aceast re/arc se aplic n toate ca3urile7 Studiaţi4 de
e.e/plu4 2eno/enele 6tiinţi2ice n di/ensiunea subtil ur/toare 6i eţi aea
c<eia 2or/arii lor7
*bsera/ ntr"o 3i4 cu a5utorul acestui procedeu4 constituţia
obiectelor p/:nte6ti7 Printre altele4 edea/ plantele 6i arborii ca 6i c:nd ar
2ideosebea/
2ost supu6i2ibrele4
acţiuniicara3elor O7 Pe reţea
pe o ast un 2ond /ai nc<is
neroas4 dec:t /ediul
6i edea/ a/biant4
sea circul:nd
n ele7 +n acela6i 2el4 3rea/ sc<eletul oa/enilor4 constat:nd nu/eroasele
de2or/aţii ale coloanei ertebrale 6i ale toracelui7
Aprecie/ utilitatea unei 2or/e4 0radul de eoluţie al unei 2iinţe
ii4 prin calitatea radiaţiei ei /a0netice4 prin reacţia pe care o prooac n
5urul nostru4 a6a cu/ o/ edea /ai departe7
+n ini3ibil4 i/a0inile 2aptelor din trecut se deosebesc de
i/a0inea or0ani3aţiilor cu scop educati a 2iinţelor care au prsit planul
2i3ic4 printr"o actiitate a crei claritate 6i realitate nu poate 2i descris de nici
o e.presie7 +/i a/intesc ( a/ atins4 ntr"o u3in /etalur0ic4 o a6c<ie
/etalic 6i a/ aut o sen3aţie de arsur7 Aceasta4 natural4 n starea de
con6tiinţ le0at de acest plan7
Nu ne
2aptelor care se pute/ nc<ipui
lea0 de realitatea
ea7 Situaţi acesteiniel
pe acela6i e.istenţe 6i a tuturor
de con6tiinţ ca 6i
locuitorii acestei lu/i4 si/ţi/ noi n6ine4 toat utilitatea indiscutabil a acestei
or0ani3ri4 6i nu ne ine ideea s cut/ s acţion/ din curio3itate asupra
acestor 2or/e7 &nui o/ ec<ilibrat nu i"ar eni ideea4 cu/ nu i"ar eni pe
p/:nt4 s"6i petreac ti/pul spr0:nd 0ea/urile pentru a se distra7
*bseratorul con6tient de posibilitţile lu/ilor superioare 5udec aceast
iaţ ini3ibil a6a cu/ un absolent de liceu ar aprecia /unca unui copil
care naţ s tra0 linii7 &tilitatea i se i/pune din 2aptul c el nsu6i a trit
acelea6i e.perienţe 6i c4 de 2apt4 este cu neputinţ s dai cuia con6tiinţa
unei stri superioare4 dac el nu a asi/ilat un anu/it niel de nţele0ere al
or0ani3rii /acrocos/ice7
(:nd este orba de 2or/e care repre3int 2apte trecute4 oinţa
acţionea3
un cli6eu de/ai
careacti7 A5un0e
ncete3i s/ai
s te reiinterese3i7
pentru a le 2ace s dispar i/ediat4 ca
$
,or/ele de /ai /ic i/portanţ4 create la nt:/plare4 2r
consistenţ /ai accentuat4 se disocia3 u6or sub in2luenţa oinţei7 (u toate
acestea4 nu trebuie s ne ncrede/ totdeauna n aparenţe7 (:nd ele aparţin
unor 0rupri4 este posibil ca noi s 2i/ cei /ai slabi 6i s 2i/ brutali3aţi de
oa/enii care le"au creat7 Este /ai bine s nu ne preocup/ de ele7
Sub in2luenţa 0:ndirii4 anu/ite 2or/e se olatili3ea3 2r ur/7
Altele sunt /ai re3istente4 se apr 6i trebuie s an0a5e3i cu ele un 2el de
lupt7 +n unele ca3uri a/ constatat un re3iduu lic<id4 0ros4 ne0ricios4 un 2el
de protoplas/a in2or/7 &neori4 era un re3iduu si/bolic de sticl spart7
=up c:tea e.perienţe4 este destul de u6or s deosebe6ti 2or/ele"
0:nduri de 2iinţele consistente7 +n 0eneral4 2or/ele"0:nd sunt /ai puţin
ibrante4 /ai puţin actie dec:t 2iinţele de5a eoluate7 'adiaţia acestor
2iinţe este /ult /ai puternic7 +n cursul acestor e.perienţe a/ di3olat ntr"
o 3i 2or/a unui c:ine7 Nu/ai capul a r/as dup aceasta 6i a/ 3ut un
copil enind l:n0 /ine 6i spun:ndu"/i c a 2ost un c:ine7 Intensitatea ieţii
care nsu2leţea acest cap /"a 2cut s"/i nţele0 0re6eala7
(:nd acţion/ pentru a di3ola o 2or/"0:nd4 obser/ /ai
nt:i o ncetinire n actiitatea oscilant a ato/ilor si7 (onturul 6i pierde
claritatea4 deine 6ters7 =i/ensiunile se sc<i/b4 i/a0inea deine /ai
/ic4 totul deine in2or/ 6i n s2:r6it dispare7
$8
PARTEA A DOUA
(:tea re3ultate e.peri/entale cu priire la relaţiile 2unda/entale
dintre &niers4 */ 6i Se/enii si

4*) 2UTEREA 37,DULUI


Toate procedeele de co/unicaţie cu lu/ile ini3ibile4 care
cul/inea3 cu dedublarea personal4 se ba3ea3 pe ec<ilibrul 2orţelor care
acţionea3
(oncepţiile n &niers4
noastre a cruiintr
obi6nuite ţestur ener0etic
pe o cale a/ sc<iţat"o
nou7 Morala anterior7
ns6i eadea3
din arsenalul de =repturi 6i =atorii create de oa/eni7 'e3ultatul e.perienţei
ne per/ite s asi/il/ con6tiinţa u/an cu un siste/ director 6i
centrali3ator de ener0ie4 n a2ara personalitţii te/porar utili3at de aceast
(on6tiinţ7
(ut:nd s se 2ac util4 2iinţa u/an naţ s triasc4 s"6i
/ani2este oinţa n ar/onie cu le0ile naturii 6i siste/ul de acorduri pe care"l
a crea este eritabila c<eie a puterilor superioare7
Mi5loacele de co/unicare cu lu/ile ini3ibile sunt destul de
nu/eroase7 Ele se ntind de la cea /ai si/pl e.perienţ de spiritis/
p:n la co/uniunea (on6tiinţei cu lu/ile superioare7 Instru/entul utili3at
n toate ca3urile este 0:ndirea7 Studiul 0:ndirii este 2oarte i/portant 6i
cunoa6terea /ecanis/ului
tuturor 2eno/enelor psi<ice7 ei este ba3a ele/entar4 indispensabil4 a
Este pro2und re0retabil c acest /ecanis/ este at:t de puţin
cunoscut7 E2ectele 0:ndirii sunt tot at:t de concrete ca 6i un obiect /aterial
6i i/portanţa ei cre6te odat cu eoluţia con6tiinţei7
G:ndirea este 2ructul unei lun0i serii de eoluţii succesie7
Natura a a5uns s n3estre3e o/ul cu o putere at:t de per2ecţionat nu/ai
dup e.perienţe nenu/rate 2cute n interale de ti/p inco/ensurabile7
Apro2und:nd anali3a /ecanis/ului 0:ndirii p:n la rdcina ei
2unda/ental4 ne d/ sea/a c ea nu este un obiect prin ea ns6i7
G:ndirea este actul care re3ult dintr"un siste/ de ener0ii care ne per/ite
s utili3/ i/a0inile nu/ite idei4 2ie pentru a discerne cau3a 2eno/enelor4 2ie
pentru a 0si c<eia /ani2estrii lor 6i a le adapta neoilor noastre7
G:ndirea e.ercit
co/pri/4 asupra
le 2r/:nt4 le ideilor
2or5ea3o sub
aderat operaţie
asalturile /etalur0ic7
repetate Ea le
ale i/a0inaţiei4
pentru a le /ldia n l a/inorul raţiunii7
Sub in2luenţa 0:ndirii4 o ntrea0 serie de operaţii incon6tiente intr
n 5oc7 Pe de alt parte4 atenţia4 co/paraţia4 5udecata4 deter/in o nou ordine4
orientat spre un scop 2inal de natur senti/ental4 instincti sau oluntar7
G:ndirea este e.presia unui dublu raportC @relati n ti/pul
2eno/enal4 @absolut adic constant4 inariabil n a2ara c:/pului atracti al
siste/ului nostru de &niersuri7 Acest dublu raport este cel care a5ut
(on6tiinţa s poat discerne e2ectele4 s deduc din ele (au3ele 6i s
e.tra0 Principiile 2unda/entale n ar/onie cu propria sa natur7
=iscern/:ntul asupra acestor raporturi ne poate duce 2oarte
departe7 +n esenţ4 raportul relati4 ariabil4 ur/ea3 di2eritele 2a3e ale
e.perienţei4 n ti/p ce raportul absolut inariabil i e.tra0e caracterul de
utilitate 0eneral cu care /bo0ţe6te con6tiinţa superioar7
$9
Trebuie s 6ti/ c4 ori de c:te ori 0:ndi/4 pune/ n 5oc o 2orţ ce o
pute/ co/para n /od 0rosier cu ener0ia ele ctric7 Acest curent este de natur
@po3iti ori de c:te ori e.tra0e/ din i/a0ini o 5udecat a:nd un caracter
de utilitate 0eneral7 Acţiunea sa este tot /ai intens pe /sur ce se apropie
de o or0ani3are ce are ca scop binele 0eneral7 (u c:t 0:ndirea coboar spre
ideile de de3ordine4 de de3or0ani3are4 de e0ois/4 spre orice i/a0ine priitoare
la instinctele in2erioare ale ani/alitţii4 cu at:t caracterul ei @ne0ati cre6te7
Ea se 0se6te ntr"ader co/pri/at de latura /aterie a substanţei 6i
a/orti3area ei rapid i d o iaţ e2e/er7
E.perienţa de/onstrea3 c @0:ndurile de acela6i 2el se atra04 iar
0:ndurile de polaritate contrar se respin07 Aici se a2l ori0inea tuturor
asociaţiilor de idei co/patibile4 personale sau colectie7 Acţiunea de a 2ace
bine ca rspuns la ru nu este dec:t aplicarea strict a acestei le0i
2unda/entale7 Practic:nd /a.i/a @oc<i pentru oc<i 6i dinte pentru dinte
a/pli2icaţi un siste/ ener0etic care l loe6te pe cel /ai slab4 c<iar dac
acesta ar aea dreptate7 Tri/iţ:nd 0:nduri de a2ecţiune unei persoane care 
rea rul4 ridicaţi un 3id de netrecut4 de care se or @s2r:/a toate 0:ndurile
potrinice7 =ac du6/anul ostru struie4 el creea3 o cale de /ini/
re3istenţ pe care i or reeni n /od 2idel ibraţiile pe care i le tri/ite4
ase/enea unui 0lonte pe care l"ar 2i tras /potria unui 3id7 Aceea6i le0e se
aplic de ase/enea bolilor 2i3ice4 /orale4 intelectuale4 precu/ 6i
eeni/entelor
depind de le0ileieţii
celecotidiene7 Toate ale
/ai ele/entare acestea nu au ni/ic /istic n ele 6i
naturii7
G:ndirea se /ai lea0 de nc un siste/ de ener0ie4 utili3at de un
/are nu/r de persoane4 sub o 2or/ superstiţioas7 Ne re2eri/ aici la
inocare sau ru0ciune7
;ti/ din e.perienţ c ne este cu putinţ s pune/ n 5oc n ini3ibil
2orţe a cror putere este proporţional cu e.tinderea centri2u0 a ato/ilor7
Pentru a tri con6tient n aceast at/os2er cu ibraţie nalt 6i a aea
acces la re3era ei de ener0ie4 trebuie s ne 2i debarasat de atracţiile 0rosiere7
Aceast descentrali3are a con6tiinţei cere o serie de e2orturi susţinute4 p:n
ce interesul 0eneral nlocuie6te interesul nostru personal7 Trebuie s 2i/ n
stare s iubi/ ele/entele acestui interes pentru binele 0eneral n aceea6i
/sur n care ne iubi/ pe noi n6ine7
*ric:t depentru
totu6i abordabil ndeprtat ar prea
toat lu/ea7 reali3area
,iecare poateacestui
s 2acobiecti4
e2orturi ea este
care s"i
per/it s dein o 2iinţ superioar 6i s triasc n re0iunile Juintesenţiale
ale spaţiului7 =at 2iind /ecanis/ul in0enios al acestei or0ani3ri cos/ice4
pute/ deduce de aici eternitatea ieţii4 prin rennoirea ei auto/at4 sub o
2or/ sau alta7 A6adar4 nu este nu/ai posibil4 ci aproape si0ur4 c o /ulţi/e
de 2iinţe o/ene6ti au reali3at de5a e2orturile necesare pentru a tri nencetat n
re0iunile superioare ale eterului7 Aceast Juasicertitudine deine de2initi
prin e.perienţ4 c:nd constat/ ntr"ader e.istenţa unor supraoa/eni4
pe care str/o6ii no6tri i"au considerat adeseori ca 2iind 3ei7 Puterea
e.traordinar a radiaţiei lor4 naltele lor calitţi4 /ecanis/ul per2ecţionat al
di/ensiunii n care se a2l Ei4 ntrec n si/plitate tot ceea ce oa/enii 6i"au
putut nc<ipui despre 3eii pe care i"au adorat 6i pe care nc i /ai ador7
=at
caute s"6i 2ac2iind cunoa6terea
2aorabile le0ilor
diinitţile eoluţiei4
prin era unor
s:r6irea natural ca anticii
sacri2icii s
/ai /ult
#K
sau /ai puţin barbare7 Ast3i4 aceste superstiţii sunt cu 0ri5 cultiate de
anu/ite or0ani3aţii oculte ale cror interese sunt s pre3inte c:nd co6/arul
unor i3iuni in2ernale4 c:nd beatitudinea unei ieţi paradisiace4 pentru a
putea /anipula c:t /ai u6or /asele de oa/eni4 care nu /ai pot discerne
aderul4 datorit i0noranţei lor ntreţinute de aceste or0ani3aţii7
=eoarece accesul n lu/ile superioare este e2ectul unei
descentrali3ri a ener0iei noastre 6i pentru c este dea5uns s iubi/
pro0resi o /ai nalt 6i /ai per2ecţionat r:nduial4 do0/ele i/puse de
asociaţiile reli0ioase se prbu6esc la/entabil7 &r/:nd o linie de conduit
onest4 cut:nd 2r ncetare s /re asc bi ne2 ac eri le une i r: ndu ie li
/a i tol er ant e4 /a i prietene6ti4 /ai 2r ţe6ti4 2iecare a atra 0e asupra lui
atenţia naltelor Indiidualitţi4 care triesc n lu/ile superioare 6i a
pri/i4 prin aceasta4 un a5utor proporţional cu nlţi/ea scopului pe care l
ur/re6te7
Este inutil deci s inoc/ un S2:nt oareca re pentru a"l 2ace s
lucre3e n locul nostru7 Toate bo0ţiile din lu/e nu  or desc<ide porţile
acestor lu/i superioare4 n care 6i cel /ai srac o/ poate intra7 @Moneda
pe care o ntrebuinţ/ n acest ca3 este la nde/:na tuturorC este atracţia
uniersal ndreptat n sensul po3iti al &niersului4 cu a5utorul 0:ndirii7 +n
ti/p ce4 la li/ita /aterie a substanţei4 ener0ia este risipit ntr"o /ultitudine
de e2ecte4 de 2eno/ene a cror reali3are este e2e/er4 de partea 2orţ
ae/ uni2icarea
ti/p %iaţ4 cau3elor
G:ndire ntr"un principiu de actiitate care este n acela6i
6i +nţelepciune7
A"ţi ndrepta 0:ndurile 6i dorinţele spre latura /aterial a
e.istenţei4 nsea/n a te co/place n 2or/ele /ultiple ale pasiitţii7 A"ţi lua
ca scop latura ideal a ieţii4 concreti3:nd"o cu necesitţile practice ale
e.istenţei4 nsea/n a atra0e spre tine constantele po3itie ale &niersului 6i
a deeni capabil s trie6ti n ele4 ntr"o libertate deplin7
(:nd 0:ndirea superioar radia3 n spaţiu4 a/intiţi" c ea
ascult de le0ea (au3ei 6i E2ectului4 ca toate celelalte 2or/e ale ener0iei7 (:nd
 concentraţi ideile asupra scopului ce trebuie atins4 cer:nd cuiincios4 sub
2or/ de inocare sau de ru0ciune4 s 2iţi a5utaţi n e2orturile oastre4 utili3aţi
re0ulile psi<is/ului7 Nu ntrebuinţaţi dec:t e.presii @po3itie4 bene2ice4 de
ncredere4 de iubire4 de si0uranţ7 *coliţi toate ideile priitoare la ru4 la ur4
la tea/4 contrare
e.presiile la nesi0uranţ4 la au
acestora durere4
accesla n
pasiitate4
Lu/ile dela nenţele0ere4 etc7 Nu/ai
ener0ie superioar 6i
dac oi atra0eţi aceste ener0ii bine2ctoare ctre oi4 este eid ent c
celelalte se or distru0e de la sine7

