Sunteți pe pagina 1din 49

STUDIILE SI DOCUMENTATIILE DE URBANISM CURS ANUL 1 - MASTER

PUZ
CURSUL 3: PUG
PUG Teorie si
metodologie
Exemple:orase
mici
PUD
LECT.DR.ARH. SIMONA BUTNARIU
1. STRUCTURA CURSULUI

CURSUL 1+2
Tendinte pe plan international in design urban
CONTINUITATEA HIPERMODERNA
Seminar 1+2_Studiu de oportunitate

CURSUL 3+4
PUG_cum nu/se mai poate face PUG azi in Romania
Seminar 3+4_Studiu de oportunitate

CURSUL 5+6
PUZ_tipuri de puz-uri

CURSUL 7
PUD_tipuri de pud-uri si relatie obiect/context
DOCUMENTE SI DOCUMENTATII DE URBANISM

FRANTA
PUG ROMANIA
“LEGEA ORASULUI”

PLAN DE OCUPARE A SOLULUI REGULAMENT+REGLEMENTARI

CONTINUITATEA VALABILITATII VALABILITATE LIMITATA


10 ANI

UN SUPORT INCONTINUU DURATA MEDIE A AVIZARII


RESPECTAT SI PERFECTAT 4 - 7ANI

LEGISLATIE EMISA IN ETAPE DIFERITE SI


NEDIFERENTIATE CA PRELEVANTA
DOCUMENTE SI DOCUMENTATII DE URBANISM

2.PROCESUL DE
• LICITATIE ELABORARE • CONDITIONARI
• SELECTIE DE • STUDII DE
CLARE IN
OFERTE FUNDAMENTARE
ORDINEA DE
• ATRIBUIRE • PUG PROPRIU-ZIS OBTINERE A
DIRECTA • DOCUMENTATII AVIZELOR
PENTRU
AVIZE/ACORDURI
1.CASTIGAREA 3.PROCESUL
LUCRARII DE AVIZARE
1.CASTIGAREA LUCRARII
•METODOLOGIA ŞI PLANUL DE LUCRU PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
PUG va fi elaborat în conformitate cu prevederile
Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG

indicativ GP038/ 1999


PERSONALUL IMPLICAT
DENUMIRE ETAPA SI CALIFICAREA TERMEN DE ELABORARE
ACESTUIA

• Documentare • Arhitecti inscrisi in RUR • pentru fiecare etapa


• Studii de fundamentare • Urbanisti si Urbanisti in parte
• PUG si RLU Peisagisti inscrisi in
• Avize si documentatie RUR
finala PUG • Ingineri geodezi,
geotehnicieni
• Ingineri membri RUR
• Sociologi, Geografi
membri RUR
1.CASTIGAREA LUCRARII

Criterii de selectie a echipei castigatoare:


1.oferta cu cel mai mic pret
2. acoperirea tuturor etapelor şi cerinţelor caietului de sarcini
și normelor tehnice în vigoare privind elaborarea documentaţiei urbanistice tip PUG
3.timpul cel mai scurt

ECHIPA COMPETITIVA:
1.PRETUL CEL MAI MIC
2. O CAT MAI MARE DIVERSITATE DE SPECIALISTI CU LITERE RUR
3.EFICIENTA SI RAPIDA
Promovare

Prezenta
Reamintire
rezultate
Expunere

Echipa
Lider
Diversitate
Polivalenta
Renume

Contacte
Informatii
Lucrari
1.CASTIGAREA LUCRARII

- PRIN LICITATIE:
• monitorizare permanenta a site-ului SEAP
• timp, bani si oameni pentru intocmirea documentatiei care sa participe la licitatii
• capacitatea de a respecta termene fixe,proceduri riguroase si complete de
redactare a documentelor (o singura greseala sau absenta unui
singur criteriu sau act e suficient sa descalifice)

- PRIN selectie de oferte:


• stabilirea permanenta de contacte si relatii cu
persoane cheie din administratia locala
• promovarea echipei cu prilejul tuturor manifestarilor
din sfera profesionala: conferinte, expozitii, intruniri
• alcatuirea unui portofoliu de lucrari care sa permita
atingerea cerintelor din caietul de sarcini
2.PROCESUL DE ELABORARE

Avizare PUG
Studii de
modificari
fundamentare
continue ale
PUG-ului
?
final

PUG Documentatii
propriu pt.avize/
-zis acorduri
2.PROCESUL DE ELABORARE
DOCUMENTARE Sursele de documentare:

• Documentare - prevederile documentaţiilor de rang superior:


în bazele de Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional ( P.A.T.N.), Planul de Amenajare a
Teritoriului Regional ( P.A.T.R.), Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (
date existente P.A.T.J.)

