Sunteți pe pagina 1din 31

Anul II — nr.

6 — aprilie-iunie 2012
exemplar trimestrial gratuit

public aŢie editată de coleg iul medicilor ve terinari din românia

„Medicul uman salvează


omul, medicul veterinar
salvează omenirea.“
Louis Pasteur

pag. 16
Lentilele de contact terapeutice
- opţiune sau rutină în afecţiunile
corneene la câine şi pisică?
pag. 12
Diagnosticul bolii Addison
la câine
pag. 18
Însămânţările artificiale
la canide
pag. 46
Prof.univ. Dr. Vasile Viorel
Popa - un profesionist
de excepție
aprilie - iunie 2012

15 mai - Ziua Medicului Veterinar în România

D
e la ultima apariție editorială a revistei Veterinaria au avut loc
unele schimbări în activitatea medical veterinară din țara noastră cum
ar fi schimbarea guvernului, a conducerii ANSVSA și sărbatorirea Zilei
Medicului Veterinar care se realizează in fiecare an, la 15 mai. Această
dată a fost aleasă deoarece marchează o serie de evenimente cu im­por­tanță
istorică pentru profesia noastră. Astfel, la 15 mai 1861, printr-un decret sem­- Redactor șef
Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu
nat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a început să funcţioneze Şcoala de birtoiu_vet@yahoo.com
Medicină Veterinară, în cadrul Şcolii de Medicină şi Farmacie, înfiinţată şi con­
dusă de Carol Davila. Zece ani mai târziu, tot pe 15 mai, 14 medici veterinari au
semnat o „Declaraţiune”, care a stat la baza înfiinţării Societăţii de Medicină
Veterinară care a fost desfiinţată în 1949, pentru ca pe 15 mai 1971 să se reînfiin­
ţeze, iar ulterior să fie denumită Asociaţia Medicilor Veterinari din România.
În anii trecuți, la această data mă aflam în țară, participând la eveni­
men­­tele ocazionate de sărbătorirea acestei zile. În acest an, activitățile mele
au făcut ca pe data de 15 mai 2012 să mă aflu departe de țară, în Canada - la
Universitatea Laval, dar am trăit aceeași fericire când în toiul nopții canadiene
au început să sune mesajele de felicitare adresate cu ocazia Zilei Medicului
Veterinar în România. Mai târziu am găsit pe Internet multe date despre modul
în care această zi a fost sărbătorită în țară ceea ce mă determină să afirm că
medicul veterinar român devine din ce în ce mai conștient de importanța sa
într-o economie liberă, pentru apărarea sănătății animalelor și a omului precum
și pentru protecția mediului în care trăim. De asemenea, pentru îndeplinirea
rolurilor specifice trebuie să fim conștienți că avem nevoie de o profesie
unită, iar din modul în care în acest an s-a realizat sărbătorirea Zilei Medicului
Veterinar, am constatat că, indiferent de animozitățile existente între noi,
tindem să fim din ce în ce mai uniți. Sper ca această tendință să continue și în
viitor pentru a face față provocărilor din ce în ce mai dure impuse de societate.

Colegiul Medicilor Veterinari din România 1


veterinaria nr. 6

Director Editorial
Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie

Editor Șef
Dr. Liviu Harbuz

12 Redactor Șef
Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu

Colectiv Redacțional
  Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dărăbuș
  Prof. Univ. Dr. Romeo Cristina
  Prof. univ. Dr. Dan Drugociu
  Prof. univ. Dr. Gheorghe Solcan
  Prof. univ. Dr. Militaru Dumitru
  Prof. univ. Dr. Aurel Muste

46   Conf. univ. Dr. Nechita Adrian Oros


  Conf. univ. Dr. Mihai Daneș
  Conf. univ. dr. Mario Codreanu
  Conf. univ. Dr. Alexandru

16
Diaconescu
  Conf. univ. Dr. Iancu Morar
4 Info CMV   Şef lucr. Dr. Nicolae Bercaru
  Conf. univ. Dr. Simion Violeta
4  H
 otărâre a Comisiei Superioare   Dr. Cosmin Ghencioiu
de Deontologie şi Litigii   Dr. Călin Șerdean

12 Practică și cercetare Art Director / DTP


Ing. Sebastian Bob
12 Diagnosticul bolii Addison la câine www.graficaieftina.ro
16 Lentilele de contact terapeutice Foto
- opţiune sau rutină în afecţiunile Dreamstime

corneene la câine şi pisică?


18 Însămânţările artificiale la canide
30 Strategii profilactico-terapeutice
18
în afecțiunile maligne ale prostatei
la câine Publicație trimestrială editată de
Colegiul Medicilor Veterinari
38 Diagnosticul ultrasonografic integrat din România
al afecțiunilor ascitogene la carnivore
42 Metode de contracepție la cabalinele
sălbăticite
46 Interviu
Prof.univ. Dr. Vasile Viorel Popa,
un profesionist de excepție Tiraj: 5.000 exemplare
54 Eveniment
PRINT
54 Cercetarea bunăstării animalelor ISSN 2247 – 4935
ISSN-L = ISSN 2247 – 4935
de fermă într-o Europă extinsă –
București AWARE Roadshow ONLINE
56 Un exemplu care trebuie urmat:
Filiala CMV Bacău
42 ISSN 2284 – 6026
ISSN–L = 2247 – 4935

2 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 5

Colegiul Medicilor Veterinari din România


Comisia Superioară de Deontologie și Litigii

Hotărârea nr. 42 / 25.04.2012


În conformitate cu prevederile Legii 160/1998 pentru orga- Art. 4.  Hotărârea este definitivă.
nizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, modificată Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Executiv
şi completată de Legea nr. 592/20O3, a Codului de Deontologie al Consiliului Naţional al C.M.V.Ro, părţilor şi Biroului Executiv al
Medicală Veterinară şi a Regulamentului de Ordine Interioară, Consiliului Judeţean Giurgiu.
Comisia Superioară de Deontologie şi Litigii, întrunită în şedinţă
în datele 24.02.; 23. 03 şi 25. 04. 2012, în componenţă statutară: PREȘEDINTE SECRETAR
Prof. dr. Burtan Ioan - preşedinte, dr. Butaru Andrei - vicepre- Prof. dr. I. Burtan Dr. I. Coman
şedinte, dr.Coman Ioan - secretar, Prof. dr. Sonea Alexandru, dr.
Nişulescu Dumitru, Dr. Duţescu Mihai, dr. Surmei Mircea, membri
şi Prof. dr. Stratulat Gheorghe ca membru supleant a dezbătut
apelul formulat de Sîrbu Costel la Hotărârea nr. 3 /2011 emisă de
CJ.D.L Giurgiu, privind tratamentul administrat unui mânz, rasă
Frizian, vârsta 38 zile de către dr. Petre Mihail Stelu şi dr. Vîrgolici
Alexandru Vladimir. La şedinţa din 24. 02. 2012 a participat ca
invitat dr. Matei Ionel preşedintele CJ.D.L,Giurgiu. Şedinţele au
fost asistate de Avocat Jitaru Livia din partea CMVRo.
În urma audierii d-lui Sîrbu CosteI, dr Petre Mihail Stelu şi dr.
Vîrgolici Alexandru Vladimir si coroborării cu înscrisurile din dosar
membrii C S.D.L constată unele deficienţe privind relaţiile dintre
cei doi medici, în abordarea cazului, precum şi cu proprietarul
animalului. De asemenea, se constată că nu se poate aprecia
prejudiciul produs, datorită lipsei cadavrului sau a unui act de
necropsie.
Concluzionând Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, în
unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.  Se anulează Hotărârea nr. 3 din 15.11.2011 a CJDL Giur-
giu conform art 13, al. 4 din R.O.I., pentru nerespectarea art. 38,
al. 1, punctul d, din acelaşi regulament.
Art. 2.  Se sancţionează dr. Petre Mihail Stelu cu mustrare,
conform art.41, al. b. din Legea 160/1998 si art.87, al. b. din R.O.l.,
pentru încălcarea art. 20, al. 4; art. 23, şi art. 24 al. 2 din Codul de
Deontologie Medicală Veterinară.
Art. 3.  Se sancţionează dr. Vîrgolici Alexandru Vladimir cu
avertisment, conform art. 41, al. a. din Legea 160/1998 şi art. 87
al. a. din ROI pentru încălcarea art. 19 şi art. 20 al. 4 din Codul de
Deontologie Medicală veterinară.

Colegiul Medicilor Veterinari din România organizează


împreună cu Comisia Europeană și Federația Veterinarilor Europeni(FVE)
primul workshop de bunăstarea animalelor pentru medicii
veterinari de liberă practică. Workshop-ul va avea ca temă
„Improving animal welfare: a practical approach“
și va avea loc la Sinaia în perioada 21-22 iunie 2012.

4 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 5

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013,

,,lnvesteşte în oameni!“
Comunicat de presă
București, 30.04.2012

Cursuri FPC pentru medicii veterinari


Colegiul Medicilor Veterinari din România invită medicii veterinari să participe, în cadrul proiectului
POSDRU/81/3.2/S/58833 -„Perfecționarea resurselor umane din medicina veterinară“, proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a
Resurselor Umane 2007-2013“-„ INVESTEȘTE ÎN OAMENI“, la prima programă
de cursuri FPC: „Noi tehnologii introduse în terapia veterinară de urgență“.

Pentru a participa la cursuri trebuie să respectați următorii pași:


1) Să completați formularul de intenție de participare la cursuri FPC și să-l trimiteți la CMVRO prin fax sau
e-mail.Formularul se găsește pe site-ul www.cmvro.ro, secțiunea educație continuă și pe site-ul www.
edu-veterinar.ro, secțiunea cursuri.
2) Să descărcați ghidul de utilizare a platformei e-LearningVet de pe site-ul www.cmvro.ro, secțiunea
educație continuă sau de pe site-ul www.edu-veterinar.ro, secțiunea știri-noutăți.
3) Să vă autentificați pe www.edu-veterinar.ro. Vă recomandăm să completați numele corect pentru că
diplomele se emit automat din sistem cu numele înscris de către fiecare participant.
După selectarea în grupul țintă, veți fi repartizat în grupa aferentă județului din care proveniți și veți avea
acces la curs.
4) Să parcurgeți cele 8 cursuri online, să promovați testul după fiecare curs, să vă printați diploma după
fiecare curs.
5) Să participați la cursurile face-to-face după parcurgerea celor 8 cursuri online și după programarea de
către CMVRO.

Pentru orice problemă tehnică de accesare sau utilizare a platformei, vă rugăm să folosiți
adresa de e-mail: CallCenter@siveco.ro

Manager de proiect,
Conf.univ.dr.Viorel Andronie

6 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

receptivi la diete controlate, iar patru nu că 9 din 24 de câini au prezentat semne confruntării cu hrana iniţială pune sub
au răspuns la niciun mijloc de tratament. dermatologice concomitente, iar la 7 dintre semnul întrebării rolul alergiei în IBD
Numai terapia dietetică a determinat aceştia s-au semnalat răspunsuri pozitive la câini. Până când un patomecanism

Care este rolul dietei în boala


ameliorarea semnelor clinice la patru dermatologice la tratamentul cu hrană sau relevant va fi elucidat , termenii de
câini, dintre care doi având nevoie de hrană + antibiotice. diagnostic „receptiv la hrană“ sau
terapie medicală concomitentă, unul din Î: Ar trebui să aleg o dietă hidrolizată sau „intolerant la dietă“ par a fi mai potriviţi
ei prezentând insuficienţă pancreatică una cu număr limitat de antigeni pentru decât „alergie la hrană“, dat fiind faptul

inflamatorie intestinală a câinelui?


exocrină. La cinci câini s-a observat de cazurile mele de IBD? că o bază imunologică a afecţiunii nu
asemenea o îmbunătăţire ușoară spre R: A fost demonstrat că ambele prezintă a fost identificată. Studiile pe Setteri
moderată din punct vedere histologic la beneficii pentru câinii cu IBD. Într-un Irlandezi au sugerat că proteinele din
biopsiile duodenale de după terapie. studiu, câinii hrăniţi cu o dietă hidrolizată cereale, precum glutenul, ar trebui de
Profesorul Kenny Simpson, Universitatea Cornell, SUA • Într-un studiu recent, 26 de câini cu au fost mai predispuşi la recidivă, în asemenea luate în vedere în geneza
Conferinţă în cadrul ÎNTÂLNIRII LA NIVEL ÎNALT NESTLE PURINA, 22-24 martie 2012 în Lisabona semne de afecţiune gastrointestinală comparaţie cu cei hrăniţi cu o „dietă inflamaţiei intestinale. Este de notat

C
cronică (şase cu patologie normală GI) au intestinală“. faptul că ingredientele bazate pe cereale
fost hrăniţi fie cu o dietă intestinală, fie pot fi în aceeaşi măsura ca şi proteinele
a practicieni veterinari, ce date confirmă într-adevăr rolul dietei în Canine Formula). Doar la opt câini boala cu una pe bază de soia sau pui hidrolizat. Care sunt bazele răspunsului clinic de origine animală răspunzătoare pentru
dacă ne confruntăm cu un IBD la câini? a recidivat în momentul confruntării Răspunsul iniţial la dietă s-a observat la la intervenţiile dietetice în IBD? sensibilitatea la hrană a pisicilor cu
caz de boală intestinală cu hrana lor iniţială şi niciunul nu a fost 88% dintre cazuri în ambele grupuri şi A fost mult timp recomandat ca intervenţia probleme GI. Ratele ridicate de răspuns
inflamatorie canină, de Ce dovezi susţin rolul dietei în IBD sensibil la testele cu carne de vită, pui sau aproximativ 66% dintre câinii din ambele dietetică în cazul IBD să fie bazată pe o la diete care diferă considerabil prin
obicei optăm pentru o la câini? lapte. Câinii care au răspuns la dietă erau grupuri au recidivat la contactul cu hrana anamneză minuţioasă a dietei, punându- compoziţie (ex: soia hidrolizată versus
nouă dietă, pe lângă medicamentele I. Răspunsul clinic la dietă în mai tineri şi aveau niveluri mai ridicate iniţială. În orice caz, după o perioadă de se accentul pe determinarea expunerii somon) dar sunt formulate din relativ
antimicrobiene, antiinflamatorii și enteropatiile cu specificitate de rasă de albumine serice decât cei care nu au trei ani, doar unul din şase câini hrăniţi la proteine, mai ales la cele de origine puţine ingrediente ridică posibilitatea că
imunosupresive. Dar ce argumente • Seterii Irlandezi sunt predispuşi să răspuns la dietă. Aceştia din urmă au cu dieta intestinală a rămas în recidivă, animală. Intervenţia dietetică a fost astfel poate fi vorba mai mult de absenţa unor
susţin schimbarea dietei? Este dieta dezvolte enteropatie sensibilă la gluten, fost trataţi cu steroizi. Interesant este că comparativ cu 13 sau 14 câini supuşi la direcţionată spre hrănirea cu o dietă anumite ingrediente, decât de modificarea
un factor predispozant în IBD la câini, cunoscută a fi o boală autozomală recesivă. histopatologia intestinală nu era diferită în dieta hidrolizată. ce conţine proteine care nu au mai fost sau subtituirea proteinei dietetice, care
şi este schimbarea dietei întotdeauna • Reacţii adverse la porumb, tofu, brânză cazul câinilor receptivi la dietă dar nici în • Într-un studiu aflat în derulare administrate în prealabil. O abordare are un efect benefic.
benefică? Acest articol va examina rolul de vacă, lapte, făină integrală de grâu şi al celor receptivi la steroizi, înainte şi după s-au semnalat răspunsuri pozitive mai recentă s-a bazat pe hidrolizarea
dietei în etiopatogeneza şi tratamentul miel au fost descrise la Wheaten Terrierii tratament. la o dietă hidrolizată pe bază de soia proteinelor, pentru a ajunge Concluzie
IBD la câini. cu blană moale (SCWT) ce prezintă • Într-un studiu realizat pe 13 câini ce (PURINA VETERINARY DIETS® HA la o greutate moleculară care să nu le Ratele răspunsului clinic la 60% până la
Boala intestinală inflamatorie (IBD) enteropatie cu pierdere de proteine (PLE) prezentau colită plasmocitică limfocitară, Hypoallergenic® Canine Formula) la permită să lege IgE de celulele ţesutului 80% dintre câinii cu IBD plasmocitică
reprezintă un termen colectiv aplicat unui și nefropatie cu pierdere de proteine semnele clinice au dispărut la toţi câinii 18 din 24 de câini cu IBD plasmocitică- conjunctiv (aproximativ 4.5-10kDa). limfocitară hrăniţi cu o dietă cu număr
grup de enteropatii cronice caracteriza- (PLN). Analiza pedigreului a 188 de SCWT în decurs de 2 - 28 de luni de hrănire cu o limfocitară şi nivel normal de albumine Ambele abordări sunt bazate pe ipoteza limitat de antigeni sau una hidrolizată
te prin simptome gastrointestinale (GI) a dezvăluit un strămoş comun mascul, deşi dietă săracă în reziduuri, uşor de asimilat şi serice şi cobalamine. Acei câini care că inflamaţia intestinală este determinată indică faptul că modificarea dietei este
persistente sau recurente şi de inflamaţia modul de transmitere este necunoscut. relativ hipoalergenică. nu au răspuns numai la dietă, au de hipersensibilitate sau alergia la o dietă un instrument terapeutic important în
tractului GI. Este acceptat la scară largă Autoanticorpii asociaţi cu colita ulcerativă • Ca o comparaţie interesantă între specii, reacţionat la hrană + antibiotice (n = 2) pe bază de proteine, frecvent de origine controlarea IBD la câini. O descoperire
faptul că IBD este cauzată de interacţiunea la oameni au fost de asemenea observaţi în cazul a 55 de pisici cu afecţiuni GI, sau imunosupresive (n = 3). Un câine animală. În orice caz, observaţia că mulţi pozitivă neaşteptată a studiilor recente
dintre genetica gazdei, microflora intesti- în număr mare la SCWT cu PLE şi preced 49% au răspuns la schimbarea cu o dietă nu a răspuns la terapie. Interesant este câini nu prezintă recidive în momentul este că puţini câini au nevoie de tratament
nală (în mod special bacteriile şi constitu- hipoalbuminemia in medie cu 2,4 ani. cu conţinut limitat de antigeni. Semnele continuu cu corticosteroizi sau alţi
enţii dietetici), sistemul imunitar şi factorii • În cazul a numeroase rase de câini au clinice au reapărut la 16 din 26 de pisici agenţi imunosupresivi. Mecanismul
de mediu „declanşatori“ ai inflamaţiei in- fost de asemenea găsite niveluri ridicate de care s-au confruntat cu hrana iniţială. care susţine răspunsurile pozitive la
testinului. Oricum, paşii caracteristici care autoanticorpi la de două ori mai mulţi câini Grupul dominant de antigene care au manipularea dietetică a IBD la câini
conduc la IBD, motivele variaţiei fenotipice cu enteropatii determinate de hrană decât determinat apariţia unui răspuns a fost urmează a fi elucidate şi este important
şi răspunsul imprevizibil la tratament nu IBD care nu au legătură cu hrana. reprezentat de: cereale (grâu, gluten de să considerăm alte posibilităţi în afară
sunt cunoscute. În cazul pacienţilor cu IBD Î: Pot prevedea care câini cu IBD vor porumb, orz) şi proteine din carne (carne de hipersensibilitatea mediată de IgE la
caracterizată prin inflamaţie granuloma- răspunde cel mai probabil la dietă? de vacă, pui, miel) iar 50% dintre pisici proteine de origine animală.
toasă sau neutrofilică suntem nevoiţi să R: Pacienţii mai tineri şi cei cu un nivel prezentau multiple alergii. Î: La câţi dintre pacienţii mei canini cu
muncim din greu pentru a detecta agenţii normal de albumină par a fi mai receptivi IBD să mă aştept că vor fi receptivi la o
etiologici infecţioşi şi pentru a-i eradica la un tratament bazat numai pe dietă. III. Răspunsul clinic la dietele schimbare de dietă?
printr-o terapie adecvată. În orice caz, mo- comerciale cu proteine hidrolizate R: Luate ca un întreg, studiile relevă
dificările patologice cel mai des observate II. Răspunsul clinic la dietele • Şase câini cu IBD au primit o dietă răspunsuri la dietele cu restricţie de
la câinii cu IBD sunt infiltraţia mucoasei comerciale numar limitat de antigeni hipoalergenică disponibilă în comerţ, antigeni sau la cele hidrolizate de la
cu limfocite şi celule plasmatice, atrofia • În studii controlate la 65 de câini cu IBD conţinând soia hidrolizată drept singură 60% până la 88% din câinii cu IBD
vilozităţilor şi dilataţia vaselor limfatice. şi diaree, 39 de câini au fost receptivi la o sursă de proteină (PURINA VETERINARY plasmocitică limfocitară. Rate mari de
Acesta este cazul în care de obicei reco- dietă pe bază de somon și orez (PURINA DIETS® HA Hypoallergenic® Canine receptivitate au fost observate la câinii cu
mandăm dieta. Având acestea în vedere, VETERINARY DIETS® DRM Derm® Formula). Cinci din şase câini nu au fost   IBD severă cu limfangiectazie şi infiltraţie limfocitică-plasmocitică şi atrofia vilozităţilor nivel normal de albumină.