4*4 ILU.IA /I REALITATEA


&r/rind aceste relatri care4 prin ele nsele4 n"au ni/ic
e.traordinar4 cititorul4 care nu cunoa6te nc /ecanis/ul psi<ic al
&niersului4 nclin s se ntrebe cu/ se pot deosebi n aceste studii4
prţile realului 6i ale ilu3iei7
=ac eţi re2lecta la re3ultatele e.perienţei4 eţi nţele0e c
or0ani3area cos/ic ale0e auto/at toate 2or/ele ener0iei4 dup 2recenţa lor4
dup acordurile lor4 spre latura /aterie respecti spre latura 2orţ a
&niersului7
#1
+n aceste c:/puri i/ense de substanţ electro/a0netic4 nu e.ist
priile0iu7 *ricare i"ar 2i 0radul de eoluţie4 2iecare pri/e6te4 proporţional
cu e2orturile sale7 Le0ea (au3ei 6i a E2ectului nu ţine cont c aceast
ener0ie contribuie la 2ericirea sau la ne2ericirea indiidului7 Mecanis/ul este
acela6i n a/bele ca3uri7
S consider/ caracteristicile 0enerale ale &niersului7 +ntr"un
spaţiu /r0init4 o/ aea o substanţ radiant n3estrat cu un potenţial
ariabil de Q"K417 Prin ea ns6i aceast substanţ nu are alt 2uncţie dec:t
s absoarb cu aiditate orice 2or/ de ener0ie7 Acesta este ele/entul
2e/inin4 sensibil la toate in2luenţele7 &n ele/ent acti4 /i6carea4 nsu2leţe6te
aceast substanţ7 Pe de o parte4 un /a.i/ de intensitate 6i un /ini/ de
2orţ electro/otoare centrali3ea3 atracţiile7 Aceasta este latura /ateriei4 n
care se /ani2est 2orţa centripet7 Pe de alt parte4 un /ini/u/ de
intensitate4 de debit4 sub un /a.i/ de olta57 Aceast a este latura 2orţ4
po3iti4 n care do/in 2orţa centri2u07
%iaţa4 ele/ent neutru4 2or/at dintr"o le0tur ntre raporturile
opuse ale /i6crii uniersale4 este latent n toate /i6crile substanţei7 Ea
este n stare s se /ani2este de la li/ita e.tre/ a densitţii /a.i/e p:n
la esenţa cea /ai olatil a uniersului nostru7 Ea circul liber n toate
tipurile de /i6care4 2r s 2ie le0at de reunul dintre ele7
Stabili3area acestor curenţi de nalt 6i de 5oas 2recenţ creea3
n &niers
2or/a striec<il
t prin ec<ilibrate4 planuri telor
ibrul ele/en care nu se a/estec
e.tre/e4 este ndeloc7 Sin0ur
stare s iaţa4
le ptrund
pe toate7
Pentru a sc<i/ba starea4 planul4 di/ensiunea " ariind /asa substanţei
n /i6care n &niers " trebuie s reţine/ c este indispensabil s
dob:ndi/ iaţ7 Aceast iaţ este la discreţia oricrui ele/ent perturbator4 a
oricrui de3ec<ilibru4 susceptibil s se 2or/e3e ntr"unui din /odurile de
/i6care ale substanţei7 Este su2icient s se stabileasc o @a2initate ntre dou
ele/ente de potenţial di2erit 6i se a na6te un cuplu electronic a crui
2recenţ a prooca nsu/area acordurilor de aceea6i lun0i/e de und7
Aceasta este istoria re0nului /ineral4 re2lectarea i3ibil a n0r/dirilor
ini3ibile de substanţ7
,or/ele de ener0ie care circul n /ateria p/:nteasc or stabili
canale ener0etice
re3istenţ ntre
care4 or da ele/entele
na6tere re0nului
la noi a2initţi /ineral4
care4 cilor4deor/ini/
la r:ndul prinde
iaţ n lu/ile ini3ibile4 pentru a se /ani2esta cu pri/ul prile54 pe P/:nt7
Acu/ularea succesi a potenţialitţilor4 care re3ult de aici4
deter/in repetarea i3ibil a /i6crii instantanee4 care se obser n
2or/area principiilor re0nului /ineral7 +n loc7 s se nasc 6i s /oar
aproape instantaneu4 ele/entele /inerale reu6esc s se adune 6i s"6i dea
spri5in /utual7 'e3ult de aici o /i6care alternati4 e.tre/ de rapid4 de
iaţ 6i de /oarte4 a ato/ilor4 ns ansa/blul re3ist4 cre6te4 6i se de3olt
n re0nul e0etal7
%iaţa e0etal a de3olta 6i ntri /odul de /i6care nceput n
/ineral7 *bserat n di/ensiunea care i este proprie4 2iecare plant constituie
un /ic uniers de iaţ speciali3at ur/ea3 apoi pe scara eoluţiei
proto3oarele4
Mai pri/ele
nt:i 2rrudi/ente
nucleu4 ale re0nului
apoi ani/al7
o celul oular si/pl4 apoi o
#F
asociaţie de celule4 ast2el eoluţia continu de la si/plu la co/ple.7 +n eter
/i6carea se accentuea34 ener0ia potenţial a/pli2ic actiitatea 6i
deine i3ibil pe p/:nt7 *r0anele de /i6care se adun /ai nt:i n c<ip de
ra3e n 5urul unui centru4 apoi n perec<i a6e3ate de o parte 6i de alta a unei
a.e si/etrice 7 A2initatea perturb atoare /ani2estat n iaţa speciali3at4
s"a trans2or/at considerabil7 (apabil de o anu/it sensibilitate4 ea 6i
caut se/enii 6i se /re6te cu toate a2initţile pe care le poate capta7 Ea se
lea04 se a0aţ de ele 6i 6i /re6te puterea4 capacitatea de iaţ7
Acest /ecanis/ ele/entar al unitţii de iaţ i3ibil 6i
ini3ibi l4 ne desc<ide noi ori3onturi asupra tuturor acestor 2eno/ene ale
eoluţiei7 =eoarece sunt relaţii constante ntre un acela6i potenţial de iaţ
c:nd i3ibil4 c:nd ini3ibil4 eoluţia siste/ului de acorduri4 pe care el o
repre3int intr n condiţiile nor/ale7 (<iar dac acest potenţial ital se
nu/e6teC /ineral4 e0etal4 ani/al sau 2iinţ o/eneasc4 el este 0uernat de
un acela6i principiu care se des:r6e6te4 atras spre latura po3iti a
siste/ului su de &niersuri7 Noi 6ti/4 prin e.perienţ4 c aceast latur
po3iti repre3int un /a.i/ de 2orţ4 de putere electro/a0netic sub un
/ini/ de densitate7 'are2ierea ener0iei este de a6a natur c libertatea este
aproape absolut 6i /anipularea acestei ener0ii deter/in cel /ai /are
nu/r de e2ecte cu cel /ai /ic e2ort7
Studiul 2aptelor ne arat toate a2initţile ndrept:ndu"se nspre
aceast
eoluţie4 latur
a creipo3iti a &niersului7
autono/ie %iaţa
se /ani2est ur/ea3cecusesupunere
pe /sur aceasta
per2ecţionea37
A2initate4 dorinţ4 senti/ent4 sunt tot at:tea cau3e susceptibile s
ia 2iinţ n substanţa uniersal7 Este deci natural ca n 2iinţa o/eneasc s se
/ani2este nencetat aceste ieţi ele/entare7 */ul repre3int pentru toate
ele/entele ieţii /ai puţin eoluate latura po3iti a eoluţiei lor7 La o/
ns se /ani2est o atracţie de sens iners4 spre latura /aterial a ieţii4
spre plcerile de tot 2elul 6i aceast atracţie a /ateriei ii este un 2apt nor/al
al eoluţiei7
Autorii care pro/oea3 e0ois/ul ca ba3 a acţiunilor noastre nu
2ac dec:t s dea curs acestei le0i a naturii7 +ns acest lucru 2aori3ea3
eoluţia substanţei n re0nurile in2erioare4 nt:r3iindu"ne ast2el eoluţia
personal7
Mecanis/ul
de3interesare personalieţii4 n uniersul
se a5un0e nostru4 2or/
la o anu/it pare s
de ne neţespiritual7
@e0ois/ c prin
Aceasta ar 2i aderat dac nu ar intereni Iubirea &nitţii4 care s
napoie3e Multiplicitţii binele dob:ndit prin eoluţia personal7
=eta6area o/ului4 la /odul /ecanic4 de 2or/ele ieţii in2erioare4 cu
sin0urul scop de a se des:r6i 6i de a tri n re0iunile superioare ale
&niersului4 cu si0uranţ c nu ar duce la o eoluţie spiritual real7 ,iinţa
u/an ar putea 2i 0eneroas4 altruist din principiu4 din necesitatea /ecanic
a &niersului4 pstr:nd n ad:ncul ei un senti/ent de indiidualitate4 la care
ar raporta 2ructul e2orturilor sale7 Aceast conduit4 n /ulte ca3uri este
con2or/ cu realitatea4 6i /ulţi 2ilo3o2i nu au 0sit Ideal /ai nalt7
E.perienţa dedublrii personale n re0iunile superioare ale
(os/osului ne l/ure6te ns 6i aceast proble/7 *ricare ar 2i 0radul de
eoluţie elatins
interes4 deputea
nu a un Iniţiat4 dac acesta
ie6i niciodat lucrea3
din siste/ul pentru propriul
de &niersuri n caresu
s"a
#!
nscut4 cci bran6area con6tiinţei indiiduale superioare la (on6tiinţa
cos/ic4 cere toc/ai renunţarea la interesul personal7 =eoarece e0oul este
cel care l /enţine n ciclul ieţii /ani2estate n siste/ul de &niersuri4 2iinţa
u/an nu poate ie6i din acesta dec:t prsindu"6i rdcina personalitţii
sale7 =ac reu6e6te acest lucru libertatea sa este atunci 2r /ar0ini4 pentru
c lucrea3 n ar/onie cu constantele *rdinii uniersale4 procreatoare a
tuturor siste/elor 2inite care se a2l n spaţiul ne/r0init7
Iat deci re3ultatul de2initi la care a5un0e/ c:nd reu6i/ s
deosebi/ ceea ce este real de ceea ce este ilu3oriu7 Toate cuintele4 toate
e.presiile par a 2i 2ost inentate de 2iinţa o/eneasc pentru a"i /asca
i0noranţa cu priire la iaţa uniersal7 'ealitatea este un cu:nt4 Ilu3ia
este un altul7 A/:ndou sunt o necesitate a eoluţiei7 (eea ce este real pe
P/:nt4 este o ilu3ie n di/ensiunea ur/toare4 6i a6a /ai departe7 +ns 2r
ilu3ia p/:nteasc nu ar 2i nici o realitate superioar7 ,iecare ele/ent iu 6i
are partea lui de ilu3ie 6i de realitate4 tot at:t de necesar una ca 6i cealalt4
deoarece ele se trans2or/ reciproc7

4*6 E8OLU0IA @, TIM2 /I S2A0IU


'ealitatea si0ur4 e.peri/ental a Lu/ilor e.istente n di2eritele
densitţi ale eterului cos/ic4 d cuno6tinţelor noastre 6tiinţi2ice o nou
aloare7
Noţiunea de ener0ie apare prin nenu/ratele ei trans2or/ri ca
Protee uniersal7 Particula electronic creea34 n :rte5urile sale erti0inoase4
o supleţe e.traordinar a substanţei 6i d o/ului care trie6te n aceast
substanţ puteri 6i 2acultţi Juasidiine7 E.peri/ental totul se petrece ca 6i
cu/ aceste c:/puri de eter 6i de supraeter electro/a0netic posed
di/ensiuni din ce n ce /ai a/ple4 ptrun3:nd succesi n substanţa cea
/ai dens7 Este u6or de 3ut c reciproca nu"i aderat7 (u c:t cre6te
2ineţea 6i sensibilitatea acestor ibraţii4 puterile celui care le percepe sunt din
ce n ce /ai aste n Ti/p 6i n Spaţiu7
Pute/ prii /ani2estarea ca un siste/ de unde ntreţin:ndu"se
prin re3onanţ7 Atunci este nor/al ca oinţa o/eneasc s poat crea
2eno/ene de inter2erenţ4 prin sc<i/barea potenţialitţilor pe care le e.tra0e
din /ediul ncon5urtor7
Acolo p:n
iaţa nsu2leţe6te unde 2orţ4
/ateria pute/capabil
/er0e cu scercetrile4
rspund la obseraţia ne arat
oscilaţii /ai slabe4cpe
/sur ce ea radia3 ntr"un spaţiu /ai ast4 cu ato/i /ai rari4 iar li/ita de
e.teriori3are centri2u0 a substanţei n /i6care pare a se con2unda cu spaţiul
in2init7 Siste/ul nostru de &niersuri ar 2i atunci un ansa/blu de Lu/i
2inite4 radiind in2init prin (uante4 6i e.tre/a li/it a acestei radiaţii pare a
/arca punctul de tan0enţ cu in2initul7
Pentru cel care a5un0e cu e.perienţa sa p:n n aceste re0iuni
Juintesenţiale ale &niersului4 2ineţea pro0resi a strilor succesie ale
substanţei4 puterile considerabi le4 &nitatea 2acultţilor e.ercit:ndu "se 6i
reali3:ndu"se n /od instantaneu4 ntr"o co/plet libertate4 i n0duie s
aborde3e constituţia &niersului du o su/ de probabilitţi necunoscute p:n
aici7
+n acest substanţe
17&nei ca3 ne a2l/
n n pre3enţaC
/i6care constant4 ascult:nd pro0resi de
#?
cerinţele noastre4 ntr"un /od /ai rapid 6i /ai intens
F7&nei Inteli0enţe con6tiente de &nitatea 6i de &niersalitatea
puterilor sale pe care le poate pune n /i6care ntr"o porţiune sau n
ntre0i/ea spaţiului pe care l ocup4 ntr"o /sur n care reacţiunea
este e.act proporţional acţiunii4 care este capabil de repaos sau
de /i6care4 n aceea6i clip7
Aceast e.tre/ libertate n acţiune7 +n a2ara oricrei idei de ti/p
6i spaţiu4 ne arat c 2iinţa u/an este capabil s"6i cree3e pentru u3
propriu4 un siste/ de acorduri care i per/ite s"6i ntreţin /i6carea4 2r s
recur0 la 2or/ele li/itate ale ener0iei7
Ener0ia este li/itat de doi 2actoriC Ti/pul 6i Spaţiul7 =educţia 6i
co/pararea 2aptelor ne per/ite s consider/ eoluţia ato/ului iu ca
a:nd drept scop transcenderea acestor dou ele/ente esenţiale ale siste/ului
nostru de &niersuri7 Ti/pul4 distru0tor al tuturor 2or/elor ener0iei4 este
pri/ul a0ent /potria cruia se an0a5ea3 lupta7 Ato/ii ii se coali3ea3
/potria lui7 Ei se a0aţ aid de toate suporturile 2aorabile e.istenţei lor 6i
e0ois/ul4 centrali3area4 este tendinţa de ba3 2r de care nici o 2iinţ nu
ar 2i putut e.ista n (reaţie7
=up pere0rinri 2r nu/r de"a lun0ul re0nurilor naturii4 2iinţa ie
ncepe a poseda un siste/ ener0etic propriu n3estrat cu re3onanţe destul de
puternice pentru a"i per/ite s re3iste ti/pului7
Anali3a
n0duit s deducstrilor
c 2iinţadeu/an
con6tiinţ n di2eritele
/arc<ea3 etapare0iuni
2inal nalelupta
spaţiului /i"a
uniersal
a ato/ului ieţii /potria Ti/pului7
Spaţiul 2iind condiţionat de ti/p4 ictoria c:6ti0at asupra
ti/pului este su2icient7 Materia acu/ulat de 2iinţa ie n re0nurile naturii4
a eoluat ntr"o 2or/ /ai nalt a ener0iei 6i ani/alul s"a trans2or/at n
,iinţa u/an7
Pro2anul care nu a luat niciod at cuno6tin ţ de strile 2orţei n
substanţa uniersal4 nu"6i poate nc<ipui cantitatea 2or/idabil de ener0ie
corespun3:nd acestei noi 2or/e7 ;i4 2r a e.a0era4 se poate conc<ide c
,iinţa u/an este ne/uritoare n Ti/p7 Preci3e3 n @Ti/p7 Aceasta este de
o i/portanţ e.tre/ pentru eoluţia noastr7 +ntr"ader4 ,iinţa u/an
repre3ent:nd triu/2ul ieţii asupra Ti/pului4 nu are de ce s se /ai
nelini6teasc
independenţeidin cau3a
sale7 lui7 Aceast
Era necesar luptu/an
ca 2iinţa pentrusiaţ
aibre3u/
acces lapri/a etap a
un /a.i/u/
de ener0ie pentru ca potenţialul su ital s aib de unde s se
ali/ente3e4 recuper:ndu"6i 2orţele pe /sur ce acestea se epui3ea34 2r
s 2ie li/itat de durat7
Pute/ considera potenţialul ital al 2iinţei ca un siste/ oscilant4
tin3:nd s se a/orti3e3e4 s se de 0r ad e3 e su b in 2l ue nţ a Ti /p ul ui 7
Acţiunea centripet a ener0iei ine s ec<ilibre3e aceast
in2luenţ distructi7 ,iinţa ie a pro2ita de acest a5utor proi3oriu al naturii
pentru a acu/ula toat /ateria care i a per/ite s"6i pstre3e iaţa7 Lupta
/potria ti/pului ia un caracter nou4 pe /sur ce 2iinţa u/an eoluea37
Pro0res:nd4 siste/ul oscilant al ani/alului dob:nde6te o sensibilitate care i
per/ite s deosebeasc 2or/ele superioare ale ieţii7 Aceste ele/ente de
con6tiinţ
a ec<ilibrasecuper2ecţionea34
o stare neutr p:n n /o/entul n care un ulti/ i/puls le
a (os/osului7
#$
Pentru a 2i.a ideile4 s presupune/ c aceast stare posed4 spre
e.e/plu4 $KR /aterie 6i $KR ener0ie acţiunile centripet 6i centri2u0 ale
Ener0iei sunt ec<ilibrate7 +n aceast densitate4 substanţa posed o unitate
inter/ediar ntre e.tre/itatea Materie 6i e.tre/itatea ,orţ7 Ec<ilibrul
este per2ect din dublul punct de edere4 substanţ 6i ener0ie7 ,iinţa ie care
a reu6it s l atin04 posed deci din acest /o/ent un siste/ oscilant n
care poate s"6i ntreţin propria /i6care4 2r s recur0 la ener0ia
centripet7 Presiunea interioar ec<ilibrea3 presiunea e.terioar7 +n acest
/o/ent4 iaţa nu /ai este li/itat de ti/p el repre3int na6terea
con6tiinţei u/ane4 odat cu trecerea din stadiul ani/al sprecel u/an7
=at 2iind constituţia e.peri/ental a &niersului4 (on6tiinţa care
abia s"a nscut trebuie s 2ac anu/ite e2orturi pentru a eolua7 Eident c4
n aceast 2a34 aceast (on6tiinţ nu"6i cunoa6te posibilitţile7 Prin
analo0ie4 o pute/ co/para cu na6terea unei 2iinţe ii7 Pri/ele :rte5uri de
substanţ cos/ic4 cele care au dob:ndit iaţ4 or utili3a4 de"a lun0ul
eoluţiei lor4 aceast iaţ pentru a"6i /ri ener0ia personal4 a5un0:nd pas
cu pas la aceast stare inter/ediar a (os/osului4 n care o nou na6tere le
a6teaptC cea a con6tiinţei u/ane7 Aceast de6t eptar e este pentru ani/ al
un 2el de ilu/inare7 ,r s"6i nţelea0 caracteristicile4 el ia cuno6tinţ de
&nitatea sa7 El se si/te &nu n /i5locul ener0iei ncon5urtoare7 El a deenit o
Indiidualitate o/eneasc7
=ac c<iar
puteţi distin0e aţi nţeles
de pe/ecanis/ul
acu/ aceaste.tre/ de si/plu
a doua parte aaleoluţiei
&niersului
carenostru4
ne
prie6te pe toţi7 ,iinţa ie4 deenit o &nitate con6tient a lucra acu/ s
nin0 spaţiul care o desparte de cealalt e.tre/itate a (os/osului4 latura
2orţ a substanţei7 P:n acu/ predo/ina 2orţa centripet7 Acu/ 2orţa
centri2u0 este cea care a 2ace s radie3e ener0ia u/an4 6i aceast
e.tensie a continua pro0resi p:n la e.tre/itatea ,orţ a substanţei7
Ec<ilibrul4 p:n aici interior4 centripet se a trans2or/a n ec<ilibru e.terior4
centri2u07 Aceasta este u6or de nţeles dac ae/ n edere c e.ist o
coresp ondenţ  ntre st ril e cen tri2u0e4 planurile 4 di/ensiunile4
densitţile celei de"a doua prţi a (os/osului " partea ,orţ " 6i strile
centripete4 planurile4 di/ensiunile4 densitţile pri/ei prţi " partea Materie7
'adiind o ener0ie centri2u04 con6tiinţa u/an 2ecundea3 strile anterioare
pe carele"a
,orţ tritsade5a
radiaţia ca entitate
di/inuea3 ani/al7
spre latura Pe /sur
/aterie4 ce naintea3
creia spres"i
se deprinde partea
deosebeasc caracteristicile7 Acest discern/:nt al Trecutului su d
(on6tiinţei u/ane cunoa6terea (au3elor 6i a Principiilor care or deeni
sin0urele ali/ente ce i or per/ite s triasc n at/os2era lu/ilor
superioare4 deenind capabil s"6i 0seasc <rana ntr"o substanţ /ai
rare2iat7 (on6tiinţa atin0e n cur:nd e.tre/itatea ,orţ 6i ast2el a nin0e
Spaţiul7 Noul ec<ilibru re3ultat de aici i d o neutralitate ase/ntoare
%ieţii4 ale crei caracteristici le /brţi6ea37 (on6tiinţa &nitate deine
Multiplicitate 6i eadea3 din &niersul cos/ic n care s"a nscut7
+n aceast sc<e/ a eoluţiei este bine s reţine/ un 2apt 2oarte
i/portant 6i anu/e c o/ul nu /ai are nici un interes s 2ie e0oist7
=i/potri4 e0ois/ul4 centrali3area4 l /piedic s ia cuno6tinţ4 s
distin0 (au3ele
superioare7 6i Principiile
E0ois/ul l reţinecare or deeni
n straturile sin0ura El
in2erioare7 sa/piedic
<ran n Lu/ile
/i0raţia
##
ener0iei spre latura 2orţ4 el /piedic debarasarea de ibraţiile 5oase4
indispensabil eoluţiei 2iinţei u/ane4 de tot ceea ce i li/itea3 accesul
spre latura 2orţ a substanţei7 ,iinţa u/an nu /ai are de ce s 2ie e0oist4
pentru c ea este independent de 2actorul Ti/p7 Ea nu /ai este n acela6i
ciclu7 Pentru a nin0e acest ti/p4 2iinţa ie a trebuit s acu/ule3e o
cantitate uria6 de ener0ie7 Pentru a deeni stp:na Spaţiului4 2iinţa u/an a
trebui s se descentrali3e3e4 napoind naturii ener0ia pe care aceasta i"a
/pru/utat"o7 Ti/pul4 distru0tor4 caut s disocie3e 2or/ele ener0iei7 =e"a
lun0ul eoluţiei sale4 2iinţa u/an atra0e spre ea Dcentrali3ea3 ener0ie 6i4
cu a5utorul 2orţei centripete4 re3ist ti/pului printr"o atracţie constant4
e0oist4 spre personalitatea sa central7 Ec<ilibrul dintre cele dou
tendinţe4 dob:ndit de"a lun0ul eoluţiei i d 2iinţei u/ane propria sa
libertate7
Trec:nd prin toate 2or/ele ieţii4 2iinţa u/an a e.a/ina aceste
2or/e4 cu a5utorul unor noi 2acultţi care se or de3olta prin utili3area
0:ndirii7 Lu:nd cuno6tinţ de (au3ele 2eno/enale4 ea se a debarasa de
2or/ele substanţei7 Aceasta o a interesa /ai puţin4 deoarece ea se si/te n
stare s reproduc dup oinţ aceste 2or/e4 pun:nd n /i6care7 (au3ele
care le pre3idea37
,ocali3:ndu"6i atenţia asupra Principiilor care n0lobea3 un nu/r
tot /ai /are de 2eno/ene4 2iinţa u/an se eliberea3 puţin c:te puţin de
lanţul
nostru (au3elor
de Lu/i7 6i
EaalseE2ectelor4 /enţin:nd
debran6ea3 n de
pro0resi ec<ilibru ato/ii
la atracţiile siste/ului
care o obli0
s 0raite3e n @interiorul acestui siste/ ener0etic7 ,recenţa sa se apropie
de aceea a &niersului n care trie6te7 (ur:nd ea a5un0e n punctul de
tan0enţ al siste/ului su planetar cu In2initul7 =escentrali3:ndu"se4 ea a
nin0e Spaţiul 6i nu a /ai 2i supus nici uneia dintre obli0aţiile care
li/itea3 2or/ele ii ale &niersului din care a eadat7