- proiecte de investiţii aprobate ce intervin hotărâtor în dezvoltarea


localităţii, elaborate anterior planurilor urbanistice

- P.U.Z. /P.U.D.aprobate ulterior P.U.G. în vigoare

- evidenţe statistice privind evoluţia populaţiei, activităţilor economice,


instituţiilor publice şi de interes general, echipare edilitara etc

- date, informaţii şi proiecte aflate în gestiunea unor instituţii şi institute


centrale, precum şi în gestiunea unităţilor descentralizate ale statului

• Documentare - anchete şi observaţii locale, informaţii, opţiuni ale populaţiei


pe teren
2.PROCESUL DE ELABORARE
STUDII DE Ce contine studiul Persoane implicate
FUNDAMENTARE
• Reambularea - primul pas in elaborarea PUG -Inginer geodez
suportului topografic - fundamentul documentatiei -autorizat ONCGC
- suportul de lucru actualizat si CATEGORIA D
care preia toate documentatiile
de urbanism anterioare si
extinderile intravilanului
• Studiu privind - analiza situației existente a -Inginer membru RUR literele:
rețelele tehnico- rețelelor tehnico-edilitare G1 – echipare edilitară
edilitare - va avea ca baza avizele de F4 – echipare tehnică a
amplasament de la detinatorii de
teritoriului
retele
• Studiul istoric Studiul va cuprinde probleme -Urbanist membru RUR literele:
general legate de: B, D, E
- monumente ce fac parte din F6 - protejarea și dezvoltarea
patrimoniul cultural și istoric
patrimoniului construit
- inventarierea acestora
- delimitarea zonelor protejate G5 - studii de istorie urbană
scara 1/5000 G6 - amenajare peisagistică
-Arhitect -specialist atestat
Ministerul Culturii Și Cultelor
2.PROCESUL DE ELABORARE
STUDII DE Ce contine studiul Persoane implicate
FUNDAMENTARE
• Studiu geotehnic și - identificarea și delimitarea - Inginer geotehnician
de riscuri naturale arealelor și surselor de hazard
(inundabilitate, natural și antropic:
alunecări de teren, 1. alunecări de teren
risc seismic) 2. inundabilitate
3. risc seismic

• Studiu privind - cadrul natural, climă, soluri, - URBANIST PEISAGIST RUR


reabilitarea, protecția hidrografie, resursele naturale, literele: D,E,B
si conservarea monumente ale naturii F1- cadrul natural şi calitatea
mediului - analiza situației existente-
mediului
disfuncționalitățile și prioritățile
de intervenție

• Studiu privind - analiza tendințelor şi direcțiilor - licentiat in Sociologie


evoluția socio- de evoluție a factorilor
demografică demografici, educaționali,
profesionali etc., pornind de la
stadiul actual al acestor factori la
nivelul orașului
2.PROCESUL DE ELABORARE
STUDII DE Ce contine studiul Persoane implicate
FUNDAMENTARE
• Studiu geotehnic și - identificarea și delimitarea - Inginer geotehnician
de riscuri naturale arealelor și surselor de hazard
(inundabilitate, natural și antropic:
alunecări de teren, 1. alunecări de teren
risc seismic) 2. inundabilitate
3. risc seismic

• Studiu privind - cadrul natural, climă, soluri, - URBANIST PEISAGIST RUR


reabilitarea, protecția hidrografie, resursele naturale, literele: D,E,B
si conservarea monumente ale naturii F1- cadrul natural şi calitatea
mediului - analiza situației existente-
mediului
disfuncționalitățile și prioritățile
de intervenție

• Studiu privind - analiza tendințelor şi direcțiilor - licentiat in Sociologie


evoluția socio- de evoluție a factorilor
demografică demografici, educaționali,
profesionali etc., pornind de la
stadiul actual al acestor factori la
nivelul orașului
2.PROCESUL DE ELABORARE
PUG PROPRIU-ZIS Ce contine studiul Persoane implicate