8 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 9


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Diagnosticul bolii Addison la câine Hipoglicemie. Aproximativ 16 – 33 %


din câinii afectați prezintă hipoglicemie
manifestată prin slăbiciune, ataxie și
dezorientare, sau chiar colaps cu crize
Boala Addison, sau hipoadrenocorticismul, este un sindrom binecunoscut convulsive.
Hemoragie gastrointestinală. Melenă
cauzat de secreția inadecvată de glucocorticoizi și/sau mineralocorticoizi de și/sau hematemeză cauzate de ulcerele
gastrointestinale care se formează ca re-
către glandele suprarenale. Totuși, datorită semnelor clinice deseori vagi și a zultat al hipovolemiei datorate deficienței
de aldosteron (perfuzie sangvină slabă și
lipsei analizelor de laborator adecvate, este foarte des trecută cu vederea în stază vasculară intestinală).
Deficiență selectivă de aldoste-
diagnosticul diferențial. ron. Deși rar observată, unii câini cu
concentrații anormale ale electroliților și
 Dr. Natalia Radulov – Laborator SynevoVet rezultate normale la testele de stimulare
cu ACTH au fost confirmați cu deficiență

C
de aldosteron. În unele cazuri, această
ea mai frecventă cauză a hipo-­
adrenocorticismului se consi-
Oricărui câine (în special celui tânăr) prezentat manifestare rară a bolii Addison se con-
firmă la necropsie.
electroliți este în intervalul de referință.
Un raport < 20:1 este foarte sugestiv
te de începerea tratamentului specific.
Azotemia este observată la circa
deră a fi distrucția imun-me-
diată a cortexului adrenal care
cu semne ale insuficienței renale ar trebui să i
Analize de laborator
pentru hipoadrenocorticism, însă nu este
foarte sensibil. Concentrațiile absolute
90% din cazuri și poate fi foarte severă.
Aceasta este cauzată de factori prerenali
duce la insuficiența corticoa- se dozeze electroliții pentru a nu pierde din ve- n boala Addison rezultatele biochi- de electroliți sunt indicatori mai siguri ai (în special hipovolemia, dar și hemoragia
drenală primară. Alte cauze ale distrucției Îmiei sangvine vor indica aproape bolii. Cazurile de hipoadrenocorticism cu gastrointestinală). De asemenea se mai
corticoadrenale includ: infecțiile mico- dere diagnosticul diferențial de boală Addison. întotdeauna (>90%) hiperpotasemie și concentrații normale de sodiu și potasiu pot înregistra glicemia scăzută sau la limi-
bacteriene, infecțiile fungice, tratamen- hiponatremie. Raportul Na:K < 27:1 este sunt foarte rare (așa-numitele cazuri ta inferioară a normalului, hipoalbumine-
tul cu mitotan, hemoragia și neoplazia. util în evaluarea pacientului suspect de de boală Addison „atipică“). În astfel de mia, hipocolesterolemia și hipercalcemia.
Hipoadrenocorticismul secundar se poate și mai complicat. Există de asemenea fi o boală ereditară la rase precum Ca- Addison, însă nu are valoare de diagnos- cazuri, testele suplimentare (testul de Densitatea urinară specifică scăzută
instala în condițiile disfuncționalității date conform cărora boala corticoadre- niche uriaș, Bearded Collie, Leonberger, tic a afecțiunii, mai ales când unul dintre stimulare cu ACTH) sunt obligatorii înain- poate îngreuna diagnosticul diferențial
axului hipotalamo-hipofizo-suprare- nală primară, ocazional, poate cauza Bobtail, Labrador Retriever, Schnautzer dintre hipoadrenocorticism și insuficiență
nal, cauzată de o tumoră sau inflamație deficiență glucocorticoidă fără deficiență mijlociu, Soft-Coated Wheaten Terrier,   Tabelul 1 - Sumarul rezultatelor analizelor de laborator de rutină în hipoadrenocorticism la câine renală la pacienții cu uremie. Insuficiența
cerebrală sau de atrofia suprarenale- mineralcorticoidă asociată. Basset Hound, English Springer Spaniel, renală cronică decompensată este rar
lor în urma administrării exogene de Pointer, Dobermann, Terra Nova și West BIOCHIMIA SANGVINA REZULTATUL IN ADDISON asociată cu hiperpotasiemie și/sau hipo-
steroizi (corticosteroizi sau progesti- Semne clinice Highland White Terrier. În unele cazuri Uree (BUN) Crescută natremie. Insuficiența renală acută, deși
ne). Hipoadrenocorticismul secundar
cauzează deficiența glucocorticoidă,
însa nivelul aldosteronului se menține
M ajoritatea câinilor cu boala Addison
aparțin grupei de vârstă tânără spre
mijlocie și sunt în general femele. Orice
boala Addison se prezintă în combinație
cu tiroidita autoimună, situație denumită
în medicina umană sindrom Schmidt.
Creatinină (CREA) Crescută

K+ 
este asociată cu modificări electrolitice,
poate fi de obicei diferențiată de hipoa-
drenocorticism prin scăderea volumului
Na+ 
de obicei adecvat (concentrații normale rasă sau metis poate dezvolta această Semne clinice clasice Electroliți (K+ , Na+, Cl−) urinar și evoluția rapidă. Mai mult decât
Cl−
de electroliți), ceea ce face diagnosticul boală, însă hipoadrenocorticismul poate Sunt deseori vagi și includ: anorexia atât, cu o terapie de rehidratare adec-
[Na:K] < [27:1]
intermitentă, voma, diareea, slăbiciunea vată, concentrațiile crescute de uree și
musculară, letargia și pierderea în greu­ Calciu seric (Ca2+) Poate fi crescut (însă în general < 4.0 mmol/L) creatinină ale unui câine cu hipoadreno-
tate. În forma acută a bolii, slăbiciunea Glucoza serică (GLU) Poate fi scăzută (rareori clinic semnificativ) corticism se vor reîntoarce la normal
și depresia nervoasă evoluează până la Albumina (ALB) Poate fi scăzută în 24 ore, în timp ce la unul cu
colaps, șoc hipovolemic și bradicardie. HEMOLEUCOGRAMA insuficiență renală reîntoarcerea la nor-
Aceste semne clinice, tocmai pentru mal va dura mai mult (dacă va avea loc
Ușoară anemie aregenerativă
că nu sunt deosebit de specifice, se pot vreodată).
Poate fi mascată de hemoconcentrație
observa și în multe alte boli. Hemoleucograma poate indica
Eritrocite Poate fi severă dacă există și hemoragie
Semne clinice excepționale Ocazional severă (anemie hemolitică
anemie, limfocitoză absolută și eozino-
Megaesofag. Câinii cu boala Addi- imun-mediată concurentă)
filie, însă o hemoleucogramă și un profil
son pot să prezinte hipocontractilitate biochimic sangvin normale nu exclud
Nr. total este normal sau ușor scăzut
esofagiană care duce la megaesofag. hipoadrenocorticismul.
Nr. limfocitelor poate fi crescut
Din anamneză se va nota regurgita- Leucocite
Raportul neutrofile:limfocite scăzut
rea, câteodată ca singurul simptom. În
Eozinofilie
Testul de stimulare cu ACTH
consecință, unii câini se pot prezenta cu
pneumonie ab ingestis. Se recomandă ca
toți câinii cu megaesofag să fie evaluați și
ANALIZA DE URINĂ
De obicei la limita inferioară a normalului
E ste un test foarte sensibil și specific
pentru hipoadrenocorticism și ar
trebui efectuat în toate cazurile sus-
Densitatea urinară specifică
pentru hipoadrenocorticism. (1.015 – 1.030) pecte. Nu se recomandă efectuarea

12 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 13


veterinaria nr. 6

  Tabelul 2 - Protocolul testului de stimulare cu ACTH Spre deosebire de sindromul Cushing


(hiperadrenocorticismul), boala Addison
1. Se recoltează 2-3 mL de sânge într-o eprubetă fără aditivi (ex. vacutainer cu capac roșu).
nu poate fi diagnosticată prin testul de
2. Se administrează ACTH sintetic (Synachten®, Cortrosyn®) preferabil iv - 250 μg/câine.
supresie cu dexametazonă.
3. Se recoltează a doua probă de sânge la 1 oră după administrarea de ACTH.
Se trimit cele două probe de ser pentru dozarea cortizolului (serul se separă prin Dozarea ACTH-ului endogen

C
4. centrifugare după 20-30 min. de la recoltare). Cortizolul este stabil în ser 1 săptămână la ea mai sigură metodă de diferențiere
4°C. între boala primară și secundară este
măsurarea concentrației de ACTH endo­gen.
acestui test la fiecare pacient care se ci mai degrabă stresul metabolic sau altă În hipoadrenocorticismul primar con­
prezintă cu vomă și diaree, însă un profil boală care seamănă în prezentarea sa cu centrația de ACTH endogen este ridicată,
biochimic și hematologic, incluzând hipoadrenocorticismul. iar în forma secundară a bolii concentrația
electroliții, sunt indispensabile. La Testul poate fi influențat de este scăzută sau foarte scăzută.
cazurile ce prezintă mai multe semne administrarea exogenă de glucocorti-
clinice specifice: vomă, diaree, pierdere coizi. Hidrocortizonul și prednisolona Dozarea aldosteronului
în greutate, colaps episodic etc., se
poate efectua testul cu ACTH în același
timp cu analizele de laborator
interferă cu metoda dozării cortizolului
și dau valori fals crescute (nu ar
trebui administrate cu cel puțin 24 ore
S e efectuează în cadrul testului de sti­
mulare cu ACTH (probă bazală și probă
post-ACTH) și se recomandă în cazurile de
de rutină. înainte de test). Alți glucocorticoizi, boală Addison atipică (la câinii cu valori
Diagnosticul este confirmat dacă precum dexametazona, nu interferă, nor­male ale electroliților și răspuns hipo­
concentrația cortizolului post-ACTH este însă pot suprima răspunsul (în funcție adrenal la testul de stimulare cu ACTH) pen-
mai mică de 2 μg/dL. Dacă la un pacient de doză și durata administrării). Dacă tru a diferenția tulburările adrenale primare
semnele clinice și rezultatele analizelor animalului i s-a administrat o singură de insuficiența hipofizară sau hipotalamică.
de laborator indică hipoadrenocorti­ doză de dexametazonă, se recomandă Dozarea aldosteronului se dovedește utilă
cismul, însă valoarea cortizolului amânarea testării cu minim 36 ore, și în identificarea deficienței aldosteronice
post-ACTH este anormal de mare răstimp în care pacientului i se va admi- selective la pacienții cu hiponatriemie,
(18 – 28 μg/dL), aceasta este puțin pro- nistra doar terapia perfuzabilă cu hiperpotasemie și răspuns normal al corti-
babil să indice hiperadrenocorticismul, fluide. zolului la stimularea cu ACTH.

35 Diagnosticul bolii
Addison doar pe baza
30
răspunsului la trata-
25
mentul cu steroizi este
inacceptabil. Există o
Sindrom Cushing
cortizol (mg/dL)

20 serie de afecțiuni care


pot prezenta semne
clinice similare și/sau
15
Normal

10
modificări electrolitice
asemănătoare, care
5
vor înregistra de ase-
Boala Addison

0
menea o îmbunătățire
Cortizol bazal Cortizol post-ACTH considerabilă la admi-
Timp
nistrarea de glucocor-
 Fig. 1 - Interpretarea testului de stimulare cu ACTH ticoizi.
14 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Lentilele de contact terapeutice -


opţiune sau rutină în afecţiunile corneene
la câine şi pisică?
Afecţiunile traumatice corneene sunt frecvente la câine şi pisică.
În plăgile corneene superficiale, eroziunile corneene, ulcerele corneene
şi arsurile corneene diagnosticul este facil pe baza semnelor clinice reprezen-
tate de blefarospasm, epiforă, fotofobie şi mioză. Testul cu fluoresceină
este întotdeauna pozitiv, leziunile corneene putând fi punctiforme sau extinse
pe toată suprafaţa acesteia.
 Şef lucrări Dr. Iuliana Ionaşcu - Clinica de chirurgie, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

O
pţiunile terapeutice pot fi
medicamentoase (colire
matice secundare corpilor străini (ariste).
Limitele utilizării LCT: keratoconus,
închid pleoapele şi se masează uşor globul
ocular pentru a îndepărta bulele de aer
ţiază prin testul cu fluoresceină negativ.
Sunt contraindicate gelurile şi unguentele
Avantajul utilizării lentilelor de contact în tera-
cu cicatrizante corneene,
antibiotice şi midriatice) sau
desmetocel, cornee aplatizată şi în cazul
ablaţiei de pleoapă a treia.
dintre cornee şi LCT.
LCT poate fi schimbată la 2-3 zile sau
pentru că nu penetrează LCT.
Avantajul utilizării lentilelor de con­
pia afecţiunilor cornene este acela că timpul de
chirurgicale (tarso şi blefa­ Aplicarea LCT se realizează facil. Se ori de câte ori este nevoie până la vinde­ tact în terapia afecţiunilor cornene este vindecare se reduce la jumătate.
rorafie). În funcţie de extinderea leziunii realizează anestezia locală a corneei cu carea completă. acela că timpul de vindecare se reduce la
vindecarea durează de la câteva zile la colir cu benoxicaină. Animalul poate sta După aplicarea LCT durerea dispare şi jumătate. fixează fluoresceina şi vascularizaţia este Cazul 2 (Brac, 5 ani – figura 5) diag­
câteva săptâmâni. în decubit lateral sau în poziţia şezi. Cu o animalul ţine ochiul deschis. Terapia cu Cazul 1 (Ciobănesc German, 6 ani – evidentă. Tratamentul cu colire şi LCT nosticat cu arsură corneeană. Testul cu
O alternativă facilă de terapie a leziu­ pensă specială de plastic (figura 2), LCT colire se realizează de 3-4 ori pe zi până figura 3) diagnosticat cu ulcer corneean a realizat vindecarea după 20 zile «ad fluoresceină este pozitiv şi corneea afec­
nilor de epiteliu anterior corneean este este introdusă sub pleoapa a treia. Se la vindecarea completă care se eviden­ vascularizat. Leziunea este centrală, integrum» (figura 4). tată în 85% din suprafaţă. Vindecarea s-a
reprezentată de aplicarea lentilei de con­ produs cu sechele neovascularizaţie şi
tact terapeutice (veterinare - Acrivet sau pigmentaţie după 30 de zile (figura 6).
umane - Acuvue) în combinaţie cu colire   Figura 3   Figura 5 LCT sunt recomandate în afecţiunile
cu antibiotice şi cicatrizante. OD Ulcer OD Arsură corneene prezentate pentru a favoriza
Lentilele de contact terapeutice de uz corneean corneeană procesul de vindecare prin abolirea du­
veterinar Acrivet au diferite dimensiuni vascularizat (Brac, 5 ani) rerii produse de clipit şi pentru a reduce
pentru câine şi pisică, sunt reutilizabile, (Ciobănesc disconfortul.
se sterilizează şi sunt permeabile la colire. German, 6 ani) În asociere cu aplicarea lentilelor
Se pot observa uşor dacă sunt ataşate terapeutice, s-a recurs la tratamentul
corneei pentru că au pe suprafaţa lor local cu colire cu antibiotice, midriatice
patru puncte negre (figura 1).   Figura 6 şi cicatrizante corneene.
Lentilele de contact terapeutice Cazul precedent LCT de uz veterinar prezintă avantajul
umane (LCTU) au un număr restrâns de   Figura 4 după 30 de zile că au diferite diametre şi curburi, se pot
mărimi şi curburi, sunt permeabile la co­ Cazul de tratament păstra o perioadă lungă de timp la suprafa­
lire, sunt „one day lens“ dar pot rămâne precedent (testul cu ţa corneei şi se pot reutiliza după sterilizare.
ataşate la suprafaţa corneei şi câteva vindecat după fluoresceină este Spre deosebire de LCT veterinare,
săptămâni.   Figura 1 - Lentile de contact terapeutice 3 săptămâni negativ şi pe su- cele de uz uman au un preţ redus. Utili­
Indicaţiile utilizării LCT sunt: eroziuni de uz veterinar de tratament prafaţa corneei zarea LCT determină vindecarea lezi­
corneene, plăgi corneene anterioare, ar­ se observă neo- unilor corneene într-un timp mult mai
suri corneene, ulcere corneene, cheratite   Figura 2 – Pensa de plastic necesară vascularizaţie şi scurt reprezentând o opţiune firească în
anterioare, ulcere indolente, ulcere trau­ aplicării LCT pigmentaţie) terapia modernă a corneei.