4*9 O L-MURIRE ASU2RA 1ORM-RII U,I8ERSULUI


=up cele e.puse anterior4 pute/ s anali3/ cau3ele probabile pe
care se ba3ea3 e.istenţa &niersului nostru7 Spiritul clar3tor 6i poate
construi un siste/ de 2orţe4 a/intindu"6i principiile 2unda/entale ale
e.perienţei7 +n /i6carea uniersal4 2iecare de3ec<ilibru al ener0iei este
co/pensat printr"un ec<ilibru de 2orţe sub un alt aspect7 A6a c nici un ato/
nu se scade 6i nici nu se adau0 are loc nu/ai trans2or/area ener0iei ntr"o
alt 2or/ de ener0ie7
+n practic trebuie s ne a/inti/ c atunci c:nd o 2or/ de ener0ie
urc4 o alta4 de aceea6i aloare4 coboar7 (:nd le0tura s"a reali3at4 o dubl
e.pansiune ţ:6ne6te din punctul de ec<ilibru7 Eoluţia acestui punct
continu deci n /od iners 6i ariabilele 6i sc<i/b sensul odat cu noul
ciclu7 Mai t:r3iu o/ reedea a/nunţit aceste noţiuni interesante4 care
constituie ba3ele oricrei 2or/aţiuni cos/ice7
Pentru /o/ent4 reau s  pre3int c:tea re3ultate ale unor
e.perienţe speciale4 care o2er o nou i3iune asupra proble/ei 2or/rii
Lu/ilor 6i a &niersurilor7 %"a/ relatat de5a aceast e.perienţ
2unda/ental4 cea /ai i/portant sau4 n orice ca34 una din cele /ai clare 6i
/ai con6tiente pe care a/ reali3at"o n lu/ile superioare7 %oi orbi despre
#
starea sintetic de &nitate"Multiplicitate con6tient4 la care4 pentru o clip4 a/
aut acces n toat cuno6tinţa de cau37 +n aceast stare4 2iinţa u/an este
un 3eu7 +n a/bianţa plin de Iubire4 iaţa sa este peste tot 6i nicieri7
Spaţiul n care radia3 aceast ener0ie 2r 2or/4 diini3at4 este
i/pre0nat de iaţa lui7 Nici un ato/ nu poate 2i in2luenţat4 nici o ibraţie nu
se poate produce 2r ca El D2iinţa u/an n aceast stare s nu 2ie i/ediat
n6tiinţat7 Slabele puteri p/:nte6ti ale 2iinţei u/ane sunt o re2le.ie palid a
ener0iei con 6tiente &nitate"Multiplicitate a acestui siste/7 (uintele
sunt insu2iciente pentru a reda starea resi/ţit n aceast di/ensiune4 n
care sunte/ n ntre0i/e n 2iecare ato/4 n aceea6i /sur ca n
ansa/blu7 ,ie c acţion/ deodat n tot spaţiul s2eric sau ntr"un anu/it
punct al acestuia4 ntotdeauna o o/ 2ace cu un i/puls al ntre0ii 2iinţe7
(on6tiinţa u/an s"a trans2or/at ast2el ntr"o ener0ie stabil cal/ de
ne3druncinat4 n3estrat cu o i/ens capacitate de atracţie4 susceptibil s
pro duc /i6 car ea ntr" un spaţiu considerabil4 2r ca Ener0ia
intrinsec a acestei (on6tiinţe s 2ie /rit sau /ic6orat n reun 2el7
*/niscienţa4 */nipotenţa4 */nipre3enţa4 se re0sesc n tr "o si n0 ur 
(on6tii nţ de %iaţ 6i de Iubire uniersali3at7 Toate pu terile sun t
sinteti3ate ntr"o sin0ur capacitate atotcuprin3toare de a tre3i 6i
polari3a ener0ia latent din s:nul Tcerii eterne a Spaţiului in2init7
A/ s  pre3int acu/ c:tea caracteristici ale substanţei ir0ine4
din a2ara siste/ului
pre3enţa nostru co/plet
unei at/os2ere de Eoluţie7 Mai /ulte
di2erite e.perienţe /"au
de proprietţile pus n
obi6nuite ale
substanţei &niersului nostru7 Aceast nou substanţ aea ca proprietate
esenţial un 2el de inerţie /ecanic7 +n eterurile succesie ale &niersului
nostru4 substanţa rspunde ibraţiilor personale cu o intensitate ariabil7
Si/ţi/ prin /ii de le0turi c siste/ul nostru oscilant co/unic cu
at/os2era ncon5urtoare 6i e.perienţa de/onstrea3 c aceast le0tur
deine /ai inti/ n at/os2era lu/ilor superioare7 Substanţa pri/iti n
care /"a/ dedublat nu pre3enta nici o le0tur de acest 2el7 G:ndire4 dorinţ4
oinţ4 nici o atracţie nu acţionea3 asupra ei 6i reciproc4 aceast /aterie nu
e.ercit asupra noastr nici o radiaţie7 %3ut n olu/ /are4 aceast
substanţ are culoarea ebonitei proaspt tiate7 Nu ibrea34 nu are nici o
elasticitate7 +n siste/ul nostru de radiaţie substanţa /re6te bucuria de a tri
6i de a si/ţi
densitatea aici nu
acestei si/ţi/ ni/ic4
substanţe4 aea/nui/presia
ae/ nici
c o/sen3aţie7 =upunui 3id
a2la n 2aţa
0ros sau a unui al /ai subţire 6i /ai puţin ntunecat7 +n orice ca34 pentru
a ptrunde n ea4 trebuia s 2ac un e2ort /ecanic7 (u braţele ntinse trebuia
s"/i desc<id dru/ 6i aea/ sen3aţia /aterial c /i6c o @/elas care nu
se lipe6te7 +ntr"o at/os2er /ai puţin dens4 este su2icient s 2ace/
0esturi opuse pentru a o n26ura n 5urul nostru4 ca pe o /anta7 Aceast
substanţ 2r coe3iune /"a surprins ntotdeauna7 =edublat n aceast
at/os2er4 te si/ţi lsat n sea/a propriilor tale 2orţe7 G:ndirea4
raţiona/entul4 con6tiinţa sunt lucide4 ns nu au aceast sensibilitate pe
(are o si/ţi/ n 0radele /ai de 5os ale eterului nostru cos/ic7 (u2undat n
aceast /elas4 pe care o /anipula/ ca pe un obiect oarecare4 co/para/
caracteristicile at:t de di2erite de cele ale Lu/ilor siste/ului nostru de
eoluţie deosebind"o
sensibilitatea n 0:nd de aledulceaţa
undelor e.trasensibile ibrant4
substanţei astrale7 delicateţea 6i
E.istenţa unei
#8
substanţe at:t de /ateriale /"a 2cut s presupun c ea ar putea repre3enta
2oarte bine /ateria 2orţ la ori0inea sa7 S ad/ite/ o clip c aceast
/aterie este oscilant4 aceast at/os2er de culoarea ebonitei4 acest al de
substanţ 2r le0tur ar 2i starea nor/al4 starea ir0in a /ateriei 2r
2or/ din in2in it7 S o pune / n pre3e nţa prer o0atielo r (on6tiinţei
&nitate"Multiplicitate7
(u 2acu ltţi le e.tr aord inare dob:n dite prin eoluţia */ului4
care acu/ a a5uns un Supra"o/4 aceasta nu ar e3ita s /ldie3e aceast
substanţ4 s o prelucre3e4 s o 2r/:nte4 s caute a"i co/unica prin toate
/i5loacele propria sa ener0ie4 pentru a o 2ace capabil s rspund unei
@e.citaţii7 +ntr"un cu:nt4 acesta este nsu6i principiul 2or/rii 6i eoluţiei
&niersuluiC a /odela /ateria pentru a trans2or/a o ener0ie /ecanic n
2orţ electro/a0netic a 2ace s ţ:6neasc din ea iaţa prin ec<ilibrul
2orţelor puse n acţiune4 a per/ite ieţii s ntrebuinţe3e aceast substanţ
cu a5utorul a2initţilor pre3ente 6i4 n 2inal4 a transcende n /od con6tient
/ani2estarea 6i cau3ele 2eno/enale7
Pentru /o/ent nu oi insista /ai /ult asupra /isterului ori0inilor
noastre7 A/ rut s  pun n 2aţa acestor dou Principii opuseC unul
n3estrat cu o iaţ con6tient4 cu puteri uniersali3ate4 n a2ara Ti/pului 6i
Spaţiului4 cellalt " ener0ie latent4 neli/itat4 dor/ind n s:nul Eternitţii7
(:nd pri/ul acţionea3 asupra celui de"al doilea4 un ntre0 siste/ de 2orţe ia
na6tere cu +n acest pri/nostru
siste/ul al dedeiaţ uniersali3at7
Lu/i4 totul se petrece ca 6i cu/ ordinea care
do/ne6te n el ascult de un Plan4 de o Sc<e/ de acţiune 0eneral7 Aceast
sc<e/4 acest plan de eoluţie pare le0at el nsu6i de alte planuri eolutie
de5a ter/inate 6i a:nd ca scop s pre0teasc ele/entele Lu/ilor noi care
or 2i4 la r:ndul lor4 nenu/rate aspecte ale *rdinii &niersale7

4*: 2RI,CI2IUL UTIL /I 1U,DAME,TAL AL 8IE0II


OME,E/TI
In2or/aţiile e.trase c<iar din at/os2era siste/ului nostru de
&niersuri ne n0duie s pune/ n aloare esenţa e.istenţei noastre7
Mani2estarea /ateriei 2orţ n di2eritele densitţi ale eterului4 sub
presiunea ener0iei &niersale4 per/ite 2iinţei u/ane s e.ercite puteri /ai
/ari cu o c<eltuial de ener0ie /ai /ic4 ntr"un ti/p /ai scurt7 Eoluţia
sa4 adic a/prentele sale succesie n uniersul /aterial4 nu au drept scop
dec:t s"i u6ure3e aceast ucenicie7
+n di2eritele Lu/i 6i &niersuri paralele4 atracţia este 2or/a
uniersal de /ani2estare a ener0iei redus la cea /ai si/pl e.presie a sa7 +n
a2ara /ani2estrii n spaţiul in2init4 atracţia nu are sens7 ,ie c un ato/ este
atras spre centru sau spre peri2eria unui c:/p /a0netic4 ac eas ta nu" i
sc<i/ b cu ni/ic aloarea ab solut7 +ntr" un sist e/ /r0init4 ntr"un
uni ers li/ itat 4 atracţia capt o aloare relati n raport cu punctul
considerat7 Este u6or s ne d/ sea/a c atracţia4 obserat din centrul
unei s2ere radiale4 a 2i nu/it repulsie dac se ndreapt spre supra2aţ7
Noţiunea de repulsie este relati la po3iţia obseratorului7
Pentru a se di2erenţia de /as4 un cuplu de ener0ie este obli0at s
re3iste dublului curent de ec<ilibru 6i de3ec<ilibru proocat de deplasarea
#9
unui punct spre un altul7 Pentru aceasta4 el a acu/ula toate oscilaţiile de
aceea6i 2recenţ7 ,iinţa ie nu este altcea dec:t un siste/ de ener0ie care
a reu6it s 0rupe3e o cantitate de acorduri su2iciente pentru a se /enţine n
ec<ilibru n Ti/p7
=ac reţi s re2lectaţi bine la obseraţiile de /ai naint e4 eţi
sesi3a c Ti/pul repre3int acţiunea 2orţei centri2u0e n partea /aterie a
substanţei7 'e3ist:nd pro0resi acestei acţiuni4 2iinţa ie a5un0e s se
ali/ente3e n substanţa n care cele dou 2orţe4 centripet 6i centri2u04 6i 2ac
ec<ilibru n aceea6i proporţie de /aterie 6i 2orţ7 Pute/ spune c 2actorul ti/p
este nins 6i 2actorul spaţiu4 pe care o/ul naţ s"l controle3e4 nu este
altcea dec:t acţiunea 2orţei centripete care se ntinde de la acest punct
central p:n la e.tre/itatea 2orţ a substanţei7 Ti/pul 6i Spaţiul nu sunt dec:t
aspectele Atracţiei uniersale n acţiune4 n cele dou /odalitţi ale sale4
centri2u0 6i centripet7
+n realitate4 spaţiul in2init este repre3entat prin ato/ul /aterial cel
/ai inti/4 6i ti/pul in2init prin 2orţa cea /ai puternic7 A/:ndou se
ec<ilibrea37 E.presiile Ti/p 6i Spaţiu nu sunt deci capabile s de2ineasc
starea (on6tiinţei o/ene6ti n s:nul Eternitţii4 cci Ti/pul"Spaţiu n care
ea se 0se6te nu e4 n realitate4 dec:t un Punct al /i6crii uniersale n
ec<ilibru7 Este un (entru atracti 2r di/ensiune4 a crui presiune
interioar ec<ilibrea3 presiunea e.terioar 2r /sur 6i 2r durat7
=eoarece
Ener0iei 2r 2or/4 atracţia este npiotul
care palpit central4 este
s:nul Eternului pulsaţia
Pre3ent4 etern a
este nor/al
ca obseraţiile 2cute la li/itele &niersului nostru s con2ir/e acest
Principiu7
=up ce a asi/ilat toate atracţiile din siste/ul de &niersuri n
care eoluea3 2iinţa ie " deenit 2iinţ o/eneasc " trebuie s se
debarase3e de toate 2or/ele pentru a pstra nu/ai o @ecuaţie personal7 A
r/:ne 2r dorinţ4 2r 0:ndire4 2r a2ecţiune4 nu este soluţia opti/ a
proble/ei7 E.perienţa de/onstrea3 necesitatea de a uni2ica dorinţele4
0:ndurile 6i acţiunile spre o aceea6i direcţie4 ndreptat cu iubire spre o
r:nduial /ai des:r6it7 *ricare ar 2i nielul unui indiid4 acest principiu
este aplicabil tuturor7 ,or/a de ener0ie care trebuie utili3at este 0:ndirea
con6tient4 dublat de o a2ecţiune pro0resi pentru 2or/ele Binelui4
,ru/osului4
con6tiinţ Aderului7
/ai nalte7 EleAceste 2or/e
6i pierd se uni2ic
suportul puţin6ic:te
/aterial puţin n stri
se locali3ea3 de
ntr"o
aceea6i &nitate con6tient 2or/atdintr"o iubire uniersali3at7
(onsider:nd partea ntr"ader practic a e.istenţei reale a 2iinţei
o/ene6ti4 dac decide/ s ne raport/ la nsu6i principiul e.istenţei sale4
la ener0ia intrinsec ce"l nsu2leţe6te pe o/4 atunci trebuie s ne adres/
acestei atracţii 0enerale a Principiilor7
Pentru /ine4 care a/ putut aprecia per2ecţiunea acestei r:nduieli n
starea de &nitate"Multiplicitate4 aceasta este o certitudine indiscutabil7
+/preunarea &niersalului 6i a Particularului d (on6tiinţei u/ane toate
prero0atiele cele /ai des:r6ite pe care ni le pute/ nc<ipui7
Ideea unei diinitţi conduc:nd cerul 6i p/:nt ul se e.plic u6or7
I/a0in:ndu"6i posibilitţile 3eilor lor4 oa/enii au aut de 2apt intuiţia
destinului*ricare
lor personal7
ar 2i prerile 6i credinţe le 2iecruia4 e.perienţa ne
K
per/ite s a2ir// 2r nici o ndoial realitatea si0ur a unui aceluia6i
Principiu uniersal4 2unda/ental4 de atracţie4 unind oa/enii ntre ei 6i pe ei4
cu &niersul7
Pentru ca 2iinţa u/an s dein un (entru de iaţ
indep endent de oric e 2or/aţiune cos /ic 6i s poa t par ticipa
con6tient la reali3area le0ilor &niersului trebuie ca ea s se
2ocali3e3e asupra raporturilor pe care le constituie7
A:nd n edere c raporturile *rdinii uniersale se e.ercit n
acela6i ti/p asupra Trecut ului 6i %iit orul ui4 ntr "un pre3 ent inaccesibil
aprecierilor noastre4 pentru /o/ent este inutil s ne ncurc/ n de2iniţii7
Este /ai bine c 2iecare s asi/ile3e puţin c:te puţin strile de con6tiinţ
/ai a/ple4 /ai pro2unde4 acti:nd Principiul de atracţie care este n sine7
Sub di2erite nu/e4 acest principiu 6i e.ercit actiitatea la toate nielele de
eoluţie7 Indi2erent c este instinct4 dorinţ4 senti/ent sau ideal4 el per/ite
(on6tiinţei s se ali/ente3e ntr"un /od /ai abstract7 Pentru a ptrunde
/ai bine aceast idee4 n loc s consideraţi spaţiul ntin3:ndu"se spre
ori3ont4 i3uali3aţi din contr4 ntinderea concentr:ndu"se spre oi7 Aceast
ntindere nu are li/it4 pentru c ine din in2init7 Pe /sur ce eţi
condensa ener0ia ntr"un punct /ai redus4 eţi /ri n acela6i ti/p
raportul dintre in2initul /are 6i in2initul /ic4 pentru a aea acces la
principiile Lu/ii7
=ebaras:ndu"
2ocali3:ndu" /otiele de de toatentr"un
acţiune 2or/ele
/odcare
unic4
eţi/arcau /entalul4
restr:n0e spaţiul
pe care l ocup la cea /ai /ic e.presie a acestuia7 (ondensarea sa 
eliberea3 de substanţa /aterial7 Ea  per/ite s  2ocali3aţi toate
2acultţile con6tiente ntr"un punct de ,orţ inaccesibil curenţilor cos/ici7
Ea a co nduce ineitabil la Pre 3entul etern4 2r li/ite de Ti/p 6i de
Spaţiu4 la (on6tiinţa *rdinii uniersale7 Aceast certitudine absolut pe
care este cu putinţ s o dob:ndi/ prin e.perienţa dedublrii personale n
densitatea ariabil a substanţei4 este o necesitate /ecanic a &niersului4 la
care toat lu/ea este obli0at s se supun7 Este i/posibil s ne sc<i/b/
starea4 di/ensiunea4 2r a prsi ato/ii /ai 0rei ai substanţei n care ne
0si/7
(:nd tri/ n substanţa p/:nteasc4 nu pute/ cunoa6te
celelalte
care lu/itoat
ne d dec:tlibertatea
prin dedublare proi3orie
de acţiune7 Le0easau prinaceea6i
este /oartepent
de2initi4
ru toat e
lu/i le Ini3ib ilul ui7 Nu ne pute/ pst ra o stare superioar dec:t
debaras:ndu"ne de ato/ii cei /ai 0rei7 A te debarasa de ato/ii care te
stin0<eresc4 nsea/n a"ţi prsi atracţiile4 dorinţele pentru a le nlocui cu
altele /ai nalte7 =e aici re3ult dou procedee de eoluţie care se
co/pletea3 /utual7 Pri/ul const n a"ţi stp:ni tendinţele in2erioare7 Al
doilea cere o locali3are pro0resi a con6tiinţei ntr"un siste/ de
senti/ente /ai nalte7
Pentru a 0enerali3a aceast necesitate /ecanic a &niersului ntr"o
e.presie pe nţelesul tuturor4 o/ spune c 2iecare trebuie s ur/reasc
2r ncetare o r:nduial superioar a celeia n care este obi6nuit s
triasc7 Mai /ult4 trebuie s caute nencetat s se debarase3e de dorinţele
sale obi6nuite
acţiune 6i"au pentru a lealoarea4
sc<i/bat nlocui cutrebuie
idealuricutate
nalte7 +ndat
i/ediat ceunele
/otiele de
6i /ai
1
des:r6ite7 Practica acestei iubiri superioare duce la re3ultate
inco/parabile cu e2ortul necesar punerii ei n aplicare7 +n aceast eoluţie
nu e.ist priile0iu7 *ricare i"ar 2i situaţia social4 le0ea este la dispo3iţia
2iecruia7 A5un0e s iube6ti n 2iecare 3i4 din ce n ce /ai /ult7
Iubirea naturii n acţiunile ei4 n 2ru/useţea 6i ar/onia ei4  a
apropia cea /ai /ult de per2ecţiune7 Iubirea ieţii4 con2or/ /ecanis/ului
pe care l"a/ e.pus4 iubirea acestei 5ustiţii /reţe care d 2iecruia dup
/sura aspiraţiei sale la le0ile Ar/oniei4 ale *rdinii uniersale4  a nlţa
spre lu/ile superioare7 Iubirea */enirii cu cldura co/uniunii spirituale4
cu bucuria de a  a5uta reciproc4 cu 2ericirea de a participa /preun la
opera etern a 2or/rii Lu/ilor 6i a &niersurilor4  a apropia de scopul
Eoluţiei7 G:ndiţi" c n acest /o/ent nu /ai ur// calculele
probabilistice7 Toate prerile oa/enilor nu or sc<i/ba cu ni/ic aloarea
acestei certitudini e.peri/entale7 Spiritele slabe care se or lsa
su0estionate de ar0u/ente 6tiinţi2ice4 2ilo3o2ice sau reli0ioase 6i or /ri
su2erinţele /ic6or:ndu"6i 6ansele de 2ericire7 Priind n trecut4 constataţi
/odul /i6elesc n care sunteţi e.ploatat din punct de edere /aterial4
/oral4 intelectual7 Hotr:ţi" deci4 odat pentru totdeauna4 s nin0eţi
rutin a 6i pre5udecţile societţii7 (redeţi"/4 nu eţi re0reta acest /o/ent
de 2er/itate +n loc s  a0raaţi su2erinţele bleste/:ndu" soarta4  eţi
crea o a/bianţ de pace 2aorabil dorinţelor oastre4 dac  <otr:ţi s
iubiţi din ce
6i pentru n tri/7
care ce /ai /ult4 n 2iecare 3i4 aceast Ar/onie spiritual n care