Parte scrisă: Memoriu general și RLU - Urbanisti membri RUR literele: B, D, E


F6 - protejarea și dezvoltarea
patrimoniului construit
G5 - studii de istorie urbană
G6 - amenajare peisagistică
Parte desenată: •Încadrarea în teritoriu -Arhitect -specialist atestat Ministerul
Culturii Și Cultelor
•Analiza situaţiei - URBANIST PEISAGIST RUR literele:
existente D,E,B
F1- cadrul natural şi calitatea mediului
•Regimul juridic şi
circulaţia terenurilor
•Reglementări reţele
tehnico-edilitare
•Reglementări căi de
comunicaţie
•Reglementări
urbanistice – unităţi
teritoriale de referinţă
3.PROCESUL DE AVIZARE

Forma finala
acceptata de
BENEFICIAR Forma finala a
(ADMINISTRATIA PUG-ului
LOCALA)

Preluare
modificarilor
Filiera avizatorilor
de ELABORATOR
avizare PUG
3.PROCESUL DE AVIZARE
OBŢINERE AVIZE – condiționări între avize

OCPI Giurgiu
Deținători rețele tehnico edilitare
Administrația Națională “Apele Romane”
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Giurgiu
Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu
Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu
M.Ap.N., S.R.I., M.I.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri
Giurgiu / CNADNR
Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Național Giurgiu / Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional
MDRAP
ANIF
MADR
Consiliul Județean Giurgiu
3.PROCESUL DE AVIZARE
1. OCPI Giurgiu INGINER
2. Deținători rețele tehnico edilitare INGINER
3. Administrația Națională “Apele Romane” INGINER
4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu ARHITECT
5. Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu ARHITECT
6. Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu URBANIST PEISAGIST
7. M.Ap.N., S.R.I. M.I. ARHITECT
8. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Giurgiu / URBANIST
CNADNR
9. Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu ARHITECT
Național Sibiu/ Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional
10. MDRAP URBANIST
11. ANIF ARHITECT
12. MADR ARHITECT
13. Consiliul Județean Giurgiu URBANIST
Denumire și descriere sumară a
Etapă Fază
fazelor de execuție 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Reambularea suportului topografic


Studiu geotehnic și de riscuri naturale

faza 1 Studiu privind rețelele tehnico-edilitare


Studii de fundamentare Studiu istoric general
cu caracter analitic
Studiu privind reabilitarea, protecția si conservarea
etapa 1 mediului
Studii de
fundamen Studiu privind regimul juridic al terenurilor
tare
faza 2
Studii de fundamentare Studiu privind evoluția socio-demografică
caracter prospectiv
faza 3
Studii de fundamentare Anchetă socio-urbanistică
cu caracter consultativ
Elaborare PUG

faza 4 Analiza situației existente


(piese scrise: memoriu general de urbanism –
etapa 2 situația existentă și piese desenate)
PUG și
RLU
Elaborare PUG

faza 5 Reglementări și RLU


(piese scrise: memoriu general de urbanism, RLU
și piese desenate)
faza 6 Obținere avize Obținere avize
etapa 3 Conform termenelor legale
Avize și Preluarea modificărilor şi
document faza 7 Preluare completărilor rezultate în urma avizării, de obținere a avizelor, după
ația finală
PUG
observații întocmirea formei finale a documentației pentru finalizarea ETAPEI 2
predarea către beneficiar.
Ponderea finaciara a
specialitatii de urbanism din PUG
Denumire și descriere Valoare
Nr.
Etapă Fază sumară a fazelor de (lei, fără
Crt
execuție TVA)
Reambulare/Actualizarea suportului
faza 1 32,600
1
etapa 1 topografic
Studiu geotehnic 62 600 46%
Studii de
fundamentare faza 2 studiu socio-economic 30,000
Studiu istoric general