16 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 17


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Însămânţările artificiale la canide acesteia nu este obligatorie. Alternativ,


se poate utiliza şi o căţea de aceeaşi rasă
  fracţiunea prostatică – limpede, trans­
parentă, este ejaculată intermitent în Reuşita IA depinde de
sau talie care nu este în estru şi care a fost
impregnată în regiunea cozii cu feromoni
10-30 de minute (1-50 ml în funcţie de
talia câinelui).
îmbinarea a trei punc-
Însămânţările artificiale (IA) la canide nu reprezintă un concept nou: prima comerciali (metil-parabenzen) sau naturali Pe parcursul ejaculării primei fracţiuni te cruciale: calitatea
(tampoane de vată recoltate de la femele în se pot observa mişcările caracteristice
inseminare artificială la căţea a fost realizată de Spallanzani (1784), rezultatul estru pot fi stocate în congelator şi utilizate de pistonare, iar câinele poate încerca să spermei utilizate, ale-
la nevoie). Un operator experimentat poate păşească peste mâna operatorului pentru
fiind apariţia a 3 pui după 62 de zile de gestaţie. De atunci însă, IA la animalele recolta un mascul şi în absenţa unei femele. a obţine poziţia de montă naturală „crupă gerea momentului op-
de rentă au cunoscut o dezvoltare mai rapidă, în timp ce crescătorii de câini au
Dacă persoana care face recoltarea preferă
să utilizeze mănuşi în timpul procesului,
la crupă”. În acest caz, operatorul va roti
în plan orizontal penisul în erecţie la 180o. tim pentru realizarea
început să fie tot mai atraşi de această biotehnologie în ultimii 20 de ani.
acestea trebuie să fie latex-free, deoare­
ce cauciucul este spermato­toxic. Optim,
După ce recoltarea este încheiată,
masculul se ţine sub observaţie până la
inseminării şi alegerea
femela şi masculul sunt aduşi în lesă într-o dispariţia erecţiei. În urma recoltării poate metodei adecvate de
 Dr. Manuela Pascal - Doctorand Disciplina Patologia Reproducţiei, Facultatea de Medicină Veterinară București cameră liniştită, cu podea care nu alunecă, apare parafimoza, astfel că masculul nu
iar numărul persoanelor prezente în sală trebuie niciodată trimis acasă până când însămânţare.

A
trebuie redus la strictul necesar (proprietar penisul nu a revenit complet în prepuţ.
cest interes se datorează ame­ evaluarea spermei. În cazul utilizării repe­ troejaculării sunt: necesitatea anestezierii şi operator, eventual un tehnician). Este Pentru a preveni parafimoza se lubrefiază
liorării rezultatelor obţinute, tate a unui mascul, recoltarea nu trebuie animalului, calitatea redusă a ejaculatului imperativ ca orice surse de distracţie sau orificiul prepuţial după recoltare.
precum şi avantajelor con­ să se facă mai des de o dată la 2-3 zile. obţinut comparativ cu metoda mastur­ anxietate să fie reduse la minimum. În timp pH-ul se apreciază cu ajutorul pH-me­
ferite de utilizarea IA. Astfel, Materialul seminal la câine poate fi re­ bării, uneori ejacularea realizându-se ce masculul adulmecă vulva femelei sau Examenul materialului seminal trelor sau cu hârtie indicatoare specială.
IA elimină riscul transmiterii coltat prin metoda masturbării, dar pentru retrograd (spermatozoizii ajung în vezica efectuează saltul, câinele este masturbat (spermograma) Există o corelaţie directă între calitatea
bolilor veneriene la mascul. Un mascul de
valoare poate fi reprodus la distanţe mari
spaţiale (se elimină stresul de transport,
câinii care nu acceptă această metodă sau
cu impotenţă de copulaţie se poate utiliza
şi electroejacularea. Dezavantajele elec­
urinară) sau în furou.
Cea mai simplă metodă de recoltare
a spermei la câine este cea a masturbă­
rapid timp de câteva secunde până ajunge
la erecţie completă. În acest timp, prepuţul
este retras înapoia bulbilor bazopenieni
P e tot parcursul realizării spermogra­
mei, materialul seminal se păstrează
la 37oC, ştiindu-se că spermatozoizii sunt
spermei şi pH-ul acesteia.
Examenul microscopic al spermei
urmăreşte: viabilitatea, concentraţia, mo­
iar costurile sunt mai reduse în cazul rii. Un ejaculat se obţine mult mai uşor în înainte ca penisul să îşi mărească volumul, sensibili la şocul termic. De asemenea, bilitatea şi morfologia spermatozoizilor.
transportului materialului seminal) şi tem­ prezenţa unei căţele în estru, dar prezenţa în caz contrar încercarea de recoltare a ma­ toate materialele utilizate pe p ­ arcursul Viabilitatea spermatozoizilor se deter­
porale (masculul poate fi reprodus chiar terialului seminal putându-se solda cu un evaluării (lame, lamele, camere de mină prin tehnici de colorare intravitale
şi după moartea sa), iar eficienţa utilizării eşec din cauza durerii. Cu degetul mare şi numărat, vârfuri de pipete) trebuie să fie (eozină-negrozină, albastru tripan-Gi­
unui ejaculat este crescută fără a epuiza indexul se formează un inel ce se plasează încălzite la aceeaşi temperatură de 37oC. emsa etc.) sau tehnici de colorare fluores­
individul (un ejaculat de calitate superioa­ în spatele bulbilor penieni, exercitând o Macroscopic se examinează: volumul centă, urmate de examinare microscopică
ră poate fi divizat în mai multe doze de presiune fermă până când ejacularea este ejaculatului (direct în tubul de recoltare), simplă sau specială (microscop cu lumină
inseminare). IA permit realizarea selecţiei completă. Cu cealaltă mână se ţin recipien­ culoarea, mirosul și pH-ul. polarizată, microscop cu contrast de fază
şi ameliorării genetice a raselor, depăşind tele preîncălzite la 37oC în care se va colec­ Culoarea normală a fracţiunii sper­ sau cu lumină fluorescentă).
incompatibilităţile de ordin anatomic ta fracţionat ejaculatul. La câine, ejaculatul matice depinde de concentraţia acesteia Concentraţia spermei reprezintă
(angustie vulvară, diferenţe mari de talie este format din trei fracţiuni: în spermatozoizi şi în mod normal variază numărul de spermatozoizi pe unitatea de
între parteneri, afecţiuni osteo-articulare   fracţiunea prespermatică – clară între alb-lăptos până la gri. În absenţa volum (valori normale la câine 250-1200
dureroase care nu permit efectuarea sal­ până la uşor tulbure, transparentă, secreţia spermatozoizilor (azoospermie) aspec­ x 106 spermatozoizi/ml). Concentraţia
tului etc.) şi psihologic (mascul neexperi­ glandelor uretrale Littre are rolul de a tul fracţiunii spermatice este apos, clar spermei este un indicator important al
mentat, femelă dominantă). curăţa uretra şi este eliminată rapid în (incolor) uneori uşor gălbui, iar prezenţa calităţii spermei şi reprezintă punctul
Reuşita IA depinde de îmbinarea a trei câteva zeci de secunde unui număr foarte mare de spermatozo­ de pornire în cadrul tehnologiilor de
puncte cruciale: calitatea spermei utili­ (1-3 ml); izi îi conferă un aspect alb-lăptos, opac. conservare a spermei pentru stabili­
zate, alegerea momentului optim pentru  fracţiunea Colorarea în galben sau galben-verzui a rea gradului de diluţie. Determinarea
realizarea inseminării şi alegerea metodei spermatică – bogată ejaculatului indică contaminarea acestuia concentraţiei se poate face prin tehnica
adecvate de însămânţare. în spermatozoizi, de cu urină sau prezenţa unui exsudat puru­ hemocitometrică (adaptată după tehnica
Nu trebuie uitat că înainte de orice de­ culoare alb-lăptos lent (elemente nocive pentru spermato­ de numărare a globulelor roşii), spectro­
mers cei doi parteneri trebuie supuşi unor până la alb-gri zoizi). Colorarea în roşu sau maro indică fotometrie, metoda electronică (Sperm
examene clinice şi paraclinice (examen (0,1-6 ml); prezenţa sângelui. Sângele din ejaculat Quality Analyzer-SQA) sau cu ajutorul
ecografic al aparatului genital, examene sugerează fie un traumatism în urma sistemelor computerizate de analiză a
serologice pentru bolile veneriene – bru­ recoltării, fie un proces patologic cum ar fi spermei (CASA) (foarte rapid şi precis).
celoză, herpesviroză) pentru a confirma o afecţiune a prostatei, balanopostită sau S-a observat o corelaţie pozitivă sem­
starea de sănătate reproductivă. un proces neoplazic. nificativă între talia câinelui, respectiv
Sperma normală este inodoră; prezen­ dimensiunile testiculelor şi numărul de
Recoltarea materialului seminal ţa urinei, a puroiului, a sângelui sau a unor spermatozoizi per ejaculat şi o corela­

Ideal este să se asigure câteva zile de


repaus sexual înainte de recoltarea şi
medicamente în ejaculat modifică mirosul
acestuia.
ţie negativă între vârstă şi numărul de
spermatozoizi.

18 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 19


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Mobilitatea reprezintă un factor deter­ ajutorul sistemelor CASA. Acestea permit nă, Spermac etc). Oferă posibilitatea de a de durata sa mai scurtă de viaţă.
minant în avansarea spermatozoizilor în obţinerea unor rezultate precise, rapide pune în evidenţă spermatozoizii imaturi, Pentru refrigerare, sperma se centri­
căile genitale femele. şi complexe privind caracteristicile de cu anomalii (majore sau minore) sau fughează (eliminarea completă a fluidului
Mobilitatea spermei se apreciază mişcare ale spermatozoizilor. morţi. Defectele majore apar în timpul prostatic) şi se diluează. Diluantul pro­
subiectiv pe o lamă încălzită la 37oC. Mo­ O mobilitate totală de peste 80%, cu spermatogenezei şi sunt incompatibile tejează membranele spermatozoizilor de
bilitatea totală este estimată prin notarea peste 70% progresie liniară este conside­ cu fertilitatea. Defectele minore apar în şocul provocat de modificarea de tempe­
procentului de celule din probă care sunt rată normală pentru câini de către majori­ timpul maturării epididimare, a stresului ratură şi de transport, asigurând în acelaşi
mobile. Mobilitatea normală a sperma­ tatea clinicienilor. Diverşi factori (afecţiuni termic exercitat la nivelul testiculelor timp rezerva energetică şi menţinerea
tozoizilor este mişcarea înainte liniară. ale aparatului genital, echipamentul de (afecţiuni inflamatorii, mediu extern cald) constantă a pH-ului şi presiunii osmoti­
Nu se consideră mobilitate utilă mişcările recoltare, substanţele utilizate pentru sau a tehnicii defectuoase de colecta­ ce. Există mai mulţi diluanţi comerciali
rotatorii (în manej), mişcările pendulan­ sterilizarea echipamentului de recoltare, re şi examinare a materialului seminal. pentru refrigerarea spermei, majoritatea
te (agonice), mişcările de înaintare cu lubrifianţii folosiţi, temperatura echipa­ Sunt preferate coloraţiile care permit şi necesitând adăugarea gălbenuşului de
viteză mică sau retropulsia. Examenul se mentului de recoltare ca şi a suprafeţei evidenţierea acrozomului. Într-un ejaculat ou. Înainte de a dilua materialul semi­
realizează în doi timpi: aprecierea mişcării de examinare a spermei etc.) pot afecta normal procentul spermatozoizilor anor­ nal, trebuie să ne asigurăm că sperma şi
în masă a spermatozoizilor şi aprecierea mobilitatea spermei. Mărimea picăturii de mali, imaturi sau morţi (teratospermie) nu diluantul se găsesc la aceeaşi temperatură
mişcării individuale şi se apreciază pe o spermă depusă pe lamă pentru examinare trebuie să depăşească 20%. (de regulă, temperatura camerei). Sperma
scală de la 1 la 5. O mobilitate bună (4/5) poate influenţa rezultatul examinării – o În laboratoarele de specialitate se diluată este răcită şi menţinută la 4oC
permite examinatorului doar să observe picătură prea mică limitează mişcările pot realiza şi alte teste pentru evalua­ 30-60 de minute, iar apoi poate fi trans­
forma celulei spermatice pe măsură ce spermatozoizilor. rea spermei: testul hipoosmotic, proba portată într-un termos sau într-o ladă
aceasta traversează câmpul microscopic. Morfologia spermatozoizilor se apre­ redox, analiza structurii cromatinei frigorifică. Fiola în care se află materialul
O motilitate foarte bună (5/5) este atunci ciază imediat după recoltare prin examen spermatice, examene bacteriologice şi seminal diluat trebuie izolată de contactul
când structura spermatozoidului abia se microscopic (100x cu imersie) şi colorare imunologice. direct cu gheaţa pentru a preveni o răcire
poate observa când acesta traversează (DiffQuick, albastru de metilen, violet Pe lângă cele de mai sus, trebuie exa­ accentuată a acesteia.
rapid câmpul vizual. de genţiană, tuş de China, opal-bleu, minat sedimentul de la fracţiunile 1 şi 3 în Înainte de inseminare, sperma refri­
Obiectiv, mobilitatea se determină cu albastru-tripan-Giemsa, eozină-negrozi­ vederea identificării hematiilor, celulelor gerată se încălzeşte lent la temperatura
inflamatorii sau bacteriilor care pot indica camerei.
  Mărimea picăturii afecţiuni asimptomatice ale sistemului Sperma congelată are avantajul
de spermă depusă reproductiv masculin. Culturile spermatice stocării pe termen nelimitat. În plus,
pe lamă pentru
examinare poate
sunt adesea greu de interpretat datorită
numeroaselor microorganisme care popu­
Viabilitatea spermato- termen lung, practic infinit a materialului
seminal;
permite schimbul internaţional, condiţiile
de transport şi de utilizare a sa fiind bine
influenţa rezulta-
tul examinării – o
lează uretra şi prepuţul. Totuşi, un număr
semnificativ de bacterii indică existenţa
zoizilor se determină   refrigerare, modalitate de conservare pe
termen scurt, mergând de la câteva ore la
reglementate. Dezavantajele utilizării
sale sunt date de rezultatele variabile
picătură prea mică
limitează mişcările
unei infecţii. Mai mult, culturile realizate
din fluidul prostatic pot ajuta în identifi­
prin tehnici de colora- 4 – 7 zile.
Principiul care stă la baza conservării
obţinute după decongelare chiar şi în
cazul aceluiaşi individ, de costul ridicat al
spermatozoizilor. carea organismelor asociate prostatitelor re intravitale (eozină- materialului seminal este că reducerea echipamentelor utilizate şi de necesitatea
Mobilitatea spermei sau disfuncţiei prostatice. Sperma de la temperaturii determină o scădere a activi­ realizării congelării doar în centrele spe­
se apreciază masculii care nu au ejaculat recent poate negrozină, albastru tăţii metabolice a spermatozoizilor permi­ cializate (pentru ca monta să fie recunos­
subiectiv pe o lamă conţine mai multe celule epiteliale şi ţând stocarea lor. În cadrul protocoalelor cută).
încălzită la 37oC. fragmente decât sperma de la un mascul tripan-Giemsa etc.) de conservare a spermei se utilizează doar La ora actuală există mai multe
Mobilitatea totală folosit frecvent, dar dacă sunt prezente cea de a doua fracţiune a ejaculatului. Se metode de congelare, fiecare cu setul său
este estimată prin numeroase fragmente sau spermatozoizi sau tehnici de colorare conservă doar sperma de bună calitate: de substanţe tampon, crioprotectoare şi
morţi trebuie recoltată o a doua probă la mobilitate totală peste 70 – 80% şi maxi­ protocol de congelare. Unele metode sunt
fluorescentă, urmate
notarea procentului
de celule din probă 24 – 48 de ore. mum 20 – 30% anomalii. marcă înregistrată şi necesită cumpărarea
care sunt mobile.
Mobilitatea normală
Evaluarea reproducătorului mascul nu
trebuie să se bazeze pe o singură sper­ de examinare micro- Sperma refrigerată prezintă o rată
de fertilitate similară spermei proaspete,
unei francize pentru a fi utilizate (Canine
Cryobank, CLONE, International Canine
a spermatozoizi-
lor este mişcarea
mogramă anormală. În cazul unui rezultat
nesatisfăcător, masculul trebuie reevaluat
scopică simplă sau tehnica de lucru este mai puţin complica­
tă, iar costurile totale sunt mai mici faţă
Semen Bank (ICSB), Synbiotics şi alte­
le), altele sunt publicate în literatura de
înainte liniară. Nu
se consideră mobi-
după 2-7 zile de repaus sexual, iar dacă
anomaliile se menţin, examinarea se va
specială (microscop de sperma congelată. Problemele care
pot fi întâlnite în cazul utilizării sale sunt
specialitate (diluantul norvegian, diluanţii
Uppsala-Equex system 1 and 2, diluantul
litate utilă mişcările
rotatorii (în manej),
repeta după 2 luni (durata unui ciclu sper­
matogenetic complet la câine).
cu lumină polarizată, faptul că ajunge moartă sau congelată la
destinaţie, fie datorită ambalării improprii,
CERREC, diluantul CERCA).
Etapele principale ale congelării sper­
mişcările pendulante microscop cu contrast fie din cauza lipsei de control asupra tem­ mei de câine sunt: centrifugarea, diluarea,
(agonice), mişcă- Conservarea materialului seminal peraturii pe parcursul drumului. În plus, echilibrarea termică, ambalarea, congela­
de fază sau cu lumină
rile de înaintare
cu viteză mică sau
retropulsia.
L a ora actuală, conservarea spermei se
realizează prin:
  congelare care asigură păstrarea pe fluorescentă).
utilizarea spermei refrigerate necesită o
bună coordonare şi planificare între pro­
prietari şi medicul veterinar determinată
rea şi decongelarea.
Scopul centrifugării este de a elimina
excesul de fluid prostatic despre care