4*; CARACTERISTICILE ATRAC0IILOR O$SER8ATE @,


I,8I.I$IL
+n 2i3ic se de/onstrea3 c dac un circuit reali3at dintr"un
conductor /etalic se deplasea3 n c:/pul de 2orţ al unui /a0net4 se
obţine n acest circuit un curent electric7 Iners4 trecerea curentului electric
printr"un conductor deter/in e/iterea unui c:/p /a0netic4 linii de /ini/
re3istenţ n raport cu celelalte 2or/e ale ener0iei care se propa0 n
at/os2er7
+n substanţa celorlalte lu/i4 principiul acestei le0i deine de o
i/portanţ capital7 Nu nu/ai c deplasarea unui punct ntr"un siste/ de
2orţe deter/in o radiaţie ener0etic4 ci toţi ato/ii sunt sediul unor ibraţii
care depind de natura lor particular7 +n re3u/at4 noi sunte/ deci un c:/p de
in2luenţe /ultiple 0uernat de le0ea (au3ei 6i a E2ectului4 n condiţii care
r/:n s 2ie deter/inate7
&n 2apt este si0ur4 n toate ca3urile7 Siste/ul oscilan t utili3at de
con6tiinţa u/an4 n deplasarea sa prin spaţiul siste/ului nostru de
&niersuri4 este un detector /inunat7 E.tre/ de sensibil la in2luenţa oinţei4 el
ale0e auto/at 2or/ele de ener0ie cu care sunte/ obi6nuiţi7 Plasat n
Ini3ibil4 2iecare dintre noi a atra0e deci n /od /ecanic4 dup re3onanţele
sale4 ele/entele pe care le pre2er7
Pentru a 2ace obseraţii e.peri/entale corecte4 este indispensabil
s ne debaras/ de ata6a/entele noastre personale 6i s ne 2ocali3/
con6tiinţa ctre Principiile *rdinii &niersale7 Nu/ai cu aceast condiţie
este cu putinţ s obţine/ in2or/aţii cu caracter 0eneral asupra calitţilor
F
atractie ale 2or/elor 6i ale 2iinţelor ii4 n raport cu per2ecţiunea total a
&niersului7 Pe /sur ce ne apropie/ de at/os2era planurilor
superioare 4 sensibilitate a (on6tiinţei se accentuea37 Nuanţele atractie
cu care aceast con6tiinţ este 2a/iliari3at /resc intensitatea7 At/os2era
pare ptruns de calitţile cele /ai nalte4 per2ecte7 ,iecare ato/ deine o
nuanţ special a Ar/oniei 6i distin0e/ n el o lu/e de reali3ri care
a2ectea3 (on6tiinţa n pro2un3i/ile sale cele /ai inti/e7
Iat c:tea obseraţii 2cute la 2aţa locului4 adic n stare de
dedublare con6tient7 +n at/os2era obi6nuit4 dac obser/ 2or/ele"
0:nd4 pers onal e sau colectie4 ne si/ţi/ net in2luenţaţi de radiaţia lor7
Atenţia obseratorului situat n condiţiile citate este atras n /od
proporţional cu caracterul nalt de utilitate 0eneral7 %ibraţiile care se de0a5
din ele ne 2ac s ad/ir/ cu o intensitate ariabil partea de 2ru/useţe4
e.actitatea de e.presie4 toat diersitatea nuanţelor e.pri/ate de idee7
Si/ultan si/ţi/ o Atracţie ariabil dup per2ecţiunea 2or/elor care
n de a/ n inte li0e nţa obseratorului s ia parte la des:r6irea lor7 (:nd
este orba despre 2or/e care au un anu/it 0rad de eoluţie4 ca /ineralele 6i
plantele4 sunte/ atra6i de ele cu o 2orţ proporţional 0radului lor de
@2ru/useţe7 (:nd este orba despre re0nul ani/al4 aceast atracţie se
dublea3 cu o a2ecţiune proporţional 0radului lor de @buntate7
=i2erenţa ntre 2or/ele de 0:nd personale sau colectie 6i indii3ii
din re0nurilePerceperea
inteli0enţ7 in2erioare4 2iinţelor
este perceperea
in2erioarecelor dint:i
nu este cu un
nu/ai ca oanu/it
e/isie0rad de
a unui
0:nd4 ci si/ţi/ o aderat pierdere de 2orţ care scap cu o intensitate
ariabil4 dup re3onanţa pe care o si/ţi/7 Bucuria care ne lea0 pentru o
clip de 2iinţele ii pe care le nt:lni/4 este de ase/enea proporţional cu
0radul de @buntate pe care"l si/ţi/ n apropierea lor7
+ntr"o 3i a/ pri/it o /isiune n partea ntunecat a at/os2erei7
=i2erenţa de percepţii 2aţ de lu/ile superioare /i"a per/is s note3
ur/toarele obseraţii7 Aea/ de /ult ti/p obi6nuinţa dedublrii4 6i dublul
/eu era pre0tit pentru a re3ista la di2erite presiuni ale ener0iei
ncon5urtoare7 (alitatea substanţei nu e.ercita asupra /ea nici o i/presie
neplcut7 +/i 2ocali3a/ toat atenţia asupra lucrrii pe care o aea/ de
ndeplinit 6i bucuria pe care o resi/ţea/ era pur atracti7 +n lu/ile
superioare4/ai
sensibil4 aceea6i bucurie
ra2inat7 este cune/r0init
* duio6ie totul di2erit7cu2und
Este /aicon6tiinţa
delicat4 ntr"o
/ai
arietate de nuanţe4 2iecare a:ndu"6i calitţile sale speciale4 6i totul se
uni2ic ntr"o aceea6i iubire4 ntr"o plenitudine trit 2aţ de Principiul etern
al Ar/oniei cos/ice7 +n lu/ile in2erioare con6tiinţa nu are alt obiecti dec:t
lucrarea ce trebuie 2ptuit7 Ea 6i ndreapt toat atenţia pentru a o ndeplini
la /odul cel /ai per2ect cu putinţ7 Aea/ de ase/enea senti/entul c
ddea/ o parte din iaţa /ea n e2ortul pe care l 2cea/ 6i si/ţea/ de aici
o bucurie 6i o 2ericire ne/r0init7 +ns aceast bucurie 6i aceast 2ericire
erau cu totul di2erite de at/os2era Planurilor superioare7 Era o bucurie pur
atracti4 ital4 a6a"3is 2r re2le.4 6i aceasta corespunde n /od nor/al
cu a/orti3area rapid a oscilaţiilor n aceast parte a spaţiului7
%o/ e.a/ina acu/ calitatea atracţiilor pe care le si/ţi/ n ini3ibil
2aţcaracter
un de 2iinţele o/ene6ti7
cu totul di2erit =up cu/pe6tiţi4
de acela care3ut din Ini3ibil4
l cunoa6te/ o/enirea
pe P/:nt7 are
Masca
!
de ipocri3ie 2olosit n relaţiile noastre sociale nu /ai e.ist7 Nu /ai sunt
se.e brbaţi sau 2e/ei4 tineri sau btr:ni4 ei nu /ai sunt dec:t 2ocare de
iaţ radiin d di2e ritele calit ţi ale ener0iei pe care au acu/ulat"o n
ieţile lor succesie7 +n a/bianţa lor 0si/ a2ecţiunile4 dorinţele care le"
au deter/inat /otiele de acţiune7 (:nd este orba despre 2iinţe pe care
le"a/ cunoscut4 le0turile do/inante sunt cele de 0enul a2ecţiunii care ne"a
unit7 'adiaţia acestor a2ec ţiuni are o inte nsita te prop orţio nal cu
nlţarea lor ctre Principiul etern al ieţii7
=e ase/enea4 c:nd ne ridic/ spre lu/ile superioare4 nu/ai
a2ecţiunile 2oart e puternice pot ptrunde n ele7 Aceste a nu se pot
stabili3a dec:t debaras:ndu"se de orice ibraţie e0oist7 Ast2el4 n starea de
&nitate"Multiplicitate de5a citat4 /i"a sosit o ibraţie de iubire7 +n acela6i
/o/ent /"a/ l/urit asupra caracterului su4 asupra persoanei care a e/is"o
6i a/ acţionat n sensul4 la locul 6i cu intensitatea proporţional7 Aceast
persoan locuia pe P/:nt7 Nici o e.presie nu poate reda duio6ia
ne/r0init cu care a/ ndeprtat partea e0oist a acestei pro2unde iubiri4
pe care o si/ţea/ ca o piedic pentru e.pansiunea radiaţiei /ele n spaţiu7
=e aici se desprinde o re/arc 2oarte i/portant pentru toat lu/eaC dac
reţi s 2iţi ntr"ader e6nic uniţi cu cei pe care i iubiţi4 trebuie s ibraţi
n sincronis/ cu ei pe toate planurile4 n toate /odurile de actiitate7 (u c:t
co/uniunea de 0:nduri4 de dorinţe a 2i /ai inti/4 cu at:t /ai /ic a 2i
desprţirea7 Nu obicei
contactate prin insist asupra 2alsei prietenii
se a/orti3ea3 repedea secolului7 Le0turilenslabe
6i nu au in2luenţ lu/ile
superioare7
Scara a2ecţiunilor este 2oarte nu/eroas iat c:tea obseraţii asupra
acestui subiectC n /ai /ulte r:nduri /"a/ dus s i3ite3 un ec<i ca/arad de
re0i/ent4 /ort n r3boi7 El /i"a poestit i/presiile sale4 iar eu i"a/ rea/intit
a2ecţiunea noastr 6i co/para/ starea lui cu a /ea7 +I 2cea/ s si/t
satis2acţia pe care o aea/ de a 2i aproape de el4 con6tient de starea /ea
dubl de iaţ p/:nteasc 6i astral 6i i e.plica/ 2a3e ale studiilor /ele4
c<iar 6i despre acest s2:r6it 2atal4 de care 6i la re0i/ent i orbise/ n /ai
/ulte r:nduri7 (:t despre el4 /i"a cerut de /ai /ulte ori a5utorul pentru
/ai /ulţi ca/ara3i despre a cror /oarte eu nu 6tia/7 A/ 2cut"o cu
bucurie4 2iindu"i recunosctor pentru acest 0:nd bun7
ba3at pe(alitatea
sinceritateacestor
6i a5utoratracţii are2r
reciproc4 caracterul uneiascuns
nici un 0:nd aderate 2rţii4
sau e0oist7
,iecare r/:ne el nsu6i4 d:nd celuilalt ceea ce poate4 pe /sura puterilor 6i
/i5loacelor sale7 La plcerea inti/ a re0sirii se adau0 6i le0tura de
a2ecţiune7 &nul e.plic ceea ce a 3ut4 cere l/uriri4 cellalt /prt6e6te
6i altora ceea ce 6tie 6i ce a nţat7 Este un sc<i/b de 0:nduri si/patice4
nedep6ind caracterul particular al planului n care se 0sesc7 =e alt2el4
acesta este un ader eident7 =ac un prieten4 o rud4 a 2ost n stare s ia
cuno6tinţ de caracteristicile unei ieţi /ai nalte4 aceast anali3 ar intra
ntr"o alt cate0orie4 care prie6te strile Juintesenţiale ale spaţiului7 (:nd
este orba de un printe4 nuanţele a2ectie pe care le"a/ anali3at se
/pletesc cu senti/ente de recuno6tinţ 6i deota/ent7
A/ i3itat de /ai /ulte ori pe tatl /eu4 /ort nainte ca eu s 2i
nceput studiul
deosebeau netieţii
de ini3ibile
celelalte6i a/ obserat
2or/e totdeauna particularitţi
de a2ecţiune7 +n pietatea care2ilialse
?
do/ne6te o bucurie a2ectuoas care este druire de sine7 Si/ţi/ c
sunte/ 0ata s d/ /ai /ult pentru a eli/ina su2erinţa prinţilor no6tri7
Aceast dra0oste pare co/pus din /ii de le0turi 2or/ate din a/intirile
e.istenţelor petrecute cu d:n6ii4 6i /ai ales din senti/entele aderate de
care prinţii no6tri au dat doad 2aţ de noi7
=in aceste obseraţii se desprinde o lecţieC s ne iubi/ copiii
pentru ei n6i6i7 (opiii nu sunt 5ucrii destinate s ne distre3e 6i asupra
crora ae/ toate drepturile7 *ricare ar 2i ran0ul unei 2iinţe o/ene6ti4 i3ibile
sau ini3ibile4 printe4 clu3 protectoare sau nţtor4 e2orturile sale
esenţiale constau n a uni ele/entele su2letului o/enesc care i este
ncredinţat cu o 2or/ special7 ( aceast 2or/ este co/pus din
ele/ente p/:nte6ti sau din substanţa eterului4 ea trebuie s per/it celui
care o ocup s i pun n aplicare calitţile speciale ale ener0iei planului n
care se 0se6te7 Pe p/:nt4 datoria noastr este de a da copiilor no6tri
/a.i/u/ de cuno6tinţe care s le per/it s"6i utili3e3e 2orţele n cele /ai
bune condiţii4 pentru a obţine /a.i/u/ de re3ultate7 Si/ultan4 s"i nţ/
caracterul esenţial al ener0iei uniersale4 pentru ca ei s se poat
desprinde puţin c:te puţin de 2or/ele conenţionale ale societţii noastre4
6i s"6i locali3e3e a2ecţiunile 6i principiile indestructibile ale Eoluţiei7
Aceast /unc de iniţiere d prinţilor 6i copiilor prile5ul s reali3e3e le0turi
de a2ecţiune reciproc 6i pre0te6te su2letele o/ene6ti pentru iitoarea lor
co/uniune n ar/onia Lu/ilor superioare7
4*< E52ERIE,0E ASU2RA CO,TO2IRII SU1LETELOR
SURORI
=up c:te /i"a/ putut da sea/a4 con6tiinţa u/an poart o dubl
naturC /asculin 6i 2e/inin4 care iper/ite s"6i stabili3e3e ener0ia n a2ara
Spaţiului"Ti/p al siste/ului nostru de &niersuri7
+n a2ara caracterului su eoluti4 separatiitatea se.elor este
produs de cau3e 2unda/entale asupra crora nu a/ o certitudine7
*bseraţiile /ele personale 2cute asupra acestui subiect /i"au de/onstrat
e.istenţa unor a2initţi speciale ntre dou con6tiinţe4 una cu tendinţe
2e/inine4 cealalt cu tendinţe /asculine7 Prin eoluţie4 aceste tendinţe se
ec<ilibrea3 la acela6i indiid 6i unirea Su2letelor Surori pare a aea loc n
acest /o/ent7 +n a2ar de aceast uniune4 de aceast dualitate4 destinat s
2or/e3e un siste/ ternar4 trind o realitate e6nic4 ntre toate Su2letele4 sau
/ai cur:nd ntre toate con6tiinţele4 se e.ercit o co/uniune inti/4 ale crei
caracteristici esenţiale ţin s i le pre3int7
+ntr"o esenţ su2icient de subtil pentru a deosebi a/nuntele pe
care i le pre3int a/ obserat 6i anali3at atracţiile tre3ite n /ine de pre3enţa
unui prieten pe care l"a/ cunoscut n Ini3ibil7 (o/ple.itatea acestor
atracţii este at:t de di2erit de concepţiile noastre p/:nte6ti nc:t /i"a
trebuit oarecare ti/p nainte s"/i obi6nuiesc con6tiinţa in2erioar s"i
nre0istre3e acordurile7 Tot at:t de net ca 6i c:nd ar 2i 2ost orba despre un
*biect /aterial4 a/ constatat o /ptrit e.presie de a2ecţiuni4 2or/ate de
un dublu caracter de 2raternitate con6tient ntre prţile /asculine 6i
2e/inine ale celor dou Su2lete4 6i o dubl a2initate de ase/enea con6tient
ntre partea /asculin a4 unui Su2let 6i 2racţiunea 2e/inin a celuilalt7 Pe de
$
o parte / si/ţea/ prote5at de tandreţea unui 2rate /ai /are4 iubitor4 n
ti/p ce pe de alt parte aea/ sen3aţia c sunt protector tandru 6i deotat
al unui Su2let delicat 6i sensibil7 +n acela6i ti/p si/ţea/ n 2iinţa /ea
inti/ ptrunderea in2init de sua a prţii 2e/inine a acestui Su2let n ti/p
ce eu ddea/ cu 2ericire 6i deliciu 2racţiunea corespun3toare a 2iinţei
/ele n Su2letul Prietenului /eu7 Totul se sinteti3a ntr"o iubire pro2und 6i
reciproc4 ptruns de un caracter etern de deota/ent 2r /ar0in i7
Aceast /ptrit co/uniune a su2letelor le a6teapt pe toate 2iinţele
o/ene6ti la s2:r6itul eoluţiei lor7 Este inutil s insist asupra di2icultţii de
a e.pri/a o ast2el de co/ple.itate de nuanţe care aria3 cu 2iecare dintre
noi7 =escrierea4 sc<e/a 0eneral4 r/:ne aderat4 ns4 ecuaţia
personal d acestei co/uniuni spirituale o intensitate4 o strlucire4 o
pro2un3i/e4 o arietate cu neputinţ de e.pri/at n cuinte7 =in lipsa
ele/entelor de co/paraţie4 e.presiile p/:nte6ti or li/ita ntotdeauna
plenitudinea ieţii n Lu/ile superioare7 Nu/ai si/2oniile /u3icale4 de
o duio6ie ne/aipo/enit4 ar putea ncerca s redea aceste e.presii4 6i nici
atunci n"a/ obţine dec:t re3ultate 0rosiere n co/paraţie cu aceast
realitate ie a lu/ii diine7
+n a2ar de aceast co/uniune a (on6tiinţelor4 care este unul
din cele /ai 2ru/oase triu/2uri ale Eoluţiei4 unirea su2letelor surori
este pentru 2iecare un 2apt particular7
destinului'e3ultatele
nostru4 doue.perienţei
celule sausedouco/port
siste/eca 6i cu/4dac
oscilante4 la pre2eraţi4
ori0inea
au 2ost 2ecundate de aspectele opuse ale aceluia6i Principiu7 Pro0res:nd
separat ele se or rent:lni pentru a 2or/a o sin0ur &nitate la s2:r6itul
Eoluţiei7
Aceast uniune a Su2letelor surori se traduce n Planurile
superioare4 printr"o &nitate"Multiplicitate pe care o pute/ de2ini 2r tea/a
de a ne n6ela4 cu a5utorul Principiilor 0eneraleC Lu/in 6i Inteli0enţ4 Iubire
6i =ruire de sine7 At:ta re/e c:t aceste Principii nu au a5uns la 0radul lor de
des:r6ire cos/ic4 separatiitatea nc /ai e.ist7
Iat /pre5urrile n care a/ putut 2ace aceste obseraţii
interesanteC a/ utili3at 2acultţile de cltorie n a patra di/ensiune pentru
a i3ita periodic o 2at care /i"a deenit soţie7 =up ce ne"a/ nt:lnit de
dou trei unul
ilo/etri ori pe
dep/:nt
cellalt7/pre5urrile ne"au
,r s cunosc desprţit
ora6ul4 la /ain/ulte
nici casa /ii de /
care locuia4
ducea/ atunci s o d n 2iecare noapte4 prin dedublare personal 6i n
aceast stare ne"a/ 6i lo0odit7 Aceste dedublri la /are distanţ /i"au 2ost
de un real 2olos7 Ele /i"au per/is s 2ac o /ulţi/e de obseraţii asupra
naturii ti/pului 6i spaţiului4 asupra punerii n acţiune a ener0iei personale4
asupra piedicilor de orice natur7 Lo0odnica /ea /i con2ir/a prin scrisori
e.actitatea a/nuntelor pe care eu i le scria/7 (:nd era/ n prea5/a ei4
i/presiile /ele se traduceau printr"o iubire pro2und4 creat din
deota/ent 2rţesc 6i o atracţie 0eneral a tuturor /oleculelor dublului /eu7
+n ceea ce o priea4 lo0odnica /ea /i si/ţea pre3enţa 6i"/i orbea
/ental4 2r s / ad7 *ricare ar 2i 2ost locul n care se a2la4 oricare ar 2i
2ost natura ocupaţiilor sale4 ea aea i/ediat sen3aţia c / a2la/ l:n0 d:nsa
6i dac
ti/p7 nu se putea
+nt:lnirile deran5a4
noastre aeau/i
loc spunea /ental
n ca/era ei7 Easaea
in din nou peste
sen3aţia 2i3icc:ta
de a
#
se 2i a2lat l:n0 un 2ocar de ener0ie de la care pri/ea nencetat aluri
2luidice 2oarte intense7 +/i nţele0ea 0:ndurile tot a6a de u6or cu/ i le
prindea/ 6i eu pe ale ei7 +n aceast situaţie4 nu este alt deosebire ntre
0:ndire 6i orbire dec:t o /ai /are u6urinţ 6i o /ai /are rapiditate de
e.pri/are7 Strile de con6tiinţ se traduc net 6i 2r nenţele0eri4 6i ne"a/
declarat 2r cuinte iubirea noastr4 cu o duio6ie 6i o delicateţe
ine.pri/abil pe p/:nt
Mai t:r3iu4 dup ce ne"a/ cstorit ni s"a nt:/plat de /ai /ulte
ori s cltori/ /preun n spaţiu4 trind sen3aţii cu neputinţ de descris7
(:nd / deduble3 n ca/er a/ obiceiul de a"/i /brţi6a soţia nainte de a"
/i continua e.perienţele7 +ntr"o 3i n care era/ ast2el e.teriori3at ea /i"a spusC
@'/:i l:n0 /ine @Mai bine ino4 i"a/ rspuns 6i4 de0a5:ndu"se
i/ediat din 2or/a sa 2i3ic4 eni s / nt:lneasc7 A/ /ers s ne a6e3/
pe o canapea din apropiere4 6i i"a/ /prt6 it natur a i/presiilor care pot 2i
si/ţite n aceast stare7 +/brţi6:nd"o4 o 2cea/ sau ad potopul de
sen3aţii care ur/au7 Iubirea sa / ptrundea sub 2or/a unei sen3aţii de
cldur 0eneral4 n ti/p ce un senti/ent de ncredere /i inunda spiritul7
Pe de alt parte4 a/bianţa /ea radiant o ptrundea pe a sa 6i aea/
e.act sen3aţia c / topea/ ntr"nsa7 Intensitatea sen3aţiilor erau de a6a
/anier c si/ţea/ un 2el de a/eţeal7 Si/ţea/ clar c4 duc:nd e.perienţa
p:n la s2:r6it acuitatea sen3aţiilor /"ar 2ace s"/i pierd cuno6tinţa7
/i da sea/aEra/dedornic
0radultotu6i s apro2unde3
de uniune spiritualstudiul
ce se acestui 2eno/en
poate reali3a7 A/pentru
aut a"
satis2acţii depline n aceast priinţ7 +ntr"una din e.perienţele acestea4
/i"a/ notat obseraţiile ur/toare7 =orea/ s"/i unesc 2or/a psi<ic cu
aceea a soţiei /ele4 pentru a"i obsera e2ectele 2i3iolo0ice 6i psi<olo0ice7 +n
at/os2era n care era/ dedublaţi4 a/ 3ut dublurile noastre /ateriale unite
sub 2or/a unui nor7 =estul de 0ros la nceput norul pe care l 2or/a/ se
lu/ina pe /sur ce dublurile noastre 2u3ionau /ai inti/7 Transparenţa se
accentua4 6i n 2inal nu /ai era/ dec:t un abur abia i3ibil7 Sen3aţiile
psi<olo0ice ale acestei stri au 2ost ntr"ader e.traordinare7 Pe /sur
ce norul se clari2ica4 aea/ e.act i/presia c /i scotea/ de 2iecare dat o
serie de neli6uri4 6i c / unea/ /ai inti/ cu soţia /ea7 +n acela6i ti/p
resi/ţea/ ibraţiile acestei stri ca un /o/ent psi<olo0ic care nu aea
s2:r6it7 *bseraţiile acestei e.perienţe nu sunt totu6i co/parabile cu
acelea care /i"a 2ost dat s le e.peri/ente3 n starea de &nitate"
Multiplicitate7 (uintele sunt neputincioase pentru a descrie supra"sen3aţiile
acestei stri supra"con6tiente7 +n nici o e.perienţ nu a/ si/ţit o con6tiinţ
at:t de clar4 o iubire at:t de puternic4 un cal/ 6i o senintate at:t de
pro2unde7 Era un ocean de iubire lu:ndu"6i n stp:nire /atca7 Atunci c:nd
Indiidualitatea soţiei /ele s"a unit cu a /ea4 a/ si/ţit o sen3aţie abia
perceptibil4 care s"a topit n iubirea /ea4 d:ndu"i o e.tensie
considerabil7 Aura4 /pre5uri/ile ast2el polari3ate4 deeneau eu nsu/i7 Prin
e.erciţ iul puterilor le0ate de aceast  stare spiritual4 toate 2acultţile
sunt contopite ntr"o aceea6i &nitate de iaţ con6tient7 Aceast radiaţie
a con6tiinţei ast2el uniersali3ate4 de6teapt n 2iecare ato/ un 2el de
2rea/t topit
0sea/ caren/re6te 2ineţea,iecare
/od con6tient7 6i duio6ia Ar/oniei
parte din spirituale
a/bianţa ini3ibnilcare
era/
eu