faza 3 Elaborare PUG Analiza situaţiei


Elaborare Plan Urbanistic existente și Reglementări (piese scrise:
General si Regulament memoriu general de urbanism și RLU 25,000
Local de Urbanism situatia și piese desenate)
existenta
2 etapa 2 Introducerea completărilor și 62 000 46%
PUG și RLU faza 4 – sugestiilor rezultate în urma consultării
Elaborare Plan Urbanistic populației și Elaborare PUG Analiza
General si Regulament situaţiei existente și Reglementări 37000
Local de Urbanism (piese scrise: memoriu general de
urbanism și RLU și piese desenate -
reglementari
forma finala pentru avizare)
faza 5 Obţinere avize
Obţinere avize
etapa 3
3
Avize şi documentaţia faza 6
Preluarea modificărilor şi completărilor
rezultate în urma avizării, întocmirea
10,000 10 000 8%
finală PUG formei finale a documentației pentru
Preluare observaţii
predarea către beneficiar.

TOTAL 134,600
Exemple de
PUG-uri
orase mici
CHITILA
• Situat in NV centurii de comune
si orase de linga Bucuresti

• Fragmentat si izolat de bariere


rutiere si feroviare

• Prezenta elementelor valoroase


de cadru natural: padure, lac

• Accesibilitatea fizica si economica


transforma orasul in alternativa de
locuire pentru clasa medie si tanara
Consultare Consiliul Local CHITILA 26 iulie 2016

ACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL

ORAȘUL
CHITILA
⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000
DIRECTOR: Prof.dr.arh.Constantin
Enache

ECHIPA DE
ȘEF PROIECT: Lect.dr.arh.Simona
PROIECTARE Butnariu

PROIECTANT: asist.dr.urb.Andreea
Acasandre

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


RIDICARE TOPO:
Reambularea suportului topografic
Ing. C. Manzat

STUDIU SOCIO-ECONOMIC:
Conf.dr.soc.Raluca Popescu
Dr.urb.Andreea Acasandre

SUBPROIECTANȚI STUDIU ISTORIC:


Monografia Orasului Chitila
Arh.Adrian Craciunescu

STUDIU DE CIRCULAȚIE:
Ing. Eugen Ionescu

STUDIU REȚELE TEHNICO-


EDILITARE:
Ing. Florin Chiperi
⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000 Ing. Dorobantu
STRUCTURA DOCUMENTAȚIEI PUG CHITILA
Conform Ofertei Tehnice + IMPLICAREA PROCEDURII DE INFORMARE ȘI CONSULTARE PUBLICĂ

• Informare si
b • Informare si
consultare consultare
• Informare si
publica publica
consultare
publica

a c

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3


• ÎNCADRARE • REGLEMENTĂRI • CONDIȚIONĂRI
• ANALIZA SITUAȚIEI CLARE ÎN ORDINEA
EXISTENTE • DOCUMENTAȚII DE OBȚINERE A
• SINTEZĂ/DIAGNOZA PENTRU AVIZELOR
• PROPUNERI AVIZE/ACORDURI • PROCESUL DE
PRELIMINARE AVIZARE

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


STRUCTURA ETAPEI 1

Definitivarea suportului electronic


topografic actualizat la zi conform
cerintelor din caietul de sarcini
ÎNCADRARE ȘI ANALIZA
SITUAȚIEI EXISTENTE
1.1. Încadrarea în documentații de
rang superior
1.2. Corelarea PUG anterior și
situația existentă, introducerea
PUZ/PUD
1.3. Actualizarea și cartarea
ETAPA 1 funcțiunilor existente
1.4. Regimul juridic
SINTEZA ANALIZEI
1.5. Identificarea disfuncțiilor și a
potențialului

PROPUNERI PRELIMINARE
1.6. Scenariu de intervenție cu
rezolvarea de principiu a problemelor
⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000 majore
RELAȚIA CU TERITORIUL

CONTEXT PERIURBAN

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


RELAȚIA CU TERITORIUL

CONTEXT PERIURBAN

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


Corelarea PUG anterior și situația existentă, introducerea PUZ/PUD

PUD-PUZ

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


CARTAREA EXISTENTULUI

ANALIZA FUNCȚIUNI

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


CARTAREA EXISTENTULUI

NOILE ANSAMBLURI REZIDENTIALE

Cartierul Residence Cartierul Tineri

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


SINTEZA ANALIZEI

DIAGNOSTIC/
POTENTIAL

DISFUNCTII:
1.Gropi de gunoi
2. Zone de locuire izolate
3. Accesibilitate dificila intre diverse
parti ale localitatii (ex: Cart. Regina
Maria si trupul principal al Chitilei)