20 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 21


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Stabilirea momentului optim pentru


s-a demonstrat că are un efect negativ
asupra mobilităţii şi viabilităţii sperma­ Evaluarea reproducătorului mascul nu trebuie să montă sau însămânţarea artificială
tozoizilor după congelare şi decongelare
şi de a standardiza concentraţia finală a
se bazeze pe o singură spermogramă anormală. I ndiferent de tipul de material seminal
utilizat (spermă proaspătă, refrigerată
spermei ca număr total de spermatozoizi
şi concentraţie în glicerol. Regimul cel
În cazul unui rezultat nesatisfăcător, masculul sau congelată) şi de metoda de insemi­
nare, momentul ales pentru realizarea IA
mai utilizat în protocoalele de procesare a
spermei canine este centrifugarea la
trebuie reevaluat după 2-7 zile de repaus sexual, este crucial pentru reuşita demersului şi
a obţinerii fertilităţii maxime. Din păcate,
600-700 g timp de 5-10 minute. iar dacă anomaliile se menţin, examinarea se va încă există proprietari de câini care cred
Diluarea materialului seminal are două că femela trebuie să fie montată/insemi­
roluri: protejarea spermatozoizilor de repeta după 2 luni (durata unui ciclu spermato- nată în anumite zile prestabilite ale ciclului
efectele negative ale temperaturilor joase sexual, lucru care conduce la rezultate
din timpul congelării şi obţinerea unei con­ genetic complet la câine). negative în numeroase cazuri şi la eti­
centraţii spermatice finale predeterminate. chetarea eronată drept infertilă a femelei.
Diluantul trebuie să fie izoton şi izoterm La ora actuală, cea mai frecventă cauză
cu sperma, să aibă acelaşi pH cu aceasta, Congelarea propriu-zisă se face folo­ tă pe cutia de polistiren. a infertilităţii la căţea este reprezentată
să se prepare uşor, să fie economic, să-şi sind un dispozitiv de congelare programa­ Ultima etapă a crioconservării o con­ de monta/inseminarea la momentul ne­
menţină proprietăţile un timp îndelun­ bil sau prin amplasarea paietelor la diferite stituie plonjarea în azot lichid (-196oC). potrivit. În cazul însămânţărilor artificiale
gat. Mediile de diluţie trebuie să conţină: distanţe deasupra azotului lichid. Deşi Sperma congelată se stochează şi se cu spermă congelată sau refrigerată şi
substanţe energetice (glucide); substanţe congelarea în cutie de polistiren pe vapori transportă în tancuri cu azot lichid. transportată, costurile de transport şi ale
crioprotectoare (glicerina, lecitina din găl­ de azot se foloseşte încă pentru mai Pentru decongelare paietele se materialului seminal propriu-zis (dacă se
benuşul de ou); substanţe tampon (citraţi, multe specii datorită echipamentului mai introduc în baie de apă la temperatura şi utilizează o singură inseminare) se reduc
fosfaţi, tartraţi, etc); substanţe care să ac­ ieftin, mai multe studii arată că dispozi­ pentru intervalul de timp recomandat în la minimum. Şi în cazul utilizării spermei
tiveze mobilitatea spermatozoizilor în căile tivele de congelare asistate de computer protocolul de congelare utilizat, deoarece proaspete este utilă stabilirea momentului
genitale femele (mucinaza); substanţe care îmbunătăţesc longevitatea şi mobilitatea s-a descoperit că există o corelaţie între ovulaţiei care permite un număr minim de
să împiedice dezvoltarea florei microbiene progresivă post-decongelare deoarece vitezele de congelare şi de decongela­ recoltări fără a epuiza masculul şi evitarea
(antibiotice, sulfamide). permit stabilirea unei curbe în doi paşi, cu re. Decongelarea paietelor de 0,5 ml se inseminărilor inutile care ar conduce la   Sperma diluată este răcită şi menţinută la 4oC 30-60 de minute, iar apoi poate fi transportată într-un ter-
Înainte de a fi congelată, sperma o reducere mai rapidă a temperaturii pe realizează în baie de apă la 37oC timp de creşterea costurilor economice pentru mos plasat sau într-o ladă frigorifică. Fiola în care se află materialul seminal diluat trebuie izolată de contactul
diluată este răcită la 4oC şi menţinută la parcursul primului pas faţă de cea obţinu­ 30 – 60 secunde. proprietar. direct cu gheaţa pentru a preveni o răcire accentuată a acesteia.
această temperatură un interval de timp Un alt avantaj al cunoaşterii momen­
variabil, în funcţie de protocolul utilizat tului ovulaţiei este că putem determina
(1-4 ore). Acest proces se numeşte echili­ corect data fătării; de regulă, are loc la (hormon luteinizant) este fenomenul care dată necesitatea şi importanţa deter­
brare şi permite spermatozoizilor să dez­ 65 zile de la prima zi după valul de LH. va declanşa ovulaţia în 30-48 ore. În mod minării exacte a momentului ovulaţiei.
volte o rezistenţă mai mare faţă de şocul Data probabilă a fătării este o informa­ particular, ovocitele la căţea sunt eliberate Aceasta se face pe baza semnelor clinice,
termic asociat congelării. Deşi sperma­ ţie preţioasă atât pentru proprietar, cât într-un stadiu prematur (ovocite primare) a datelor obţinute din frotiul vaginal,
tozoizii de câine sunt consideraţi relativ şi pentru medicul veterinar în stabilirea şi nu pot fi fertilizate imediat. Este nevoie vaginoscopie, determinarea concen­
rezistenţi la şocul termic, s-a demonstrat diagnosticului de gestaţie (începând cu a de încă 48 de ore pentru desfăşurarea traţiei serice a progesteronului (P4),
că la această specie este preferabilă o 18-a zi de la valul de LH) şi deci al reuşitei celei de a doua diviziuni meiotice şi eli­ ecografie ovaria­nă (tabelul 1). Ideal ar
răcire lentă. inseminării sau în cazul în care este nece­ berarea primului globul polar, fenomen în fi să se utilizeze minimum două dintre
Pregătirea pentru criocongelare a sară operaţia cezariană (ultimele 3 zile de urma căruia rezultă ovocitele secundare aceste metode, iar examinarea să se
spermei include şi fracţionarea şi amba­ gestaţie). mature. Ovocitele rămân viabile 4-5 zile realizeze în dinamică (la fiecare 2 zile sau
larea spermei, oferind astfel posibilitatea Stabilirea momentului optim pentru în tractul genital femel, după care suferă chiar zilnic în funcţie de particularităţile
stocării spermei sub formă de doze de in­ montă implică cunoaşterea fiziologiei ci­ fenomene de degenerare şi nu mai sunt ciclului femelei respective, după debutul
seminare în elemente uşor de identificat: clului sexual al căţelei. În general, căţeaua fecundabile. căldurilor).
paiete, comprimate, tuburi. La ora actua­ este o femelă diestrică (prezintă 2 cicluri Perioada fertilă este intervalul de timp Utilizarea comportamentului femelei
lă, cea mai răspândită formă de ambalare sexuale pe an), existând şi rase mo­ în care monta/inseminarea pot conduce la ca indicator al ovulaţiei are numeroase
a spermei congelate de câine este repre­ noestrice (ex.: Basenji), dar şi femele care gestaţie. Acest interval cuprinde nu numai limite deoarece aceste lucruri nu sunt
zentată de paiete, acestea prezentând prezintă 3 cicluri sexuale pe an. Fazele perioada în care ovocitele sunt fecunda­ întotdeauna clare. Unele căţele prezin­
câteva avantaje faţă de celelalte metode ciclului sexual la căţea sunt: proestru (3- bile, ci şi câteva zile precedente, deoarece tă un proestru „fantomă” (nu prezintă
de ambalare: volum redus (creşte capa­ 20 zile), estru (3-21 zile), metestru/diestru sperma de câine proaspătă poate rămâne sau prezintă scurgere sangvinolentă de
citatea de stocare), congelare uniformă (30-90 zile) şi anestru (2-4 luni). fertilă până la 7 zile la nivelul aparatului intensitate redusă etc.) ceea ce face difi­
în interiorul paietei, posibilitatea marcării În timpul proestrului femela se află genital femel. În schimb, sperma refrige­ cilă estimarea datei ovulaţiei, pot flutura
cu datele importante pentru identificare sub influenţa estrogenilor, dar nu şi a rată supravieţuieşte 24 de ore în tractul coada şi să fie receptive faţă de mascul
(numele câinelui, codul de identificare al progesteronului. Prima creştere a con­ genital femel, iar cea congelată-deconge­ pe parcursul proestrului sau pot refuza
paietei/câinelui, data recoltării, numele   Sperma refrigerată prezintă o rată de fertilitate similară spermei proaspete, tehnica de lucru este mai puţin centraţiei serice a progesteronului este lată doar 12 ore. monta chiar şi după ovulaţie. În plus,
agenţiei care a făcut congelarea etc.). complicată, iar costurile totale sunt mai mici faţă de sperma congelată. corelată cu peak-ul LH-ului. Valul de LH Toate aceste date subliniază încă o există diferenţe comportamentale de

22 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 23


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

la o femelă la alta. te, lamele se usucă la aer, se colorează   Tabelul 1 - Monitorizarea ciclului sexual la cățea
Concentraţia progesteronului plasma­ şi se examinează la microscop. Există
Faza ciclului Progesteron
tic (P4) începe să crească rapid în timpul mai multe tehnici de colorare a frotiului Eveniment Frotiu vaginal Vaginoscopie Semne clinice
sexual (ng/ml)
valului de LH. Monitorizarea serială a vaginal (May-Grünwald Giemsa (MGG) sau
Celule intermediare mari,
progesteronului permite deci anticiparea Giemsa rapidă, Harris-Shorr, Papanicolau, Peak estrogeni
nucleate; numeroase Edem vulvar, scurgeri
momentului ovulaţiei cu 1-2 zile, confir­ hematoxilină-eozină, Romanowsky etc.), Mucoasă îngroşată,
hematii vaginale hemoragice;
marea ovulaţiei şi determinarea perioadei alegerea unei metode făcându-se în func­ edemaţiată, de culoare albă/
Proestru Creşterea numărului fluturarea cozii;
fertile. Progesteronul poate fi măsurat cu ţie de scopul urmărit, de posibilităţile de gri; secreţii sangvinolente
de celule keratinizate; femela nu acceptă
precizie prin radioimunoanaliză (RIA), test execuţie, de rapiditatea realizării, de cost Peak LH prezente 2 (1 – 3)
reducerea numărului de masculul
ELISA sau prin imunochemoluminiscenţă şi de experienţa şi preferinţele examinato­
hematii
şi este exprimat în ng/ml sau nmol/l (1 rului. Interpretarea frotiului vaginal constă
ng/ml = 3,17 nmol/l). în clasificarea celulelor întâlnite, evaluarea   Proestru Ovulaţie Reducere edem, cu apariţia
6 (4 – 8) Scurgeri vaginale
Celule keratinizate pliurilor primare ale mucoasei,
Variaţiile hormonale care se produc în aspectului şi cantităţii de mucus, stabilirea clare, transparente;
Estru (anucleate sau cu nucleu aspect palid
cursul diferitelor stadii ale ciclului sexual indicilor citovaginali şi corelarea tuturor femela acceptă
Perioada picnotic) >80% Mucoasă uscată, alb-roz, cu
au repercusiuni asupra multiplicării şi acestor date în vederea stabilirii fazei 10 - 25 masculul
fecundabilă pliuri primare şi secundare
diferenţierii celulelor epiteliului vaginal. ciclului sexual.
Examinarea frotiurilor vaginale permite Vaginoscopia permite examina­ Sfârşitul perioadei Aflux mare de leucocite
Dispariţia pliurilor mucoasei, 25 – 50
identificarea stadiului ciclului sexual, dar rea mucoasei vaginale cu ajutorul unui fertile polimorfonucleare;
Metestru culoare vărgată alb-roz
Închiderea colului reapariţia celulelor
nu oferă suficientă exactitate în stabilirea endoscop rigid sau flexibil sau al unui (aspect caracteristic de rozetă) 30
uterin parabazale
momentului optim pentru montă sau proctoscop pediatric. Endoscopul trebuie
însămânţare artificială. Din acest motiv să aibă un diametru de maxim 8 – 15 mm, Celule parabazale şi
se recomandă completarea examenului cel puţin 10 – 20 cm lungime şi o sursă Anestru celule intermediare mici; Mucoasă subţire, roşie, netedă <1
citologic cu alte examene care să rezolve adecvată de lumină. Procedura este bine nuclei izolaţi, fond neclar
acest neajuns. tolerată de femelă şi nu necesită sedarea
Pentru realizarea unui frotiu vaginal, acesteia. În timpul examinării se urmăresc
se introduce un tampon de vată prin­ culoarea mucoasei, prezenţa faldurilor şi   Oestru modificare, care este evidentă timp de galbeni au pereţii mai groşi decât foliculii transcervical sau chirurgical). Alegerea
tre labiile vulvare în vagin. Tamponul se a secreţiilor. Sub influenţa estrogenilor, 1 – 2 zile, poate fi detectată ca feno­ preovulatori, ei sunt greu de interpretat, metodei de inseminare depinde de tipul de
orientează cranio-dorsal pentru a evita faldurile vaginale devin edemaţiate, ume­ men acut dacă ovarele sunt examinate iar pentru un operator neexperimentat nu spermă utilizat:
recoltarea celulelor din fosa clitoridiană. de şi de culoare roz. Pe măsură ce femela ecografic zilnic. Nu se ştie dacă această este posibil printr-o singură examinare să Pentru sperma proaspătă – insemina­
Odată tamponul ajuns cranial de orificiul avansează de la proestru spre estru aceste modificare de aspect implică o modificare determine dacă ovulaţia a avut loc până re intravaginală
uretral, acesta este rotit lent pentru a falduri încep să îşi piardă din aspectul a ecogenităţii fluidului folicular, colapsul la câteva zile după aceasta când pereţii Pentru sperma refrigerată – se preferă
exfolia şi recolta celulele. După retragerea edemaţiat, devenind cutate (pliuri primare folicular, hemoragie în folicul sau proli­ luteali se îngroaşă progresiv. inseminarea intrauterină, dar se poate
tamponului din vagin, celulele sunt trans­ şi secundare). Când căţeaua este în deplin ferarea timpurie rapidă a ţesutului luteal Interesant, numărul de foliculi ce sunt utiliza şi cea vaginală
ferate pe o lamă de microscop curată prin estru faldurile vaginale prezintă cute cu în antrumul folicular. Totuşi, acest aspect vizibili prin ultrasunete nu se corelează Pentru sperma congelată – inseminare
rularea tamponului pe suprafaţa acesteia. margini bine definite. La trecerea din estru ecografic este tranzitoriu deoarece corpul corect cu numărul de ovocite ce ovulează. intrauterină
Astfel se obţin celule intacte în timpul spre diestru faldurile vaginale se aplati­ galben se cavitează rapid şi din nou apare Aceasta se datorează faptului că 20 – 30% Inseminarea intravaginală necesită
transferului. Din contră, prin mişcarea zează, iar mucoasa vaginală capătă un plin cu lichid şi cu un centru anecogen din foliculii canini conţin mai mult de o echipament şi pregătire minime, este
înainte-înapoi a tamponului pe lamă se aspect vărgat roşu cu alb. după 24 – 48 de ore. Faza luteală ovariană ovocită; cel mai mare număr înregistrat relativ non-invazivă, cu risc redus pentru
produc distorsionări celulare severe şi Deşi se consideră că ecografia ovaria­ poate varia foarte mult ca aspect deoa­ într-un folicul este de 17 ovocite. Deci, cel căţea. IA vaginală se poate realiza cu
chiar rupturi. Odată celulele transfera­ nă la căţea este dificil de realizat (datorită   Metestru rece ecogenitatea corpului galben poate puţin în teorie, o generaţie de căţei poate ajutorul unui cateter simplu de plastic (de
dimensiunilor mici ale ovarelor, înconju­ să nu difere prea mult faţă de stroma fi produsul unei singure ovulaţii. genul celui folosit pentru bovine, dar tăiat
rate de bursa ovariană care poate fi gră­ ovariană. la o lungime adecvată) sau cu dispozitive
soasă, împiedicând trecerea fasciculului ecografic în jurul momentului ­ovulaţiei. Pot exista diferenţe între foliculii Metode de inseminare speciale (cateterul Osiris – prezintă la vârf
Perioada fertilă de ultrasunete şi a localizării superficiale), Foliculii sunt destul de evidenţi cu 5 ovarieni ca extindere a ecogenităţii foli­ n literatura de specialitate, în funcţie de un balon gonflabil care va bloca refluxul
generaţiile noi de ecografe şi experienţa zile înainte de ovulaţie, moment la care culare la momentul ovulaţiei şi ca mărime Îlocul de depunere a spermei sunt descri­ spermei). Cu femela în poziţie patrupoda­
Perioada fertilă este intervalul de timp în dobândită de medicii veterinari permit diametrul foliculilor mari creşte şi atinge şi hipoecogenitate a corpului galben la se două tehnici de inseminare: intravagi­ lă, pipeta de inseminare este introdusă pe
care monta/inseminarea pot conduce la utilizarea acestei tehnici pentru monitori­ dimensiunile maxime cu aprox. 1 zi înainte câteva zile după ovulaţie. Deşi corpii nală şi intrauterină (cu acces intrauterin la comisura superioară a vulvei, iniţial în
gestaţie. Acest interval cuprinde nu numai zarea ovulaţiei la căţea. de valul de LH. La acest moment diame­ poziţie aproape verticală, apoi prin mişcări
perioada în care ovocitele sunt fecundabile, Spre sfârşitul anestrului, ovarele trul intern al foliculilor mari poate ajunge uşoare de rotaţie se orientează orizontal şi
ci şi câteva zile precedente, deoarece sper- hipoecogene tind să se mărească în volum la 8 – 9 mm şi frecvent apare o modificare   Tabelul 2 - Data Material seminal utilizat Ziua (Z) post peak LH se avansează cât mai mult posibil (până la
ma de câine proaspătă poate rămâne fertilă şi se pot detecta foliculi plini cu lichid, a conturului care nu mai este sferic. Foli­ însămânţării în pliul dorso-median al vaginului – pseudo­
O singură inseminare – Z4
până la 7 zile la nivelul aparatului genital de dimensiuni mici 1 – 2 mm. Situaţia se culii tind să depăşească marginile stromei funcţie de tipul de Spermă proaspătă sau montă naturală cervixul). Dacă se simte rezistenţă, pipeta
Două inseminări – Z3 şi Z5
femel. În schimb, sperma refrigerată supra- poate menţine timp de 30 sau mai multe ovariane. Mai mulţi sau chiar toţi foliculii material seminal se retrage 1 – 2 cm, apoi se reintroduce
O singură inseminare – Z4
vieţuieşte 24 de ore în tractul genital femel, zile până la debutul proestrului când anecogeni ovarieni sunt înlocuiţi la mo­ utilizat raportată la Spermă refrigerată la un unghi uşor diferit. Vaginul căţelei
Două inseminări – Z4 şi Z5
iar cea congelată-decongelată doar 12 ore. numărul şi dimensiunile foliculilor cresc. mentul ovulaţiei de structuri hipoecogene peak-ul LH (ziua 0) este lung şi o pipetă de inseminare poate
Spermă congelată Z5 şi/sau Z6
S-au menţionat modificări ale aspectului sau ecogene şi tind să dispară. Această fi introdusă până la o adâncime de