nsu/i4 cu acela6i ran0 ca 6i totalitatea 0runţelor de ener0ie de6teptate de
radiaţia /ea s2eric7 (u o u6urinţ care se/na a /inune4 acţiona/ n
totalitate sau ntr"o 2racţiune oarecare din spaţiul ast2el li/itat4 cu
aceea6i /sur 6i cu o intensitate de reacţie proporţional cu acţiunea n
/od reciproc4 0:ndirea4 dorinţa4 con6tiinţa4 iubirea4 nu /ai 2or/au dec:t o
aceea6i &nitate duioas 6i senin4 care acţiona printr"un i/puls 0eneral al
ntre0ii ,iinţe7 *boseala nu /ai e.ista4 nu /ai e.ista nici o c<eltuial de
ener0ie4 acţiunea se traducea aici printr"o i/ens 2ericire4 printr"o iubire
/ai pro2und7
Toate aceste noţiuni de &niersalitate4 ntr"o &nitate n a2ara
ti/pului 2eno/enal4 sunt destul de 0reu de nţeles pentru cel care nu le"a
e.peri/entat7 Ei bine4 aceast di2icultate este nense/nat dac o co/par/
(u aceea pe care o si/t pentru a  descrie u6urinţa e.traordinar cu care
e.ercita/ aceste puteri aproape diine7 (:nd / 0:ndesc la aceast
e.perienţ e.traordinar4 acesta este lucrul care / surprinde cel /ai /ult7
(on6tiinţa /ea p/:nteasc se ntreab de ce e.ist o di2erenţ a6a de
/are ntre srcia lu/ii noastre p/:nte6ti4 di2icultţile /i5loacelor noastre
de acţiune4 6i bo0ţia Ar/oniei7 ;i sunt nc departe de ader atunci c:nd
spun4 prin analo0ie4 c n aceast stare supre/4 ne si/ţi/ ca acas4 cu o
inti/itate 2r ase/nare cu toate strile dii3ionare ale eterului7 *ric:t de
ad:nc ncrustate ar 2i obiceiurile noastre p/:nte6ti4 u6urinţa cu care le
e.ercit/
superioare7nuNueste
ne co/parabil cu /odul trecutului
0:ndi/ la constantele spontan nsau
care acţion/
iitorului7 n lu/ilepur
@Sunte/
6i si/plu ntr"un pre3ent ad/irabil4 care ntrune6te toate Prero0atiele cele
/ai de nenc<ipuit pe care oa/enii din toate ti/purile le"au atribuit 3eilor7

4*> ATRAC0IA U,I8ERSALI.AT- /I ECUA0IA


2ERSO,AL- @, LUMILE SU2ERIOARE*
Pe /sur ce ne apropie/ de li/itele &niersului nostru4 n
aspectul 2orţ al substanţei4 obseraţiile dein /ai 0reu de e.pri/at prin
2aptul c se 0enerali3ea37 =e ase/enea4 n acest do/eniu trebuie s 2ii
2oarte atent pentru a deosebi ecuaţia particular a ,iinţei superioare care
trie6te n aceste stri Juintesenţiale ale &niersului7
Pentru a 5udeca cu/ se cuine4 este util4 a6 spune c<iar
indispensabil4 s 2i ptruns /ai nainte di2eritele di/ensiuni ale eterului
radioacti7 Pute/ deosebi apoi4 n a/bianţa n care triesc 2iinţele
superioare4 o nuanţ delicat4 6i cu toate acestea 2oarte eident printre
caracteristicile 0enerale ale /ediului respecti7 +nainte de a pre3enta
obseraţiile /ele n le0tur cu acest subiect i/portant trebuie s  nsu6iţi
bine aceast idee4 c n acest /o/ent noi anali3/ @nuanţe ale
ar/oniei 6i c ar 2i un @sacrile0iu s spune/ c este un de2ect dac nu
nt:lni/ la toţi acelea6i caracteristici7
S consider/4 de e.e/plu4 iubirea lui lsus7 Aceast ,iinţ
superioar4 adorat ca =u/ne3eu4 este cel /ai accesibil dintre ,raţii no6tri7
+n trei r:nduri di2erite /"a/ 0sit n contact cu El4 ntr"un /ediu n care
/ani2estarea lui era posibil7 A descrie /ultitudinea de stri care se
de0a5 dintr"o ast2el de pre3enţ4 este i/posibil7 Nici un cu:nt nu poate
reda sen3aţiile de /ulţu/ire4 de cal/4 de pace4 de 2ericire4 contopindu"se ntr"
8
o stare 0eneral de iubire e.tatic4 care / cuprindea n ntre0i/e 6i care
/i ddea o ncredere 2r /ar0ini7 Nu 0:ndea/4 nu 5udeca/ deloc4
nţele0ea/ 6i iubea/ deodat4 2r ca nici un al s se interpun ntre
nţele0erea /ea 6i /area iubire pe care o resi/ţea/7 =ac anali3e3
caracterele do/inante ale unei ast2el de Iubiri4 0sesc n eaC =uio6ia4 Si/plitatea
6i Buntatea7 Aceasta nu rea s spun c celelalte Mari ,iinţe ale Spaţiului nu
sunt duioase 6i si/ple7 =uio6ia4 Si/plitatea 6i Buntatea 2ac parte din ba0a5ul
etern pe care noi toţi trebuie s"l dob:ndi/7 Aceste calitţi sunt ns
@e.altate printre celelalte nuanţe care co/pun Iubirea lui lsus7 'eţineţi bine
acest caracter de e.altare4 aceast nuanţ do/inant printre calitţile
0enerale ale atracţiilor noastre7 Aici este sin0urul coe2icient4 nota
2unda/ental pstrat de toate 2iinţele eoluate a5unse la des:r6ire7
Eoluţia odat ter/inat4 un anu/it nu/r de ci se desc<id
naintea 2iinţei des:r6ite7 Toate au caractere particulare 6i 0enerale care
se ntreptrund reciproc4 cu o ordine ad/irabil n ar/onia principiilor
lor7 +n aceast sinte3 nt:lni/ o cate0orie de ,iinţe asupra crora  atra0
atenţia7 Acestea sunt spiritele Iubirii (urate7 +n loc s 2ie e.altat ntr"una
din nuanţele Ar/oniei4 con6tiinţa lor cuprinde toate /odalitţile ntr"un
ec<ilibru des:r6it7 Nuanţele /ultiple ale lanţurilor de Ar/onie4 desc<ise
,iinţei des:r6ite4 sunt contopite ntr"o culoare puţin di2erit de Principiul
etern al %ieţii7 Ele se deosebesc su2icient de (on6tiinţa &niersal pentru a nu
se con2unda
0eneral7 Prin cu ea4 nsle"a/
analo0ie4 Iubirea lor ico/pa
putea repre3int
ra cuaspectul lornco/un
un cristal care cel /ai
2iecare
,iinţ des:r6it ar edea re2lect:ndu"se propriile sale caracteristici7
Iubirea curat care le nsu2leţe6te4 /brţi6ea3 toate nuanţele a2ectie7 *
ast2el de 2iinţ d 2r s socoteasc 6i se conte/pl n arietatea in2init a
Ar/oniei creia i este e6nic nsoţitoare7 Acţiunile acestor 2iinţe sunt
destinate cre6terii Ar/oniei uniersale7 +ntr"o 3i4 ntr"un plan destul de eleat
a/ purtat o discuţie cu un t:nr asupra proble/elor le0ate de dedublare 6i
cltorii interplanetare7 +n at/os2era 0eneral de pace4 de bucurie inti/ 6i
de senintate4 care i co/punea c:/pul radiant4 deosebea/ n acela6i ti/p
o not do/inant de cal/ e.traordinar4 dublat de o duio6ie caracteristic7
(o/par:nd duio6ia /a0netic a acestei a/bianţe cu aceea a lui Isus
0sesc o di2erenţ7 =uio6ia 2luidic a lui Isus este oarecu/ /ai 0eneral4 /ai
uniersal+n aceea a t:nrului
acelea6i re0iuni4era /ai concret4
/"a/ apropiat particular7
altdat de o persoan
necunoscut7 (a 6i n ca3urile precedente4 era/ dedublat cu (on6tiinţa
supralucid a dublei /ele stri4 6i / n:rtea/ n 5urul acestei persoane4
obser:nd radiaţiile lu/inoase care o aureolau din toate prţile7 Nu a/
pstrat nici a/intirea c<ipului su4 nici a 0:ndurilor pe care le"a/ sc<i/bat
ns era/ atras de a/bianţa sa cu o ase/enea intensitate4 nc:t a6 2i rut s
r/:n /ereu l:n0 el7 +ntrea0a /ea 2iinţ participa la aceast atracţie
2or/idabil n care a6 2i rut s / topesc7 +n acela6i ti/p obsera/ n
aceast iubire i/ens un deota/ent 2r /ar0ini7 +n acordurile e.tre/ de
nalte care se de0a5au de la aceast persoan4 a/ descoperit un a6a niel de
buntate4 c pentru a o nota n caietul /eu de obseraţii nu a/ 0sit alt
cali2icati dec:t cu:ntul @/inunat7 Este eident c n aceast a/bianţ
stp:nea
cele =uio6ia4 (al/ul4
/ai des:r6ite7 Senintatea4
Totu6i4 n aceast Si/plitatea4 cu caracteristicile
bo0ţie de tonuri 0enerale alelor
9
un ei Iu bi ri 2 r /ar0ini4 a/ putut deosebi4 n co/paraţie cu
obseraţiile /ele anterioare4 o nuanţ special de Buntate care /"a atras
ntr"un /od di2erit de toate celelalte7
+ntr"o alt e.perienţ / pli/ba/ ntr"un plan superior cu o 2iinţ
care aea aparenţa unui t:nr bl ond7 Sc<i/ ba/ idei cu priir e la
Iubirea uniersal4 6i n special asupra Lanţului (orespondenţelor7 +l
nu/ea/ 2ratele /eu /are 6i l"a/ /brţi6at nainte de a"l prsi7 E2luiile
sale /a0netice posedau constantele 0enerale ale tuturor ,iinţelor superioare
le si/ţea/ ca pe ni6te unde alternati cresctoare 6i descresctoare de
cldur 6i de /ulţu/ire ine.pri/abil 6i4 c:nd l"a/ /brţi6at a/ aut
i/presia c / topesc /preun cu El ntr"o aceea6i Iubire7 ;i aici4 n acest
prieten ar/onios a/ deosebit nuanţe di2erite de cele nt:lnite p:n aici7
+n aceast bo0ţie de tonuri4 n aceast e.altare ar/onioas de
constante ale atracţiei uniersale4 este cu neputinţ s /ani2e6ti reo
pre2erinţ7 (:nd anali3/ aloarea acestor ibraţii Juintesenţiale4 sunte/
atra6i n aceea6i /sur de toate cate0oriile4 de toate nuanţele7 Acestea
sunt caracterele particulare4 e.altate n a/bianţa noastr personal care se
con5u0 cu ecuaţiile indiiduale ale ,iinţelor superioare4 6i ne 2ac s le
deosebi/ caracteristicile7
'elatarea acestor sinte3e ar/onioase 6i rit/ice ale atracţiei
indiiduali3ate la 2iinţele superioare4 nu ne poate da nici o idee despre
intensa lor realitate7
i/ensa libertate Pentrusupradi/ensiuni
a acestor a le aprecia4 trebuie s 2i trit
ale Spaţiului7 con6tient
=e 2apt4 n
li/ba5ul
nostru actual nu cuprinde destule cali2icatie pentru a e.pri/a arietatea
nenu/rat a Nuanţelor obserabile n Iubirea Etern7 Pentru a  da o idee
despre 2elul n care trebuie nţelese aceste abstracţii care re3u/ totu6i
sin0ura 'ealitate a sinte3ei eolutie4 presupun c aţi putea de2ini calitţile
particulare ale Atracţiei uniersale4 corespun3toare 2iecre i culori precu/
6i nuanţelor lor inter/ediare7 *peraţia ar trebui repetat pentru toat scara
tonurilor4 co/par:nd le0turile lor cu 0a/a culorilor7 ,aceţi acela6i lucru
pentru toate lun0i/ile de und cunoscute 6i777 nu eţi 2i naintat deloc7
Toate 0a/ele oscilante ale Atracţiei uniersale4 conserabile n uniersul
nostru4 nu repre3int dec:t o not de &niersuri susceptibil s se 2or/e3e
n s:nul Eternitţii7