POTENTIAL:
1. Extindere zona de locuire
2. Potential natural (vegetatie, lac)
⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000
CARTAREA EXISTENTULUI

IMAGINEA PE ZONE

Sos. BANATULUI (Cart. COLONIE) Cart. REGINA MARIA Acces pietonal Gara

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000 Spatiul public al garii Cart. Rudeni


CARTAREA EXISTENTULUI

IMAGINE URBANA
-disfunctii-
GROPI
DE
GUNOI

LEGATURA
INTRE
CART.
REGINA
MARIA SI
TRUPUL
PRINCIPAL
AL
CHITILEI
ESTE
DOAR PE
SOSEAUA
DE
CENTURA
⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000
CARTAREA EXISTENTULUI

IMAGINE URBANA
-potential-

OGLINDA DE APA SI
VEGETATIA
SUNT PRINCIPALELE
ELEMENTE DE POTENTIAL
NATURAL ALE ZONEI

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


OBIECTIVE / DIRECȚII DE INTERVENȚIE

TEME PROPUSE PENTRU ORAȘUL CHITILA

INFRASTRUCTURA CENTRALITATE SISTEM VERDE


Conectivitate Organizare Acces public la apă
Mobilitate crescută multipolară Circuit agrement

ARMONIE ÎNTRE DEZVOLTARE URBANĂ ȘI MEDIU


⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000
OBIECTIVE / DIRECȚII DE INTERVENȚIE

INFRASTRUCTURĂ STRUCTURA URBANĂ


•conectivitate
- REZOLVAREA
DISCONTINUITĂȚILOR
ÎN INTERIOR
- LEGĂTURI COERENTE ÎN
EXTERIOR
- NODURI STRATEGICE /
INTERMODALE
•mobilitate
- PISTE DE
BICICLETE/PIETONALE
- MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN
COMUN

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


OBIECTIVE / DIRECȚII DE INTERVENȚIE

CENTRALITATE
STRUCTURA URBANĂ
•Pol major
- REPREZENTATIVITATE PRIN
STRUCTURI INSTITUȚIONALE
- MULTIFUNCȚIONALITATE
- INTERMODALITATE
•Poli intermediari
- DOTĂRI LA NIVEL DE CARTIER
- SPAȚII PUBLICE DE COEZIUNE

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


OBIECTIVE / DIRECȚII DE INTERVENȚIE

•Axe verzi
- PLANTAȚII DE ALINIAMENT IN
LUNGUL STRĂZILOR IMPORTANTE
SISTEM VERDE
•Accesul public la
apă
- CONTINUITATEA FÎȘIEI PLANTATE
ÎN LUNGUL VĂII MANGULUI
•Nuclee verzi
•Zone de agrement
- SPORT/LOISIR PE TERENURILE
AFECTATE DE TRASEELE
REȚELELOR MAJORE

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


OBIECTIVE / DIRECȚII DE INTERVENȚIE

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


OBIECTIVE / DIRECȚII DE INTERVENȚIE

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


SCENARIU PROPUS

Coerență Conectivitate Compactizare


• Calitatea locuirii individuale • Conexiuni bune între cartiere • Reconversie funcțională
pe loturi • Piste biciclete/transport in • Limitarea ocupării terenurilor
• Accesul cartierelor la dotări comun neechipate
• Orientarea către Valea • Gara/intermodalitate • Folosirea optimă a
Mangului • Creearea unei armături verzi domeniului privat al Chitilei
• Spații publice plantate de cu rol de agrement și • Surse alternative de energie
coeziune protecție
• Poli de centralitate

CHITILA UN ORAȘ VERDE, ATRACTIV ȘI INTERCONECTAT


⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000
Vă mulțumim!

Echipa:

Prof.dr.arh.Constantin Enache
Lect.dr.arh. Simona Butnariu
Asist.dr.urb. Andreea Acasandre

⌂BIROUL DE PROIECTARE URBE 2000


existent propus
Exemple de
PUG-uri
orase mici
Trup principal_existent
Trup principal_propus
Trup principal_existent Trup principal_propus
Trup principal_existent Trup principal_propus
Va multumesc!

S-ar putea să vă placă și