24 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 25


veterinaria nr. 6

talie mare, obeze sau cu temperament cateterizarea acestuia prin metodele mai
nervos. sus menţionate.
Tehnica endoscopică necesită utiliza­ Inseminarea prin laparotomie este cea
rea unui endoscop rigid care se introduce mai folosită metodă. Tehnica este simplă
  Vaginoscopie la cățea în vagin pentru a vizualiza cervixul. Cate­ şi rapidă. După o pregătire de rutină a
terizarea cervixului se realizează cu un ca­ abdomenului posterior se efectuează
teter rigid din polipropilenă. Deşi tehnica incizia pielii şi a peretelui abdominal, se
peste 20 cm la femelele de talie mare. propriu-zisă este mai facilă, utilizarea sa exteriorizează uterul, iar sperma este
Se aspiră sperma în seringă, iar seringa se implică utilizarea unui echipament scump. injectată folosind o seringă cu ac de 20 G
ataşează direct sau prin intermediul unui Un aspect important al procedurii este sau un cateter intravenos. Procedura se
tub scurt de cauciuc la pipeta de insemi­ riscul de traume sau infecţie. Este greu de realizează cu instrumentar steril, astfel că
nare. Prin refularea conţinutului pipetei în crezut că un cateter urinar din plastic ar riscul introducerii bacteriilor din vaginul
vagin se realizează practic inseminarea. putea perfora peretele vaginal sau uterin nesteril este eliminat. Tehnica chirurgicală
În timpul inseminării şi 10 – 15 minute în timpul estrului în afara cazului în care permite accesul la uter, astfel că depozi­
după aceasta, căţeaua se menţine cu nu există o situaţie patologică. Totuşi, tarea materialului seminal se face corect;
trenul posterior ridicat astfel încât coloana zona paracervicală poate fi traumatizată în schimb, necesită anestezie generală, cu
vertebrală este sub un unghi de 45 – 60o de endoscop dacă se utilizează o forţă riscurile asociate acesteia şi unei inter­
şi se masează clitorisul (stimulează con­ inadecvată; dacă avansarea endoscopului venţii chirugicale. Un alt dezavantaj îl
tracţiile vaginale antiperistaltice) pentru a determină un disconfort evident căţelei, reprezintă numărul limitat de inseminări
facilita pasajul spermatozoizilor spre uter. atunci procedura trebuie oprită. În timpul care se pot realiza pe această cale. De
După ce membrele posterioare sunt elibe­ proestrului şi estrului se izolează în mod asemenea, metoda este costisitoare şi
rate, căţeaua nu trebuie lăsată să se aşeze curent bacterii din uter şi vagin care, cronofagă.
sau să sară timp de încă 10 – 15 minute. aparent, nu creează probleme, probabil În ceea ce priveşte doza de insemina­
Însămânţarea transcervicală este o datorită unei rezistenţe crescute faţă de re, părerile sunt împărţite, dar în general
tehnică de depozitare a spermei în uter infecţii a organismului în această perioa­ se consideră că trebuie să se asigure
prin cateterizarea cervixului. Acest lucru dă. Prin urmare, este rezonabil să credem 150-200 milioane spermatozoizi normali
se poate realiza fie cu ajutorul cateterului că avansarea unui cateter din vagin în cu motilitate progresivă.
norvegian, fie endoscopic. Ambele tehnici uter în acest moment nu va determina
se pot realiza chiar şi fără sedarea femelei. probleme. Totuşi, trebuie să avem grijă să Concluzii
Este important ca volumul inseminat să
fie destul de mic pentru a se evita refluxul
spermei în vagin (1 ml la rasele de talie
nu introducem noi infecţii prin utilizarea
unui echipament incorect sterilizat sau din
mediu printr-o tehnică defectuoasă. Echi­
L a ora actuală se pot obţine rezultate
bune şi foarte bune prin IA la că­
ţea. Succesul depinde de modul în care
mică, 2ml la rasele de talie medie, 3-4ml pamentul trebuie curăţat şi dezinfectat medicul veterinar reuşeşte să îmbine toţi
pentru rasele de talie mare). conform recomandărilor producătorului. factorii implicaţi în acest proces, inclusiv
Tehnica norvegiană utilizează un Inseminarea intrauterină chirurgi­ modul în care se programează şi coor­
echipament format din: sondă metalică, cală este utilizată în cazul obstrucţiilor donează acestea (momentul solicitării
un tub de plastic folosit pentru ghidaj şi vaginului sau cervixului care nu permit spermei refrigerate/congelate etc.).
o seringă. Operatorul introduce ghidul
tubular prin vagin până la extremitatea
posterioară a pseudocervixului. Prin tu­
Metoda de inseminare funcție de tipul de spermă utilizat:
bul de ghidaj se introduce sonda metalică
sau un cateter rigid de plastic care se  Pentru sperma proaspătă – inseminare intravaginală
dirijează prin palpaţie transabdominală  Pentru sperma refrigerată – se preferă inseminarea intrauterină, dar se poate utiliza şi cea
prin canalul cervical. Înaintarea transcer­ vaginală
vicală este facilitată de tracţionarea tran­  Pentru sperma congelată – inseminare intrauterină
sabdominală a cervixului în sens cranial
şi alinierea canalului cervical cu sonda.
Plasarea sondei în apropierea deschiderii   Tabelul 3 - Ratele de gestaţie obţinute prin diferitele metode de IA
cervixului este percepută de operator
Metoda utilizată Rata de gestaţie obtinută
ca o senzaţie de crepitaţie asemănătoa­
re palpării unui cartilaj. Pentru reuşita Monta naturală 80 – 90%
metodei se impune mult exerciţiu şi o Însămânţare intravaginală cu spermă proaspătă 62,3 – 100%
bună manualitate. Insuccesul cateteri­ Însămânţare intravaginală cu spermă refrigerată 59 – 80%
zării transcervicale este cotat de autorii
Însămânţare intravaginală cu spermă congelată 52,6 – 60%
scandinavi la 2 – 3,5%, cu menţionarea
neaplicabilităţii metodei la căţelele de Însămânţarea intrauterină cu spermă congelată 0 – 80%

26 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Strategii profilactico-terapeutice în Diagnosticul precoce


prin evaluarea pe-
afecțiunile maligne ale prostatei la câine riodică a markerilor
Cancerul de prostată este una din principalele forme de cancer la câinii tumorali sangvini per-
masculi cu vârste între 10 și 14 ani. Datorită ritmului de evoluție rapid mite depistarea tumo-
și prognosticului defavorabil, este o afecțiune malignă gravă, care necesită rii în stadii incipiente.
un diagnostic precoce și instituirea unei terapii complexe. hormonală, precum și cu imunoterapia
nespecifică.
 Șef lucrări Dr. Crînganu Dan - Clinica Oncologică, Facultatea de Medicină Veterinară București S-au observat importante similitudini
 Crînganu Raluca - studentă Facultatea de Medicină Veterinară București între evoluția clinică polistadială și as-
pectele de diagnostic și tratament de la

U
câine, cu cele de la bărbați, animalul de
tilizarea simultană a mai flamatorii cronice (prostatite, chisti companie putând reprezenta un model
multor metode de diagnostic prostatici, etc.), continuând cu hiper- experimental valoros pentru noi mijloace
permite confirmarea precoce trofia benignă de prostată. Diagnosticul de profilaxie și terapie a acestei neoplazii
a malignizării prin identifi­ca­- precoce prin evaluarea periodică a mar- maligne la om.
rea markerilor direcți și indi­ kerilor tumorali sangvini, cum ar fi PSA Diagnosticul diferențial al afecțiunilor
recți cu instituirea în stadiile incipiente, și fosfataza acidă prostatică, permite glandei prostate se realizează prin exa-
curabile, a terapiei. Acest lucru are depistarea tumorii în stadii incipiente. men clinic interesând anamneza pro-
drept consecință prelungirea duratei de Tratarea afecțiunilor de tip prostatite, prietarului în ceea ce privește animalul
supraviețuire a animalului canceros dar hipertrofia benignă, chistizarea sau de companie: rasă, vârstă, data apariției
și mărirea gradului de confort vital. hiperplaziile pot preveni sau chiar bloca semnelor clinice și care sunt acestea
Creșterea incidenței cancerului de procesul de cancerizare, cu micșorarea (deplasare greoaie, micțiune dificilă,
prostată este determinată de expune- șanselor de metastazare și reducerea hematurie).
rea la factori de risc interni (dereglări suferințelor asociate cancerului. Palpația prostatei se realizează
hormonale, slăbirea sistemului imunolo- Castrarea câinilor masculi la ­vârste   Fig. 1 - Poziționarea anatomică a prostatei prin tușeu rectal, prin care se poate
gic, mutații genetice) și externi (virusuri, fragede are efect favorabil asupra in- la câine aprecia volumul acestei glande anexe
expunere la radiații, poluare, inhalări sau hibării malignizării ulterioare a glandei a aparatului genital masculin. Aluneca-
ingerări de substanțe toxice), precum și prostată, aceasta fiind parțial dependen- până la 60-70%. Riscul de dezvoltare a rea prostatei dincolo de pragul pubian
artificializarea modului de hrănire și de tă de stimularea hormonală. Acest tip de cancerului prostatic la câinii castrați este semnifică o creștere apreciabilă în
viață al animalelor de companie. cancer este diferit fundamental la câine mult mai mic decât la cei necastrați, dar volum a acesteia. Se evaluează conturul
Screeningul de diagnostic (de su- față de om, unde această afecțiune este persistă datorită celorlalți factori onco- (regulat, neregulat), prezența zonelor de
praveghere cu rol de prevenție) permite total androgen dependentă, iar înde- geni nehormonali endogeni. indurare alternând cu cele chistice, fapt
depistarea precoce şi tratarea diferitelor părtarea stimulului hormonal (castrare Cel mai răspândit tip de cancer al care poate semnifica dezvoltarea unui
afecțiuni benigne sau a leziunilor de și tratament) sau utilizarea de estrogeni prostatei la câine este adenocarcinomul. proces tumoral. Localizarea prostatei
graniță, începând cu afecțiunile in- crește speranța de supraviețuire cu Alte tipuri de cancer care se mai pot constituie un indiciu al stării ei și în
întâlni sunt: carcinomul scvamo-celular, funcție de situarea în cavitatea abdo-
carcinomul cu celule tranziționale, leio- minală sau cea pelvină, reprezintă un
Cel mai răspândit tip de cancer al prostatei miosarcomul, carcinomul nediferențiat.
Diagnosticul se bazează pe exame-
aspect important în stabilirea modului de
realizare al biopsiei (transab­dominal sau
la câine este adenocarcinomul. Alte tipuri nele paraclinice: ecografia, citologia su-
marului de urină, radiografia de contrast,
transperineal). În general însă, exame-
nul prin tușeul rectal corelat cu datele
de cancer care se mai pot întâlni sunt: puncția aspirativă ecoghidată sau trans-
perineală, ex. hematologic și bio-chimic
examenului ecografic dar obligatoriu
și cu markerii tumorali specifici, poate
carcinomul scvamo-celular, carcinomul sangvin și depistarea markerilor tumorali stabili diagnosticul diferențial între o
specifici. tumoră malignă sau benignă prostatică,
cu celule tranziționale, leiomiosarcomul, Terapia este multimodală, polichi- chist sau abces și hipertrofie prostatică.
mioterapia citostatică fiind asociată cu Este recomandat să se evite cât se poate   Castrarea câinilor masculi la vârste fragede are efect favorabil asupra inhibării malignizării
carcinomul nediferențiat. cea inhibitivă sau cu cea de substituție utlizarea tehnicilor de diagnostic prin ulterioare a glandei prostată, aceasta fiind parțial dependentă de stimularea hormonală.

30 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 31


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

narea celularității (limfocite, macrofage,


plasmocite); modificări ale elementelor
fibrilare din stromă, aprecierea ratei de
diviziune tumorală cu notarea prezenței
mitozelor anormale.

Markerii tumorali prostatici


P.S.A. (Prostatic Specific Antigen) /
Arginin esteraza este o glicoproteină,­
biochimic fiind o serinprotează, care
este prezentă exclusiv în glanda pros-
tată, cresterea nivelului ei sugerând
prezența cancerului prostatic. Majori-
tatea P.S.A.‑ului circulant este legat de
proteinele serice. Un mic procent este
  Fig. 2 - Metaplazia scvamoasă a epiteliului glandular (epiteliul cuboidal   Fig. 3 - Adenocarcinom de prostată. Insule de celule tumorale și stromă   Fig. 4 - Carcinom prostatic intraalveolar la câine (LeRoy, Nadella, Toribio, Leav, liber, fiind denumit P.S.A. nelegat (liber).
înlocuit de epiteliu scvamos - dupa Nicola M. A. Parry Tufts, University School fibrovasculară (dupa Nicola M. A. Parry, Tufts University School of Veterinary and Rosol, Vet Pathol 41:2, 2004) În cancerul de prostată raportul
of Veterinary Medicine, Massachusetts) Medicine, Massachusetts) P.S.A. liber/ P.S.A. total descrește. Cu

intervenție sângeroasă care permit Abcesul prostatei are o structură tumorilor cu origine epitelială, precum și   Fig. 5 - Glanda
diseminarea și metastazarea tumorii ma- hipo/anecogenă, cu cavități în pa- Markerii tumorali prostatici tumorilor cu stromă mai puțin abunden- prostată normală
ligne prostatice. De asemenea intervenția renchim, margine neregulată și formă tă. Examenul citologic se realizează prin de câine – K7
chirurgicală realizată doar în scop explo- asimetrică. Gradul de asimetrie depinde  P.S.A. (Prostatic Specific Antigen) puncția aspirativă cu ac fin, ecoghidată. atașată masiv ce-
rator sau pentru recoltarea unui fragment de mărimea abcesului. Marginea internă / Arginin esteraza Examenul secrețiilor prostatice lulelor epiteliului
de parenchim în vederea efectuării unui a cavității este adesea neregulată și   Arginin esteraza obținute prin masajul prostatei implică bazal și lumenal
examen histopatologic se va efectua doar lumenul poate fi septat. Hematoamele și   C.E. (antigenul Carcinoembrionar) unele riscuri de diseminare mecanică și (LeRoy, Nadella,
dacă celelalte mijloace neinvazive de chiștii hematici apar la fel ca abcesele.   Fosfataza acidă poate fi ulterior analizat citopatologic si Toribio, Leav, and
diagnostic au fost neconcludente. Chiștii paraprostatici de dimensiuni mari   K7 (Keratina 7) bacteriologic. Rosol, Vet Pathol
Examinarea ecografică nu poa- sunt asemănători cu vezica urinară, dar 41:2, 2004)
te oferi date despre funcția prostatei, pot conține mai mult țesut solid și pot Examenul histopatologic
ea completează uretrocistografia de avea o compartimentare neregulată. dulilor prostatici duri, palpați prin tuseu al probei biopsice
contrast, oferind informații prețioase
despre morfologia prostatei, lucru util
în determinarea mărimii, formei și a
Prostata tumorală este neregula-
tă, asimetrică. Leziunile cavitare sunt
reprezentate prin infecții, necroze,
rectal și al metastazelor osoase într-un
anumit stadiu al dezvoltării lor. Corobo-
rând astfel o radiografie reno-vezicală
B iopsia reprezintă o tehnică chirur-
gicală invazivă indispensabilă, dacă
celelalte mijloace de diagnostic nu au
arhitecturii interne a glandei prostate. În hemoragii, edeme. Această imagine se și una toracică și știind că metastazele fost edificatoare, pentru evaluarea
plus, ecografia are avantajul de a nu uti- întâlnește și în prostatitele cronice și în osoase interesează oasele bazinului, stadiului evolutiv al unui animal afectat
liza radiațiile ionizate sau substanțe de hiperplaziile prostatei, de aceea necesită vertebrele, oasele femurale și coastele, de cancer. Rezultatul biopsiei trebuie
contrast, iar dacă animalul nu este coo- diagnostic biopsic diferențial. radiografiem astfel aproape tot teritoriul interpretat coroborat cu rezultatele
perant și dacă nu este necesară biopsia, Examenul radiologic, deși nu osos potențial expus invadării metastati- altor procedee de diagnostic, cum sunt:   Fig. 6 - Carci-
nu se impune nici sedarea animalului. contribuie decisiv și direct la stabili- ce provenite din neoplasmul prostatic. analizele de sânge, markerii tumorali nom prostatic la
Ultrasonografia permite cea mai pre- rea diagnosticului de cancer prostatic, Urografia intravenoasă evidențiază specifici, radiografiile și alte tehnici de câine – marcare
coce identificare a modificării structurii aduce date utile în ceea ce privește efec­tele hipertrofiei prostatice asupra imagistică medicală (CT, RMN). imunohistochimică
parenchimului și anume, diferențierea radiotransparența prostatei și depista- func­ției și anatomiei vezicii urinare și a căi-­ În interpretarea aspectelor micros­ cu K7 – celule cu
dintre neoformațiunile solide și cavitățile rea metastazelor. De asemenea acesta lor excretorii anterioare. Acestea se traduc copice se au în vedere următoarele citoplasmă ma-
pline cu lichid. ușurează diagnosticul diferențial al no- prin distensia vezicii și ureterohidrone- criterii generale: devierea de la struc- ron-aurie (LeRoy,
froză bilaterală, consecință a dislocării și tura histologică normală, alterarea Nadella, Toribio,
compresiunii ureterelor terminale de catre raporturilor intercelulare cu membrana Leav, and Rosol,
Biopsia reprezintă o tehnică chirurgicală inva- glanda mărită în volum. Această metodă
are limitele ei, datorită imaginilor anorma-
bazală a structurilor epiteliale, pierde-
rea polarității, prezența tulburărilor de
Vet Pathol 41:2,
2004)
zivă indispensabilă, dacă celelalte mijloace de le care pot să apară, fazele de început ale
neoplasmului nu pot fi diferențiate. Poate
maturare celulară, modificarea raportu-
lui stromă–parenchim prin invadarea cu
diagnostic nu au fost edificatoare, pentru eva- pune în evidență numai fazele foarte celule tumorale, apariția de noi teri-
avansate de evoluție, teoretic tardive din torii vasculare (angiogeneza) datorită
luarea stadiului evolutiv al unui animal afectat punct de vedere terapeutic. elaborării de către celulele tumorale
Investigația citologică este metoda a factorilor angiogenezici, aprecierea
de cancer. care se pretează leziunilor inflamatorii și reacției imune peritumorale cu determi-