4*? CO,TACTUL SU$LIM CU ESE,0A E,ER3IEI


U,I8ERSALE
=e6i atin0e/ aici 0raniţele /isticis/ului4 cred c4 n secolul n
care tr i/4 nu este inutil s preci3/ 2elul n care distin0e/ prin
e.perienţ calitţile 2unda/entale ale ener0iei uniersale7 Aceast esenţ
atracti a tuturor 2or/elor de ener0ie locali3ate n substanţ d4 celui care
a5un0e s"6i locali3e3e (on6tiinţa n ea4 starea de Pace total7
Aceast (on6tiinţ cos/ic4 pe care o pute/ cali2ica drept
=u/ne3eiasc4 nu /ai are nici o le0tur cu ideile noastre 0enerale despre
bine 6i ru7 +n <aosul ideolo0ic actual re2eritor la acest subiect4 n 0eneral
este i/posibil s ae/ luciditatea necesar pentru a 5udeca cu/ se cuine
aspectele ieţii uniersale7
'eli0ii4 6tiinţe4 2ilo3o2ii4 se ceart asupra calitţilor e.tre/e4 asupra
8K
punctelor de edere opuse4 2r s se 0:ndeasc o sin0ur clip c
ec<ilibrul ideilor particulare necesit o /edie 5ust4 debarasat de orice
punct de edere preconceput7 Acest lucru este o/enesc7 (u toţii a/ trecut
prin alternatiele prerilor e.tre/e 6i ntotdeauna ae/ tendinţa de a
e.a0era un punct de edere personal7
Ne lipse6te spaţiul pentru a trata cu/ se cuine Trinitatea
2unda/ental a &nitţii4 dar n acest sens pot 2i consultate lucrri care se
ocup n /od special de acest subiect Dde e.e/plu @Si/bolis/ul
nu/erelor de dr7 '7 Allend7 =ac reţi cu aderat s rupeţi
re 3on an ţa cu ni e le le in2 eri oar e al e /ani2estrii4 trebuie s ncepeţi
prin a  obi6nui (on6tiinţa s raţione3e asupra acestor co/binaţii
nu/erice7 Puţin c:te puţin4 eţi lua cuno6tinţ de o ordine eliberat de toate
atributele adu0ate de i/a0inaţia oa/enilor o nou sc<e/ de or0ani3are
 a 2ace s nţele0eţi rolul 5ucat de 2iinţa u/an n natur7
Nu sunt un parti3an al distru0erii brutale a ideilor 6i credinţelor4
2iecruia7 *ricare ar 2i partea 0re6it pe care ele o cuprind4 acestea sunt n
le0tur cu caracterul4 te/pera/entul 6i personalitatea celor care le
2olosesc4 2iind deci necesare7 *ricare ar 2i Idealul care trebuie atins nu
trebuie s preconi3e3i un Bine ci /ai de0rab s o2eri cile de a"l atin0e7 =e
e.e/pluC cu/ s /paci4 n starea actual a societţii4 un ideal /oral cu
necesitatea de a trudi pentru obli0aţiile care 2ac iaţa i/posibil> Este
e.tre/ de 0reu
neonestitate7 Sunt
*ricare ar 2ica3uri n care
n2ţi6area nu bun
lui de /aiapostol4
deosebi/ onestitatea
s2tuitorul de de
/oral
ast3i crap de indi0estie4 n ti/p ce idealistul crap de 2oa/e
(:nd 0:ndi/ 6i /edit/ la constantele Ar/o niei e.pri/ate n
aceste para0ra2e4 ec<ilibrul 2acultţilor noastre cere s nu uit/ s prii/
totdeauna ca 2iind posibil di/inuarea su2erinţelor o/ene6ti7 Prin ur/are4
iat un s2at bunC atunci c:nd sunteţi interesat de o societate 6tiinţi2ic4
2ilo3o2ic sau reli0ioas4 care 6i ia drept scop nlţarea su2letului u/an
spre un ideal oarecare4 edeţi n ce /od  a5ut aceasta pentru
ndeprtarea li/itrilor oastre7 +ntrebaţi"i pe cei care conduc aceast
societate ce 2ac pentru a  u6ura nenorocirile oastre4 care sunt operele
sociale pe care le"au iniţiat pentru a  a5uta n ca3 de neoie 6i dac nu 
or pune n 2aţ dec:t teorii4 te/eţi" ca ele s nu nlocuiasc /ica 2ericire
a ieţii oastre
Pentru/ateriale
acela saucu aceia
o distru0ere
croraanecesitţile
tuturor nde5dilor oastre7
/ateriale ale ieţii le
per/it starea de cal/ necesar or0ani3rii unui Ideal4 desprins pro0resi de
constantele obi6nuite ale ieţii4 re3ultatele obţinute sunt apreciabile7
&nirea eritabil a (on6tiinţei u/ane cu (on6tiinţa cos/ic i d autorului
ei c<eia Binelui 6i a 'ului7 (eea ce el a descoperi i a aduce ntotdeauna
tolera nţ 6i ec<ilibr u n priinţa calit ţilor intrinseci ale 2iinţelor 6i ale
lucrurilor7
Toate prerile4 credinţele4 e.perienţele4 prin care 2iinţa u/an
naţ s deosebeasc constantele ieţii4 se contopesc la captul Eoluţiei n
aceea6i Iubire uniersali3at7 A/ 3ut c n aceast uniersalitate 2iecare 6i
pstrea3 o ecuaţie personal care4 n le0turile lui cu Mulţi/ea nede2init
a 'encarnrilor i d acces la o Multiplicitate de 2ericiri di2erite7 &nitate"
Multiplicitate4Aceast
indiidual7 aceastacertitudine
este pecetea Absolutului
este care s2inţe6te
la nde/:na des:r6irea
2iinţei cura5oase 6i
81
iubitoare4 2r s /ai 2ie neoie s se stabileasc aceast 'ealitate prin
ipote3e i/a0inare4 iar si/plitatea unei ast2el de stri nu se poate descrie
dec:t cu a5utorul unei anali3e co/ple.e7
(onsider:nd starea 0eneral de &nitate"Multiplicitate4 n a2ara
Nuanţelor particulare 2iecruia4 atracţia uniersal pe care o de2ini/ n
0eneral sub nu/ele de iubire du/ne3eiasc repre3int calitatea
@&nitate nsu2leţind toate nuanţele de atracţie ale 2iecrui indiid u/an7
,ul0ertor4 aceast &nitate de Ar/onie ne d sen3aţia c ne topi/ n
iubirea Lu/ii7 Prin /ii de canale si/ţi/4 0:ndi/4 concepe/ cu o u6urinţ
prodi0ioas7 Gin06ia4 Senintatea4 (al/ul acestei stri 2r nu/e sunt
nluite de o pace 6i de o italitate 2or/ate de sen3aţii contopite 6i uni2icate7
=ac o/ co/para aceste caracteristici prin 2iltrul (on6tiinţei p/:nte6ti4
deosebi/ un elan e.cepţional4 2or/at din ncredere 6i renunţare7 Toate
proble/ele de interes personal4 toate ideile de bucurie4 de pace4 de 2ericire
c<iar4 nu /ai interin7 *rice 2or/ de a/biţie a disprut4 oric:t de nalt 6i
de3interesat ar 2i 2ost7 (on6tiinţa p/:nteasc se si/te dus spre
n2ptuirea unor /ai /ari sacri2icii4 pentru a ec<ilibra lul de iubire pe care
l pri/e6te7 +n pre3enţa acestui al i/ens de Iubire uniersal care o
ptrunde4 Personalitatea con6tient a Indiidului 6tie 6i nţele0e 2r dubiu
c a dori totdeauna s druiasc4 oricare ar 2i e2orturile sale7 Ea are
con6tiinţa deplin c toate 5ert2ele cele /ai e.traordinare pe care le"ar
putea 2ace4
ec<ilibra nicitoate durerileparte
a /ilioana cele din
/aicalitţile
intense pe care le"ar putea
2unda/entale ndura4*cean
ale acestui nu ar
de Ar/onie ale crui bine2aceri le si/te7
+n a2ara ecuaţiei personale4 nu cred s 2ie cu putinţ s se anali3e3e
bo0ţia tonurilor Ar/oniei care se releea3 sub in2luenţa acestei
&nitţi7 (<iar intensitatea alului de ener0ie care ia 2iinţ n e.presia unei
ast2el de Atracţii este ine.pri/abil7 +n acest /o/ent sunte/ n a2ara
li/itelor &niersului nostru 6i orice e.presie slbe6te raportul pe care re/
s l e.pri//7
Acest supra"deota/ent4 aceast supra"5ert2 con6tient care
inadea3 personalitatea 0:nditorului care ia contact cu Eul sau &nitatea4 se
poate traduce ca 2iind e/anarea unui al oios4 in2init de 2ericit4 in2init de
tandru 6i de senin4 care se une6te cu un alt al4 ce pare a proeni din a2ar 6i
care i ptrunde
personal de ctreato/ii cei /ai
oceanul inti/i7 Ali/entarea
de radiaţii acestui al
cos/ice4 deter/in de ener0ie
sen3aţii de o
2ineţe de nenc<ipuit7 (ontactul acestor s2ere de ener0ie personal 6i
cos/ic este conco /itent &nic 6i Multiplu 7 &nic prin sinte3a tuturor
ele/entelor personale care se 0rupea3 spre (entru4 spre *ri0inea
oricrei %ieţi 6i a oricrei Iubiri4 Multiplu prin abundenţa de senti/ente pe
care le 2ace s se nasc n aceea6i clip7 &nic prin 0in06ia e.pansi care
se co/unic tuturor ibraţii lor4 Multiplu prin alul de dorinţe pe care"l
na6te ca rspuns 7 &nic prin supre/a 2ericire de a 2i 6i de a se si/ţi iubit cu
o ast2el de intensitate4 Multiplu prin toate alurile de nuanţe a2ectie care ies
din noi7
=in punct de edere 2i3iolo0ic4 corpul o/ enes c res i/t e acea st
co/uniune spir itual prin duio6i a in2init  care l ptrunde4 u/pl:ndu"l
de lacri/iunei
sen3aţia n oc<i7
Pci Aceast
pro2unde co/uniune at:t toţi
ptrun3:ndu"i de centrii
duioassubtili7
6i dePentru
pur i ado
8F
anali3a n /od obiecti4 aceast stare de co/uniune dintre 2iinţa u/an 6i
*ri0inile sale nu trebuie proocat prin su0estie7 Meditaţia 6i (onte/plaţia
pot pre0ti re3onanţele7 +ns4 aceast &niune trebuie s se nasc pe
nea6teptate4 ntr"un 2el de ilu/inare /o/entan a (on6tiinţei p/:nte6ti7 A
da a/nunte asupra 2lcrii /isterioase a unei ase/enea co/uniuni4 nsea/n
a dori s e.pri/i ine.pri/abilul4 ns nu este ru ca4 ntr"un secol n care se
scriu at:tea absurditţi4 n care se spun at:tea lucruri nense/nate4 s red/
c:tea aderuri palpabile4 reale4 eterne7 In2or/aţiile date de spiritele
de3ec<ilibrate care au rut s aborde3e aceste /editaţii de re0enerare a
(on6tiinţei Indiiduale prin inter/ediul (on6tiinţei cos/ice4 2r s 2i 2cut
ele nsele e2orturile necesare4 nu pot constitui doe3i /potria realitţii si0ure
a re3ultatelor pe care (on6tiinţa u/an este n stare s le obţin7 +n esenţa
spiritual care i3or6te dintr"o ast2el de co/uniune4 si/ţi/ clar c e.ist
uniune ntre I3orul 6i rsarea tuturor 2or/elor de Atracţie uniersal7 Acest
contact d i/presia unei Tinereţi eterne4 a unei e6nice Splendori n Pre3entul
etern al unei Iubiri 2r s2:r6it7 Ae/ sen3aţia unei Eoluţii instantanee4
2r nceput 6i 2r s2:r6it ntr"o &nitate4 0er/en al oricrei Eoluţii trecute 6i
iitoare7
*ricare i"ar 2i e.pansiunea sau restr:n0erea4 aceast iubire i/ens
r/:ne aceea6i4 2r /ri/e 6i 2r durat7 Ea este punctul a crui
circu/2erinţ este peste tot iar centrul nicieri7 Este ori0inea tuturor 2or/elor
Ener0iei uniersale4
,initul n ec<ilibru este sinte3a
cu In2initul ntr"un tuturor potenţialitţilor spirituale4 este
etern pre3ent7