32 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 33


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

cât acesta este mai mic, cu atât riscul


apariției carcinomului de prostată este
Fosfataza acidă este o enzimă. Pros-
tata este în mod normal foarte bogată Diagnosticul se ba- mari, invazivi spre organele adiacente.
Este posibilă numai dacă starea generală
  Fig. 9 - Chist
paraprostatic (*),
mai mare.
Arginin esteraza este o enzimă a cărei
în fosfataze acide, dar ea participă puțin
la stabilirea nivelului seric al acestor
zează pe examenele a animalului permite o intervenție de
asemenea anvergură. Dacă în cazul des-
mărirea prosta-
tei (după Nicola
structură este similară în proporție de enzime. paraclinice: ecografia, chiderii animalului se constată și prinde- M A Parry, Tufts
60% cu P.S.A-ul. În testele de laborator a Fosfataza acidă este controlată de rea limfocentrilor zonali, se recomandă University School of
fost mai fidelă în diagnosticarea canceru- androgeni, ceea ce înseamnă că ad- citologia sumarului ablația lor. În toate aceste situații, tera- Veterinary Medicine,
lui prostatic la câine față de cel uman. ministrarea de estrogeni diminuează pia chirurgicală trebuie susținută de un
de urină, radiografia
Massachusetts)
C.E. (antigenul Carcinoembrionar) producția acesteia de către parenchimul tratament sistemic prin polichimiotera-
este tot o glicoproteină produsă de
celulele de origine ectodermică. Valorile
prostatic.
K7 (Keratina 7) este o proteină de contrast, puncția pie, care să ia în considerare eventualele
complicații post-operatorii, susținerea
acesteia cresc în tumorile maligne cu
origine epitelială, ce pot fi astfel de-
citoplasmatică filamentoasă, formată
în celulele epiteliale. La om se folosește
aspirativă ecoghidată stării generale a animalului și minimali-
zarea discomfortului post-operator.
pistate precoce (marker al malignizării ca marker pentru diferențierea carci- sau trans-perineală, Terapia hormonală
și metastazării înainte de depistarea nomului cu celule tranziționale față de Aditivă – utilizează antiandrogeni:
fenomenelor clinice). adenocarcinom, care nu produce P.S.A. ex. hematologic și Flutamid, care blochează receptorii pe-
riferici pentru androgenii proveniți atât
bio-chimic sangvin din testicule, cât și din suprarenale.   Fig. 10 - Ade-
  Fig. 7 - Hiperplazie
benignă de prostată:
și depistarea markeri- Inhibitivă – se bazează pe inhibitori
ai sintezei hormonale și enzimatice:
nocarcinom de
prostată. Suprafața
ve­zica urinară (*),
prostata marită bilate-
lor tumorali specifici. Proscar – inhibă enzima 5α reductază,
ce catalizează transformarea testostero-
neregulată. (Nicola
M A Parry, Tufts
ral, simetric (săgeată) nului in 5 dihidro-testosteron; Ami- University School of
- (după Nicola M A noglutemida – inhibă sinteza hormonilor Veterinary Medicine,
Parry -Tufts University La câine a fost propusă ca metodă de steroidieni la nivelul corticosuprarenalei. Massachusetts
School of Veterinary identificare a invaziei prostatei cu celule Competitivă (substitutivă) – se
Medicine, Massachu- carcinomatoase uroteliale. bazează la om pe analogi hormonali:
setts) Zoladex – un analog sintetic de LH,
  Fig. 8 - Hiperplazie Terapia profilactică a afecțiunilor ce determină blocarea receptorilor LH
benignă de prostată prostatice inflamatorii cronice, anterohipofizari, determinând scăderea
şi chist paraprostatic chiști, abcese, H.B.P. (Hipertrofia concentrației de testosteron.
(original) Prostatică Benignă) și a tumorilor Terapia la câine se realizează cu Ypo-
benigne zane (osateron acetat) care se adminis-
Terapia chirurgicală trează 7 zile consecutiv . catabolismul proteic. Teobendazolul stimulează efectul litic și
Orhidectomia este singura intervenție Terapia de reversie a malignizării – Seleniul acționează asupra glutatio- activitatea citotoxică a celulelor siste-
chirurgicală necesară în majoritatea utilizarea antioxidanților nului ce protejează celulele de acțiunea mului imunitar, stimulând și anticorpo-
cazurilor HBP datorită interdependenței Vitamina A stimulează formarea an- oxidantă a radicalilor liberi. geneza antitumorală.
hormonale testicul-prostată. Are drept ticorpilor, are rol antitumoral, menținând Terapia de imunostimulare Modificatori ai răspunsului biolo-
rezultat o ameliorare lentă (4 săptă- integritatea epiteliilor. Vitamina E împre- Se realizează cu extracte din elemen- gic: Virbagen care conține interferon, o
mâni), dar sigură, a simptomatologiei. ună cu vitamina C impiedică formarea te microbiene prelucrate: Cantastim, glicoproteină ce intervine în diviziunea
Prognosticul în această situație este nitrosaminelor (factori cancerigeni), Polidin, (având la bază genul Corynebac- celulară determinând reducerea ratei
favorabil. derivate din metabolismul aminoaci- terium), Teranekron (extract homeopat de proliferare celulară, determinând o
Adenomectomia și prostatectomia zilor. Vitamina C intervine în formarea de venin de Tarantulă). creștere a numărului de celule anticor-
se practică în cazul unor adenoame exa- anticorpilor, interferonului, impiedicând Levamisolul reface potențialul activ poformatoare (limfocite B), stimulând
gerate ca volum, ce agresează organele apariția nitrosaminelor rezultate din imun al macrofagelor și limfocitelor T; și celulele citotoxice, killer și non-killer;
vecine determinând lărgirea exprimă- Interleukina 2 – mediator molecular al
rii simptomatologice. Dar fără terapie sistemului imun – acționează asupra
citostatică adjuvantă, nu protejează limfocitelor T, mărind activitatea citoto-
organismul de metastazare, fie loco-re-
Terapia profilactică a afecțiunilor prostatice inflamatorii xică, stimulând coloniile granulo-mono-
gională, fie la distanță. cronice, chiști, abcese, H.B.P. și a tumorilor benigne citare, crescând numărul de neutrofile
Orhidectomia și omentalizarea periferice și interferon a.
(drenarea epiplonară a chistului prosta-   Terapia chirurgicală   Terapia de imunostimulare Terapia curativă a afecțiunilor neo-
tic) și ablația limfocentrilor zonali este o   Terapia hormonală   Terapia curativă a afecțiunilor neoplazice plazice a glandei prostate (chimio-hor-
operație complexă ce se impune numai   Terapia de reversie a malignizării – utiliza- a glandei prostate (chimio-hormono-imuno- mono-imunoterapie)
în situația unor investigații diagnostice rea antioxidanților terapie) Diferă în funcție de afecțiunile pros-
ce arată existența unuia/unor chiști tatei și constă în aplicarea de diferite

34 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 35


veterinaria nr. 6

scheme de terapie profilactică și În practica oncologică veterinară, terapia ci-


diferite scheme de terapie curativă.
Terapia citostatică neoadjuvantă tostatică adjuvantă se utilizează atât înainte, în
are ca scop reducerea tumorii înaintea
intervenției chirurgicale. Inhibă creșterea loc de, cât și după îndepărtarea completă prin
celulelor neoplazice din periferia tumorii,
care sunt cele mai agresive, scăzând
exereză chirurgicală a tumorii maligne primare,
riscul desprinderii acestora. Ca urma- având rolul de a distruge boala minimă rezi­
re, răspunsul terapeutic inițial poate
fi marker de prognostic. Este o formă duală remanentă în țesuturi la distanță.
recomandabilă în stadii mai puțin grave,
reconvertirea permițând actul chirurgi-
cal (ablație totală), sau doar remisiunea de confort). Aplicarea chimio-­terapiei me de boală, cu supraviețuirea, precum
parțială, situație în care se realizează neoadjuvante se corelează strict cu și cu scăderea procentului recidivelor
citoreducția (chirurgia paleativă sau creșterea intervalului liber fără simpto- locale.
În practica oncologică veterinară,
terapia citostatică adjuvantă se utilizează
atât înainte, în loc de, cât și după îndepăr-
tarea completă prin exereză chirurgicală a
tumorii maligne primare, având rolul de a
distruge boala minimă reziduală rema-
nentă în țesuturi la distanță (metastaze
și micrometastaze). Fiind un tratament
sistemic, poate distruge celulele tumorale
diseminate, fiind în măsură să modifice
favorabil evoluția bolii. Are eficacitate
crescută sub formă de polichimioterapie,
în mai multe cicluri de tratament, utilizân-
du-se secvențial cu doze mici și repetate
timp îndelungat. Trebuie aplicată precoce,
imediat după diagnosticul de neoplazie
malignă prostatică.
Terapia se realizează individual în
funcție de fiecare tip de afecțiune, res­
pectiv de leziuni precanceroase cronice,
tumori benigne sau tumori maligne.
Câinii cu tumori prostatice maligne
au fost abordați terapeutic diferențiat în
funcție de gravitatea stadiului clinic în
care s-a stabilit diagnosticul.
În stadiile clinice incipiente(T1, T2)
fără metastaze depistabile clinic s-au
administrat:
  terapia citostatică de linia I-a, fără
antracicline;
  terapia hormonală inhibitorie;
 orhidectomia;
  terapia citostatică adjuvantă
postoperatorie;
  terapia hormonală substitutivă;
  imunoterapia nespecifică.
Stadiile TNM avansate, cu metastaze
clinice diagnosticabile, au fost tratate cu
citostatice din grupa antraciclinelor și
derivați de platină, atât preoperator, cât
și postoperator.

36 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Diagnosticul ultrasonografic integrat organele abdominale de interes (pen-


tru reluarea compresibilităţii peretelui
abdominal). Tehnica ecografică este mai
rea şi caracterizarea anomaliilor conge-
nitale sau dobândite ale sistemului port.
Mai importante sunt: hipertensiunea por-
Natura acumulărilor
abdominale nu poa-
al afecțiunilor ascitogene la carnivore precisă în evidenţierea fluidelor peritone-
ale, comparativ cu alte tehnici imagistice
(în special cea radiografică).
tală, şunturile portosistemice, tromboza
portală şi ficatul cardiac. Hipertensiunea
portală apare în urma instalării unor re-
te fi precizată folo-
Datorită introducerii tehnicii ultrasonografice şi în practica curentă Natura acumulărilor abdominale nu zistenţe în cursul sangvin la nivel portal. sind ultrasunetele, în
poate fi precizată folosind ultrasunetele, Consecutiv acesteia se produce creşterea
medicală veterinară, precum şi datorită eficienţei deosebite în diagnosticul în schimb celularitatea crescută (prezenţa diametrului vaselor porte extrahepatice schimb celularitatea
elementelor corpusculare/particulelor în şi dezvoltarea şunturilor (colateralelor)
suspensie) şi acumulările de fibrină pot fi porto-sistemice. În hipertensiunea porta- crescută (prezenţa
imagistic, se remarcă continuu tendinţa extinderii acesteia şi lărgirea identificate şi facil apreciate.
Tehnica ecografică este extrem de
lă sunt dilatate şi ramurile intrahepatice,
vena mezenterică superioară şi vena elementelor corpus-
domeniilor de investigaţie. utilă în realizarea puncţiilor abdominale
(ecoghidate). În acest sens, se recoman-
splenică. Demn de menţionat este faptul
că în cazul hipertensiunii portale, vena
culare/particulelor în
 Conf. Univ. Dr. Mario Darius Codreanu – Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, Disciplina: Patologie şi Clinică Medicală dă ca anterior realizării puncţiei să se
efectueze o evaluare ultrasonografică,
portă îşi pierde „cinetica respiratorie”.
În cazul cirozei hepatice şi a hiper-
suspensie) şi acumu-
în special pentru aprecierea cantităţii şi tensiunii portale (afecţiuni ascitogene), lările de fibrină pot

E
stabilirea omogenităţii lichidului peritone- modificările înregistrate la examenul
ste de notorietate utilitatea, spe-­ sonografică. Cu atât mai mult, prezenţa în acestor organe. În acest ultim caz, în al (acumulării transsonice), cât şi pentru ecografic sunt: hepatomegalia, creşte- fi identificate şi facil
cificitatea şi relevanţa acestei cantitate redusă a lichidelor în cavitatea acumulările masive de lichid la nivelul evitarea puncţionării/penetrării unor rea ecogenităţii parenchimului hepatic
tehnici în diagnosticul afecţiu- abdominală, în general, facilitează vizua­ cavităţii peritoneale, se recomandă eva- eventuale structuri aderente peretelui (însoţită de atenuare posterioară), ascita, apreciate.
nilor organelor parenchimatoa- lizarea organelor abdominale (servind cuarea acestuia prin centeză, atât pentru abdominal intern, în regiunea propusă splenomegalia, dilataţia sistemului port.
se. Totuşi, datorită proprietăţilor drept fereastră acustică), în schimb pre- a uşura mişcările respiratorii şi a reduce pentru realizarea centezei. Evidenţierea ecografică a acestor modifi-
fizice caracteristice colecţiilor (acumulă- zenţa în cantitate mare a fluidelor reduce disconfortul animalelor, cât şi pentru a În patologia hepatică, ecografia este cări hepatice şi extrahepatice este destul fără gaze) şi pentru abordarea regiunii în
rilor) de lichide de la nivelul organismului, în primul rând, posibilitatea abordării reduce distanţa dintre sonda ecografică şi din ce în ce mai folosită pentru depista- de uşoară, prezenţa şi caracterul lor mod corespunzător (vizualizarea ficatului
acestea sunt uşor de evidenţiat, atât la corelativ uşurează diagnosticul. este îngreunată şi de reducerea în volum
nivel intraparenchimatos (abcese, he- Şunturile portosistemice reprezin- a acestuia din cauza atrofiei consecutive).
matoame, chisturi), cât şi intracavitar (în tă o altă entitate morbidă evidenţiabilă Folosind tehnica Doppler, vena portă şi
jurul organelor parenchimatoase). ecografic, ce se încadrează în grupa vena cavă caudală pot fi identificate şi
Imaginile tisulare lichide din punct de hepatopatiilor vasculare difuze. Acestea urmărite atât cranial, cât şi caudal. Vasele
vedere ecografic sunt caracteristice şi se se întâlnesc relativ frecvent la carnivore colaterale (şunturile) pot fi vizualizate
prezintă sub forma unor zone omoge- şi obişnuit sunt congenitale (neînchiderea ecografic, realizând legătura venei porte
ne anecogene (transsonice/fără ecou), ductului venos fetal la fătare). Şunturile cu vena cavă (în special apelând la faci-
prin care ultrasunetele trec fără a opune portosistemice pot fi definite ca legături lităţile tehnicii ultrasonografice Doppler).
rezistenţă (care şi la frecvenţe ridicate ce se realizează între vena portă şi cir- Datorită traiectului lor alăturat la acest
nu generează ecou perceptibil de sonda culaţia sistemică, care deviază circulaţia nivel, pot apărea erori în aprecierea
ecografică). Fenomenul artefactual spe- sangvină (în proporţie diferită) de la nivel afecţiunii. Modificarea traiectului venei
cific acumulărilor lichidiene este întărirea hepatic (şuntarea circulaţiei hepatice). porte sau aspectul sinuos al acesteia sunt
posterioară, care permite realizarea unui Incidenţa afecţiunii este mai mare la sugestive pentru prezenţa şuntului, chiar
diagnostic diferenţial de mare acurateţe, rasele pure. În mod obişnuit la câinii de dacă comunicarea nu este vizibilă. Clinic,
comparativ cu restul imaginilor hipo/ talie mică, şunturile sunt extrahepatice semnele encefalopatiei hepatice (obişnuit
anecogene. (la nivelul venei gastrice stângi sau venei după o dietă bogată în proteine) şi ascita
Prezentul articol încearcă să eviden- splenice), iar la câinii de talie mare sunt (consecutiv hipertensiunii portale), alături
ţieze avantajele şi limitele examenului intrahepatice. de atrofia şi insuficienţa hepatică con-
ultrasonografic (ecografic) în diagnosticul Şunturile portosistemice dobân- secutivă, contribuie esenţial la stabilirea
afecţiunilor ascitogene şi al acumulărilor dite se întâlnesc la animalele în vârstă diagnosticului. Confirmarea diagnosti-
cavitare la carnivore. Examenul general (mai frecvent la câine) şi apar consecu- cului se face prin portovenografie sau
al abdomenului, premergător investigării tiv hipertensiunii portale (în special în portografie transcolică. Pot fi întâlnite şi
diferitelor organe/formaţiuni/structuri cazul hepatitei cronice şi/sau cirozei), alte şunturi realizate de vena renală sau
abdominale, se indică în scopul obţinerii ca mecanism compensator al acesteia. vena azigos. Şi în aceste situaţii aspectul
unei imagini de ansamblu a peretelui Pentru evidenţierea acestor şunturi este lor sinuos ajută la stabilirea diagnosticului
abdominal şi a topografiei organelor necesară o pregătire anterioară, ce vi- (chiar fără observarea traiectului şi reali-
abdominale. Acumulările de lichid de la zează evacuarea conţinutului gastric sau zarea şuntului portosistemic). În diagnos-
nivelul spaţiului retroperitoneal pot fi dietă albă cu 6-8 ore înaintea examinării, ticul şunturilor portosistemice, examenul
evidenţiate cu uşurinţă prin tehnica ultra- pentru a avea stomacul fără conţinut (şi ecografic are o specificitate de 100%

38 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 39


veterinaria nr. 6

pentru cele intrahepatice şi de 66,7 %


pentru cele extrahepatice .
În patologia hepatică, ecografia este din ce în
Ficatul cardiac apare consecutiv
insuficienţei cardiace drepte, cu indu-
ce mai folosită pentru depistarea şi caracteri-
cerea unei congestii hepatice pasive. zarea anomaliilor congenitale sau dobândite ale
Se evidenţiază ecografic ca o dilataţie a
sistemului venos hepatic. Mai apare şi sistemului port. Mai importante sunt: hiperten-
consecutiv unor pericardopatii, miocar-
dopatii sau a unor formaţiuni la nivelul siunea portală, şunturile portosistemice, trom-
mediastinului posterior. Venele hepatice
sunt mai dilatate, evidenţiindu-se nu- boza portală şi ficatul cardiac.
(ciroză) se manifestă din punct de vedere
ecografic sub forma unei splenomegalii
cu ecostructură omogenă şi cu dilatarea
sistemului venos splenic. Pentru certifi-
carea originii congestiei pasive de la nivel
lienal se recomandă examinarea paren-
chimului hepatic şi în special a trunchiului
port, pentru evidenţierea eventualelor
modificări asociate hipertensiunii portale.
Lărgirea domeniilor de investigare
şi intervenţie a tehnicilor ecografice, a
permis pătrunderea treptată a acestora
(în funcţie de aplicabilitate), atât în me-
dicina umană, cât şi în medicina veteri-
nară. Iniţial s-a folosit tehnica ecografică
pentru explorarea ariilor ce urmau a fi
abordate pentru puncţie sau interven-
ţie chirurgicală. Ulterior s-a trecut la
folosirea tehnicii pentru a marca zona
sau punctul de risc minim în realizarea
manoperei chirurgicale dorite. Apoi s-a
meroase vene mici la periferia organului. este tot hipoecogen). În cazul proceselor trecut la efectuarea puncţiilor (biopsice
Calibrul venelor hepatice nu se modifică vechi, ecogenitatea creşte în raport cu sau evacuatorii) ghidate ecografic.
în cursul ciclului respirator (pierd cinetica ecogenitatea normală a organului (feno- Şi în medicina veterinară puncţia
respiratorie), semn important care indică men observat în toate afecţiunile cronice transcutanată ecoghidată a devenit o
originea cardiacă a hepatomegaliei. În de la nivelul splinei asociat cu tulburări intervenţie de rutină. Avantajele majore
această congestie venoasă hepatică, vasculare). Congestia pasivă a splinei, constau în siguranţa tehnicii, rapiditatea
organul este mărit în volum, dar fără întâlnită în cazul hipertensiunii portale efectuării puncţiei, obţinerea unor probe
modificări de ecostructură şi este însoţit corespunzătoare din zonele de interes,
de ascită abundentă. alături de caracterul non-invaziv al aces-
Vena cavă caudală în insuficienţa teia şi fără efecte secundare considerabi-
cardiacă dreaptă are aspect turgescent, Avantajele puncției le (comparativ cu alte tehnici biopsice).
cunoscut drept „semnul venei cave“. transcutanate ecoghidate Tehnicile intervenţionale ecoghidate
Semnele cardiace sunt dominate de: au permis şi perfecţionarea procedurilor
dilataţie cardiacă, colecţii pericardice, he-   siguranţa tehnicii; terapeutice transcutanate (drenarea co-
patice: hepatomegalie cu aspect omogen,   rapiditatea efectuării puncţiei; lecţiilor cavitare, remedierea obstrucţiilor
iar cele extrahepatice: ectazia venelor  obţinerea unor probe corespunzătoare biliare sau urinare etc.).
suprahepatice, efuziuni pleurale, ascită. din zonele de interes; Puncţia biopsică aspirativă se rea­
Şi în cazul torsiunei splinei se poate   caracter non-invaziv; lizează prin metoda clasică (citologia
identifica prezenţa de lichid ascitic în pro-  fără efecte secundare considerabile aspirativă), folosind ace de biopsie sau
ximitatea splinei. Ectazia venelor splenice (comparativ cu alte tehnici biopsice); chiar ace obişnuite de seringă, ţinân­-
întâlnită constant în torsiunea splinei  perfecţionarea procedurilor terapeutice du-se cont de depărtarea de planul cu-
nu are aceeaşi intensitate şi în splenite transcutanate tanat abdominal şi formaţiunile vascula-
sau infarctele splenice (în care aspectul re adiacente.