4*)+ E5ERCI0IUL RA0IO,AL AL CO,TEM2LA0IEI


Tendinţele neantiste ale 6tiinţei e.peri/entale dau tuturor
6arlatanilor oportunitatea e.traordinar de a pro2ita de credulitatea
conte/poranilor lor7 =in acest /oti strui asupra necesitţii unui e2ort
indiidual4 dac re/ s a5un0e/ la reun re3ultat7 G:ndiţi" c puterile
/a0ice nu e.ist n a2ara e2ortului personal ni/eni nu  poate da o
anu/it putere psi<ic durabil4 dac nu aţi de3oltat"o oi n6i7 =in acest
punct de edere4 iat c:tea a/nunte care s  per/it controlul asupra
e2orturilor 2cute7
A/ 3ut c inspiraţia nu are ni/ic de"a 2ace cu aura de
supranatural cu care se
care prin obi6nuinţ o ncon5ur/ n 0eneral7
re0ulari3ea34 Ea este doar
trans2or/:ndu"se n oputere
/etod de lucru4
psi<ic7
Metoda de 0:ndire n care se unesc pri/ele rudi/ente ale acestei 2acultţi4
poart n psi<is/ nu/ele de @Meditaţie7 E.erciţiul raţional al /editaţiei
trebuie s se 2ac4 dup cu/ a/ spus4 prin concentrarea 0:ndirii asupra
ele/entelor esenţiale ale unei proble/e pe care cut/ s o re3ol/ prin
noi n6ine4 ca 6i cu/ nu a/ aea nici o noţiune despre ea7 Nu este o
reerie /istic4 o priire pierdut n in2init4 ci e.ercitarea unei atenţii
susţinute4 oluntare 6i con6tiente7 Procedeele de anali3 6i de sinte3 lo0ic
2olosite n acest 2el dau re3ultate ui/itoare7 Preci3ia4 claritatea4 bunul si/ţ sunt
indispensabile dac re/ s ne pstr/ ec<ilibrul capacitţilor noastre
psi<ice 6i s le de3olt/ ntr"un /od superior7
*bseraţiile 2cute n cadrul e.perienţelor de dedublare personal
in s co/plete3e
n care /editaţia
a aea 6anse n /od+nutil
/a.i/e7 6i s"i per/it
e.erciţiul acesteis/editaţii
lucre3e pe un teren
raţionale4
8!
con6tiinţa se 2a/iliari3ea3 cu un nou tip de ibraţii 6i Inspiraţia care
ţ:6ne6te din ea deine o capacitate psi<ic nor/al 6i obi6nuit7
(onte/plaţia este o /etod /ai puţin cunoscut7 Ea este oarecu/ o
ur/are4 o conclu3ie 2aţ de e.erciţiile precedente7 A prii conte/plaţia ca pe
o ad/iraţie cucernic /ai /ult sau /ai puţin incon6tient4 este o 0re6eal
scu3abil pentru cei care nu au studiat niciodat aceste subiecte7 Ea nu este
o si/pl repetare su0esti de cuinte4 de dorinţe4 de senti/ente sau
ru0ciuni7 Acest e.erciţiu cere4 di/potri4 antrena/entul cel /ai seer 6i
/ai strict raţional7 'epetC pe /sur ce ne apropie/ de raportul iniţial al
siste/ului de (au3e 6i E2ecte n care tri/ 6i eolu/ i/a0inaţia trebuie s
cede3e locul unui raţiona/ent /ai 2er/4 unei oinţe /ai stp:ne pe sine7
=ac este la nde/:na oricui s cree3e un cer 6i s"l n3estre3e cu
toate atributele pe care le dore6te4 n sc<i/b trebuie s 2i trecut cu succes prin
e.erciţii de /editaţie con6tient 6i dedublare personal4 pentru ca ,iinţa
Superioar s a5un0 s aprecie3e (onstantele Ar/oniei n si/plitatea lor
real7
E.erciţiul (onte/plaţiei nu trebuie s 2ie o reerie intelectual ci
continuarea 6i stabili3area e.erciţiilor de /editaţie4 2i.area ideilor obţinute
prin inspiraţie7 Acest e.erciţiu co/ple/entar se practic de obicei a6e3at pe un
scaun con2ortabil4 n stare de rela.are4 de cal/4 descris de psi<i6ti prin i3olare 6i
destindere neroas7 Trebuie s 2ace/ apoi o e.punere /ental clar4 lucid
6i
neabsolut con6tient
2ac s iubi/ a /otielor
un principiu care ne +ncepe/
de Ar/onie7 2ac s acţion/ 6i a raţiunilor
prin e.punerea care
unei cau3e
ce deter/in e2ecte de care sunte/ con6tienţi7 Ga/a acestor (au3e este
2oarte ntins7 Ea ncepe cu E2ectele 0enerale pe care ae/ obiceiul s le
obser/4 pentru a urca apoi pro0resi spre principiile directoare ale eoluţiei7
Este u6or s  daţi sea/a c acest e.erciţiu nu are ni/ic /isterios7 El are
scopul s 2i.e3e n con6tiinţ directiele pe care le"a atins7 Ar 2i o e.a0erare
s se 2ac din aceasta ba3a unui siste/ /istic7 Toate repro6urile care se aduc
(onte/plaţiei proin din lipsa de or0ani3are n /etodele de de3oltare psi<ic7
Alternarea /editaţiei cu e.erciţiile de conte/plaţie per/ite Indiidualitţii s ia
cuno6tinţ de e2orturile sale7 Ea nu trebuie s de0enere3e n reerie
senti/ental4 nu/ai pentru a si/ţi ni6te sen3aţii oarecare7 Acest e.erciţiu
/enţine atenţia asupra le0ilor &niersului4 apoi asupra principiilor
directoare cu
ali/entare aleener0ia
Eoluţiei7 El desc<ide
Lu/ilor ast2el
superioare4 con6tiinţei
0rbe6te p/:nte6ti
re3ultatele ci de
/editaţiei la
/asa de lucru4 desc<ide /ai repede calea inspiraţiei7
Pentru a re3u/a4 a/intiţi" c e.erciţiul conte/plaţiei cere4 ca
ba3 2unda/entalC (on6tiinţa E2ectului cruia i conte/pl/ (au3a4
(on6tiinţa (au3ei creia i conte/pl/ Principiul4 (on6tiinţa Principiului
cruia i conte/pl/ Esenţa Spiritual7
Pe /sur ce con6tiinţa superioar se nalţ n aceast Ierar<ie4
reacţia d con6tiinţei indiiduale o stabilitate4 o deta6are care o 2ace
independent de re3ultatul actelor sale7 A ceast pro0resie s2:r6e6te
ntr"o /preunare a Particularului cu &niersalul4 ntr"o unire si/ultan a
celor dou siste/e de ener0ie7 In2initul /ic se nt:lne6te cu in2initul /are7
,iinţa u/an este re0enerat n con6tiinţ de i/ensa solidaritate care o
lea0parte
alt pe decuoMultiplicitatea
parte cu &nitatea ener0etic
Nuanţelor creia
n care i datorea3
se e.pri/ iaţa4
aceast pe de 6i
ener0ie
8?
care sunt pentru ea oca3ii s reali3e3e tot at:tea 2ericiri di2erite7
8$
CONCLUZII
C*) Certitudinea eli"erării de rău
Trebuie subliniat c4 n esenţ4 con6tiinţa u/an nu eoluea3
nu/ai prin credinţ4 2iind necesar 6i de3oltarea 2acultţilor sale
intelectuale 6i /orale7 A i/pune credinţe do0/atice nsea/n a se/na
0er/eni de discordie 6i de r3boaie7 Pro0resul 6tiinţi2ic a adus sericii reale
n aceast priinţ7 'sp:ndind utili3area acestei /ari le0i a (au3ei 6i a
E2ectului care conduce &niersul 2eno/enal4 el a 2cut pentru
a/eliorarea relaţiilor interu/ane4 /ai /ult dec:t toate ar0u/entele
2ilo3o2ice7
=eoarece acelea6i (au3e produc acelea6i E2ecte dac le pune/ n
acţiune n acelea6i condiţii4 prerile 6i credinţele 6i sc<i/b aloarea7 +ntr"
ader4 pentru ce s ne co/place/ n a repeta ca ni6te papa0ali idei pe care
le"a/ adoptat la nt:/plare4 prin coincidenţ4 a2initate instincti sau su0estie
ereditar>
Totul4 sau aproape totul a 2ost spus asupra celor /ai /ulte din
ntrebrile care ali/entea3 teoriile noastre 6i /ulte idei pe care le
consider/ ca 2iind noi4 nu sunt dec:t /or/inte ruite7 Pentru a ie6i din
rutin 6i din pre5udecţi4 pentru a aea idei personale4 ori0inale4 trebuie s te
obi6nuie6ti s 0:nde6ti7
conclu3ii 2aorabile ordiniiAnaturii
/edita esteasupra constantelor
un antrena/ent ieţii 6icu acondiţia
e.celent4 tra0e
s nu te la6i in2luenţat de doctrinele care sunt adesea o piedic pentru
libertatea de 5udecat7
Pentru a readuce ec<ilibrul n de3ordinea teoriilor noastre actuale4
trebuie s apar cea nou7 Acest lucru4 ca toate celelalte4 trebuie s 2ie
supus /arii le0i a (au3ei 6i E2ectului4 6i 2iecare trebuie s poat lua
cuno6tinţ de el4 dac se repet n condiţii identice e.peri/entale7 S
anali3/ c:te a caracteristici ale dedublrii personale din acest punct de
edere7 S te desparţi n dou la c:ţia pa6i de corpul 2i3ic care se odi<ne6te
n stare e0etati4 n deplin stp:nire a tuturor 2acultţilor con6tiente 6i
sen3oriale4 este o c er ti tud in e car e le cuprinde 6i pe c elelalte7 Este de
ase/enea un i3or de idei noi4 o surs de docu/entare7 Este punctul de
plecare al alunei
/i3eriilor4 ieţi 2r/:ntrilor
tuturor /ai a/ple4 /ai lr0itepriind
noastre 6i /aiaceast
co/plete4 s2:r6ituleni0/
dureroas tuturor
a supraieţuirii7
Purtaţi p:n acu/ de la o e.tre/ la alta de toate credinţele 6i
opiniile4 c:nd satis2cuţi4 c:nd de3a/0iţi4 a/ trecut alternati de la bucurie
la disperare7 +n s2:r6it4 dup ce o/ e.peri/enta aceste aderuri4 o/
edea ce nsea/n cu aderat s trie6ti7 E.ist totu6i anu/ite reţineri4 ne
con2runt/ cu o anu/it tea/ n acceptarea acestor idei noi7 =e6i
nde5dea care se nalţ din ad:ncul 2iinţei ndr3ne6te s se /ani2este4 n
2aţa ironiei ul0are a celorlalţi nu lepd/ prea u6or /asca scepticis/ului7
(u/ a/ ndr3ni s /rturisi/ acestora speranţa rena6terii noastre la o nou
iaţ>
Aceast intuiţie care ne cuprinde4 acest a:nt al 2iinţei noastre inti/e
poate un
aea se/na cu o 2or/
de3ec<ilibru de nero3
/ental7 +ns cu Pute/ s necucon2runt/
precauţie4 cu nceput4
ti/iditate la 2rica de a
8#
ncepe/ s ne sc<i/b/ cursul ideilor n 2aoarea unei ieţi posibile n
a2ara li/itelor i3ibile ale ieţii noastre p/:nte6ti7 Puţin c:te puţin ne
2a/iliari3/7 (:/pul radiant /ani2estat de aceste idei este at:t de duios4
nc:t este aproape i/posibil s nu ne atra0 aceast e.perienţ4 atunci c:nd
ncepe/ s"l percepe/7 +n 2aţa lu/inii care ncepe s se /ani2este4 nelini6tile
e.istenţei se esto/pea37 +n cur:nd 2or/ele obi6nuite ale bucuriilor /ateriale
ne interesea3 din ce n ce /ai puţin7 Satis2acţii pro2unde ne u/plu tot /ai
/ult 2iinţa7 %iaţa nu /ai este un sol /i6ctor7 +n 2iecare 3i l clc/ cu pa6i
/ai <otr:ţi 6i n cur:nd cuno6tinţele noastre 2or/ea3 o st:nc pe care o/
cldi ba3ele ne/uririi noastre biruitoare a spaţiului7

C*4 CERTITUDI,EA U,EI 1ERICIRI DURA$ILE


=up perioade seculare de ndoial c<inuitoare4 certitudinea
con6tient de a putea crea o 2ericire care durea3 n a2ara e2e/eritţii
e.istenţei este un bine care nu are preţ7
,ericirea este poate una dintre e.presiile care cuprinde n
de2iniţiile sale cele /ai /ulte arietţi7 ,iecare o consider n 2elul su 6i4
ntr"ader4 toat lu/ea are dreptate7 =e ce s re/ s i/pune/ altora o
2or/ de 2ericire> ,ericirea de a /:nca n 2uncţie de c:t e6ti de 2l/:nd este
tot at:t de respectabil ca 2ericirea de a descoperi o le0e 6tiinţi2ic7 Sunt
2ericiri care se distin0 6i altele care se co/pletea37 Este aceasta o raţiune
de a pune /ai presus pe unele n detri/entul altora> ,iecare trebuie s
0seasc4 prin e.perienţ proprie4 2or/a de 2ericire care i se potrie6te7 Ast2el
nţeleptul se identi2ic cu Principiile Ener0iei uniersale atunci c:nd
constat durata trectoare a 2ericirii si/ţurilor4 a conte/plaţiei 2o r/elor
ieţii7
Nu trebuie s uit/ c orice proces de nţare cere o ucenicie7
Atitudinea oa/enilor n 2aţa lecţiilor a ieţii este ariabilC caracterele
intransi0ente ar dori s 0oleasc p:n la 2und cupa a/ar a su2erinţelor4
te/pera/entele slabe 6i docile or cuta s o ocoleasc prin toate /i5loacele
2iinţa re3onabil 6i con6tient care caut aderul lo0ic 6i e.peri/ental nu
a dori nici a/pli2icarea4 nici di/inuarea su2erinţelor sale4 ci a pro2ita de
e.perienţa acu/ulat pentru a aborda c:t /ai nţelept iaţa7 La aceast
cate0orie de 0:nditori ne re2eri/ atunci c:nd orbi/ de o 2ericire durabil 6i
e6nic7 Nici o e.presie capabil s de2ineasc 2ericirea nu are aloare
dec:t prin e.perienţa c:6ti0at7 =ac lu/ n considerare nielul de
con6tiinţ la care a/ a5uns n cadrul e.perienţelor ieţii4 pute/ spune c
2ericirea este de 2apt o stare de ec<ilibru interior a 2iinţei4 oricare ar 2i 0radul
ei de eoluţie7
Nici o 2iinţ care"6i ur/ea3 tendinţele sale naturale nu poate 2i
2cut responsabil de o stare de lucruri pe care nu a creat"o ea7 Slbaticul
care"6i deorea3 prinţ ii pentru a le 2ace onoarea n/or/:ntrii4 nu
poate aea /ustrri de con6tiinţ pentru ceea ce a 2cut7
Binele 6i rul sunt tot /ai clar con6tienti3ate odat cu
e.pansiunea con6tiinţei7 Binele re3u/ toate caracteristicile unei de3oltri
nor/ale7 'ul este un de3ec<ilibru4 o neconcordanţ ntre pro0resul
2acultţilor=iscuţia
indiiduale 6i aplicarea
re2eritoare lor7
la starea de 2ericire " co/par:nd dou
8
cate0orii de 2iinţe o/ene6ti a6e3ate4 una pe treapta cea /ai de 5os4 a
incon6tienţei4 cealalt pe cea /ai nalt " nu"6i are rostul 7 Atunci c:nd
e.ist o stare de ec<ilibru ntre calitţile 2iinţei 6i 2olosirea lor n tot ceea ce
2ace acea 2iinţ4 pacea este instalat7 'ul4 su2erinţa se na6te din de3acordul
lor7 Aceast situaţie apare clar n iaţa spiritelor nentrupate4 situate n lu/ile
in2erioare7 Toţi sunt 2ericiţi c:nd nu au cuno6tinţ de o stare /ai nalt7 Este
su2icient ns s apar o oa3 de 2ericire n substanţa n care triesc 6i ndat
or 2ace co/paraţia7 =in acest /o/ent4 su2erinţa s"a nscut7 At:ta ti/p c:t nu
or 2i distrus lanţurile de a2initate care i ţin pri3o nieri n lu/ea n care
triesc4 nelini6tea lor dureroas se a /ri cu re0retul 2aptelor trecute7
Aceast durere de a nu putea s duc o iaţ co/plet4 /ai
nalt4 /ai con2or/ cu tendinţele lor4 6i de/onstrea3 din bel6u0
necesitatea7 Toate e.presiile cu a5utorul crora ne ideali3/ dorinţele
intuitie4 nu au aloare dec:t n raport cu starea de con6tiinţ care le
corespunde7 A dori s dai cuia sen3aţiile4 i/presiile care se de0a5 dintr"o
stare de con6tiinţ pe care el nu a si/ţit"o niciodat este un aderat
nonsens7 Lo0ica 6i raţiunea superioar or " pentru a a5un0e s si/ţi/ starea
de 2ericire " s"i 2olosi/ orice /i5loace spre reali3area unui 0rad /ai nalt de
nţele0ere n ierar<ia cau3elor 6i a principiilor7
Prin aceste deducţii e.peri/entale4 este u6or s ne d/ sea/a de
in2luenţa colecti asupra pro0resului 2ericirii7
senti/ente Toate
sau procedeele
2apte dup care au dreptprestabilit
un al0orit/ scop s/piedic
do0/ati3e3e idei4
cre6terea
2ericirii7
Toate or0ani3aţiile care au drept scop stabilirea unei pci luntrice
durabile4 un ec<ilibru social /rit4 o or0ani3are superioar4 trebuie s tind
spre o libertate /rit de 0:ndire7 =:nd tuturor nţtura necesar pentru a
putea 5udeca liber 6i pentru a deeni / ai con6t ienţi4 2 ace/ pentru 2ericirea
poporului /ai /ult dec:t dac l"a/ <rni cu do0/e7
+ntre o 5udecat liber 6i o 5udecat i/pus este o deosebire enor/7
Pri/a atra0e asupra autorului ei repercusiuni pe care el sin0ur le a
recti2ica atunci c:nd le a nţele0e reacţiunile dureroase7 (ea de a doua
prooac o in<ibare4 un bloca5 0eneral n /ecanis/ul e2orturilor necesare
stabilirii unui ec<ilibru /ai apropiat eoluţiei sale psi<olo0ice7
Este deci
a unei /etode cu totulduc:nd
speciale inutil slase2ericire7
discuteToate
asupra/i5loacele
prioritţii care
unui procedeu4
utili3ea3
raţiona/entul lo0ic sunt bune4 dac nu ne ncpţ:n/ asupra ideilor pe
care nu le cunoa6te/ per2ect7
Meditaţia4 re2lecţia4 desco/pun:nd ideile n Principiile lor ele/entare
pentru a le aplica apoi con6tient4 este una din /etodele cele /ai e2icace
pentru toat lu/ea7 %iaţa superioar are ele/ ente a cror certitudine este
nendoielnic 7 Eoluţia este lucrul cel /ai u6or de conceput7 Ea este o
ordine natural n de3oltarea con6tiinţei spre care se tinde n /od necesar7
+n ur/a obserrii tot /ai con6tiente a 2aptelor e.istenţei cotidiene7

C*6 SI3URA,0A @, E1ORTUL2iecruia


E.a/in:nd co/porta/entul 2ERSO,AL
se poate obsera la /a5oritatea
88
srcia e2orturilor 2cute pentru des:r6ire7 (ei /ai /ulţi se las clu3iţi
de po2tele lor4 de nlnţuirea eeni/entelor particulare 6i 0enerale ale ieţii
sociale7 ,oarte puţini se strduiesc s nainte3e n susul curentului 6i s
cree3e4 pentru propria lor 2ericire4 o ordine con2or/ unei ieţi /ai bune7
E.a/inarea condiţiilo r de iaţ n Ini3ibil ne naţ c natura
este un re3eror de ener0ie pe care 2iinţa u/an trebuie s neţe s"l
utili3e3e pentru a"6i de3olta 2acultţile superioare stadiului actual de
eoluţie7
At:ta ti/p c:t indiidul nu se or0ani3ea3 pe sine nsu6i4 este
supus reacţiunilor particulare 6i 0enerale ale eeni/entelor7 ,iecare poate
deosebi4 sub /ultiple 2or/e4 calitţile ce trebuie s 6i le de3olte pentru a
do/ina condiţiile ne2aorabile ale e.istenţei7
Pri/ul principiu al acestei re2or/e personale4 este ncrederea7
*ricare ar 2i neca3urile e.istenţei4 nu trebuie s ne pierde/ niciodat
cura5ul4 ci s pstr/ o ncredere neclintit n le0ile ieţii7 Trebuie s ne
0:ndi/ c Ar/onia4 Ec<ilibrul4 *rdinea co/pun &niersul n 2racţiunile lui
cele /ai nense/nate7 =ac pune/ n /i6care4 n iaţa noastr personal4
acelea6i ele/ente4 n /od obli0atoriu trebuie s a5un0e/ la re3ultate
2aorabile dorinţelor noastre7
Su2erinţa /oral 2iind re3ultatul unui de3ec<ilibru ntre dorinţele4
0:ndurile4 senti/entele 6i obli0aţiile noastre sociale4 reor0ani3area
obiceiurilor
2iind supus 6i a tendinţelor
unei noastredeci
discipline a:nd o 2ace s dispar7
o iaţ Totodat4
raţional4 or0anis/ul
se /ani2est o stare
de sntate plenar a ntre0ii 2iinţe eli/in:ndu"se boala7
Al doilea principiu al unei ieţi ar/onioase este @bunoinţa7
=eoarece a/ stabilit n noi ncrederea n le0ile ieţii4 nu /ai e.ist nici o
raţiune pentru a ne supra pe oa/enii /ai puţin eoluaţi7 S ls/
caracterele arţ0oase4 nencre3toare s"6i cree3e sin0ure co/plicaţii 2r a
ne i/plica7 +n de2initi ei acţionea3 pentru ei n6i6i7 (:t prie6te e0ois/ul4
or0oliul4 anitatea4 acestea sunt de2ecte at:t de rsp:ndite4 nc:t ar 2i
3adarnic s rei s le eli/ini din 5urul tu7 Bunoinţa ne pune la adpost de
0urile rele4 ne apr de inidie4 ne 2ace s suport/ cele o /ie 6i unu de
de2ecte pe care le ede/ n 5urul nostru7
A treia condiţie pentru a reu6i este de a te 0:ndi nentrerupt la
re3ultatul pe
Asociaţia care rei
acestor s lpe
i/a0ini obţii7
care*/ul este o idei4
le nu/i/ 2iinţ nu
e/ina/ente
are li/it70:nditoare7
(:nd a/
trecut di/ensiunile succesie ale spaţiului n care tri/ noi7 ele se unesc cu
nse6i principiile ener0iei din care ele repre3int 2or/a de reali3are7
Pentru a obţine re3ultate concrete4 trebuie s ne culti/
0:ndirea po3iti7 Aceasta este o 2orţ care trebuie diri5at n /od con6tient4
cu bun si/ţ 6i raţiune7 Ar 2i o 0re6eal s crede/ c este necesar s duce/
un anu/it 2el de iaţ4 /ai deosebit4 pentru a a5un0e la un anu/it re3ultat7
%ec<ile /istere iniţiatice4 probele oculte4 cuintele /a0ice4 erau
adaptate unor stri de con6tiinţ care nu s"ar 2i putut de3olta n alt 2el dar4
dincolo de aceasta4 cele /ai /ici 2apte pot seri drept tra/bulin
eoluţiei 2acultţilor noastre7 ,iecare poate pro0resa4 n s2era lui de acţiune4
tot at:t de u6or ca n te/plele din Me/p<is7 A5un 0e s ne concentr/
asupra unui
dorinţelor caresin0ur /oti spre
ne 2r/:nt7 care nscare
+n ca3ul canali3/ arietatea
ne preocup4 acest0:ndurilor 6i
/oti trebuie
89
s 2ie o idee de pro0res4 de eoluţie7 Trebuie s prii/ toate eeni/entele4
bune sau rele4 ca pe ni6te lecţii din care ae/ de e.tras nţ/inte 2olositoare
cre6terii noastre spirituale7
=ac starea noastr social nu corespunde si/ţirii noastre
luntrice4 s aspir/ 6i s cut/ s ne trans2or// c:t /ai pro2und7 Atunci
ea se a /buntţi n /od obli0atoriu7 =ac ae/ nenţele0eri n 2a/ilie sau
n societate s r/:ne/ 2er/i n bunoinţa noastr7 (:tea aderuri
spuse la /o/entul oportun or ndeprta prostii /ai /ari sau /ai /ici
care roiesc n 5urul nostru7 Prostia o/eneasc este un 3c/:nt de
nţ/inte pe care le o/ utili3a pentru per2ecţionarea noastr7
*biceiul de a studia cele /ai /ici a/nunte ale ieţii pentru a
e.tra0e con clu 3ii uti le tra ns2 or/rii noa str e4 a de3 ol ta n noi
ca li tţi ca re acu/ul:ndu"se or produce 2acultţi psi<ice noi7 ,iecare a
utili3a aceste 2acultţi n sensul n care i conine7 *ricare ar 2i aceste
capacitţi4 6ti/ de pe acu/ c toate duc la acela6i scop de des:r6ire7
Pentru a ne da sea/a dac nu 0re6i/ dru/ul4 e.ist un /i5loc 2oarte
si/plu de a ne controla7 A/ 3ut c atracţia Dre3onanţa este principiul
uniersal care lea0 structura u/an de cea cos/ic7 Multiple n strile
in2erioare ale substanţei4 toate 2or/ele atracţiei se uni2ic n strile superioare
pentru a deeni conco/itent &nitate"Multiplicitate la 2iinţa des:r6it7 =ac
/unca de reor0ani3are a 2ost bine condus4 trebuie s constat/ pre3enţa
unei atracţii
atracţie este 0enerale a ,iinţei
ncon5urat spre6i un
de lini6te BineAccentu:ndu"se
pace7 colecti7 Aceast tendinţ
aceast de
atracţie4
interesul personal se trans2or/ n bunoinţ4 apoi n iubire pentru principiile
Binelui4 ,ru/osului 6i Ade rului4 p:n n clipa n care 2iinţa u/an se
identi2ic cu Principiul su con6tient4 ntr"o iubire uniersali3at a 2iinţelor
6i a lucrurilor7

C*9 CERTITUDI,I /I 2RO$A$ILIT-0I


=e6i a/ eli/inat pe c:t posibil ter/enii ce ar 2i putut 0enera
ec<ioc4 nu este deloc u6or s dau o de2iniţie do0/atic 2orţelor n acţiune
n &niers4 ns este util s le sc<e/ati3e3 acţiunea 0eneral pentru a
pre0ti con6tiinţa pentru realitatea e.peri/ental7
=ac prii/ /ecanis/ul acestei or0ani3ri4 pute/ spune c
dedublarea
nou c:/p de personal
actiitate7desc<ide porţile unei /etapsi<ice
Toate 2eno/enele e.peri/entripotri0uroase ntr"un
2i studiate cu
a5utorul ei n /od 6tiinţi2ic7 Trans2or/area 2orţelor poate 2i controlat n
/od direct7 Toate /ani2estrile spiritelor ii 6i a celor nencarnate dein
noi subiecte de studiu7 Este ca3ul s spune/ c toate /odurile de 0:ndire
pot 2i studiate spontan4 iar pentru aceasta sunt de a5uns trei operatoriC pri/ul
este s le control/4 al doilea operator /a0neti3ea3 pe un al treilea care
este nsrcinat s trans/it indicaţiile 6i obseraţiile utile7
Acest control direct n di/ensiunea n care se produc 2eno/enele este
capabil s ne aduc sericii i/ense7 (o/po3iţia ato/ului4 constituţia corpurilor4
asocierea 6i disocierea particulelor ener0etice ne or desc<ide noi perspectie
asupra ori0inii substanţei7
Aceste anali3e ne or per/ite s abord/ n a/nunt /isterele
ieţii7 Acţiunea
indicaţii /edica/entelor
preţioase studiat
asupra procesului prin acestaprocedeu
de indecare ne poate
bolilor7 Eli.irul da
de iaţ
9K
lun04 piatra 2ilo3o2al or deeni realit ţi7 (<iar 6i princip iul dedublrii
personale este accesibil 6tiinţei7 +n lucrarea aceasta insist asupra de3oltrii
psi<olo0ice 6i /orale pentru c d4 pentru cercettor4 posibilitatea de a
ptrunde n alte lu/i7 =e alt2el4 utili3area unei 2or/e noi de ener0ie4
2r o de3olt are /oral corespun3 toare4 ar /ri de3ordinea 2iin d
p0ubitoare pentru toat lu/ea7 +ns4 din punct de edere 2eno/enal4 pute/
spune c este cu putinţ s se deter/ine /ecanis/ul 2i3iolo0ic al
dedubl rii person ale 6i s se cunoas c ad5uantele necesare care s 2ie
capabile s reacţione3e dup te/pera/ente4 pentru ca toat lu/ea4 s se
poat dedubla7
Ast2el4 nu este deloc ridicol s ne i/a0in/ n iitor un specialist
care s reco /ande pacientului su un re0i/ special destinat s"i
/odi2ice potenţialul radiant7 Acesta nu a /ai aea dec:t s se a6e3e ntr"
un /ediu ioni3at cu dierse culori4 par2u/uri4 radiaţii potriite pentru a
crea o at/os2er 2aorabil te/pera/entului su 6i car e s"i per/it s
se deduble3e n /od auto/at7
(ertitudinea dedublrii nu las a6a dar nici o ndoial7 Ea se
i/pune 6i celor /ai sceptici7 A presupune c a/ i/a0inat eu nsu/i
toate a/nuntele acestor e.perienţe4 ar nse/na s /i se atribuie calitţi /ai
des:r6ite dec:t cele necesare pentru dedublare7
* a doua certitudine se i/pune tuturor celor care intr n
le0tur cu Ini3ibilul7
le0at starea cea /aiEste certitudinea
ra2inat a unei eoluţiei con6tiinţei
2ericiri 2r nu/e7 de+n care este
aceast
certitudine sunt cuprinse toate celelalte7 Este deci una dintre cele /ai
i/portante care trebuie c:6ti0at7 Pas cu pas i"a/ trit trans2or/rile4 a/
ptruns4 taton:nd4 strilesuccesie ale con6tiinţei ele /"au dus la scu2undarea
n (on6tiinţa cos/ic7
Pot a2ir/a deci 2r tea/ c eoluţia este le0ea 0eneral a
oricrei 2iinţe ii7 %"a/ citat c:tea caracteristici obserate pe locC
,ericire 2r nu/e4 Mulţu/ire 6i Libertate absolute4 Iubire des:r6it
ntr"o stabilitate n acela6i ti/p indiidual 6i uniersal4 &nitate de
con6tiinţ4 Multipli citate de puteri7 =in aceast certitudine decur0 eident
/ulte alteleC ine.istenţa /orţii4 supre/aţia si0ur a binelui4 a ordinii4 la toate
nielurile eoluţiei4 certitudinea ne/uririi ntr"un etern pre3ent4 ine.istenţa
ti/pului 6i a spaţiului 6i c:te altele pe care ar 2i i/posibil s le detalie/ n
continuare7
(e r/:ne de cunoscut> A/nunte de 0reutate 6i /sur4 natura
inti/ a ener0iei 6i substanţei4 de/arcarea strilor spaţiului4 calitţile lor4
/ri/ile lor4 posibilitţile lor4 /i5loacele lor de ptrundere4 natura e.act a
dublului 6i a con6tiinţei7 Iat o sea/ de proble/e asupra crora nu ae/
dec:t probabilitţi4 dar i/portanţa lor este secundar deoarece ae/
/i5loace s le studie/7
Prerea /ea este c n orice acţiune trebuie s ne interese3e /ai
ales re3ultatul7 Esenţial nu este s ar0u/ent/ la in2init4 ci s nţele0e/
raporturile de unire cu natura4 cu le0ile ieţii4 ale ec<ilibrului4 cu principiile
ordinii uniersale7 =e2iniţiile nu au aloare dec:t prin nţele0erea acestor
raporturi7 *dat ce Indiidualitatea a luat cuno6tinţ de acestea4 ce
i/portanţ
orice /aieaare
/o/ent arelatiitatea cuintelor
2i capabil s reproduc ,iinţa deine
acelea6i con6tientpun:nd
2eno/ene4 c n n
91
5oc le0ile 6i raporturile de care are cuno6tinţ7
Toate certitudinile se ba3ea3 pe con6tiinţa pro0resi a (au3elor
6i a Principiilor7 +n ceea ce prie6te e.presiile care o de2inesc4 acestea sunt
2oarte /ulte4 cci ele se adaptea3 0radului de eoluţie al Indiidualitţii7
S lu / un e.e/plu7 (ertitudinea obseraţiilor /ele n di2erit ele 0rade
ale eterului /i per/it e s"/i i/a0in e3 constituţia sc<e/atic a
&niersului4 2r s cunosc n pro2un3i/e natura inti/ a substanţei7 *ricare
ar 2i ipote3a pe care o 2ac4 ansa/blul a r/:ne aderat4 pentru ca a6
ncerca s"/i adapte3 cuno6tinţele p/:nte6ti la procesul pe care l"a/
obserat7
Pentru a 2i.a ideile4 s consider/ o substanţ ir0in ale crei
particule ener0etice sunt n ec<ilibru indi2erent4 n a2ara oricrei presiuni
distanţa dintre ato/ii ei nu are nici o i/portanţ4 ,ie c este de un /etru4
2ie c este de un ilo/etru4 cci acesta este In2initul n care ti/pul 6i
spaţiul nu contea37 S presupune/ c4 cu a5utorul 2orţei 0:ndului4 e.ercit o
presiune7 *ricare ar 2i sensul acestei atracţii4 eu cree3 i/ediat o li/it7
Intensitatea 2orţei centripete a 2i proporţional cu acţiunea /ea care a
deter/ina ideea de durat4 de spaţiu4 de /aterie7 +ncet:nd acţiunea4 ato/ii
rein la starea lor nor/al cre:nd noţiunea de 2orţ centri2u0 aspectul
/aterie se trans2or/ ast2el 6i este nlocuit cu calitatea2orţ7
Ne pute/ de ase/enea i/a0ina un pendul care acţionea3
asupra
aproapesubstanţei
de punctulp:nsu
la un
de punct /a.i/
plecare4 /aidepuţin
co/presie4 apoi reenind
o 2racţiune datorat
a/orti3rii7 Este de a5uns ca un i/puls s restituie de 2iecare dat aceast
pierdere datorat re3istenţei /ediului ncon5urtor4 6i /oţiunile 6tiinţi2ice
de ener0ie potenţi al 6i ener0ie cinetic sunt su2iciente pentru a
ntreţine stabilitatea uniersului7 (:t prie6te raportul dintre punctul de
suspensie 6i e.tre/itatea pendulului4 el a repre3enta raportul constant
dintre absolut 6i relati7 *ricare ar 2i /ri/ea unui cerc sau a unei s2ere4
toat lu/ea 6tie c raportul dintre circu/2erinţ 6i dia/etru este un nu/r
constant7
Noţiunile de ec<ilibru n 2iecare punct al spaţiului pot 2i de
ase/enea repre3entate n /od sc<e/atic7 S presupune/ c toat
cantitatea de substanţ dintr"un uniers este e0al cu o sut de unitţi7 %o/
putea considera
parte 2orţ7 +n /ode.tre/itatea /aterie
reciproc4 la a:nd 99
e.tre/itatea de prţi
opus o/deaea
/aterie 6i doar
99 prţi de o
2orţ 6i una de /aterie de aici re3ult noţiuni le de ec<ilibru stabil 6i de
trans2or/are a ener0iei7
*ricare ar 2i partea de ilu3ie a acestor ipote3e4 oi a5un0e
totdeauna la acelea6i puncte esenţiale ale e.perienţeiC
17* aceea6i substanţ4 etern4 pre3ent:ndu"se si/ultan sub
aspectele de ,orţ 6i Materie
F7&n ec<ilibru stabil n 2iecare din stri
!7* ener0ie co/pri/:nd ato/ii spre un (entru4 ctre latura
Materie
?7Absenţa co/presiunii ctre latura ,orţ
$7Posibilitatea pentru su2letu l u/an de a ptrunde n 2iecare din
strile substanţei4 care se pre3intC 0rea 6i ntunecat de partea
9F
Materie4 u6oar 6i lu/inoas de partea ,orţ
#7&nitatea de sen3aţii con6tiente4 consider:nd latura /aterie ca o
li/itare a tuturor posibilitţilor4 cu un /ini/ de satis2acţie4 6i latura
,orţ ca o libertate total de acţiune4 cu un /a.i/ de satis2acţii7
Nu strui deci peste /sur asupra i/portanţei de2iniţiilor date n
cursul acestei lucrri7 Insistaţi s deprindeţi raporturile care se desprind
din ele7 La 2iecare pas pe care l eţi 2ace pe aceast cale4 eţi nţele0e /ai
bine de ce 6i n c:te 2eluri (on6tiinţa este o &nitate de %iaţ capabil s
se e.pri/e ntr"o Multiplicitate de 2or/e7

S17R/IT
9!
@, LOC DE 2RE1A0-*********************************************************************** i
2ARTEA @,T@I************************************************************** ****** ***** ****** ***)
171 K N*&) BA) ;TIINUI,I() =E P'*G'ES777777777777777777777777771
17F (*N=IUIILE MELE =E EOPE'IENU)77777777777777777777777777777777777F
17! (VTE%A 'E&LTATE GENE'ALE7777777777777777777777777777777777777777#
17? ANALIA ,EN*MEN&L&I =E SEPA'AUIE =INT'E ,IINUA
&MAN) ;I (*'P&L S)&77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77711
17$ P'EG)TI'EA =ETA;)'II P'IN (APA(IT)UILE77777777777777771?
SEN*'IALE7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
17# SEPA'A'EA INSTANTANEE777777777777777777777777777777777777777777777771#
17 =E=&BLA'EA P'IN %V'TE77777777777777777777777777777777777777777777771
178 ,IINUA &MAN) (*N;TIENT)4 LVNG) ,*'MA SA ,II()
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777FK
179 LEG)T&'ILE ENE'GETI(E77777777777777777777777777777777777777777777777F?
171K M*=&'ILE =E T'ANSP*'T ALE S&,LET&L&I &MAN +N
IN%IIBIL7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777F$
1711 M*=&L +N (A'E (*N;TIINUA *MENEAS() +;I
EOE'(IT) P&TE'ILE777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777F
171F PIE=I(ILE ;I MIL*A(ELE =E AP)'A'E +N A PAT'A
=IMENSI&NE77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777!F
171! (&M =E*SEBIM +N IN%IIBIL (ALITATEA
%IEU&IT*A'EL*'777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777!?
171? (&M P*T ,I +N%INSE ,*'UELE (*NT'A'II777777777777777777!#
171$ (&M =E*SEBIM %IS&L =E =E=&BLA'E777777777777777777777777!9
171# *BSE'%AUII AS&P'A ME(ANISM&L&I INT&IUIEI ;I
INSPI'AUIEI777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777??
171 %AL*A'EA 'ELATI%) A (&N*;TINUEL*' ;I A
MIL*A(EL*' =E PE',E(UI*NA'E &TILIATE +N IN%IIBIL
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777?8
1718 LIMITELE LIBE'&L&I A'BIT'& ;I IN,L&ENUA %*INUEI
+N (ELELALTE L&MI777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777$F
1719 (&M =E*SEBIM ,*'MELE ;I ,IINUELE777777777777777777777777$?
2ARTEA A DOUA******************************************************** ***** ****** ****** *:>
F71 P&TE'EA GVN=&L&I7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777$8
F7F IL&IA ;I 'EALITATEA77777777777777777777777777777777777777777777777777777777#K
F7! E%*L&UIA +N TIMP ;I SPAUI&77777777777777777777777777777777777777777777#!
F7? * L)M&'I'E AS&P'A ,*'M)'II &NI%E'S&L&I7777777777777##
F7$ P'IN(IPI&L &TIL ;I ,&N=AMENTAL AL %IEUII *MENE;TI
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777#8
F7# (A'A(TE'ISTI(ILE AT'A(UIIL*' *BSE'%ATE +N
IN%IIBIL7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777771
F7 EOPE'IENUE AS&P'A (*NT*PI'II S&,LETEL*'
S&'*'I777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777?
F78 AT'A(UIA &NI%E'SALIAT) ;I E(&AUIA PE'S*NAL) +N
9?
L&MILE S&PE'I*A'E77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
F79 (*NTA(T&L S&BLIM (& ESENUA ENE'GIEI
&NI%E'SALE7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777779
F71K EOE'(IUI&L 'AUI*NAL AL (*NTEMPLAUIEI777777777777777778F
CO,CLU.II*************************************************************************** ***** ****>:
(71 (ertitudinea eliberrii de ru7777777777777777777777777777777777777777777777778$
(7F (E'TIT&=INEA &NEI ,E'I(I'I =&'ABILE77777777777777777777778#
(7! SIG&'ANUA +N;IE,*'T&L
(7? (E'TIT&=INI PE'S*NAL7777777777777777777777777777778
P'*BABILIT)UI77777777777777777777777777777777777777789