40 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

1991). Ca urmare, apariția imunocontra- vasectomia armăsarilor (Asa ,1999).

Metode de contracepție ceptivelor a revoluționat managementul


cailor liberi, oferind o metodă umană de
control a acestor populații, comparativ
Vom discuta fiecare metodă în parte.

A. Vaccinul împotriva

la cabalinele sălbăticite cu strategiile anterioare. Spre exemplu,


utilizarea vaccinului PZP (Zona Pellucida
Porcina) a avut ca efect reducerea cu
Zonei Pellucida Porcina

D eoarece nu implică modificări


hormonale, imunizarea împotriva
până la 10% a fertilității în populația de zonei pellucide a fost investigată intensiv
În regiunea Pădurea Letea și împrejurimile acesteia, datorită unor factori cai sălbăticiți din Parcul National Assa- începând cu anii ’80, și ca rezultat a fost
teague (SUA), oferind în plus posibilitatea elaborat vaccinul Zona Pellucida Porcina
favorizanți, populațiile libere de cai sălbăticiți s-au înmulțit la un nivel ce se administrării vaccinului la distanță, rever- (PZP). S-a observat că femelele diferitelor
sibilitatea efectului, lipsa traumatismelor specii imunizate cu PZP [la șoareci (Jilek și
preconizează că ar avea un potențial efect negativ asupra mediului pe care îl și cu aceasta a schimbărilor de comporta- Pavlok, 1975), hamsteri (Oikawa și Yana-
ment social (Kirkpatrick si Turner, 2008). gimachi, 1975) și iepuri (Sacco, 1977)] au
cohabitează cu alte specii de plante și animale. S-a constatat ca administrarea manifestat fertilitate redusă.
la femele a vaccinului PZP (porcine Zona Stat-H (o formă comercială a  Fig. 1 - straturile ovulului
Acest articol va discuta despre diferite strategii de management al reproduc­ zona pellucida) este considerată cea vaccinului PZP) este un vaccin contra-
mai eficien­tă metodă de contracepție ceptiv sub forma injectabilă, constituit din
ției cabalinelor sălbăticite utilizate în zone de pe glob similare Grindului (Kirkpatrick and Turner 2008). De două componente:
asemeni, alternativ, a fost utilizată și su- (a) antigenul - zona pellucida porci-
Letea, în contextul menținerii echilibrului ecosistemului din care provin. presarea funcțiilor testiculare și ovariene na (PZP), o glicoproteină nemodificată
prin imunizarea activă împotriva GnRH chimic, extrasă din ovare de scroafă
(Imboden et al., 2006; Elhay et al., 2007; printr-un proces fizic și dizolvat într-o
 Dr. Ovidiu Roșu - Doctorand Disciplina Reproducție, Obstetrică, Patologia Reproducției - Facultatea de Medicină Veterinară București Janett et al., 2008) cât și sterilizarea sau soluție salină;

C
el mai amplu proiect de mana- din SUA pentru reducerea populației de
gement al populațiilor de cai burros (Turner et al., 1996).
sălbăticiți este cel instituit de Metodele letale nu sunt acceptate
către Biroul de Management de public, iar în unele state sunt ilegale. Fig. 2 - modul de actiune al vaccinului PZP
Teritorial BLM (BLM’s Propo- Prinderea și înlăturarea cailor, unde se
sed Strategy, 2011), în care se prevede folosesc elicoptere, mașini de teren, cai  Grup de cai sălbăticiți din Pădurea Letea
diminuarea anuală cu 7600 indivizi (cai “Iuda” sunt de asemeni metode criticate.
sălbatici și burros (Equus asinus)) de pe Caii sunt goniți de multe ori pe
teritoriul public Westland, și menținerea distanțe mari, iar în unele cazuri ajung
lor la un nivel de 32.000 - 36.000 in- să fie separați de grupuri, masculii de
divizi. Alte proiecte de acest gen dar pe femele, mânjii de iepe, ajung să intre (b) un adjuvant mFCA (Adjuvantul
zone mai restrânse sunt cele din cadrul în contact cu indivizi cu care nu ar fi Complet Freund). Acesta este constituit
Parcului Shackleford Banks sau cel din intrat în mod normal în sălbăticie. Pentru din fragmente de perete celular ale unei
Parcul Național Virgin Islands, St. Johns o specie cu un sistem social atât de bacterii nepatogene și netransmisibile
complex precum cel al calului, aceste (Mycobacterium butyricum), suspendate
experiențe sunt extrem de stresante. În într-un ulei mineral inert și un emulsi-
Administrarea la fe- plus, înlăturarea definitivă a unor indivizi
afectează permanent genetica respec-
ficator. Această componentă de natură
bacteriană poate fi prezentă (mFCA) sau
mele a vaccinului PZP tivei populații și crește eficacitatea re- poate lipsi (FIA) din componența adjuvan-
productivă a celor care rămân (Keiper și tului (Porcine zona pellucida-technical
(porcine zona pelluci- Houpt, 1984; Kirkpatrick și Turner, 1991; data, 1998).
Cameron et al., 2003). Ca oricare alt vaccin, PZP își exer-
da) este considerată De mai bine de 20 de ani au fost cită efectele prin stimularea clasică a

cea mai eficien­tă me- stu­diate și utilizate în teren substanțe


contraceptive care determină creșterea
răspunsului imun. Anticorpii anti-PZP
interferează cu fertilizarea prin legarea
todă de contracepție anticorpilor împotriva: 1) hormonului de
eliberare a gonadotropinelor anterohi-
la receptorii zonei pellucide care încon-
joară ovulul femelei tratate, determinând
(Kirkpatrick and Tur- pofizare (GnRH) atât la masculi cât și la aderarea sterică a receptorilor spermatici
femele, 2) spermatozoizilor și 3) a zonei ai zonei pellucide, iar prin aceasta blocând
ner 2008). pellucide ovariene (Turner și Kirkpatrick, penetrarea spermatozoizilor în ovul

42 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 43


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

(Porcine zona pellucida-technical


data, 1998).
Liu și colaboratorii (1989) au fost
primii care au demonstrat principiul de
eficacitate a PZP la ecvine, determinând
supresia fertilității la 12 din 14 (86%)
femele domestice și sălbatice (Equus ca-
ballus) pentru o perioadă de până la 4 ani.
În studiile efectuate la caii sălbatici
din Parcul Național Assateague, utilizarea
vaccinului PZP a demonstrat o eficacitate
ridicată, un caracter reversibil, posibilita-
tea de administrare la distanță și efecte
secundare scăzute (Kirkpatrick, 1990).
Aceste rezultate au fost bine primite
ca și alternativă pentru managementul
populațiilor de cai sălbatici. Kirkpatrick și

  Fig. 3 - Vedere schematică asupra axei hormonale de reproducere la mamifere, mascul (stânga) și femelă
(dreapta). GnRH, LH și FSH-ul sunt responsabile de secreția testosteronului (T), progesteronului (P), estrogenu-
lui (E) și inhibinei (I). Niveluri crescute de T, P și I, inhibă secreția GnRH, LH, sau FSH printr-un feedback negativ.
În timpul proestrului, nivelurile crescute de estrogeni sunt responsabile pentru feedback-ul pozitiv asupra
GnRH, ca atare ducând la o creștere rapidă a LH-ului și la ovulație.
  Castrarea este o metoda uzuală
de contracepție la cabaline, dar
Turner (2008) au observat că în decursul cu o creștere anuală a populației de 8% pituitare anterioare. Studiile realizate foliculară și ovulația sub efectul nivelului are totuși dezavantajul că, odată
a doi ani populația de cai vaccinați cu (Kirkpatrick și Turner, 2008). pe iepe au relevat faptul că secreția de crescut de LH. castrat, calul nu va mai prezenta
PZP a stagnat, fiind urmată de un declin LH este strict legată de GnRH, în timp În cazul utilizării vaccinului împo- manifestările comportamentale
evident pe parcursul a 8 ani, atingând în 11 B. Vaccinul împotriva GnRH ce secreția de FSH este doar parțial triva GnRH, studii experimentale au caracteristice în cadrul grupului.
ani o scădere totală de 22% din populația
inițială. Aceste date au fost obținute în
urma utilizării vaccinului într-o populație
S uprimarea activității ovariene este
rezultatul cuplării GnRH-ului endo-
gen cu anticorpii circulanți, împiedicând
dependentă de nivelul de GnRH (Garza et
al., 1986, Safir et al., 1987). Ca urmare,
maturarea folculilor antrali observați în
demonstrat faptul că acesta poate avea
un efect semnificativ asupra funcției
reproductive la armăsari și în prevenirea
în care rata de fătări era de 57.1±3.9% legarea GnRH-ului la receptorii glandei cazul tuturor iepelor vaccinate ar putea desfășurării estrului la iepe. Într-un stu- te haremuri. Utilizarea vasectomiei la
fi relativ independentă de disponibilita- diu ce a folosit imunizarea activă împo- masculii dominanți s-a demonstrat că
tea GnRH (Safir et al., 1987, Dalin et al., triva GnRH, toate iepele vaccinate și-au poate fi utilizată ca metodă alternativă
În decursul a doi ani populația de cai 2002). În aceste circumstanțe, datorită
faptului că prin vaccinare, supresarea LH
încetat ciclul reproductiv pe parcursul
a 8 săptămâni de la prima injectare, iar
de contracepție la caii sălbăticiți. Într-un
studiu, Asa (1999) a observat ca haremu-
vaccinați cu PZP a stagnat, fiind urmată de este mai ușor de atins față de cea a FSH,
maturarea și ovulația pot fi prevenite
activitatea ovariană a rămas blocată
pentru minim 23 de săptămâni (Imboden
rile dominate de masculi vasectomizați au
înregistrat 33% fătări, într-un interval de
un declin evident pe parcursul a 8 ani, atin- (Garza et al., 1986). Reluarea funcției et al., 2006). 2-3 ani post intervenție, spre deosebire
foliculare și a activității ovulatorii, la de 80% în cazul haremurilor dominate de
gând în 11 ani o scădere totală de 22% din iepele vaccinate, poate fi comparată cu C. Vasectomia și castrarea armăsari nevasectomizați.
perioada de tranzit dintre anestru și pe- armăsarilor Castrarea este o metoda uzuală de
populația inițială. Aceste date au fost obținute
în urma utilizării vaccinului într-o populație
rioada de împerechere observată în cazul
iepelor nevaccinate (Donadeu si Ginther,
2002) precum și a oilor (Brown et al.,
V asectomizarea este reprezentată de
o intervenție chirurgicală prin care se
ștrangulează cordoanele deferente ale
contracepție la cabaline. Are totuși deza-
vantajul că, odată castrat, calul nu va mai
prezenta manifestările comportamentale
în care rata de fătări era de 57.1±3.9% cu o 1995) sau a vacilor (Prendiville et al.
1995), când dezvoltarea foliculilor ano-
armăsarilor, împiedicând astfel eliminarea
spermei.
caracteristice în cadrul grupului. Acesta
devine submisiv, iar rangul lui va fi preluat
creștere anuală a populației de 8% (Kirkpa- vulatorii și regresia acestora are o rată În organizarea socială a cailor de alt membru, producând dezechilibre
crescută înainte ca nivelul de estradiol să sălbăticiți, masculii adulți încearcă să sociale (lupte între armăsari, fluctuații în
trick și Turner, 2008). fie suficient pentru a permite maturarea monopolizeze grupuri de femele, numi- componența grupului).

44 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 45


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

Prof.univ. Dr. Vasile Viorel Popa, Concursul de admitere a fost


foarte riguros și a permis departajarea
concurenței – până la media de admitere

un profesionist de excepție de 6-6,50 au fost repartizați la Zootehnie,


iar de la media 7 în sus la Medicină
Veterinară.
Condiţiile economice şi sociale din
Prof. Univ. Dr. Vasile Viorel Popa s-a născut la 3 noiembrie 1930 în orașul Arad (cu toate greutăţile) au fost mai uşor
de suportat.
Râmnicu Sărat, județul Buzău. A urmat cursurile liceale la Brașov
Ce ne puteți spune despre perioada
(1941-1949), Facultatea de Medicină Veterinară Arad (1949-1954), doctoratul cu studenției dumneavoastră?

frecvență la Universitatea din Leipzig, Germania (1962-1966) și ale facultății P erioada studenției în ansamblu am
denumit-o (cel puţin pentru mine)
Heidelberg-ul medicinei veterinare
de perfecționare a medicilor în domeniul radiologiei, București (1961-1962). româneşti; am trăit şi evenimente
frumoase şi unele neajunsuri, astfel:
Cariera didactică a început-o în anul 1954, la Facultatea de Medicină Veteri- Încă de la admitere, introducerea în
tematica de concurs a Botanicei anunţată
nară Arad ca asistent, la disciplina de Fiziopatologie. Între anii 1957-1960 a ad-hoc a fost şocantă. Noroc cu teza şi
oralul la Limba română şi parţial Chimia
funcționat ca medic de circumscripție și medic șef de raion în județul Timiș, care m-au ridicat. Condiţiile de cazare
precare (un dormitor comun pentru cca.
după care a revenit în învățământul superior la Facultatea de Medicină 60 de persoane), fără paturi, cu aşternut
de paie pe podea, cu permanenta agitaţie
Veterinară București, disciplina de Semiologie medicală veterinară unde va colectivă, improprie pregătirii şcolare. În
schimb, cantina a fost la înălţime, oferind
funcționa până la pensionare în anul 1998. A parcurs toate treptele didactice (în primii ani) la discreţie şi gratuit, masa.
Personal nu am beneficiat la început
până la gradul de profesor universitar (1991) și conducător de doctoranzi (1994). de bursă, deoarece venitul familiei mele
(între timp şi mama s-a angajat şi calificat
 Interviu realizat de Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu ca muncitor industrial) depăşea cu 20 lei
limita maximă de acordare a unei burse

P
sociale. Susţinut de familie doar cu 50
rofesorul Popa Viorel, așa cum   Necunoașterii profesiei medical prin solicitarea documentelor pentru o relație cu viața economică rurală. și colegi de muncă ai tatălui meu, de la de lei lunar, bani total insuficienţi, m-a
este cunoscut de foștii săi veterinare. procurarea animalelor cumpărate în  Pregătirea mea liceală mediocră – Astra Brașov, s-au transferat la sucursala determinat să mă alătur colegilor mai
studenți, este autor a peste Pentru fiecare dintre acestea au nordul Ardealului și aduse la Brașov nu mi-a asigurat o orientare definitorie. arădeană, oferindu-mi iluzia că în această scăpătaţi pentru a lucra în unele nopţi
320 lucrări științifice și a 30 existat următoarele justificări: unde penuria alimentelor era evidentă.  Spaima de complexitatea localitate nu mă voi simți izolat m-au la descărcat vagoane CFR pentru a-mi
de cărți, manuale și tratate de   Politic: deși cu origine Această „afacere“, falimentată curând, desfășurării traiului în capitală (București), determinat să particip la concursul de completa veniturile.
medicină veterinară. muncitorească, provenind dintr-o familie impunea obținerea de la autoritatea unde tatăl meu a suferit fizic, moral admitere de la Institutul de Zootehnie și M-am alăturat şi activităţilor sportive
modestă economic, neîncadrată (nici veterinară (cunoscută abia atunci) și social în perioada 1925-1930 în Medicină Veterinară de la Arad. studenţeşti, însă performanţele
Domnule Profesor am dori să aflăm părinții și nici eu) în vreo organizație a buletinelor de proveniență și trans-­ peregrinarea sa prin capitală. O relativă
motivele care v-au determinat politică contemporană, dar și port a animalelor sau produselor literatură care a accentuat latura negativă
să alegeți medicina veterinară ca
profesie.
dezorientarea mea ideologică, nu-mi
ofereau perspective clare.
animaliere.
 Înclinațiile mele umaniste susținute
a conviețuirii citadine (București-orașul
prăbușirilor) au alimentat spaima mea de
Activitatea mea ştiinţifică s-a concretizat în
M otivele care m-au determinat să aleg
medicina veterinară ca profesie au
 Economic: înlăturarea abuzivă și
nejustificată (așa cum a reieșit din verifică­
de aprecierile profesoarei mele de Limba
Română (nepoata filologului N. Cocea)
marile aglomerații urbane.
Si totuși cum am ajuns student la
peste 300 de lucrări publicate şi comunicate,
fost reprezentate de dezorientarea mea
privind viitorul în 1949 sub următoarele
rile ulterioare) a tatălui meu din uzina Astra
Brașov, tocmai în ultimul meu an de liceu,
care mi-a încurajat tendințele filologice și
înclinarea familiei către profesiile juridice
Facultatea de Medicină Veterinară la Arad?
Înființarea în anul 1948 (prin
în pregătirea şi finalizarea a cca. 50 lucrări de
aspecte:
 Politic;
a accentuat confuzia și mai ales a redus și
mai mult sursele materiale ale familiei.
și militare (singurele care s-au afirmat
până atunci în cadrul familiei paternale).
înfăptuirea Decretului Regal din 1945) a
învățământului agro-zoo-veterinar din
diplomă şi 25 de teze de doctorat. Am publicat
  Economic familial; În acel an, timidele încercări ale  Necunoașterea existenței vest, realizat prin înființarea Institutului de 27 de manuale şi tratate (cărţi) de specialitate,
  Al înclinațiilor mele umaniste (care tatălui meu de a asigura existența unei profesii veterinare. Deși locuiam Zootehnie și Medicină Veterinară la Arad
păreau atunci nepotrivite); familiei, prin acțiuni de comerț (provizoriu) într-o localitate rurală (sau și speranța că într-o școală de provincie ca prim autor şi 13 lucrări de istoriografie pro-
  Pregătirii mele liceale mediocre- ambulant (cu produse animaliere) l-au semiurbană) – Săcele, Brașov- fiu de și nouă am șanse mai mari de integrare
neorientativă; adus în contact cu activitatea veterinară muncitor industrial urban, nu am avut nici alături de faptul că mai mulți ucenici fesională şi omagială.
46 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 47
veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

În anul 1962 am fost verificare pe parcurs, fără consecinţe


pentru matricola mea) au intensificat
bursa era fiul Directorului Băncii Naţionale
– informaţie şi motivare prezentată
promovat Şef de lu- pregătirea profesională (spre exemplu
la Anatomie intram în sala de lucrări
mie de Decanul facultăţii), am absolvit
facultatea cu diplomă de merit (alături
crări şi în luna octom- lunea şi o frecventam zilnic, 7 zile / de încă 3 colegi meritorii), iar la repartiţia
săptămână). Aşa se face că în semestrul ministerială (la care nu am fost prezent)
brie am plecat în R.D. 4 din anul 2 am fost solicitat să prezint am fost repartizat direct în învăţământul
colegilor mei sistemul nervos la animale superior din Arad în calitate de Asistent
Germană la doctorat (nerecompensat). universitar, fiind singurul din promoţia

cu frecvenţă (4 ani), Ca urmare a calificativelor maxime


obţinute, în anul 1952 mi s-a acordat
mea în această situaţie.

revenind în faculta- prima bursă republicană în valoare de 500


lei lunar (venit pe care l-am împărţit cu
Vă rugăm dacă puteți să ne
prezentați câteva date legate de ca-
te în 1965 cu titlul de Clubul universitar şi parţial cu familia). riera dumneavoiastră profesională.

doctor. Următoarea
În urma acestor realizări, am obţinut:
 Sub aspect politic, condamnarea de
către Comitetul Municipal UTM (Uniunea
C ariera mea profesională a început la
FMV Arad ca Asistent universitar la
disciplina de Fiziopatologie (înfiinţată după
promovare (prin con- Tineretului Muncitoresc) a taxării eronate reforma învăţământului din anul 1948).
a subsemnatului drept duşman de clasă şi La această disciplină m-am ocupat de
curs) a fost în 1990 în recunoaşterea mea socială muncitorească organizare, dotare, iar din semestrul patru

funcţia de Conferen­ cu activitate profesională foarte bună


şi participarea voluntară la activităţi
al anului II de coordonarea şi realizarea
demonstraţiilor practice pentru studenţi.
ţiar şi în 1991 în func- extraşcolare (sportive şi culturale).
 Ca urmare, la solicitarea
În fiecare an (în perioada de vară) am
coordonat şi verificat practica studenţilor
ţia de Profesor titular Organizaţiei de partid din facultate
am devenit primul „candidat“ pentru
în cadrul activităţii productive.
Am creionat, publicându-se în cursul
la disciplina de Semio-­ obţinerea apartenenţei la Partidul de Fiziopatologie (fără a mi se recunoaşte
Muncitoresc Român din rândul studenţilor. acest raport) capitolul Endocrinoze.
logie, radiologie.  Deşi în anul 1954 bursa republicană Am colaborat la trei lucrări de
a fost transferată altui student (din cercetare ştiinţifică cu aplicabilitate
interese instituţionale – cel care a primit practică, lucrări publicate în anuarul
sportive personale modeste m-au   La examenul de semiologie
îndreptat spre activităţi administrative
voluntare: magazioner echipament
sportiv, preşedinte SMA – organizaţie Neîncadrarea mea în facultăţii din 1955.
Prima etapă a activităţii mele
februarie 1957 transferul la Circumscripţia
Nițchidorf, Raion Sătai, Regiunea Banat,
pentru tineret şi în final Preşedinte
executiv al Clubului Sportiv „Ştiinţa
nici o organizaţie po- universitare s-a întrerupt în luna ianuarie
a anului 1957 din următoarele motive:
unde mi-am mutat şi familia.
5. În producţie, la Niţchidorf, deşi
Arad“ (între anii 1953-1954). Această litică de tineret a fost 1. Căsătorindu-mă, urma să se nască nu am avut rezolvat nici transferul, am
activitate mi-a permis folosirea uneori a în cursul anului primul copil pe care, după început activităţile prin:
echipamentelor casate, completându-mi taxată de unii colegi 7 luni de la naştere, l-am pierdut.   mutarea circumscripţiei de
astfel vestimentaţia precară.
Neîncadrarea mea în nici o organizaţie drept „duşmănie de 2. Situaţia mea materială continua
să fie slabă, îngreunându-se odată cu
la Tormac la noua locaţie (hotărâre
superioară luată înainte de venirea mea);
politică de tineret a fost taxată de unii
colegi drept „duşmănie de clasă“, faptă
clasă“, faptă care a creşterea familiei.
3. Un incident neplăcut (provocat de
  am amenajat sediul circumscripţiei
în noua locaţie;
care a avut drept efect excluderea
de pe lista participanţilor la Festivalul
avut drept efect ex- birocraţie în urma rătăcirii unei butelii
de aragaz din inventarul disciplinei care
  am realizat prima acţiune de
maleinare în teritoriu;
internaţional de iarnă al studenţilor de la cluderea de pe lista apăruse fizic la o altă disciplină, dar   am catagrafiat cele 8 localităţi de pe
Poiana Braşov din iarna anului 1952, unde nerecunoscut) m-a şocat şi deziluzionat raza circumscripţiei;
visam să particip pentru a-mi oferi ocazia participanţilor la Fes- de comportamentul neacademic al unor   am efectuat inventarul dispensarului
de a revedea familia, dar şi desfăşurarea
festivalului la a cărui pregătire lucrasem. tivalul internaţional de colegi mai vârstnici.
4. Deşi Rectorul instituţiei m-a
a cărui gestiune (a medicului veterinar care
m-a precedat) era încărcată şi verificată
Împreună cu tata şi un unchi am lucrat la
realizarea telefericului.
iarnă al studenţilor de asigurat că am post la Bucureşti (după
transferarea facultăţii arădene), supărările
penal;
  mi-am instruit personalul veterinar
Situaţia mea economică precară, la Poiana Braşov din personale asociate cu nevoia realizării şi zootehnic de pe raza circumscripţiei şi
dar şi stimulat de primul eşec (când completării pregătirii mele şi sub aspect am solicitat respectarea protocoalelor de
mi s-a acordat nota 2 la Anatomie la o   Promoția 1992 iarna anului 1952. practic/producţie am cerut din luna activitate stabilite legal;

48 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 49


veterinaria nr. 6 aprilie - iunie 2012

documentate profesional şi
ştiinţific, completate cu rezultate
profesionale în specialitate şi cu
informaţii actuale (prezentate
analitic şi critic).
Şedinţele practice să constea
 
în activitate demonstrativă şi
lucrativă şi nu în microexpuneri
teoretice (în afara metodologiei).
Testări periodice ale pregătirii
 
studenţilor. Reducerea tendinţe-­
lor de pregătire la limita suficienţei.
Promovarea corectă şi serioasă a
 
concursurilor profesionale pe plan
local şi naţional.
Desfăşurarea unei activităţi
 
de cercetare responsabile
şi valoroase. Nu cred în include­
rea cadrelor didactice superioare
ca participanţi (doar) la lucrări
întreprinse şi conduse de cadre
inferioare sau doctoranzi
şi studenţi. Iar dacă se fac
totuşi, să rezulte aportul
titularilor, profesorilor,
conferenţiarilor etc.

Dar activitatea de asistenţă


veterinară?

  Dr. V.V. Popa, Dr. H. Bârză, Dr. Florian Seiciu E ste de preferat racolarea cadrelor
didactice şi cu practică în producţie.
  În cadrul învăţământului clinic,
  am verificat şi reorganizat activita­ şi vicepreşedinte al Secţiei Agricole. Ca În anul 1962 am fost promovat Şef publicate şi comunicate, în pregătirea şi eventual înlăturarea normelor salariale şi studenţii anilor terminali să lucreze
tea sanitar-veterinară din unităţile coope-­ medic şef de raion am dublat numărul de de lucrări şi în luna octombrie am plecat finalizarea a cca. 50 lucrări de diplomă şi permanentizarea Curriculei. efectiv în activitatea de diagnostic
ratiste şi de stat de pe raza circumscripţiei. circumscripţii şi de medici veterinari, am în R.D. Germană la doctorat cu frecvenţă 25 de teze de doctorat. Am publicat 27 de 4. Eventual, căminizarea studenţilor şi terapie sub îndrumarea directă şi
Când am crezut că am demarat corect demarat lucrările pentru construirea unui (4 ani), revenind în facultate în 1965 cu manuale şi tratate (cărţi) de specialitate, veterinari cât mai aproape de procesul de permanentă a cadrelor didactice.
activitatea, am fost transferat din ordine dispensar şi staţiune de montă în Sătaia titlul de doctor. Următoarea promovare ca prim autor şi 13 lucrări de istoriografie pregătire şi educare.   Introducerea după absolvire,
superioare (Comitetul Raional) la 01.12 şi am participat la înfiinţarea CAP‑urilor şi (prin concurs) a fost în 1990 în funcţia profesională şi omagială. 5. Creşterea treptată a exigenţei pentru toţi noii medici veterinari, a
în comuna Sataia (cu nivel urban), la consolidarea lor organizatorică, economică de Conferenţiar şi în 1991 în funcţia de cadrelor didactice şi studenţilor în unui stagiu obligatoriu în producţie sub
circumscripţia respectivă pentru a limpezi şi sanitar-veterinară. Această activitate Profesor titular la disciplina de Semiologie, Cum considerați că ar trebui pregătirea profesională. îndrumarea unui medic veterinar bun
unele neînţelegeri şi dezacorduri ivite m-a consumat foarte mult fizic şi psihic. radiologie. Ca şef de lucrări am absolvit îmbunătăţită viaţa academică în   Cursurile titularilor să fie bine profesionist, de cel puţin un an (un
între predecesori (pe care i-am înlocuit) În cei aproape 4 ani petrecuţi în raionul cursurile de specialitate IMF Colţea de facultăţile de medicină veterinară
şi mi-am început activitatea în noua mea Sătaia, am fost solicitat oficial de forurile radiologie în 1972, iar pe parcurs am din România?
circumscripţie (mai slab dotată decât
precedenta şi chiar fără dispensar).
regionale de a ocupa posturi de răspundere
profesională sau administrative la nivelul
coordonat ca titular provizoriu disciplina de
Semiologie (din 1974) şi de Radiobiologie,
1. O mai mare exigenţă la racolarea
cadrelor didactice pentru învăţământul
Cariera mea profesională a început la FMV Arad
Pentru că situaţia agricolă a raionului
era de asemenea ineficientă, mi s-a cerut
întreprinderilor de nivel regional. Aceste
solicitări nu au avut ecou la nivel local,
de Deontologie veterinară (din 1973) şi şef
al unităţii nucleare „Laborator Röntgen de
universitar pe baza calităţilor intelectuale,
profesionale şi chiar ştiinţifice (măcar
ca Asistent universitar la disciplina de Fiziopa-
să preiau conducerea serviciului veterinar
raional şi conducerea secţiei agricole
unde profitându-se de o hotărâre politică
de a nu mai racola personal calificat,
diagnostic veterinar“ (din 1980).
Între anii 1992-1997 am fost Şef de
intenţionate).
2. Evaluarea periodică a cadrelor
tologie (înfiinţată după reforma învăţământu-
raionale.
Am solicitat să fiu lăsat la
din acest raion, nu mi s-a permis nici o
posibilitate de a ajunge la alte activităţi.
catedră şi din 1994 Conducător de doctorat.
În anul 1998 am fost pensionat.
didactice care funcţionează în
învăţământ sub aspectul evoluţiei
lui din anul 1948). La această disciplină m-am
circumscripţie pentru a-mi completa La solicitarea scrisă a prof. A. Nicolau, Între anii 1991-2007 am funcţionat pedagogice şi a dezvoltării pregătirii ocupat de organizare, dotare, iar din semestrul
pregătirea practică. S-a ajuns la am revenit în învăţământul superior la şi ca profesor titular sau asociat la profesionale.
compromisul să conduc circumscripţia FMV Bucureşti pe bază de concurs, la Universităţile Ecologică şi Spiru Haret. 3. Selectarea viitorilor studenţi patru al anului II de coordonarea şi realizarea
şi să girez în paralel (voluntar) şi servicul disciplina Diagnostic clinic de laborator şi Activitatea mea ştiinţifică s-a prin concurs de admitere şi stabilirea
raional în calitate de medic şef de raion radiologic la 1 ianuarie 1960. concretizat în peste 300 de lucrări unei cifre de şcolarizare invariabile, demonstraţiilor practice pentru studenţi.
50 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 51
veterinaria nr. 6

  Promoția 1974 - la 25 de ani de la absolvire (27.11.1999)

fel de microrezidenţiat). necesare desfăşurării corecte a activităţii n decursul activităţii mele am avut şi
  Evaluări periodice ale evoluţiei şi pro­ sanitar-veterinare. Îsatisfacţii precum:
gre­sului realizat în activitatea profesională.   recunoştinţa celor cărora le-am
  Promovarea în instituţiile statului În ce direcție credeți că va evolua salvat animalele şi după ce au trecut grijile
numai a profesioniştilor care dovedesc activitatea sanitară veterinară în momentului;
experienţă şi capacitate organizatorică România?   recunoaşterea oficială a muncii mele:
şi managerială.
  Concesionarea circumscripţiilor
pe criterii dovedite de profesionalitate
D epinde de noi! Dacă vom fi serioşi
şi capabili vom realiza foarte mult.
Activitatea de protejare a sănătăţii
Medalia Muncii, Doctorat, alte distincţii etc.;
vizita la facultate a fostului prim-secretar
de raion cu care am avut dese „ciocniri“
şi deontologie. Neacceptarea animalelor se va impune, pentru că în producţie, declarân­du-mi după anii în
concesionărilor nerealiste. Un medic fiecare crescător de animale are nevoie de care acesta a ajuns la funcţii deosebite
veterinar sârguincios nu poate asigura supravegherea animalelor şi recuperarea „doctore, am venit să te văd!“;
un număr mare de concesiuni. celor bolnave.   promovările de la începutul şi finalul
  O mai bună şi actuală cunoaş­tere Trebuie depuse eforturi pentru carierei.
a situaţiei epizootologice şi a recoman­ încadrarea totală a activităţii de Control dar și neplăceri:
dărilor forurilor europene şi naţionale. şi expertiză a produselor alimentare în   am stat pe funcţia de Şef de lucrări
  O dezvoltare adaptată nevoilor subordinea, coordonarea şi organizarea din anul 1962 până în 1989 (27 de ani),
locale a instituţiilor complementare procesului de pregătire, îndrumare şi privându-mă de posibilitatea de a-mi
(laboratoare, firme prelucrătoare de realizare a acestei foarte importante afirma oficial autoritatea şi realizările
produse animale etc.) cu dotare şi mai sarcini sanitare. profesionale;
ales cu personal calificat.   deşi plină de învăţăminte, perioada
  Creşterea seriozităţii şi mai ales a În decursul activității dumneavoas- în care am fost solicitat în activitatea
responsabilităţii personale a angajaţilor tră ați avut parte de momente politică de colectivizare a agriculturii şi
serviciilor veterinare. și întâmplări plăcute dar și mai „consolidare economică“ a marilor unităţi
  Regândirea pregătirii cadrelor puțin plăcute. Puteți să ne mi-a zdruncinat nu numai sănătatea, ci şi
ajutătoare (tehnicieni, laboranţi, etc.) prezentați unele dintre acestea? încrederea în ordinea socială.

52 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6

Cercetarea bunăstării animalelor de


fermă într-o Europă extinsă – București
AWARE Roadshow
Miercuri 23 Mai, a avut loc în sala Europa a hotelului Ramada Parc din
București, un amplu eveniment organizat cu ocazia prezentării proiectului
european AWARE, finanțat prin programul cadru FP 7 al Comisiei Europeane,
destinat cercetării în domeniul bunăstării animalelor de fermă.

L
ucrările s-au desfășurat pe par­ parte Cipru, Bulgaria, Grecia, România și învățământ. Obiectivul principal al aces-
cursul a cinci ore și au început Turcia. Proiectul a debutat anul trecut, se tuia este crearea la nivel european a unei
cu prezentarea proiectului de derulează până în 2014, este coordonat reţele formată din cercetători, profesori,
către Profesorul dr. Ilias Kyria- de Dr. Marek Špinka, de la Institutul de studenţi, alte persoane sau instituţii
zakis, de la Newcastle University Cercetări Zootehnice din Praga, Republica interesate în implementarea rezultatelor
din Marea Britanie, responsabil pentru Cehă şi la acesta participă ca parteneri cercetării și diseminarea cunoştinţelor în
grupa țărilor Est Balcanice din care fac paisprezece instituţii de cercetare şi din domeniul bunăstării animalelor de fermă.
De asemenea, proiectul urmăreşte creş-
terea capacităţii de cercetare în domeniul
bunăstării animalelor de fermă, atât prin
integrarea potenţialului cognitiv şi uman,
care este insuficient utilizat în noile ţări
membre ale Uniunii Europene şi în ţările
candidate, cât și prin atragerea tineri-
lor cercetători. Informații suplimentare
se găsesc pe site-ul proiectului: http://
www.aware-welfare.eu/aware.
Conținutul lucrărilor simpozionului a
fost deosebit de interesant, antrenând par­-
ticipanții într-un lung dialog cu lectorii care
au fost foarte bucuroși de interesul manifes­-
tat pe tema bunăstării animalelor de fermă.
Lucrările din cadrul simpozionului
au fost prezentate de Prof. dr. Christine
Nicol de la Universitatea din Bristol, Marea
Britanie; Profesorul Ilias Kyriazakis, de
la Universitatea Thessaly din Salonic și
Universitatea Newcastle; Prof.dr. Ivan
Dimitrov de la Institutul de Creșterea
animalelor din Stara Zagora, Bulgaria;
Doamna Dr. Christine Leeb de la Universi-
tatea de Științe naturale și Științele vieții
din Viena și Conf.univ.dr.Ioana Andronie
de la Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de Medicină Veterinară.
Subiectele dezbătute în cadrul simpo­-
zionului au fost: Bunăstarea animale­

54 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 6

lor: ce este şi cum se măsoară ?; Simpozionul AWARE Roadshow, a avut Organizatorii ANSVSA, CMVRO și
Aspecte legate de bunăstarea animalelor o participare largă strângând la un loc, Facultatea de Medicină Veterinară a
în sistemul extensiv şi intensiv de creștere specialiști din domeniul sanitar veteri- Universității Spiru Haret, își doresc ca
şi strategiile pentru îmbunătăţirea aces- nar (medici veterinari oficiali și de liberă acest simpozion internațional în dome-
teia; Cercetarea bunăstării animalelor de practică), al cercetării, educației (cadre niul bunăstării animalelor de fermă să
fermă în Bulgaria - preocupări şi provocări didactice și studenți), și cel al crescătorilor fie primul dintr-un lung șir de dezbateri
viitoare și Bunăstarea animalelor în de animale, înregistrându-se peste pe acestă temă de mare importanță atât
România şi rolul medicului veterinar. nouăzeci de participanți. pentru animale cât și pentru oameni.

Un exemplu care trebuie urmat!

U
nul dintre  obiectivele prioritare ale Birou-
lui Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari
îl constituie amenajarea  sediilor Filialelor
Județene. În acest sens felicităm Filiala CMV
Bacău pentru eforturile depuse și pentru modul
de amenajare și organizarea sediului. Existența unui sediu
adecvat coroborat cu existența unui personal de specialita-
te, cu un program bine stabilit este în avantajul membrilor
noștri - medicii veterinari din toate sectoarele de activitate.
Acest lucru va duce la îmbunătățirea activității filialelor și la
creșterea prestigiului organizației noastre.
Vom prezenta în fiecare număr al revistei noastre filia-
le care și-au organizat și amenajat corespunzător sediile.

56 www.cmvro.ro